เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

4,071 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,071
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 1. 1. เศรษฐกิจระหว่างประเทศคือ การซื้อขาย สินค้าการลงทุน และการร่วมมือกัน ระหว่างประเทศ
 2. 2. เศรษฐกิจระหว่างประเทศการซื้อขายสินค้า การร่วมมือ การลงทุน การชาระเงิน
 3. 3. สาเหตุที่เกิดการค้าระหว่างประเทศ1. ความแตกต่างของอุปสงค์ในแต่ละประเทศ (รสนิยม รายได้สภาพทางเศรษฐกิจ)
 4. 4. สาเหตุที่เกิดการค้าระหว่างประเทศ2. ความแตกต่างของอุปทานการผลิตต่างๆ (ทรัพยากรและภูมิประเทศ ภูมิอากาศ)
 5. 5. สาเหตุที่เกิดการค้าระหว่างประเทศ3. ความชานาญในการผลิต ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านหัตถกรรม ฯ4. นโยบายการลงทุนของรัฐบาล ประเทศที่มีการลงทุนสูง มักได้เปรียบในการแข่งขันและการขยายตลาด
 6. 6. ดุลการค้าระหว่างประเทศ คือ บัญชีบันทึกมูลค่าสินค้าออก และสินค้านาเข้าของประเทศหนึ่ง ในระยะเวลา 1 ปีมูลค่าสินค้าเข้า มูลค่าสินค้าออก
 7. 7. ประเภทของดุลการค้าดุลการค้าขาดดุล ดุลการค้าเกินดุล ดุลการค้าสมดุล
 8. 8. ดุลการค้าระหว่างประเทศดุลการค้าขาดดุล คือ มูลค่าสินค้าออก น้อยกว่ามูลค่าสินค้าเข้า
 9. 9. ดุลการค้าระหว่างประเทศดุลการค้าเกินดุล คือ มูลค่าสินค้าออก มากกว่ามูลค่าสินค้าเข้า
 10. 10. ดุลการค้าระหว่างประเทศดุลการค้าสมดุล คือ มูลค่าสินค้าออก เท่ากับมูลค่าสินค้าเข้า
 11. 11. ดุลการชาระเงิน คือ บัญชีบันทึกรายรับ-รายจ่ายเงินตราต่างประเทศ ของประเทศ หนึ่ง กับประเทศอื่นๆ ในระยะ เวลา 1 ปี
 12. 12. ประเภทของดุลการชาระเงิน1. ประเทศที่มีรายรับ มากกว่ารายจ่ายรวมเรียกว่า ดุลการชาระเงินเกินดุล2. ประเทศที่มีรายรับ น้อยกว่ารายจ่ายรวมเรียกว่า ดุลการชาระเงินขาดดุล
 13. 13. บัญชีในดุลการชาระเงิน บัญชีเดินสะพัดบัญชีเงินโอน-บริจาค บัญชีทุนเคลื่อนย้ายบัญชีทุนสารองระหว่างประเทศ
 14. 14. บัญชีเดินสะพัดคือ บัญชีแสดงรายรับ - รายจ่ายเกี่ยวกับดุลการค้าหรือผลต่างของมูลค่าสินค้าเข้า และมูลค่าสินค้าออก
 15. 15. บัญชีทุนเคลื่อนย้ายคือ บัญชีที่แสดงรายการเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
 16. 16. บัญชีเงินบริจาค เงินโอนคือ บัญชีที่แสดงรายรับ รายจ่ายของเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากการย้ายทุน
 17. 17. บัญชีเงินบริจาค เงินโอนทุนทางอ้อม ทุนทางตรงลงทุนที่ใช้เงินสูง นาเงินไปลงทุน ฝากเงิน ตลาด กับต่างประเทศ หลักทรัพย์
 18. 18. บัญชีทุนสารองระหว่างประเทศ คือ บัญชียอดรวมที่แสดงให้ เห็นฐานะทางการเงินทุนของ ประเทศ
 19. 19. บัญชีทุนสารองระหว่างประเทศทุนสารองหรือทรัพย์สินของประเทศ เป็น (เงินหรือทองคา) สิทธิถอนเงินพิเศษ(SDR) ที่ IMF กาหนดให้ใช้ในประเทศสมาชิก
 20. 20. แก้ปัญหาบัญชีเดินสะพัดขาดดุล1. ลดการสั่งสินค้าเข้า โดยตั้งกาแพงภาษี หรือจากัดสินค้าเข้าให้น้อยลง2. ส่งสินค้าออกให้มากขึ้นโดยลดภาษี สินค้าออก
 21. 21. แก้ปัญหาบัญชีเดินสะพัดขาดดุล3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการ นาเงินมาลงทุน4. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จัก ประหยัด
 22. 22. ประโยชน์ของดุลการชาระเงิน1. รู้ถึงเสถียรภาพทางการเงิน2. เป็นข้อมูลกาหนดนโยบายการค้า3. เป็นทุนสารองเงินตรา4. เป็นทุนหมุนเวียนในการชาระหนี้
 23. 23. นโยบายการค้าระหว่างประเทศคือ กาหนดทางการค้าที่ประเทศหนึ่งประเทศใดจะนาไปใช้ในการค้าหรือการนาสินค้าเข้าหรือสินค้าสินค้าออก
 24. 24. นโยบายการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าแบบเสรี(การค้าขายสินค้ากันโดย ไม่มีข้อจากัด)
 25. 25. นโยบายการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน (ข้อจากัดที่รัฐบาลกาหนดขึ้น)การตั้งกาแพงภาษี การควบคุมสินค้า การทุ่มตลาด
 26. 26. ทดสอบ1. ดุลการค้าระหว่างประเทศ หมายถึงอะไร2. ดุลการค้าระหว่างประเทศ ทาให้เกิดภาวะใดกับประเทศบ้าง
 27. 27. ทดสอบ3. ดุลการชาระเงิน หมายถึงอะไร มีกี่ประเภท4. บัญชีในดุลการชาระเงิน ประกอบด้วยบัญชีใดบ้าง
 28. 28. ทดสอบ5. บัญชีเดินสะพัด หมายถึงอะไร6. แก้ปัญหาบัญชีเดินสะพัดขาดดุล ทาอย่างไรบ้าง

×