Your SlideShare is downloading. ×
஫னம் விரும்பும் பணம்
MLM வி஬ாபா஭ம்
ஜ஛தச்சயத்஥ம குணர஥சன்
MLM ஆர஧மசகர்
பமழ்க்கககத ஢ஞத்டமல் அநக்கும் கம஧ம் இது.பமழ்க்ககதில்
ன௅ன்ர஡றுபது ஋ன்஢து ஢ஞம் ரசர்ப்஢டயல் ணட்டுணல்஧ ஋ன்று
பமடயட்஝மலும், ஜசல்...
ரணற்கு஦யப்஢ிட்஝ அக஡த்தும் கயக஝த்து, சமடம஥ஞ ண஡டன்
சமடக஡தமந஥மக, இரு஢த்டயரதம஥மம் த௄ற்஦மண்டில் உள்ந ணயகச்சரிதம஡
பனய ‚ணல்டி ஜ஧ப...
4. ஋வ்பநவு ஠஢ர்கள் உங்கல௃க்கு ஜடரிந்து இந்ட ஠யறுப஡த்டயன் னெ஧ம்
பநணம஡ பமழ்க்கககத அக஝ந்துள்நமர்கள்?

5. அந்ட ஠யறுப஡ம் அடன் ட...
அக஡த்கடனேம், ஆ஥மய்ந்து சரிதம஡ ஠யறுப஡த்கட ரடர்ந்ஜடடுத்து,
இகஞந்து பிட்டீர்கள்! இ஡ி ஋ன்஡ ஜசய்பது?
ணக்கநில் இ஥ண்டு பகக உண்டு....
3. பங்கயதில் ஠ணது ஢மதுக்கமப்ன௃, ணருத்துப ஜச஧பிற்கமக இருப்ன௃
ரடகப.

4. ஜசௌகரிதணம஡ ஢தஞத்டயற்கு எரு கமர் ரடகப.
5. சன௅டமத அந்ட...
஠ணது ஋டயர்கம஧ம், அடுத்ட ந்டமண்டுகநில் ஋ப்஢டி இருக்க ரபண்டும்
஋஡ டீர்ணம஡ிக்க ரபண்டும். ஠ணக்கு ஋ன்஡ ரடகப ஋஡ சரிதமக

ஜடரிதமபி...
ஆமெெள், எ ிர்ொய ெனவுெள்
கு஦யப்஢ிட்஝ எரு சய஧ர஥ ஜபற்஦யக்கு ஜசமந்டக்கம஥ர்கநமக உள்ந஡ர்.

஢஧ர஢க஥ ஜபற்஦யத் டயருணகள் டயரும்஢ிப் ...
ன்னம்பிக்மெ
஋டயலும் ஜபற்஦ய ஜ஢஦ அடிப்஢க஝ரத டன்஡ம்஢ிக்ககடமன்.

டன்஡ம்஢ிக்கக ஢ற்஦ய இக்கட்டுக஥ இந்ட இடனயல் ஜபநிபருபது
அ஥சருக்க...
ஜ஢மருநமடம஥ சுடந்டய஥ம் கயக஝க்க டயட்஝ணயடுகய஦மர்கந. பருணம஡த்கட
ண஝ங்குகநில் ஜ஢ருக்க டயட்஝ணயடுகய஦மர்கள்.

சரிதம஡ ஜசதல் டயட்஝த்த...
உகனப்஢மநிகள் VS ரசமம்ர஢஦யகள், ஜபற்஦யதமநர்கள் Vs

ரடமல்பிதமநர்கள், சமடக஡தமநர்கள் Vs சமடம஥ஞணம஡பர்கள்.
அக஡த்து பமய்ப்ன௃கல௃ம் ...
஢஧ர் ஋஡க்கு ர஠஥ணயல்க஧. ஠மன் ஜ஥மம்஢ ஢ி஬ய ஋஡ ஜ஢ருணயத்த்து஝ன்
கூறுபமர்கள். உண்கணதில் ஢மர்த்டமல் அபர்கல௃க்கு ர஠஥ ஠யர்பமகம்
஢ற்...
஋஡ரப, ன௅ட஧யல் கற்றுக்ஜகமள்நரபண்டும். ஢ி஦கு ணற்஦பர்கல௃க்கு
ஜசமல்஧யக் ஜகமடுக்கரபண்டும். அபர்ககந ணற்஦பர்கல௃க்கும் சல்஧யக்

ஜக...
‘ககர஥கக ஢மர்த்து ஜசதல்஢டுபக஡ பி஝ ககர஥கக ரடத
உகனப்஢஡ரப ஜபற்஦ய ஜ஢஦ ன௅டினேம்’

உகனப்஢பனுக்கு ஋ல்஧ம ர஠஥ன௅ம் ஠ல்஧ ர஠஥ம்டமன்.
இக...
MLM பிதம஢மம் டமன் ன௃டயரட டபி஥ இந்ட டத்துபம் ஠ணக்ஜக஧மம்
஌ற்க஡ரப ஜடரிந்டயருக்கும் பி஫தங்கள்டமன். ஋ன்஡ஜபன்று
஢மர்க்க஧மணம.

ணற...
குக஦ந்ட ன௅டலீடு + டய஡சரி எரு ணஞி ர஠஥ உகனப்ன௃ +
டன்஡ம்஢ிக்ககனே஝ன் கூடித பி஝மன௅தற்சய + அனு஢பணயல்஧ம உங்ககந
பனய ஠஝த்டயச் ஜசல்஧...
ர஠஥ன௅ம் ஢ஞன௅ம் கயக஝த்து பமழ்பிக஡ அனு஢பிக்க ன௅டிகய஦து. இது
இந்ட பிஆ஢ம஥டயல்ணட்டுரண சமத்டயதணமகுண. ஌ஜ஡஡ில், இந்ட ன௅க஦
பிதம஢ம஥ம...
ர஠஥ன௅ம் ஢ஞன௅ம் என்஦மக ஋ப்஢டிக் கயக஝க்கும் ஋ன்஢கடத் ஜடரிந்து
ஜகமண்டீர்கள்.

இப்ர஢மது MLM -ல் ஜபற்஦ய ஜ஢று஢பர்கல௃க்கு ஋ப்஢டி ...
த௄ற்஦மண்டுகநமக இந்டயதமபில் இந்ட ன௅க஦ பிதம஢ம஥ம்டமன் ஠஝ந்து
பருகய஦து. இட஡மல் ஢஧ ரகமடி ணக்கநின் ஢ஞம் எரு கு஦யப்஢ிட்஝
இ஝த்டயற்...
டமன் ஏய்ஜபடுக்கும் ர஠஥த்டயலும் சந்டய஥ன் னெ஧ணமக இருகநப் ர஢மக்க
எநிபசும் சூரிதக஡ப்ர஢ம஧, இரடம உங்கல௃க்கமக உடயத்துபிட்஝து
ணல்ட...
஢மருங்கள் ஋வ்பநவு ஋நிகண! ஆச்சரிதம்! இடக஡த்டமன் Bata, Arun,
Subiksha, NIIT, APTECH ர஢மன்஦ ஠ணக்குத் ஜடரிந்ட ஠யறுப஡ங்கல௃ம்

஢...
ஆகரப, இப்ஜ஢மருட்ககந பமங்கய உ஢ரதமகயக்கும் ஢ி஦க஥னேம்
பி஠யரதமகஸ்ட஥மக ணமற்஦ய ட஡க்குத் ஜடரிந்ட பிதம஢ம஥ த௃ணுகங்ககந
அபர்கல௃க்கும்...
இடற்கு பிநக்கம் உங்கல௃க்ரக ஜடரினேம். பிநம்஢஥ச் ஜச஧வு,
இக஝த்ட஥கர்கள் ஜச஧வு ஋ன்று பஞமபகட ஜதல்஧மம்
ீ

பி஠யரதமகஸ்டருக்ரக (70%)...
ணக்கள் ஜடமகக ணயகுந்டம், ரபக஧ பமய்ப்ன௃ குக஦ந்தும் உள்ந
இன்க஦த கம஧ கட்஝த்டயல் குக஦ந்டன௅டலீட்டில் இனப்ன௃ ர஠ருரணம

஋ன்஦ அச்சணய...
அடிப்பமடத்

கு ிெள்

ண஡ிடனுக்கு ணட்டுரண க஝வுள் அநித்துள்ந சய஦ப்ன௃த் டகுடய ஋ன்஡
ஜடரினேணம?

1. சயரிப்ன௃ – சயரிக்கத் ஜடரிந்டம...
கற்஢க஡ ஜசய்து ஢மருங்கள்! ஢ி஦ந்து பநர்ந்ட ஠ணது பட்டிர஧ரத ஠மலு
ீ
ர஢ருக்கு இக஝தில் ஋த்டக஡ உஞர்வுப்ன௄ர்பணம஡ ஢ி஥ச்சக஡கள்
஋ன்று....
இகபதக஡த்தும் உங்கல௃க்கும் ஜடரிந்ட பி஫தம்டமன். இப்ர஢மது
எப்஢ிட்டுப் ஢மருங்கள். MLM பிதம஢ம஥த்டயல் ஜபற்஦ய ஜ஢ற்஦மல் எரு
பரு஝த்...
பனய ஠஝த்டயச் ஜசல்஧ ன௅டினேம். ஢திற்சயதில் அப஥பர் டய஦கணக்ரகற்஢
பநர்ச்சய கயக஝க்கும். ஆ஡மல், அக஡பரும் ன௅டிவு ஜசய்த ரபண்டிதது
஢...
ரணலும், ஢ல்ரபறு ஠யக஧திலுள்ந ண஡ிடர்கள் இகஞந்து ஜசதல்஢டும்
஢திற்சயக் கூ஝ம் எரு ச஥ஞம஧தம் ர஢ம஧த்டமன். கு஦யத்ட கம஧த்டயல்

஢திற்...
லாழ்க்மெ஬ில் MLM லி஬ாபா஭த் ில் ஆ஬ி஭ம்

மடக்ெல்யப்பா!

எவ்ஜபமரு டக஝க்கல்லும் உ஡க்ரகமர் ஢டிக்கல்஧ப்஢ம! ஋஡ப்

ன௃஦ப்஢டுங்கள் ஢...
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Mlm வியாபாரம்
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Mlm வியாபாரம்

226

Published on

In Tamil

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
226
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Mlm வியாபாரம்"

