Csapó Endre - zsidó világkongresszus volt Budapesten

301 views
253 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Csapó Endre - zsidó világkongresszus volt Budapesten

  1. 1. Csapó EndreZsidó Világkongresszus volt BudapestenMegjelenik a Magyar Élet 2013. május 16-i számábanMájus 5-i kezdéssel háromnapos nevezetes kongresszus volt a magyar f városban.őA Zsidó Világkongresszus (angolul World Jewish Congress, WJC) egy zsidóközösségeket és szervezeteket tömörít nemzetközi szervezet, melyet 1936-ban Genfbenőalapítottak, amelynek központja New Yorkban (Egyesült Államok) található. Az elsőel készít Zsidó Világkongresszust 1932 augusztusában rendezték meg Genfben. Aző őel készít bizottságotő ő Nahum Goldmann vezette, fogalmazta meg, hogyő az új szervezet „azsidó nép, mint nemzeti entitás koncepciójára épül és a zsidók életét érint problémákősegítésére felruházott szervezetként m ködik majd”.űAlapító okirata szerint a Zsidó Világkongresszus f célja, hogy „a zsidó nép diplomáciaiőkarjaként lépjen fel”. A WJC jelenlegi politikai célkit zései közt szerepel Izrael támogatása,űküzdelem az antiszemitizmus és az „Irán jelentette fenyegetéssel” szemben, a holokausztörökségének ápolása, különös tekintettel az ingatlanok visszaszolgáltatására, jóvátételre éskártérítésre a holokauszt-túlél knek. Ezekő mellett a holokauszt emlékének meg rzése. A WJCőegyik kiemelt programja az arab területr l érkez zsidó menekültek helyzetének segítése. Aő őWJC a fentiek mellett a vallások közti dialógust is támogatja keresztény és a muszlim csoportok valamint zsidóvallási közösségek közt. Tehát nem vallási közösség, hanem nemzetvédelmi politikai szervezet.A budapesti világkongresszuson Németország, Oroszország és Izrael kormánya is képviseltette magát, amijelzi a szervezet nemzetközi státuszát, ami a teljes zsidó nemzet képviselete alapján talán éppen Izrael kormányafelett is áll. A szervezet 100 ország közösségeit képviseli, a világon az egyik legbefolyásosabb zsidó szervezetkénttartják számon. Ily módon széles társadalmi alapú nemzeti jelleg intézmény. Kormányszint tárgyalópartnerű űtehát, a kis közép-európai országgal (és az antiszemitizmus vádjával folyamatosan illetett, vádolt kormányával)bizonyára csak közölte, hogy kongresszusát Budapesten tartja. Emiatt mindenféle találgatás kapott lábra, egyikeezek közt az, hogy azért jöttek Magyarországra, mert ott a legnagyobb az antiszemitizmus.Feldmájer Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke üdvözölte a kongresszusivendégeket, többek között ezeket mondta:„Önök olyan országba érkeztek, amely elvesztette az I. világháborút, és ezzel együttterületének 2/3-át, a harcokban résztvev , magyar hazafiként küzd zsidó honvédek és tisztekő őh siessége legendássá vált, ez azonban nem akadályozta meg a politikai vezetést, hogy aőzsidókat tegyék b nbakká a vereségért és meghozzák a modernkori Európa els zsidóellenesű őtörvényeit, amelyek mintául szolgáltak a náciknak is.Önök egy olyan országba érkeztek, ahol (...) id s f rabbit támadnak meg az utcán, aholő őa fasisztákat éltetik, ahol a bíróság a gyilkosokat állítja példaképül az ifjúság elé, lelkesantiszemitákról neveznek el tereket és utcákat, a magyar nácik udvari költ inek m veit aő űnemzeti alaptanterv részévé tették.Önök abba az országba érkeztek, ahol az akkori társadalom túlnyomó többségehelyeselte a zsidóellenes törvényeket, s bár a tömeggyilkosságokkal legtöbbjük nem értettegyet, de végül is az egész magyar közigazgatás – élén a kormányzóval – szervezte és1
