Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 1
M C L C
Unicode cho ch Vi t .................................................
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 2
Unicode cho ch Vi t
Unicode là m t cách dùng ch Vi t theo tiêu chu n qu c ...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 3
Còn VietNet ch ng qua ch là m t quy c v cách dùng các m u t có s n
c a ASC...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 4
B ng i chi u encoding các b ch hi n hành v i
Unicode
VIQR VPS
VPS
Hex
VISC...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 5
E1 7845
a^` À C0 ¥ A5 aà
61
E0
Ç C7
1EA7
7847
E1 BA A7
a^? Ä C4 ¦ A6 aå
61...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 6
237
i` ì EC ì EC ì EC × D7 ì
00EC
236
C3 AC
i? Ì CC ï EF æ E6 Ø D8
1EC9
78...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 7
417
o+' § A7 ¾ BE ôù
F4
F9
í ED
1EDB
7899
E1 BB 9B
o+` © A9 ¶ B6 ôø
F4
F8
...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 8
Th nghi m font Unicode ch a glyphs ch Vi t
Font-
Family:
Tahoma
Font-
Size...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 9
Ch ng trình hoán chuy n trang web Vi t ng
thành tiêu chu n Unicode
N u b n...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 10
Dùng Frontpage 98/ 2000
vi t webpage Unicode Vi t ng
N u b n ang dùng Win...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 11
Page b n s th y có 3 tab ch n l a sau ây: Normal, HTML, Preview. Tóm
t c ...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 12
Tùy theo cách setting c a b n t trong Tools/ Web Setting, Page Properties...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 13
Ch "vi" trong content="vi" là ký hi u t t (short string) c a locale ID Vi...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 14
NCR là m t ph ng pháp bi u hi n Unicode b ng t v trong gi i s ký t
Unicod...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 15
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
Sau k...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 16
Cách Dùng Unicode Gõ Ti ng Vi t
Trong MS-WORD
Thi t K MS-WORD Template:
1...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 17
Ctrl + 7
: Ctrl + 7 , A
: Ctrl + 7, Shift+A
Ctrl + 8
: Ctrl + 8 , A
: Ctr...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 18
Cách ch n Settings trong OutLook Express (IE 5)
c ch Vi t g i b ng VoviMa...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 19
Hình 2
Trong ph n [Font settings] ch n Western European nh hình trên
Tron...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 20
N u mu n dùng OutLook Express g i email ch Vi t thì có th set nh
sau:
Tro...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 21
Gõ vào nút OK óng dialogue trên l i
Trong hình 4 trên gõ vào nút HTML m d...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 22
Cách ch n Settings trong OutLook 2000
c ch Vi t g i b ng VoviMail hay NCR...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 23
Hình 2
Trong ph n [Encode text using] c a (hình 2) ch n None nh hình trên...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 24
Hình 4
Trong ph n Message Fonts c a dialogue trên ch n font Tahoma cho c ...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 25
Hình 5
Trong ph n Font settings ch n Western European nh hình 5
Trong ph ...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 26
Cách ánh ch Vi t trong Hotmail
Sau khi vào trang Hotmail c hay g i i n th...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 27
Nh ng Font sau ây có th có glyphs Unicode ch Vi t trong h th ng
Windows c...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 28
Cách ánh ch Vi t trong Yahoo! Mail
Mu n ánh ch Vi t b ng font Unicode tro...
Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 29
s font không cho hi n úng ch Vi t. T i sao? T i vì nh ng font ó không
có ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Linux tieng viet

327 views
185 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
327
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Linux tieng viet

 1. 1. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 1 M C L C Unicode cho ch Vi t ......................................................................................................... 2 B ng i chi u encoding các b ch hi n hành v i Unicode............................................. 4 Th nghi m font Unicode ch a glyphs ch Vi t................................................................ 8 Ch ng trình hoán chuy n trang web Vi t ng thành tiêu chu n Unicode........................ 9 Dùng Frontpage 98/ 2000 vi t webpage Unicode Vi t ng ............................................. 10 Cách Dùng Unicode Gõ Ti ng Vi t Trong MS-WORD............................................. 16 Cách ch n Settings trong OutLook Express (IE 5) c ch Vi t g i b ng VoviMail hay NCR 18 Cách ch n Settings trong OutLook 2000 c ch Vi t g i b ng VoviMail hay NCR 22 Cách ánh ch Vi t trong Hotmail ................................................................................... 26 Cách ánh ch Vi t trong Yahoo! Mail............................................................................ 28
 2. 2. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 2 Unicode cho ch Vi t Unicode là m t cách dùng ch Vi t theo tiêu chu n qu c t cho tin h c. Ð c i m chính c a nó là ng i ta dùng 2 bytes (16 bits) cho m i m u t nh ô, , . Cho n nay có nhi u b ch Vi t Nam nh VISCII, VPS, VNI... vv… ang c dùng r t th nh hành trong nhi u áp d ng ph n m m khác nhau. VISCII là m t chu n c a nhóm khoa h c gia Tricholor. Trong chu n n y m i m u t c bi u di n b ng m t byte (8 bits). Nhóm Tricholor dùng các con s tr ng c a b ch ASCII ( c a M - A là vi t t t cho American, trong khi VI cho Vietnamese) bi u di n các ch Vi t Nam có d u. Vì con s l n nh t có th bi u di n b ng 1 byte là 255, ó chính là t ng s m u t Vi t Nam t i a ta có th dùng c b t c lúc nào. R t ti c ch Vi t Nam c n h n 255 m u t nên ng i ta ph i t thêm b ch Hoa (thí d nh UHoàiH 1.1) hay thay th các d u hi u ít dùng, nh d u ngo c kép, b ng nh ng m u t Vi t Nam c n ph i có. T c là h mu n có y b ch Vi t ta ph i hy sinh vài d u hi u ít dùng c a b ch ASCII. B ch VPS c a H i Vietnamese Professionals Society c ng dùng cùng m t nguyên t c nh VISCII. Có i u khác là vì VPS c tri n khai Pháp, nên các khoa h c gia mu n b t u b ng m t b ch dùng cho ti ng Pháp r i m mang thêm dùng cho ch Vi t. Nói tóm l i, hai b ch VISCII và VPS khác nhau ch ch quy c dùng con s nào bi u di n m t m u t Vi t Nam. Vi t Nam có ki u ch .vnTimes r t th nh hành trên các trang Web. Các khoa h c gia thi t k ki u ch n y c ng dùng m t nguyên t c gi ng nh trong VISCII và VPS. Nói m t cách khác, ta có th d ch (convert, map) t ki u ch n y qua ki u ch kia r t d dàng vì có m i liên h t ng m u t m t (one-to-one correspondence). Ki u ch VNI h i khác m t chút vì có nhi u ch ng i ta dùng 2 bytes bi u di n m t m u t . VNI là m t trong nh ng b ch u tiên c dùng cho ch Vi t trong tin h c. Ði u áng nói là s thành công v th ng m i c a VNI. M c d u mu n ánh máy v i b ch VNI ta ph i tr ti n, công ty VNI tích c c nh t trong vi c tri n khai các áp d ng ph n m m c a VNI ph c v khách hàng. Trong khi ó các t ch c Tricholor và Vietnamese Professionals Society là g m nh ng khoa h c gia thi n nguy n, t t c u có vi c làm toàn th i gian nên công vi c tri n khai ph n m m cho các b ch ph i b gi i h n.
 3. 3. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 3 Còn VietNet ch ng qua ch là m t quy c v cách dùng các m u t có s n c a ASCII ánh ti ng Vi t. Nh ng d u dùng cho các nguyên âm c ánh thêm, thí d nh ch "Ð a ón" c ánh là "DDu+a ddón". Do ó, nói cho úng ra VietNet không ph i là m t b ch .