 1. 1. ஫னம் விரும்பும் பணம் MLM வி஬ாபா஭ம் ஜ஛தச்சயத்஥ம குணர஥சன் MLM ஆர஧மசகர்
 2. 2. பமழ்க்கககத ஢ஞத்டமல் அநக்கும் கம஧ம் இது.பமழ்க்ககதில் ன௅ன்ர஡றுபது ஋ன்஢து ஢ஞம் ரசர்ப்஢டயல் ணட்டுணல்஧ ஋ன்று பமடயட்஝மலும், ஜசல்பம் ரசர்஢கடனேம் ரசர்த்துத்டமன் ன௅ன்ர஡ற்஦த்கடக் கஞக்கய஝ ரபண்டினேள்நது.ஜசல்பம் ரசர்க்க ஠மம் ஜசய்னேம் ஜடமனயல் ஠யதமதணம஡டமக இருக்கரபண்டும் ஋ன்஦ எரு பக஥தக஦ ணட்டும் கபத்துக் ஜகமள்ந஧மம். இன்று பிக஥பமக ஜசல்பம் ரசர்க்க பிரும்ன௃ம் ஢஧ரும் ணல்டி ஜ஧பல் ணமர்க்ஜகட்டிங் ஋ன்னும் பிதம஢ம஥த்டயல் ஈடு஢ட்டு பருகய஦மர்கள்.஋஡ரப MLM ஢ற்஦யத சய஧ ஜடநிவுககநத் டருபது ஠ணது க஝கணதமகய஦து. இடயல் கூ஦ப்஢டும் ஜசய்டயகள் ஠க஝ன௅க஦தில் உள்ந ஢஧ ஠யறுப஡ங்கள் கக஝஢ிடிக்கும் அடிப்஢க஝ பி஫தங்கள் ணட்டுரண.இந்டத் ஜடமனய஧யல் ஈடு஢஝ பிரும்ன௃ரபமர், ரணற்ஜகமள்நரபண்டித டயட்஝ணய஝ல், அபற்ர஦மடு இருக்க ரபண்டித உற்சமக ண஡ப்஢மன்கண ஋கடனேம் ஋டயர்ஜகமள்ல௃ம் துஞவு ர஢மன்஦ பனயகமட்டுடல்ககநத் ட஥ரப இந்டத் ஜடம஝ர். ஫ல்டி லயலல் ஫ார்க்லெட்டிங் பற்மி஬ புதும஫த் ல ாடர்.. ண஡ிட஡ின் பமழ்க்ககக்கு ஢ஞம் அபசயதம்டமன்.஢ஞரண பமழ்க்ககதில்க஧ ஋ன்஦மலும் ஢ஞம் இல்஧மட பமழ்க்கக ருசயக்கமது.இடக஡த்டமன் ‚ஜ஢மருநில்஧மர்க்கு இவ்வு஧கயல்க஧‛ ஋஡ பள்ல௃பரும் சுட்டிக் கமட்டினேள்நமர். ண஡ிடன் பிரும்ன௃ம் ஢ஞம் ஠யச்சதணமக ர஠ர்கணதம஡ பனயதில் பந்டமல் ணட்டுரண ண஡ிட஡மல் ஠யம்ணடயதமக அனு஢பிக்க ன௅டினேம்.஋஡ரப ஢ஞம் பரும் பனய ஠ல்பனயதமக இருப்஢து அபசயதம்.஢ஞம், ன௃கழ், ஢டபி, ஢மதுகமப்ன௃, ண஡ணகயழ்வு, ஠யம்ணடய ஆகயத அக஡த்தும் என்று ரச஥ கயக஝த்டமல் ஋ப்஢டிதிருக்கும்? ஠யக஡டமர஧ ண஡சு ன௄ரிப்஢க஝கய஦டல்஧பம, இது சமத்டயதணம ஋஡ ரடமன்றுகய஦டல்஧பம, சமத்டயதரண ஋஡ உங்கல௃க்கு உறுடய கூ஦ரப இந்ட ன௅தற்சய.
 3. 3. ரணற்கு஦யப்஢ிட்஝ அக஡த்தும் கயக஝த்து, சமடம஥ஞ ண஡டன் சமடக஡தமந஥மக, இரு஢த்டயரதம஥மம் த௄ற்஦மண்டில் உள்ந ணயகச்சரிதம஡ பனய ‚ணல்டி ஜ஧பல் ணமர்க்கட்டிங்‛ ஋ன்னும் பிதம஢ம஥ம். அ஧மவுடீனும் ஜடரினேம்.அற்ன௃ட பிநக்கு ஢ற்஦யனேம் ஜடரினேம்.஠மம் எவ்ஜபமஎருபரும் பமழ்க்ககதில் பிரும்ன௃பகடஜதல்஧மம் அக஝த உடவும் இரு஢த்டயஜதமன்஦மம் த௄ற்஦மண்டின் அற்ன௃ட பிநக்குடமன் இந்ட ணல்டி ஜ஧பல் ணமர்ஜகட்டிங் (MLM) பிதம஢ம஥ம். ணற்஦பர்ககந ன௅ன்ர஡஦ச் ஜசய்து, ஠மன௅ம் ன௅ன்ர஡ற்஦ணக஝ந்து உதர் ஠யக஧கத அக஝த உடவும் அற்ன௃டணம஡, இந்ட பிதம஢ம஥த்கட ண஡ிட கு஧ம் அ஦யந்து ன௃ரிந்து, பி஝ம ன௅தற்சயனே஝ன் ஈடு஢ட்டு, பமழ்பில் உதர் ஠யக஧கத அக஝த பனயகமட்டும் சய஦யத ஢ஞிதின் ஜடம஝க்கரண இது. 21ம் ஠மற்஦மண்டில் ஜகமடிகட்டிப் ஢஦க்கும் MLM பிதம஢ம஥த்கட ஜடரிந்து ஜகமள்பகட பி஝, ன௃ரிந்து ஜகமள்பது ணயகவும் அபசயதம்.ன௅ட஧யல் ஢஧ ஠யறுப஡ங்கள் MLM பிதம஢ம஥ம் ஋ன்஦ ஜ஢தரில் டங்கநது பிதம஢ம஥ பக஧கத பசய கபர்ச்சயதமல் ணதங்கும் ஢஧க஥ ணதக்கய ஜகமஞ்ச ீ கம஧த்டயல் ஢஧ ண஝ங்கு ஢ஞத்கட அபர்கள் சம்஢மடயத்து பிடும் அ஢மத஠யக஧ டற்ர஢மது ஌ற்஢ட்டுள்நது. நீங்ெள் MLM லி஬ாபா஭ம் லெய்யும் முன் ெலனிக்ெ வலண்டி஬மல 1. MLM ஠யறுப஡ம் – ஋த்டக஡ பரு஝ அனு஢பம் உள்நது - ரபறு ஌டமபது ஠மடுகநில் இடற்கு ன௅ன் ஠க஝ஜ஢ற்று பருகய஦டம. – ஋வ்பநவு ஜசமத்து ணடயப்ன௃ Turn over உக஝தது.- ஋ப்஢டிப்஢ட்஝ ஜ஢மருள்ககந சந்கடக்கு அ஦யன௅கப்஢டுத்துகய஦து. 2. அந்ட ஠யறுப஡ம் எரு கம஧ அபகமசம் ஜகமடுத்து, ஜசதல்஢஝மட உறுப்஢ி஡ர்கள் கட்டித ன௅ழுத் ஜடமகககதனேம் டயருப்஢ி அநிக்கய஦டம? 3. WDSA – World Direct Selling Association IDSA – Indian Direct Selling Associatio இபற்஦யன் அனுணடயனே஝ன் இதங்குகய஦டம?
 4. 4. 4. ஋வ்பநவு ஠஢ர்கள் உங்கல௃க்கு ஜடரிந்து இந்ட ஠யறுப஡த்டயன் னெ஧ம் பநணம஡ பமழ்க்கககத அக஝ந்துள்நமர்கள்? 5. அந்ட ஠யறுப஡ம் அடன் டதமரிப்ன௃ ஜ஢மருள்ககந MLM டயட்஝ம் னெ஧ம் ணட்டும் பிற்஢க஡ ஜசய்து பருகய஦டம? (Exclusively) அல்஧து ட஡து ஜ஢மருட்ககந ஜபநிணமர்க்ஜகட்டிலும் பி஦஢க஡ ஜசய்கய஦டம? 6. ணக்கல௃க்கு டயரும்஢, டயரும்஢ ரடகபப்஢டும் ஜ஢மருள்ககந பனங்குகய஦டம? அல்஧து எருபர் எருன௅க஦ ணட்டுரண பமங்கும் ஜ஢மருள்ககந பனங்கய஦டம? 7. MLM டயட்஝த்டயன் னெ஧ம் ணக்கநி஝ம் ரசரும் ஜ஢மருள்கநில், எருரபகந அபர்கல௃க்கு ஢ிடிக்கமபிடில் ன௅ழுத் ஜடமககதிக஡னேம் டயருப்஢ி பனங்கக்கூடித Return Policy உள்நடம? 8. ஋ந்ட ஠யறுப஡ம் அபர்கநது ஜ஢மருள்ககநப் ஢ற்஦யத ன௅ழு பிப஥ங்ககநனேம் ஢திற்சயதின் னெ஧ம் பிற்஢க஡தமநர்கல௃க்குத் ஜடரிதப்஢டுத்துகய஦து. 9. MLM டயட்஝ம் அந்ட ஠யறுப஡த்டயல் ஢ி஥ணீ டு ன௅க஦தில் ஢ஞச் சங்ககய஧ய Money chain சுனற்சய ன௅க஦ இதுர஢ம஧ இல்஧மணல் இருக்கய஦டம? இபற்க஦ஜதல்஧மம் ஆ஥மய்ந்து ரசருடல் ஢தன்டரும். ஆகரப, ஋ப்஢டி +2 ஢டிக்க எரு ஠ல்஧ ஢ள்நிகதத் ரடர்ந்ஜடடுக்கயர஦மரணம, அதுர஢ம஧ MLM ஜசய்பது ஋ன்஦மலும்,ரணற்கூ஦யத அக஡த்கடனேம் அ஧சய ஆ஥மய்ந்து ஠ல்஧ ஠யறுப஡த்கடத் ரடர்ந்ஜடடுப்஢து ஠ணது ஜ஢மறுப்ன௃. குறுகயத கம஧த்டயல் ஠யக஦ ஢ஞம் பந்து ரசரும் ஋ன்஦ ஆர்பத்து஝ன், அபச஥ணமக ஠ண்஢ர்கநின் கபர்ச்சய ர஢ச்சுக்ககந ணட்டும் ஠ம்஢ி MLM பிதம஢ம஥மத்டயல் ஈடு஢ட்டு ரடமல்பி அக஝ந்டபர்கள் ஢஧ர். கப஡ன௅஝ன், பிரபகத்து஝ன், ன௅ன்ஜ஡ச்சரிக்ககனே஝ன் கப஡ித்து ஜபற்஦யணமக஧ சூடிதபர்கள் சய஧ர஥. ஋஡ரப, பினயப்ன௃ஞர்வு ஌ற்஢டுத்துபது ஠ணது க஝கணதமகும்.
 5. 5. அக஡த்கடனேம், ஆ஥மய்ந்து சரிதம஡ ஠யறுப஡த்கட ரடர்ந்ஜடடுத்து, இகஞந்து பிட்டீர்கள்! இ஡ி ஋ன்஡ ஜசய்பது? ணக்கநில் இ஥ண்டு பகக உண்டு. என்று, ஠஝ப்஢கடப் ஢மர்த்துக் ஜகமண்டிருப்஢பர்கள். இ஥ண்டு, ஠஝ப்஢டற்குக் கம஥ஞணமதிருப்஢பர்கள். இடயல், ஠ீங்கள் ஋ந்ட பகக? ன௅டிவு ஜசய்னேங்கள். எவ்ஜபமன்க஦ப் ஢ற்஦யனேம் ஆ஥மய்ச்சய ஜசய்஢பர்கள் ஠யச்சம் ஢ஞம் சம்஢மடயக்க ன௅டிதமது. MLM துமம஬ில் ஒருலர் லலற்மி லபம இ஭ண்டு லிள஬ங்ெள் முக்ெி஬ம் 1. அபசயதணம஡ ரடகப (Needs) 2. உறுடயதம஡ ஠ம்஢ிக்கக (Faith) அடமபது, அபசயதணம஡ ரடகப X உறுடயதம஡ ஠ம்஢ிக்கக = டன்஡ம்஢ிக்கக ‚டன்஡ம்஢ிக்கக‛ உக஝த எருபன் ஠யச்சதம் ஜபற்஦ய ஜ஢றுபமன். டன்஡ம்஢ிக்கக ஌ற்஢஝ ட஡து ரடகப ஋ன்஡ ஋ன்஢கடத்ஜடநிபமக அ஦யந்டயருத்டல் ணயகவும் அபசயதம். அடுத்து, டமன் ஜசய்தப்ர஢மகும் MLM பிதம஢ம஥த்டயன் ணீ து உறுடயதம஡ ஠ம்஢ிக்கக ஜகமண்டு ஜசதல்஢஝ல் ணயக ணயக அபசயதம். MLM பிதம஢ம஥த்டயல் ஈடு஢ட்஝மல் ஠மம் ரகமடீஸ்ப஥ன் ஆக ன௅டினேம் ஋ன்஦ உறுடயனே஝ன் ஈடு஢஝ ரபண்டும். ஫னி னின் வ மலெள் 1. ஋஡து குடும்஢ம் பசயக்க ஏர் அனகம஡ ஠ல்஧ படு ரடகப. ீ 2. குனந்கடககந அபர்கநது டய஦கணக்ரகற்஢ ஢டிக்க கபக்க ரபண்டும்.
