Your SlideShare is downloading. ×
Sujatha - Pirivom Santhipom
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Sujatha - Pirivom Santhipom

141
views

Published on

One of the best work from late writer Sujatha..my fav romantic love story ever..

One of the best work from late writer Sujatha..my fav romantic love story ever..

Published in: Education

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
141
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. வா ச பா This book is protected by copyright act. Please do not share this download with others. இ த தக உ மப ச ய ப ட . இத வா ன ம றவ ச பாக இ ணய ல அ த பா த டா . பா -2 1 ன பா க ''என கா ''எ பா ''அ த ? தா ச ''ப ச ர . அ ம ம ''ஏ பா, ''எ ''மா கா வ கா வராம எ ன அ க.'' எ பாற ள ப த ப க கா மாய தச . ண ர . வ அ ம கா மா?'' வ ற பா வ ப ற தக ப ல ர .'' . அ க கஒ பா சா ன ட ! என டா . '' ல வ ள அ தா ட மற க அ டா. அ த க பா . என !'' அ ப ப டவ இ ல பா. அ ம கா ல பட களா? எ ப பா சா ய ? ஸ் ட ச அவ க ள ர வா க.'' தச .'' ல ய இ சா ல பா ற ல ஒ ற , வ கா ஸ் பல வ க கலா .'' ப வ ல த '' க மா மா டயா க ஜ வா ர க ட ல நட க .'' ''அ பா, உ க அ ம '' தா ! சா ல க ''அ தா .'' மன சாட எ த கா ல இ ல, வ ற !'' ய . ''இ இ ர வ .'' ''அ ''நா கவ பயமா இ கதான பா ஒ ஆக ஒ ற ''அ ம றயாக அ பா க எ ஜய , மா?'' ன மா கா லஇ . உன சா றா ள ரஸ்- எ ஏதாவ க ?'' 1 ன அ ம வ சா கா ல இ க?'' அ ப
 • 2. வா ''இ த க ழ த ட பா ப , அ பா ன கா த!'' ''ர ''எ கா ச த ன பா!'' சா ''எ ''ம டஒ தா அவ ச அ வ ர உ பா ப க ன ஒ மா பா ச பா பாகா !'' ஜய ய இ இ த . ழ த ய க கா ள, ச! அ ப எ லா ப யா வ யா?'' ஸ் ச ரயா ய வஅ கச அ ச க ய ப கா கா க ய பா ''த தாஷ தா .'' க ச ய வாஸ் .'' டா . அதா ன?'' ளவ ! எ ''அ த காத க த ய லா எ ப வா அ ற இ ப ன பா தா எ ன யா . கவல ஒ ப காக த கா அவ எ க க பானா என க ன!'' ஒ ப வ யா...? பாஸ் பா ப பா ச பவ க ள ச ல ட பா . அ த ட பா , ராவல ஸ் ச .'' ''அ பா பரவா க எ த ல'' எ ன ப யவ ” எ தா . றா தா க . மன ச பா பால ஓ ல ச க! பா. ஒ அ க இ வ ஷ டா இ த பா ! க ச! அவ அ ழ த . ''அ ப ப ரமா வ பா க ல? க ந ப க ய ப . ''இ , ''எ ன ஸ் ர ப , உப தச த இ , ரயாண பண இ த ய லா எ ப பா நா அ ம கா பாற சக க தர பா ற !'' வா காலா த ... ''இ ப இ க! ஹா . அ ம கா ஷ் ச ம டலா ஆ ம ல ப !'' எ நஸ் ல அவ ர தய காம த ட வ பா இ த . ச ரதாயமாக 'டா டா' கா னா மான ப ல வ ர அவ மா பா கா பா எ தா ய . க ந ச அ ட த . எ கால த யாதத பய வ கனமாக இ த . த மான பயண . ஏ பஸ்ஸி ரமா ட வ கல ய . ஸீ - ப ட ண னா . ஹாஸ்டஸ் கா த வ ய ச ன ப ச க ட தய னா . ட ஜ ன நகர அ பா அவ ன ஸ் ரமாக நக வ பால தா ய . இ பா த அவ ச த ப டவ பால தா உண தா . ச ன வட க அ க ச ராதவ எ தாளா ளா எ ஒ ட மா கா அ ம கா மான ம டா . ப பா ஏ கா பால இ ஸாஹ ப மா டா . இ த மான அ த . உ ள ஒ ப ந ர ஏ ஃ ரா ஸ் மான த ட ப சாக க யாண ம ப ணலா ர பா ஷ ப ய . பய ப க 2
 • 3. வா க ட பா ட ச டஅ உயரமாக அ கஇ க உல ச பா னா க . ர ப இ த ன ர தயாராக இ ல. பகலா இரவா எ த யாத மா ப ன ம நர ரயாண . பா ஸி இற யதா எ ன? எ பா தா யா ரா அவ ன எ , ''இ தா வஜி ட ய சா பா '' எ ளாஸ் ளாஸ் காக இ ல த ழக ள சம பான பா இ ற எ ன ழ ம எ ப ட மற பா . மான ள ய னதாக ர பா மா கா னா க . ' ஹ பா ' வா கா ள த யாம , அத ம ன சலன க ள அ ர க பா கா க, ர ச - ட க ட அ ஒ காத க த. எ த க யாண ப கா வ பவ ப ழய காத . காத ! ச! எ ன ஒ ள தனமாக நட கா ட ! ம தா ட க லஎ அ ஆகா ய ப ஓ அ ம த கா ல ட ய பா ... ம தாவா! யாரவ ? ஜஎ ஃ க மான லய ஜ ன வ ய யா ந ஒ ம ல பா கா நகர மகா வா சார இற தமாக 747 மான ம ல ச ய நகர ம ல அ ச த . உயர றய அ த வ ச எ ப ந ச ர ய க எ லா க எ ப லனா . மான த ர தா ட பா ச ற ய . மான லய அ ப வ ள ன க, ம ட ம ப ப வ க அ லய மான ரத பால ம ல நக கா க ல நாட, அத வாச ல ஓ இய ர க வ அ ண கா ள தா 'பாவநாச ஏ ஸ் டா ஸ்' ப உட பாஸ் பா , க பா ற உப கா த க ; வ த ழ ற ப , ஒ நா சவர ற த க , க ள , ஆயாச , கா ச பய , கவ ல எ கத பமாக மான த வ நட தா . க க கார ம பா தா க னா னா எ இ த . எஸ்க ல ட அ ல அத பய 'வா வ'யா அ கா வ க தய கமாக இ த .எ க பாவ எ மான லாம அவ க எ லா ஊ த ச தாட தா . ஒ க அ கா அவ பாஸ் பா ட க டா . அவ ஆ ல இவ ய ல. இவ ஆ ல அவ ! 'ச ப ' எ ர , ' பா' எ றா . எ க பாவ எ ப ள க ல. அ எ ப த ட, க ள சா யாக வ கா நட தா . நட தா நட க வ க ப டா எ றா தா பா . அ ம வ கா த க ணா கத ட . ஹா வ த . அ ர ப பா கஸ் ஊ வ த . அ த கவ தயாரானா . த அ பா கா தந ப அ வ பா பா மா ப கா ர ப கா பா தானாக வ ற ம அவ டய அ ர ப அ ம கா ச பா க வ . டயான ஸ் க உ கா கா றய ஜன க சயாக கா பா உ சாகமாக பா ப வ த பா தா . ய கலா எ தா , அ பா கா த ட பா எ 212 987 9254 தா ல பயமாக இ த . ஒ கா பா அ ச த ர ள பால அ த க எ பா தா . கா பா த த அத ஒ ச ர ம எ த . ப ஏ தா ஒ ச பா அ தஎ க ளந க லாம ப ட ஒ னா . 3
 • 4. வா ''தய ச '' ஸ் நா ''தய ''எ இ ப இ ப ச ட த இ ப ச இ ப க பாட தா த '' பா இ ப ட ற எ பாட ... ஆ இ ப ற ஒ ன ஒ ற . ர . தா கா ' எ ற இ த யதாக ஞா...'' ர . கா ச நர ?'' எ ற ம றா ர ச பாட சா னா '' ஸ்! ''இ ல, நா ர ப ஓ ட கா க க ம த கா ல தா !'' எ த க ம ப த அ தஎ க நாணய ளஒ பா ஒ றஒ றயாக அ த '' ம ந இஸ் ர ப . ஐ பாவநாச இ ன வ ஸ் ஸ ''ராஜ் மகனா பச ற...'' ! த ல ப ச ம பா ! எ ன. த பா ம ஆஃ ஒ ஆஃ ட நா மான '' ஜஎஃ ''அ த அ கஷ்ட ப கா யா...'' எ க ஊ ற . தராஜ் ஆஃ இ ஷ் பா ட . ''ஸா ! ! வ த உட ன ய க?'' லய ல'' க தா ன?'' கலதா ஸா , இ வ ப... எ த ரஷ எ லா ட ச ன ?'' ப 4 வ த . எ ன வா ஸா ! '' ஜஎஃ ''அதா தா ஸ்ட இ ப அ த ஆசா ய பா காம ல ய ரா ப தா ஸ் ஸா ! உ க ஊ ரா ப ழ பமா இ க ட அத ! '' த ன ''அ லா!'' எ ர ''எ க இ . இ தா, ய . டரா?'' ச ச நர ம ல . ''அ ப ல. க ட ர ! க பா ட ப ச அ த த ற .'' - ட பா அவ க ட நாணய த ''இ பா இ ப த ச நாணயமா எ பா பா க !'' ''தா பா ர . எ '' எ த ச ஈ ப '' எ பா ச நாணய ஒ ப னா ல ச த இ ''தய ச ம றா ப ர . ''இத ஆ த ச யஒ ஹா ...''
 • 5. வா ''இத பா பா, இ த அ டயாள பாதா . ஜஎஃ க மான லய ஏக ப ட ட வ த?'' ''ஏ ரா ஸ்'' ''ச , அ ''நா க யஇ . டா ஸி ''ச தா அ ! லக வ ச பா இ த ஊ ல எ லா ம ப ன இ . எ த ஃ ள ; ல லகா த.'' ...'' சா த ய நா ப த ''நா ப த ம யா?'' ற ஸ் கா ! ய லா நா இ வ டா .'' ற ர . அ க ய இ . வ ர மலா!'' ''நா ப த எதாவ சா எ வ க வ ம ... இ த ஃபா மா '' வஜி ட ய '' ச த உன ''ச இ த ஊ ல . தா க!'' ! வ ளா வ கற த ந லத சாதமா தயா ப ஸா , வ வ ட னா, நா உ ப க ல ஏதாவ பா க ள, ச , வ ர !'' ரவா?'' ''ச தா ! இ ற ழக எ லா கா வ க ற . கா '' ஹ ''அ க ஸ் ர பா லப ன அ எ கா எ ஒ ன எ ப அ டயாள க அ டயாள கா !'' ஸா .'' அ டயாள , ஹ ஸ் ர ச ட ஓ இ ய இ ளஞ க ட த ட பா ற ? ன எ கா !வ ர ! வ த பா டஸ் அ ம ப க கா ல அ வள ல. 2 மான லய ம ஒ நகர பால தா இ த . ட ன ட ன ஷ பஸ்க ஹ ரா வாச ட கத வ ற ரயா க ள கா கா தன. க ணா வ ய கா க . கா க ள கா களா ர கா க, இ த ப க னா ந க ஏ ரா ள க ஏ தா பா ம க ட பால இ ற தன. வ ச அ க க வர ஊ க பா னா பால தா ய . ஓ ட க அ ழ இலவச ட பா க வ சயாக ஒ வ ரா கா தன. த நட வ வ தா கா க பா பா க ப ய பால த லம வ கா ஊ வ ள கா . த ல வ யாக ஸ் அ கா ஆ ள கா 5 'ஐ ல யா ' ன கால க கா ர த பா , அ
 • 6. வா கா அ த காச காச எ நா ட ன கல ஜன க . நட ரா ப ர ப த க ஸ அ ண கா ச கதகத பாக தா இ த . வ ய பா இ மா க டட ஒ கா க மா க வ க ப ப த த . வான நகர தா அப தமான உயர தா கா த . “ தா ன பா ர ''ந லா . உலக ள நர உ கா தா . த . வ ர பல சாமா பா அ ஒ ப க, லா த உட ன க ட . அ பா உ கா ச ய எ லா ? இ யா மாத மா ம ழ தா? இ ராகா கமா இ கா களா? எ ஜீயா ர ப எ றா . இவ மா நா ப இ த . த ல ச வ கயாக இ தா …¤வா சமா தா . க வ ர ம ற அ ஈ எ ஆ ல எ க எ ஓ ட கார „¥ க அ தா . ''எ ப மாக கா தராஜ்?'' பா ப ?'' னா . ''பா ய! எ ப இ யமா?'' இ ப ச ம ச ரா . உ க பா ப தா கா ஸா . உ க ட ஒ ரா ப அ இ ப . க இ ற ய ய பா தன. ஜீ ஸ் அ . எ ப இ பால …¤ தா . கா ரம '' ''அ ம கா கா ஓ வ ற ரம தா எ ன? அ காக மா வா தக ள ச யா த. ர வா. தகாத இட பா ப வ க . பா லா பாக னா அ ரம யா . வகமா ப கா ரவாக நட தா ர ப . வா'' எ அவ ப ய அவ ஏற றய ஓட வ த . அவ டய கா ளமாக இ த . நா ப க கா க, அத ஸீ அவ ப உ கார வ ஸ் ய க இ க ட . உட ன ற ப ''ந ல வ ள... ப பா பா . அ க த டா வகமா பாக வ . ர ப இ பா த ட 60 கா ஷ ட ''எ க அ '' அ யா ஸ் ''இ ல ஸா . இ ஸ் த உன வ ஸி ரஷ .'' '' ஸினஸ் அ வ ல பா ல. ஸா . கா தா . ?'' ராƒ¤ வ ரஷனா...? அ ச இ க ள ப ய கத வ ற சா ய ன பா பா ஸ்கார பா க ல. டா . ப பா க. கா ச க! அஸிஸ்ட கறதா 6 சா ஸ் ஸ் ஆஃ ட கா .'' தா?'' ஸினஸ்
 • 7. வா '' ரா ப கஷ்ட பா, ற சலா இ ரா ப காசா ம!'' ''இ க ட அ க சா ஸ் இ இ க .'' ''த ட இ எ ட ஸாஸ் ப க ட சா ''எ ல ஸா . அஸிஸ்ட ஷி கா க. கா பஸ்ல ன பா க ற? இதா பா யா பா பா இ தா மா க டட உ வ ஃ ற ந ல ச யறதாக ல. . க கா க ''இ கதா யா ள ச ல வான ப ப ட இ ஏதாவ வ ட கா ஓ டற டய பஸ் ஆ சா க ! பய படா த. டய உ ஸ் ?'' ''ச த ஸ் ஸ் பா யா ப க ர க ஒ மா லப .'' டா?'' ''இ ஸ்ட எ கஇ சா கலா . பா யா?'' த ஈ ப ப ! ஸா . த ல இ த வல இ த ன வக !'' அ த ய கலா !'' '' ந வஸா இ இ .அ ற ''ஏ ட ல ஷ !'' யா க நடன ட. ச ர ச ரமாக ஆ ர ய கா ஸ்த ப க . ஆ வ ஒ கா எ லா ம அ ப ம வக '' ச !'' கா ''ச கா பா யா?'' '' '' ர . ச எ லா த . உ ள தா த ந லா தா வ மா உ க இ . எ கா . ?'' ன த ப க ஸா ?'' ''இ த நகர ரா டார கா பா லாத த தா . ஷய க யாக க ர தநா ள த ரா ப ஜாஸ் கா “†¤ க '' ''அ ப னா.'' '' யா வ த '' க எ க ஸா த க வ க?'' 7 டா .'' பா. இதபா ... ஒ ப ப கறா பா .'' ச
 • 8. வா ச பா ''ஸ்டா ட ஐல தா பாக . கா தராஜ் மக ஸினஸ் அ ப க பா யா? வ வ ! நா உ க பா வ பால அ த ரா ஜ ல வ ச தவ தா . அ க ய இ த னா இ நர ƒ¥ ய இ ஜி ய ஆ பனா? எ த ன ச பள - எ றா?'' எ தா . ''இ க ட பா க என ல மாத க எ டால ஆ .'' ப ப வக னா எ லா வ பால எ ப ற க ப ட க ட கா '' எ ழ த . '' வரஸா னா அ .'' '' ல ய க ளமான ஸஸ் ப ஷ வ, பா க வ எ எ ன எ ன வா எ பா தா . '' கா ச நா ல எ லா பழ மா க லா ஓ டறா க.'' கார க றய ள க க வா ல அ ட த பா கா ர னா மாக ரா . ''பால ள ழயற , ஒ ணகா டால . யா நகர ரா ப பா ப ... வா க. என ன வ தாக . டா க வா மஷி வா பாட, த தானாக லக, ரமா டமான ஜ். உலக எ ஸ் ரஸ் வ, யாம ய ஓ டலா . ந ''ந ச ஜரா றய ப இ ஜ். 4,260 க ள ய லா . ய கா கா களா ஸா ?'' கார க, ஸ தா தா ஜாஸ் .'' ''த ழ க?'' ''இ கா க. எ ப பால கா , பார , சஷ காபால பா ச யமா ச யா ரயாவ த மா?'' 'ஒ யம த 'எ த க ட ச க ச , பா மன சா அ ம ளயா யா ல பா யராஜ் பட இ கா க. ஏ , உன கா டா . '' த யா .'' அவ டய க அ ம யான ற த ப இ த . ளா பார பா ஏ கா ர அவ ப ய ப கா இட கயா சா பா ற உ ள ச வத யா கா ச உ ற த . உ ள பான ம ப டா ட, ''உ கா பா ஸ்கா ஏதாவ சா ட யா, இ ல, நரா த சாத தானா?'' ''இ ''எ ல ஸா ... ச இ ''சாத ம சா '' ! ஆனா வஜி ட ய ப ய ப ய ஹா ஸா '' ல? எ ட ற ச ? .'' ய இ .'' ர நரக . அ ம ஸா ழ த ம ச மயல ற இ த . பஸ் ம த 8 கா ல ஸா த . அ பா மா ச சா ட வ ள ல ப க பழ சா க. டா னா பால ஒ த தன. ம
 • 9. வா பாக ப , கஸ் எ கா ப பா த . ட ஷ சாத . எ ன பா க ற?'' '' ரா ப ப சா இ ஸா .'' ''ஓ ஆ த கலா .'' '' கத கா ச யா இ ''ஆமா பா. ஒ அ க தா ! வ ல '' . டா ட கா வ ஷமா த யா தா இ '' எ தா . இ க ஸா !'' ஃ தன. கா '' ச வ பா றவ வ த ர இ ய ர றா . ப அத ல ஸ் ஹா த சாத அ ஊ கா !'' றய வ த சாத வ தா . ர ப க இ ?'' எ றா . வ த . த ல உன பா களா ஸா ?'' கா ச நர ம னமாக அநாக கமாக ப ட . '' த த யாக இ ப சாக இ த . '' ச அ ஜ்ஜி னா! எ ''ஊ பா ''இ ல... அவ அ மா ஒ பா டா ச ல க ம கா த டா . '' ம ர இர க ப சா ச ம ழ தக க.'' கா களா?'' டா இ கா க! எ ம வ வா க.'' ஒ ஷ அவ க க லசாக ர வ பால தா ய . ச ட , ''ஐ ளா கா ... ரா ப த யா இ பா அ பா ... இ த என ரா ப ப . அ த யா இ றவ ... எ த ன நா வ னா இ கலா . ஸ் டா வா ஸ்கா ?'' எ தன அ ர ளாஸ் ஊ கா அ ஐஸ்க க பா கல கா டா . ''அ பாடா! இ ப தா உ க ல ஒ ஜா இ கா ? ரா ப ந லவரா ச! இ யா இ யா எ ப இ ? எ ன மா ஆ ப ச எ ன ச யறதா உ தச .'' '' பா ர வ ''ச தா ... அ க இ இஸ் எ லா ஆஃ ''எ க பா ஸ் வர .'' '' பாகமா பாக ய தா க த ஆ ப டா பாகமா ட. ட. இ ப எ தா ப ர சா ள . எ ப க ளா சா சமா , உ க பா எ ப றா ? அ ற வரலாமா? எ . .ஏ ஸா .'' வ ல ட மா பா? இ க ய இ ஸ்... பண , க க.'' கா இ க இர க ஸ ய எ வ ஷமா இ 9 ஸா . ச வ ஷ இ க. ஒ வா க . இ . ஸ் க யாட டா வ ஷ பாக ய! இ த
 • 10. வா ச பா தச ஒ பா த பா . பழ கமா னா டற கஷ்ட . ந ட ந ரா ல ஸி யா ரா ரா பா இ ற பா தா . பாசாம தரந பா ரலா . கா வ ல கலா . ச பா ச பா . கா லல மன மா , யா அ ப ப ட . கா த மா வ ஷா வ ஷ ய கண ஜன க வரா க.. பாறவ க கா ச ! இ த நகர இ லாத சா க இ ல, இ இ லாத சா க ட இ ல. ஆனா பாற ரா ப கஷ்ட .'' ''பா '' கலா க ஸா . என இ இ த ஜ ர ப ர ல.'' வ தா?'' ''இ ப எ ன பகலா, ரா யா?'' ''ந ரா . கா ச நர பா பா சா ட யா?'' எ ரா சச கா பா ஊ கா தா . ''அ ம கா உ ள அ த ன த ழ க ள கண க ஒ டர ட தயா க பா ற . பா பாக வ டாமா? நட த த எ லா மற க வ டாமா?'' எ றா . அ த மற ''ர ப ''காத ன ஸ் அ ய ஒ ர மட ள!'' , ''இத பா , உ ப ட ஸா .'' ப யா ?'' எ றா . 3 மாக ரா க ளா…¤ட சாபா உ கா கா ரா சாதன த எ அ ப ட ன அ த . . உ ப ற . ''ப சான இ யா இ .எ வ சா ?'' எ றா . மா க எ ர இ இ . ''எதாவ அவ இ '' பஸ் பா ஒ சா . என எ த பா தா , அ த, ச . க ஆ ச யமா இ ப ட க ள ஒ த ஒ த, அ பா க யா?'' எ றா . க சான மா கா கா ட ச ப த எ ய அ த ச பத பா ஓ னா . நா பதா ர ஜன க ம னஜ , அவ ம கா ட, எ ப பா பவ ர நா ரக ய ப னா . ''இவ க ளா த '' க லஅ ல ன க ம சா... இ த இ க கா க?'' தா உன 10 ?'' த . . .'' வா எ த யா ம க ப அ ச , கா அ ல ம கா டவ எ இ ர ட வர, யாக ஒ ஆரவார
 • 11. வா ''இ அ ந ல ஸா ... கா ள பர ஆ !'' ''ஆ ச ஹஅ அ ''நா ப ஜ க ட ''எ ன ப க ''காத ச ட . ''நா க மா இ ரா கம ஷிய தா !'' எ சா ல ச பா .'' அ த ப . எ லா என த பா னா . ல ய...!'' க?'' ப ''காத பா கா ச !'' ன ''ச யா உலக ப ''இ யா?'' ஏ தா அம பா ல! ச யநலமா இ யா?'' கள ப ண ஸா . இ ப ச யா தாஷ ! இத பா . நா வயசானவ க . அ பதா பா ழ க சா ற ; இ த . 'எ ரா ' ல ஸா .'' '' ற ''ஆமா ஸா . ''ப எ ப ,ப பா . இ ப எ கா ச க'' எ த அ ச தமாக இ ச கா அ ட தா இ த .வ க ட எ கமா?'' . அவ ச ள ல ப க க அ ப த ம ல!'' ஏ க ஷன ம னமாக எ பா வாச ன க தா . அ ம கா அ ம கா எ காக வ ற . ப பத காக! அ த ப ண எ ண டா . மாக ரா உ சாகமாக இ தா த ஸ் ரமாக இ த த கவ றா . ம ன ய றா ? மாக ரா அ ம கா வா த ழ க ச ஒ டர ட தயா றாரா . அ ம தா வ டா . உற பா! டா த ம ! ப சா ன க யாண யா. ச க பாறதா ன? ஆமா! அ தா அ த மர த பா கமா டாதா ன? ர றா . , க ணா வ ய ஓ லாத கா க தன. ய தச த ரா . கா ச அட யாக உண தா . ஒ த ற லசாக ர ய . ன ஸா னஉ க ள பா இ ப ம கா ச நர இ இ தா அ ம கா! எத ப இ ம பா அவ க க ஒ வ உட இ ல. அ ப லாச க ள ய லா ராதா ஷ எ நா! எ ன பா கா ச 11 ச ல இற டா ந ம யா
 • 12. வா ச பா ஆமா ! அ த ச ல பா உ கா வ வ எ ன ஸ் ப யா? ர ப த ல ய இ ப அ ப அ ச கா ன க ள ர னா . 'இ னா த ம ன . இ னா த ம ன ' எ ப ப சா கா டா . இ பா இ த இர அ ம கா எ கா ஒ ப அ த ராதா ஷ அவ ள... ர எ அ ம ப ற கா வ ... ம காத அ பா பா தா கற டா அ கா ல எ பற '' இ ப ற . Nature's Way of ensuring pregnancy! . . உ டன.'' ''உ க வ ம பா த பா எ ன ஸா ?'' ஸா ! எ மா க? டய ஆ ஸ் இ ந அச கயாக இ என த ல. ''ஸா ! ப . ம க மா லயா?'' '' சா த ஸினஸ்! எ ப வணா பாகலா பா ல ய எ லா வ ல ! அ ம கா ல வ எ ப யாவ ஒ ட. பண ச பா ற ஒ ரமாத ல! க ல ட பண ப ணா ஒ த பான வ ஷ ! அ த ப அ ற சா ற . கா சா இ ஸ்ட கா தா எ னால . உன ஸி ய வ னா ஃ ஜ்ஜி இ . எ சா தய கா த. உன கா லஜ் ல எ ப சர ?'' '' க ழ ம ஸா !'' ''அ ப இ ''அ பா யா க லா நா யா?'' ''அ த லா '' . ன அவசர க யா?'' இ ல ஸா ! ல ய இ க . . .'' ''இ ப பா ''எ அ த பா நர . எ க ஊ ல ய பா வணா இ .ல எ ம , ந லா இ . இ தா . யா . இஃ ஃ ஸ் இ ட . ஸா .'' டஇ ல இ !'' ஸா ?'' ''எ ன க டா... நா ஸ் ஒ தா பா ஏதாவ வ தா பா ப . அ வள தா . இ இ த ப ! ஆனா அ க ஒ நா 12 ப . பாஸ்க பா . ய ஸ் ல னா ப யமா அ பா . ந லா வ இ . நா
 • 13. வா ஆ த ழ ற ''ச ஸ் வ ர பா னா ற கா த. ப தக ச ண கா த!'' ஸா .'' ம வ றவ களா இ டா னஷ க தர ச பா ற . எ ன? யாராவ கத வ பா க. இ ல. க பா யா ல வ வா க! யா கத வ பக வ க ட க ட . . பா தா . ர ல வ தா வ ரா ரா . வ ண வ ணமாக யா ரா கா ம ப ண ஸ் யா சய க . ச பவ க காத தா க . ப க ப தா க . க ப க ப க நடனமா னா க . ள பர ! ள பர ! இ ப நா ம நர பா தா ஒ ர நா ப ய பால தா இ த . ந வ ஒ ற எ ட பா தாட அ த . எ கலாமா வ டாமா எ யா அ காததா எ 'ஹ லா' எ றா . ஒ ப ர , ''ஹா மாக ! ஆ த ?'' ''ம க “†¥ இஸ் ''எ ''பா . நா மாக இ ல. ஸ்ட மாக ரா இ ல.'' ஸ்?'' பய ர ரா ப . அவ டதாக டய ந சா ப . ஏதாவ சா ல வ மா?'' .'' பா பரா எ எ கா டா . எ ர மாக ரா ம ன பட த பா தா . வ ள கா . மாக ரா ம அ ண கா இர ழ தக க, ம ஜ ம வ த தபா ஏக ப ட க இ தன. ர ப இ த மா பா ப கா ச ற உண யாக இ த . ஓ அ தர க எ பா ப பால இ த . ஃ ஜ் ஜ ற தா . றய பா இ த . த தமான க வ கக . ஜஸ் ச க , சா ல . கா ச ரா பா சா டா .ப அ க இ ல. க ழ ம மாக ரா அவ சர பா கா ல ஜ சா அவ ன வாச இற ச றா . ர ப ம ல அ த வாச ல அ உ ள ச றா . அ ம கா அவ ப த ன ! க வ த க த வ ரபட எ லா பா 'ஆ ஹா ' எ இட ந ப 108-இ ஹா ட எ பவ ர எ ட ர ம ச க வ எ த . அ த க டட த பா தா க எ ர யகமாக சா ட யாதப எ லா யா க டட க பால தா இ த . க டட க ஒ ற ஒ கா ய க ன பால ந தன. 'எ , ஒ . ஸ் ஆஃ ஸினஸ் அ ஸ் ரஷ ' எ உயர அ ழ கா பா சாலமான ப க த ள எ த . பல மர ழ கா தா க . இவ க ள லா மாணவ களா!'' எ லா ர ஸா எ ட வ பால வா டசா டமாக இ தா க . அ மாரான அள ஒ த ன த த 'ஆ ஹா ' வ க டா . அவ தா ள கா ப க இ பவ ன பா தா . ''ஸா க எக !'' 13
 • 14. வா ம ப க டா ச பா க த த . அவ இவ ப கா னா . ''ஓ! ஆ ஹா ? ட ஆ ல ய த ஆ ல. லஃ க இ !'' அவ க ள க க வ வ டா . கா டயாக ஆ ஹா எ அ ட பா த . அத உ ள ழ தா . ஒ க டட இ னா யாச ம இ ல. கா டா ல கா ற த . கா கா காலா ஷி இ த . எ லா அ றக ஒ ர மா இ தன. அ க க வ க த ல ராபஸ க ப ட க மா தன. ந ப 108-ஐ க உ ள பான கா ச ர பானா . அவ எ பா த ஓ ஆ ஸ் அ ற ய. அ க பா த ஒ வ ப ற ய. உ ள அ ட க ப டாக இ த . சய க வ ச பர ஒ ர ஒ சார க கார க பல க ம பா க, அ எ இ ப கா ய . வ ப ற அ க க பல உ கா தா க . எ லா ர ப உ ளவ வ த க கா டாம பா தா க . ர க ட . பா க தய கமாக இ த . அ த ''ஓ நா!'' எ க க எ லா ம ராதமாக இ ப பா தா ய . னா கார க த தா க . ல க ப க , இரா ய க பால இ வ , தா ம தா இ ய னா! டஸ் க அ ர வ ட இ தன. லசாக ச இ க த த யாக ழ நா கா க இ தன. க பல க அ ட ச ர ம ஜ இ த . அ ஒ ப கா ல கா த க ள அ கா தா . ர ப ய பா தா . வா எ அவ ன ச ஞ ச தா . ர ப அவள ச த க த த கா தா . ''ர பா !'' எ அவ பய ர வா த தக எ கா டா . அவ ட அவ வகமாக ப ய அ ம க ஆ ல ய ல. க ஒ ப ய ல த தா . மா அவ பய எ ய ட ச ர ளாஸ் க பா னா . ப தா ப டால தா றா ச ச ள எ ஒ ப ய இ , பா ப ப , உ றக ப ட க , ஸ்கரா பா எ எ ன ன வா வா க வ யத அவ ய த உண ய .' ம ஸ்!'' ர ப இ ''ஐ க ''ஃபா . நா த இ ராவ ஸ் ராவல ஸ் வ டால ஸ்!'' எ ரா ள !'' ''வா ஐ '' வ ஃபா ச க ள மா கா ள ல. ச ஸ்'' றா ச க யாக. ''ஓ க! ச அ ந ?'' ராபஸ ஹா இட த னா . அ த க க க க . ராத க க . ட !'' ம ப அவ அவ வ 14 ன ச த பா த ய தன. எ லா ய வ ப பால
 • 15. வா பா அவ ட க க . இ அளவளாவ பா ''இஸ் ந ப '' நா'' எ தா ''ஐ தா ஆ இ யா?'' ''ட ஒ ர அவ ட க ப பா சயமா , க ட . . இ ய ஸ் ஆ ப ட ஸ்! ஆ ஃ ர பா ஆஃ நா ...'' ''ஸி ர ட ?'' எ ல நா க க க . ச ட ப '' வ க .'' உ கா ர பா த பா உட ன தா . !'' 4 ழ த எ . எ லா க ரய தன ப ட பா ர ப ம ப த மா தா தா க . யா ர பா காம நா கா ய ப சா உ கா தா . உயரமான ஒ மாணவ அவன உ கா , ''ஹா ! ஐ ஸா ம கய ! கா ஸா '' எ க கா தா . ''அவ க ள ம கா த. ளயா ளவ க . வ வ ய ச யா '' எ றா . ர ப க க கா ட க ர அட கா வ க ரமமாக இ த . ராபஸ ஹா ட ன ராபஸ எ ஒ கா வ ரமமாக இ த . இளவய னராக இ தா . க ணா லாம க ட பா க, கா ச ம சளான ப களா த பா க ன க க ச வய கா ய . வ த உட ன ம ஜ இய பாக உ கா கா டா . த னஅ க ப கா டா . ர ப த ன ம ல பா தா . தா நா ப ! அ த அ பவ ம நராக ƒ¥ வ ர இவ க ளா ச பழக வ . த இ ல. எ லா ட ஒ த ராத இ ற .ஒ த ம த உண இ ற . த ன எ லா தா வாக பா பதாக தா ய . ம ல ராபஸ ஹா ட சா வ கவன ச னா . '' க எ லா எ ன சா கா ச ற பா வாக ஒ ச வ தா பரவா ல. எ ப த உண தா பா தா த லவரா க . அ வ வ ந ல . ந க வ ய ப க பா கா க இ த ப . உ க அ ல தா . எ வ அ த நா 15 ல'' - ம ஜ கா யா ர பா காம ப னா . '' க எ ன எத வ க ஷ்ட கார க இ தா ல வ பா கா , ட ற . இ , இ த
 • 16. வா ச பா கண , உ க ப தாட ற . நா ள நா ள எ ஒ பா வ பய ல. என வ, உ க த அ ஸ ம இ பா த தாட ற ...'' எ க த க தயாக கா த க ள வ உ ள மாணவ க ட கா க, அ த கா த க கமா ர ப ஒ ச ட த . அ த ப தா எ தா ற ல. ' ராƒ¤ வ ஸ் ஆஃ ஸினஸ் அ ஸ் ரஷ ' எ த ல கா ஏ தா ல இ ப த வ இ த ம க ப வாலா ல எ ன ச ய வ எ ஆ ர ஐ வா தக இர நா கா க வ எ க த . ர ப ம ல பாக இ த .ஒ ம சா தராம இ ப ஆர தா எ ன எ வ ? கா அவ க எ லா ஹா கா தா க . அ க வ க வ வ க மா ச இ த . கா ச க வ த பட பா றா எ உ கா கா அ பா க பா டா . த வார ம எ ப க சா டா க . ப கயாக இ த பா க ஏதாவ ஒ தா கா சமாக அவ அ ம கா ற பய அ க த . மர த த யாக த எ த யா தா . பா எ வர டா . வார வ நட த வ க எ அவ க ல. யா அவ ட பச ல. சாய கால க லசாக ர ஆர லசாக ப பா வ பட கா ட . பா எ பா டலாமா எ பல ற தா ய . எ க பாவ ? ப மாக ரா பாக ஸ வ வா ர ஸ ட ஸ்டா ட ஐல ஃ ப ச ல வ . ர ப யா இ பா ம ப அ சம த . வ த அவ க ப பாலா னா ஆ கா கா ஏ ட ச வா க . த யாக நட தா . க வாச ல வ த ஸ வ ஸ் டஷ அ ல ய இ த . ப ற க ச பா அவ வ க ள பர க எ ன அ ச ப த . க பால வ எ ன வா க க . ப உ கா கா ஓ இ ளஞ தாள பா கா தா வா கா க, அவன க த ர ல நாணய க ட தன. அவ வா ம ம எ எ ரா த . அ ட ர வாச கா ல இ த . எ கா ப ர ச பால க ட நா ரா க கா தா க . அவ க ஒ வ ர ப அ வ '' ஹ மா ! எ டால '' எ றா . ர ப அவ எ ன க றா எ யாம த பா ம றா த அவ ப ய தட னா . இ னா த அவ ன உ னா . ழ ளா பார ல ற தற, அத ர வ ட வ தானாக ற த கத க ழ உ ள ச ஜ ன வ யாக அவ ன பா தா க . ர ப சயல பா , வ ஏ கா ள த ய லாம , ழ ட த நாணய க ள பா கா ட பா அவ ட இ த டால நா க அ த ன ப பா த த உண தா . அ ஒ ப உ கா கா க ட ய எ க க ள ட கா டா . ழ கா தக க ள வ கா அ தா . எத காக அ றா எ த யாம அ தா . ''அ ற ''ந ல வ எ ஸ் ச ''டா ஸி எ ப வ த?'' எ ள, ராவல ஸ் ல மா வ மாக ரா ச எ லா டா ஸி யா? ச தா ! தா . ப வ ரா ப காசா 16 இ த . ம ப டன.'' ம?'' ம ல வ
 • 17. வா ''இ ''ஏ ல ஸா ! எ னால ம ப ஸ வல பாக ச பா யா .'' ?'' ''பயமா இ !'' '' ச ச! இ த லா இ க சாதாரண ! இ த ச. உ ட கா ல னா 'ம ' ப பா க. த லல ஒ ந ! உட ன மய கமா ப. த ச .. ஸ வல பாற ஒ த ம இ . த யா எ க கா த. யா டயாவ . டமா ள ளா பார ! யா ஸ வ ரா வ ளலதா ட ச ன ச . இ ப சாய கால ம ஆர டா களா? டா ஸி எ த ன கா த?'' ''எ த ன யா ஸா ! வ டா !'' ''ஏ பா ஒ ''இ ல மா ட அ பவ ம '' த வார வ தா லஇ ப பா சா ஆ ஸா , என அ ம ற?'' ஸா . ளாஸ்ல ம தவ க கலா டா ப றா க. . இ த ஆ ஸ ட வற மா இ . பாதா வற. ஸா , நா பா ற . என ப வ டா !'' ல கா சா ,ம ''கா ந லப லஇ யான எ ன சா ல ச ய ற இ த வ டா , ஒ ட?'' கா !'' ''அதா கா க. ஏ , ஹா டா ''எ லா ல மா ச . என இ த ஊ மா ச ஒ கா மா ச பால இ '' யாக ஏ ட லயா?'' டற !'' ''எ த , ஸலா பா எதாவ தா பயமா இ ''இ இ அ வள இ வள ஆ பா ஒ இ ய க இ ''இ '' ல ஸா . என ளாஸ்ல ஒ ''இ பா அவ எ வ த சா . ஸா நா சா .ஒ சா வர ட ஆ ஜ஻ தமான டஸ் இ இ ல! நா !'' லபமாக உ ன அ ம கா யா? யா காட க ய க . அ த பா கலாமா இ ன எ க இ ய பாக ஸ் இ ல. ம தவ க கலா டா ப கறா க.'' பால இ பா ற ல. ஆனா ல!'' மா! ஒ வார த பா த! அ ?'' ல ல.'' லயா?'' றா க. நா கா ய இ , '' ரா ப நா பா க! நா ஒ ட வா. ல இ ய க ள த ல ச கலா . உ இ க ப றவ க, வ ல ட ச 17 வ சா க ற க . மா மாணவ களா ஆனவ க, மா க ,
 • 18. வா ழ ப ப தக எ லா ர க. அவ க த றா க உட ன ஓ ய ன எ ப ன இ மா தா எ க னா ?'' யா! எ த 'எ லா ர தா க யா !'' அவ ட ற ப டா . அவ ட கா கா தா . சாய கால ஓ அ னாரா ள ம ஹா ட நா ச றா க . இ பா ப படல ச ல த . பால ம ஹா ட ஒ ர ன சா க பால இ ஸ ட இர ட டவ க ந டயாக சார ''பா ன பா ச கலா . அவ க ல யா ரயாவ ஃ ர ன அ பவ த க பா . ளாஸ்ல கலா டா பா ட ற சா ற ஃ ஸ !'' ''எ ன ஸா ! இ த மா '' ன அ ப இ இஷ்ட லாம தா ச யாக இ லாததா மா அவ க ச ல !எ த லஇ த த . ஆ ஏ டக ம கட வா ஜா தன. பா ர ன ஜாஜ்வ ய !'' ந லா ஸா . ட பானா அ க .'' 'ந ல பா லாத எ லா இ பா இ க. அ கற ப பா லாத த த க க க ! ஸ வல வ த. அ த அ பவ ஏ ப ட . அ காக ஸ வ ய ராக க யா . கா ச ஸ் ! எ ச க பா . நா எ லா சா த ர . கவ ல படா த! அ காக இ த சா க ய தா பா காம ல ய டா டா கா . பா ற சா லா த! பா க வ ய ந ல ஷய க இ எ த ன யா இ .'' ம ஹா ட க டட க அ வ க த னா . ''நாம ''எ பாக க ''இ ன '' ய இட க பா ஸ். ஆ கா த ர ப எ நா கவா ட யாக ஒ பா ட கா பா அவ அ வ ம க வ தா பா !'' லஒ .'' ?'' ய லா '' ஒ அ ஸாஸி யஷ டா '' க வ ஊ தா . கா ள, ப பல ச வத இட கா பா றா ?'' ய ''எ பரபர பான பா வர ச உயர ர மா ட அவ க ள அ ண ள ஸ் க ள கட கட பா ரா லஇ பா வ றய எ க ஊ ல பா ட ற ?அ த ர தச ட நட தா க . கா இவ ட தா ய . எ பா .'' தா க வ றவ க . ப இதமாக இ த . ர கழ ப லாம 18 ஸா .'' ள பா க.'' , கா ர ல கா க கா த ய பா இ த . க ணா ட
 • 19. வா ச பா அ ம கா வ ணவ ணமாக பக ள அல க த . எ லா சா கா தா க . உலக உ ள ன ற ன த ப டா க . காதல க அ வ பா த கா கா தன . ச தா க வா வா இ அநா தயாக த ன கா தன. ம ச டா ஸிக ம ச டா ஸிக ள ர கா தன. நகர வ வ , அ ப , ப ச எ ஆ ர க க கா தன. கா அ த இ த க வ ஸி இ த மா ய ட அவ டய ய சா ததா . றா களா . அ தா க இ த . ஏ தா ஒ வாட க க இ ய க பல ய ட வாச கா தன . ழ தக ஊடா அ ம க ஆ ல ப கா இ ய டா ட க கா உ கா தா க . ம ன க ப ட வ உலவ மாக ரா பல பா தா . பல ர அவ அ க ப னா . ஐ டால கா உ ள பா உ கார, ச ர யா வ அ ம கா அ ச ஒ க க, ர ய ல ஒ ழ த எ பா வ க கா டா ஒ வ ர ஒ வ ர கா ஓட, ர ப ம இ யா வ ட மா இ த . த க யா ம த . பாடவ த அ மா ஸ் ரஸி க ன கா க தமான இர ஆ ர ப க ‘பா ஜாத ஷ்ப ச யபாமா' எ த ஏ தா பா கா ஆ னா க . அத அவ உ கா ஒ ராபஸ ஆ இ த வ தா . ல ள க ச ற, ர வ ச றா கா க ப . ப பா ன, ஓர தா ம ன. ர க க, ப சர க, . தா 5 ஒ வ ஷ ஒ வா அவ ள ம ல க அவ ள அவ ள வா ட வ தா , தா க ய ப க உ கா பா இ ''இ ல ஸா '' ம ட கா ஒ ச த மாக ய - எதாவ மான க தா நட . ''வா ஸ் ஷி ஆஸ் ?'' எ ''ஷீ இஸ் ஆஸ் ஷ்ணா ''†¥ இஸ் பா ஷ்ண ற ரா , ''எ ன பா டா இ ரஸ் கா இ ர அ ம க ஒ கால தா . இர பகலாக ஏ வ எ லக ள இ பா ... ' க கா ஃப பா .'' ஷ்ணா?'' 19 வா' வள . ஸ் பா காம அ க ய தா சா '' எ றா . எ தஒ கா னா தா க த க ழ த.
 • 20. வா ''இ சா ப தா அம ரகதா ற . ஷ்ணா யா சா ற .'' ''வா ஸ் ஷி வ இ மா ஏதாவ க கற ... ரா ஹ வா ஸ் டா கா ஸ் யா ச பா கா க டா ?'' ர ப இ த லா கவ ல ய இ லாம அவ ள ய பா கா தா . ம தாதா இ அவ ப சயமான ப கவா தா ற த ற . அ த க ரலா ஓ பா றா . ப க யா எ பா தா . கணவ ன கா ணா . அ த க ணா அ மா மா யாராக இ கலா . ர ப எ பா ''ஹ லா ம '' எ சா க ஆ ச ப டா . எ ''அ ''இ க யா ல. பா? அ ல ஸா ... த க பா இ சவ க மா '' பாலாமாவ ...! இ நா டால கா ண நா ''இ ரஸ் ட ? எ றா ரா . ''இ ஓ எ சா ல ஸா . இ த ''அட! எ ப த மகா ! கா ''பய படா பாகலாமா?'' ஸ வர ல. அ வ றதாவ !'' க ற இ . கத ட, ர ம மா கா ள, அ த க, ம தா எ த ன நா வ வ த பானா . இ தா வ டா . எ ன ல. இவ தா அவ ள சாக பா தா . தா . க ப ச ம ச பா ட பா பா றா . லசாக ஸ் . க ஒ ர கால லாலா த ல ய ன யாம அவ ன கட பா அ த வாச ன ய றா . தா க க மா ஸா '' எ சா ல க யாண க யாண பா பா ஆ வ பால இ தா ?'' .'' ?'' இவ ளதா ல...? ளா க. நா ''அடடா! நா ஞாபக ...'' த ம டா பா ல எ நடன த சா கயாக ஒ க ம ப வ ஒ பா அ ப ய உ ற பா றா . இ ல பா க ட வ க கா இ பளபள வ கா ச ச த ஒ ர னமா ல கா பழ ர ப வ ளய தா ற ப கா ச தா ச ''இ த பா இ த . இ க?'' அவ ச யா ள பா ச க இஸ் க ச க டா உ க பா ரய தன பட காம ட ன. 20 க த ! பாற அழகா தா ல.'' இ தா பல
 • 21. வா ''அழகா தா ''எ இ பா பா.'' ன வய ?'' ''ப தா ப ''ஹஸ்ப ''ராதா ''ஐ ஷ ஃ '' வ த இ ப தா ப எ ன?'' ப டா இ அ .'' ஸா . அநாவ ய க, அவ க ள ச ப ம னமாக இ '' அ த ராதா ''அ த லா பா .'' .'' ர ''த ச ஷ த எ பா க னப றா பா த ரலா . பா அ ''அ ப கா ச ரா அவ நர க ன ஸ் த க வ டாமா?'' தா க னா?'' மா?'' ய ட வாச ல கா '' எ ல.'' ''அவ க மாக ள ப தா . வ த கா, எ ''வா க ஸா கலா கா க. அவ க ப மஇ ல என .'' ற .'' காக கா பாகலா '' எ கா ச நர காய '' எ றா . தானமாக ஸீ அத பா தா . '' ஆ க ஃ ஸ்!'' ய . ''ஸா .'' எ ட ர ம ப க அ ழ கா இ ற ப கா கஅ க ச டா க . றா . ம ல எ ஸ ர பா ஃ ஃ க ம ல ப ச ள அ த யா நகர அ வ க ழ தா . மகா ! வ ண வ ண சார எ க நக த க ட வான கா ப த பா த ன தா ன ட கா , கல மா கா இர ஒ வான வ ண பகலா த . ''இ க ல ட பா இ தா ல ரா ரா பா .இ த ர தச இ லாத நாக க , க ச இ ல. இ க இ லாத கார க இ ல. 42-வ த , ரா வ ய ட ஸ் எ லா பா அ ற உன ப தா ஒ ஷா பா கலா எ ன?'' ''ச ஸா .'' ''உ க பா எ ன ட பாறா .'' 21
 • 22. வா ''இ ல ஸா ! என ''அவ ள மற க! அ ''அ ப பா க பால இ பா .'' தா ன?'' ல.'' ''ஒ ப உட கற இதபா , இ த த ஸ் க ஸ் ள , அட எ வள ச சான ஷய இ க த மஸாஜ் பா ல , டா லஸ் பா , ஸ் ஸ்...'' க ணா வ யாக ப ய எ க ச க வஸ் ல ல ஸ்' எ உர த வ ண வ வ ச வ ள ந ன த ஜன க க பா கா தா க . ''கா ஸ் ஸ் ஸ ய வ கயா ப வா க.'' ''உ க ''இ ச இ த லா ல, உன காக தா தக அ ணா ஓ கலா . ப லஸ் , இட லாம ம தன. ப மா இட இ . மா ஸா ?'' .'' ''என காகவா?'' '' ஸ ஸ் ம தா னா எ வள வா லப இ த தச ல. உன த வயானா ஒ வார ட ஒ ப ண கா வ கலா . இ ஸ் ஸா ஈஸி! எ ம ன எ ன ச ற கா ச நா ள வ சா பல இ த . அ ப இ த இட வ த . எ ன வணா ஆக த யா பா ன . த யா பாக வ டா . அ த எ ப சா பாற த யா . ஏ தா ஒ ச ல ழ ச . ஸ் க ஸ் ள . மஸாஜ் பா ல எ லா பா தா . உ ள பா ர ம சா பல உ கா த . அ த பா டால கா தா, உ டால வா கல மற க யாத ரா ய உன த ர சா னா. கா தா அ த வ க ட உட ல ஒ இ ல அவ ட! ப னா வய பா ! எ ட றய வ பண இ த . அவ ட அ த ன வ க கா ச ட ய பா வ யவ ட .'' ''ஏ ?'' ''அ த '' த ''அ வ '' ப எ தலா உ க ம எ . பா ''இ த '' பா பா டா ட சாயலா இ ன டய சா த கலா .'' எ வர உட ய ப தா. ,வ சா .ஆ வா ஸ் . ல பா எ ல ய!'' ச !'' க ஸா .'' சாக . ட களா?'' 22 ப தா.'' ழ தக
 • 23. வா '' பசாம எ ''ம ப ன? நா க க யாண ர ச ''இ பா த இ ந ல பா ணா பா ''இ க ?எ '' மா கஉ ஃ ர ய ஸ் தா இ !'' தசமா?'' ல. ஆனா அ த சா சா ல .'' தா சா ல க க ற?'' க ''இ த '' இ பா வா ஸ் சகஜமா ஸா ?'' ''ஏ ''ம ப ச ட ஸா .'' பா ப எ ன சா ன?'' தா.'' நஸ் ந ... எ க பா ''பாவநாச எ லா ன ''அ த ல. ற த?'' நா பா எ க ரஜ் .'' பா ஃ ப யா பழ மா இ த . அ மா, அ பா, ணா க. உ க ட சா பா க சா?'' ''ஆமா ஸா .'' '' ஹ ''இ ஸ ஸ்?'' ல.'' '' ரா ப ஆத ச காதலா ''அ ப ஒ இ ''இ க அ க ?'' ல.'' தா , த கா ...'' ''ஆமா ஸா .'' ''இ யா அ வள ''ஸி . எ ன டா க.'' ர சா? க ட ந ல மா ''ஜஸ் ல ''ஜஸ் பா ல த ! அ த நா ட . எ க பா எ '' ன ளயா ட லஎ ட சா னஆ . எ ?'' ன அ பா த !'' அவ அ பா வ க க ப சா எ ன கா பா லயா?'' 23 த னா ... எ கா ல ய ன ஸ் ர ப வ ர னா .” .
