Luaän Vaên Thaïc Só Trang 1 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
MUÏC LUÏC
CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU.......................................
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 2 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
3.1.GIÔÙI THIEÄU TAÄP ÑOAØN UNILEVER VAØ UNILEVER VIEÄT NAM............
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 3 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
DANH MUÏC BAÛNG BIEÅU HÌNH VEÕ
Baûng 1: caâu hoûi vaø traû lôøi veà ...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 4 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU
1.1. Lyù do hình thaønh ñeà taøi
Coâng ty lie...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 5 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
1.3. YÙ nghóa thöïc tieãn cuûa ñeà taøi
Xaây döïng moät chöông trình...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 6 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
1.5.2. Phöông phaùp nghieân cöùu
Töø nhöõng thoâng tin treân, tieán ...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 7 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
cuûa coâng ty cuøng caùc hoaït ñoäng saûn xuaát, hoaït ñoäng ñaøo ta...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 8 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
CHÖÔNG II: THÖÏC NGHIEÄM VAØ CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT
2.1. Vai troø cuûa ñ...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 9 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
ñaøo taïo veà vaên hoaù vaø taäp quaùn kinh doanh ôû caùc quoác gia....
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 10 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
vieäc vôùi nhöõng thieát bò kyõ thuaät cao. Kyõ thuaät môùi thaäm c...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 11 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
Instruments, nhaø saûn xuaát chaát baùn daãn lôùn nhaát theá giôùi....
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 12 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
Naêm 1995, Motorola ñaõ coù doanh soá baùn haøng laø 22.2 tyû USD, ...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 13 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
caûi tieán MIT (Management Innovation Team) vôùi xöông soáng laø ba...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 14 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
2.2.3. Baøi hoïc töø Tire Plus4
Tire Plus laø moät coâng ty voû ruo...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 15 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
trong suoát thôøi gian tham gia khoùa ñaøo taïo. Nhöõng nhaân vieân...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 16 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
naâng cao naêng löïc vaø ñoäng cô cuûa nhaân vieân, chuù troïng ñeá...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 17 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
thöïc hieän caùc chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân vieâ...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 18 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
chuaån bò caùc chöông trình phaùt trieån nhaân vieân cho töông lai ...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 19 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
- Nhaät kyù söû duïng maùy. Chaát löôïng saûn phaåm. Hoà sô nhaân v...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 20 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
- Phaûn hoài: ñeå nhöõng buoåi giaûng sau khaéc phuïc nhöõng nhöôïc...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 21 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
Ñaøo taïo taïi nôi laøm vieäc ñöôïc thöïc hieän ngay trong quaù trì...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 22 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
Lieân heä vôùi
caùc tröôøng
Ñaïi hoïc ñaøo
taïo.
Tieáp tuïc ñaøo
ta...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 23 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
Thöïc hieän ñaùnh giaù hieäu quaû ñaøo taïo: hai giai ñoaïn.
Giai ñ...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 24 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
CHÖÔNG 3: SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA COÂNG TY LEVER VIEÄT NAM
3.1. Giôùi...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 25 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
chi phí saûn xuaát ñaëc bieät ñöôïc chuù troïng, chæ rieâng trong n...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 26 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
Tieàn thaân cuûa coâng ty Lever Vieät Nam laø coâng ty boät giaët V...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 27 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
Saûn löôïng Lever Vieät Nam qua caùc naêm (taán)
15.803 19.877
28.8...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 28 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
Total Productive Maintenance
Töø naêm 2001, coâng ty quyeát taâm th...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 29 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
Pond’s, Hazeline, Vaseline, Dove vaø caùc chaát taåy röûa duøng tro...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 30 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
Nam.
Phoøng Baûo veä
Caên tin
Phoøng Y teá
Nhaø Kho
Kho Khuyeán maõ...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 31 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
3.3. Söï phaùt trieån cuûa Lever Vieät Nam taïo neân nhöõng thaùch ...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 32 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
laø caùc aùp löïc raát lôùn thuùc ñaåy coâng ty phaûi tieán haønh m...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 33 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
caùc saûn phaåm chaêm soùc söùc khoeû caù nhaân cuûa nhaø maùy saûn...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 34 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
quan troïng vì noù seõ quyeát ñònh vieäc Lever Vieät Nam coù tieáp ...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 35 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
mang laïi, vôùi toång soá tieàn ñaõ tieát kieäm ñöôïc trong naêm 20...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 36 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
CHI PHÍ SAÛN XUAÁT CUÛA LEVER VIEÄT NAM SO VÔÙI CAÙC COÂNG TY
COÙ C...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 37 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
Ñöa Unilever Vieät Nam trôû thaønh moät “Global Citadel” vaøo naêm ...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 38 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
quan ñeán yeâu caàu cuûa nhaø quaûn lyù (saûn xuaát phaûi an toaøn,...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 39 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
vaø ñöôïc haäu thuaãn maïnh meõ veà taøi chính bôûi taäp ñoaøn P&G ...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 40 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
Treân nhieàu quoác gia treân theá giôùi coù söï tham gia caïnh tran...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 41 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
vôùi yeâu caàu cuûa nhaø quaûn lyù, phaùt trieån cuøng vôùi söï pha...
Luaän Vaên Thaïc Só Trang 42 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM
coøn thieáu nhieàu kieán thöùc chuyeân moân neân thöôøng phaûi ñöôï...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH LEVER VIỆT NAM

246 views

Published on

Phân tích và thiết lập một chương trình đào tạo và phát triển các kỹ năng nghề nghiệp cho nhân viên vận hành máy tại công ty liên doanh Lever Việt Nam dựa trên nhu cầu của nhân viên, yêu cầu của nhà quản lý và mong đợi của công ty, chương trình này sẽ làm nền tảng chỉ đạo cho việc tiến hành tất cả các hoạt động đào tạo và phát triển tay nghề liên tục, qua đó làm gia tăng đáng kể khả năng cạnh tranh của công ty trong hiện tại và tương lai.
http://nckh.vietlod.com/

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
246
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH CÁC DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH LEVER VIỆT NAM

 1. 1. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 1 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM MUÏC LUÏC CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU............................................................................................... 1 1.1.LYÙ DO HÌNH THAØNH ÑEÀ TAØI ......................................................................................4 1.2.MUÏC TIEÂU ÑEÀ TAØI.....................................................................................................4 1.3.YÙ NGHÓA THÖÏC TIEÃN CUÛA ÑEÀ TAØI..............................................................................5 1.4.PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU..............................................................................................5 1.5.PHÖÔNG PHAÙP THÖÏC HIEÄN ........................................................................................5 1.5.1. Phöông phaùp thu thaäp soá lieäu ......................................................................... 5 1.5.2. Phöông phaùp nghieân cöùu ................................................................................ 6 1.6. BOÁ CUÏC LUAÄN VAÊN ..................................................................................................6 CHÖÔNG II: THÖÏC NGHIEÄM VAØ CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT .......................................... 8 2.1. VAI TROØ CUÛA ÑAØO TAÏO ÑOÁI VÔÙI SÖÏ PHAÙT TRIEÅN COÂNG TY TRONG BOÁI CAÛNH CAÏNH TRANH KINH TEÁ QUOÁC TEÁ..........................................................................................8 2.2. KINH NGHIEÄM THÖÏC TIEÃN VEÀ SÖÏ THAØNH COÂNG CUÛA MOÄT SOÁ CAÙC COÂNG TY LÔÙN TREÂN THEÁ GIÔÙI COÙ LIEÂN QUAN ÑEÁN VIEÄC ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN NHAÂN VIEÂN ................. 10 2.2.1. Baøi hoïc töø Motorola........................................................................................ 10 2.2.2. Baøi hoïc töø Tae Kwang Vina............................................................................ 12 2.2.3. Baøi hoïc töø Tire Plus........................................................................................ 14 2.3. ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN NGHEÀ NGHIEÄP................................................................. 15 2.3.1. Khaùi nieäm........................................................................................................ 15 2.3.2. Muïc tieâu cuûa ñaøo taïo vaø phaùt trieån ................................................................ 16 2.3.3. Traùch nhieäm cuûa boä phaän ñaøo taïo vaø phaùt trieån............................................ 16 2.4. CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN .............................................................. 17 2.4.1. Phaân tích nhu caàu ñaøo taïo vaø phaùt trieån ........................................................ 17 2.4.2. Hoaïch ñònh chöông trình ñaøo taïo................................................................... 19 2.4.3. Caùc chæ tieâu caàn ñaït cuûa moät chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån.................. 22 2.4.4. Ñaùnh giaù hieäu quaû ñaøo taïo............................................................................. 22 CHÖÔNG 3: SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA COÂNG TY LEVER VIEÄT NAM ................... 24 Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 2. 2. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 2 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM 3.1.GIÔÙI THIEÄU TAÄP ÑOAØN UNILEVER VAØ UNILEVER VIEÄT NAM.................................... 24 3.2.GIÔÙI THIEÄU COÂNG TY LIEÂN DOANH LEVER VIEÄT NAM.............................................. 25 3.2.1. Saûn phaåm....................................................................................................... 