Mlm வியாபாரம்

401 views

Published on

In Tamil

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
401
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mlm வியாபாரம்

 1. 1. ஫னம் விரும்பும் பணம் MLM வி஬ாபா஭ம் ஜ஛தச்சயத்஥ம குணர஥சன் MLM ஆர஧மசகர்
 2. 2. பமழ்க்கககத ஢ஞத்டமல் அநக்கும் கம஧ம் இது.பமழ்க்ககதில் ன௅ன்ர஡றுபது ஋ன்஢து ஢ஞம் ரசர்ப்஢டயல் ணட்டுணல்஧ ஋ன்று பமடயட்஝மலும், ஜசல்பம் ரசர்஢கடனேம் ரசர்த்துத்டமன் ன௅ன்ர஡ற்஦த்கடக் கஞக்கய஝ ரபண்டினேள்நது.ஜசல்பம் ரசர்க்க ஠மம் ஜசய்னேம் ஜடமனயல் ஠யதமதணம஡டமக இருக்கரபண்டும் ஋ன்஦ எரு பக஥தக஦ ணட்டும் கபத்துக் ஜகமள்ந஧மம். இன்று பிக஥பமக ஜசல்பம் ரசர்க்க பிரும்ன௃ம் ஢஧ரும் ணல்டி ஜ஧பல் ணமர்க்ஜகட்டிங் ஋ன்னும் பிதம஢ம஥த்டயல் ஈடு஢ட்டு பருகய஦மர்கள்.஋஡ரப MLM ஢ற்஦யத சய஧ ஜடநிவுககநத் டருபது ஠ணது க஝கணதமகய஦து. இடயல் கூ஦ப்஢டும் ஜசய்டயகள் ஠க஝ன௅க஦தில் உள்ந ஢஧ ஠யறுப஡ங்கள் கக஝஢ிடிக்கும் அடிப்஢க஝ பி஫தங்கள் ணட்டுரண.இந்டத் ஜடமனய஧யல் ஈடு஢஝ பிரும்ன௃ரபமர், ரணற்ஜகமள்நரபண்டித டயட்஝ணய஝ல், அபற்ர஦மடு இருக்க ரபண்டித உற்சமக ண஡ப்஢மன்கண ஋கடனேம் ஋டயர்ஜகமள்ல௃ம் துஞவு ர஢மன்஦ பனயகமட்டுடல்ககநத் ட஥ரப இந்டத் ஜடம஝ர். ஫ல்டி லயலல் ஫ார்க்லெட்டிங் பற்மி஬ புதும஫த் ல ாடர்.. ண஡ிட஡ின் பமழ்க்ககக்கு ஢ஞம் அபசயதம்டமன்.஢ஞரண பமழ்க்ககதில்க஧ ஋ன்஦மலும் ஢ஞம் இல்஧மட பமழ்க்கக ருசயக்கமது.இடக஡த்டமன் ‚ஜ஢மருநில்஧மர்க்கு இவ்வு஧கயல்க஧‛ ஋஡ பள்ல௃பரும் சுட்டிக் கமட்டினேள்நமர். ண஡ிடன் பிரும்ன௃ம் ஢ஞம் ஠யச்சதணமக ர஠ர்கணதம஡ பனயதில் பந்டமல் ணட்டுரண ண஡ிட஡மல் ஠யம்ணடயதமக அனு஢பிக்க ன௅டினேம்.஋஡ரப ஢ஞம் பரும் பனய ஠ல்பனயதமக இருப்஢து அபசயதம்.஢ஞம், ன௃கழ், ஢டபி, ஢மதுகமப்ன௃, ண஡ணகயழ்வு, ஠யம்ணடய ஆகயத அக஡த்தும் என்று ரச஥ கயக஝த்டமல் ஋ப்஢டிதிருக்கும்? ஠யக஡டமர஧ ண஡சு ன௄ரிப்஢க஝கய஦டல்஧பம, இது சமத்டயதணம ஋஡ ரடமன்றுகய஦டல்஧பம, சமத்டயதரண ஋஡ உங்கல௃க்கு உறுடய கூ஦ரப இந்ட ன௅தற்சய.
 3. 3. ரணற்கு஦யப்஢ிட்஝ அக஡த்தும் கயக஝த்து, சமடம஥ஞ ண஡டன் சமடக஡தமந஥மக, இரு஢த்டயரதம஥மம் த௄ற்஦மண்டில் உள்ந ணயகச்சரிதம஡ பனய ‚ணல்டி ஜ஧பல் ணமர்க்கட்டிங்‛ ஋ன்னும் பிதம஢ம஥ம். அ஧மவுடீனும் ஜடரினேம்.அற்ன௃ட பிநக்கு ஢ற்஦யனேம் ஜடரினேம்.஠மம் எவ்ஜபமஎருபரும் பமழ்க்ககதில் பிரும்ன௃பகடஜதல்஧மம் அக஝த உடவும் இரு஢த்டயஜதமன்஦மம் த௄ற்஦மண்டின் அற்ன௃ட பிநக்குடமன் இந்ட ணல்டி ஜ஧பல் ணமர்ஜகட்டிங் (MLM) பிதம஢ம஥ம். ணற்஦பர்ககந ன௅ன்ர஡஦ச் ஜசய்து, ஠மன௅ம் ன௅ன்ர஡ற்஦ணக஝ந்து உதர் ஠யக஧கத அக஝த உடவும் அற்ன௃டணம஡, இந்ட பிதம஢ம஥த்கட ண஡ிட கு஧ம் அ஦யந்து ன௃ரிந்து, பி஝ம ன௅தற்சயனே஝ன் ஈடு஢ட்டு, பமழ்பில் உதர் ஠யக஧கத அக஝த பனயகமட்டும் சய஦யத ஢ஞிதின் ஜடம஝க்கரண இது. 21ம் ஠மற்஦மண்டில் ஜகமடிகட்டிப் ஢஦க்கும் MLM பிதம஢ம஥த்கட ஜடரிந்து ஜகமள்பகட பி஝, ன௃ரிந்து ஜகமள்பது ணயகவும் அபசயதம்.ன௅ட஧யல் ஢஧ ஠யறுப஡ங்கள் MLM பிதம஢ம஥ம் ஋ன்஦ ஜ஢தரில் டங்கநது பிதம஢ம஥ பக஧கத பசய கபர்ச்சயதமல் ணதங்கும் ஢஧க஥ ணதக்கய ஜகமஞ்ச ீ கம஧த்டயல் ஢஧ ண஝ங்கு ஢ஞத்கட அபர்கள் சம்஢மடயத்து பிடும் அ஢மத஠யக஧ டற்ர஢மது ஌ற்஢ட்டுள்நது. நீங்ெள் MLM லி஬ாபா஭ம் லெய்யும் முன் ெலனிக்ெ வலண்டி஬மல 1. MLM ஠யறுப஡ம் – ஋த்டக஡ பரு஝ அனு஢பம் உள்நது - ரபறு ஌டமபது ஠மடுகநில் இடற்கு ன௅ன் ஠க஝ஜ஢ற்று பருகய஦டம. – ஋வ்பநவு ஜசமத்து ணடயப்ன௃ Turn over உக஝தது.- ஋ப்஢டிப்஢ட்஝ ஜ஢மருள்ககந சந்கடக்கு அ஦யன௅கப்஢டுத்துகய஦து. 2. அந்ட ஠யறுப஡ம் எரு கம஧ அபகமசம் ஜகமடுத்து, ஜசதல்஢஝மட உறுப்஢ி஡ர்கள் கட்டித ன௅ழுத் ஜடமகககதனேம் டயருப்஢ி அநிக்கய஦டம? 3. WDSA – World Direct Selling Association IDSA – Indian Direct Selling Associatio இபற்஦யன் அனுணடயனே஝ன் இதங்குகய஦டம?
 4. 4. 4. ஋வ்பநவு ஠஢ர்கள் உங்கல௃க்கு ஜடரிந்து இந்ட ஠யறுப஡த்டயன் னெ஧ம் பநணம஡ பமழ்க்கககத அக஝ந்துள்நமர்கள்? 5. அந்ட ஠யறுப஡ம் அடன் டதமரிப்ன௃ ஜ஢மருள்ககந MLM டயட்஝ம் னெ஧ம் ணட்டும் பிற்஢க஡ ஜசய்து பருகய஦டம? (Exclusively) அல்஧து ட஡து ஜ஢மருட்ககந ஜபநிணமர்க்ஜகட்டிலும் பி஦஢க஡ ஜசய்கய஦டம? 6. ணக்கல௃க்கு டயரும்஢, டயரும்஢ ரடகபப்஢டும் ஜ஢மருள்ககந பனங்குகய஦டம? அல்஧து எருபர் எருன௅க஦ ணட்டுரண பமங்கும் ஜ஢மருள்ககந பனங்கய஦டம? 7. MLM டயட்஝த்டயன் னெ஧ம் ணக்கநி஝ம் ரசரும் ஜ஢மருள்கநில், எருரபகந அபர்கல௃க்கு ஢ிடிக்கமபிடில் ன௅ழுத் ஜடமககதிக஡னேம் டயருப்஢ி பனங்கக்கூடித Return Policy உள்நடம? 8. ஋ந்ட ஠யறுப஡ம் அபர்கநது ஜ஢மருள்ககநப் ஢ற்஦யத ன௅ழு பிப஥ங்ககநனேம் ஢திற்சயதின் னெ஧ம் பிற்஢க஡தமநர்கல௃க்குத் ஜடரிதப்஢டுத்துகய஦து. 9. MLM டயட்஝ம் அந்ட ஠யறுப஡த்டயல் ஢ி஥ணீ டு ன௅க஦தில் ஢ஞச் சங்ககய஧ய Money chain சுனற்சய ன௅க஦ இதுர஢ம஧ இல்஧மணல் இருக்கய஦டம? இபற்க஦ஜதல்஧மம் ஆ஥மய்ந்து ரசருடல் ஢தன்டரும். ஆகரப, ஋ப்஢டி +2 ஢டிக்க எரு ஠ல்஧ ஢ள்நிகதத் ரடர்ந்ஜடடுக்கயர஦மரணம, அதுர஢ம஧ MLM ஜசய்பது ஋ன்஦மலும்,ரணற்கூ஦யத அக஡த்கடனேம் அ஧சய ஆ஥மய்ந்து ஠ல்஧ ஠யறுப஡த்கடத் ரடர்ந்ஜடடுப்஢து ஠ணது ஜ஢மறுப்ன௃. குறுகயத கம஧த்டயல் ஠யக஦ ஢ஞம் பந்து ரசரும் ஋ன்஦ ஆர்பத்து஝ன், அபச஥ணமக ஠ண்஢ர்கநின் கபர்ச்சய ர஢ச்சுக்ககந ணட்டும் ஠ம்஢ி MLM பிதம஢ம஥மத்டயல் ஈடு஢ட்டு ரடமல்பி அக஝ந்டபர்கள் ஢஧ர். கப஡ன௅஝ன், பிரபகத்து஝ன், ன௅ன்ஜ஡ச்சரிக்ககனே஝ன் கப஡ித்து ஜபற்஦யணமக஧ சூடிதபர்கள் சய஧ர஥. ஋஡ரப, பினயப்ன௃ஞர்வு ஌ற்஢டுத்துபது ஠ணது க஝கணதமகும்.
 5. 5. அக஡த்கடனேம், ஆ஥மய்ந்து சரிதம஡ ஠யறுப஡த்கட ரடர்ந்ஜடடுத்து, இகஞந்து பிட்டீர்கள்! இ஡ி ஋ன்஡ ஜசய்பது? ணக்கநில் இ஥ண்டு பகக உண்டு. என்று, ஠஝ப்஢கடப் ஢மர்த்துக் ஜகமண்டிருப்஢பர்கள். இ஥ண்டு, ஠஝ப்஢டற்குக் கம஥ஞணமதிருப்஢பர்கள். இடயல், ஠ீங்கள் ஋ந்ட பகக? ன௅டிவு ஜசய்னேங்கள். எவ்ஜபமன்க஦ப் ஢ற்஦யனேம் ஆ஥மய்ச்சய ஜசய்஢பர்கள் ஠யச்சம் ஢ஞம் சம்஢மடயக்க ன௅டிதமது. MLM துமம஬ில் ஒருலர் லலற்மி லபம இ஭ண்டு லிள஬ங்ெள் முக்ெி஬ம் 1. அபசயதணம஡ ரடகப (Needs) 2. உறுடயதம஡ ஠ம்஢ிக்கக (Faith) அடமபது, அபசயதணம஡ ரடகப X உறுடயதம஡ ஠ம்஢ிக்கக = டன்஡ம்஢ிக்கக ‚டன்஡ம்஢ிக்கக‛ உக஝த எருபன் ஠யச்சதம் ஜபற்஦ய ஜ஢றுபமன். டன்஡ம்஢ிக்கக ஌ற்஢஝ ட஡து ரடகப ஋ன்஡ ஋ன்஢கடத்ஜடநிபமக அ஦யந்டயருத்டல் ணயகவும் அபசயதம். அடுத்து, டமன் ஜசய்தப்ர஢மகும் MLM பிதம஢ம஥த்டயன் ணீ து உறுடயதம஡ ஠ம்஢ிக்கக ஜகமண்டு ஜசதல்஢஝ல் ணயக ணயக அபசயதம். MLM பிதம஢ம஥த்டயல் ஈடு஢ட்஝மல் ஠மம் ரகமடீஸ்ப஥ன் ஆக ன௅டினேம் ஋ன்஦ உறுடயனே஝ன் ஈடு஢஝ ரபண்டும். ஫னி னின் வ மலெள் 1. ஋஡து குடும்஢ம் பசயக்க ஏர் அனகம஡ ஠ல்஧ படு ரடகப. ீ 2. குனந்கடககந அபர்கநது டய஦கணக்ரகற்஢ ஢டிக்க கபக்க ரபண்டும்.
