Đáp Ca: (tv.94)
Hôm nay ước gì
anh em nghe tiếng
Chúa: Các ngươi
đừng cứng lòng.
18th Sunday in Ordinary
Time - Year C
Chúa
Nhật 18
Quanh
Năm C
04/08/2013
Hãy Tìm Kiếm Những Sự Trên Trời
Ca Nhập Lễ Con Bước Lên
ÐK. Con bước lên
bàn thờ Chúa gần
bên Chúa, tâm hồn
con sướng vui
thảnh thơi.
Nơi danh Chúa
toàn năng tác sinh
đất trời, tràn ân
phúc cứu độ muôn
người.
1. Đây lễ vật hy
sinh, Con Chúa Trời
uy linh dâng mình
trên thánh giá.
Nay tiến dâng trên
muôn bàn thờ, đây
bánh thơm, đây ly
rượu nồng, lễ vật
vẹn sạch tinh
trong.
ÐK. Con bước lên
bàn thờ Chúa gần
bên Chúa, tâm hồn
con sướng vui
thảnh thơi.
Nơi danh Chúa
toàn năng tác sinh
đất trời, tràn ân
phúc cứu độ muôn
người.
2. Xin Chúa Trời
khoan nhân, dung
thứ tội đoàn con
tinh luyện trong
Đức Ái.
Như nước tan trong
ly rượu nồng, như
áng hương bay
quanh lửa hồng,
đoan nguyện một
niềm cậy trông.
ÐK. Con bước lên
bàn thờ Chúa gần
bên Chúa, tâm hồn
con sướng vui
thảnh thơi.
Nơi danh Chúa
toàn năng tác sinh
đất trời, tràn ân
phúc cứu độ muôn
người.
3. Đây tấm lòng
muôn dân, liên kết
bằng tình thân
dâng về trong
nhan thánh Chúa.
Bao cánh tay vươn
lên nguyện cầu,
trong sướng vui
hay trong khổ sầu,
tâm hồn dạt dào
tin yêu.
ÐK. Con bước lên
bàn thờ Chúa gần
bên Chúa, tâm hồn
con sướng vui
thảnh thơi.
Nơi danh Chúa
toàn năng tác sinh
đất trời, tràn ân
phúc cứu độ muôn
người.
18th Sunday in Ordinary
Time - Year C
Chúa
Nhật 18
Quanh
Năm C
04/08/2013
Hãy Tìm Kiếm Những Sự Trên Trời
Vinh danh Thiên
Chúa trên các tầng
trời và bình an dưới
thế cho người thiện
tâm. Chúng con ca
ngợi Chúa, chúng con
chúc tụ...
Chúng con thờ lạy
Chúa, chúng con tôn
vinh Chúa, chúng con
cảm tạ Chúa vì vinh
quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên
Chúa l...
là Chúa Cha toàn
năng. Lạy con một
Thiên Chúa, Chúa
Giêsu Kitô. Lạy Chúa
là Thiên Chúa là
Chiên Thiên Chúa là
con Đức Chúa...
Chúa xóa tội trần
gian, xin thương xót
chúng con. Chúa xóa
tội trần gian, xin
nhậm lời chúng con
cầu khẩn. Chúa ngự
bên hữ...
Cha, xin thương xót
chúng con. Vì lạy
Chúa Giêsu Kitô, chỉ
có Chúa là Đấng
Thánh, chỉ có Chúa là
Chúa.
Chỉ có Chúa là Đấng
tối cao, cùng Đức
Chúa Thánh Thần
trong vinh quang
Đức Chúa Cha.
Amen.
18th Sunday in Ordinary
Time - Year C
Chúa
Nhật 18
Quanh
Năm C
04/08/2013
Hãy Tìm Kiếm Những Sự Trên Trời
Bài đọc I
xxxx
Đáp Ca: (tv.94)
Hôm nay ước gì
anh em nghe tiếng
Chúa: Các ngươi
đừng cứng lòng.
Tung Hô Tin Mừng
Alleluia, Alleluia
…
Alleluia
Gospel
Luke 12:13-21
Phúc Âm theo
Thánh Luca
12:13-21
Khi ấy, có người trong đám
đông nói với Đức Giêsu
rằng: “ Thưa Thầy,
xin Thầy bảo anh tôi chia
phần gia tài cho tôi".
