Statut

5,061 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,061
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Statut

 1. 1. STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJIM. JANA PAWŁA II W LNIANIE Tekst jednolity PRZYJĘTY UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ NR 7 / 2007/2008 Z DNIA 12.10.2007r ZMIANY WPROWADZONO UCHWAŁĄ RADYPEDAGOGICZNEJ NR 7/2008/2009 Z DNIA 26.11.2008r UCHWAŁĄ NR 13/2008/2009 Z DNIA 18.05.2009 r UCHWAŁĄ NR 12/2009/2010 Z DNIA 11.01.2010 r 1
 2. 2. STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LNIANIE Rozdział I. Nazwa Szkoły Art. 1 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lnianie została powołana na mocyorzeczenia organizacyjnego z dnia 1.09.1986r oraz uchwały Rady Gminy w LnianieNr IV/41/99 z dnia 26 lutego 1999r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkółpodstawowych i oddziałów zerowych oraz obwodów w gminie Lniano , uchwały Radygminy w Lnianie Nr XX/213/201 z dnia 23 lutego 2001r w sprawie zmiany uchwałydotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i oddziałówzerowych oraz obwodów w gminie Lniano obwodów ,uchwały nr XXVII/198/09 RadyGminy Lniano z dnia 30 marca 2009r w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przezgminę Lniano oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz uchwałą nrXIV/120/2004 Rady Gminy Lniano z dnia 20 kwietnia 2004r w sprawie nadaniaimienia i sztandaru Szkole Podstawowej w Lnianie. Art. 2 1. Szkoła realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, kompensacyjne i kulturotwórcze w toku sześcioletniego cyklu kształcenia w klasach I-VI, a zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają uzyskanie świadectwa szkoły podstawowej i przystąpienie do sprawdzianu kompetencji, który uprawnia do dalszego kształcenia w gimnazjum. 2. Przy szkole funkcjonują oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 3. W oddziałach przedszkolnych i kl. I-VI realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych , podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych oraz podstawa programowa kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym Art. 3 1. Siedziba Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II - Lniano, ul. Szkolna 13 2. Siedzibą oddziałów przedszkolnych jest budynek przy ulicy Szkolnej 3 w Lnianie. Art. 4 Obwód Szkoły: 1. Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie uczęszczają uczniowie z obwodu szkoły tj. wsie Lniano, część wsi Wętfie tj. nr nieruchomości: 46, 47,48,49,50,51,58,59,62,63,64,65,68,69,74, Jędrzejewo ,Brzemiona, Jakubowo, Zalesie Szlacheckie, Mszano, Lnianek oraz wsie Błądzim , Mukrz , Cisiny, Leśnictwo Bukowiec, Rykowisko i Ostrowite dla uczniów klas IV, V i VI. 2
 3. 3. 2. Do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie mogą uczęszczać uczniowie z poza obwodu pod warunkiem wolnych miejsc. Decyzję w tej sprawie wydaje dyrektor szkoły.. 3. Uczniowie z obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie mogą uczęszczać do innych szkół poza obwodem jeśli będzie zgoda dyrektora wybranej placówki. 4. Do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie mogą uczęszczać dzieci z terenu gminy Lniano oraz dzieci z poza gminy pod warunkiem wolnych miejsc. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły. Art. 5 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Lniano . 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Art. 6 Nadanie imienia lub zmianę nazwy szkoły może dokonać organ prowadzący nawspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Art. 7 Czas trwania nauki w szkole podstawowej wynosi , zgodnie z Ustawą z dnia 8stycznia 1999r – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego – 6 lat , aświadectwo ukończenia szkoły uprawnia do kontynuowania nauki w gimnazjum. Art. 8 Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu. Rozdział II. Cele i zadania ogólne Szkoły Art. 9 Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty orazwydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczymszkoły. 1. W zakresie nauczania zapewniają uczniom: o naukę poprawnego i swobodnego pisania i czytania ze zrozumieniem o poznanie wymaganych pojęć i wiadomości o zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuacje nauki na następnym etapie kształcenia o prowadzenie w trakcie nauki do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści 3
 4. 4. o kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności o kształtowanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności o kształtowanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego o traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, także w sposób integralny, to znaczy jako pomocy w rozumieniu świata, ludzi i siebie o stopniowe wprowadzanie w dziedzictwo kultury narodowej postrzeganej w perspektywie europejskiej oraz w zasady życia społecznego2. W zakresie kształtowania umiejętności uczniów przez: o odnoszenie do praktyki, tam gdzie to możliwe, zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków w sferze konkretnych działań o rozwój umysłowych i psychicznych sprawności oraz osobistych zainteresowań o kształtowanie umysłowych i psychicznych cech warunkujących zdolność do rozwiązywania problemów poznawczych, do projektowania działań sprawnej realizacji i odpowiedzialności za skutki, do negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów o umiejętność organizowania sobie nauki i przyjmowania coraz większej odpowiedzialności za własne wykształcenie o poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz umiejętność posługiwania się elektronicznymi nośnikami informacji i innymi narzędziami technicznymi, właściwymi dla współczesnej cywilizacji o umiejętność podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji w ramach procedur demokratycznych oraz skuteczności działania na gruncie zachowania obowiązujących norm, umiejętność pracy w grupie o umiejętność poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, zdolność do publicznych wystąpień, bezkonfliktowej prezentacji i obrony własnych opinii, znajomość różnych form, środków i metod komunikacji oraz umiejętność stosowania ich w praktyce o przyswojenie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów.3. W zakresie wychowawczego wspomagania rozwoju osobowego ucznia. o tworzenie w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) o rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie o dążenie do podjęcia świadomości w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym o pomoc w poszukiwaniu, odkrywaniu do osiągania wielkich celów życiowych i wartości wyższych, ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie o uczenie szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych 4
 5. 5. przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania o wyborów i hierarchizacji wartości o kształtowanie umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz działania na rzecz tworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów. 4. Oczekujemy, że absolwent naszej szkoły będzie: o ambitny, ciekawy świata; o odpowiedzialny, wrażliwy, koleżeński; o komunikatywny, opiekuńczy, tolerancyjny; o zaradny, samodzielny, realista; o będzie znał i stosował uniwersalny system wartości; o będzie przekonany ,że „jest kimś...i ma prawo do samookreślenia”. 5. W zakresie wychowania przedszkolnego realizowane są następujące cele: 1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby by lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania sie poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.Art. 10Sposoby wykonywania zadań szkoły: 1. Działalność edukacyjna szkoły określana jest przez: 5
 6. 6. o program nauczania dla szkoły podstawowej obejmujący całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, o program wychowawczy dla szkoły podstawowej opisujący w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym realizowane przez wszystkich nauczycieli.2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej przez: o prowadzenie nauki religii i etyki, o kultywowanie tradycji narodowych i patriotycznych w czasie trwania uroczystości szkolnych, o organizowanie w różnych formach uroczystości z okazji świąt państwowych i narodowych,3. Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej, którą zapewnia pedagog szkolny, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Świeciu n/w oraz inne poradnie i specjaliści oraz wychowawcy klas przez: o rozpoznanie trudności w nauce, niepełnosprawności fizycznej oraz potrzeb materialnych ucznia , o skierowanie ucznia do specjalistów, o ścisłą realizację zadań zaleceń specjalistów podczas pracy z dziećmi.4. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi uwzględniające możliwości szkół poprzez korzystanie z normalnego toku nauczania w oparciu o opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej lub inną opinię specjalisty.5. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów nauczania .6. W stosunku do uczniów mających trudności w nauce stosuje się indywidualną pracę z uczniem na lekcji, uzupełnia braki w ramach zespołu dydaktyczno- wyrównawczego lub zajęć rewalidacji indywidualnej, kieruje do PPP w celu określenia przyczyn niepowodzeń w nauce i sposobów dalszej pracy z uczniem, obniżenie wymagań w stosunku do ucznia wg zaleceń PPP, organizuje pomoc koleżeńską , tworzy klasy integracyjne. 1. obowiązkiem wychowawcy jest pomoc rodzicom w skierowaniu ucznia mającego trudności w nauce do poradni – zebranie odpowiedniej dokumentacji. 2. Decyzję o skierowaniu ucznia mającego trudności w nauce do zespołu dydaktyczno – wyrównawczego podejmuje się w oparciu o zalecenia PPP lub decyzję rady pedagogicznej (nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy) 3. Klasy integracyjne tworzy się zgodnie z zarządzeniem nr 29 MEN z dnia 4.10.1993r.7. Zasady bezpieczeństwa: o nauczyciel lub prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych, o odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas trwania wycieczek szkolnych organizowanych przez szkołę ponosi kierownik wycieczki i opiekunowie zgodnie z zasadami ujętymi w odrębnych przepisach, o nauczyciel pełni dyżur na zasadach organizacyjno - porządkowych ustalonych przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z radą pedagogiczną 6