 4. 4. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 4 B ng i chi u encoding các b ch hi n hành v i Unicode VIQR VPS VPS Hex VISCII VISCII Hex VNI VNI Hex TCVN TCVN Hex Unicode Symbol Unicode Hex Dec UTF-8 Hex a' á E1 á E1 aù 61 F9 ¸ B8 á 00E1 225 C3 A1 a` à E0 à E0 aø 61 F8 µ B5 à 00E0 224 C3 A0 a? ä E4 ä E4 aû 61 FB ¶ B6 1EA3 7843 E1 BA A3 a~ ã E3 ã E3 aõ 61 F5 · B7 ã 00E3 227 C3 A3 a. å E5 Õ D5 aï 61 EF ¹ B9 1EA1 7841 E1 BA A1 a( æ E6 å E5 aê 61 EA ¨ A8 0103 259 C4 83 a(' ¡ A1 ¡ A1 aé 61 E9 ¾ BE 1EAF 7855 E1 BA AF a(` ¢ A2 ¢ A2 aè 61 E8 » BB 1EB1 7857 E1 BA B1 a(? £ A3 Æ C6 aú 61 FA ¼ BC 1EB3 7859 E1 BA B3 a(~ ¤ A4 Ç C7 aü 61 FC ½ BD 1EB5 7861 E1 BA B5 a(. ¥ A5 £ A3 aë 61 EB Æ C6 1EB7 7863 E1 BA B7 a^ â E2 â E2 aâ 61 E2 © A9 â 00E2 226 C3 A2 a^' Ã C3 ¤ A4 aá 61 Ê CA 1EA5 E1 BA A5
 5. 5. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 5 E1 7845 a^` À C0 ¥ A5 aà 61 E0 Ç C7 1EA7 7847 E1 BA A7 a^? Ä C4 ¦ A6 aå 61 E5 È C8 1EA9 7849 E1 BA A9 a^~ Å C5 ç E7 aã 61 E3 É C9 1EAB 7851 E1 BA AB a^. Æ C6 § A7 aä 61 E4 Ë CB 1EAD 7853 E1 BA AD e' é E9 é E9 eù 65 F9 Ð D0 é 00E9 233 C3 A9 e` è E8 è E8 eø 65 F8 Ì CC è 00E8 232 C3 A8 e? È C8 ë EB eû 65 FB Î CE 1EBB 7867 E1 BA BB e~ ë EB ¨ A8 eõ 65 F5 Ï CF 1EBD 7869 E1 BA BD e. Ë CB © A9 eï 65 EF Ñ D1 1EB9 7865 E1 BA B9 e^ ê EA ê EA eâ 65 E2 ª AA ê 00EA 234 C3 AA e^' ‰ 89 ª AA eá 65 E1 Õ D5 1EBF 7871 E1 BA BF e^` Š 8A « AB eà 65 E0 Ò D2 1EC1 7873 E1 BB 81 e^? ‹ 8B ¬ AC eå 65 E5 Ó D3 1EC3 7875 E1 BB 83 e^~ Í CD AD eã 65 E3 Ô D4 1EC5 7877 E1 BB 85 e^. Œ 8C ® AE eä 65 E4 Ö D6 1EC7 7879 E1 BB 87 i' í ED í ED í ED Ý DD í 00ED C3 AD
 6. 6. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 6 237 i` ì EC ì EC ì EC × D7 ì 00EC 236 C3 AC i? Ì CC ï EF æ E6 Ø D8 1EC9 7881 E1 BB 89 i~ ï EF î EE ó F3 Ü DC 0129 297 C4 A9 i. Î CE ¸ B8 ò F2 Þ DE 1ECB 7883 E1 BB 8B o' ó F3 ó F3 où 6F F9 ã E3 ó 00F3 243 C3 B3 o` ò F2 ò F2 oø 6F F8 ß DF ò 00F2 242 C3 B2 o? Õ D5 ö F6 oû 6F FB á E1 1ECF 7887 E1 BB 8F o~ õ F5 õ F5 oõ 6F F5 â E2 õ 00F5 245 C3 B5 o. † 86 ÷ F7 oï 6F EF ä E4 1ECD 7885 E1 BB 8D o^ ô F4 ô F4 oâ 6F E2 « AB ô 00F4 244 C3 B4 o^' Ó D3 ¯ AF oá 6F E1 è E8 1ED1 7889 E1 BB 91 o^` Ò D2 ° B0 oà 6F E0 å E5 1ED3 7891 E1 BB 93 o^? ° B0 ± B1 oå 6F E5 æ E6 1ED5 7893 E1 BB 95 o^~ ‡ 87 ² B2 oã 6F E3 ç E7 1ED7 7895 E1 BB 97 o^. ¶ B6 µ B5 oä 6F E4 é E9 1ED9 7897 E1 BB 99 o+ Ö D6 ½ BD ô F4 ¬ AC 01A1 C6 A1
 7. 7. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 7 417 o+' § A7 ¾ BE ôù F4 F9 í ED 1EDB 7899 E1 BB 9B o+` © A9 ¶ B6 ôø F4 F8 ê EA 1EDD 7901 E1 BB 9D o+? ª AA · B7 ôû F4 FB ë EB 1EDF 7903 E1 BB 9F o+~ « AB Þ DE ôõ F4 F5 ì EC 1EE1 7905 E1 BB A1 o+. ® AE þ FE ôï F4 EF î EE 1EE3 7907 E1 BB A3 u'</Fon
