Lôùp :10a3 nhoùm 8
baøi 40 Caùc Ñònh Luaät Keâ-ple Chuyeån Ñoäng Cuûa Veä Tinh
Môøi caùc baïn ñeán phaàn môû ñaàu ÔÛ SGK
 
Trái Đất nằm yên ở trung tâm vũ trụ. -Giới hạn của vũ trụ là một vòm cầu trong suốt trên đó gắn chặt các sao.Toàn bộ vòm c...
<ul><li>Johannes Kepler ( 27 tháng 12 , 1571 – 15 tháng 11 , 1630 ), một gương mặt quan trọng trong cuộc cách mạng k...
<ul><ul><li>T hời  kỳ  Phục  Hưng thì Nicolaus Copernicus ( 1473 - 1543 ) đưa ra một quan điểm mới: mặt trời là tru...
I. CÁC ĐỊNH LUẬT KEPLER: Mọi hành tinh đều chuyển động theo các quỹ đạo elip mà Mặt Trời là một tiêu điểm. Định luật I Ke...
Định luật II Kepler : Đoạn thẳng nối Mặt Trời và một hành tinh bất kỳ quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng t...
C1 <ul><li>Töø ñònh luaät II keâ-ple, haõy suy ra heä quaû: khi gaàn Maët Trôøi, haønh tinh coù toác ñoä lôùn ; khi xa Maë...
<ul><ul><ul><ul><li>Tæ soá giöõa laäp phöông baùn truïc lôùn vaø bình phöông chu kì quay laø gioáng nhau cho moïi haønh ti...
<ul><li>Maët traêng laø moät veä tinh cuûa traùi ñaát. Haõy vieát coâng thöùc tính khoái löôïng cuûa TÑ töø baùn kính quyõ...
CHÖÙNG MINH ÑÒNH LUAÄT KEÂ-PLE Môøi Caùc Baïn Quan Saùt Caùch Chöùng Minh Treân Baûng
2.BAØI TAÄP VAÄN DUÏNG <ul><li>BAØI 1 </li></ul><ul><li>Khoaûng caùch R1 töø hoûa tinh tôùi Maët Trôøi lôùn hôn 52% khoaûn...
<ul><li>Baøi 2 </li></ul><ul><li>Tìm khoái löôïng Mt cuûa Maët Trôøi töø caùc döõ kieän cuûa Traùi Ñaát : khoaûng caùch tô...
3.Veä tinh nhaân taïo. Toác ñoä vuõ truï  <ul><li>a)Khaùi nieäm veä tinh nhaân taïo  </li></ul>Vệ tinh nhân tạo là vệ ti...
 
<ul><li>CAÁU TAÏO SPUTNIK </li></ul>Từ trên xuống dưới. Ăng ten Radio Vỏ bọc bên ngoài bằng lớp nhôm dày 2mm Vỏ trong Gá g...
<ul><li>Vệ  tinh  vũ  trụ là các vệ tinh được dùng để quan sát các hành  tinh xa xôi, các thiên  hà và các vật t...
b) Tốc độ vũ trụ :  - Khi vận tốc v I = 7,9 km/s : Vận tốc vũ trụ cấp I.  Quỹ đạo tròn.
<ul><li>Khi vận tốc v II = 11,2 km/s : Vận tốc vũ trụ cấp II </li></ul><ul><li>  Quỹ đạo parabol. </li></ul>
<ul><li>Khi vận tốc v III = 16,7 km/s : Vận tốc vũ trụ cấp III. </li></ul><ul><li>  Vệ tinh có thể thoát ra khỏi hệ Mặ...
<ul><li>Chuyeån ñoäng cuûa veä tinh quanh traùi ñaát </li></ul>
Soá löôïng veä tinh nhaân taïo bao quanh Traùi Ñaát hieân nay laø hôn 6 000
THE END
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cac Dinh Luat Keple

3,608 views

Published on

Bài thuyết trình của học sinh lớp 10A3 - trường Trung học Thực Hành - ĐHSP TpHCM - năm học: 2008 - 2009

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,608
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cac Dinh Luat Keple

