เรื่องที่ 4

4,313 views

Published on

Published in: Education

เรื่องที่ 4

  1. 1. หน้า 2 สาระสาคัญ ข้อมูลที่ป้อนลงไปใน Microsoft Office Excel 2007 นั้นมีหลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งแต่ละ แบบก็มีการจัดรูปแบบที่แตกต่างกันไปทั้งที่เป็นรูปแบบข้อความ ตัวเลข วันที่และเวลา รวมถึง สูตรต่าง ๆ ซึ่งในหน่วยการเรียนรู้นี้ผู้เรียนจะได้ทราบถึงการจัดรูปแบบข้อมูลในแผ่นงานให้มี รูปแบบที่สวยงาม ดูง่าย เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น เครื่องมือในการจัดรูปแบบเซลล์ หลังจากที่ป้อนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนสามารถจัดรูปแบบเซลล์ให้มีรูปแบบที่สวยงามได้อย่าง รวดเร็ว โดยคลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการแล้วเลือก คลิก ริบบ้อนหน้าแรก ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ เครืองมือในการจัดรูปแบบข้อความ ่ ขนาดตัวอักษร เพิ่มและลดขนาดตัวอักษร ลักษณะตัวอักษร สีตัวอักษร ตัวหนา/ตัวเอียง/ตัวขีดเส้นใต้ ufglho.9h นอกจากนั้นผู้เรียนสามารถป้อนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยการป้อนข้อมูลแบบอัตโนมัติได้ ลักษณะเส้นขอบเซลล์ สีพื้นเซลล์ รูปภาพที่ 1 เครื่องมือในการจัดรูปแบบข้อความ เครืองมือในการจัดตาแหน่งข้อความในเซลล์ ่ จัดตาแหน่งข้อความตาม แนวตั้ง (บน/กลาง/ล่าง) ปรับทิศทางข้อความ ตัดข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ จัดตาแหน่งข้อความตาม แนวนอน (ซ้าย/กลาง/ขวา) รวมเซลล์และจัดกึ่งกลาง ลด/เพิ่มระยะย่อหน้า รูปภาพที่ 2 เครื่องมือในการจัดตาแหน่งข้อความในเซลล์ http://www.thwarunee.wordpress.com นครพนม วารุณี บารุงสวัสดิ์: โรงเรียนอนุบาลนครพนม
  2. 2. หน้า 3 เครืองมือในการจัดรูปแบบตัวเลขและวันที่เวลา ่ รูปแบบตัวเลข/ วันที่เวลา รูปแบบตัวเลขทางการเงิน กาหนดรูปแบบ เปอร์เซ็นต์ เครื่องหมาย คอมม่า ลด/เพิ่ม จุดทศนิยม รูปแบบต่าง ๆ ของ ตัวเลข และวันที่เวลา รูปภาพที่ 3 เครื่องมือในการจัดรูปแบบตัวเลขและวันที่เวลา http://www.thwarunee.wordpress.com นครพนม วารุณี บารุงสวัสดิ์: โรงเรียนอนุบาลนครพนม
  3. 3. หน้า 4 การจัดรูปแบบข้อความเพิ่มเติม นอกจากจะใช้เครื่องมือในการจัดรูปแบบข้อความได้แล้ว ผู้เรียนยังสามารถจัดรูปแบบข้อความ เพิ่มเติมได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการจัดรูปแบบ 2. คลิกปุ่ม ที่ กลุ่มแบบตัวอักษร ของ ริบบ้อนหน้าแรก หรือคลิกเมาส์ขวาเลือก จัดรูปแบบเซลล์ เพื่อเปิดหน้าต่างการจัดรูปแบบเซลล์ เลือก แบบอักษร เลือกรูปแบบข้อความที่ต้องการจากนั้นคลิก ตกลง รูปภาพที่ 4 การจัดรูปแบบข้อความเพิ่มเติม http://www.thwarunee.wordpress.com นครพนม วารุณี บารุงสวัสดิ์: โรงเรียนอนุบาลนครพนม
  4. 4. หน้า 5 การจัดรูปแบบตัวเลขและวันที่เวลาเพิ่มเติม นอกจากจะใช้เครื่องมือในการจัดรูปแบบตัวเลขและวันที่เวลาได้แล้ว ผู้เรียนยังสามารถ จัดรูปแบบตัวเลขและวันที่เวลาเพิ่มเติมได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการจัดรูปแบบ 2. คลิกปุ่ม ที่ กลุ่มตัวเลข ของ ริบบ้อนหน้าแรก หรือคลิกเมาส์ขวาเลือก จัดรูปแบบเซลล์ เพื่อเปิดหน้าต่างการจัดรูปแบบเซลล์ เลือก ตัวเลข เลือกรูปแบบตัวเลขที่ต้องการจากนั้นคลิก ตกลง เลือกรูปแบบที่ต้องการ เลือกประเภทตัวเลขที่ต้องการ รูปภาพที่ 5 การจัดรูปแบบตัวเลขและวันที่เพิ่มเติม http://www.thwarunee.wordpress.com นครพนม วารุณี บารุงสวัสดิ์: โรงเรียนอนุบาลนครพนม