 • 24. வா '' க ட த பா? எ பா க டா .'' ந ல வா க அ ''ஒ ள, அவ ள க யாண ப 'ஐ ஸா ... அ வள தா பா அழகா.. இ ''அழகா இ ''அ ம தாளா...? நா கா ல இ பா ' தா பல றக ச யா கவ க க ...'' ல. அ ம க க ப ற பா ன மய '' பா எ ன சா ?'' ''அ கா ச வ ஸா . கா ச ழ பமான பா . 'எ எ க பா அ மாவானா இ ப சா றா க, ஐ ஸா '' அ வள தா .'' ''ந ல வ த ப ச ற ன ப ற . ப சா எதாவ றன ஸா .'' ல ய!'' கா ச அழகா இ களா!'' எ றா . கா ஸா . எ ன அ த ஷா 6 ஐ தாவ அ வ டால இட அ ''பய படாத! நா ஒ ர மசா சா தமா க ''நாம எ க ''எல ''ஸ உ ய இ ஃ த அ த இட . பா பா த ய னஎ க ட இட அ ழ க த பாவ என வ டா . க பா கா'' எ றா மாக ரா . ச பா த பாகமா ட . பாறதா இ தா பாற ?'' ஸ கஸா?'' எ ''இ ல. இ ''அ கஎ ''பா ர ப ன தா த கா கா மா நட தா க . கஸ்'' றா . ஸ் கா ள .'' ன?'' .'' ழ த 1928-ஆ வ ஷ ய அ ண இ அல காரமாக வர வ ற . பா இய ர க இ கா க உ உ ப இட எ லா ச த ப கா பா வயாள க க ள ர த ற ஒ கா ன. ப பல வ ண வ ண க ணா க ள கட ச றா க . ள க ஆரவாரமாக அவ க ள த க ளா வ கா க, மய ஸ கஸ் பால இட க ஒ க ப அ ஸ் கா ச த இ ளஞ க தா தா எ பத பா ஆ கா தா க . 24
 • 25. வா ''உ க ஊ ல ''உ ஸ் கா உ ஸா . இ வள ''ஃ ஸி க ஒ வ டா ஸ் ப அல . ட ''இ ல. பா கரஸ்ஸா ஆட மா டா க.'' . அவ ள . . காஸ் - காஸ் சா டலாமா?'' ஸா .'' ஆ ஜ இ ப யாச மற பால ஆ கா ல யா, அவ ஸா க டாளா? ஒ கண ம தா ஆ னா . ''இவ க ளா பா டா?'' யா ட ஜா பா ஒ இ வா. அ த உட காக வ அ த பா த யா இ .அ பா ஏதாவ கலா ச பா ஒ ம தா அ த இட தா க . ம தா இ த லாம மா கா தா . இ த ஊ வ மா யா வ உ ட மா அவ ட அ த மய வ ட யா !'' ''யா ர லா ?'' ''இ க ஆ கா க ள.'' ''எ லா இ பா க. ஆ வா க. இவ க வயசா ரமாதமா ரஸ் ப ப வா க. உட ப வர மல சலவ கா லஓ .'' னவ க ம இ ல? வயசானவ க கற த ஒ க வ மா டா க. ழ க ளா பா க. அ ப வய ல க யாண த ப மா வ பா க. எ த க டா வா வா க. ற கற த ய ண . அ ம கா வ ர ''ஏதாவ காக எ ப ''அ ம சலவ கா நா ன ற பண எ வள த '' த யா '' வா வ '' அ ல டஇ றய பா க வள கறா க பால.'' இ ல. அ மா?'' ஸா .'' பா இ ல எ ஃ யா இ மகா ! நா ன ர றஏ ஒ த ம யக சா னா . டா ஒ அ த பண ரலாமா !'' த மா?'' ''அதாவ பரவா ல ய பான வ ஷ சா ஒ ஆர சா க. நா ன னா அதனால ரா ப தா தர ஆ . அவ ற வள ற க ளா இ . அ காக ஒ த ஒ ஐ யா கா தா , ஆ கா க ல வள கலா னா !'' ''க லா?'' ''ஆமா னதா க அ தச ரா க ச ல ச க ! ' ப ஸ் டா ' எவ னா ஒ த ள ! ஆ கா ச ல க . அ ட; க ப ட! க ல வா அ ழ 25 டா . ச஻ ! பாற !
 • 26. வா ப ள ''எ லா க வ கற . ரஸி!'' எ பா சற !'' .'' ''ஆமா...!'' இ த ஐ யா '' கா ச றா ர வ ஒ த ய டால ப டா .'' . '' பசா வ வ எ ன ப ற த றா க. எ லா ம அ கற வ ர ட , அ டயற ல ஒ இ ல! எ அ த ன லப ! அதனாலதா இ த மா த க ள தடறா க. சா க ன ப னர ட களாக இ தா ச யா ஒ வார பா அ தா ! டா ஸ் ஆ பா க யா?'' எ றா மாக ரா . இ லயா? அ மா '' வ டா ஸா பா கற த பா '' எ றா . னா காலாடா எ ற எ த யா ஆ ட ச தா . ப கல ஒ மா யாக இ த . த கா ட பா ''இ த மா கா ட க எ ன எ ன வா ர ப ம ஒ இ .ஆ ளஅ .'' ஆ , ர எ லா தா பால இ த . வா க. யா ள இர வ த பா ஒ ம இ . கா ல கா லஜ் பாக வ பால வ இ ல. பா நா ரா . பா கா கலா எ மா தா . ஆனா நா ள யமாக ல ச இ ற , ஓ அ ஸ ம க ட ன வ . அ த இ தாட ட இ ல, ம ற மாணவ க க உ சாகமாக இ க அவ க பாவத க வ பாக இ த . நா ள பா தா ஆக வ . லக பா எ தயாவ தக த பா எ ட வ ய தா . த கால எ க வ ய தா அ த க ய . அவ க பா க ள எ லா யாராவ ப றா களா எ ப த ய ல. ரா ப கா ட பா ம தா வ அவ த எ ன பய சா வா எ கா ச நர யா பா தா . ன வர ல. னா காலாடா னா கன லாம னா . ல ர ய க ணா பா த . உ கதகத பாக த . வ சயாக அ த ன தக க அவ ப ப ஞாபக ப ன. டா வழ க பால ம ன . ர ப வ ப இட உ கா கா த அ ஸ ம ட அவசரமாக எ கா தா . ஒ க ப ன ம க ப வாலா ல இ ற . ப க ஒ ப ய அ ணக ட ட ட பா ற . அ த ட ட அத னா தா அதனா ழ க . அத ய பா கார க ப ஏ கன வ ட ட ட பத ப அ த அ ண க அ ஒ ஃபா ட வ க ஏ பா க ச கா ற ! இ த ல அ த க ப எ ன ச ய வ எ ப த 1,500 வா தக பா எ தர வ . எ ன எ வ , எ ப எ வ எ ப த லகா யாம எ த யா கா தா . ல சர ந றாக ட பா றா . ர டா ஆ ச ய ல. இ லக த பா வ யவ வ ய வ டஸ் அ இ த ப அவ ன தா . ஏ தா ஒ ஷ்ப த அவ ட கா த பால இ த . பா வான லமாக இ த . தா ப யாக இ த . 26
 • 27. வா ச பா அ த ப அவ ன ''அ ஸ ம . எ டாயா? எ க டா . பா தா . இவ ள வ பா றா . பய அம தா வா, ம யா- ச யாக ஞாபக இ ல. ஒ ப க வ ட ஆ ளக பால ரா வ தா . ச ட ம னதாக ஜா க அ அத கால ர உய தா . ''ஏ தா எ '' எ ட ம க எ நா ப எ ற ''நா ஏற றய அ ''இ த ய லா யாராவ ''ப '' ம ப பய எ எம ''உ பய றா லா .'' த தா எ லா ''உ '' எ ர த ப .'' கா ச ற எ ல கா '' எ இ கா வ றா . பா களா?'' ல மா க மான த வா க வார பழ வ பா றா க .'' ன?'' .'' ரஉ ச கஇ ஒ எ த ஊ ?'' '' ட டனஸி. ஆனா , இ க ஸிஸ்ட அனஸிஸ் டாக இ ச தா அ க ச பள வ . அ த ஒ கா தா வ ற . உன இ றதா?'' ''என மா ட த லகா டா எ ய ற .'' ல. ல சமய க ற . எ . .ஏ. இ த நகர எத காக இ வ ''என எ பா ம அ ப இ ற '' கா மஷி கா பா இர கா வா கா அவ ட நட வ மர த உ கா தா . ''உ ன வ அவ க கலா டா ப வ த பா த . அ த . என ஓ ஆ வ உ . உ க கலா சார த ப இ யா ப அ கா ள ஆ சயாக இ ற . ஒ ற வார இ எ அ ற வ றாயா?'' ''ச '' எ அவ பா தா றா . அவ வா அவ ன பா இ தா . அ ம ய . ''எத வ பத உய கா ந க ற எ ட தா த ''நா ரா இர அ ம கா எ கா ற !'' ம ன ச த கா தமாக ப க க க தா . ம வய சா வ ற கா ட 27 த பா ற '' எ . ய மா , ஓ ட கா ரா ப கஷ்ட எ ற த ய ல. நா ச பா லவ தா அ கமா .'' எ கா டா பண கா எ பா '' ன ய . மகா ! க
 • 28. வா ''ந வ இர ப . என ''என '' ஒ ஹி ஸ அ த லா ஒ ஹி தா ன?'' வ க இ ற காவ ஒ நா றன! நா சா ல ஹி ஸ த ப த க பானா உன எ ஆ வ னா அ த ப கா நா இர கயாவ பாகலாமா? எ ன சா பஸ் ஸ கா ''எ க ஊ ர ƒ¥தா அ ப '' எ சா மா டா .'' யா க றலா !'' தா ! நா சா ன த எ லா ய க ள ய என ல?யா எ ப த த வ இர ஸீ யஸாக எ ய ல. ல. க ப ஒ வ ர ஒ வ இ ய அத கா ள த லயா னா டா ஊ கா ளலா த ல. 'ஐ எ க எ ற .” அ த வர வ ம தான சரச வ த ''கா லஜ் இ ''ஒ அ வள ஏற றய . '' யா இ ற '' . ''அ த பா அ ம க க ள ய என தமாக க ' எ க சாதாரணமாக சா க . ப தமான அ த .... அல ய ப வதாக அ த !'' ''நா தா . றா ?'' ளயா '' த இ 'ஆமா'மா, 'இ ''ஏ க .'' க வ எ ன ட அ கமாக றய ப கலா . ப ளாஸி றா ?” எ றா . ல ட த பா ரா ஸ்பா னா க பான நகர அ இ த ன ஏ க ப ச பர ஒ கா பா ற ல இ ப ஆ ச யகரமாக இ த நகர மா த ப ஏழா ர ஏ க பா ர தச ம எ றா . ''இ த மா ƒ¥ உ க ஊ இ றதா?'' '' ச வ .'' த ''ஏ பா க?'' ''ஏதாவ '' பா எ த யா “ஹி க எ லா அவ ய ல. பா த கலா . உ இ த பா ட த கா எ ''எ றய ப ச க '' எ மாக இ த . ரா . ''எ னஇ கா லஜில?'' எ றா . றா . ?'' அ ம ''ச யா ப க க பா ந ட சா. அவ . உ க பா ட ஜா ர தயா இ ல ட க !'' 28 ட பா எ , ர ஸிய வ ய ன தா !'' . அ ம க
 • 29. வா ''நா ன எ ற '' எ ச பா றா . 7 ர ப வ நட ப அ த ன பாசா பால தா தா ய . ப ய ராபஸ க , வய வ த மாணவ க எ லா ச ஆ ளயா . ன வய ஆ ய அ பா - அ மா ளயா இ பா அவ க கா வத அ க யாச இ ல ய உண தா . அ அ பா-அ மா இ ல. அத ப கா ரஷ க . த வ ஷ மாணவ க அ த ன ப ர ப பல கா ப ரஷ களாக (இ ப நாலா) தா க . ஒ வா கா ப ரஷ ப . ஒ வா ஷ களா . ஒ வா ஷ இர தா சா லகளா . இ த தா சா லக ள ஆ ஆறாக , அ த ஆ ஒ ர ப ட த உ ப ச வதா அதனத கா ப ரஷ க மா க பா யா . இ த பா ய சமா க மா க ஸ , ள பர க , எ த ன ப ர வ ல எ கா வ . எ த ன ப ர பா கார க ட ஈ ப எ ற லா மான ச அ த வர க ள ப க ட சம க வ . அ அவ க மான க ள அல கா ப ரஷ ழ மா, வாலா மா எ ற அ ச கா . நாதமான ளயா தா . ஆனா எ லா அ த யஸாக எ கா டா க . க ப ன இ ஜி ய க ள ர னா க . மா க க ப ன ச க ள வா க ர தா க . கா வ ளமாக ப னா க . இத க லா மா ! இ ப மா கா ப ரஷ லாப ப னா ; ப மா , பா ஆஃ டர ட ஸ் கா ப ரஷ எ த ன மலாக இய ற எ ப பத . ர ப வா த கா ப ரஷ அ த ம எம ச ஹா ட எ பவ ட இ தா க . அவ க கா த பா க ட எ த ன யா ல ச டால நஷ்ட கா ய . கா மா பாடாம ஒ பா மா வ கா வ ப ; 'ஒ ளயா டஎ ப ளயா றா எ ப ய ல. ளயா ஜ ப தா ய .'' ஹா ட ரா ப நா பா தா . க ப க தா பா க ன வ ''உ க ட ச த த த '' எ அர கா தா ப வ அவ எ ச ல அ க ப 'இ ஸ் ஆ ஸி ' எ ர ப எ ன உண வ எ ட ய ல. ''ந டய கா ப ரஷ வாலான த வ றாயா?'' எ றா , அவ க ப ? மாக ரா எ ச கஉ ய . ''ரா ரா ப நரமா கா டாட ஒ இய பாக தா க . ம ய . நாடக பா கலா இ த . ஓர .'' ''கா இ ற . நா கா பய ப றா ? எ ன க இ ப த கவ தா . அவ டமாக இ ப த அவ பா உ டா பயமா?'' ள ப கவா உ டக 29 ப ரமாக ற . ஏ எ றா . க பா பா அவ மா லசாக த ய, ஏ தா ஒ
 • 30. வா ச த ப இவ எ ஒ தஎ ச கயாக ''எ ன ப க அ ழ க கமாக மல த . பா றா எ ச பா றஎ ண ன நாடக ?'' '' ரா வ எ லா ம ந எத றாக தா ''என யா க ட இ ற தா அத தா பாக . .'' எ ன ற .'' ''நா ய வ ற . என இ ற எ கயாவ பா ஏதாவ ச தாக வ . ஆ .எ .எ . கா ப ரஷ வாலான ரா ப கல நா ள வ வர ல எ றா த கா ல பா ற . ஹா ட ப கா டா எ அ த '' எ றா . நாடக எ ட ர ம தா . அத காக ப பா க வா கா டா . ''இ ப த டால ! அ ''இ ப த டால '' ''க அ வ ச ரம !'' எ க இட எ பா .'' லா?'' ட வ ச க ! பாழா ற ய த ர!'' க ட பான க பா ட தா . ''க ட அ ழயாத இட ம இ கா ல - ப ''எ ட ர ம வ ர எ ன ச வ எ யா தா க . உலக ர ச ட பஸ் ம க டக அ ல தா க . மா பா யா நகர த உயர பா க னா . பதாவ மா ம க டட த மக அ ண கா த . அ ஒ த யா எ றஒ ம டான க ட பா அவ ஹா ப க வா கா டா . ''உன ''ஃ ர ''இ ''ஏ ...?'' ஃ ர! ஹா லஎ த ல '' ன கால ஜீ ?'' க ?'' ''எ பா மா ச சா மா ''இ க '' வஜி ட ய க ''எ ட பா றா ?'' ல.'' எ லா ற மசா க ட கல எ க ?'' ''ப ர சா க ப !'' எ பசாம றா . ஹா சா ல 30 னா . ப ற .'' த க
 • 31. வா ச பா '' பான வ ஷ ஒ வா இ வ யாகா வ ப ப னா . பத ச யாக சாஸ் ர ஒ ற இ றதா . ஒ பா ர த ர அ ர யா க வ உ வா களா ...'' 'ப ட ச '' எ உ ச தா . ''எதா ? எ க க ப லசாக தா . ''இ யா எ வள வா ந ல ஷய க இ றன. இ ஒ தா உன ஞாபக இ ற .'' ''இ ப வ பா காஸ்ல இ ட எ ற .'' றா . என த அ த ய பா க ''எ னா ச ய யா '' எ தானமாக சா னா . அவ ப சாக தா . ப க அ ப ஒ அழகாக இ ல எ தா ய . அ க இ க சா வதா லா எ ன வா, ம சளாக இ த . அ த அவ உண கா ட பால ச ட ப கா டா . எ ய ட ற பய ''இ இ இ கா ம நர '' கா ச பழ கால ப ச க டடமாக இ ள ப பாலான ய ட க பழ , ஒ ஐ தா த க றன. ஆஃ ரா வஎ அ ''எ லாவ இ ப தா இ ல ய மா நா ப ஒ நா ப இ அவ கா ''இ ல'' எ '' த ற , அ க வ உ கார லயா?'' எ அ உ கார எத வ எ அவள எ றா . உ ன பா தா எ றா . ''ஒ ஆரா ச . உ த .'' ள பா ; ய ட க தய -ந க க அத க ப னா ''ஏ ம கா இ '' அவ ஜீ ஸ் றா ? உன றா . ''ர ப ம னமாக இ க ''ஒ ? அ வள வ ஜினா ?'' '' க ட கா ட றா . நாடக க !'' 'ஆ , உலக உ ள அ த ன நாடகா ய க எ இய பாக ளா பார உ கா தா . அ த ச க யமாக இ த . ர ப அ ல டா க . ற '' எ றா , பரவ ப இ வள ட கக ள னா இ தா . ஒ கண ப றா .'' ப க உ கா உ கா கா ஒ டாஸ்டாய ஸ் ய த த இ லயா டா . ''த ஸ் ப ட '' டஸ ப , த ற '' ல.'' ர க , ''உன வ க ப ள க ர ஒ அவ பால இ க த ப இ கா , ச ட றன'' எ மா?'' எ றா . ப ர சா ப வ 31 ப த அவ ர க ள ப அ யாயமாக ப ட . பால உட ப த .
 • 32. வா ''உ ப எ ச பா த பால ன?'' '' ம , மற டாயா?'' ''இ ல! என த ச த ஞாபக வ த .'' ''அவ ள ப ''ம த சா ப , பய எ ல ஒ இ பா சா ப ன?'' தா!'' ''ம ...?'' '' தா...!'' ''எ ''ம என ''ம ஒ கா னஅ எ த ?'' றா த க , த . சமஸ் தா!'' எ சரச இ ச நர ம ப ற .'' க சா ''அவ ''அ க அ ம கா எ லா உ ள ச ட கா ப பால அ த றா க ? கா ச கா ச ச அ ம . அவ க ந கமான இ கக அவ உ கா த இட பா ப பால இ எ ''இ ப த அ ம யாக எ ற லா அ த , தா எ த வா தயாக இ கலா .'' டால '' எ டா க . ''அழகான றாயா?'' எ ன லப றா பய ! எ பய ல ய ஏ தா றா . ( ல!'' எ ன எ ல ஹ ?) றா . ம அ க, ன ஸிய ய ட ர ஞாபக ப வ டமான கா க ப த உ சா இ த . ழ கா இ த . ராமா தக றா க . ந க க த லக ஏ ரா ள தா ய . றா ம . அர க இ ச த ட க டாக, ச ட பால இ எ லா த . நாடக ப க தா . வ ந க க ள இ ல. ஒ க மாட மத ய , அ ஒ க காஸ் , ஒ ம னாத வ டா ட . அ த க க க பமா றா . அ த ம ற வ ம ற வ , ற த ழ த ய கா றா . அ த சா க பா ஸ் இலாகா ஒ ம னாத வ டா ட ர அ ற . அவ அ த சா பா அ த ப ஒ ம அ யாத ழ த பா இ ப த , அவ -ஏ , அ த மத க பமானதாக ய ட ச , ஆ ச க இ லாம ல அவ ந றா க . ம னாத வ டா ட அ த ப ண ஹி னா ஸ க ஆ அவ ன வய க க ள கா வ றா . அவ அ யா ம ச க உ மயான காரண வய அவ ஏ ப ட கா மக பா ப தஅ றா . 32
 • 33. வா இர ட நாடக ''எ அ ர ம த . ன ''ஏ க லா இ த நா எ ன வா ''அ த ''ஏ ஒ ர ச ய வ த பா இ ட வ ''எ ப ?'' எ க பா த ! இ த மா றா க ? க தா க க எ ம ''அத நர வ '' எ கா பால இ ச லா க டா த பா பாட ப ட அ த ம . நாடக க ள எ லா க மா டா களா?'' அ கமாக வ ச ர தா எ ப பாட .'' றா ?'' றா . ?'' க ''அவ டய ன வய தா ட க ர ந ''ஓ மகா ! எத க . அ த மா எ பா றா . த பா அ மா இ என ற .'' ?'' ''நா ழ த அ தத ! என லசாக ஞாபக இ ற . அ த ஒ ச பவ எ மன ஆழ த ட த . இ ற ம ப த லகா ய . இ இ த மா நாடக பாக வ டா . த லவ '' எ றா . கா அவ ''ஸ்டா ட ட ஏ ஐல ''அத எ உ கா . அவ கவ த ப த . “எ க ல ப பா பாக வ கா றாயா?'' எ ?'' எ றா . பா .'' றா . 8 ர ப எ ச றா . ற அவ வ ''அ ர பா , '' வ ''பய படா த கா பா ய '' எ றா . எ டா , ட மா சா ட ன . எ த நா அபா ற '' ம ற ?'' ''கவ ல படாம வா. எ இ ய ந ப ன ஸ்கா ட ஐல அவ டய க ம மாறாம ச ற '' எ றா . கா ர யா, ' ரஸி எ ' க ட அ த ஞா வ எ ஆ ர கண க ட க ல பாயாக ள ப கா த . '' ந டாம ப றா க '' எ றா . 33 ப ரமாக இ த ழ ம பத பா
 • 34. வா ''இ த ஸ் டஷ ள பர த எ லா ம 47-வ எ றா . ''எ ன?'' ''மா ல வ த வ ளக த க ய வ வர தா டயாக அ ம தா ''உன க யாண ச ளாஸி க கா வ .'' ச வ ''க ட க இட இ ''ஏற கா ச பா ஆ க ''இ த இட இ க பா இ ழ ம ய ஒ எ கா ச என பா க வ டம . பா கா ப சத ஒ மா . வ த . ப ச அத காக த ஜமாக வ இ த ச ட !'' ஜா கா த த க , வர வா கா தா பா மா?'' த க, ''இ த ழ ற . .'' டதா?'' றய!'' '' ய ல'' '' ச சயதா நா த '' க யாண ட நட க ல. நா ''இ தா க ட நா அ ட ம றா க ல.'' பா தா . .'' எ லா ட . என ய அவசரமாக சகஜமாக ''சகஜ தா ! உட சகஜ ல'' எ றா . ''எ யா ?'' ''அவ கா ச ர கா ளலாமா எ டானா?'' ''இ ''ஏ ச ட .'' ப ன ''உ க பசாம தா ம னமா உற அவ த த ஒ கா லாம !எ ன கா ன ற வ தா . என அ றா க ள?'' த கா வ அ வள . டா ?'' அ ''அ டவ எ ப எ பா , பரபர மா த த வ தா டயாள க ள என ய ல.'' எ க உ சக டம ல. அ ட ற வ ர எ லா ! அ ட த அ த எ த அ டவ எ க தா த .'' 34 தா எ
 • 35. வா ''இ பா எ ர ப கவா எ ன அ டவ எ ப ல ப டா . அல தா . கவ பா இவ யமாக கா அ ம க உட ப ஒ றயாவ ச தா இ ச ய கஷ்ட ப ல ய இ ஓ ''ஒ க பா ''ஸ்கா பா எ சயாக இ கா மயாக பா கா டா . அவ டய அபா ம ஃ பா பா கா த த லம ர ச ச ள க சா எ கத வ ற உட ன ற ஆரா , ''உன வஜி ட யனாக ஒ ஏதாவ வ மா?'' ச பா தவ டலா எ மா?'' ள றா பா க ணா த ன கா டா . க ப பா ரஃ ஜி ர ட ர இ ல. ஸ்? யாக ? .'' வ மா?'' '' வ டா '' எ உ கா தா . ஒ ன அ ற அ . சாபா வ இ பா டா ப க ஆ எ தா ய அ ல வ எ கயாவ ப க ஒ கா மா எ ன வா! னதாக . . வ த . ஜ பா ய ஹ-ஃ ச ஒ இ த . அதன வா , பாஹ், ரா ஸ் எ அழகழகான ஜா க க ட றய எ கா க இ தன. தக க ஒ காக அ க ப ... பா வாக அ ற ய தமாக வ கா ரய தன த த . ஓர ஒ ச த த . க தமாக இ த . ஓவ ப பல ஸ் க ள கா தயா ச தா . ''கா வ டா !'' ''என அவ வ ''எ ம ''இ . உ கா . றய பா ட வ எ பா ''அ உன உ கா '' எ கா உ கா தா . தக க இ எ ன ச பா பா வாக எ லா அ ம ''அ ம க க ''இ யா ஃ ''நா க '' மாச எ றா . ட அ வள லதா எ பா க க க ள ற . க பா ஒ தா ஐ கா ப ட பய எஃ ள , ல.'' '' இ ந றாக அவன இ ம என ?'' ற .'' இ ற .'' ன பய ?'' .'' மாச !'' பா ல, த மா?'' கா ச வ 35 லா வாச ன வ த . '' நஸ் !''
 • 36. வா அவ ஊ எ ன த கா ன '' சா ட '' சா ல த ன நா ஒ வ .'' சா ன ப நா , பரவா .'' எ ன ன ன ன ப நா ஏ ச ஸ் யாக ல த க ! இ பா நா எ மா?'' ''இ க யா தா . ஆனா யாச க இ பதா ப எ பா ற .'' ''அ வா ''எ க உண ற எ சா லவா?'' ல.'' ''உ ''உ ஆ எ நா வ வ த ன ப 'ஏ டா சா னா ' எ றா ட . அவ க ச த யாம த ப கா ச நர கா பதா, பதா எ ய .ச ட சமா கா '' அ ப ன றாயா?'' ட . தா '' சா நஸ்! கா தக ? எ கா ளமா டா ய?'' சா .'' '' க டா . ''உ எ ன வா மா'' மா த க சா மா பால ட . ''பா ட பாசா பா .'' '' கா ''இ ல. '' ர ய கா த . எத காக எ றா , சா ல ?'' ச ன க ல'' எ ச ட ப சா பா ப எ ப க யாதப யான ச த ப க ள ஏ ப ம ச ட ய னா உ னா நம ல பாசா க , பாலான சமய க அ வா தா . லப . எ த வ ரா ப மா இ க ல கலாசார கழா எ ற தா ?'' க ப ச க க வ வ .' அவ த ச ட த ப ட ன ம ல, வ ம ற ம ல, கழ னா . ர ப உட வ ல ஆ ட, '' நா ம , வ டா '' எ றா . அவ எ அவன ம ல வ அ ப ய ஸ்த பா கா தவ க த இர ககளா தா கா ''எ '' எ றா . ''எத ''உ ?'' உ ன கா ன தா ?'' ர ப ச ட க இள பா ன. கா கா சா பா மகா பாவ இ பா பா வ ற . பா வத . டா ள! வ எ ன ள க ண த பா நர எ லா ம னமாக வ தா . ''உன இட ர பக வ ச பா க வ . ந '' எ அவ ன வாச ல ய 36
 • 37. வா ற ப டா . '' ம , ம வாக வர ஸானா பால பா பா வத இ த ன ல டாக கத வ த கத வ ற த ட ''ஸா , ம ''ஷ்ஷ்ஷ்ஷ்'' எ ''ஏ '' அவ வத பா'' எ எ தா க ய ய . அவ தய கமாக இ த . மாக க, ரா ப ல டா ...'' ன அத ! ரா பா கா வ னா . . ச ஸா ?'' ழ தக வ ''எ ப வ தா க?” எ றா ப .'' ம ல. கா ''சாய கால . உன காக ''ஆ ம ல த . சா யா?'' ஸா '' ''எ க பா '' ரா வ ''யா ட?'' '' ம எம ஸ '' பா அவ வ வ பா சா '' த.'' ள.'' !'' ப '' எ றா . அவ ன ம ச ஆயாச எ அ ம கா உ . ''ஸா , அ க ஒ வ த 'எ சா ல ந ! எ ற சலா வ !'' ள க அ ர வ டா பா தா ய . ட தா ய . இ த ன தாமதமாக டான அ த க ப கா டா ச ய ல. மா பா பா ம தா னா . ண தா . '' . . பா டா ப ச த க வ ப த பா எம ஸ மா ஓ அபா ம ட தா பா ட வ எ மா தா . வாட க எ ப இ மா? மாக ரா எ ம காப ல. வ கா ச நாளா ட பழ க தா அ ட . நா ள அவ ழ தக எதாவ வா கா க வ . ளயா கா ட வ , ஏதாவ அவ ம ப யாக ச ய வ . அவ எ ம பாறா ம ட இ கலா . . . பா கா ள ல. பசாம ப கா டா . ம ப ட ன தள ய பா லசாக அவ மா வ ற த த . அவ ன ற க ஆ ய . ம ப ச ட ம தா தா ற ள க பா கா ச ப த ம இ லாம தக த த னா . மாக ரா ' நஷன ஜியா ராஃ 'தா அக ப ட . அ த ர னா ப வாஏ இ லாத பழ ப க ரா வ கா ர தச மா கா தா க . வ , வாசக சா பா தா . பா மற பா ட ... கா ச நர டா . '' ஸ்ட ர ப !உ க ள ராபஸ ஹா 37 ட றா .''
 • 38. வா பனா ஸீ ல. ம த ய வ வ '' பஸ் வ ஆஃ ப ற ல !'' எத எ சா ச பா நட தா றா எ . ஹா ட ஸ ஸ் ல ர க டட ர மா டமான ம ய ஹா ஓர த யாக க ணா வ ய நக க ப க ள நா கா ப கா தா . அவ பா ''ஸா !'' எ றா . ச பய ட நர பா தா னா . ''ஸி ட !'' எ றா . ச நா கா உ கார, ஹா ட த க ழா ய ரா ப ர த ட க தா . ர ப அ த ஹா ல ர பய த த . ஸ எ ற ஒ வ , அ க ப காத பண கார அ ப பாக த த க டட அ . ஸ மா ம வ கல லயாக ர ப ய யரம ற க க ட பா கா தா . இ வாசகசா ல த த . அ ராஸ , ம கய இ வ த தா க . அவ க இ த ப க அவ ன ஓர க ணா பா ப பால இ த . ''ர ப ,உ பா ட நா க ப தா .'' ம ன . '' எ ன எ லா பா க ள ப தா .'' ம ன . ல நஷ்ட '' எ ர ப அச க ள அவ ன ''உ தனமாக னா அஸ் ரா க பா தா . தா ப ஏ ய டால . ''இ ற கா ய ல. உன கா அ னா , நா ள ஜமாக வ ஓ அஸ் ரா க ப ய க வா .'' ம ப க ணா வ யாக க ப பா தா . '' சா ! எ ன ஆ உன ? நா க சா கா பாட க ய லயா?'' '' க சா கா உ ர வா க தா ன உ க சா வத ப ''அ த லா ''உ எ . .ஏ. பசாம இ த ப க தாமதமா ''இ களா! இ அ ஸ ம அ ஸ க லா நர ச யாக இ ல சா '' எ றா . ம எ ற ?'' எ ர , ஸல஻ எ லா ச யாக தா ன இ ற ! ஏ ? உன இ த பாட இஷ்ட லயா? இஷ்ட ல ய றா ஏ வர வ ? க ட ச ஸ், எல ரா ஸ் எதாவ ச யலா லயா? ட நா க ர த தா கா வா . அ த வ க யா . உன இ ஆ வ இ ல ய றா இ பா ட ட ல வ பாட எ ப க வ க பா!'' ல ஸா ! ம ச ட எ க இ எ ''இ தா உ அ ஸ ம பா அவ க ன. க '' எ றா . த ய ல. அ த கா த க ள எ தா . பா '' எ அவ னா . கா த க த ர உ தன. அவ அ த கவ ததாக 38
 • 39. வா த ய ல. ''இ த எ ம றா பா எ வ .அ ற ஓ இ ட ''ச ஸா '' எ ''ம கா பா த க ட இ கா இ பா இ வா. அ த ஷ . அ த...'' பா கா கா ள ட வ பா த டா இர ச நா க பா ள கா க . உ எ கால !'' ''ஸா !'' ''ச யாக ச ய மா டா .'' ல ய உ ன க ட தய க 9 மாக ரா ழ தக , ச வ , னா ட கா ல பா த பா ய கா லஜ் கவ ல த சமய மற பா த . ச வ தவ . பய ர த ர இ ய தன எ லாம ஐ வய அ ம க ழ த பால வ இ தா . னா கா ச கா கல தா பால ஒ ஷ . க பாக அ பா வ பால க ஜா ட ட ளயா கா த . பான ழ தக . ஒ ஷ மா இ காம அ வ பா அபாயகரமான ஷய க கவனமாக ட த ல ழாக ர கா தன. மாக ரா ஏராளமான பா மக வா வ தா . அ த ன பா மக ள அ க காக உ ள எ ன இ ற எ பா க ஆவலா தா ச வ . எ , ப க ழவ க ள ய லா ''ஹா ஸ்! ஹா ஸா !'' எ ப ய ம த பால சா கா தா . னா அவ ழ ல ய அ ல கா த . மாக ரா ''வா ''ல ர ''வார தவறாம ''வார ஆஃ '' எ த ?'' எ றா . அவ க ம ற நா க அ மா ட அ கா ச தாஷ வ இ ஓ ளயா அட எ ப ''எ ன ச வ ? கா ஆ ட கணவ க பாரப சமான வ.'' ற றா . பற ன சா க ?'' அ ப ! இ த நா கா , த லய வக . ''அவ க ''ஏ தா அவ க டய ன வய லாஜி ப பய எ ன க டா த ... ஒ ற இ ல' எ '' ''எ வா க .'' க ?'' 39 த . ' வா ஸ் ண . ச த க ட பா மா?'' எ றா . ச யாக அ மா ஏ யாம ஒ ர
 • 40. வா “உ இர ம ''அ அவ '' ய சா அ ப க அ பா றன'' எ ச .'' பா வாழ யா . த த மா?'' ற தா இ சா ட வ '' ட . 'அ மா பத க இ ராய ச உ க ல யா-அவ க ள தயா ப . ம ல ம ல அவ க ம ன ''இ ல வ இ ல!'' ''வா வ ரா ?'' எ ! ட றா ம ப ச த உ ம ய ஆர கா ள வா ய .'' இ றதா?'' . அ த க யாண ம த . காத எ ஆ வச ம ற ன யா ஷய க ள ம ற . கா ச கா சமாக தா ர பா க ம வ றன. !அ த ப எ ன ப ?'' ''எ எ த ம ற ''இ த த ழ தக ள ன தா தா என வ ''அ ம கா ல ற தத அவ க க ட வ வா க . ம ற ஐ நா க அவ க எ ப க ப த இ ல. ஆனா வ ழ ம இர எ றா காப தா மாறாக அவ ள னா ஓ வ ழ கா ல க ச தா . அவ ஆ ல ர ப ஷ் யாக இ தன. னா க ன கா ய ற கல ற .'' ய அபராத ! பழ பா வா றா க எ ப த நா அவ க இ வர ல வ .'' ச வ த ப ஏ தா ல. ழ தக இர னதாக காய இ த . கா ந ல ழ தக ள அ ழ கா எ லா ச ர பா க ர ஸி ப ய பானா க . மாக ரா ன ழ த பால பழ கால மர ரக உ கா கா னா . அவ க ட காமா தா க அ தா . ஸ் ல ஏ கா பா ம ஹா ட வ ம நர வ தா க . ப த ல வா டா . பாவத உத ச தா . பய ட ப யவ க ப ச லா ப னா . பா வாக வ இர ழ தக வய அ கமாக ட தா இ தா க . அ கமான ஷய க , அ கமான , அ கமான ஊ ட , ப ம . இ யா இ த ழ தக எ , ஒ ப வய பால தா ய . னா வ ம ல பா க எ ர ரம ப டா . ழ தக ள அ ழ பாக அவ க தா வ வா எ எ பா ப லாக அவ ந தா வ றா . அ த கா ர ந உ ய . ழ தக இ வ அ பா ட ப ச பா டா ஒ கா ''டா டா ஐ டா வா கா' எ க க க அல ன. அவ க ள ஏற றய கா ச ப யாக இ த ''ப தாப ஸா . ப யவ க தா க றா பா க.'' ''இ த எ லா ஏ கப த வ ச தத வ !'' 40 இவ க மன ச தா பா ட . எ ப . ச
 • 41. வா ''இ த ன சமாதானமா ன க ''அ த லா அ த யா ஸஜஸ் ப எ ப வா ''இ வா ண அத வய லா? ழ தக பா க காக!'' ஸா ?'' பா ! அவ ம இ க . எதாவ ஹா யா, இ ஷ் . ஸ் வா ப பசாம க யாண ந ல இ த யாம, ச ய ப ட உ க ச பா ஒ ஃ ட க பாறா. நா ணா இ த னா வ ய பாகாம!'' ஸி ட !'' பா கா டமாக ஸ்கா ஊ பான மாக ரா எ லா கா சாபா உ கா தாட கா தா . ரா ப க பா அவ த ளா த ளா ச ல க க க க ர த த பா தா . அவ ர ரம ப ப க அ ழ ச றா . கால க ள கழ அவ ர ப க வ தா . ப க அ ச வ , னா பா டா இ த . அலமா ஏக ப ட மா ரக இ தன. ர ப பயமாக இ த . ளக ட எ ன சா னா ? எ றா ''ஹா வ ள மக டமாக இ க, கா ம ழ ப ய, தா ப யாக கா வ டா உ ற பா வா தா க தா . ''எ ச த ர '' பா க எ ம அவ த றா . இ த ற ச வா களா . ம ! அ வா ஜமாக வ ப சய ! தய க ம இ லாம ''உன எ ன ''எ ன இ ச கக இ பா ற .'' அ ழ க றன. ஹா ராபஸ யா ம , ''எ ன ச ய? கா க '' பான தட '' ம ! ச வா க '' எ இ ன லயா?” எ பா வ உ றா ப எ ற பா பதா வ என ல ய . தச ?'' கா ச தத ஏ மாறாக எ ஒ காக ப .'' ர ''ஆ ''அ ற '' பஇ வா களா?'' தய க வ மா டா க !'' எ ர ட இ கா சயமாக வ யா றா ட றா . ல. ஆனா ஒ ட எ ன பா ச வதா வஎ என தர லயா . ம ல எ றா , ப ய ச வா களா?'' சா னா ?'' '' ப ''எ எ ம . யா அ த ன பக ச, ன ன நச நச எ வா கா ள வ . ச ப - அதாவ ச ப வ ர இ ன ஆவ ?'' பாவ '' எ றா . 41 கா பா .'' ல த
 • 42. வா ''இ த ச ன சலவ எ லாவ ''அ த ட அ கமா ம!'' ''எ த த ற றகா? எ எ ம யாக வா த அ த லா ''எத காக இ பா எ கா ள !'' ட ''இ ''அ வ ய ய அ த றாளா, பா ஜமாக க ட அ பா வா ! அவ டய றா .'' ற . உ க ஊ தா அ ல.'' ன அவ க ற கஷ்ட க ப ''த ஸ் ஸ் வ றாயா, இர ர பா பா ஏ றா ? இர டா கா வதாக வ எ ற ற .'' ச ற பா ற ஜா அ பா ப ''இ மா ''உ ப உ க பா டா வா இ ட அ பா உ த ச ச ப கா வரா ப ட ச பா .'' றா . நா ள ப இ த சமா ய ச ம சா றாளா? ரமாக ஒ . எ ப யாவ ! ள எ லா ர இ தா பா ப கலா ?'' வ தா எ னா ப க ம ட வ . எ நர ப .'' பதாக அபா ம க க யா .'' ''ஏ ?'' ''ஒ ம த யாதவ எ லா க ர பால பாசா ப யாக இ ப கா , க றன.'' ''அ ப யா?'' ''இ த 'அ ப யா' அ ஒ .'' ம அவ ன ச நர க கா டாம பா தா . ''உ ட நா எ ன எ அ ச யாக வ சா டா . என உ ட ஓ இ ப பால, உன எ ட இ ததாக வ . இ ல ய ளஇ ல.'' ''நா ஆ ளதா '' எ றா த வ ஆ வ ஆ . ''இ தா பா ! நம காத வ டா . காத எ ப த லா ரா ப ல உய த, பண அ க சலவா ஷய . அத அ க இ க அ ழ பாக வ . க த க க தக எ லா எ யாக வ . ப க ட வ . உற க இழ க வ . இ த லா தா தர 'லாஸ் டா கா இ பா ஸ்' பா தாயா?'' 42
 • 43. வா ''இ ல. ஏ ''அ பா ஆ த ர அ த உற க ரஸ் '' ர '' எ ''ச , பஸ் அவ நட , கண 'ஏ ; இர சா த ஆஃ லவ வ ர. ஒ ர வ க பா ற . உன எ கலா ம!'' பா ச டா ' எ .எ மன மா வத ய ஒ த எ ல ?'' எ ச டாவ ல சா இ லாம ஓ ம பா ன. இர ஓ ப றா . யா '' த இ த க மயா ப யா உன . பரவா க டாய க , த டக எ ந றாயா?'' ?'' ''ஒ வ ஒ வ அ உற ... என உ ன கா ச கால ச இ ''இ பா ?'' பா கா டா நா சா வ ற . காத , க யாண , இ த ப ந தமா இ க ''எ வ ச றா கா ம வ ற ன ஸ் ர ப . ஒ வாரமாவ கா ற எ ரமாக, ன?'' ம . ட வ கா ச தா . கட யா வ ஷ மாணவ .'' , கா ல ர க டட த கா சமாக ம ற த பா ர ஒ ம ஞாபக வ த . சா ன கா ச ஆ தலாக இ '' த வ ஷ அ ப தா இ . த ர ல வ அவ க ப ச ய சா வ த ய லா றயாக அ வ எ ப க ரமான த ட ன. ஓ ஆ இ தா தா வ யஅ வா க . கவ ல படா த.'' த ச க த . . க வா க . வ மாசமாக த த டய பா ட எ ப தா . அ எ ன த எ அலச னா . கா ச கால யாச அ த ப பா த அ உ ள தவ க லபமாக தன. அ த க ப ன க ப ஸ ப வத காக ஒ ல ச அ பதா ர டால க தா . அ த சல வ இ ப த தா ரமாக ற க எ தா ய . ம உ ப ப ல ப க ள ஆ டா மஷ ச வத ல தா ப ர க த . அ ச இ இ ப ப ர னா . பா கார க ப இவ ப ன ல தா ச யாச இ ப த உண தா . இ த எ ப றா எ ன ஆ மாட தயா ம பா டா . ற கலா . பா எ கண பா க, இ. . ர ப இ த ளயா ஃ ப ஸ்டா ஆஃ பா , கா க கா ப ரஷ ந வா வ கார பா தா ச ஈ பா ப வ ய ப வ ய 43 ப . இர க ட ர பா த தா ச றவாக தமான க ட ட நர . பஸ்ஸி ச பா பா கா ட நக லா த டய க ப ன . பா ட ம ப
 • 44. வா எ வத காக கா த க , ட பா ம அ த . சா வ த எ தா . '' ம ஐ ஸ் ர ப , ஹி இஸ் ஃபார ''எஸ்! ஸ் இஸ் ர ப ஸ் ''ர , எ ன த ய ''ம ? ம இ பா , ''ஹ லா! ஆ ''அ த லா !'' பச வராம நா அ ஸ் என ஸ்! ''ஸ்டா ட ஐல எ தய ச னா பா ! ஹள ஆ ர ?'' . சா சா ற ற ப . சஇ பா அ எ கஇ க?'' த க ச?'' ஜ ஸி வா ய .இ ட ! ராதா . வ யா? இ ட சா ஹா ஸீ .'' ! அ ரஸ் எ க ல!'' .'' ?'' ''நா க வ ''இ க இ கவ ற ''நா ச ஆ , ஐ' ''எ பாபநாச ?'' ! †¥ இஸ் ஸ்?'' ல? ம பச ற !'' க? எ ப ல ம . என ''அ ரஸ் கா ச தமாக உ கா த பா ல. அவ எ க யா பாவதாக த கா ட ட பா ன இ ம த ?' ''எ ப , எ ப ''இ பா தா?'' ''ஆமா , எ ப ர பனா, ப மாக ரா ப ம ஜ ச உ ன ல ம . ஸ அத பா ஒ எ க'' எ றா . -அ ப ட ! என ய ஆக றா . இ ரா ப '' எ சாய கால !'' யமான இ சா வத ட ப இ , ''அ ரஸ் 10 ர ப எ ன ச றா , அத ள எ ன ஆ எ ற எ ண ம இ லாம த வா நா வ பா வர கா த பால ம தா 'வா' எ ற ' த மகாரா ' எ உட ன லாச த கா கா ப த ன ய தா . அத அ த அவ ர த ம தா மாக இ லக ல எ ப த! வ லக தா அவ 44
 • 45. வா க யாணமானவ . இ ரா . அவ அ மன அவ காத அவ எ ப எ ட பா ந ப த ய ல. அ ல ய ளயா ச வா ? அவ ய நா தா ச த சயாக ஆக ய எ இ ல. ச த ச க சமாதான சா கா ஷியா இ க?'' எ க க. ''ஒ இ ர த ச ந ''இ ல ஸா ''இ ஜா ல வற எதாவதா? அ ம க ர தயா இ க. ஏதாவ வ '' ச ச. அ த லா டாம இ இ ''எ ன வா இ ற . ழ ''ஸா , '' வர '' ச ச, எ ''ஓ சா சா ல க த ''தா தா ல வ அவ ப ட . எ ன றா ! ர ப யா றா . இ ப ய லா மாக ரா ''எ ன பா மா இ ப சா க. கா லஜ்ல எதாவ பால இ பா ல மா க?'' ட ஏதாவ ட?'' ஷம ப பட ல. த பாக எ வா . எ வர ல டாக யா?'' ன ஸா வர தானா?'' எ ல டா ப யா? ல டா தஎ தா அ ற இ த . ஏழா கா அ பா மா?'' க கறா பல க... எ வ க ட தா அ ய ? அ பதாக .'' ''ச , சாய கால ''நா அ ண ல ஸா .'' க சாய கால , இ கா த ப டா . , ஆ பா ல ஸா . ''இ ல. உ ன பா தா மட கா தா களா?'' இ . எஜமா ச க? கமா அ எ த ன, யா ரயாவ ப ...'' .'' கா லஜ் ல ர பாகலா இ க .'' எ ந பா க .எ லாம ட க சா னா . '' நா இ ற .'' ரா ள . ஸ் ஸா !'' ''கா லஜ் பா யா இ ''கா லஜ் பாகாம?'' '' பாகாம ல இ கா டா பா . லயா?'' கலா . வ '' ஹள இஸ் இ எ கா 45 கவன ?'' எ றா . ச ல ல. ஹா ட
 • 46. வா '' வ வ ''வார எ ச ஸா '' எ இ ச பா றா . பா வ தாக க கா னா . கயாக வ . இ ல ய றா ...'' எ ''ஷ் பா ஸா '' ம தா ட அ க நர சலவ க டா . அவ க கா ச நர ப கா உட ன வ ட வ , பா ! யா அ ல பா த ச கா ளலாமா எ யா தா . ப டால பய ய . க டக வ ண க ணா க த கா டா . ' மஸீஸ்' கா க ள எ லா மா உ வ த பா கா ள ஆ சயாக இ த . எ த ன ம வர பா றா ? த ய ல. நால ர க பா டா . கத வ ற மாக ரா ப ஃ க ள எ லா த ம கா டா . சாக ச ட எ பா கா டா கா ச அ கா டா . கால க தா ஐ த ர ம கத வ ற க மாக கா வ ரா ! ''எ ன ஸா , ப த கவ ரமா வ ''இ ல, ல எ ன ஷம ப ண பா ற வ த '' எ தா . எ சலாக வ த . “இதா ல சணமா? ஷா கா ரஸ் ப த லவா எ லா வா ? இத பா ர ! எ ன மாமாவா அஸ் ஃ ர . எ ன ஷய சா ?'' ''உ க இ க!'' ''ஓ இ ட இ ஒ ம கா ! ஸ் ற எ ப ''அதா என '' டா கா '' ச ச. இ க பா இ பா ஹார படபட தா வ க பா த த ய ப ஷ் ல எ லா க?'' பா க தா ல ர ள பற எ னாட ச ட ன கா த. க ஸிட ல ஸா . இ ஒ வ ம தா வரா யா? அவ இ க ல.'' சா இ ப வ ப.'' க ளமாக ஓ கனமாக ஒ . என பா ப னா. இ ப வ வா. பாறதா? இ த பா பா க யாண காத! அ இ த ஊ ல ட மகா பாவ !'' ன ஸா தா மாறா இமாஜி ''இ , சா கா மா ஸ் ப ண வ டா ! ப ரவாக ?'' ல ஸா . அவளா தா க.'' ''அ ப யா, க த பா க டஎ '' ச ச! எ த ய பா . ப ஸ் கா ஒ க... ''அவதா .'' வ வ ற . காதல பா அவ க ள அ ழ 46 ஆன க அ ன ற காத ' '' ச வா!'' ' எ ர ப எ ற த நா
 • 47. வா கா கத ''ஹா பா அவ வ ற ராதா ஷ இற க, உட ர !” எ றா ம . ல ற ச அ கா தா . நராக அவ ட க ணஎ க ல. ''என பா ராதா. தா ''இ யா '' ! ற ர !'' எ ? றா உ ப யக ஹள லா ''எப எ டய ப ' ம தா இற ட அ ட வ எ ப ட அள களா ஸ் ட பா வ தா . கா ராதா ஷ ழய காத ச இ கா க ராய க, கா?'' எ . ஹிய ?'' ஆ ரா ?'' ''ஓ க. நா டா எ ம ப கா க தா அத ரா ள . நா பா வ ற . ட க ஆஃ ம வஃ ! நா '' எ ராதா ஷ அவ ள ப க த ஏ கா ற ப டா . அவ ள கா ச நர கா ற த த அ த ன ப ய கா ! மாக ''ஹா ! ஐ ரா மாக வாச வர, ''எ க? பா டாரா?'' ரா !'' ''ஹா !'' ''கமா ர அவ ள வய ச றா . ர ''ஜி ப க த த ச ன '' எ ''த ஸ் ''நா றா ச '' ரமாத . சா உ கா ...'' க றா அ .உ ண கா ள உ கார ''வா ' உ ஹ ?எ .எ சா கா னர ச றா கா மாக ரா . ட ற '' ஸா '' எ ஹ எ . ஆனா றா . பா இ வள உ கா . உ ன அழகானவ ச யா ம தா க ன கா ச உ பலாக இ தா . உ டயா ட பால தா ய . க அ கமா அவ ட த காண க ள எ லா ம அழகாக, இ ப ணாக, ப ற ழ த வ தா . அவ ள ய பா கா தா . ''எ ப ள ம . ஸ் ஜி !'' கர ?'' 47 ப சா ல அதனா ர றய ல. உ கா ... க ச ழ ச த டா பால இ பால, அவ ன ர க
 • 48. வா ''ஐ ஓ க. '' ஸா பா த ''ஆமா அதனால பரவா ஸா ஒ '' எ '' வ ! ரா டஇ ஐஸ் டா ப தா ன இ க ?'' ல...'' ட ஐஸ் பா !'' ய கா ட ப ணாத ப ணாத னா ல ?'' மாமா.'' '' நா மாமா ''ஓ பா ?'' ஸா' பாவநாச ''ஐ ச க... மாக மாக ''ம , நா !'' !'' இ கஇ ''இ க இ த .'' கற கற த உன . எ ப ?'' த யா ஸினஸ் ஸ் ல எ . .ஏ. ப ற ''எ ப ?'' ''உ க ஸ் '' ம ல எம ஸ் எம ஸ ஒ பா ''ர ஒ ம ,உ நர டய ஓ ''அ ப யா சா ஸ் ரா கா இ மாக ''எ ரா ன பா ''இ ''ஒ ம ''இ ல?'' ?'' ''ஆமா, அவ ரா ஆ ஸ்ல ஒ ப இ ய ப றதா ப , அ கலகல வ தா . க இ பால இ த . ''இ ப உ வ ஃ ள ச ல, ர ல சா . ஓ , ர ப !'' எ க ல ய ததாக ரா .'' ள னா ? தா . கா ச ண . அவ ஒ பா எ ன ப ர ப அ த மா ல சா னா ன ம ?'' ஸ் ல ப அ ச அவ ! ஸா ... க மா?'' ள சாக மாக பா , தா ஜி கா ச . க ற?'' அழகா இ தட வ லவ சா .ர க.'' ட! ரா தா சா அ ற எ க அ பா அ மா ல'' 48 ! இ டா ட வ ய லா பா யா?'' ஒ
 • 49. வா ''ஏ ச பா ?'' '' காப .'' ''உன க யாண ''இ ஆ சா?'' ல.'' ''எ ப க யாண ?'' ''ப ச '' ற யா .'' கா?'' ''பரவா '' ம தா ல.'' சா னா ள. ''ஏ தா அ க ழ ர பர ரா வ ள பா ததா?'' பானா.'' மாக ரா 'ஹிய ஆ '' எ அவ ள அ ண கா றா பால ஜி எ ச ரச ச க, அவ நட கா த த க அவ இ த வய இவ ! அவ அ ஒ கா ஆ ரமாக வ த . ஏ உ கா அவ ட ப க ட சா ல டாத ஜா சா ல ஆர தா . ர எ உ கா கா இ த ம ஷ எ பா வா எ கா தா . ''ஸா , என '' பா ட எ கா ச லம வ '' எ றா . க.'' ''ஸா ஸ்!'' ''கழ க ன ட யா? இத பா லப அ ற ம எ தா ன பா '' மா தா ''இ '' ! ''நா காரண தாஷமா இ ன ச ல அவள இ க ஸ் ப ண ய ப ணா ச ''ம , எ இ .'' ல. அ மா அ பா யா ம !'' '' இ உ .'' ல. எதாவ ச ல , இவ .'' தா . அவ உ ள க வ த?'' எ றா . '' ச ச? அ த லா ஒ இ மா ?'' '' ய ல ம .'' 49 ட இ ஏதாவ ச
 • 50. வா ''ஏ ச பா ?'' ''உ ன ய ''இ ''இ மா?'' !'' மாக ரா ''என இஃ வ ன ம ப இ .'' வ தா . தா க யாண ஆ டா டம '' க?'' ராதா ஷ வ பசாம பா க வ ர கா ம தா எ ச மாக ! ரா வர றா . ''ர எ ன தா மாக ரா இ தா . ள ஐ இ ப சா கா ஹ அனத , டாம ல ய ப த ர 11 ம தா ட அ ம கா த ச எ பா தத மாறாக இ த எ ன எ ன வா ன கா இ த த லா , அவ ப பத கணவ ன ப வ , ச பாஷ ண ய ப பா மாக ரா ஆ ர த க ல பா . அ க அவ த க க கார த பா கா டா . ''ரா வர நரமா '' எ றா . அ த க இ அழகாக இ த அ த அவ ம ல பாவநாச வ த இ பா ரா ப ர வகார களாக தா ப டன. உன என ஒ மான கமான வ இ ற எ ப த அவள ன ன சய க அ க ஞாபக ப வ பால தா ய . த வ ர அவ ன நராக பா ப த த தா . ம இ ஒ ராக தா இ தா . ரா எ எ ன? ச ''ர ன, எ லா ராதா ஷ பா .'' அவ ள அ ழ பாக வ தா . ''உ ப ப '' ''எ ம மற ப யா சா எ ஒ ஃ ட?'' '' ...'' ''பா க பா க சா ட ற ? எ ஏ ப யா ம? ஸ்லஸ் பா. எ தா கா பா த இ ல? எ எ ளா ம டய ட அ ப இ த அ தா இ ப கா ச சா ஸ் ''ர வஇ வ ப ண ம ச ல. இ ரா .'' 50 ட இ தா. என எ க டய சா னா. எ ஏ எ லா இ ப இ க ம இ . ரா ப ஸஷ . . . ஃ க ப னா ப ஸ ! ரஷ க ட ஸாஃ - வ க க, .எ னம பாகலாமா?''
