ส 31102สอบ ม.4

3,198 views
3,050 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • ขอบคุณครับ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
3,198
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ส 31102สอบ ม.4

 1. 1. ข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน โรงเรียนปิยะบุตร์ อาเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี รหัสวิชา ส31102 รายวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คะแนน 10 คะแนน เวลา 1.00 ชั่วโมงคาชี้แจง ข้อสอบวัดผลปลายภาค รายวิชา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม แบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบทดสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 20 ข้อ ตอนที่ 2 เป็นแบบเขียนตอบ (อัตนัย) จานวน 4 ข้อ ***************************ตอนที่ 1 ให้เลือกคาตอบที่ถูกเพียงข้อเดียว1. การหาทิศเหนือของขั้วแม่เหล็กโลก ต้องอาศัยสิ่งใด ก. เข็มทิศ ข. ดวงจันทร์ ค. ดาวเหนือ ง. เส้นแรงแม่เหล็ก2. พระจันทร์ข้างแรม ลักษณะของดวงจันทร์ จะเป็นเช่ นไร ก. แหว่งทางทิศเหนือ ข. แหว่งทางทิศใต้ ค. แหว่งทางทิศตะวันตก ง. แหว่งทางทิศตะวันออก3. ข้อต่อไปนี้ เป็นวิธีการใช้เข็มทิศ ยกเว้นข้อใด ก. ถือเข็มทิศอย่างระมัดระวัง ข. ไม่ควรอ่านเข็มทิศใกล้แม่เหล็ก ค. การหามุมเข็มทิศต้องอาศัยดวงอาทิตย์ ง. เมื่อจะใช้เข็มทิศในเวลากลางคืนต้องตั้งมุมไว้ตั้งแต่กลางวัน4. เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงเกี่ยวกับทิศใด ก. ทิศเหนือจริง ข. ทิศเหนือกริด ค. ทิศเหนือสมมติ ง. ทิศเหนือแม่เหล็ก
 2. 2. จากรูปเข็มทิศซิลวา ใช้ตอบคาถามข้อ 5 - 7 3 1 25. หมายเลข 1 ใช้ประโยชน์ในเรื่องใด ก. ใช้วัดระยะทาง ข. ใช้ขยายสิ่งที่มีขนาดเล็ก ค. ใช้หาองศาและทิศ ง. ใช้บอกการเคลื่อนที่ของตลับเข็มทิศ6. หมายเลข 2 คืออะไร ก. เลนซ์ขยาย ข. ไม้บรรทัดบอกระยะทาง ค. ตาแหน่งบอกทิศ ง. ตลับเข็มทิศ7. หมายเลข 3 เป็นตาแหน่งที่ชี้บอกเรื่องใด ก. ตาแหน่งชี้ทิศ ข. ตาแหน่งชี้ทาง ค. ตาแหน่งอ่านค่ามุม ง. ตาแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์8. ข้อความต่อไปนี้ เป็นความหมายของรัฐโดยสมบูรณ์ หรือไม่ เพราะเหตุใด “ การที่ประชาชนได้รวมกันขึ้นอย่างมีระเบียบ เพื่อบัญญัติกฎหมายขึ้น ในอาณาเขตอันเป็นดินแดน ของประชาชนนั้นโดยเฉพาะ” ก. ไม่เป็น เพราะขาดองค์ประกอบของรัฐคือ อานาจอธิปไตย ข. ไม่เป็น เพราะกล่าวถึงแต่อานาจการตรากฎหมาย แต่ไม่ได้กล่าวถึงอานาจทางการเมือง ค. เป็น เพราะ ให้ความหมายของรัฐได้สมบูรณ์แล้ว ง. เป็น เพราะ ระบุถึงองค์ประกอบของรัฐโดยครบถ้วนแล้ว9. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับ ความแตกต่างระหว่างรัฐ กับ ชาติได้ถูกต้องที่สุด ก. รัฐให้ความสาคัญกับเอกราช ชาติ ให้ความสาคัญแก่รัฐบาลที่ปกครอง ข. รัฐ เป็นองค์กรทางการเมือง ชาติ เป็นองค์กรทางวัฒนธรรม ค. รัฐ เน้นความผูกพันทางการเมือง ชาติ เน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางสายเลือด ง. รัฐ เน้นความเป็นอันเดียวกันทางสายเลือด ชาติ เน้น ความเป็นอันเดียวกันทางการเมือง10. สิ่งใด คือตัวกาหนดฐานะความเป็นพลเมืองในแต่ละรัฐ ก. จานวนประชากร ข. สัญชาติ ค. เชื้อชาติ ง. ภาษา
