Best practices

7,091 views
6,871 views

Published on

Best practices

  1. 1. Best Practicesชื่อเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ “ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ”ผู้พัฒนา นางกิติยา ทามานตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษสถานที่ทางาน โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ. เมือง จ. นครพนมสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1เบอร์โทรศัพท์ 087-3179589 E-mail : kitiyat8@gmail.com .................................................................................................................................................1. สภาพโดยทั่วไป กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนที่เน้นสาระหลัก4 สาระ ด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1. การดารงชีวิต และครอบครัว 2. การออกแบบ และเทคโนโลยี3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. การอาชีพ ซึ่งสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ หรือทุกหน่วยการเรียนรู้ ของแต่ละวิชาจะพยายามบูรณาการทุกสาระ เพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและผลที่เกิดกับนักเรียนให้มากที่สุด การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการนักเรียน ที่หน่วยงานจัดแข่งขันขึ้นในแต่ละปีมีจุดประสงค์ เพื่อเป็นสนามวิชาการให้นักเรียน ได้นาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานมาทดสอบความสามารถซึ่งถือได้ว่าเป็นการวัดและประเมินผล ของนักเรียนอีกด้านหนึ่ง การแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ได้บรรจุลงในการแข่งขันในกิจกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ อาทิ เช่น การแข่งขันการทาอาหารประเภทต่างๆการแปรรูปอาหาร การประดิษฐ์เศษวัสดุเป็นของใช้และเป็นของเล่น การแข่งขันโครงงานอาชีพ การแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมแข่งขันทักษะดังกล่าว ทางกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้เห็นความสาคัญ ของการบูรณาการ จึงได้นาเทคนิคการออกแบบ โดยใช้คอมพิวเตอร์ประยุกต์ กับเทคนิคทักษะการปฏิบัติงานด้านอาหาร เข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบการนาเสนออันจะนาไปสู่การประสบความสาเร็จ ซึ่งได้เริ่มดาเนินการปรับรูปแบบ เตรียมความพร้อม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการออกแบบ โดยเฉพาะการประกอบอาหาร การออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยจะทาให้นักเรียนสามารถวางกรอบการออกแบบได้หลากหลาย สามารถเลือกแบบที่เหมาะสมได้ โดยมีครูผู้สอนคอยแนะนาเพิ่มเติม เมื่อเห็นว่าแบบมีความสวยงามถูกต้องแล้ว จึงนามาเป็นต้นแบบในการปฏิบัติจริงต่อไป
  2. 2. 3. เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาลนครพนม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีโอกาสได้แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองโดยเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น3. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best practice 3.1 ขั้นตอนการดาเนินงาน วิธีการ และการนานวัตกรรมมาใช้ 1. ครูสอนนักเรียนในห้องเรียนตามปกติ ในเรื่องของการประกอบอาหาร ที่เน้นเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เน้นทักษะกระบวนการทางาน การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เน้นการฝึกปฏิบัติจริง กระบวนการกลุ่ม มีคุณธรรม รักการทางานและมีความรับผิดชอบ 2. ครูสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนทุกคนในขณะปฏิบัติงาน ดูว่าคนใดมีทักษะในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบ และมีพื้นฐานทางด้านการทาอาหาร ตลอดจนสอบถามนักเรียนที่มีพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วย 3. คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณลักษณะดังกล่าว ฝึกทักษะเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่องการประกอบอาหาร เคล็ดลับความอร่อย องค์ประกอบทางด้านศิลปะ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการสืบค้นข้อมูล 4. กาหนดวิธีการ ขั้นตอนการประกอบอาหาร หลักการสร้างชิ้นงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์การนาเสนอข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีครูคอยแนะนา และประเมินผลงาน 5. ปฏิบัติงานโดยมีครูคอยแนะนาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลงานที่ดียิ่ง 6. นาผลงานที่ได้จากการปฏิบัติจริงไปขยายผลโดยการจัดนิทรรศการ สาธิต เผยแพร่ จาหน่ายและส่งเข้าร่วมประกวด แข่งขันทักษะทางด้านวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติต่อไป
  3. 3. 4. วิธีการปฎิบัติงานที่เป็นเลิศ Best practice วิเคราะห์ หลักสูตร/คาอธิบายรายวิชา/จัดทาหน่ วยการเรียนรู้ ออกแบบการเรียนรู้และการวัดผลแต่ ละหน่ วย ไม่ ใช่ ใช่ วิเคราะห์ ผ้ ูเรียน เด็กปั ญญาเลิศ จัดกลุ่มปรับพืนฐาน ้ ตังชมรม ้ ต้ องปรับพืนฐาน ้ หรือไม่ จัดการเรียนรู้