A ma...
‘My friend,’ he
replied
Người đáp:
“ Này anh, ai đã
đặt tôi làm
người xử kiện
hay người chia
gia tài cho các
anh ? ”
‘who appointed me your judge, or the
arb...
Và Người nói
với họ:
Then he said to
them,
“ Anh em phải coi
chừng, phải giữ mình
khỏi mọi thứ tham lam,
không phải vì dư giả mà
mạng sống con người
được bảo đảm nhờ...
Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này:
Then he told them a parable:
“ Có một
nhà phú hộ
kia, ruộng
nương sinh
nhiều hoa
lợi, mới
nghĩ bụng
rằng:
‘There was once a rich man who,
having had a ...
‘ Mình phải làm gì
đây ? Vì còn chỗ đâu
mà tích trữ hoa mầu !
What am I to do? I have
not enough room to
store my crops.”
Rồi ông ta tự bảo :
Mình sẽ làm thế này :
phá những cái kho kia đi,
xây những cái lớn hơn,
rồi tích trữ tất cả thóc lúa
và...
hồn ta hỡi , mình bây giờ ê hề của cải, dư
xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn
uống vui chơi cho đã !
My soul, you ha...
Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta:
But God said to him,
‘ Đồ ngốc ! Nội
đêm nay, người ta
sẽ đòi lại mạng
ngươi, thì những
gì ngươi sắm sẵn
đó sẽ về tay ai? ’
“Fool! This very ni...
Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo
làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng
như thế đó.
So it is when...
Eighteenth Sunday
in Ordinary Time -
Year C
04/08/2013
Chúa Nhật 18 Quanh Năm C
Hãy Tìm Kiếm Những Sự Trên Trời
Kinh Tin Kính
Tôi tin kính một
Thiên Chúa, là Cha
toàn năng, Đấng
tạo thành trời đất,
muôn vật hữu hình
và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa
Giêsu Kitô, Con một
Thiên Chúa, sinh bởi
Đức Chúa Cha từ
trước muôn đời.
Người là Thiên Chúa
bởi Thi...
Ánh sáng bởi Ánh
sáng, Thiên Chúa
thật bởi Thiên Chúa
thật, được sinh ra
mà không phải
được tạo thành,
đồng bản thể với
Đức Chúa Cha, nhờ
Người mà muôn vật
được tạo thành. Vì
loài người chúng
ta, và để cứu độ
chúng ta, Người đã
từ trời xuống thế.
Bởi phép Đức Chúa
Thánh Thần, Người
đã nhập thể trong
lòng trinh nữ Maria
và đã làm người.
Người chịu đóng
đinh vào thập giá
vì chúng ta, thời
quan Phong-xi-ô
Phi-la-tô.
Người chịu khổ
hình và mai táng.
Ngày thứ ba Người
sống lại như lời
Thánh Kinh, Người
lên trời, ngự bên
hữu Đức Chúa Cha,
và Người sẽ lại đến
trong vinh quang,
để phán xét kẻ
sống và kẻ chết,
nước Người sẽ
không bao giờ
cùng. Tôi tin kính
Đức Chúa Thánh
Thần là Thiên
Chúa, và là Đấng
ban sự sống.
Người bởi Đức
Chúa Cha và Đức
Chúa Con mà ra.
Người được phụng
thờ, và tôn vinh
cùng với
Đức Chúa Cha và
Đức Chúa Con.
Người đã dùng các
tiên tri mà phán
dạy.
Tôi tin Hội Thánh
duy nhất, Thánh
thiện, công giáo và
tông truyền. Tôi
tuyên xưng có một
phép rửa để tha tội.
Tôi trông đợi kẻ
chết sống lại, và sự
sống đời sau.
Amen.
Lời Nguyện Giáo Dân
Xin Chúa
nhận lời chúng con
Chúa Nhật
18
Quanh Năm
C
Hãy
Tìm
Kiếm
Những
Sự
Trên
Trời
Dâng Lễ Còn Gì Dâng Ngài
1. Như con dã tràng
se cát Biển Đông,
sóng nước mênh
mông xô dạt công
trình,
con nhìn mình
chẳng có công chi
để mà dâng Ngài
trong Thánh Lễ
hôm nay.
ĐK. Xin dâng trọn
kiếp sống, ước
mong sẽ bình yên.