  5. 5. หน้า 6 การจัดตาแหน่งข้อความในเซลล์เพิ่มเติม นอกจากจะใช้เครื่องมือในการจัดตาแหน่งข้อความหรือตัวเลขในเซลล์ได้แล้ว ผู้เรียนยังสามารถ กาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการจัดตาแหน่ง 2. คลิกปุ่ม ที่ กลุ่มการจัดแนว ของ ริบบ้อนหน้าแรก หรือคลิกเมาส์ขวาเลือก จัดรูปแบบเซลล์ เพื่อเปิดหน้าต่างการจัดรูปแบบเซลล์ เลือก การจัดแนว เลือกรูปแบบการตัดตาแหน่งที่ต้องการจากนั้นคลิก ตกลง เลือกประเภทตัวเลขที่ต้องการ 1 2 3 1. การจัดแนวข้อความ แนวนอน : ตาแหน่งข้อความแนวนอน แนวตั้ง : ตาแหน่งข้อความแนวตั้ง 2. การควบคุมข้อความ ตัดข้อความ : ตัดข้อความขึ้นบรรทัดใหม่ ย่อให้พอดี : บีบข้อความให้พอดีเซลล์ ผสานเซลล์ : รวมเซลล์ 3. การวางแนว ทิศทางของข้อความ รูปภาพที่ 6 การจัดตาแหน่งข้อความในเซลล์เพิ่มเติม http://www.thwarunee.wordpress.com นครพนม วารุณี บารุงสวัสดิ์: โรงเรียนอนุบาลนครพนม
  6. 6. หน้า 7 การจัดรูปแบบเส้นขอบเซลล์ การจัดรูปแบบเส้นขอบของตารางให้มีสีสันและรูปแบบหลากหลายมากขึ้น เช่น รูปแบบเส้นประ ความหนาของเส้นขอบ สีเส้นขอบ สามารถกาหนดได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการกาหนดเส้นขอบ 2. คลิกที่สามเหลี่ยมของคาสั่งเส้นขอบ หรือคลิกเมาส์ขวาเลือก จัดรูปแบบเซลล์ เพื่อเปิดหน้าต่างการจัดรูปแบบเซลล์ เลือก เส้นขอบ เลือกลักษณะเส้นขอบตามที่ต้องการจากนั้นคลิก ตกลง เลือกเส้นกรอบนอก หรือกรอบในที่ต้องการ เลือกรูปแบบเซลล์ เลือกเฉพาะบางเส้น ให้เลือก ที่รูปแบบเส้นที่ต้องการ เลือกสีเส้น รูปภาพที่ 7 การจัดรูปแบบเส้นขอบ http://www.thwarunee.wordpress.com นครพนม วารุณี บารุงสวัสดิ์: โรงเรียนอนุบาลนครพนม
  7. 7. หน้า 8 การกาหนดสีพื้นและลวดลายในเซลล์ การกาหนดสีพื้นและลวดลายต่าง ๆ ภายในเซลล์ เพื่อให้ดูสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น สามารถกาหนดได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการกาหนดสีพื้นหรือลวดลาย 2. คลิกเมาส์ขวาที่เซลล์เลือก จัดรูปแบบเซลล์ เพื่อเปิดหน้าต่างการจัดรูปแบบเซลล์ เลือก การเติม เลือกสีพื้นหรือลวดลายตามที่ต้องการจากนั้นคลิก ตกลง สีของลวดลาย กาหนดสีพื้นหลัง ลักษณะของลวดลาย เลือกการไล่ระดับสี และสีเพิ่มเติม รูปภาพที่ 8 การกาหนดสีพื้นและลวดลายในเซลล์ http://www.thwarunee.wordpress.com นครพนม วารุณี บารุงสวัสดิ์: โรงเรียนอนุบาลนครพนม
  8. 8. หน้า 9 Note เซลล์ใดที่จัดรูปแบบไปแล้ว รูปแบบยังคงติดอยู่แม้ว่าผู้เรียนจะกดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ์ เพื่อลบข้อความแล้วก็ตาม ดังนั้น ถ้าผู้เรียนต้องการลบรูปแบบออกไปด้วย จะต้องทาการลบ รูปแบบนั้น ๆ โดยคลิก ล้าง ที่กลุ่มของการแก้ไขแล้วเลือกรูปแบบการลบ รูปแบบการลบ ลบทุกอย่างทั้งข้อมูลและรูปแบบ ลบเฉพาะรูปแบบ ลบเฉพาะข้อมูลในเซลล์ ลบหมายเหตุ การจัดรูปแบบตารางอัตโนมัติ นอกจากจะกาหนดรูปแบบตารางโดยกาหนดเองได้แล้วใน Microsoft Office Excel 2007 แล้ว ยังมีรปแบบตารางอัตโนมัติให้ใช้งานอีกด้วย เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดรูปแบบซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ู 1. คลิกเลือกเซลล์ที่ต้องการกาหนดรูปแบบตารางอัตโนมัติ 2. คลิก ริบบ้อนหน้าแรก เลือก จัดรูปแบบเป็นตาราง ของ กลุ่มลักษณะ 3. เลือกรูปแบบตารางอัตโนมัติที่ต้องการ 4. คลิกตกลงเพื่อเลือกตาแหน่ง 2 1 4 3 คลิกตกลง รูปภาพที่ 9 การจัดรูปแบบตารางอัตโนมัติ http://www.thwarunee.wordpress.com นครพนม วารุณี บารุงสวัสดิ์: โรงเรียนอนุบาลนครพนม
  9. 9. หน้า 10 Note เมื่อผู้เรียนป้อนข้อมูลลงไปในเซลล์ จะถูกกาหนดรูปแบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเพิ่มพื้นที่ ของรูปแบบตารางเองได้ โดยวางตัวชี้เมาส์ที่มุมล่างขวาของตาราง แล้วคลิกเมาส์ลากเพื่อเพิ่ม พื้นที่ของงาน http://www.thwarunee.wordpress.com นครพนม วารุณี บารุงสวัสดิ์: โรงเรียนอนุบาลนครพนม

×