 3. 3. 11. ข้อใดที่แสดงถึงความเป็นอิสระ ความปลอดภัยของแต่ละรัฐ จากอานาจการปกครองของรัฐอื่น ก. ประชากรและรัฐบาล ข. ดินแดนและประชากร ค. รัฐบาลและอานาจอธิปไตย ง. ดินแดน และอานาจอธิปไตย12. หากสยามยังอยู่ ยืนยง เราก็เหมือนอยู่คง ชีพด้วย หากสยามพินาศลง ไทยอยู่ ได้ฤา เราก็เหมือนมอดม้วย หมดสิ้นสกุลไทย โคลงบทนี้มีใจความ กล่าวถึงองค์ประกอบของรัฐเด่นชัดในเรื่องใด ก. รัฐบาล อธิปไตย ข. อาณาเขต รัฐบาล ค. ประชากร อธิปไตย ง. อาณาเขต ประชากร13. ข้อใด เป็นองค์ประกอบของรัฐ ที่สมบูรณ์แล้ว ก. ทหาร ทาเนียบรัฐบาล ผู้พิพากษา ศาล ข. ประชากร ดินแดน รัฐบาล อานาจอธิปไตย ค. รัฐบาล ข้าราชการ อาณาเขต อานาจอธิปไตย ง. ที่ทาการรัฐบาล ข้าราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล14. ข้อใด ไม่ได้ เป็นส่วนหนึ่งของคาว่า “ดินแดน” ก. ดินแดนต้องมีอาณาเขตที่แน่นอน ข. ดินแดนต้องรวมถึงพื้นดิน พื้นน้า และพื้นฟ้า ค. ดินแดนต้องหมายถึงเขตน่านน้าห่างจากฝั่งด้วย ง. ดินแดนจะต้องมีอาณาเขตตั้งแต่ 10 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป15. ความถาวรของรัฐ หมายถึงข้อใด ก. รัฐมีอานาจเหนือบุคคลในรัฐ ข. รัฐมีอานาจอธิปไตยเป็นของตนเอง ค. รัฐมีรูปแบบเดียว ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีหลายรูปแบบ ง. รัฐจะดารงอยู่ตลอดไป ถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รัฐบาล16. ประเทศไทยในปัจจุบันเป็นรัฐประเภทใด ก. เป็นรัฐรวม เพราะมีการรวมอานาจอธิปไตยไว้เป็นของปวงชนชาวไทย ข. เป็นรัฐรวม เพราะมีการกระจายอานาจให้มี รัฐบาลท้องถิ่น ค. เป็นรัฐเดี่ยว เพราะมีการรวมอานาจบริหารไว้ที่รัฐบาลกลางเพียงแห่งเดียว ง. เป็นรัฐเดี่ยว เพราะมีประมุขของประเทศแต่ผู้เดี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ
 4. 4. 17. หน่วยงานใดบ้างที่รัฐบาลมลรัฐ หรือรัฐบาลท้องถิ่นมีหน้าที่รับผิดชอบ ก. การศึกษา การรักษาความสงบ สาธารณสุข ข. การศึกษา การต่างประเทศ การคลัง ค. การต่างประเทศ การสาธารณสุข การศึกษา ง. การรักษาความสงบ การพาณิชย การสาธารณสุข18. ประเทศใดจัดอยู่ในกลุ่มที่มีการปกครองแบบรัฐรวมทั้งหมด ก. พม่า ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ข. แคนาดา สหภาพโซเวียต สหรัฐอเมริกา ค. คิวบา ออสเตรเลีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ง. อิตาลี สเปน เยอรมัน19. ประเทศในข้อใด ที่มีการปกครองแบบรัฐเดี่ยว ก. ไทย ญี่ปุ่น สิงค์โปร์ ข. อินเดีย พม่า ฟิลิปปินส์ ค. มาเลเซีย อินเดีย สหราชอาณาจักร ง. พม่า ปากีสถาน รัสเซีย20. ประเทศที่ปกครองแบบรัฐเดี่ยว ต้องมีลักษณะอย่างไร ก. ขนาดเล็ก มีรัฐบาลกลางอยู่ที่เมืองหลวง ซึ่งเป็นที่รวมอานาจ ข. ขนาดเล็ก มีความคล้ายคลึง ทางวัฒนธรรม ภาษา และมีความเป็นเอกภาพ ค. ขนาดใหญ่ มีการกระจายอานาจการปกครองตามท้องถิ่น และภูมิภาค ง. ขนาดใหญ่ มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา และศาสนา ///////////////////////////////////
 5. 5. ตอนที่ 2 จงตอบคาถามให้สมบูรณ์ 1. จงเขียนขั้นตอนการใช้เข็มทิศซิลวาในการตั้งมุม ให้ตอบเป็นข้อๆ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2. จงเปรียบเทียบข้อแตกต่าง และข้อเหมือนกัน ระหว่าง รัฐเดี่ยว กับรัฐรวม ให้ชัดเจน ข้อเหมือนกัน ข้อแตกต่าง3. จงนาข้อความต่อไปนี้ เติมในช่องที่กาหนดให้ และให้มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของรัฐที่สมบูรณ์ ประชากร ดินแดน อานาจอธิปไตย รัฐบาล แผ่นดิน น่านฟ้า น่านน้า สัญชาติ คณะรัฐบาล เพศ อายุ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ นายกรัฐมนตรี ฝ่ายตุลาการ เชื้อชาติ องค์ประกอบของรัฐ
 6. 6. 4. จงวาดภาพ แสดงการแบ่งอาณาเขตน่านน้าทางทะเล และบอกผลประโยชน์ ที่ได้รับจากการแบ่ง น่านน้าทางทะเล มา 5 ข้อ

×