ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพือการศึกษา”                           ่    โคร...
- หลักภาษาไทย- สถานที่สาคัญของประเทศไทย- โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
- วิถีชีวตของคนไทยพวน     ิ- โปรแกรมดนตรี ไทยแสนสนุก- โปรแกรมความหลากหลายของสิ่ งมีชีวต                ...
- โปรแกรมสานวนไทยพาสนุก  - โปรแกรมฝึ กอ่านออกเสี ยงภาษาอังกฤษ  - โปรแกรมเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์http://www.thaigoodview.com/...
ลักษณะเด่ นของโครงงานประเภทนี้ คือ เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการผลิตสื่ อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรี ยนหรื...
ตัวอย่ างประเภทของโครงงาน                                       ประเภทโครงงานที่  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

04

514 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
514
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
269
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

04

 1. 1. ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพือการศึกษา” ่ โครงงานพัฒนาสื่ อเพือการศึกษา เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่ อ ่เพื่อการศึกษาโดยการสร้างโปรแกรมบทเรี ยนหรื อหน่วยการเรี ยน ซึ่ งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึ กหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผูเ้ รี ย นสามารถเรี ยนแบบรายบุคคลหรื อรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์การสอน ซึ่ งอาจเป็ นการพัฒนาบทเรี ยนแบบออนไลน์ ให้ผเู ้ รี ยนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผูเ้ รี ยนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา เช่น - การเคลื่อนที่แบบโปรเจ๊กไตล์ - ระบบสุ ริยจักรวาล
 2. 2. - หลักภาษาไทย- สถานที่สาคัญของประเทศไทย- โครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์
 3. 3. - วิถีชีวตของคนไทยพวน ิ- โปรแกรมดนตรี ไทยแสนสนุก- โปรแกรมความหลากหลายของสิ่ งมีชีวต ิ
 4. 4. - โปรแกรมสานวนไทยพาสนุก - โปรแกรมฝึ กอ่านออกเสี ยงภาษาอังกฤษ - โปรแกรมเรี ยนรู ้คณิตศาสตร์http://www.thaigoodview.com/node/17030?page=0%2C7
 5. 5. ลักษณะเด่ นของโครงงานประเภทนี้ คือ เป็ นโครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ ในการผลิตสื่ อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรี ยนหรื อหน่วยการเรี ยน ซึ่ งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึ กหัด บททบทวน และคาถามคาตอบไว้พร้อม ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนแบบรายบุคคลหรื อรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์การสอน ซึ่ งอาจเป็ นการพัฒนาบทเรี ยนแบบออนไลน์ ให้ผเู ้ รี ยนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆโดยผูเ้ รี ยนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษาตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ ระบบสุ ริยจักรวาลตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชากิ่งกุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทย เป็ นต้น โครงงานประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่าง ๆ ไม่วา ่จะเป็ นสาขาคอมพิวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม วิชาชีพอื่น ๆ ฯลฯโดยนักเรี ยนอาจคัดเลือกหัวข้อที่นกเรี ยนทัวไปที่ทาความเข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการ ั ่พัฒนาโปรแกรมบทเรี ยน ตัวอย่าง เช่น โปรแกรมสอนวิธีการใช้งาน ระบบสุ ริยะจักรวาลโปรแกรมแบบทดสอบวิชาต่าง ๆ ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนแบบรายบุคคลหรื อรายกลุ่มการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ ถือว่าคอมพิวเตอร์เป็ นอุปกรณ์การสอน ซึ่ งอาจเป็ นการพัฒนาบทเรี ยนแบบออนไลน์ ให้ผเู ้ รี ยนเข้ามาศึกษาด้วยตนเองก็ได้ โครงงาน ประเภทนี้สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการสอนในวิชาต่างๆ โดยผูเ้ รี ยนอาจคัดเลือกเนื้อหาที่เข้าใจยาก มาเป็ นหัวข้อในการพัฒนาสื่ อเพื่อการศึกษา ตัวอย่างโครงงาน เช่น การเคลื่อนที่แบบโปรเจ็กไตล์ระบบสุ ริยจักรวาล ตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อการชากิ่งกุหลาบ หลักภาษาไทย และสถานที่สาคัญของประเทศไทย เป็ นต้นhttp://kruoong.blogspot.com/2011/07/blog-post_25.html
 6. 6. ตัวอย่ างประเภทของโครงงาน ประเภทโครงงานที่ ่ ชือโครงการ พ ัฒนา ค้นคว้า สร้าง สารวจ ผลงาน ทดลอง ่ สิงประดิษฐ ์ ข้อมูล 1 ่ ประดิษฐ์ของชำร่วยจำกเรซิน - - / - 2 ้ งำนไม ้(กรอบรูป/โต๊ะ/เก ้ำอี/กระถำงต ้นไม ้/ชันวำงหนังสือ) ้ - - / - 3 งำนอลูมเนียม(ทำมุ ้งลวด / รำวตำกผ ้ำ) ิ - - / - 4 ่ งำนเรซิน (หล่อรูปต๊กตำ / เคลือบกรอบรูป) - - / - 5 งำนปูน (ม ้ำนั่งหินอ่อน / อิฐตัวหนอน / แผ่น-ทำงเดิน) - - / - 6 งำนโลหะ (บัวรดน้ำ / เสียม / ตู ้ใส่จดหมำย / เหล็กดัด) - - / - 7 งำนไฟฟ้ ำ (โคมไฟฟ้ ำ / ชุดต่อปลั๊กแบบ -ประหยัด) - - / - ิ งำนอิเล็กทรอนิกส์(นำฬกำดิจตอล / เครืองหรีไฟ / เครืองชำร์ท ิ ่ ่ ่ 8 - - / - แบตเตอรี่ เป็ นต ้น 9 ประดิษฐ์ตู ้อบพลังงำนแสงอำทิตย์ / / / - 10 แกะลำยกระจก - - / - โครงงานพัฒนาสื่ อเพือการศึกษา (Educational Media Development) ่- สารานุกรมไทยฉบับมัลติมีเดีย- สิ่ งมีชีวตใต้ทองทะเล ิ ้- พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ ึงไทย- ปรแกรมช่วยสอนการถ่ายภาพ- 76 จังหวัดของไทย- โปรแกรมช่วยสอนการทางานของทรานซิ สเตอร์- คอมพิวเตอร์สอนพิมพ์ดีด- ยาไทยและยาจีน- สู ตรขนมไทยอร่ อยทัวโลก ่http://www.thaigoodview.com/node/17030?page=0%2C11 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ม.6/14 เลขที่ 11, 17, 28

×