Có Chúa cho con hy
vọng một đời, tình
yêu sẽ lên buồn
đau sẽ quên.
2. Như phiến đá
mòn trơ với thời
gian, sống giữa
nhân gian vẫn nằm
vô tình,
con nhìn mình
chẳng có thương
yêu để mà dâng
Ngài trong Thánh
Lễ hôm nay.
ĐK. Xin dâng trọn
kiếp sống, ước
mong sẽ bình yên.
Có Chúa cho con hy
vọng một đời, tình
yêu sẽ lên buồn
đau sẽ quên.
3. Như mây cuối
trời say gió trùng
khơi, những tháng
năm quên không
về bên Ngài
Con nhìn mình đời
đã tiêu hoang còn
gì dâng Ngài trong
Thánh Lễ hôm nay.
ĐK. Xin dâng trọn
kiếp sống, ước
mong sẽ bình yên.
Có Chúa cho con hy
vọng một đời, tình
yêu sẽ lên buồn
đau sẽ quên.
Chúa Nhật
18
Quanh Năm
C
Hãy
Tìm
Kiếm
Những
Sự
Trên
Trời
Thánh-Thánh
Thánh, Chúa là Thiên
Chúa các đạo binh.
Trời đất đầy vinh
quang Chúa. Hoan hô
Chúa trên các tầng
trời.
Chúc tụng Đấng ngự
đến nhân Danh Chúa.
Hoan hô Chúa trên
các tầng trời.
Chúa Nhật
18
Quanh Năm
C
Hãy
Tìm
Kiếm
Những
Sự
Trên
Trời
Kinh Lạy Cha
Lạy Cha chúng con
ở trên trời, chúng
con nguyện danh
Cha cả sáng, nước
Cha trị đến,
ý Cha thể hiện
dưới đất cũng
như trên trời. Xin
Cha cho chúng
con hôm nay
lương thực hằng
ngày và tha nợ
chúng con như
chúng con cũng
tha kẻ có nợ
chúng con. Xin
chớ để chúng con
sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng
con cho khỏi sự
dữ.
Chúa Nhật
18
Quanh Năm
C
Hãy
Tìm
Kiếm
Những
Sự
Trên
Trời
Chiên Thiên Chúa
Lạy chiên Thiên
Chúa đấng xóa
tội trần gian xin
thương xót
chúng con.
Lạy chiên Thiên
Chúa đấng xóa
tội trần gian xin
thương xót
chúng con.
Lạy chiên Thiên
Chúa đấng xóa
tội trần gian xin
ban bình an cho
chúng con.
Chúa Nhật
18
Quanh Năm
C
Hãy
Tìm
Kiếm
Những
Sự
Trên
Trời
Hiệp lễ
Tình Yêu Chúa Tuyệt Vời
1. Tình yêu Chúa
như dòng sông êm
trôi về chốn xa.
Dòng sông đẹp
hiền hoà uốn mình
bằng giữa bờ cát
trắng. Có bóng dừa
xanh có mây trời
thanh,
có chim lượn
quanh líu lo trên
cành. Còn con đây
đang lạc lối trong
muôn ngàn đớn
đau.
Cuộc sống tràn
muộn phiền như
trời đêm thiếu
vầng trăng sáng.
Biết đến tìm ai
giữa nơi bể dâu
khổ đau ngàn
muôn lấp che tâm
hồn.
ĐK. Tình yêu Cha
hãy đưa con thoát
cơn buồn đau dẫn
đưa con đến nơi
đầy hoa,
có thông reo chim
hót nhởn nhơ vui
điệu ca. Tình yêu
Cha đưa bước con
vào chốn thần tiên,
đưa bước con về
đỉnh bình yên, nơi
đó không còn
những ưu phiền.
2. Tình yêu Chúa
như đại dương bao
la hồng nắng mai.
Đại dương thật
chập chùng uốn
mình băng giữa bờ
cát trắng. Sóng vỗ
triền miên trắng
như tình duyên,
kết hoa đầu tiên
thắm tươi diệu
huyền. Tình yêu
con như giọt sương
rơi trong lòng biển
sâu.
Giọt sương biền
biệt hoài không
còn ai biết đâu là
vết tích.
Sánh với giọt
sương rớt trên đại
dương Chúa ơi tình
yêu có ai suy
tường.
