งานนำเสนอ สมศ.

3,781 views

Published on

Published in: Education

งานนำเสนอ สมศ.

 1. 1. สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรีเขต 1 ้ตั้งอยู่หมู่ 8 ตำบลตลำดน้ อย อำเภอบ้ ำนหมอ จังหวัดสระบุรี E-mail : kokmakam@gmail.com
 2. 2. นำยเจษฎำ สุ นำวี ผู้อำนวยกำรโรงเรียน นำงบุญชู มำสำย นำยบุญยืน ซ้ อนสี หัวหน้ ำฝ่ ำยงบประมำณหัวหน้ ำบริหำรทั่วไป นำงสำวสมพิศ ยิ่งอินทร์ นำงสำวนิภำพร อินเนียม หัวหน้ ำฝ่ ำยวิชำกำร ฝ่ ำยบุคลำกร นำยเอนก ประเทศำ หัวหน้ ำฝ่ ำยกิจกำรนักเรียน นำงสมใจ ขวัญเมือง นำงมำลี มำเหนี่ยง นำงพรรณี หนูใจ นำงฉลวย จันทพึ่ง สั มพันธ์ ชุมชน ห้ องสมุด อำหำรกลำงวัน อนำมัยโรงเรียน
 3. 3. สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรีเขต 1 ้ พันธกิจโรงเรี ยนโคกมะขำมจั่นเสือสำมัคคี มุ่งพัฒนำให้ ผ้ เรี ยนรั ก ูกำรอ่ ำน กำรเขียน ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน มีสุขภำพกำยดี มีคุณธรรมจริยธรรม น้ อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รั กษ์ ถ่นไทยภูมิใจ ิในท้ องถิ่น ก้ ำวทันเทคโนโลยี และมีส่วนร่ วมในกำรบริหำร
 4. 4. สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรีเขต 1 ้ ปรั ชญำ “กำรศึกษำดี กีฬำเด่ นเน้ นคุณธรรม นำประชำธิปไตย”
 5. 5. วิสัยทัศน์ ของโรงเรี ยน“ มุ่งพัฒนำให้ ผ้ ูเรีำนันรั กกำรอ่่กำนกษำประถมศึกน ใฝ่ เรีีเยน1 ใฝ่ เรี ยน ย ส กงำนเขตพืนที ำรศึ ้ กำรเขีย ษำสระบุร ขต มีสุขภำพกำยดี มีคุณธรรม จริยธรรม น้ อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รั กษ์ ถ่นฐำน ิ ก้ ำวทันเทคโนโลยีและมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำร” ปรัชญำของโรงเรี ยน กำรศึกษำดี กีฬำเด่ น เน้ นคุณธรรม นำประชำธิปไตย สีประจำโรงเรียน เหลือง - แดงเลือดหมู อักษรย่ อของโรงเรี ยน คือ ค.ข.
 6. 6. วิสัยทัศน์ ของโรงเรี ยน“ มุ่งพัฒนำให้ ผ้ ูเรีำนันรั กกำรอ่่กำนกษำประถมศึกน ใฝ่ เรีีเยน1 ใฝ่ เรี ยน ย ส กงำนเขตพืนที ำรศึ ้ กำรเขีย ษำสระบุร ขต มีสุขภำพกำยดี มีคุณธรรม จริยธรรม น้ อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รั กษ์ ถ่นฐำน ิ ก้ ำวทันเทคโนโลยีและมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำร” ปรัชญำของโรงเรี ยน กำรศึกษำดี กีฬำเด่ น เน้ นคุณธรรม นำประชำธิปไตย สีประจำโรงเรียน เหลือง - แดงเลือดหมู อักษรย่ อของโรงเรี ยน คือ ค.ข.
 7. 7. สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรีเขต 1 ้
 8. 8. สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรีเขต 1 ้
 9. 9. สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรีเขต 1 ้ ข้ อมูลนักเรียน เพศจำนวนนักเรี ยน ชำย หญิง รวม อนุบำล 5 9 14 ป.1-6 18 32 50 ม.1-3 13 9 33 รวม 36 50 86
 10. 10. สำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสระบุรีเขต 1 ้ ข้ อมูลบุคลำกร เพศประเภทบุคลำกร รวม ชำย หญิงผูบริ หำร ้ 1 1ครู ประจำกำร 2 7 9ครู อตรำจ้ำง ั 2 2นักกำรภำรโรง 1 1
 11. 11. นำยลออ สวัสดี นำยปัญญำ จีบแก้ว พระครูวนัยธร บุญหลง ิ นำยวิโรจน์ บุญคง ปุ๋ ยชีวภำพ งำนเกษตร คุณธรรม จริยธรรม กลองยำว ดนตรีสำกลนำงมะลิ ถินศรี ่ นำงธิภำ ธรรมโมรำ นำยปัญญำ ดิษฐี นำงรสสุ คนธ์ ปั้นปัญญำ อำหำรคำว อำหำรหวำน ดนตรีไทย พีเ่ ลียงเด็กพิกำร ้
 12. 12. 40353025 ระดับประเทศ20 ระดับเขต ระดับโรงเรี ยน1510 5 0 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
 13. 13. 5045403530 ระดับประเทศ25 ระดับเขต20 ระดับโรงเรี ยน1510 5 0 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
 14. 14. 4540353025 ระดับประเทศ ระดับเขต20 ระดับโรงเรี ยน1510 5 0 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
 15. 15. 605040 ระดับประเทศ30 ระดับเขต ระดับโรงเรี ยน2010 0 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
 16. 16. 35302520 ระดับประเทศ ระดับเขต15 ระดับโรงเรี ยน1050 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
 17. 17. 504540353025 ระดับประเทศ ระดับเขต20 ระดับโรงเรี ยน1510 5 0 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
 18. 18. 605040 ระดับประเทศ30 ระดับเขต ระดับโรงเรี ยน2010 0 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
 19. 19. 4540353025 ระดับประเทศ ระดับเขต20 ระดับโรงเรี ยน151050 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
 20. 20. 35302520 ระดับประเทศ ระดับเขต15 ระดับโรงเรี ยน1050 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553
 21. 21. 5045403530 ระดับประเทศ25 ระดับเขต20 ระดับโรงเรี ยน151050 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 พ.ศ.2553

×