 6. 6. 3. பங்கயதில் ஠ணது ஢மதுக்கமப்ன௃, ணருத்துப ஜச஧பிற்கமக இருப்ன௃ ரடகப. 4. ஜசௌகரிதணம஡ ஢தஞத்டயற்கு எரு கமர் ரடகப. 5. சன௅டமத அந்டஸ்து ரடகப. 6. ணற்஦பர்கல௃க்கு உடபி ஜசய்தவும், சனெக ரசகபனேம் ஜசய்தவும் ஢ஞம் ரடகப. 7. ஜபடு஠மடுககநச் சுற்஦யப் ஢மர்க்க பி஥ம்஢ி஡மல் அடற்கு஢ஞம் ரடகப. 8. Residual, Royalty – பருணம஡ம் ரடகப. 9. அக஡பரும் ர஢மற்஦த்டக்க ஠ல்஧ ன௃கழ், ஢டபி, உதர் ஠யக஧ ரடகப. இதுபக஥ ரபக஧திலும், பிதம஢ம஥த்டயலும் இ஥வு, ஢க஧மக உகனத்து, ணயஞ்சயதது என்றுணயல்க஧. ஋ந்டக் க஡வும் ஠யக஦ரப஦பில்க஧. ஋஡ரப, அக஡த்கடனேம் டரும் அன௅டசு஥஢ி, அட்சத ஢மத்டய஥ம் ஆ஡ MLM பிதம஢ம஥த்டயல் உகனப்க஢ப் ர஢ம஝ ரபண்டும். அந்ட உகனப்ன௃ம் உறுடயதம஡ ஠ம்஢ிக்ககனே஝ன் கூடித உகனப்஢மக இருக்க ரபண்டும். உறு ி஬ான நம்பிக்மெ எ ன் ஫ீ து வ மல? 1. ஠ணது ஠யறுப஡த்டயன் ணீ து. 2. ஠ணது ஠யறுப஡த்டயன் ஜ஢மருள்கள் ணீ து. 3. ஠ணது ஠யறுப஡த்டயன் பிதம஢ம஥ டயட்஝த்டயன் ணீ து. 4. ஠ணது குடும்஢த்டயன் ணீ து 5. ஠ம்ணீ து. 6. ஠ம் ஋டயர்கம஧த்டயன் ணீ து உறுடயதம஡ ஠ம்஢ிக்கக இருக்க ரபண்டும். ரணற்கண்஝பற்஦யல் ஋ன்க஦க்கு ன௅ழுகணதம஡, உறுடயதம஡ அகசக்க ன௅டிதமட, ஠ம்஢ிக்கக உங்கல௃க்கு பருகய஦ரடம அன்று ன௅டல் ஜபற்஦யத் டயருணகள் உங்கள் ஢க்கரண.
 7. 7. ஠ணது ஋டயர்கம஧ம், அடுத்ட ந்டமண்டுகநில் ஋ப்஢டி இருக்க ரபண்டும் ஋஡ டீர்ணம஡ிக்க ரபண்டும். ஠ணக்கு ஋ன்஡ ரடகப ஋஡ சரிதமக ஜடரிதமபிட்஝மல் பமழ்பில் ஜபற்஦ய ஜ஢஦ இத஧மது. ஋஡ரப, ஋ன்஡ ரடகப ஋஡ ன௃ரிந்து, அடக஡ ஠ம்ணமல் அக஝த ன௅டினேம் ஋ன்஦ உறுடயதம஡ ஠ம்஢ிக்ககனே஝ன் ஜசதல்஢மட்஝மல் ஜபற்஦ய ஠யச்சரண! இனி லலற்மிப் பாம ஬ில் நமடப஬ில்லது பற்மி..இமைந் எம யும் ொ ிக்கும்! மெெள் MLM ஢ற்஦யனேம், ஋ந்ட ணமடயரி ஠ல்஧ ஠யறுப஡த்டயல் இகஞபது ஋ன்஢து ஢ற்஦யனேம், ஠ணது ரடகபகதப் ஜ஢மறுத்தும், உறுடயதம஡ ஠ம்஢ிக்கககதப் ஜ஢மறுத்தும் ஜபற்஦ய -அக஝தமநம் ஋ன்஢கடனேம் க஝ந்ட இடனயல் ஢மர்த்ரடமம்.MLM பிதம஢ம஥த்டயல் ணட்டும்டமன் ணற்஦பர்கநின் ஜசதல்஢மடுகள் னெ஧ம் ஠ணக்கு ஜபற்஦ய கயக஝க்கும்.டய஡சரி எரு கு஦யப்஢ிட்஝ர஠஥ம் பி஝மன௅தற்சய உ஝ன் ஜசதல்஢ட்஝மல் ஜபற்஦ய ஠யச்சதம்.ஆகரப ஜபற்஦யக்கு பனய ஜடரிந்து ஜகமண்஝மல் ரகமடீஸ்ப஥஥மக஧மம். லலற்மிக்கு உரி஬லறி ஠ணது கககநின் ஢஧ம் ஍ந்து பி஥ல்கநின் ஢஧த்கடப் ஜ஢மறுத்டயருப்஢துர஢மல் ஜபற்஦யஜதனும் சயக஥த்கட அக஝த ரடகபதம஡கபகள். 1. ஆகசகல௃ம், ஋டயர்கம஧ க஡வுகல௃ம் 2. கு஦யக்ரகமள் 3. டன்஡ம்஢ிக்கக 4. டயட்஝ணயட்டு ஜசதல்஢டுடல் 5. சயன்஡ சயன்஡ டயதமகங்கள்.
 8. 8. ஆமெெள், எ ிர்ொய ெனவுெள் கு஦யப்஢ிட்஝ எரு சய஧ர஥ ஜபற்஦யக்கு ஜசமந்டக்கம஥ர்கநமக உள்ந஡ர். ஢஧ர஢க஥ ஜபற்஦யத் டயருணகள் டயரும்஢ிப் ஢மர்ப்஢ரட இல்க஧. ண஡ிட பமழ்பில் பிக஝ கயக஝த்டய஝ம ணர்ண பிடுககட இதுடமன் ன௃ரிதமட ன௃டயர் இதுபமகத்டம஡ிருக்க஧மம். ஜபற்஦யதமநர்கள் ஢஧ரின் ஜ஢மதுபம஡ குஞம் ஋ன்஡ ஋ன்று கப஡ித்டமல், அக஡பருரண ஋டயர்கம஧த்கடப் ஢ற்஦ய ஆகசனே஝ன் க஡வு கமண்஢மர்கள். ஋டயர்கம஧த்டயல் டமங்கள் ஠யக஡ப்஢து ஠஝ந்ரட டீ஥ ரபண்டும் ஋஡ உறுடய ஜகமண்டு உகனத்து ஠யச்சதம் ஜபற்஦யக஝஢பர்கரந சமடக஡தமநர்கள். உடமஞணமக ஜ஢மதுபமழ்பில் எரு MGR, பிகநதமட்டு உ஧கயல் எரு சச்சயன், ஜடமனயல் துக஦தில் எரு G.D. ஠மனேடு, கண்டு஢ிடிப்஢ில் எரு ஋டிசன், கபிகடதில் எரு கண்ஞடமசன் ஋ன்று இன்னும் ஢஧ ரணகடகள். ஋஡ரப, கு஦யப்஢ிட்஝ ஆகச, க஡வு஝ன் இந்ட MLM பிதம஢ம஥த்டயல் ஈடு஢஝ ரபண்டும். குமிக்வொள் கு஦யப்஢ிட்஝ பிருப்஢ணம஡ ஆகச, க஡வு ஆகயதபற்க஦ கு஦யப்஢ிட்஝ கம஧த்டயற்குள் அக஝த ஋ண்ணுபரட கு஦யக்ரகமள். அடிக்கடி கமணும் க஡ரப கு஦க்ரகமநமக ணமறும். கு஦யக்ரகமள் இல்஧மணல் ஜசதல்஢டுபது கு஦ய஢மர்க்கமணல் அம்ன௃ பிடுபது ர஢ம஧வும், கு஦ய஢மர்க்கமணல் சுடுபது ர஢ம஧வும் பஞம஡ ஜசத஧மகயபிடும். ீ ஆகசககநனேம், க஡வுககநனேம் ஠ய஛ணமக்குபரட கு஦யக்ரகமள். இடயல் குறுகயத கம஧, ஠ீண்஝கம஧ கு஦யக்ரகமள்ககந டயட்஝ணயட்டு டங்கள் கண் ஢மர்கபதில் ஢டும்஢டி ஋ழுடய கபத்துக்ஜகமண்டு ஜசதல்஢ட்டு ஜபற்஦யதக஝கய஦மர்கள். சமடக஡தமநர்கள்.