 6. 6. 3. பங்கயதில் ஠ணது ஢மதுக்கமப்ன௃, ணருத்துப ஜச஧பிற்கமக இருப்ன௃ ரடகப. 4. ஜசௌகரிதணம஡ ஢தஞத்டயற்கு எரு கமர் ரடகப. 5. சன௅டமத அந்டஸ்து ரடகப. 6. ணற்஦பர்கல௃க்கு உடபி ஜசய்தவும், சனெக ரசகபனேம் ஜசய்தவும் ஢ஞம் ரடகப. 7. ஜபடு஠மடுககநச் சுற்஦யப் ஢மர்க்க பி஥ம்஢ி஡மல் அடற்கு஢ஞம் ரடகப. 8. Residual, Royalty – பருணம஡ம் ரடகப. 9. அக஡பரும் ர஢மற்஦த்டக்க ஠ல்஧ ன௃கழ், ஢டபி, உதர் ஠யக஧ ரடகப. இதுபக஥ ரபக஧திலும், பிதம஢ம஥த்டயலும் இ஥வு, ஢க஧மக உகனத்து, ணயஞ்சயதது என்றுணயல்க஧. ஋ந்டக் க஡வும் ஠யக஦ரப஦பில்க஧. ஋஡ரப, அக஡த்கடனேம் டரும் அன௅டசு஥஢ி, அட்சத ஢மத்டய஥ம் ஆ஡ MLM பிதம஢ம஥த்டயல் உகனப்க஢ப் ர஢ம஝ ரபண்டும். அந்ட உகனப்ன௃ம் உறுடயதம஡ ஠ம்஢ிக்ககனே஝ன் கூடித உகனப்஢மக இருக்க ரபண்டும். உறு ி஬ான நம்பிக்மெ எ ன் ஫ீ து வ மல? 1. ஠ணது ஠யறுப஡த்டயன் ணீ து. 2. ஠ணது ஠யறுப஡த்டயன் ஜ஢மருள்கள் ணீ து. 3. ஠ணது ஠யறுப஡த்டயன் பிதம஢ம஥ டயட்஝த்டயன் ணீ து. 4. ஠ணது குடும்஢த்டயன் ணீ து 5. ஠ம்ணீ து. 6. ஠ம் ஋டயர்கம஧த்டயன் ணீ து உறுடயதம஡ ஠ம்஢ிக்கக இருக்க ரபண்டும். ரணற்கண்஝பற்஦யல் ஋ன்க஦க்கு ன௅ழுகணதம஡, உறுடயதம஡ அகசக்க ன௅டிதமட, ஠ம்஢ிக்கக உங்கல௃க்கு பருகய஦ரடம அன்று ன௅டல் ஜபற்஦யத் டயருணகள் உங்கள் ஢க்கரண.
 7. 7. ஠ணது ஋டயர்கம஧ம், அடுத்ட ந்டமண்டுகநில் ஋ப்஢டி இருக்க ரபண்டும் ஋஡ டீர்ணம஡ிக்க ரபண்டும். ஠ணக்கு ஋ன்஡ ரடகப ஋஡ சரிதமக ஜடரிதமபிட்஝மல் பமழ்பில் ஜபற்஦ய ஜ஢஦ இத஧மது. ஋஡ரப, ஋ன்஡ ரடகப ஋஡ ன௃ரிந்து, அடக஡ ஠ம்ணமல் அக஝த ன௅டினேம் ஋ன்஦ உறுடயதம஡ ஠ம்஢ிக்ககனே஝ன் ஜசதல்஢மட்஝மல் ஜபற்஦ய ஠யச்சரண! இனி லலற்மிப் பாம ஬ில் நமடப஬ில்லது பற்மி..இமைந் எம யும் ொ ிக்கும்! மெெள் MLM ஢ற்஦யனேம், ஋ந்ட ணமடயரி ஠ல்஧ ஠யறுப஡த்டயல் இகஞபது ஋ன்஢து ஢ற்஦யனேம், ஠ணது ரடகபகதப் ஜ஢மறுத்தும், உறுடயதம஡ ஠ம்஢ிக்கககதப் ஜ஢மறுத்தும் ஜபற்஦ய -அக஝தமநம் ஋ன்஢கடனேம் க஝ந்ட இடனயல் ஢மர்த்ரடமம்.MLM பிதம஢ம஥த்டயல் ணட்டும்டமன் ணற்஦பர்கநின் ஜசதல்஢மடுகள் னெ஧ம் ஠ணக்கு ஜபற்஦ய கயக஝க்கும்.டய஡சரி எரு கு஦யப்஢ிட்஝ர஠஥ம் பி஝மன௅தற்சய உ஝ன் ஜசதல்஢ட்஝மல் ஜபற்஦ய ஠யச்சதம்.ஆகரப ஜபற்஦யக்கு பனய ஜடரிந்து ஜகமண்஝மல் ரகமடீஸ்ப஥஥மக஧மம். லலற்மிக்கு உரி஬லறி ஠ணது கககநின் ஢஧ம் ஍ந்து பி஥ல்கநின் ஢஧த்கடப் ஜ஢மறுத்டயருப்஢துர஢மல் ஜபற்஦யஜதனும் சயக஥த்கட அக஝த ரடகபதம஡கபகள். 1. ஆகசகல௃ம், ஋டயர்கம஧ க஡வுகல௃ம் 2. கு஦யக்ரகமள் 3. டன்஡ம்஢ிக்கக 4. டயட்஝ணயட்டு ஜசதல்஢டுடல் 5. சயன்஡ சயன்஡ டயதமகங்கள்.
 8. 8. ஆமெெள், எ ிர்ொய ெனவுெள் கு஦யப்஢ிட்஝ எரு சய஧ர஥ ஜபற்஦யக்கு ஜசமந்டக்கம஥ர்கநமக உள்ந஡ர். ஢஧ர஢க஥ ஜபற்஦யத் டயருணகள் டயரும்஢ிப் ஢மர்ப்஢ரட இல்க஧. ண஡ிட பமழ்பில் பிக஝ கயக஝த்டய஝ம ணர்ண பிடுககட இதுடமன் ன௃ரிதமட ன௃டயர் இதுபமகத்டம஡ிருக்க஧மம். ஜபற்஦யதமநர்கள் ஢஧ரின் ஜ஢மதுபம஡ குஞம் ஋ன்஡ ஋ன்று கப஡ித்டமல், அக஡பருரண ஋டயர்கம஧த்கடப் ஢ற்஦ய ஆகசனே஝ன் க஡வு கமண்஢மர்கள். ஋டயர்கம஧த்டயல் டமங்கள் ஠யக஡ப்஢து ஠஝ந்ரட டீ஥ ரபண்டும் ஋஡ உறுடய ஜகமண்டு உகனத்து ஠யச்சதம் ஜபற்஦யக஝஢பர்கரந சமடக஡தமநர்கள். உடமஞணமக ஜ஢மதுபமழ்பில் எரு MGR, பிகநதமட்டு உ஧கயல் எரு சச்சயன், ஜடமனயல் துக஦தில் எரு G.D. ஠மனேடு, கண்டு஢ிடிப்஢ில் எரு ஋டிசன், கபிகடதில் எரு கண்ஞடமசன் ஋ன்று இன்னும் ஢஧ ரணகடகள். ஋஡ரப, கு஦யப்஢ிட்஝ ஆகச, க஡வு஝ன் இந்ட MLM பிதம஢ம஥த்டயல் ஈடு஢஝ ரபண்டும். குமிக்வொள் கு஦யப்஢ிட்஝ பிருப்஢ணம஡ ஆகச, க஡வு ஆகயதபற்க஦ கு஦யப்஢ிட்஝ கம஧த்டயற்குள் அக஝த ஋ண்ணுபரட கு஦யக்ரகமள். அடிக்கடி கமணும் க஡ரப கு஦க்ரகமநமக ணமறும். கு஦யக்ரகமள் இல்஧மணல் ஜசதல்஢டுபது கு஦ய஢மர்க்கமணல் அம்ன௃ பிடுபது ர஢ம஧வும், கு஦ய஢மர்க்கமணல் சுடுபது ர஢ம஧வும் பஞம஡ ஜசத஧மகயபிடும். ீ ஆகசககநனேம், க஡வுககநனேம் ஠ய஛ணமக்குபரட கு஦யக்ரகமள். இடயல் குறுகயத கம஧, ஠ீண்஝கம஧ கு஦யக்ரகமள்ககந டயட்஝ணயட்டு டங்கள் கண் ஢மர்கபதில் ஢டும்஢டி ஋ழுடய கபத்துக்ஜகமண்டு ஜசதல்஢ட்டு ஜபற்஦யதக஝கய஦மர்கள். சமடக஡தமநர்கள்.
 9. 9. ன்னம்பிக்மெ ஋டயலும் ஜபற்஦ய ஜ஢஦ அடிப்஢க஝ரத டன்஡ம்஢ிக்ககடமன். டன்஡ம்஢ிக்கக ஢ற்஦ய இக்கட்டுக஥ இந்ட இடனயல் ஜபநிபருபது அ஥சருக்கு ணகு஝ம் சூட்டுபதுர஢ம஧ இதல்஢மக அகணந்துள்நது. உங்கநமல் ஋ன்க஦க்கு ன௅டினேம் ஋ன்று ன௅ழுண஡து஝ன் ஠ம்ன௃கய஦ீர்கரநம அப்ர஢மதுடமன் ஜபற்஦ய கயட்டும். ஜபற்஦ய ஋னும் எநி, டீ஢ம் பி஝ டன்஡ம்஢ிக்கக எரு தூண்டுரகமல். எவ்ஜபமரு ண஡ிடனும் ஜபற்஦ய ணமக஧ சூ஝ பிரும்ன௃கய஦மன். இக஝தில் ஌ற்஢டும் டற்கம஧யக டக஝ககந ஢டிக்கட்டுகநமக ஋ண்ணு஢பர஡ இறுடயதில் ஜபற்஦யதமந஡மகய஦மன். எருபன் பமழ்பில் ஜபற்஦ய ஜ஢஦ ஜ஢ரிதும் உந்துசக்டய என்னால் முடியும் என்பது ான். எவ்ஜபமருபருக்கும் ஌டமபது எரு ன௅ன்ர஡ற்஦த்கட ஋ண்ஞி ன௅தற்சயக்ககதில் டன்஡ம்஢ிக்கக உள்நபர்கள் ணட்டுரண பி஝ம ன௅தற்சய ஜசய்து ஜபற்஦யதக஝கய஦மர்கள். ன௅தற்சயக்கும் பி஝ம ன௅தற்சயக்கும் சய஦யத பித்டயதமசம் டமன் ஋஡ ஋ண்ஞமடீர்கள். பி஝ம ன௅தற்சயதமல் ணட்டுரண ஠யச்சதணம஡ ஜபற்஦ய கயக஝க்கும். ன௅டினேம்! உங்கநமல் ன௅டினேம்! ஠யச்சதணமக ஠ம்ன௃ங்கள்! ஜபற்஦ய ஜ஢஦஧மம்! ிட்ட஫ிட்டு லெ஬ல்படு ல் உறுடயதம஡ ஆகச, க஡வு, டன்஡ம்஢ிக்கக, கு஦யக்ரகமல௃஝ன் டயட்஝ணயட்஝மல்டமன் ஜபற்஦யகத அக஝தன௅டினேம். டயட்஝ணய஝மடபர்கள் ரடமல்பிதக஝கய஦மர்கள். ரடமல்பிதக஝தமடபர்கள் டயட்஝ணயடுகய஦மர்கள். ஋ங்ரக ஜசல்஧ப் ர஢மகயர஦மம் ஋ன்று டயட்஝ணய஝மணல் ஊருக்கு ஜசல்லுடல் கூ஝ இத஧மது. ஢஧ரும் பரு஝மபரு஝ம் பிடுன௅க஦கத ஋ப்஢டி ஜச஧பனயக்க஧மம் ஋஡ டயட்஝ணயடுகய஦மர்கள். பருணம஡த்டயற்குள் ஜச஧வு ஜசய்த (஢ட்ஜ஛ட்) டயட்஝ணயடுகய஦மர்கள். ஆ஡மல் ஜபற்஦யதமநர்கள்
 10. 10. ஜ஢மருநமடம஥ சுடந்டய஥ம் கயக஝க்க டயட்஝ணயடுகய஦மர்கந. பருணம஡த்கட ண஝ங்குகநில் ஜ஢ருக்க டயட்஝ணயடுகய஦மர்கள். சரிதம஡ ஜசதல் டயட்஝த்து஝ன் கு஦யப்஢ிட்஝ கம஧க்ஜகடு கபத்துக்ஜகமண்டு ஜசதல்஢டுடர஧ டயட்஝ணயட்டு ஜசதல்஢டுடல் ஆகும். உங்கநது ஋ல்஧மபிடணம஡ ஆகசககநனேம், ஋டயர்கம஧ க஡வுககநனேம் ஠யக஦ரபற்஦க்கூடித டயட்஝த்கட ஢மர்க்கர ஦யர்கள். ஌ன் இந் பிதம஢஥மத்கடச் ஜசய்த ரபண்டும் ஋ன்று உஞர்ந்ட஢ின், ன௃ரிந்ட஢ின் இடக஡ ஠ீங்கள் ஋ப்஢டி ஜசதல்஢டுத்ட ர஢மகய஦ீர்கள்? உண்கணதில், ஠மன் டீபி஥ணம஡ பி஝மன௅தற்சயகத ஋஡து க஡வுகள் ஠யக஦ரப஦ ரணற் ஜகமள்கயர஦஡ம ஋ன்று எவ்ஜபமரு ஜபற்஦யதமநரும் டன்க஡த்டமர஡ சுத஢ரிரசமடக஡ ஜசய்து ப஥ ரபண்டும். ஆம். டீபி஥ணமக பி஝ன௅தற்சயனே஝ன், கு஦யக்ரகமல௃஝ன், டன்஡ம்஢ிக்ககனே஝ன் டயட்஝ணயட்டு ஜசதல்஢஝ ன௅டிஜபடுத்டமல் இந்ட ஜடம஝ர் உங்கல௃க்கு ஢க்க ஢஧ணமக பனயகமட்டிதமக அகணனேம். வந஭வ஫ ந஫து லெல்லம் ண஡ிட கு஧த்டயற்கு ஋ந்டபிட ஢மகு஢மடுணயன்஦ய அக஡பருக்கும் சம்ணமக இக஦பம஡ல் அநிக்கப்஢ட்டுள்ந ஜசல்பம் கம஧ ர஠஥ம் டமன். டய஡சரி 86,400 ரூ஢மய் எவ்ஜபமரு ண஡ிடனுக்கும் கயக஝க்கய஦து. அப்஢டிதம஡மல் ஠ீங்கல௃ம் ஢ஞக்கம஥ர்டமர஡? ஋ன்஡ குனப்஢ணமக இருக்கய஦டம? சந்ரடகணயல்க஧, ஠ீங்கல௃ம் டய஡சரி 86,400 ரூ஢மய் ஜ஢ற்றுக்ஜகமண்டுடமன் இருக்கய஦ீர்கள். ஋ப்஢டி? 1 ஠மள் = 24 ணஞி ர஠஥ம் X ணஞி = 60 ஜ஠மடிகள் = 86400 ஜ஠மடிகள் இடக஡ ஢தன்஢டுத்து஢பர்கள் ஢ஞக்கம஥ர்கள் ஆகயன்஦஡ர். இடன் அருகண ஜடரிதமடபர்கள் பறுகணதில் பமடுகயன்஦஡ர். ஠ீங்கள் பமழ்க்ககதில் ஜபற்஦ய ஜ஢஦ ரபண்டுணம஡மல் ன௅டல்ல் கற்க ரபண்டிதது ர஠஥ ஠யர்பமகம் (Time Management). ர஠஥த்கட ஢தன்஢டுத்து஢பர்கள் Vs ர஠஥த்டயன் அருகண ஜடரிதமடபர்கள்.
