Kun-magyar vendéglátás a kanyonok között

166 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
166
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kun-magyar vendéglátás a kanyonok között

  1. 1. A magyarországi válasz- tással kapcsolatban lenne még egy-két megjegyzé- sem, úgy hiszem, éppen idõben, ugyanis ahogy szá- molom a napokat, az ame- rikai posta viszontagságait is beleszámítva, jó, ha az ol- vasóink kézhez kapják ezt a lapszámot, az április 6-i dátum elõtt. Március 4-én, amikor hozzákezdtem a cikkem írásához, még nem kaptam kézhez a Nemzeti Választá- si Irodától azt a szavazóla- pot, amelyet március 28-án kitöltve postára kell adni ahhoz, hogy április 5-e elõtt biztosan Budapestre érjen. A külhoni állampolgárok szavazólapjainak ekkorra kell a budapesti irodába ér- ni, különben érvénytelen lesz a szavazat. Épp a napokban tartott kihelyezett konzuli napot Las Vegasban a Los Ange- les-i fõkonzulátus két mun- katársa. A közeli Hender- sonban Rácz György Las Vegas Distillery nevû szesz- fõzdéje volt az összejövetel színhelye, ott, ahol tavaly õsszel az Árpád-kupa lab- darúgótorna után tartottak bankettet. A találkozóra jómagam is elmentem, hogy megismer- kedjekakétszimpatikusfia- tal diplomatával. Dr. Pintér Olivér vezetõ konzul, a Los Angeles-i magyar delegáció második embere és Fridrik Máté konzuli ügyintézõ jött városunkba találkozni a he- lyi magyarokkal, egyben in- tézniakliensekügyes-bajos, hivatali dolgait. Okos ember volt, aki a ki- helyezett konzuli napok in- tézményét kitalálta, hiszen Amerikában a városok kö- zött iszonyatos nagy távol- ságok vannak, jobb az, ami- kor a konzulok mennek in- tézkedni helybe, mintha az egyéneknek kellene egyen- ként Los Angelesbe utazni. A választással kapcsolat- ban fokozott érdeklõdéssel figyelem az otthoni híreket, és nyugodtan elmondha- tom, hogy a kormány szin- te minden intézkedését éle- sen kritizálják a baloldali pártok és csoportok. Lé- nyegében ez is lenne az el- lenzék dolga, azonban az a durva, sokszor trágár hang- nem szokatlan az amerikai demokráciához szokott fül- nek, itt ritkán vagy egyálta- lán nem használnak ilyen szavakat a politikai viasko- dáshoz. A napokban a választó- kerületek gátlástalan átsza- bása volt az egyik talkshow témája, ahol az egyik, a szoclib ellenzékhez tartozó egykori elvtárs a választó- kerületek átrendezését kri- tizálta. Egy demokratikus államban minden új elkép- zelés bevezetését bírálja az ellenzék, bár speciel ezt nem értem teljesen. Az effajta változások az Egyesült Államokban rend- szeresen történnek, a tíz- évenként sorra kerülõ nép- számlálás után változnak a választókerületek határai. Az emberek mozgékonyak, költöznek az egyik helyrõl a másikra. Az átrendezés attól is függ, hogy a repub- likánusok vagy a demokra- ták vannak többségben az állam vezetésében. A kerü- letek határai néha olyan kacskaringósak lesznek, amit magyarul ökörhugyo- zásnak szoktak nevezni. Otthon, Magyarországon a lakosság, népesség száma a mérvadó, ami kerületen- ként átlag cca. 95 ezer pol- gárt jelent. Ezt a számot te- rületenként miként érik el, azon bizonyára lehet vitat- kozni,deaválasztókerületek átszabása nem jelenti a de- mokrácia korlátozását. Egyébkéntmégaztisfur- csánaktartom,hogyaszoci- alista Mesterházy Attila az Összefogás miniszterelnök- jelöltje az ATV mûsorán a Kárpátalján élõ fiatal ma- gyar férfiakat kívánja meg- óvni az ukrán katonai behí- vástól. Egyben hiányolja azt is, hogy Orbán Viktor mi- niszterelnök nem emeli fel a szavát keményebben, az oroszok krími agressziója ellen. Ez utóbbival kapcsolat- ban, úgy látszik, Mester- házy elfelejti a történelem- bõl, hogy mi is történt Bu- dapesten 1956-ban, vagy Prágában 1968-ban. Magyarország a történel- me folyamán éppen elég- szer szenvedett vereséget a kegyetlen muszka reakció- tól, most