 9. 9. ன்னம்பிக்மெ ஋டயலும் ஜபற்஦ய ஜ஢஦ அடிப்஢க஝ரத டன்஡ம்஢ிக்ககடமன். டன்஡ம்஢ிக்கக ஢ற்஦ய இக்கட்டுக஥ இந்ட இடனயல் ஜபநிபருபது அ஥சருக்கு ணகு஝ம் சூட்டுபதுர஢ம஧ இதல்஢மக அகணந்துள்நது. உங்கநமல் ஋ன்க஦க்கு ன௅டினேம் ஋ன்று ன௅ழுண஡து஝ன் ஠ம்ன௃கய஦ீர்கரநம அப்ர஢மதுடமன் ஜபற்஦ய கயட்டும். ஜபற்஦ய ஋னும் எநி, டீ஢ம் பி஝ டன்஡ம்஢ிக்கக எரு தூண்டுரகமல். எவ்ஜபமரு ண஡ிடனும் ஜபற்஦ய ணமக஧ சூ஝ பிரும்ன௃கய஦மன். இக஝தில் ஌ற்஢டும் டற்கம஧யக டக஝ககந ஢டிக்கட்டுகநமக ஋ண்ணு஢பர஡ இறுடயதில் ஜபற்஦யதமந஡மகய஦மன். எருபன் பமழ்பில் ஜபற்஦ய ஜ஢஦ ஜ஢ரிதும் உந்துசக்டய என்னால் முடியும் என்பது ான். எவ்ஜபமருபருக்கும் ஌டமபது எரு ன௅ன்ர஡ற்஦த்கட ஋ண்ஞி ன௅தற்சயக்ககதில் டன்஡ம்஢ிக்கக உள்நபர்கள் ணட்டுரண பி஝ம ன௅தற்சய ஜசய்து ஜபற்஦யதக஝கய஦மர்கள். ன௅தற்சயக்கும் பி஝ம ன௅தற்சயக்கும் சய஦யத பித்டயதமசம் டமன் ஋஡ ஋ண்ஞமடீர்கள். பி஝ம ன௅தற்சயதமல் ணட்டுரண ஠யச்சதணம஡ ஜபற்஦ய கயக஝க்கும். ன௅டினேம்! உங்கநமல் ன௅டினேம்! ஠யச்சதணமக ஠ம்ன௃ங்கள்! ஜபற்஦ய ஜ஢஦஧மம்! ிட்ட஫ிட்டு லெ஬ல்படு ல் உறுடயதம஡ ஆகச, க஡வு, டன்஡ம்஢ிக்கக, கு஦யக்ரகமல௃஝ன் டயட்஝ணயட்஝மல்டமன் ஜபற்஦யகத அக஝தன௅டினேம். டயட்஝ணய஝மடபர்கள் ரடமல்பிதக஝கய஦மர்கள். ரடமல்பிதக஝தமடபர்கள் டயட்஝ணயடுகய஦மர்கள். ஋ங்ரக ஜசல்஧ப் ர஢மகயர஦மம் ஋ன்று டயட்஝ணய஝மணல் ஊருக்கு ஜசல்லுடல் கூ஝ இத஧மது. ஢஧ரும் பரு஝மபரு஝ம் பிடுன௅க஦கத ஋ப்஢டி ஜச஧பனயக்க஧மம் ஋஡ டயட்஝ணயடுகய஦மர்கள். பருணம஡த்டயற்குள் ஜச஧வு ஜசய்த (஢ட்ஜ஛ட்) டயட்஝ணயடுகய஦மர்கள். ஆ஡மல் ஜபற்஦யதமநர்கள்
 10. 10. ஜ஢மருநமடம஥ சுடந்டய஥ம் கயக஝க்க டயட்஝ணயடுகய஦மர்கந. பருணம஡த்கட ண஝ங்குகநில் ஜ஢ருக்க டயட்஝ணயடுகய஦மர்கள். சரிதம஡ ஜசதல் டயட்஝த்து஝ன் கு஦யப்஢ிட்஝ கம஧க்ஜகடு கபத்துக்ஜகமண்டு ஜசதல்஢டுடர஧ டயட்஝ணயட்டு ஜசதல்஢டுடல் ஆகும். உங்கநது ஋ல்஧மபிடணம஡ ஆகசககநனேம், ஋டயர்கம஧ க஡வுககநனேம் ஠யக஦ரபற்஦க்கூடித டயட்஝த்கட ஢மர்க்கர ஦யர்கள். ஌ன் இந் பிதம஢஥மத்கடச் ஜசய்த ரபண்டும் ஋ன்று உஞர்ந்ட஢ின், ன௃ரிந்ட஢ின் இடக஡ ஠ீங்கள் ஋ப்஢டி ஜசதல்஢டுத்ட ர஢மகய஦ீர்கள்? உண்கணதில், ஠மன் டீபி஥ணம஡ பி஝மன௅தற்சயகத ஋஡து க஡வுகள் ஠யக஦ரப஦ ரணற் ஜகமள்கயர஦஡ம ஋ன்று எவ்ஜபமரு ஜபற்஦யதமநரும் டன்க஡த்டமர஡ சுத஢ரிரசமடக஡ ஜசய்து ப஥ ரபண்டும். ஆம். டீபி஥ணமக பி஝ன௅தற்சயனே஝ன், கு஦யக்ரகமல௃஝ன், டன்஡ம்஢ிக்ககனே஝ன் டயட்஝ணயட்டு ஜசதல்஢஝ ன௅டிஜபடுத்டமல் இந்ட ஜடம஝ர் உங்கல௃க்கு ஢க்க ஢஧ணமக பனயகமட்டிதமக அகணனேம். வந஭வ஫ ந஫து லெல்லம் ண஡ிட கு஧த்டயற்கு ஋ந்டபிட ஢மகு஢மடுணயன்஦ய அக஡பருக்கும் சம்ணமக இக஦பம஡ல் அநிக்கப்஢ட்டுள்ந ஜசல்பம் கம஧ ர஠஥ம் டமன். டய஡சரி 86,400 ரூ஢மய் எவ்ஜபமரு ண஡ிடனுக்கும் கயக஝க்கய஦து. அப்஢டிதம஡மல் ஠ீங்கல௃ம் ஢ஞக்கம஥ர்டமர஡? ஋ன்஡ குனப்஢ணமக இருக்கய஦டம? சந்ரடகணயல்க஧, ஠ீங்கல௃ம் டய஡சரி 86,400 ரூ஢மய் ஜ஢ற்றுக்ஜகமண்டுடமன் இருக்கய஦ீர்கள். ஋ப்஢டி? 1 ஠மள் = 24 ணஞி ர஠஥ம் X ணஞி = 60 ஜ஠மடிகள் = 86400 ஜ஠மடிகள் இடக஡ ஢தன்஢டுத்து஢பர்கள் ஢ஞக்கம஥ர்கள் ஆகயன்஦஡ர். இடன் அருகண ஜடரிதமடபர்கள் பறுகணதில் பமடுகயன்஦஡ர். ஠ீங்கள் பமழ்க்ககதில் ஜபற்஦ய ஜ஢஦ ரபண்டுணம஡மல் ன௅டல்ல் கற்க ரபண்டிதது ர஠஥ ஠யர்பமகம் (Time Management). ர஠஥த்கட ஢தன்஢டுத்து஢பர்கள் Vs ர஠஥த்டயன் அருகண ஜடரிதமடபர்கள்.
 11. 11. உகனப்஢மநிகள் VS ரசமம்ர஢஦யகள், ஜபற்஦யதமநர்கள் Vs ரடமல்பிதமநர்கள், சமடக஡தமநர்கள் Vs சமடம஥ஞணம஡பர்கள். அக஡த்து பமய்ப்ன௃கல௃ம் அக஡பருக்கும் இருந்டமலும், ஌ன் ஋ல்ர஧ம஥மலும் ன௅ன்ர஡஦ ன௅டிதபில்க஧? சரிதம஡ ர஠஥த்கட டயட்஝ணய஝மகணடமன். ஋஡ரப, இன்று ன௅டல் டயட்஝ணயடுங்கள். ஠மகந ஋ன்஡ ஜசய்தப்ர஢மகயர஦மம் ஋஡ ன௅ன்கூட்டிரத டயட்஝ணயடுங்கள். உங்கநின் ர஠஥த்டயன் ணடயப்க஢ ன௅ட஧யல் ஠ீங்கள் உஞருங்கள். எரு பரு஝த்டயன் அருகண +2 ரடர்பில் டப஦ய பிட்஝ ணமஞபனுக்குத் ஜடரினேம். எரு ணமடத்டயன் அருகண சம்஢நத்கட டப஦ பிட்஝ ஊனயதருக்குத் ஜடரினேம். எரு பம஥த்டயன் அருகண பம஥ப் ஢த்டயரிககதின் ஆசயரிதருக்குத் ஜடரினேம். எரு஠மநின் அருகண, ஢ந்த் அன்று ஢மடயக்கப்஢ட்஝ அக஡பருக்கும் ஜடரினேம். எரு ணஞி ர஠஥த்டயன் அருகண ர஢மக்குப஥த்து ஜ஠ரிச஧யல் ணமட்டிக்ஜகமண்஝பருக்குத் ஜடரினேம். எரு ஠யணய஝த்டயன் அருகண இ஥திக஧ டப஦ பிட்஝பர்கல௃க்குத் ஜடரினேம். எரு பி஡மடிதின் அருகண ஸ்஝ம்ப்க஢ ரகமட்க஝பிட்஝ கயரிக்ஜகட் ப஥ர்கல௃க்கு ஜடரினேம். ீ எரு பி஡மடிதில் த௄஦யல் எரு ஢ங்கு ர஠஥த்டயன் அருகண எ஧யம்஢க் ஏட்஝ப் ஢ந்டத ப஥ர்கல௃க்குத் ஜடரினேம். ீ ஌ஜ஡஡ில், இபர்கல௃க்குக்ஜகல்஧மம் ஜபற்஦ய அக஝பது ஋ன்஢து ர஠஥த்கட ஢தன்஢டுத்துபது ஋ன்஦ ஜசத஧யல் அ஝ங்கயனேள்நது.
 12. 12. ஢஧ர் ஋஡க்கு ர஠஥ணயல்க஧. ஠மன் ஜ஥மம்஢ ஢ி஬ய ஋஡ ஜ஢ருணயத்த்து஝ன் கூறுபமர்கள். உண்கணதில் ஢மர்த்டமல் அபர்கல௃க்கு ர஠஥ ஠யர்பமகம் ஢ற்஦ய ஜடரிதபில்க஧. ஋஡ரப ர஠஥த்டயன் அருகணகதப் ன௃ரிந்து உஞர்ந்து ஜசதல்஢ட்஝மல் அக஡பரும் ஜபற்஦யஜ஢஦஧மம். இந்ட ர஠஥த்கட ஢தன்஢டுத்துபடயல், ரபக஧க்கு ஜசல்஢பர்கள் டய஡சரி 8 ணஞி ர஠஥ ரபக஧. 8 ணஞி ர஠஥ம் தூக்கம் ஜசமந்ட ரபக஧ ஋ன்஦மலும் கூ஝ ணற்ஜ஦மரு 8 ணஞி ர஠஥த்கட டயட்஝ணயடுபது இல்க஧. ஜ஢மழுது ர஢மக்கயல் ஜச஧பிட்டு பிடுகயன்஦஡ர். பிதம஢ம஥ம் ஜசய்஢பர்கள் டய஡சரி 16 ணஞி ர஠஥ம் ரபக஧ ஜசய்து ஢மர்த்டமலும் அபர்கள் ரடர்ந்ஜடடுத்துக்கும் பிதம஢ம஥த்கட ஜ஢மறுத்து ஠ஷ்஝ம், க஝ன், ஠ஷ்஝ம், ஧ம஢ம் ர஢மன்஦ ணமறு஢மடுகள் ஌ற்஢டுகய஦து. ன௅ட஧யல் கு஦யப்஢ிட்஝டயல் ஋ந்ட பிட ன௅ன்ர஡ற்஦ன௅ம் ஌ற்஢஝ பமய்ப்஢ில்க஧. இ஥ண்஝மபடயல் அடயகணமக உகனத்து, ஜடம஝ர்ந்து உகனத்து பந்டமல் ணட்டுரண ன௅ன்ர஡ற்஦ம் ஌ற்஢டும். இடயல் ஠யக஧ணம஦ய ஢ின்஡க஝வும் ஌ற்஢஝஧மம். சரி இதுடமர஡ ஋ங்கல௃க்குத் ஜடரினேம். ரபஜ஦ன்஡ ஜசய்த ன௅டினேம்? ஋ன்஦ உங்கநது ரகள்பிகல௃க்கு சரிதம஡ ஢டயல்டமன் ஋ன்னும் ன௃துகணதம஡ பிதம஢ம஥ம். ன௅ட஧யல் சய஦யது கம஧ம் ணற்஦பர்கல௃க்கமக ஠ீங்கள் உகனப்க஢ப் ர஢மட்டுபிட்஝மல் பமழ்஠மள் ன௅ழுபதும் அபர்கள் னெ஧ணமக உங்கள் பமழ்க்ககதில் ன௅ன்ர஡஦ம் அக஝த஧மம். ெின்ன ெின்ன ி஬ாெங்ெள் இந்ட MLM பிதம஢ம஥த்டயல் எவ்ஜபமருபரும் ஜபற்஦யதக஝த சய஧ சய஦யத டயதமகங்ககந, பிட்டுக் ஜகமடுக்கும் ண஡ப்஢மன்கணனே஝ன் ஜசய்த ரபண்டும். ணற்஦ பிதம஢ம஥ங்கநில் ஢ஞரண ன௅டலீடு. ஆ஡மல் MLM பிதம஢ம஥த்டயல் ர஠஥ன௅ம் அ஦யவும் ன௅டலீடு.