 • 51. வா ''ஓ எஸ் மற ''வ ர ட !எ க ச பா வா பா... வ யா?'' ஸா .'' ''எ ப வ ர?'' '' எ '' ''ச , பாகலாமா?'' ம , ''அ ரஸ் ''அதான. அ ரஸ் ஸ்கா சா?'' ''ஆமா '' எ ''எ றா பா ''ஷி ஹா ஒ ஜி எ க யா? ல. எ ப அவனா ஜ ஸில இ க வர ?'' . ஸா , எ ன இ ? ரா . சா பா ள, சா பா கா பா அவ ள அவ க , ''எ ன இ ? ப ம ''வாஸ்தவ தா ''பா ம ப கா ட சா ஸ் டமா டா ள.'' .'' ''எ ப ப சா ப !'' எ ல கா ''ஸா , நா க மாக டா ட ன ய த ட . ஷி இஸ் எ ஸ் யா ! எ ன கா தா த க! ஏதாவ வ ல ல பா னா த டா . ம தா ச ட ப ஃபா ம ஸா?'' ல னா யா ஸ்ஸ ர '' எ சா றா பா . உன சா னா . த ட றா இ மாக னா ?'' எ றா . ரா . அ மர '' எ '' பா'' எ க ன வ தா . ர ப வ ம ற உலக ர எ ப த அ க அநாவ யமாக ''உ க நரமா டா பல இ எ லா ம அ வ பாக இ த . அவ யகமாக ர . இவ எ ம ன லநா கா பதாக ப ட . க?'' எ றா . '' தா ன?'' அ ப பா தா ர த ற. அ ப . ம தா, ''ர !எ பஎ க ''பா கலா ம .'' ''பா வ கலா ன லா நா ன அ ப ''எ ன யா இ ''ஸா ஸா ... க வ ர!'' எ சா ல வ ப ண றா . டா . க ர பா ற .'' ய'' எ றா தாராளமா வா க ஸா .'' 51 டா ஒ மாக ரா . த சமய சா .
 • 52. வா ''வ ரா . எ ன ர வ ர . ''க ஒ க அவ க , வ ற வ கா ஹா எ ஆ '' எ வ ய ர ப அ எ ப அவ வ தா ? ச றா தா ஸா ''ச யான இ '' கஒ ''அ தா ''ஒ க வ சவாயா பா பா என ய வ டா பாக ல னா நா '' க ன பா ற பா . எ '' ச ச! நா ள ரா பானா . ம கதாநாயக இ எத எ ன பா ! இவ ள எ ப னா க பா தா தா பா க க ஸ் ப ! ராதா டா ல க ண? ஷ .'' ல...'' யா இ ல?'' ஸா ? வ . ழ ஒ ழ வர ல. ம க பாற ப நா பா க.'' வா .” கணவ ம ன த கற த ஃ ஷா வாரஸ்ய இ ல. அவ நாக க லாதவ ; அவ ச ந ம டய த வஸ் ப ணா க.'' பாக வா க வ ம நா கா, நா ல.'' ஸா . உ க இ த லா .'' எ ஸா ''இ க கா ன தா '' கா தக .'' ''இ ல ஸா . இ த மா பா கற என அ க லாதவ. ர ப ''அ ம மாக த . தா இ ட . இவ தா ள, ற உண ற .ச த ப வ ''ஏ பா...? உ ''வா ழ .'' தா ''அ த லா ப வாச ல ஃ ர மல பாகலாமா? எ . பால இ வாக ள வ த மாக ரா , '' ர மல கா பா ரா ப ல .'' ''அவ ஷ வ ய உ ம பா .'' ராதா ற பா க வ த ழ ச ப த ?'' எ ல உ ளவ க சா ல வ த பா ஒ நட க எ பா றா ச இ த மா காபமாக. அ ம க நட த எ லா .'' ல க உன காப ! அ தா ன.'' ல. அவளாக தா ன எ 52 ன த வ தா!''
 • 53. வா '' த வ நட தற கா ல 'நா த ல. அவ ஒ க வா ப ட , எ க , அவ ன ன ச, அ நட க ச பா கணவ எ ன ச யா வ உ ட வ ற ' ல அதனா லதா ன காப .'' உ ம அ தா எ அவ ட சா லாம , ''எ ன ஸா ! றய எக தாளமா க ப ன ப க” எ றா . ''ஸா நா ன த னா இ த பா ண எ ப வா பாபநாச ல ய க ல க . ஷி வாஸ் ர , ஐ வாஸ் நா ! ப ய ம ஷ மா நட ட . எ அ பா எ ன வள த த அ ப , ச ட சா தாவற ஜ ம இ ல நா . எ ன உ க ச யா த யா . இ த பா இ ப எ ன பா க வ த ம யா த காக அவ க ப ண காமா தன க ள எ லா ச இ த . ஆனா இ த உற வ ற ல என எ த ப இ ல.'' ''அவ இ கா பல இ க.'' ல ஸா , எ வள ப ய ச க யமா வாழ ற பா ''இ த லா இ ப ம ப கற தா . அ த ய லா என கா வ ப தற தா எ ன டா க. வற வ ல இ ல'' எ த அ ற ச ப தா . ப க ம லா கா அவ க த உ வ த யா தா . எ பா தா அவ ள தா ட கண க ள எ லா மன கா வ தா . கஎ ன க யாண ச க பா களா? ஆமா . க யாண தா எ ப சா என ல இ . . ஐ யா வ இ ஒ கவ ஒ வ க ,க நா தா ள லப ஐ உ டா ல. றய உ ஒ றாக இர ம . ஞாபக ஹ றா ளா எ டாக . றய ட இர டயாக மா த ரக ''எ ன பா?'' எ '' ரா ''என பா ன க த த னா . ன மாக லஸ எதாவ வர ல'' எ கா டா . ச ப ற தக வ த . ச யாக கா ள . 'இ ம கா ! இ யா ? ல? ம வா? அடட! உ க மா க ப ஸ். ச . த . அலமா வ சா ரா இ அவ கா? ட க மா பா ற த தா . வர ர 53 அ ய ல. றய கா வ க ள!'' தா ஒ
 • 54. வா ச பா வ ழ ம அவ டய த ப ட பா கா க வ த . ல ர பல ம நர த சலவ தா . ப ன ல ய ற க யா எ ப த க ட சா ட . அதனா நஷ்ட அ கமா ற . அ க ப னயா அ க நஷ்ட ஆ நாதமான ல. பா கார சர தர கா ச உய வாக இ பதா ப ன ல ய ற பதா அ க வா க கார க மன மாற மா டா களா . ள பர த கா ச அ க ப பா தா . ஒ யாக வ த . ரா ப ச தாஷமாக இ த . நாலா ர ஐ டால லாப ஏற றய ம தா வ மற ட ச தாஷ . மா க அவ டய க ப ஷ க ஆ சத ஏ யதாக சா னா க . பா கார ப ன கா ச ற பதாக க ட தகவ த த . அ அவ இ ச தாஷமாக இ த . அ த க ட எ ஒ கா ச ம பா ஏ ப டதா டால லாப கா ய க ட . ஸ வ தா எ ற ப ட தா நா பா ளாதார ன அ கமா எ பதா ர பால ச தாஷ ப டா . எ லா ம மா ய. அ த மா க ப யா, ப ன பா ளா, பா க ப யா டயா . இ எ லா ஜ பா க ட கா ற . க ட ட த ற ய சா அ தா எ ன? இ தா பா எ டய க ப ம தா எ ஓ அழகான இ ஜி ய இ றா . அவ ள எ டய க ப கா வர நா எ ன ச ய வ ? ''அ க ச பள கா க வ ' எ தா அ ப சா த மா பாவநாச ட ஸ் ஆ ய , பாண த த , அவ ர ட ஓ வ த , என காக ஏ ய எ லா ய , எ ன மா மா ள இ ல எ அ மா தா தா எ ன ப யமாக அ த க எ ன த ?'' ''எ ப வ கா பா ச பா ட ''அ ஐ ப '' கா ''ம கா றா த பா .'' ஏ ஷ ட ''ரா ட ல த த யாதவ க ''பரவா .ஒ ல. கா சா எ பதா ர டால ட.'' றா ?'' ற . அத ராதா னஎ ப கா ட அ ' கா ' இ ''அவ ம ! கட எ '' சா ல மற '' ப ய ற .'' ச '' ம . உன . அத ஓ ய , , எ ன அ பா ட அ ன த உ ன இ ற னஅ மா?'' ... ரா லயாம ப சா தா .'' ?'' எ க க ப யா!'' 54 உ வாழ யா .'' வ ப .''
 • 55. வா ''ஸீ '' ய வஸ் அ தக ர ட ப தா ''ச காதர க ப ராஜ மா பா இ '' த வ , அவ பா .'' ல ம வ ச ல வ மானா பா க .'' றாயா?'' ன ய பா றா யா? அழகான இ ய .'' ''ராதா க மா க ம க ப த ப ரா ப ர தமான எ ஸி த த க எ லா அவ கர லாப ய டால எ ''அ ப யா?'' எ றா ர ப ஒ ச த ப ப '' வ ஹா ட '' கா க வ ராதா அவ பா ஸ் ட பா ''ர ம ட ! நா ''ஓ ஹ லா எ ''உ ன பா ய பான றத ன க ன பா லசாக த வா ஷ ன பச ற க தவ க ற .'' த றா த. லபமாக ற ப டா . , ம ஸ் ஹஸ்ப பா டா . ஒ . க கா ற ட த .'' ஷய ?'' த இ ல? அ ப ஃ ளா டா ல.'' த யா ? ஸ் அ கஎ ''என கா பாக வா , எ கா அ ஸ்ல கா ச அ ஜ , அவ ள அ ழ ழ மதா ச ட , மயா .'' ?'' டா வ ''எ ப'' '' வ கா உ ள தா இ க ட எ வ யா?'' '' ளா டா ''நா ய எ தா ய . எ பா தா ஏ தா ஈடாக அ ல அவ ன ச வ . க ர ய வ தயா ட அ க கா க வ ய தா ள இ ண பத காக அவ ற வ ச ப வ த . க பா ராதா . அ ஷ்ண கா வா அ லவா? கா வா '' எ றா . வ . டன. இ த ''ந ல '' எ த , எ . .ஏ. ப காம ல ய . பான வ ஷ அவனா சா வா க .'' அ வாரஸ்யமாக. ழ ம கா '' . உன ச !'' 55 ல வ பா வா ய , .'' ரா பாக . ம
 • 56. வா ச பா 12 வ ழ ''ஸா ம யமா ஒ ''எ ன பா ''இ தவ ம அவ ம க க. வ லஇ பா வ ழ கா ம க எ னால வ ய நா . வர யா . க கன வ ன வ எ ய வ ர '' எ றா ப ஃபா ம ஸ் வா க.'' ராதா ஷ ரா ப ஸா . ''ஒ யா '' எ ஷ '' பா , ''ர மா கா , நா றா ச ம '' வ க ''ம க க நர ம னமாக இ த . வ பச ற , எ ன வரமா யா?'' ட காரண மஎ ப எ ட ல தா ன மா? உ க . ''அதா உ ஹஸ்ப வர யா .'' ழ . மாச , ''அ ம கா அ த லா ப ணமா டா க. ஜஸ் ஒ ர நா பாஸ் பா ம க க, நா வணா ராபஸ யா ? என த சவரா டஇ கலா .'' '' வ கா லஜ்ல .'' ப ய கா லஜ்! 'த ல ஸா . ஏ ட னா எ ட சா பா ன ன ம . டலாமா எ எ னால இ த வார ?'' யான '' ''நாம சாய கால சா ட .'' ''அ ற படலா . எ ன ர . உன வர இஷ்ட ல னா ல ம .'' '' வ தா றய பசலா . உ ட றய பச . நா ஸ் வ ட எ லா கா ற . ' ஹா எ நஸ் ட . இ த வ ல வ ல அ லய . நாம பாகலா ம! யா பா . மா ட ர கா ச இ த . சா லா த. ஃப ஓ ட ஸ !'' எ றா . அவ ''சாய கால தா பாக மா?'' ''கா லல ள பறதா இ த . உன காக சாய கால ற படலா . நர உ ன வ அ ப ட ற . இ லா வா யா பா ரா ஆ ல டா பா டலா . ஸ் வ ல ய த கற ஏ பா ப .'' ''ச வ ர ''த ஸ் '' எ றா . பா !'' 56
 • 57. வா வ ப இ ''எ ழ ம வ ர அவனா எ ப இர டா ப சமா தவ , ஏ னாதா னா எ ன பா, எ க ''வ ச த பா எ பா ய ல. க ற படறா பல?'' சா ... ராதா ஷ ''ராதா ஷ , ம ''ஃ ளா டா பாக '' தக க கவன ட . ஆ வமாக ச தா . ச சா னா ...'' கணவ ! எ பா ற .'' ன சா னா !'' ட யா !'' ''ம தா ''கணவ எஸ்கா வர ''அவ ரா ''என ''ஏ அவ ர நராக பா காம சா னா . லயா?'' வ மாக டா...'' எ லஇ கா ச ளா கா .'' நர ம னமாக இ பாற ய தா . ல ய'' எ றா . ?'' ''கணவ த ம ன ய அவ டய மாஜி காதல னாட அ ஃ ளா டா அ பறதாவ ! அ ம கா ல இ த லா நட . ஆனா அ ம காகார க ளதா நட .'' ''இ த ப தமாக பா ''ச . சாதாரண க ''கணவ ''அ ப காம சாதாரண க க ளா பா என சா .இ க பா க ளா அ அவ மல அபார ந இ ''யா மலதா ந கஇ எ னஅ த !'' த !'' கா?'' ம ?'' ''உ கலா . உன கலா ம ஸா .'' ''இ '' எ ஸா '' எ றா . றா . ''இ தா ச . ஹ எ நஸ் ச யற ரா ப லப . ர ட . ஒ ண ஒ ப வா க '' ச ச! அ த லா ஸா !'' '' தக வரா க. தக ள ட ம றவ ழ ழ நட கா இ ப ஜா யா ம ன சகவாச 57 , தலா கா ச வ கலா க. இ த ஊ ல த கா க!'' ன ச . பரவா வாரஸ்யமான தா ல. .''
 • 58. வா ''எ லா ''ப த க ப ய கவ ப யா ர கா பாகா ச பா க ஸா !'' ப னா? அ த வா த ஸ கா மாக ரா ம இ பா ஆ ர ப இட கான ப க ள அ க நா க தா க ஃ ளா டா பண வ ம? க க கலா . வ டா ! ம ட கட க கா டலா . ஷியஸா வர பா !'' ரணமா ட . இவ டய யா . எ ப யாவ கா ப ... டால தா இ த . இவ ட வா கா ளலா . அ ற லா வா யா ஈஸ்ட ஏ ல ஸ் மான ழவாச இ த ப ம தா வ பா , 'ஹா எ நஸ் '' எ த ட ன ப ட ன த ட, அ க இ த இய ர கா க எ கம இ வ ச பா கா அ கா த . ம தா ஏக ப ட சாமா க வ தா . க ப, பா வ கா , ப சாக எ லாவ ற அ ண கா ; ன க ல ய அ க ப யாக ஸா ஸா எ சா கா , வா எ அவ ஜ த இ அ ழ கா மான ஓ னா . ப ப அவ டய கா ட வா அத கான ர யகமான இட மா னா . இர ப அவ ஜ ன லார அவ எ ஸீ உ கா கா ள, அவ ள ஆற அமர கவ பத ட காத ச த ப இ பா ட த . ன ப க பால இர ட னலாக ஏற றய காத த இற தா . அவ ட வாச னயாக இ த . றய உ கா அவ ம அவ லசாக ப கா தா . 'அ லாஸ் . ஐ ம இ ! எ த ன தட வ ' பாஸ் பா ' ஆ த மா? அ ழ பா ற பா சா கா ட இ த ! ஸினஸ் ஸினஸ்தா . எ பவாவ அ த வர மா இ லயா? ய சா . இ த தட வ பா த . வரா பா, நா ர ட பா க ற சா ட . நா ச த ச யா இ லயா?'' '' ஸ ''அ ''த க ஆ சா ம ?'' ன? அ ம த கா அ த லா அ ஷ வ ல.'' தா ன?'' ''எ ன ?'' ''உன என த த யா தா ன பா ?'' '' த ய ல அ க பான தா த '' எ றா அல யமாக. ஹாஸ் டஸ் கா ட ஆ ஸிஜ மாஸ் உப யா ப தா உலக ல ய வாரஸ்யமான ஷய பால, அ த மா கா னா . டா டா எ ஆ ள தனமாக நட ஸீ ப ஒ ற இ இ கா ட எ கட ச றா . ' கா ' அ ய பா க கட ல கா தா க . மான சர க எழ ஜ ன யா கா ட சார வர க ள கா ய . ம தா ஆ வ ட வ க பா ''எ த 58 ன அழகா இ பா யா?''
 • 59. வா ச பா க அ க தா ல அவ காத ! இ அவ ள அவ காத றானா? உட இ சக ள ட மானா அ த காத எ சா லலாமா? தா க ச ன ஒ ய ற ப ம ன எ ர யக சா த கா டா த உ ம ய, உ ட ம ய ல கா டா தா காதலாக இவ ள தாடாம இவ ட ம யா தயாக பழ , உ இவ ள ந க யாதா? எ லா ஆ ப உற எத காக கா சயாக ஸா தப கக ய வ ? ''எ ன ''ம , யா றர ?'' இ கவ த லஇ உ ''அ பவ னா... ' த ல அ ம எ த ன யா ச க ய . எ லா அ பவ கா ர த ப என ரா ப பா வ இ சா லா த .'' த . .'' ட ஷ , ''இ ப?'' ''இ ப '' வ கா ச ல பழ பாக ''ராதா பா வ பா யா . கா றய பா க ...'' ல ட ? ச பா அ ப ப தா பா க வ சா . .'' ல பாறா க ள?'' நா சா ப . ஒ ''ஏ ?'' '' த ய ல. ராதா க ப பா க ற சா ன ''எ னப '' ச தா ; இ அ லதா ல?'' . இ ''என இ அ ''ந , ர வ ர ல. ப த ய ''எ க பா ண ல க சல எ க பா அ மா ''ஒ வ ல ?'' சா பா '' ல ய வ ல ட ற ஈஸி. நா ன கா ச ப க ஆ சயா இ .'' . வ மா ச காலஜி. ராதா க றய காசா . ஒ லவ ப ல. க எ ன தா ய பா வஅ அவ ற த ''எ க பா வ பா ம க கட . தர இ ப டா . அ த அவ பாக லயா? பாவநாச பா ல சா லயா?'' 59 ப அ .'' ல?'' க வஇ .'' பா என ரா ரா ற கா தா டா க. ம ர வ ஷமா பாபநாச '' பா வ, ட க டா க.'' .'' ம பாக ததாக ல?''
 • 60. வா ''இ ''ஏ ?'' ''எ ன ன. காப .'' ன உன தா . க யாண ''ஆமா . அ த ஏமா ற எ லா த ம உன ற சா ''நா ற எ !'' கா ன க ல காப . இ ரா ப பா . அ க ல?'' எ ற நட த .'' க யாண '' தா சா '' ... வ ... ல எ லா ''நா ட இ லல இ வ பா தா எ ப இ ம ராஸ்ல இ த த ?'' ல?'' .'' கலா ல? அ த லா ? ஹாஸி நா ஃ ர ரா ப நாளா இ ப …¤ ...'' யா ...'' யா?'' ''ம , எ ப யாவ , எ பவாவ ''அ த ப ண த, வ ஸ் பா எ ன பா ஸ் பா பா ப .'' எ க '' றய ட வ ற .அ ''ஈ ச ன நட த ?'' ''அ '' பா ல.'' '' சா ''எ ச க சா ''ம , உன எ ட ர ப 'எ நட த லா ட ஓ நட த சா லாம றா . இ க த ப வ த ப யா?'' 'ஆ ல டா பான உட ன ராதா பா எ வள வச பா யா?'' எ லா ஞாபக இ கா? வ ய, அ ஞாபக இ கா?'' ந வ பா ஜ ஷ ல ''எ ப?'' ''என உ ட இ த ஒ ப ,எ ன ல ட !'' '' ல ட எ லா '' ய ர . என ''அ ப யா எ டவா ஞாபக பான த ற வா சக வ ஞாபக இ க?'' ரா ப சா பா ?'' 60 க ல...'' . ப ன
 • 61. வா '' ஸ் ச த எ அ ஸ் ' ட எ ப இ பதா ட ற னா ல, உ ன ரா ப ரா ப ஏமா ட!'' ச த ம . உ னாட ட இ த நா சா பா சா ஆக பச . ''அ ப யா?'' எ றா . அவ ன ந ந பா தா . 'இவ யா ? ழ தயா? அசடா? அ த கா யா? இ த ய ல ய... எ ப அ த ன ஒ ன 'அ ப யா' அட க ற இவளா ? எ பா உ ள உ ள த ற சா ல யாதவளா? சா ல த யாதவளா? ''அ தா, ர ப லா பா ! ந ப இவ ட ட வவ எத காக வ ?'' எ தா றா . எ வ த ப டா . 13 ஆ ல ர ப எ டா அ றா ? மான பா லய த இற ர ய பா ன, நர ரா ம ஒ பதா த . இர ப மான லய வா வ, த ரய தா ய பா பா ட அ த ப ய ன ஸ் வ எ கா ச ட வ கா இ தா . அவ ட ம தா பழ க ப ட பால த சா க, இ வ அ ம க ஆ ல ப வ த கா தா . ''வா ர ! நம ஸ் ''அ க எ ப '' '' ஸ் பா த பஸ் வ ய வ த பா த ''க பா எ கஅ '' ல ய த க ஏ பாடா ''நா ச ட '' தா வ ற ழ வ பா வ யா றவ ஸ் ர இ ல லா கா தா . மான லய ல ய சா கா ட கா தயாக பா .'' பாற ?'' ''ஓ ட ல இ வ வ ட . ஒ ர யா ப கா ட . தாஹி ல.'' பாகலாமா?'' எ றா . யா அ க!'' ?'' கா வா பா த த . அ வள தா லா சா வ ஷ பா .அ ல நா . ஸ்டா ட ஐல கா லஜ் .'' க த . ஸ் பா இ ப'' எ றா . ''நா உ ஓ டலா? நாம இ ப ஹவா 61 வ ட ரலா .'' னா வ பா த ய ப கமா எ ல. ய ன?'' எ கா
 • 62. வா ''இ ல ஸ் வ ல டஒ தாஹி பஸ் கத க தானாக ற கா ள, கயா லா பாஸ் அ ச ப ற ப ட தஆ ச ய ட ''ஒ ர ரவ தா எ த யா ஆ ப ர ட .'' ன கா ய இ பா - க ளஒ ர யா ரவ , பா ந னமாக இ ப த த யாம பஸிஃ அ ச க ட வ இ த அ த ஓ ட . ப ப க கா ப தாக வ ப யாள க க ர ர எ ச ட அ தா க . த ல மா னா ர பா கா த . ஓ ட லா ள பால இ த . ''†¤லா ஆடாம இ தா கல கலராக கா த க இ த . சா தா . ர ப அ ம ''எ கா க க க அ ன ச , எ றா . '' வ க ள கா தா . அ ற உஷ்ணமாக உண ல தா க . தா . அ ஸ் சா ர ராய எ ப இ வ ய ட , கயாக தா க . ம ழ !'' ஒ ர மா பா ப டமாக கா க ற ம ?'' ''இ த மா பா க ற .'' எ லா ஹா ராய ஹா எ பா ற க ப தாக இ த க ப அ ஒ ப சாக க ணா ம எ ப க ப க . . உ ப அத பால - யா ரா கா பா எ ரா '' பா '' எ உ கா ப க ப க '' சா !'' எ பா யா ப னா க . பா ப எ ன சா டற?'' பழ க யாக க ள அலமா ன க யாண ப க தா . வ ''உ கா சா ல?'' ன உ கா வா வ தா றா . ''எ ' பழ க ப . இர ட ப க. ப க த யாக வா அ ம த . ட ஷ இ த . தா ப கவா த தா . ''அ பா ஐ' டய '' கா சா ப தா . ப கா ட சான க ள ப ப ட மா னா . பஸ்பா ஓ றா க - ஒ க வ பட சச ஆ ட -யா ரா யா ர யா ப ச த . தா . ''ரா ''ஏதாவ ஸ் டா என அ பா ச காஜ பட ய.'' டா ரா ப நா அ ''எ பா !'' ரவ இற அவ க ப , ஏ கா ஸி பா தா ர . ச யறா ச ல . ரா ப 62 நா பா யா?'' ற . ர ,
 • 63. வா ''ஆமா !'' த கா ல ''உ க பா உன ''க யாண ''ஏ வ வற ய சா ல ப பா ட டா எ தா ய . .'' டா க வ பா லயா?'' ?'' ''ப ச ''அ ம ற பா கலா '' கா எ த ன நா ''ப யற வ '' வ ல ''இ ர இ ர க ''இ க ய ப மன இ ப சா யா ய இ தாக டா இ .'' யா?'' ல. ப இ இ தப பா ற?'' வ ஷமாவ ட சா இ ''அ த லா '' ய ச ச ற ர வா க.'' லயா?'' !'' ன!'' ''எ இ க வ த சா கா க க யா? அ பாதா வாதமாக உ னால அ வ கா .'' அவ எ , ''என வ ற ப என ஏதாவ பானா . ச ப பா எ லசா த லவ யா இ மா ர வா வ நர ர ப அநா தயா அ ச கா கக ஒ ட வ பாட ப தன. தா . வாச ற பா த சாபா அவ தா ய . ம தா வ பாக ஸி ப க ''இ த ரஸ் ''ஞாபக ''ம , ய வ , '' சா ன இ பாக வ ஸ வ ச பா ரஸ் ச ப ல? இ க ஸ் டா இ மா எ ன வா?- எ பாவநாச ஒ ற பா . ஸ் டா யா.'' எ பா பா த . . ய பா ஏ க ஷன ர பா மானதாக இ தா . க. ஓ, ஸ் டா மா கற ச தக தா ன பா க ற?'' . இ த!'' யா?'' தாஷமா இ யா?'' ''இ பவா?'' ''எ ப ம, இ க அ ம ''எ ப இ றய ட இ கா க ட... அ . . பா ல க யாண வா வ , ராதா வ பா அ 63 கஎ ப . ரா ப றய இ ?'' ஸி. என ஸ் வா ட ல .
 • 64. வா ஏராள பா கஸ்ல இ காம ய றய இ கா இ . ர ப ற . ளஸ் பா க ற . அ ஸாஸி யஷ ல ஃப ஷ வ த ப பா வ . ட பா ப . எ எ பவாவ வ ய பா வா . ஹ் ஸ்ட ஒ ற பா வ த . இ ப பா இ ''இ உன ச பா . என த அ ப ப இ ய ஸ் யா ல ஸ்ப பா வா . லஃ ...'' கா?'' இ ''அ ம கால எ லா இ ப தா ன இ கா க. ல வ ல பாறா க... வ ல எ பாக ? பண வ ற றய வ ச பா ற ... ராதா ச பள எ த ன த மா? ந ! டா ஸ் க ட றா . எ க ட பா க ல இ ல? லவ ...'' ''ராதா ஷ வ இ ''நா க ட எ லா கா ஓ எ பவாவ உ ல ஸ் பா ட பா வ பா ...'' வா . என மசா தா '' உ ன ந லா ''ம , இ தா '' ச சா றாரா?'' கா நா இ வா . ம ற இ ய . ஸ் உ னாட ஃ ப ஜ்ƒ¤ வா . ள ஏ இ இ கதா கா அ த எ எ லா ம . .'' காளா?'' கா னா?'' ''உ கணவ உ ''ஆமா . ''அ சா ல மல ந ல ந பசா கண ''ஏ , அ ல எ வர ல ய!'' ''அ க க வ லம . ன? '' ஜமா வ எ ன ப க ம !'' க கா .'' த யமா உ சக ட ல ம ! நா ''ஓ எஸ்! காத ஒ னஎ ஸ்ப பா கால ண க யா...'' அதா டஅ ...'' ஆ ச. ...'' க க ற?'' மல உன ''ஃ னா? ல ல, ஏமா எ த தமான ஃ ஆ அ ட இ லயா?'' த ?'' ஒ தமான ஸி ப 64 கா ர...!'' த ன கா ல. அ ப பா சா ம ?'' ''எ ''இ ர ப எ லா ?'' '' எ தா . ம றப சா வா . ராதா ஹ ச பா ட டா ட '' காரா? ந லா ய ஸ் ராதா ரா ப ட?'' ட ராதா
 • 65. வா ''ர , ர எ ''ச நா இ ''நா பா ஃ ர பா ர ஸ்'' எ சா ட எதாவ வ '' எ ச பா றா . ட சா வா வ ற .'' றா . ழ பானா அ த மா ஸ் டா அ த வ டார ல ய இ ல. அத காக ஓ ல டா ட பாக வ எ ரா பஸ்க வ . அ ஏ கா அ டால ரா எ ன வா கா தா பாகலா எ ச ட த . ப ல ற அ க இ ல. ராவல ஸ் ச காக இ த . அ ற பா அவ ட கா ச பண க வா ச லலா எ ச அ ற கத வ ற த பா . . ஓ கா க ம தா அய கா தா . ஒ கா ல மட கா . வா ற , மா ம அ சய, கவ ல லாத ன பால உற கா தா . வ லசாக த த . இ தஷ என ரமாத . உன தா எ லா ரா ப கலா டா ப இ க இ க ப ந லா இ ரஸ்…¤ றா ந லா வ இ . ர டா டானா . அ மா மா . ஸா ஐ டா வ சா ம ல அவ தா . ல சாபா எ ண கா ஸா ! பா க இ பா மா பக அ லவ லசாக வாச ன த த . கா மா மா !எ '' மா சா . பா ற னா . வய இ ப ஆவலாக இ த . அவ ப ... அ க ச றா . அவ க ய . அவ மா தா த ட . ஷவ இஸ் வ ட . நா ள எ கா ட ற? கா கா வ ப த . ப . ! எ ச கா வ அ க த . அவ ப க ஷி ன எ ன வா அ டா ம ர வா. இ ட பாகலா . அ த த உலக எ தா சா ல வ ழ தகளா . ல வ ள ப யம உலக மா ச இ ட நட பாவ .எஸ்.ஏ. ரமாதமாக க கா க டக . ர த கன கா ட ' மா ராலா ,' 'ஃ ரா ய லா ' எ த ப ர . 65 ட தா வ அ த !'' ''நா இ வா னஇ ப இ சா றா க இ த ரா த மா? டா . ஒ த லய ண ய எ சா ப தா . ச நர த ட ன அ தா . வ காய '' . . மா ?'' எ லா ஸ் ப யவ க ள . ' ம ஸ் . பால தா இ த . மா க பால ஒ க வ எ
 • 66. வா ''இஷ்ட இ கலா ஸ் சா சார ரா க வ ர ஐ உ கா நட கலா த ல ஐஸ் தா '' சா ற ச தா எ பா கா டற மா இ வ ''இ உ ''உ ற எ க ஐஸ் த ட கா ட ப ழய பா ம ம த க ய ப னா க . காஸ்ட ... ந பக பா ஒ ப ல?'' எ றா . !'' ர . அ ம கா, அ ம கா அ க இ கற ப எ லா இ த ? இ க வ த எ பா த அள , பா டா ல. கா ச அ க யா தா இ .'' ர.'' மயான அ ம மயான அ ம கா இ ல ர கா எ ன, சா !'' வ ?'' ''அ எ க யா க ட ஸ ல இ கறா க. வாஷி ட பா பா வற! ம தப எ லா அ ம கா ஒ . எ லா நகர ஒ தா ட இ . ஃபாஸ் ம டான ஸ், வ ஸ், ஸ் கஸ் ர பளபள ஏ பா , ந ம ஊ அ கா இ தா ஊ ஊ வற அ கா இ .ஒ ஊ பால இ னா ஊ சா ல யா .'' ''ராதா ''அ பாற த ப டா உன ''ஆமா, ராதா ஸி ''பாவநாக ''வா ர . த ஸ பா ஆ ஸி மா ஹா ட ஸ் ரா ன , அ ச ற வ ஏ கா ட . வ ப அ ண னஇ அ ம வகமாக தா ற கா டா . ? ல பா வா' கற .'' த ம, ஞாபக ம தா இ கா?'' தலா .'' பா ர மா ட த அ இர ட இர கா டா க . உ ள ம வாக ச கா பா ம பா .'' பா மர வணா கா தானா?'' கா த . அ ட ப ஸ், தமான பசறாரா?'' . நா ல பாண பாகலா . எ ப ப னா 'அ க எ ''அ ப ப மன பா வணா ழயலா . , பா கா ...'' த கா பட க பா தா க , பட க பா தா க . ஜனர எல சாதன க ஏ ப அ ச ர ச றா க . க கா , ரால ஒ ப தா பா க த . க ள கா , '' ரா ப பா தா பா அ ற இ ''எ லா ம அ ப '' ஸ் ர . ,அ ச வளவா 'ஊ' எ 66 த கா பக டயாக ஊ ழ த அவ க த . ஒ ய அல ர கா ப ய ட க ள இ இ இ
 • 67. வா ச பா 14 ச நர இ அவ ள அ ண கா ட பா , ர ப ப ழய நா க ன வ , இர ப பாபநாச இ ப பால உண ஏ ப ட . ம தா க அவ அல கார க ள ப ட ப ஃ க ள ஒ வாச ன இ த . அ த வாச ன க யாண மா, அ ம கா வா இ அ டாம , ப ரமாக இ த , அவ அவ க த த ல சா தா . ப க அவ மா அவ ம ப ட . இ த ரா க இ வ ர க டா தா எ யா பத ப ச வ ச வ ட, ம அவ ன க கா ப த உண , ''ஸா '' எ றா . 'பயமா இ த .' ர ப பா பச வர ல. வரா ய க எ லா தன. '' பான தட வ பான ஸ் பா ட . ஸா ர , த பா '' ச லா ன இ த மா கா த எ ன?'' ஒ இ . பய ச...'' ''பயமா இ பாகலா எ ''அ அவ றதா எ றா . எ கஇ ''எ க இ எ கயாவ வ டா , வற எதாவ பா கலா ''ஸீ வ '' ?'' தா இ எ ன? தா பா ர , ர கா நா ர ள ட எ எ ற . 'ஏ ரலா . இஷ்ட ப ஸ்' இ க தலா ...'' ''பண ?'' '' ர ளாஸ் கா க ''எ பவாவ பப ''அ தா ப ண . இ .இ கஎ '' ''எ ல ற இ கா வ டஇ கவ ல படா த. ஒ ய ஜீ க ?'' தா ன ஆக ராதா இ ரா பாற கயாவ கா இ லா ம இ த அ ம கா ?'' த! ராதா ன ற ஞாபக வ ள பா ப சா இ கா பா க ற ...'' ; அ . கா பா ச மா?'' .க ல கா தா பாட பா ற .'' ந னமாக இ த பா த க இ ட , ப ட க ள ஒ னவ ள க கா டாம பா தா . ச ஞான வ ல ச ஸ் வ ஒ ல உட ன யா இ ண ட த . அவ கணவ ட க ய ஆ கா ப ய த ஆ வ ட கவ தா . இவ ள எ ன எ எ வ ? அவ ம வ எ ற ப ட பா அவ கா ச ட லக ல. பல சமய , த கக ள அவ 67
 • 68. வா கக ட கா ப டா த பா எ ச, எ ட ''எ ன கா ஒ கா வ மாசமான மன என னா ல... எ பா ப கல ட . ன சா னா ...?'' எ '' ன வ க ''ஏ ர றா . கா , ... பா தகாத இட . ட 'ராதா டா பா ப ரா ல இ க ட ட '' எ றா வர த ராதா ட சா னா ?'' ' ஹ '' வ க ''எ லா பா ' ம ல வா' நாளா மா . உ ன அ ப ய பய சா ட .'' ''அ பா ச நஸ் ப ட ...'' ?'' ''இ இ யா காதல னாட ய க ட சா ற '' ரா ப ஸ் ர க ம !'' எ றா . நட மா? த ம ன ய ஒ கணவ அவ டய மாஜி அ பற ? அவ பா ப , அவ ன இ க சா ற ? அ அவ ' கா அஹ ஹா எ நஸ் ட ' எ ப பா கற கற ல இ லயா ர ? இ எ ன த ''அ இ டா? என ராதா ட ரா ப ஃ ப ஜாஸ் . ராதா எ ட, நா ஒ ண ம ற வ க மா ட . ராதா எ லா த சா . க யாண ஒ ப ட ந ப ண த லா சா யா . ர ப ள ரக ய இ லா ரா ப ஈஸியா . ச தக , ச ட எ ம டயா . இ லயா ர ? க டா ய. நா ரா ப ச தாஷமா தா இ க ர . ராதா ஒ ஜ அஃ எ ஹஸ் ப , நா க ட எ லா வா த . யா ட வணா பசலா . பாகலா . ராதா ந லா த . நா வ த பஸி கா அ ட ஃ ப ஃ லா இ க . அ த நா ல ப ற த . க யாண எ ப இ த என கவ ல ய டயா ம ? நா ஒ ஒ ம ச யாம ரா இ ல. அ ப யாராவ சா னா அ பா . ர வ காத சா பல நா ஒ ப ணாட ட ப த . அதனால எ ன? க யாண ஆன ற எ ப இ க கற தா ய சா . அ த ஷய நா ரா ப ல ர .'' ''அவ வ ''அ ப ''இ தா க ? ம , உ ...'' , மா சா லாத. அ ம கலா . ஆனா. உ ''எ த ன நா ள வ அ தா அ ப யஇ அழ ஒ ப கால பல த ... எ லா . நா ப ப ட அழ உ சா ற 68 ட கஎ ற ன அவ ர த கா மா?'' ம .'' ள ஓ தா?'' அழ இ ர .