 7. 7. zgodnie z zasadami bhp i regulaminem pełnienia dyżurów nauczycielskich, o uczniowie uczęszczający do szkoły, w każdym roku szkolnym muszą zostać ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, o zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne na terenie szkoły , organizowane przez szkołę poza jej siedzibą mogą odbywać tylko przy udziale nauczyciela, o opiekę i bezpieczeństwo uczniom dojeżdżającym zapewnia organ prowadzący szkołę- opiekę nad dziećmi w czasie przewozów sprawuje wyznaczony opiekun, o wychowawcy klas najniższych mają obowiązek wprowadzenia i przystosowania uczniów do pracy w szkole, o uczniom klas najniższych zapewnia się naukę w klaso- pracowniach oraz stałego nauczyciela uczącego przedmiotów objętych programem nauczania i sprawującego opiekę podczas przerw, o opiekę nad dziećmi z oddziału przedszkolnego sprawuje nauczyciel wychowania przedszkolnego, o uczniami z zaburzeniami rozwojowymi opiekują. się wychowawcy klas, lekarz i pielęgniarka. 8. Zasady promocji ochrony zdrowia: o promocją zdrowia i higieny, doraźną pomocą w nagłych wypadkach , okresowymi badaniami, kontrolami oraz przeprowadzeniem szczepień i prowadzeniem dokumentacji zajmuje się pielęgniarka szkolna, o w szkole podstawowej realizowana jest ścieżka pozdrowotna, o szkoła pozostaje w stałym kontakcie z placówkami ochrony zdrowia w przypadku uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchów, słuchu i wzroku, a także z rodzicami tych uczniów, o popiera wszelka działalność mającą na celu promocję zdrowia na terenie szkoły. Art. 11 1. W szkole istnieje możliwość prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w dziedzinie dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej .. Organizację tego typu działalności określają wewnątrzszkolne zasady wprowadzania innowacji. Art. 12 Szkoły organizują zajęcia dodatkowe dla uczniów uwzględniające ich potrzebyrozwojowe: o zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, o koło zainteresowań, o zajęcia sportowe, o zajęcia fakultatywne, o zajęcia świetlicowe, o zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, o zajęcia logopedyczne, 7
 8. 8. o wczesne wspomaganie rozwoju, o zajęcia rewalidacji indywidualnej, o inne zajęcia pozalekcyjne. Art. 13 Szkoła udziela opieki i pomocy uczniom , którym z przyczyn rozwojowych,rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie. Za działanie opiekuńczeodpowiedzialni są wszyscy nauczyciele, a szczególnie pedagog szkolny,wychowawcy, poradnia psychologiczno - pedagogiczna i inne poradnie, komisjawychowawcza, w ścisłej współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka, a w miarępotrzeb z organami pomocy społecznej i wolontariuszami. Udzielanie opieki i pomocy uczniom potrzebującym odbywa się przez: o rozpoznanie niepełnosprawności, o rozpoznanie środowiska rodzinnego i warunków życia ucznia, o kierowanie do specjalistów, o ścisłą realizacje zaleceń specjalistów podczas pracy z dziećmi, o umożliwianie korzystania z normalnego toku nauczania uczniom niepełnosprawnym w oparciu o opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej i możliwości szkoły, o organizowanie zajęć świetlicowych, klubowych i innych form spotkań z uczniami po lekcjach w miarę możliwości szkoły, o zapewnienie uczniom możliwości spożycia szklanki mleka i obiadów w stołówce szkolnej; odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej lub z napoju ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i kierownikiem opieki społecznej , z uwzględnieniem częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki żywienia, o uczniów, którzy maja trudne warunki rodzinne lub ulegli wypadkom losowym szkoła organizuje stałą lub doraźna pomoc - formy i warunki pomocy ustala szkolna komisja wychowawcza, o Zapewnia , w miarę posiadanych środków, pomoc materialną uczniom z rodzin o niskich dochodach w formie zapomogi lub stypendium socjalnego oraz stypendium za wyniki w nauce. Art. 14 1. Szkoła współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w zakresie nauczaniawychowania i profilaktyki przez: o współudział rodziców w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły, o udzielanie pomocy szkole przez rodziców w zakresie doskonalenia organizacji i warunków pracy szkoły, o współpracy ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy, o uczestniczenie rodziców w planowaniu wydatków szkoły, 8
 9. 9. o wspólne rozwiązywanie spraw wynikających na forum szkoły,o współorganizowanie czasu wolnego uczniów, spotkań, zabaw, wycieczek, imprez sportowych i innych,o udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych,o organizowanie spotkań pedagogizujących dla rodziców,o opiniowanie przez rodziców projektów innowacyjnych i eksperymentalnych,o udzielanie rodzicom informacji na temat zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych klasy i szkoły oraz przepisów dotyczących oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,o udzielania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów, przyczyn trudności w nauce,o organizowanie stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze nie rzadziej niż dwa razy w ciągu semestru; wychowawca zobowiązany jest odwiedzić przynajmniej raz w cyklu kształcenia dom ucznia w celu poznania warunków materialno - bytowych ucznia,o szkoła udziela porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.o informowania rodziców o otrzymanych przez ucznia nagrodach i karach,o o popełnianych przez ucznia przewinieniach informowanie rodziców telefonicznie lub wpisem w dzienniczku,o informowanie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych semestralnych i rocznych listem poleconym na 1 miesiąc przed końcem semestru lub roku szkolnego,o zaznajamianie rodziców ze Szkolnym Systemem Oceniania, Szkolnym Programem Wychowawczym, Szkolnym Programem Profilaktyki, kryteriami oceniania ,Szkolnym Zestawem Programów i szkolnym zestawem podręczników .W tym zakresie:a. Rodzice mają prawo: o Wymagać wysokiego poziomu nauczania dla swoich dzieci; o Uzyskać w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce; o Wymagać właściwego traktowania swoich dzieci; o Oczekiwać i uzyskiwać pomoc dla dzieci mających trudności w nauce i sprawiających trudności wychowawcze; o Wyrażać i przekazywać opinie na temat pracy szkoły organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogicznyb. Rodzice mają obowiązek: o Zapewnić możliwość zdobycia wykształcenia swoim dzieciom; o Sprawdzać czy dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia; o Interesować się postępami osiąganymi przez swoje dzieci; o Dbać o zdrowie i właściwy rozwój fizyczny i intelektualny swoich dzieci; o Informowaniu w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b; 9
 10. 10. o Rodzice dziecka podlegającego obowiązek szkolny poza szkoła na podstawie zezwolenia o którym mowa w art.16 ust.8 są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych, w tym zezwoleniu o Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i będzie wszczęte jeżeli dziecko w okresie 1 miesiąca będzie miało co najmniej 50% nieobecności nieusprawiedliwionych. Rozdział III. Organy szkoły Art. 15 Organami szkoły są: o dyrektor szkoły, o rada pedagogiczna, o rada rodziców, o samorząd uczniowski, Art. 16 Szkołą kieruje dyrektor, którym może być nauczyciel posiadający kwalifikacjepedagogiczne i co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarzegodzin. 1. Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę. 2. Kompetencje dyrektora szkoły: o dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, o kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, o sprawuje nadzór pedagogiczny, o jest przewodniczącym rady pedagogicznej, o realizuje uchwały rady pedagogicznej, o wydaje decyzje administracyjne na podstawie ustawy o systemie oświaty, o opracowuje arkusz organizacyjny szkoły o wyraża zgodę lub nie na działanie w szkole stowarzyszeń i organizacji o charakterze wychowawczym. 3. Dyrektor decyduje o sprawach: o przyjmowania uczniów do szkoły oraz zmiany przez nich klasy lub oddziału, o zwalniania uczniów od zajęć szkolnych na okres dłuższy niż trzy dni, o wstrzymanie wykonania wobec ucznia kary wymierzonej decyzją rady pedagogicznej, jeżeli uczeń otrzyma poręczenie do czasu ponownego rozpatrzenia sprawy przez radę pedagogiczną, o sporządzenie statystycznych i opisowych analiz, sprawozdań lub innych informacji o działalności szkoły, 10