 13. 13. ஋஡ரப, ன௅ட஧யல் கற்றுக்ஜகமள்நரபண்டும். ஢ி஦கு ணற்஦பர்கல௃க்கு ஜசமல்஧யக் ஜகமடுக்கரபண்டும். அபர்ககந ணற்஦பர்கல௃க்கும் சல்஧யக் ஜகமடுக்கம் அநவுக்கு டதமர்஢டுத்ட ரபண்டும். இகடத்டமன் Learn, TEach, Develop to Teach othes ஋ன்஢மர்கள், இடற்கும் அடயக ர஠஥ம் எதுக்க ரபண்டும். ஋஡ரப, ஌ற்க஡ரப ரபறு ஜடமனயல் ஜசய்து பரு஢ப஥கள் MLM ல் ஈடு஢டும் ன௅ன்஡ர஥ ஜ஢மழுதுர஢மக்கு, குடும்஢த்து஝ன் ஜச஧பிடும் ர஠஥ங்ககந எதுக்க்கய MLM பிதம஢ம஥த்கட பநர்ச்சயதக஝த ஜசய்த ன௅டினேணம? ஌ன்? சயந்டயத்து ரடர்ந்ஜடடுக்கவும். சரி, இதுர஢ம஧ டயதமகங்கள் ஜடம஝ர்ந்து பமழ்஠மள் ன௅ழுபதும் ஜசய்தணுணம? அப்ர஢மது ர஠஥ன௅ம் ஢ஞன௅ண கயக஝க்கும், ஋ன்கய஦மர்கரந? ஋஡ குனப்஢ணமக உள்நடம? சற்றுப் ஜ஢மறுங்கள். அடுத்ட ணமடம் ஜடம஝ருரபமம். இமைந் ெ஭ங்ெள் எம யும் ொ ிக்கும். (ல ாடர்ந்து முன்வனறுவலாம்) ஋ல்஧மபிடணம஡ ஆகசககநனேம், ஋டயர்கம஧ க஡வுககநனேம் ஠யக஦ரபற்஦க்கூடித ணல்டி ஜ஧பல் ணமர்க்ஜகட்டிங் பிதம஢ம஥த்கட கு஦யக்ரகமல௃஝ன், டன்஡ம்஢ிக்ககனே஝ன், ர஠஥ ஠யர்பமகத்து஝ன், டயட்஝ணயட்டு பி஝ம ன௅தற்சய ஜசய்டமல் ஠யச்சதணமக ஜபற்஦ய ஜ஢஦஧மம் ஋ன்஢கட அ஦யந்து ஜகமண்டீர்கள்.ர஠ர்கணதம஡ பனயதில், அநபற்஦ ஢ஞன௅ம், அடக஡ அனு஢பிக்கத் ரடகபஆ஡ ர஠஥ன௅ம் என்஦மக கயக஝க்கும் அற்ன௃த்த்கடப் ஢மர்க்க஧மம். வந஭ம் நல்ய வந஭ம் ஜ஢ரும்஢ம஧மர஡மர் ஋ந்டக கமரிதம் ஜசய்படம஡மலும் ர஠஥ம், கம஧ம், சகு஡ம், ஛மடகம் ஢மர்த்ரட ஜசய்கயன்஦஡ர். ஋ன்஡ ஜசய்பது ஢஧ரும் ஜசய்படமல் ஢னக்கணகம ணம஦யபிட்஝து. இட஡மல் டய஦கணசம஧யகள் கூ஝ ஌டமபது எரு சூழ்஠யக஧தில் டடுக்கப்஢ட்டு பிடுகயன்஦஡ர்.
 14. 14. ‘ககர஥கக ஢மர்த்து ஜசதல்஢டுபக஡ பி஝ ககர஥கக ரடத உகனப்஢஡ரப ஜபற்஦ய ஜ஢஦ ன௅டினேம்’ உகனப்஢பனுக்கு ஋ல்஧ம ர஠஥ன௅ம் ஠ல்஧ ர஠஥ம்டமன். இக஦ப஡மல், இவ்வு஧கயல் ஢ி஦ந்ட அக஡பருக்கும் ஢மகு஢மடின்஦ய சம்ணமக ஜகமடுகப்஢ட்டுள்ந 24 ணஞி ர஠஥ ஜசல்பத்கட ஢தன்஢டுத்து஢பர்கள் ஜசல்பந்டர்கள் ஆகய஦மர்கள். ர஠஥ரண ர஢மடபில்க஧ ஋஡ உகனப்஢பன் ன௅ன்ர஡஦ய ஜபற்஦ய ஜ஢றுகய஦மன். ர஠஥ரண ர஢மகபில்க஧ ஋஡ ன௃஧ம்ன௃஢பன் ஜ஢மழுகட பரஞ ீ கனயக்கய஦மன். இ஥ண்டு பககதம஡ ண஡ிடர்கல௃ம் இருந்து ஜகமண்டுடமன் இருப்஢மர்கள். ஠ீங்கள் ஋ப்஢டி இருக்கப் ர஢மகய஦ீ஥கள் ஋஡ ன௅டிஜபடுங்கள். கம஧த்ரட ஢திர் ஜசய்! கமற்றுள்நர஢மரட தூற்஦யக்ஜகமள்! ஋த்டக஡ ரகமடி ஜகமடுத்டமலும் ர஢ம஡ கம஧ ர஠஥ம் டயரும்஢ கயக஝க்கமது. ஋஡ ர஢மடயத்டமலும் ஋டற்கும் ஛மடகத்கட ன௃஥ட்டிப் ஢மர்த்து பிடுரபமம் ஋஡ உள் ண஡சயல் ஋ண்ணு஢பர்கள்கூ஝ துஞிந்து ஈடு஢஝஧மம். இந்ட MLM பிதம஢ம஥த்டயல் ஌ன் ஜடரினேணம? MLM பிதம஢ம஥ம் ஋ன்஢து எரு கூட்டு ன௅தற்சய (Team work) எரு குழுபமக ஜசதல்஢ட்டு அக஡ப஥ன் சய஦யத ன௅தற்சயதமல் ணயகப்ஜ஢ரித ஧ம஢த்ட அ஝ந்து அப஥பர் உகனப்஢ி஦கு ஌ற்஦ ஧ம஢த்கட அக஝ந்து அப஥பர் உகனப்஢ிற்கு ஌ற்஦ ஧ம஢த்கட ஢கயர்ந்து ஜகமள்ல௃ம் சுடந்டய஥ணம஡ பிதம஢ம஥ம். ஋த்டக஡ ர஢ருக்கு இந்ட பிதம஢ம஥த்டயட்஝த்கட ன௃ரித கபத்து உங்கள் குழுபில் இகஞந்து ஜசதல்஢஝ கபக்கய஦ீர்கரநம அடக஡ப் ஜ஢மறுத்து உங்கள் பருணம஡ன௅ம் அங்கர கம஥ன௅ம், ஜபற்஦யனேம் கயக஝க்கும்.
 15. 15. MLM பிதம஢மம் டமன் ன௃டயரட டபி஥ இந்ட டத்துபம் ஠ணக்ஜக஧மம் ஌ற்க஡ரப ஜடரிந்டயருக்கும் பி஫தங்கள்டமன். ஋ன்஡ஜபன்று ஢மர்க்க஧மணம. ணற்஦பர்ககந ன௅ன்ர஡஦ச் ஜசய்டமல், ஠மன௅ம் ன௅ன்ர஡஦஧மம். என்று ஢ட்஝மல் உண்டு பமழ்வு கூடி பமழ்ந்டமல் ரகமடி ஠ன்கண. ஊர் கூடி஡மல் ரடர் இழுக்க஧மம். ஊ஥மர் ஢ிள்கநகத ஊட்டி பநர்த்டமல் டன் ஢ிள்கந டமர஡ பநரும். ஢சயத்டபனுக்கு ணீ ன் ஜகமடுப்஢கட பி஝ ணீ ன் ஢ிடிக்க கற்றுக்ஜகமடுக்கவும். என்று஢டுரபமம்! எற்றுகணதமக ஜசதல்஢டுரபமம்! ஜபற்஦ய ஜ஢றுரபமம்! ன௅டிதம்! ன௅டினேம்! உ஧கக டயருத்ட உன்஡மல் ன௅டினேம்! ஋஡ரப, உங்கல௃஝ன் இகஞந்து ஜசதல்஢டு஢பர்கநில் சுக்஥டயகசக்கம஥ர்கல௃ம் ஠யக஦த இருப்஢மர்நமட஧மல், உங்கநது ர஠஥த்கடப் ஢ற்஦ய கபக஧ப்஢஝மணல் ன௅டிஜபடுக்க ரபண்டிதது ஠ீங்கள்டமன். வந஭மும் பைமும் எவ்ஜபமருபரும் ரபக஧, ஜடமனல் பிதம஢ம஥ம் ஋஡ டங்கநது ர஠஥ ஜசல்பத்கட ஜச஧பிடுகய஦மர்கரந ஋டற்கமக? ஢ஞம் சம்஢மடயப்஢டற்கமகத்டமர஡? இது ணறுக்க ன௅டிதமட உண்கணடமர஡! ஆ஡மல் பருணம஡த்டயல் டமன் ஋த்டக஡ பித்டயதமசங்கள். ஌கன, ஠டுத்ட஥ம், ஢ஞக்கம஥ர் ஋ன்஦ ஢மகு஢மடுகள் சற்ர஦ சயந்டயனேங்கள்! ர஠஥ம் ஋ன்஦ பிகட அக஡பரி஝ன௅ம் சம்ணமக உள்நது. பிகடதிக஡ பிகடக்கும் ண஡ பதல்டமன் ரபறு஢டுகய஦து. ஌ன் சரிதம஡ பனயகமட்டுடல் இல்஧மத்டமல்டமர஡! ஢மகு஢மடுககந டகர்த்ஜட஦யத உங்கல௃க்கமகரப ஢ி஦ந்துள்ந குனந்கடடமன் இந்ட MLM பிதம஢ம஥ம்.
 16. 16. குக஦ந்ட ன௅டலீடு + டய஡சரி எரு ணஞி ர஠஥ உகனப்ன௃ + டன்஡ம்஢ிக்ககனே஝ன் கூடித பி஝மன௅தற்சய + அனு஢பணயல்஧ம உங்ககந பனய ஠஝த்டயச் ஜசல்஧ எரு டக஧கண + உங்கநமலும் ணற்஦பர்ககந பனய஠஝த்ட ன௅டினேம் ஋ன்஦ சுதன௅ன்ர஡ற்஦ம் + ர஠ர்கணதம஡ பனயதில் ஢மதுகமப்஢ம஡ பருணம஡ம் + ன௃துகணதம஡ சுடந்டய஥ம் ர஢மன்஦கபகள் இகஞந்ட பம஡பில்டமன் ணல்டி ஜ஧பல் ணமர்க்ஜகட்டிங் பிதம஢ம஥ம். ஢ஞம் சம்஢மடயக்க ர஠஥த்கடச் ஜச஧பிடுடல் ரபக஧க்கு ஜசல்஢பர்கல௃க்கு ர஠஥ம் இருக்கும். ஢ஞம் இருக்கமது. ஜசமந்டத் ஜடமனயல் / பிதம஢ம஥ம் ஜபற்஦யக஥ணமக ஜசய்஢ப஥கல௃க்கு ர஠஥ம் இருக்கமது. ஢ஞம் ஠யக஦த இருக்கும். இகப இ஥ண்டிலுரண ண஡ ஠யம்ணடயதம஡ பமழ்க்கக கயக஝க்கமது அல்஧பம? இப்஢டி கற்஢க஡ ஜசய்து ஢மருங்கரநன்! ஜடம஝ர்ந்து ஢மதுகமப்஢ம஡ பருணம஡ம். அடக஡ ஜச஧பிட்டு குடும்஢த்து஝ன் ணகயன ரடகபதம஡ ர஠஥ம் இ஥ண்டுரண உங்கல௃க்கு ஜசமந்டணம஡மல் ‘ஜசமர்க்கம் பந்டது ஠ணக்கு’ ஋஡ச் ஜசமல்஧ ஆ஡ந்ட கூத்டம஝஧மம்டமர஡. கு஦யப்஢ிட்஝ கம஧ம் டயட்஝ணயட்டு உகனப்஢ிக஡ MLM பிதம஢ம஥த்டயல் பிகடத்டமல் ஢ி஦கு அந்ட உகனப்஢ின் ஢஧க஡ பமழ்஠மள் ன௅ழுபடம் ரடகபப்஢டும் ஜ஢மழுஜடல்஧மம் ஢ஞ அறுபக஝தமக ஜசய்த஧மம். சுருக்கணமக ன௃ரினேம் பககதில் ஋டுத்துக் கூ஦ய஡மல் MLM பிதம஢ம஥ம் ஜடன்க஡ ண஥ம் பநர்ப்஢து ர஢ம஧த்டமன். ஜடன்க஡ ண஥த்டயக஡ப் ஢ற்஦யத் ஜடரிதமட ஠஢ர் ஍ந்து பரு஝ம் கனயத்து ஢஧ன் டருணம? ஋஡ சந்ரடகப்஢ட்டு ரகட்஢து ர஢ம஧ அர஠க ணக்கள் சந்ரடகணமக MLM பிதம஢ம஥த்கட ஠யக஡ப்஢து டப஦யல்க஧. ஆ஡மல், ஜடரிந்டபர்கநி஝ம் பிநக்கண ரகட்கமணல் டப஦ம஡ ன௅டிவு ஋டுப்஢து சரிதல்஧.
