Nem sok észak-amerikai magyar szavazott

130 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
130
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nem sok észak-amerikai magyar szavazott

  1. 1. Mire a cikk megjelenik, a magyar polgárok túllesz- nek a parlamenti választá- sokon, és remélem, hogy a jelenlegi kormány tovább viheti a megkezdett mun- kát. Itt, külföldön már le- adtuk a szavazatainkat, legalábbis én már postáz- tam a voksomat tartalma- zó, biztonságosan lezárt borítékot. Miután idejében re- gisztráltam, egyike voltam az USA-ban választásra jo- gosultaknak. Kis gondot okozott, hogy a válaszbo- rítékon magyarul és fran- ciául volt feltüntetve: a le- vél postázása ingyenes, vagyis nem szükséges a feladáshoz bélyeget tenni a levélre. Tõlem a postán dolgozó kedves hölgy megkérdezte, hogy mit jelent a borítékon lévõ szöveg, ugyanis a Las Vegas-i postán senki nem értette sem a francia, sem pedig a magyar szavakat. Az egyik barátom még bé- lyeget is tett rá, miután biz- tos akart lenni, hogy a sza- vazata idõben megérkezik a Nemzeti Választási Irodá- hoz. Jómagam bíztam ab- ban, hogy a USPS – a US Postal Service – központi elosztójában lesznek olya- nok, akik megértik a fran- cia szöveget. Kíváncsi vagyok, vajon hányan voltunk amerikai magyarok, akiknek jelen- tett annyit a nemzeti hova- tartozásuk, hogy átmen- tek a regisztrációval kap- csolatos bürokratikus her- cehurcán. Eddig bizony kevesen, a legutóbbi adat szerint a levélben szava- zók száma az USA-ban 1123, míg azok, akik a há- rom fõkonzulátuson – Wa- shington, New York és Los Angeles – személyesen ad- hatják le a voksukat, ösz- szesen 1212-en voltak. Mindez azt jelenti, hogy a másfélmillió magyar szár- mazású amerikai közül a március 22-én közölt ada- tok szerint 2335-en regiszt- ráltak a választási részvétel- re. A kanadai magyaroknak sincs okuk dicsekvésre, le- vélben 822 személy volt jo- gosult szavazásra, míg a két fõkonzulátuson – Ottawa és Toronto – további 327 ma- gyar állampolgár regisztrált. Európában, ahová az utóbbi években egyes vé- lemények szerint százez- res számban mentek munkát keresni fõképpen a végzett fiatalok, szintén kevés a választásra jogo- sult személy. A magyaror- szági lakcímmel rendelke- zõ, a különbözõ fõkonzu- látusokon regisztrált, sze- mélyesen szavazók száma Londonban 4256, Mün- chenben 2435, míg Berlin- ben 1126. A többi európai ország- ban sem nagyon magas a szám, Bécsben 828-an, Bernben 1126-an, Párizs- ban 808-an, Brüsszelben 1553-an, Hágában 885-en regisztráltak. A további or- szágban – Olasz-, Spanyol-, Svéd- etc. – lévõ számok nem magasak, ezért nem sorolom egyenként. A szá- mok naponta nõnek, bár sehol sem drasztikusan. A magyarországi lak- címmel nem rendelkezõk száma: Németországban 2283, Svájcban 645, Ang- liában 612, Svédországban 410, Franciaországban 287, Olaszországban 243, Hollandiában 152, míg a tengerentúlon, Ausztráliá- ban 568-an, Argentínában 68-an, Brazíliában 33-an regisztráltak. Ezt jelezték a rideg számok, kevéssel a választás elõtt. Amikor otthon egyesek többszázezer külföldön élõ magyarról beszélnek, nem tudom, honnan veszik a számokat. A regisztrált szavazók száma 23 ezer körül van, akik mind fris- sen, az utóbbi években mentek külföldre, így job- ban tartják a kapcsolatot az otthoniakkal, mint az észak-amerikaiak. Az itt élõ magyarok nagy része már másod-, sõt harmadgenerációs, akik gyengén, vagy egyál- talán nem beszélik a nyel- vünket, számukat ponto- san megállapítani nagyon nehéz, talán nem is lehet. Ez a helyzet az Európába távozott magyarokkal is. A Nemzeti Választási Iroda naponta közölte a le- vélben beérkezett szava- zatok számszerinti adata- it, így tíz nappal a válasz- tás napja elõtt 2682 szava- zat érkezett be. Az adatok itt is állandóan változnak, a végleges számadatot a választás után hozza nyil- vánosságra a NVI. Az Index.hu internetes portál beszámolója szerint „Nem a határon túliak döntik el a választást.” A továbbiakban az olvasható a cikkben: „Az biztosnak látszik, hogy nem az õ sza- vazatuk fogja eldönteni a gyõzelmet: ha a minden re- gisztrált határon túli részt is vesz a választáson, és mindegyikõjük a Fideszre szavaz, ez 64 százalékos hazai részvétel mellett is – ekkora volt 2010-ben az el- sõ fordulóban a választói aktivitás – csupán egy mandátumot jelent a kor- mánypártnak.” Amennyiben az Index.hu feltételezései igazak, ak- kor érthetetlen