Παιδική Εργασία

438 views

Published on

Παιδική Εργασία - Εργασία τμήματος Α4, 3ο Γυμνάσιο, Σχ. Έτος 2012-2013 - ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ - Σαλβαράκη Ειρήνη

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
438
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Παιδική Εργασία

 1. 1. ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΡΓΑ΢ΙΑ«Παραβιάζοντας τονκόσμο των παιδιών»
 2. 2. 3Ο Γσμμάριξ Ρεθύμμξσ΢ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ΢:2012-2013ΜΑΘΗΜΑ: ΚΔΙΜΔΝΑ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ΢ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ΢ΣΜΗΜΑ:Α4ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ: ΚΩ΢ΣΟΠΟΤΛΟ΢ ΑΝΣΩΝΗ΢ΚΟΤΡΝΙΑΝΟ΢ ΓΔΩΡΓΙΟ΢ΛΙΟΝΗ΢ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ΢ΥΑ΢ΙΚΟ΢ ΥΡΗ΢ΣΟ΢΢πλεξγάζηεθαλ νη καζεηέο :• Κνιπβάθεο Δπακεηλώλδαο, Κόξξν Υάξεο , Κόπαθα Υξύζα. ΚνπκεληάθεΑγγειηθή Λνπθνγεσξγάθεο Βαγγέιεο, Μαθξπδάθε Γεσξγία ΜαθξπδάθεοΚσλ/λνο, Μαθξππνδάθε Δπαγγειία, Σδαγθαξάθε Άλλα - Μαξία , ΣδαληδάθεΚσλ/λα , Σνζθαιιάξη Οξλέια, Σζαθαιάθε ΢ππξηδνύια, Υαηδεδάθε Μαίξε ,Υαηδεδάθεο Κσλ/λνο , Υηώηεο ΠαλαγηώηεοΤΠΔΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΢αιβαξάθε Δηξήλε
 3. 3. «Τα Σπκβαιιόκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνύ λαπξνζηαηεύεηαη από ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε θαη από ηελ εθηέιεζενπνηαζδήπνηε εξγαζίαο πνπ ελέρεη θηλδύλνπο ή πνπ κπνξεί λα εθζέζεη ζεθίλδπλν ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ή λα βιάςεη ηελ πγεία ηνπ ή ηεζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, ςπρηθή, εζηθή ή θνηλσληθή αλάπηπμή ηνπ...»(«΢ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ» - άξζξν 32, 1989)
 4. 4. Σι γίμεςαι όμωπ ρςημ ποάνη; Έυξσμ όλα ςα παιδιά ςαίδια δικαιώμαςα;Γηα θάπνηα παηδηά δε ρηύπεζε θέηνο ην θνπδνύλη….΢ύμτωμα με εκςιμήρειπ ςηπ Διεθμξύπ ΟογάμωρηπΔογαρίαπ πάμω από 246 εκαςξμμύοια παιδιά(ηλικίαπ 5 έωπ 17 εςώμ) ρςξμ κόρμξ εογάζξμςαι!
 5. 5. Η παιδική ηλικία δεμ είμαι ρεόλεπ ςιπ πεοιπςώρειπρσμώμσμη με ςημ αμεμελιά,ςξ παιυμίδι και ςα νέμξιαρςαμαθηςικά υοόμια, καθώπ,εκαςξμμύοια παιδιά ρεξλόκληοξ ςξμ κόρμξ υάμξσμμωοίπ ςξ παιδικό ςξσπυαμόγελξ και αμαγκάζξμςαιαπό ςημ ςοστεοή ςξσπ ηλικίαμα εμςαυθξύμ ρςξμ ρκληοόκόρμξ ςηπ εογαρίαπ.
 6. 6. Αμςίρςξιυηπ ρξβαοόςηςαπ ποόβλημα είμαι και η παοαμέληρη ςξσ παιδιξύ, ςξταιμόμεμξ δηλαδή εκείμξ ρύμτωμα με ςξ ξπξίξ η διαςοξτή, η ιαςοικήτοξμςίδα, η έμδσρη, η ρςέγαρη, η ρυξλική τξίςηρη ή η παοακξλξύθηρη πξσπαοέυεςαι ρςξ παιδί είμαι αμεπαοκείπ ή ακαςάλληλεπ ρε ςέςξιξ βαθμό ώρςε μαπαοαβλέπεςαι ή μα ςίθεςαι ρε κίμδσμξ η σγεία ή η αμάπςσνή ςξσ.
 7. 7. • Οξηζκέλνη γνλείο εκπηζηεύνληαη ηα παηδηάηνπο ζε κεζίηεο θαη ηα αληαιιάζζνπλ κερξήκαηα. Αλαπηύζζεηαη έηζη έλαδνπιεκπόξην παηδηώλ κε ζθνπό ηελθαηαλαγθαζηηθή εξγαζία ή ηε ζεμνπαιηθήεθκεηάιιεπζε. Δθηηκάηαη όηη ε εκπνξίαπαηδηώλ είλαη κηα «επηρείξεζε» κε εηήζηνηδίξν έλα δηζεθαηνκκύξην δνιάξηα θαη όηηηα ζύκαηα θηάλνπλ ην 1,2 εθαηνκκύξηαπαηδηά ην ρξόλν. Πξόθεηηαη γηα έλαπξαγκαηηθά νηθνπκεληθό πξόβιεκα πνπζπλδέεη όιεο ηηο ρώξεο θαη πεξηνρέο ηνπθόζκνπ, δεκηνπξγώληαο έλα ζύλζεηνπιέγκα παξάλνκσλ κεηαθηλήζεσλαλζξώπηλσλ ππάξμεσλ.