 • 69. வா '' ன ஸீ வ எ , க ச வ ஷ க ''கத த ள ட ''அ ப இ த ர பா டா ''எ லா ''நாம டஒ '' பாடா ஐல சா ''அ ஒ தனமாக இ , பா ல ச த ?'' ஹ இ க ...'' எ பா த யாதா? க இ ப ஸாஷ யாச பா தா அ த ப ட இய கால க சகஜமாக ம ல தா க . ப ய ஏ தா க . ஸீ க ள ய ல ர இ ற பா தா ன ன ச தற ச பழ கறா .'' கச , நட சய க .'' ப பல ...'' த அ த பா ?'' எ ர ப த ல ம ந னா . ''ராதா . ராதா சா ... ' ம னஜ் ம ல ஒ வா த ஒ ' சா . 'யா ர யா க த க .” த ல வாஸ்தவ தா கா பா ப ம தா ஸ் ரா ள ஸ எ , த மா?'' ப தா ண எ லா றா . கற '' ஃ ள ஸ் ஆ஻ தா . அ ப பா அ ட இ கா பா ... அ தா அ ம ஷ அ த ஸ் ப ஸ் ப க ப யால ''இ ப வ நம சா னா அவ ''எ லா பழ க தா வா ல கா உண ? அ த வ பா .'' சாய கால பா ச தா க . டா இ ப த லாவகமாக ப ப த பா க ஆ வ வ க ள பா ர பாக நாடக ம நட கா னா க . ''ந ம ம வ ற ச த இட பா கா பற தா . ட சா னா த ப ட யா ' ம .'' நட , அவ ன ச ல வ அ ம க ரம ஆ கா . ர ''கா ந லா ஓ ட ற...'' ''ராதா சா அ ம கா ல ஆ ட கா ஓ டலா . இ த கா ல பா எ லா ஆ டாமா ஒ ர ய ? 'பா 'ல இ த ள . இ ப ' ர ' த ள . அ ற பட ல க . அ ளதா . ஹ வல பானா ஒ ஸ் ஸ ப , இ த ப ட ன தா டா கா ல எ ரலா . ஸ் ய தா இ ஆ டாமா க க ல'' எ றா . ப வ அ ''ராதாதா இ ப ற சா எ க ணா தாட னா . ற ழ த பா , ட பா . ரா பாற னா '' எ , அ த ஆவ ட எ ' எ ர ப இ ப த 69 ஒ கா ப க க, சா க பா 'ஹா ராதா? மற பச
 • 70. வா ர ப ஜ ன வ ய பா கா ய பால ம தா ப வ த லா பா அ அ ம க வழ க . அ ப க ப ள பர க ரா கதா . ''க ட க ஆஃ ஹ ''நானா? நா கா ச ''நாள '' எ றா . ''இ ன இ வ ர ப அ ம இ பா த க க ற . ன வாஸ் ம .'' ப றா ஸா ட பா த தமாக இ ர ?'' நஸ் ரா . ஷ ’ க ல ய த ப மா கா டா . இ த ற . இ ய க வ , '' காப ஹாக பாக பாறதா ? ஸ்! பாகா . ஸினஸ் ஸினஸ்தா ? ப ய லா வா வா பாடற தா பா ட ஒ மாச அ த ப பா அ .'' ஸ் இ பஉ கணவ ன ம தா ப க சா யமாக மா உ அவ ன ற கஅ கா ப ப ''ர ! ய யா ராதா. அத காக அவ பா அ மா வா ப பா ' எ ப தன பா யஅ ப தவா ற த ல வ யாக த ட ய மா கா டா . கா த . இவ ள இ ர க பா க மா டா . ஆனா தன . ப ப த கா ஸ ரா... இவ ள கா க வ ற ?'' கா க க எ பா தா . மா ல ஏழ ர ம பால, பாசா பால இ த . வ . இ த தச ம கதா ன? டா இ ... நாம எ ப எ ய பா ந . ச ச டா க . நட த சய கயாக ஆ சா . வா தாஸ் ன பால... ட ய கழ , இ த சாம ய தா எ ன? வா . அ ம மயாக மா க ரக றா . '' ச ச! ஏ அ ப எ றா ? உ ஸி ஸிஸ உ ன டா . கணவ ம ன எ றா இ ப தா இ க வ . ஒ வ ர ஒ வ ந கா , ஒ வ ம ஒ வ ண வாச கா , ரக ய க ஒ ம ற எ இ லாம ...'' ம த தா த ச மா ர ?'' ''ராதா ஷ ''க ர ''அ எ ஸ் ப ம எல படமா?'' எ .எ ப ஒ ம ய ஸ் ர ட வ ச ஒ த க ச ன எ , 'இ எ ன றா . க தமான ஹா ன ல ரா ட ச?'' என '' எ றா . ரா டா ட க ஆஃ மா ரா (எ கா ) ர ப த ன ம தா வ , த அ ம க மற , உலக ச ர ந றய நா க ள, நா ளக ள தக ல 'அ யா அ ம ரா ஸ்' ற ப 70
 • 71. வா ரமா ட நாக க க ஜ ப ட அவ ''ம ! னாஸா க எல அ த ன ஸ் த த நக . ஸ் இஸ் ய ஒ ரா ஸ் வ நா பாதா . நா ள ம அ அ க ததாக த ய பா த த யதா ன பா றா ? என இ தக இ ல.'' ''இ '' ட லபமா எ ஸ் ! வா, ள ப ண பா உ ப , உலவ, நகர க , வ த இ ளஞ க , அவ கன வ வ பான த த யாம க நா இ .ஒ ச பாக ...'' ல. '' பா ட எ லா ச யா ர . ய வ மா ம .'' பாகலா . ''எ க...?'' '' தா . ''ராதா இ ஜ ஸி வ ''பரவா க மா டா ர...'' ல நாம ''இ பா எ ரலா . எ ட ச தா பாக வ ஃ ளா டா ப இ ''த கா . ப ப வ ''என '' நா பா ள அ ர . ரா ல ஒ ழ க இ நா ப லயா?'' சா பா பானா பல நா . இ ஸ் ஜய த ஒ நா டா க . வா யா அவ க இ வ ட . ற உன ய தா வாச பா பாட ற . ஹள .'' '' ம உ ன காரஸ் ல .'' ''ச ட ?'' '' . . பா கலா . நா எ ப இ ?'' ''அ ரலா .'' வா சா . நா ச ட லா ரா ள . கத க, ப வ ஷ ல அ பா ற டா நா த கா ர ம இர . ரா ம ப ஒ ப !'' ற பா ஜ ஸி ள கா ப , இர ய பா ட க.'' தா எ க ய அவ ட கா '' பா ஸ் டா ல த , வஜி ட மய ப ண ம'' எ றா . எ கஇ ற த லவ ழ த யா இட ப க ற . ஸ் டா 71 உ ள பா லா ஸ் ஸ் எ லா வா ம .'' ஸ் வா இ .அ . அ தா .'' த
 • 72. வா ச பா அவ கா ர ள கா ச ல, அவ கா த சா ட ம வாக அ த டஅ னா . ச தமாக இ த . ப ய தா . வ ய ள எ கா தா இ த . அத ம ய வ ச அவ கா த சா ய வார ய பா தா . ற த . கத வ த தய க ட உ ள ழ தா . இட ப க ழா , அக ப ட ஸ் ச பா டா . த ய வ ச பர அ டயாள க த தன. லமான கா டா இட ப க ஹா இ பால, கா ப நட தா . ஹா ள ஸ் இ இட ம ஃ ளாரஸ வ ச த ய அ த பா டா . அவ க ள பா தா . 15 அ அ வ ஆ ஓ '' யா ல எ எ பா த த . த ர ஒ ப வ க ப ட „¥, பா மயான கா க த ச ய . அவ க உ ற க கா கா த . மகா ! †¥ த ஹ இ !'' எ ''ராதா ஷ த ல! அவசரமாக பா கா க, அ த கா தா . ''ஹ ராதா , . ஷ ர ''ஸ் டா பா பா , ''எ த லஎ பா கா ல ய க அத . மா ஏ இ லாம அ ர ராய க, ர ப அ ப ய ஸ்த பா ம ல எ தா . வா எ த யா ம ர !'' ன ... எ ப வ க? எ க ம ?'' கா.'' ராதா ஷ ரா ?” அவ மா ப ன வய '' ல ட ! ந உத னா . . ள ழ தவ அ த ஆ டக ட தன. அ சாபா ம ற கா தன. ள க பா ன ச நர ஆ . யா இ ஸ் எ பா ய இ த க ட ட எ றா . ''வா ஸி அவ எ தா கா ப ட ப ஒ உ இ !'' அ த ப த அ ர ட த த உ டக ள கா , ''க ஐ ஹா எ உட ன பா ப பல இட க கலா . எ றா . யா , '' ந வ வ , அ ! அ ! க பா அத வாண த ப கவ ல படாம பா கா , அ த த மா ரா ?'' எ றா . 72 கா ஸ ம வாக ம அ ! த . ட ழ
 • 73. வா ச பா '' நா ட ! இ ! ஃ பா ஷீ க ஸ்' எ அவ உ டய வ அவசர அவசரமாக உத ச ம டக ள தா மாறாக அவ ம அ , அவ தா ள அ ண , அவ ச ப க கா அவ ள த கா ட ச '' கா ச இ ர , இவ ள அ வ ற '' எ வா ப க ம ற தா . ர ப ர ம தா த த . '' ப ஸீ வ தா . பால ல ட '' கா ர க ''எ ன , நா ள ஒ பா ப ண னா வரதா இ டாதா? க '' எ ஷா . ஆ ''கா ர ப சா ''ம ஸா ஸ க ஆ . தா . வாச க டன. ச க...? ஒ எ ஷா !'' க ரா ஹள வாஸ் பா ற ப வ ராதா ஷ னா வ றதா இ தா பாறதா னா....'' ? ஆ ச யமாக இ த . எ ப க ற ?எ ப ? ஸ் டா நா கா நர ஹ இவனா எ நஸ் ஒ ட ?'' ம நட க ல பால காளா?'' ''ஆமா .'' ''ஃ '' த வாஸ் ளாஸ் ந ல வ ள!'' எ அவ வாச கா வ ப க ணா வ யாக அவ ட இ ப சா லாத, இ த ப னால மா ' இ ப ஒ சா லாத. ஓ க?'' எ ப பா கா ''ஷி ஃப கா ஹ ரா!'' தா ஒ ப ய ர ப ப ப றய த ர ப க த ம ற அள எ ஸ் ஹா ! †¥ இஸ் ஹிய ?'' எ றா . ன பா த ய, அவ ல ஸ் டா ழ ட த எ றா . ம ராதா வ பா பாக ல?'' ''இ '' வ லக ம ,க தா ச ட ஷ அ ட கா த ! என ஏ பா ப தா எ வள எ ஜா ப க... எ ஹஸ்ப ட ஸ் ப க அ த பா ஸ ல கா க தா . ர ப இ த ப க க ண தா . ''பா ! ப பா !'' எ த றா க ஸ களா . 73 . அவசரமாக ''ர இ ஓவ , மா ரா வ , ''ரா ! ரா ...'' ல ரா ? ஐ ஸ் கலா ! ர இ த வா க ற .'' எ , அவ க ன த க தா ! ர, த கா , த எ வர, ராதா, ''ஹ லா ஓ! கா ரகாசமா ஆ ண ண த ராதா க க த ய பா தா . அவ வ ம . கா ச ர ப கா த லசாக
 • 74. வா ''எ னாட ப ஃ '' . ப . பா ண . எ லா இ ரஸ்பா நா '' ரா ப ந லா இ இ த .ர வ க த ரா . .உ ன ''ர ! உன ரா ப ண ர ரா ப மா?'' ம தா ''ந எ லா .'' பா ப ச ல டா ல? உ அவ கா அ ன சா ச நர '' ஸா? எ '' கதா சா ல ''உன ''அ கா ட ஸ் ட என த !'' ன ற . ன கா சா வ தமா ளாஸ் இர ஆஷ் ர றய ஸ் க ற டாளா ?'' இ தா வணா ஸ்டா ட ற . சா ர ய , கா சா , பஸ் ம பட ல. ட ராதா வ த , பா?'' !'' ச ஷா கா ,இ ம ஆஃ இய .'' ''எ னப ண ''எ னப ண ல?'' பா ற?'' பா ற னா?'' ''அவ ட சா ல '' யா க .'' ''இ ப சா ல மா டதா ன?'' '' யா க ''ரா ! ர பா ப ன ஐல ட ல ற !'' ஸில றா . ''எ ப ட அவ உ ள ச ல, ராதா ஷ அ த ஆஷ் எ கா டா . ''எ ஸ் ஸ் '' எ ச றா . ர ப இ அ தஅ கா த ? ஓ ட ல ?'' தா இ மய பா ற?'' இ த க ல ய ய ப ப ! நா ''ஓ க. ஓ க! னப ண! ஏ அ த ள ம ஜ ம சாபா க ல ற எ , ஏ ற ... அவ லவ லவ டாயா? அ த ன அ பா உ க ல...'' ஷ எ த . ஆ லா டா எ ப ஸ் சா னா க. எ ப இ ''பா ர ப த ப இ ற எ , ஏ க ர ர ப ற .... அவ ''நா வா ச பா யா?'' .'' ப ப னா எ ன சா 74 ?” எ ற ச . ளா ஸ ப க
 • 75. வா '' '' ப ப னா கா ஸிக ட ளகா '' எ சா தா க ட . ட நட த சா ல பா ரா த சா ல யா, சா ல வ டா !'' ?'' ''என கா ச யா க டய வ ஷ , எ ப உ களால . ம மா ஒ ஜ இ ''ராதா ''ஷ்ஷ்ஷ்...! ''எ பா ளகா !'' ''இத பா ! ஓ ஆ , நா ஓ ஆ . நா உ . உ ட ஒ ர ஒ வ கா . அவ ட மா யா அ உ மான . சா றதா இ தா இ ''ஏ ச கா ன, எ ''டா . . ச ம ல .'' ம றா கற ப?'' ப ண ப ன க ட ப .'' ப வர ?'' ! உ ச த ன த பால ஜ ச உய யா னா இ . ல சா றா ர .'' ராதா ''ஒ ரா ல சா ல யாத பா. அ கா அ ப ற . எ ன ஆ ஸ்ல வ வ டா . எ ன, இ ஸ் எ ?'' எ ''க , ல ஸ் ஹா எ . பஸ் ம தா டய வ . நா ள பா . அ வ ர இ த ப அவ க ய வ க டாயமாக பாகலா வா!'' ''ரா ! ர ஷ !'' ''அதா ந ம ப ''ரா !'' ச ''எ ண மயல ட பா ற கா க ற நா பச ப , .'' இ மயாக அவ ர ஒ த . ன?'' ''ஐ ல ?'' ''ஓ க.'' ''ஓ க ''ஐ ல சா லாத. ஐ ல சா .'' !'' ராதா ஷ ''வா. ழ அவ பா வ ய பாகலா !''-ராதா ஷ த தா ர க ம னமாக அவ மர ப க ர ப தா ச ய வ ய எ ஒ தமான அ வ பான உண தா .ர ந ஏ னா வ த த . இற பஸ் ம ன எ ப த மா இ த . 75 வ த . க ச ய றா . ல.
 • 76. வா அவசரமாக ஒ எ றா ராதா, ளாஸி ஸ் ஊ கா டா . '' வா '' நா! தா ஸ்” பஸ் ம வச யாக இ த ப சாக . க ரா , -பா ஹ் ஃ பப , அ டா பா ளா - இ த இட ல ய தாராளமாக ஒ ப த கலா ம நா எ ராதா. ''இத பா . ள ''நா எ ன பா எ ?'' ., அத மா காஸ் ஹீ ட பால இ த . ச யறதா இ தா ச !'' எ மா க ல ஸ்ட ராதா ஷ '' '' நா ஸ்ட ஸ்! நா இ ப ஃ ர ஸ் ஆ டா . ர பா வாக ஒ ரக ய இ றதால ர . ஸ் ஓவ இ , அ ப ய மன இ க. நா ள த கா யமா எ ஆ அ ப ற நா உ ட ப ய ஆக . நா ப ன ற எ பா ற கற த மான ப க. ஓ க?'' ''இ ல எ '' ச கா ய அ வள ய மா, ''பய படா த தா?'' ய க! ய ல யா- நா ஆனா க ன க ள களா?'' ச . அதா ச யற ப பா ப த வா. கா ன ச ய ராக க க ற கறதாவ .'' உ க '' ராக கற இ த ஊ ல அ த வற.'' ம ப ஒ . க ணால பா கற ம தா ய . யா ட ஸ் ர ஒ ற எ தா . '' ஸ் ப ப ல ஒ எ டா ப க ச இ . அ த ப ச ற தா ன உன அ உ மயாற . ப காம ய இ தா அ உ ம இ லதா ன?'' ''எ இ த உதாரண ''இ த யற அ ராய ம '' சா ப வா வற க” எ ஷ ப இ தமா இ ல.'' ல டா வ தா எ டய ஒ ப க உன லதா ன! பா ததா ல எ ன ப ன உ இ லயா?'' றா . ''அ பால அவ பா .'' ''ந ய இ த யாம இ தா, அதனால ளயற ந மக ள மகளா?'' ''அவ அனாவ யமா மன கல க ஷய தா ல... ''இ த க '' ன இஸ் ன ர !' எ ஷய சா ற ம ல வ என ம 76 டா . வ த வ ஆ ச யமா இ தா உ சாகமான டா . ஒ ன .'' ர க க,
 • 77. வா ''வா சா டலா - நா ள இ த ப பசலா .'' நா உன ம ப ம ல வ த பா , 'எ எ றா . ன ர ''ஒ சா பா , ரச , தா . ''எ ம ''எ லா இ வள ட ''ஆமா !'' எ ''எ க றா . அ ப ரா ப ஸீ யஸா தாட ஸ்கஷ ...?'' ''நா எ னஎ ன வா வ ராதா, த ப இ ர ஒ ல றா தா சயாக ம ம ந லா சா ஜ . .எ ன ராதா?'' ராம . சா க ல, என அ ட த . டால லா இ ற க ய வ . த ! இ ப யா ம .'' ல ஷ வற எ ச அவ இ ற ன ற க பா ந லா இ ''ந லா ச ம கம ராதா ஷ நா ர ப அவ ன பா வ ஸ்டா ட ஐல பா . மஸ் ல. நா ம ... ரா ப ல ரா . ரா ச ''அவ ர ப , மஸ் ளா த இ லா மா க ல தா . லயா!'' பா த பா கா ர க க க அவ ? ந லா ச த லயா டா க ன ம ப ண? ன. றனா...?'' க ம .'' க, ''உன கா டய .'' ரா ப நரமா ற . ' ல ம . . . பா வ ற ன.'' ''இ கா ''ர ப ற க?” எ வ ச ! ராதா ரா வ ராதா ''எ ப எ ச ''இ த ம ர ரா ! ப கல பண பண த இ ற பா?'' ''இ அ பா ல ம .'' ''ச பா அ ப கா ச ல டா த யா க. என கவ .'' வ தா ரா ப கவ லயா இ ல படாத ம ! ஹி க ட க ஆஃ மா ரா'' எ றா ராதா. சா ட மா ரக கா ட ச யா சா டா இ ' 77 வகமா ஓ வ. ஏ , க வரா .'' ஹி ட ட வ எ கன வ ஸஃ !'' கணவ ஒ கா தா . ''நா அவ த ல ய
 • 78. வா இர அ வ ப பா பா கா பா இ கா கா வ தா . ட அவ வ ம னமாக தா ட வ தா . பாடாத சமய த க இ வ த னர . பச வ இ '' யா ''எ ''நா யாச ள எ க த . த பாழ க மண க ராக ச ய ம !'' ன!'' ன ச யலா இற , அவ க 'ஸா ' சா எ ன ச ய வ எ ர தா ல?'' இ ன பா இ தா க . ம கணவ ன லா ''எ ன ச வ , சா வதா? அவ க வா அ என உ ன உ ம இ ற . உ ம இ லயா எ ன? நா வ ய ப . இவ ள அ யாயமா கவ ச இ ப இவ ம எ னஉ மஇ ற ? இ எ ன யாய ?'' ''எ ச !'' ந , த எ சா , ப க ப ச ட க பா தா மாக ரா ம கா ட பா ப ட . 16 மாக ரா பா ''எ னஎ ப க இ த ''ஐ ஓ பன ஸா '' எ ''எ த த ''எ லா '' பா தா . ஃ ?'' எ றா ர க ''எ றா ஓ ஆ ச ள த க த . கா . ?'' த ல மா தா ட .'' டாளா?'' கா ச ல ஸா , த க ல ட நர ... அ த பா த தா ச . ''எ ஆ . .'' ன எ தற?'' ''அ பா வ . ''இ ல ஸா க த ய மா சா ல வ டா . அவ மா ''இ ஜ் ல ட . ரா ப நாளா ...'' 78 க ப ....'' னப வ டா . இவ ட க யா?'' எ றா . க ஸா ! உ க
 • 79. வா அவ னச தக ட பா . '' ந '' எ ச பா றா . அ ள அ பா , உ க ட எ னா எ த ஷய த நா க இ த அ ம க ர ட ம ற வ க யா . உ எ மன உ ள த எ லா ப கா ள என உ ள ஒ ர ஒ க தா ... நா இ வ ம தா வ ச ட ... அ க மயாக ந ப பா ச யா தா . அவ க வ த .எ ன ச ய ஒ பா டா . அ பா யா க . வ எ ப த த பா த அ பா எ ன சா றா ரா அ ப ச யலா . அவ எ றா டலா . எ தா சா வா ... ராதா ஷ ன ச க த த தாடரலா . ம ன ர கா ஸ் மாண கா கா கா லs ச ற பா இ வ ன எ ப ஒ ஃப லா ல த ட . கா லஜ் ச க த அ ண கா ந பால ர ப மாணவ க ம ன வ சயாக கட ஸ் ர ' எ எ க அல ன. தா க . மர க 'ஸ் ர ர எத எ ய ல. ஏ தா ழா பால தா இ த . மாணவ க க கனாக கா கா உ சாகமாக நட ச க, ல உ ட பா ஸ்கார க வ க பா தா க . ம ர ச தா . சா வ க லவத உப யாக மாணவ க ஒ அவ ன பா கய ச தா . 'இ க வா' எ ச க அவ ள அ டய யாம மாணவ வ ள த த . ஸ் ர க பா கா ப த இ தாம டலா . இ த ஊ ஸ் ர சாக இ ற . ச தாஷ ஸ் ர . பா ஸ்கார க ட ட க த தா அ றா க . க க ள ப வ ல நகர ம நா க ள பாலதா ள இ சா றா க . ஸ் ர எத எ ப மர த வ ரா த வாக ல. அ - ' பாரா ட . எ கா கக பாரா ட . பா ஸ்கார க ள (கா ஸ்) நா க வ பதா , உ ம ட அ தா பாரா ட . உ வா க ய க ப வதா பாரா . இ கா ச ம த த ம கா வத , உ வ ப றக க த இ லாதத , வ க பார பதா , அ கார இ லாததா கா ப ரஷ ன ஒ க வத , உ ன த ல ச வத பாரா ட ' எ எ த . ம உ ஒ வ யாக ன க ட த பத ல கா அவ ப ய பா '' எ றா . '' ம , இ த ஸ் இ ?'' ர அ த ம ''ஸ் வ எ யா ர ப ண '' பாஸ்ட ஒ இ ல ய?'' ''காரண க ய வ அத க ல. ராதா ஷ ப ய காவ கா எ உ ன அ ல; காரண தா காரண க ற க டாய ட தாட 79 ல. நா உ கா வத ட ய , ''அ பாடா! ல. எத காக .'' எ ள க வ ன பா க வ த அவசரமாக ய
 • 80. வா ச சா கா றா . எ '' த ய ''உன றா . உட ன பா ச , ன அ த ன அவசர ?'' ல'' எ ஏதாவ வ '' க டா சய பா சா னா . ல கா க பா கா க ''இ த ''பரவா ராதா ஷ ல. ஆனா , என ...'' ''உன ற '' எ றாரா?'' ல வ .'' ல பா உ தச ல. அ உறவா!'' ''ஒ ப சா '' எ றா ''உட ன கா னா '' எ றா . ''உ ''அ ற த சா வ ற ம அ ல ய இ த யாஸ் அ றா களா . பால அ மல ராதா ஷ எ ன இ த அ க '' எ றா ர ட அ த ஷாஃப கா ட எ லா கா பா டதா க கா கா அ பா பா .'' வ ஷ ம கா ச ய டா . பா ல ய ற?'' எ ப . அ . ச ப ய ரமாதமாக இ எ என ம ஸி ஸ் …¥ ப சா ஜ , த . 'பா க டாத ஒ எ ன ம !'' எ ஐ தாவ அ வ லா ஸ் ப க ர யகமான ப ட நா பதாவ மா இ அ த அ வலக . உ ச க ஃ வ ப ட பா , வ ப ச க ணா வ ய ம ஹா ட ப வ த த . 'ஸீ ய வஸ் ர ட ' எ த ள பளபள பாக அ க ஆட பர இ லாம எ த ஓ அ ற அ ழ ச ல ப , ராதா ஷ வ ற ஆ ச நர உ கா தா . க , ' ஸ் வ , ஸ்ட ஷ யமான ஒ ப அவ ன பா ஸீ ஷா '' எ றா . ப மா பக நக த த ச நர ''ராதா ஷ இவ ள அ ப... ''ராதா ஷ வ இ ட . ஸ், சா , அவ ன 'இ த மா ஆ ஸ் ம னமாக டா ச த லாம ம ல ர யா உ சமய பா நா ''இஸ மாய இ வ ர ற த பா தா பா . ப ச ச ட ய த த ப க வ க மா டா எ எ ன சய . ய வ , ''அ ப வ வ யா? ஸா , கா ச ஸியா நா கா ஸ் ஃப த ஸ்'' எ ச ர ட ட தா ளா அ ண கா உ ள ச றா . இ மா' எ தா ய . க ணா வ ய க த த . அபாயமான ச கா கா மான ஏ வ த த . பா ஸ் ஹ கா ட க த தன. அ த ன பால க த தன. ச ப ய ஒ க டட ப , உஷ்ண எ ப த எ கா ய . ஃ ?'' எ அ றா . 'வா ' ஹா ? எ ஒ யான பா ர 80 எ தா தா ஒ . ''உ கா '' -
 • 81. வா ள க க ர ப ற வ கா டாம பா தா ''ஒ '' ந ''அ க, அ க எ எ ன ஆ ச ய த வ இ பா ர அவ ன க?'' லயா?'' !'' ''ஓ அவசரமாக மா ச?'' க ல. கஎ த கா உன மா பா கா . ''எ ன ச . ''அ த மா யா லஇ வ றதா ல அ !இ கஇ காம '' ...'' ''அ த மா இ !'' ''ஒ ல '' சா சா பா, உ மன ல ஏதாவ ''இ ல ஸா , எ லஃ , ஷி இஸ் கா ''ம தா ''அவ ட இ ''அவ க .'' வ தா சா .'' மன ல ஏதாவ ஒ இ ல. ஆஃ ட ஆ ஒ ஃ ! இ ப எ காக என இ த ன வ க ன த ய ல.'' ந பா த த ரா ப நாளாகா த யாம பா சா ல வ டா இ ஸ் ய வ சா ல தா .'' ஸா .'' க வ ய எ பா .'' ''எ ன க, என இ ல எ ன வா ரா ப கவ ல க மா சா க ள. ஆனா க ப ற அ ரம . அவ பா கண கா பாபநாச ப டா ர இ தா. அவ ள ய கா மா வ கவ இ க யா வ அவ ளா ப க ல ய... ச! ஏ ஸா ? ல ஃ ரா ? ஒ ம ன கற த எ ல அவ ற பா டாளா? எ காக இ ப ச ய க. அவ எதாவ உ ட வாச இ லாம...'' '' ச ச அ த லா இ எ லா . அ ல காரண '' ''நா ல, அவ ர !'' எ ட ரா ப அ , வாச பா வயா ன எ !'' சா ஜ ன உ கா னா உன வ ய த ராதா ஷ மா பச யா தா?'' நகர ம தன வ னா சா த பால அ த . ''இ யா வ த பா என க யாண ப ற எ ண ம இ ல. ம தா வ பா த கண ம மா ட - இவ ள எ ப யாவ , ப †¥ ஆ , அ ட ச ற . அவ அ பா உன வா கா றதா சா னா , உ ன பா த உட ன அ க கலா டா ப ண மா ட க ட ...'' 81
 • 82. வா ச பா ''எ ன பா தவ ர ஒ பா என னா அ த அ ட ச ர , அ டயற தா சவா இ . அ த அ டயற கண என ஒ ளமா ஸ். அ ம கா வ ற ப எ டப டால தா இ த . இ ப என எ த ன ச பள க ற.'' ''ம தா சா னா.'' ''ம தா க ச யா த யா . நா எ த ன ச பள வா க ற . எ த ன டா ஸ் கா ட ற பண ஒ கால எ ட பா சா கா இ த . இ ப பண ல பா த இ ல. பண த அ ட சா , ன ப ண அ ட சா , மன ஆனா அ த தாக இ பா . நா சா ன மா ஒ ண ன அ த அ ட ச ற ஒ தமான ஆ ளமா ஸ்தா . ஒ த ஏமா ற தா . ச ப ஒ மன கா ப ரஷ , க ட ப ஃபர ஸ் ச யறா க. அ த எ க க ப வா க மா ச . அ த பான வார தா சா டா . அ த இ டர டா வா ஆற ல ம கா வ த ஆக கா வ ... கா ல வ டயாடற அ த யாய க தா ஸினஸ்ல ஏ வா கல .'' ர ப கா டா '' பா என ர அ ''ஐ அ ய அட கா டா . ற ல? ம தா வ ப ப னா தா த ? எ காக அ ம கா வ தா ! என த யாதா எ ன?'' ஜ ஸ்! எ னஉ க க? ப. அ அவ ள த யா .'' ''ஷி இஸ் ம லஃ . கா ட ஹ ! வா ட ஹ ? அ உன த ய டயா . அ என ந லா வ த . எ தா ல ம ச க ள ந லா எ ட பாட த ய . அ ம க ரா எ ப ஹ ப வா . ஜ் எ ப , ஒ ஜரா எ ப , ஒ ந வ இ ய இ ளஞ எ ப ... எ லா த என .'' ''ச தாஷ '' எ றா ள வத ஆய தமாக. வ த ற க பா. ம தா வ இ க கா ச கா சமா என ஏமா ற ஆர . இ த பா எ பா த அள சா இ ல. வ ல பாக ஆ வ இ ல. அ ம கா ல பழக சாம ய இ ல. இ , சா பா , வ த ழ , ரச இ த டா வற எ த தாடமா டா. ச பா யராஜ் பட . ப ற ராஷ், ப நாவ க . கமா சா னா அ ம க ல கா ச ம பா டா. ப பாதா . ஷி இஸ் பஸி ஸ் . ட ஷ ல ஸா ஒ தா பா பா. ஸ் பா க மா டா, வ ல உ கா பாறட . எ ப பா தா அ பா அ மா தா இவ க ள ப தா ப , அ பா இ நர இ பா ... அ மா இ நர தய ஷ ல உ கா எ பரா ட பா இ பா க. ' ம மா , எ ல ட ஃ ர இ யா? ஆர ப ல இ ப தா இ பா தா ஆர ப ம இ ஓய ல. ம ...'' '' ச ராதா த ஷ கா ச தய வ பால இ 82 த . ''ஷி இஸ் வ வ இ ப !''
 • 83. வா ர ப அ யாக இ த . ''என இ வள வர வ டா ச பா ஸா .'' ''இ ல, வ எ லா த பா த ற , எ லா த க தா ஆக . ஸ ஸ ப அவ ஒ தமான அவ ஷ தா இ . ச யா ஸ் ட பா ன . எ தா ' ச †¤ ரஷ் ' ரா இ ரா இ ட஻ சா நா டால வா பா டடா . ம தா அ ப யதா இ கா...'' ''இ த லா ''இ ல. ஒ '' ன ஏ தா களா உ க ண ராக ரவ ஷ பா க?'' பா ஸா . கா ட பா உன ப ய ப ய வர காரண க .'' த யா .'' ஷய க ளா அவ த ல ம ''ஒ வ ள அ ப இ கலா . நா வ கா ச 'லா ஜ த லஃ ' தா சா ல . என ள இ கற ரஸ் லஸ்னஸ்…¤ காரணமா இ கலா . ஒ வ ள உ ள நா , ஜமாக வ கா ச ஷ்ண னா எ ன வா?'' எ அவ ன பா எ சலாக வ த . ''எ ம எ ப யா, ட சா ல ''அ த ப நா பா ட. அவ யா பா யா கற என யா க '' யா எ ட ''உ க த யாம கற எ லா சா த த ய .'' வா ஸ் ப சா பா க ள த .'' வஇ ல?'' மா?'' ''இ ல சா றதா இ தா, அவ ள ஒ மா தயா ப சா லாம இ தா உன லந மக எ லா ஏ ப '' ஷய . இ த . அத தர தா .'' .'' '' நா. அவளால அ த சமா க யா '' எ றா . மானமாக, ''அவ ஒ ந ல ம ன . எ ட ரா ப வாச . உ ட வ தா ள, ஒ கணமாவ க பமா நட டாளா? உ ன பய க ச த ட பா ல சா டா. என உட வ தா எ னமா ஷ ப வா த மா? ரா ப ஒ ப பா. இ த மா ஸ் ரமா ஒ ம ன வ லயா? கால வயசான ற ரா ப உப யாகமா இ பா. அவ டய ந க ய எ க ல க பா க ற . அதனால சா லாம இ த னா உன ந ல . அவ ந ல , ல உ மக ள ம ற ற ல ந ல இ . த ல?'' 17 83
 • 84. வா ச நர பா ட '' ஸ் ள க இ வ ம னமாக இ பஸ்ஸ க ல த . ராதா ஐ த ஸ க நா கா ஸ்'' கா எ க, அ த ம ன ஷ ஆயாச ட றா . ச ''ஆ ச த உ தாம எ , நர வ ஹ ஆ ர ! பா லசாக ற தவ றா . '' எ ''ஹ லா ம !'' ''ஒ ல... சா .'' ''அ ப யா? ல ஸீ! ப ன டா த இ ல ஐ இ ட ...! மற பானா மகா பாவ ! ஓ க! ஐஸ் இ எ ச ரஸ் ட மா எ ன? நம ள இ க டாதா... ஓ க... ஓ க'' அஸ் ஷ். ஓ யஸ் டலா . இ கதா இ கா '' எ ''ஹிய , ஷி வா ஸ் டா !'' எ பா ன அவ ட கா தா . ''யா ? ம வா?”எ ''ஹ லா ர ப ''எ ப றா பால தா ''ரா '' எ ஆ எ ன ன டா ''அ த லா ஸ சா லமா ''அ ப நா ''ஹ லா!'' ஷய ?'' த?'' மா தா . கா லஜ் இ ன ஷய சா ?'' ன டா கா க பா க?'' எ கவ ''வ ற ப பா ''ப இ த யாத ன ஸ் ர , அதனால பா த எ க வ ஆ வ ஸ . அ பா ற . க டாய வ தாக .'' த யா? ல காக ல ஒ ப ர ஸ ட ரஸ் ஸ்” எ ''எ ன பாற வ க ல. . ல.'' '' ச ச அ ப சா லா த! ஓ க! எ தயாவ கா வா. ஆனா வ எ ன உ ன சய எ பா ப . ப!'' எ றா . அவ ர உ சாக ர ப வ த . எ ர அவ ராக கா கணவ , ம றா ள க ர ட ப ற கா தா . ''தா . ஸி...'' டயா . வ த ஆக அ க இ டரஸ் . அ ல ஒ ட ப நா ரஸ ஸ் ஸ்!'' வர பாகலா ச . இ த ச வ ?'' ''சமா ச இ ல ய!'' றா . ! ரஸ எ ன கா 84 க பா ற? பா த தகவ ல
 • 85. வா '' ச ச! எ ன அ வள ந வஷ பா '' லஃ ல எ லா த பா எ ட பா இ கற ப நாம ர இ றா !'' ம வஷ பாட யா?'' ''இ ல ஸா . உ க ம பாட ல.'' ''எ ஸ ஷன சா றதால பா . ம தா வ இ லயா? மயான எ ன ச ய ''இ ய ப பா க. என எ ன சாக னா ம ப ம பாசா ப சய சா ல . அவ வஷ இ தா இ த கா ச ர யா பா . அவ ட ட ஷ வ . எ ன ச யற த யாம ப இ த ய லா உ னால த க . ம இ பதா பா ல க ய, ச தாஷமா இ லயா? அவ ர ல உ சாக வற எ ன வ ? அவ ள பா தவ ர நா ஒ கணவனா தா இ க . அவ எ னால இ லாத பா நா ற கற . டஸ் இ ய மா ட ?'' மா ட ஸ் ஸா !'' “ இ இ ய பா க ற. எ லா ''கணவ '' ன ச ம ன ப பா , அ ப இ ப கற க எ லா த தா ஆக உற கற த, க எ தா ஸினஸ் க ச யற மார ரா ! அ வள தா சா சா ல மா வ டாமா க த ப நா இ என இ அ க ல. வ ர '' எ ''ஒ ப ண ம க ன '' ச ச! அ த மா மான . இ பா ற ப டா . பா, இ னா நட கா .'' எ த த ண ம என ஐ ஆ ஷ வ வ ணா ட லதா க டாய பால பா க இ த ல ர .'' க.'' . அ த உ க ம ன யா க ல. யா ள னா . எ டயா . இ எ ஓ ப '' எ ன ளா டய சா ட க ம சா த வ ய வ த பா எ லா ம ரசமாக இ த . ராதா ஷ அ யாயமாக கணவ -ம ன உற வ கா ச ப டா . சா வதா வ டாமா எ ற க என இ ப ட க ல. அ பா! ல க எ ன ச க ? அத காக தா இ த க த . இ த என ம தா ம எ த த ராக கல த எ ண க ளா ப த இ சக ளா இ ல. இ ஒ அ யாத ப ஏமா ற ப றா . இ த ஏமா நாடக நா ப க கா ள வ மா? எ ஆதாரமான க எ ற . ம தா ப றா ர பா , அ ம கா அ ம கா எ மா லயாண ச கா க . உ க மா ள ச தன த பா க எ க க வ அ பா. எ த இ ய ப த கணவ ற ப க ட தாட சகவாச வ கா ப த ச கா வா ? இ எ ப எ ன? என இ ச ப த ம இ ல எ ல பா ட வ மா? இ ல, ப ண உ கணவ இ ப உ ன ஏமா றா பா எ உ ட சா ட வ மா? இ உ ள , யாய ச ப தமான ஷய க என க ழ பமாக வ இ றன. உ க ள த ர இ த தா ச யமாக அல பா சா ல யவ க வ யா இ ல. ச ற க த எ பா ட 85
 • 86. வா ப எ த . அ இ த வார டதா , ' ஸ் பஸ் என க ப கர லாப ஏராள . த எதாவ சாக ஸ்தக ப களா? ந ற . உ க மக . . ட த . இ த வ எ ஜய ழ ச பா க ஒ ஸ் ர வ பா எ க தா ன ற . த ச ய என ர ப ம ஏ ப ட . பாவத ஒ வார , வர ஒ வார . ல சமய ஆ நா க வ . மா த ப னா நா எ ற வ கா வ . இ த இர ப ன டா த வ ர ப ல எ பா தா அ க பாக வ . அ வ ர ஒ பா ப ற வ ய பா கலா எ மா தா . ம ன கா லஜ் பான பா இ ஸ் ர ஓய ல எ த த . எத காக ஸ் ர எ ற யாத வ க இ . ஏக ப ட இ ளஞ க ர கர வ ர த -ஷ அ கா ட கா கா காலா வ ர ' காலா' எ உ கா ச தாஷமாக ஸ் ர ப கா இ தா க . க வாச இ த ஸ்தாபக மா பள ல ட த ல வ ப ட க தா க . ம ரா பா க ஆ ஃபய க ப க . கா ரா க மாக, இவ க எ த ச தா ரமா டமாக ச றா க . ஸ் ர எ த ன நா ள எ ச யாக த ய ல. ஓ எ க பா றா களா . பா ஸ் மா பா கா தா க . இ ளஞ க பா ஸ்கார க ள அ கமாக வ த அவ க ன க ட பா கா தா க ? கக க க ம பா ம லாம ழ கா தன. வ ஸி ஹா ல எஸ். .எஸ். (ஸ் ட ஸ் ஃப எ டமா ரா சா ஸ ) கார க ' க ப ' இட த ' த ல' ச டதாக , க த க ழ ய ஐ ப ப காயமா (ஐ பா ஸ்கார க உ பட). இ த ய லா ப கவ ல ய படாம ஒ காஷ் ட ஸ் ஆ கா த தயாக இ த . ச ர க ம றா பக அ ப ராஸ் எ ஒ ரா ன த க வா ய க ள கா அ த வ டார வ தா தா எ ச த ப கா தன . 'எ ன ஸ் ட த ர இ ' எ ற னா ச இ ற ர ப தாஷமாக வ இ த . ய ல. எ பாராம பா ஸ் அ நா நட ச ஏற றய த வ ய ஆ ர கா த அ த தக க ட ம தா . ஒ டால ஒ தக எ ஆ ர கண இ ற தன. ந ன ப த தக க எ லா ந ல பாகாததா இ பா ல வ ப டன. எ லா ம அவசர இவ க . தக வ வ . ப , க ல எ றா கா வ க யாண க வ , ம ன ய ராக ப , ம ற சகவாச வ கா வ ... த ராதா ஷ ட மா அ ம கா ட மா எ ர ப ச யாக ள க ல. தக க பண கா பா க ட வ ல ச கா இ த இ ய ப எ ப த த . வாராம அகல கா அ ம க க ள பா ஆ ல பச ய கா சதா ம கா எத காக இ த பாசா ! இ த ப இ க ய ற வள தவளா? அ ப ய இ தா எத காக த அ டயாள ? எ ன ம றா இ யனாக அ த ன மா கா ள அவசர பட வ ஒ த பா காரனாக தா பா றா . க க வ த ற . இ வ ச த இ ய க ம தா இ ப இ றா களா, த க அ ம கா இ தா த க ப டய பழ கவழ க க ள மா 86
 • 87. வா கா ள மா டா க ச மாற வ எ ? ம சா ல க றா . ஏ ச நா நா ள ஸ் ர எ க ட மானமா டதா . ர ம ப கா லஜ் பாக வ ம எ தா இ த . பா ட ம ப ட அ க கா தயா ச தா . உ கா ன வ . . பா தா . ''சா ஸ் ஏ ஜ ஸ்'' 'ட லஸ்' க தக அ ரம இ ப ப , அ த வ க ள த ர, பானா க . ட லஸி யா யா வ பா எ மா ப இ த . ''இ த மா . .ல இ இவ க எ ப த எ லா ச யறா க ஆ ச யமா இ ஸா .'' வ பா ம ப கா ச கா பா ற ச ரமமாக அபார சாத னக ''உ மதா . எ லா இ த நா ல . . ய 'இ ய பா …¤ டறா க. இ கா க. 'ட லஸ்'ல ஒ ஸ்பா ஒ ஷ ஆனா . . பா தா ள பர கா க, ஒ ய டால ரா எ ன வா சா ƒ¤ சா னா க. நா ஸ் த ர வ எ தாடற ல. இ த பாழா பாற . யா தா என எ ம ன தாட ப இ லாம பா . அவ ஒ க ப ஸி . வ . ஒ தட வ ழ த தா ட ஊ ச ல இ ழ க ய அ இ . இவ ஷா , கம ஷிய , அ ற தா பா பா கா.'' ''ஸா ! ச உ க டதாலதா ர ன சா ஓ அ ம களா?'' க ப ண க யாண ''இ ய ப ண க யாண க அ பவ இ ல பா. அ ம கா கா க ள க யாண க டவ க எ லா ம டாடறா க நா சா ல வர ல. எ ஃ ர ராமசா இ கா . வ ள கா ய தா க டா . அவ வ த ழ ப லா ப றா. வ ழ ம ம ச , சா பட னால கால பா , ஸ் லாக எ லா இ ஷில எ வ மன பாட ப டா...!'' ''இ ''ஏ பா பாசா ஸா !'' , நாம அவ க மா ட லா பா “ ஸ்பா கால க ப எ லா த எ ன சா ன ''வா ப ண லயா? ஜீ ஸ் க தமான வ ஸ் ஸி ரா தா ' †¥'' . பா பா . அ க இ ற ப ட சா வா . ஒ ரா வ சப க கறானா . க யாண இ ய ற ப ஸ்பா ல தா ஒ த கா ல னானா . ''ஐ ப பாரதவ ஷ பரதக ட' இவ ரா வாட ராவா மா க யாண ப வ கா ! றஇ ?” ''இ த லா ஒ ஒ க க '' சா பாசா .இ ஒ தமான ஃ ப .'' ஷ் தா .'' ஆஃ அட ட !'' 87 சா ல . ஸா ! உ க ள நா
 • 88. வா ''இ ஸ் ரா ! இ க ட அ அ த பா மல க '' ச இ '' ச? எ ன ஸா ! எ ல ஸா ...'' வ ன ரமான ம யா?'' க க ச யா த யாத பாவ தா க ல ச பா ! அட பா தா ! . நா ன யா ?'' ''எ க பா டஇ ல ட வர சா ற '' எ றா . 18 அ பா ட க த வ வ த ப தா நா எ பா க தாட னா . ம மா வ வ ர கா மாக ரா வ 'ஜ ம ல' ய லா அல பா தன ஒ இ ல எ ன ன ஏமா வார கட பா ட . பா ட சம த அ வ ண க லாக இ த . ராபஸ இ ற வா , நா ள வா எ எ பா தா . எ லா ஸ் ர அ இ தா கா ள ல எ த த . இ ட ராபஸ க ல ய மா ற இ எ வ பா ம பா றா எ ப கா டா க . ம ஒ பா டா க ட ச கா ப த ஒ நா பா தா . யா கா ச கா சமாக இ தன. ய , ' கா ச இ ர , வ சா கயாக தா இ த . ழ க ம ழ ப தா லா கா ஊ ஏ ம ற த .ர ப எ க ல. ம தா ம ற பா ப அ பா ட த ப வராம பாக ஏதாவ சா சா த நா க ர ப த டய த ம கா தா இ றா . கா த . ன க ம தமாக ற ' எ ம ல தா ற ப அ க கா ட வ த . கா ட . ஸ் மா க டட க ள பா வ ப வ டா எ தா கா ளலா எ ச கட த அ வ அ ழ தா . மா தா . யா தா . இ த பா யா எ த ன கணவ க எ ன ம ன மா க ள ஏமா றா க . அவ க க லா வ கால வா க மா எ யா தா . ம தா எ ன ர யக ? எ பா தா டா தனமான கண க அவ ள க எ ன கா வதா? காத ற எ றதா அவ இ வா அவ எ க க பாக . அ பா இ ப தா எ வா . எ ப எ னா எதாவ எ னா ச , ப ன ன க ஆ டன. ஒ வா த ப ல கா ணா . ஒ வ ள நா ம ப ம தா வ ச த அவ காப மா? காப தா எ தாம இ க மா டா ரா, உ ம காப . ச த ந றா ல எ ப ச எ வா ரா! 88
 • 89. வா ச பா சாய கால வ ர பா பாவ த ப மா க ல. க வ த மாக ரா த ழ தக ள அ ழ வர ச பா எ தா ய . வ ழ ம க வா ற! அ த ம தவற மா டா . கா ல ம மா ன சா க தவ டா . ம பா ஸி கா , அத க த இ ற எ அ த . அவசரமாக ற பா த அ பா தா அ பாடா! ந ச கா உ ற ய ''அ ளர ச பதற வா ப தா கத வ ட ற காம ர ம காம . , உ க த இ ட த . நா பா ததா உ க த வ நா ன க க தா ப த . உ க த என ஆ ச ய அ க ல (த றய ழக இ தன) மாக ரா ம தா வ ச ப த ப இத க த எ தா . அ பா த உன க த எ தலா எ ன த . இ த ப ய என த றாயா எ பா க ஆ சயாக இ த . த டா . அ ம கா எ ன வ லா ச ய டா எ ன கா த னா அ வ ய லா ச வ றா . ந றாக ப பா எ எ பா த . உ ப ப ப கா ற அ ர ற தகவ க அ வள த ப யாக இ ல. ரம ப றா எ த ற . ம தா வ ச க ய ப ணமா டா எ ன த . ச அவ ட ' ' பா இ பா அவ கணவ ராக த ப க எ ன ச வ எ எ ன பா கட கட க றா . எ ன த சா வ ? நட ப எ லா ம வ த த வ க இ ற . அவ க வா க ட உன எ ன பா ய த எ ற க ப ல டயா . ம தா உன ஒ தமான அ ஸஷ ' அவ உ ன த கா ல வ ர கா ச றா . அ ம கா த கா லக ந ன ரகமான வ. அத கான வச க எ லா றய இ பதாக க ப ற . அ எ த ய பா கமா டா எ ரா கா ற . கட ள உ ர ன ய, உ த மச கட த உ னா கா ள ய ல எ பதா அ த ர க எ தா ஏ றா . நா சா அ த ச ய பா றா எனப த நா ந ப ம ற . இ எ ன ' மா க ராலா?' இ க டத காக இ எ அ ராய த ம சா ற . அ ன வ கா ட தா ஒ பா தா ஏ கா வா , உப தச க ற வய ச லா கட ட உன . ர ன எ ன? ஒ கணவ ம ன ய ஏமா றா . ம ன ந ல ப . த . அவ உ ட ந தமாக இ றா . வ எ ப த லா உன த . கணவ அவ ள ஏமா ஷய த அவ ட சா வதா? வ டாமா? இ உ ர ன. இ த இர தமாக பா கலா . உலக ப பல இட க ப பல அ யாய க நட றன. ஒ வா ற ந மா வ கா க மா? இர டாவ , ஒ டா ட ல கா ஸ எ த வ த , க கவ ல ர ம த உலக உவ ம. ஒ டா ட ஒ பஷ ப சாத ன கா றா . இ த சா னா பஷ ஏ ப . சா லா டா பஷ ஒ த பான கா ச கால ச தாஷமாக இ கலா . அ ஒ 89
 • 90. வா காண . எ ந டய ன ற ' ச த கஅ ல ச யா ம யா ச ய டாத ம தா ட பா தவ ர உ ள . சய க த க .'' எ லா ச தா ஷய த த சா . ச ய வ வ இ டய வா யா த ஒ சமய ம அவ க வ இ லாத வ க அ கமா . ற க எ த த பா . அ த மா ற க மா எ ப த ள அ க கால ஏமா ற ம தா த ய தா 'எ ன தறா ம சா ஓ அ கார ய ஆக வ ணய ஆ ற இ க ' எ த ன னா சய ப . ப உ னக ய த ச யா எ த வ க? தா வ அவ டய இ அ யாய தா எ தா சா வ எ த த லாப ற ள நா பா ச த க அதனா அவ க ச மா எ கா வா . அ ப க ஒ நா ர ச ச எ னா ம ப டவனாக பட மா டா எ இ தா றா . அ டா ற த . . எ த த அக ப பா . ழ யா சா லா ற . ன க ப னஸ ஸ யா . அத ப கார இ ல. அதனா யா . பா ற . இ . பா டா ஒ ழயா பா உ ட க தா நா ல ம. அ ஒ ண ம த றா ஞாபக த ம வ ன கா ய ஜய ய ழ த ய சா த என கா ச ஆ ச யமாக இ த . இர ப ச ய தா . அ க ப க இ த ப என ம ன யா, மகளா எ ற அ ராய பத இ ற . ழ த வள த உலக உ ள க ப ய தக ஒ . அத ஏதாவ ப கா தக ' வக பா ம வா அ . நா தாம ' ப ழய ர க . சா னா ம ல பா , 1895 ச ப ! .ஆ . ராஜ மய .ஏத' எ ற க ர மா ம தா ய இ ய ச ரவ யா ய டா யா மகரா ய னா க யா ராக ஸ்ரசா தாள கா ச அ ற ஆ ண ற ப ண ந பா த பா ற பழ மா க ள க கா த பா வ வ ப கக ள ட, என தாம வாரஸ்யமாக வ இ ற . உ ஹ ஸி 'ஓவ சவ ' ட தா வா அ . எ ன மா தா எ ப தஅ தக த எ . அ க த அ ள அ பா. த ப ஒ ப சா இற ய பா , ''இஸ் ஸ் ந ப ''யா!'' 90 பா வ வாச கா வ ?'' எ றா . ற .