az otthoni baloldali pártok vezetõi részérõl, a szélmalom- harcszerû felháborodás, amely a külföldiek szava- zati joga ellen irányult. A fent leírtakból világos, hogy ha minden külföldi magyar a Fideszre szavaz, akkor sincs lényeges vál- tozás a parlament össze- tételében. A cikk egyébként kitért még arra, hogy nincs nagy tere a csalásnak, a fentie- ket olvasva ok sem lenne rá. A külföldön élõ magyar állampolgárok szavazatai nem befolyásolják a vá- lasztás kimenetelét. Még akkor sem, ha mint az Index.hu cikk író- ja mondja, mindannyian a Fideszre szavaznánk. Aki ismeri a külföldön élõk politikai – demokratikus – felfogását, az fel sem téte- lezi, hogy mindenki a Fi- deszre szavazna. Nem is logikus, hiszen amennyi- ben a baloldali politikusok igazat mondanának, ak- kor a jelenlegi kormány gazdaságpolitikája ûzte el a fiatalokat az országból, az esetben ostoba a felté- telezés, hogy mindenki a Fideszre fog szavazni. Azok közé tartozom, akik az 1956-os forrada- lom brutális szovjet be- avatkozása és leverése után hagytuk el szülõha- zánkat, mi sosem fogjuk a kommunistákra vagy utódjaira adni szavazatun- kat. Miért gondolkodná- nak a mai fiatalok más- ként, ha a Fidesz miatt kel- lett külföldre menniük, ak- kor õk sem szavaznak ar- ra a pártra, amelyik elûzte õket hazájukból. Jelenleg az ellenzéki po- litikusok támadják az Or- bán-kormányt az ország- ból eltávozott fiatalok mi- att, pedig ez nem kifejezet- ten magyar jelenség, továb- bá nem is 2010-ben kezdõ- dött. A szabad emberek vándorolnak itt, Ameriká- ban is az egyik államtól a másikra, Európában pedig országról országra. Miután az internet se- gítségével szinte állandó- an a magyar televíziós – ATV, HírTV, MTV – és esetenként a kereskedelmi adókat nézem, azokból is fõleg a politikával foglal- kozó programokat, lassan megértem az otthoni bará- taimat, akik szerint, ha ezeket a mûsorokat nézi az ember, elõbb-utóbb be- dilizik. Idõközben azt látom, hogy a politikai pártok vi- tája egyre élesebb. A politi- kai elemzõk érdekesnek tartják a Jobbik néven is- mert párt váratlan elõretö- rését, amit egy újonnan Magyarországról érkezett fiatalember azzal magyará- zott: „azért szavaznák rá- juk, mert ezek még nem szúrtak el semmit.” A szúr- tak szó helyett, a fiatalem- ber egy más, durvább, trá- gárabb kifejezést használt, de a véleményén ez sem- mit sem változtatott. A legutóbbi felmérések szerint a Jobbik lassan utoléri az egyesült balolda- li pártokat, ami veszélyes lehet a választás kimene- telére. Normális demokrá- ciákban, mint például Ka- nada vagy Németország, elképzelhetõ a kormány- alakítás miatt kötött politi- kai koalíció. A Jobbik esz- meileg túl messze áll a baloldali pártoktól, ezért nálunk nem lehetséges az effajta kompromisszum. Amennyiben a Fidesz nem kapna többséget a választóktól, akkor sem kell félni az esetleges bal- oldali koalíciótól, mert ez nálunk nem lehetséges. A baloldali pártok lényegé- ben betonba ásták magu- kat, így pedig kompro- misszum nem lehetséges. Tény az, hogy kemény küzdelem folyt egészen a választás napjáig, talán most nyugodtabb lesz a hangulat, és jómagam is visszatérhetek a normális dolgok tárgyalására. Az MTV Este címû mû- sorának a minap Orbán Viktor miniszterelnök volt a vendége, aki precíz pon- tossággal válaszolt Obersovszky Péter ripor- ter kérdéseire. Természe- tesen az ellenzék szerint az MTV-köztévé teljesen a Fidesz érdekszférájába tartozik, tehát a riporter kéréseit nem lehet komo- lyan venni. Mondjuk, innen, Las Vegasból ez nem tûnik olyan élesen, mintha Bu- dapesten élnék, de a föld- rajzi helyszínen nem tu- dok változtatni, más kér- dés, hogy nem is akarok. Egyébként a választási témát most befejezem, hi- szen a politikai hercehur- ca, az adok-kapok küzde- lem megoldódik, azután már csak a májusi európai parlamenti választások miatt lehetnek izgalmak. Amennyiben a Fidesz gyõ- zelme a 2009-es választá- sokhoz lesz hasonló, ak- kor a baloldali pártok most az európai szavazáson is súlyos vereségre számít- hatnak. Nem spekulálok to- vább, magam részérõl le- zárom a politizálást. K Ö Z É L E T – 9. oldal2014. április 12. – 15. szám – AMERIKAI KRÓNIKA Harmath István Nem sok észak-amerikai magyar szavazott Félmilliónyian vettek részt Budapesten a Fidesz választási nagygyûlését megelõzõ Békemeneten Orbán Viktor további négy évet kért a választóktól Az ellenzéki nagygyûlésen is sokan voltak az Operánál

×