õ lenne az elsõ, aki könyörtelenül kritizálná Orbán Viktort, ha az esetleg túl messzire menne az oro- szok megbélyegzésében. A szocialista Mester- házy, úgy látszik, elfelejtet- te, mit tett a Gyurcsány Fe- renc vezette MSZP 2005- ben, amikor a határon túli magyarok érdekei ellen szí- totta a hangulatot. Most egyszeriben vérzõ szívvel szájalnak a Kárpátalján élõ magyarokért. Remélem, az otthoni sza- vazópolgárok április 6-án emlékeznek a kilenc évvel ezelõtt történt szoclib nép- árulásra. Nehéz innen a messzi távolból hallgatni, amint Gyurcsány, Mester- házy és társaik hazudnak reggel, hazudnak délben és hazudnak este, ahogy tették 2006-ban az õszödi beszéd elõtti és utáni idõkben. Hiszem, hogy a konzer- vatív, nemzeti és keresz- tény nézetet valló magyar választók vannak a több- ségben, és ismét súlyos ve- reséget mérnek a szocialis- ta és liberális politikai néze- tet valló baloldali pártokra. Az amerikai közép-nyu- gatot és a keleti partvidéket sújtó különlegesen hideg és havas télnek nem akar vége lenni. Az úgynevezett polar vortex, az északi sarkvidék- rõl induló légáramlás okoz- ta például, hogy a Nagy Ta- vak 80-90 százaléka befa- gyott, a jeges Niagara-víz- esésrõl csodás fotók járják be az internetet. Chicagóban a hõmérsék- let már hónapok óta fagy- pont alatt van, az idáig le- esett hómennyiség 76.8 inch, ami közel 2 méter ma- gas havat jelent. A sarkvi- dékrõl jött hideg közlekedé- si problémákat okoz lent a déli államokban, ahol, ha nincs hideg és hó, az esõ esik kíméletlenül. New Orleansban például a Mardi Gras farsangi felvonulást mosta el a viharos esõ. Érdekes, hogy itt, az Ál- lamok nyugati részén, fõ- képp Kaliforniában száraz- ság van, amely lassan már kritikus ponthoz érkezett, keleten pedig a hóolvadás után jöhetnek még hatal- mas problémák. Március elsején baráta- inkkal felfedezõ kõrútra in- dultunk, ugyanis fülünkbe jutott, hogy a közeli St. Ge- orge nevû kisvárosban ma- gyar vezetésû vendéglõ mûködik. A restaurantról már évekkel ezelõtt talál- tam információt az inter- neten, de az Utah államban lévõ vendéglõ másfélóra autóútra van Las Vegastól, amely számomra akkor, amikor esetenként csak néhány napot töltöttünk itt látogatóban, nem volt túl- ságosan érdekes. Most, a megváltozott helyzetben fontosnak tartottuk, hogy felkeressük az Utah állam déli részén Imi Kun ma- gyar szakácsáról elhíresült vendéglõt. Az autóút Las Vegas és St. George között 119 mér- föld – 192 km –, amit félel- metesen szép kanyonokon keresztül tettünk meg. A sofõr tisztét barátunk, az egykor Los Angeles járási seriff, Anthony Silas – ma- gyar nevén Szilasi Antal – töltötte be. Anti vezetés közben a környezet történetét mesél- te, miközben mi a szivár- vány színeit felvonultató csodás tájban gyönyörköd- tünk. Las Vegasból déli 12- kor indultunk, és Sipos SándorLosAngeles-iborke- reskedõvel du. 3-kor, a Riverwalk Grill & Steak- house elõtt találkoztunk. A megbeszélt randevúnál félórával elõbb értünk a mo- dern stílusú épülethez, de ott hamar kiderült, hogy tu- lajdonképpen félórát kés- tünk, ugyanis a pacific idõ- zónából a moun- tainba érkez- tünk. Ez pedig egy óra eltolódást eredményezett. A US-15-ös or- szágúton, a vá- roshoz érkezve, rögtön az elsõ le- járónál egy golf- klub mellett van az ominózus ét- terem, amelyet séf Imi Kun mû- ködtet. Az Utah államban többszörösen ki- tüntetett magyar szakács- mesterrel nem jutott idõ részletes beszélgetésre, mi estebédre érkeztünk, séf Imi pedig a konyhában volt elfoglalva. Hamarosan újra meglá- togatjuk a vendéglõt, akkor idõt szakítunk egy hosszú interjúra. Elsõsorban az ér- dekelne, hogy miként lett Amerikában az egykori Kun Imrébõl, Imi Kun, ta- lán ez nem annyira fontos kérdés, mint az, hogy mi- ért jött a félelmetes hegyek közé, az európai gasztro- nómiában képzett szak- ember. A