 8. 8. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 8 Th nghi m font Unicode ch a glyphs ch Vi t Font- Family: Tahoma Font- Size: 5 Font- Weight: Normal Khi b n thay i font trong combo box: Font-Family, Font-Size hay Font-Weight, v n b n trong khung bên ph i c ng s thay i và dùng theo font b n ch n. B n s không c c ch Vi t n u font b n ch n không ch a m u t glyphs Unicode ti ng Vi t. Trang web này giúp b n l a ra nh ng font Unicode trong máy c a b n, font nào có th s d ng trình bày Unicode ch Vi t và font nào không th dùng trình bày Unicode ch Vi t. Font ch trong khung này thay i theo th Font trong combo box bên trái Ðây là font ch trong m t ph n c a m t câu. N u font ch nào không có glyphs m u t ch Vi t thì b n s không c c ch Vi t mà ch th y ô vuông. B n có th dùng ph ng ti n này set Default font a chu ng cho browser ang dùng c a b n.
 9. 9. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 9 Ch ng trình hoán chuy n trang web Vi t ng thành tiêu chu n Unicode N u b n ã có m t m ng i m c vi t b ng m t trong các mã tiêu chu n Vi t ng sau ây: Viscii, VPS, VNI và .vnTime và b n mu n bi n toàn b m ng i m c a b n thành tiêu chu n Unicode thì ây úng là ch ng trình b n c n dùng. Ch ng trình VNtoUnicode có th chuy n các trang web Vi t ng trong m t folder hay directory thành trang web Vi t ng Unicode. Các mã tiêu chu n Vi t ng c h tr g m Viscii, VPS, VNI và .vnTime nh ng b n có th n i r ng h tr cho các tiêu chu n khác b ng cách thêm chúng vào mã l p trình. Ch ng trình này c vi t b ng Microsoft Visual Basic 6.0, do ti n s Lê Ð c H ng th c hi n và t t c các mã l p trình và b ng m u chuy n mã u c gói trong h s vntounicode.zip b n download. M i tiêu chu n u có m t b ng mã hoán chuy n (mapping table) nh VNItoUnicode.txt, VISCIItoUnicode.txt, VPStoUnicode and VNTimetoUnicode. B n có th thêm b ng mã i chi u khác cho mã tiêu chu n Vi t ng khác. Ch ng trình này ch y u làm 3 vi c nh sau: Chuy n t t c các c p t nh "aù" thành Unicode t ng ng. Chuy n t t c tên Font thành "Tahoma". Chuy n m u t Vi t thành mã s Unicode. Trong h s zip có ch a các trang web m u b ng VPS, VNI, VISCII và .vnTime v i các trang web Unicode mã s và UTF-8 t ng ng. M t khi b n ã có trang b ng mã s Unicode, thì b n có th ti n thêm m t b c chuy n trang Unicode mã s thành trang web UTF-8. Vì ch ng trình này làm vi c theo t ng nhóm trang web c t trong m t folder nên t c hoán chuy n s t ng lên r t nhi u. B n có th s a i mã l p trình c a ch ng trình này s d ng nh ng Font khác nh Arial, Courier New, Times New Romans, Verdana... vân vân. B n c ng có th s a i mã l p trình này t ng hóa ch ng trình hoán chuy n theo nhu c u c a b n. N u b n bi n c i mã l p trình này, chúng tôi k v ng b n s thông báo cho chúng tôi bi t và g i cho chúng tôi m t b n bi n c i c a b n nh ng s thay i h u d ng khác có th c a vào trong các b n ch ng trình t ng lai.