 11. 11. உகனப்஢மநிகள் VS ரசமம்ர஢஦யகள், ஜபற்஦யதமநர்கள் Vs ரடமல்பிதமநர்கள், சமடக஡தமநர்கள் Vs சமடம஥ஞணம஡பர்கள். அக஡த்து பமய்ப்ன௃கல௃ம் அக஡பருக்கும் இருந்டமலும், ஌ன் ஋ல்ர஧ம஥மலும் ன௅ன்ர஡஦ ன௅டிதபில்க஧? சரிதம஡ ர஠஥த்கட டயட்஝ணய஝மகணடமன். ஋஡ரப, இன்று ன௅டல் டயட்஝ணயடுங்கள். ஠மகந ஋ன்஡ ஜசய்தப்ர஢மகயர஦மம் ஋஡ ன௅ன்கூட்டிரத டயட்஝ணயடுங்கள். உங்கநின் ர஠஥த்டயன் ணடயப்க஢ ன௅ட஧யல் ஠ீங்கள் உஞருங்கள். எரு பரு஝த்டயன் அருகண +2 ரடர்பில் டப஦ய பிட்஝ ணமஞபனுக்குத் ஜடரினேம். எரு ணமடத்டயன் அருகண சம்஢நத்கட டப஦ பிட்஝ ஊனயதருக்குத் ஜடரினேம். எரு பம஥த்டயன் அருகண பம஥ப் ஢த்டயரிககதின் ஆசயரிதருக்குத் ஜடரினேம். எரு஠மநின் அருகண, ஢ந்த் அன்று ஢மடயக்கப்஢ட்஝ அக஡பருக்கும் ஜடரினேம். எரு ணஞி ர஠஥த்டயன் அருகண ர஢மக்குப஥த்து ஜ஠ரிச஧யல் ணமட்டிக்ஜகமண்஝பருக்குத் ஜடரினேம். எரு ஠யணய஝த்டயன் அருகண இ஥திக஧ டப஦ பிட்஝பர்கல௃க்குத் ஜடரினேம். எரு பி஡மடிதின் அருகண ஸ்஝ம்ப்க஢ ரகமட்க஝பிட்஝ கயரிக்ஜகட் ப஥ர்கல௃க்கு ஜடரினேம். ீ எரு பி஡மடிதில் த௄஦யல் எரு ஢ங்கு ர஠஥த்டயன் அருகண எ஧யம்஢க் ஏட்஝ப் ஢ந்டத ப஥ர்கல௃க்குத் ஜடரினேம். ீ ஌ஜ஡஡ில், இபர்கல௃க்குக்ஜகல்஧மம் ஜபற்஦ய அக஝பது ஋ன்஢து ர஠஥த்கட ஢தன்஢டுத்துபது ஋ன்஦ ஜசத஧யல் அ஝ங்கயனேள்நது.
 12. 12. ஢஧ர் ஋஡க்கு ர஠஥ணயல்க஧. ஠மன் ஜ஥மம்஢ ஢ி஬ய ஋஡ ஜ஢ருணயத்த்து஝ன் கூறுபமர்கள். உண்கணதில் ஢மர்த்டமல் அபர்கல௃க்கு ர஠஥ ஠யர்பமகம் ஢ற்஦ய ஜடரிதபில்க஧. ஋஡ரப ர஠஥த்டயன் அருகணகதப் ன௃ரிந்து உஞர்ந்து ஜசதல்஢ட்஝மல் அக஡பரும் ஜபற்஦யஜ஢஦஧மம். இந்ட ர஠஥த்கட ஢தன்஢டுத்துபடயல், ரபக஧க்கு ஜசல்஢பர்கள் டய஡சரி 8 ணஞி ர஠஥ ரபக஧. 8 ணஞி ர஠஥ம் தூக்கம் ஜசமந்ட ரபக஧ ஋ன்஦மலும் கூ஝ ணற்ஜ஦மரு 8 ணஞி ர஠஥த்கட டயட்஝ணயடுபது இல்க஧. ஜ஢மழுது ர஢மக்கயல் ஜச஧பிட்டு பிடுகயன்஦஡ர். பிதம஢ம஥ம் ஜசய்஢பர்கள் டய஡சரி 16 ணஞி ர஠஥ம் ரபக஧ ஜசய்து ஢மர்த்டமலும் அபர்கள் ரடர்ந்ஜடடுத்துக்கும் பிதம஢ம஥த்கட ஜ஢மறுத்து ஠ஷ்஝ம், க஝ன், ஠ஷ்஝ம், ஧ம஢ம் ர஢மன்஦ ணமறு஢மடுகள் ஌ற்஢டுகய஦து. ன௅ட஧யல் கு஦யப்஢ிட்஝டயல் ஋ந்ட பிட ன௅ன்ர஡ற்஦ன௅ம் ஌ற்஢஝ பமய்ப்஢ில்க஧. இ஥ண்஝மபடயல் அடயகணமக உகனத்து, ஜடம஝ர்ந்து உகனத்து பந்டமல் ணட்டுரண ன௅ன்ர஡ற்஦ம் ஌ற்஢டும். இடயல் ஠யக஧ணம஦ய ஢ின்஡க஝வும் ஌ற்஢஝஧மம். சரி இதுடமர஡ ஋ங்கல௃க்குத் ஜடரினேம். ரபஜ஦ன்஡ ஜசய்த ன௅டினேம்? ஋ன்஦ உங்கநது ரகள்பிகல௃க்கு சரிதம஡ ஢டயல்டமன் ஋ன்னும் ன௃துகணதம஡ பிதம஢ம஥ம். ன௅ட஧யல் சய஦யது கம஧ம் ணற்஦பர்கல௃க்கமக ஠ீங்கள் உகனப்க஢ப் ர஢மட்டுபிட்஝மல் பமழ்஠மள் ன௅ழுபதும் அபர்கள் னெ஧ணமக உங்கள் பமழ்க்ககதில் ன௅ன்ர஡஦ம் அக஝த஧மம். ெின்ன ெின்ன ி஬ாெங்ெள் இந்ட MLM பிதம஢ம஥த்டயல் எவ்ஜபமருபரும் ஜபற்஦யதக஝த சய஧ சய஦யத டயதமகங்ககந, பிட்டுக் ஜகமடுக்கும் ண஡ப்஢மன்கணனே஝ன் ஜசய்த ரபண்டும். ணற்஦ பிதம஢ம஥ங்கநில் ஢ஞரண ன௅டலீடு. ஆ஡மல் MLM பிதம஢ம஥த்டயல் ர஠஥ன௅ம் அ஦யவும் ன௅டலீடு.
 13. 13. ஋஡ரப, ன௅ட஧யல் கற்றுக்ஜகமள்நரபண்டும். ஢ி஦கு ணற்஦பர்கல௃க்கு ஜசமல்஧யக் ஜகமடுக்கரபண்டும். அபர்ககந ணற்஦பர்கல௃க்கும் சல்஧யக் ஜகமடுக்கம் அநவுக்கு டதமர்஢டுத்ட ரபண்டும். இகடத்டமன் Learn, TEach, Develop to Teach othes ஋ன்஢மர்கள், இடற்கும் அடயக ர஠஥ம் எதுக்க ரபண்டும். ஋஡ரப, ஌ற்க஡ரப ரபறு ஜடமனயல் ஜசய்து பரு஢ப஥கள் MLM ல் ஈடு஢டும் ன௅ன்஡ர஥ ஜ஢மழுதுர஢மக்கு, குடும்஢த்து஝ன் ஜச஧பிடும் ர஠஥ங்ககந எதுக்க்கய MLM பிதம஢ம஥த்கட பநர்ச்சயதக஝த ஜசய்த ன௅டினேணம? ஌ன்? சயந்டயத்து ரடர்ந்ஜடடுக்கவும். சரி, இதுர஢ம஧ டயதமகங்கள் ஜடம஝ர்ந்து பமழ்஠மள் ன௅ழுபதும் ஜசய்தணுணம? அப்ர஢மது ர஠஥ன௅ம் ஢ஞன௅ண கயக஝க்கும், ஋ன்கய஦மர்கரந? ஋஡ குனப்஢ணமக உள்நடம? சற்றுப் ஜ஢மறுங்கள். அடுத்ட ணமடம் ஜடம஝ருரபமம். இமைந் ெ஭ங்ெள் எம யும் ொ ிக்கும். (ல ாடர்ந்து முன்வனறுவலாம்) ஋ல்஧மபிடணம஡ ஆகசககநனேம், ஋டயர்கம஧ க஡வுககநனேம் ஠யக஦ரபற்஦க்கூடித ணல்டி ஜ஧பல் ணமர்க்ஜகட்டிங் பிதம஢ம஥த்கட கு஦யக்ரகமல௃஝ன், டன்஡ம்஢ிக்ககனே஝ன், ர஠஥ ஠யர்பமகத்து஝ன், டயட்஝ணயட்டு பி஝ம ன௅தற்சய ஜசய்டமல் ஠யச்சதணமக ஜபற்஦ய ஜ஢஦஧மம் ஋ன்஢கட அ஦யந்து ஜகமண்டீர்கள்.ர஠ர்கணதம஡ பனயதில், அநபற்஦ ஢ஞன௅ம், அடக஡ அனு஢பிக்கத் ரடகபஆ஡ ர஠஥ன௅ம் என்஦மக கயக஝க்கும் அற்ன௃த்த்கடப் ஢மர்க்க஧மம். வந஭ம் நல்ய வந஭ம் ஜ஢ரும்஢ம஧மர஡மர் ஋ந்டக கமரிதம் ஜசய்படம஡மலும் ர஠஥ம், கம஧ம், சகு஡ம், ஛மடகம் ஢மர்த்ரட ஜசய்கயன்஦஡ர். ஋ன்஡ ஜசய்பது ஢஧ரும் ஜசய்படமல் ஢னக்கணகம ணம஦யபிட்஝து. இட஡மல் டய஦கணசம஧யகள் கூ஝ ஌டமபது எரு சூழ்஠யக஧தில் டடுக்கப்஢ட்டு பிடுகயன்஦஡ர்.
 14. 14. ‘ககர஥கக ஢மர்த்து ஜசதல்஢டுபக஡ பி஝ ககர஥கக ரடத உகனப்஢஡ரப ஜபற்஦ய ஜ஢஦ ன௅டினேம்’ உகனப்஢பனுக்கு ஋ல்஧ம ர஠஥ன௅ம் ஠ல்஧ ர஠஥ம்டமன். இக஦ப஡மல், இவ்வு஧கயல் ஢ி஦ந்ட அக஡பருக்கும் ஢மகு஢மடின்஦ய சம்ணமக ஜகமடுகப்஢ட்டுள்ந 24 ணஞி ர஠஥ ஜசல்பத்கட ஢தன்஢டுத்து஢பர்கள் ஜசல்பந்டர்கள் ஆகய஦மர்கள். ர஠஥ரண ர஢மடபில்க஧ ஋஡ உகனப்஢பன் ன௅ன்ர஡஦ய ஜபற்஦ய ஜ஢றுகய஦மன். ர஠஥ரண ர஢மகபில்க஧ ஋஡ ன௃஧ம்ன௃஢பன் ஜ஢மழுகட பரஞ ீ கனயக்கய஦மன். இ஥ண்டு பககதம஡ ண஡ிடர்கல௃ம் இருந்து ஜகமண்டுடமன் இருப்஢மர்கள். ஠ீங்கள் ஋ப்஢டி இருக்கப் ர஢மகய஦ீ஥கள் ஋஡ ன௅டிஜபடுங்கள். கம஧த்ரட ஢திர் ஜசய்! கமற்றுள்நர஢மரட தூற்஦யக்ஜகமள்! ஋த்டக஡ ரகமடி ஜகமடுத்டமலும் ர஢ம஡ கம஧ ர஠஥ம் டயரும்஢ கயக஝க்கமது. ஋஡ ர஢மடயத்டமலும் ஋டற்கும் ஛மடகத்கட ன௃஥ட்டிப் ஢மர்த்து பிடுரபமம் ஋஡ உள் ண஡சயல் ஋ண்ணு஢பர்கள்கூ஝ துஞிந்து ஈடு஢஝஧மம். இந்ட MLM பிதம஢ம஥த்டயல் ஌ன் ஜடரினேணம? MLM பிதம஢ம஥ம் ஋ன்஢து எரு கூட்டு ன௅தற்சய (Team work) எரு குழுபமக ஜசதல்஢ட்டு அக஡ப஥ன் சய஦யத ன௅தற்சயதமல் ணயகப்ஜ஢ரித ஧ம஢த்ட அ஝ந்து அப஥பர் உகனப்஢ி஦கு ஌ற்஦ ஧ம஢த்கட அக஝ந்து அப஥பர் உகனப்஢ிற்கு ஌ற்஦ ஧ம஢த்கட ஢கயர்ந்து ஜகமள்ல௃ம் சுடந்டய஥ணம஡ பிதம஢ம஥ம். ஋த்டக஡ ர஢ருக்கு இந்ட பிதம஢ம஥த்டயட்஝த்கட ன௃ரித கபத்து உங்கள் குழுபில் இகஞந்து ஜசதல்஢஝ கபக்கய஦ீர்கரநம அடக஡ப் ஜ஢மறுத்து உங்கள் பருணம஡ன௅ம் அங்கர கம஥ன௅ம், ஜபற்஦யனேம் கயக஝க்கும்.