 17. 17. ர஠஥ன௅ம் ஢ஞன௅ம் கயக஝த்து பமழ்பிக஡ அனு஢பிக்க ன௅டிகய஦து. இது இந்ட பிஆ஢ம஥டயல்ணட்டுரண சமத்டயதணமகுண. ஌ஜ஡஡ில், இந்ட ன௅க஦ பிதம஢ம஥ம் உ஧கயல் அ஦யன௅கப்஢டுடப்஢ட்டு 50 ஆண்டுகல௃க்கு ரண஧மகய஦து. ஠ல்஧ ஠யறுப஡ங்கநில் இகஞந்டபர்கள் ஢஧ர் ஧ட்சமடய஢டயகநமகவும், சய஧ர் ரகமடீஸ்ப஥ர்கள் ஆகவும் உருபமகயனேள்ந஡ர். ஠ணது ஠மட்டிற்கு ஠க஝ன௅க஦ப்஢டுத்டப்஢ட்டு ஏரிரு ஆண்டுகள் ணட்டுரண ஆகயனேள்நடமல் அக஡பரும் ஠ம்஢ிக்ககனே஝ன் ஌ற்றுக் ஜகமள்பமர்கநம? சற்று சய஥ம்ம் டமன். ஌ஜ஡஡ில் ணக்கநமல் உ஧கம் உருண்க஝ ஋ன்஦பர்க்கு உகடடமன் கயக஝த்து. ஢஦க்கும் பிணம஡ம் கண்஝஦ந்டபக஥ க஢த்டயக்கம஥ன் ஋ன்஦஡ர். அ஭யம்கசதில் ஆனேடத்கட ஜபல்஧஧மம் ஋ன்஦டற்கு ஠ம்஢ ணறுத்ட஡ர். ஆ஡மல், சய஧ கம஧ங்கல௃க்குப் ஢ின்஡மல் இகபகள் சமடக஡கநமக ஢ம஥மட்஝ப்஢ட்டு சரித்டய஥த்டயல் இ஝ம் ஜ஢ற்஦஡. ஋ந்ட ஠ல்஧ ணமற்஦ங்ககநனேம் அக஡த்து ண஡ிடர்கல௃ம் உ஝ர஡ ஌ற்றுக்ஜகமள்படயல்க஧. அக஡பருக்கும் இது சய஦ந்டது ஋ன்று ன௃ரினேம் பிசதங்கள் அடற்கு ன௅ன்஡ர஥ எரு சய஧ருக்கு ணட்டும் ஠ம்஢ிக்கக ஌ற்஢டுத்தும். அபர்கநமல் ஋நிடயல் உதர்஠யக஧கத அக஝த ன௅டினேம். சரி, அக஡பருக்கும் ன௃ரினேம்ர஢மது ன௃ரிதட்டும், ன௅ட஧யல் ன௃ரிந்டபர்கல௃க்கு பனய கமட்டுரபமம். அக஡பருக்கும் ஌ற்஢டும் ஠யதமதணம஡ சந்ரடகம் அடுத்டது ஋ன்஡.. பிதம஢ம஥த்டயல் ஜபற்஦ய ஜ஢று஢பர்கல௃க்கு ஋ப்஢டி ணமடம ணமடமம் இவ்பநவு பருணம஡ம் கயக஝க்கும்? அந்ட ஠யறுப஡த்டம஥மல் ஜடம஝ர்ந்து ஜகமடுக்க ன௅டினேணம? இமைந் ெ஭ங்ெள் எம யும் ொ ிக்கும்.
 18. 18. ர஠஥ன௅ம் ஢ஞன௅ம் என்஦மக ஋ப்஢டிக் கயக஝க்கும் ஋ன்஢கடத் ஜடரிந்து ஜகமண்டீர்கள். இப்ர஢மது MLM -ல் ஜபற்஦ய ஜ஢று஢பர்கல௃க்கு ஋ப்஢டி ணமடம் ரூ. 50,000/எரு ஧ட்சம் ஋஡ பருணம஡ம் ஏரிரு ஧ட்சம் ஋஡ பருணம஡ம் ஏரிரு பரு஝ங்கநில் கயக஝க்கய஦து? ஜடம஝ர்ந்து பனங்க ஠யறுப஡த்டமல் ன௅டினேணம? ணற்஦ ஋த்டக஡ரதம பிதம஢ம஥ங்கநில் ணயகப் ஜ஢ரித ன௅டலீடு ஜசய்து ஢஝மட஢மடு஢ட்஝மலும் இது ர஢மன்஦ பருணம஡ம் பருபடயல்க஧ரத? ஋ன்று உங்கள் ண஡டயல் ரடமன்றுபது ஠யதமதணம஡ சந்ரடகங்கரந! ஜடநிவு஢டுத்தும் ஢ஞிதில் எரு சய஦யத ன௅தற்சயரத இத்ஜடம஝ர்… இந்ட ணல்டி ஜ஧பல் ணமர்க்ஜகட்டிங் பிதம஢ம஥த்கடனேம், ஠க஝ன௅க஦தில் உள்ந ணற்஦ பகக பிதம஢ம஥த்கடனேம் எப்஢ிட்டுப் ஢மர்க்க஧மம். ஠ீங்கள் ஜடநிவு஝ன் ன௃ரிந்து ஜகமள்படற்கமக. ஠க஝ன௅க஦ பிதம஢ம஥த்டயற்கு அடயக ன௅டலீடு, ன௅ன் அனு஢பம், அடயக ர஠஥ம், ரபக஧கு ஆட்கள், சம்஢நம், அலுப஧க பம஝கக, ஜடமக஧ர஢சய, ணயன்சம஥ம் ர஢மன்஦ ஜச஧வுகள் உண்டு. ரணலும், ஢஧ர் எர஥ ஜடமனயக஧ ரணற்ஜகமண்஝மல் ர஢மட்டிகள் ரடமன்஦ய பருணம஡ங்கள் குக஦ந்து ஢மதுகமப்஢ற்஦ ஠யக஧ ஌ற்஢டும் சூழ்஠யக஧ உள்நது. MLM லி஬ாபா஭த் ிற்கு ரணற்கூ஦யத ஋துவுரண ரடகபதில்க஧. டய஡சரி ஏரிரு ணஞி ர஠஥ உகனப்ன௃ ணட்டும் ர஢மதுணம஡து. கயக஝க்கக் கூடித ஠ன்கணகரநம ஌஥மநம். அபற்஦யல் ன௅க்கயதணம஡கப ஢மதுகமப்ன௃஝ன் கூடித ஢஥ம்஢க஥ பருணம஡ம், சுதன௅ன்ர஡ற்஦ம், ஌஥மநணம஡ ஠ண்஢ர்கள், அங்கர கம஥ம், ரணலும், குழு அகணப்ன௃ ன௅க஦தில் ர஢மட்டிகள் இல்க஧ ஋ன்஦ சூழ்஠யக஧. ன௅டல் பகக ஠க஝ன௅க஦ பிதம஢ம஥த்கடக் கப஡ினேங்கள். டதமரிப்஢பர்ககநபி஝வும், உ஢ரதமகயப்஢பர்ககந பி஝வும் இ஧ம஢ம் அக஝஢பர்கள் இக஝தில் உள்நபர்கள்டமர஡! க஝ந்ட னென்று
 19. 19. த௄ற்஦மண்டுகநமக இந்டயதமபில் இந்ட ன௅க஦ பிதம஢ம஥ம்டமன் ஠஝ந்து பருகய஦து. இட஡மல் ஢஧ ரகமடி ணக்கநின் ஢ஞம் எரு கு஦யப்஢ிட்஝ இ஝த்டயற்ரக ர஢மகய஦து. சய஧ர் ணட்டுரண ஢ஞக்கம஥ர்கநமகவும் ஢஧ர் ஌கனகநமகவும் இருப்஢து இட஡மல்டமன். ரண஧ம், பிநம்஢஥த்டயற்கு ஋஡ ஠மஜநமன்றுக்கு ஠ணது ஠மட்டில் ஜச஧பிடும் ஜடமகக ஋வ்பநவு ஜடரினேணம? ணயகவும் குக஦வுடமன் ரூ. 700 ரகமடி ரூ஢மய். எவ்ஜபமரு ட஡ி ண஡ிட஡ி஝ணயருந்தும் டய஡சரி ரூ. 7/஠ணக்குத் ஜடரிதமணர஧ரத ஋டுக்கப்஢டுகய஦து. பிநம்஢஥ங்கநில் பரும் ஸ்஝மர்கல௃க்கு ஠மம் அக஡பரண ஥சயகர்கள்டமன். அபர்கள் ஜசய்னேம் ரபக஧கல௃க்கு உரித ஜடமகக ர஠஥டிதமக்க் கயக஝க்கய஦து. அது ணட்டுணன்஦ய ஠மம் பமங்கும் எவ்ஜபமரு ஜ஢மருல௃க்கும் பிக஧ ஌ற்஦ப்ப்ட்டு அதுவும் அபர்கல௃க்கு ஜசல்கய஦து. சயந்டயத்துப் ஢மருங்கள்! பி஫தம் ணயகவும் சரரித஬ம஡து ஋ன்஢து உங்கல௃க்ரக ஜடரினேம்! இந்ட பிதம஢ம஥த்டயட்஝த்டயல் சய஧ ஢ஞக்கமர்ர்கள் கட்டுப்஢மட்டில் ஢ல்஧மதி஥க்கஞக்கம஡ டய஦கணசம஧யகள் ஢ம்஢஥ணமக சுனன்று உகனத்துக்ஜகமண்டு இருப்஢மர்கள். அபர்கல௃க் டய஦கணனேம் உகனப்ன௃ம் அபர்கநது பமழ்க்கக ஠஝த்ட ஢தன்஢டுரண டபி஥ பமழ்க்ககத் ட஥த்கட (Life Style) ணமற்஦ய அகணக்கப் ஢தன்஢஝மது. ஋ன்஡ ஌ற்றுக்ஜகமள்ந ரபண்டித உண்கணடமர஡? சரி, ஠மன௅ம் இவ்பகக பிதம஢ம஥ம் ஌டமபது என்஦யல் ஈடு஢஝஧மம் ஋ன்஦மல் ன௅டிகய஦ கமரிதணம? சயல்஧க஦ பிதம஢ம஥மத்டயற்ரக சய஧ ஧ட்சங்கள் ரடகபப்஢டுகய஦ சூழ்஠யக஧தில், ஜணமத்ட பிதம஢ம஥ம் ஋ல்஧மம் ஋ட்஝மக்க஡ிடமன். கபக஧ப்஢஝ ரபண்஝மம். டக஧பித்டமன் ஋஡ டக஧கதத் டமழ்த்டயக்ஜகமள்ந இது இக஦பன் பகுத்ட டயட்஝ணயல்க஧.
 20. 20. டமன் ஏய்ஜபடுக்கும் ர஠஥த்டயலும் சந்டய஥ன் னெ஧ணமக இருகநப் ர஢மக்க எநிபசும் சூரிதக஡ப்ர஢ம஧, இரடம உங்கல௃க்கமக உடயத்துபிட்஝து ணல்டி ஜ஧பல் ணமர்க்ஜகட்டிங் பிதம஢ம஥ம். ஢஧க஥ ஢ஞக்கம஥ர்கநமக ன௃஦ப்஢ட்டிருக்கு MLM பிதம஢ம஥ம் ஋ன்஡ஜபன்று ஢மர்க்க஧மணம? ‚஢ர்கர்‛ ‚஢ி஬ம‛ ர஢மன்஦ ரணக஧ ஠மட்டுச் சயற்றுண்டிககந டமதமரிப்஢டயல் Rqykkrock ன௅டிசூ஝ம ணன்஡ர். டயடீஜ஥஡ எரு சயந்டக஡ அபருக்குத் ரடமன்஦யதது. ட஡க்குத் ஜடரிந்ட பிதம஢ம஥ னேத்டயதிக஡ ஏய்வு ர஠஥ங்கநில் ஌ன் ஢ி஦ருகும் கற்஢ித்து, அடன்னெ஧ம் அபர்கல௃க்கும், ட஡க்கும் பருணம஡ம் பருணமறு ஜசய்தக்கூ஝மது ஋ன்று ஋ண்ஞி஡மர். அடமபது, அ஥ச ஢஥ம்஢க஥, ன௃த்டகம் ஋ழுதும் ஋ழுத்டமநர்கள், இகச அகணப்஢மந஥க் ர஢மன்஦பர்கல௃க்கு எரு ன௅க஦ ஜசய்ட ரபக஧க்கு கம஧ஜணல்஧மம் பருணம஡ம் (Royalty) ஥மதல்டி / ஢஥ம்஢க஥ பருணம஡ம் கயக஝க்கய஦டல்஧பம? அதுர஢ம஧ ப஥ ரபண்டும் ஋ன்஦ ட஡து க஡பிற்கு ஜசதல்படிபம் டந்டமர். சுகபதமக டதமரித்டல், பிற்஢க஡ ஜசய்டல், ணக்ககந கபருடல், ர஢மன்஦ ஜடமனயல் த௃ணுக்கங்ககந எர஥ எரு ஠ய஢ந்டக஡னே஝ன் கற்஢ித்டமர். ட஡து ஜசமந்ட பிதம஢ம஥த்கட கப஡ித்துக் ஜகமண்ர஝ டய஡சரி எரு ஠஢ருக்கு கற்஢ித்டமர். இன்று 20,000 -த்டற்கும்அடயகணம஡ அநபில் ஢஧ ஠மடுகநில் ணயகப் ஢ி஥஢஧ணமக ஜசதல்஢டுத்துபரும் அடயபிக஥வு சயற்றுண்டி ஠யக஧தம் (Fast Food) உருபமகயதது இப்஢டித்டமன். Raykrock இப்ர஢மது உதிரு஝ன் இல்க஧. அப஥து சந்டடயகள் ரடம஥தணமக எரு கக஝தின் னெ஧ம் Raykrok ஠ய஢ந்டக஡ப்஢டி கயக஝க்கும் ஜடமகக ரூ. 20,00,000 (இரு஢து ஧ட்ச) ரூ஢மய்கள். ஠ய஢ந்டக஡ ஋ன்஡ ஜடரினேணம? Raykrock ஆர஧மசக஡ப்஢டி ஜடமனயல் ன௅க஦கதப் ஢ின்஢ற்஦ ரபண்டும். கயக஝க்கும் ஧ம஢த்டயல் 2% அபருக்கு பனங்கய஝ ரபண்டும்.
