แผนการจัดการเรียนเรียนรู้การงานอาชีพ ป.6 3

7,419 views
7,005 views

Published on

แผนการจัดการเรียนเรียนรู้การงานอาชีพ ป.6 3

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การประกอบอาหารกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม เวลา 1-2 ชั่วโมง1. สาระสาคัญ/ความคิดรวบยอด การประกอบอาหารแต่ละชนิดจะต้องรูจกวิธการประกอบอาหารในแต่ละขันตอน ใช้ทกษะการจัดการทางาน มีทกษะ ้ั ี ้ ั ัในการทางานร่วมกัน และมีมารยาทในการทางานกับครอบครัวและผูอ่น ้ ื2. ตัวชี้วด/จุดประสงค์การเรียนรู้ ั 2.1 ตัวชี้วด ั ง 1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทางานและปรับปรุงการทางานแต่ละขันตอน ้ ป.6/2 ใช้ทกษะการจัดการในการทางานและมีทกษะการทางานร่วมกัน ั ั ป.6/3 ปฏิบตตนอย่างมีมารยาทในการทางานกับครอบครัวและผูอ่น ั ิ ้ ื 2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1) ประกอบอาหาร โดยใช้อุปกรณ์ได้ถูกต้อง 2) จัดตกแต่งอาหารได้เหมาะสม สวยงาม 3) ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุมค่า ้ 4) ใช้ทกษะการจัดการในการทางานและทางานร่วมกันได้ ั 5) มีมารยาทในการทางานร่วมกับผูอ่น ้ ื3. สาระการเรียนรู้ 3.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง ้ 1) แนวทางการทางานและการปรับปรุงการทางานแต่ละขันตอนเป็นการทางานตามลาดับทีวางแผนไว้ ก่อนการ ้ ่ ทางาน ขณะปฏิบตงาน และเมือทางานสาเร็จแล้วให้ประเมินทุกขันตอนเพื่อการแก้ไขปรับปรุงผลงาน ั ิ ่ ้ 2) การจัดการในการทางานและทักษะการทางานร่วมกัน - การเตรียม ประกอบ จัดอาหาร 3) มารยาทในการทางานกับสมาชิกในครอบครัวและผูอ่น ้ ื 4) การมีจตสานึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุมค่า เป็นคุณธรรมในการทางาน ิ ้ ่ 3.2 สาระการเรียนรูท้องถิ น ้ การประกอบอาหารพืนบ้านจังหวัดนครพนม ้4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 4.1 ความสามารถในการคิ ด 1) ทักษะการรวบรวมข้อมูล 2) ทักษะการเรียงลาดับ 3) ทักษะการเชื่อมโยง 4) ทักษะการนาความรูไปใช้ ้ 4.2 ความสามารถในการใช้ทกษะชีวิต ั
 2. 2. (ชั่วโมงที่ 1)5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มีวนย ิ ั 2. ตรงต่อเวลา 3. มีความรับผิดชอบ6. กิ จกรรมการเรียนรู้ วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บติ ั ชัวโมงที่ 1 ่ขันที่ 1 สังเกต รับรู้ ้สือการเรียนรู้ : บัตรภาพ ่ คาถามกระตุ้นความคิ ด 1. ครูให้นกเรียนดูภาพอาหารประเภทต่างๆ เช่น ต้มยารวมมิตร ั  เพราะเหตุใดจึงต้องเลือกวัตถุดิบที่ มีคณภาพ ุ ข้าวผัดกุง ปลาทอด ผัดผัก แล้วให้นกเรียนช่วยกันสังเกตดูว่าอาหาร ้ ั มาใช้ในการปรุงอาหาร ในภาพประกอบด้วยวัตถุดบใดบ้าง และจะต้องไปตลาดเพื่อเลือกซือ ิ ้ (เพราะจะได้อาหารทีมคุณค่าทางโภชนาการและ ่ี อะไรบ้าง ถูกสุขอนามัย) 2. ครูให้นกเรียนช่วยกันตอบคาถามจากการสังเกตอาหารในภาพทีครู ั ่ เตรียมมาให้ แล้วครูบนทึกบนกระดานทีหน้าชันเรียน จากนันครูและ ั ่ ้ ้ นักเรียนช่วยกันตรวจสอบคาตอบ 3. นักเรียนตอบคาถามกระตุนความคิด ้ขันที่ 2 ทาตามแบบ ้สือการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน การงานอาชีพฯ ป.6 ่ คาถามกระตุ้นความคิ ด 2. ใบงานที่ 4.1  นักเรียนคิ ดว่า การประกอบอาหารด้วยวิ ธีใด 3. วัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร จะยังคงคุณค่าทางอาหารได้ดีที่สด ุ 1. ครูให้นกเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1) ให้นกเรียน ั ้ ั แต่ละกลุ่มศึกษาความรูเรื่อง การประกอบอาหาร จากหนังสือเรียน ้ 2. นักเรียนนาความรูทได้จากการศึกษามาทาใบงานที่ 4.1 เรือง ้ ่ี ่ การปรุงอาหารและการตกแต่ง จากนันครูและนักเรียนร่วมกัน ้ ตรวจสอบคาตอบในใบงานที่ 4.1 3. ครูสาธิตการทาสลัดผักตังแต่การเลือกวัตถุดบ การเตรียมวัตถุดบ และ ้ ิ ิ วิธการทาสลัดผักให้นกเรียนดู พร้อมทังให้นกเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน ี ั ้ ั ฝึกทาสลัดผักตามขันตอนทีครูสาธิต ้ ่ 4. นักเรียนตอบคาถามกระตุนความคิด้
