Γιορτή 28ης Οκτωβρίου 2012-2013-3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου

8,765 views

Published on

Γιορτή 28ης Οκτωβρίου 2012-2013
3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,765
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,258
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Γιορτή 28ης Οκτωβρίου 2012-2013-3ο Γυμνάσιο Ρεθύμνου

 1. 1. 1H ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 1939-1945 Φόβος ! Καηαζηροθές !! Θάναηος !!!Ασηά βίωζε η ανθρωπόηηηα ζηην περίοδο ηοσ Β’ παγκοζμίοσ πολέμοσ…..
 2. 2. ΢ε ζπλζήθεονμύηαηεο νηθνλνκηθήοθαη θνηλσληθήο θξίζεοεπηθξάηεζαλ ζηελΕπξώπε θαζηζηηθάθαζεζηώηα.΢ηελ Θηαιία ηδξύζεθεην 1921 ην ΕζληθόΦαζηζηηθό Κόκκα ηνπΜπελίην Μνπζνιίλη,ην νπνίν κεεζληθηζηηθά θαηαληηθαπηηαιηζηηθάζπλζήκαηαπξνζπαζνύζε λαπξνζειθύζεη ηνποδπζαξεζηεκέλνπο
 3. 3. Παξάιιεια ζηε Γεξκαλία, δηάθνξεο νξγαλώζεηο ππνζηήξηδαλ ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο από κηα «Νέα Σάμε», όπνπ νη Γεξκαλνί ζα είραλ ηελ πην ζεβαζηή ζέζε. Μηα από απηέο ήηαλ θαη ην Εζληθνζνζηαιηζηηθό Γεξκαληθό Εξγαηηθό Κόκκα (λαδηζηηθό θόκκα), πνπ είρε ηδξπζεί ην 1919. ΢ηηο εθινγέο ηνπ 1932 νη λαδί ζπγθέληξσζαλ ην 37,4% ησλΈλα από ηα πξώηα κέιε ηνπ ήηαλ ςήθσλθαη ν άζεκνο ηόηε Αδόιθνο Χίηιεξ
 4. 4.  Η γεξκαληθή θνηλσλία αληηκεηώπηζε πνιύ ζνβαξά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα κεηά ηνλ πξώην παγθόζκην πόιεκν. Σν 1923 ν πιεζσξηζκόο μέθπγε από θάζε έιεγρν. Ση ζεκαίλεη απηό; 4
 5. 5. Γεξκαλίδα λνηθνθπξά αλάβεη ηελ θνπδίλα ηεο κε ραξηνλνκίζκαηα. Σα ραξηνλνκίζκαηα είραλ κηθξόηεξε αμία από ηα μύια. 5
 6. 6. 6
 7. 7.  Η θπβέξλεζε εθάξκνζε πνιηηηθή ζθιεξήο ιηηόηεηαο βπζίδνληαο ζηελ απειπηζία κεγάια ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο. Οη κηζζνί κεηώζεθαλ θαη ε θνξνινγία απμήζεθε γηα λα πιεξώλνληαη νη πνιεκηθέο απνδεκηώζεηο πνπ όθεηιε ε Γεξκαλία από ηνλ 1ν Π. Π. Η αλεξγία ηηλάρζεθε ζηα ύςε θαη ν θόζκνο άξρηζε λα ράλεη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ ζηε δεκνθξαηία. ΢ηαδηαθά έραζε ηελ εκπηζηνζύλε θαη ζηελ ίδηα ηε δπλαηόηεηά ηνπ λα ζθέθηεηαη ινγηθά. Πνιινί άξρηζαλ λα πηζηεύνπλ ζε ζεσξίεο ζπλσκνζίαο πνπ έιεγαλ όηη γηα όια έθηαηγαλ νη Εβξαίνη θαη νη θνκκνπληζηέο. 7
 8. 8. Η εθινγηθή επηξξνή ηνπ εζληθνζνζηαιηζηηθνύ θόκκαηνο (NSDAP) θαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο 8
 9. 9. Πώσ πείςτθκαν τόςοι άνκρωποι να υποςτθρίξουν τον Χίτλερ;9 Το ναηιςτικό κόμμα είχε υποςχεκεί:  Να ςτθρίξει τισ μικρζσ εμπορικζσ επιχειριςεισ και να κλείςει τα μεγάλα πολυκαταςτιματα.  Να υπεραςπιςτεί τουσ αγρότεσ, τονίηοντασ τθ ςθμαςία τθσ δόξασ του «αίματοσ και τθσ γθσ».  Να καταργιςει τθν «πολυτζλεια» των 33 κομμάτων που υπιρχαν ςτθ Γερμανικι Δθμοκρατία.  Να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα τθσ ανεργίασ.