 11. 11. o zwoływanie zebrań rady pedagogicznej,o zawieszanie uchwał rady pedagogicznej, jeżeli są sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa i przekazywanie ich do decyzji organu prowadzącego lub sprawującego nadzór; zawieszenia lub uchylenia uchwał i decyzji rady rodziców oraz organizacji uczniowskich sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,o decyduje o pięcio lub sześciodniowym tygodniu pracy po zaciągnięciu opinii rady rodziców,o występowania z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły,o indywidualnego programu lub toku nauki oraz wyznaczeniu nauczyciela opiekującego się uczniem realizującym indywidualny program lub tok nauki,o wyznaczenia terminu egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego. w ostatnim tygodniu ferii letnich i powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego lub klasyfikacyjnego,o organizacji doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkole,o zapewnienia prawidłowego przebiegu stażu,o ustala ocenę dorobku zawodowego nauczycielom ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego , mianowanego i dyplomowanego ,o wyznaczenia opiekuna stażu nauczycielom ubiegającym się o stopień nauczyciela kontraktowego i mianowanegoo powoływania komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowegoo nadania stopnia nauczyciela kontraktowego po uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej,o przyznawania nagród dyrektora,o nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę,o wymierzania kar porządkowych pracownikom,o zatrudniania, awansowania i zwalniania oraz zakresów czynności pracowników administracyjnych, ekonomicznych i obsługi,o dysponowania środkami określonymi w planie finansowym i ponoszenia odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie. Organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę finansową.o powierzenia i odwoływania ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole,o powierzanie czasowego zastępstwa wicedyrektorowi szkoły,o przydzielania stałych prac i zadań związanych bezpośrednio z organizacją procesu dydaktyczno - wychowawczego i opiekuńczego w ramach przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych odpłatnych zajęć kierując się potrzebami szkoły,o przydziału godzin ponadwymiarowych zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie uwzględniając potrzeby szkoły,o zatwierdza po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną plan wykorzystania środków finansowych, wnioski o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, dodatków oraz innych form uznania, a także propozycje prowadzenia eksperymentów i badań naukowych,o przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 11
 12. 12. o inne podstawowe zadania dyrektora szkoły opisane są w ustawie o systemie oświaty (art.39)Art. 17Kompetencje rady pedagogicznej. 1. Radę Pedagogiczną tworzą nauczyciele szkoły podstawowej . 2. Uchwala statut i jego nowelizacje. 3. Uchwala program wychowawczy, program profilaktyki, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników oraz dokonuje w nich zmian zgodnie z odrębnymi przepisami po zasięgnięciu opinii odpowiednio Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego lub obu tych organów. 4. Wnioskuje o powstanie rady szkoły I kadencji 5. Uchwala własny regulamin . 6. Opiniuje działanie w szkole stowarzyszeń i organizacji o charakterze wychowawczym. 7. Opiniuje w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres. 8. Opiniuje powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego kierowniczego stanowiska w szkole. 9. Może wnioskować o odwołanie ze stanowiska dyrektora, wicedyrektora lub innego kierowniczego stanowiska w szkole. 10. Opiniuje nie wiążąco arkusz organizacji szkoły , w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 11. Opiniuje pięcio lub sześciodniowy tydzień pracy . 12. Opiniuje nie wiążąco przydzielenie nauczycielom stałych pracy i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych. 13. Wymaga od dyrektora szkoły realizacji uchwał podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących . 14. Uchwala plan pracy szkoły. 15. Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 16. Podejmuje uchwały zatwierdzające wyniki klasyfikacji i promocji uczniów. 17. Wyraża zgodę na egzamin klasyfikacyjny z powodu usprawiedliwionej nieobecności ucznia . 18. Wyraża zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych dla ucznia, który otrzymał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej oceny niedostateczne z dwóch przedmiotów. 19. Wnioskuje o indywidualny program lub tok nauki. 20. Wnioskuje o wyznaczenie nauczyciela opiekującego się uczniem realizującym indywidualny program lub tok nauki. 21. Zatwierdza organizacje doskonalenia nauczycieli w szkole. 22. Przedstawiciele rady pedagogicznej biorą udział w pracach komisji konkursowej na wybór dyrektora szkoły. 23. Opiniuje plan finansowy szkoły. 24. Podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów. 12
 13. 13. Art. 181. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentacje rodziców (opiekunów prawnych) uczniów.2. Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły , działając w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty, przepisy wykonawcze i Regulamin Rady Rodziców.3. Uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.4. Rada rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.5. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 1. Kompetencje rady rodziców: o występuje do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, o uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania i charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska ,obejmującego wszystkie treścią i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów , nauczycieli i rodziców, o opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, o opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora szkoły, o gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły, o zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, 2. Kadencje rady rodziców trwa 1 rok. Art. 19 Samorząd uczniowski. 1. Uprawnienia samorządu uczniowskiego określa ustawa i niektóre przepisy wykonawcze Ministra Edukacji Narodowej. 2. Samorząd uczniowski posiada własny regulamin pracy. 13
 14. 14. 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym; organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 4. Samorząd może przedstawić dyrektorowi i radzie pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak: o prawo do zapoznawania się z programem nauczania jego celem, treścią i stawianymi wymaganiami, o prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, o prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, z możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, o prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, organizowania referendum, plebiscytów, o prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, o prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu szkolnego. Art. 20 Każdemu z organów szkoły zapewnia się możliwość swobodnego działania ipodejmowania decyzji w ramach kompetencji. Art. 21 Zasady współpracy i tryb wyboru członków wyżej wymienionych organówszczegółowo opracowane są w regulaminie działania rady pedagogicznej,regulaminie działania rady rodziców oraz regulamin działania samorząduuczniowskiego. Art. 221.Zasady współdziałania organów szkoły: 1. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działania powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły. 2. Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania problemów szkoły, proponując swoje rozwiązania, wyrażając opinie lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 3. Organ szkoły może zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebranie przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów. 4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania każdemu organowi szkoły sieci kompetencyjnej organów kierujących szkołą opracowanej na podstawie ustaw oświatowych i niniejszego statutu. 14
 15. 15. 5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał gromadzonych pod nadzorem dyrektora szkoły w zbiorze pt „Uchwały organów szkoły”. 6. Spory kompetencyjne między organami szkoły rozstrzyga komisja statutowa, w skład, której wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu. Dyrektor wyznacza dowolnego nauczyciela, który będzie go reprezentował w komisji. 7. Komisja statutowa powoływana jest na 3 lata. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 8. Komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, przy obecności wszystkich jej członków. Rozstrzygnięcia jej są ostateczne. 9. Sprawy pod obrady Komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi organu, którego kompetencje naruszono. 10. Organ , którego winę Komisja ustaliła , musi naprawić skutki swego działania w ciągi 3 miesięcy od ustalenia rozstrzygnięcia przez Komisję. 11. Rozstrzygnięcia Komisji statutowej podawane są do ogólnej wiadomości w szkole.Art. 23 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora, lub za zgodą organu prowadzącego inne stanowiska kierownicze. 2. Stanowiska kierownicze w szkole powierza (i odwołuje) dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, oraz rady pedagogicznej. 3. Wicedyrektor przejmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności: o Pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce. o Przygotowuje projekty następujących dokumentów programowo- organizacyjnych szkoły: a. rocznego planu pracy szkoły w części dotyczącej nauczania początkowego oraz działalności wychowawczo-opiekuńczej szkoły; b. tygodniowego rozkładu zajęć szkolnych; c. kalendarza szkolnego; d. informacji o pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym; o organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej nauczania początkowego, wychowania przedszkolnego, wychowawców klas, świetlicy i biblioteki szkolnej oraz pedagoga szkolnego; o utrzymuje kontakty z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas I-III ,a także przyjmuje tych rodziców i odpowiada na ich postulaty i skargi oraz załatwia je; o współpracuje ze szkolną służbą zdrowia oraz – z ramienia dyrekcji szkoły – z rejonową poradnia psychologiczno-pedagogiczną. 2. Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli klas I-III i oddziału przedszkolnego , świetlicy, biblioteki, pedagoga szkolnego oraz lekcji i zajęć wychowawczych wychowawców klas oraz kół zainteresowań i przedmiotowych. 15