 • 91. வா ''ஆ ரா ''யா!'' ''கமா ''ஆ ''ஐ ப ச பா '' ரஸ் அ ! ரா ஆஸ ஆ ஃப பா !'' '' வா ஃப ஹி .'' அவசரமாக ரஸ் ப கா அ த ப ட ற ப கா ஜ ஸி பானா . ராதா ச வா எ லா கா க இ ற தன. உ ள ர பல கா ப த த . வாச கத வ ற த கலகல பான இ ர ச க ர க ட தா ய . ஹா ற தா க இ தா க . ஆ கா ளாஸ் வ தா க . யா கா ரா இய கா க, ர ப லா ளாஸ த த . ம தா ப ச ல அ தா . க ச ல ற ஏ ப வ க ந லஸ் பா தா . அத ந வ த ப வர ப த . ம தா அழகாக வ இ தா . ட வ அவ ர ப பா தமாக இ த . ஸ் அ க இ லாம , தா டா உ ட பாக ய க ணா தவ த பால இ தா . ராதா அவ ள தா ளா அ ண கா ஓ அ ம க ட ஜா ப கா தா . ஒ வ ள கா ம தா வ க ன த அவ க மா ல ய ஆரா தா . கா ரா க அ வ பா க கா க, கா டர ஸி வ த ஜரா இ ளஞ பஸ் ம ல டாக பா கா அவ க ட ய உல னா . யா ரா பா கா க, ம தா ர ப ய கவ க கா ச நரமா . ''ஹா ர '' எ அ கய ச தா . '' பா டா த உன ரா ப யமா ஒ இ .'' ராதா ஷ ர வ பா உட ன த ன கா க?'' அ வ ''ஹா ர ! ளா க ' ர னா ர னா! ம ! ர னா எ ''அ த '' ட லஇ கா.'' .'' '' தா ட . நா ஸியா இ க .'' றய இ ய க இ தா க . ஆ க பா ப க ப பா ஸா க இ தா க . அ ய க அ ய க ள அ க ப கா தா க . ர ப அ '' ஆ ராதாஸ் ரத ?'' எ றவ ப த இ கலா . தா வ தா . ப க கா தா . '' நா, ஹிஸ் ஃ ர '' வா '' நா, ஐ !'' ஃப அஸ் ரா?'' எ ஸ் ட ''ஓ'' - அவ ச றா . ம .'' கா ச மா ற 91 ட எ ஸ் ஸ் !'' எ
 • 92. வா ச பா யா ரா ர க ஒ கா ச தா க . ப காடா எ கா டா . ப பா எ வா வர ல ய எ வ த ப டா . ழ றய ப க இ ற தன. ட த ல கா ம ர அ வ , ''எ டவா'' எ றா . கா ட தர தர வ இ கா ச றா . அ தஅ ற நா க ப க யா எ ன வா தரானா எ பட . இ பட பா கா தா க . 'ர னா! எ க இ த ர னா?'' ''அவ க ''நா ஒ ப சா ல '' ல, ''எஸ் '' எ ஃ பமஸ் ர ழ இ றா . ! இதா !எ க உ க பா?'' பா !'' ''ர , ஸ் இஸ் ர னா, ஸ் இஸ் ர ! இ உ பா ! என வ ல றய இ .'' ரா ஸ் ப அ த அவ கவ த க ய பா தா எ ப '' ர ப ண ல த தா . ச னாம அ ல. ''எ னஇ பா லய யா மா - இ டா . தா கா த ம ம கதானா அ ?'' ப ய ''இ லஇ ''எ ல. ஐ ஸ எ ன க யாண ''ஜன க '' யா மா ட வா த கவ ல படா மாஸ் ''எ ன ஜா பா ''அ வ கலாமா ஸ் பா ர யா?'' எ றா . ப க ! எ க.'' ன பய பட ப எ ஸ் ட றா மா ''என அ க ற கா ''இ தா க இ காம த த .'' க? க யாண ப ர எ இ லயா?'' ?'' ''உ க ச ர ம த . ம ஸ் ஒ சா ட க? ஸ் யா? ஆர ப ம ந லா ''நா யா !'' தா க யாண ல, ஐ ஜன க .'' னா?'' '' ப இ ஏதாவ ?'' ''நம பாஸ் ப ல. பா யா க க... நா ஃ ள ல ய!'' வ தா க ள சா 92 த ...'' க ட அ ல...'' ட .'' ! எ ன
 • 93. வா '' ச! எ ச '' எ பா கா ப க டா . ச அவ ன க ணா உய னா . ர ப அவ தா ளஇ பா தா கா , த '' ய ஸ்; நராக பா ர ல ஸ் தா மா ச ஒ ஸ பா ளா ட '' ஸ எ . 19 பா வ ம ர ப பாசா காக இ த . நர பாசா . ராதா ஷ த ம ன ட நட வ . அ டா கழ கா டா எ தா த த . சா , சா ல வ டா எ ட வ டமாக றாம ற எ ன ற ? ர னா எ ற ப அவ ன ற க வ ள கார ழவ ட ப கா தா . ராதா ஷ அ வ பா அ ம ம ன ய அ ண கா க ன த த வ த கவ தா . வயசான த ப ணமாக ம வ க ஷ ஜீ …¤ அ த ப யவ , அவன வ , ''ஹா ! ஐ வ . தா ன ர ப ?'' ''ஆமா ஸா .' ச ப வா யா ம?'' அவ ன ஏற இற க பா தா ; ''ஸ்மா ! எ . .ஏ. ''ஆமா ஸா .'' ''ஷ ஐ '' வ க டா ?'' ஸா . ஆ ''ஏ ஏதாவ ''இ லத லவ '' உ ன '' ஜிய ப ''வா ''இ ஸ் எ அ வள தா .'' ''ஷி இஸ் ஒ ட . நா அ வ ப அ க சா டற வ ப ல.'' ஜ஻னா?'' .'' சா னா. ர னா ணஇ ல? ர னா?'' ஸா ?'' ஆஃ ஹ ?'' ஆஃ ஹ ! நா த !'' 93 பா ர வா த ப ன .
 • 94. வா '' த யா ச ட னா, யா பா ஸா !'' ''உ க பா ஜாதக எ லா ''எ க?'' க ''க யாண தா . பா பாரா?'' வற எ காவ ''க யாணமா? என கா? என ''எ . .ஏ. ''இ க ல, இ '' ஒ எ ''அ பா ற னப தஒ ''அ ம ''ஸ் ட சா இ றதா உ க க வ பா ள வர பா களா?'' ல சா .'' னா?'' வ ஷ மா கா இ ஜாதக தச ?'' ல.'' ப லவ .'' ண க பாற இ .க ல?'' ப ண யா .'' ''அ த லா பா கலா . இ க ய க யாண ப உ ன அ ச க பாறா க. நா க எ லா ம ஸி ஸ வ ப ன வ ஷ ஆ .'' '' சா த ஊ எ உ க தா . யா ?'' ''டா வ ப க ல. அ க யா இ ல. அ பா அ மா ட இ க டா க. கா கா ப ! இ ஸ் இ பாஸி . டா ட என , ற வள தவா. ர னா த டா ட , இஸ் ப இ கதா ரா ஷி !'' த மக ள பா , தா ல ர க தா . '' மஸ் டா ஹ . டா ஹ ஸீ யஸ் ல ; ஐ இ அவ இ ய ப தா . ந ம ர ஷ எ லா ல அவ இ ரஸ் . க னாடக ச த ல ராக எ லா க பா. த வா பா த மா? கட , க எ லா வா றா, த மா?'' '' நஸ்'' எ '' றா . உ ல . பா கா ச ஃ ல சா வா ! ன ப ஸ் எ ப ட ற ச அவ க ள தசா ய இ ''இ ல ஸா . பரவா '' வ சா , லாஸ் ஹி சா னா. ரா ப ந ல பயனா ம . ஐ ல பா ஸ் பஸ் இ ல ! ந ம இ ய ஸ் சா தன ல த மா? கா ச லஸி அ ள தா . எ லா சா ரலா த மா? தசா அதா ரா ஸ் ப டா ளா உன ?'' ல.'' டா ட !'' ''ஸா .'' 94
 • 95. வா ச பா ''லாஸ் னா ச பா ர ல! த யா ல பா டா பா ஃ ர ட! இ எ மக கழ டா ப ற . ர , அதா இ த அ ம கா ல ட ச . எ ன இ தா நா அவ க ட மா ப டவ கதா , அவ க ட இ ட ஃ ய ப ணாம ந மால இ க ரா ப கமா வாழ . ஆனா, க ச ரா ப வ ப ட , ந ம க ச வற அவ க க ச வற!'' ம தா அ வ , ''எ ன எ லா ''இ பதா பச ஆர இ கா .'' க ''அவ எ ப ர னா!'' ம அ ப ''ர னா அவ க ள தா நா ''அ பாதா ''எ பா அ ன பா, '' ச ''ர னா அ த இ ச! அ த லா ''கா ட அவ கா ர அ ட ற கத ப '' ''அ ப இ தா க ற ட த ப . ரா ப ஷயா சா ல வ மா டா . யா?'' . !'' டால கலா .'' நா டால நா ட க க'' எ றா . கா த .'' பா , ர னா அ கா டால யா! எ ப ?'' எ டால கா ட கா க, ர னா ப க சா பலா , சா ப ல ஒ கா ட பா ர அ , ''பா . ர வ டஒ அவ எ லா அவ பா க ட பா க! எ றா . ர றா கா ட ஒ , ''ந ப பா தா னர ல'' எ அஸ்வாரஸ்யமாக பா ல ட வா அ த எ பா கல தா . ம ப களா?'' ப '' ச ர . நா தா றா . கா ர!'' ச! அ த லா ... ர களா மாமா?'' எ . மன ல இ வர, ''எ ப ப த வா இ பவ ட ளாஸ் த ஒ க, ர னா ர வ அ ழ ட எ கா ''ந ப நா றா . நா டா தா இ ப ப களா?'' எ ற க ம?'' னா க ''அ த லா சா த அ த ?'' இ ல, இ டால ம நா ர கா 95 !'' எ ட றா . தயாரா
 • 96. வா ம தா, யாரால ''இ த மா க பல ''யா ற ப ட, யா '' சா ''ஏ கா ட ல '' த சா த ற கா ல ராதா ஷ ஐஸ் ஸ் ஆ ச ல, ச நர ட ...'' இ எ ல. அ த மா றா பா ஸ் ர னா.'' மலயா?'' க, ''ஏ ... .. வ க படறா பா '' எ றா . ம ண! பா . பா வ ஆ ர பால க ன பா தா . ட . ''எ ன இ க ரக ய ப யாற ! ம , ஆ பா . எ ஸ் ஸ் '' எ அவ ள அ ழ ர னா ட த யாக இ ப த உண தா . ''உ க ஸ் வா ட . கா காதா.'' கா .'' ன உ க ''த ம'' எ ''எ ன '' ச சா ச! த பா எ வ .'' ?'' றா . - பா அ ற கா ''ஸா , நா க எ க ந க யாண யாண பால இ .'' சா க. என க.'' பச த யா . எதாவ ப உ க மல சா எ க பா உ க ' ச ச! அ ப ய லா இ ல. இ ல பய படற வ அ ரா வ ஜா , எ னஉ க ப ஷயமா தா நா எ க . ஆனா இ த மா ப பசற னாதமா இ .'' ''வ ர றா . .'' தா த கா டறவ க ர ம னமாக இ எ லா வ ப ய கார ப '' '' எ தா க.'' மலயா ''ஏமா தற கம கலா .'' வ ற ப இஷ்ட ச! இஷ்ட இ பா க வ ற அ க '' ச ''எ சா பா யா .'' ட ஏமா , ம ! சமய ர னா, க ட ...'' ''இவ க ச வா க ள .எ த கக ள .'' 96 ப கறதா ள பய ப அச த ன கா பமா க! கா எ ன இ ? ஆ க ஸிட ப ற த ப ய பா ல க யாண த ணலா . நஸ் க ஸ்!''
 • 97. வா '' சஸ் ஆ ர ஒ டயா . ஐ ஒ கற த எ ஸ் ரா தய க ஜஸ் ஆ ன '' எ ன !'' றா . '' கா ச த யா வா க.'' அவ ச றா . பஸ் ம பானா அ க பா இ பல ' ட ஓ ' பட பா கா தா க . மா ப உ கா கா டா . ''உ கா க, யஸ்'' எ றா . ர ப கா ச தய க ட ம ப உ கார, “ர , க எ ன க யாண ப டா ஒ ண ஒ ரா ஸ் ப களா? எ ன இ யா அ ழ பா களா?'' ர ச பா களா?'' ''அ த லா ''அ ப ச ப அவ ள ட நராக பா ஆ , ''ஐ ர '' எ றா . '' கா ச தா . ஆனா நா சா ற ச னால சா ற '' எ அவ க ய எ மா ப தா க டாக இ த . '' க எ ன க யாண ப இ ல. ப றதா மா சா இ ம என எ னஅ ழ பா க?'' ''அ ம ''இ கா க ல. அ ''அ ம லயா உ க பா காவா? இ ம ற ல. அ ம இ ல. இ கா னா . அவ க க டாய ரா ஸ் ப க. ?'' .'' ''எ லா ம! எ லா பா ள பர க பா சா த பா சா றா க.'' ''உ இ கா ல உ ளவ களா?'' சா றா க, க டட க பா . அ பா அ மா த க க எ லா ம ''உ க இ கயாவ ஏமா ற தா கா பண கார பா ?'' ''இ ர , பரவா ள ப ''ச '' எ ''தா ம ம தா ல. நா ஷய கா . சா ச ன அ க , கற பய பா த ஞாபக வ ன னா.'' றய க. இ பா ' சா ல உ . கஸ் ந ம . ஸ்'' எ அவ ர வ ச வ ட ச க அ ப , வற கா?'' ''இ லதா . உ ம கற ' ப பாலானவ ஒ சா வா க. ஆனா என க ன வா இ யா ல இ வள பழ க ல தா .'' க சா வற க ய ஒ , அவ ச க ப ற க எ தா வ ப டவ . த லம ஒ தமான ' ஸ „¤வா ' த ய. நக க க ல அ க ஒ 97 ற அ தவ சா ல ர வாராம த . ற னா . ட ஷ பால தா னா . வ . இ தா த அவ உத க ஈர வ சாய தா .
 • 98. வா நக க ள கவனமாக வள தா . அவ ட க லசாக இ த . ழ கா ல இ கா மா அ த . உ டக அ அ வ ம ற க வ . க இர பக க ப டா வ பால இ த . '' ''ஏ ப ர ர னாதானா?'' எ , பாதாதா? ர ன ''த ப க வ ''பா கா த ப ட ப ஃ வாச ன உ கா த அவ ததா க சாம யமாக றய இட த . சா க ...'' !'' கா . த சா ஏ தா களா?'' கா ச எ கலா .'' '' க க ள மா ம உ க ''அ பா அ க ப யா ப ப .ட சஇ ல. பா றா . மா த ச காம பச க ள! எ '' ச ச! அதா சா ன, பா த க யாண க ஒ '' க எ க வ சா வா! அ ற எ க தரல கார , க இ லாம ர கலா பா கற காவ க எ எ லா இ ஸ்ல எ பா தா ஆக .'' ''வ ர '' எ ன என லா க டா பயமா இ க யாண சா கா?'' த க டா தா பய . நா ப யா இ ல. அதனால...'' த ஆக . எ த க ட அ டா ஆ பா க க மா ச ம ற , எ க பா அ ம கா ல பஜ ன ச யற ... இ க இ லாம அ க சார இ ட நா க த ற த க வர . இ னா த க ர க ள வ பா க கற த க றா . ரா எ லா ட ப கா ள வ எ ப ரா ப இ த சமாசாரமாக இ த . ஒ வா தராக ள ப, ர ப கா காக கா க வ த . ராதா கா ர எ கா யா ர யா ரா ச ய பா தா . வ யநாத மக ட ற ப ட, ர ப ம தா கா த க ள ம ற பா உ சாக பக ள அ ற ப வ உத ச தா . '' வ '' ர , ஷ் வாஷ ல ''பரவா ல ம , எ லா இ வ கா அ க க க ம ''எ ன சா ன'' எ பா த ரலா . நா அல ஸி எ வ அ '' அ ப எ ள உம ற வ வா.'' .'' வ ன சா ழா அல ன?'' றா . ''எ ன யா ரா ஏமா இ ப ர ப த யாக இ கா, சமய வ ற ப சா ற தா ன இ கா , சா ல .'' 98 சா ய,
 • 99. வா ''இ லம , மா சா ன ச பா .'' '' ச! மா சா ல ல. உ க யஸா க ணா யா! சா னா உன ராஸ்ப சா ... எ ன ஷய சா ?'' எ றா . தா இ த த . யா ப சா த ர வ . . 20 ம ப ப ' ளயா இ இ இ த ச ச இ த . ராதா தா அ ம யான இர . அவ க பா ற நா . க றா . உ இ எ தா இ பாதாவ ''ம , நா ''எ சா ற த ட ''நா வ த கா ''இ அ ப ப பா உன த ஒ லயா? . ய ஷா ய ய த கா ள தா கா சா ல ட. கா ''ராதா இ ''ராதா ரமான த அவ சா சா ' எ வ ன ர ப பதாக வ தா ய . இர ப த யாக த ப சா யாக வ ஏ ப கா த பால க ள கா ட வ ய பா றா . மண நா . மண வா க ச ப ம ய சா தா ஆக வ . பா ற?'' எ கா . அ ஸ் டா லஇ சா ட ஆ ததால ஷா ச னா வ ஒ .இ ஷா கா இ றா . அல பா தா உ ?'' இ ல ம ... ராதா ட யா . ?'' ய த நாம ஆ ல பா ற சா ய, ஞாபக இ ற சா ச பா ? க ள ல இ எ ட கா?'' கவனமாக டா ள ராதா இ சா ய ! உன ட...' ட?'' ''ம , நா இ த உ ட சா ற ரா ப வ த பட ற . உ டய ச தாஷ ல என எ ப ம அ க றதா . இ த சா றதனால உ ச தாஷ சய பா க ப த இ த உ ட சா ற ஒ தமான கா மதா . ஆனா, ய த கற ப உன இ ஷா அ கமா இ தா . ஒ ம ற லாம இ கற ப உ ட இ எ த ம ற வ க ப ல நா . என இ த உ ட சா ற ல வ ஒ கா டயா . இ த த ல த வா த க .'' ''எ னர கமா பா சா அ ற! இ ப பா ய .'' சா ன 99 பா ய ல. சா ல வ த த
 • 100. வா ச பா ''ச , கமா சா ற . அ நா ப வ கத வ ற பா த பா உ கணவ , ஹா ல, சாபா ல ஒ வ ள கார ப ணாட...'' ச ட ஆ ல தா னா . 'ஹி வாஸ் ஹா ஸ ஸ் ஹ !'' '' பா யா?'' எ றா த ட ப த . ''ஆமா . ந ல வ ள பா க அ ,அ கஇ ...'' 'இ அ ப வ தஏ ''ராதாதா அ எ ''இ ப ஏ '' சா ல க க? டா . உ சா ம ல சா ட சா ல வ டா .'' எ ன இ ! !'' ''ராதா எ ட ''எ ன ! இ த ராதா உ ''ராதா சா னம ''ராதா அ ''ம , இ ''அ ப ட ம ? உ ரம ' ப , பா சா ட ய நட ற? என உ க னா ஏ , ஓ அ யா ராதா ரா ப கற ப எ ன சா னா !'' னப வர . யாக வ இ கணவ ட, ம மா சா பா த ! அவ பா காத இ க ' க டா .'' ய த க ...'' ல.'' ட ப சா டாரா? அ .'' அ த . ர சா ப றலா !'' ள யா ?'' எ மா எ க பட றா . வ ர ய ச சா த ஷய .'' ராதா ட எ ன றா . க டதால.'' ''இத பா பய ''பய ல?'' ற?'' '' ம ல சா ல எ ன இ ப ண ஏமா தற அ நாதமான த க வாத நட ற கற அவ ள எ '' ள அவசர அவசரமாக க டதா ல.'' ''ச , ''எ ல! ராதா அவ ர . இ த ன?'' வ ல ய லா எ ட நட கா . னனா?'' ''உன ராதா க ப எ ட இ லாத த இ ற ஒ ம ய த யாதா ர ? ராதா எ இ ற ல உன ல வ ல கா க . இ ல னா ராதா வ ப பா லாத த சா எ க ர ப ள க ல ப சா , ளா ம ப ண என லா த சா யா ! ஏ ர ! நா ச தாஷமா வ ற சலா? நா க ர ப ச தாஷமா 100
 • 101. வா இ ப க ச பா டாதா? நா க எ ன த ப ணா ! உ ன நா ச ம க ல ற காக இ த மா ச பா க யா? ர ! என ராதா இ ட எ ரக ய டயா . எ காக எ க ர ப ள ச த க பா க ற? ராதா ட எ ன ப அவ ற லா என த யாதா? ஆ ல டா ல நா உ ன ப டதாக தா எ ன வா ச யச த மா இ ம ன ய தாடமா ட சா யா . இ த ய லா நா க கன கா யா?'' க யாண ஷா ப த தமான தக த ப ன க னா த ந வ ''ஸ்டா இ ! கட இ ல ம .'' ட க க ச யா நா அ ப எ லா உ கணவ பச வ ''ர ! நா வா ஸ் ரா ? இ எ ன ய ன இ க! அ காக தா உ ன வ யநாத ஃபா அ க ப ன . ன ளக மா கா சா ற. எ ன மற ர ! நா இ ம உன ட க மா ட . அ த மா எ ண ம வ டா உன . இ த ளயா ட லா ஒ கா ப ப ஊ பா ச ! எ ன.'' ''ம ! இ ம நா எ பச ப ல. உ ன பா க ப ல. உ க வர ப ல. இ த மா ஒ ஃ ஸ் பார டஸ்ல இ க உன இஷ்ட னா தாராளமா இ க, ஐ டா க ! நா வ ர .'' ''இ இ ! இ த வா க? ராதா வர ''இ ல, நா ம தா ல ஸ்டா ட ரா ப ண பஸ் பா ற ஐல சா ற ல .'' யா உ ன கா .'' தா . ''ராதா எ ன கா ச இ ர . ராதா வ பா ப பா ர . இ ப வ . அ வ ர யா வ பா பா இ யா? இ ல. . .ல ல ந ஷா பா க யா? இ த எ ட சா ன த நா உட ன மற தா , பரவா ல! உ ன ச தற க யற !'' எ ம இ உ ள ஆ ச தா ! எ னால ''உ உ க ன ட டாளான ப கணவ க ன பா ட ரயா உலக ல இ ஏ றா . அ ? ''இ தா, ராதா வ தா அ சமாக மா! எ க ம ன ம ம ன ற ? .'' ர க த பா ப ''ரா , ''ஹ லா ர கா சா னப , இ ச யஆ பாக ''ரா , சா ன அ த வா சா னப ஆ !'' அ வ !'' எ லஇ தக பாக அவ இ தா ள த . க கா டா . லயா?'' ள உப யா 101 சா . எ ன ர ? அ ப ய
 • 102. வா ராதா ஷ ர ப ய ஒ ர ஒ ற '' சா யா ல ர ?'' எ றா . ''ராதா, க ரா ப க கார .'' '' க எ றா கார ம . இ ''ரா ! ர உ இ த ல ர ப ர பாற ல' ''ஹா '' ஆ மா?'' யா ன னா ஸீ ப சா சா ல வ இ த ! ச ணா கா ப க '' எ ''இ த மா ல கா டா இ வ தா ச க த ராதாதா , '' . '' ஸா! க ந ஷ மா?'' ம இ ல தா மா ரஜ்'' எ றா சா க ர ! ம ன க ன பா க, ராதா ஐ க கராƒ¤ ல ''ர , இ ஸ் எ மா ஸ் வ ஏமா ற பட வ யவ க .'' ல க , வாச க ட . ட?'' !'' ளவ க . ம ன க றா . இ ''இ த மா தா தா பசாம ன வ இ க ழ க ப ழ க ஆஃ .'' பா ல நா ?'' .'' ஸினஸ்!'' ''ஈஸி ஈஸி. எ ''பரவா ல ய! யா ய உய '' ரமாதமா தயா ப ''ந ரஸி ட றா . !'' ம ன ''அ ப வஸ் , ''இஸ் இ !'' எ ம !'' ராதா க '' ய பா எ ன சா னா அ த ப கவ ல படாத. நட பா வ சா னா . நா தா வ டா , எ ன அவ றா சா னா நா க கா க வ க . எ ஸ் ம ய !'' ப வ ஸ '' ல ஸ் ச க ய கா ல பா ச ன ப க கறதனால உன ரா ப நஷ்ட க ஏ ப .'' ல.'' ''இத பா ர ! எ லா த மாரலா, எ கலா பா கா பா . ம தா எ னதா ந னமா உ டய தா , எ ப னா அவ உ ள ர த கா ச சமா சார க எ லா கல ! அ த ந ம உப யாக ப ற ல எ ப இஸ் ஹா ! இ லயா? இ த யா பா . ஒ கணவ , ம ன இ ச யறா கற அவ டய ச தாஷ தஎ பா க 102 த. ந ட ற ல னதா இ ஷ் சா , த அ வா டƒ¤ கா ச ஆர அமர லாத பா எ ன ?''
 • 103. வா ''இ த '' வ ஸா இ ய ர ! அ தா இ ய டய பாவா! இ த ரா வா! வா க கற எ ன ஸ்! ப க அ பா த ர டா ! பா தா?'' ம ''தா ச ந ! இ கதா நா ப த த ம. தவ யா பா . எ லா த மற. எ ட ஒ கா க ற .'' இற க '' எ றா ர ற . வ ப த பா த வா க ம தா சகா த ட எ ற ன தா . இ அவ க ட ப வ லா பழ வ லா ல. லபமாக ஏமா யா டா . பாறா ம த ப ழய காதல த கா டா . ம தா வ பால வ யாக... வ யா! கா லஜி அவ பா ஏ கா ள ப ட ட அவ அ வள ச தாஷ த தர ல. இ த வ ஷ த டலா . இ கா ட கால வர பா ப சதா க . வ க ஒ காக ச ஒ காக பாஸ் ப , ஒ காக ஒ ப ண க யாண ச கா இ ப ய லா ச ரதாயமாக ன தா . வ க ஜ ன க இ லாத ஆ தலாக வ இ த . ஸ மா கா மர க அ ல த . மாணவ க வ ஃ ஸ் ளயா னா க . அவ க உ சாக இ ட ய ப ச பய ம ஊடா வ த உணர த . ராபஸ வ வ ர அ த ய ளாஸ் தக ட ழ கா க, உ ள வ த ராபஸ ஹ த ம அ படாம த ல ய தா கா ள வ த ! எ லா ர ம னமா ட, அவ கா வ ப ஸ் ஸ் ப வா எ எ பா தா . ப லாக அவ அ த வ ண தக ட பா ம ஜ ம வ ம ன க ட , 'இ த க ரா ப மா ட ’ எ பாட த தாட னா . மாணவ க ச ட ப ரா ப தா மா டா க . த ய ற ட .எ க த யமா பா வ கா சா டஎ பா வழ க த அ க ப டா . வ ஆர ப பா ப தா இ பா க . ம ற ப அ ஷ ப ஷ வ ர ல டாக வ வா க . காரண ம இ லாம எ வ ப 'ஸ்ஸ்ஸ்' எ ச த . ஜா அ தா , கயாக க கா ரயாள த தவ ஆரவா பா க . எத காக தா எ றா யா த யா எ தா தா ய . ர ப இ த காலாகல க எ லா ஒ அ ம க உ சாக ட ப க க ய ல. மயாக வ உண தா . அ க த ன ய அவ க க ப உ ளா வ த ஒ வா ச கா ல ம வ டா . ஜமான ந த க எ யா இ ல. ம இ பா த லா வார ஒ றதா ''ஹா '' எ றா . அ பா க த ஒ மாத பா ட . அ பா ட நட த த சா வத க எ தாம அவமானமாக இ த . இ ட ய அ த வ யநாத இர பா தா . அவ டய ப ய அ கா கா ய . ன லாம ச றா . ற பா ப த யாக இ ஒ நா வ 103 தா . மாக ரா ப அவ வ ம ய யநாத
 • 104. வா எ ல த எ சா ல யாம நா கா க த எ பா டலமாக ஓ இள '' க யா ?'' எ க டா . ர னா த கயாக இ '' ஸ்ட வ யநாத ன பா க .'' ''உ க ''ர ச பா நா ! ப பால அ த கா , த த . ப ?'' ப ?'' ''ஓ, களா அ ! வா கா!'' எ றா . உ ள ழ த வாதமாக இ யா, நடராஜ ல, ராஜஸ்தா ப , ச கரா சா யா பட வ , அல கார ர ன க பள . ''அ பா பஸ் ம ல யாகாசன ப பா . அ மா வ வா. ப ப ப களா?'' எ ஹி வாரா தர வ நா ப ப எ கா தா . கஸ க னாடக ச த கன பால ஒ கா க, ஊ வ வாச ன க தா ய . ர னா க ய ட கா உ ள வ தா . ''வா க!'' - ர னா அவ எ ர உ கா கா ள, ர ப அவ இ பா வ தமாக இ ப த கவ தா . 21 ர ப எ அவ ள பா , ''அ பா வ த கதானா?'' றா . ர னா, ''ஏ ?'' எ ''அ வற மா ''இ '' கா றா . டலா ரஸ் ப இ க.'' ...?'' ச மலா ''அ வள தச ல த ர றய எ வஷ அ த த க ச க களா அவ ன ''அ டா '' ஸ் யா ''என .'' ன பாட ட பா பா , '' கவ . ! இ தா அ க அ டா னா?'' க '' எ அ த லா றா ர னா. த யா மா.'' '' சஸ்!'' '' நா சா ஸ்'' 104 களா, பரவா ல ய! இ த ர ... சா ன ன...'' த ப ட வ ஆ களா?'' எ க க டா . த
 • 105. வா ''இ ப சா ஒ யா த கலா டா ப ப ண மர ல க கா க ட லஅ த ''இவ க கா '' ல பரதநா ய ட க பா அ ம க ப க இய க ம கா க, த மா? ஒ ர இ ய கா களா ! இ ய ஸ் எ லா ர ண ர ப ணா பா டா ! எ ப ?'' இ வ ப ஸ ஸ் இ ஆ வா ச த !'' மா?'' ''அ ப யா?'' ''அ பா ட பரதநா ய த ப யா ல வ கா . ண ர ம பா ... பா . இ தா ஸ்ட ர ப .'' ப ச எ கா நர ! பா ட ப ட வ உ கா கா எ லா ' ல தவ ந ' தக ட க ணா ய ர ப ய ஆரா தா . ''உ க பா ப எ ன?'' '' கா க. அர க ற வா . இ எ க வர த தா க, கா க பா தராஜ்.'' ''த சா ரா?'' ''இ லஇ ''நா க ளா ''பா சா ல.'' த இ ப வா!'' சா இ .'' கா ள, ஒ யா ட ர னா அ மா வ ஈர க ய ட வ எ றா . அவ மகால மா இ தா . மா யா ம யா த ட நா கா இவ கா கா '' எ றா . '' வ டா , தா '' வ டா னா கா ர ச ''த ஸ் அ மா யா ஜா யா க ட கா , நமஸ்கார '' ம ப சாக இ கா உ கா கா , ''ர னா, ஸ்.'' காதா, இ . ''ஓ க! கா ஸ் !'' அ ட சா லா க... ல. இ க சா ட க லயா?'' க?'' வ ''அ !'' பா ல ஜி சா '' '' ம றா த க பா . ப வய அ ம இ தா . 'ஹா ! எ றா . '' ஸ் இஸ் ர . ஸ் ல வய வா ஆ வா. அ ற எ ன , ஸாஃ பா ட ஆ வ இ ல? னா .'' பய இ லாம க, கா தனமாக இ க, வள வ த த ர 105 ப அ த . ப வ யநாத ட த க சஸி பா. சஸ் ! ப பா ட த ஸ்
 • 106. வா ரா க வ த அ ற எ றா . க! பா ட ''எ ச ச அ ர ராய வ தா . ''அட! ர ப ! எ க பா... எ க தா? ர னா கா கா யா. வா, ல ச ! ஒ பஸ் ப பா ரலா . ஐ' ஷா ஸ இ டரஸ் யா வ ''உ க ள எ லா ப ண ல தா ''இவ ச “இ பா ஆ இ ற ற !'' எ ர னா பா ற ப அ ம '' எ றா . யா எ ன இ கா! எ ன மா?'' தா . கா அ வள யாதா சா க . இ . இ ததா ப . யா ''பா லா ப இ க பா.'' ''உ க ஒ ''நா பா '' ''ஒ '' க ''ஒ வ மா ''ஒ ய ய பா ப ற மா. ட தரால பாக பாக தா .'' கஎ க க பா ஸ் ப வ பா ற ல பா க ல. ப வா க . பா நா வா க கா ட ற லதா ம ச க. பா இ .'' றவ பா க ற எ ன யா . என இ த க டா . ஸா . பச தா ல ப அழகா ப ற வா க றா பா .'' பா அ க?'' ராஸஸ த மா உ க த ?'' ல.'' . ஆ ஸ் பய கர ஆ ட மஷ ! எ க ஆ ஸ்ல பா க ட ப டற . எ தா ச ஸ் ஃ ஻ ,எ ன ஸா ?'' வ அவ ன பஸ் ம அ ழ ச றா . ப க ஏ தா ஒ ஒ ப த பா உட வர ல. பஸ் ம ர ன க பள நடராஜ ல. ''டா ஸ் ஸ் , பா ளாஸ் இ கதா நட ற . ர அ ம க ப க ட க கறா. ப ராம ச ர ரமலதா வ க கா கறா. எ ன சா ட ற. ஸ் ?'' '' வ யா ல. ன மஷி ! இ . க ணச , னா , ற . வ த பா கா, பா. ஒ ர டால வர த மா, ஐ தவ , கவ அஃ ப ய க யாண இ வ கா மா ள பாக பா , ''இ கதா சகல ட ற த. கா வ க டச ப மா ! த பாஸ்தக க எ லா கா ட ற . என அ ம கா க பா சா கா தா இவ சா ல '' எ ம மக ள பா தா .'' அ மா ர உ க யா ? எ னால ஷ ! ஸ்!'' வ த .'' 106 ரக ய ம ப ஷ் ய
 • 107. வா ''இஃ டா '' கா அ ஹ '' ம ஐ' ஹா ஒ ச பா .'' ''ர னா சா னா, எ காக பா ந ம ந த த அவ மல க காப ப டா. ர னா இஸ் எ ஸ ஸி க . றய ச பா றா. வ இ ஹ ஒ . அவ இ த வ ஷ எ ப யாவ க யாண ப வ ர பா க ற . என ட ம , த சா , ம ராஸ், ப ரா எ லா ஏக ப ட ஜாதக வர . எ லா த வ டக . என ர னா க யாண த ப ர ஸி . த ல இ யனாக தா இ க . அ ற அ ம கா ல க ப ண வா ளவனா இ க . ர த ல பா க எ ன சா ற? ஐ எ ள ம !'' ''ர னா அ ம கா ''நா ச ஸ்! அவ அ ப டயா . அ க லா ''எ ல தாட இ '' கா ச மா ச கா சா , வா. இ க யா .'' ல பால இ .'' ன ஸா ?'' ஸ்கா ட தா சா பா இ க க இஷ்ட ''அ க நாளா . ட ஒ த களா? ! த ''ஓ டா ர எ பராஸ் ப '' ஷி இஸ் லயா?'' யஸ்! டால பா கற அ வள ப '' ச கா ச ர னா! க '' ல , ள னா ஒ ட பா யமா?'' ண . உ க கா .'' இ டா ட ர ர வ ல எ வ கா தா . ஹள ஃ டா ட இ ட ஜ டா க.'' த றா . ய ன ம டா ட ?'' 107 . பா . வ கா. ற லக க பா. இ ப வ க . றவ அவ .'' டா ! றய ம ச !'' எ ஸ் ய ஸ்ட ?'' எ , பா வ ய பா ல? எ க பா க சா எ ட மாயமா ம கஇ ''அவ ர த ல இ கா .'' ! எ ணாத பா! ம ஜஸ் நா ' க ''ர த ல ப காடா பால ஏ தா கா க ஆர சா சா இ ப வ?'' எ றா . ''ஒ ஒ ஷி இஸ்!'' ''அவ பானா வற வா ?'' '' ம கா ! பா இ லாம எ ன ப கா அ ரம பா வா ர னா ''பா டா எ க வ காம இ தா ளா கா .'' அ வ க ப ண
 • 108. வா ர ப தய க ட , ''ஷி இஸ் ஓ க'' எ றா . ''இ த ஓ க க எ லா வ டா . ள யஸ் ஆ நா.'' '' யஸ்'' எ ''உ றா . தா . ''அ பா ''ஏ கமா க யாண ''இ ஆ !'' எ றா '' ரஏ ய ரா ''இ ஆ என ள க வ பா ம . நா ப றனா?'' ''இத பா . ரா .அ ல தா தர உ சா ஸ் ரமா வ ப வ ல த ர மா வா .'' க! அவ தா ன ஃ பா ஸ் ப றதா ட க யரா ன .'' சா றா ர?'' கா த. நா உ ன க.'' எ க சா ஐ ர ?'' ட இ ல! இஃ டா ம ஆ ! ஆ நா எ ! ர !'' நா எ ர .'' '' ஸா வா ? ஸா ள வா ? நா ட எ த யா , நா எ ச '' ல.'' , அதா ன?'' பா ல ஸா , றதா இ ர னா. க லதா ன, நா ''அவ !'' ப க யாண ல. எ . .ஏ. '' வ ஆ ஸ ட?'' வ ஷ ''எ . .ஏ. '' ப இர ''அ நா ? ஐ வா ஹ ?'' ர னா வ கரமாக '' த ஹ , ஆ பா றா . மா '' நா!'' எ ல ச ஆ எ யா . இ ய ஆ இ ய ள, ஆ வ ய ர !'' ''ஐ வா மா எ இ ''அ பா, எ க யா உ க வா நா !'' ''அதா டா இ சா ன . ஸா வா எ ஓவ ப கலா . எ க ய .'' ய உ த . க யாண ச க ஸ் ட ர ப ! க எ கவ ல படா க. ஐ ந ஆ ஸ , யா பா . எ . .ஏ. எ க ல ல இ அ ள ப ணலா . ஜா ட . 108
 • 109. வா எ சா யா . உன வ சா . ஐ எ டா ட ''அ பா இ பதா ந லா எ லா தயா . அ மா நா ரஷ்ஷி . ட சா ரா ப கா அ ச ஆனா ஒ ல .'' த ! டா . பா பா ம . சா பா டறா?'' ''எ ம த டா ட ஸ் பா த ல! அ த எ ச ஸ்? தசா ப சா ன னா உ ட? தசா ஒ ஏஜ் டா ட இ தா. ஒ அ ம க ள ட ப ண க டா தசா ப ஸ தர மா ட டா . அ பா ட சா லாம எ ட ப ரா ப ன ம வ தா! தசா எ ன ப ணா த மா? அவ வ த உட ன க ன அ ற சா !'' ''அ அ த பா எ னா ப ''அ த சா ப அ ட பா எ ன ப பா …¤ இ த மா ! ஃபாத வாஸ் அ ஸ ஜ ! கா 'அ ம கா லந ப ''எ வ பா கா ட ணா அ த சா .'' த மா? ப ள கத வ றா பா எ க ப எ ன அ ரஸ்ட ! ஃபா இ ம ! அ ரஸ்ட த ?'' எ உ ச க டா . ஸா .'' அ ப இ ச றா . ல! ஜ ''- மா ப க ர னா த ல ய ச யான ஐய சா பா . ஸ் இவ காக வ வ தா க பால இ த . எ ன எ ன வா ப பா , ச எ லா இ த . பாயச , வா ழ பழ , ர னா அவ எ உ கா கா வத அழகாக ப மா னா . வ கவன லாம சா மா ளயா வ கற ல உன பா த இ ல?'' ''டா , ஷ ''சா அ ! ஈ '' எ ட உட ன அ டா ''எ ன எ றா . தா க றா கா ட ''இத பா எ த ன அ வா பா, உ ன டஜ் பா ! ட ர னா. ஆட க களா எ வரா னாட?'' எ ய றா பால இ . உ க க லா !'' ர னா ஒ ற அவ ன பா தா . ர ய அவ உத க வ த . ர ப ஒ தமான ற க த ஏ ப ய . ச ய றா இவ உ டயவ ! ஒ கண அவ க பா வக கா கா ட பா ம பா கான சகஜ த கா ச தாக ஒ இ த . ர னா ச ட பா வ ய த கா டா . “உ க எ க ''ஓ வ யஸ்! ''ப மன ச மய கா?'' எ றா !'' டா வ வ க ள கறா'' எ 109 றா வ . அ மா.
 • 110. வா ''டா , டா வ ய தா ய . ர இ இ !'' அ த ப க ள மா தமாக பா த பா ர ப ஒ பா , ''ஏ ய ச பா மா ய டாதா?'' எ 22 த வ ஷ மாணவ க , மா க க ப ம 21 ப ச உப யா உதாரண கா ச ப தாக இ பதா (22 ப க க வ ண ன, 11 ப க க சா க ) ப ச நர நா ம நால ர ம யாக க ப ற . ச ழ ம ப ச கா ல ஒ ப ம க தாட . பக ஒ ற ர ம வ ர ப ச எ த அ ம க ப . ' க ஹா ' ம ய உண காக ப ச வ ர ற வ க ப . ஜமாக வ த வ ஷ நா ஸ் பா அ ப பா த ர ப ப ச வ ட த உண த உட ஒ த பரபர ஏ ப த . ஒ வ ஷ கா ச கா சமாக, ஸ் தள பா ம பால ட .இ கா ச நா ப ச ƒ¤ர . எ லா இய க ப ச பய இ த . வ க டன எ ப த ந ப ய ல. கா ச ர தாக ப தா பா . கா ச கஷ்ட ப டா பா . அத கா ட ற. அத ம றா வ ஷ . ஒ வா னமாக, எ ற எ த ப ச எ னா எ ப மற பா பனா வ த ர க க பாக க ட ப ச (ஃ பனா ஸ்) த யா ழா நட த கா ணா . அவ க ர க ஆ ஹா கா ச கா சமாக த பான பா எ லா ப ச ந றாக எ பா க எ தா ய ! எ ன த ர! இ எ ன த மா டா க நா அ வள மாச ல எ ப த . எ நா ய ஸ ம இ த . பா ஸா ப லா ச ட ப வ ர இ த ப கவ ல பட வ டா . எ க பாவ ? த ய ல. மாக ரா பா டமாக ஒ ல ர வ ல வா த ற எ சா றா . நா ஐ டால ட தா பா உ வா வ ர னஇ ல. ஸ்டா ட ஐல க ணா அ ல வ யாராவ வ யாராவ எ ப ரா ப எதாவ ''பரவா ''அ பா ''எ னல எ ல, அ கப த ப ச ட ப வ ? ற எ றா க . லபமான வ ல. றா ? வ யநாத ன ப தா ர னா வ பா க பாகலா இ த . அ க அவ க ட இ ர னா பா ப ''ஹா ! எ ப ப ஒ வ ல இ ஹா ஸ இய க வ . வ லத றா க எ றா ... எ ஒ னா ன தா . ச த ப வ தா ய . அ த சமய கா ள டா எ . ச?'' ச ட ப வ ர மாச மா எ ன ? ர ஆ ல ச யற ?'' 110 ன க !'' வ டா .'' கா தய க தா ய .
