Szabad szemmel a Horthy-rendszerről
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
150
On Slideshare
150
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Amióta Las Vegasba köl- töztünk, lassan és nehézke- sen kezdõdött az új magyar ismerõsök és barátok kiala- kítása. Ez érthetõ, hiszen három-négy hónap alatt nem könnyû új közeli vi- szonyt felépíteni, ezért fõ- ként a másfél éve elhunyt unokahúgom baráti köre tölti be a jelenlegi ismeretsé- günket. Las Vegasban minden és mindenki új számunkra, és az is elmondható, hogy itt nem léteznek hosszú évtize- dek óta fennálló magyar klu- bok és egyesületek, ame- lyekbõl jó néhány mûködik Chicagóban és a város kör- nyékén. Pedig itt is sok magyar él, azonban a kapcsolatok in- kább személyes jellegû ba- rátságokra alapulnak, a ma- gyarsághoz tartozás igazán csak másodrendû kérdés az itt élõ honfitársaink számá- ra. Igaz,mûködikittegyma- gyar református gyülekezet, ahol minden hónap utolsó vasárnapján tartanak isten- tiszteletet, az új vallási cso- portosulás ökumenikus jel- legû,agyülekezetszeretettel várja és befogadja más fele- kezetek tagjait. A Las Vegas-i magyar re- formátusegyházcca.másfél évvel ezelõtt alakult, hogy mennyire befolyásolja majd a továbbiakban a helyi ma- gyarság összefogását, össze- tartozását, az egyelõre kér- dés. Feltétlenül jó és dicsére- tes kezdeményezés, remél- jük sikeres lesz a jövõben. A gyülekezethez tartozik a nemrégiben alakult cser- készcsapat és az egyház ke- retében mûködõ magyar is- kola, ezek szerintem re- ményt keltõek a közösségi élet kialakításához. Tavaly a karácsony elõtt néhány nappal tartott isten- tisztelettel összekapcsolt ta- lálkozónNt.LányiGáborlel- kész kérte a gyülekezet tag- jait és a megjelenteket, hogy álljunk össze egy közös fel- vételre, így létezésünknek nyoma marad a jövõben. Magam is sokfelé láttam már ilyen százéves fotókat, amelyek régen megszûnt különféle vallású templo- mok falát ékesítették. Ez a Las Vegas-i gyülekezetrõl készültképmaradjonemlék az utókor számára! Számomra jelenleg a Szocsiban kezdõdött XXII. téli olimpia közvetítése elég szórakozási lehetõséget nyújt. Az ünnepi megnyitót már lebonyolították, nálunk a napokban chicagói bará- tok jártak látogatóban, így keveset láthattam a nagy- szerû showból, bár a láng behozatalát és a fáklyagyúj- tást - már a késõ éjszakai órákban - azért megnéztem. Az elmúlt héten ismét a magyarországi választások körülforgótörténetekkeltet- ték fel a figyelmemet. A „csodatevõ” internet segítsé- gével olvashattam, valamit láthattamisazotttörténõiz- galmas politikai eseménye- ket. AzOrbán-kormánytHor- thy-restaurációval vádoló ri- portokat olvashattam a bal- oldali magyar médiában és láttam a tévés adásokban. Baráti felhívásra kezdtem nézniazATVadásait,érdek- lõdéssel néztem és hallgat- tam Kálmán Olga, Mészáros AntóniaésHavasHenrikbe- szélgetéseit. Különösen érdekes volt Mészáros Antónia Szabad szemmel címû mûsora, amelyben Boross Péter egy- kori miniszterelnök volt a ri- porter vendége. A furcsa cím: „A Horthy-rendszer re- habilitálása zajlik?” egyben Boross Péter személye kel- tette fel az érdeklõdésemet. Boross Péterrel 1998 