 10. 10. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 10 Dùng Frontpage 98/ 2000 vi t webpage Unicode Vi t ng N u b n ang dùng Windows 2000 Professional/ Server thì b n có th gõ ch Vi t Unicode (dùng các ch ng trình gõ ch Vi t nh VPS, VietKey, VNI vv...) trong Notepad hay WordPad 2000 vi t webpage ch Vi t tr c ti p b ng HTML. Nh ng n u b n ang dùng Windows 95.x hay Windows 98.x thì Fronpage là công c không th thi u c giúp b n vi t webpage Unicode Vi t ng m t cách d dàng ti n l i. Hi n nay (tháng T 2001) trên th tr ng Web Editors thì Frontpage 98/ 2000 là m t trong vài wysiwyg editors h tr Unicode. Các web editors khác nh Cold Fusion 4.x, Dreamweaver 4, Dreamweaver UltraDev 4, NetOject Fusion 5 vân vân u không h tr Unicode. D nhiên chúng ta v n có th dùng nh ng web editors trên vi t webpage Vi t Ng nh ng b t ti n ch là không c c ti ng Vi t và không th y c l i chính t s a l i câu v n... B n có th dùng các ch ng trình gõ ch Vi t m i nh t c a VPS, VietKey, VNI vân vân gõ ch Vi t Unicode. Các ch ng trình trên có th dùng trong h u h t các ng d ng c a b Office 97, Office 2000 và m t s ng d ng khác. Tr c kia Frontpage 97 và Frontpage 98 là ch ng trình c l p c a Microsoft, nh ng k t Frontpage 2000, Micorsoft ã nh p nó vào thành viên c a b Office 2000. T t c các b Frontpage nói trên u h tr Unicode nh ng d nhiên là b Frontpage 2000 là có h tr Unicode y nh t. Trong ph n này chúng tôi ch bàn n ph n dùng Unicode c a Frontpage 2000 trong webpage Vi t ng và các b n có th suy di n t b này cho b Frontpage 98. Trong Frontpage 2000 b n có th m m t trang m i b ng cách vào: File > New > Page Sau khi m t trang m i ã c m ra s n sàng cho b n a d li u và hình nh trang trí vào thì trong ph n góc d i bên trái c a Window chánh View/
 11. 11. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 11 Page b n s th y có 3 tab ch n l a sau ây: Normal, HTML, Preview. Tóm t c cách dùng c a 3 tabs này nh sau: Normal: cho phép b n nhìn wysiwyg c a trang web b n ang làm vi c và cho b n s a ch a tùy ý trang web này. HTML: b n c th y toàn b tag n i HTML c a trang và có th s a ch a trang web b ng HTML tag nh b n làm vi c trên trang web khi m b ng NotePad. Preview: b n ch nhìn th y wysiwyg c a trang web nh ng không s a c. Sau khi gõ vào tab Normal có th biên so n trang web, b n nh p chu t ph i trong b t k ch nào trong trang web cho ra popup menu r i ch n Page Properties..., m t window nh sau hi n lên: T t c các setting s d ng Unicode cho m i trang web u n m trong tab Language nên b n gõ vào Language tab th y window sau:
 12. 12. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 12 Tùy theo cách setting c a b n t trong Tools/ Web Setting, Page Properties/ Language s hi n lên khác nhau. Hình trên là cách setting c a các trang trong Vovisoft s d ng Unicode NCR và ph n setting trên s t ng vi t cho b n hàng meta tag sau (meta tag có ch m) trong ph n Heading tag c a trang: <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>Using Unicode in Frontpage 2000</title> </head> N u b n ch n Vietnamese trong combo box (Mark current document as:) nh hình sau: thì b n s có thêm hàng meta tag nh sau: <meta http-equiv="Content-Language" content="vi">