 10. 10. Τι ζγινε ςτθν πραγματικότθτα;10  Τα μεγάλα πολυκαταςτιματα εξακολοφκθςαν να υπάρχουν, ανταγωνιηόμενα τισ μικρζσ επιχειριςεισ.  Τα εργατικά ςωματεία διαλφκθκαν και ςτθ κζςθ τουσ δθμιουργικθκαν «ςωματεία» που βρίςκονταν κάτω από τον απόλυτο κρατικό ζλεγχο. Ο ςυνδικαλιςμόσ απαγορεφτθκε.  Οι ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ καταργικθκαν. Κάκε εργαηόμενοσ υπζγραφε ατομικι ςυμφωνία με τον εργοδότθ του, με αποτζλεςμα να αμείβεται ελάχιςτα.  Η παραγωγι, διακίνθςθ και τιμολόγθςθ των αγροτικϊν προϊόντων πζραςε ςτα χζρια του κράτουσ, προκαλϊντασ τθ δυςαρζςκεια των αγροτϊν.
 11. 11. 11
 12. 12. Άλζξσπνη ησλ ηερλώλ (όπσον B. Brecht) θαη ησλεπηζηεκώλ (όπσο ν A.Einstein) αλαγθάζηεθαλ λαεγθαηαιείςνπλ ηε Γεξκαλίαθαηάρηιηάδεο, θαηαθεύγνληαοθπξίσο ζηηο ΗΠΑ.Απηό ζεκαίλεη όηη ζηεΓεξκαλία ηνπ Υίηιεξ δελππήξραλ επηζηήκεο θαηεπηζηήκνλεο; 12
 13. 13. Όσι Επηζηήκεο ππήξραλ αιιά έπξεπε λα εμππεξεηνύλ ηνπο ζθνπνύο ηνπ θαζεζηώηνο. Σηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξωζεο ην θαζεζηώο εμόληωλε ηνπο αληηπάινπο ηνπ κε «επηζηεκνληθέο» κεζόδνπο. Σηα ζρνιεία ηα παηδηά αλαγθάδνληαλ λα ιύλνπλ αζθήζεηο πνπ αθνξνύζαλ π.ρ. ην ρξόλν πνπ ρξεηάδεηαη έλα αεξνπιάλν γηα λα θηάζεη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν ηόπν θαη λα ηνλ βνκβαξδίζεη. Ωζηόζν νη «επηζηήκεο» ηνπ Γ Ράηρ ππνζηήξηδαλ πνιιέο αληηεπηζηεκνληθέο ζέζεηο, όπωο απηή ηεο αλωηεξόηεηαο ηεο άξηαο θπιήο έλαληη ηωλ άιιωλ. 13
 14. 14. Επηζηήκεο ππήξραλ αιιά δελ ήηαλ ειεύζεξεο λα αλαδεηνύλ ηελ αιήζεηα.Η «αιήζεηα» ηνπο έπξεπε λα είλαη ζύκθσλε κε ηα γνύζηα ησλ λαδί.Κάηη αληίζηνηρν ίζρπε θαη ζην ρώξν ηεο ηέρλεο. Η κνπζηθή ηδαδ π.ρ. ήηαλ απαγνξεπκέλε γηαηί ηελ έπαηδαλ θπξίσο καύξνη. 14
