Bài giảng don thúc dòng dạng
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Bài giảng don thúc dòng dạng

on

 • 2,755 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,755
Views on SlideShare
2,752
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

1 Embed 3

http://thaihang.tk 3

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Bài giảng don thúc dòng dạng Bài giảng don thúc dòng dạng Presentation Transcript

  • Bài giảng
  • Câu 1 : Thu gọn các đơn thức sau, chỉ rõ phần hệ số, phần biến của đơn thức thu gọn. C©u 2 : Tính giá trị biểu thức sau x = 1; y = - 1
  • = (2 + 1)x 2 y Cho 2 biểu thøc : A = 2.7 2 .55 B = 7 2 .55 Dựa vào tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng A + B Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 VD A + B = 2.7 2 .55 + 7 2 .55 = (2 + 1).7 2 .55 = 3.7 2 .55 Hãy tính tổng : 2x 2 y + x 2 y VD 1 VD 3 3xy 2 – 7xy 2 = (3 – 7)xy 2 = - 4xy 2 VD 4 15xy 3 – 8xy 3 = (15 – 8)xy 3 = 7xy 3 2x 2 y + x 2 y = (2 + 1)x 2 y = 3x 2 y 5x 3 y 2 + 6x 3 y 2 = (5 + 6)x 3 y 2 = 11x 3 y 2 VD 2 a) 2x 2 y + x 2 y = 3x 2 y b) ; ; Bài tập 2: Tính tổng các đơn thức sau. a) xy 3 + 5xy 3 + ( - 7xy 3 ) b) x 2 + x 2 c) 2x 5 y - x 5 y + x 5 y
  • Bµi tËp 3: Chän c¸c c©u ®óng (§), sai (S) trong c¸c c©u sau : a) - 3x 3 y 2 vµ 2x 3 y 2 lµ 2 ®¬n thøc ®ång d¹ng. b) bx 3 yz 2 vµ 5x 3 yz 2 lµ hai ®¬n thøc ®ång d¹ng (b lµ h»ng sè). c) 7y + 3y 2 = 10y 2 d) 5xyz + ( - 5xyz) = 0 e) Tæng 2 ®¬n thøc ®ång d¹ng lµ ®¬n thøc ®ång d¹ng. Bµi tËp 4 : §iÒn c¸c ®¬n thøc thÝch hîp vµo « trèng ®Ó hoµn thµnh b¶ng sau. § S S § S Bµi häc h«m nay chóng ta cÇn ghi nhí nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n sau : - §¬n thøc ®ång d¹ng. - Céng, trõ ®¬n thøc ®ång d¹ng . A - 3x 2 -2x 2 y B - 5x 2 5x 3 y 2 A + B 5x 2 y 8x 3 y 2
  • Trß ch¬i
   • Lê Quý Đôn tên thật là Lê Danh Phuơng
   • Sinh ngµy 2 – 8 – 1726
   • ë lµng Diªn Hµ, HuyÖn Diªn Hµ, TrÊn S¬n Nam H¹, nay lµ th«n Phó HiÕu x· §éc LËp HuyÖn H­ng Hµ TØnh Th¸i B×nh.
   • Lóc cßn nhá Lª Quý §«n ®· næi tiÕng lµ ThÇn §ång. Lªn 5 tuæi ®äc ®­îc nhiÒu bµi trong kinh thi, 11 tuæi mçi ngµy häc ®­îc 8, 9 m­¬i ch­¬ng sö. Trong 1 ngµy cã thÓ lµm 10 bµi phó kh«ng ph¶i viÕt nh¸p.
   • Năm 1973 Lê Quý Đôn thi hương ở Trường Son nam đậu giải nguyên. Năm 1762 ông thi đậu cả 2 kì thi hội và đình.
   - Nắm vững thế nào là đơn thức đồng dạng - Làm thành thạo cộng trừ đơn thức - Bài tập : 19, 20, 21 (SGK Trang 36) 19, 20, 21, 22 (SBT Trang 12) H­íng dÉn vÒ nhµ
  •