környéken ez a harmadik vendéglõje, az elõbbi Continentalt kétszer is szerzõdési problémák miatt kellett megszüntetni. A jelenlegi helyen otthonra talált. K Ö Z É L E T – 9. oldal2014. március 8. – 10. szám – AMERIKAI KRÓNIKA Harmath István A Riverwalk Grill restau- rant modern külseje nem árul el semmit a belsõ ba- rátságos és elegáns miliõ- bõl, amely kicsit meglepett minket. A sziklás kanyonok tövében valaha indiánok vadásztak és sütötték a buf- falóból készült steakeket, igazán nem számítottunk arra, hogy egy Chicagóban is elsõ osztályú étteremre bukkanunk. Imi Kun szaktudását és ízlésétdicsériateremeklek- tikus berendezése, vala- mint az asztalt díszítõ ele- gáns teríték. A fõnök az asztalnál üdvözölt minket, és rögtön elmondta, hogy Sipos Sándor kérésére mar- hahúslevessel várt minket. Miután a leves kora reggel óta fõt, ezért mindannyi- unknak elkezdett csurogni a nyála, senki sem kért elõ- ételt, mindenkinek az édes- anyja húsleves íze járt a szájában. A leves rendelése után összenéztünk, és meg- egyeztünk, ha a leves jó, ak- kor lehet, hogy kitölti az ét- kezésünket. Azért a bizton- ság kedvéért mindannyian Wiener Shnitzelt – bécsi sze- letet – rendeltünk, nehogy éhesen maradjunk véletle- nül. Az étkezéshez a tokaji Pannon pincészet borait ittuk, amelyet Sipos Sán- dor importál Amerikába. Száraz, fehér szamorodni- val kezdtük, majd a ki- szolgálók két hatalmas edényben hozták az eped- ve várt marhahúslevest. Az egyik edényben a gõ- zölgõ leves érkezett, míg a másikban a házi tészta és a zöldségek voltak. Külön tányéron hozták a levesben fõtt húsokat, amelyhez friss tormát és kövön õrölt mustárt szer- víroztak. A tányéromba elõbb a tészta és a zöldsé- gek kerültek, valamint a tûzforrón tálalt leves. Mit mondjak, édesanyám sem fõzött különbet, rögtön vettem belõle még egy tá- nyérral. A leves után a pu- hára fõtt marhafarkat, amelyet ököruszály néven ismernek a gasztronómiá- ban jártas gurmandok. A marhahúshoz mus- tárt és tormát fogyasztot- tam, a torma most is ki- fogott rajtam, akár a szá- jon vagy orromon ve- szem a levegõt, mindig könnyfakasztó hatása van. Ennek dacára sem tudom elképzelni fõtt marhahúst enni, mustár és torma nélkül. A csodás leves után kis pihenõt tartottunk, de séf Imi gondoskodott rólunk, és kis tányérká- ban szervírozott lemon sorbet, a kellemesen sa- vanykás citromfagylalt ke- rült az asztalra, amely semlegesíti a szájban ösz- szekeveredett marhahús- ízeket. A leveshez Tokaji Hárs- levelût ittunk, majd a Wie- ner Shnitzel következett petrezselymes burgonya- körettel. A bécsit disznó- zsírban sütötte a szakács, amely régi csodás ízekre emlékeztetett. Chicagó- ban, a norridge-i reformá- tusoknál Radu Feder pres- biter készítette így a bécsit a nyári piknikek idején. A disznózsírról egyéb- ként újabban azt mond- ják, hogy egészségesebb, mint az étolaj. Hát, hogy sokkal jobb ízû, az biz- tos. A csodás bécsihez To- kaji Furmintot ittunk, de még nem ért véget a lu- kulluszi lakoma, mert desszertnek almás rétes volt felszolgálva. Az estebédet remek kapucsínó és 5 puttonyos Tokaji Aszú zárta, majd a fantasztikus kulináris ka- land után már sötétben in- dultunk útnak hazafelé. A Riverwalk Grill címe: 4210 S. Bluegrass Way, St. George, UT, 84790. Telefon: 1-435-773-4111. Bõvebb információ a www.riverwalkgril.com weboldalon található. Kun-magyarvendéglátásakanyonokközött Páratlan kilátás a verandáról Kellemes társaság a Riverwalk Grill & Steakhouse vendéglõben, balról: Anthony Silas, Domokos Mariann, Harmath Ilona, séf Imi Kun, Harmath István, Sipos Sándor és egy ismeretlen személy A Los Angeles-i fõkonzulátus Las Vegas-i kihelyezett konzuli napján, balról: Fridrik Máté konzuli ügyintézõ, Harmath István és dr. Pintér Olivér vezetõ konzul Imi Kun séf Igazi birodalmában, a konyhában Imi Kun elemében érzi magát

×