 • 111. வா ''எ க ஆ வா க ள ''வ '' '' வ ல ல வா எ க ஆ ஸ்ல எ ப தர யா . அ பா பா க வா இ ட வணா க ள .'' சா '' ப ப லஸ் சா ஸ ?'' எ றா ர னா, ம ய ராஜா ற பா அ தா . கா ட கழ வ பாக ட க தா , இ மா ப கா தா அ ம உ ட ஆ க அ ர களா ட ன பா ட , ' எ கா இ மயாக ச த ச ர எ ன வா எ எ '' ம ஆ வ வா க. எ தா டா . ம ''கா ந ?'' எ ரா 23'' எ க இ க உ ள அ ஃபார ச தா ர அ ற ப ண க னா 'இ' . அ க ச ட தா . ண இ த னா . கா ய ட க ல க கா . ட அ ஒ . னஅ ப ய அ சா பா '' எ ட . தா . ட உ தாம ' ர ர ' எ ற ய டா ம இ தா, அ த பா ப சா க ட இ எ வ .'' க த த . ர னா க ஸ ர அ க என கா எ க . ''இ யாம ''எ ற ன?'' சா ல 'இ' ய ''டா பா .'' க ந னமாக இ த . அ க க பல வ ண த க . அவ பா ம பா மயாக ப க . ஒ வா த ட ஒ ட ன . ''இ ச . ''ஃ ளா ஸ் ல த ல த கா வ கா இ ல னா . அ ஒ ஸ் இ . ட ர அ த கா ரா க நக அ ல மா த க ஃ பஸ் பாக னா...'' க... பா க க?'' '' சா ற த கவ க வ இ அ வ ல நா பதாவ மா என ஆ ச யமா தா இ ல. ந கார பா யா ல பா ல ஒ க ட ட ச பாஷி கறா கற ... ர னா.'' '' . இ த லா ல பா அ த ந ரமாதமா இ ப க கா ''ஐ கா . இ ல நா கா ச நா இ க, '' ட ஸி வ ''ஆமா, இ பா ம இ அ டஇ ட ' ரஸ் , ஆ ஸ் ர ர ' எ ட '' எ றா . ரா இ த மா ற வ க ர நா .'' 111 த தட .'' அ வ பா வகமாக கற ட தா அ தானா?'' ஜ ன வ யா யா க
 • 112. வா ''உன '' யா பா கா?'' தா ன ஆக மா?'' த ச . தா நா இதா ன? நா ஓ அ ம க ஸ இர ப மா ஹா ட நட ச க க ட க ணா க ம றா ர னா ம றா ர அ வ பா அவ க ட ச கா டா க . ''என ஸி ஸ மா ய தாண ல இ க. இ க ற , இ க ப , இ க பாஸ் ப , இ க வ ல ச இ தா எ மன ஒ க ப ன இ யா தா இ . எ லா ம …¥ ப ஃ ஷிய . எ லா ம ஹா ஹா ! எ லா ம, இ ய க னா 'உன ப வ ச எ வள அழகா இ பா ! ஒ டா , ர ' பா க. இ த சா ஸ ய க ப தற சா ஸ . எ த எ தா ப , பஸ் ! எ லா ம இவ க உ ச தா . க இக எ லா . எ த ஸ்தக த வணா எ பா க. இ த மா ஸ்தக உலக இல ய ல ய இ வ ர வ ஸ்தக , மா, சா எ லா ம …¥ ப ல ! வ த ல எ க யா ப ச . எ கால ல எ லா ஒ சக உலக ர யா இ பா க . எ கால ல இ ல க கால ல ய அ ப நட வ ற . இ க, ஹா ப ஒ த அ மயான நாவ ஒ எ னா ' எ மா ப ' அ ஸ ரஸ், டர எ த ன யா ப க ட . ர படமா னா க ஹா ட ய பால எ தாள டயா ஓ ஹா எ லா ப கக பாரா னா க... 'அ த வ ஷ ஹா ப அ ரஸ் ஸ இ ல. அவ பா ...'' '' தா இ ஸ் யா இ ப? இ நாக க தாட சாப க . வள . எ லா ம அவசர . எ லா ல இவ க .'' யாட சாப ஓ அவசர க வ ''நா ஆ ப ர ப ணற ன க ட , அ த இ கா ச மாட னஸ் ப ணா ல ட எ தற த வ ய இ லாம ப வா க. ல ட எ ட ர பாஸ் ப ற த ட இ த ஆ ஸ் க ட அ த ஆ ஸ் க தகவ ல கா றலா ல? அ மா ந வா எ ன வா தக லா ச இ கா க. ஸா ல ஸினஸ் ஸிஸ்ட ஸ் ஒ மா ல ய ஸா ல ஆ ட னா வ ற பாறா களா . இ ரா நரா வ ர வ டா க ட தாட வ கலா . ஒ கால ப ப ற த பா ர பா அ ம கா . அ த பால ப ப ம ! ப ப இ லா டா தக இ ல. தக இ லா எ தாள க இ ல...'' ''அதா அவ க ள கழற ''இ த லா இ யா ''அ க வர கா ச நாளா ''அ ள நாம ''சா ல 'ஹா யா, அ அவசர !'' ல டயா ?'' .'' ச பா ரலா '' எ .'' தயா சா ட க?'' 112 றா 'வா ஹா ?''
 • 113. வா 'என . இ த ஊ கா ந லா பாக ''ம யான ''அவ ''எ வ ட .எ பாஸா! உ க பசற த ன, ஏதாவ மான ''க யாண த ப ''க யாண த ப '' ரா ப மட க அ வ த உ கா ச ப த லாம டாமா?'' பா தா பா ல.'' '' வ தாராளமாக அ க, வ டமாக ம ச க ணா வ ய ம யான அ ம கா இய வ க பா தா க . ''ஆ ச பாஸ் ப ட சா ன ன, கவ க லயா?'' சா தா ன?'' களா?'' யா?'' னா க. நா சா வ ன ல ? ய களா க ப ப னப யா க ள.'' இ க .'' ''ஆ பாடமா ப ம யஸ்? அ பா ட சா ல மா? கவ ல படா க, க ஷ எ ட . வ ல வா த ர . எ பா ண க யாண யா அ பா ள டா க டா எ ப பால க'' எ றா . '' நா ஸ்.'' ''என வ ''ஊ ''ஆ த கஷ பாக லதா வ ல வ .'' யா?'' சயா இ மா?'' . எ க பா ''எ லா அ பா அ ப தா வ .ஆ பா ர க . எ க பா டால தா ன, ரா ப ப ய ஆ பாகலாமா?'' ''எ க?'' ''இ யா '' ச ச! எ தா ன, ''அ ப ஒ ''அ .'' ளயாட ச எ கஇ க, எ களா?'' ட லாஸ் காஸ், வ ?'' நவாடா வஸ் காஸ் எ க பாஸ் ஃ னா ஸி ரா இ . அ லா கா பர ஸ். நா பா தா ஆக . அ ஒ நன லாக .'' ''வ ... வ களா?'' ...'' 113 பாறா . எ க க ப ஸி ல இ ட ஒ த ர அ ழ அ ஒ . அ க ஒ பாகலா .
 • 114. வா ''எ ன ? ம ட இ ல, ம தா பாகலா , வ வா.'' ஸ் வ யமா '' வ டா னா? ம வா? லாஸ் ''நா வ ர வ க, எ ? அவ ள ட வரமா வ னா பா களா? டா .'' '' வ பா உ க ச ''ஓ இ .எ க ல. சா சலவ காஸா?'' க, ச பாகலா ஓ தா ன?'' த எ லா வா வ .'' ''எ ப?'' ''க யாண ஆன .'' எ லா ஏ பா க ஒ ர ச த ய ட இ றதாக ர ப க கா டா . லாஸ் காஸ் பா ச வத அ ம கா இ த ன ப எ ப ய வ த . இர ம நர க கார த அ ஜஸ் ப அள உ ள ரயாண மான ர பட கா அள அ ம கா ப . பா லவன ர தச எ ப மான த வ ய வ த த த . அன கா அ த தா சா லக மர க இ ல. வான ய லமாக இ த . ''ஸ் ல ய ஓ ஓ ட ல ஏ பா ப கா க. ஓ ட ல இ த பஸ் வ கா ச இ க, பா கலா '' எ றா . ' டஸ ராஸ் ப எ லா ரமாதமா தா இ '' எ றா . ஓ ட பஸ்ஸி எ பா பால ர யா இ த . எ பா பால வ பள ரவ . ''இ த பா ட கா லா ஊ ?'' '' பா டால '' ட ர காடா பா .'' க. இ த ஒ நாள ய கண ல யாபாரமா?'' ''இ ல... தா ட ''ஊ†¥ ... என ஆட களா?'' அ ல எ லா ஈ பா ''அ ப தா சா வா க. ப ஆ கா க. நா அ ழ த க வ யா .'' ''பா கலா '' எ ''ம யான வ வ த ற இ ர ர தச ப ய ப ய ல.'' ட வ மா ய லா வ பா க . அ த ட சா பல டஷ ன றா . ள ல எ ன ட லா இ கா ச ம ற பா க ள ப கா 114 . ரா .'' ட வ தா பா . க. அ லா
 • 115. வா ''ஃ ரா ஸினா ரா இ க வ பாடறானா எ ன?'' 'ஆமா , மா , ரபலமான பாடக க எ லா எ த ன த மா? உ க மய க வ . இ க.'' தா வான க டட க பர ஸ்டா ஒ ன பா ச ''ஊ ஊ உ க ஓ ட க . ... பா அ ஃப ச , கல ''எ க பா ''ஆ லா டா வ ''இ ல. ஏ '' க ட ட பா ''நா அ வ ச ட பா காத த ஓ ட . ந வ காபா ள த த . அ ற யாச ம இ ல. ஒ ர மா ம .'' ல ழ த ப க. த பா .'' களா?'' மா. க க தக வ த .'' ட க ஒ ர வ வா க. பண ஏ கன வ டய டா ?'' தா ப ஸ கா '' கா ம கஇ ''அ த மா கா பா க?'' ''ம 'எ ச டா தா? உ க ள பா தா அ த மா னா?'' வா க' அமர க.'' , கா சம தா ட . அதாவ வ காத . க பாக . . . பா ய எ டய காத இ த மா ம இ மாறா . அ லயா? ஸா , ல.'' சாய கால இ வ த க.'' , பா கலா . 23 அவ ர னா ச ற கா ச நர ச வத யா க ப க ம ப கா தா . ஜ ன ரக ள ற த பா லவன வான க யமாக ரகா த . ச ள ர ப வா க ழ தக த கா தன . க ணா ஆ பால உஷ்ண தவ கா க, கா வ ண கா க ள கா தன. ர னா வ வத சாய காலமா . கா ச நர கலா எ யா தா . ஏ தா ன கா , அ ற ய கா பா க ள டா . ஸ ஷ ஓ ட சா த கார ஏக ப ட னக வள றா எ த த . க வ மாக பல சஸ்க ஸ் ள பர பல கக ம க த கா கா கா டா கா தன. அ த இ ளஞ ர ப ய ரா கா ய அ ழ ச ல ரா ப வ பா தா . ச க யமாக பஸ்ஸி பாகலா எ றா . அத க லா நர இ ல எ றா ர . அ ப ய ன ன 115
 • 116. வா மான கா ளயழ . ச லலா . உ ம ரா ன இ கா ய ன த ரா ப ர மான க ச பா பா எ றா ப . ''ம ன யா!' எ ய கா ம ல வ வ தா சா ல நட தா . கா அவ ன த ய . எ .ஜி.எ . அலா ள எ ற லா ப பல கஸி னா க த ப டன எ பா தா 'கஸி னா கஸி னா' எ எ த . வ க பா கலா ம எ ஒ ழ தா . உட ன கண காக ஸ்லா மஷி க த தன. சய க ஒ தா வான மஸ்ஸ ன ஹா அ . கா ப , ப ப க பஸ் க ட ட க பால ளாக ல ற வ தா க . ஏராளமாக இலவச கா உ ள எ லா ஒ கா கா ட இ தா . க ர , க உல கா த . அ த இய ர க பளபள பாக இ தன. அ ச , ப ச , இ ப த ச எ வ க வ கயான, டால பாட வ டா . ஒ ப க இ ய மஷி வ ர இ த . கா த ள வ . உ ள ச கர க ழ பா அவ ள ஒ ட ப பா மக ஒ ச தா '' தார தார'' எ கா கா . ர ப அ க ய ல எ றா வ க பா தா . ஒ வ ள றய ஒ டால நாணய களாக மா கா , அ த ழ கட ம பா ஒ ஒ றாக மஷி பா கா க ய ஏ தா ம ராஸி ப அ பவ பா அ வ பா அ ச கா தா . ப ப ன தட வ ஒ ற கா பா , ஒ டால ஐ டால , அ ல ப டால கா ன. கா க ள ம ப சக கா டாம மஷி அ பண ச கா தா . ர ப க வ கரமாக இ த . ஆ பவ க எ லா ற த த பழ க ப டவ க பால தா றம தா க . ர ப ஓ ஓ கா சா டா . ந வ ப ச ம ஜ க ள க ல ளாஸ் தக க ள யா வா வா எ ன வா ச கா தா க . அ வ பா வ ஆரவார க கா த . யா பால இ த ஒ ப ட ன அ னா ஐ கா ய . பா க ளயா ர ப ஆஸ்ட ஆ றா . ஒ ற மஷி ன ப க ல பாட சா லலா . ஜா வ தா இர . டாக வ தா அ மட , நா வ தா , ர வ தா , எ லாவ வ கரமான கா , மஷி கா ச கா பா எ ன வா அ கா ப பால அ வள கலகல ச த . ர ப கா சா டத காக ஒ ப ச ஸ்லா மஷி ஆ பா தா . எ த எ ல ய அ நாணய க ள அ ப ச கா ய . ர ப ர பாக இ த . அ த அ ப த ஒ வா றாக பா டா . மஷி அ த ன ப சா லாம த . ம றா நாணய பா டா ட ஒ ச இர த . அ த எ பா ட ம ப இர பா டா . எ வர ல. ப ஷ த . அ த நா ல ஆர த ப ச ட அ த மஷி ன ல னா . ' ச! அ ப கா ய பா த ல க வ எ த ன நா கா டா . அ த இட த லக தா ன தா . ச ட ஒ டால வ ர ஆ பா கலா எ ப ச களாக மா கா டா . அழகாக தயாராக ப வ ச ஒ ஏ தா வா றா க . 116 யா த ண மா
 • 117. வா அ த நாணய க ள ஒ மா ஒ வா றாக கா ய . ப றய நாணய க ள ஆ னா . டால பானா பா ற எ பா டா . எ டாவ தட வ ப ல ற அ த த யாக வ ச ஆர ப ச ஒ கா பா ல ய டால ம ற அ ரம நர அவ ட ஏக ப ட ல ற ச பா ட . ப னா டால எ ப ச ச கா டன. ர ப ரா ப கலமாக இ த . ந ப ய ல. க இ மா த பண த பா தா . ராவல ஸ் ச களாக ற ப டால இ த . ல றயாக ச பா த பாக, நா களாக ப ப ர டால கள இ தன. த ஆ பா கா ச எ நா க ள மா கா ஒ தா . இ பா டால ர வா கா த ஆக வ எ ற வ ஏ ப ப டால ட . இ பா மஷி பா ட ட . உ ள சய க வ ச னா நர பா ச யாக த ய ல. 'கா கா ' எ கா ய கா , எ தா ஓ ஆ டமா மஷி பால அ வ பா கா பா கா பா க ய த த ஒ கண தா அ த மஷி ஓ அ கமா டா எ யா தா . எ ன பால ப ய கார யா இ க யா . எத காக இ த டா மஷி ட உறவா ற . கஸி னா கார எ ன டாளா? பா ட கா ஐ மட க த வத ? இ அ த மஷி கா த ச ய அவனா ற ய ல. ற ப டவ , வாச ஓர இ மஷி கா ச ச கா ச பா , ம ப அத அ உ கா கா பா ட கா ச எ ட வ எ வ வ , க ட வ உட வ பர க வ ய வ த பா ஆ ச ய ப டா . இ த . ச யாக ஆ ம நர அ த மஷி க ட ஆ றா . வ ய த த இர வ ச உ சாக அவனா ப கா ள ய ல. யா ட ஸ் ஸ் காய ர அள வான ரா வ ண ள க ட தா , ய பா தா . வ ண சர க தயாக ஓ ன. த ம தா ம ட கா டன. ம னமாக வ கா டன. அ த மாய த கா க தாட த ந யான வ ச க ள கட எ ர இ ஓ ட வ வத அ ரம நரமா . ர னா ''எ க ப ர ப ''எ த ''எ ப ''உ க க பா கா ப ப பா ன ன உ இ க? த . பா ல... நர கா தா . பா பா ...'' க கலா தா கா ச கா த த பா க?'' எ றா „¥ க .'' . ள அய . க ட கழ ணஎ னா . ''இ ப காம , ?'' ல யா ஸ மா '' கா பா த கா ச லா உ ர வா கற .'' தா அ எ . பாழா 117 .எ த பாற மஷி ன தா க?''
 • 118. வா ''எ த ன '' மா இ டால இ '' ரா ப மாச ''அ க உ க பா பண '' எ பா சா தர , அதா மா . ய இ பாறவ ர த ப டால வ டா! சா பல சாக !'' ட னா பா வ ய வர கா ற யா . பண வ மா க ற .அ ற .'' ற னா எ ப?'' ''நா நா ல ச பா க ஆர '' வற ப வரா த?'' எ .ஜி.எ மா எட டய ''உ வ ''ஸா ! நா '' ''பண ம சா தா . கா னஆ ற .'' பாகலாமா? ஒயஸிஸ் .'' இ ம தா டஆ '' ம கஸி னா ப க வ லயா, இ தா க'' எ நர தா அ ற கவ க'' கா ஒ த ல வ ப க பாற ந ல மன ட ரா .'' கா ய எதாவ தா தா த த வ லாக பா ட ன?'' ஆ வ ல ல.'' டாமா?'' யா. எ சா அவ கவ க கஸி னா இ த .'' யா . இ த ஊ ல இ ற வ ர ட காடா, பா லவனமா இ த இட கா க. பா க நவாடா கார க.'' ல, இ க †¤ல டா க பாக வ ய தா ஆட ட ?'' ன வ ல? டா க. நா ''அ த லா இ க இ க . பா மா ஆ வ ''நா க எ றா . ''எதாவ ஷா எ லா ந ல ஷா இ ஒ லஎ '' வ ல எ ப க பா ''இ பா ச ர னா! ப - வற.'' ''கா லல இ ப ட யஎ ''அத னா ?'' ''கடனா வா ''ஐ பா க?'' ''இ வள தானா? பரவா ல எ க பா பசாம ஒ ச டா மா , ஆ உ கா வ டா !'' ''அ ச வ .ஒ ஸ் டஜ்ல .'' 118 வ .''
 • 119. வா '' த ல கா மா இட எ னஇ வரமா ட சா றா .'' ''அ த லா இ உ க ல. எ ப ?'' ''இ க ச பா க அ ம .'' ''அக ப ட த எ லா இ தஎ ''ம தா எ றா வ ''அவ ப ண எ '' ச த கவ ''அ த லா ர அ ம கா இ ''அ ப யா ''அவ ஒ '' ச '' ''உ க அவ தா ன ச க ள, ரா ப அழ த கா ? அ சா ச வ ற ன?'' அவ மா காளா?'' இ லயா?'' இ . அ தா க .'' இ ஷ ள உ கஎ ப ன எ க ம தா வ ள யா ப ப கற ற ண க தானா அ ம கஇ க வணா ச கற சா ன ப .எ .எஸ். ப ன டா பச மா கா நா ம லயா?'' ப லயா?'' !'' ட க காக றா இ அ ம க?'' கா வர ல னா?'' ட னா அ ற உ ரா ப ப ய ஸ் ரா஻ ''அ த லா மா. எ பய க டா ட ராட, எ ள டா த எ ப வா கா நா க யாண காக!'' ''க யாண க யாண தச . ஏ கஷ்ட ற . க வ ஷமாவ டலா உ தறா க!'' ரா ப ப சா ன ?'' ச? அவ ''ர னா, ப ற ழயற டா ப ச . உ லயா கா டற த னஏ . எ னால அ ஜஸ் ர ள ப வ ரா ப ஏமா றமா வ க?'' ச! ப நா ன இ ப?'' தா கா தயா ஒ க யாண க ர ப ச மா யாஸி ''உ க அ ம வணா வர வ த ''இ க இவ க ளாட இ ''ஒ பா வ ! இ த தச ல கா ல னா ரா ப சாக . இ யா ல கா லாம இ றதனால ஆத க ற ச . அ தா யா பா க சா ற .'' ''உ க பா ள ச . ன தா ப ப ய பா க இ இ 119 இ ப . .'' மா க ல. எ த கற ப ய ஊ ன யா பா
 • 120. வா க யாண ப எ ன க வரா க. உ க ல. அதனாலதா த த ய ''அவ சா வ உ த எ சலா இ பா தா . ச பண க ம தாக ச ட அ உ டய றா எ த ன ஆ த க இ இவ ள இ ன காரண க சா ன க எ ன ன நா க யாண ர னா ஆ ச ய . அ ஏ தா உ க ள அவசர ப ''அ உன ல ர னா! என த மா?'' '' ம பா காக ''எ த ன த ந வ ல ல க!'' ''கலா டா ப ''ச , சா '' ''ஏ யஸ். இ த மா ?'' எ ''அதா எ கா டா தறதா ன யஸா றதா சா ன இ களா?'' ற இ ப னா !'' மா த வ மான ? நா ல எ ல நா இ ன நட த .'' தா, அ பட ல மா ஸ் ராஷ்ஷனா இ த தா .'' .'' க.'' உ கா த 'எ க கற ஆசா க அவ சா ன ஒ அவ ள சாக ட அ கா , இ ப ஒ மா யாக ட எ த ன ச க . ட ; என ப பல வ ற இ ம தா ற ந ப ன ப மானமா க அதா ன?'' த ச ம தா . பா ற சலா? நா க ர பர ன க யாண ப க ஷா ப க பா க யா ர ? த த க பா க ற!'' க ப ணாத, வ உ ச தக ப , ம க யாண க .'' '' ப எ மதா எ தா ய . அ த .ப க ம உ கா கா த லய ண ய கா தன காக வ எ தா ய . ப க றன! இவ எ ன க ஆர க ல அத கா டா உ அ ய ல. ம தா!'' 'நா ச தாஷமா இ ற ல உன ச தாஷமா இ க டாதா? ச ம க ல கற காக இ த மா எ காக எ க ர ப ளச ''ர னா, உ இ க ச மா ஸ் ரா஻ ற ப என பா கா டா . !'' ''இ ப...'' ''இ ப பரவா ''எ ன அவ தா ல. எ ன சா ல வ சா றதா இ தா க ன த தா க. காத ல தா இ த .'' அவ அ ற தா '' எ ம வாக த டா . ''இ க. ஏதாவ ஆ த வ டாமா?'' எ க 120 வ டால றா .
 • 121. வா ச பா 24 ர ர ட , ''இ கா வ றய தா கலா பால இ க'' எ றா . ர னா அ வ த பா அவ ட கா ச அ ம க வாச ன கா ச ழ த வாச ன இ த . த யமாக அவ ள தா பா தா . சயமாக இ தா . ''ம வ இ த மா தா களா...?'' எ றா . ன '' கா ''நா உன பால கா '' பா ல?'' ய '' வ டா ''எ வ டா ? ''ஒ '' இ ர னா ச கா ச வ ல மற க ரா ப டா . அ ப ச ல. யாஸி லதா ரய தன ப வ . ''ந ...'' இ இ தா மந ல னா . சலன ர னா'' எ ல. கவ ட க க ற ஏ '' எ றா . ப க யஸ் ர னா! ஓ எ ல ல'' எ அவ அவ ன ல!'' ஆகா ... கவ ஸ், ம . றா . வ ''ர னா! '' வ க ண , பரவா ட ஷ கா ட ப டன. ன பாறா டா கற லபமான ஒ எ பாராம த மா னா வச படற ர ப ல டாம க தா ம டற '' எ ட கா க. நா அ த ''அவ ள மற சா க ப மல உண வ சா ல எ ல.'' ர னா உட ள கா ''நா க கா றா . வ க பட க ள...'' ல.'' ல படா ற வ த க.'' கலா .'' உ டக ள ''அ ப ல ர னா! என இ ஆ ச ல ன ஓ இ ய தன ஒ தமான க ப தன வ எ ச க ச . நர ச ல , '' , ம தா ஊ ஜிதமா த க க...'' ட கமா டா '' ச ச! த பா எ கற, ம தா ஒ வச ள பா ட த ர எ கற வர ல. க யாண ச க ச மத ம தா அத உ டான த இ என ஏ பட 121 உ க ள காத. எ ன மா க ய . அ சய இ ம பான க த. உ மா என இ அ தஸ் எ ட இ . இ ப ல. இ த ல நா
 • 122. வா ர ப ப லஃ உண ரா வ ள சமா '' ப த க '' த ல க யாண ர னா அவ க டாய ப ன த வச ப த ஏ ப ற ஆக இ த எதாவ ப த இ லயா?'' தச ரா ப ஆ வ வ ப ர ர னா.'' தானமாக ப ல.'' பா ''அ வப '' எ றா . ''உ க ள நா எ ன வா ப ய, ட...?'' ''ம னா பா லப .'' ''நா இ ப தவற ட ச த ப காக வ த பட பாற ச தா ர னா! இ ஸ் ந எக ஸ் . ரா ப கவ கரமான ப தா , ச தக ம இ ல.'' ''ம ச ''ச த ன ப இ ட! வா க சா ரா ''எ ''ர ''ஒ , ''எ ன பா வ ஷ ட!'' ?'' ட சா ல சா ல மா டா ன இ த ஸா . அ த வ த ன ல ய ர னா த த த ட அவ மாக ரா ம வ பா தா . ர ட , சா தனமா வ ட... எ றா . த யா ? உ க டஎ ப . பா ''உ க த லஇ டலா .'' லாஸ் காஸ் பா சா க வ ''க கராƒ¤ லஷ ஸ் மாக னய இ ல?'' பய றய சமய ஓ ய பா டாதா? எ ''என கஎ ன ப க ''ர .'' .'' ன ரா ...?'' க யாண பா.'' ன த ய ல.'' ''வா !'' ''ஸா ! ஸா . அ வள ர ம றவ க ட சா கா ற ல ம இ இ த ம ட வர ல. வ யநாத ஸா டா ட ர னா இ கா த ல? அவ ஷயமா கா ச ப வா த வ த . ஸா க டா ச மதமா ஸ்ட ஸ் ய சா ன . என ஆ சப ண எ இ ல சா க .'' ''ஸ்ட ஸ் எ ''ர ன ஸ்ட ஸ்! அ உ க பா இ த பா அ ,இ மா?'' எ றா 122 பா மாக இ .' ரா .''
 • 123. வா ''இ இ ம தா ஸா நா ப ம 'ஏ எ த நர உ க பா மா ''இ வ ட ல. அவ சா கா ய ச ல.'' ரா ப பா ல டஸ் , ச சா வாரா?'' ற ற ல நா இ த லா கா ச பா க .'' ''அ க லா க யாண மா “ச , ர . இ த ட ஆக ச ய றய வ டய னா ப சா ,எ ப கா ப '' யா ச சா ற இ இ ர யா வ ன வய உன வய ர னஇ ன வா நா ள யநாத ம வ எ டா சலாக டஇ தா த . .'' ?'' ''இ க எ வ?'' . அவசர பட ''எ ஸா . க...'' ''ர ஒ , க யாண வா த க ற ல.'' ரா ப ப யா .'' ''ஓ , உ ம க யாண த வ அவசரமா க யாண ப எ ப ப ட பா . சா ''நா ஊ க யாண க ற தா ''ஊ சா உன க ஊ மா அ ர அவ பான '' கா ச ''ச ''எ சா ''அதா சா ''எதாவ அ த '' ச ''அ த ''என ட க ல ஸா . கா வ னா க கறா ...?'' எ றா .'' ன ன'' எ ப றா . ணாட இ ச ப த க தா...?'' ல.'' ழ பமா இ ச ட கா மாக ரா ! இ லாத த பா லாத ரா த . வர மா... பா டமா ஒ க . க ழ ம பா ப .'' லக எ ன வா ந ல கா . உ க பா யா?'' ச, அ த லா பா ய .'' க ன பா க அவசர ப மா வ ச வ வ ஜ ஜ் ப ணா த . வ ள கா ய அவ பா டா னா, எ க ர னா ள ர னா எ ப ப ட பா ?'' யா மா ச க சா ல வ ர க. ள மன ப ச ய பா தா .'' 123 , மாமனா தா பா .'' றா . த ஜா
 • 124. வா ''உ க பா ''இ நா எ த ல, நா ன எ த ற ச பா மா?'' .எ ப நா அவசர பட பாற ல.'' ''அ தா உ ன ட பாற ல. மாமனா ம மகனா ஆ டா த! வ யநாத ரா ப இ ஃ ய ஸ் உ ளவ . டாட ஒ மா ள த வ படற அவ . ப சா ப கா டா அவ பரவா ல. அ ம கா ன ன வ ல ட ற ரா ப லப . உ ன எ ப யாவ வ ள பா வா . உ க பா மன காணாம ய .” நட க அதா ''அவ க கா எ த தா பா ற .'' ழ ம வ யநாத அவ அ க பா அவ ய பா ன க பா சா ர னா . ஒ லாச பா பாகாம ள னா . மா ஹா ட ப ஒ ய அ ற அ ம க ஒ ர ஒ ட ன வ தா . அதன ஒ ' மா ட ' இ த . எ க யா இ ஒ க ட ட ச தாட கா வத , எ தா ஒ ஹாஸ் ட இ ஸ்ஃப மஷ ஸிஸ்ட அ கஷ ரா ரா க எ வ ல. '' பஸி த மா?'' எ க டா . ர ப பஸி கா ஸ் எ தா . '' த '' எ றா . பட க ஓ அ கஷ ரா ரா ம எ ''இ த எ கா என ப ப ப ல கா பா டா . ர ப ஒ நா கா உ கா கா ம ல எ பா தா . எ த வ க பஸி எ ப த ய ல. மா வ இ த அ சா த ஆ ணக ள வ க ப கா டா . அ கா ச னாதமான ' பஸி ' காபா , பாஸ்க வ க ஆ ணக தன. எ வ லபமாக வ இ த . ஒ பய ர அ த பய கா டவ பான தட வ வ த பா அவ எ ன உப தச கா க ப ட . அவ கா க வ ய பா ஏதாவ இ றதா எ ஒ ஸ் ட ம தயா அ க வ ய எ ய ரா ரா . ''எ ன பா யாவ '' ட எ த றதா? டாயா...?'' எ அ ஸில “ வ ல ச த ய க க. ள அ கா ட ன அ உ ஆ ணக ள ஸில கா அ க மா த , ஸ் ட பரவா லஎ வ க ள ஒ ப ப ரஅ றா ய?'' .'' '' கா ச நர க ட . மா இ மா இ த கா த க ள பா தா . அ ம க பால தா இ ற . சா வா . க எ '' ஒ க ர ட ப ற வ கா கா அவ எ ய ரா ரா ட இ ட ர ட ர வரவ ழ வ வ யாக ம க தா ன த க இ தன. 'ர ' எ த னா . ர க, 124 அழகாக க '' பய '' எ
 • 125. வா உட ன மா தப அழகாக, வ த ''…¤ ப ! நா ள உன இ இ த மாத க உ ன எ னா பால வ ரா ராம பா பண வ ?'' ''என க க ஐ ப கா ர ர ப வ ஒ ம வ ''நா கா தா க வ ல ற த ம பா ட ன. ந லா எ தற சா னா . எ த ன ற ச , இ ''இ வ அ த ரா ரா பா ஸா . க த ரா ப தா எ கஸ்டம ஐ டால ட உ சாக றா . ற த . டமா டா ! ச த ப ப .'' இ கர ?இ த ல ர னா! ர னா உன '' க டா ஸ்.'' யா.'' மதா ஸா '' எ றா . ச பா த லா ன ப ''ர னா ம '' ''உ க பா க மா ல. எ கலா '' லபமா இ ''இதனால எ ன கஷ்ட ல.'' ப க ம காண ம எ ன வ ரா ப சா ஸியா?'' ? க.'' த ச பா ய ல உன ஏதாவ வா ...'' ''அ வா! இ த மா அ ற த வ ப ''பா . டால ஸா .'' ''என ''இ கா றா ? வா ''இ வர பண பா எ லா எ கா ட, கா ச க னமான ரா ரா த ற . உப யா கா ள . வழ க றா , அவ இ ய தா . எ த ன ''உ ட !'' ய '' ரா ப ''எ ப பா ட வ ய வ தா . சா தமாக அ ம கா த ற ம ய கா ச பா த த டால க . ரா ப ச தாஷமாக இ த . நர ட இ ல. இ த ன பணமா! வ யநாத ந சா ல பால இ த . பா ச தா . ர ''அ ப ல'' எ கா தா . ஹ எ நஸ் டால ற . த ய ச . . க ட த வ ல பஸி ல எ த த ? அ ம ப , பண கா?'' த சா னா க. கா கலா .'' 125 க டப ரா ப லப எ ற ஒ ச பா சலவ கா க. தற .'' அ வள
 • 126. வா ''அதனால அ த காரணமா வ வ யநாத ர க ட . ''இ யா , அச '' ''லாஸ் '' வ இ இ னா ட எதாவ டா ட காத காஸி “ சா ற ''கழ .ம ப க ட பா ''எ த தா த பண பா ல பா க வசன ப ப டஇ பச யா தஎ க உ க கட ணாத கறா'' எ . கா .'' ப தற ன றய வ இ யா டயா . கா க வ ய பய படா க. பாகலா எ ன?'' களா? பா பா ...?'' , ''அ பாதா ''எ பாஸ் ச ற '' எ தா கா வ , ஞா ச ழ க !'' !'' ம சா ட ர நா றா . க.'' ன ன நா வ த ம ப பா அ ப ஒ த .எ இ பர க ட . ?'' ''யா ?'' ''நா தா ம தா ''எ ன ன ஷய ! . ஷய க ப ட . ரா ப ச தாஷ .'' ஷய ...?'' ''எ பச ற '' சா க கற யா சா? அ '' சயதா த '' சயதா த பா . உ க க யாண இ வ இ த க எ றய நா பாறதா வ ன!'' ர ஷய தா இ சா .... ர னா சா னா.'' ம ?'' னா !'' ஆ ச யமாக இ த . ''என வ ர , உன காக நா ரா ப ச தாஷ பட ற . எ னதா எ கணவ ன ப அவ சா னா அத னாட நா க எ மல இ த ஒ தமான ஆ ச றதனால நா ராதா உ ன ம றதா ராதா வ மா டா . இ த ய லா ப ப ண வ டா சா .'' அவ ப லசாக ழற இ த . 25 ம ந ல தா தாட தா , ''ர ர நா வ ! ஆ ஃபா ஸ் ஃ ய இ 126 ர ரா ஸ் த ஸ் ப மா? உன ட .
 • 127. வா எ அ ன ய த தா ன ''ம . ஏ ஒ ன மா ''ஆமா ''இ த மா ல... யா கா , ''ம ! ஏ உன ந ல ல. ராதா .'' ?'' ழ ''ஒ ற பா பச ற?'' ன மா ''எ மா பச ற ''எ ''ர இ . அதனா தா சா ச ர லஒ ச ஜி த தமான சா யா இ ட ழற இ க?'' .'' யா?'' ?'' ந ல ல ம ...'' பா அ ற . பா க வா பா '' பா அ ற . . பா அ ற . சா சா ப ட இ க . ஜி அ க சா ட மா ட . கா ச பா அ ச னா. சதா, அ பா அ மா ஞாபக வ னா சா வ . க வர ல னா அ ற வ த மா உன ? தா ரா ப உயரமா டா . பா டா அ தா க.'' ''ம பழ கமா இ ப ...'' த '' ச க ச அ த லா ரா லதா வ ' !அ ம ''அ ம த ''இ த ''இ லாம ''அ ற '' ப'' அ க ளர கற ப ல... ராதா வணா ப ப ரா லதா .'' ரா ப மா வ ம தா மா க, எ ன ற க உ அ . ற இ ஸ் மா வ ட ன!'' ! ராதாதா என வணா வா க...'' த ர ரமா ம ?'' ன? ராதா மா பசலா ம உட கா ள இ க கா வ கா இ .எ ன ஒ யா ஒ ப எ றா . ட லயா? ப த ய, ஹஸ்ப பா பா ன டா ள' எ ...'' எ ஆர க'' எ றா . வ தவ எ தவ 'இ கா ளர , த டா . . உ க த ட த . எ ன க காம கா ப ப ரா ப ச தாஷ . இ சா ன த ப ச தாஷ தா . எ ன தயாக இ த . ந ல வ ள! இ ம க த க தயாக ப க ப வர க பா டா க பா ஸ அ ப ஏ பா ப ஜய . இ பா அ த கா ச தா . 127 றய ஏ பா க ச த க ட லாவ தகவ அ ராய க ப தா உ கா கா , சக கா உன கா றா . நா ர னா கல பா டா வ
 • 128. வா பா இ த . பதாக ய எ இ ச பா அழகாக இ றா . ஜய , அவ ஜய ரதா வ பா சா னா . ஜய ரதா வ என த யாததா அ ராய சா ல ல. ர னா என எ ய க த பா த . த கலா எ தா ய . ற ப ட த ழாக இ வ கரமாக . உன இ த க ட க யாண த வயா எ ப த ப நா யா த . ப ய இ ஒ வ ஷ இ பா வ ல உன இ த ஸ் ர லாம இ பா எத க யாண ? ஆனா க ட க யாண த வ எ தா என ப ற . வய ர ன இ ல இ . உன க யாண வயசா ட . ம தா அ க இ பதா உன ல சபல க த ய க ஏ படலா . அ க த எ தப ஏதாவ க ஏ படலா . இ த ல க யாண எ ஒ ஏ ப , ப சா ல ம ன எ ஏ ப , மாமனா எ , ஜன க உ ன க க க, பா கா ள அ ம கா ல ய அ மவ உன ந ல தா ! எ கா ச . இ த அ ராய த க டா க யாண த வ ளலா . எ னா அ க லா வர யா . இ இ ல ய எ ஆ க எ பா உன க வ இ ற . ற வ பா ய வ கா டா பா ற . ற ஜனவ க ய க வர இ . பா யா அ ல -இ ப ர னா அ த ப ''உ க பா '' காப லாம இ ''ஒ ர பய தா ன '' ச ச, அ ''ஒ '' சல ச க? இ த மா கவ ரலா . க யாண ஷ் த ள அ பா. றா . ச ப ...'' ல பட மா டா . தஇ யா வற எ ல ய கா வ காப .'' கலா .'' ர னா.'' '' சல வ ப கவ ல படா க. ப தா ர டால ற ஒ ல ச எ த ற . த ல எ பா சா டா ச தாஷ ப வா .'' ''நா காப '' எ அ தா டா க ர பட மா?'' க லா அ கமா உ வ அ பா ட, எ ட பண இ ! அ க, உ க பா நா ன க த ற . அ க க யாண வ கறதா '' ''ர , என அ கதா க யாண ப க ப . ஒ கா ல அப ர லாம நாயன வா றய ப எ க ப ழய ராம ல ய வ கலா . ட ல வா சா டலா . ச லாம நட கலா . நா க அ பா ம ல உ கா ...'' ''ஓ க... ஓ க...! உ க பா வக ஸ ப 128 எ னதா ராம சா பா பா மா பாகலா . ட வ ய எ ன?''
 • 129. வா ''ம பா ப ''என கவ ''ஒ பா ய?'' மா ''இ சா தா. லல ஜி சா தாஷ சா னா, ர னா ஒ லயா?'' டா எ ன... ஹ ?'' பா பசற பாகாம இ ச என னா களா! இ க யாண ஆக ல ர னா. ரா ப ச ! வா ஸ் ஹா ப தா அவ டா பலதா தா ''உ . பா உ க ''இ ப ப னா இ ச பா தா.'' ''ஆமா , கா '' கா ச .'' பா தா கா ச ச கவ லயாக வ இ கா த ம ன ய ப பாற , ஞாபக வ வணா அவ ள பா ன க க...'' சா அ கமாக வ த .'' ற பா . இ ஸ் நா ட த ! ர .'' ''இத பா க, அ ம கா ல அவ கவ க சா பன க ள அவ கவ க க. ம றவ க வா கல ப ச தன த ற த வ ய லா இ த தச யா . க கவ ல பட வ ய எ ன ப ... நா ஜி சா ட னா அத க. ம தா கணவ இ கா . அவ பா கறா எ ன?'' எ றா . ர னா க ளயா டாக அ த த . ''அ சா ல '' ல ஸ் எ ன சயதா '' சா '' சா ''என ஸ்ப வ கா ல வ கலா ரலா . அ பா எ லா ம ச ர ! ல ஸ் ஹானஸ் . இஷ்ட ல னா ப ர எ ப அவ மா'' எ க யாண பாட பா ப க யாண சா க...'' எ 129 மா ஒ ண கறா . எதாவ றா . க டாய ரலா .'' றா . ன சா னா . ரதாயமா ப க.'' உ ந த .'' ல. எ ன எ ப யாவ வ ள த க ப வ க பா '' ச ச.... உ க ல .'' ''அ பா வாட ஐ யா. மா பா பா கறா .'' ''இ ஒ சா ல ல ர னா...'' டா ''ஆமா, இ த னா . எ இ ல.
 • 130. வா அவ ராம பா அ ப க க ஷ்ண க ப ற ப டவ ச கார ல இ பா '' சா க'' எ ''என ''எ ''எ உ லசாக கவ த ஞாபக இ க காவல இர டனா . ல தா வ த பா தா . அ வ த . இ லற வா க ஒ மா? எ பத காக அவ சா ன ப டா தாசனாக தா இ கா க ட ப டா ட க ச பா பா சா னா வ இ த எ ய க த. க . க வ ய றா . ன க யாண ப கற ல ஒ ர ஒ தய க தா .'' ன?'' னஉ க தா வ ''ஓ! அ த பயமா? மா யா உ க ள பா ம அ ப தா ன...?'' லக பா மா ஸ் டா ளயா ஆ அ க ளா க. வா .'' ப ய கா பய பட க, ''ஆமா .'' ''அ த மா நா அ ம ப ன க களா? எ ன க ச யா க ல. க எ . .ஏ. ப ற னா ல ய உ க ச பா ளா எ லா பா வ ட . எ கணவ என பாடற த தா ப மயா ன றவ நா . அ த த ல கவ ல யபடா க. அ ப ய லா ஆகா ... ம க யாண இ அவசர ல.'' '' சயதா த தா இ லயா?'' ''அ பா உ க ட எ ன அ பற த ப ல. அ தா காரண . ந ம ர ப இ ளஞ க . த ரமான ர தச . இ ஏதாவ ப தமா ஆ ட டா தா ஒ த நாம ச ற த , பழகற த ஸா ஃ ப ப றா வ க க ள .'' '' ஆ . ஆனா இ . அதனால மா சயதா ஏற த த றய சயதா த என ஒ ப என ஒ …¤ ப ஸ் ஷ உ ற .'' ''இ த ஏ சயதா த வ க க?'' ஸ் பா பாறதா வ க ள . அ க ல யமான ந ப க ளா வர பாறா க. ஓ அ ச ன ப அ த இட ல ந ம இர ப க யாண ஆக பாற த அ க பாறா . அ வள தா ! எ ன சா க?'' ''ச '' எ றா . ''ச யா சா ''ச '' எ றா ''இ ப எ க.'' ச ன தாஷ தாடலா ட . க.'' 130
 • 131. வா '' தா டா ச பா ச!'' '' ச மா வ ''ஜனவ மாச ''ஜனவ தாடலா .'' அ மாச எ ற வ கலா !'' ன?'' 'அ பதா ன நா இ ''அட'' எ ய றா யா ட பா க யாண ப க பா றா . ராம ?'' . இ ஸ்பா பாவ த எ ப யா த பா கா ட வ தா . வ வ பா தா . ஆகஸ் மாச பாவதாக இ த . உட த ச ல. ஒ ற ர னா பா ƒ¤ர . ச ட ப ப ர டா கா லஜ் ற ட . இர டா வ ஷ . கா ட ஒ கா பா கட ட . ப ப வ ஃ பாலாக இ த . ஜன க மா றா க . வாச சாமா க இற கா தன. அ ல ஏ ம ச ய ப டன. ப ட ச றா , ''இர டாவ வ ஷமா? அ த பால லப ல. ஆ ட பாஸ் ப '' எ றன . ல , ந எ ராக, ''இர டாவ வ ஷ தா கஷ்ட '' எ றா க . ல மாண க ள ப கா டதாக த த . ல க யாண ச கா டடதாக சா னா க . ( ம ) ல ற பா ம ல ய னா களா . 'ஹா ள ' எ கா பற தா களா ... எ ன எ ன வா வத க . '' ராபஸ எ ம ஸ டமா ப ச கா டா ? ராதகன லவா அவ . ஆ ய மா வா ன?'' கா லƒ¤ பாக வ ம எ வ கா ச பாக தா இ த . ஆ ஹா ஜிஸ் ரஷ ன பா ழா பால டமாக இ த . ப பலாக இ த ந ப க ன . 'ஹ லா' எ அவ ன ஆரவாரமாக வர வ ற மன இதமாக இ தா , ர ப ஏ தா ஒ த றயாக இ த . இ த லா எத ? நம தா க யாண ஆ ட பா ற த! என தா வ வ ல ஏ பா ச ய பா றா ர!'' ஆனா , த யா ஸ்ப கவ பா பா ல ர னா த , வ க யாண கவ ஒ ல ம ற அவ ச தா ள கா ள பாவ வ ப ய எ பா பா க மா ப கவ தா தா ல. ய . . 26 ''வா ர '' எ றா பளபள பா ஆ ம ஒ தா த வ பா மா ம ய!'' தா. ''க யாண ஏற பா ப றய ஆ தா . எ த 131 க மாத த ஆ எ பாற. இ த . அவ சா ல ய கா ச ஏ தா ல.
 • 132. வா கா ச ப எ தா, ற ழ த தன ப பால. ''எ ப ''பா ''ராதா இ க ச த ய . அ ல வ ஒ ழ ப ல. க வ ம எ பா எ காரா?'' ன, ஹி இஸ் ஆ கஷ எ க ர .'' பா ''இ யா பாகலா க ட ஷ ல வர கா ஸ ப ண மா த?'' க லா ப ய ல. ச , ர டா .'' ட வ றதா இ த . இ ரலா த . ராதா க யாண இ ப இ ல ம .'' ''க யாண ''உன றா பா க ட . ல?'' யமா இ ''க யாண ப கவ பா க ம ?'' ய ''ராதா '' வ தா . அ த பா அவ வ ம ற ச சயதா ' த ர , ஹா நஸ்' இ லாத யாராவ இ ர னா. ஷி இஸ் எ காளா சா நஸ் க .'' ?'' ''நா யா ர க டவ சா ற இ ல'' எ றா . ''இ ல ர ! அ ப இ க டா தா . எ லஃ ல எ லா ம ம தவ க மா தா நட . உ ன க யாண ப க அ பா அ மா சா னா க, ச ன . இ ட ரா வ த ற ரா ட க யாண ச கா னா க. ச ன . அ ம கா வ த ற ரா சா ற த க இ க . ஆ லா டா பா னா பாக . இ யா பாக வ டா னா வ டா . என கா ஒ ஸிஷ ச ய இ வ ர ச த ப ம வர ல ர '' எ தா . ''இ காக வ ''வ த படற ''அ ப பரவா த பட யா ம ?'' ட யாராவ சா னா தா வ ''இ என சயதா வ தா . '' எ ல.'' ''எ வ ஐ ஹா ஃபா ! எ தயாவ சா லமா டா. ர னா உ ன ந லா வ க ரா ப ளவ . பய படா த, அவ க ளா ம னமாக இ தா . ''எ ப த ப ரா உன ன ப வா. ந ல த எ தயாவ வ மாமா ச வா க'' த ?'' சயமாக ல. வ யநாத தா இ த ஃப ஷ ன அனாவ யமா ப .'' 132 ஏ பா ச இ கா .