  2. 2. végrehajtotta a zsidóság összegy jtését és deportálását, útjuk az auschwitzi gázkamrákbanűért véget. Önök egy olyan városba érkeztek, ahol a kék Duna vízét vörösre festette a belel ttőzsidók tízezreinek vére.Önök egy olyan országba érkeztek, ahol dacára a több évtizedes zsidóellenespropagandának, dacára a hivatalos tiltásnak, mégis százak és ezrek voltak, akik életüketkockáztatva kiálltak az üldözött zsidók mellett, bújtatták és mentették ket.őÖnök egy olyan országba érkeztek, ahol a zsidók többsége – dacára atömeggyilkosságoknak – meg rizte hazafiságát.őÖnök egy olyan országba érkeztek, ahol a kommunizmus bukása után Közép-Európalegnagyobb zsidó közössége páratlan lelkesedéssel újra felvirágoztatta a vallási, és kulturális életét,oktatási rendszere például szolgálhat mindenkinek.Önök egy olyan országba érkeztek, melynek büszke zsidó lakosai végre szabadon szerethetik Izraelt, éshirdethetik, hogy soha sem felejtik el Jeruzsálemet, a zsidó nép örökké egységes szellemi f városát.”őOrbán Viktor a köszöntések után, beszéde elején hamarosan a tárgyra tért, a magyarországiantiszemitizmusra:„Az Önök vezet i azzal indokolták látogatásukat, hogy a Magyarországon er söd antiszemitizmusraő ő őakarják ezzel felhívni a világ figyelmét. Ha így érzik, jól tették, hogy eljöttek hozzánk. Hiszen mindenkinek asegítségére és összefogására szükség van ahhoz, hogy tenni tudjunk a gy lölet terjedése ellen.”űFelemlítette, hogy az elhurcolások ellenére Magyarországon virágzó zsidó közösségmaradt:„A történelem megtanította a magyarokat arra, hogy idejében fel kell ismernünk azantiszemitizmust. Magyarország testközelb l élte át az embertelen pusztítást, amit az antiszemitizmusőokozott a zsidóságnak, Magyarországnak és egész Európának. Megtört szívvel hajtunk fejet az áldozatokemléke el tt. Ugyanakkor hálát adunk Istennek, hogy a náci és nyilas pusztítás ellenére nálunk autentikus zsidóőközösség maradhatott életben, amely Európa egyik legtekintélyesebb és leg sibb zsidó közössége. Hálát adunkőIstennek, hogy ezzel egész Magyarországot gazdagabbá tette.”Figyelmeztetett rá, hogy az antiszemitizmus nem ok nélkül gerjed egész Európában:„Mi azt is megtanultuk, hogy az antiszemitizmus nem természeti csapás, hanem emberekm ve. Ezért mindenkinek át kell éreznie a saját, személyes felel sségét. Ma mindannyian láthatjuk, azű őantiszemitizmus er södik egész Európában és benne Magyarországon is. A helyzet nehéz. A gazdasági válságőmélyen megrázza Európát. Az európai vezet k sikertelen válságkezelése pedig súlyos frusztrációt okoz, ésőfelemészti a reményt. Beszéljünk egyenesen! N a kiábrándultság, a düh és a gy lölet. Ebben a helyzetbenő űkülönösen fontos, hogy világossá tegyük: az antiszemitizmus elfogadhatatlan és elt rhetetlen.”űA nemzeti eszmére alapozott világszervezet küldöttségének figyelmébe ajánlotta, hogy a maiMagyarország a nemzeti és vallási identitását magalapozó, két éve m köd els demokratikus alkotmányávalű ő őbiztosítja a békés együttélést zsidók és nemzsidók között:„A mai súlyos helyzet választ követel arra a kérdésre, mit rontottunk el Európában az elmúlt húszévben. Végül is a kommunizmust leromboltuk. A hidegháborúnak véget vetettünk. Európa esélyt kapott, hogyismét a béke, az egyesülés, a megértés és a tolerancia földrésze legyen. S ma itt állunk húsz év elteltével, és azer söd intoleranciára és antiszemitizmusra keressük az orvosságot. Mi történt velünk? Sokan keresik a választ,ő őés sokféle okfejtést hallunk. Mi, magyarok két éve megadtuk a magunk válaszát, amikor megalkottuk elsődemokratikus alkotmányunkat. Mi, magyarok úgy gondoljuk, tévedés volt az elmúlt húsz évben azt hinni, hogy a2