 15. 15.  ΢νζηαιηζηέο Όινη απηνί θιείζηεθαλ ζε ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο Κνκκνπληζηέο θαη πνιινί έραζαλ ηε δσή Εβξαίνη ηνπο. Άηνκα κε εηδηθέο Οκνθπιόθηινη αλάγθεο ππνβιήζεθαλ ζε Μάξηπξεο ηνπ Ιερσβά ππνρξεσηηθή ζηείξσζε ελώ Ρνκ πνιινί ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο αλζξώπηλα πεηξακαηόδσα. 15
 16. 16. Πξνπαγαλδηζηηθή αθίζα:«60.000 κάξθα είλαη ην θόζηνο γηα ηε ιατθή θνηλόηεηα απηνύ ηνπ αηόκνπ πνπ πάζρεη από θιεξνλνκηθή λόζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. ΑΤΣΑ ΢ΤΜΠΑΣΡΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑ ΢ΟΤ ΥΡΗΜΑΣΑ. 16
 17. 17. «Πξώηα ήξζαλ γηα ηνπο θνκκνπληζηέο, θαη δελ κίιεζα γηαηί δελ ήκνπλ θνκκνπληζηήο. Μεηά ήξζαλ γηα ηνπο ζνζηαιηζηέο, θαη δελ κίιεζα γηαηί δελ ήκνπλ ζνζηαιηζηήο. Μεηά ήξζαλ γηα ηνπο ζπλδηθαιηζηέο, θαη δελ κίιεζα γηαηί δελ ήκνπλ ζπλδηθαιηζηήο. Μεηά ήξζαλ γηα κέλα,θαη δελ είρε απνκείλεη θαλείο λα κηιήζεη γηα κέλα.» Martin Niemöller (γεξκαλόο ηεξέαο) 17
 18. 18. ΢ηαδηαθά επηβιήζεθαλ θαζεζηώηα θαζηζηηθνύ ηύπνπ ζεΘζπαλία, Πνξηνγαιία, Απζηξία, Γηνπγθνζιαβία, Ειιάδα, Βνπιγαξία.Αθξηβώο ηελ ίδηα επνρή, Χίηιεξ θαη Μνπζνιίλη ζύλαςαλζπκκαρία πνπ έγηλε γλσζηή σο άμνλαο ξώκεο -Βεξνιίλνπ (1936), κε ζαθή εζληθηζηηθό θαη επηζεηηθόραξαθηήξα. 18
 19. 19. Έηζη, ηελ 1ε ΢επηεκβξίνπ 1939 ε Γεξκαλία εηζβάιιεη ζηελΠνισλία, γεγνλόο πνπ ζήκαλε ηελ έλαξμε ηνπ β παγθνζκίνππνιέκνπ. Ακέζσο Βξεηαλία θαη Γαιιία θήξπμαλ ηνλ πόιεκν ζηεΓεξκαλία 19
 20. 20. Ξεθίλεζε ινηπόλ ν πην θαηαζηξνθηθόο πόιεκνο πνπ γλώξηζε ε αλζξσπόηεηα!! 20
 21. 21. Ανιμερα τον Δεκαπενταφγουςτο του 1940 θ Ελλάδα ςυγκλονίηεται από μία21 απρόκλθτθ επίκεςθ τθσ φαςιςτικισ Ιταλίασ . Στθ ςυνζχεια, τα ξθμερϊματα τθσ 28θσ Οκτωβρίου 1940 θ Ιταλία απαίτθςε να γίνει δεκτι θ είςοδοσ ςτρατευμάτων τθσ ςτθν Ελλάδα. Σφςςωμοσ ο ελλθνικόσ λαόσ απάντθςε : Ο Χ Ι !!