 • 133. வா '' ச ஏமா ச! சய றலா இ ''அவ ள ''என அவ ய . இ லா டா நா லயா? எ றா . பா ஒ தா வ டா ''ம , க ணா த யா த ள ரஎ ன ச ''ஏதாவ கவ '' ச ச! பா எ பவாவ க '' கா கா ம வ ''வா ஹா '' எ ர னா வ றா . ஐ' க ஹா ஸ !'' ட'' ஆர வ தா . ஜி எ றா . அலமா அவ ?'' லயா ம ?'' ப எதாவ பாக ல, அ ளதா . நா ஜாஸ் இ த மா ட சா தா . உன றதா எ ன ன வ கா த. ?'' கா .'' சா '' பா மாறாம னா ப ல பா டா .'' ''இஃ ''எ . ஏமா ச பத அவ டா . ம .'' '' பா க யா? ச , ''பழ கமா பான ற சா டா பா .'' ம .'' ச தாஷமா ''கவ ல படாத'' எ றா ''எ காக ற த மா? நா இ க . வ ஹா ! என இ க எ ன ற ச ? எ த ன ச பா ய , கா , எ த ன ச க ய க , எ த ன சாதன க ! வ வ ஹா '' எ றா அவ . க க ஓர ம லசாக க இ த . ம றா ட ள ஊ கா ள ப டவ ள த ளா ஸ கா டா . '' †¥ ... என '' பா வ சா '' வஸ் ஆற ''அ வ ஸ் , பா ''ராதா வ ஆற .'' பா !'' .'' ''அ ப '' என வஸ் சா சா தா .'' வ பா ர யா பா ற எதாவ வ த னா பா .'' பா !'' . 133 ப இ க ம !''
 • 134. வா ஜா பா ற பயஸ்ஸி ஃ பா அவ கா க கா கா ள, ''ராதா வ தா '' எ ச நர ப கா க யாணமா ம!'' இ லாம இ என கா ராதா ப கா ட வ தவ ர ப ம ச மல வ ற ஜி ன ய லா ச வ வ க க த ரா , இ த ர க கா ரா ப பய '' சா டா அவ க ச பா ற பா . ஒ ர ச ல க, வாச கா வ கராஜ் தானாக உ சாக ட வ ய ஓ னா . ட க த க ள பா வ கா ட ய பா , ''ஹா ! எ ப இ க பா? த ளா ஸ பா , ''எ ன க , நா சா றதா? இ உன க ந லா கா? டாதா?'' அவ ன ப க தறா . பழ கமா டாம மா .'' தா தர ப , ''பா ன?'' ''அதா ன...'' ''அ க சா ட வ டா சா ன .'' ''பரவா ல. சா மா, உ ன எ ப ர ல ப ற என த . உ இஷ்ட . சா டற த யா த ட ச ய மா டா க! என ர , க யாண ஆன க றமாவ அச ச எதாவ பசற த னா ச . ர னா உன ச யான ஜா லதா . ஷி இஸ் இ ட ஜ . வ லல இ யா ம! ''எ ப '' ஸா த !'' ஸா காஸ் பான , ஸ்பா பாக பாற எ லா ம என த .உ டய நல ற அ க ற ளவ ற ல.'' ''பா '' எ றா மன . ம தா அவ ன ய உபாச ன ட பா த பா , அவ அ த வா கா பா , கா க, கா கா கா ப ழ வ பா த லா அவ க த கா வ ... ''நா எத காக இ க வ த எ வ த ப டா . ஏ தா ஒ த ம தா வ ப ய கவ ல ஒ அ ட பா ப ன இ த . நா எத காக கவ ல பட வ , ஒ கணவ இ பா ?'' ''எ ப ரா த ?'' '' த ய ல.'' ''எ னால வர நர ல. ம '' சா பா '' த ல எ றா . ''ஏ கா யா . என ஒ மா வ வா. ம பா யா?'' கலா ஸ்பா ஸ்லா ன ஷய க க லா ரா .'' எ பா மானமாக மா?'' 134 , அ க ற னா இ த லா ''
 • 135. வா ''இ ல ஃப ஷ ஸா . த ய இ இ ல. வ ய நாத ''க யாண ப எ ன வ ''வர மா தா க பா, க யாண கறா பா .'' க ஒ ல. அ ப ச ம உட ச பா ஒ .'' ப ய ந ல . இவ பா எ னமா மா?'' எ மா டா வ . எ எ லா மாக பா ற பால இர கா க ஏ பா ப தா . கா ஏக ப ட கல த சாத க , ப ட க ஏற றய இ ப ப சா வத எ கா வ தா க . கா வ ய அ ம கா உ ள ம லா ராக இ த . ர னா ப ட வ ய அ தா . எ ப ம ஸி பா ப பர பால கா ச கா க, ஹ வ கா ட. ர னா த க ப கா வர, வ சஷ காபால ட பா கா ட க உ சாகமாக கா ஓ னா . ''என எ லா ம ஸ்ப வாச தா ! ஒ ப ய கா ரா ஆக னா அவ வ ப . சய ஆ . அவ தா எ க ல த வ . இ யா ல மா இ லாம ப ர தயா எ லா ப றதால இவ இ பவ ஜாஸ் . கா ல தா பா . அ மயா க கா! பா சா .இ பான இ லயா?'' ''இ '' ல ஸா .'' எ ''ஏ ''ம ஜா ஒ இ .'' மா இ கர ?'' தா வராளா?'' '' ர நா ள னா ல பா ப ண . ராதாதா ஆ ஃ ர ஸ் பா காளா . கா லதா வ வா தகவ சா ற சா னா . ராதா வரமா டா . அவ ச தக தா த யா எ ப வ வா ஸ்ப ?'' '' ஸ்பா மல இ த ''இ இ ல ஸா . அவ த .'' ''இ ம '' ச ச! ஏ '' ஃ னஅ க க கவ ள ற?'' ள ல பட ப தமா எ இ க வரலா ம! ஆமா! மா ச ப வ ல பா ய ஆசா க பா ட அ த மா இ கா எ ள எ . கா ச ப ணா . சா னா கா ச ன ம தா கவ லயா வற...'' க.'' ப தமா எ க ல பா. ம தா ராதா ஃபா ளாஸ். அவா எ லா ந மாட ச ல. அ ''இ க த ஸ ன?'' 135 கற வற வற உலக .'' ளாஸ். அ ப
 • 136. வா ''இ லாம? வ ஷ இ தா பா .'' ஹ ர ' க' மல ப றவ க எ லா ம ரா ச ற ம ல பா காக இ த பா கா த த . வ மயாக ஒ க ப ச கா அட கா வ கா ய . கா னா இதா கா . இ ஓ ஆ ச யாராவ இ தா ஆ ர பா பா பா ! ப மா த த மா? ஆ ச ய இ லயா கட கட வ ர ''இ த இட ஆ ச ய தா ல இ வள ஸா .'' ''அ பா 'இஸ்கா த க. ர மா ' க ற '' ச! அவ க வற மா. அ த லா அ க நட கற எ லா ம இ நட . டா லா சவ ... ரத ... ப கா ச க கா டமா கா இ கா க ஓ ப லாட ச சஷமா நட உ ர .'' ல ந ட, ற ம டப த க ணா இட நா க கா க இ பா யா எ லா கா ஓ வரா த தற எ லா ரபலமாய வர . தமாக க கா தவ காஷ் ஜிஸ்ட ர எ கா கா காலா ஷி இ த . ம ன கத க ள ச ற பா சா வ பா கா அ ய கா த ர உ கா தா க . '' எ ம டப ர அ ம க உ ண ர னா ல. இ த பா ர . எ லா உ சவ தன. ஒ மா? இ த . கா தா . ற கா அவ ந பா ஸா ! எ டளா?'' ன வ உ சவ த நாய க ட ஊ ச பா தா . எ ஒ ல ச ர அ தாஷ்ண ன ற வ ள க த ய தனமான கா . , எ க ர னா இ ல அவ ப ல ஓ அ ச ன ய ப கற மா ஒ ஃப ஷ வ '' பஷா! தாராளமா. கா ல ட எ வ அவகாச .'' இ வ க ! த . பா வா த ய கற . அ ச ன ப க உ ள ம ன ரா ப நாளா கா ணா . உ க “ஒ ல. இவ ர ப வர பாறவ , ர ப பழ , பா , வ த ல கா ப ர றா ற வா !'' வ யநாத ''வா கா, வா கா த வ வ கடாசலப ய மற ர இ கா ''நமஸ்கார ''ச அ த ஜா . கா ட பா த வ ம ச ல, பா இ த . னா ம ய இ ய இ லயா! ஆ வா தா எ ன அழ ! எ ன ...” இ த ச ர ணா கா க ச ற ப மா வ யாக ர ச கா க உ கா வ ய பா தா . கா தன. கா 136 தா . ர கா மா , ...'' கலா களா? இ தா, ப பால தா ளயா னதா ர கா .” ஸ்ப நகர அ வார த ய ஒ கா ல. வ
 • 137. வா க, கத வ வகமாக ச ற ம தா வ ப வ த கவ ப ஏ அவ க ள நா வ தா . தா . கா ச பா ர டாம 27 ''ர னா! ம வரா'' எ றா ர னா ஆ ச ய ப அட!'' வ யநாத '' கா ச ''ம வா! இ ''எ ன பா மா கவ தா . ன ட வ கா எ லா பா. ம எ .'' அவ , ''வா இ ர வரா; எ வா பா தா . ''த தயாரா றா கா, டா .'' வா ரா '' எ சா யா வ ர னா. ழ ப ?'' ழ ப ! பா'' எ றா ர னா. ன அவ ந ப ர ஃப ஷ கவ ல இ வரலா த த ர ''ஹ லா எ ப !'' எ கா ணா தட பா யா... எ ன ர ! எ மா?'' உ சாக ட தா உ ள ழ தா . வ வ ர . எ ன ர னா? டய வ ன அ வள ர க யாண ப இ த ட '' ச வ ரா ப ச தா ச... ம ? க ய .'' வ த ல தாஷ , உன காக '' பா , பா !'' எ றா . ச க ல தா . ச ப அ த த ம க பா ம ற ய ச நர ம ன ல ய . ''வா உ கா !'' ''ர ,உ '' பசலா ''இ ட கா ச த யா பசலா , எ லா ல ர னா... இ கா பச ய ச '' எ '' எ றா க த கா ற னா இ கலா . த . அ த இட றா . ர னா. அவசர .'' அவ க இ பா ம வ ராதமாக பா மா ப எ கஷ்ட ப வ த ர னா உண நர ஆ கா க'' எ றா . ''ர ம தா ட நட தா . ப ''ஸா ர ... உ க எ லா ர பா கறா, இ ல...?'' தா க இற கா ச 137 கா , '' பா க, ர வா க... த கா அ க அ ழ ரஷ் ப ற ! அவா எ லா ச ஒ எ ன ரா ப றா . மா
 • 138. வா ''பரவா ''ர ல, , நா '' பா கவ ''ர சா இ , நா யா வ '' பா ...'' வா ய . தா ச பாக '' ... வ எ .'' றா . ... இ அவ க யா க க பாக க ர வ த .'' னா?'' ம ச ட கா கா த க டக ள எ கா டா . ம அ தா . ''எ ன ப ''ர ம , எ ன லயா? எ ,எ னஇ உ கா கா ரவாகமாக வ அழ ற? ஆ ...? எ காக அழ ற?'' யா அ டா . டாஷ் ற க ழ பா ச பா ர ச... ட த ய ள !'' ''எ ப...?'' ''இ க! இ ப வ!'' ''எ னஆ ம ? சா !'' ''..... '' '' சா '' ம ... அ சா !'' சா ன பா . ராதா வ ப அ எ லா ச !'' ''எ ன சா வ ! அ ப வ சா ன . தா அச மா அ த லா பாறா மயா க ன க த ய ற லா சா னா ...'' வ ப வத இ நர ல. க அ றா . பா , எ ச ச ''எ க ணால பா ட ர . த ல ய ல த கவ ச . ஆனா ந ப ல. ப ஃ ல எ லா பா த . ஒ தட வ ரா பாற ப ஸ்ட அ ஸஸ் ர க ப த த கவ ச . ஒ ரா வ கவ ச . க ர ல ஸ் க லா பா த . அ ப ட நா தா எ பவாவ கவன றவா இ ப . எ லா எ னாட அ டயாள தா ன சமாதான ப ட . ஊ பா தவ ஒ நா ன வ ட . எ ய வ ற க ற . உ ள பா ற எ க ப ல, எ க ப க ல, ர ப ... ச! க ன க ர இ தா. எ தவ உட ப ட ம ற காம எ ன பா பா கா மா றா! அ த பா என ! ச... நா பா ற . ர , என வ டா . என அ ம கா வ டா . என ஒ வ டா .'' '' வ வ . ராதா டஇ த ப க 138 யா!''
 • 139. வா '' க டனா... அ ப ய ட ல டலா ராதா எ ன சா ற த மா? க ன த சா ற த மா? '' ட இ ஈஸி. இ ல எ ப க யா, அ மா தா !'' ''பாஸ்ட பா அவ ''இத பா அழ ''எ பா எ ர அ ரலா தக டந டா . இ த பா னம ,எ ''ஒ ''எ பா ட . , ''எ ன ர ட த தா பா , ர , என ஒ . எ க பா அ மா ட ன த . த யமா சமா கலா .'' ன இ யா கா . ந த க அ பா கா ட . ச யா பச ய ல. உட ன இ க வா ன . அ பாவால இ ப வர யாதா . நா பா ட ற . என அ ம கா வ டா . தய ச ன பா !'' ர னா வ வ ''எ பா !'' ''அ ப ய அ ப ய பா வ டா . எ ன ம ராஸ் ....'' கா பா இ வ த . ச த ட கா ன த ? ச அவசரமாக . சா க... எ த மச கட கா ச ப ஸன ர னா எ லா '' கா ''ரா வ இ க இ கா டா . ஷய ?'' வ ல எ கா...'' பா க, ப அவ த அவசர ப , ''ர னா, த . சமா கா இ , ''ர ! வ ச ர னா, ''வா க அ அ ல லா ந க உ . கா ச !'' ற எ லா வா ய த ல ய கா ள ய றா . ர அவ வர என ட ற .'' பாற . அ பா வா ய ''இ ல. நா ஃப ஷ ள ர னா.'' கால வர களா...? ''ம , ன ட ம ஷய .'' இ கா ச க அழ ற?'' ல ர னா! இ தா வ னர க ட ஸ்பா . நா கா கா ற அத ய இஷ்ட க அ த லா த ப ய க சா ப ண க ...'' கா கலா '' எ ல. ''ர னா இவ ல.'' 139 ப அ ல. க றா . ள இ த, ல பா ர ய அட .
 • 140. வா ''ச , அவ ள அ ழ வா க. நரமாற ச பா லயா?'' ''அவ வர மா டா கறா'' '' பா ''இ வா ர . நா ல ம ... உ கா ற ன இ த மா ர னா பா ம ''வ சா ற . நா வ . ர னா. வ ஸ ச .'' க ற “உ க க யாண த ட இ காப ட . ''இ ப வர பா கா ய த க க வவ ''அவ ள ர னா ''அ ப ப க ணப க எ ப ஏ ''ஸா ர கா ப க ''எ ப க. வ களா, வர . அ ய ர ம ர '' எ றா தா . கா ம ப லயா?'' எ லா ஆர க பா தா உ க ? எ றா லயா? ம , எ ன இ ? ஒ ந ல அவ டஇ வ த . உத க க ச ம அவ ள வ க க பா ச றா . ம ற தா .' க ட !”-ச ப பட ற காப ட டவ ல !'' பால, கா தா. ச வாக உ கா தா . ஒ ர ச பா ட மா ஏ இற வ த கவ தா . அவ ஸீ உ கா கா டா . ''எ ன, சா ?'' ன ர . எ வள ப ய எ லா ர கா த ஷய . எ லா ட ! ர , அ இ ல.'' ''அ ப இவ வறயா! ர . எ இ லயா? அவ டஇ ''அ ப தா பாற ல...'' ப யமா களா, இ யா?'' சா லா த. நா '' ட இ ஈஸி! இதா சா ஈஸிதானா . கா த பா ய அவ ராவா?'' ''இ ல ''ஏதாவ ற .'' ய லா ர . என எ டஇ லயா?'' ன ற? நா அழகா பசா த ம .'' காக இ னா க ல ய! எ கமா டனா ர ம ல ம டப அவ க ள எ ர க ய டா யா இ ன பா ற எ பா ண... அ ரம ! ட எ ன ற? ற ... ச யற ச தா ன...'' பா ப ப ல ய!'' எ ன சா வா ? ச வா ? எ க வ டாமா? எ தா வ யநாத ப த கவ தா . ம பய த கா டா . ''எ ன ச வ வகார பாவா ? ப அ த லா 140 எ அவ ல ய எ சா லலா ம... நா ன ஒ வா தராக ய பால இ தா . ர ? என உ ன றா? ர டய ப ப றா ர எ ன க க
 • 141. வா த அவ அ பா அ மா ''அவசர படாத ம . இ வஇ கா ''இ ல ர , அ க ஸ் ட எ லா ந த னா எ ன ''எ க வரவ ச தானமா ச '' ட ''எ ன ச ட பா ச த ல அதா வ இ ப?'' வ ப ''உ க பா ட வ யா ச ப . ச ய வ ய கா ய .'' க க ய ராதா ச ல, இ ப சா ல வ ய... அ ப நா யா?'' . ச யா சா பா ?'' ன எ ழ க ச ல. அ பா வ உட ன வர சா ன .'' சா னா ?'' ''எ ன ஷய னா . ஷய ரா ப சலவானா ச ன . அவ ம ப எ ப யாவ அ க கா . க க ல. நா இ த ஻ண இ யா ''இ இ . இ கா ச யா அவகாச கா . நா ன உ க பா அவ வர ராதா ட பச .'' ப ர ; உட ன வ தாக , எ ன பா ப றதா சா னா ர . எ ன அ பா . வற எ உ ட பாக ...'' ண வ பா ப ய ஷய . என அவ ர வரவ கா ழ ச ற . ''ராதா ட ப னா எ ன சா .. ட இ ஈஸி. அவ ள பா த னா ந ப மா ட. க ன க ர ராதா வ ட ஒ ண ர ப உயரமா இ கா! ! அ ற பா .. நா ஆ ல டா பா தா ல? ராதாதா ன பா வா சா ? இ ப எ ன சா ற ... நா தா உ ட த ய பாக வாத , உ ன அ ழ பானனா . நாம ர ப ச ராதா ராக ப னமா ... எ ன பா சா ற பா யா? ரா ப பா ர ! †¥ நா வர ல. நா அ க இ ம பாக மா ட . ர , நா உ டஇ ற !'' வ யநாத ஜ ன ஹா , ம ! ம , இஃ நா க லா கா '' கா ''எ ச இ ன மா ''உ க அவ ர அவ யா ம ... நா ரா ள உன ட லா டதா சா வ ர க டா . த ஹா கா வ அ த ஃப ஷ ?எ ட சா லமா வ ...'' னாதமாக ப தா . ''எ ன ர , எ லா கா ஸ ரா ள . எ ட சா லயா... த இஸ் எ ஃப ஷ !'' சா லாம , ''ம ஓ சா ல ட பா ன மாமா. தா எ தா . ''வா ஸ் த மா ட இ 141 யா வ ற . ர யவ டாதா?'' எ ர கா . காக ற றா வ ஃ . ர ஹ ?'' எ '' எ றா . .'' .
 • 142. வா '' எ பா ப றா . ''அ அ பா க லா கா ர '' எ ''இ வ ''ஏ ற ற வ .இ ன ம தா ர நா வ தவ , ''ர நர கா சா ல , ர னா இஸ் , ழ ரா ஜ ற உ '' எ த பா ட த கலாமா?'' றா ர , ''எ . றா . ச தஅ ப வ ர ப ழ ல படா த!'' எ ல ம , கவ ''இ ஏ பா ப டவ னா . க ம ல வ வ கா ஒ ண ரம ''இ நா வ வரவ ச வ அவ ட கால ஆர சா இ க '' எ றா . . ன றா த ம னமாக வ நட அதனால இ டாதா ஸா ?'' வ ம அ ஸ !'' ?'' ''ஏ க கற ஆ ச யமா இ க பா! இ த ய வ ஸா உன ர னா சயதா த ஆக பாற ; அ வ க. வ த க யாட யா ரா ஒ த ர னா வ கா ல வ பா ம கண கா பசறா னா உன எ னமா இ ?' ''யா ரா இ லம தா. ர னா நாஸ் எப ''ர னா, இ க வா மா!'' ஓர , ம ற கா வாதமாக ''எ ன ர னா, ''இ ல. இ த மா ''ம ''எ ரா ப ப ம! ச நா ச ஸ் எ ப ய ப ய பா ... இ க ஹ .'' க கா ணா யா க தவ ள க தா . காப த காபமா?'' தா ன வ ன காக அ ழ ரா ள தாஷ ! டா .” ஒ ர ஏ ப , நம க யாண ஆன ற ர னா.'' ரா ள ...?'' ''உ க ட லா சா ல வ டா வ , வ இ ல எ கா '' த யாதா எ ன... ராதா ஷ பரஸ் கா ? அதா ன?'' எ றா . ''இ எ லா ன ரா ள ? பசாம க காம இ க சா இ கா னா யா?'' ''எ ன ஸா அ த க உள க! அ க ப ற பா எ வள ''இ த லா சா சகஜ பா இ த ஊ ல?'' கா.'' ணாட காண இ ப ய ஷா கா இ 142 க ளா சகவாச த ச ரக ய ... ! இவ பண பா ?'' க, த ல
 • 143. வா ர னா ர சயதா டா .'' வ த நராக ச ''இ ல ர னா, இ ஸா !'' ''அ ப அ க பா ற , ''ர , க என ம தா வாட எ த ல... நா ற வ அவ ர ன கலா பா இ த ஒ வா கா தமான சகவாச ய வ சயதா த ச பா தாக . வ க தா றா த'' எ ஆக , ர னா. 28 ம தா கா உ கா ய டமாக த மா னா . ''பா வ க, கா பா. இ த பா க ? யா ''உ க ல கா வ க யாண பா ...'' ச நா வ த தானமா ''இ ஸ் நா ''ஏ யா சா ற ஷ்வ '' எ பா மா இ . லஒ ''ர , வர, '' கா ம ச ன ய இ ன ஷ '' எ த ற க ட . ர தம அ ''என ''எ ஒ ச த ஒ த ம ச கட . எ ப யாதா? எ இவ ள த யா ன ர னா?'' ? ராதா ஷ ல ய ர ?'' கா க „¤வ .'' . ச பாஸ் கா ச ...'' இ க வா ய !'' எ வா ய '' எ றா . ர , ''ஒ வ க கா ட ப பா ப ன ட பத ற ட . ழ ப ற?'' ''அ பா, இ த ஃப ஷ ''இ இ ர இ லயா, எ ப ன ச யா த ய ர னா! றா ஆன க ர னா தய க ட , ''எ க மா டாரா? அவ ர னஎ ன ''அ யநாத க, ர ப அவ பா பா இ த காம ஐ யா தா அவள பா நர ம ப டலா இ .'' ன?'' 143 ள இ ழ தா . . ''ந ல '' எ பா , ''எ ச !'' . அ தா அ ச றா பா அதா வ வ ள வ ன ம ?'' எ த ஒ யநாத உட ல ச ய மா யநாத அ றா .
 • 144. வா ''கா ல ஏ சா லாம க ர . நாம ம ராஸ் வ ர ப யா?'' ம ஓ பா ரலா . ர பா எ நா ச பா ட யா '' ம ராஸ்?'' ''ஆமா, ப இ ப வ டலா !'' ர சார அ ற . அ த றா . ப க ''ராதா வற பா ந த வ ர ள தா அ பால ய க க ட டா க ம னமாக இ டலா . க அ த வா பாவநாச க யாண ய க ர வாச வ கற ப நா சாஸ் ரமா, எதாவ ?'' ப ப டன. ம ம ச தா ர வ வற ஆ ட . '' சா ர . நா க ம ஏமா த ஜன களா? ரா பா , வ ள கார பா , ன ன மா கலா . நா பா ட இ க மா? ர , எ ன காத ச, எ ன க யாண ப க ன, வா ர . நாம ர ப க யாண ப கலா . பாவநாச ல ச ல இ இ வ ர நட த த ஒ சா பனமா ன , ர ப ம இ னாஸ டா இ த அ த நா க பாகலா . ர னா வ டா . நா தா ன அவ ள அ க ப வ ச . நா ன சா ற வ டா ! வா ர . ராதா ல க ய ர ப இ யா பா ரலா !'' ''ம , அ அ வள லப ல!'' ''ஏ ! ராதா அ ப ராக ப தாட ற ல யா க யாண ப ஒ க யா?'' ''த லதா ''ராதா வ ம . ஆனா ச ட ப ப பசா த. அ ட ற ற ல யா ராதா ஒ ! உன '' த ய ப க ''இ ப எ '' ம இ த ய ற ச ட தயாரா இ மல இஷ்ட னா தா ச த ட ம இ ன ந ம த ந த த டயா , !'' ...'' ''ராதா வ ப வா க ற ஒ ர ஓ எ ஒ தமான 'க ' யா஻ மா வ கா ச யா ச ய வ ய .'' '' பா ர டய ம நாம எ ண தாட இ த மா னா , காப னா ச ய ப ற. இ ல!'' த ல ம ! ஒ !'' ல. அ ப ன தவ உன காக தா ன?'' ம !'' மா கால பால ''நா 144 பா ற '' எ றா . த கா ல
 • 145. வா ச பா ''எ க...?'' ''எ க ''இ ?எ ஹஸ்ப டதா தா எ ன ர யாசன ? எ யா? அ த ரா சச க !'' எ றா . ய ''கா யா ஸ '' ச பா . அ வள ப ட சா ச! அவ க மன ''எ ம ற ?'' யா த ப எ வள ற? இஷ்ட இ ஸ் ஓ க'' எ ப இ ?'' ல. அ ப காம வ ர '' எ கா ர ள கா சா ய ல. பா லஃ ல னா . னா . ல ட ன! என உ டஎ ன ஏமா ல.'' ன ம . ஞாபக ன க சா'' எ கா தா ன நா டயா தா அ த . இ தா மா ர , க!'' ர தனமாக ழ ஒ பால ற ப , த த கா ட வக , ப . '' காப !'' வ ச உ ம வ ''இ ஸ் ஓ க!'' அ அகலமான கா ர ஏற றய ப கவா வ இ ப ஹா ஸ்ட பட பால ப கவா ச ம ற தா . ர னா தா ன?'' ச யற லதா இஷ்ட பாற ல ம ...'' ஓ க சா க வ டா . அ ஏமா ட!'' ''இஸ் க எ ன ''ஒ க யாண யா சா , ...'' காத ம , இ த ர பா த ல வா ல ம ய யா பா . எ லா ஏ பா க ள க ல சா அவ க வ த ப வா க! என இ த மா ஒ ற ஆ . சா தமா சவ ! அதனாலதா சா ற . ர னா ரா ப வ த ப வா. ர னா லா த வரமா சா ள க வ ய தா நாக க . அ எ லா த கா ஸ சா உ க ட ள ற . ரா ப லயா? உ கணவ ட பா. ர நா க காம ல வ எ லா த வ ற .'' '' கா '' வற .'' ''ஓ க... ஓ க... இ ஸ் ஓ க! நா ''எ எ வள அ ப ட எ ச யாம த . இ இ . நா ன இ ட இ ஏ பா ''அ ப இ ல ம . ர யா க க எ லா அ த ன எ ''ச ... ம .'' ''இ ப இ '' பா வ த அ ன ட க வ தா . அவ பான 145 ய பா கா தா .
 • 146. வா ''ஸா கா ச ''ஆமா பா ஃப ஷ ன ச .'' இ லாம உ ன ''நா ட ன க த பா எ ''எ ஸா . உ க அ ப ன க லா ச ய மா ச ய? அவ ரா ள .எ எ கவ லஏ ப ன? ஹஸ்ப பா !'' பா ர ச ட வா ளா பா க...'' தா ன?'' ''ஆமா !'' ''இ பாவ ! க யாண ஆற ய ராதா ஷ டய பழ க எ க க லா த ... எ த பா ப ள வ க மா டா ! எ டா ட ஸ் மல எ லா க . வய , ரஸ் எ அவ ய ல. அ ஒ மா ஹா !ஒ ம தாவால அவ ன ப த மா?'' அ த ப ''ரா ப அ கால ப கலா . ஃப ஷ யற இ . ''நா பா இ வ ''அ ற த யாக இ இ அ கா ய த ன கவ ரம பா கலா '' எ றா . . ல ஸ் வ ர .'' வ . ர னா. தா க . சா பல வ பா டா'' எ றா . '' ...'' ''எ னவா ?'' ''ராதா அவ ''உ க ''இ பா '' ள ஏமா தற ளஎ ன யா ...'' கஎ க சா ழ பா ''ராதா பா ழ ப லஇ கா.'' . எ க அ பா அ மா ட அ ழ . ''ர னா நா க யாண ப க ப அ ராய பத மா, ச தக மா இ சய க க...'' ''உன இ த . '' த ரா ப க'' ர யா தா ; மா தா ஆற இ த சமய ல இர டா இ லயா?'' '' சா டா. க டா?'' அ ன த த சயதா ல. ம த வ ர பாவநாச நா வ த ?'' க யாண ப க .'' வ . அவ டய ப றா க த த தா க. ம ரா ப இ னாஸ . அ பா அ மா அ தமா வ 146 தா வ யான த ராதா வ
 • 147. வா ச பா க யாண ப க ச ம டா... அ ம கா ஆ ச, பண எ லாம அவ டய சா த ஜ ஜ் ம ம ற சா லலா . அவ ள நா காத ச ராக க ப ட , த ச எ ன ரா ப பா , அதனால த கா ல ப க ய ச த .'' ''இஸ் இ !'' எ றா ஆ ச ய ட . ''அ பாதா ஒ வ யா எ ன ஸ் ர ப என ல ல ஓ ப ப ஸ கா க வாதமா அ ம கா அ ள ப ண சா ... அ க ற நா ம ஒ தட வ ஆ ல டா தா உன த ... இ க வ த பா தா . ம , த கணவ மல உ ரா இ த த பா அவ ட என எ த தமான ராக எ ண எழ ல. ஒ தட வ ராதா ம ற ப க ளா நக வ ற த நா க ணால பா த . அவ ட சா ன . சா ட அவ ந ப ல. அ த ன ந க! இ ப அவளா கணவ ச யற ராக த க கா. இவ ள ஊ ப ணாட இ ற த பா டா... அ ப ல ஒ க மன நா பா எ ட அ வஸ் க கற வ தா. இ த ராக அவ ள ரா ப பா . அ த ன வாசமா இ தா . கணவ இ ப ஏமா தறா . ' ட இ ஈஸி, இ த லா சகஜ ' றா . எ னதா அ ம கா நாக கமா இ தா , ம இ ஒ த நா ப தா . இ ஒ ம ன தா . எ லா த எ பா ர த யா஻ அ த யா஻ தா எ னஆ ச ய ப .'' '' சா ''எ இ க.'' ன யா காத ய... இ ப நா பா ரலா 'னா. இ த நா ''அ கஎ ன ''இ ஸ் நா இ லாம...'' பாஸி சா ர உ ! அவ இ '' இ னா க. உ க ள நரா ஒ வ க யாண ப '' த ய ம றா ''எ ''இத பா ''எ ப கலா !'' வா, ம ன . ச ட ப த . அ ம . ச ட எ லா ர கா?'' த ய இ டா ல... இ ...'' சா அவ இள ப ணா, க யா வ ன யா வ டா ! அதா ன காரண ?'' ! ற?'' க. ஆ ர னா? உ க ''இ த லா வ கா இ ப ந ம நட தபா த க க க ற கஉ க இ ல! ஏ ? உ க த ம ன யா, தா ட ம ன ர னா ப ஆக க?'' ''ம பா ப ச !ம த ய ப க யாண ட சா தா ள க எ லா க லா மஒ வா மா தா கா சா ஜா . க என வா உ க டய ர கரமான கா ய ர ப ள எ ன ஆ ல. அ பா ஏ தா ச ம காக 147 .'' ...'' கா த ர ? ப த த காரணமா ச ய வ டா . சயதா த இ ற வ சட இ !
 • 148. வா ச பா இதனால உ க ள ச பா எ க ப ல க பா டதா ன க வ டா . ர நா உ க ள பால இ ல. சயதா த ஏமா தா த கா ல ப கற அள நா ப ய இ ல. எ த ன யா ச ய ப றா ... எ த ன யா ற றா . உ க ள நா க யாண ப கறதால க அ த ப ண இழ த ச த ப த ம ப ம ப ன ஏ க மா க எ ன சய ? வா க ரா ம தா ழ ல ட வ க ப ல. இத பா க... இ த கண உ கள . உ க எ க ஃபா ய ப யா, இ த த கா க த ம ச கட த ப யா, எ ற உண வ டா . இ உ க மான . உ க அ த ப ண கா பா த இஷ்ட இ தா தாராளமா ச க! அ ப கா பா தறதால ம தா க நட த த எ லா மற ச தாஷமா இ க உ க மானமா த சா, கா அ ஹ ! எ ன காரணமா வ உ க தய க ச ப க க டா க, க சமா வ அவ ட ய ளவரா இ தா அவ ள சா, வா ஸ் அ ஆ , ஏ க. உட ன எ ட வ ''ர னா, ஸா இ ஸ் ஆஃ நா ர ஒ ப ண . அதனால உ ன க யாண ப க யாத ல ல இ க ' சா க. அ த , சய ஆ ,உ க ள எ லா ஏமா த ப ல சா ஜா சா லா க. எ தயாவ ஒ ண மா க'' எ றா . ர ச நர இ த ப சா வ பால எத க க அ பா அ க கா ம ப ந வ ஒ த ல! நா வ ற நா க இர இ தா . இ ச இ ர சய த ய வ பா றா . அ ம க வ ஜா ! வ க வ க உ இ ல ர ! அ பா எ ன .... இ லஇ ல... ந றா ச வ வ எ த தா ம ! நா காத ப வ பா ம ப ச ட ப ட நா க ''ர னா, இஃ '' பா க'' எ டா றா ம ர ச தா ! ஜய ய அவ கணவ த ட ஏ கா டா ! அவ நா அ ம கா ச ய பா ற இ தா . யா வஷ பா பா . ள ஒ ர இர ச! அவ க ட பா த ''நா அ பாவாக இ தா சா ல வள த ப றா ! இவ வா ? அ பா வ ம சா இ நா கா டாக மற தயா ம !'' எ பா . அ பா இ த நா அவ ள ட தா . இ ட ப ட வ பா ர க ... சா சய அ க க வ பா ! . பா ...'' ர னா. 29 ர ப எ லா ர னா வ ச நர ஆ ச ய ர ரா ப ழ ப ...'' 148 ட பா தா . ''ர னா ஐ ஸா .
 • 149. வா ''ஸா ய லா த ப ட .'' அ ''உ க அ பா ற ட வ சா ர ப வ ''எ ம கா ன, எ லா யநாத தா . ''ர ப சயதா ''ஏ எ த வ றா பத மன த என டா ச ச ம ரா ப யா இ வ .'' ள வ இஷ்ட ல. அவ ர ச , க டாயமா பா.'' ல. க அவ ர இ ப வ ற ந ல தா தர ல.'' ....'' பறா !'' னா...?'' ''கா பா தற னா... எ '' கற . '' ற ர யா?'' ''அவ கணவ ட கா பா த வ காம இவரால வற எ ல கா பா ற பட வ யவ தா .'' வ த ல ள மன ச மா சா லாம வ அவ கா பா த ''கா பா த க றா . அவ பா . னஆ தா ட ப யா சா? சயதா ''எ ன '' எ க பா க. அ கா க.'' பா க'' எ ச யா பா . எ த கா ய யா ரயாவ மன ஆக . கா ச ம யாராவ நா பா தா ஆக . எ லா த ச தாஷ கா ற ச க உலக ல டயா . க ள க... நா அ பா ட சா ற .'' வ ''அ பா ''ம பாற ல. தா ! க ற . க . ஆனா ம ப ல ''பரவா ப எ லா ஒ ர பா .'' ''அ த லா நா பா சா க, எ ன ஆ ''இ த கலா ச ம கா ! வா ஸ் இ ன மா சா சா அவ ர பறா . அ த வகார த மனசா ஈ பட யா . அ த பா ற? அவ ள ள வ க யாண ச றதா!'' கற !'' ?'' ''ஏ பா இ அ ம கா! இ த லா '' தச தா அ ம கா வ த இ க சகஜ ர, ஜன க அ ம ''ஸா ! நா ஒ த ழ ப ல லஇ பா . கணவ அ யாயமா அவ ப ஒ க க டா; எ க யாண ப யா' ...' க இ க லயா?'' இ .அ த ராக கணவ ன 149 ல ய! எ னர ?'' பா ரா ப அ யாத ப றா . அவ எ ன வ ற ; எ ன
 • 150. வா ''ச ச பா யா...?'' ''அ பா இ ல எ ன த ! ராதா அவ ன ஏமா தலா அவ க னா ல ய பரஸ் க ளாட நக வ கலா . ம அ த மா அ கமான கணவ ன ராக க உ ம லயா? இ ர தயாரா இ ற ப, க யாண ஆன பா ணா இ தா ம வா தர இவ தயாரா இ பா அ த மா ஒ ந ல கா ய ல நா ஏ க க ? வ டா பா.... இவ ர நா க யாண ப டா ர ப ஸர ளா இ பா . இவ ம தா வ காத த கா ல வ ர வ தவ . நா உ கணவ தா தவ ல கற ன அ ம கா வ தவ . எ னதா அவ ப ல இ ப பாச இ ல சா னா எ னால ச தக படாம இ க யா . இவ ர ரலா பா! என ஒ க யாண அவசர இ ல.'' ''எ ன யா இ . இ ''அவ ர ஷய தா '' த ற ன ம சா லா க பா! ர நம வ ''எ ன பா ? சா இ த ய லா ம பற அ கா சா க டாய ப த ப ல ''ர னா, உன ஆ ர !'' ''இதனால அ த ஹ ?'' ''ர னா, நா ராய த பாக .'' ச க டா தா?'' ஒ மா எ லா த ச .'' ச, இ ப எ லா வ சா யநாத அ த எ த த பா வ ர மா ...'' ள டா பா . அ ம கா ரா ப லப . அவசரமா ரஸிட க ள ! ர . உ க ள நா க எ த த க பாகலா .'' ல ந யா எ எதாவ . ஸா நா ஏதாவ பசாம பா கா ல ன சா ற ம வ ர ச கா ல னா த ய ட சா ச ! ஐ க ல ல. ர னா ஸி ப தஸ் . உ க மன பட நட தத தா நா அ ம கா வ க ர ப ம ல இற பா த . கர ரடாக இ த பா த ச அவசரமாக இற னா . எ ப ம ப யா ப பா றா எ ம ல பாக இ த . கா வ த பா எ லா ம லப தா . இ பா ஹ வ நட க ட யா . ஸ்பா மான லய எ ப யாவ பா சர வ . மான லய எ த ச இ ற எ ட த யா . பசாம அவ க ட பா , யா பா பா எ ன அ ழ கா பா க எ க கலா . ராயண வ ராத ம ன ட வர வ . வ டா . யாராவ ககா னா றா களா பா கலா ... '' ஷ் ஷ்'' எ கா க த தம ஒ வ த ல. யா த வாக த ய ல. ம ஏ க பா தா 150 ஷ க பற எ ன ச ய பா பா ச வத கா க, றா ? அ னா ல ய
 • 151. வா பா த டலா . அவ ன கா பா பா ர நா ''க பா ''ஐ ட ''தா ஸ்!'' உ கா '' அ கா ம ந எ கா , பா இ ல, .... ஒ கா ச ர ஆன த ரவ த . கா ''ஹா ! வ '' எ ற . ரா வாச ச ஏ ட ! ஐ' றா . த . ர பா ஓ னா தசா . ஐ ''ர ப , ஸ் ட ஸ ரா யா ''இ எ இ ய க மாணவ ய க ''இ ப ஒ மன இ ய க , ?'' உ ள ஏ ன கா அ . இஸ் ற . ர . கத ற கா டா வ க . க எ பஸ்.'' ஸீ ஒ நா ல.'' தா ன க மா ர இ ளஸ் '' எ ஸினஸ்.'' றா . வ எ வழ க . ம றவ க ள ந ப ரா ப இ த மா ஹி ஹ ப வ . க யாண ஆ டதா?'' யா . நா ற . ''ஊ பா க யாண ச கா . இ ய ப ண க யாண ச கா . அ ம க ப வ டா '' எ றா . பஸ் ஸ்டா பாவத த ச ர த ய டா . வ ள கா ய க யாண ப கா வ ஷ ம தா க ய லயா . அவ க மன பா க வ , ண வ , மத வ ... ஏ அவ க வாச ன ய வ ! ரா ப சலவா கா ய , ட ஒ ற வ ஸ் எ ப அ ம கா அ பா ம மா , கா ர ன கா ர வா கா '' வஸ்ட நா தா பா ...'' '' வஸ்ட !'' எ கா ச றா ''இவ க பண தா பண ள கா ளா ''எ ''ம தா ''உ பய சா ன நா ஒ றச தாஷமாக ர த . ட . பா இ ததா ச ச மா மா கா ட ம ற கா கார க அவ ன ஹாரனா னா க . க லா வஸ் த டயா . எ பா பா தா பண பண . பண த த ர ம ற எ ய ல. ரத ! அ ம கா றய ப . ஆனா இ க க யாண ப கா த; வா கா த; ப கா ளா த; எ த தமான ர த ச ப த வ த! உ ஊ எ !'' அ பா இ தா பா தச ”. ய ன ற ஊ ம என . ஜி தா .'' . த இ யா வஸ்ட ஆ மா பா இ . சா வ பால இ த . ட . !” 151 ஏ ல இ த பா தச . ல ய ப ற கா
 • 152. வா ஜி எ ற ம தா ஞாபக ச பா வ த . பாவநாச அவ சா ன வா த வா தயாக ஞாபக த ய . 'என உ ன பா தா பாவமா இ . ந அ யா ம? ஏ அ த? நா ட க ல னா? ஹள ஸ் ! ர ! என ய ல ஸ ஸ் ப றய நாவ க ப சா . ஆனா, இ அ எ ன ச யா த யா ! ல னா எ ன ச யா த யா . உன ல ட எ லா அ மாதா எ த சா னா க உ ன தா ட , ஸ் ப ண எ லா த பா? இ கலா . என அ த பா த ய ல. ன ய ஸ் ப ற இ லயா? என எ லா ம க ஃ ஸ்டாதா இ . அ ம கா பா க பால இ . ஆனா ப தா ப வய ல க யாண ச கற கா ச எ இ ல?'' ''உன யா ''ச யா ''எ ச யாச '' ல யர க ல, இ ல, இ க இஷ்ட ? அவ டய க , ''ஆ !'' எ னயா, எ னயா?'' ஃ ர ட ப யா.'' றா . ...'' ய ழ தா , ''இ ப !'' ன? உ தய ''அ ம ''இ க யாண த ய ன ர ர ?'' சா க !ஊ யா இ றாளா?'' !'' ''சபாஷ்! க யாண ச கா ர ப ச இ த தச த றயா க ! வா க ! பண ப ட த டா க ர த உ வ தா இ த க ஏ ற . இ தா ஏ பா ! இ தா எ கா ! க யாண எ ன , சய வ ற .'' ற ! ப'' எ கயா னா . 'எ க ஃ ர சய கன வ க யாண ஆனவ . அ தா ஒ ர ஒ க ' எ சா ல னா . அத தசா ள டா . எ டாக இ ததா யா ஃ ள கா ச டமாக தா இ த . கா த கா வா க ட த . ராவல ஸ் ச கா ஏ உ கா கா டா . அவன உ கா த வ ள கார பாஸ்ட ராமண பால இ தா . க 'வா ஸ் ஜ ன வ ர ப ய வ ட பா தா . இவ க எ லா ம பாசா கார க தசா சா வ ச தா . இவ க டய 'ஹா †¥ '' எ லா உத டள தா . பசாம ம தா வ அ ழ கா அ தஃ ள ஊ பா ... '' ஏ கா நா ''அ பா எ க ன சா வா ? அ பா எ ர ப ண ன லயா?'' 152 சா வா ? ர ப எ ற ?
