Huong dan su dung dien thoai tong panasonic kx–tg1102

352 views

Published on

Huong dan su dung dien thoai tong panasonic kx–tg1102

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Huong dan su dung dien thoai tong panasonic kx–tg1102

  1. 1. H NG D N S D NGƯỚ Ẫ Ử Ụ I N THO I T NGĐ Ệ Ạ Ổ PANASONIC (FSK/DTMF)PANASONIC KX–TG1102- Saïc pin 7 tieáng tröôùc khi duøng.- Cöï ly: 45m – 50m.- Trong khi caøi ñaët caùc chöông trình, ñieän thoaïi phaûi môû nguoàn(Power on) vaø maùy con phaûiôû traïng thaùi chôø.- Maùy coù 2 tay con- Môû roäng ñöôïc: 4 maùy con.- Caùc maùy con coù theå lieân laïc noäi boä ñöôïc vôùi nhau.- Maùy coù 20 kieåu chuoâng ña aâm saéc* Ñaët xa caùc thieát bò ñieän nhö: Ti vi, Radio, Maùy vi tính ….1) M /T T NGU NỞ Ắ ỒNhaán vaø giöõ “ ” ñeán khi nghe moät tieáng bip daøi.2) CH N NGÔN NGỌ Ữ- Nhaán phím “≡/OK”.- Nhaán phím "" hoaëc "" ñeå choïn muïc “Setting HS”.- Nhaán phím “”. Nhaán "" hoaëc "" ñeå choïn “DISPLAY OPT”.- Nhaán phím “”. Nhaán "" hoaëc "" ñeå choïn “LANGUAGE”.- Nhaán phím “”. Nhaán "" hoaëc "" ñeå choïn ngoân ngöõ (coù 10ngoân ngöõ).- Nhaán phím “≡/OK” ñeå löu laïi .- 􀀠 Nhaán phím “ ” ñeå thoaùt khoûi chöông trình caøi ñaët.3) CÀI T NGÀY, GIĐẶ Ờ- Nhaán phím “≡/OK”.- Nhaán phím "" hoaëc "" ñeå choïn muïc “Setting BS”.
  2. 2. - Nhaán phím “”, maøn hình xuaát hieän chöõ “Input Code”.- Nhaán phím “*”, vaøo 2 soá cho giôø (00-23) , 2 soá cho phuùt (00-59).- Nhaán phím “” 2 laàn, sau ñoù nhaán phím”*” 2 laàn.- Nhaäp ngaøy, giôø vaø naêm, sau ñoù nhaán phím “” ñeå löu.- 􀀠 Nhaán phím “ ” ñeå thoaùt khoûi chöông trình caøi ñaët.4) CHON CH QUAY Tone/PulseẾ ĐỘ- Nhaán phím “≡/OK”.- Nhaán phím "" hoaëc "" ñeå choïn muïc “Setting bS”.- Nhaán phím “”, maøn hình xuaát hieän chöõ “Input Code”.- Nhaán phím “3”, maøn hình xuaát hieän “3 - - - - “.- Nhaäp maõ pin vaøo (khi xuaát xöôûng maõ PIN ñaõ ñöôïc nhaø saûnxuaát qui ñònh laø 0000. Neáu bạn lap dat tong dai dien thoai ñaõ caøi ñaëtlaïi maõ PIN thì haõy nhaäp maõ PIN môùi vaøo).- Nhaäp soá “1” vaøo, maøn hình xuaát hieän “31 1”.- Nhaán “1” ñeå choïn cheá ñoä Tone, “2” ñeå choïn cheá ñoä Pulse.- Nhaán phím “≡/OK” .- Nhaán phím “ ” ñeå thoaùt khoûi chöông trình cLIÊN HỆ THEO ĐỊA CHỈ:CÔNG TY CP KỸ THUẬT SỐ SÀI GÒNTrụ sở chính: Số 96/156 - Tam Trinh - Q.Hoàng Mai - TP. Hà NộiĐT: 04 - 36 36 94 36 Fax 04 - 36 36 94 38Chi nhánh HCM: Số 590C2 Đường Cách mạng tháng 8 - P11- Q3-TP. Hồ ChíMinhĐT: 08-38 46 1759 Fax: 08-38 46 175

×