 21. 21. ஢மருங்கள் ஋வ்பநவு ஋நிகண! ஆச்சரிதம்! இடக஡த்டமன் Bata, Arun, Subiksha, NIIT, APTECH ர஢மன்஦ ஠ணக்குத் ஜடரிந்ட ஠யறுப஡ங்கல௃ம் ஢ின்஢ற்஦ய பருகயன்஦஡ர். இந்த்ட டயட்஝த்டயன் ஜ஢தர் Franchise Marketing ஋ன்஢டமகும். ணமர்க்ஜகட்டிங்கயல் இது எரு பகக. இடயல் எருபர் ட஡து ஜடமனயல் அனு஢பத்கட எரு ஜடமககக்கு பிற்஢க஡ ஜசய்கய஦மர். இகட பி஝வும் சய஦ப்஢ம஡ ணமர்ஜகட்டிங் டயட்஝ம் டமன் MLM பிதம஢ம஥ம். ஋ப்஢டி? Franchise Marketingற்கு ஜ஢ரித னெடலீடு ரடகபப்஢டும். ரணலும் Franchise Marketing–ல் Franchise ஆக ஜசதல்஢டு஢பர் அப஥து ஜடமனயல் டய஦கணகத, அனு஢பத்கட பிற்஢க஡ ஜசய்து ஢஧ ண஝ங்கயல் ஢ஞம் ஈட்஝ பனயதில்க஧. இவ்லமெ லி஬ாபா஭த்ம லிட ஫ிெச் ெிமப்பானது ான் Multi Level Markieting (பல்நிமய லர்த் ெம்) Network Marketing (லமயபின்னல் லர்த் ெம்) என்பது. இந்ட ன௅க஦தில் ஜ஢மருகந உற்஢த்டய ஜசய்஢பர்கள் ர஠஥டிதமக உ஢ரதமகயப்஢மநர்கல௃க்கு பிற்஢க஡ ஜசய்கய஦மர்கள். உடம஥ஞணம, ஜசல்பணடய ஋ன்஦ த௃கர்ரபமர் அபருக்குத் ரடகபப்஢டும் ஜ஢மருள்ககந பமங்கயப் ஢தன்஢டுத்டய, அடன் ட஥ம், சயக்க஡ம், ஋நிடயல் ஢ி஦ருகும் பிற்க஧மம் ஋஡ உஞருகய஦மர். உ஝ர஡, உற்஦மர், உ஦பி஡ர், ஠ண்஢ர்கல௃கு அ஦யன௅கம் ஜசய்கய஦மர். த௃கர்ரபம஥மகத் ஜடம஝ங்கய அபர஥ பி஠யரதமகஸ்ட஥மகய஦மர். எரு ட஡ி ண஡ிடர் ஢குடய ர஠஥த்டயல் ஋வ்பநவு ஜ஢மருள்ககந பிற்஢க஡ ஜசய்த ன௅டிதம்? ஋஡ரப, எவ்ஜபமரு பி஠யரதமகஸ்டரும் ட஡க்கு அடுத்ட ஠யக஧ பி஠யரதமகஸ்டர்ககந உருபமக்கய டதமர் ஜசய்கய஦மர்கள். எவ்ஜபமருபரும் சய஦யத அநபில் உ஢ரதமகயத்தும், பிற்஢க஡ ஜசய்தும், ஜசதல்஢஝ ஜடம஝ங்கும்ர஢மது ணக஧தநவு ஜ஢மருட்கல௃ம் பிற்று பிடுகய஦து. ஆணமம், 100% ரபக஧கத எரு ஠஢ர் ஜசய்பது, கடி஡ம். 1% ரபக஧கத 100 ஠஢ர்கள் இகஞந்து ஜசய்பது ணயக ணயக ஋நிதுடமர஡!
 22. 22. ஆகரப, இப்ஜ஢மருட்ககந பமங்கய உ஢ரதமகயக்கும் ஢ி஦க஥னேம் பி஠யரதமகஸ்ட஥மக ணமற்஦ய ட஡க்குத் ஜடரிந்ட பிதம஢ம஥ த௃ணுகங்ககந அபர்கல௃க்கும் கற்஢ித்து அபர்ககநனேம் சய஦ப்஢மக ஜசதல்஢஝ கபக்கய஦மர். ணமடம் எருபக஥ இது ர஢ம஧ உருபமக்கய஡மல் ஋ன்஡ ஠஝க்கும் ஜடரினேணம? கப஡ினேங்கள் ஜபள்நம்ர஢மல் ஜ஢ருகும் ண஡ிட சக்டயகத! ஜசல்பணடய ணமடம் எருபர் படம் 12 ஠஢ர்ககநனேம், அப஥து ீ குழுபி஡ரும் அபக஥ப்ர஢ம஧ ணமடம் எருபக஥னேம் அ஦யன௅கம் ஜசய்து ஢திற்சய அநித்டமல் எரு ஆண்டு ஜசல்பணடயதின் குழுபில் 2048 பிற்஢க஡தமநர்கள் இகஞந்து ஜசதல்டுபது ஋ன்஢து ஠க஝ஜ஢஦க்கூடித சமத்டயதணம஡ உண்கணடமர஡! டயட்஝ம் ணயகச்சய஦ப்஢ம஡துடமன். சந்ரடகணயல்க஧! ஢஧ருக்கும் சந்ரடகம் ஋ன்஡ஜபன்஦மல் ஠ம்ணமல் ன௅டினேரணம? ஋ன்஦ ஋ண்ஞம்டமன். பி஝மன௅தற்சய + ஢திற்சய + ஜடம஝ர்ச்சயதின் னெ஧ம் அக஡ப஥மலும் ஠யச்சதணமக ஜபற்஦யஜ஢஦ ன௅டினேம். சரி, இடன் னெ஧ம் ஜசல்பணடயக்கு ஋ப்஢டி பருணம஡ம் பருகய஦து ஋ன்஢கடப்஢மர்ப்ர஢மம். டமன் பமங்கய பிற்஢க஡ ஜசய்ட ஜ஢மருள்கள், உ஢ரதமகயத்ட ஜ஢மருள்கநின் ணடயப்஢ிற்ரகற்஦ ஜடமககதில் எரு கு஦யப்஢ட்஝ சடபிகயடம் பருணம஡ணமகவும், ஋வ்பநவு ர஢ருக்கு இந்ட பிதம஢ம஥ டயட்஝த்கட ஋டுத்துக்கூ஦ய, ன௃ரித கபத்து, அபர்கள் ஜபற்஦ய ஜ஢஦ உடவுகய஦மர஥ம அடற்குத் டகுந்டமற்ர஢ம஧ அடற்குரித ஊக்கத்ஜடமக பருணம஡ணமகவும் பனங்கப்஢டுகய஦து. அப஥பர் டய஦கணக் ரகற்஢, உகனப்஢ிற்ரகற்஢ எரு பி஠யரதமகஸ்டர் ஢ல்஧மதி஥க்கஞக்கயல் ஊக்கத்ஜடமகக ஜ஢஦஧மம். சரி, ஋ப்஢டி இவ்பநவு ஊக்கத்ஜடமகக ஠யறுப஡த்டமல் பனங்கன௅டிகய஦து?
 23. 23. இடற்கு பிநக்கம் உங்கல௃க்ரக ஜடரினேம். பிநம்஢஥ச் ஜச஧வு, இக஝த்ட஥கர்கள் ஜச஧வு ஋ன்று பஞமபகட ஜதல்஧மம் ீ பி஠யரதமகஸ்டருக்ரக (70%) பனங்கன௅டிகய஦து. த௃கர்ரபமருக்கும் இ஧ம஢க஥ணம஡ரட. ஋ந்ட எரு த௃கர்ரபமரும் பிக஧கத கப஡ித்துடமன் ஜ஢மருள்ககந ன௅டன்ன௅க஦ பமங்கய ஢தன்஢டுத்டப்஢டுத்ட ஜடம஝ங்குபர். இந்ட பிதம஢ம஥ ன௅க஦ டயட்஝த்டயன் னெ஧ம் அ஦யன௅கப்஢டுத்டப்஢டும் அத்டயதமபசயத ஜ஢மருள்கள் அக஡த்தும் பிக஧ அடயகம் ஋ன்஢து ர஢ம஧ ரடமன்றும். ஆ஡மல் ணயகவும் சயக்க஡ணம஡து ஋ன்஢ரட இ஥கசயதணம஡ உண்கணதமகும். சர்க்கக஥ இ஡ிக்கய஦து ஋ன்஢து அப஥பர் ஠மபில் கபத்து சுகபத்துப் ஢மர்த்து உஞருபகடப் ர஢ம஧, இகடப் ஢தன்஢டுத்டய஡மல் ணட்டுரண ஜடரினேம். இடற்கு உடம஥ஞணமக ஠மம் அக஡பரும் குநிர்஢மன்ககந பிரும்஢ி அருந்துகயர஦மணல்஧பம, அடக஡ எப்஢ிட்டுப் ஢மர்த்து ன௃ரிந்து ஜகமள்ந஧மம். குநிர்஢ம஡ம் குநிர்஢ம஡ ஢வு஝ர் ரூ10/- 500 ML ஢மட்டில் ரூ. 40/- 1 Box ரணர஧மட்஝ணமகப் ஢மர்த்டமல் குநிர் ஢ம஡ப்஢வு஝ர் பிக஧ அடயகம் ஋஡த்ரடமன்றும். ஆ஡மல் குக஦ந்டது 10 குநிர்஢ம஡ப்஢மட்டில் அநவுக்கு ஢தன்஢டும்ஜ஢மழுது ஢மடயப்஢ஞம் ணயச்சணமபது ன௃ரினேம். ன௃ரிந்ட ஢ின்஡ர் ஠மம் எத்துக்ஜகமண்டு ஌ற்றுக் ஜகமள்கயர஦மம். சுணமர் 60 ஆண்டுகல௃க்கு ன௅ன்ர஢ ஜடம஝ங்கயபிட்஝ இந்டபகக பிற்஢க஡ ன௅க஦, இந்டயதமபில் க஝ந்ட சய஧ ஆண்டுகநமகத்டமன் ஠க஝ன௅க஦ப்஢டுத்டப்஢ட்டுள்நது. இடயலும் ஢ல்ரபறு ஠யறுப஡ங்கள் ரடமல்பிகதனேம், சய஧ ஠யறுப஡ங்கள் ணயகப் ஜ஢ரித ஜபற்஦யகதனேம் அக஝ந்துள்ந஡.