ĐK. Tình yêu Cha
hãy đưa con thoát
cơn buồn đau dẫn
đưa con đến nơi
đầy hoa,
có thông reo chim
hót nhởn nhơ vui
điệu ca. Tình yêu
Cha đưa bước con
vào chốn thần tiên,
đưa bước con về
đỉnh bình yên, nơi
đó không còn
những ưu phiền.
3. Tình yêu Chúa
tươi đẹp hơn muôn
muôn ngàn đoá
hoa.
Tình yêu thật dịu
dàng tựa vầng
trăng giữa trời đêm
tối. Chúa dắt dìu
con tiến trong tình
yêu,
chứa chan hồng ân
thiết tha diệu
huyền. Còn con đây
luôn lần bước đi
trong miền tối tăm.
Chợt thấy hồn
muồn phiền ôi tình
yêu đã xa vời trống
vắng.
Có thấy ủi an ở nơi
trần gian chỉ là phù
vân thoáng qua
trong đời.
ĐK. Tình yêu Cha
hãy đưa con thoát
cơn buồn đau dẫn
đưa con đến nơi
đầy hoa,
có thông reo chim
hót nhởn nhơ vui
điệu ca. Tình yêu
Cha đưa bước con
vào chốn thần tiên,
đưa bước con về
đỉnh bình yên, nơi
đó không còn
những ưu phiền.
Khi Thái Sơn Ngả Bóng
Cuối Trời
Con cứ ngỡ rằng
Núi Thái Sơn không
bao giờ ngã xuống.
Con cứ ngỡ rằng
bàn tay Cha mãi
mãi bên con.
Nhưng hôm nay
bóng dáng Cha đã
khuất xa rồi.
Núi Thái Sơn ngả
bóng cuối trời. Con
ở lại với nỗi đơn côi
gọi thầm tên Cha,
Cha ơi, Cha hỡi!
Con cứ ngỡ rằng
Núi Đá kia muôn
đời đứng vững.
Con cứ ngỡ rằng
rồi mai đây được
báo hiếu công ơn.
Nhưng hôm nay
tấm thân Cha về
với cát bụi: Núi
Thái Sơn chìm giữa
biển đời.
Có dòng lệ thấm
xuống đại dương.
Nhưng hôm nay
tấm thân Cha về
với cát bụi:
Núi Thái Sơn tìm
đến cội nguồn. Có
dòng lệ thấm
xuống hồn con.
Eighteenth Sunday
in Ordinary Time -
Year C
04/08/2013
Chúa Nhật 18 Quanh Năm C
Hãy Tìm Kiếm Những Sự Trên Trời
Kinh Cầu Ðức Mẹ La Vang
Lạy Mẹ Maria
Thánh Mẫu
La Vang
đầy muôn ơn
phước,
ngời chói hào
quang muôn
vàn Thần
Thánh không
ai sáng bằng.
Đức Chúa Trời
đã đoái thương
chọn Mẹ, tinh
tuyền thánh
thiện, sinh
Đấng Cứu Độ
muôn loài.
Mẹ đã chọn La
Vang mà hiện
đến, cứu giúp
phù hộ tổ tiên
chúng con
lương giáo,
giữa thời kỳ ly
loạn cấm
cách, khốn
khổ trăm bề.
Từ ấy, gót
chân Mẹ bước
đến, vẫn mãi
đầy ơn thiêng,
ơn phần hồn,
ơn phần xác,
người bệnh
tật, kẻ ưu
phiền, nào ai
cầu khẩn mà
Mẹ không
nhận lời.
Lạy Mẹ Maria,
Thánh Mẫu
La Vang.
Mẹ là Thánh
Mẫu Chúa Trời,
cũng là Thánh
Mẫu loài người
chúng con.
Cúi xin Mẹ ban
phước hải hà,
đoái thương
con cái thiết
tha van nài.
Xin cho chúng
con tấm lòng
từ bi nhân hậu,
đại lượng bao
dung, cùng
nhau bồi đắp
nền văn minh
tình thương và
sự sống.
Xin Mẹ phù hộ
chúng con, luôn
sống đức hạnh,
đầy lòng cậy
trông vào sau
cuộc đời này.
xin cho chúng
con được về
sống bên Mẹ,
hưởng vinh
phúc trong
Chúa Ba Ngôi
muôn đời.