 22. 22. Σν κέησπν Σαπηόρξνλα μεθίλεζε ε ηηαιηθή εηζβνιή… Με κηα αιεζηλά εξσηθή ειιεληθή αληεπίζεζε απειεπζεξώζεθαλ όια ηα ειιεληθά εδάθε πνπ βξίζθνληαλ ππό ηηαιηθό έιεγρν θαη επηπιένλ θαηαιήθζεθαλ νη πόιεηο22 Κνξπηζά, Μνζρόπνιε, Πόγξαδεηο, Αξγπξόθαζηξν θαη Άγηνη
 23. 23. Ελώ ν ειιελντηαιηθόο πόιεκνο ζπλερηδόηαλ, ε Ειιάδα δέρηεθε θαη γεξκαληθή επίζεζε, θαηά ηελ νπνία νη γεξκαλνί, αθνύ έθακςαλ ηε γελλαία ειιεληθή αληίζηαζε, άξρηζαλ λα θηλνύληαη πξνο ηελ Αζήλα23
 24. 24. 24
 25. 25. Τότε, ο αντιστράτηγος Τσολάκογλου, υπέγραψε, με δική του πρωτοβουλία, συνθηκολόγηση. Στις 27 Απριλίου 1941 οι γερμανοί κατέλαβαν την Αθήνα.25
 26. 26. Τι έκανε ο ελληνικόρ λαόρ απέναντι στοςρ κατακτητέρ; Ζαιίγθα, ε αθνύξαζηε Ρνπκειηώηηζζα 26
 27. 27. Η Αντίσταση Λίγν θαηξό κεηά ηελ έλαξμε ηεο θαηνρήο δεκηνπξγήζεθαλ αληηζηαζηαθέο νξγαλώζεηο, κε θπξηόηεξε ην ΕΑΜ, θαη έλνπιεο νκάδεο αληαξηώλ, κε θπξηόηεξεο ηνλ ΕΛΑΣ θαη ηνλ ΕΔΕΣ. 27
 28. 28. Με το ντοςυέκι τοςρ στον ώμο…Άλζξωπνη ηεο ππαίζξνπ θαη ηεο πόιεο, θπξίωο λένη, αιιά αθόκα θαη ηεξείο ή επηζηήκνλεο, αλέβεθαλ ζηα βνπλά θαη έθηηαμαλ πεξηνρέο όπνπ νη θαηαθηεηέο δελ ηνικνύζαλ λα παηήζνπλ. 28
 29. 29. Οι κάτοικοι αυτϊν των περιοχϊν προςζφεραν κάλυψθ και τροφι ςτουσ αντάρτεσ29 Οι αντάρτεσ, από τθ μεριά τουσ, ζδωςαν ςτουσ κατοίκουσ τθ δυνατότθτα να κρατιςουν τθ ςοδειά τουσ και να μθν τθν δϊςουν ςτισ αρχζσ κατοχισ. Ζτςι προφυλάχκθκαν από τθν πείνα. Επζβαλαν ςτθν φπαικρο τθ νομιμότθτα και τθν αςφάλεια, διαλφοντασ τισ ομάδεσ λθςτϊν που ζκλεβαν, βίαηαν και λεθλατοφςαν. Αυτό το πρόβλθμα δεν είχε αντιμετωπιςτεί με επιτυχία ςε πολλζσ περιοχζσ, από τθν εποχι τθσ ςφςταςθσ του νζου ελλθνικοφ κράτουσ. Προϊκθςαν τισ αξίεσ τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ ιςότθτασ, επιβάλλοντασ το ςεβαςμό απζναντι ςε μειονοτικζσ ομάδεσ που μζχρι τότε γίνονταν αντικείμενα διακρίςεων.
 30. 30. Η κάλυψθ των κατοίκων τθσ υπαίκρου είχε πολλζσ φορζσ βαρφ κόςτοσ30 Τα αντίποινα των αρχϊν κατοχισ ιταν φρικτά
 31. 31. Αντιςτάκθκε όλοσ ο λαόσ τθσ Ελλάδασ31 ςτουσ κατακτθτζσ; Δυςτυχϊσ όχι
 32. 32. Τα τάγματα αςφαλείασ32 Κατά τθν περίοδο τθσ κατοχισ θ Ελλάδα είχε κυβερνιςεισ διοριςμζνεσ, από τουσ Γερμανοφσ κυρίωσ, που μάχονταν ςτο πλευρό των δυνάμεων του άξονα, ενάντια ςτουσ πατριϊτεσ τθσ αντίςταςθσ. Οι κυβερνιςεισ αυτζσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ Γερμανοφσ, ςυγκρότθςαν τα Τάγματα Αςφαλείασ.