  3. 3. gyenge nemzeti és vallási identitással rendelkez közösségeknek jobb esélyük van a békés együttélésre. Ma mi úgyőlátjuk, az er s identitás jobb alapokat teremthet egymás elismerésére és tiszteletére. Ma úgy t nik, mindanő ű nyian,zsidók és nem zsidók akkor járunk legjobban, ha jó hazafiak és Isten jó gyermekei akarunk lenni. Ki-ki amaga törvénye szerint, de mindannyian az emberi méltóság feltétlen tiszteletének alapján állva.”Megvallotta a kereszténység szerepét, mint amit ápolni kell:„Az antiszemitizmus az az állapot, amikor az emberben a gonosz veszi át az uralmat, ésez a veszély bennünket, keresztényeket is fenyeget. Tudatában vagyunk annak, hogy voltak atörténelemben rossz keresztények és rossz magyarok, akik súlyos b nöket követtek el. Mindennekűfényében a mi válaszunk az er söd európai és magyarországi antiszemitizmusra nem a vallási és erkölcsiő őgyökereink feladása, ellenkez leg: a jó keresztények példájának és hagyományának felidézése és feler sítése. Ezértő őa mi alkotmányunk valódi védelmet, valódi biztonságot, igazi és teljes emberi méltóságot, személyes és közösségiméltóságot ad a velünk él zsidóságnak és persze minden más kisebbségnek.”őTudomásul adta, hogy az keresző ténységre hivatkozása nemcsak szavakban, hanem tettekben isérvényesül:„A mai magyar kereszténydemokrata kormánypolitika erkölcsi kötelességének tartotta,hogy bevezesse a holokauszt áldozatainak emléknapját az iskolákban. Erkölcsikötelességének tekintette, hogy megalapítsa a Holokauszt Emlékközpontot. Erkölcsikötelességének tekintette, hogy állva és fejet hajtva meghallgassa a kaddist abban aparlamenti teremben, ahol korábban a zsidótörvényeket elfogadták. Erkölcsi kötelességénektekintette, hogy emlékévet szervezzen Raoul Wallenberg tiszteletére. Erkölcsi kötelességénektekintette, hogy betiltsa a félkatonai szervezetek m ködését. Erkölcsi kötelességének tekintette, hogy létrehozza aűHolokauszt 2014 Emlékbizottságot. Erkölcsi kötelességének tekintette, hogy betiltsa a diktatúra szimbólumait. Serkölcsi kötelességének tekintette és tekinti, hogy zéró toleranciát hirdessen az antiszemitizmussal szemben.”Hitet tesz a szabadság mellett, amit a magyaroktól a kommunizmus vett el.„A mi nemzedékünk a szabadság, a szabadságharcosok nemzedéke. Fiatal korunkbanazért döntöttük le a kommunizmust, azért szereztük vissza hazánk függetlenségét, hogy itt ismindenki szabadon élhessen. Mi tudjuk, nincs szabadság emberi méltóság nélkül. Ezért a minemzedékünk nem fogja eltűrni, hogy hazánkban bárkit származása vagy vallása miatt emberi méltóságábanmegsértsenek, és ezzel megtapossák a szabadságot, amiért együtt küzdöttünk.Végezetül köszönöm a magyar és a világ zsidóságának, hogy az elmúlt években többször is kiálltMagyarország és a magyarok nemzeti céljai mellett. Felidézem Tom Lapid emlékét, aki felszólalt a délvidékimagyarok bántalmazása ellen. Felidézem azokat a zsidó hitközségeket, akik kiálltak a határon kívül él magyarőkisebbségek jogaiért és a magyarok kett s állampolgárságáért. Felidézem Izrael f rabbija,ő ő Jona Metzgerhangos és nyílt támogatását az alkotmányunkról szóló nemzetközi viták idején. Az kiállásuk él biztatás éső őbátorítás, van értelme a munkánknak. Van remény arra, hogy a gyermekeink megélhessenek egy olyan korszakot,amelyben az antiszemitizmus ugyanolyan elképzelhetetlen lesz, mint azok a korok, amikor még pestisjárványtólszenvedtek az emberek. Ez nemcsak álom, ez lehet ség, és hiszem, hogy csak rajtunk áll. Tudjuk, hogy a gonosződiadalához nem kell más, csak hogy a jók tétlenek maradjanak. Mi, magyarok nem vagyunk, és nem leszünktétlenek. Kérem mindnyájukat, vigyék ezt hírül a világ zsidóságának!”A magyar nemzet számára ennek a nevezetes kongresszusnak a jelent sége OrbánőViktor felszólalása fogadtatásának a mikéntjében van. Az esemény olyan id ben történik,őamikor Magyarország és kormánya ellen növekv pályára kerül az ellenséges magatartás aő3
