Your SlideShare is downloading. ×

Power point5

1,063
views

Published on

Published in: Technology, Art & Photos

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,063
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. บทที่ 5 Microsoft Office Word 2007 2007 Office PowerPoint การสร้างและคุณสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับ Chart หลังจากจบบทเรียนนี้ คุณจะสามารถใช้งานเก่ียวกับ :- • การสร้าง Chart • การจัดการกับข้อมูล (Data Source) ของ Chart • การตกแต่ง Chart ให้น่าสนใจมากขึน ้ การสร้าง Chart ในโปรแกรม PowerPoint ถ้าคุณต้องการนำ าเสนอผลงานด้วยกราฟ มีขันตอน ้ ดังนี้ 1. เปิ ดสไลด์หน้ าใหม่ คลิกลูก ศรลงของป่ ุม 2. เลือกแบบสไลด์ท่ีเป็ นกราฟ ในท่ีนี้เลือกแบบท่ี ٢ Title and Content ٥ .1
  • 2. การสร้างและคุณสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับ Chart 3. คลิกไอคอนรูปกราฟ จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Insert Chart ให้เลือกประเภท ของกราฟ และรูปแบบ ย่อย เสร็จแล้วคลิก ป่ ุม OK 4. จะแสดงหน้ าจอตารางให้ป้อนข้อความและตัวเลขลงไปตามตำาแหน่ งเซลล์ นั ้นๆ 5. ในช่วงข้อมูลท่ีโปรแกรมกำาหนดไว้ให้ (สังเกตจากเส้นกรอบสีนำ้าเงิน) ถ้ามี คอลัมน์หรือแถวว่างท่ีไม่ได้ใช้งาน ให้เลือกหัวคอลัมน์หรือหัวแถว แล้วคลิก ขวาเลือกคำาสัง Delete ่ 6. ปิ ดกรอบหน้ าต่างโปรแกรมลง จะกลับมาท่ี PowerPoint และแสดงรูปกราฟท่ี สร้างไว้ ٥ .2
  • 3. การสร้างและคุณสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับ Chart การจัดการกับข้อมูล (Data Source) ของ Chart กรณี ท่ีสร้างกราฟแล้วเลือกช่วงข้อมูลผิด คุณสามารถเปล่ียนแปลงช่วงข้อมูล ใหม่ได้ โดยมีขันตอนดังนี้ ้ 1. คลิกรูปกราฟท่ีต้องการแก้ไข 2. ท่ีแถบ Ribbon ช่ ือ Chart Tools หัวข้อ Design ในส่วนของ Data คลิก ป่ ุม ٥ .3
  • 4. การสร้างและคุณสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับ Chart 3. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ Select Data Source ให้เปล่ียนแปลงรายละเอียด คลิกป่ ุมนี้เพ่ ือเลือกช่วงข้อมูล ใหม่ สลับแนวข้อมูลในกราฟ 4.จากตัวอย่างนี้ คลิก ป่ ุม Switch Row/Column เสร็จแล้ว คลิกป่ ุม OK 5. ผลลัพธ์ท่ีได้ก็จะเปล่ียนแปลงไป ดังรูป การตกแต่ง Chart ให้น่าสนใจมากขึ้น นอกจากการเปล่ียนแปลงแก้ไขกราฟท่ทำาให้ข้อมูลของคุณถูกต้องแล้ว คุณยัง ี สามารถตกแต่งกราฟให้สวยงามขึ้นด้วย มีขันตอนดังนี้ ้ ٥ .4
  • 5. การสร้างและคุณสมบัติต่างๆ เกี่ยวกับ Chart 1. คลิกส่วนของกราฟท่ีต้องการตกแต่ง 2. ท่ีแถบ Ribbon ช่ ือ Chart Tools หัวข้อ Design ในส่วนของ Chart Style มีแบบ สำาเร็จรูปให้เลือกใช้ได้เลย หรือ คลิกขวาเลือกคำาสัง Format ่ Chart Area (หรือ Format …แล้วแต่ ส่วนท่ีเลือก) ٥ .5