 15. 15. MLM பிதம஢மம் டமன் ன௃டயரட டபி஥ இந்ட டத்துபம் ஠ணக்ஜக஧மம் ஌ற்க஡ரப ஜடரிந்டயருக்கும் பி஫தங்கள்டமன். ஋ன்஡ஜபன்று ஢மர்க்க஧மணம. ணற்஦பர்ககந ன௅ன்ர஡஦ச் ஜசய்டமல், ஠மன௅ம் ன௅ன்ர஡஦஧மம். என்று ஢ட்஝மல் உண்டு பமழ்வு கூடி பமழ்ந்டமல் ரகமடி ஠ன்கண. ஊர் கூடி஡மல் ரடர் இழுக்க஧மம். ஊ஥மர் ஢ிள்கநகத ஊட்டி பநர்த்டமல் டன் ஢ிள்கந டமர஡ பநரும். ஢சயத்டபனுக்கு ணீ ன் ஜகமடுப்஢கட பி஝ ணீ ன் ஢ிடிக்க கற்றுக்ஜகமடுக்கவும். என்று஢டுரபமம்! எற்றுகணதமக ஜசதல்஢டுரபமம்! ஜபற்஦ய ஜ஢றுரபமம்! ன௅டிதம்! ன௅டினேம்! உ஧கக டயருத்ட உன்஡மல் ன௅டினேம்! ஋஡ரப, உங்கல௃஝ன் இகஞந்து ஜசதல்஢டு஢பர்கநில் சுக்஥டயகசக்கம஥ர்கல௃ம் ஠யக஦த இருப்஢மர்நமட஧மல், உங்கநது ர஠஥த்கடப் ஢ற்஦ய கபக஧ப்஢஝மணல் ன௅டிஜபடுக்க ரபண்டிதது ஠ீங்கள்டமன். வந஭மும் பைமும் எவ்ஜபமருபரும் ரபக஧, ஜடமனல் பிதம஢ம஥ம் ஋஡ டங்கநது ர஠஥ ஜசல்பத்கட ஜச஧பிடுகய஦மர்கரந ஋டற்கமக? ஢ஞம் சம்஢மடயப்஢டற்கமகத்டமர஡? இது ணறுக்க ன௅டிதமட உண்கணடமர஡! ஆ஡மல் பருணம஡த்டயல் டமன் ஋த்டக஡ பித்டயதமசங்கள். ஌கன, ஠டுத்ட஥ம், ஢ஞக்கம஥ர் ஋ன்஦ ஢மகு஢மடுகள் சற்ர஦ சயந்டயனேங்கள்! ர஠஥ம் ஋ன்஦ பிகட அக஡பரி஝ன௅ம் சம்ணமக உள்நது. பிகடதிக஡ பிகடக்கும் ண஡ பதல்டமன் ரபறு஢டுகய஦து. ஌ன் சரிதம஡ பனயகமட்டுடல் இல்஧மத்டமல்டமர஡! ஢மகு஢மடுககந டகர்த்ஜட஦யத உங்கல௃க்கமகரப ஢ி஦ந்துள்ந குனந்கடடமன் இந்ட MLM பிதம஢ம஥ம்.
 16. 16. குக஦ந்ட ன௅டலீடு + டய஡சரி எரு ணஞி ர஠஥ உகனப்ன௃ + டன்஡ம்஢ிக்ககனே஝ன் கூடித பி஝மன௅தற்சய + அனு஢பணயல்஧ம உங்ககந பனய ஠஝த்டயச் ஜசல்஧ எரு டக஧கண + உங்கநமலும் ணற்஦பர்ககந பனய஠஝த்ட ன௅டினேம் ஋ன்஦ சுதன௅ன்ர஡ற்஦ம் + ர஠ர்கணதம஡ பனயதில் ஢மதுகமப்஢ம஡ பருணம஡ம் + ன௃துகணதம஡ சுடந்டய஥ம் ர஢மன்஦கபகள் இகஞந்ட பம஡பில்டமன் ணல்டி ஜ஧பல் ணமர்க்ஜகட்டிங் பிதம஢ம஥ம். ஢ஞம் சம்஢மடயக்க ர஠஥த்கடச் ஜச஧பிடுடல் ரபக஧க்கு ஜசல்஢பர்கல௃க்கு ர஠஥ம் இருக்கும். ஢ஞம் இருக்கமது. ஜசமந்டத் ஜடமனயல் / பிதம஢ம஥ம் ஜபற்஦யக஥ணமக ஜசய்஢ப஥கல௃க்கு ர஠஥ம் இருக்கமது. ஢ஞம் ஠யக஦த இருக்கும். இகப இ஥ண்டிலுரண ண஡ ஠யம்ணடயதம஡ பமழ்க்கக கயக஝க்கமது அல்஧பம? இப்஢டி கற்஢க஡ ஜசய்து ஢மருங்கரநன்! ஜடம஝ர்ந்து ஢மதுகமப்஢ம஡ பருணம஡ம். அடக஡ ஜச஧பிட்டு குடும்஢த்து஝ன் ணகயன ரடகபதம஡ ர஠஥ம் இ஥ண்டுரண உங்கல௃க்கு ஜசமந்டணம஡மல் ‘ஜசமர்க்கம் பந்டது ஠ணக்கு’ ஋஡ச் ஜசமல்஧ ஆ஡ந்ட கூத்டம஝஧மம்டமர஡. கு஦யப்஢ிட்஝ கம஧ம் டயட்஝ணயட்டு உகனப்஢ிக஡ MLM பிதம஢ம஥த்டயல் பிகடத்டமல் ஢ி஦கு அந்ட உகனப்஢ின் ஢஧க஡ பமழ்஠மள் ன௅ழுபடம் ரடகபப்஢டும் ஜ஢மழுஜடல்஧மம் ஢ஞ அறுபக஝தமக ஜசய்த஧மம். சுருக்கணமக ன௃ரினேம் பககதில் ஋டுத்துக் கூ஦ய஡மல் MLM பிதம஢ம஥ம் ஜடன்க஡ ண஥ம் பநர்ப்஢து ர஢ம஧த்டமன். ஜடன்க஡ ண஥த்டயக஡ப் ஢ற்஦யத் ஜடரிதமட ஠஢ர் ஍ந்து பரு஝ம் கனயத்து ஢஧ன் டருணம? ஋஡ சந்ரடகப்஢ட்டு ரகட்஢து ர஢ம஧ அர஠க ணக்கள் சந்ரடகணமக MLM பிதம஢ம஥த்கட ஠யக஡ப்஢து டப஦யல்க஧. ஆ஡மல், ஜடரிந்டபர்கநி஝ம் பிநக்கண ரகட்கமணல் டப஦ம஡ ன௅டிவு ஋டுப்஢து சரிதல்஧.
 17. 17. ர஠஥ன௅ம் ஢ஞன௅ம் கயக஝த்து பமழ்பிக஡ அனு஢பிக்க ன௅டிகய஦து. இது இந்ட பிஆ஢ம஥டயல்ணட்டுரண சமத்டயதணமகுண. ஌ஜ஡஡ில், இந்ட ன௅க஦ பிதம஢ம஥ம் உ஧கயல் அ஦யன௅கப்஢டுடப்஢ட்டு 50 ஆண்டுகல௃க்கு ரண஧மகய஦து. ஠ல்஧ ஠யறுப஡ங்கநில் இகஞந்டபர்கள் ஢஧ர் ஧ட்சமடய஢டயகநமகவும், சய஧ர் ரகமடீஸ்ப஥ர்கள் ஆகவும் உருபமகயனேள்ந஡ர். ஠ணது ஠மட்டிற்கு ஠க஝ன௅க஦ப்஢டுத்டப்஢ட்டு ஏரிரு ஆண்டுகள் ணட்டுரண ஆகயனேள்நடமல் அக஡பரும் ஠ம்஢ிக்ககனே஝ன் ஌ற்றுக் ஜகமள்பமர்கநம? சற்று சய஥ம்ம் டமன். ஌ஜ஡஡ில் ணக்கநமல் உ஧கம் உருண்க஝ ஋ன்஦பர்க்கு உகடடமன் கயக஝த்து. ஢஦க்கும் பிணம஡ம் கண்஝஦ந்டபக஥ க஢த்டயக்கம஥ன் ஋ன்஦஡ர். அ஭யம்கசதில் ஆனேடத்கட ஜபல்஧஧மம் ஋ன்஦டற்கு ஠ம்஢ ணறுத்ட஡ர். ஆ஡மல், சய஧ கம஧ங்கல௃க்குப் ஢ின்஡மல் இகபகள் சமடக஡கநமக ஢ம஥மட்஝ப்஢ட்டு சரித்டய஥த்டயல் இ஝ம் ஜ஢ற்஦஡. ஋ந்ட ஠ல்஧ ணமற்஦ங்ககநனேம் அக஡த்து ண஡ிடர்கல௃ம் உ஝ர஡ ஌ற்றுக்ஜகமள்படயல்க஧. அக஡பருக்கும் இது சய஦ந்டது ஋ன்று ன௃ரினேம் பிசதங்கள் அடற்கு ன௅ன்஡ர஥ எரு சய஧ருக்கு ணட்டும் ஠ம்஢ிக்கக ஌ற்஢டுத்தும். அபர்கநமல் ஋நிடயல் உதர்஠யக஧கத அக஝த ன௅டினேம். சரி, அக஡பருக்கும் ன௃ரினேம்ர஢மது ன௃ரிதட்டும், ன௅ட஧யல் ன௃ரிந்டபர்கல௃க்கு பனய கமட்டுரபமம். அக஡பருக்கும் ஌ற்஢டும் ஠யதமதணம஡ சந்ரடகம் அடுத்டது ஋ன்஡.. பிதம஢ம஥த்டயல் ஜபற்஦ய ஜ஢று஢பர்கல௃க்கு ஋ப்஢டி ணமடம ணமடமம் இவ்பநவு பருணம஡ம் கயக஝க்கும்? அந்ட ஠யறுப஡த்டம஥மல் ஜடம஝ர்ந்து ஜகமடுக்க ன௅டினேணம? இமைந் ெ஭ங்ெள் எம யும் ொ ிக்கும்.
 18. 18. ர஠஥ன௅ம் ஢ஞன௅ம் என்஦மக ஋ப்஢டிக் கயக஝க்கும் ஋ன்஢கடத் ஜடரிந்து ஜகமண்டீர்கள். இப்ர஢மது MLM -ல் ஜபற்஦ய ஜ஢று஢பர்கல௃க்கு ஋ப்஢டி ணமடம் ரூ. 50,000/எரு ஧ட்சம் ஋஡ பருணம஡ம் ஏரிரு ஧ட்சம் ஋஡ பருணம஡ம் ஏரிரு பரு஝ங்கநில் கயக஝க்கய஦து? ஜடம஝ர்ந்து பனங்க ஠யறுப஡த்டமல் ன௅டினேணம? ணற்஦ ஋த்டக஡ரதம பிதம஢ம஥ங்கநில் ணயகப் ஜ஢ரித ன௅டலீடு ஜசய்து ஢஝மட஢மடு஢ட்஝மலும் இது ர஢மன்஦ பருணம஡ம் பருபடயல்க஧ரத? ஋ன்று உங்கள் ண஡டயல் ரடமன்றுபது ஠யதமதணம஡ சந்ரடகங்கரந! ஜடநிவு஢டுத்தும் ஢ஞிதில் எரு சய஦யத ன௅தற்சயரத இத்ஜடம஝ர்… இந்ட ணல்டி ஜ஧பல் ணமர்க்ஜகட்டிங் பிதம஢ம஥த்கடனேம், ஠க஝ன௅க஦தில் உள்ந ணற்஦ பகக பிதம஢ம஥த்கடனேம் எப்஢ிட்டுப் ஢மர்க்க஧மம். ஠ீங்கள் ஜடநிவு஝ன் ன௃ரிந்து ஜகமள்படற்கமக. ஠க஝ன௅க஦ பிதம஢ம஥த்டயற்கு அடயக ன௅டலீடு, ன௅ன் அனு஢பம், அடயக ர஠஥ம், ரபக஧கு ஆட்கள், சம்஢நம், அலுப஧க பம஝கக, ஜடமக஧ர஢சய, ணயன்சம஥ம் ர஢மன்஦ ஜச஧வுகள் உண்டு. ரணலும், ஢஧ர் எர஥ ஜடமனயக஧ ரணற்ஜகமண்஝மல் ர஢மட்டிகள் ரடமன்஦ய பருணம஡ங்கள் குக஦ந்து ஢மதுகமப்஢ற்஦ ஠யக஧ ஌ற்஢டும் சூழ்஠யக஧ உள்நது. MLM லி஬ாபா஭த் ிற்கு ரணற்கூ஦யத ஋துவுரண ரடகபதில்க஧. டய஡சரி ஏரிரு ணஞி ர஠஥ உகனப்ன௃ ணட்டும் ர஢மதுணம஡து. கயக஝க்கக் கூடித ஠ன்கணகரநம ஌஥மநம். அபற்஦யல் ன௅க்கயதணம஡கப ஢மதுகமப்ன௃஝ன் கூடித ஢஥ம்஢க஥ பருணம஡ம், சுதன௅ன்ர஡ற்஦ம், ஌஥மநணம஡ ஠ண்஢ர்கள், அங்கர கம஥ம், ரணலும், குழு அகணப்ன௃ ன௅க஦தில் ர஢மட்டிகள் இல்க஧ ஋ன்஦ சூழ்஠யக஧. ன௅டல் பகக ஠க஝ன௅க஦ பிதம஢ம஥த்கடக் கப஡ினேங்கள். டதமரிப்஢பர்ககநபி஝வும், உ஢ரதமகயப்஢பர்ககந பி஝வும் இ஧ம஢ம் அக஝஢பர்கள் இக஝தில் உள்நபர்கள்டமர஡! க஝ந்ட னென்று
 19. 19. த௄ற்஦மண்டுகநமக இந்டயதமபில் இந்ட ன௅க஦ பிதம஢ம஥ம்டமன் ஠஝ந்து பருகய஦து. இட஡மல் ஢஧ ரகமடி ணக்கநின் ஢ஞம் எரு கு஦யப்஢ிட்஝ இ஝த்டயற்ரக ர஢மகய஦து. சய஧ர் ணட்டுரண ஢ஞக்கம஥ர்கநமகவும் ஢஧ர் ஌கனகநமகவும் இருப்஢து இட஡மல்டமன். ரண஧ம், பிநம்஢஥த்டயற்கு ஋஡ ஠மஜநமன்றுக்கு ஠ணது ஠மட்டில் ஜச஧பிடும் ஜடமகக ஋வ்பநவு ஜடரினேணம? ணயகவும் குக஦வுடமன் ரூ. 700 ரகமடி ரூ஢மய். எவ்ஜபமரு ட஡ி ண஡ிட஡ி஝ணயருந்தும் டய஡சரி ரூ. 7/஠ணக்குத் ஜடரிதமணர஧ரத ஋டுக்கப்஢டுகய஦து. பிநம்஢஥ங்கநில் பரும் ஸ்஝மர்கல௃க்கு ஠மம் அக஡பரண ஥சயகர்கள்டமன். அபர்கள் ஜசய்னேம் ரபக஧கல௃க்கு உரித ஜடமகக ர஠஥டிதமக்க் கயக஝க்கய஦து. அது ணட்டுணன்஦ய ஠மம் பமங்கும் எவ்ஜபமரு ஜ஢மருல௃க்கும் பிக஧ ஌ற்஦ப்ப்ட்டு அதுவும் அபர்கல௃க்கு ஜசல்கய஦து. சயந்டயத்துப் ஢மருங்கள்! பி஫தம் ணயகவும் சரரித஬ம஡து ஋ன்஢து உங்கல௃க்ரக ஜடரினேம்! இந்ட பிதம஢ம஥த்டயட்஝த்டயல் சய஧ ஢ஞக்கமர்ர்கள் கட்டுப்஢மட்டில் ஢ல்஧மதி஥க்கஞக்கம஡ டய஦கணசம஧யகள் ஢ம்஢஥ணமக சுனன்று உகனத்துக்ஜகமண்டு இருப்஢மர்கள். அபர்கல௃க் டய஦கணனேம் உகனப்ன௃ம் அபர்கநது பமழ்க்கக ஠஝த்ட ஢தன்஢டுரண டபி஥ பமழ்க்ககத் ட஥த்கட (Life Style) ணமற்஦ய அகணக்கப் ஢தன்஢஝மது. ஋ன்஡ ஌ற்றுக்ஜகமள்ந ரபண்டித உண்கணடமர஡? சரி, ஠மன௅ம் இவ்பகக பிதம஢ம஥ம் ஌டமபது என்஦யல் ஈடு஢஝஧மம் ஋ன்஦மல் ன௅டிகய஦ கமரிதணம? சயல்஧க஦ பிதம஢ம஥மத்டயற்ரக சய஧ ஧ட்சங்கள் ரடகபப்஢டுகய஦ சூழ்஠யக஧தில், ஜணமத்ட பிதம஢ம஥ம் ஋ல்஧மம் ஋ட்஝மக்க஡ிடமன். கபக஧ப்஢஝ ரபண்஝மம். டக஧பித்டமன் ஋஡ டக஧கதத் டமழ்த்டயக்ஜகமள்ந இது இக஦பன் பகுத்ட டயட்஝ணயல்க஧.
 20. 20. டமன் ஏய்ஜபடுக்கும் ர஠஥த்டயலும் சந்டய஥ன் னெ஧ணமக இருகநப் ர஢மக்க எநிபசும் சூரிதக஡ப்ர஢ம஧, இரடம உங்கல௃க்கமக உடயத்துபிட்஝து ணல்டி ஜ஧பல் ணமர்க்ஜகட்டிங் பிதம஢ம஥ம். ஢஧க஥ ஢ஞக்கம஥ர்கநமக ன௃஦ப்஢ட்டிருக்கு MLM பிதம஢ம஥ம் ஋ன்஡ஜபன்று ஢மர்க்க஧மணம? ‚஢ர்கர்‛ ‚஢ி஬ம‛ ர஢மன்஦ ரணக஧ ஠மட்டுச் சயற்றுண்டிககந டமதமரிப்஢டயல் Rqykkrock ன௅டிசூ஝ம ணன்஡ர். டயடீஜ஥஡ எரு சயந்டக஡ அபருக்குத் ரடமன்஦யதது. ட஡க்குத் ஜடரிந்ட பிதம஢ம஥ னேத்டயதிக஡ ஏய்வு ர஠஥ங்கநில் ஌ன் ஢ி஦ருகும் கற்஢ித்து, அடன்னெ஧ம் அபர்கல௃க்கும், ட஡க்கும் பருணம஡ம் பருணமறு ஜசய்தக்கூ஝மது ஋ன்று ஋ண்ஞி஡மர். அடமபது, அ஥ச ஢஥ம்஢க஥, ன௃த்டகம் ஋ழுதும் ஋ழுத்டமநர்கள், இகச அகணப்஢மந஥க் ர஢மன்஦பர்கல௃க்கு எரு ன௅க஦ ஜசய்ட ரபக஧க்கு கம஧ஜணல்஧மம் பருணம஡ம் (Royalty) ஥மதல்டி / ஢஥ம்஢க஥ பருணம஡ம் கயக஝க்கய஦டல்஧பம? அதுர஢ம஧ ப஥ ரபண்டும் ஋ன்஦ ட஡து க஡பிற்கு ஜசதல்படிபம் டந்டமர். சுகபதமக டதமரித்டல், பிற்஢க஡ ஜசய்டல், ணக்ககந கபருடல், ர஢மன்஦ ஜடமனயல் த௃ணுக்கங்ககந எர஥ எரு ஠ய஢ந்டக஡னே஝ன் கற்஢ித்டமர். ட஡து ஜசமந்ட பிதம஢ம஥த்கட கப஡ித்துக் ஜகமண்ர஝ டய஡சரி எரு ஠஢ருக்கு கற்஢ித்டமர். இன்று 20,000 -த்டற்கும்அடயகணம஡ அநபில் ஢஧ ஠மடுகநில் ணயகப் ஢ி஥஢஧ணமக ஜசதல்஢டுத்துபரும் அடயபிக஥வு சயற்றுண்டி ஠யக஧தம் (Fast Food) உருபமகயதது இப்஢டித்டமன். Raykrock இப்ர஢மது உதிரு஝ன் இல்க஧. அப஥து சந்டடயகள் ரடம஥தணமக எரு கக஝தின் னெ஧ம் Raykrok ஠ய஢ந்டக஡ப்஢டி கயக஝க்கும் ஜடமகக ரூ. 20,00,000 (இரு஢து ஧ட்ச) ரூ஢மய்கள். ஠ய஢ந்டக஡ ஋ன்஡ ஜடரினேணம? Raykrock ஆர஧மசக஡ப்஢டி ஜடமனயல் ன௅க஦கதப் ஢ின்஢ற்஦ ரபண்டும். கயக஝க்கும் ஧ம஢த்டயல் 2% அபருக்கு பனங்கய஝ ரபண்டும்.
 21. 21. ஢மருங்கள் ஋வ்பநவு ஋நிகண! ஆச்சரிதம்! இடக஡த்டமன் Bata, Arun, Subiksha, NIIT, APTECH ர஢மன்஦ ஠ணக்குத் ஜடரிந்ட ஠யறுப஡ங்கல௃ம் ஢ின்஢ற்஦ய பருகயன்஦஡ர். இந்த்ட டயட்஝த்டயன் ஜ஢தர் Franchise Marketing ஋ன்஢டமகும். ணமர்க்ஜகட்டிங்கயல் இது எரு பகக. இடயல் எருபர் ட஡து ஜடமனயல் அனு஢பத்கட எரு ஜடமககக்கு பிற்஢க஡ ஜசய்கய஦மர். இகட பி஝வும் சய஦ப்஢ம஡ ணமர்ஜகட்டிங் டயட்஝ம் டமன் MLM பிதம஢ம஥ம். ஋ப்஢டி? Franchise Marketingற்கு ஜ஢ரித னெடலீடு ரடகபப்஢டும். ரணலும் Franchise Marketing–ல் Franchise ஆக ஜசதல்஢டு஢பர் அப஥து ஜடமனயல் டய஦கணகத, அனு஢பத்கட பிற்஢க஡ ஜசய்து ஢஧ ண஝ங்கயல் ஢ஞம் ஈட்஝ பனயதில்க஧. இவ்லமெ லி஬ாபா஭த்ம லிட ஫ிெச் ெிமப்பானது ான் Multi Level Markieting (பல்நிமய லர்த் ெம்) Network Marketing (லமயபின்னல் லர்த் ெம்) என்பது. இந்ட ன௅க஦தில் ஜ஢மருகந உற்஢த்டய ஜசய்஢பர்கள் ர஠஥டிதமக உ஢ரதமகயப்஢மநர்கல௃க்கு பிற்஢க஡ ஜசய்கய஦மர்கள். உடம஥ஞணம, ஜசல்பணடய ஋ன்஦ த௃கர்ரபமர் அபருக்குத் ரடகபப்஢டும் ஜ஢மருள்ககந பமங்கயப் ஢தன்஢டுத்டய, அடன் ட஥ம், சயக்க஡ம், ஋நிடயல் ஢ி஦ருகும் பிற்க஧மம் ஋஡ உஞருகய஦மர். உ஝ர஡, உற்஦மர், உ஦பி஡ர், ஠ண்஢ர்கல௃கு அ஦யன௅கம் ஜசய்கய஦மர். த௃கர்ரபம஥மகத் ஜடம஝ங்கய அபர஥ பி஠யரதமகஸ்ட஥மகய஦மர். எரு ட஡ி ண஡ிடர் ஢குடய ர஠஥த்டயல் ஋வ்பநவு ஜ஢மருள்ககந பிற்஢க஡ ஜசய்த ன௅டிதம்? ஋஡ரப, எவ்ஜபமரு பி஠யரதமகஸ்டரும் ட஡க்கு அடுத்ட ஠யக஧ பி஠யரதமகஸ்டர்ககந உருபமக்கய டதமர் ஜசய்கய஦மர்கள். எவ்ஜபமருபரும் சய஦யத அநபில் உ஢ரதமகயத்தும், பிற்஢க஡ ஜசய்தும், ஜசதல்஢஝ ஜடம஝ங்கும்ர஢மது ணக஧தநவு ஜ஢மருட்கல௃ம் பிற்று பிடுகய஦து. ஆணமம், 100% ரபக஧கத எரு ஠஢ர் ஜசய்பது, கடி஡ம். 1% ரபக஧கத 100 ஠஢ர்கள் இகஞந்து ஜசய்பது ணயக ணயக ஋நிதுடமர஡!
 22. 22. ஆகரப, இப்ஜ஢மருட்ககந பமங்கய உ஢ரதமகயக்கும் ஢ி஦க஥னேம் பி஠யரதமகஸ்ட஥மக ணமற்஦ய ட஡க்குத் ஜடரிந்ட பிதம஢ம஥ த௃ணுகங்ககந அபர்கல௃க்கும் கற்஢ித்து அபர்ககநனேம் சய஦ப்஢மக ஜசதல்஢஝ கபக்கய஦மர். ணமடம் எருபக஥ இது ர஢ம஧ உருபமக்கய஡மல் ஋ன்஡ ஠஝க்கும் ஜடரினேணம? கப஡ினேங்கள் ஜபள்நம்ர஢மல் ஜ஢ருகும் ண஡ிட சக்டயகத! ஜசல்பணடய ணமடம் எருபர் படம் 12 ஠஢ர்ககநனேம், அப஥து ீ குழுபி஡ரும் அபக஥ப்ர஢ம஧ ணமடம் எருபக஥னேம் அ஦யன௅கம் ஜசய்து ஢திற்சய அநித்டமல் எரு ஆண்டு ஜசல்பணடயதின் குழுபில் 2048 பிற்஢க஡தமநர்கள் இகஞந்து ஜசதல்டுபது ஋ன்஢து ஠க஝ஜ஢஦க்கூடித சமத்டயதணம஡ உண்கணடமர஡! டயட்஝ம் ணயகச்சய஦ப்஢ம஡துடமன். சந்ரடகணயல்க஧! ஢஧ருக்கும் சந்ரடகம் ஋ன்஡ஜபன்஦மல் ஠ம்ணமல் ன௅டினேரணம? ஋ன்஦ ஋ண்ஞம்டமன். பி஝மன௅தற்சய + ஢திற்சய + ஜடம஝ர்ச்சயதின் னெ஧ம் அக஡ப஥மலும் ஠யச்சதணமக ஜபற்஦யஜ஢஦ ன௅டினேம். சரி, இடன் னெ஧ம் ஜசல்பணடயக்கு ஋ப்஢டி பருணம஡ம் பருகய஦து ஋ன்஢கடப்஢மர்ப்ர஢மம். டமன் பமங்கய பிற்஢க஡ ஜசய்ட ஜ஢மருள்கள், உ஢ரதமகயத்ட ஜ஢மருள்கநின் ணடயப்஢ிற்ரகற்஦ ஜடமககதில் எரு கு஦யப்஢ட்஝ சடபிகயடம் பருணம஡ணமகவும், ஋வ்பநவு ர஢ருக்கு இந்ட பிதம஢ம஥ டயட்஝த்கட ஋டுத்துக்கூ஦ய, ன௃ரித கபத்து, அபர்கள் ஜபற்஦ய ஜ஢஦ உடவுகய஦மர஥ம அடற்குத் டகுந்டமற்ர஢ம஧ அடற்குரித ஊக்கத்ஜடமக பருணம஡ணமகவும் பனங்கப்஢டுகய஦து. அப஥பர் டய஦கணக் ரகற்஢, உகனப்஢ிற்ரகற்஢ எரு பி஠யரதமகஸ்டர் ஢ல்஧மதி஥க்கஞக்கயல் ஊக்கத்ஜடமகக ஜ஢஦஧மம். சரி, ஋ப்஢டி இவ்பநவு ஊக்கத்ஜடமகக ஠யறுப஡த்டமல் பனங்கன௅டிகய஦து?