 16. 16. 3. Pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu. 4. Hospituje z ramienia dyrektora lekcje nauczyciela stażysty. 5. Nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkolnym.Uprawnienia i odpowiedzialność 1. Jest bezpośrednim przełożonym służbowym, z upoważnienia dyrektora szkoły nauczycieli klas I-III i oddziału przedszkolnego odbywających w tych klasach więcej niż ½ wymiaru swego tygodniowego czasu pracy, wychowawców świetlicy, pedagoga szkolnego i bibliotekarza szkolnego. 2. Jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora, ma więc prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń. 3. Decyduje w sprawach bieżących procesu pedagogicznego klas I-III i oddziału przedszkolnego oraz wychowawczo-opiekuńczego w całej szkole. 4. Ma prawo, pełniąc nadzór pedagogiczny, do formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo-opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców. 5. Ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród , wyróżnień i kar porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym. 6. Ma prawo używania pieczątki osobowej z tytułem: wicedyrektor szkoły oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.Odpowiada 1. Jak każdy nauczyciel , oraz 2. Służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę za: o Sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno- wychowawczych klas I-III i oddziału przedszkolnego; o Poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły; o Poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym; o Prawidłowość postępowania szkoły w związku z obowiązkiem szkolnym w obwodzie szkoły; o Bezpieczeństwo osób i wyposażenia materialnego szkoły podczas pełnienia przez siebie funkcji zastępcy dyrektora oraz podczas bieżącego nadzoru nad szkołą; o Stan sprawności technicznej (usuwanie zagrożeń) bazy lokalowej klas I-III i oddziału przedszkolnego. Rozdział IV. Organizacja szkoły Art. 24 W szkole podstawowej edukacja przebiega w dwóch etapach: 16
 17. 17. 1. etap I - klasy I - III szkoły podstawowej. 2. etap II - klasy IV - VI szkoły podstawowej. Art. 25 Kształcenie na etapie I klas I - III szkoły podstawowej ma charakter zintegrowany ijest łagodnym przejściem do wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonejw systemie szkolnym. 1. Zajęcia edukacyjne prowadzi nauczyciel według ustalonego przez siebie planu dostosowując część zajęć i przerw do aktywności uczniów. 2. Nauczyciel układa zajęcia w taki sposób aby zachować ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności. 3. W każdym dniu procesu dydaktyczno - wychowawczego powinny wystąpić zajęcia ruchowe, których łączny tygodniowy czas powinien wynosić przynajmniej trzy godziny. Art. 26 W drugim etapie edukacji wprowadza się obok przedmiotów ,ścieżki edukacyjne ocharakterze dydaktyczno - wychowawczym zgodne z podstawą programową. Art. 27 W szkole zajęcia dydaktyczno - wychowawcze rozpoczynają się w pierwszympowszednim dniu września (z wyjątkiem soboty), a kończą się w ostatni piątekczerwca. Art. 28 Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzieli się na dwa semestry: o od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktyczno - wychowawczych we wrześniu do ostatniej soboty stycznia poprzedzającej ferie zimowe, o od poniedziałku wypadającego bezpośrednio po feriach zimowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Art. 29 Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnymokreśla arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do30 kwietnia każdego roku na podstawie planu nauczania oraz planu finansowegoszkoły. 1. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku. 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły włącznie z liczba stanowisk kierowniczych, ogólna liczba 17
 18. 18. przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.Art. 30 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział – klasa złożona z uczniów , którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego. 2. Liczba uczniów w oddziale powinna być dostosowana do warunków lokalowych szkoły , jednak nie może być wyższa niż 28 dzieci . 3. W szkole prowadzony jest oddział przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego. 4. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może być wyższa niż 25. 5. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń . 6. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach powyżej 24 uczniów . 7. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów , podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 8. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. 9. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone mogą być w grupach, oddzielnie dla chłopców i dziewcząt (z wyjątkiem klas I-III). W przypadku małych grup powinny być tworzone grupy między oddziałowe lub między klasowe . 10. W szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne. 11. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. 12. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze , zajęcia logopedyczne i gimnastyki korekcyjnej oraz koła zainteresowań, koła przedmiotowe, zajęcia rekreacyjno- sportowe i inne zajęcia nadobowiązkowe oraz wycieczki i wyjazdy (np. .zielone szkoły i inne formy wyjazdowe) mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub między oddziałowych i między klasowych 13. Liczba uczestników zajęć dydaktyczno-wyrównawczych , gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych, kół zainteresowań, kół przedmiotowych, zajęć rekreacyjno -sportowych oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły określają odrębne przepisy. 14. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca. 15. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 18
 19. 19. 16. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły. 17. W przypadku naruszania podstawowych obowiązków nauczyciela wychowawcy rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora szkoły o jego zmianę. Wniosek o którym mowa powinien zawierać udokumentowane zastrzeżenia, wyrażające wolę większości rodziców. W celu rozpatrzenia wniosku dyrektor szkoły powołuje w terminie 14 dni komisję w składzie: dyrektor lub jego zastępca, członek rady pedagogicznej, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele rodziców. Komisja bada zasadność zastrzeżeń, a ostateczną decyzje podejmuje dyrektor. Art. 31 Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych iwychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły,na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasadochrony zdrowia i higieny pracy. Art. 32 Tygodniowy rozkład zajęć klas I - III ogólny przydział czasu na poszczególnezajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Czas trwania poszczególnychzajęć w klasach I-III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólnytygodniowy czas zajęć. Art. 33 Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sięprowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 - 60 minut, zachowując ogólnytygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. Art. 34 Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawczeprowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym. Art. 35 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności: a. ustalanie programu nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb; b. korelowanie treści programowych przedmiotów, bloków i ścieżek edukacyjnych w praktyce realizacyjnej, porozumiewanie się co do wymagań programowych i organizacji kontroli i mierzenia osiągnięć uczniów; c. porozumiewanie się z zespołem rodziców w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i organizacji czasu wolnego uczniów oraz wspólne podejmowanie konkretnych zamierzeń dla optymalnego rozwoju uczniów; 19