  4. 4. keblében bolsevizmust ápoló liberalista politikai körök és sajtó részér l. A magyarok ellenőmanapság hangoztatott vád az antiszemitizmus, és ha az efféle politikusok és sajtó ezt a vádattovábbra is eddigi nagy intenzitásával kúrtöli szét a nyugati világban, a világ e témábanérthet módon érzékeny zsidó közösségei is csak ebb l a forrásból értesülnek, ez azzal aő őveszéllyel jár, hogy Magyarország képe rasszista diktatúraként rögzül – bár igaztalanul – aszéles nyugati közvéleményben. Egyel re csak remélni tudjuk, hogy felhagynak aővádaskodással. Ilyen megfontolásból örülni kell annak a döntésnek, aminek alapján a zsidóvilágkongresszust Budapesten tartották meg. Ez ugyan nem vád-véd tárgyalás volt, delegalább esély volt az ország miniszterelnöke és államf je felszólalására, így kifejtehették azőországot vezet szervek álláspontját olyan kérdésben, ami ma világviszonylatban értékelésiőmin séggel bír.őEbbe a magyarság hírnevének megvédelmezési alkalmába tenyerelt bele a JobbikMagyarországért Mozgalom az Izrael szomszédsági politikája elleni tüntetéssel. Nemcsakértelmetlen, de buta és ártalmas cselekedet volt. Muníciót adott a nyugat-európainemzetellenes, magyargy löl liberalista lövöldöz knek a támadásához. Ez annyira világos,ű ő őhogy felmerül a cselekedet butasági tartalmán túl a szándékos kártokozás gyanúja. A mindig,minden tekintetben kormányellenes viselkedés megkérd jelezi a hirdetett jobboldaliságőszinteségét. A párt vezet inek tudniuk kellett elhatározásuk következményeir l, az országraő ő őmiattuk rászabaduló támadás igazolást nyer a magyar kormány kívülr l vezéreltőmegbuktatásához.A német Bild Félelem Magyarország zsidógy löl it lű ő ő címmel közölt riportot onlinekiadásában. Ebben kiemelte: a Jobbik tüntetésén ugyan alig háromszázan vettek részt, de amit„a neonácik” kifejtettek a demonstráción, az „megrázó módon igen sok magyar szívéb lőszólt”. A cikk szerz je hangsúlyozta: Magyarországon az antiszemiták „már nem rejtegetik aőzsidógy löletet, hanem nyíltan vállalják azt”. Egy másik német lap, aű Die Welt azt írta, hogyaz antiszemita hangok „egyre erősebben szólnak Magyarországon”.Már aznap, vasárnapi ünnepnapon zúdult a médiakommentár-áradat.ATVhu május 5. – A Jobbik zsidózásától hangos a nemzetközi sajtó cím alatt hosszasfelsorolást közöl: „A legnevesebb angol nyelv lapok is kiemelten foglalkoztak a Jobbikűszombati anticionista tüntetésével. A rendezvény, amit eredetileg a Zsidó Világkongresszusbudapesti találkozója ellen szerveztek, kiváltotta a nemzetközi közvélemény felháborodását.”A felsorolásban szerepel: a Reuters, a BBC, a The Telegraph. Az amerikai Wall StreetJournal cikkében szintén Vona szavait emeli ki, melyek szerint az izraeli befektet knekőmásik országot kell keresniük, illetve említést tesz egy transzparensr l, melyen a következő őolvasható: „Ki a gyarmatosítókkal! Ez a mi országunk”.Valami okból a németországi médiumokban jelenik meg a legtöbb támadásMagyarország ellen. Az ARD német közszolgálati televízió Tagesschau.de hírportálja úgyvélekedett, hogy a kongresszuson elmondott beszédében a miniszterelnök megpróbáltarelativizálni a magyarországi antiszemitizmust. Egy másik német csatorna, aDeutschlandfunk a kormányf „húzóő dozó magatartását” okolta amiatt, hogy Magyarországonnyilvánosan elhangozhatnak antiszemita nézetek. Az összefoglaló szerint a Fidesz akirekeszt , antiszemita megnyilvánulásokkal kapcsolatban követett politikájával aő4