 8. 8. Πνιιά είλαη «αόξαηα»θπξηνιεθηηθά, θαζώοδνπιεύνπλ ζε ζπίηηα σονηθηαθνί βνεζνί, ή ζεβηνηερλίεο θαηαζθεπήοραιηώλ ή αζιεηηθώλ εηδώλ(π.ρ. κπάιεο ζηνΠαθηζηάλ), ζπρλά κε θάπνηακνξθή ζθιαβηάο. Κάπνηαηξαπκαηίδνληαη ζνβαξά ήπεζαίλνπλ πξηλ θαλ ηελεθεβεία. Καη αο κελ μερλάκεηα ςπρνινγηθά ηξαύκαηα θαηηελ θαζπζηέξεζε ζηελπλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθήαλάπηπμε ελόο παηδηνύ πνπδνπιεύεη.
 9. 9. Δμδεικςικά, ςξ ρκημικό ρςη Λαςιμική Αμεοική είμαι ετιαλςικό. ΢ςη Βοαζιλία 7εκαςξμμύοια παιδιά αμαγκάζξμςαι ή σπξυοεώμξμςαι μα εογάζξμςαι. ΢ςηΒοαζιλία, ρςημ Κξλξμβία και ςξ Δκξσαδόο έμα πξρξρςό 20% ςωμ παιδιώμηλικίαπ 10 με 14 υοόμωμ, εογάζεςαι ρε ρπίςια. Πεοιρρόςεοα από 2 εκαςξμμύοιαπαιδιά ηλικίαπ 5 με 15 υοόμωμ εογάζξμςαι ρε αγοξςικέπ δξσλειέπ ρςηΓξσαςεμάλα, ρςημ Ομδξύοα, ρςημ Νικαοάγξσα και ρςξμ Παμαμά.
 10. 10. Παιδιά παγκξρμίωπ εογάζξμςαι ρε ξοσχεία, λαςξμεία και άλλξσπεπικίμδσμξσπ χώοξσπ, με επικίμδσμα σλικά όπωπ χημικά, εμςξμξκςόμαή βαού μηχαμικό ενξπλιρμό ·
 11. 11. Έμα ρςα ένι παιδιά ςξσ πλαμήςη εογάζεςαι ρε κάπξιξπεοιβάλλξμ πξσ βλάπςει ςημ σγεία ςξσ, ψσχική καιρωμαςική.
 12. 12. O μικοόπ ήοωαπ• Ο Ικμπάλ Μαςίχ, γεννήθηκε ςτο Πακιςτάν το 1982. Στηνηλικία των τεςςάρων, πουλήθηκε από την οικογζνειά του ςανςκλάβοσ ςε ζνα ταπητουργείο για ζνα δάνειο μόλισ 16δολαρίων. Για ζξι χρόνια ήταν αναγκαςμζνοσ να δουλεφει 12ϊρεσ την ημζρα, αλυςοδεμζνοσ ςτο ίδιο ςημείο, να φτιάχνειχαλιά, με λιγοςτό φαγητό και νερό, με ςυνεχείσ τιμωρίεσ καιεγκλειςμοφσ ςε ζνα ςκοτεινό υπόγειο γεμάτο υγραςία,διάφορα ερπετά και ζντομα και ελάχιςτο οξυγόνο.Στην ηλικία των 10 ο Ικμπάλ το ζςκαςε από το ταπητουργείοκαι κατήγγειλε το αφεντικό του ςτην αςτυνομία η οποίαόμωσ δωροδοκήθηκε και τον επζςτρεψε πάλι πίςω. Μετάαπό μερικοφσ μήνεσ το ξανάςκαςε και κατζφυγε ςτοΑπελευθερωτικό Μζτωπο του Πακιςτάν για τηνΕκμετάλλευςητησ Παιδικήσ Εργαςίασ.
 13. 13. • Σν 1994 βξαβεύηεθε κε ην ΒξαβείνΑλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ Reebokθαη μεθίλεζε κηα παγθόζκηαπεξηνδεία κε νκηιίεο θαηά ηεοπαηδηθήο εξγαζίαο θαη επηζθέςεηο ζεζρνιεία. Ο κηθξόο ρακνγειαζηόοπξώελ ζθιάβνο γίλεηαη γξήγνξα έλαπαγθόζκην ζύκβνιν. Λίγνπο κήλεοαξγόηεξα επέζηξεςε ζην ρσξηό ηνπζην Παθηζηάλ γηα λα γηνξηάζεη καδίκε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, πνπ ήηαλνξζόδνμε, ην Πάζρα. Όλησο, νηπξνζπάζεηέο ηνπ νδήγεζαλ 3.000παηδηά ζηελ ειεπζεξία. Σν 1995σζηόζν δνινθνλήζεθε απόαγλώζηνπο -νη θήκεο ζέινπλ ηε«καθία ησλ ραιηώλ» πίζσ από απηό.
 14. 14. Σηελ Ειιάδα σπάρτοσλ περίποσ 50.000 αλήιηθα παηδηά ποσδοσιεύοσλ ζε καγαδηά, βηοηετλίες, εργοζηάζηα, αγροθηήκαηαελώ θάζε τρόλο 10.000 παηδηά εγθαηαιείποσλ ηελ σποτρεωηηθήεθπαίδεσζε, προθεηκέλοσ λα πηάζοσλ δοσιεηά•
 15. 15. ΢ε όλξσπ ραπ αοέρει μα μιλάςε για ςα παιδιά, μα ρπάμιαακξύςε ςι ποξρπαθξύμ μα ραπ πξσμ ποαγμαςικά καιακόμα ρπαμιόςεοα ατξσγκοάζερςε ςιπ αμάγκεπ ςξσπ.
 16. 16. Γιαςί;
 17. 17. Κλείρςε ςημ πόοςα ρςημεκμεςάλλεσρη!!

×