 20. 20. d. uzgodnienie tygodniowego, łącznego obciążenia ucznia pracą domową. Zespół ma także prawo do : a. wnioskowania i opiniowania rozwiązań w zakresie planu nauczania oddziału w 3 – letnim cyklu kształcenia; b. kierowania uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej, ustalania indywidualnych programów; c. wnioskowania wiążącego wychowawcę klasy i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych i opiekuńczych. 2. Ustala się , iż w ciągu roku szkolnego winny się odbyć co najmniej trzy spotkania zespołu. Ramowa tematyka tych spotkań to: o Dobór (modyfikacja) programów nauczania dla oddziału, ewaluacja zestawu dobranych uprzednio programów, korelacja treści nauczania w obrębie bloku, przedmiotów, ścieżek, wymagania programowe, harmonogram kontroli i pomiaru osiągnięć uczniów w formach ogólnooddziałowych, obciążenie uczniów pracą domową, organizacja pozalekcyjnych działań zespołowych (kalendarium oddziału)’ o Śródroczna klasyfikacja osiągnięć uczniów, ewentualne modyfikacje programowe, decyzje opiekuńcze, prognozowanie wyników na koniec roku szkolnego, uzgodnienia z rodzicami uczniów, o Ewaluacja rocznych osiągnięć uczniów w dziedzinie nauczania i wychowania, ustalenie priorytetów działań zespołu na kolejny rok szkolny, przyjęcie wniosków usprawniających prace szkoły pod adresem organów kierowania szkołą. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.Art. 36 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy. 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu. 3. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: o Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, treści ścieżek międzyprzedmiotowych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników. o Wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania. o Organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli stażystów i kontraktowych. o Organizowanie , przeprowadzanie i opracowanie wyników mierzenia jakości pracy szkoły. o Ewaluacja programów nauczania. o Współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia. o Wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania. 4. Przewodniczący raz do roku przygotowuje i przedstawia radzie pedagogicznej sprawozdanie z pracy zespołu. 20
 21. 21. 5. Zebrania zespołu są protokołowane. Art. 371. Pozalekcyjną formą wychowawczo - opiekuńczej działalności Szkoły jestświetlica szkolna2.Świetlica organizowana jest dla uczniów, którzy musza przebywać dłużej w szkoleze względu na organizację dojazdu do szkoły lub na czas pracy swoich rodziców, wszczególności uczniów klas I-III.3. Do zadań świetlicy należy:a) opieka nad uczniami,b) rozwijanie uzdolnień, zainteresowana i umiejętności uczniów,c) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej,przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,d) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznejw pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwójfizyczny,e) stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowaniekulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życiacodziennego,f) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawykówhigieny osobistej oraz dbałości o zdrowie,g) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz aktywności dzieci,h) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami.4. Świetlica prowadzi następująca dokumentacje:a) roczny plan pracy opiekuńczo -wychowawczej,b) tygodniowy rozkład zajęć,c) dziennik zajęć wychowawczych,5. Zajęcia w świetlicy prowadzą nauczyciele, którym przydzielono te zajęcia warkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny.6. Do zadań wychowawcy świetlicy należy:a) prowadzenie zajęć zgodnie z rocznym planem i tygodniowym rozkłademzajęć,b) sprawowanie opieki i zapobieganie sytuacjom stwarzającym możliwośćzagrożenia życia i zdrowia dziecka,c) dbanie o estetyczny wygład sali,d) wdrażanie uczniów do poszanowania wyposażenia świetlicy i zachowaniaczystości,e) utrzymywanie kontaktów z wychowawcami klas i rodzicami,f) opracowanie planu pracy,g) prowadzenie dokumentacji7. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach miedzy klasowych. Liczbauczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.8. Czas pracy świetlicy określa harmonogram ustalony przez Dyrektora szkołyzgodnie z potrzebami uczniów i rodziców. Art. 38 Organizacja i zadania biblioteki szkolnej: 21
 22. 22. 1. Biblioteka szkolna jest pracowitą szkolną i mogą z niej korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. 2. Prowadzi i opracowuje zbiory. 3. Prowadzi przysposobienie czytelniczo - informacyjne. 4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas lekcji i po ich zakończeniu. 5. Zadania nauczyciela - bibliotekarza: o gromadzenie zbiorów, o ewidencja zbiorów, o opracowanie biblioteczne, o selekcja zbiorów, o konserwacja, o organizacja udostępniania, 6. Inne zadania pracy bibliotekarza określa załącznik do zarządzenia MOiW z 13.05 1983r. 7. Przy bibliotece działa Centrum Informacji Multimedialnej , którego zadaniem jest pomoc uczniom w poszukiwaniu informacji w Internecie oraz przy wykorzystanie programów multimedialnych. Art. 391. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Szkoła może zatrudnić pedagoga i psychologa. Zatrudnienie to uzgadnia się z organem prowadzącym szkołę.2. Do zadań pedagoga należy: o rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, o określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, o organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, o podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego, o wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego, o planowanie i koordynowanie zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej drogi kształcenia, o działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.3. Do zadań psychologa należy w szczególności: 22
 23. 23. o prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia; o diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli; o organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, o minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia, o wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego.Art. 40Nauczyciele i inni pracownicy szkoły: 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną , wychowawczą, opiekuńczą i profilaktyczną i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów. 3. Nauczyciele mają prawo do: o szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów, o wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi, o jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy, o stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego. 4. Nauczyciel realizuje następujące zadania: ( dotyczy nauczycieli klas 0-6) o Realizuje program kształcenia, wychowania ,opieki i profilaktyki z zakresu powierzonych przedmiotów, klasach i zespołach zawartych w podstawie kształcenia ogólnego i programach nauczania zawartych w szkolnym zestawie programów, osiągając w stopniu optymalnym cele szkoły ustalone w programie i planie pracy szkoły,. o Wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej. Wnioskuje o jego wzbogacenie i modernizację do organów kierowniczych szkoły. o Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania. 23
 24. 24. o Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów. o Bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów, zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania. o Informuje rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy i dyrekcję a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów. o Bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę , zgodnie z Planem Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli. o Prowadzi prawidłowo dokumentacje pedagogiczną przedmiotu lub innych zajęć , za prowadzenie których jest odpowiedzialny. o Zapewnia bezpieczeństwo uczniom na terenie szkoły poprzez :a) dyżury nauczycielskie podczas przerw lekcyjnych zgodnie z Regulaminem Dyżurówb) reagowanie na wszelkie , nawet najdrobniejsze dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów lub będące przejawem naruszenia przez uczniów dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty ;c) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły , w razie potrzeby zwrócenie się o podanie celu pobytu na terenie szkoły, zawiadomienie dyrekcji o fakcie przebywania osób postronnych;d) niezwłoczne powiadamianie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach , noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów;e) uwypuklenie w tematyce godzin wychowawczych problematyki bezpieczeństwa bezpiecznego pobytu uczniów na terenie szkoły, powodów dla których część dzieci nie do końca czuje się bezpiecznie wśród koleżanek i kolegów;f) wzmożenie działalności profilaktycznej wśród uczniów ,która – w relacjach rówieśniczych – nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym uczniom;g) w przypadku zdarzeń noszących znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów , świadczących o demoralizacji dzieci i młodzieży , postępować zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole. Uprawnienia – odpowiedzialność o Decyduje w sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych swego przedmiotu. o Decyduje w sprawie wyboru programu dla danej klasy do swego przedmiotu. o Jeżeli prowadzi koło zainteresowań , przedmiotowe , zespół wyrównawczy lub innego rodzaju zajęcia pozalekcyjne – decyduje o treści programu , koła , zespołu. o Decyduje o ocenie bieżącej , semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów. o Ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów. 24
 25. 25. Odpowiada Służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę za : o Poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz klasach i zespołach stosowanie do realizowanego programu i warunków w jakich działał. o Stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych. Służbowo przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za: o Tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, wycieczkach i w czasie mu przydzielonych dyżurów. o Nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru. o Zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikających z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.5. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.7. Formy spełniania zadań nauczyciele wychowawcy powinni dostosować do wielu uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiska.8. Wychowawca realizuje następujące zadania: o Programuje i organizuje proces wychowania w zespole a w szczególności: o Tworzy warunki do rozwoju uczniów, przygotowania do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie; o Rozwiązuje ewentualne konflikty w zespole a także między wychowankami a społecznością szkoły. Jeżeli nie uda mu się rozwiązać konfliktu, wnosi wniosek o pomoc do rady pedagogicznej, która zapoznaje się ze sprawą i wydaje decyzję w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku. Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna. o Przy pomocy atrakcyjnych celów lub projektów, na których skupia aktywność zespołu – przekształca klasę (zespół) w grupę samowychowania i samorządności. o Współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie (grupie), koordynuje ich działania wychowawcze, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami. o Ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy. 25
