นพ.ธีระ วรธนารัตน์
ภาควิชาเวชศาสตร์ป้ องกันและสังคมภาควชาเวชศาสตรปองกนและสงคม
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email: t...
ความต่อเนื่องในการดแลรักษาพยาบาลความตอเนองในการดูแลรกษาพยาบาล
 ความต่อเนื่องด้านข้อมล (Informational continuity) ความตอเ...
BELIEVE IT OR NOT?BELIEVE IT OR NOT?
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเกินไปนั้นอาจทําให้ลดทอนความถูกต้อง
แม่นยําในการตัดสินใจสั่งตรว...
BELIEVE IT OR NOT?BELIEVE IT OR NOT?
การดูแลรักษากันอย่างต่อเนื่องจะทําให้ผู้ป่วยเกิดการยอมรับและกล้าที่จะเปิดเผยข้อมูล
ส่...
BELIEVE IT OR NOT?BELIEVE IT OR NOT?
การที่มีระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ก่อให้เกิดความต่อเนื่องแล้ว น่าจะทําให้ลดปริมาณการ
...
กรณีศึกษาจําแนกตามรูปแบบของการพัฒนา
้ระบบเครือข่ายบริการและการส่งต่อผู้ป่ วย
 เครือข่ายที่เน้นข้อมูล (Informational netwo...
แรงผลักดันที่ทําให้เกิดการพัฒนาระบบแรงผลกดนททาใหเกดการพฒนาระบบ
 การพัฒนาที่เกิดขึ้นจากนโยบายของผู้บริหารระดับองค์กร หรือร...
สรปลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบสขภาพสรุปลกษณะการเปลยนแปลงของระบบสุขภาพ
สรปลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบสขภาพสรุปลกษณะการเปลยนแปลงของระบบสุขภาพ
สรปลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบสขภาพสรุปลกษณะการเปลยนแปลงของระบบสุขภาพ
สรปลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบสขภาพสรุปลกษณะการเปลยนแปลงของระบบสุขภาพ
สรปลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบสขภาพสรุปลกษณะการเปลยนแปลงของระบบสุขภาพ
สรปลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบสขภาพสรุปลกษณะการเปลยนแปลงของระบบสุขภาพ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขอเสนอแนะเชงนโยบาย
 การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับชุมชน
(Community health network)
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขอเสนอแนะเชงนโยบาย
 การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ
(Center of excellence)
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขอเสนอแนะเชงนโยบาย
 การพัฒนาบุคลากรในลักษณะผู้ดูแลสุขภาพประจําตัว
(Medical/Personal concierge)
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขอเสนอแนะเชงนโยบาย
 การพัฒนาหน่วยตรวจจับความผันแปรของค่าใช้จ่ายของบริการด้านสุขภาพ
(Price leader and ...
ขอบคณครับขอบคุณครบ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บทเรียนการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการทางการแพทย์

454 views

Published on

รายงานบทเรียนการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการทางการแพทย์ และแนวโน้มการพัฒนา...นำเสนอต่อที่ประชุมสวรส.และมสช. ปี 2555