után jómagam is készítettem in- terjút az Országházban lévõ irodájában. Az egykori cõger – katonai középisko- lás diák – érdekes interjú- alany volt, akkoriban ta- nácsadó szerepét töltötte be Orbán Viktor mellett. A Szabad szemmel címû programban az interjú vagy inkább beszélgetés során a fiatal hölgy felvetette Szakály Sándor történész, az újonnan felállított Veritas Történetkutató Intézet igaz- gatója ellen a baloldali sajtó- ban felhozott vádakat. Boross Péter volt az, aki Szakály Sándort a Veritas élére ajánlotta, és megdöb- benéssel vette tudomásul azt az attakot, a szótár sze- rint támadást, amire a törté- nész eddigi munkássága nem adott okot. Mészáros Antónia megjegyzése töb- bek közt arra is irányult, hogySzakálySándoravitézi rend tagja. Az eddig visszafogott Borossból kitört az indulat, és megkérdezte: „Mondja, kérem, mi baja van a vitézi renddel? Az én édesapám is vitéz volt az elsõ világhábo- rúban!” A hölgy erre nem tudott mit válaszolni, és rög- tön másra terelte a szót. Olvasóimközülsokantud- ják, hogy a Magyarságban a '90-es években több eszten- dõn át a sportrovat vezetõje voltam. Fiatalkori emlékeim közöttvoltazElektromoscsa- patában játszó v. Hidegkuti Nándor,akikésõbbazArany- csapatjátékosalett. A népszerû Nándit a vi- lághíres csapatban Öregnek hívták Puskás Öcsiék, miu- tán az 1922-ben születésû Hidegkuti néhány évvel idõ- sebb volt a társainál. K Ö Z É L E T – 9. oldal2014. február 22. – 8. szám – AMERIKAI KRÓNIKA Harmath István Bizonyára kevesen tud- ják, hogy a csapat híres ki- lences számot viselõ játéko- sa Óbudán született, polgári családban Hidegkuthy Nán- dor néven. Édesapja vitézi címet kapott elsõ világhábo- rús hõstette miatt. Miután a vitézi rang örökölhetõ, így joggal használta v. címet a neve elõtt. A labdarúgó 1945 után ezt már nem viselte, gyár- igazgató édesanyját is mun- kásnõvé varázsolta Sebes Gusztáv, filmen mutatták, ahogy a gyárban, gép mel- lett dolgozik. „Akik ismertek minket, tudták, hogy ez nem igaz” – mondotta ké- sõbb Hidegkuti Nándi. A fent említett Hidegkuti-ismertetõ meg- található a magyar Google- on, amint a vitézi kitünte- téssel kapcsolatos informá- ciók is. Újságíró-riportertõl elvárható lenne, hogy elõbb utánanéz a dolgok- nak, mielõtt kelletlenül, bambán néz a kamerába. A Szabad szemmel inter- jújábanHorthyMiklósisszó- ba jött. Boross Péter kijelen- tette, hogy Horthy megítélé- sében teljesen más az állás- pontja, mint a Rákosi-rend- szerbõlismerthamiséstorzí- tott történelmi vélemény. A bûnös nép, bûnös nemzet negatív elméletének oktatása mellett a pozitívu- mokat is be kellene mutatni a jövõ generációk számára, erre lenne hivatott az új Veritas Intézet. Boross Péter továbbá kijelentette: maga is részt vett az egykori kor- mányzó temetésén, ahol az egyik koszorún az állt: „a hálás zsidóság”, ezzel vége is lett az interjúnak. 