 26. 26. o Współdziała z pedagogiem szkolnym lub innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców. o Prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne oraz inne). o Przynajmniej dwa razy w semestrze organizuje spotkania z wszystkimi rodzicami wychowanków oraz w każdą 1 środę miesiąca dla zainteresowanych rodziców pełni dyżur w szkole , w celu wymiany informacji o wynikach nauczania i zachowania. o Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców , o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych).O przewidywanych dla ucznia okresowych (rocznych) stopniach niedostatecznych informuje: o Ucznia – nauczyciel przedmiotu, z którego ma otrzymać ocenę niedostateczną w formie ustnej na forum klasy; o Rodziców – wychowawca w formie pisma wysłanego listem poleconym ,opatrzonego pieczątką szkoły i podpisem wychowawcy. Uprawnienia – odpowiedzialność1. Współpracuje z samorządem klasy, z rodzicami uczniów w programowaniu i planowaniu działań wychowawczych na dany rok szkolny lub dłuższe okresy.2. Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno- pedagogicznej w swej pracy wychowawczej od kierownictwa szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę.3. Ustala o c e n y z zachowania swoich wychowanków zgodnie z kryteriami zawartymi w Szkolnym Systemie Oceniania.4. Ma prawo ustanowić (przy współpracy z klasową radą rodziców ) własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.5. Ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychologiczno-społecznych i materialnych swoich wychowanków do specjalistycznych komórek szkoły, służby zdrowia i kierownictwa szkoły. OdpowiadaIdentycznie jak każdy nauczyciel, a oprócz tego:1. Służbowo przed dyrektorem szkoły za osiąganie celów wychowania w swojej klasie (grupie).2. Za integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i szkoły.3. Za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej i społeczno-wychowawczej.4. Za prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojej klasy. 26
 27. 27. Art. 41 1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo pobytu i ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej – zarządzenie MEN z 17.08.1992 1. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiadają nauczyciele prowadzący dane zajęcie. 2. Każdy nauczyciel musi systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia. Dostrzeżone zagrożenie musi albo sam usunąć, albo niezwłocznie zgłosić kierownictwu szkoły. Szczególnie groźne są : pęknięte i rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty i narzędzia. 3. Na każdej lekcji nauczyciel prowadzący zajęcie musi kontrolować obecność uczniów oraz reagować na nagłe „zniknięcie” ucznia ze szkoły. 4. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku (technika, przyroda, informatyka) prowadzący zajęcia musi zadbać szczególnie o : o Zabezpieczenie maszyn i urządzeń; o Uniemożliwienie dostępu uczniów do substancji trujących; o Opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni, a w nim zasady bezpieczeństwa i każdorazowo na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów. 5. W salach gimnastycznych i na boiskach nauczyciel prowadzący zajęcia musi: o sprawdzać sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć o zadbać o dobrą organizacje zajęć o zadbać o zdyscyplinowanie uczniów o dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów o podczas ćwiczeń na przyrządzie uczniowie muszą asekurowani przez nauczyciela o nie wolno wydawać dzieciom (bez obecności nauczyciela): kuli, dysku, oszczepu, ciężarów oraz sprzętu skoczni wzwyż. 6. Za bezpieczeństwo uczniów na wycieczkach i zajęciach poza terenem szkoły odpowiadają nauczyciele i inni opiekunowie (rodzice lub osoby pełnoletnie) zgodnie z zarządzeniem. 7. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego oraz w czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez nadzoru osób do tego upoważnionych. 8. Przy wyjściu z uczniami poza teren szkolny w obrębie tej samej miejscowości na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe z wychowania fizycznego, imprezy szkolne, wycieczki przedmiotowe lub krajoznawczo- turystyczne powinien być zapewniony przynajmniej 1 opiekun dla grupy 30 uczniów. 9. Przy wyjściu ( wyjeździe) z uczniami poza miejscowość ,która jest siedzibą szkoły, powinien być zapewniony jeden opiekun dla grupy 15 uczniów. 27
 28. 28. 10. W czasie zajęć z wychowania fizycznego należy zwracać specjalna uwagę na stopień aktualnej sprawności fizycznej i wydolność organizmu uczniów dobierając ćwiczenia o odpowiednim zakresie intensywności.11. Uczestnicy zajęć uskarżający się na złe samopoczucie lub dolegliwości powinni być zwolnieni w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń i w miarę potrzeby kierowani do lekarza.12. Ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ćwiczących.13. Urządzenia sportowe oraz sprzęt , stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej i boiska szkolnego, powinny zapewniać bezpieczne korzystanie z tych urządzeń i sprzętu, a w szczególności bramki do gry oraz konstrukcje podtrzymujące tablice z koszem powinny być przymocowane na stałe do podłoża. Stan techniczny i przydatność tych urządzeń i sprzętu powinny być sprawdzane przed każdymi zajęciami.14. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie , w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.15. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.16. Wyznaczenie tzw. „czasu wolnego” na wyjazdach i wycieczkach nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za uczniów. Nauczyciel odpowiada za uczniów od momentu zbiórki przed wyjazdem do ustalonego miejsca powrotu. Indywidualne życzenia rodziców dotyczące odbioru dzieci w punkcie innym niż ustalony w programie wycieczki uwzględnia się na ich pisemną prośbę.17. Każda wycieczka winna być dobrze przygotowana i omówiona ze wszystkimi uczestnikami. Oprócz planu wycieczki omawiamy kwestie bezpieczeństwa, a więc zachowania się uczestników w trakcie wycieczki, sposoby zachowania się w przypadku zagubienia, udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, systemy wzajemnej informacji itp. Uczestnikom przydzielamy konkretne zadania wynikające z planu wycieczki. Za bezpieczeństwo uczestników wycieczki odpowiedzialność ponoszą kierownik wycieczki i opiekunowie.18. Zabrania się prowadzenia wycieczki z uczniami podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.19. Urządzanie dla uczniów ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach jest zabronione.20. Za bezpieczeństwo uczniów podczas przerw odpowiadają nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły zgodnie z harmonogramem dyżurów. W razie nieobecności jednego lub dwóch dyżurnych, dyżur pełnią inni wyznaczeni nauczyciele (w harmonogramie dyżurów) lub jeżeli ci również są nieobecni ,realizujący zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Szczegóły określa „Regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich”.21. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni muszą zapobiegać niebezpiecznym zabawom i zachowaniom (bójki, wchodzenie na wysokie konstrukcje, rzucanie kamieni, rzucanie śnieżkami itp.).22. Dyżur musi być pełniony aktywnie.23. Opiekę nad dziećmi z oddziału przedszkolnego sprawuje nauczyciel wychowania przedszkolnego. 28
 29. 29. 24. Opiekę nad dziećmi z klas I-III pełni wychowawca klasy, a w czasie przerw nauczyciele dyżurujący. 25. Uczniami z zaburzeniami rozwojowymi opiekują się wychowawcy klas, lekarz i pielęgniarka. 26. W celu zapobieganiu uzależnieniem, demoralizacji oraz innym przejawom patologii społecznej realizuje się Program Profilaktyki. 27. Jeśli zdarzy się wypadek uczniowski na zajęciach w obiekcie szkolnym lub w czasie przerwy – każdy nauczyciel, który jest świadkiem wykonuje następujące czynności:  Doprowadza poszkodowanego do gabinetu lekarskiego (pielęgniarki szkolnej), zawiadamiając zaraz potem dyrektora (wicedyrektora). Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą – prosi o dozór nad swoją klasą kolegę uczącego w najbliższej sali.  Jeśli gabinet lekarski jest nieczynny [przekazuje poszkodowanego dyrektorowi (wicedyrektorowi) , który bierze już dalszą odpowiedzialność za udzielanie pomocy.  Jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzenia- miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu.  Jeśli wypadek zdarzył się wieczorem (dyskoteka itp.)- gdy nie ma dyrektora- nauczyciel sam decyduje o postępowaniu. W każdym trudniejszym przypadku wzywa Pogotowie Ratunkowe oraz zawiadamia telefonicznie dyrektora, następnie zawiadamia rodziców.  Jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki – wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki(imprezy) i odpowiada za nie. 28. Jeśli zdarzy się pożar w pomieszczeniu , w którym nauczyciel właśnie prowadzi lekcję – wykonuje on natychmiast następujące czynności:  Stara się ugasić pożar dostępnymi środkami podręcznymi;  Jednocześnie nakazuje wszystkim dzieciom opuszczenie pomieszczenia i zaalarmowanie dyrekcji szkoły, pod żadnym pozorem nie otwierać okien.  Jeśli nie dyrekcji szkoły, a pożaru nie udaje się ugasić środkami podręcznymi niezwłocznie alarmuje Straż Pożarną, następnie zawiadamia dyrektora szkoły telefonicznie.  Po zaalarmowaniu Straży Pożarnej wyprowadza uczniów z gmachu szkoły w bezpieczne miejsce.29. Jeśli w szkole zostanie ogłoszona akcja ewakuacyjna, nauczyciel bezzwłoczniewyprowadza uczniów ustalonymi drogami ewakuacyjnymi, nakazując im posuwać sięw rzędzie lub w dwóch rzędach, trzymać się za ręce - sam idzie na czele rzędu,trzymając pierwsze dziecko za ręce. Rozdział V. Organizacja oddziałów przedszkolnych Art. 421.Oddziały Przedszkolne Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianiezapewniają wychowanie i opiekę dzieci od lat 3 do rozpoczęcia nauki w szkole. 29