 1. 1. Lôùp :10a3 nhoùm 8
 2. 2. baøi 40 Caùc Ñònh Luaät Keâ-ple Chuyeån Ñoäng Cuûa Veä Tinh
 3. 3. Môøi caùc baïn ñeán phaàn môû ñaàu ÔÛ SGK
 4. 5. Trái Đất nằm yên ở trung tâm vũ trụ. -Giới hạn của vũ trụ là một vòm cầu trong suốt trên đó gắn chặt các sao.Toàn bộ vòm cầu này quay đều quanh một trục xuyên qua tâm trái đất. - Mặt trăng, mặt trời chuyển động tròn đều quanh trái đất cùng chiều với chiều quay của vòm cầu sao nhưng có chu kỳ khác nhau nên ta thấy chúng dịch chuyển từ từ đối với các sao. - Các hành tinh chuyển động đều theo những vòng tròn phụ mà tâm là trái đất . Trái đất, mặt Trời và tâm vòng phụ của Kim tinh, Thủy tinh luôn nằm trên một đường thẳng.
 5. 6. <ul><li>Johannes Kepler ( 27 tháng 12 , 1571 – 15 tháng 11 , 1630 ), một gương mặt quan trọng trong cuộc cách mạng khoa học , Ông nổi tiếng nhất về định luật về chuyển động thiên thể , dựa trên những công trình của Astronomia nova , Harmonice Mundi và cuốn sách giáo khoa Tóm tắt thiên văn học Copernicus </li></ul>
 6. 7. <ul><ul><li>T hời kỳ Phục Hưng thì Nicolaus Copernicus ( 1473 - 1543 ) đưa ra một quan điểm mới: mặt trời là trung tâm của Thái Dương Hệ. </li></ul></ul><ul><ul><li>Các hành tinh chuyển động đều quanh Mặt Trời theo quỹ đạo tròn, cùng chiều và gần như nằm trong một mặt phẳng. Càng ở xa Mặt Trời hành tinh có chu kỳ chuyển động càng lớn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Trái Đất cũng là một hành tinh. Ngoài chuyển động quanh Mặt Trời , Trái Đất còn tự quay quanh một trục xuyên tâm.4- Mặt Trăng chuyển động tròn quanh Trái Đất(là vệ tinh của trái đất) </li></ul></ul><ul><ul><li>Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo thứ tự từ Mặt Trời ra xa: 1. Mặt Trời 2. Thủy Tinh 3.Kim Tinh 4.Trái Đất 5.Hỏa Tinh 6.Mộc Tinh 7.Thổ Tinh 8.Thiên Vương Tinh 9.Hải Vương Tinh. </li></ul></ul>Nicolaus Copernicus Hệ thống Copernic
 7. 8. I. CÁC ĐỊNH LUẬT KEPLER: Mọi hành tinh đều chuyển động theo các quỹ đạo elip mà Mặt Trời là một tiêu điểm. Định luật I Kepler :
 8. 9. Định luật II Kepler : Đoạn thẳng nối Mặt Trời và một hành tinh bất kỳ quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian như nhau. S1 S2 S3
 9. 10. C1 <ul><li>Töø ñònh luaät II keâ-ple, haõy suy ra heä quaû: khi gaàn Maët Trôøi, haønh tinh coù toác ñoä lôùn ; khi xa Maët Trôøi haønh tinh coù toác ñoä nhoû </li></ul>
 10. 11. <ul><ul><ul><ul><li>Tæ soá giöõa laäp phöông baùn truïc lôùn vaø bình phöông chu kì quay laø gioáng nhau cho moïi haønh tinh quay quanh Maët Trôøi </li></ul></ul></ul></ul>HAY: Định luật III Kepler :
 11. 12. <ul><li>Maët traêng laø moät veä tinh cuûa traùi ñaát. Haõy vieát coâng thöùc tính khoái löôïng cuûa TÑ töø baùn kính quyõ ñaïo (coi laø troøn ) cuûa Maët Traêng vaø chu kì quay cuûa Maët Traêng quanh TÑ </li></ul>C2
 12. 13. CHÖÙNG MINH ÑÒNH LUAÄT KEÂ-PLE Môøi Caùc Baïn Quan Saùt Caùch Chöùng Minh Treân Baûng
 13. 14. 2.BAØI TAÄP VAÄN DUÏNG <ul><li>BAØI 1 </li></ul><ul><li>Khoaûng caùch R1 töø hoûa tinh tôùi Maët Trôøi lôùn hôn 52% khoaûng caùch R2 giöõa Traùi Ñaát vaø Maët Trôøi </li></ul><ul><li>Hoûi moät naêm treân hoûa tinh baèng bao nhieâu so vôùi 1 naêm treân Traùi Ñaát </li></ul>