  5. 5. széls jobboldali szavazókat igyekszik táborába gy jteni. Hovatovább Orbán a f antiszemita.ő ű őA Der Standard liberális osztrák lap szerint a WJC helyszínválasztása bátorpróbálkozás, hogy ráirányítsa a figyelmet az antiszemitizmusra, ugyanakkor lehet ség OrbánőViktor számára, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem élharcosának mutassa be magát. Acikkíró úgy látja, sehol máshol Európában nem uszítanak olyan nyíltan a zsidók ellen, mintBudapesten. A szerz szerint számos zsidó értelmiséginek aggódnia kell az állása miatt, deőnem annyira vallása, mint az „autoriter Fidesz-kormánnyal szembeni politikai ellenzékiségemiatt”. Orbán Viktor tiszta lelkiismerettel mondhatja, hogy meg akarta tiltani a Jobbik-tüntetését. Jogos viszont az a vád, hogy a kormányf ugyanazon a soviniszta-xenofóbőhangszeren játszik, mint az antiszemiták, és ezzel fedezi ket – vélekedik a szerz , aki szerintő ő„az antiszemitizmus csak az egyik épít k (...) abban az antidemokratikus, bigott éső őantieuropéer építményben, amelyet Orbán emel azért, hogy évekre biztosítsa hatalmát”.Olvassuk, hogy — Orbán beszédét megel z en aző ő European Union of Jewish Studentsnev európai zsidó diákszervezet osztogatott szórólapot a közönségnek, azt kérve t lük, hogyű őne tapsolják meg Orbán beszédét, mert a kormánya alatt tettek iskolai tananyaggá antiszemitaírókat, neveztek el utcákat Horthy Miklósról, mert ez a kormány tette Nyir Józsefetőpéldaképpé, és mert ez a kormány szűkítette a szabadságjogokat az új alkotmány révén.Ennek ellenére – a tudósítások szerint – Orbán kapott tapsot beszéde közben is. De ezek a vádak mind amagyarfóbiás magyaroktól kerülnek a kelföldiek tudattárába. Ahelyett, hogy például Horthy Miklószsidóment teő vékenységét hirdetnék a német megszállás alatt folytatott, németek által elrendelt németországi zsidókitelepítés idején.*Az antiszemitizmusnak évezredes története van. Egy manapság használatba jött fogalomleginkább ráillik Mózes vallásának követ ire, a szó:ő másság. Minden más népt l eltérő őéletfelfogás, eltanulhatatlan, megismételhetetlen tulajdonság. Minden más nép csak államikeretben tudott fennmaradni, Mózes hívei bármely idegen környezetben képesekkülönállásukat fenntartani. Lehet okoskodni, tudományoskodni, hogy mi ennek a titka, netána periodikusan megismétl d üldözés, no de minden más üldözött nép elt nt egy-kétő ő űgeneráción belül. Talán egy tulajdonság megjelölhet , Mózes népe bármire tekint, meglátjaőhogy az lehet másképpen is. A holokauszt után minden másképpen van. Az antiszemitizmus,mint veszély, elmúlt. De virtuális jelenvalóságával hasznos politikai szerszám lett. Akinekantiszemita híre kél, annak nincs helye a XXI. század politikai és társadalmi életében. És roppant nehézvédekezni ilyen vád ellen, még akkor is, ha felteszi a megvádolt a kérdést, hogy ugyan bizony mit követtem el.Nincs tételes kodifikációja enne a vádnak, amit nem is kell per alatt igazolni, aki antiszemitaként elhíresül, annakannyi, ahogy Pesten mondják. Ezt igyekeznek hasznosítani a nemzeti lét ellenségei.Nekünk, magyaroknak az a bánatunk, hogy az amerikai és a nyugat-európai politikai rendszer egyarántelutasító a magyar nemzet megmaradását egyedül lehet vé tev keresztény szellem , demokratikus berendezés ,ő ő ű űsi magyar hagyományokra épült, nehéz úton elért alkotmányos rendünk iránt. Nagy veszély fenyegeti a nemzetiőMagyarországot.5