 30. 30. 2.Szkoła organizuje wychowanie i opiekę corocznie w 2 oddziałach przedszkolnych.3. Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 25.4. Czas pracy oddziału przedszkolnego - od godz. 7:00 do godz. 16:00 /odponiedziałku do piątku/ przy czym dzienny czas pracy oddziału przedszkolnegoustalany jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora w oparciu o podaneinformacje przez rodziców w karcie zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego,w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowaniaprzedszkolnego nie krótszy niż 5 godzin dziennie.5. Termin przerwy wakacyjnej w pracy oddziału przedszkolnego zatwierdza organprowadzący na wniosek dyrektora szkoły.13.Dzieci nie powinny przebywać w oddziale przedszkolnym dłużej niż 9 godzindziennie.6. Dziecko powinno być odebrane z oddziału przedszkolnego do godziny 16.00 przezrodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez rodziców osobęzapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.7. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest Program WychowaniaPrzedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowegoopracowanego przez MEN dla dzieci w wieku 3-5 lat.8.Usługi świadczone przez oddziały przedszkolne w zakresie podstawy programowejwychowania przedszkolnego, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzeniaMinistra Edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2008r w sprawie podstawyprogramowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego wposzczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r Nr 4 , poz.17) realizowane są bezpłatniew wymiarze 5 godzin dziennie.9.Za świadczenia wykraczające poza podstawę programową , obejmujące realizacjętej części zadań wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych i terapeutycznych ,które są realizowane w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących codziennieponad 5 godzin dziennie rodzice wnoszą opłatę w wysokości ustalonej przez radęgminy. Świadczenia te obejmują następujące zajęcia:  zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój myślenia, spostrzegania, rozumowania, pamięci, uwagi i wyobraźni;  gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania i wiedzę o otaczającym świecie;  zajęcia twórcze oraz odtwórcze rozwijające indywidualne uzdolnienia dzieci;  zajęcia wspierające rozwój zdolności twórczych dzieci;  zajęcia terapeutyczne (w tym terapia pedagogiczna i logopedyczna);  organizowanie przez oddziały przedszkolne uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców;  koszty przygotowania posiłków.8.W grupie dzieci 6-letnich realizowane będą zajęcia nauki języka obcego w ilości 1godziny tygodniowo, religia w ilości 1 godziny tygodniowo oraz zajęcia logopedycznew ilości 1 godziny tygodniowo, natomiast w grupie dzieci 3-4 letnich zajęcialogopedyczne w ilości 1 godziny tygodniowo. Są to zajęcia za , które rodzice niebędą ponosili dodatkowych kosztów. 30
 31. 31. 9. W miarę potrzeb Rodziców i możliwości organizacyjnych oddziału przedszkolnegomogą być organizowane zajęcia dodatkowe ( np. rytmika, nauka języków obcych)wcałości opłacane przez Rodziców.10. Szkoła prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna.Stawkę dzienną za żywienie dzieci ustala dyrektor i intendentka w porozumieniu zRadą Rodziców. Wysokość opłaty stałej ustala organ prowadzący szkołę- GminaLniano.11.Dzieci w oddziale przedszkolnym mogą korzystać z dwóch posiłków dziennie-śniadania i i obiadu, a jeżeli dietetyk wygospodaruje środki finansowe również z IIśniadania lub podwieczorku.12. Szczegółowe warunki pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym oraz korzystaniaz jego świadczeń określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy rodzicami(prawnymi opiekunami) dziecka a dyrektorem szkoły.13. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora doskreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w sytuacji,gdy:– zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innym dzieci.- rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu oddziału przedszkolnego. Art. 431.PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (opiekunów prawnych)Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo do:1) Znajomości zadań wynikających z planu rocznego oddziału przedszkolnego oraz zprogramu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,2) Wyboru rodzaju zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty zajęćdodatkowych,3) Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania irozwoju,4) Wyrażania opinii na temat pracy oddziałów przedszkolnych,5) Stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematywychowawczo - dydaktyczne,6) Aktywnego włączania się w życie oddziału przedszkolnego,7) Współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dlarodziców i dzieci,8) Rodzice (Opiekunowie) jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka, mogąwystępować w jego imieniu do Dyrektora Szkoły, w obronie jego praw, w przypadku,jeśli takie zostały naruszone.9) Pomocy ze strony szkoły w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,10) Uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną11) Pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą,12) Zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy oddziałuprzedszkolnego.Obowiązkiem Rodziców (opiekunów prawnych) jest: 31
 32. 32. 1) Udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jegobezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.2) Zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczanie na zajęcia.3) Regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływańwychowawczych.4) Przyprowadzania do oddziału przedszkolnego dzieci do godz.8:305) Natychmiastowego odbioru dziecka, w przypadku zgłoszenia przez nauczycielachoroby dziecka .6).Przyprowadzać do oddziału przedszkolnego dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej7) Terminowe wnoszenie opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym wedługwysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący,9) Troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka10) Respektować czas pracy oddziału przedszkolnego podczas odbierania dzieci Art. 44PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA1.Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego mają prawo do:1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktyczno -opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym,2. Opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznejbądź psychicznej,3. Poszanowania godności osobistej,4. Życzliwego, podmiotowego traktowania,5. Swobody wyrażania myśli i przekonań,6. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności,7. Pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych,8. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej",9. Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę,płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb,10. Zaspokajania poczucia bezpieczeństwa,11. Wprowadzania w kulturę bycia,12. Zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych.2.Obowiązkiem dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego jest:1. Współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania2. Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżyciaspołecznego.3. Szanowania wytworów innych dzieci4. Szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,5. Uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów,6. Przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek,7. Kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych,9. Zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów iwycieczek,10. Przestrzegania zasad higieny osobistej. 32