1944-ben, amikor vége lett a Horthy-rendszernek, még10évessemvoltam,így az ismereteim nem szemé- lyes jellegûek. Tanulmánya- imat 1945 és 1948 között az Érseki Katolikus Gimnázi- umban kezdtem, melyet azután Rákosiék 1948-ban államosítottak. Az ott tanított történelmet még nem hatották át a Ráko- si-rendszer hazugságai. Erre késõbb került sor, akkor, amikor a második négy évet a Fürst Sándor névre változ- tatott Toldy Ferenc Gimnázi- umban jártam ki. Miután ismereteim a Horthy-rendszerrel kapcso- latban hiányosak, ezért se- gítségül veszem Fekete Ist- ván barátom karácsonyra küldött Emberek vagyunk címû könyvébõl a követke- zõket. Az idézet a Barátok címû elbeszélésbõl szárma- zik, amelyben az idõs Mártonffy Eduárd fiatal ba- rátainak nyújt egy kis törté- nelmi oktatást. „Köztudomású, Horthy Miklós kormányzó nem- csak, hogy nem szerette a németeket, hanem egyálta- lán nem bízott bennük! És a végsõ gyõzelmükben sem nagyon hitt. Mindezek elle- nére, csakis a velük való szövetség adott valami hal- vány reményt, hogy vissza- szerezhessük elorzott terü- leteinket és ott – fõként el- nyomásban – élõ magyar testvéreinket. Úgy érezte, hogy hazánknak talán so- ha többé nem adódik ha- sonló lehetõsége. A jelek szerint a kormányzó úr jö- võbelátása sajnos ez idáig igaznak bizonyult. Sok helyen hallottam és olvastam már azt a nevetsé- ges és minden realitást mel- lõzõ véleményt, hogy Hor- thynak meg kellett volna ta- gadnia a németekkel való szövetséget és hadba lépést. Aki azonban egy kicsit is is- meri az akkori történelmi té- nyeketéskatonaierõket,an- naktudniakell,hogyugyan- az lett volna a sorsunk, mint a többi, úgynevezett ellenál- ló országoké! A franciákat 44 nap alatt, a görögöket 27, a nor- végeket 24, a belgákat 19, Lengyelországot és Jugo- szláviát 18, a hollandokat pedig 6 nap alatt rohanta le a német hadigépezet. Ha mi, teljesen értelmetlenül ellenállunk – bizonyára sú- lyos vérveszteségeket és anyagi károkat szenvedve –, nekünk is ez lett volna a sorsunk. A németeknek szükségük volt a mezõgaz- dasági termékeinkre és a vasútvonalainkra, tehát erõszakkal szövetségesük- ké tettek volna bennünket! Ha szembeszegülünk, a németek biztos, hogy egy fa- siszta és németbarát kor- mányt ültetnek Horthy kor- mánya helyére, amely min- dentérenkiszolgáljaõket!És ebbenazesetbenazsidóktö- meges deportálása és gyilko- lása nem 1944 márciusától kezdõdöttvolnael,amikora németek megszállták Ma- gyarországot, hanem két-há- rom évvel elõbb... És nem kétszázezer ma- gyarkatonaésötvenezersze- rencsétlen zsidó munkaszol- gálatos ment volna Oroszor- szágba, hanem félmillió! Vagy akár egymillió! Mert árkot ásni, halottakat temet- ni, vagonokat kirakni, lõ- szert szállítani, golyót fogni és a németeket rabszolga- ként kiszolgálni fegyvertele- nül is lehet!” Ezt gondoltam hozzáten- ni a heti cikkemhez és el- mondani, hogy ezeket a so- rokat Fekete Pista barátom nem tegnap, hanem évekkel ezelõtt írta, az egyik Ma- gyarságban megjelent elbe- szélésében. Ez is egy véle- mény a Horthy-rendszerrõl! Lehet rajta vitatkozni, de elhallgattatni nem lehet. Amennyiben meghallgatjuk a Rákosi- vagy Kádár-kor- szak verzióját, akkor ennek is van létjogosultsága. SzabadszemmelaHorthy-rendszerről Balról: az egykori vitéz Hidegkuti Nándor, Kõrösi László menedzser, Puskás Ferenc, Harmath István és Szepesi György az 1994-es labdarúgó-világbajnokság idején, Chicagóban Megtelt a templom Las Vegasban A hálás zsidóság koszorúja