  6. 6. széls jobboldali szavazókat igyekszik táborába gy jteni. Hovatovább Orbán a f antiszemita.ő ű őA Der Standard liberális osztrák lap szerint a WJC helyszínválasztása bátorpróbálkozás, hogy ráirányítsa a figyelmet az antiszemitizmusra, ugyanakkor lehet ség OrbánőViktor számára, hogy az antiszemitizmus elleni küzdelem élharcosának mutassa be magát. Acikkíró úgy látja, sehol máshol Európában nem uszítanak olyan nyíltan a zsidók ellen, mintBudapesten. A szerz szerint számos zsidó értelmiséginek aggódnia kell az állása miatt, deőnem annyira vallása, mint az „autoriter Fidesz-kormánnyal szembeni politikai ellenzékiségemiatt”. Orbán Viktor tiszta lelkiismerettel mondhatja, hogy meg akarta tiltani a Jobbik-tüntetését. Jogos viszont az a vád, hogy a kormányf ugyanazon a soviniszta-xenofóbőhangszeren játszik, mint az antiszemiták, és ezzel fedezi ket – vélekedik a szerz , aki szerintő ő„az antiszemitizmus csak az egyik épít k (...) abban az antidemokratikus, bigott éső őantieuropéer építményben, amelyet Orbán emel azért, hogy évekre biztosítsa hatalmát”.Olvassuk, hogy — Orbán beszédét megel z en aző ő European Union of Jewish Studentsnev európai zsidó diákszervezet osztogatott szórólapot a közönségnek, azt kérve t lük, hogyű őne tapsolják meg Orbán beszédét, mert a kormánya alatt tettek iskolai tananyaggá antiszemitaírókat, neveztek el utcákat Horthy Miklósról, mert ez a kormány tette Nyir Józsefetőpéldaképpé, és mert ez a kormány szűkítette a szabadságjogokat az új alkotmány révén.Ennek ellenére – a tudósítások szerint – Orbán kapott tapsot beszéde közben is. De ezek a vádak mind amagyarfóbiás magyaroktól kerülnek a kelföldiek tudattárába. Ahelyett, hogy például Horthy Miklószsidóment teő vékenységét hirdetnék a német megszállás alatt folytatott, németek által elrendelt németországi zsidókitelepítés idején.*Az antiszemitizmusnak évezredes története van. Egy manapság használatba jött fogalomleginkább ráillik Mózes vallásának követ ire, a szó:ő másság. Minden más népt l eltérő őéletfelfogás, eltanulhatatlan, megismételhetetlen tulajdonság. Minden más nép csak államikeretben tudott fennmaradni, Mózes hívei bármely idegen környezetben képesekkülönállásukat fenntartani. Lehet okoskodni, tudományoskodni, hogy mi ennek a titka, netána periodikusan megismétl d üldözés, no de minden más üldözött nép elt nt egy-kétő ő űgeneráción belül. Talán egy tulajdonság megjelölhet , Mózes népe bármire tekint, meglátjaőhogy az lehet másképpen is. A holokauszt után minden másképpen van. Az antiszemitizmus,mint veszély, elmúlt. De virtuális jelenvalóságával hasznos politikai szerszám lett. Akinekantiszemita híre kél, annak nincs helye a XXI. század politikai és társadalmi életében. És roppant nehézvédekezni ilyen vád ellen, még akkor is, ha felteszi a megvádolt a kérdést, hogy ugyan bizony mit követtem el.Nincs tételes kodifikációja enne a vádnak, amit nem is kell per alatt igazolni, aki antiszemitaként elhíresül, annakannyi, ahogy Pesten mondják. Ezt igyekeznek hasznosítani a nemzeti lét ellenségei.Nekünk, magyaroknak az a bánatunk, hogy az amerikai és a nyugat-európai politikai rendszer egyarántelutasító a magyar nemzet megmaradását egyedül lehet vé tev keresztény szellem , demokratikus berendezés ,ő ő ű űsi magyar hagyományokra épült, nehéz úton elért alkotmányos rendünk iránt. Nagy veszély fenyegeti a nemzetiőMagyarországot.5

×