 3. 3. (ชั่วโมงที่ 2) ชัวโมงที่ 2 ่ขันที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ ้สือ/แหล่งการเรียนรู้ : 1. วัสดุอุปกรณ์ในการทาอาหาร ่ 2. ห้องการงานอาชีพฯ หรือศูนย์การงานอาชีพฯ 1. ครูให้นกเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทาสลัดผัก โดยเริมตังแต่การเลือก ั ่ ้ วัตถุดบ การเตรียมวัตถุดบ และขันตอนการทาสลัดผัก ิ ิ ้ 2. สมาชิกในแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบตการทาสลัดผัก โดยมีครูคอยให้ ั ิ ข้อเสนอแนะเพิมเติม ่ขันที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ ้สือ/แหล่งการเรียนรู้ : 1. แบบบันทึกการประกอบอาหาร ่ คาถามกระตุ้นความคิ ด 2. เครืองปรุง วัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหาร ่  อาหารที่มีการจัดแต่งอย่างสวยงาม จัดเป็ น 3. ห้องการงานอาชีพฯ หรือศูนย์การงานอาชีพฯ อาหารที่ มีคณค่าทางโภชนาการที่ ดีได้หรือไม่ ุ 1. นักเรียนตอบคาถามกระตุนความคิด ้ เพราะเหตุใด 2. ครูให้นกเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าทีรบผิดชอบในการเลือกซือวัตถุดบ ั ่ั ้ ิ (ไม่ได้ เพราะอาหารทีมโภชนาการทีดี ่ี ่ ในการประกอบอาหารกันพร้อมทังศึกษาวิธการประกอบอาหารตามที่ ้ ี ประกอบด้วยป ัจจัยหลายอย่าง เช่น การเลือก กลุ่มเลือก แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกการประกอบอาหาร วัตถุดบทีดี การเลือกใช้อุปกรณ์ประกอบอาหาร ิ ่ วิธการทา การเลือกเครืองปรุงทีมคุณภาพดี ี ่ ่ี สะอาด )  ครูมอบหมายให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประกอบอาหารมา กลุ่มละ 1 ชนิ ด แล้วบันทึกข้อมูล โดยให้ครอบคลุมตามประเด็นทีครูกาหนด ดังนี้ ่ 1) การกาหนดแนวทางในการทางานและปรับปรุงการทางานแต่ละขันตอน ้ 2) การมีมารยาทในการทางานร่วมกับครอบครัวและผูอน ้ ื่  นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรูที ่ 2 เรือง อาหารและโภชนาการ ้ ่
 4. 4. 7. การวัดและประเมิ นผล วิ ธีการ เครืองมือ ่ เกณฑ์ ตรวจใบงานที่ 4.1 ใบงานที่ 4.1 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ ประเมินการนาเสนอผลงาน แบบประเมินการนาเสนอผลงาน ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม่ แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ สังเกตความมีวนย ตรงต่อเวลา และมีความ ิ ั แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ รับผิดชอบ ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท่ี 2 ้ แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท่ี 2 ้ ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ สังเกตการประกอบอาหาร แบบประเมินการประกอบอาหาร ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 8.1 สือการเรียนรู้ ่ 1) หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 2) บัตรภาพ อาหารประเภทต่างๆ 3) ใบงานที่ 4.1 เรือง การปรุงอาหารและการตกแต่ง ่ 4) แบบบันทึกการประกอบอาหาร 5) เครืองปรุง วัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร ่ 8.2 แหล่งการเรียนรู้ - ห้องการงานอาชีพฯ หรือศูนย์การงานอาชีพฯ