Amen.
Eighteenth Sunday
in Ordinary Time -
Year C
04/08/2013
Chúa Nhật 18 Quanh Năm C
Hãy Tìm Kiếm Những Sự Trên Trời
Kết Lễ
Nguồn Cậy Trông
Đk. Mẹ nguồn cậy
trông, chưa thấy ai
xin Mẹ về không.
Hết tình kêu khấn
con tin chắc Mẹ
thương nhận lời.
1. Mẹ ơi bao người
lạc bước lưu đày
ngày tháng chơi
vơi như thuyền non
giữa khơi.
Đoàn con xin mẹ,
Mẹ hãy thương
tình dìu dắt con
thơ qua hiểm nguy
cõi đời.
Đk. Mẹ nguồn cậy
trông, chưa thấy ai
xin Mẹ về không.
Hết tình kêu khấn
con tin chắc Mẹ
thương nhận lời.
2. Và bao nhiêu
người lạc hướng
trên đời liều dấn
thân đi trong vực
sâu tối tăm.
Đoàn con xin Mẹ:
Rọi ánh huy hoàng,
Nguồn sáng tin
yêu, yêu Mẹ tin
Chúa Trời.
Đk. Mẹ nguồn cậy
trông, chưa thấy ai
xin Mẹ về không.
Hết tình kêu khấn
con tin chắc Mẹ
thương nhận lời.
3. Còn ai chưa về,
Mẹ dắt đưa về Thờ
Chúa con sang
cũng là Vua các
Vua.
Mẹ ban cho được
bền chí trung
thành, Thờ Chúa
Ba Ngôi, ca tụng
Mẹ suốt đời.
Đk. Mẹ nguồn cậy
trông, chưa thấy ai
xin Mẹ về không.
Hết tình kêu khấn
con tin chắc Mẹ
thương nhận lời.
Eighteenth Sunday
in Ordinary Time -
Year C
04/08/2013
Chúa Nhật 18 Quanh Năm C
Hãy Tìm Kiếm Những Sự Trên Trời
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chua nhat 18 qn c- 4aug2013

433 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chua nhat 18 qn c- 4aug2013

 1. 1. Đáp Ca: (tv.94) Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa: Các ngươi đừng cứng lòng.
 2. 2. 18th Sunday in Ordinary Time - Year C Chúa Nhật 18 Quanh Năm C 04/08/2013 Hãy Tìm Kiếm Những Sự Trên Trời
 3. 3. Ca Nhập Lễ Con Bước Lên ÐK. Con bước lên bàn thờ Chúa gần bên Chúa, tâm hồn con sướng vui thảnh thơi.
 4. 4. Nơi danh Chúa toàn năng tác sinh đất trời, tràn ân phúc cứu độ muôn người.
 5. 5. 1. Đây lễ vật hy sinh, Con Chúa Trời uy linh dâng mình trên thánh giá.
 6. 6. Nay tiến dâng trên muôn bàn thờ, đây bánh thơm, đây ly rượu nồng, lễ vật vẹn sạch tinh trong.
 7. 7. ÐK. Con bước lên bàn thờ Chúa gần bên Chúa, tâm hồn con sướng vui thảnh thơi.
 8. 8. Nơi danh Chúa toàn năng tác sinh đất trời, tràn ân phúc cứu độ muôn người.
 9. 9. 2. Xin Chúa Trời khoan nhân, dung thứ tội đoàn con tinh luyện trong Đức Ái.
 10. 10. Như nước tan trong ly rượu nồng, như áng hương bay quanh lửa hồng, đoan nguyện một niềm cậy trông.
 11. 11. ÐK. Con bước lên bàn thờ Chúa gần bên Chúa, tâm hồn con sướng vui thảnh thơi.
 12. 12. Nơi danh Chúa toàn năng tác sinh đất trời, tràn ân phúc cứu độ muôn người.
 13. 13. 3. Đây tấm lòng muôn dân, liên kết bằng tình thân dâng về trong nhan thánh Chúa.
 14. 14. Bao cánh tay vươn lên nguyện cầu, trong sướng vui hay trong khổ sầu, tâm hồn dạt dào tin yêu.
 15. 15. ÐK. Con bước lên bàn thờ Chúa gần bên Chúa, tâm hồn con sướng vui thảnh thơi.