 24. 24. ணக்கள் ஜடமகக ணயகுந்டம், ரபக஧ பமய்ப்ன௃ குக஦ந்தும் உள்ந இன்க஦த கம஧ கட்஝த்டயல் குக஦ந்டன௅டலீட்டில் இனப்ன௃ ர஠ருரணம ஋ன்஦ அச்சணயன்஦ய, ன௅ன் அனு஢பம், இன்஦ய, கூட்டு ன௅தற்சயதின் னெ஧ம் இந்ட ன௃டயத பர்த்டக ன௅க஦தில் உகனப்஢ிற்ரகற்஦ கஞிசணம஡ பருணம஡ம் ஈட்஝ ன௅டினேம். டன்஡ம்஢ிக்ககனே஝ன் ன௅ன்ர஡஦த் துடிக்கும் எவ்ஜபமருபருக்கும் இது எரு ணயகப்ஜ஢ரித ப஥ப்஢ி஥சமடணமகும் ஋ன்ர஦ கூ஦஧மம். சமடம஥ஞ ண஡ிடனும் சமடக஡தமந஥மக஧மம். இந்ட பகக ன௃டயத பிதம஢ம஥த்டயன் னெ஧ம் ஋ன்஢து ஠யரூ஢ிக்கப்஢ட்஝ உண்கணதமகும். இடயல் ணயகவும் கப஡ிக்க ரபண்டிதது ஋ன்஡ஜப஡ில், ஠ீங்கள் ரடர்ந்ஜடடுக்கும் ஠யறுப஡ம், ஠ீங்கள் ஋ந்ட குழுபில் தமரி஝ம் இகஞதப்ர஢மகய஦ீர்கள், இபற்஦யல் அகணப்க஢ப் ஜ஢மறுத்ரட உங்கள் உகனப்஢ிற்கு ஜபற்஦ய கயக஝க்கும். ஆகரப, அபச஥ப்஢஝மணல், ஠யடம஡த்து஝ன், ஠ணக்குப் ன௃டயடமக உள்ந இந்ட சய஦ந்ட ஆர஧மசகரி஝ரணம க஧ந்து ர஢சய ன௃ரிந்து ஜகமண்டு ஜசதல்஢஝ ரபண்டிதது ணயக ணயக அபசயதணமகும். MLM லி஬ாபா஭த் ில் லலற்மி லபறுலது எப்படி? எவ்ஜபமரு ஜசதலுக்கும் ர஠மக்கம், கு஦யக்ரகமள், கம஥ஞம் உண்஝ல்஧பம? அகடப் ஜ஢மறுத்துடமர஡ அச்ஜசதல் ஜபற்஦யஜ஢஦ ன௅டினேம்! உங்கள் MLM பிதம஢ம஥த்டயல் ஜபற்஦யச் ஜசய்பரட இத் ஜடம஝ரின் கு஦யக்ரகமள். ணயகச் சரிதம஡ MLM ஠யறுப஡த்கட ரடர்ந்ஜடடுக்கும் பனயகதத் ஜடரிந்து ஜகமண்டீர்கள். உங்கநி஝ம் கு஦யக்ரகமள் உள்நது. ஢ி஦ஜகன்஡ கு஦யக்ரகமள் + சரிதம஡ பனய = ஜபற்஦யடமர஡! சரி! ஜபற்஦யஜ஢஦ எவ்ஜபமரு பிற்஢க஡தமநருக்கும் சய஦ந்ட அடிப்஢க஝த் டகுடயகள் ரடகப ஋ன்஡ஜபன்று ஢மர்ப்ர஢மணம?
 25. 25. அடிப்பமடத் கு ிெள் ண஡ிடனுக்கு ணட்டுரண க஝வுள் அநித்துள்ந சய஦ப்ன௃த் டகுடய ஋ன்஡ ஜடரினேணம? 1. சயரிப்ன௃ – சயரிக்கத் ஜடரிந்டமல் சமடயக்க஧மம். 2. ர஢ச்சு – ர஢சத் ஜடரிந்டமல் சமடயக்க஧மம்.ர஢ரும் ன௃கழும் பமங்க஧மம். 3. ஢ஞிவு – டக஧ பஞங்கய஡மல், டக஧ப஡மக஧மம்.ட஥ஞி ஆந஧மம். 4. ஜ஢மறுகண – ஜ஢மறுகணனே஝ன் இருந்டமல் ஜ஢ருகண ஜ஢஦஧மம். 5. சகயப்ன௃த் டன்கண ஢ிடிக்கமத்டகடனேம் ஌ற்றுக் ஜகமண்஝மல், ஢ிடித்டகப ரடடி பரும். 6. துஞிவு – ஋ந்ட ஜசதக஧னேம் ஜசய்த ஆ஥ம்஢ிப்஢டற்கும், ஜடம஝ர்ந்து ஜசய்படற்கும், ஌ன் ரடமல்பிகத ஌ற்஢டற்கும் துஞிபிருந்டமல் இறுடயதில் பருபது ஜபற்஦யதமகத்டமன் இருக்கும். 7. பி஝மன௅தற்சய – ன௅தற்சயக்கும், பி஝ம ன௅தற்சயக்கும் பித்டயதமசங்ககந ன௃ரிந்து ஜகமண்஝மர஧ ஠யச்சதம் ஜபற்஦யடமன்! 8. பிரபகம் – கஷ்஝ப்஢ட்டு ஜசய்த ரபண்டிதடயல்க஧.இஷ்஝ப்஢ட்டு, டயட்஝ணயட்டு ஜசய்டமல்டமன் ஜபற்஦ய ஜ஢஦ ன௅டினேம். 9. பிட்டுக்ஜகமடுத்டல் – ஢஧ ஢ி஥ச்சக஡கல௃க்கு இ஡ித டீர்வு பிட்டுக் ஜகமடுத்து ஜசதல்஢ட்஝மர஧ கயக஝த்துபிடும். 10. கற்றுக்ஜகமள்ல௃டல் – ஋ல்஧மம் ஜடரினேம் ஋ன்஦ ஋ண்ஞத்கட ஏ஥ங்கட்டிபிட்டு ஋ல்஧மபற்க஦னேம் ஜடரிந்து ஜகமள்ந டதம஥ம஡மர஧ ஜபற்஦யக்குரித பனய ன௃஧ப்஢டும். ஋ன்஡ எரு பிதம஢ம஥ம் ஜசய்படற்கு இது ர஢மன்஦ டகுடயகள் ஋ல்஧மம் ரடகபதம? ஋ன்஦ உங்கநது ஆர்பக் ரகள்பிதமல், ஆச்சயரிதணம஡ ன௅கம் ஋஡க்குத் ஜடரிகய஦து. ஆம், ஌ஜ஡஡ில் MLM பிதம஢ம஥ம் ஋ன்஢து (Men Love Men) ண஡ிடன் ண஡ிடனு஝ன் இகஞந்து அன்ன௃ச் சங்கய஧யதமல் கட்஝ப்஢ட்டு ஜசதல்஢டும் பிதம஢ம஥ணமகும்.
 26. 26. கற்஢க஡ ஜசய்து ஢மருங்கள்! ஢ி஦ந்து பநர்ந்ட ஠ணது பட்டிர஧ரத ஠மலு ீ ர஢ருக்கு இக஝தில் ஋த்டக஡ உஞர்வுப்ன௄ர்பணம஡ ஢ி஥ச்சக஡கள் ஋ன்று. ஠மனூறு, ஠ம஧மதி஥ம், ஠மற்஢டமதி஥ம் ர஢ர் இகஞந்து ஜசதல்஢டும் பிதம஢ம஥த்டயல் ன௅ட஧யல்஠ம்கண ஢ட்க஝ டீட்டிக் ஜகமள்படயல் டப஦யல்க஧ரத? ஠மம் எவ்ஜபமருபரும் கப஥ங்கள் (Diamond) டமன். ஆ஡மல்,஠ம்கண ஢ட்க஝ டீட்டி஡மல் டமன் ஢஧ருக்கும் ஜடரினேம். உண்கணடமர஡! அற்ன௃டணம஡ சயற்஢ி ஋ன்஡ ஜசய்கய஦மர். கப஡ித்துப் ஢மருங்கள். எரு ஜ஢ரித கல்஧யல் ரடகபதில்஧மடகபககந ஠ீக்குகய஦மர். கயக஝ப்஢ஜடன்஡ உ஧கரண பிதக்கும் அனகுச் சயக஧டமர஡. ஋஡ரப உங்கநி஝ம் உள்ந ரடகபதில்஧மடகபககந ரகம஢ம், அபச஥ம், ஢டட்஝ம், ரசமம்ர஢஦யத்ட஡ம், டமழ்வு ண஡ப்஢மன்கண, ஢தம், etc… etc..஠ீக்கய஡மல் ஠ீங்கல௃ம் உ஧கம் பிதக்கும் டக஧ப஥மக஧மம்! ணயன்னும் கப஥ம் ஆக஧மம்! ‚஋ல்஧மம் சரிடமங்க! இஜடல்஧மம் ஠஝க்கனும்஡ம ஠மங்க ஋ன்஡ ஜசய்தனும்?‛ ஋஡ ரகட்கும் உங்கநது ஆர்பத்டயற்கு ஢ம஥மட்டுக்கள். ஢மர்ப்ர஢மரண! இதுபக஥ கூ஦யத அக஡த்தும் உங்கல௃குச் ஜசமந்டணமக ஋ன்஡ ஜசய்த ரபண்டும்? ஢திற்சய! ஢திற்சய!! ஢திற்சய!!! இகடப்஢ற்஦ய சற்று பி஢஥ணமக கப஡ணமக ஜடரிந்து ஜகமள்ந஧மம். குக஦ந்ட஢ட்சணமக 25 பரு஝ங்கள் LKG ன௅டல் MBBS பக஥ ஢திற்சய ஜ஢ற்று ணருத்துப஥ம஡மல் ணமட பருணம஡ம். குக஦ந்ட஢ட்ணமக 15 பரு஝ங்கள் பிகநதமட்டில் (கயரிக்ஜகட், கமல்஢ந்து etc…) ஢திற்சய ஜ஢ற்று ‘ஜபற்஦யதமந஥ம஡மல் ணமட பருணம஡ம்… குக஦ந்ட஢ட்சணமக 30 பரு஝ங்கள் 25 பதது ன௅டல் 55 பதது பக஥ ஢திற்சய ஜ஢ற்று ஠யறுப஡த்டயல் உதர் ஢டபிதில் உள்நபர்கள் ணமட பருணம஡ம்.