 • 153. வா '' ஜய ஆதரவ ற கல தா லா காம த .'' த எ ப எ ப கா யமாக ட பா தா சா வா . அ ழ இ யா யா ஊ அ . ப கணவ க ள பர ய நா அ க கஎ பா ம ப . இ த இவ ள அ ப ழ கா கா நா ட ச ம ல பச ம ல... பா அ பா அ மா வ வ வா ? ச வ வ . அ ழ வா இ த ஒ கா ள மா டா க . க லானா கணவ க ரதா த ம ஆ க ந எ வா க ள! ச வா க . அ தா வா கா தய பா தா கா வா க . இ ல. இ ல... இ யா மா ட . ர க த க தாட டா க . மக ள ப றா க . ஊ வல க ஹி ஒ க த எ தலா . ' ய ஸா , நா வா ய ! ர ப த க ந ப ர ச ய பாவ ச எ எ கா டா . ஏ 6336107ஏ எ றா க ள த வ ச எ ன? ஒ ஏ ப மா ச த தா ன... அ த அ ம கா யா இற ன பா மா ல ம க ச க மா டா . த கா யமாக அவ ராதா இ தா ...? இ கமா டா . ப டா பவனா? ட இ ஈஸி! வ எ றா க ... ச யா?'' எ க ட ஒ ப வ தா தா கா சமய வ டா ஒ ப . ட . ட . இ வ பாகலா . இ லாத ச த ப த ந வ யா க வ ச க பால கா க ந கா க, பா ஸ் கா ஒ ஆ ல ஸ் தாடர, ஊ ள கா ட ச ல, ம ற கா க ர பா வ ட, ப ரா கா க வ ச ராக அவ பஸ் ஸ கட ச றன. ந ய தா , க க க ய உ கா க, ந சா ப தனமாக ஒ க ப ப ய க ப ல இ கா நக கா த . த ர த க வ ச த த . இட ப க க ரா வர ஊ க ட ம ஹ ட . ஸ வ பஸ் அவ க மா டா . கா கலா . எ க கா த ன லா? ஏதாவ மா பா பாகலாமா? வ டா இ பா த பா வ பா அ த கண த தவற ட பாகலா . ராதா சய இ க ப ? வாச லா? இ ல ம நர க கா கலா . ம தா கா ப ல. ''ஹ லா... ம !'' ''ர ,எ ன ?அ ளஎ ப வ ! ம ''வ ட பா . உன உ ன ஏ க என ச மத தா வ க ம . ம , என எ ச தாஷ ம வா அ ற தா ஓ வ ட பா .'' 153 ட?'' . சா ன த யா பா த . அ த சா ல தா ஓ டா ய ல. உன எ ப யாவ ய . அ காக தா ள
 • 154. வா ம ச பா தா ட ஷ சலன வ டாளா? ம இ ?'' எ ர கத ச ற பா உ ள ள எ கா த . த த . யா ரா இ றா க . ம ள பா தா ன அ னா . ச நர க , ''†¥ இஸ் ள க ட . ''ஐ !'' ர . ம ஸ் ஃ '' த ஆ நா ''ஐ ஹா .'' நா! ஐ ஹா ?'' கத ற காஸ்லா ''க இ ர ம ஹ ஒ ய அ இ ஸ் ப பய த க எ ப ல ன க ஸி ட . ஐ ம ஸ் ஃ பா ர , க ஐ வ த . 'ஓ! ஐ' ஸீ '' எ வ ல ச பவ . வ . ஐ ஹா க ஃ , ஷி றா . அ த நா?'' '' வ ஸ் ராதா?'' ''ஹி ஸ ஹி வா ச க ய தா கா டா . '' ல ''ஒ ஸ ஹா எ ல ம இ ஜ ந .'' த ப க ய எ வ காஃ ?'' நா ?'' ட தா ஷ கா அலமா கா பய தா டா ட பா மாறாம அழகான வ க பட ண ல அவ ராதா கா ம கா பாட ச ஒ வ ர ஒ வ தன . ஒ கண றா . ர அ ண ராதா இட . வ ம க . ஒ ற நர தா ... த . 30 ட அ த பா அ ம தய க ட ''இஸ் த க தனமாக எ க டா ரஸிட ஸ் ஆஃ ஸ்ட ரா ஷ ரா எ ஷ ?எ ''யா...!'' ''இஸ் இ '' நா... ஹி அஸ் நா தாட ஒ . ?'' ஹா ? †¥ இஸ் கா 154 ?'' ற ஓ அ கார ர . க ர ப
 • 155. வா '' டன ம லாஸ் ; '' பா ஸ்! இஸ் எ '' ! கா ட யா ஸ் ட ச பா பா ஸ்... ஸி டன இஸ் எ க ம ?'' க ன த பா ஸ்!'' ரா ?'' க ட ஹிய !'' '' வ ...?'' '' ட ஸி ''இஸ் எ இ ரா ''க ! ஐ' வஸ் டன ட ஃ ர ப பத றமாக இ எ ஸா ன ... இ த லா எ ''யா, ம ''ம த ஃ ஸ் .'' ?'' ம க த . ன? ஒ எ ஸா ன !'' ய வ ல ள... '' ம , ம ...'' தா...!'' ''யா?'' ''இஸ் ஷி ஆ '' நா! க ர ?'' ட '' ட பா த ய ஹிய , ஐ' ச ட ஷா யா!'' வ க ப ட . எ ச வ த வாக ல. ''எ க இ த ராதா? அவ தகவ சா ல வ டாமா? ப ப ண த அ த க ட அவ த ய ல. ராதா ஆ ஸ் ந ப ர ழ ய '' ஸ் இஸ் எ கா ட ச ஸ்! ' க ட ராதா ஷ உ க ச ய த க ....'' எ ற ஓ இய ர ர . ராதா! எ தா உட ன பா ஸ் ட ஸி அ ல ம க எ ஸா ன ட தாட கா ள . அவசர ...'' எ சா வ யவ த ன டா ஸி த ய அ த உ ள பா தா அ த அ கா ப ப த க வ கால ட ஒ அ க ணா க ஜ ன க ப கா யா அஸா ஏ கா தன. ஆ ஸ் ஏக ப ட ஸ் ஸ் ல க , ர ப க த எ ம லாஸ் எ பவ ர ச த கா உட ன வ இட ஆஸ்ப யா இ ? ம க டா '' ஸீ?'' ஃ . கா உ கா தா . எ ர வ ட ட ப த . அ க ஒ ய ம கா த கா த . யா மல க ன ன தா க வ க ளபரமாக இ த . ம ச ம ஃபா ம த கா ள! ம ய ல. பா ஸ் லய ச ற . , ''ஆ ஹஸ்ப ?'' அவ அவ ன ப ரா அ ழ ச ற . இ த லா எத காக, உட ச லயா? ஏதாவ ப தா? எ 155
 • 156. வா ''அ ஆ ஃ ர ''பா ட வ! எ ம ரா ! வா ராஸ் ஷி ம ஷஸ்! எப த ஃ ம ...'' தா! அவ ட எ '' இ பா !'' '' ஸ் க ''ம மா ஸள ஆஃ எ ஸி த ?'' ச எ ன ஆ க ?'' ? சா க ள ... ஏ எ லா சா ல ஸீ!'' பா ஸ் அ கா ம அவ வ அ கா பா ஒ கா த கா சா ப ப ய ட, '' நா தா லஉ ''வா'' எ ஸ்'' எ றா . றா . ர ப இதய மா ப ய . இ எ ன இட ? ஆஸ்ப யாக தா இ க வ . ம ஏ தா ப நட ற . ஆஸ்ப இ றா . அவ டய லாச க பா ச றா க . ''ம பா ! உ கணவ ப வ ட . உ ன அ ழ பாக வ ட ! ம ...'' ம வாக அவ க அ த அ ற ய ல ஒ தமாக வர வ ப ய கட அ த க டட த அ , ப க இ த ய க டட த அ னா க . இ எ ன? அத வா ல கட த ட வ வான க ணா ஜ ன த த . இ க ணா ஒ தமான ஷா பால எ தா த த . எ ன இ ஆஸ்ப பால வ இ ல ய? டா ட க ணா அ ள ஒ ப ட ன த த அ த அ னா . உட ன ஒ மா டா இய ச த க ட . க ணா த த இ க க இய க தாட ன. அவ க ழ எ க யா இ த ளா பார பால ஒ நா…¤ காக ம ல வ த . அத ம ச ற ம சளாக ம தட னா பால ஓ உட த த . '' ம கா ! ம !'' எ ''இஸ் ஷி ''இற ஒ அல னா . !'' டாளா...?'' ''அ பா த! அ த கண ல ய! கா இர டாக உ ட த . ஹ கா ட வ வ ரமமாக இ த டப பா ஒ ர ழ ப .'' ''டா ட ! ஹா பா ''யா! யா! இ த ...'' ''இ ஸ் எ சா னா . ?'' ஓ ! வ ர ட . எ க வ அவ ர ம றா ! ர த க ?'' எ 156 க ஆ கஹா ணா பா க அ கமாக கா ட
 • 157. வா ''இ ல! அ பா ! அ ம பா ! மாய ! இ ம தா இ பா ம ம தா ச ச பாக பா ல! இ ல?'' ம தா க க தன. ம ல ம ல அ த டா ட வாச கா ''எத காக அவ ள த யாக கா ஓ ட அ எத காக அவ ஜி கா க !'' எ றா . ல ம பா க ? இ ல. அவ ச பாக ல. இ பா எ த ர உ கா தா தா வ பா அ ண கா கத அழ வ பால ர ப . ம இ த . க ணா க யாக இ த . அ த வ ச . அ த பா வ எ லா ம சய கயாக இ த . இ ஏ தா ஒ நாடக , இ தா ர பா வா க ! ம றா ப ட ன தாட, அ த ளா பார ழ பா ஒ கா ட . ''க ! ''இ ' எ '' ஃ அ டா '' எ ன இட ?'' ல, நா ''அ த ப ''ஆ !'' எ '' பா ஸ் அ கா . ம க எ ஸா ன வா . 'ஆ ராதா ஷ ?'' ''இ '' றா ட பா அ உ க வலக . ப ல ஆ டா ஸி தவ இ தா !'' , உறவா...'' றா . பாளா?'' தாக க கா தா !'' '' கவா, கா ஓ டவா! ஸ் கா தா . ரடா ல க அ த அவசர ? ஏதாவ ஃ ள ''இ ட ட ய லா கட அ வகமாக ச தாட தா க . இ வக ! ஏ க வ எ ததா?'' ல!'' '' காபமா? மன வ தமா?'' ''ஆ .'' ''ப தாப சா ல எ த பா த உ வ ! கணவ பா தகவ பத ட . அ க சா '' '' ''உ கா ''தா க , ல ஹ ஸ காஃ ?'' ஸ்!'' 157 எ ய ப ப படாம களா?'' இற பா தா . க
 • 158. வா ர ப உல ம நா பா ம பால உ கா தா . த . உத டார உ க வ உ ன... அவ அவசர பட ம அவ பா ச பா டாளா! ப ஒ வா எ டா ...? அப த ?'' ''ஸா ஸா ''எ ன பா '' சா கா '' த ல அவ க ன க த . 'ம அவசர ப ல. நா தா தாம பாக வ த . எ ப கல ச பா தா த மா க நரா எ த ய க ளா க ! ச ண யா.'' பயமா இ பா ப .'' க.'' றா . ர க . இவ தா எ லாவ டயா க த ட அவ க அ த க ணா லாம பா தா . காரண ! ம , ம ....!'' கா டா . ராதா ஷ ன கத வ நா ச வ த 'ம ம எ க ண' எ கா டா ஒ த . ''ர ! எ க யாண ப க ன. வா ர , நாம ர ப கலா . பாவநாச ல ச ல இ இ வ ஒ சா பனமா ன ர ப ம இ னா ஸ நா க பாகலா ...'' '' பா ர டா ! ட . வ இஸ் ஷி?'' ''.இவ ன த எ க அ ழ கா ர ப வாரஸ்ய அ க க அவ ' எ இ ர ச க க தா -ராதா ஷ ! '' ட யா, எ னடா ஆ ப பா பச களா! எ க அவ?'' பா டா!'' எ ''ஆஃ ஸ ! ''ம பாக எ ப பா களா?'' ''எ க! எ இ க வ '' பா ச அ வள . உன லப ன காத ச... ப க யாண ர நட த த டா இ தஅ த ல!'' த ய ல.'' ''ஓ க ஓ க இ ஸ் ஓ க! நா வ ர !'' ம ப கா டா இ ர ச க க, ராதா ஷ ல கா ட வ தா . ''பாஸ்ட பாஸ்ட இவ தா எ லாவ காரண . அவ ஸ்ப வ றா பா க ப பா ! உ னா தா அவ மன மா னா . த வ ம! நா எ ப உ வா வ ம இ லாம நா எ ப ஜீ ப ? நா எ ன ச வ ! எ இ ய ம ன ய பா டா நா எத காக இ உ வாழ வ ? எத காக?'' '' ஸ்ட ராதா '' நா நா'' எ ஷ த கா ' ல யஆ ஸ ஃ ... ஹா ப ஆகா ய 158 ஸ் ச தா ஆ . ஆஃ அஸ்!''
 • 159. வா பா ஸ் அ கா ராதா ஷ ன ஷ ! உ க எ த ன உணர ற . நா தா ம ன வ ச பா ச லமாக அ ண கா '' ஸ்ட தமாக இ எ ப த எ னா ய இழ ற ... கா ஸ ” எ றா . '''ஐயா! உ க த யா ஓ இ ய க யாண எ ப க ப ரமான . அ த ப த ஜ ம ஜ மமாக வ வதாக ப யவ க எ றா க . ம தா! அவ ள பா ற ம ன எ க ட பா ? இ வ ஒ வ ர ஒ வ அ ப உ ள ட ந தா , ஒ வ காக வ ஒ வ உ வா தா . ஒ வ ர ஒ வ ப ரணமமாக கா டா . எ க இ வா க ஓ அழகான, இ மயான கன பால இ த . ம ற ப பாறா ம கா டா க . ஓ ஓ! ம , உ ன எ ப வா வ ?'' எ த ல ய ஆ ஸ தா த கா டா . அவ , '' ஸ்ட ஷ ! மன த த கா க வய வ தவ க . க கல கலாமா? ழ தக ள யா கவ கா வா க ?'' ழ தக இ ல'' எ '' வ ந ல ப ண '' வ ப '' ணா?'' எ றா த லய க யாண ர ச தா ச ட . கா ... 'ம க , இட க த மற க.'' லா?'' '' ஸ்ட ஷ ! உ க அ பான ம ன அ ம க வக நாக க ப யானத நா க க வ த ப றா . எ க றக ல க டாய க , ச ரதாய க உ ளன. அவ ற ர ம ற வ உ க உ க அ ம ம ன உட ல கா றா . இ த கா த க க ய ஒ க க ப ல தா பா ...?'' ''அவ ஞாபகா தமாக எ தயாவ ச ய அற க ட ள பால, ஒ ப அ ல சா ல ற எதாவ ஒ வன பண உத ...!'' ர ப த அ ம ல எ ராதா ஷ ன அ னா ராதா த ல ய கா தாக அ ற த , ம ச ம மா , த ப னா . ற ப . யா ர க ! எதாவ க ள த ச ள கன எ கா அவ ப ல ஓ ற பாராத அவ ன க 31 இ ராதா பத ற ர ப வ பா ஒ ஷ அவகாச ச பா பா . ட உ த கா ய வ வான அ ம க பா அ , ''உ க கா க . நா இ ர ப உண அ யா ஷ்ப ய பால வ இ தா க ண , இ , க இ த ராதா வ பா ஸ் அ கா கர க இ . ஏற ச ட ய லா உ க தச பா பலா கார டா .'' வச ப , ''இவ தா , இவ தா அவ ள பால இ தவ ள உ க நாக க த க யாண ச கா , அ ழ வ 159 கா வ , அ த கா க ள தா . றய பா றவ ! ஒ ஆ ச கா க க
 • 160. வா ச பா கா , த க ற வ , கா ச நா அ பா இவ க ண ர ம ற ப க ட உற கா , இவ ம ய உண க அ த ன பா ந ச த ப ற வ , கா ர கா , வக கா ப யா ன ராதக , பாதக ! டன , இவ ன க ச க . ஏ தாம க ? அ ரஸ் ஹி ... அ ரஸ் ஹி '' எ றா . '' த ... '' ட இ த . ஈஸி! உ க ''ஈஸி ஐ ட ?'' ஸ ! ஐ ஷ கா ஈஸி!'' த ய நாச வாச வா க , ''நா இ தச டா '' ஸ்ட ஷ , ஸ ஹிய ?'' ராதா ட எ ல வ ச வ அ ''ஓ... ப ல ம ழய க ன த! கணவ ஸ்!'' ''ராதா, ஸ , காதல ல ''பாஸ் பா வ ! இ ஒ நா ச எ எ ஸ் பாகலா . ஸ் வ '' எ றா . ல படா கவ தவ ய க ஈஸி!'' க யா இ த .'' ட இ ப பாக ய லாம உ பா ற” எ டா? றா . .'' றா . ''ஒ '' ஸ்ட ! ச ற ஃ இ ?'' ஸஸ் ஹி ''யா'' எ இ பால ''வா ஸ் ஹி 'ஹி ம ல எ பா ஸ் பா கா ச ட ர ஸ் ஹிய . உட ர ''ப ரா கா அ ழ காப கார இ ளஞ ?'' ''எ டா ச ட ஃப ஷ் ஸீ இ கா '' எ '' !'' எ ம ப ''இனஃ !'' எ பா ஸ் கா கா அ கப ரமாக மாக ரா பாஸ் பா றா !'' .'' ராதா. அவ மல பாய, ம லாஸ் ர ப ய ழ த ய பால அவ ன அ எ ச தா . ''உ எ கஇ கா ச றா .'' , தரதர வ ற சா ? க கா தா . ''எ ன, ஒ ராதக பா க ஸா . அவ ன ன அ ம பானா ! அற க ட ளயா இவ எ ப உ ராட இ கலா ? அவ ன டமா வ ட வ டாமா! எ ன ஸா கட ஒ த இ தா அவ ன அ த இட ல ய கா க மா டாரா?'' ''மா டா டாம ப பா.'' 160
 • 161. வா ''அ ப கட ள டயா .'' ர த கா ப யம ப ர கா ச டா பா . ''ர ! இ த மா ஷய க ள நாம எ த ன யஸா எ க றா . ராதா ஷ இ க ய வ ஷ கண ஸ ஆ இ றவ . அவ இ ய ன இ ல. அ ம க மக ! இவ க அட ட ற ரா ப சாதாரண . ஒ த ல பாற சமாசார ல. க யாண ற த எ லா டயா . ஒ தமான ஒ ப த . நா கா ச நா ச தா பால இ பா கலா . ச யா தா ந ல . இ ல இர ப வ வ வ பாக வ ய தா . வா ஸ் ற கா ச ல உய த, ஆனா லபமா... ட க ய ப ட , ன ற க லா கா வ டா க. எ வள வா பண ச பா றா க. எ லா த வ எ ன ச யற ண ற பா மா த மா த ஷ ஷ பத ற பா இ த மா கணவ ம ன , க யாண வாச எ லா அ ப பா . சா க த த . ட ற கா ச ற ச க ல உ ன மா யா, ந ச ம ய இழ க தயாரா இ ம தா வ மா யா இவ க எ லா தா க யா . இ த ம தா ப வ ஷ அ ம கா ல பழ னவளா இ தா எ ன ச பா த மா? ஒ மா ட கா, ஓ ட கா பா ப ஜரா லாய யா ரயாவ பா , உட ன வகார ஏ பா ப பா. அவ கணவ இ லாத த ப ட வா க இ க தாராளமா உ . அவ க ஓ இ னா இ ப ட ஸ் உ . அவ அ த தா ச க , மாச ஆ ர டால ச பா ற அ த ன ஒ ப ல. அவளால தன த ப ட வா க அ ம க . ஏ உ ன ய க யாண ச கா க .'' '' க டா ஸா ''எ ப க டா. நா தா அவ ட ஸா ? ச '' ர ப ''அ பரவா தய ற ப வல ஆ ஸி ட ல ய! த யா ட .'' தா?'' ஆ ச க!'' ட ன!'' ''இ த ஆ ஸி ட ட பா . ம றா அ ம க ப ! எ ஸ் ரஸ் வ, வ, பா வ எ க பா தா வக வக . ல ரா க இ வள ம ற பானா ஆ ஸி ட ஆ . எ லா வக ஒ ய த ச ற வக ! வக ! அ ற தாக ! ... ந ம மா ர க டா இ ய ஜீவ க நா கா க த யா .'' ''அவ ஜி பழ கா , கா த யா ஓ ட கா ''இ ல பா, அ ம கா ல எ லா மா க கா ச த ஒ தமான மார வா ஸ்ப பாதக , மகா பாவ ! காண பா தா எ த ன அ ம க ம ன க எ த ன வகமா கா ஓ டறா க, த மா? எ ஏமா தறா க? எ த ன ப ஏமா த படறா க... ம வ அவ இ ந வ ப . அ ம கா அவ அ ம கா அவ ள சா அ ள தா சா லலா ''ராதா ஷ மா ஆசா கத கறா க.'' 161 ...'' ஓ டறா! ராதா ஷ அ த ய அ ம க றா க, எ த ன ப த ன கணவ க ... பா தவ ர இ தயாராக ல. .''
 • 162. வா ''த க ம ல. பா தட வ இ யா பா இ னா ஆ ச ய பட டா .'' ப ''எ ப ஸா ? அ ம கா டய வ டயாதா?'' ட இ ! ஒ வ ஷ ண க யாண ப இ யா ''இ றதா த ய ல! ஆனா ராதா ஷ மா வற த ல எ காவ ப வா இ . ஹா அ டா இ லயா? கா ஸ இ னா ப ண தற பா ,ஒ வா இ கா ச ஸ்தாரமாக அ டய ப த ட ற லயா? அவ ய அவ ''என ''அ அ ம தா '' வற நா கா வ டா மன பா எ ன ''வ த கா ய ச பா ள இ னா வ தா ஆதாரமாக ஒ த ம யாய ஆ க ள இ த அ ம கா ! கவ ல படா த. எ த ன யா தட வ இ லயா? ஒ வா தட வ அ ட ச பாதா ய பா அ த ஹா சய ச க வ ச வா .'' ஸா . நா பா ற .'' ம.'' ச ய ?'' த ற ...?'' ''இ த ரா சத ராஜ்ய வா பா எ ன எழ வ சா க பா ற ? மாக ரா ஸா , என ஒ ம க ல. எ ல ப பஸ் இ றதாக வ த ய ல. ம மா ஒ பாவ அ யாத பா ச வ றா. ராதா மா ஆ இ பண ப கமா இ கா . நா தா ப ய ! காத கா அ இ . எ ன உ வ அ சா ... பசாம ம ராஸ்ல ய இ யா ரயாவ பா க யாண ப ழ தக ள ப , ச இ கலா . இ க லா அ த ம ய ல?'' ''அ த க கா த... வா அப தமான வ பா பா. ''இ இ ல ஸா , ரா ஹ வ ''எ ல காரண பா !'' கா ய க ய ன சா பயமா இ வ எதாவ ப க லஇ . தா?'' எ லா ம ஒ ஆதாரமா ச ய ற ன, ?'' '' யரஸ் ''இர க ச ஹ டாவ ''வா க. ல த கா ட பா ல ய ந ர நட யா? பஷ்? ந ல ற ன!'' யாச ன.'' பாகலா .'' ம தா வ வ ற. '' யா பா ... ச மத சா இர டாவ க யாண எ க நட ? அ ம கா லா? இ யா லா? இ கதா நட க . அ ரா ப கஷ்ட அவ ட இ ஸ் வராம க யாண நட க யா . கா ல பா டா ர ப ர ம பா ப , உ க ஊ ல பா மான ப க ர வா ! சா ய தா வ க. ம தா வ க யாண ப ர 162
 • 163. வா யாக எ த ன நா ள தா அ ண ற பா இ னா த உ தாம இ க யா? அ ச தக தா ! அவளால ப மா?'' ''எ க பா இ இ ப வ ''ர , எ ப பா க வ இ தா . ர க , ? ஒ வா தட வ அவ ள க தா டவ தா ன ன உன உ டான மன ப வ இ கா உன ? ணமா உன ம ன யா வா க ப ச கா ட இள அ தஸ் ச க அ .இ வற.'' .ம பா இ கா ல. ற ப காக டா ஸா !'' இ கா. இ லயா?'' வாச யநாத அவசரமாக உ ள க. ஸ்பா ,ர !ஆ ஆ ம ம இ ர ?'' ஒ க ழ தா க . வ த ச பா க ப தா . உட ன ன ர னா?'' ''ஸா ; பா ''ஜி க யாண ப க யாண வ ' வற ஒ ர னா ''என பா கா ஸா .'' ''அவ கஸ் வற, அவ த வ இ ல. ஒ ச கா ட கா ய ''அ த லா ச ட !எ ப வக . மன வ ஆ சா ?'' த !'' ''ர , க எ ப ஃ ப க எ னால உணர யற ர . இ ப உ க மன ல தாணற த எ த ம கா க. தாணற தாண . ஆனா எ ய வ கா கா க. எ ன வ தா ஒ வார க வ க! அதா எ வ கா .'' '' மாக ஒ ''ஒ ரா , ''த ஸ் க.'' வார லஎ வ ! ர னா ன நட சா ற ல வ வரவ ''அ த லா இ க. த ''இ இ ''த '' ழ உ க யா இ க வர ல ய ப இ . ர இ த ச பவ த ஒ வார , ஒ ர ஒ ப வார வ தமா என காக களா?'' மான . ஒ கா க.'' ல ர னா, த கா றதா த ய ல.'' கா ஷய ?'' ''எ வள வா நட கலா . உ க ப ஸ்ப ட கலா . எ ப கா க.'' ''அ பா றய ல யா னால ப பச ப வார கா லஜ் க மா ல.'' இ 163 தா .'' ட பாக . வ அ ல டா . எ க எ அ ட த
 • 164. வா '' பசா ஒ க! பச வ டா ''-ர னா அத டலாக ? இ ப இ த கண ல எ க ட வ வார க இவ ர கா ட றா ? எ '' ச சா னா . ''ர , க! மாக ரா ன?'' ச பா ஆ க ஸா , நா க க.'' ''ர னா! ராதா ஷ பாறா த மா.'' ரமாதமா ம ஃ னர எ லா ஏ பா ப ண ''ச .'' ''அ நாம பாக வ த க தா பாறா கா ! பாஸ்ட '' எ ர த வ த . '' மாக ரா ''வா க ர ஸா , ! கா டாமா. க …¥ எ லா பா ன ற . அ த இட ல ஒ த க ணா கா ப ய உ ச ம வா பா “ர னா, எ சய . அ னர ர அ ழ பா ற ழ ''அ ம கா எ வள ஒ ளா பார வ . பா ய ஆக . எ வ டாமா?'' ''ச ச வா ர னா.'' பாக .'' தமா வ கா க பா . ப ட ன த டறா . தமா, கறா பல ம தா! ர னா, நா சய டய க ட அ ச ய அவ ச த பாகலா '' எ பா றா . .'' , வா க, இ ப அவ ட லப . ஒ கா?'' எ ன ட தா ள ன . க வா க.'' னஅ தஃ ''ச , ர ச இ ? இவ ர ப 'அ ம கா கா ள வ 'எ றா ர னா. மா பா தா வா வ ரா ப . 32 ரா ர னா ச சா டா எ ப த லா ர த ம தா ன க எ ப ப டா . ''ர னா எ ன?'' எ ன ''உ க பா வ தா . ட ''அ பா யா ''நா தா ப ட க பா ர '' அ க ய த னா . எ த ப ஒ பா டாக இ ல. மன மா ன. ந ரா எ ப ச தா?'' !'' 164 க அ ட னா த பா , ன
 • 165. வா ''இ த ரா ''இ லா?'' எ யா க கார ல இ ப. ரா ''ர !'' எ ''எ ம ல. லாக பா தா ச இ கா எ லா க தாமத ச ர பால ஒ பா . க ஸா ?'' ன பா...?'' ''ர க யா த ச ப ட . ர னா பழக வ த ர . சா னா...'' ஸா த . ல லமாக க ட ''ர , நட த உ ற எ ற ஏ இ ல. சா கலா ; த சய சா கலா . ஆனா பானவ க காக இ றவ க த வா க ய ஸர ளா ப ற ல அ த ல ர . உ ன பா க பால இ . உட ன ற ப வர மா? கா பானா பாற கட வா க ற !'' ''எ க பா க வர வ ''ர எ ரமா '' பா க ற .'' ரமா னா...?'' ''என கா நா அவ க ரா த!'' சா ல த ய ல பா. ஆனா என அவ ம ன தகவ த டஒ ல ட கா அ ''அவ க ''இ ச டா . நா ள க எ ப பா பா ல அவ என ''எ க? பாவநாச தகவ சா வரவ அ வ ல பயமா இ . ச உட ன ற ப டா க. ற .அ த பா .'' பா களா?'' ழ சா .'' னவா ?'' '' ம இஸ் ஷ க அவ ல ட எ பா .'' ''ச சா ''அவ கா ற அ ! ஹி ஃ தா. அவ ஸ் . ம ஆ த எ லா சா ல வ வர ய த உ .'' வ தா க ராதா .'' ஷ ட இ கமா டா . ர னா அ ரஸ்தா ''ச .'' ''ர , நா '' வ டா '' அ க வர ச ச ''கவ மா?'' பா.'' ல படா இ ப சா ற க பா. சம தா ப தா ய என பாஸ் ப 165 வ த கல .'' வ ற .''
 • 166. வா ''இ ப எ லா இ த பா அவ மான த ஒ த வா !'' பசமா ய ர ! இத சா ன யாச னதா பா , ஒ வார பா , ர னா ட ச . ஒ வார மா இ . கா ச ச பா ப எ த எ லா ம ''ஓ க!'' ''என பாஸி வா ப ''எ சா ல ...?''' ன ''ர ! நா அ ம இ ?'' சா .'' கா வர தா பா ற . என உ ன ப கவ க. அ ''த கா ல ப ப னா கவ லயா இ தா மற பண சலவ வர வ டா . ஏ கன வ என சலவ க. த கா ல எ ண எ என டயா அ த ல... அத டய ம ப உண ற ம தா இ ல!'' ''நா ம ப ''ர னா உ நா ஹ ''ஸா , ர உ ட எ க பா இ த ன நர க அவ ராட ''கா ள சா ட பச பச ற . ர னா ட லயா காக க றய பண ... அ உ ராட கா .'' மா !'' ர வ க கா டாம பா ப ன ந லா இ ததா?'' எ றா . கா த ர னா, 'ர , இ !'' க. ர னா பச ற .'' ப அவ க ப கவன ம ல நட ஜ ன க ணா வ யாக ய பா தா . இ த ரா ட கா க ப றய ல. ஜ ஸி பா ற அ ம யான ர தச ட இ ப எ லா எ க இ த ன ரா பற றா க ?'' வ அ ஆ வஎ ம ஸள ஆ எ ஸி ! எ லா அ கதா பா றா க . த தம மரண க ள ச க. பா எ க ட ? க ட வா க வ ம றா ஐ ட கா க பா க . இ ய எ த த கா க ம பா க ளா? க ந ப க யா ரயாவ க கலா . எ ன பா சா ல வ ? எத பா சா ல வ , இ தா பா ஓ ஆ ள கா ல வ . நராக அவ மா ப நா ட வ . பா த றாயா எ க டா ட ல , அ ப யா?'' எ கா வா க . கவ ல படாத தச இ . இ ல கா க மா டா க ! பா சா தா ஆக வ . த கா எ சா லலா . ''இ தா ராதா ஷ எ ன கா வதாக பய றா எ பமான க த க டலா . பா ட ப ரம இ கா . ம ப றா வ றா களா, வர வர ; ந றாக க கலா . 'ஏ ஸா அ உ க னா க ல த அ க ன ன. ன இ கா? அ ப எ ன சா க. 166
 • 167. வா ச பா ஞாபக இ . எ ப டய ச தாஷ த ந வா வ ம காளா வ பா த . இ த மா வய ல அ ம கா பா , அ க கமா வாழற ஒ ப ய ச த ப த அவ இ ப ள ப ட னா... எ ன ஆ ... யா பா . ஷி ஸர ...!'' ''இ ஷி ஹா ''யா ர ''ம ''எ ந ? க க பாஸ்ட கஎ தா வாட அ பா ன ''எ !எ க அவ? எ னயா?'' எ கா நா றா வர க யா அவ?'' ர னா. பாறா நா க க தா பா ற ?'' ன ராக க ளஎ னஆ பா களா .'' 'ர , வா ஸ் ஹா ப ? இ த மா க ட னால எ ன சா க பா க?'' க கற . அநாக க . ''அ த ஆ த ப கதற '' பா உ ண ர ப ''எ , த த , சா ல '' யா பா தர மா?'' ள த கா ப '' கா ர னா.'' பாதாதா ர ய க எ லா ,வ அச த ப ! !'' ?'' ல. த ! வா க, ப க க, ஸ கானா ஒ ர னா!'' கஅ ண க பா “ர னா!'' எ றா . ன...?'' ''அ பா எ ன சா ''உ க ள ப க டா . த வ ந ?'' னா அ ற ?'' ரா ப கவ ல ர இ யா தா . வ யா ம லயாவ ப அ த ஆ ஸ்லதா இ ளா பார ச ல இ ஒ றதாக உட ன வர மா எ ல? நா பா க ற ன பா க பழக வ டாமா? க அ எ க இ பா ? இ டா ? இ பா ம பா . இய ர ல இய பர கா ... சமாக வ ச டாயா? ஸ கானா அ ண பா க இய வ மா கன க டா . ஒ ற ம டா . இ ப எ கா ட, அட! எ ப ?'' எ ப வ எ க க... 'எ ப ன க ண க ள ஸ நரா பா அ க மா சா ய?'' 167 , எ ன ப அ த ப ட ன , ''அ ப அ க மற க மா ய... வற
 • 168. வா இ பா அவ மா தலாக ர உ கா அத வக ல ய ஓ னா . அ த க ள கா ல எ த சா ல ர னா ச '' ந ''எ த ன பாக னாதமாக பா ச யற தா ஒ மாச க, அ கா லஜ் பா ''வாஸ்தவ தா . கா லஜ் பாற கா டா ப ண ?'' ந ல தா ற ஜா யா எதாவ ''ந ப சா '' த யா வ அள பா க ள .ஆ வ பாவதாக மா க த ய வ ல.'' டாமா?'' . அ க உ க பய பட யா? அ த லா ள எ த ந ப ல ச யமா ட .'' ?'' ஹா ய வ த அ த ள ட வ தா . ர னா. மற கற '' வற எ கயாவ பா ற பட, அத பானா . , க பா ச யா னஅ க ர யா ,எ ன க ப எ யமாக யா டா யா இ வா க.'' தா . ல ய... பா க ஐ தாவ அ வ க டக க ணா ஜ ன க வ ய வ க பா தா . 'க ஸ்' எ ஒ க ட பக யா ஒ ர, அத ச ல னா . யாராவ பா தா , பா தா எ ன? அத நட ப த ப கவ ல பட பாவ ல ய. ஒ பா எ த ன ல இ ? பண கா வர ல ய. த க சா பா கலா . க ச ற பா கா ச அகலமா , இ காண ப டா . '' ம , எ ன உட ம ய ''எ ன சா றா சா னா க ள?'' '' ம , உ ''இ ட ற த! ம ?. ''ஆ , எத க ஒ வ பா ப தா . இ ள பால ற . எ த க டா நாஸியா. இ க காரனாக இ பா . அவ அ பா இட காக த ப ட க ட இ ற . உன றய ஆன பால தா . ப ய க ல க வ டா எ த க ப ய ?'' ''ஒ ல. க பமாக இ ஓய ல. அவ ற தா இட க கார . இட க கார க த மா?'' ''ஏற ழ ரா பநா கா ச பா இ க யாண ய நா மா?'' மா?'' றா ...?'' 168 தா ஆ எ ன கா .'' டதாக ற .
 • 169. வா ''நா ள கா ல எ மாத தா கா லƒ¤ வ வர ற . சாய கால , ஞாபக ப .'' ம ற ப ச ல... எ த ன அவ ய ம இ லாம , பனா க ட ராதா? தா , ''எ ளயா வ னர ள கா ''ஓ ற .உ ந ல ல ய! எதாவ யஸ். ர னா ''ர ''ஏ கா ! இஸ் ஸ பால க லா சா தா . க?'' ட தா கா இர பா க றா ள! ர னா பாறவ க ச பா க வ டாமா.'' பா சா வ த க ற எ ய பா பா இ ச த . இ பா !'' ள ச ''எ ன ப ற ர னா, அவ க அவ க கா ய ''பரவா லப தயா பால கா ச றா க. இ றவ க களா, கா ?'' ந லா வ இ !'' ரா ?'' !'' '' க பசற தா அச பா தமா இ '' ச! அ ப மா ஒ 'ச ர , ஒ மா ய லா ஒ லல உ கா க யா இ . இ த உ சாக கா ச .'' கா நா இ த ல. ஸ ச ற ப சா ற ன த லஅ லஇ யா த இ பா ல.'' த . சா னா ன! களா?'' ''வ தா சா?'' ''இ பதா வ த .'' '' ர வ தா . ப வ ''பா பா தா க ன பா க ப ரா ப அழறா க.'' டா களா?'' . பா ''அ ப யா! ராதா எ ''ச தா கா களா?'' ''ஆமா . அ த மா '' பா நா யஇ ன யா எ சா பாக பாறா களா .'' னானா ?'' டானா .'' ''பா ...! எ ன வா ஃ னர ரமாதமா எ லா பா யா? நா ராதா வ ம ப ச 169 வ க பா ற க யாதா?''
 • 170. வா ''ஏ ச பா ?'' ''ம ப ச இ காரா?'' க ! இ ப அவ க ள த ல பா க ற . எ க மா ''ஆமா .'' ர ப கா நா த பா க ச றா . 33 கா நா த ல ம க ய அ உ கா தா . ப க அவ கா க, அவ உட கா ச தய னா . கா நா அவ எ க ஓர உ கா கா த யர த பச ல. கா நா ''அவ அவ ட ன ப யா ர ''ஆமா ஸா , ''எ ன க களா பா தா . ?'' க ள பற ப.'' சா னா?'' '' சா னா வ '' ச ஸ்ப பளபள கா க பா ம ன க ற ப வ த த . ர ப வா ப ன பா த , ''வா பா'' எ றா . ம ன ச வ ப க ழ தா தாட தா . ச நர யா த ப க.'' டவா'' எ றா . தய க ட ட ம த அ தா . அ ச ''ஸா ! எ ன இ ? த யமா இ க '' எ ம ! எ க ண ஏ'' எ அ மா வ எ பா ர தா . அவ த ல அ ''எ க பா அவ ச பாக ப ண த பா? ச தாஷமா இ அ ச த பா? சா பா! நா ''ஆ '' எ சா ல . அவ ன அச பவமாக சா லாம த . ? எ ன ற பா எ பா ச த த பா?'' ப இ சா னா ர வ ச தா? இ க யாண . ''ம ல, நா ப ல. ''ந ல ன தா ன எ லா இ கா பா ? எ ன அ யாய ர கஷ்ட ப டா எ ப , சா ?'' ''அ த லா றா இ ப கால கட பா ச தா ? ராதா ஷ உ ராட சா ? உ ட எ ன லா சா னா? எ ன ஸா !'' எ 170 றா .
 • 171. வா கா நா கா டா ''உ '' ச! ''எ கா த ட ழ உ கா அவ கா ல . ''எ ன ஸா இ ! ச ச... மன த நாக ச ப தமா எதாவ ட வ கலா னயா?'' ர னா இ பா என சா லா க அவ க ட தா வத இ த ல னத ட னயா?'' ய, ன ம னமாக பசாம ராக உன ச ச க யாண ப இ த ன கா ட ''ராதா மா ன ய ஆ க ச ட உ அ ம ராட இ கா க '' எ றா ப ய டா . இதனால இ ''ஸா , உலக ல காரண கா ய க ளா ஒ ஒ ச ப த லாத க க எ லா ! எ லா உ க மா ள ராதா ஷ இ த ன ச கா . அ த ட ன கா பாரா? மா டா . அ த லா அ ப ய டயா ம ச அவ த ட ன கா தா தா ச .'' ''அ த த பா க!'' க உ ல? ச ஏ படற ல. ம அப த தா . காக கட . யாராவ ஒ ர னா. க யா ர னா?'' ''அ ந க ல இ ல க ற . ஸா ம பான ப ய இழ . அ ஆ த எ டயா . ஆனா ம கா நட க வ ய த பா றஒ பா நம க லா இ இ லயா? அ மா! ஏ ஒ மா இ க? ர . கா ச வா டா !'' மய க பா சா த அவ ள ர னா கா டா . த ஓ பா ர ப பா ஞாபக வ த . ந உ ய . ப மா ச ற பா கா நா ம ன ய பா க ற '' எ றா ஆ வாச ப கா தா . '' க பா க, நா ர னா. ர வ அ ழ கா அ ற வ ய வ அவ ட க ர பா க ட னா . ர ப ஒ உ கா டா . ''உ க பா, வர ப எ ன ச தா ! ந லா அ வஸ் ப ணா . உன ஒ ல ட கா கா , இ தா.'' அ த மலாக ப றா க.'' , ''அ ''ர ! நா ம ம மா யதா க ணம ற என ஒ சமாதானமா .” ''ராதா எ ன ''என ர எ ப ''அவ னஎ சா னா இ ! ற வ இ ல! உலக ல, உன ப ய தவ ச தாஷமா வாழ .ர ,அ எ லா ச த த ட . சா ?'' ம த யாத மா ச தாஷமா! இ ன வ…¤ ச யலா ?'' எ , ம வ பால தா . பாதக ?'' றா . 171 ப ல த வ மா .
 • 172. வா ''எ ன ச ய ர யாசன ? ம '' ? ட பாளா? றய வ உ கா பா கலா . நக தால றலா . எ ன ச நரமாவ சாளா ர ?'' சா ஸா !'' ''என ய வஇ '' பா ஸ் ஆ ஸ ஸா !'' ''ர ய ச ல.'' சா , அவ உ னஎ ம னமாக இ னா '' வ க டா க வக நாக க ல ட லஎ என த அநாவ ய ப ; தா . ''எ லா ம ன . அ ம .'' தா. பா க யா?'' டா .'' ''உன வ கற தய க லாம ச ம இ ப தா அவ ர .'' ள உன ர , ''†¥ ! கா ச ல ஸா ! எ லா ம உ டாற . ஸ்ப ல அவ வ எ சா க ; நா ல .'' ''உ க பா இ கா .'' எதாவ ''அ ப பா ப தமா ச யறதா ச ய பா ற .'' எ தா ''ராதா ஷ ன ப தமா க நா ள ச எ ப பா ல க ச ல டா தா ஞா னாதய க ன க ட ப ச மத யா இ ம க யாண ரா ப கவ ஸா பா எ லா க? நா ல ப த வ ர ட '' எ றா . ''ச .'' ''அவ ளஎ பா களா?'' ''ஆமா?'' '' ரா ப சல .'' ''பரவா ல, இ த தா ரபர ஆ பா றல ப வ க ...'' ''கா ச த ர னா இ பாழா பாற தச ப க அவ வ கா. அ இ லாம'' எ தா க றா ''வா க ர அ கமா ர . கா அவ க ள த க ச இட ஒ பா ம யா எ ப இ பா ல. . . க சா லல எ லா 172 பா ப கலா .'' க. ப ப
 • 173. வா ''ர னா, ஏ ல ஸ் எ ற .'' ''எ லா ப ற நா ச பா ஸ் இ ''எ லா இ ப நா சா பா னஆ . ம அ பா பா அ ம நர கா த லப . ''இ ள ன மலாக பா க அ ண கா டஇ க தா ''சா டா . யா ர ர தர உ கா ''உ க , வ க யாண ச ஆனா , கயாவ வாழ ப க ம ன எ ய ர னா! ள மா?'' !'' ர னா ''இ ப கா ட தா . ச ட ? மா எ பா .'' ''எ ன வ மானா மா . வா; த யாக வா. ர னா ச கா வா. அ ல அ க யஇ .எ ப வ மானா ஒ ம என வ . ர , என வ . எ வ . அ வள தா ...'' ரா நடமாட, பா .'' அ த லா ற க த க ச ட ல. எ பச, த மன ''ர , உ க காத '' ய தா . யா ச த ரா ப ல நா த ப ட வா இ காத . ஸ்ட ப றனா?'' .'' ற ?'' ல...'' ''இ வள ர ஒ ப ண ய அவ ள ய ன , க யாண வ ர வ , க யாண இ ல த ச வ த ப , த கா ல ப க ய ச , வரா ய வ அ ம கா வ அவ ள ச , அவ ள மற க யாம அவளால ஆக ஷி க ப , அ த சமய அவ ட த பா நட காம, அவ டய அ யா ம ய ந க த பய ப காம, ... ர , ஆ அவ ச த பா அ காக உ ள ல இ க ர ! இ வள ர மன ல மயான அ உ ளவ க ஒ த ர காத ற ல நா ப ம பட ற . உ க ள இ த ரஸிஸ்ல இ கா பா தற எ கட ம மா . அ எ னால த ன க இ என .'' '' '' எ றா . ''நா ள ''ர மன ல எ ன இ தா கா க . மக ன பா க ற ' .'' பசலாமா?'' எ ப ''ச தாஷ . ர னா, நாம க யாண நயாகாரா? இ லஇ ல ஸ்ப ட சா எ ச ?'' கலா 173 க. உ க பா கவ ல படா த ல எ க வா க. நா பாகலா ?
 • 174. வா ர னா அவ ''ப ன ப ய க க. களா ந !'' ள ம ய கா ல ல ய ச மா கா டா . உப யாக ப வ எ லய வரா டா பாகலா . கா !'' வ ,' ராதா ந ம யாக க நா ட க வ த . கா கஅ ச டா . ண ச றா . அ த கா வ ட வ எ அவ ட தவறாம பா ய எ ப க கா ட வ . ராதா மான அவ அ வலக பாகலா . அ ல கலா . அவசர ல. நராக அவ மா ப பால ர த பா வ த பா த ர க ன மான லய ர னா, கா பா ஐ தாவ னா . ர மா ப ட கழ கா ப ய தா கா டா . ப ரமாக இ த . ஒ ற ப க அத அ ட வ பா கா டா . ''ராதா வ வா '' எ றா . ''வ தா வர . அவ பா டஎ பச வ டா ர ப தள பா ர ய .'' '' பச பாற ல'' எ றா . பா க வா உ லாசமாக நட தா . ட ன பஸ்க சாய கால வ ச அநாவ ய ஸா ய ம ச வ ண வ ண கா க ஆ கா ம கா தன . கா ர னா ட ர கா தன. அவசரச ம த க தா காக ர ''இ ன ர யா க ள அ வ பா எ , அத ட ரக ய ப யவா ற ல ச ட காவல க பாக நட ச கா தன . ஷ பஸ் 'கா கா' ப ஒ ம ர த ச ல வ த . த தமான அ ட ப க அய நா ம ல ஊ கா தன. கா நா யாபார த நா க வய அவ ம ன ஓர ளாஸ் நா கா உ கா கா க, ராதா ஷ க ட ப கா தா . ர ப உ ள ய . ''ர னா, அ தா பா வ ''இ க பா ''எ ''ம க'' எ கா '' எ றா . றா . ன?'' தா! எ றா . ன ச ல ன தவ ன ஜ த த தா . அழகான பளபள பான ப ஒ க வய ப ரமாக அவசர லாம நக கா க, ர ப அ த வ கரமாக பா தா . மஹக யா, த கா ந ல பளபள பான ப , அத பா ஷி ஜன க த ல ழாக நட தா க . ம ஜா த ள மல . ம ல ம ல அவசர படாம அ த ப ரா வ அ அத அ டயாள ட பா பா தா ன த க வ ர மா தானாக வ ம றா க வய 174 ய பா , அவ த க, பா மா கா
 • 175. வா க ணா நா ஊ ''வா ஸி வ த . ய கா மான ட வ யா , ''ஹிய . பா பல அவ ன ய உ பா கா நா , ''உ ராட எ டா ட கா க ற, பா ?'' க ணா ய நா ...'' ''இத பா , ம யாச ''ஸ் ரா ஸ் வா ஹ வ கா ! நா எ கா ற ,த யா ப ப ஸ்! எ லா ட கா க நா ட, ''ஐ டா. உன க னால ன ஆ ஸ் கா த க ள வா க ல கா த . எ ப ச வ ப ஸா த ல கா த!'' ? அ வள உ க எ ''ராதா, ராதா த க த க டயா ஆ ஸி ட நா பா பா? ர பா பா? எ வள ப கா ஓ டறா?'' க வா க ள கா அ தா ட த எ பாடா, எ '' பாடா னா! எ மா அவ க இ ட ய வ ஸ்ட டா இ கா .'' ஆ கா ர உ கழ எ லா டயா . '' டமான பா மா ? எ ஸ் ஃ ?'' ராதா, கா நா யர …¤ வா ரா ள !'' ராதா த ஹ .ம ரமா ச த ட வ ட சா யற நா ...'' கா . க. அவ கா , ''வா வகமா ஓ ன . ட கா . ஐ ஃ வகமா ஓ னா கா ர ப ரா ப ! நா பாகலா !'' ப கா ட நட தா . ''ஒ ன சமா சார ஓவ யா டா ஸா வா ? ப டா. ஆ ர ! எ ன ம றா பா ட பா எ ன ஆ இ ப யா ப ண . நா ம க க லயா? ஸா சா ல யா? இ ம அ த மா ச யமா ட சா ல யா? ச , எ ன க ல. எ னாட ட இ க ப ல னா க கலா ம வா ஸ் கா க தய பனா?'' ''வாஸ்தவ '' ராதா'' - ர வா ஸ் ப ஆ வகமா கா ஓ ரக பா ''நா பா டா ய ஜா ர ப ப க ச னா ஸ்! அ காக இ ப யா ளப ...'' தயாக எ தா . யா ப ற ? . சா ற யா பா . யாயமா இ ?'' ர ப வல க இட கயா வ தா . ''ஓ ம கா ! எ ன யா ! எ ன ப ...!'' 175 லயா? எ ன த நட கா அவ ம ற! த ஸ் எ க ! டா
 • 176. வா ராதா ர ப அ ஷ இர ஆ கா னா . கக ள ர ல கா , அவ ச ன பா த ச பா பத ச ய 34 ஒ கண ராதா ஷ உட ரா பா ன அவசர அபாய கக ஒ க ட ய யாக ர ப ய ‘ வ டா பா... வ டா ' எ எ தா சா வத ச ய த டா பா வ க ய , எ நா ய க ர த ழ , இர நா ப தாப ட , ர ப பா ல! அத இ ர த ள தயாராக இ த ராதா ஷ ஒ கண றா ம- இ றாமா எ யாம த மா ப பா கா ர வ பா க, ர ப ம ப பா ச ய ' ' எ ய ச கா க, ராதா ஷ நராக வ ர ப கா க ள ப கா ந க ட , '' வ டா !'' எ ன ! டா த, டா த! எ சா ல, ர ப த பா ஏ வ க ல எ ஆ ச ய ட அ த னாத ஆ த த பா கா க, ராதா ஷ அபாய இ பா ல ட எ கா ச ட எ வா ல நா ஓட தாட னா . அவ ன நா அப தமாக பா ய கா கா டர ப ஓட, ''ஏ ! இ த தட வ வ க ல. அ த தட வ பா சய ! எ ன வா வ ல ச ய ல இ . அ த தட வ பா ! பா '' எ அவ ச த பா கா ட ஓட, ராதா ஷ எ ப ட காவ அ கா ட ஏற றய கா அவ ட , ''ஆ ஸ ! ஆ ஸ !'' அவ எ ன கா ல வ றா . கா பா க '' எ றா . அ த அ கா இ த ஷய த - ராதா ஷ ல ஸீ க '' எ அ ற ய ற . ''கா ! பய ர ஆ னர அவ எத ! பய ப றா ? அவ றா இ லயா!'' எ ர ப நா ஃபய வா ஸ் ஹிய '' எ றா . ராதா ஷ வல வல வ ள த க த ல ய க ச கா டா . ''எ ரா ப சகஜ பால ஓ வ த ர ப ய ம ற கா ள.... ''வா ஸ் த மா