 16. 16. Nơi danh Chúa toàn năng tác sinh đất trời, tràn ân phúc cứu độ muôn người.
 17. 17. 18th Sunday in Ordinary Time - Year C Chúa Nhật 18 Quanh Năm C 04/08/2013 Hãy Tìm Kiếm Những Sự Trên Trời
 18. 18. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa.
 19. 19. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa là Vua trên trời
 20. 20. là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa là Chiên Thiên Chúa là con Đức Chúa Cha.
 21. 21. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa
 22. 22. Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa.
 23. 23. Chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
 24. 24. 18th Sunday in Ordinary Time - Year C Chúa Nhật 18 Quanh Năm C 04/08/2013 Hãy Tìm Kiếm Những Sự Trên Trời
 25. 25. Bài đọc I xxxx
 26. 26. Đáp Ca: (tv.94) Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa: Các ngươi đừng cứng lòng.
 27. 27. Tung Hô Tin Mừng Alleluia, Alleluia … Alleluia
 28. 28. Gospel Luke 12:13-21 Phúc Âm theo Thánh Luca 12:13-21
 29. 29. Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: “ Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi". A man in the crowd said to Jesus, ‘Master, tell my brother to give me a share of our inheritance.’
 30. 30. ‘My friend,’ he replied Người đáp:
 31. 31. “ Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh ? ” ‘who appointed me your judge, or the arbitrator of your claims?’
 32. 32. Và Người nói với họ: Then he said to them,
 33. 33. “ Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu ”. ‘Watch, and be on your guard against avarice of any kind, for a man’s life is not made secure by what he owns, even when he has more than
 34. 34. Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: Then he told them a parable:
 35. 35. “ Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: ‘There was once a rich man who, having had a good harvest from his land, thought to himself,
 36. 36. ‘ Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu ! What am I to do? I have not enough room to store my crops.”
 37. 37. Rồi ông ta tự bảo : Mình sẽ làm thế này : phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng : Then he said, “This is what I will do; I will pull down my barns and build bigger ones, and store all my grain and my goods in them, and I will say to my soul:
 38. 38. hồn ta hỡi , mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã ! My soul, you have plenty of good things laid by for many years to come; take things easy, eat, drink, have a good time.”
 39. 39. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: But God said to him,
 40. 40. ‘ Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? ’ “Fool! This very night the demand will be made for your soul; and this hoard of yours, whose will it be then?”
 41. 41. Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó. So it is when a man stores up treasure for himself in place of making himself rich in the sight of God.’
 42. 42. Eighteenth Sunday in Ordinary Time - Year C 04/08/2013 Chúa Nhật 18 Quanh Năm C Hãy Tìm Kiếm Những Sự Trên Trời
 43. 43. Kinh Tin Kính Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
 44. 44. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa,
 45. 45. Ánh sáng bởi Ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành,
 46. 46. đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta, và để cứu độ
 47. 47. chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria
 48. 48. và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô.
 49. 49. Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời, ngự bên
 50. 50. hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ
 51. 51. không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống.
 52. 52. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ, và tôn vinh cùng với
 53. 53. Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
 54. 54. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội.
 55. 55. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau. Amen.
 56. 56. Lời Nguyện Giáo Dân Xin Chúa nhận lời chúng con
 57. 57. Chúa Nhật 18 Quanh Năm C Hãy Tìm Kiếm Những Sự Trên Trời
 58. 58. Dâng Lễ Còn Gì Dâng Ngài 1. Như con dã tràng se cát Biển Đông, sóng nước mênh mông xô dạt công trình,
 59. 59. con nhìn mình chẳng có công chi để mà dâng Ngài trong Thánh Lễ hôm nay.
 60. 60. ĐK. Xin dâng trọn kiếp sống, ước mong sẽ bình yên.
 61. 61. Có Chúa cho con hy vọng một đời, tình yêu sẽ lên buồn đau sẽ quên.
 62. 62. 2. Như phiến đá mòn trơ với thời gian, sống giữa nhân gian vẫn nằm vô tình,
 63. 63. con nhìn mình chẳng có thương yêu để mà dâng Ngài trong Thánh Lễ hôm nay.
 64. 64. ĐK. Xin dâng trọn kiếp sống, ước mong sẽ bình yên.
 65. 65. Có Chúa cho con hy vọng một đời, tình yêu sẽ lên buồn đau sẽ quên.