28 3.2.2. Sô ñoà toå chöùc cuûa coâng ty lieân doanh Lever Vieät Nam ...Error! Bookmark not defined. 3.3. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA LEVER VIEÄT NAM TAÏO NEÂN NHÖÕNG THAÙCH THÖÙC VAØ CÔ HOÄI ÑOÁI VÔÙI SÖÏ PHAÙT TRIEÅN TAY NGHEÀ NHAÂN VIEÂN.............................................................. 31 3.4.ÑAÙNH GIAÙ CAÙC ÑAËC ÑIEÅM BEÂN TRONG.................................................................... 41 3.4.1. Ñaëc ñieåm nhaân vieân vaän haønh saûn xuaát.......................................................... 41 3.4.2. Hoaït ñoäng saûn xuaát......................................................................................... 42 3.4.3. Hoaït ñoängTPM ............................................................................................... 44 3.4.4. Hoaït ñoäng ñaøo taïo vaø phaùt trieån tay ngheà...................................................... 46 CHÖÔNG 4: HOAÏCH ÑÒNH CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO & PHAÙT TRIEÅN ....... 49 4.1. SÔ ÑOÀ HOAÏCH ÑÒNH CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN KYÕ NAÊNG NGHEÀ NGHIEÄP CHO THÔÏ VAÄN HAØNH TAÏI COÂNG TY LEVER VIEÄT NAM.............................................. 49 4.2.PHAÂN TÍCH NHU CAÀU.............................................................................................. 50 4.3. HOAÏCH ÑÒNH CHÖÔNG TRÌNH ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN KYÕ NAÊNG ........................... 55 4.3.1. Muïc tieâu.......................................................................................................... 55 4.3.2. Noäi dung.......................................................................................................... 55 4.3.3. Hình thöùc ñaøo taïo ........................................................................................... 64 4.3.4. Caùc nguyeân taéc hoã trôï .................................................................................... 66 4.4.PHAÂN TÍCH NHAÂN VIEÂN........................................................................................... 66 4.4.1. Phöông phaùp phaân tích nhaân vieân ñeå xaùc ñònh nhu caàu cuûa moãi ngöôøi......... 68 4.4.2. Caùc böôùc trieån khai ñeå xaùc ñònh nhu caàu cuûa moãi thôï vaän haønh ................... 72 4.5. ÑO LÖÔØNG VAØ ÑAÙNH GIAÙ HIEÄU QUAÛ ÑAØO TAÏO VAØ PHAÙT TRIEÅN TAY NGHEÀ ................ 74 CHÖÔNG 5: KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ................................................................. 76 5.1. KEÁT LUAÄN ............................................................................................................. 76 5.2. KIEÁN NGHÒ NHÖÕNG NGHIEÂN CÖÙU TIEÁP THEO ............................................................ 77 Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 3. 3. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 3 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM DANH MUÏC BAÛNG BIEÅU HÌNH VEÕ Baûng 1: caâu hoûi vaø traû lôøi veà ñaøo taïo & phaùt trieån nhaân vieân trong thöïc tieãn.....10 Baûng 2: thò phaàn caùc ngaønh haøng naêm 2005 vaø muïc tieâu 2006 ...........................31 Baûng 3: caïnh tranh hoaù myõ phaåm taïi thò tröôøng Vieät Nam..................................38 Baûng 4: söï ña daïng trong quy caùch ñoùng goùi vaø toác ñoä thay theá haøng naêm ........43 Baûng 5: chöông trình ñaøo taïo thôï vaän haønh coâng ty Lever Vieät Nam.................61 Hình 1: sô ñoà caùc böôùc cuûa moät chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån....................17 Hình 2: toác ñoä taêng tröôûng doanh thu haøng naêm cuûa Unilever Vieät Nam ...........25 Hình 3: toác ñoä gia taêng saûn löôïng haøng naêm cuûa Lever Vieät Nam .....................26 Hình 4: toác ñoä gia taêng saûn löôïng boät giaët xuaát khaåu ..........................................33 Hình 5: bieåu ñoà bình quaân ñeà nghò caûi tieán cuûa moät thôï vaän haønh......................34 Hình 6: bieåu ñoà chi phí ñaàu tö vaø tieàn tieát kieäm haøng naêm töø hoaït ñoäng TPM...34 Hình 7: bieåu ñoà so saùnh chi phí saûn xuaát caùc coâng ty haøng ñaàu theá giôùi.............35 Hình 8: cô caáu tuoåi vaø trình ñoä nhaân vieân vaän haønh saûn xuaát .............................42 Hình 9: sô ñoà hoaïch ñònh chöông trình ñaøo taïo thôï vaän haønh..............................50 Hình 10: sô ñoà phaân tích nhaân vieân ñeå xaùc ñònh nhu caàu cuûa thôï vaän haønh........70 Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 4. 4. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 4 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU 1.1. Lyù do hình thaønh ñeà taøi Coâng ty lieân doanh Lever Vieät Nam sau hôn 10 naêm hình thaønh vaø phaùt trieån ñaõ coù nhöõng böôùc tieán vöôït troäi treân thò tröôøng caùc saûn phaåm chaêm soùc söùc khoûe caù nhaân vaø gia ñình. Söï phaùt trieån khoâng ngöøng cuøng vôùi phöông thöùc kinh doanh ñoäc ñaùo, hieän ñaïi cuûa Lever Vieät Nam ñaõ laøm thay ñoåi haún dieän maïo cuûa thò tröôøng caïnh tranh myõ phaåm vaø caùc chaát taåy röûa taïi Vieät Nam. Trong söï thaønh coâng naøy, nhaân toá chính quyeát ñònh caùc thaéng lôïi cuûa coâng ty trong caùc keá hoaïch saûn xuaát kinh doanh laø tính chuyeân nghieäp vaø söùc saùng taïo ñoät phaù cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân coâng ty. Ñeå khai thaùc vaø phaùt huy toái ña ñöôïc heát naêng löïc vaø khaû naêng tö duy cuûa moïi ngöôøi, coâng ty ñaõ luoân chuù troïng ñeán caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo vaø phaùt trieån caùc kyõ naêng ngheà nghieäp cho nhaân vieân. Tröôùc nhöõng vaán ñeà treân, sau khi caân nhaéc caån thaän, toâi quyeát ñònh choïn ñeà taøi: “Hoaïch ñònh chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån kyõ naêng ngheà nghieäp cho nhaân vieân vaän haønh caùc daây chuyeàn saûn xuaát taïi coâng ty lieân doanh Lever Vieät Nam” nhö laø neàn taûng cho vieäc tieán haønh caùc chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån tay ngheà nhaân vieân lieân tuïc, nhaèm muïc ñích hoã trôï doanh nghieäp hôn nöõa trong vieäc khai thaùc moät caùch coù hieäu quaû löïc löôïng lao ñoäng vaø naâng cao vò theá caïnh tranh cuûa mình taïi thò tröôøng hoaù myõ phaåm Vieät Nam. 1.2. Muïc tieâu ñeà taøi Phaân tích vaø thieát laäp moät chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån caùc kyõ naêng ngheà nghieäp cho nhaân vieân vaän haønh maùy taïi coâng ty lieân doanh Lever Vieät Nam döïa treân nhu caàu cuûa nhaân vieân, yeâu caàu cuûa nhaø quaûn lyù vaø mong ñôïi cuûa coâng ty, chöông trình naøy seõ laøm neàn taûng chæ ñaïo cho vieäc tieán haønh taát caû caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo vaø phaùt trieån tay ngheà lieân tuïc, qua ñoù laøm gia taêng ñaùng keå khaû naêng caïnh tranh cuûa coâng ty trong hieän taïi vaø töông lai. Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 5. 5. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 5 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM 1.3. YÙ nghóa thöïc tieãn cuûa ñeà taøi Xaây döïng moät chöông trình khung thoáng nhaát ñeå coâng ty tieán haønh caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo vaø phaùt trieån tay ngheà cho nhaân vieân vaän haønh maùy. Laø taøi lieäu tham khaûo höõu ích cho caùc nhaø hoaïch ñònh chieán löôïc ñaøo taïo vì gaén lieàn vôùi thöïc tieãn vaø xuaát phaùt töø nhu caàu thaät söï cuûa nhaân vieân ñoái vôùi coâng vieäc vaø yeâu caàu cuûa nhaø quaûn lyù ñoái vôùi nhaân vieân. Giuùp naâng cao vò theá caïnh tranh cuûa coâng ty treân thò tröôøng thoâng qua vieäc naâng cao naêng löïc cuûa ñoäi nguõ thôï vaän haønh. 1.4. Phaïm vi nghieân cöùu Vì nhöõng ñieàu kieän khaùch quan cuõng nhö nhöõng giôùi haïn veà maët nguoàn löïc, neân ñeà taøi naøy chæ bao goàm phaàn hoaïch ñònh, töùc laø phaàn ñaàu cuûa quaù trình hoaïch ñònh – thöïc hieän – ñaùnh giaù hieäu quaû chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån kyõ naêng ngheà nghieäp (tay ngheà) cho nhaân vieân vaän haønh caùc daây chuyeàn saûn xuaát taïi coâng ty lieân doanh Lever Vieät Nam thuoäc taäp ñoaøn Unilever Vieät Nam. 1.5. Phöông phaùp thöïc hieän 1.5.1. Phöông phaùp thu thaäp soá lieäu Thu thaäp thoâng tin thöù caáp: tìm kieám caùc thoâng tin aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa coâng ty töø muïc tieâu taêng tröôûng cuûa taäp ñoaøn Unilever Vieät Nam nhö keá hoaïch môû roäng quy moâ hoaït ñoäng cuûa coâng ty trong töông lai, vieäc ñoåi môùi coâng ngheä saûn xuaát, vieäc caûi tieán chaát löôïng, vieäc giaûm giaù thaønh…ñeå nghieân cöùu nhu caàu ñaøo taïo vaø phaùt trieån lieân tuïc tay ngheà nhaân vieân. Thu thaäp thoâng tin sô caáp: nghieân cöùu taïi caùc boä phaän, nhaø maùy saûn xuaát trong coâng ty Lever Vieät Nam baèng caùc quan saùt thöïc nghieäm, phöông phaùp chuyeân gia, thaûo luaän nhoùm…moät caùch tröïc tieáp nhaèm bieát ñöôïc thöïc traïng veà tay ngheà cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân vaän haønh caùc daây chuyeàn saûn xuaát. Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 6. 6. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 6 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM 1.5.2. Phöông phaùp nghieân cöùu Töø nhöõng thoâng tin treân, tieán haønh phaân tích caùc ñaëc ñieåm beân trong cuõng nhö caùc thaùch thöùc ngheà nghieäp vaø cô hoäi phaùt trieån tay ngheà cuûa nhaân vieân bôûi caùc aùp löïc töø söï taêng tröôûng quaù nhanh cuûa coâng ty ñeå xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo vaø phaùt trieån tay ngheà. Hoaïch ñònh chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån tay ngheà treân cô sôû nhöõng thaùch thöùc vaø caùc ñieåm yeáu hieän taïi cuûa thôï vaän haønh. Xaây döïng moâ hình phaân tích nhaân vieân ñeå xaùc ñònh chính xaùc thôï vaän haønh naøo coù nhu caàu ñaøo taïo veà kyõ naêng gì trong soá caùc kyõ naêng cuûa chöông trình. 1.6. Boá cuïc luaän vaên Luaän vaên ñöôïc vieát khoaûng 70 trang, bao goàm caùc phaàn chính sau: Chöông 1: Giôùi Thieäu (4 trang) Neâu leân lyù do hình thaønh ñeà taøi, muïc tieâu ñeà taøi, yù nghóa thöïc tieãn, phaïm vi nghieân cöùu vaø phöông phaùp thöïc hieän ñeà taøi. Chöông 2: Thöïc Nghieäm vaø Cô Sôû Lyù Thuyeát (15 trang) Kinh nghieäm thöïc tieãn veà söï thaønh coâng cuûa moät soá caùc coâng ty lôùn coù lieân quan ñeán vieäc ñaøo taïo vaø phaùt trieån tay ngheà nhaân vieân. Caùc cô sôû lyù thuyeát caàn thieát cho vieäc hình thaønh vaø phaùt trieån ñeà taøi hoaïch ñònh chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån tay ngheà nhaân vieân. Chöông 3: Söï Phaùt Trieån Cuûa Coâng Ty Lieân Doanh Lever Vieät Nam Taïo Neân Nhöõng Cô Hoäi, Thaùch Thöùc Ñoái Vôùi Tay Ngheà Nhaân Vieân & Caùc Ñieåm Maïnh, Ñieåm Yeáu Beân Trong (24 trang) Giôùi thieäu toång quan veà coâng ty Lever Vieät Nam vôùi caùc saûn phaåm, thò tröôøng, thò phaàn, ñoái thuû caïnh tranh, toác ñoä taêng tröôûng, qua ñoù taïo neân nhöõng thaùch thöùc vaø cô hoäi ñoái vôùi söï phaùt trieån kyõ naêng ngheà nghieäp (tay ngheà) cuûa nhaân vieân. Ñoàng thôøi cuõng phaân tích vaø ñaùnh giaù chi tieát veà ñaëc ñieåm löïc löôïng lao ñoäng Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 7. 7. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 7 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM cuûa coâng ty cuøng caùc hoaït ñoäng saûn xuaát, hoaït ñoäng ñaøo taïo vaø phaùt trieån tay ngheà hieän taïi, qua ñoù tìm kieám caùc ñieåm maïnh coù theå phaùt huy vaø caùc ñieåm yeáu coù theå coù caàn phaûi nhanh choùng khaéc phuïc. Chöông 4: Hoaïch Ñònh Chöông Trình Ñaøo Taïo Vaø Phaùt Trieån (25 trang) Phaân tích kyõ naêng vaø tay ngheà hieän taïi cuûa nhaân vieân ñoái vôùi muïc tieâu vaø toác ñoä taêng tröôûng cuûa coâng ty ñeå xaùc ñònh nhu caàu ñaøo taïo vaø phaùt trieån ngheà nghieäp cho moïi ngöôøi nhaèm gia taêng vò theá caïnh tranh vaø giuùp coâng ty ñaùp öùng moät caùch toát nhaát ñoái vôùi caùc yeâu caàu ngaøy caøng cao cuûa thò tröôøng vaø ngöôøi tieâu duøng. Xaây döïng moät chöông trình ñaøo taïo thoáng nhaát giöõa caùc boä phaän/phoøng ban lieân quan ñeán hoaït ñoäng ngheà nghieäp cuûa nhaân vieân vaän haønh saûn xuaát, döïa treân nhu caàu ñaøo taïo ñaõ ñöôïc xaùc ñònh vaø trình ñoä nhaân vieân laøm neàn taûng cho vieäc tieán haønh caùc hoaït ñoäng ñaøo taïo vaø phaùt trieån tay ngheà cuûa thôï vaän haønh. Gôïi yù moät soá caùch thöùc ño löôøng vaø ñaùnh giaù hieäu quaû chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån tay ngheà ñeå chuaån bò ñöa chöông trình vaøo thöïc hieän. Chöông 5: Keát Luaän vaø Kieán Nghò ((2 trang) Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 8. 8. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 8 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM CHÖÔNG II: THÖÏC NGHIEÄM VAØ CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT 2.1. Vai troø cuûa ñaøo taïo ñoái vôùi söï phaùt trieån coâng ty trong boái caûnh caïnh tranh kinh teá quoác teá Trong thôøi ñaïi kinh teá tri thöùc vaø xu theá toaøn caàu hoùa kinh teá, cô hoäi ñöôïc chia xeû baèng nhau cho taát caû caùc doanh nghieäp lôùn hoaëc nhoû. Söï thaønh coâng cuûa moät doanh nghieäp ngaøy nay khoâng coøn phuï thuoäc vaøo quy moâ doanh nghieäp maø phuï thuoäc vaøo doanh nghieäp naøo sôû höõu ñöôïc caùc nguoàn löïc tri thöùc coù söùc saùng taïo mang tính ñoät phaù vaø bieát caùch toå chöùc, khai thaùc, söû duïng hôïp lyù. Vôùi toác ñoä thay ñoåi coâng ngheä nhö hieän nay vaø söï vaän ñoäng cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh nhaèm tieán leân phía tröôùc cuøng caùc bieán ñoäng cuûa moâi tröôøng kinh doanh buoäc caùc doanh nghieäp phaûi khoâng ngöøng trang bò cho mình moät ñoäi nguõ nhaân vieân xuaát saéc ñeå coù theå ñaûm nhaän nhöõng vai troø luoân thay ñoåi trong töông lai. Kinh nghieäm cuûa caùc coâng ty thaønh ñaït ñeàu chöùng toû raèng nhôø hoï chuù troïng vaøo coâng taùc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân vieân. Chaát löôïng con ngöôøi ñöôïc xem laø öu theá caïnh tranh trong moâi tröôøng caïnh tranh hieän nay. Vì vaäy, ñaøo taïo vaø phaùt trieån ñöôïc xem laø muõi ñoät phaù cuûa phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi noùi chung vaø hieäu quaû kinh doanh cuûa töøng doanh nghieäp noùi rieâng. Nhöõng löïc löôïng aûnh höôûng ñeán nôi laøm vieäc, bieán ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân vieân trôû thaønh moät nhaân toá chính cho söï phaùt trieån coâng ty: Xu theá toaøn caàu hoaù: caïnh tranh toaøn caàu ñoøi hoûi khaû naêng linh hoaït cao hôn vaø khaû naêng khoâng ngöøng ñoåi môùi ñeå laøm ra nhöõng saûn phaåm vaø dòch vuï moãi naêm moät toát hôn. Moãi coâng ty phaûi chuaån bò ñeå öùng phoù vôùi xu theá hoäi nhaäp kinh teá toaøn caàu WTO vôùi vieäc gôû boû daàn caùc raøo caûn thueá quan vaø haøng raøo baûo hoä trong nöôùc. Xuaát khaåu ra thò tröôøng toaøn caàu, xaây döïng caùc nhaø maùy ôû haûi ngoaïi, lieân minh vôùi caùc coâng ty nöôùc ngoaøi hay saùp nhaäp kinh teá ñoøi hoûi doanh nghieäp phaûi ñaøo taïo cho ñöôïc caùc quaûn trò gia quoác teá, caùc nhaø quaûn lyù ñòa phöông hay Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 9. 9. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 9 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM ñaøo taïo veà vaên hoaù vaø taäp quaùn kinh doanh ôû caùc quoác gia. Toaøn caàu hoaù buoäc coâng ty phaûi tieán haønh ñaøo taïo ñeå nhaân vieân tieáp caän vôùi caùch thöùc kinh doanh hoaøn toaøn môùi nhaèm ñaùp öùng vôùi nhöõng coâng vieäc luoân thay ñoåi trong töông lai hay ñôn thuaàn laø chæ ñeå coù theå toàn taïi vaø ñoái ñaàu hieäu quaû ngay treân chính thò tröôøng noäi ñòa quen thuoäc sau khi hoäi nhaäp vaøo neàn kinh teá toaøn caàu. Thaùch thöùc chaát löôïng: baát kyø ôû caáp ñoä quoác gia hay quoác teá, ñeå baùn ñöôïc haøng, coâng ty phaûi cung caáp caùc saûn phaåm vaø dòch vuï coù chaát löôïng. Moät vaøi quoác gia ñoøi hoûi coâng ty phaûi coù caùc tieâu chuaån chaát löôïng phuø hôïp. ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000, TQM (total quality management), Six Sigma, GMP (good manufacturing practice), HACCP (Hazard Analyst & Critical Control Point) vaø caùc heä thoáng chaát löôïng khaùc ôû moät soá ngaønh ñöôïc xem laø tieâu chuaån baét buoäc. Ñaøo taïo laø moät thaønh phaàn quan troïng cuûa quy trình ñaûm baûo chaát löôïng, giuùp nhaân vieân kieåm soaùt quaù trình baèng kyõ thuaät thoáng keâ vaø nhöõng kyõ naêng khaùc lieân quan ñeán chaát löôïng maø hoï coù theå söû duïng ñeå hình thaønh neân chaát löôïng cuûa saûn phaåm tröôùc khi xuaát xöôûng hôn laø söûa chöõa saûn phaåm hoaëc dòch vuï sau khi noù ñeán tay khaùch haøng. Ñaøo taïo cuõng giuùp nhaân vieân vaø nhaø quaûn lyù caùc kyõ naêng thieát yeáu ñeå laøm vieäc cuøng nhau taïo neân saûn phaåm vaø dòch vuï coù chaát löôïng cao. Kyõ thuaät môùi: kyõ thuaät thay ñoåi caùch thöùc chuùng ta chôi vôùi khaép theá giôùi (game online), giao tieáp toaøn caàu (ñieän thoaïi veä tinh), laøm vieäc ôû moïi nôi (laptop). Internet, email, hoäi thaûo qua maïng, e-commerce giuùp coâng ty giao dòch thöông maïi vôùi phaàn coøn laïi cuûa theá giôùi caùch xa haøng ngaøn daëm ñaõ thöïc söï laøm thay ñoåi caùch thöùc chuùng ta kinh doanh ngaøy nay. Kyõ thuaät môùi yeâu caàu caùc kyõ naêng môùi, vai troø coâng vieäc môùi vaø thöôøng daãn ñeán keát quaû laø caàn phaûi tieán haønh ñaøo taïo laïi nhaân vieân ñeå caäp nhaät lieân tuïc nhöõng thoâng tin kieán thöùc môùi nhaát. Nhaân vieân caàn kieán thöùc cuï theå veà coâng vieäc vaø kyõ naêng cô baûn hoaëc naâng cao ñeå laøm Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 10. 10. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 10 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM vieäc vôùi nhöõng thieát bò kyõ thuaät cao. Kyõ thuaät môùi thaäm chí thay ñoåi caû caùch thöùc chuùng ta giaûng daïy truyeàn thoáng baèng baûng ñen phaán traéng maø thay baèng video conferencing, intranet, e-learning, overhead projector... Döôùi ñaây laø keát quaû khaûo saùt ñöôïc thöïc hieän bôûi taïp chí Ñaøo taïo, thuoäc Hoäi ñaøo taïo vaø phaùt trieån Hoa Kyø (ASTD) vaø Cuïc thoáng keâ lao ñoäng, thöïc hieän vaøo naêm 1995, tieán haønh nghieân cöùu thöïc teá treân 15.000 coâng ty veà ñaøo taïo vaø phaùt trieån1 . Baûng 1: caâu hoûi vaø traû lôøi veà ñaøo taïo & phaùt trieån nhaân vieân trong thöïc tieãn Caâu hoûi Traû lôøi Bao nhieâu % coâng ty tieán haønh ñaøo taïo chính thöùc 70% Toång chi phí ñaøo taïo Töø $50 ñeán $60 tyû USD haøng naêm Thôøi gian ñaøo taïo nhaân vieân bình quaân haøng naêm 30 giôø/naêm Chi phí chi cho ñaøo taïo tính theo quy moâ coâng ty Coâng ty nhoû (50-99 nhaân vieân) ñaàu tö gaàn baèng 1/3 chi phí cuûa caùc coâng ty lôùn (>500 nhaân vieân) Chi phí ñaøo taïo phaân chia theo ngaønh ngheà Ñöùng ñaàu laø ngaønh vaän taûi, vieãn thoâng vaø coâng coäng. Ñöùng cuoái laø ngaønh dòch vuï, xaây döïng vaø baùn leû. Loaïi nhaân vieân quan taâm nhaát vôùi vieäc ñöôïc ñaøo taïo Quaûn lyù, chuyeân gia, kyõ thuaät vieân thích ñöôïc ñaøo taïo hôn laø coâng nhaân, thôï vaän haønh, thôï thuû coâng. Bao nhieâu % khoaù ñaøo taïo ñöôïc tieán haønh bôûi chuyeân gia beân ngoaøi coâng ty. Haàu heát laø caû trong vaø ngoaøi coâng ty. 50% thôï vaän haønh ñöôïc ñaøo taïo taïi choå, khoaûng 23% laø ñöôïc thöïc hieän bôûi caùc chuyeân gia beân ngoaøi. 2.2. Kinh nghieäm thöïc tieãn veà söï thaønh coâng cuûa moät soá caùc coâng ty lôùn treân theá giôùi coù lieân quan ñeán vieäc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân vieân 2.2.1. Baøi hoïc töø Motorola2 Coâng ty Motorola cuûa Myõ ñaõ töøng phaûi ñoái maët vôùi moät tình theá heát söùc khoù khaên. Naêm 1982, doanh soá baùn haøng cuûa Motorola ngang baèng vôùi Texas 1 Raymond A.Noe, Employee training and development, 2nd edition, Introduction to T&D, page 23-24. 2 Nguoàn: George T. Milkovich & John W. Boudreau (2002), Quaûn trò nguoàn nhaân löïc, Ñaøo taïo, tr.374-375 Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 11. 11. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 11 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM Instruments, nhaø saûn xuaát chaát baùn daãn lôùn nhaát theá giôùi. Nhöng chæ 5 naêm sau, doanh soá baùn chaát baùn daãn cuûa noù ñaõ tuït xuoáng haøng thöù tö vaø caùc saûn phaåm ñieän töû khaùc cuûa noù ñaõ bò bao vaây vaø caïnh tranh quyeát lieät bôûi caùc ñoái thuû caïnh tranh nöôùc ngoaøi ñoåi môùi. Khaùc vôùi caùc coâng ty khaùc, thöôøng tìm caùch sa thaûi nhaân vieân haøng loaït hay ñoùng cöûa moät soá nhaø maùy ñeå cô caáu laïi hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh, Robert W.Galvin vaø ngöôøi keá nhieäm oâng, George M.C.Fisher, cho raèng caùc nhaân vieân cuûa hoï vaãn coù theå ñaûm baûo ñöôïc moät chuùt lôïi theá caïnh tranh caàn thieát. Vaøo naêm 1984, Galvin ñaõ ra leänh phaûi daønh ít nhaát laø 1.5% tieàn löông cuûa moãi nhaø quaûn trò cho vieäc ñaøo taïo. Naêm 1992, Motorola ñaõ chi 120 trieäu USD töông ñöông vôùi 3.6% quyõ löông cho ñaøo taïo, ñaûm baûo bình quaân moãi naêm moät nhaân vieân coù ñöôïc 36 giôø ñaøo taïo. Naêm 1993, taïp chí Fortune ñaõ goïi Motorola laø “tieâu chuaån vaøng” trong vieäc ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân vieân taïi coâng ty. Caùc coâng nhaân ôû nhaø maùy Motorola ñöôïc hoïc thieát keá treân maùy tính, robot vaø saûn xuaát theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng khoâng chæ töø nhöõng soå tay hay baøi giaûng, maø coøn qua caû vieäc saùng taïo vaø cheá ra nhöõng chi tieát nhöïa trang trí. Khoâng chæ nhaân vieân maø caû nhaø cung öùng vaø khaùch haøng cuõng ñöôïc ñaøo taïo. Caùc giaûng vieân khoâng phaûi laø caùc giaùo sö, hoï laø nhöõng kyõ sö, caùc nhaø khoa hoïc vaø nhöõng quaûn trò gia giaøu kinh nghieäm ñöôïc tuyeån choïn nghieâm ngaët vaø ñöôïc ñaøo taïo caùch daïy döïa vaøo thöïc haønh, chuù troïng vaøo vieäc laøm theá naøo ñeå cho caùc hoïc vieân hoïc qua vieäc laøm. Motorola tính toaùn raèng moãi 1$ chi cho ñaøo taïo seõ ñem laïi 30$ naâng cao naêng suaát trong ba naêm. Töø naêm 1987 ñeán 1993, coâng ty ñaõ caét giaûm chi phí ñöôïc 3.3 trieäu USD do coâng nhaân ñöôïc ñaøo taïo ñeå ñôn giaûn hoaù caùc quy trình saûn xuaát vaø caûi tieán chaát löôïng nhaèm giaûm bôùt pheá phaåm. Doanh soá baùn haøng treân moãi nhaân vieân ñaõ taêng gaáp ñoâi vaø lôïi nhuaän taêng leân 47%. Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 12. 12. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 12 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM Naêm 1995, Motorola ñaõ coù doanh soá baùn haøng laø 22.2 tyû USD, ñaõ chi 150 trieäu USD ñeå ñaûm baûo toái thieåu 40 giôø ñaøo taïo cho moãi nhaân vieân trong soá 132.000 nhaân vieân cuûa mình vaø daønh 4% quyõ löông cho ñaøo taïo. Con cuûa Galvin – hieän laø chuû tòch Motorola, Christopher, cuõng cam keát ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân vieân, vaøo cuoái thaäp kyû ñoù moãi coâng nhaân coù ñöôïc töø 80 ñeán 100 giôø ñaøo taïo moãi naêm, ngaân saùch ñaøo taïo haøng naêm taêng ñeán 300 trieäu USD. Caùc nhaân vieân vaø caùc nhaø quaûn lyù ñeàu coù theå löïa choïn trong soá 600 giaùo trình ñöôïc giaûng daïy taïi Ñaïi hoïc Motorola ôû Schaumburg, Illinois vaø ôû 13 ñòa ñieåm khaùc treân theá giôùi. Roõ raøng laø caùc nhaø quaûn trò Motorola tin raèng tính saùng taïo vaø khaû naêng thích nghi laø heát söùc quan troïng ñeå thaønh coâng treân thò tröôøng toaøn caàu caïnh traïnh maïnh meõ vaø raèng ñaøo taïo coù theå goùp phaàn quan troïng vaøo söï thaønh coâng ñoù. 2.2.2. Baøi hoïc töø Tae Kwang Vina3 Tae Kwang Vina Industrial Co. laø coâng ty 100% voán Haøn Quoác ñaët nhaø maùy taïi KCN Bieân Hoøa 2, coù toång voán ñaàu tö laø 53.3 trieäu USD. Coâng ty coù coâng suaát thieát keá 6.864.000 ñoâi giaøy theå thao/naêm vaø laø moät trong nhöõng coâng ty gia coâng saûn xuaát giaøy theå thao xuaát khaåu cho Nike lôùn nhaát Vieät Nam vôùi 15 phaân xöôûng saûn xuaát, söû duïng khoaûng 12.000 coâng nhaân. AÙp löïc caïnh tranh gay gaét vôùi caùc nhaø saûn xuaát giaøy khaùc nhö Pouchen, Samyang, Vieät Vinh, Haesoung...nhaèm khaúng ñònh uy tín cuûa mình tröôùc ñoøi hoûi ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng lôùn nhaát theá giôùi Nike, Tae Kwang ñaõ thöïc hieän moät chieán löôïc caûi toå lôùn trong naêm 2001 ñeå coù theå trôû thaønh coâng ty saûn xuaát giaøy haøng ñaàu theá giôùi: “Ñoåi môùi tö duy, gaáp ñoâi naêng suaát, giaûm nöõa haøng hö”. Coâng vieäc caûi toå seõ xoay quanh vaán ñeà lôùn nhaát, quan troïng nhaát vaø khoù khaên nhaát maø coâng ty phaûi vöôït qua laø taùc ñoäng vaøo caùch nhìn, caùch nghó cuûa nhaø quaûn lyù. Ñoåi môùi tö duy seõ chæ thöïc hieän ñöôïc thoâng qua caûi tieán con ngöôøi. Ñeå thöïc hieän vieäc naøy, Tae Kwang Vina laäp ra ñoäi 3 Thöïc teá cuûa taùc giaû, laø thaønh vieân cuûa nhoùm MIT/Lean Manufacturing vaø ERP Operation Team. Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 13. 13. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 13 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM caûi tieán MIT (Management Innovation Team) vôùi xöông soáng laø ba nhoùm: caûi tieán naêng suaát (Lean Manufacturing team), caûi tieán chaát löôïng (6 Sigma team) vaø ñieàu haønh heä thoáng hoaïch ñònh taøi nguyeân doanh nghieäp (ERP Operation team). Baét ñaàu baèng vieäc ñaøo taïo lieân tuïc veà nhaän thöùc vaø caùc khaùi nieäm veà naêng suaát, chaát löôïng, heä thoáng ERP, Lean, 6 Sigma, 5S trong suoát 1 naêm ñeå thay ñoåi tö duy vaø hình thaønh neân vaên hoùa caûi tieán trong toaøn boä caáp quaûn lyù töø toå tröôûng cho ñeán giaùm ñoác phaân xöôûng, hôn 20 döï aùn caûi tieán naâng cao naêng suaát - chaát löôïng ñaõ ñöôïc tieán haønh maø thaønh vieân truï coät laø caùc caáp quaûn lyù phaân xöôûng trôû veà töø caùc khoaù ñaøo taïo, thöïc hieän döôùi söï höôùng daãn cuûa ñoäi MIT. Naêng suaát bình quaân toaøn coâng ty sau moät naêm noã löïc thöïc hieän caùc hoaït ñoäng caûi tieán ñaõ taêng leân töø 25%-35%, ví duï nhö phaân xöôûng Assembly naâng cao naêng suaát töø 1.600 leân 2.000 ñoâi giaøy/daây chuyeàn/ngaøy, phaân xöôûng Stockfit taêng töø 2.000 leân 2.700 ñoâi/daây chuyeàn/ngaøy. Veà chaát löôïng, pheá phaåm giaûm xuoáng ñaùng keå ôû caùc phaân xöôûng nhö xöôûng Phylon töø 4.25% giaûm xuoáng coøn 2.1%, xöôûng PU töø 26.7% xuoáng 13.3%, xöôûng Sole töø 1.08% xuoáng 0.62%, xöôûng Assembly töø 8.82% xuoáng coøn 4.41%. Nhö vaäy, baét ñaàu baèng ñaøo taïo vaø chæ thoâng qua ñaøo taïo, Tae Kwang Vina ñaõ töøng böôùc coá gaéng hình thaønh neân vaên hoaù caûi tieán trong coâng ty nhaèm hoã trôï cho vieäc ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu. Noái tieáp thaønh coâng cuûa naêm 2001, naêm 2002 Tae Kwang Vina tieáp tuïc ñöa ra muïc tieâu hoaït ñoäng laø: “Trôû thaønh coâng ty saûn xuaát giaøy coù söùc caïnh tranh haøng ñaàu theá giôùi: cöïc ñaïi hoaù chaát löôïng - toác ñoä vaø giaù caû caïnh tranh” vaø nhö vaäy moät chöông trình ñaøo taïo khaùc ñaõ laïi tieáp tuïc... Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 14. 14. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 14 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM 2.2.3. Baøi hoïc töø Tire Plus4 Tire Plus laø moät coâng ty voû ruoät xe ôû mieàn trung taây nöôùc Myõ coù toác ñoä taêng tröôûng haøng naêm laø 20%. Tire Plus laø moät coâng ty 200 trieäu USD vôùi 6 cöûa haøng baùn leû ñoäc laäp vaø 150 cöûa haøng. Khaùt voïng cuûa coâng ty laø môû roäng hoaït ñoäng ra toaøn quoác vaø khuyeách tröông quy moâ leân gaáp ñoâi trong 10 naêm tôùi. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy, moät trong nhöõng muïc tieâu quan troïng nhaát cuûa coâng ty laø ñaåy maïnh söï phaùt trieån cuûa nhaân vieân. Tire Plus ñaõ thöïc hieän moät chieán löôïc ñaàu tö vaøo ñaøo taïo, phöông chaâm cuûa coâng ty laø: “caøng nhieàu kieán thöùc vaø chöông trình ñaøo taïo chuùng ta cung caáp cho moïi ngöôøi, thì caøng coù theâm nhieàu haønh trang giuùp nhaân vieân phaùt trieån vôùi coâng ty. Vaø neáu nhaân vieân tieán leân phía tröôùc, hoï seõ tìm thaáy nhöõng cô hoäi toát ñeå phaùt trieån coâng ty”. Coâng ty ñaõ taäp trung vaøo caùc chöông trình ñaøo taïo vaø thaêng tieán noäi boä thuùc ñaåy nhaân vieân phaùt trieån ngheà nghieäp. Khoaûng 1.700 nhaân vieân cuûa Tire Plus ñaõ traûi qua 60.000 giôø ñaøo taïo chính thöùc haøng naêm ñöôïc cung caáp bôûi Ñaïi hoïc Tire Plus vôùi chi phí 3 trieäu USD. Cô sôû vaät chaát cho ñaøo taïo bao goàm hoäi tröôøng 250 choå, caùc moâ hình phoøng tröng baøy vaø dòch vuï, phoøng maùy tính, trung taâm media vaø 4 huaán luyeän vieân toaøn thôøi gian. Nhaân vieân hoïc ôû lôùp moâ phoûng caùc cöûa haøng, hoïc laøm theá naøo ñeå saùng taïo ra moät moâi tröôøng phuïc vuï maø coù theå kích thích khaùch haøng quay trôû laïi, giôùi thieäu coâng ty vôùi baïn beø hay ngöôøi thaân cuûa hoï. Coâng ty cuõng cung caáp thôøi gian vaø tieàn baïc ñeå giuùp cho nhaân vieân coù caùc cô hoäi cao hôn. Ví duï nhö moät nhaân vieân kyõ thuaät muoán trôû thaønh moät thôï maùy coù theå traõi qua khoaù huaán luyeän 11 tuaàn ôû Ñaïi hoïc Tire Plus ñeå ñöôïc ñaøo taïo nhöõng kyõ naêng cô baûn cuûa moät thôï maùy. Sau ñoù anh ta seõ hoïc qua coâng vieäc (on the job training) vôùi moät ngöôøi thôï caû ñaày kinh nghieäm cho ñeán khi naøo ñuû khaû naêng ñeå laøm vieäc ñoäc laäp. Chi phí ñaøo taïo ñöôïc cung caáp mieãn phí vaø ñöôïc traû löông 4 Raymond A.Noe, Employee training and development, 2nd edition, Strategic training, page 37-39. Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 15. 15. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 15 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM trong suoát thôøi gian tham gia khoùa ñaøo taïo. Nhöõng nhaân vieân coù tieàm naêng trôû thaønh nhaø quaûn lyù seõ ñöôïc cung caáp theâm 80 giôø ñaøo taïo veà ngheä thuaät laõnh ñaïo vaø kyõ naêng quaûn lyù. Noã löïc cuûa coâng ty vaø chi phí ñaàu tö cho ñaøo taïo ñaõ giuùp cho coâng ty ñaït ñöôïc muïc tieâu chieán löôïc cuûa mình. Khaûo saùt ôû caùc cöûa haøng cho keát quaû 96% khaùch haøng thoaû maõn vôùi söï phuïc vuï cuûa coâng ty. Tire Plus ñaõ noã löïc laøm môùi mình. Nhieàu khaùch haøng böôùc vaøo cöûa haøng, khoâng coøn nhöõng nhaân vieân thoâ loã vôùi dòch vuï baån thæu, maø tieáp ñoùn hoï laø caùc nhaân vieân maëc aùo traéng thaét caø vaït, leã pheùp chaøo khaùch haøng. Phoøng tröng baøy saïch seõ vaø ngaên naép. Moãi cöûa haøng coù moät ñaïi saûnh bao goàm ti vi, baøn gheá, khu vui chôi cho treû em, phuïc vuï nhanh choùng vaø thaân thieän laø tieâu chuaån. Khaùch haøng ñöôïc khuyeán khích ñi voøng quanh ñeå xem caùc thôï maùy ñang thao taùc. Doanh thu haøng naêm cuûa coâng ty taêng leân theâm 8%. 2.3. Ñaøo taïo vaø phaùt trieån ngheà nghieäp 2.3.1. Khaùi nieäm Ñaøo taïo vaø phaùt trieån ngheà nghieäp laø moät hình thöùc trang bò theâm veà kyõ naêng, kieán thöùc, kinh nghieäm cuûa caùc doanh nghieäp cho ñoäi nguõ nhaân vieân nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu maø doanh nghieäp ñeà ra. Ñoái vôùi doanh nghieäp, ñaøo taïo laø vaán ñeà khoâng theå thieáu vaø laø phöông tieän hoã trôï doanh nghieäp caïnh tranh vaø ñaùnh baïi caùc ñoái thuû caïnh tranh. Ñoái vôùi caù nhaân ngöôøi lao ñoäng, ñaøo taïo laø cô hoäi ñeå phaùt trieån kieán thöùc vaø ngheà nghieäp. Ñoái vôùi taäp theå, ñaøo taïo laø chieác caàu noái söï hôïp taùc vaø trao ñoåi thoâng tin. Ñaøo taïo nhaán maïnh ñeán vieäc huaán luyeän coù ñònh höôùng vaøo hieän taïi, chuù troïng vaøo coâng vieäc hieän taïi cuûa caù nhaân, giuùp caù nhaân coù ngay caùc kyõ naêng caàn thieát ñeå thöïc hieän toát coâng taùc hieän nay. Phaùt trieån laø moät quaù trình laâu daøi nhaèm Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 16. 16. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 16 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM naâng cao naêng löïc vaø ñoäng cô cuûa nhaân vieân, chuù troïng ñeán vieäc huaán luyeän nhaân vieân cho töông lai cuûa doanh nghieäp. 2.3.2. Muïc tieâu cuûa ñaøo taïo vaø phaùt trieån Cung caáp nguoàn nhaân löïc coù chaát löôïng cho doanh nghieäp, tröïc tieáp giuùp nhaân vieân thöïc hieän coâng vieäc toát hôn nhöõng yeâu caàu cuï theå chuyeân saâu cuûa coâng vieäc. Caäp nhaät kieán thöùc vaø kyõ naêng môùi cho nhaân vieân ñeå coù theå aùp duïng nhöõng thaønh töïu khoa hoïc kyõ thuaät môùi, traùnh tình traïng quaûn lyù loãi thôøi nhôø söï höôùng daãn caùc phöông phaùp quaûn lyù môùi phuø hôïp vôùi toác ñoä thay ñoåi veà quy trình coâng ngheä, kyõ thuaät vaø moâi tröôøng kinh doanh. Thoûa maõn nhu caàu phaùt trieån cho nhaân vieân bôûi caùc kyõ naêng chuyeân moân môùi caàn thieát seõ kích thích nhaân vieân thöïc hieän coâng vieäc toát hôn vaø vì theá coù nhieàu cô hoäi thaêng tieán hôn. 2.3.3. Traùch nhieäm cuûa boä phaän ñaøo taïo vaø phaùt trieån Chæ ra nhu caàu ñaøo taïo ñoái vôùi töøng caù nhaân vaø caû taäp theå, cho pheùp nhaân vieân taïo ñöôïc söï ñoùng goùp toái ña cho hieäu quaû cuûa doanh nghieäp cuõng nhö phaùt trieån ñöôïc nhöõng tieàm naêng cuûa ngöôøi lao ñoäng. Tìm caùc chuyeân gia coù chuyeân moân thích hôïp, töông öùng vôùi chi phí hôïp lyù ñeå Phaân tích nhu caàu ñaøo taïo Hoaïch ñònh chöông trình Thöïc hieän chöông trình Kyõ naêng, kieán thöùc, khaû naêng môùi cuûa ngöôøi ñöôïc ñaøo taïo Caùc chæ tieâu caàn ñaït cuûa chöông trình Ñaùnh giaù hieäu quaû Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 17. 17. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 17 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM thöïc hieän caùc chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân vieân. 2.4. Chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån Hình 1: sô ñoà caùc böôùc cuûa moät chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån5 Theo giôùi haïn ñaõ neâu ra, ñeà taøi nghieân cöùu chæ bao goàm phaàn hoaïch ñònh chöông trình, töùc laø phaàn ñaàu cuûa quaù trình hoaïch ñònh – thöïc hieän – ñaùnh giaù hieäu quaû chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån kyõ naêng ngheà nghieäp cho nhaân vieân vaän haønh saûn xuaát taïi coâng ty lieân doanh Lever Vieät Nam, neân ta seõ chæ taäp trung xem xeùt caùc böôùc cuûa quy trình hoaïch ñònh bao goàm phaân tích nhu caàu, hoaïch ñònh chöông trình vaø gôïi yù moät soá caùch thöùc ñaùnh giaù hieäu quaû ñaøo taïo. 2.4.1. Phaân tích nhu caàu ñaøo taïo vaø phaùt trieån Phaân tích tình hình hoaït ñoäng cuûa coâng ty vaø muïc tieâu kyø voïng, caùc ñieåm maïnh yeáu cuûa löïc löôïng lao ñoäng ñeå xaùc ñònh chính xaùc nhu caàu ñaøo taïo treân cô sôû caàn vaø ñuû caùc kyõ naêng caàn thieát ñeå thöïc hieän toát coâng vieäc cuûa nhaân vieân. 2.4.1.1. Caùc phaân tích lieân quan a. Phaân tích doanh nghieäp: ñeå xaùc ñònh xem doanh nghieäp thöïc hieän caùc muïc tieâu ôû möùc ñoä nhö theá naøo. Vieäc phaân tích bao goàm phaân tích toå chöùc doanh nghieäp, keá hoaïch chuaån bò ñoäi nguõ caùn boä keá caän vaø moâi tröôøng toå chöùc. Phaân tích toå chöùc doanh nghieäp bao goàm vieäc phaân tích caùc tieâu thöùc toå chöùc nhö naêng suaát, chaát löôïng thöïc hieän coâng vieäc, chi phí lao ñoäng, kyû luaät lao ñoäng, tai naïn, tyû leä thuyeân chuyeån, vaéng maët...seõ giuùp xaùc ñònh nhöõng vaán ñeà cô baûn vaø söï caàn thieát aùp duïng caùc hình thöùc ñaøo taïo thích hôïp. Maët khaùc, doanh nghieäp cuõng caàn ñaùnh giaù khaû naêng aûnh höôûng do nhaân vieân khoâng ñöôïc ñaøo taïo ñaày ñuû; caùc muïc tieâu cuûa coâng ty, vieäc ñoåi môùi coâng ngheä saûn xuaát, vieäc giaûm giaù thaønh, caûi tieán chaát löôïng trong ngaén haïn vaø daøi haïn ñeå 5 Nguoàn: Tröông Quang (1996), Human Resource Management, AIT, Thailand. Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 18. 18. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 18 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM chuaån bò caùc chöông trình phaùt trieån nhaân vieân cho töông lai cuûa doanh nghieäp. Keá hoaïch chuaån bò ñoäi nguõ caùn boä keá caän: xaùc ñònh nhöõng chöùc vuï seõ troáng vaø caùch thöùc chuaån bò öùng vieân cho caùc chöùc vuï troáng. - Noäi boä: döï kieán caùc chöông trình ñaøo taïo cho caùc öùng vieân thích hôïp. - Tuyeån töø ngoaøi: döï kieán caùc chöông trình ñaøo taïo thích hôïp ñeå nhaân vieân môùi nhanh choùng hoøa nhaäp vôùi moâi tröôøng vaø vaên hoaù coâng ty cuõng nhö naém baét ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa coâng vieäc. Phaân tích moâi tröôøng toå chöùc: ñaùnh giaù quan ñieåm cuûa nhaân vieân ñoái vôùi toå chöùc vaø tìm hieåu caùc taùc ñoäng cuûa ñaøo taïo khoâng ñaày ñuû ñoái vôùi nhöõng ñieåm khoâng toát trong toå chöùc. b. Phaân tích taùc nghieäp: xaùc ñònh loaïi kyõ naêng vaø caùc haønh vi caàn thieát cho nhaân vieân ñeå thöïc hieän toát coâng vieäc. Phaân tích taùc nghieäp seõ chuù troïng xaùc ñònh xem nhaân vieân caàn laøm gì ñeå thöïc hieän toát coâng vieäc. c. Phaân tích nhaân vieân: treân cô sôû naêng löïc, caùc ñieåm maïnh yeáu cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân vaø caùc ñaëc tính caù nhaân cuûa nhaân vieân ñeå xaùc ñònh ñoái töôïng caàn thieát ñöôïc ñaøo taïo; xaùc ñònh kyõ naêng, kinh nghieäm, kieán thöùc vaø quan ñieåm caàn ñöôïc chuù troïng trong quaù trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån. 2.4.1.2. Bieåu hieän cuûa nhu caàu ñaøo taïo - Tyû leä phaàn traêm chi phí lao ñoäng hay nguyeân vaät lieäu taêng. - Soá löôïng caùc than phieàn cuûa khaùch haøng taêng. Doanh thu suït giaûm. - Tyû leä pheá phaåm taêng. Thôøi gian ngöøng saûn xuaát do maùy hoûng taêng. - Khaû naêng ñaùp öùng cuûa nhaân vieân ñoái vôùi söï thay ñoåi coâng ngheä, kyõ thuaät môùi. - Naêng löïc cuûa nhaân vieân so vôùi caùc muïc tieâu taêng tröôûng ngaén haïn vaø daøi haïn. Caùc thoâng tin naøy ñöôïc phaùt hieän töø: - Baùo caùo saûn xuaát. Baùo caùo toån thaát maùy. Baùo caùo veà yù kieán khaùch haøng. Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 19. 19. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 19 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM - Nhaät kyù söû duïng maùy. Chaát löôïng saûn phaåm. Hoà sô nhaân vieân. - Ñaùnh giaù cuûa caùc caáp quaûn lyù vaø nhaän xeùt cuûa nhaân vieân. - Taàm nhìn vaø chieán löôïc phaùt trieån cuûa coâng ty. 2.4.2. Hoaïch ñònh chöông trình ñaøo taïo 2.4.2.1. Muïc tieâu Muïc tieâu chung cuûa vieäc ñaøo taïo vaø phaùt trieån laø gì caàn ñöôïc xaùc ñònh. Nguyeân taéc, söï kieän vaø caùc khaùi nieäm naøo caàn ñöôïc truyeàn ñaït trong chöông trình ñaøo taïo? Vaán ñeà naøo caàn phaûi ñem ra moå xeû? Ñoái töôïng ñöôïc daïy laø ai? Taïi sao? Thôøi gian ñaøo taïo bao laâu laø thích hôïp? Xem xeùt khaû naêng aûnh höôûng ñeán saûn xuaát kinh doanh do söï vaéng maët cuûa hoïc vieân khi phaûi tham gia caùc buoåi ñaøo taïo. Caùc muïc tieâu cuï theå khaùc cuõng caàn ñöôïc xaùc ñònh laø nhöõng taùc ñoäng sau chöông trình ñaøo taïo ñoái vôùi: Taäp theå: treân hieäu quaû coâng vieäc cuûa taäp theå nhö tæ leä vaéng maët cuûa ngöôøi lao ñoäng, saûn löôïng thöïc teá so vôùi naêng suaát maùy, möùc ñoä giaûm cuûa chi phí saûn xuaát. Caù nhaân: treân haønh vi, hieäu quaû laøm vieäc cuûa töøng caù nhaân ñöôïc ñaøo taïo, vaø cô hoäi thaêng tieán ngheà nghieäp treân cô sôû chaát löôïng cuûa saûn phaåm, yù thöùc traùch nhieäm, loøng mong muoán tìm hieåu, hoïc hoûi hay thoâng qua caùc ñeà xuaát caûi tieán saûn xuaát töø ngöôøi lao ñoäng. 2.4.2.2. Noäi dung Caùc kyõ naêng caàn thieát, kieán thöùc cuï theå caàn ñöôïc giaûng daïy trong chöông trình ñaøo taïo vaø nguyeân taéc cô baûn trong hoïc taäp cho caùc ñoái töôïng tham gia. 2.4.2.3. Nguyeân taéc cô baûn Taïo nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi, phöông tieän caàn thieát cuõng nhö caùch thöùc ñaøo taïo laøm hoïc vieân deã tieáp thu vaø höùng khôûi. Chaát löôïng ñaøo taïo seõ naâng cao khi coù: - Söï kích thích: cho caû ngöôøi daïy – ngöôøi hoïc coù ñoäng löïc vaø söï höùng khôûi. Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 20. 20. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 20 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM - Phaûn hoài: ñeå nhöõng buoåi giaûng sau khaéc phuïc nhöõng nhöôïc ñieåm xaûy ra. - Caùch thöùc toå chöùc: toát trong caû noäi dung vaø hình thöùc - ÖÙng duïng: ñeå giaûm bôùt khoaûng caùch giöõa lyù thuyeát vaø thöïc teá thöïc hieän coâng vieäc. Ñöa vaøo caøng nhieàu caùc tình huoáng, moâ phoûng, minh hoïa thöïc tieãn seõ giuùp cho quaù trình tieáp thu coù hieäu quaû hôn. - Söï tham döï: cuûa caû giaûng vieân vaø hoïc vieân trong quaù trình ñaøo taïo, thoâng qua thaûo luaän nhoùm, hoäi thaûo, thi, trình baøy tröôùc caùc hoïc vieân. 2.4.2.4. Hình thöùc ñaøo taïo a. Theo muïc ñích cuûa noäi dung ñaøo taïo: nhaèm vaøo muïc ñích cuï theå töø höôùng daãn cho nhaân vieân môùi, huaán luyeän kyõ naêng chuyeân moân ñeán naâng cao trình ñoä vaø phaùt trieån naêng löïc quaûn trò. b. Theo caùch toå chöùc: tuøy theo ñieàu kieän vaø hoaøn caûnh thích hôïp ñeå boá trí toå chöùc caùc loaïi hình: Ñaøo taïo chính quy: hoïc vieân thoaùt ly khoûi caùc coâng vieäc haøng ngaøy, do ñoù thôøi gian ñaøo taïo ngaén nhöng chaát löôïng ñaøo taïo cao hôn so vôùi caùc hình thöùc ñaøo taïo khaùc, tuy nhieân soá löôïng ngöôøi coù theå tham gia raát haïn cheá. Ñaøo taïo taïi chöùc: nhaân vieân vöøa ñi laøm vöøa tham gia caùc khoùa ñaøo taïo. Thôøi gian ñaøo taïo thöïc hieän ngoaøi giôø laøm vieäc kieåu caùc lôùp buoåi toái hoaëc trong moät phaàn thôøi gian laøm vieäc. Lôùp caïnh xí nghieäp: duøng ñeå ñaøo taïo nhaân vieân môùi cho doanh nghieäp. Hoïc vieân seõ hoïc lyù thuyeát taïi lôùp sau ñoù tham gia thöïc haønh taïi caùc phaân xöôûng trong doanh nghieäp. Kieåu ñaøo taïo naøy raát hieäu quaû, hoïc vieân vöøa naém vöõng lyù thuyeát, vöøa laøm quen vôùi ñieàu kieän laøm vieäc. Thôøi gian ñaøo taïo ngaén, chi phí ñaøo taïo thaáp. c. Theo ñòa ñieåm: ñaøo taïo ôû ñaâu laø thích hôïp ñoái vôùi doanh nghieäp - taïi nôi laøm vieäc hay ngoaøi nôi laøm vieäc? Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 21. 21. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 21 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM Ñaøo taïo taïi nôi laøm vieäc ñöôïc thöïc hieän ngay trong quaù trình laøm vieäc giöõa ngöôøi höôùng daãn hoaëc caùc nhaân vieân laønh ngheà, coù kyõ naêng cao vôùi nhöõng nhaân vieân coù trình ñoä laønh ngheà thaáp, theo kieåu moät keøm moät. Caùc daïng ñaøo taïo phoå bieán: Daïng ñaøo taïo Muïc ñích söû duïng Ñaëc ñieåm Keøm caëp, höôùng daãn taïi choå (OJT) Ñaøo taïo coâng nhaân kyõ thuaät vaø quaûn trò gia cao caáp. Ñôn giaûn, deã toå chöùc, ñaøo taïo ñöôïc nhieàu ngöôøi moät luùc. Hoïc vieân hoïc caùch giaûi quyeát vaán ñeà thöïc teá vaø mau choùng coù thoâng tin phaûn hoài veà keát quaû ñaøo taïo. Ngöôøi höôùng daãn thöôøng coù theå khoâng coù kinh nghieäm veà sö phaïm. Ngöôøi höôùng daãn coù theå khoâng nhieät tình. Luaân phieân, thay ñoåi coâng vieäc Ñaøo taïo coâng nhaân kyõ thuaät, quaûn trò gia vaø caùc caùn boä chuyeân moân. Ñaøo taïo ña kyõ naêng, traùnh tình traïng trì treä. Hoïc vieân deã thích öùng coâng vieäc khaùc nhau. Doanh nghieäp boá trí nhaân vieân linh hoaït hôn. Nhaân vieân coù khaû naêng thaêng tieán cao hôn (do phaùt hieän ñöôïc ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa chính baûn thaân) Ñaøo taïo ngoaøi nôi laøm vieäc thöôøng aùp duïng caùc daïng sau: Daïng ñaøo taïo Muïc ñích söû duïng Ñaëc ñieåm Nghieân cöùu tình huoáng Ñaøo taïo vaø naâng cao naêng löïc quaûn trò Hoïc vieân töï phaân tích caùc tình huoáng, trình baøy suy nghó vaø ñöa ra caùch giaûi quyeát. Troø chôi quaûn trò Ñaøo taïo vaø naâng cao naêng löïc quaûn trò Hoïc vieân coù cô hoäi giaûi quyeát vaán ñeà, ñeà ra chieán löôïc vaø chính saùch kinh doanh phuø hôïp. Phaùt trieån khaû naêng laõnh ñaïo vaø khuyeán khích khaû naêng hôïp taùc, laøm vieäc taäp theå. Hoäi thaûo Ñaøo taïo vaø naâng cao naêng löïc quaûn trò Hoïc vieân trình baøy yù kieán caù nhaân vaø tham gia thaûo luaän caùc yù kieán cuûa caùc caù nhaân khaùc. Phöông phaùp ñaøo taïo sinh ñoäng. Hoïc vieân phaùt trieån khaû naêng laõnh ñaïo, giao tieáp, naêng ñoäng vaø linh hoaït. Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 22. 22. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 22 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM Lieân heä vôùi caùc tröôøng Ñaïi hoïc ñaøo taïo. Tieáp tuïc ñaøo taïo caùc khoùa hoïc chuyeân ngaønh Caùc hoïc vieân phaûi hoïc ngoaøi giôø (buoåi toái hay taäp trung hoïc moãi ñôït hoïc) Phöông phaùp nhaäp vai Taïo ra tình huoáng gioáng nhö thaät ñeå hoïc vieân nhaäp vai. Phöông phaùp ñaøo taïo thuù vò, khoâng toán keùm, höõu ích ñeå phaùt trieån nhieàu kyõ naêng môùi. Giuùp hoïc vieân nhaïy caûm vôùi tình caûm cuûa ngöôøi khaùc. Huaán luyeän theo moâ hình maãu Naâng cao naêng löïc quaûn lyù Quaûn trò gia caáp thaáp: hoïc caùch thöùc ñieàu khieån, quaûn lyù nhaân vieân. Quaûn trò gia caáp trung: hoïc caùch giao tieáp. d. Theo ñoái töôïng hoïc vieân: Ñaøo taïo môùi: aùp duïng cho nhöõng lao ñoäng chöa coù trình ñoä laønh ngheà. Ñaøo taïo laïi: aùp duïng cho nhöõng lao ñoäng ñaõ coù trình ñoä laønh ngheà, nhöng caàn ñoåi ngheà do yeâu caàu cuûa doanh nghieäp hoaëc caäp nhaät hoùa kieán thöùc môùi. Vieäc löïa choïn hình thöùc ñaøo taïo naøo ñeå mang laïi hieäu quaû cao nhaát phuï thuoäc vaøo caùc yeâu caàu veà quy moâ ñaøo taïo, möùc ñoä phöùc taïp, noäi dung caàn ñaøo taïo vaø ñieàu kieän trang bò kyõ thuaät, taøi chính... cuï theå trong töøng doanh nghieäp. 2.4.3. Caùc chæ tieâu caàn ñaït cuûa moät chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån Söï hieäu quaû cuûa chi phí ñaøo taïo vaø phaùt trieån. Noäi dung cuûa chöông trình thöïc hieän so vôùi hoaïch ñònh ban ñaàu. Ñaït ñöôïc haàu heát caùc nguyeân taéc cô baûn trong hoïc taäp. Trình ñoä töông hôïp vaø söï thích thuù cuûa caùc ñoái töôïng tham gia chöông trình (giaûng vieân vaø hoïc vieân) 2.4.4. Ñaùnh giaù hieäu quaû ñaøo taïo Muïc ñích ñaùnh giaù hieäu quaû ñaøo taïo: Xem xeùt laïi möùc ñoä thoûa maõn caùc muïc tieâu, chæ tieâu cuûa chöông trình ñaøo taïo. Ñöa ra nhöõng ñieàu chænh thích hôïp nhaèm naâng cao hieäu quaû cho caùc chöông trình ñaøo taïo sau. Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 23. 23. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 23 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM Thöïc hieän ñaùnh giaù hieäu quaû ñaøo taïo: hai giai ñoaïn. Giai ñoaïn 1: hoïc vieân tieáp thu, hoïc hoûi ñöôïc gì sau khoùa ñaøo taïo? (thoâng qua caùc baøi kieåm tra, möùc ñoä thoâng hieåu). Giai ñoaïn 2: hoïc vieân aùp duïng caùc kieán thöùc, kyõ naêng ñaõ hoïc ñöôïc vaøo thöïc teá ñeå thöïc hieän coâng vieäc cuï theå nhö theá naøo (ñoøi hoûi moät thôøi gian sau ñaøo taïo). Coù theå aùp duïng moät hoaëc phoái hôïp nhieàu caùch ñaùnh giaù hieäu quaû ñaøo taïo sau ñaây: Ñaùnh giaù nhöõng thay ñoåi cuûa hoïc vieân: treân cô sôû nhöõng thay ñoåi keát quaû thöïc hieän coâng vieäc tröôùc vaø sau thôøi gian ñaøo taïo cuûa hoïc vieân. Phaân tích thöïc nghieäm: so saùnh keát quaû thöïc hieän coâng vieäc tröôùc vaø sau thôøi gian ñaøo taïo cuûa caùc hoïc vieân vôùi nhöõng caù nhaân khaùc. Söï phaân tích naøy keát hôïp vôùi chi phí ñaøo taïo seõ cho pheùp xaùc ñònh möùc ñoä hieäu quaû cuûa chöông trình ñaøo taïo. Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 24. 24. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 24 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM CHÖÔNG 3: SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CUÛA COÂNG TY LEVER VIEÄT NAM 3.1. Giôùi thieäu taäp ñoaøn Unilever vaø Unilever Vieät Nam Unilever laø moät taäp ñoaøn kinh teá toaøn caàu cuûa Anh vaø Haø Lan ñöôïc thaønh laäp töø naêm 1930 trong lónh vöïc saûn xuaát vaø cung öùng haøng tieâu duøng nhanh bao goàm caùc saûn phaåm chaêm soùc söùc khoeû caù nhaân vaø gia ñình, thöïc phaåm, kem aên, baùnh keïo, traø vaø ñoà uoáng töø traø. Caùc saûn phaåm cuûa coâng ty coù maët ôû 90 quoác gia treân theá giôùi vôùi treân 500 coâng ty, bao goàm 1.000 nhaõn hieäu saûn phaåm caùc loaïi. Vaøo Vieät Nam töø naêm 1995, Unilever Vieät Nam - ñaët vaên phoøng chính taïi soá 17 Leâ Duaån, Quaän 1, TP.HCM (Sofitel Plaza) - ñaõ ñaàu tö hôn 120 trieäu USD vaøo ba doanh nghieäp vaø tuyeån duïng treân 3.000 nhaân vieân. Coâng ty Voán ñaàu tö (trieäu USD) Phaàn voán goùp cuûa Unilever Lónh vöïc hoaït ñoäng Saûn phaåm Lieân doanh Lever Vieät Nam 64.9 67% Chaêm soùc söùc khoeû caù nhaân vaø gia ñình OMO, Viso, Lux, Lifebouy, Pond’s, Sunsilk, Hazeline. Elida P/S 17.5 100% Chaêm soùc raêng mieäng P/S, Close-up Unilever Bestfood 37.1 100% Thöïc phaåm, nöôùc maém, traø Knorr, Lipton Traø Caây Ña Trong möôøi naêm qua, Unilever Vieät Nam ñaõ ñoùng goùp cho ngaân saùch nhaø nöôùc treân 2.000 tyû ñoàng, ñoùng goùp hôn 206 tyû ñoàng cho caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi vaø töø thieän. Naêm 2005, coâng ty ñaõ vinh döï ñöôïc nhaø nöôùc trao taëng huy chöông lao ñoäng haïng nhì, ñöôïc chuû tòch nöôùc vaø chính phuû coâng nhaän nhö moät ñieån hình veà ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam vì nhöõng thaønh tích xuaát saéc trong saûn xuaát kinh doanh vaø hoã trôï coäng ñoàng ñòa phöông. Doanh thu cuûa Unilever Vieät Nam khoâng ngöøng gia taêng qua caùc naêm, hieän nay laø treân 275 trieäu Euro vôùi toác ñoä taêng tröôûng haøng naêm ñaït 20%. Vieäc caét giaûm Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 25. 25. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 25 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM chi phí saûn xuaát ñaëc bieät ñöôïc chuù troïng, chæ rieâng trong naêm 2005 Unilever Vieät Nam ñaõ caét giaûm chi phí saûn xuaát treân 7 trieäu Euro töø hieäu quaû cuûa caùc hoaït ñoäng caûi tieán quaù trình saûn xuaát, taêng naêng suaát vaø ñoåi môùi coâng ngheä mang laïi. Hình 2: toác ñoä taêng tröôûng doanh thu haøng naêm cuûa Unilever Vieät Nam Bieåu ñoà doanh thu Unilever qua caùc naêm (trieäu Euro) 7 29 51 75 102 137 160 184 200 231 275.18 0 50 100 150 200 250 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Nguoàn: Unilever Management Conference 2005 Taêng 38 laàn Taïi thò tröôøng Vieät Nam, cuøng vôùi hai nhaõn haøng ñòa phöông laø P/S vaø Viso, Unilever böôùc ñaàu giôùi thieäu vaø phaùt trieån theâm 14 nhaõn hieäu saûn phaåm maø ngaøy nay ñaõ trôû neân quen thuoäc vôùi moïi ngöôøi tieâu duøng Vieät Nam vaø nhaän ñöôïc söï tín nhieäm ngaøy caøng nhieàu cuûa khaùch haøng treân moïi mieàn ñaát nöôùc. 3.2. Giôùi thieäu coâng ty lieân doanh Lever Vieät Nam Ñöôïc thaønh laäp vaøo ngaøy 07 thaùng 05 naêm 1995, Lever Vieät Nam laø moät coâng ty lieân doanh, giöõa moät beân laø toång coâng ty hoaù chaát Vieät Nam (Vinachem) do nhaø nöôùc quaûn lyù vaø moät beân laø coâng ty Unilever Vieät Nam theo quyeát ñònh soá 307 QÑ/TCNSÑT vôùi toång soá voán ñaàu tö laø 64.9 trieäu USD, trong ñoù phaàn voán goùp nöôùc ngoaøi trong lieân doanh chieám khoaûng 67%. Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 26. 26. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 26 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM Tieàn thaân cuûa coâng ty Lever Vieät Nam laø coâng ty boät giaët VISO ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1972, thuoäc toång coâng ty hoaù chaát mieàn nam. Saûn löôïng saûn xuaát boät giaët cuûa coâng ty VISO vaøo naêm 1994 (thôøi ñieåm tröôùc lieân doanh) laø khoaûng 4.200 taán/naêm vôùi khoaûng 250 coâng nhaân, chia laøm ba ca saûn xuaát. Coâng ty Lever Vieät Nam ñaët truï sôû taïi soá 672-673 Cö Xaù Kieán Thieát, Quaän 9, TP.HCM, treân moät dieän tích roäng hôn 58.000m2 , trong ñoù dieän tích nhaø xöôûng laø 22.600m2 bao goàm hai nhaø maùy chính laø nhaø maùy saûn xuaát caùc saûn phaåm loûng nhö daàu goäi, daàu xaõ, söõa taém, kem döôõng da vaø nhaø maùy saûn xuaát boät giaët OMO. Saûn löôïng thieát keá haøng naêm cuûa nhaø maùy saûn xuaát boät giaët OMO laø 64.000 taán/naêm, vôùi 15 daây chuyeàn töï ñoäng bao goùi vaø ñoùng thuøng boät giaët coù troïng löôïng töø 150g cho ñeán 9kg. Ngoaøi ra, coâng ty coøn quaûn lyù caùc nhaø thaàu phuï ôû mieàn Baéc, mieàn Nam vaø Caàn thô nhö Net South, Net North, Lix South, Lix North, Höông Vieät, Thieân Nga, Haso, ICC, Pano, Cico, Vieät Trì, Tico laø caùc ñôn vò gia coâng saûn xuaát xaø boâng taém, boät giaët vaø kem giaët Viso, nöôùc xaõ vaûi Comfort, nöôùc lau nhaø vaø veä sinh toilet Vim, nöôùc röûa cheùn Sunlight cho coâng ty. Coâng suaát thieát keá cuûa nhaø maùy saûn xuaát saûn phaåm loûng laø 24.450 taán/naêm vôùi treân 25 daây chuyeàn ñoùng goùi töï ñoäng caùc loaïi tuùi, chai, tuyùp, huõ caùc loaïi daàu goäi, daàu xaõ, söõa taém, söõa röûa maët vaø kem döôõng da vôùi kích côû vaø quy caùch ñoùng goùi ña daïng töø 2g cho ñeán 950ml, ñaây laø ngaønh haøng ñoøi hoûi coâng ngheä saûn xuaát cao vôùi caùc tieâu chuaån veä sinh, tieät truøng nghieâm ngaët cuõng nhö coù nhieàu coâng thöùc phoái troän quan troïng neân chæ ñöôïc saûn xuaát taïi hai phaân xöôûng ñaït tieâu chuaån thieát keá GMP Cosmetic vaø Hygiene thuoäc nhaø maùy saûn phaåm loûng cuûa coâng ty. Hình 3: toác ñoä gia taêng saûn löôïng haøng naêm cuûa Lever Vieät Nam Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 27. 27. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 27 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM Saûn löôïng Lever Vieät Nam qua caùc naêm (taán) 15.803 19.877 28.860 45.060 58.476 68.765 78.826 89.83387.267 80.593 96.549 0.000 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Taêng gaáp 5 laàn Coâng ty ñaõ ñöôïc toå chöùc BVQI caáp giaáy chöùng nhaän phuø hôïp tieâu chuaån chaát löôïng quoác teá cho ba heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO 9001, moâi tröôøng ISO 14001 vaø an toaøn söùc khoeû lao ñoäng OHS 18001, ñöôïc toå chöùc Quacert Vieät Nam caáp giaáy chöùng nhaän phuø hôïp tieâu chuaån cho heä thoáng thöïc haønh saûn xuaát toát GMP ASEAN vaøo naêm 2003 theo heä thoáng tieâu chuaån cuûa Malaysia Cosmetic Guidelines. Coâng ty ñang döï kieán seõ tieáp tuïc xaây döïng thaønh coâng heä thoáng phaân tích caùc moái nguy vaø kieåm soaùt caùc ñieåm tôùi haïn HACCP vaøo naêm 2006 vôùi söï hoã trôï tö vaán töø phía ñoái taùc BVQI cuûa Vöông quoác Anh. Ngoaøi caùc heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng treân, Lever Vieät Nam coøn phaûi tuaân thuû ñaày ñuû caùc tieâu chuaån vaø yeâu caàu nghieâm ngaët veà kieåm soaùt vaø quaûn lyù chaát löôïng cuûa coâng ty meï Unilever ôû nöôùc ngoaøi nhö Unilever Quality and Consumer Safety (UQ&CS – an toaøn saûn phaåm cho ngöôøi tieâu duøng cuûa Unilever), Good Hygiene Manufacturing (veä sinh tieät truøng), Dupont Safety Management (quaûn lyù an toaøn lao ñoäng theo Dupont) vaø nhöõng quy ñònh veà an toaøn, söùc khoûe, moâi tröôøng cuûa chính quyeàn ñòa phöông sôû taïi. Coâng ty ñaõ ñaït ñöôïc nhieàu giaûi thöôûng coù giaù trò nhö TPM Level 1 - TPM Excellence Award (2005) cuûa Hoïc Vieän Baûo Trì Nhaät Baûn (JIPM), Unilever Golden Safety Award (4/2003) cuûa taäp ñoaøn Unilever veà thaønh tích 5 trieäu giôø laøm vieäc khoâng ñeå xaûy ra baát kyø tai naïn lao ñoäng naøo phaûi nghæ döôõng vaø ñaõ ñöôïc neâu teân trong Saùch Xanh veà coâng taùc baûo veä moâi tröôøng (2002) cuûa UBND TP.HCM. Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 28. 28. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 28 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM Total Productive Maintenance Töø naêm 2001, coâng ty quyeát taâm theo ñuoåi chöông trình TPM (Total Productive Maintenance) vaø xem hoaït ñoäng naøy nhö laø haït nhaân trong vieäc thuùc ñaåy lieân tuïc caùc hoaït ñoäng naâng cao hieäu suaát toång theå cuûa thieát bò. TPM bao goàm taùm truï coät (pillar) laø caûi tieán coù troïng taâm (Kaizen), an toaøn - söùc khoeû - moâi tröôøng (SHE – safety, health, environment), ñaøo taïo vaø phaùt trieån (T&D – trainning and development), baûo trì chaát löôïng (QM – quality maintenance), töï chuû baûo döôõng (AM – autonomous maintenance), quaûn lyù ngay töø ban ñaàu (EM – early management), baûo trì ñònh kyø (PM – planned maintenance) vaø TPM trong suoát quaù trình phaân phoái (TPM in supply chain). Taùm truï coät naøy hình thaønh neân ngoâi nhaø TPM vôùi neàn moùng beân döôùi laø hoaït ñoäng 5S. Sau boán naêm thöïc hieän, hoaït ñoäng TPM ñaõ vaø ñang ñem ñeán raát nhieàu lôïi ích trong vieäc baûo quaûn, chaêm soùc vaø khoâng ngöøng giuùp naâng caáp maùy moùc thieát bò cuûa coâng ty leân möùc ngaøy caøng cao hôn tröôùc veà an toaøn, coâng suaát, tuoåi thoï, ñoä tin caäy vaø chaát löôïng saûn phaåm. Doanh thu naêm 2005 cuûa Lever Vieät Nam töø hai ngaønh haøng saûn phaåm chaêm soùc gia ñình vaø chaêm soùc caù nhaân vaøo khoaûng 193 trieäu Eur, chieám 70% toång cô caáu doanh thu cuûa Unilever Vieät Nam vôùi toác ñoä taêng tröôûng haøng naêm ñaït treân 20%. 3.2.1. Saûn phaåm Saûn phaåm cuûa coâng ty Lever Vieät Nam laø caùc saûn phaåm chaêm soùc söùc khoeû caù nhaân vaø chaêm soùc söùc khoeû cho caû gia ñình nhö daàu goäi ñaàu vaø daàu xaõ vôùi caùc nhaõn haøng quen thuoäc nhö Sunsilk, Clear, Lifebouy, Dove vaø Organics, caùc loaïi söõa taém, nöôùc röûa tay vôùi caùc nhaõn haøng nhö Lifebouy, Lux, Hazeline vaø Dove, caùc loaïi kem döôõng da, kem choáng naéng, kem döôõng theå vaø söõa röûa maët nhö Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 29. 29. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 29 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM Pond’s, Hazeline, Vaseline, Dove vaø caùc chaát taåy röûa duøng trong gia ñình nhö OMO, VISO, Vim, Comfort vaø Sunlight. Vôùi treân 350 nhaø phaân phoái vaø hôn 150.000 cöûa haøng baùn leû treân toaøn quoác, töø thaønh thò cho ñeán noâng thoân, saûn phaåm cuûa coâng ty thoâng qua maïng löôùi phaân phoái naøy toaû ñi khaép caû nöôùc vaø ñeán tay ngöôøi tieâu duøng töø mieàn baéc, xuoáng mieàn trung cho ñeán mieàn nam, chính ñieàu naøy ñaõ ñöa nhaõn hieäu cuûa caùc saûn phaåm Lever Vieät Nam leân vò trí haøng ñaàu trong ngaønh hoaù myõ phaåm Vieät Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 30. 30. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 30 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM Nam. Phoøng Baûo veä Caên tin Phoøng Y teá Nhaø Kho Kho Khuyeán maõi Nhaø thaàu phuï (third Coâng ty Lever Vieät Nam Phaân xöôûng Daàu goäi ñaàu Phaân xöôûng Kem döôõng da Nhaø maùy Boät giaët Phaân xöôûng Nöôùc taåy röûa Phaân xöôûng Silicate Phoøng An toaøn Phoøng ñaøo taïo Coâng ty Elida P/S Unilever Vieät Nam Tö vaán tieâu duøng Hot line Phoøng Keá toaùn Nhaø maùy Saûn phaåm loûng Phoøng Döï aùn Phoøng Cô ñieän Phoøng keá hoaïch Phoøng nhaân söï Giaùm ñoác nhaân söï Giaùm ñoác kyõ thuaät Phoøng QA Phoøng phaùt trieån Phoøng Bao Bì Coâng ty Bestfood Giaùm ñoác phaùt trieån Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 31. 31. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 31 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM 3.3. Söï phaùt trieån cuûa Lever Vieät Nam taïo neân nhöõng thaùch thöùc vaø cô hoäi ñoái vôùi söï phaùt trieån tay ngheà nhaân vieân Taêng tröôûng maïnh meõ treân thò tröôøng noäi ñòa Taêng tröôûng thò tröôøng noäi ñòa trong naêm vöøa qua cuûa coâng ty tieáp tuïc ñaït 20% trong boái caûnh caïnh tranh gay gaét vôùi nhieàu ñoái thuû môùi tham gia giaønh thò phaàn ôû caùc phaân khuùc thò tröôøng rieâng nhö X-men, Romano, Kaila...trong ñoù ngaønh haøng chaêm soùc toùc bò caïnh tranh gay gaét nhaát vôùi ñoái thuû caïnh tranh raát maïnh P&G. Muïc tieâu cuûa Lever Vieät Nam trong naêm 2006 laø tieáp tuïc taêng tröôûng vôùi toác ñoä 20%, ñoàng thôøi taäp trung chieán löôïc phaùt trieån thò tröôøng ñoàng baèng Soâng Cöûu Long, nôi coù heä thoáng soâng ngoøi chaèng chòt vôùi nhu caàu taém goäi vaø chaêm soùc söùc khoeû caù nhaân khoâng ngöøng gia taêng moät caùch ñaày tieàm naêng. Baûng 2: thò phaàn caùc ngaønh haøng naêm 2005 vaø muïc tieâu 2006 Muïc tieâu 2006 Ngaønh haøng Thò phaàn 2005 Thò phaàn Doanh thu Chaêm soùc da 16% 41% Chaêm soùc toùc 50% 52% 123 trieäu USD Chaêm soùc gia ñình 77% 80% 140 trieäu USD Nhö vaäy trong naêm 2006, muïc tieâu cuûa coâng ty Lever Vieät Nam noùi rieâng vaø cuûa taäp ñoaøn Unilever Vieät Nam noùi chung laø gia taêng thò phaàn ngaønh haøng saûn phaåm chaêm soùc gia ñình (boät giaët, kem giaët, nöôùc xaõ vaûi, nöôùc lau nhaø, nöôùc veä sinh toilet) leân 80%, ñieàu caàn löu yù laø ôû 90 quoác gia treân theá giôùi nôi maø coù hoaït ñoäng cuûa Unilever vaø P&G, chæ coù naêm nöôùc maø taïi ñoù Unilever ñaït ñöôïc 80% thò phaàn trong ngaønh haøng chaêm soùc gia ñình tröôùc ñoái thuû caïnh tranh P&G, trong soá ñoù khoâng coù quoác gia naøo ôû khu vöïc Chaâu AÙ. Ñaëc bieät, ngaønh haøng chaêm soùc da (kem döôõng da, kem döôõng theå, söõa taém, söõa röûa maët, nöôùc röûa tay) phaûi ñaït toác ñoä taêng tröôûng cao gaáp 3 laàn naêm 2005 trong khi ngaønh haøng chaêm soùc toùc (daàu goäi ñaàu, daàu xaõ toùc) vaãn phaûi duy trì khaû naêng caïnh tranh cao, ñaây Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 32. 32. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 32 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM laø caùc aùp löïc raát lôùn thuùc ñaåy coâng ty phaûi tieán haønh moät keá hoaïch saûn xuaát – kinh doanh – tieáp thò heát söùc quy moâ vaø toaøn dieän trong naêm 2006. Caùc daây chuyeàn saûn xuaát boät giaët hieän nay ñaõ vöôït khoûi coâng suaát thieát keá hieän höõu, do ñoù vieäc ñaùp öùng nhu caàu taêng tröôûng cao laø moät thaùch thöùc lôùn cho Lever Vieät Nam. Nhaèm ñaùp öùng khaû naêng cung caáp ñuû boät giaët cho nhu caàu thò tröôøng vaø chieám lónh 80% thò phaàn ngaønh haøng chaêm soùc gia ñình, trong naêm 2006 coâng ty seõ tieán haønh naâng caáp thaùp saáy vaø laép ñaët theâm moät boàn troän môùi ñeå naâng coâng suaát phoái troän boät giaët taêng leân ít nhaát 20%, ñoàng thôøi caûi tieán naâng cao hieäu quaû vaän haønh caùc daây chuyeàn ñoùng goùi hieän taïi ñeå coù theå ñaùp öùng ñöôïc vôùi nhu caàu taêng tröôûng treân 20% veà doanh thu baùn haøng vaø muïc tieâu thò phaàn maø taäp ñoaøn ñaët ra. Nhu caàu ñaøo taïo ñeå thôï vaän haønh tinh thoâng trong vieäc vaän haønh hieäu quaû caùc daây chuyeàn hieän höõu ñoùng moät vai troø quan troïng ñeå giuùp coâng ty ñaït muïc tieâu. Thôï vaän haønh ñöôïc yeâu caàu phaûi coù khaû naêng ñaùp öùng vôùi nhu caàu caûi tieán lieân tuïc cuûa coâng ty nhö naâng caáp coâng suaát thieát bò, caét giaûm chi phí, ruùt ngaén thôøi gian chu kyø... ñeå coù theå saûn xuaát nhanh, nhieàu vaø reû. Laøm sao ñeå coù theå khai thaùc moät caùch toái öu hieäu quaû vaän haønh maùy moùc giuùp coâng ty ñaùp öùng nhanh choùng vaø kòp thôøi vôùi ñoä tin caäy cao vaø chaát löôïng ñaûm baûo laø moät thaùch thöùc ñoái vôùi ngöôøi thôï vaän haønh maø chæ thoâng qua ñaøo taïo vaø phaùt trieån tay ngheà moät caùch baøi baûn vaø thích hôïp môùi coù theå giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà. Ñaåy maïnh xuaát khaåu daàu goäi, söõa taém ra thò tröôøng caùc nöôùc treân theá giôùi Ngoaøi caùc thò tröôøng xuaát khaåu boät giaët quen thuoäc haøng naêm nhö Hoàng Koâng, Australia, Laos, Cambodia, Thailand, Mongolia, Srilanka... Naêm 2006, laàn ñaàu tieân coâng ty ñaõ tìm kieám thaønh coâng vaø böôùc ñaàu kyù keát hôïp ñoàng xuaát khaåu vaøo Nhaät Baûn 20.000 taán daàu goäi ñaàu vaø daàu xaõ, vaøo caùc nöôùc Ñoâng Nam AÙ 400 taán söõa taém. Ñaây laø moät cô hoäi lôùn cho coâng ty trong vieäc môû roäng thò tröôøng ra quy moâ toaøn caàu nhöng cuõng laø moät thaùch thöùc raát lôùn vì hieän nay coâng suaát saûn xuaát Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 33. 33. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 33 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM caùc saûn phaåm chaêm soùc söùc khoeû caù nhaân cuûa nhaø maùy saûn phaåm loûng ñang bò quaù taûi, khoâng theå ñaùp öùng ñuû ngay caû cho thò tröôøng noäi ñòa Vieät Nam trong khi caùc nhaø thaàu phuï cuûa Lever Vieät Nam chöa ñuû naêng löïc saûn xuaát gia coâng myõ phaåm cho coâng ty. Ñeå ñaùp öùng vôùi nhu caàu saûn xuaát myõ phaåm ngaøy moät gia taêng, coâng ty quyeát ñònh môû roäng quy moâ saûn xuaát hieän taïi cuûa nhaø maùy leân gaáp ñoâi. Lever Vieät Nam ñaõ ñaàu tö 5 trieäu USD xaây döïng theâm moät nhaø maùy saûn phaåm loûng coù coâng ngheä hieän ñaïi nhaát Ñoâng Nam AÙ ôû Khu coâng nghieäp Taây Baéc - Cuû Chi, döï kieán seõ ñöa vaøo hoaït ñoäng vaøo giöõa naêm 2006. Hình 4: toác ñoä gia taêng saûn löôïng boät giaët xuaát khaåu Saûn löôïng xuaát khaåu boät giaët haøng naêm (taán) 0 2.502 1.813 14.376 27.129 24.867 28.009 30.810 0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Gaáp 11 laàn Ñaây thaät söï laø moät thaùch thöùc raát lôùn cho toaøn boä thôï vaän haønh trong vieäc tieáp caän vaø laøm chuû coâng ngheä saûn xuaát hieän ñaïi nhöng laïi môû ra moät cô hoäi tuyeät vôøi cho moïi ngöôøi trong vieäc nhaän ñöôïc caùc cô hoäi ñaøo taïo vaø ñöôïc chuyeån giao kieán thöùc ñeå vaän haønh coâng ngheä saûn xuaát vaø ñoùng goùi caùc daây chuyeàn myõ phaåm môùi. Nhu caàu ñaøo taïo ñeå thôï vaän haønh coù theå nhanh choùng tieáp caän vaø vaän haønh hieäu quaû caùc daây chuyeàn saûn xuaát hieän ñaïi ôû nhaø maùy saûn phaåm loûng môùi laø moät nhu caàu thieát thöïc ñeå coù theå giuùp coâng ty phaùt huy moät caùch toát nhaát öu theá cuûa saûn xuaát theo quy moâ ngay töø ñaàu. Caûi tieán khoâng ngöøng Muïc tieâu cuûa coâng ty laø töø ñaây ñeán naêm 2010 trôû thaønh coâng ty coù chi phí saûn xuaát thaáp nhaát theá giôùi trong toaøn boä caùc coâng ty saûn xuaát caùc saûn phaåm chaêm soùc söùc khoeû caù nhaân vaø gia ñình cuûa Unilever. Vieäc naøy coù moät yù nghóa heát söùc Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 34. 34. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 34 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM quan troïng vì noù seõ quyeát ñònh vieäc Lever Vieät Nam coù tieáp tuïc duy trì vaø môû roäng quy moâ hoaït ñoäng ra phaïm vi khu vöïc hoaëc seõ ñoùng cöûa caùc nhaø maùy neáu nhö chi phí saûn xuaát cuûa Lever Vieät Nam cao hôn vieäc nhaäp khaåu tröïc tieáp töø caùc coâng ty khaùc trong vuøng. Lever Vieät Nam seõ coù cô hoäi ñaåy maïnh xuaát khaåu ra thò tröôøng theá giôùi vaø caùc coâng ty khaùc ôû haûi ngoaïi thuoäc Unilever phaûi ñoùng cöûa neáu khoâng theå caïnh tranh ngang baèng hoaëc vöôït troäi vôùi Lever Vieät Nam veà giaù thaønh. Ñeå laøm ñöôïc vieäc naøy, coâng ty döïa vaøo hoaït ñoäng TPM ñeå naâng cao hieäu suaát toång theå cuûa thieát bò, thoâng qua vieäc naâng cao kyõ naêng cuûa nhaân vieân. Muïc tieâu cuûa coâng ty laø ñeán quyù 4 naêm 2007 ñaït ñöôïc chöùng chæ TPM Level 2 – TPM Consistent Special Award, laáy ñöôïc chöùng chæ naøy seõ ñöa coâng ty naèm trong danh saùch 38/135 coâng ty haøng ñaàu hieän nay coù khaû naêng ñaït ñeán TPM Level 2 cuûa JIPM trong heä thoáng caùc coâng ty cuøng ngaønh thuoäc taäp ñoaøn Unilever. Hình 5: bieåu ñoà bình quaân ñeà nghò caûi tieán cuûa moät thôï vaän haønh Bình quaân soá löôïng caûi tieán/moät ngöôøi/naêm 0.9 1.0 1.2 3.0 5.4 9.0 16.2 20.0 0 5 10 15 20 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Target 2006 Hình 6: bieåu ñoà chi phí ñaàu tö vaø tieàn tieát kieäm haøng naêm töø hoaït ñoäng TPM Chi phí ñaàu tö vaø Tieát kieäm ñöôïc töø TPM (ngaøn Eur) 87 77 84 55 98 88 106 770 1,539 1,588 4,214 4,603 5,035 428 0 2000 4000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Investment TPM Saving Gaáp 46 laàn Nhö vaäy, ta thaáy raèng hieän nay coâng ty ñaït ñöôïc heä soá 1/46, töùc laø 1$ chi phí cho ñaàu tö caûi tieán, Lever Vieät Nam thu veà 46$ hieäu quaû töø caùc hoaït ñoäng caûi tieán Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 35. 35. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 35 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM mang laïi, vôùi toång soá tieàn ñaõ tieát kieäm ñöôïc trong naêm 2005 leân ñeán 5 trieäu Euro, chieám 71% trong toång soá 7 trieäu Euro chi phí tieát kieäm cuûa Unilever Vieät Nam. Ñaây laø noã löïc cuûa caû moät taäp theå caùc boä phaän phaùt trieån bao bì, phaùt trieån coâng thöùc vaø boä phaän saûn xuaát, trong ñoù boä phaän saûn xuaát ñoùng goùp moät phaàn khoâng nhoû trong vieäc naâng cao hieäu quaû vaän haønh, giaûm giôø coâng lao ñoäng vaø giaûm tieâu hao nguyeân lieäu. So vôùi caùc coâng ty haøng ñaàu hieän nay trong cuøng ngaønh thuoäc Unilever, Lever Vieät Nam ñang naém giöõ vò trí soá 3 theá giôùi veà giaù thaønh saûn xuaát boät giaët vaø soá 4 veà caùc saûn phaåm loûng. Khoâng baèng loøng vôùi hieän taïi, naêm 2006 chöông trình caûi tieán nhaèm caét giaûm chi phí saûn xuaát maø taäp ñoaøn Unilever Vieät Nam ñeà ra cho coâng ty laø 6 trieäu Euro, taêng theâm 20% so vôùi naêm 2005. Ñaëc bieät ñaåy maïnh caûi tieán hoaït ñoäng saûn xuaát ñeå naâng cao naêng suaát seõ giuùp coâng ty tieát giaûm chi phí saûn xuaát vaø söû duïng hôïp lyù caùc nguoàn löïc. Caùc yù töôûng caûi tieán cuõng ñoøi hoûi ngaøy caøng nhieàu caû veà soá löôïng vaø chaát löôïng ñeå thuùc ñaåy lieân tuïc hoaït ñoäng caûi tieán toaøn dieän. Ñaây laø moät aùp löïc raát lôùn nhaèm thuùc ñaåy coâng ty tieán tôùi muïc tieâu coù chi phí saûn xuaát thaáp nhaát theá giôùi töø nay ñeán naêm 2010. AÙp löïc naâng cao hieäu quaû saûn xuaát toaøn dieän ñeå caét giaûm chi phí saûn xuaát seõ thaùch thöùc thôï vaän haønh trong vieäc naâng cao naêng löïc vaän haønh ñeå tieán tôùi traïng thaùi saûn xuaát ra saûn phaåm khoâng coù loãi chaát löôïng, vaän haønh an toaøn tuyeät ñoái vaø khoâng ñeå xaûy ra baát kyø hoûng hoùc naøo phaûi ngöøng maùy ñeå söûa chöõa. Hình 7: bieåu ñoà so saùnh chi phí saûn xuaát caùc coâng ty haøng ñaàu theá giôùi Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 36. 36. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 36 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM CHI PHÍ SAÛN XUAÁT CUÛA LEVER VIEÄT NAM SO VÔÙI CAÙC COÂNG TY COÙ CHI PHÍ REÛ NHAÁT THEÁ GIÔÙI TRONG TAÄP ÑOAØN UNILEVER (Eur/taán) 28.4 30.5 35.2 30.7 13.4 13.9 14.6 49.2 0 10 20 30 40 50 Hefei Gualeguaychu Indaiatube Lever Vieät Nam Boät giaët Saûn phaåm loûng Naêm 2006 cuøng vôùi vieäc xaây döïng nhaø maùy saûn phaåm loûng ôû Cuû Chi, coâng ty seõ phaûi xaây döïng laïi toaøn boä taát caû caùc heä thoáng chaát löôïng töø ISO 9001, ISO 14001, OHS 18001, GMP, Hygiene, Dupont Safety, UQ&CS ôû nhaø maùy môùi ñoàng thôøi laáy theâm chöùng nhaän HACCP. Ñaây laø moät heä thoáng phaân tích caùc moái nguy vaø kieåm soaùt caùc ñieåm tôùi haïn trong suoát quaù trình saûn xuaát vaø phaân phoái nhaèm ñaûm baûo an toaøn söùc khoeû cho ngöôøi söû duïng. HACCP laø moät heä thoáng chaát löôïng nghieâm ngaët thöôøng chæ ñöôïc aùp duïng trong ngaønh coâng nghieäp cheá bieán thöïc phaåm, vieäc quyeát ñònh aùp duïng heä thoáng naøy trong ngaønh myõ phaåm seõ ñoøi hoûi coâng ty phaûi tieán haønh caùc thay ñoåi raát lôùn vaø toaøn dieän ñeå coù theå phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaån quy ñònh. Vieäc ñaït ñöôïc chöùng nhaän HACCP seõ laø chöùng minh thö cuûa vieäc cam keát caûi tieán khoâng ngöøng ñeå coù chaát löôïng toát nhaát vaø ñaûm baûo an toaøn veä sinh cho khaùch haøng trong suoát quaù trình saûn xuaát, löu kho vaø phaân phoái. Caùc yeâu caàu môùi cuûa vieäc xaây döïng vaø thieát laäp laïi toaøn boä heä thoáng chaát löôïng vaø HACCP laø nhöõng thaùch thöùc ñoái vôùi coâng ty trong naêm sau, ñaëc bieät laø ñoái vôùi nhaân vieân vaän haønh – ngöôøi tröïc tieáp saûn xuaát, nhaèm ñaûm baûo quy trình chaát löôïng ñöôïc thöïc hieän moät caùch coù hieäu quaû. Nhaän xeùt: caùc aùp löïc caûi tieán khoâng ngöøng veà an toaøn, chaát löôïng, naêng suaát, chi phí thaùch thöùc khaû naêng nhaân vieân vaän haønh vaø ñoøi hoûi ngöôøi thôï vaän haønh phaûi ñöôïc naâng caáp trình ñoä lieân tuïc ñeå coù theå coù khaû naêng vaän haønh, phaân tích, caûi tieán thieát bò nhaèm ñaùp öùng toát nhaát vôùi caùc yeâu caàu phaùt trieån cuûa coâng ty. Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 37. 37. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 37 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM Ñöa Unilever Vieät Nam trôû thaønh moät “Global Citadel” vaøo naêm 2010. Khaùt voïng trôû thaønh moät “global citadel” vaøo naêm 2010 cuûa taäp ñoaøn Unilever Vieät Nam theå hieän trong taàm nhìn vaø ñònh höôùng chieán löôïc cho toaøn boä caùc noã löïc cuûa coâng ty. “Global citadel” theo ñònh nghóa cuûa taäp ñoaøn Unilever laø moät coâng ty coù doanh thu ñaït treân 500 trieäu Euro/naêm. Trôû thaønh moät “global citadel” coù nghóa laø Unilever Vieät Nam seõ naèm trong top 15/100 coâng ty maïnh nhaát toaøn caàu cuûa taäp ñoaøn Unilever trong cuøng ngaønh. Trong ñoù, nhieäm vuï cuûa Lever Vieät Nam ñöôïc taäp ñoaøn Unilever Vieät Nam ñaët ra laø töø nay ñeán naêm 2010, doanh thu caùc saûn phaåm chaêm soùc gia ñình phaûi taêng gaáp ñoâi, doanh thu caùc saûn phaåm chaêm soùc toùc phaûi taêng gaáp ñoâi, doanh thu caùc saûn phaåm chaêm soùc da phaûi taêng gaáp ba laàn hieän nay vaø phaûi coù chi phí saûn xuaát thaáp nhaát theá giôùi. Nhö vaäy, nhieäm vuï cuûa Lever Vieät Nam laø heát söùc quan troïng vaø coù yù nghóa ñaëc bieät vì doanh thu cuûa coâng ty chieám khoaûng 70% cô caáu doanh thu cuûa Unilever Vieät Nam vaø chi phí saûn xuaát hieän nay ñöùng vaøo haøng thöù 3, thöù 4 theá giôùi. Do ñoù, vieäc hoã trôï ñöa Unilever Vieät Nam tieán vaøo haøng nguõ 15 coâng ty maïnh nhaát toaøn caàu cuûa taäp ñoaøn Unilever seõ laø moät traùch nhieäm raát lôùn maø trong ñoù Lever Vieät Nam ñoùng vai troø chuû ñaïo, quyeát ñònh. Lever Vieät Nam khoâng theå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu treân neáu khoâng coù con ngöôøi saùng taïo, con ngöôøi saùng taïo khoâng theå phaùt huy ñöôïc toái ña naêng löïc cuûa mình neáu khoâng traõi qua ñaøo taïo, vì vaäy ñaây laø moät cô hoäi lôùn vaø cuõng laø moät thaùch thöùc lôùn ñoái vôùi thôï vaän haønh trong vieäc tieáp nhaän caùc chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån tay ngheà lieân tuïc. Trôû thaønh moät “global citadel” töø nay ñeán naêm 2010 buoäc coâng ty phaûi ñaàu tö maïnh vaøo ñaøo taïo vaø phaùt trieån tay ngheà thôï vaän haønh, phaûi coù moät chöông trình ñaøo taïo thích hôïp töø caên baûn ñeán naâng cao ñeå khoâng ngöøng naâng caáp trình ñoä thôï vaän haønh, giuùp ngöôøi thôï coù ñuû naêng löïc ñeå vaän haønh vaø caûi tieán hieäu quaû caùc daây chuyeàn saûn xuaát. Chöông trình ñaøo taïo phaûi bao phuû taát caû caùc noäi dung lieân Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 38. 38. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 38 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM quan ñeán yeâu caàu cuûa nhaø quaûn lyù (saûn xuaát phaûi an toaøn, coù chaát löôïng vaø hieäu quaû), mong ñôïi cuûa coâng ty (saûn xuaát nhanh, nhieàu, reû vaø linh hoaït) vaø nhu caàu cuûa nhaân vieân (kyõ naêng, kieán thöùc môùi caàn trang bò vaø söï phaùt trieån trong töông lai). AÙp löïc töø caùc ñoái thuû caïnh tranh ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi Thu thaäp vaø ñaùnh giaù thoâng tin veà ñoái thuû caïnh tranh laø ñieàu raát quan troïng ñeå coù theå ñeà ra caùc phöông aùn phaûn coâng thoâng qua vieäc kieän toaøn boä maùy nhaân löïc bôûi caùc chöông trình ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân vieân. Baûn ñoà caïnh tranh cho thaáy coâng ty phaûi caïnh tranh treân moät thò tröôøng coù quaù nhieàu caùc ñoái thuû maïnh hieän taïi vaø tieàm naêng, caû trong vaø ngoaøi nöôùc. Baûng 3: caïnh tranh hoaù myõ phaåm taïi thò tröôøng Vieät Nam Ngaønh haøng Saûn phaåm Ñoái thuû caïnh tranh Saûn phaåm caïnh tranh Saûn phaåm chaêm soùc caù nhaân Sunsilk, Lux, Dove, Clear, Lifebouy, Organics P&G, Kao, LG, Unza Vieät Nam, Colgate Palmolive, ICP, Minh Vieät, Kao, LG. Pantene, Rejoice, Safeguard, Feather, Essential, Camay, Head&Shoulder, Palmolive, Double Rich, Kaila, Romano, X-men, Enchanteur. Chaêm soùc gia ñình OMO, Viso, Comfort, Vim, Sunlight. P&G, Myõ Haûo, ICC, S.C.Johnson&son, Colgate Palmolive. Tide, Downny, Duck, Softlan, Myõ Haûo, Buïp, Vì Daân, Lix, boät giaët Net, Daso, Veo. Chaêm soùc da Pond’s, Dove, Hazeline Vaseline P&G, LG, Kao, Thorakao, Shiseido, Unza VN, V-Roto. Olay, Debon, Biore, Nivea, Thorakao, Shiseido, Lana, Eversoft White, Acness. Trong soá caùc ñoái thuû keå treân, ñaùng chuù yù nhaát laø P&G Vieät Nam, ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1995, ñaët nhaø maùy taïi KCN Ñoàng An, Bình Döông. Ñaây laø moät coâng ty con thuoäc taäp ñoaøn P&G cuûa Myõ lôùn nhaát theá giôùi trong ngaønh tieâu duøng – ñoái thuû caïnh tranh truyeàn thoáng laâu naêm cuûa coâng ty ôû nhieàu quoác gia treân theá giôùi. Doanh thu cuûa P&G Vieät Nam trong naêm 2005 vöøa qua laø 73 trieäu USD, chæ chieám khoaûng 30% doanh thu cuûa Lever Vieät Nam nhöng vôùi tieàm löïc raát maïnh Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 39. 39. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 39 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM vaø ñöôïc haäu thuaãn maïnh meõ veà taøi chính bôûi taäp ñoaøn P&G Myõ neân khaû naêng môû roäng quy moâ saûn xuaát vaø tham gia giaønh thò phaàn ñoâi khi ñaåy hai beân vaøo cuoäc chieán tieâu dieät laãn nhau. Vieäc tung ra saûn phaåm môùi laø kem döôõng da Olay vaøo thò tröôøng Vieät Nam trong naêm vöøa qua vaø xuaát hieän lieân tuïc thoâng qua caùc video clip quaûng caùo treân caùc phöông tieän truyeàn thoâng ñaïi chuùng laø daáu hieäu cho thaáy P&G Vieät Nam chính thöùc böôùc chaân vaøo thò tröôøng ngaønh haøng chaêm soùc da vaø tích cöïc tham gia giaønh thò phaàn. Thaùng 8/2004, P&G Vieät Nam ñaõ khaùnh thaønh theâm moät nhaø maùy môùi trò giaù 2 trieäu USD taïi Thuaän An – Bình Döông, naâng toång soá voán ñaàu tö cuûa P&G taïi Vieät Nam ñaõ leân tôùi 83 trieäu USD vôùi ba nhaø maùy. Trong 10 naêm hoaït ñoäng taïi thò tröôøng naøy, P&G ñaõ ñaït ñöôïc toång möùc doanh thu laø 320 trieäu USD, ñaõ taêng voán ñaàu tö leân gaáp 6 laàn so vôùi ban ñaàu ñeå môû roäng saûn xuaát vaø noäp ngaân saùch nhaø nöôùc treân 450 tyû ñoàng. Xeùt treân bình dieän toaøn caàu, P&G Vieät Nam laø ñôn vò coù toác ñoä taêng tröôûng cao nhaát cuûa taäp ñoaøn P&G, bình quaân khoaûng 30%, trong ñoù xuaát khaåu chieám 25% toång doanh soá. Vôùi nhöõng nhaõn haøng ñaõ raát noåi tieáng treân theá giôùi vaø chieám moät vò trí nhaát ñònh trong loøng ngöôøi tieâu duøng Vieät Nam nhö Tide, Downy, Pantene, Rejoice, Camay, Head&Shoulder, Safeguard, Olay. Trong naêm 2005, P&G Vieät Nam vaø Unilever Vieät Nam ñaõ caïnh tranh heát söùc quyeát lieät giöõa hai ngaønh haøng chaêm soùc toùc vaø chaêm soùc da, ñieàu naøy daãn ñeán keát quaû laø caû hai beân ñeàu coù caùc toån thaát naëng neà veà taøi chính. Vì vaäy, muïc tieâu cuûa Unilever Vieät Nam laø chieám 41% thò phaàn ngaønh haøng chaêm soùc da trong naêm 2006 seõ raát khoù khaên, ñoøi hoûi coâng ty phaûi coù moät keá hoaïch saûn xuaát – tieáp thò ñaëc bieät saùng taïo, ñoäc ñaùo vôùi söï ra ñôøi cuûa nhieàu saûn phaåm môùi töø bao bì, kích thöôùc cho ñeán coâng duïng môùi coù theå giaønh vaø giöõ ñöôïc thò phaàn kyø voïng. Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 40. 40. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 40 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM Treân nhieàu quoác gia treân theá giôùi coù söï tham gia caïnh tranh giöõa Unilever vaø P&G, P&G thöôøng chieám ñöôïc öu theá vöôït troäi veà saûn phaåm vaø thò phaàn, chæ rieâng taïi thò tröôøng Vieät Nam laø ngöôïc laïi. Do ñoù, aùp löïc phaûi tieáp tuïc duy trì khaû naêng caïnh tranh cao vaø ñaùnh baät P&G ôû thò tröôøng Vieät Nam laø moät thaùch thöùc raát lôùn cho coâng ty. Vieäc naøy ñoøi hoûi moät quyeát taâm, noã löïc, ñoaøn keát vaø hôn theá nöõa laø tính saùng taïo ñoät phaù, ñieàu maø chæ coù ñöôïc thoâng qua ñaøo taïo vaø phaùt trieån nhaân vieân, trong ñoù coù phaùt trieån tay ngheà cuûa nhaân vieân vaän haønh saûn xuaát. Döï ñoaùn trong töông lai, sau khi Vieät Nam gia nhaäp WTO, seõ coù theâm nhieàu ñoái thuû caïnh tranh môùi raát maïnh ñeán töø khaép nôi treân theá giôùi. Do ñoù, aùp löïc caïnh tranh seõ khoâng ngöøng gia taêng ngaøy moät gay gaét hôn, khoác lieät hôn. Nhöõng aùp löïc naøy ñaët coâng ty tröôùc thaùch thöùc phaûi khoâng ngöøng giöõ vöõng vò trí soá moät trong ngaønh vaø caûi tieán lieân tuïc chaát löôïng, ñoä tin caäy vaø khaû naêng ñaùp öùng cuûa saûn phaåm nhaèm duy trì söùc caïnh tranh. Ñaây cuõng laø thaùch thöùc cuûa thôï vaän haønh trong vieäc phaûi khoâng ngöøng ñaåy maïnh caùc hoaït ñoäng caûi tieán nhaèm naâng cao hieäu quaû vaän haønh toång theå cuûa thieát bò maùy moùc. Toùm laïi, aùp löïc caûi tieán khoâng ngöøng nhaèm naâng cao hieäu quaû toaøn dieän cuûa thieát bò, vieäc caét giaûm chi phí ñeå naâng cao söùc caïnh tranh toång theå vaø laøm lôïi cho taäp ñoaøn thoâng qua khaû naêng saûn xuaát vôùi chi phí thaáp nhaát theá giôùi, vieäc thieát laäp taát caû caùc heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng nghieâm ngaët ôû nhaø maùy môùi nhaèm ñaûm baûo caùc quy trình chaát löôïng, vieäc duy trì hoaït ñoäng TPM ñeå xaây döïng neân vaên hoaù caûi tieán nhö laø moät thoùi quen haøng ngaøy cuûa thôï vaän haønh...trong ñieàu kieän caïnh tranh ngaøy caøng gay gaét buoäc Lever Vieät Nam phaûi coù caùc chöông trình ñaøo taïo thích hôïp, toaøn dieän veà an toaøn, chaát löôïng, saûn xuaát ñeå höôùng daãn vaø hoã trôï nhaân vieân vaän haønh nhanh choùng thích nghi, tieáp caän vaø ñaùp öùng ñöôïc Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 41. 41. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 41 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM vôùi yeâu caàu cuûa nhaø quaûn lyù, phaùt trieån cuøng vôùi söï phaùt trieån coâng ty, giuùp coâng ty ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu ñeà ra ngaøy moät cao hôn tröôùc. 3.4. Ñaùnh giaù caùc ñaëc ñieåm beân trong Vieäc ñaùnh giaù caùc ñaëc ñieåm beân trong seõ cho ta caùi nhìn toång theå caùc ñieåm maïnh yeáu veà trình ñoä vaø kyõ naêng tay ngheà cuûa nhaân vieân vaän haønh saûn xuaát. Vieäc naøy coù yù nghóa quan troïng trong vieäc ñöa ra caùc nhu caàu ñaøo taïo thích hôïp nhaèm phaùt huy caùc ñieåm maïnh vaø nhanh choùng khaéc phuïc caùc ñieåm yeáu thoâng qua con ñöôøng ñaøo taïo vaø phaùt trieån tay ngheà lieân tuïc. 3.4.1. Ñaëc ñieåm nhaân vieân vaän haønh saûn xuaát Hieän nay, toång soá lao ñoäng cuûa coâng ty vaøo khoaûng 950 ngöôøi, chia laøm ba ca saûn xuaát, hoaït ñoäng 24h/24h moãi ngaøy, trong ñoù lao ñoäng ñöùng maùy tröïc tieáp laø 145 thôï vaän haønh, lao ñoäng giaùn tieáp laø 50 nhaân vieân, nhaân vieân vaên phoøng vaø caáp quaûn lyù vaøo khoaûng 100 nhaân vieân coù trình ñoä ñaïi hoïc vaø sau ñaïi hoïc, löïc löôïng coøn laïi laø coâng nhaân thôøi vuï laøm caùc coâng vieäc thuû coâng ñôn giaûn nhö daùn tem baûo ñaûm, ñoùng thuøng saûn phaåm, chaát haøng leân pallet... Thôï vaän haønh laø löïc löôïng lao ñoäng tröïc tieáp vaän haønh caùc daây chuyeàn khuaáy troän vaø ñoùng goùi ñeå saûn xuaát ra caùc saûn phaåm coù chaát löôïng cao. Löïc löôïng naøy ñöôïc reøn luyeän qua thôøi gian cho thaáy khaû naêng chòu khoù hoïc hoûi, tieáp caän coâng ngheä raát toát. Thôï vaän haønh ñöôïc trao quyeàn ñeå hoaït ñoäng moät caùch ñoäc laäp, tröïc tieáp chòu traùch nhieäm veà hoaït ñoäng cuûa daây chuyeàn phuï traùch vaø caùc saûn phaåm do daây chuyeàn saûn xuaát ra veà naêng suaát, chaát löôïng, an toaøn, moâi tröôøng. Ngoaøi vai troø chính laø taïo ra saûn phaåm, thôï vaän haønh coøn laø haït nhaân trung taâm tham gia caùc hoaït ñoäng caûi tieán, baûo trì, baûo döôõng thieát bò maùy moùc döôùi söï hoã trôï vaø höôùng daãn cuûa caùc truï coät TPM. Tuy ñöôïc ñaøo taïo toát ngay töø khi môùi vaøo (ñoái vôùi thôï vaän haønh môùi) vaø ñaøo taïo nhaéc laïi moãi naêm nhöng hieän nay cheânh leäch giöõa lyù thuyeát nhaø tröôøng vaø thöïc teá coâng vieäc coøn caùch xa nhau, thôï vaän haønh Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân
 42. 42. Luaän Vaên Thaïc Só Trang 42 Ñaïi Hoïc Kinh Teá TP.HCM coøn thieáu nhieàu kieán thöùc chuyeân moân neân thöôøng phaûi ñöôïc tieán haønh ñaøo taïo laïi theo nhu caàu söû duïng vaø ñaøo taïo nhaéc laïi haøng naêm bôûi caùc boä phaän lieân quan theo caùc yeâu caàu môùi cuûa vieäc caûi tieán thieát bò vaø töï chuû baûo döôõng maùy moùc. Phaân Boá Trình Ñoä Thôï Vaän Haønh Ñaïi hoïc 17% Döôùi caáp 3 13%Caáp 3 19% Kyõ thuaät vieân 51% Phaân Boá Tuoåi Thôï Vaän Haønh Treân 45 17% Döôùi 25 12% Töø 25-35 41% Töø 36-45 30% Hình 8: cô caáu tuoåi vaø trình ñoä nhaân vieân vaän haønh saûn xuaát Do yeâu caàu gia taêng soá löôïng thôï vaän haønh chuaån bò cho vieäc xaây döïng nhaø maùy saûn phaåm loûng ôû Cuû Chi vaø thay theá caùc thôï vaän haønh saép nghæ höu, naêm 2005 toång soá vaän haønh môùi (coù trình ñoä trung caáp, ñaïi hoïc) cuûa coâng ty leân tôùi 40%. Maëc duø möùc ñoä phaân boá trình ñoä tay ngheà khoâng ñoàng ñeàu vôùi 32% coù trình ñoä vaên hoaù caáp 3 trôû xuoáng vaø 17% treân 45 tuoåi, tuy nhieân coù theå phaân thaønh hai loaïi thôï vaän haønh khaùc nhau: thôï vaän haønh coù kinh nghieäm nhöng lôùn tuoåi &ø ít/khoâng coù trình ñoä vaø thôï vaän haønh coù trình ñoä nhöng coøn treû & ít/khoâng coù nhieàu kinh nghieäm. Trong töông lai, soá löôïng thôï vaän haønh môùi caàn boå sung coù theå gia taêng gaáp ñoâi do nhu caàu phaùt trieån cuûa nhaø maùy saûn xuaát myõ phaåm ôû Cuû Chi. Do ñoù, vieäc coù moät chöông trình ñaøo taïo rieâng bieät öùng vôùi nhu caàu khaùc nhau, vöøa caên baûn vöøa naâng cao, phuø hôïp vôùi trình ñoä vaên hoaù, kinh nghieäm, tay ngheà cuûa moãi loaïi thôï vaän haønh laø taát yeáu nhaèm phaùt huy khaû naêng rieâng cuûa moãi ngöôøi. 3.4.2. Hoaït ñoäng saûn xuaát Vôùi ñaëc thuø saûn phaåm cuûa coâng ty laø caùc maët haøng tieâu duøng nhanh neân ñoøi hoûi toác ñoä thay ñoåi nhanh vaø linh hoaït cao theo yeâu caàu cuûa thò tröôøng veà hình Hoïc vieân: Traàn Minh Quaân

×