 14. 15. <ul><li>Baøi 2 </li></ul><ul><li>Tìm khoái löôïng Mt cuûa Maët Trôøi töø caùc döõ kieän cuûa Traùi Ñaát : khoaûng caùch tôùi Maët Trôøi r=1,5.10^11m, chu kì quay T = 365.24.3600 = 3,15.10^7s </li></ul><ul><li>Cho haèng soá haáp daãn G = 6,67.10^7 </li></ul>
 15. 16. 3.Veä tinh nhaân taïo. Toác ñoä vuõ truï <ul><li>a)Khaùi nieäm veä tinh nhaân taïo </li></ul>Vệ tinh nhân tạo là vệ tinh do con người chế tạo, phóng lên không gian nhằm nhiều mục đích khác nhau: do thám, chụp hình, truyền dữ liệu, dự báo thời tiết, khai thác thăm dò tài nguyên khoáng sản. Vệ tinh được phóng lên quỹ đạo với vận tốc vũ trụ cấp 1, tức là vận tốc đủ để vệ tinh thoát khỏi sức hút của trái đất NHƯNG vẫn quay quanh trái đất làm vệ tinh. Sở dĩ vệ tinh không đi luôn là do đươc cân bằng sức hút từ Trái đất và các thiên thể khác. Tuy nhiên trái đất và các thiên thể có tác dụng lực hút lên vệ tinh có quỹ đạo riêng. Do đó một thời gian, quỹ đạo của vệ tinh thay đổi, con người phải điều chỉnh lại quỹ đạo của vệ tinh sao cho vẫn có được quỹ đạo mong muốn.
 16. 18. <ul><li>CAÁU TAÏO SPUTNIK </li></ul>Từ trên xuống dưới. Ăng ten Radio Vỏ bọc bên ngoài bằng lớp nhôm dày 2mm Vỏ trong Gá gắn Ang ten Hộp thiết bị chứa 3 pin bạc-kẽm, 2 máy phát sóng công xuất 1watt Quạt thông gió để luân chuyển khí Nito trong bầu khí quyển
 17. 19. <ul><li>Vệ tinh vũ trụ là các vệ tinh được dùng để quan sát các hành tinh xa xôi, các thiên hà và các vật thể ngoài vũ trụ khác. </li></ul><ul><li>Vệ tinh truyền thông là các vệ tinh nhân tạo nằm trong không gian dùng cho các mục đích viễn thông sử dụng sóng radio ở tần số vi ba . </li></ul><ul><li>Vệ tinh quan sát Trái Đất là các vệ tinh được thiết kế đặc biệt để quan sát Trái Đất từ quỹ đạo , </li></ul><ul><li>Vệ tinh hoa tiêu là các vệ tinh sử dụng các tín hiệu radio được truyền đi theo đúng chu kỳ cho phép các bộ thu sóng di động trên mặt đất xác định chính xác được vị trí của chúng. </li></ul><ul><li>Vệ tinh tiêu diệt / Vũ khí chống vệ tinh là các vệ tinh được thiết kế để tiêu diệt các vệ tinh &quot;đối phương&quot;, các vũ khí và các mục tiêu bay trên quỹ đạo khác. Một số vệ tinh này được trang bị đạn động lực </li></ul><ul><li>Vệ tinh trinh sát là những vệ tinh quan sát Trái Đất hay vệ tinh truyền thông được triển khai cho các ứng dụng quân sự hay tình báo . </li></ul><ul><li>Vệ tinh năng lượng Mặt trời là các vệ tinh được đề xuất là sẽ bay trên quỹ đạo Trái Đất tầm cao sử dụng cách truyền năng lượng viba để chiếu năng lượng mặt trời tới những antenna cực lớn trên mặt đất </li></ul>
 18. 20. b) Tốc độ vũ trụ : - Khi vận tốc v I = 7,9 km/s : Vận tốc vũ trụ cấp I.  Quỹ đạo tròn.
 19. 21. <ul><li>Khi vận tốc v II = 11,2 km/s : Vận tốc vũ trụ cấp II </li></ul><ul><li> Quỹ đạo parabol. </li></ul>
 20. 22. <ul><li>Khi vận tốc v III = 16,7 km/s : Vận tốc vũ trụ cấp III. </li></ul><ul><li> Vệ tinh có thể thoát ra khỏi hệ Mặt Trời. </li></ul>
 21. 23. <ul><li>Chuyeån ñoäng cuûa veä tinh quanh traùi ñaát </li></ul>
 22. 24. Soá löôïng veä tinh nhaân taïo bao quanh Traùi Ñaát hieân nay laø hôn 6 000
 23. 25. THE END

×