 66. 66. 3. Như mây cuối trời say gió trùng khơi, những tháng năm quên không về bên Ngài
 67. 67. Con nhìn mình đời đã tiêu hoang còn gì dâng Ngài trong Thánh Lễ hôm nay.
 68. 68. ĐK. Xin dâng trọn kiếp sống, ước mong sẽ bình yên.
 69. 69. Có Chúa cho con hy vọng một đời, tình yêu sẽ lên buồn đau sẽ quên.
 70. 70. Chúa Nhật 18 Quanh Năm C Hãy Tìm Kiếm Những Sự Trên Trời
 71. 71. Thánh-Thánh Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
 72. 72. Chúc tụng Đấng ngự đến nhân Danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
 73. 73. Chúa Nhật 18 Quanh Năm C Hãy Tìm Kiếm Những Sự Trên Trời
 74. 74. Kinh Lạy Cha Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến,
 75. 75. ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay
 76. 76. lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ
 77. 77. chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
 78. 78. Chúa Nhật 18 Quanh Năm C Hãy Tìm Kiếm Những Sự Trên Trời
 79. 79. Chiên Thiên Chúa Lạy chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian xin thương xót chúng con.
 80. 80. Lạy chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian xin thương xót chúng con.
 81. 81. Lạy chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian xin ban bình an cho chúng con.
 82. 82. Chúa Nhật 18 Quanh Năm C Hãy Tìm Kiếm Những Sự Trên Trời
 83. 83. Hiệp lễ Tình Yêu Chúa Tuyệt Vời 1. Tình yêu Chúa như dòng sông êm trôi về chốn xa.
 84. 84. Dòng sông đẹp hiền hoà uốn mình bằng giữa bờ cát trắng. Có bóng dừa xanh có mây trời thanh,
 85. 85. có chim lượn quanh líu lo trên cành. Còn con đây đang lạc lối trong muôn ngàn đớn đau.
 86. 86. Cuộc sống tràn muộn phiền như trời đêm thiếu vầng trăng sáng.
 87. 87. Biết đến tìm ai giữa nơi bể dâu khổ đau ngàn muôn lấp che tâm hồn.
 88. 88. ĐK. Tình yêu Cha hãy đưa con thoát cơn buồn đau dẫn đưa con đến nơi đầy hoa,
 89. 89. có thông reo chim hót nhởn nhơ vui điệu ca. Tình yêu Cha đưa bước con vào chốn thần tiên,
 90. 90. đưa bước con về đỉnh bình yên, nơi đó không còn những ưu phiền.
 91. 91. 2. Tình yêu Chúa như đại dương bao la hồng nắng mai.
 92. 92. Đại dương thật chập chùng uốn mình băng giữa bờ cát trắng. Sóng vỗ triền miên trắng như tình duyên,
 93. 93. kết hoa đầu tiên thắm tươi diệu huyền. Tình yêu con như giọt sương rơi trong lòng biển sâu.
 94. 94. Giọt sương biền biệt hoài không còn ai biết đâu là vết tích.
 95. 95. Sánh với giọt sương rớt trên đại dương Chúa ơi tình yêu có ai suy tường.
 96. 96. ĐK. Tình yêu Cha hãy đưa con thoát cơn buồn đau dẫn đưa con đến nơi đầy hoa,
 97. 97. có thông reo chim hót nhởn nhơ vui điệu ca. Tình yêu Cha đưa bước con vào chốn thần tiên,
 98. 98. đưa bước con về đỉnh bình yên, nơi đó không còn những ưu phiền.
 99. 99. 3. Tình yêu Chúa tươi đẹp hơn muôn muôn ngàn đoá hoa.
 100. 100. Tình yêu thật dịu dàng tựa vầng trăng giữa trời đêm tối. Chúa dắt dìu con tiến trong tình yêu,
 101. 101. chứa chan hồng ân thiết tha diệu huyền. Còn con đây luôn lần bước đi trong miền tối tăm.
 102. 102. Chợt thấy hồn muồn phiền ôi tình yêu đã xa vời trống vắng.
 103. 103. Có thấy ủi an ở nơi trần gian chỉ là phù vân thoáng qua trong đời.