Published in: Health & Medicine

บทเรียนการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการทางการแพทย์

 1. 1. นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้ องกันและสังคมภาควชาเวชศาสตรปองกนและสงคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Email: thiraw@hotmail.com บทเรียนการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการ และการส่งต่อผู้ป่ วย
 2. 2. ความต่อเนื่องในการดแลรักษาพยาบาลความตอเนองในการดูแลรกษาพยาบาล  ความต่อเนื่องด้านข้อมล (Informational continuity) ความตอเนองดานขอมูล (Informational continuity)  ความต่อเนื่องด้านการจัดการ (Management continuity) 2,439  articles  (1966‐  ความต่อเนื่องด้านความสัมพันธ์ (Relational continuity) ( 2001) JL Haggerty, et al. Continuity of Care: Multidisciplinary Review. gg y, y f p y BMJ 2003;327:1219. Available at: http://www.bmj.com/content/327/7425/1219.full
 3. 3. BELIEVE IT OR NOT?BELIEVE IT OR NOT? ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเกินไปนั้นอาจทําให้ลดทอนความถูกต้อง แม่นยําในการตัดสินใจสั่งตรวจหรือสั่งการรักษาได้ การวัดผลในด้านความรู้สึกแบบญาติสนิท หรือแบบพ่อแม่พี่น้อง ว่า มีผลต่อการดแลรักษาหรือไม่นั้น ยังไม่มีงานวิจัยใดมาพิสจน์ยืนยัน 15,044  articles*  (1966‐ มผลตอการดูแลรกษาหรอไมนน ยงไมมงานวจยใดมาพสูจนยนยน หรือหักล้างสมมติฐานเชิงทฤษฎีได้ ( 2002) *Gray DP, Evan P,  Sweeney K, et al.  Towards a การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องของแพทย์นั้นไม่ได้มีก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ของการดูแลรักษาทั้งในด้านความพึงพอใจ ้Towards a  Theory of  Continuity of  Care. J Royal Soc Med และภาวะแทรกซ้อน Flynn SP. Continuity of Care  During Pregnancy: The  Rodney WM, Quigley CB, Werblun MN, et al. Satisfaction of Continuity  Freeman GK, Richards SC.  Personal Continuity and the  J Royal Soc Med  2003;96:160‐6. Effect of Continuity on  Outcome. J Fam Prac 1985;21:375. Patients in a Family Medicine Residency‐‐Validation of a  Measurement Tool. Fam Pract Res J  1986;5:167‐76. Care of Patients with Epilepsy  in General Practice. Br J Gen Pract 1994;44:395‐9.
 4. 4. BELIEVE IT OR NOT?BELIEVE IT OR NOT? การดูแลรักษากันอย่างต่อเนื่องจะทําให้ผู้ป่วยเกิดการยอมรับและกล้าที่จะเปิดเผยข้อมูล ส่วนตัวที่สําคัญต่อการดูแลรักษา รวมถึงมีโอกาสที่จะปฏิบัติตัวตามคําแนะนํา ต่างๆ และมีความพึงพอใจในการรับบริการมากกว่า เกิดความสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผู้ป่วยประสบอาการ เจ็บป่วยที่รุนแรง ในขณะที่กลุ่มวัยรุ่นนั้นจะไม่ค่อยได้สนใจและให้คุณค่าแก่การดูแล ่ ่ ื่ ั 15,044  articles*  (1966‐ อย่างต่อเนืองมากนัก ( 2002) กลุ่มผู้ป่วยที่มักจะไปรับ บริการกับแพทย์คนเดิมหรือ มารดาของผู้ป่วยเด็กจะ ตัดสินใจให้เด็ก กลุ่มผู้ป่วยที่มีแพทย์ ประจําตัวจะปฏิบัติ *Gray DP, Evan P,  Sweeney K, et al.  Towards a บรการกบแพทยคนเดมหรอ แพทย์ประจําตัว มักจะเป็น กลุ่มที่เคยมีโรคประจําตัวที่ รนแรงแล กล่มที่มีลกแล้ว ตดสนใจใหเดก รับประทานยาหรือไม่นั้น มักขึ้นอยู่กับความไว้เนื้อ เชื่อใจต่อกมารแพทย์ ประจาตวจะปฏบต ตัวตามคําแนะนําของ แพทย์มากกว่ากลุ่มที่ไม่มี ์ป ํTowards a  Theory of  Continuity of  Care. J Royal Soc Med รุนแรงและกลุมทมลูกแลว Ettinger PRA,  Freeman GR. General  German PS, Skinner EA,  Shapiro S, et al. Preventive  Salkever DS, German PS,  Shapiro S, et al. Episodes of  Illness and Access to Care in เชอใจตอกุมารแพทย แพทยประจา O’Connor PJ, Desai J, Rish WA, et al. Is Having a  Regular Provider ofJ Royal Soc Med  2003;96:160‐6. Practice Compliance  Study: Is It Worth  Being a Doctor? BMJ  1981;282:1192‐3. and Episodic Health Care  of Inner City Children. J Commun Health  1976;2:92‐106. Illness and Access to Care in  the Inner City: A Comparison of HMO and  Non‐HMO Populations. Health  Serv Res 1976;11:252‐70. Regular Provider of  Diabetes Care Related to  Intensity of Control? J Fam Pract 1998;47:290‐7.
