แผนการจัดการเรียนเรียนรู้การงานอาชีพ ป.6 2

4,044 views
3,866 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,044
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผนการจัดการเรียนเรียนรู้การงานอาชีพ ป.6 2

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การประดิษฐ์กล่องอเนกประสงค์กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครพนม เวลา 1-2 ชั่วโมง1. สาระสาคัญ/ความคิ ดรวบยอด การประดิษฐ์กล่องอเนกประสงค์เป็นการประดิษฐ์จากวัสดุ และเศษวัสดุเหลือใช้ โดยนากระบวนการออกแบบและเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานประดิษฐ์2. ตัวชี้วด/จุดประสงค์การเรียนรู้ ั 2.1 ตัวชี้วด ั ง 1.1 ป.6/1 อภิปรายแนวทางในการทางานและปรับปรุงการทางานแต่ละขันตอน ้ ป.6/2 ใช้ทกษะการจัดการในการทางานและมีทกษะการทางานร่วมกัน ั ั ง 2.1 ป.6/1 อธิบายส่วนประกอบของระบบเทคโนโลยี ป.6/2 ั สร้างสิงของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดยกาหนดปญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล ่ เลือกวิธการโดยออกแบบถ่ายทอดความคิดเป็ นภาพร่าง 3 มิติ หรือแผนทีความคิด ลงมือสร้างและ ี ่ ประเมินผล ป.6/3 นาความรูและทักษะการสร้างชินงานไปประยุกต์ในการสร้างสิงของเครื่องใช้ ้ ้ ่ 2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 1) นากระบวนการออกแบบและเทคโนโลยีมาใช้ในการทางานประดิษฐ์กล่องอเนกประสงค์ได้ 2) ประดิษฐ์กล่องอเนกประสงค์โดยใช้วสดุและเศษวัสดุเหลือใช้อย่างสร้างสรรค์ ั3. สาระการเรียนรู้ 3.1 สาระการเรียนรูแกนกลาง ้ 1) แนวทางการทางานและปรับปรุงการทางานแต่ละขันตอนเป็นการทางานตามลาดับทีวางแผนไว้ ก่อนการ ้ ่ ทางาน ขณะปฏิบตงาน และเมือทางานสาเร็จแล้ว ให้ประเมินทุกขันตอนเพื่อการแก้ไขและปรับปรุงผลงาน ั ิ ่ ้ 2) การจัดการในการทางานและทักษะการทางานร่วมกัน เช่น - การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนในโอกาสต่างๆ ่ ้ ้ ั 3) การสร้างสิงของเครืองใช้อย่างเป็ นขันตอน ตังแต่กาหนดปญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธการ ่ ี ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 3 มิติ หรือแผนทีความคิดก่อนลงมือสร้างและประเมินผล ทาให้ ่ ผูเรียนทางานอย่างเป็ นกระบวนการ ้ 4) ภาพร่าง 3 มิติ ประกอบด้วยด้านกว้าง ด้านยาว และด้านสูง เป็นการถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการ
 2. 2. 4. สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 4.1 ความสามารถในการสือสาร ่ 4.2 ความสามารถในการคิ ด 1) ทักษะการเชื่อมโยง 2) ทักษะกระบวนการคิดตัดสินใจ 3) ทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ 4.3 ความสามารถในการใช้ทกษะชีวิต ั5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. ประหยัด ่ 2. ใฝเรียนรู้ 3. มีความรับผิดชอบ6. กิ จกรรมการเรียนรู้ วิ ธีสอนโดยเน้ นกระบวนการ : กระบวนการปฏิ บติ ั ชัวโมงที่ 1 ่ ขันที่ 1 สังเกต รับรู้ ้ สือการเรียนรู้ : 1. กรณีตวอย่าง ่ ั 2. ตัวอย่างกล่องใส่ของ คาถามกระตุ้นความคิ ด 1. นักเรียนตอบคาถามกระตุนความคิด ้  นักเรียนเคยเห็นงานประดิ ษฐ์ของเล่น จาก ั ่ ั ั 2. ครูเล่ากรณีตวอย่างของจักจันให้นกเรียนฟง เศษวัสดุเหลือใช้หรือไม่ จงอธิ บาย จักจันไปซือของทีหางสรรพสินค้ากับแม่ เธอเดินไปพบกล่องใส่ ่ ้ ่ ้ ของหน้าตาน่ารักกล่องหนึ่ง เธออยากได้มากจึงเดินเข้าไปดู แม่จง ึ ถามว่า อยากได้เหรอลูก แล้วชินนี้ราคาเท่าไหร่ จักจันรีบดูป้าย ้ ่ ราคา ปรากฏว่ากล่องใบนันราคา 250 บาท เธอรีบบอกแม่ว่า ้ ไม่อยากได้แล้ว เพราะราคาแพงมาก แม่จงบอกว่า ถ้าอย่างนัน ึ ้ กลับบ้านแล้วแม่จะสอนให้ทา ทาให้สวยไม่แพ้กล่องใบนี้เลย และไม่ตองใช้เงินเลยสักบาท ้ 3. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากกรณีตวอย่างทีครูเล่าตาม ั ่ ประเด็นทีกาหนด ดังนี้ ่ - นักเรียนคิดว่า แม่และจักจันจะมีวธการประดิษฐ์กล่องใส่ของอย่างไร ่ ิี 4. ครูอธิบายทบทวนความรูเกียวกับการนากระบวนการเทคโนโลยีมา ้ ่ ใช้ในการทางานประดิษฐ์ 5. ครูนาตัวอย่างกล่องใส่ของมาแสดงหน้าชันเรียน จากนันให้นกเรียน ้ ้ ั ร่วมกันพิจารณาว่า กล่องใส่ของประดิษฐ์และตกแต่งมาจากวัสดุและ เศษวัสดุใดบ้าง จากนันครูเฉลยคาตอบให้นกเรียนฟง ้ ั ั
 3. 3. ขันที่ 2 ทาตามแบบ ้สือการเรียนรู้ : 1. หนังสือเรียน การงานอาชีพฯ ป.6 ่ 2. วัสดุ อุปกรณ์ทใช้ในการทากล่องอเนกประสงค์ ่ี 1. นักเรียนกลุ่มเดิม (จากแผนการจัดการเรียนรูท่ี 1) ศึกษาความรูเ้ รื่อง ้ ตัวอย่างการประดิษฐ์กล่องอเนกประสงค์ จากหนังสือเรียน 2. ครูนาวัสดุ อุปกรณ์ทใช้ในการทากล่องอเนกประสงค์มาแสดง ่ี หน้าชันเรียน จากนันครูประดิษฐ์การทากล่องอเนกประสงค์ให้ ้ ้ นักเรียนดูเป็ นแบบอย่างตามลาดับขันตอน ้ 3. ครูแจกวัสดุ อุปกรณ์ทใช้ในการทากล่องอเนกประสงค์แล้วให้นกเรียน ่ี ั ฝึกทาตามลาดับขันตอนทีครูทาให้ดเป็ นแบบอย่าง โดยครูคอย ้ ่ ู สังเกตการณ์อย่างใกล้ชด และเน้นย้าให้นกเรียนตระหนักถึงความ ิ ั ปลอดภัยในการทางาน ชัวโมงที่ 2 ่ขันที่ 3 ทาเองโดยไม่มีแบบ ้สือการเรียนรู้ : วัสดุ อุปกรณ์ทใช้ในการทากล่องอเนกประสงค์ ่ ่ี คาถามกระตุ้นความคิ ด 1. นักเรียนตอบคาถามกระตุนความคิด ้  นักเรียนมีแนวทางในการนาวัสดุและ ั 2. ครูถามนักเรียนเกียวกับปญหาและอุปสรรคในการทางานประดิษฐ์ ่ เศษวัสดุเหลือใช้มาประดิ ษฐ์สิ่งของต่างๆ เพื่อให้นกเรียนร่วมกันหาแนวทางแก้ไข ั อย่างไร 3. ครูนาวัสดุ อุปกรณ์ทใช้ในการทากล่องอเนกประสงค์มาแจกให้ ่ี นักเรียนอีกครัง แล้วให้นกเรียนแต่ละคนลงมือประดิษฐ์ตามลาดับ ้ ั ขันตอนโดยไม่มแบบอย่าง ้ ี 4. ครูเสนอแนะว่า นักเรียนสามารถนาวัสดุและเศษวัสดุเหลือใช้มา ประดับตกแต่งกล่องอเนกประสงค์ให้มความสวยงาม เพื่อลดการใช้ ี ทรัพยากรและช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 5. นักเรียนนาผลงานของตนออกมาวางหน้าชันเรียน จากนันร่วมกันให้ ้ ้ คะแนนผลงาน โดยครูคอยเสนอแนะเพิมเติมและชมเชยผลงานที่ ่ ทาได้เรียบร้อยและสวยงาม
 4. 4. ขันที่ 4 ฝึ กทาให้ชานาญ ้ สือการเรียนรู้ : วัสดุ อุปกรณ์ทใช้ในการประดิษฐ์ ่ ่ี  ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนออกแบบและประดิ ษฐ์ของใช้จากวัสดุและเศษวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน คนละ 1 ชิ้ น โดยให้ครอบคลุมตามประเด็นทีกาหนด ดังนี้ ่ 1) การวางแผนการทางาน 2) การเลือกใช้วสดุและเศษวัสดุ ั 3) การใช้เครืองมือในการทางานประดิษฐ์ ่  นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน หน่ วยการเรียนรูที ่ 5 เรือง เรียนรูงานประดิ ษฐ์ ้ ่ ้7. การวัดและประเมิ นผล วิ ธีการ เครืองมือ ่ เกณฑ์ สังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานรายบุคคล ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ สังเกตพฤติกรรมการทางานกลุม ่ แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่ม ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ ่ สังเกตความประหยัด ใฝเรียนรู้ และมีความ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ รับผิดชอบ ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท่ี 5 ้ แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรูท่ี 5 ้ ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ ตรวจผลงานการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ แบบประเมินผลงานการประดิษฐ์ของใช้ ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ และเศษวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน จากวัสดุและเศษวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน8. สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 8.1 สือการเรียนรู้ ่ 1) หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 2) กรณีตวอย่าง ั 3) ตัวอย่างกล่องใส่ของ 4) วัสดุ อุปกรณ์ ทีใช้ในการทากล่องอเนกประสงค์ ่ 8.2 แหล่งการเรียนรู้ —
 5. 5. การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด) แบบประเมินผลงานการประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุและเศษวัสดุเหลือใช้ภายในบ้าน ระดับคะแนน ลาดับที่ รายการประเมิ น 3 2 1 1 การวางแผนการทางาน 2 การเลือกใช้วสดุและเศษวัสดุ ั 3 การใช้เครืองมือในการทางานประดิษฐ์ ่ รวม ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน ้ ............../.................../................เกณฑ์การให้คะแนน ดี = 3 พอใช้ = 2 ปรับปรุง = 1เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 8-9 ดี 5-7 พอใช้ ต่ากว่า 5 ปรับปรุง
 6. 6. แบบสังเกตพฤติ กรรมการทางานรายบุคคลชื่อ ชัน ้คาชี้แจง : ให้ ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่าง ้ ทีตรงกับระดับคะแนน ่ ระดับคะแนน ลาดับที่ รายการประเมิ น 3 2 1 1 การแสดงความคิดเห็น 2 ั การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่น ้ ื 3 การทางานตามหน้าทีทได้รบมอบหมาย ่ ่ี ั 4 ความมีน้าใจ 5 การตรงต่อเวลา รวม ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน ้ ............../.................../................เกณฑ์การให้คะแนน ปฏิบตหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ ั ิ ให้ 3 คะแนน ปฏิบตหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง ั ิ ้ ให้ 2 คะแนน ปฏิบตหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง ั ิ ้ ให้ 1 คะแนน เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 12 - 15 ดี 8 - 11 พอใช้ ต่ากว่า 8 ปรับปรุง
 7. 7. แบบสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มชื่อ ชัน ้คาชี้แจง : ให้ ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่าง ้ ทีตรงกับระดับคะแนน ่ ระดับคะแนน ลาดับที่ รายการประเมิ น 3 2 1 1 การแบ่งหน้าทีกนอย่างเหมาะสม ่ ั 2 ความร่วมมือกันทางาน 3 การแสดงความคิดเห็น 4 ั การรับฟงความคิดเห็น 5 ความมีน้าใจช่วยเหลือกัน รวม ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน ้ ............../.................../................เกณฑ์การให้คะแนน ปฏิบตหรือแสดงพฤติกรรมอย่างสม่าเสมอ ั ิ ให้ 3 คะแนน ปฏิบตหรือแสดงพฤติกรรมบ่อยครัง ั ิ ้ ให้ 2 คะแนน ปฏิบตหรือแสดงพฤติกรรมบางครัง ั ิ ้ ให้ 1 คะแนน เกณฑ์การตัดสิ นคุณภาพ ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 12 - 15 ดี 8 - 11 พอใช้ ต่ากว่า 8 ปรับปรุง
 8. 8. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์คาชี้แจง : ให้ ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่าง ้ ทีตรงกับระดับคะแนน ่ คุณลักษณะ ระดับคะแนน รายการประเมิ น อันพึงประสงค์ดาน ้ 3 2 1 1. รักชาติ ศาสน์ 1.1 ยืนตรงเมื่อได้ยนเพลงชาติ ร้องเพลงชาติได้ และบอกความหมายของ ิ กษัตริย์ เพลงชาติ 1.2 ปฏิบตตนตามสิทธิและหน้าทีของนักเรียน ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการ ั ิ ่ ทางานกับสมาชิกในห้องเรียน 1.3 เข้าร่วมกิจกรรมทีสร้างความสามัคคี ปรองดอง และเป็ นประโยชน์ต่อ ่ โรงเรียนและชุมชน 1.4 เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีตนนับถือ ปฏิบตตนตามหลักของศาสนา ่ ั ิ และเป็ นตัวอย่างทีดของศาสนิกชน ่ ี 1.5 เข้าร่วมกิจกรรมและมีสวนร่วมในการจัดกิจกรรมทีเกียวกับสถาบัน ่ ่ ่ พระมหากษัตริยตามทีโรงเรียนและชุมชนจัดขึน ชื่นชมในพระราชกรณียกิจ ์ ่ ้ พระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยและพระราชวงศ์ ์ 2. ซื่อสัตย์ สุจริต 2.1 ให้ขอมูลทีถูกต้อง และเป็ นจริง ้ ่ 2.2 ปฏิบตในสิงทีถูกต้อง ละอาย และเกรงกลัวทีจะทาความผิด ทาตาม ั ิ ่ ่ ่ สัญญาทีตนให้ไว้กบพ่อแม่หรือผูปกครอง และครู ่ ั ้ 2.3 ปฏิบตตนต่อผูอ่นด้วยความซื่อตรง และเป็ นแบบอย่างทีดแก่เพื่อนด้าน ั ิ ้ ื ่ ี ความซื่อสัตย์ 3. มีวินัย รับผิดชอบ 3.1 ปฏิบตตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัวและ ั ิ โรงเรียน มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบตกจกรรมต่างๆ ในชีวตประจาวัน ั ิ ิ ิ มีความรับผิดชอบ 4. ใฝ่ เรียนรู้ 4.1 ตังใจเรียน ้ 4.2 เอาใจใส่ในการเรียน และมีความเพียรพยายามในการเรียน 4.3 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรูต่างๆ ้ 4.4 ศึกษาค้นคว้า หาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิงพิมพ์ สือเทคโนโลยีต่างๆ ้ ่ ่ แหล่งการเรียนรูทงภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สอได้อย่าง ้ ั้ ่ื เหมาะสม 4.5 บันทึกความรู้ วิเคราะห์ ตรวจสอบบางสิงทีเรียนรู้ สรุปเป็ นองค์ความรู้ ่ ่ 4.6 แลกเปลียนความรู้ ด้วยวิธการต่างๆ และนาไปใช้ในชีวตประจาวัน ่ ี ิ
 9. 9. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ต่อ)คาชี้แจง : ให้ ผูสอน สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในระหว่างเรียนและนอกเวลาเรียน แล้วขีด  ลงในช่องว่าง ้ ทีตรงกับระดับคะแนน ่ คุณลักษณะ ระดับคะแนน รายการประเมิ น อันพึงประสงค์ดาน ้ 3 2 1 5. อยู่อย่างพอเพียง 5.1 ใช้ทรัพย์สนและสิงของของโรงเรียนอย่างประหยัด ิ ่ 5.2 ใช้อุปกรณ์การเรียนอย่างประหยัดและรูคุณค่า ้ 5.3 ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการเก็บออมเงิน 6. มุ่งมันในการ ่ 6.1 มีความตังใจและพยายามในการทางานทีได้รบมอบหมาย ้ ่ ั ทางาน 6.2 มีความอดทนและไม่ทอแท้ต่ออุปสรรคเพื่อให้งานสาเร็จ ้ 7. รักความเป็ นไทย ิ ั 7.1 มีจตสานึกในการอนุรกษ์วฒนธรรมและภูมปญญาไทย ิ ั ั 7.2 เห็นคุณค่าและปฏิบตตนตามวัฒนธรรมไทย ั ิ 8. มีจิตสาธารณะ 8.1 รูจกช่วยพ่อแม่ ผูปกครอง และครูทางาน ้ั ้ ั ่ 8.2 อาสาทางาน ช่วยคิด ช่วยทา และแบ่งปนสิงของให้ผอน ู้ ่ ื 8.3 รูจกการดูแล รักษาทรัพย์สมบัตและสิงแวดล้อมของห้องเรียน โรงเรียน ้ั ิ ่ ชุมชน 8.4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของโรงเรียน ลงชื่อ...................................................ผูประเมิน ้ ............../.................../................ เกณฑ์การให้คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบตชดเจนและสม่าเสมอ ่ ั ิ ั ให้ 3 คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบตชดเจนและบ่อยครัง ่ ั ิ ั ้ ให้ 2 คะแนน พฤติกรรมทีปฏิบตบางครัง ่ ั ิ ้ ให้ 1 คะแนน
 10. 10. บันทึกหลังสอน ด้านความรู้ ด้านสมรรถนะสาคัญของผูเรียน ้ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านอื่นๆ (พฤติกรรมเด่น หรือพฤติกรรมทีมปญหาของนักเรียนเป็ นรายบุคคล (ถ้ามี)) ่ี ั ั ปญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผูบริ หารสถานศึกษาหรือผูท่ีได้รบมอบหมาย ้ ้ ัข้อเสนอแนะ ลงชื่อ ( ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลนครพนม

×