 104. 104. ĐK. Tình yêu Cha hãy đưa con thoát cơn buồn đau dẫn đưa con đến nơi đầy hoa,
 105. 105. có thông reo chim hót nhởn nhơ vui điệu ca. Tình yêu Cha đưa bước con vào chốn thần tiên,
 106. 106. đưa bước con về đỉnh bình yên, nơi đó không còn những ưu phiền.
 107. 107. Khi Thái Sơn Ngả Bóng Cuối Trời Con cứ ngỡ rằng Núi Thái Sơn không bao giờ ngã xuống.
 108. 108. Con cứ ngỡ rằng bàn tay Cha mãi mãi bên con. Nhưng hôm nay bóng dáng Cha đã khuất xa rồi.
 109. 109. Núi Thái Sơn ngả bóng cuối trời. Con ở lại với nỗi đơn côi gọi thầm tên Cha, Cha ơi, Cha hỡi!
 110. 110. Con cứ ngỡ rằng Núi Đá kia muôn đời đứng vững. Con cứ ngỡ rằng rồi mai đây được báo hiếu công ơn.
 111. 111. Nhưng hôm nay tấm thân Cha về với cát bụi: Núi Thái Sơn chìm giữa biển đời.
 112. 112. Có dòng lệ thấm xuống đại dương. Nhưng hôm nay tấm thân Cha về với cát bụi:
 113. 113. Núi Thái Sơn tìm đến cội nguồn. Có dòng lệ thấm xuống hồn con.
 114. 114. Eighteenth Sunday in Ordinary Time - Year C 04/08/2013 Chúa Nhật 18 Quanh Năm C Hãy Tìm Kiếm Những Sự Trên Trời
 115. 115. Kinh Cầu Ðức Mẹ La Vang Lạy Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang đầy muôn ơn phước,
 116. 116. ngời chói hào quang muôn vàn Thần Thánh không ai sáng bằng.
 117. 117. Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ, tinh tuyền thánh thiện, sinh Đấng Cứu Độ muôn loài.
 118. 118. Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến, cứu giúp phù hộ tổ tiên chúng con lương giáo,
 119. 119. giữa thời kỳ ly loạn cấm cách, khốn khổ trăm bề.
 120. 120. Từ ấy, gót chân Mẹ bước đến, vẫn mãi đầy ơn thiêng, ơn phần hồn, ơn phần xác,
 121. 121. người bệnh tật, kẻ ưu phiền, nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhận lời.
 122. 122. Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang. Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời,
 123. 123. cũng là Thánh Mẫu loài người chúng con. Cúi xin Mẹ ban phước hải hà,
 124. 124. đoái thương con cái thiết tha van nài. Xin cho chúng con tấm lòng từ bi nhân hậu,
 125. 125. đại lượng bao dung, cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống.
 126. 126. Xin Mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông vào sau cuộc đời này.
 127. 127. xin cho chúng con được về sống bên Mẹ,
 128. 128. hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.
 129. 129. Eighteenth Sunday in Ordinary Time - Year C 04/08/2013 Chúa Nhật 18 Quanh Năm C Hãy Tìm Kiếm Những Sự Trên Trời
 130. 130. Kết Lễ Nguồn Cậy Trông Đk. Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không.
 131. 131. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ thương nhận lời.
 132. 132. 1. Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đày ngày tháng chơi vơi như thuyền non giữa khơi.
 133. 133. Đoàn con xin mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.
 134. 134. Đk. Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ thương nhận lời.
 135. 135. 2. Và bao nhiêu người lạc hướng trên đời liều dấn thân đi trong vực sâu tối tăm.
 136. 136. Đoàn con xin Mẹ: Rọi ánh huy hoàng, Nguồn sáng tin yêu, yêu Mẹ tin Chúa Trời.
 137. 137. Đk. Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ thương nhận lời.
 138. 138. 3. Còn ai chưa về, Mẹ dắt đưa về Thờ Chúa con sang cũng là Vua các Vua.
 139. 139. Mẹ ban cho được bền chí trung thành, Thờ Chúa Ba Ngôi, ca tụng Mẹ suốt đời.
 140. 140. Đk. Mẹ nguồn cậy trông, chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ thương nhận lời.
 141. 141. Eighteenth Sunday in Ordinary Time - Year C 04/08/2013 Chúa Nhật 18 Quanh Năm C Hãy Tìm Kiếm Những Sự Trên Trời

×