 5. 5. การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) แบบประเมินการประกอบอาหารลาดับ ระดับคะแนน รายการประเมิ น ที่ 3 2 1 การกาหนดแนวทางในการทางานและปรับปรุงการทางานแต่ละ 1 ขันตอน ้ 2 การมีมารยาทในการทางานร่วมกับครอบครัวและผูอ่น ้ ื รวม ลงชื่อ ผูประเมิน ้ / /เกณฑ์การให้คะแนนดี = 3พอใช้ = 2ปรับปรุง = 1เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 5-6 ดี 3-4 พอใช้ ต่ากว่า 3 ปรับปรุง
 6. 6. บัตรภาพ อาหารประเภทต่างๆ  ภาพต้มยา ภาพข้าวผัดภาพปลาทอด ภาพผัดผัก
 7. 7. ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การปรุงอาหารและการตกแต่งอาหารคาชี้แจง ให้นกเรียนตอบคาถามทีกาหนดให้ถูกต้อง ั ่ 1. การประกอบอาหารด้วยวิธการใดจะทาให้อาหารไม่สุกมาก จงยกตัวอย่างประกอบ ี 2. อาหารประเภทใดทีจะต้องใช้ตะหลิวในการทาอาหาร จงยกตัวอย่างประกอบ ่ 3. อาหารทีสุกด้วยไอน้าเป็นการประกอบอาหารด้วยวิธใด จงยกตัวอย่างประกอบ ่ ี 4. อาหารประเภทใดทีนิยมรับประทานแบบหม้อไฟ เพราะเหตุใด ่ 5. ภาชนะทีมลกษณะแบน หรือชามก้นตืน เหมาะในการใส่อาหารประเภทใด เพราะเหตุใด ่ ีั ้
 8. 8. ใบงานที่ 4.1 เรื่อง การปรุงอาหารและการตกแต่งอาหาร เฉลยคาชี้แจง ให้นกเรียนตอบคาถามทีกาหนดให้ถูกต้อง ั ่ 1. การประกอบอาหารด้วยวิธการใดจะทาให้อาหารไม่สุกมาก จงยกตัวอย่างประกอบ ี การลวก เช่น การลวกไข่ การลวกผัก 2. อาหารประเภทใดทีจะต้องใช้ตะหลิวในการทาอาหาร จงยกตัวอย่างประกอบ ่ อาหารประเภท ทอด ผัด เช่น ไข่เจียว ผัดผัก 3. อาหารทีสุกด้วยไอน้าเป็นการประกอบอาหารด้วยวิธใด จงยกตัวอย่างประกอบ ่ ี ประกอบอาหารด้วยวิธการนึง เช่น ปลานึง ี ่ ่ 4. อาหารประเภทใดทีนิยมรับประทานแบบหม้อไฟ เพราะเหตุใด ่ อาหารประเภทแกง เช่น แกงส้ม แกงจืด ต้มยา เพราะอาหารเหล่านี้รบประทานร้อนๆ ั จะทาให้รสชาติอร่อยมากยิงขึ้น ่ 5. ภาชนะทีมลกษณะแบน หรือชามก้นตืน เหมาะในการใส่อาหารประเภทใด เพราะเหตุใด ่ ีั ้ เหมาะสาหรับใส่อาหารประเภทผัด เพราะจะทาให้น่ารับประทาน
 9. 9. แบบบันทึกการประกอบอาหารอาหารทีกลุ่มเลือก คือ ่วัสดุ อุปกรณ์ทใช้ในการประกอบอาหาร ่ีวัตถุดบ และเครืองปรุงทีเลือกใช้ในการประกอบอาหาร ิ ่ ่ขันตอนและวิธในการปรุงอาหาร ้ ีรสชาติของอาหารจากการประเมินของสมาชิกกลุ่ม  ดี  พอใช้  ควรปรับปรุง ัปญหาและอุปสรรคทีพบในการประกอบอาหาร ่แนวทางในการแก้ไข หรือปรับปรุง
 10. 10. แบบประเมินการนาเสนอผลงานคาชี้แจง : ให้ ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่าง ้ ทีตรงกับระดับคะแนน ่ ระดับคะแนน ลาดับที่ รายการประเมิ น 3 2 1 1 นาเสนอเนื้อหาในผลงานได้ถูกต้อง 2 การลาดับขันตอนของเนื้อเรื่อง ้ 3 การนาเสนอมีความน่าสนใจ 4 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 5 การตรงต่อเวลา รวม ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน ้ ............../.................../................เกณฑ์การให้คะแนน ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินสมบูรณ์ชดเจน ั ให้ 3 คะแนน ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินเป็ นส่วนใหญ่ ให้ 2 คะแนน ผลงานหรือพฤติกรรมสอดคล้องกับรายการประเมินบางส่วน ให้ 1 คะแนน เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 12 - 15 ดี 8 - 11 พอใช้ ต่ากว่า 8 ปรับปรุง แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล
 11. 11. ชื่อ ชัน ้คาชี้แจง : ให้ ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่าง ้ ทีตรงกับระดับคะแนน ่ ระดับคะแนน ลาดับที่ รายการประเมิ น 3 2 1 1 การแสดงความคิดเห็น 2 ั การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่น ้ ื 3 การทางานตามหน้าทีทได้รบมอบหมาย ่ ่ี ั 4 ความมีน้าใจ 5 การตรงต่อเวลา รวม ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน ้ ............../.................../................เกณฑ์การให้คะแนน ปฏิบตหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ ั ิ ให้ 3 คะแนน ปฏิบตหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง ั ิ ้ ให้ 2 คะแนน ปฏิบตหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง ั ิ ้ ให้ 1 คะแนน เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 12 - 15 ดี 8 - 11 พอใช้ ต่ากว่า 8 ปรับปรุง
 12. 12. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มชื่อกลุ่ม ชัน ้คาชี้แจง : ให้ ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่าง ้ ทีตรงกับระดับคะแนน ่ ระดับคะแนน ลาดับที่ รายการประเมิ น 3 2 1 1 การแบ่งหน้าทีกนอย่างเหมาะสม ่ ั 2 ความร่วมมือกันทางาน 3 การแสดงความคิดเห็น 4 ั การรับฟงความคิดเห็น 5 ความมีน้าใจช่วยเหลือกัน รวม ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน ้ ............../.................../................เกณฑ์การให้คะแนน ปฏิบตหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ ั ิ ให้ 3 คะแนน ปฏิบตหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง ั ิ ้ ให้ 2 คะแนน ปฏิบตหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง ั ิ ้ ให้ 1 คะแนน เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 12 - 15 ดี 8 - 11 พอใช้ ต่ากว่า 8 ปรับปรุง
 13. 13. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์คาชี้แจง : ให้ ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่าง ้ ทีตรงกับระดับคะแนน ่ คุณลักษณะ ระดับคะแนน รายการประเมิ น อันพึงประสงค์ดาน ้ 3 2 1 1. รักชาติ ศาสน์ 1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ ิ กษัตริย์ เพลงชาติ 1.2 ปฏิบตตนตามสิทธิและหน้าทีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ ั ิ ่ ทางานกับสมาชิกในห้องเรียน 1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีสร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ ่ โรงเรียนและชุมชน 1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีตนนับถือ ปฏิบตตนตามหลักของศาสนา ่ ั ิ และเป็ นตัวอย่างทีดของศาสนิกชน ่ ี 1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีสวนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเกียวกับสถาบัน ่ ่ ่ พระมหากษัตริยตามทีโรงเรียนและชุมชนจัดขึน ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ ์ ่ ้ พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยและพระราชวงศ์ ์ 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ขอมูลทีถูกต้อง และเป็ นจริง ้ ่ 2.2 ปฏิบตในสิงทีถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจะทาความผิด ทาตาม ั ิ ่ ่ ่ สัญญาทีตนให้ไว้กบพ่อแม่หรือผูปกครอง และครู ่ ั ้ 2.3 ปฏิบตตนต่อผูอ่นด้วยความซื่อตรง และเป็ นแบบอย่างทีดแก่เพื่อนด้าน ั ิ ้ ื ่ ี ความซื่อสัตย์ 3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ ั ิ โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตกจกรรมต่างๆ ในชีวตประจาวัน ั ิ ิ ิ มีความรับผิดชอบ 4. ใฝ่ เรียนรู้ 4.1 ตังใจเรียน ้ 4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน 4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต่างๆ ้ 4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิงพิมพ์ สือเทคโนโลยีต่างๆ ้ ่ ่ แหล่งการเรียนรูทงภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สอได้อย่าง ้ ั้ ่ื เหมาะสม 4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิงทีเรียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้ ่ ่ 4.6 แลกเปลียนความรู้ ด้วยวิธการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวตประจาวัน ่ ี ิ
 14. 14. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)คาชี้แจง : ให้ ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่าง ้ ทีตรงกับระดับคะแนน ่ คุณลักษณะ ระดับคะแนน รายการประเมิ น อันพึงประสงค์ดาน ้ 3 2 1 5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สนและสิงของของโรงเรียนอย่างประหยัด ิ ่ 5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูคุณค่า ้ 5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน 6. มุ่งมันในการ ่ 6.1 มีความตังใจและพยายามในการทางานทีได้รบมอบหมาย ้ ่ ั ทางาน 6.2 มีความอดทนและไม่ทอแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ ้ 7. รักความเป็ นไทย 7.1 ิ ั มีจตสานึกในการอนุรกษ์วฒนธรรมและภูมปญญาไทย ิ ั ั 7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตตนตามวัฒนธรรมไทย ั ิ 8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจกช่วยพ่อแม่ ผูปกครอง และครูทางาน ้ั ้ 8.2 ั ่ อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปนสิงของให้ผอนู้ ่ ื 8.3 ดูแล รักษาทรัพย์สมบัตและสิงแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน ชุมชน ิ ่ 8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน ้ ............../.................../................ เกณฑ์การให้คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบตชดเจนและสม่าเสมอ ่ ั ิ ั ให้ 3 คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบตชดเจนและบ่อยครัง ่ ั ิ ั ้ ให้ 2 คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบตบางครัง ่ ั ิ ้ ให้ 1 คะแนน
 15. 15. บันทึกหลังสอน ด้านความรู้ ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเรียน ้ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีมปญหาของนักเรียนเป็ นรายบุคคล (ถ้ามี)) ่ี ั ั ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผูบริ หารสถานศึกษาหรือผูท่ีได้รบมอบหมาย ้ ้ ัข้อเสนอแนะ ลงชื่อ ( ) ตาแหน่งผูอานวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ้
 16. 16. บันทึกหลังหน่ วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ตอนที่ 1 นักเรียนมีความรูความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชีวดของหน่วยการเรียนรู้ ้ ้ ้ั ต่อไปนี้ ง.1.1 (ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3)  ด้านความรู้ (จานวน คน คิดเป็ นร้อยละ )  ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเรียน ้  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีมปญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคล (ถ้ามี)) ่ี ั สรุปผลจากการประเมิ นชิ้ นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) ประจาหน่ วยการเรียนรู้  ระดับคุณภาพดี จานวน คน คิดเป็ นร้อยละ  ระดับคุณภาพพอใช้ จานวน คน คิดเป็ นร้อยละ  ระดับคุณภาพปรับปรุง จานวน คน คิดเป็ นร้อยละ ั  ปญหา/อุปสรรค  แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่ได้รบมอบหมาย ้ ้ ั ข้อเสนอแนะ ลงชื่อ ( ) ตาแหน่งผูอานวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม ้ตอนที่ 2 การตรวจสอบคุณภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประเมิ นคุณภาพภายนอก ร้อยละ
