รัฐเดี่ยว รัฐรวม

25,720
-1

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
25,720
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
70
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รัฐเดี่ยว รัฐรวม

 1. 1. องค์ประกอบรัฐประชากร ดินแดน รัฐบาล อานาจอธิปไตย
 2. 2. รูปแบบของรัฐรัฐเดี่ยว รัฐรวม
 3. 3. ลักษณะของรัฐเดี่ยว 1. มีอาณาเขตไม่กว้างขวาง 2. มีรัฐบาลเดียวใช้อานาจอธิปไตย 3. มีกฏหมายเป็นแบบแผนทั้งประเทศ4. ไม่แบ่งแยกอานาจการดูแล
 4. 4. ลักษณะของรัฐรวม 1. มีอาณาเขตกว้างขวาง 2. มีรัฐบาล 2 แบบ (รัฐบาลกลาง และรัฐบาลมลรัฐ)3. รัฐบาลกลาง ตั้งอยู่เมืองหลวงรัฐบาลมลรัฐ ตั้งอยู่ในท้องถิ่น
 5. 5. ลักษณะของรัฐรวม4. แยกอานาจซึ่งกันและกัน(รัฐบาลกลาง ดูแล การทหาร การต่างประเทศ และการคลัง) (รัฐบาลท้องถิ่น ดูแล การศึกษา สาธารณสุข การรักษาความสงบ สาธารณูปโภค)
 6. 6. รัฐรวม
 7. 7. หน้าที่ของรัฐ1. ด้านการเมืองการปกครอง 2. ด้านสังคม 3. ด้านเศรษฐกิจ 4. ด้านความมั่นคง เอกราช 5. ส่งเสริมสัมพันธ์ไมตรี
 8. 8. การจัดระเบียบการปกครองรัฐ1. หลักการรวมอานาจ 2. หลักการกระจายอานาจ 3. หลักการแบ่งอานาจ
 9. 9. ลักษณะหลักการรวมอานาจ1. มีรัฐบาลกลางเป็นศูนย์การบริหาร2. มีอานาจวินิจฉัยสั่งการ กาหนดนโยบายบริหารรัฐ 3. รวมกิจกรรมเพื่อสร้างความมั่นคง เช่น การต่างประเทศ ศาสนา การคลัง
 10. 10. ลักษณะหลักการรวมอานาจ4.มีอานาจในการควบคุมบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่5.การใช้งบประมาณรัฐบาลเป็นผู้จัดและเป็นผู้กาหนดนโยบายให้กับองค์กรต่างๆเป็นแนวปฎิบัติ
 11. 11. ข้อดีของการรวมอานาจ1. เกิดความมั่นคงทางการเมือง2. เกิดเอกภาพในการปกครอง3. มีความประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารเพราะเปลี่ยนแปลงแต่บุคคล4.ไม่ซ้าซ้อนในการกาหนดนโยบาย
 12. 12. ข้อเสียของการรวมอานาจ1. ไม่สามารถจัดการบริหารได้ทั่วถึงทั้งประเทศ เนื่องจากอาณาเขตกว้าง2.เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานต้องขออนุมัติจากส่วนกลางก่อน
 13. 13. ลักษณะหลักการกระจายอานาจ1. มีอิสระในการกาหนดนโยบายเพราะแยกอานาจจากส่วนกลาง2.มีตัวแทนประชาชนที่มาจากประชาชนเลือกตั้งและมีหน้าที่ดาเนินกิจกรรมในการปกครอง
 14. 14. ลักษณะหลักการกระจายอานาจ3. มีอานาจกาหนดนโยบายและมีอานาจดาเนินกิจกรรมต่างๆ เช่นเก็บภาษี จัดทางบประมาณ
 15. 15. ข้อดีหลักการกระจายอานาจ 1. แบ่งเบาภาระของรัฐบาลในส่วนกลาง (รัฐบาลกลางมอบอานาจให้รัฐบาลท้องถิ่น ดาเนินกิจกรรมเอง)2. แก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการของประชาชน
 16. 16. ข้อดีหลักการกระจายอานาจ3. ดาเนินการได้รวดเร็วแต่ละท้องถิ่นมีอิสระในการตัดสินใจดาเนินการ4. เป็นพื้นฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการสรรหาตัวแทนมาบริหาร
 17. 17. ข้อเสียหลักการกระจายอานาจ 1. เป็นภัยต่อความมั่นคง เมื่อกระจาย อานาจให้ท้องถิ่นมากเกินไป ทาให้ขาด ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน2. ขาดประสิทธิภาพในการบริหารเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมาก
 18. 18. ข้อเสียหลักการกระจายอานาจ3. ขาดแคลนนักบริหาร - การเงินและมีอุปสรรคในการบริหาร ซึ่งท้องถิ่นเป็นหน่วยขนาดเล็กอาจไม่มีผู้มีความรู้ หรือขาดความสามารถ
 19. 19. ลักษณะของหลักการแบ่งอานาจ เป็นส่วนหนึ่งของการรวม อานาจ โดยรัฐมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไปปฏิบัติแทน
 20. 20. ข้อดีของหลักการแบ่งอานาจ 1.แบ่งอานาจการปกครองให้ส่วนภูมิภาคไป ปฎิบัติ เป็นการแบ่งเบาและดาเนินการได้ รวดเร็วทั่วถึง2.เจ้าหน้าที่ของรัฐในภูมิภาคให้ความสะดวก ช่วยเหลือสร้างความเข้าใจในการปกครอง
 21. 21. ข้อเสียของหลักการแบ่งอานาจ 1. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เข้าใจปัญหาและ ความต้องการของประชาชน2. ความแตกต่างด้านสังคม วัฒนธรรมอาจทาให้เจ้าหน้าที่ปรับตัวไม่ได้อาจเกิดความขัดแย้งกับประชาชนในท้องถิ่นได้
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×