 33. 33. 11. Przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość ipiękno.Art. 45ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS ICH POBYTU W ODDZIAŁACHPRZEDSZKOLNYCH1. Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody isposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzebśrodowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególnościzapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce orazw trakcie zajęć poza jej terenem.2. Oddział przedszkolny pełni funkcje opiekuńcze z uwzględnieniem przepisówbezpieczeństwa i higieny.3. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jakana nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna byćpriorytetem wszelkich jego działań.4. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a wprzypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.5. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarównopod względem fizycznym, jak i psychicznym. Za to poczucie bezpieczeństwa równieżodpowiada nauczyciel.6. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednego lub dwóch nauczycieli,sprawowanej zgodnie z ustalonymi w arkuszu organizacyjnym czasem pracyoddziału.7. Oddział przedszkolny w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp ippoż., które są określone w Instrukcji BHP i Instrukcji Ppoż. Obowiązujących naterenie oddziału przedszkolnego.8. Dzieci są przyprowadzane do oddział przedszkolnego od godziny 7.00 przezrodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani osposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z Oddziału przedszkolnego.Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają do sali grupy.9. Odbiór dzieci z oddziału przedszkolnego jest możliwy wyłącznie przez rodzicówlub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione pisemne upoważnienie powinno byćzłożone na początku roku szkolnego, a potem przechowywane w dokumentacjiszkoły.10. Nauczyciel powinien wiedzieć kto odbiera dziecko z oddziału przedszkolnego. Zterenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść tylko wtedy, gdy rodzic dotarłna miejsce pobytu grupy. 33
 34. 34. 11. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy odbywają sięna wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dziecipod stałą opieką nauczyciela oraz pomocy nauczyciela w grupie najmłodszej.12. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bezopieki dorosłych nawet na sekundę.13. W czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym nie może ono pozostać beznadzoru osoby dorosłej. Nauczyciel jest obecny przy rozchodzeniu się dzieci doczasu gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców.14. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czasatrakcyjnie i aktywnie. Na nauczycielu spoczywa obowiązek takiego zajmowania siędziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami.15. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niejsamowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić zbudynku oddziału przedszkolnego. Dziecko przez cały czas powinno być otoczoneopieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika oddziału przedszkolnego.16. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpiecznązabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek uczy dzielenia się nimi.17. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują,ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ichrozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagęna bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią siędzieci.18. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie,wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasadzgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznajedzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.19. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jegouwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinienmieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.20. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni wrześniauczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadamibezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.21. Codziennie rano sprzątaczka ma obowiązek sprawdzić, czy urządzeniaogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci.Sprzątaczka musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonywanietego obowiązku.22. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieciwracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu 34
 35. 35. podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czywszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.23. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjniezajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci.Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.24. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na spacer, do szatni, na wycieczki piesze,dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają, dzieci młodsze ustawiająsię w pociąg.25. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren oddziału przedszkolnegowpisywane jest do zeszytu wyjść.26. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne zobowiązującym w oddziale przedszkolnym regulaminem wycieczek.27. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie majeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowipozostanie w grupie i wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godzinyponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.28. Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdynauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna się zająć osoba zobsługi –pomoc nauczyciela, sprzątaczka. Nauczyciel powinien ograniczyć swojąnieobecność do minimum.29. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie oddziału przedszkolnego lubpoza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz:-zapewnić udzielenie pierwszej pomocy-zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka-podjąć środki zapobiegawcze w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałychpracowników-zawsze gdy wypadek jest ciężki, powiadomić organ prowadzący i prokuraturę.30. Procedura powypadkowa określona jest w Instrukcji BHP obowiązującej wszkole.31. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia oddziałuprzedszkolnego.32. W sytuacji, gdy rodzic prawny opiekun nie zgłosi się po dziecko po upływie czasupracy oddziału przedszkolnego nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tymtelefonicznie rodziców dziecka.33. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów praca, dom nie możnauzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców prawnych opiekunów, nauczycieloczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej.34. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców 35
 36. 36. musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe.35. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia do 8.30,a odbierane od 14.00 do 16 tj. do czasu zamknięcia placówki.36. Do oddziału przedszkolnego nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadkuzachorowania dziecka w czasie pobytu w placówce rodzic zobowiązany jest doodebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko niemoże uczęszczać do oddziału przedszkolnego do czasu całkowitego wyleczenia.37. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.38. Oddział przedszkolny pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstwnieszczęśliwych wypadków.39. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązanisą złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie w obecności dyrektora. Art. 46 REKRUTACJA DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego1. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 latzamieszkałe na terenie Gminy Lniano.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może przyjąć dzieci,które ukończyły 2,5 roku życia.3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształceniaspecjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wiekupowyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczonydo końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolnew oddziale przedszkolnym.5. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza Gminy Lniano mogąmieć miejsce po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gminy i nie mogą wpłynąć naliczbę oddziałów przedszkolnych.6. Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się raz wroku. 7. Przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wypełnionych „kart zgłoszeń do oddziału przedszkolnego” . 36
 37. 37. 8. Karta zgłoszenia powinna zawierać szczegółową informację o aktualnym stanie zdrowia dziecka.9. Złożenie podpisanej karty przez rodzica (prawnego opiekuna), jest potwierdzeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania.10. Szczegółowe warunki pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym oraz korzystania z jego świadczeń określi umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy rodzicami(opiekunami prawnymi) dziecka a dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie.11. Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego obowiązani są złożyć w kancelarii szkoły w oznaczonym terminie prawidłowo wypełnioną „kartę zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego”.12. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe kryteria przyjęć dzieci.13. W pierwszej kolejności do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci: a. Sześcioletnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne b. Pięcioletnie , które mają prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego c. z rodzin zastępczych d. matek lub ojców samotnie je wychowujących je ,poświadczone odpowiednimi dokumentami e. matek lub ojców, wobec których orzeczono na podstawie odrębnych przepisów znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności14. W drugiej kolejności dzieci od 3 – 4 lat ( 2,5 letnie w uzasadnionych przypadkach wg kolejności: a. należące do obwodu b. zgłoszone na pobyt w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin i korzystające z posiłków c. obojga pracujących rodziców (potwierdzenie z zakładu pracy) d. dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w latach poprzednich e. dzieci z rodzin wielodzietnych 37

×