 27. 27. இகபதக஡த்தும் உங்கல௃க்கும் ஜடரிந்ட பி஫தம்டமன். இப்ர஢மது எப்஢ிட்டுப் ஢மருங்கள். MLM பிதம஢ம஥த்டயல் ஜபற்஦ய ஜ஢ற்஦மல் எரு பரு஝த்டயல் ணமட பருணம஡ம் ரூ. 30,000. MLM பிதம஢ம஥த்டயல் ஜபற்஦யஜ஢ற்஦மல் ஍ந்து பரு஝த்டயல் ரூ஢மய் னென்று ஧ட்சம். இடற்குரித ஢திற்சய இல்஧மண஧ம இருக்கும்? ஋வ்பநரபம இருக்கய஦து. ஋஡ரப, ஌ற்஢தும், கற்஢தும் உங்கள் ண஡கட ஜ஢மறுத்ட பி஫தம்டமன். ன௅டிஜபடுக்க ரபண்டிதது ஠ீங்கள்டமன். ஠யறுப஡ம் டரும் ஢திற்சயகல௃ம், ஜபற்஦யதமநர்கள் டரும் ஢திற்சயகல௃ம் – ஢தன்கல௃ம் சரி. ஢திற்சயதில் இ஥ண்டு பிடணம஡ ஢திற்சய உண்டு. MLM ஠யறுப஡ம் அடன் டதமரிப்ன௃ ஜ஢மருட்ககந ஢ற்஦யத அ஦யகபத் டரும் Product Training ஢஧ ர஠஥ங்கநில் இ஧பசணமகரப ஠஝த்டப்஢டும். ணற்ஜ஦மன்று எவ்ஜபமருபரும் அபர்கநது பிதம஢ம஥த்டயல் ஠யக஧தம஡ ஜபற்஦ய ஜ஢஦, ஜபற்஦யதமந஥கள் ஌ற்஢மடு ஜசய்து பனங்கும் ஢தற்சய (Business Training) அர஠க ர஠஥ங்கநில் அடற்க஡ கட்஝ஞங்கள் உண்டு. ஢஧ர஢ர் இடன் கம஥ஞணமக இந்டப் ஢திற்சயக்கு ஜடம஝ர்ந்து ஜசல்஧மணல் ரடமல்பிகதத் டழுவுபதும் ன௃஧ம்ன௃பதும் உண்கண. எரு பரு஝ம் கனயத்து ணமட பருணம஡ம் 30,000 ஋ன்஦ ஠யக஧கத அக஝த ரபண்டுணம஡மல், ரதமசயத்துப் ஢மருங்கள். பிதம஢ம஥த்டயல், ஋த்டக஡ இ஧ட்சம் ன௅டலீடு ஜசய்து ஋த்டக஡ ணஞி ர஠஥ம் ஢மடு஢஝ ரபண்டும். ஢மடு஢ட்஝மலும், ஧ம஢ணமக பருணம஡ம் பரும் ஋ன்஦ உத்஥பமடம் இல்க஧ டமர஡! ரபக஧ பமய்ப்஢ில், ரசர்படற்ரக கஞக்கயல் ப஥மட பககதில் ன௅டலீடு ஜசய்து ணமடம் ன௅ழுபதும் ஢ஞி ஜசய்து ஢஧ பரு஝ங்கள் ர஢ம஡மலும் ணமட பருணம஡ம் 50,000 ஋ன்஢து உண்கணடமர஡! இப்஢டிதிருக்க, MLM பிதம஢ம஥த்டயல் ணட்டும் ரசரும்ர஢மது சய஧ ஆதி஥ங்கள் ஜசலுத்டயபிட்டு ஢ி஦கு ஜச஧ரப ஜசய்தமணல் ஋ப்஢டி ஜபற்஦ ஜ஢஦ ன௅டினேம்? ஆகரப ணமடம் எரு ஜடமகககத உங்கள் பசடயக்ரகற்஢ ஜச஧பிட்டு கற்றுக் ஜகமள்ந ன௅டிஜபடுங்கள். ஌ஜ஡஡ில், ன௅டிஜபடுத்டபக஥த்டமன்
 28. 28. பனய ஠஝த்டயச் ஜசல்஧ ன௅டினேம். ஢திற்சயதில் அப஥பர் டய஦கணக்ரகற்஢ பநர்ச்சய கயக஝க்கும். ஆ஡மல், அக஡பரும் ன௅டிவு ஜசய்த ரபண்டிதது ஢திற்சய கம஧த்கடத்டமன். ஢஧க஡ ஋ண்ஞி ண஡ம் டடுணம஦மணல் ஌ற்றுக் ஜகமள்ரபமணம எரு பரு஝ம் ஢திற்சய ஜ஢஦஧மம் ஋஡! ஌ஜ஡஡ில், டற்ர஢மகடத உங்கநது பமழ்க்கககத ஠஝த்டத் ரடகபதம஡ பருணம஡ம் ஜ஢஦ டமங்கள் ஢திற்சய ஋டுத்ட கம஧த்கட ஋ண்ஞிப்஢மருங்கள். ஢ி஦கு சயந்டயத்துப்஢மருங்கள். உங்கநது பமழ்க்ககத்ட஥ம் உத஥க்கூடித பருணம஡ம் (50,000) ஜ஢஦ 52 பம஥ம் ஋ன்஢து ஋நிகணதம஡துடமர஡! இ஡ி, ஠யச்சதணமக அக஡த்து ஢திற்சயகல௃க்குண (Traning) ஜசல்஧ ரபண்டும். ஋஡ ன௅டிஜபடுத்டயருப்஢ீர்கள். ஋ப்஢டிச் ஜசல்஧ ரபண்டும் ஋஡வும், ஋ன்஡ ரடகபகள் ஋஡வும் ஜடரிந்து ஜகமள்நவும். ணல்டி ஜ஧பல் ணமர்க்ஜகட்டிங் பிதம஢ம஥த்டயல், ட஡ி ஠஢஥மக டக஧கர னமக ஠யன்஦மலும் சமடயக்க ன௅டிதமடகபககந குழுபமக ஜசதல்஢ட்டு சு஧஢ணமக சமடயக்க ன௅டினேம். குழு ஋ன்஢ஜடன்஡ ண஡ிடர்கள் கூட்஝ம். ஠ீங்கந ணற்஦ ண஡ிடர்ககநக் கபர்ந்து ணமற்஦ ரபண்டும். இட஦கு ன௅டயல் ஠ீங்கள் ணம஦யத்டமர஡ ஆக ரபண்டும். இகடத்டமன் Change your attitude ஋஡ அனகமக கூறுகயர஦மம். உடம஥ஞணமக, எருபர் ஏட்டு஠ர் ஢திற்சயக்கு, ஋஧க்ரிசயதன் ஢திற்சயக்கு, ணருத்துபர் ஢திற்சயக்கு, பிகநதமட்டின் ஢திற்சயக்கு ஋ப்஢டி ஜசல்கயன்஦஡ர்? அடற்குரித ரடமற்஦ன௅ம், உக஝, உ஢க஥ங்கள் (Tools) உ஝ன்டமர஡. ஠க஝ன௅க஦தில் உள்ந சமடம஥ஞ பி஫தம்டமர஡! இது ர஢ம஧த்டமன் ணக்ககநக் கபரும் MLM பிதம஢ம஥த்டயற்குரித ஠ல்஧ உக஝, க஝, ஫ூ, Tools அபசயதம். இத்து஝ன் பிக஥பில் ஠ீங்கள் ணற்஦பர்கல௃க்கு ஢திற்சய அநிக்கப்ர஢மகய஦ீர்கள். ஋஡ரப க஝ரிதில் அக஡த்கடனேம் கு஦யப்ஜ஢டுப்஢து ணயக ணயக அபசயதம்.
 29. 29. ரணலும், ஢ல்ரபறு ஠யக஧திலுள்ந ண஡ிடர்கள் இகஞந்து ஜசதல்஢டும் ஢திற்சயக் கூ஝ம் எரு ச஥ஞம஧தம் ர஢ம஧த்டமன். கு஦யத்ட கம஧த்டயல் ஢திற்சய ஜடம஝ங்குபது உங்கநது ர஠஥ந்டப஦மகணதில் டமன் உள்நது. 100 ர஢ர் ஢ங்குஜ஢றும் கூட்஝த்டயல் உங்கநமல் 1/2 ணஞி ர஠஥ம் டமணடணம஡மல் 100X1/2 = 50 ணஞி ர஠஥ம் இனப்ன௃ ஌ற்஢ட்டுபிடுணல்஧பம? ஋஡ரப, உங்கள் ண஡டயல் Training Started at.. O’ clock ஋ன்று கருடமணல் Train Started at.. O’ clock ஋஡ ஋ப்ர஢மதுரண ஋ண்ணுங்கள். ஢திற்சயக்கு ன௅ட஧யல் ஜசல்஢பர் ஠ீங்கநமகத்டமன் இருப்஢ீர்கள். அடுத்து, ஢திற்சயக்கு ஜசல்஧ ஌ற்஢டும் டக஝ககந ஜபல்஧ ரபண்டும். ண஡டயல் ஌ற்஢டும் டக஝, சூழ்஠யக஧தமல் ஌ற்஢டும் டக஝, இதற்ககதமல் ஌ற்஢டும் கட ஋஡ ஢ல்ரபறு டக஝ககநத் டமண்டி஡மல்டமன் ஢திற்சயக் கூ஝த்டயற்ரக ஜசல்஧ ன௅டினேம். ஌ஜ஡஡ில், சமக்கு, ர஢மக்கு ஜசமல்லும் சன௅டமதத்டயர஧ரத ஢ி஦ந்து பநர்ந்துள்ந எவ்ஜபமருபருக்கும் ணயகவும் ஢ிடித்ட பி஫தம் ஋ன்஡ ஜடரினேங்கநம? ஜடரிதமது, ன௅டிதமது, ஢னயகத ணற்஦பர் ணீ து சுணத்துடல் ர஢மன்஦கபகள்டமன். ஋ன்஡ங்க ரகம஢ம் பருகய஦டம? சயந்டயத்துப் ஢மருங்கள். ஠மம் சமக஧தில் ஠஝ந்து ஜசன்று ஜகமண்டிருக்கும்ர஢மது எரு கல்஧யல் ஠ணது கமல் ஢ட்டு கமதணக஝ந்டவு஝ன் ஋ன்஡ ஜசமல்கயர஦மம்? கல் இ஝த்துபிட்஝து. ஋ன்று ஢னயகத கல் ணீ து சுணத்துகயர஦மரண! ன௅டிதமது, ஜடரிதமது ஋ன்஦மல் அப்ர஢மது சும்ணம இருக்க஧மம். ன௅டினேம், ஜடரினேம் ஋ன்஦மல் அடற்குரித ஜசதக஧ச் ஜசய்த ரபண்டுரண! ஋஡ரப, ஜபற்஦யதமநர்கள் கம஥ஞங்கள் கூ஦ ணமட்஝மர்கள். கம஥ஞங்கள் கூ஦யக் ஜகமண்ர஝திருப்஢பர்கள் ஜபற்஦யதமந஥மகணமட்஝மர்கள். ஠ணது பமழ்க்ககரத பிகநதமட்டு ர஢ம஧த்டமன். ஜபற்஦யதக஝ந்டமல் ர஢மற்றுபமர்கள். ரடமல்பிதக஝ந்டமல் தூற்றுபமர்கள். பமழ்க்ககனேம் MLM பிதம஢ம஥ன௅ம், ஏட்஝ப்஢ந்டதத்டயல் எரு பககதம஡ டக஝ ஏட்஝ம் ர஢மன்஦துடமன். ரபகணமக ன௅ன்ர஡஦ ரபண்டும். சணரதமசயடணமக டக஝ககநத் டமண்஝ ரபண்டும். ணீ ண்டும் ரபகணமக டக஝ககந ……
 30. 30. லாழ்க்மெ஬ில் MLM லி஬ாபா஭த் ில் ஆ஬ி஭ம் மடக்ெல்யப்பா! எவ்ஜபமரு டக஝க்கல்லும் உ஡க்ரகமர் ஢டிக்கல்஧ப்஢ம! ஋஡ப் ன௃஦ப்஢டுங்கள் ஢திற்சயக்கு! ன௃டயத ஜபற்஦யக்ஜகமடு கட்஝஧மம். உங்கநது ஜ஢தரில். ஠ீங்கள் ஋டக஡ ஢ி஥ச்சக஡ ஋஡ கூறுகய஦ீர்கரநம, அகட உங்ககநப் ர஢மன்஦ ணற்ஜ஦மருபர் சர்ப சமடம஥ஞணமக ஜசய்து ன௅டித்டயருப்஢மர். சமடக஡ ன௃ரிந்டயருப்஢மர். இடய஧யருந்து ஋ன்஡ ஜடரிகய஦து. ஢ி஥ச்சக஡கல௃க்குத் டீர்வு கண்஝மல் சமடக஡டமன். Problem Vs Solutions = Adventures, ஢ி஥ச்சக஡கல௃க்குத் டீர்வு ஋ங்ரக கய஝க்கும்? ஠யச்சதணமக ஢திற்சயக் கூட்஝த்டயல்டமன். MLM பித஢ம஥த்டயல் ஢திற்சயதில், ஢திற்சய ஜ஢று஢பர் அடக஡ சரிதமக ஠க஝ன௅க஦ப்஢டுத்தும் ஜ஢மழுது ணயக்க்குறுகயத கம஧த்டயர஧ரத ஢தற்சயதநிப்஢ப஥மக ணம஦ ன௅டிதம். ஋஡ரப, ஢திற்சயக்கு ஜசல்லும் பிற்஢க஡தமநர் ட஡து கல்பித் டகுடய ஜசல்பமக்கு, ர஢மன்஦பற்க஦ ஜ஢மருட்஢டுத்டமணலும், ஢திற்சயதநிப்஢ரின் அனு஢பத்டயக஡னேம், சமடக஡ககநனேம் கருத்டயல் ஜகமண்டும், ஜசமந்ட சயந்டக஡ககந எதுக்கயபிட்டு ஜசமல்பகடக்ரகட்஝மல் ஠யச்சதம் ஜபற்஦யடமன். ஠ீங்கள் ரடர்ந்ஜடடுக்கும் ஢ள்நி சய஦ப்஢ம஡டமக இருந்டமல் ஋ப்஢டி ஠ீங்கள் அடயக ணடயப்ஜ஢ண்கள் ஋நிடமக ஜ஢஦ இதலுரணம, அடர஢ம஧ ஋ந்டப் ஢தற்சயதமநரி஝ம் ஢திற்சய ஜ஢றுகய஦ீர்கரநம அபர் ணட்டும் சமடக஡தமந஥மக இருந்டமல் ர஢மடமது. அபர் ஢஧க஥ சமடக஡தமந஥மக உருபமக்கயத஥மக இருக்க ரபண்டும் ஋ன்஢து ணயக ணயக ன௅க்கயதம். ஌ஜ஡஡ில், ஜபற்஦யதமநர்கள் ஢ி஦ப்஢டயல்க஧; உருபமக்கப்஢டுகய஦மர்கள். Winners are not born, they are made ஋ன்஢ரட உண்கண. ஋஡ரப, ஢திற்சய ஜ஢஦ச் ஜசல்லும் எவ்ஜபமருபருக்கும் கற்றுக்ஜகமள்ல௃ம் ன௅ன் கற்஦து ககதநவு கல்஧மடது உ஧கநவு ஋ன்஢கட உஞர்ந்து ன௃ரிந்து ன௅ழு ஈடு஢மட்டு஝ன் அ஦யந்து ஜகமள்ந ரபண்டும்.

×