 17. 17. ระดับการศึกษาขันพืนฐาน (ด้านคุณภาพผูเรียน) ้ ้ ้มาตรฐานที ่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะทีดีและมีสุนทรียภาพ ้ ่ 1.1 มีสขนิสยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสมาเสมอ ุ ั ่ 1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 1.3 ป้องกันตนเองจากสิงเสพติดให้โทษและหลีกเลียงตนเองจากสภาวะทีเ่ สียงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบตเหตุ ่ ่ ่ ั ิ และป ัญหาทางเพศ 1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั ่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ทดและให้เกียรติผอน ี่ ี ู้ ื ่ 1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการมาตรฐานที ่ 2 ผูเรียนมีคณธรรม จริยธรรม และค่านิ ยมทีพึงประสงค์ ้ ุ ่ 2.1 มีคณลักษณะทีพงประสงค์ตามหลักสูตร ุ ่ ึ 2.2 เอื้ออาทรผูอนและกตัญญูกตเวทีต่อผูมพระคุณ ้ ื่ ้ ี 2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแตกต่าง ่ 2.4 ตระหนัก รูคุณค่า ร่วมอนุรกษ์และพัฒนาสิงแวดล้อม ้ ั ่มาตรฐานที ่ 3 ผูเรียนมีทกษะในการแสวงหาความรูด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื อง ้ ั ้ ่ 3.1 มีนิสยรักการอ่านและแสวงหาความรูดวยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสือต่างๆ รอบตัว ั ้ ้ ่ 3.2 ั ั มีทกษะในการอ่าน ฟง ดู พูด เขียน และตังคาถามเพือค้นคว้าหาความรูเพิมเติม ้ ่ ้ ่ 3.3 เรียนรูรวมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลียนความคิดเห็นเพือการเรียนรูระหว่างกัน ้่ ่ ่ ้ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรูและนาเสนอผลงาน ้มาตรฐานที ่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิ ดอย่างเป็ นระบบ คิ ดสร้างสรรค์ ตัดสิ นใจแก้ปัญหา ้ ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 4.1 ั สรุปความคิดจากเรืองทีอาน ฟง และดู และสือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง ่ ่่ ่ 4.2 ี ิ ี ั นาเสนอวิธคด วิธแก้ปญหาด้วยภาษาหรือวิธการของตนเอง ี 4.3 กาหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ั 4.4 มีความคิดริเริม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมใจ ่ ิมาตรฐานที ่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะทีจาเป็ นตามหลักสูตร ้ ้ ่ 5.1 ผลสัมฤทธิทางการเรียนเฉลียแต่ละกลุ่มสาระเป็ นไปตามเกณฑ์ ์ ่ 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็ นไปตามเกณฑ์ 5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์ 5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที ่ 6 ผูเรียนมีทกษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผูอืนได้ และมีเจตคติ ทีดี ้ ั ้ ่ ่ ต่ออาชีพสุจริต 6.1 วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ 6.2 ทางานอย่างมีความสุข มุงมั ่นพัฒนางาน และภูมใจในผลงานของตนเอง ่ ิ 6.3 ทางานร่วมกับผูอนได้ ้ ื่ 6.4 มีความรูสกทีดต่ออาชีพสุจริตและหาความรูเกียวกับอาชีพทีตนเองสนใจ ้ ึ ่ี ้ ่ ่

×