 33. 33. Όπυρ ςπήπξαν Γεπμανοί πος πάλεταν ενάντια στοκαθεστώρ τυν ναζί, έτσι ςπήπξαν και Έλληνερ πος τοςπηπέτησαν. Ο όξθνο ηωλ Ταγκάηωλ Αζθαιείαο: «Οξθίδνκαη εηο ηνλ Θεόλ, ηνλ άγηνλ ηνύηνλ όξθνλ, όηη ζα ππαθνύω απνιύηωο εηο ηαο δηαηαγάο ηνπ αλωηάηνπ αξρεγνύ ηνπ γεξκαληθνύ ζηξαηνύ Αδόιθνπ Χίηιεξ. Θα εθηειώ πηζηώο απάζαο ηαο αλαηεζεηζόκελαο κνπ ππεξεζίαο θαη ζα ππαθνύω άλεπ όξωλ εηο ηαο δηαηαγάο ηωλ αλωηέξωλ κνπ. Γλωξίδω θαιώο όηη δηα κίαλ αληίξξεζηλ ελαληίνλ ηωλ ππνρξεώζεωλ κνπ, ηαο νπνίαο δηα ηνπ παξόληνο αλαιακβάλω, ζέιω ηηκωξεζεί παξά ηωλ γεξκαληθώλ ζηξαηηωηηθώλ λόκωλ». 33
 34. 34. Οι «γερμανοντυμζνοι»34 Οριςμζνοι από αυτοφσ δε δίςταςαν να φορζςουν και τθ γερμανικι ςτολι. Υπιρξαν δε, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ εξ ίςου άγριοι και απάνκρωποι με τουσ Γερμανοφσ.
 35. 35. Η απαίςια δράςθ τουσ προκαλοφςε τθν ικανοποίθςθ του φφρερ:35
 36. 36. ΣΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΓΕΝΟΚΣΟΝΙΑ΢ ΠΟΤ ΔΙΕΠΡΑΞΕ Ο ΧΙΣΛΕΡ ΢Ε ΒΑΡΟ΢ Σθσ ΠΑΣΡΙΔΑ΢ ΜΑ΢36  1.770 χωριά καταςτράφθκαν  400.000 ςπίτια κάθκαν  Νεκροί ςτα μζτωπα 70.000  Νεκροί ςτα εκτελεςτικά αποςπάςματα 56.225  Νεκροί ςτα ςτρατόπεδα τθσ Γερμανίασ 105.000  Νεκροί από πείνα και αρρϊςτιεσ 600.000  Υπογεννθτικότθτα 300.000  ΢φνολο απωλειών 1.106.992
 37. 37. 8/9/44 ΢ήκεξα ην πξσί ηνπθεθηδόκαζηε, Πέθηνκε γηα ηελ παηξίδα κε γέιην ζηα ρείιε γηα ηε ιεπηεξηά……….. Λίηηλαο Μαλόιεο 37
 38. 38. Αο πξνζπαζήζνπκε λα ζθεθηνύκε πώο ζα ήηαλ ν θόζκνοκαο, αλ νη ιανί δελ είραλ αληηζηαζεί θαη είρε επηθξαηήζεη νΧίηιεξ θαη ε ηδενινγία ηνπ: 38
 39. 39. Όκσο νη ιανί κε ηνπο αγώλεο ηνπο λίθεζαλ ην θαζηζκό. Η αλζξσπόηεηα ύςσζε ηναλάζηεκά ηεο, αθνύ όπσο ιέεη ν πνηεηήο: «το αληθινό μπόι τ ανθρώποσ μετριέται πάντα με το μέτρο της λεστεριάς.». 39
 40. 40. 40
 41. 41. Η απειεπζέξσζε ηεο Αζήλαο – πιαηεία ζπληάγκαηνο 41
 42. 42. ΢ απηόλ ηνλ θόζκν, πνπ νινέλα ζηελεύεη , ν θαζέλαο καορξεηάδεηαη όινπο ηνπο άιινπο. Πξέπεη λα αλαδεηήζνκε ηνλ άλζξσπν , όπνπ θαη λα βξίζθεηαη.
 43. 43. Όηαλ ζην δξόκν ηεο Θήβαο ν Οηδίπνπο ζπλάληεζε ηε ΢θίγγα θηαπηή ηνπ έζεζε ην αίληγκά ηεο, ε απόθξηζή ηνπ ήηαλ : ν άλζξσπνο Σνύηε ε απιή ιέμε ράιαζε ην ηέξαο. Έρνπκε πνιιά ηέξαηα λα θαηαζηξέςνπκε . Αο αλαινγηζηνύκε ηελ απόθξηζε ηνπ Οηδίπνδα. 43
 44. 44. ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ!!!!! ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ !!!!!!

×