 5. 5. BELIEVE IT OR NOT?BELIEVE IT OR NOT? การที่มีระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ก่อให้เกิดความต่อเนื่องแล้ว น่าจะทําให้ลดปริมาณการ ส่งต่อที่ไม่จําเป็น และลดภาระในการบริการในแต่ละระดับของสถานพยาบาลได้ กลุ่มผู้สูงอายุชาวอเมริกันที่ได้รับการดูแลโดยแพทย์ประจํายาวนานกว่า 10 ปีขึ้นไปนั้นจะ มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อปีน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับการดูแลโดยแพทย์ประจําน้อยกว่า 1 ปี ถึง ์ ั 15,044  articles*  (1966‐ 300 ดอลลาร์สหรัฐ ( 2002) เด็กที่มีแพทย์ดูแลประจําจะ มีอัตราการเข้ารับการรักษา ผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในระบบที่ มีความต่อเนื่องใน เด็กที่มีการดูแลโดยแพทย์ ประจําตัวจะมีอัตราการ *Gray DP, Evan P,  Sweeney K, et al.  Towards a มอตราการเขารบการรกษา ตัวในโรงพยาบาลน้อยกว่า กลุ่มที่ไม่มีแพทย์ประจํา ทํา ให้ค่าใช้จ่ายลดลงถึง 25% มความตอเนองใน การดูแลรักษาของแพทย์ จะมีอัตราการใช้บริการ ั ิ /ER ่ ประจาตวจะมอตราการ เข้ารับการรักษาตัวใน โรงพยาบาลและการผ่าตัด ้ ่Towards a  Theory of  Continuity of  Care. J Royal Soc Med ใหคาใชจายลดลงถง 25% Butler JA, et al.  Medical Care Use and  Weiss LJ, Blustein J.  Faithful Patients: The  Effect of Long Term Safran DG, et al. Switching  Doctors: Predictors of  อุบตเหตุ/ER มากกวา นอยกวา Sweeney KG, Pereira Gray  DJ. Patients Who Do Not  Receive Continuity of CareJ Royal Soc Med  2003;96:160‐6. Expenditure among  Children and Youth in  the US. Pediatrics  1985;76:495‐507. Effect of Long Term  Relationships on the Cost  of Care by Older Americans. Am J Publ Health 1996;86:1742‐7. Voluntary Disenrollment from  a Primary Physician’s Practice.  J Fam Pract 2001;50:130‐6. Receive Continuity of Care  from Their General Practitioner—Are They a  Vulnerable Group? Br J  Gen Pract 1995;45:133‐5.
 6. 6. กรณีศึกษาจําแนกตามรูปแบบของการพัฒนา ้ระบบเครือข่ายบริการและการส่งต่อผู้ป่ วย  เครือข่ายที่เน้นข้อมูล (Informational networks):  Belgian‐Dutch Clinical Pathways Network, ProjectGoodwins N,  Belgian Dutch Clinical Pathways Network, Project  CHAIN  เครือข่ายที่เน้นการประสานงาน (Coordinated networks): Peck E,  Freeman T, et  al. Managing  across  Diverse  เครอขายทเนนการประสานงาน (Coordinated networks): Health Action Zones, Hospital and clinical networks,  Chains of Care systems Diverse  Networks of  Care: Lessons  from Other Sectors.  Report to the  เครือข่ายที่เน้นการจัดซื้อจัดหา (Procurement networks): Integrated Healthcare Networks, Chains of Care  Report to the  National  Co‐ordinating Center for  NHS Service  systems เป็นต้น  เครือข่ายที่เน้นการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Managed networks):  Delivery and  Organisation R&D (NCCSDO),  January 2004. Kaiser Permanente, Social HMOs y
 7. 7. แรงผลักดันที่ทําให้เกิดการพัฒนาระบบแรงผลกดนททาใหเกดการพฒนาระบบ  การพัฒนาที่เกิดขึ้นจากนโยบายของผู้บริหารระดับองค์กร หรือระดับชาติู (Policy oriented direction)  การพัฒนาตามครรลองของการเสริมสร้างศักยภาพ (Capacityกรณีศึกษา  การพฒนาตามครรลองของการเสรมสรางศกยภาพ (Capacity  building)  การพัฒนาที่เกิดจากแรงผลักดันเพื่อหาระบบบริการที่มีความค้มค่าและ กรณศกษา จาก ต่างประเทศ และใน  การพฒนาทเกดจากแรงผลกดนเพอหาระบบบรการทมความคุมคาและ ประหยัดทรัพยากร (Efficiency)  การพัฒนาตามแนวคิดหรือแบบอย่างที่ประสบความสําเร็จโดยนํามาปฏิบัติ และใน ประเทศไทย  การพฒนาตามแนวคดหรอแบบอยางทประสบความสาเรจโดยนามาปฏบต หรือนํามาแปรสู่การปฏิบัติตามบริบทของพื้นที่ (Adoption and/or  Translation)
 8. 8. สรปลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบสขภาพสรุปลกษณะการเปลยนแปลงของระบบสุขภาพ
 9. 9. สรปลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบสขภาพสรุปลกษณะการเปลยนแปลงของระบบสุขภาพ
 10. 10. สรปลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบสขภาพสรุปลกษณะการเปลยนแปลงของระบบสุขภาพ
 11. 11. สรปลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบสขภาพสรุปลกษณะการเปลยนแปลงของระบบสุขภาพ
 12. 12. สรปลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบสขภาพสรุปลกษณะการเปลยนแปลงของระบบสุขภาพ
 13. 13. สรปลักษณะการเปลี่ยนแปลงของระบบสขภาพสรุปลกษณะการเปลยนแปลงของระบบสุขภาพ
 14. 14. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขอเสนอแนะเชงนโยบาย  การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับชุมชน (Community health network)
 15. 15. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขอเสนอแนะเชงนโยบาย  การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of excellence)
 16. 16. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขอเสนอแนะเชงนโยบาย  การพัฒนาบุคลากรในลักษณะผู้ดูแลสุขภาพประจําตัว (Medical/Personal concierge)
 17. 17. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขอเสนอแนะเชงนโยบาย  การพัฒนาหน่วยตรวจจับความผันแปรของค่าใช้จ่ายของบริการด้านสุขภาพ (Price leader and competition policy)
 18. 18. ขอบคณครับขอบคุณครบ

×