 23. 23. இடற்கு பிநக்கம் உங்கல௃க்ரக ஜடரினேம். பிநம்஢஥ச் ஜச஧வு, இக஝த்ட஥கர்கள் ஜச஧வு ஋ன்று பஞமபகட ஜதல்஧மம் ீ பி஠யரதமகஸ்டருக்ரக (70%) பனங்கன௅டிகய஦து. த௃கர்ரபமருக்கும் இ஧ம஢க஥ணம஡ரட. ஋ந்ட எரு த௃கர்ரபமரும் பிக஧கத கப஡ித்துடமன் ஜ஢மருள்ககந ன௅டன்ன௅க஦ பமங்கய ஢தன்஢டுத்டப்஢டுத்ட ஜடம஝ங்குபர். இந்ட பிதம஢ம஥ ன௅க஦ டயட்஝த்டயன் னெ஧ம் அ஦யன௅கப்஢டுத்டப்஢டும் அத்டயதமபசயத ஜ஢மருள்கள் அக஡த்தும் பிக஧ அடயகம் ஋ன்஢து ர஢ம஧ ரடமன்றும். ஆ஡மல் ணயகவும் சயக்க஡ணம஡து ஋ன்஢ரட இ஥கசயதணம஡ உண்கணதமகும். சர்க்கக஥ இ஡ிக்கய஦து ஋ன்஢து அப஥பர் ஠மபில் கபத்து சுகபத்துப் ஢மர்த்து உஞருபகடப் ர஢ம஧, இகடப் ஢தன்஢டுத்டய஡மல் ணட்டுரண ஜடரினேம். இடற்கு உடம஥ஞணமக ஠மம் அக஡பரும் குநிர்஢மன்ககந பிரும்஢ி அருந்துகயர஦மணல்஧பம, அடக஡ எப்஢ிட்டுப் ஢மர்த்து ன௃ரிந்து ஜகமள்ந஧மம். குநிர்஢ம஡ம் குநிர்஢ம஡ ஢வு஝ர் ரூ10/- 500 ML ஢மட்டில் ரூ. 40/- 1 Box ரணர஧மட்஝ணமகப் ஢மர்த்டமல் குநிர் ஢ம஡ப்஢வு஝ர் பிக஧ அடயகம் ஋஡த்ரடமன்றும். ஆ஡மல் குக஦ந்டது 10 குநிர்஢ம஡ப்஢மட்டில் அநவுக்கு ஢தன்஢டும்ஜ஢மழுது ஢மடயப்஢ஞம் ணயச்சணமபது ன௃ரினேம். ன௃ரிந்ட ஢ின்஡ர் ஠மம் எத்துக்ஜகமண்டு ஌ற்றுக் ஜகமள்கயர஦மம். சுணமர் 60 ஆண்டுகல௃க்கு ன௅ன்ர஢ ஜடம஝ங்கயபிட்஝ இந்டபகக பிற்஢க஡ ன௅க஦, இந்டயதமபில் க஝ந்ட சய஧ ஆண்டுகநமகத்டமன் ஠க஝ன௅க஦ப்஢டுத்டப்஢ட்டுள்நது. இடயலும் ஢ல்ரபறு ஠யறுப஡ங்கள் ரடமல்பிகதனேம், சய஧ ஠யறுப஡ங்கள் ணயகப் ஜ஢ரித ஜபற்஦யகதனேம் அக஝ந்துள்ந஡.
 24. 24. ணக்கள் ஜடமகக ணயகுந்டம், ரபக஧ பமய்ப்ன௃ குக஦ந்தும் உள்ந இன்க஦த கம஧ கட்஝த்டயல் குக஦ந்டன௅டலீட்டில் இனப்ன௃ ர஠ருரணம ஋ன்஦ அச்சணயன்஦ய, ன௅ன் அனு஢பம், இன்஦ய, கூட்டு ன௅தற்சயதின் னெ஧ம் இந்ட ன௃டயத பர்த்டக ன௅க஦தில் உகனப்஢ிற்ரகற்஦ கஞிசணம஡ பருணம஡ம் ஈட்஝ ன௅டினேம். டன்஡ம்஢ிக்ககனே஝ன் ன௅ன்ர஡஦த் துடிக்கும் எவ்ஜபமருபருக்கும் இது எரு ணயகப்ஜ஢ரித ப஥ப்஢ி஥சமடணமகும் ஋ன்ர஦ கூ஦஧மம். சமடம஥ஞ ண஡ிடனும் சமடக஡தமந஥மக஧மம். இந்ட பகக ன௃டயத பிதம஢ம஥த்டயன் னெ஧ம் ஋ன்஢து ஠யரூ஢ிக்கப்஢ட்஝ உண்கணதமகும். இடயல் ணயகவும் கப஡ிக்க ரபண்டிதது ஋ன்஡ஜப஡ில், ஠ீங்கள் ரடர்ந்ஜடடுக்கும் ஠யறுப஡ம், ஠ீங்கள் ஋ந்ட குழுபில் தமரி஝ம் இகஞதப்ர஢மகய஦ீர்கள், இபற்஦யல் அகணப்க஢ப் ஜ஢மறுத்ரட உங்கள் உகனப்஢ிற்கு ஜபற்஦ய கயக஝க்கும். ஆகரப, அபச஥ப்஢஝மணல், ஠யடம஡த்து஝ன், ஠ணக்குப் ன௃டயடமக உள்ந இந்ட சய஦ந்ட ஆர஧மசகரி஝ரணம க஧ந்து ர஢சய ன௃ரிந்து ஜகமண்டு ஜசதல்஢஝ ரபண்டிதது ணயக ணயக அபசயதணமகும். MLM லி஬ாபா஭த் ில் லலற்மி லபறுலது எப்படி? எவ்ஜபமரு ஜசதலுக்கும் ர஠மக்கம், கு஦யக்ரகமள், கம஥ஞம் உண்஝ல்஧பம? அகடப் ஜ஢மறுத்துடமர஡ அச்ஜசதல் ஜபற்஦யஜ஢஦ ன௅டினேம்! உங்கள் MLM பிதம஢ம஥த்டயல் ஜபற்஦யச் ஜசய்பரட இத் ஜடம஝ரின் கு஦யக்ரகமள். ணயகச் சரிதம஡ MLM ஠யறுப஡த்கட ரடர்ந்ஜடடுக்கும் பனயகதத் ஜடரிந்து ஜகமண்டீர்கள். உங்கநி஝ம் கு஦யக்ரகமள் உள்நது. ஢ி஦ஜகன்஡ கு஦யக்ரகமள் + சரிதம஡ பனய = ஜபற்஦யடமர஡! சரி! ஜபற்஦யஜ஢஦ எவ்ஜபமரு பிற்஢க஡தமநருக்கும் சய஦ந்ட அடிப்஢க஝த் டகுடயகள் ரடகப ஋ன்஡ஜபன்று ஢மர்ப்ர஢மணம?
 25. 25. அடிப்பமடத் கு ிெள் ண஡ிடனுக்கு ணட்டுரண க஝வுள் அநித்துள்ந சய஦ப்ன௃த் டகுடய ஋ன்஡ ஜடரினேணம? 1. சயரிப்ன௃ – சயரிக்கத் ஜடரிந்டமல் சமடயக்க஧மம். 2. ர஢ச்சு – ர஢சத் ஜடரிந்டமல் சமடயக்க஧மம்.ர஢ரும் ன௃கழும் பமங்க஧மம். 3. ஢ஞிவு – டக஧ பஞங்கய஡மல், டக஧ப஡மக஧மம்.ட஥ஞி ஆந஧மம். 4. ஜ஢மறுகண – ஜ஢மறுகணனே஝ன் இருந்டமல் ஜ஢ருகண ஜ஢஦஧மம். 5. சகயப்ன௃த் டன்கண ஢ிடிக்கமத்டகடனேம் ஌ற்றுக் ஜகமண்஝மல், ஢ிடித்டகப ரடடி பரும். 6. துஞிவு – ஋ந்ட ஜசதக஧னேம் ஜசய்த ஆ஥ம்஢ிப்஢டற்கும், ஜடம஝ர்ந்து ஜசய்படற்கும், ஌ன் ரடமல்பிகத ஌ற்஢டற்கும் துஞிபிருந்டமல் இறுடயதில் பருபது ஜபற்஦யதமகத்டமன் இருக்கும். 7. பி஝மன௅தற்சய – ன௅தற்சயக்கும், பி஝ம ன௅தற்சயக்கும் பித்டயதமசங்ககந ன௃ரிந்து ஜகமண்஝மர஧ ஠யச்சதம் ஜபற்஦யடமன்! 8. பிரபகம் – கஷ்஝ப்஢ட்டு ஜசய்த ரபண்டிதடயல்க஧.இஷ்஝ப்஢ட்டு, டயட்஝ணயட்டு ஜசய்டமல்டமன் ஜபற்஦ய ஜ஢஦ ன௅டினேம். 9. பிட்டுக்ஜகமடுத்டல் – ஢஧ ஢ி஥ச்சக஡கல௃க்கு இ஡ித டீர்வு பிட்டுக் ஜகமடுத்து ஜசதல்஢ட்஝மர஧ கயக஝த்துபிடும். 10. கற்றுக்ஜகமள்ல௃டல் – ஋ல்஧மம் ஜடரினேம் ஋ன்஦ ஋ண்ஞத்கட ஏ஥ங்கட்டிபிட்டு ஋ல்஧மபற்க஦னேம் ஜடரிந்து ஜகமள்ந டதம஥ம஡மர஧ ஜபற்஦யக்குரித பனய ன௃஧ப்஢டும். ஋ன்஡ எரு பிதம஢ம஥ம் ஜசய்படற்கு இது ர஢மன்஦ டகுடயகள் ஋ல்஧மம் ரடகபதம? ஋ன்஦ உங்கநது ஆர்பக் ரகள்பிதமல், ஆச்சயரிதணம஡ ன௅கம் ஋஡க்குத் ஜடரிகய஦து. ஆம், ஌ஜ஡஡ில் MLM பிதம஢ம஥ம் ஋ன்஢து (Men Love Men) ண஡ிடன் ண஡ிடனு஝ன் இகஞந்து அன்ன௃ச் சங்கய஧யதமல் கட்஝ப்஢ட்டு ஜசதல்஢டும் பிதம஢ம஥ணமகும்.
 26. 26. கற்஢க஡ ஜசய்து ஢மருங்கள்! ஢ி஦ந்து பநர்ந்ட ஠ணது பட்டிர஧ரத ஠மலு ீ ர஢ருக்கு இக஝தில் ஋த்டக஡ உஞர்வுப்ன௄ர்பணம஡ ஢ி஥ச்சக஡கள் ஋ன்று. ஠மனூறு, ஠ம஧மதி஥ம், ஠மற்஢டமதி஥ம் ர஢ர் இகஞந்து ஜசதல்஢டும் பிதம஢ம஥த்டயல் ன௅ட஧யல்஠ம்கண ஢ட்க஝ டீட்டிக் ஜகமள்படயல் டப஦யல்க஧ரத? ஠மம் எவ்ஜபமருபரும் கப஥ங்கள் (Diamond) டமன். ஆ஡மல்,஠ம்கண ஢ட்க஝ டீட்டி஡மல் டமன் ஢஧ருக்கும் ஜடரினேம். உண்கணடமர஡! அற்ன௃டணம஡ சயற்஢ி ஋ன்஡ ஜசய்கய஦மர். கப஡ித்துப் ஢மருங்கள். எரு ஜ஢ரித கல்஧யல் ரடகபதில்஧மடகபககந ஠ீக்குகய஦மர். கயக஝ப்஢ஜடன்஡ உ஧கரண பிதக்கும் அனகுச் சயக஧டமர஡. ஋஡ரப உங்கநி஝ம் உள்ந ரடகபதில்஧மடகபககந ரகம஢ம், அபச஥ம், ஢டட்஝ம், ரசமம்ர஢஦யத்ட஡ம், டமழ்வு ண஡ப்஢மன்கண, ஢தம், etc… etc..஠ீக்கய஡மல் ஠ீங்கல௃ம் உ஧கம் பிதக்கும் டக஧ப஥மக஧மம்! ணயன்னும் கப஥ம் ஆக஧மம்! ‚஋ல்஧மம் சரிடமங்க! இஜடல்஧மம் ஠஝க்கனும்஡ம ஠மங்க ஋ன்஡ ஜசய்தனும்?‛ ஋஡ ரகட்கும் உங்கநது ஆர்பத்டயற்கு ஢ம஥மட்டுக்கள். ஢மர்ப்ர஢மரண! இதுபக஥ கூ஦யத அக஡த்தும் உங்கல௃குச் ஜசமந்டணமக ஋ன்஡ ஜசய்த ரபண்டும்? ஢திற்சய! ஢திற்சய!! ஢திற்சய!!! இகடப்஢ற்஦ய சற்று பி஢஥ணமக கப஡ணமக ஜடரிந்து ஜகமள்ந஧மம். குக஦ந்ட஢ட்சணமக 25 பரு஝ங்கள் LKG ன௅டல் MBBS பக஥ ஢திற்சய ஜ஢ற்று ணருத்துப஥ம஡மல் ணமட பருணம஡ம். குக஦ந்ட஢ட்ணமக 15 பரு஝ங்கள் பிகநதமட்டில் (கயரிக்ஜகட், கமல்஢ந்து etc…) ஢திற்சய ஜ஢ற்று ‘ஜபற்஦யதமந஥ம஡மல் ணமட பருணம஡ம்… குக஦ந்ட஢ட்சணமக 30 பரு஝ங்கள் 25 பதது ன௅டல் 55 பதது பக஥ ஢திற்சய ஜ஢ற்று ஠யறுப஡த்டயல் உதர் ஢டபிதில் உள்நபர்கள் ணமட பருணம஡ம்.