  4. 4. บูรณาการกับทุกวิชาและ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้จินตนาการ หางานที่สร้างสรรค์และ นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน และยกย่องชมเชย มีมาตรฐาน เปิดโอกาสให้นักเรียน มีความยืดหยุ่น กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูเป็นผู้ให้การสนับสนุน หลากหลาย เรียนรู้ค้นคว้า ช่วยเหลือ ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง ใช้คาถามที่ยั่วยุและ ให้อิสระ เสรี ไม่ใช่ผ้ สงการ ู ั่ กระตุ้นให้ตอบ กับผู้เรียนทุกคน สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น สนับสนุนให้ผู้เรียนมีความ และ เป็นกันเองกับผู้เรียน เชื่อมั่นในตนเอง Best Practice วิธีการและ การจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมที่ เป็ นเลิศ5. ผลการดาเนินงาน ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ใช้การบูรณาการโดยนานวัตกรรม และกระบวนการทางานที่ใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านศิลปะมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบจัดตกแต่งอาหารนักเรียนได้ปฏิบัติเกิดการเรียนรู้ เกิดทักษะ ความชานาญ สามารถนาเอาความรู้ที่ได้ไปใช้จนบังเกิดผลดี และประสบความสาเร็จเป็นที่ยอมรับของวงการศึกษา จากการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการของกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค ในปีการศึกษา 2550-2554 ที่ผ่านมาดังนี้
  5. 5. ระดับชาติ ด.ญ.นนลนี คงอยู่ ด.ญ.ยลรวี สร้างนา ได้รับ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันการทาอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ (แบบไทย) ระดับ ชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2553“สุดยอดเด็กไทย ก้าวใหม่ที่ไกลกว่า” ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2554ระดับภาค 1. ด.ช.ณภัทร วารี ด.ญ.คัทลียา แสงสว่าง ได้รับ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book) ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2554 จ.มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2554 2. ด.ช.ธนภัทร มัครมย์ ด.ญ.ศิลิลทิพย์ สกุลชัยวัฒนา ได้รับ รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ(Presentation) ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ปี 2553 จ.อุดรธานี 3. ด.ช.อาทิตย์ ทัศนบรรลือ ด.ญ.ธัญญรัตน์ พันธ์พัฒนะ ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันสร้าง WebPage ด้วยโปรแกรม Web Editor ช่วงชั้นที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2552 จ.อุบลราชธานี วันที่ 9-11 ธันวาคม 2552 4. ด.ญ.ชลธิชา ภู่แสวงด.ญ.พชรพร สุภาด.ญ.นัฏฐิกา บุญเทียม ได้รับ รางวัลดีเด่นการทาอาหารคาวหวาน(จานเดียว) ช่วงชั้นที่ 2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2551วันที่ 19-21 ธันวาคม 2551ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. ด.ญ.พลอย นันทพิสิฐ ด.ญ.ณัฐธิดา ไตรพลด.ญ.ศุภดา พองไสยาได้รับ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันแปรรูปอาหาร (ทีม 3 คน) ชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้าสู่ผู้นาอาเซียน” วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2554 2. ด.ญ.ชนาภา ระดาขันธ์ ด.ญ.อริศรา จันทโคตร ได้รับ รางวัลเหรียญทองการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554“สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้าสู่ผู้นาอาเซียน” วันที่ 23-24พฤศจิกายน2554
  6. 6. 3. ด.ช.อรรถสิทธิ์ ใหญ่สาร ด.ญ.ภัคจิรา ฤทธิ์กรรณ์ ได้รับ รางวัลเหรียญทองการใช้โปรแกรมนาเสนอ (Presentation)ระดับชั้น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 61 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาปีการศึกษา 2554 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้าสู่ผู้นาอาเซียน” วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2554 4. ด.ญ.จุฑามาศ ไชยรบ ด.ญ.โชติกา ริมประชา ได้รับ รางวัลเหรียญทองการสร้าง webpageประเภท Web editor ระดับชั้น ป.4- ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 61ปีการศึกษา 2554 “สุดยอดเด็กไทย ก้าวล้าสู่ผู้นาอาเซียน” วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 25546. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ/ปัจจัยเกื้อหนุน 6.1 กระบวนการทางานมีความชัดเจน เป็นขั้นตอน มองเห็นเป็นรูปธรรม 6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ มีความหลากหลาย 6.3 ผลงานปรากฏเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับของโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 6.4 เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน7. ความภาคภูมิใจ 7.1 นักเรียนเกิดความรักและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 7.2 นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างงานโดยมีองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน 7.3 นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานที่ประสบความสาเร็จเป็นรูปธรรม 7.4 นักเรียนใช้ทักษะในการปฏิบัติงานนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และหารายได้ระหว่างเรียน
  7. 7. Best Practicesเรื่อง กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ “ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ” โดย นางกิติยา ทามาน ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลนครพนม อ. เมือง จ. นครพนมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

×