 27. 27. இகபதக஡த்தும் உங்கல௃க்கும் ஜடரிந்ட பி஫தம்டமன். இப்ர஢மது எப்஢ிட்டுப் ஢மருங்கள். MLM பிதம஢ம஥த்டயல் ஜபற்஦ய ஜ஢ற்஦மல் எரு பரு஝த்டயல் ணமட பருணம஡ம் ரூ. 30,000. MLM பிதம஢ம஥த்டயல் ஜபற்஦யஜ஢ற்஦மல் ஍ந்து பரு஝த்டயல் ரூ஢மய் னென்று ஧ட்சம். இடற்குரித ஢திற்சய இல்஧மண஧ம இருக்கும்? ஋வ்பநரபம இருக்கய஦து. ஋஡ரப, ஌ற்஢தும், கற்஢தும் உங்கள் ண஡கட ஜ஢மறுத்ட பி஫தம்டமன். ன௅டிஜபடுக்க ரபண்டிதது ஠ீங்கள்டமன். ஠யறுப஡ம் டரும் ஢திற்சயகல௃ம், ஜபற்஦யதமநர்கள் டரும் ஢திற்சயகல௃ம் – ஢தன்கல௃ம் சரி. ஢திற்சயதில் இ஥ண்டு பிடணம஡ ஢திற்சய உண்டு. MLM ஠யறுப஡ம் அடன் டதமரிப்ன௃ ஜ஢மருட்ககந ஢ற்஦யத அ஦யகபத் டரும் Product Training ஢஧ ர஠஥ங்கநில் இ஧பசணமகரப ஠஝த்டப்஢டும். ணற்ஜ஦மன்று எவ்ஜபமருபரும் அபர்கநது பிதம஢ம஥த்டயல் ஠யக஧தம஡ ஜபற்஦ய ஜ஢஦, ஜபற்஦யதமந஥கள் ஌ற்஢மடு ஜசய்து பனங்கும் ஢தற்சய (Business Training) அர஠க ர஠஥ங்கநில் அடற்க஡ கட்஝ஞங்கள் உண்டு. ஢஧ர஢ர் இடன் கம஥ஞணமக இந்டப் ஢திற்சயக்கு ஜடம஝ர்ந்து ஜசல்஧மணல் ரடமல்பிகதத் டழுவுபதும் ன௃஧ம்ன௃பதும் உண்கண. எரு பரு஝ம் கனயத்து ணமட பருணம஡ம் 30,000 ஋ன்஦ ஠யக஧கத அக஝த ரபண்டுணம஡மல், ரதமசயத்துப் ஢மருங்கள். பிதம஢ம஥த்டயல், ஋த்டக஡ இ஧ட்சம் ன௅டலீடு ஜசய்து ஋த்டக஡ ணஞி ர஠஥ம் ஢மடு஢஝ ரபண்டும். ஢மடு஢ட்஝மலும், ஧ம஢ணமக பருணம஡ம் பரும் ஋ன்஦ உத்஥பமடம் இல்க஧ டமர஡! ரபக஧ பமய்ப்஢ில், ரசர்படற்ரக கஞக்கயல் ப஥மட பககதில் ன௅டலீடு ஜசய்து ணமடம் ன௅ழுபதும் ஢ஞி ஜசய்து ஢஧ பரு஝ங்கள் ர஢ம஡மலும் ணமட பருணம஡ம் 50,000 ஋ன்஢து உண்கணடமர஡! இப்஢டிதிருக்க, MLM பிதம஢ம஥த்டயல் ணட்டும் ரசரும்ர஢மது சய஧ ஆதி஥ங்கள் ஜசலுத்டயபிட்டு ஢ி஦கு ஜச஧ரப ஜசய்தமணல் ஋ப்஢டி ஜபற்஦ ஜ஢஦ ன௅டினேம்? ஆகரப ணமடம் எரு ஜடமகககத உங்கள் பசடயக்ரகற்஢ ஜச஧பிட்டு கற்றுக் ஜகமள்ந ன௅டிஜபடுங்கள். ஌ஜ஡஡ில், ன௅டிஜபடுத்டபக஥த்டமன்
 28. 28. பனய ஠஝த்டயச் ஜசல்஧ ன௅டினேம். ஢திற்சயதில் அப஥பர் டய஦கணக்ரகற்஢ பநர்ச்சய கயக஝க்கும். ஆ஡மல், அக஡பரும் ன௅டிவு ஜசய்த ரபண்டிதது ஢திற்சய கம஧த்கடத்டமன். ஢஧க஡ ஋ண்ஞி ண஡ம் டடுணம஦மணல் ஌ற்றுக் ஜகமள்ரபமணம எரு பரு஝ம் ஢திற்சய ஜ஢஦஧மம் ஋஡! ஌ஜ஡஡ில், டற்ர஢மகடத உங்கநது பமழ்க்கககத ஠஝த்டத் ரடகபதம஡ பருணம஡ம் ஜ஢஦ டமங்கள் ஢திற்சய ஋டுத்ட கம஧த்கட ஋ண்ஞிப்஢மருங்கள். ஢ி஦கு சயந்டயத்துப்஢மருங்கள். உங்கநது பமழ்க்ககத்ட஥ம் உத஥க்கூடித பருணம஡ம் (50,000) ஜ஢஦ 52 பம஥ம் ஋ன்஢து ஋நிகணதம஡துடமர஡! இ஡ி, ஠யச்சதணமக அக஡த்து ஢திற்சயகல௃க்குண (Traning) ஜசல்஧ ரபண்டும். ஋஡ ன௅டிஜபடுத்டயருப்஢ீர்கள். ஋ப்஢டிச் ஜசல்஧ ரபண்டும் ஋஡வும், ஋ன்஡ ரடகபகள் ஋஡வும் ஜடரிந்து ஜகமள்நவும். ணல்டி ஜ஧பல் ணமர்க்ஜகட்டிங் பிதம஢ம஥த்டயல், ட஡ி ஠஢஥மக டக஧கர னமக ஠யன்஦மலும் சமடயக்க ன௅டிதமடகபககந குழுபமக ஜசதல்஢ட்டு சு஧஢ணமக சமடயக்க ன௅டினேம். குழு ஋ன்஢ஜடன்஡ ண஡ிடர்கள் கூட்஝ம். ஠ீங்கந ணற்஦ ண஡ிடர்ககநக் கபர்ந்து ணமற்஦ ரபண்டும். இட஦கு ன௅டயல் ஠ீங்கள் ணம஦யத்டமர஡ ஆக ரபண்டும். இகடத்டமன் Change your attitude ஋஡ அனகமக கூறுகயர஦மம். உடம஥ஞணமக, எருபர் ஏட்டு஠ர் ஢திற்சயக்கு, ஋஧க்ரிசயதன் ஢திற்சயக்கு, ணருத்துபர் ஢திற்சயக்கு, பிகநதமட்டின் ஢திற்சயக்கு ஋ப்஢டி ஜசல்கயன்஦஡ர்? அடற்குரித ரடமற்஦ன௅ம், உக஝, உ஢க஥ங்கள் (Tools) உ஝ன்டமர஡. ஠க஝ன௅க஦தில் உள்ந சமடம஥ஞ பி஫தம்டமர஡! இது ர஢ம஧த்டமன் ணக்ககநக் கபரும் MLM பிதம஢ம஥த்டயற்குரித ஠ல்஧ உக஝, க஝, ஫ூ, Tools அபசயதம். இத்து஝ன் பிக஥பில் ஠ீங்கள் ணற்஦பர்கல௃க்கு ஢திற்சய அநிக்கப்ர஢மகய஦ீர்கள். ஋஡ரப க஝ரிதில் அக஡த்கடனேம் கு஦யப்ஜ஢டுப்஢து ணயக ணயக அபசயதம்.
 29. 29. ரணலும், ஢ல்ரபறு ஠யக஧திலுள்ந ண஡ிடர்கள் இகஞந்து ஜசதல்஢டும் ஢திற்சயக் கூ஝ம் எரு ச஥ஞம஧தம் ர஢ம஧த்டமன். கு஦யத்ட கம஧த்டயல் ஢திற்சய ஜடம஝ங்குபது உங்கநது ர஠஥ந்டப஦மகணதில் டமன் உள்நது. 100 ர஢ர் ஢ங்குஜ஢றும் கூட்஝த்டயல் உங்கநமல் 1/2 ணஞி ர஠஥ம் டமணடணம஡மல் 100X1/2 = 50 ணஞி ர஠஥ம் இனப்ன௃ ஌ற்஢ட்டுபிடுணல்஧பம? ஋஡ரப, உங்கள் ண஡டயல் Training Started at.. O’ clock ஋ன்று கருடமணல் Train Started at.. O’ clock ஋஡ ஋ப்ர஢மதுரண ஋ண்ணுங்கள். ஢திற்சயக்கு ன௅ட஧யல் ஜசல்஢பர் ஠ீங்கநமகத்டமன் இருப்஢ீர்கள். அடுத்து, ஢திற்சயக்கு ஜசல்஧ ஌ற்஢டும் டக஝ககந ஜபல்஧ ரபண்டும். ண஡டயல் ஌ற்஢டும் டக஝, சூழ்஠யக஧தமல் ஌ற்஢டும் டக஝, இதற்ககதமல் ஌ற்஢டும் கட ஋஡ ஢ல்ரபறு டக஝ககநத் டமண்டி஡மல்டமன் ஢திற்சயக் கூ஝த்டயற்ரக ஜசல்஧ ன௅டினேம். ஌ஜ஡஡ில், சமக்கு, ர஢மக்கு ஜசமல்லும் சன௅டமதத்டயர஧ரத ஢ி஦ந்து பநர்ந்துள்ந எவ்ஜபமருபருக்கும் ணயகவும் ஢ிடித்ட பி஫தம் ஋ன்஡ ஜடரினேங்கநம? ஜடரிதமது, ன௅டிதமது, ஢னயகத ணற்஦பர் ணீ து சுணத்துடல் ர஢மன்஦கபகள்டமன். ஋ன்஡ங்க ரகம஢ம் பருகய஦டம? சயந்டயத்துப் ஢மருங்கள். ஠மம் சமக஧தில் ஠஝ந்து ஜசன்று ஜகமண்டிருக்கும்ர஢மது எரு கல்஧யல் ஠ணது கமல் ஢ட்டு கமதணக஝ந்டவு஝ன் ஋ன்஡ ஜசமல்கயர஦மம்? கல் இ஝த்துபிட்஝து. ஋ன்று ஢னயகத கல் ணீ து சுணத்துகயர஦மரண! ன௅டிதமது, ஜடரிதமது ஋ன்஦மல் அப்ர஢மது சும்ணம இருக்க஧மம். ன௅டினேம், ஜடரினேம் ஋ன்஦மல் அடற்குரித ஜசதக஧ச் ஜசய்த ரபண்டுரண! ஋஡ரப, ஜபற்஦யதமநர்கள் கம஥ஞங்கள் கூ஦ ணமட்஝மர்கள். கம஥ஞங்கள் கூ஦யக் ஜகமண்ர஝திருப்஢பர்கள் ஜபற்஦யதமந஥மகணமட்஝மர்கள். ஠ணது பமழ்க்ககரத பிகநதமட்டு ர஢ம஧த்டமன். ஜபற்஦யதக஝ந்டமல் ர஢மற்றுபமர்கள். ரடமல்பிதக஝ந்டமல் தூற்றுபமர்கள். பமழ்க்ககனேம் MLM பிதம஢ம஥ன௅ம், ஏட்஝ப்஢ந்டதத்டயல் எரு பககதம஡ டக஝ ஏட்஝ம் ர஢மன்஦துடமன். ரபகணமக ன௅ன்ர஡஦ ரபண்டும். சணரதமசயடணமக டக஝ககநத் டமண்஝ ரபண்டும். ணீ ண்டும் ரபகணமக டக஝ககந ……
 30. 30. லாழ்க்மெ஬ில் MLM லி஬ாபா஭த் ில் ஆ஬ி஭ம் மடக்ெல்யப்பா! எவ்ஜபமரு டக஝க்கல்லும் உ஡க்ரகமர் ஢டிக்கல்஧ப்஢ம! ஋஡ப் ன௃஦ப்஢டுங்கள் ஢திற்சயக்கு! ன௃டயத ஜபற்஦யக்ஜகமடு கட்஝஧மம். உங்கநது ஜ஢தரில். ஠ீங்கள் ஋டக஡ ஢ி஥ச்சக஡ ஋஡ கூறுகய஦ீர்கரநம, அகட உங்ககநப் ர஢மன்஦ ணற்ஜ஦மருபர் சர்ப சமடம஥ஞணமக ஜசய்து ன௅டித்டயருப்஢மர். சமடக஡ ன௃ரிந்டயருப்஢மர். இடய஧யருந்து ஋ன்஡ ஜடரிகய஦து. ஢ி஥ச்சக஡கல௃க்குத் டீர்வு கண்஝மல் சமடக஡டமன். Problem Vs Solutions = Adventures, ஢ி஥ச்சக஡கல௃க்குத் டீர்வு ஋ங்ரக கய஝க்கும்? ஠யச்சதணமக ஢திற்சயக் கூட்஝த்டயல்டமன். MLM பித஢ம஥த்டயல் ஢திற்சயதில், ஢திற்சய ஜ஢று஢பர் அடக஡ சரிதமக ஠க஝ன௅க஦ப்஢டுத்தும் ஜ஢மழுது ணயக்க்குறுகயத கம஧த்டயர஧ரத ஢தற்சயதநிப்஢ப஥மக ணம஦ ன௅டிதம். ஋஡ரப, ஢திற்சயக்கு ஜசல்லும் பிற்஢க஡தமநர் ட஡து கல்பித் டகுடய ஜசல்பமக்கு, ர஢மன்஦பற்க஦ ஜ஢மருட்஢டுத்டமணலும், ஢திற்சயதநிப்஢ரின் அனு஢பத்டயக஡னேம், சமடக஡ககநனேம் கருத்டயல் ஜகமண்டும், ஜசமந்ட சயந்டக஡ககந எதுக்கயபிட்டு ஜசமல்பகடக்ரகட்஝மல் ஠யச்சதம் ஜபற்஦யடமன். ஠ீங்கள் ரடர்ந்ஜடடுக்கும் ஢ள்நி சய஦ப்஢ம஡டமக இருந்டமல் ஋ப்஢டி ஠ீங்கள் அடயக ணடயப்ஜ஢ண்கள் ஋நிடமக ஜ஢஦ இதலுரணம, அடர஢ம஧ ஋ந்டப் ஢தற்சயதமநரி஝ம் ஢திற்சய ஜ஢றுகய஦ீர்கரநம அபர் ணட்டும் சமடக஡தமந஥மக இருந்டமல் ர஢மடமது. அபர் ஢஧க஥ சமடக஡தமந஥மக உருபமக்கயத஥மக இருக்க ரபண்டும் ஋ன்஢து ணயக ணயக ன௅க்கயதம். ஌ஜ஡஡ில், ஜபற்஦யதமநர்கள் ஢ி஦ப்஢டயல்க஧; உருபமக்கப்஢டுகய஦மர்கள். Winners are not born, they are made ஋ன்஢ரட உண்கண. ஋஡ரப, ஢திற்சய ஜ஢஦ச் ஜசல்லும் எவ்ஜபமருபருக்கும் கற்றுக்ஜகமள்ல௃ம் ன௅ன் கற்஦து ககதநவு கல்஧மடது உ஧கநவு ஋ன்஢கட உஞர்ந்து ன௃ரிந்து ன௅ழு ஈடு஢மட்டு஝ன் அ஦யந்து ஜகமள்ந ரபண்டும்.

×