 13. 13. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 13 Ch "vi" trong content="vi" là ký hi u t t (short string) c a locale ID Vietnam. N u b n mu n tìm hi u thêm v các ký hi u t t locale ID dùng cho ngôn ng các qu c gia thì gõ vào ây. Meta tag này dùng xác nh ngôn ng c dùng trong trang web Frontpage ng d ng úng ph n m m ki m tra ánh v n và giúp các Search Engine xác nh ngôn ng c dùng trong trang web mà nó ang l c tìm. Hàng meta tag v locale theo bút gi là không c n thi t cho các trang s d ng Unicode cho ti ng Vi t nh các trang web trong Vovisoft. Tuy nhiên n u dùng locale Vietnam (Vietnamese Windows) theo Microsoft và dùng codepage 1258 cho ti ng Vi t thì meta tag này s giúp cho nh ng ai ã set trong browser s d ng Vietnamese 1258 có th ch y th ng vào các trang dùng Vietnamese 1258 c a m ng có a ngôn ng mà ti ng Vi t là m t trong các ngôn ng c ng d ng. Ði u áng chú ý là code page 1258 không ph i là mã Unicode vì có m t s mã i m (code points) không x p theo t v trong gi i s Unicode. Nói tóm l i b n set Language Tab trong Page Properties c a Frontpage 2000 nh sau n u dùng Unicode NCR: Page Language Mark current document as: <none> HTML encoding Save the document as: US/Western European (codepage 1252) Reload the current document as: <Automatic Encoding> và set Language Tab trong Page Properties c a Frontpage 2000 nh sau n u dùng Unicode UTF-8: Page Language Mark current document as: <none> HTML encoding Save the document as: Multilingual (UTF-8) Reload the current document as: <Automatic Encoding> B n s th y trong ph n Header tag c a trang có ph n meta tag sau: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> M t i u c áo c a Frontpage 2000 là b n có th chuy n i t NCR thành UTF-8 hay ng c l i m t cách d dàng b ng cách set charset=1252 thành charset=utf-8 hay ng c l i r i "Save" trang web là b n có ngay mã Unicode NCR hay UTF-8. Có l cho n gi c ng ch a có ch ng trình Web Editor nào x lý Unicode nhuy n nh Frontpage 2000.
 14. 14. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 14 NCR là m t ph ng pháp bi u hi n Unicode b ng t v trong gi i s ký t Unicode 16 bit còn UTF-8 là m t cách mã c t b ng 8 bit c a Unicode. N u b n ch a rõ th nào là Unicode NCR và th nào là UTF-8 thì m i b n gõ vào ây. N u b n ch dùng Frontpage 2000 vi t website Vi t ng b ng Unicode thôi thì b n có th set luôn cho trang m i default c a Frontpage 2000 có charset là 1252 ho c UTF-8. B n vào Tools/ Web settings... và trong h p Window hi n lên, b n ch n tab Language r i trong: Server message language: ch n English Default page encoding: ch n US/Western European R i nh n vào nút OK. T gi tr i c m i l n b n m m t trang Frontpage m i vi t bài thì trang m i ó ã có s n hàng meta tag sau: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows- 1252"> b n gõ Unicode ch Vi t theo Decimal NCR. N u b n mu n dùng UTF-8 thì trong: Default page encoding: ch n Multilingual (UTF-8) và khi m m t trang m i b n s có s n meta tag sau:
 15. 15. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 15 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> Sau khi set s n các ph n trên, b n ch còn m t i m nên l u ý ó là luôn áp d ng font: Tahoma, Arial, Times New Roman vv... vào t t c text Vi t ng vì n u không s có browser ( ã set s n nh ng fonts default không ch a glyphs ch Vi t) không c c Unicode Vi t ng c a b n. Ghi chú: Các b n Internet Explorer 4.x tr v sau u có th trình bày úng Unicode theo NCR hay UTF-8 khi t úng charset theo d ng c a nó nh ng Netscape 4.x thì ch có th hi n th Unicode úng n u trang web c mã theo UTF-8. N u b n mu n c hai browsers trên u có th hi n th c trang web Vi t ng c a b n thì b n nên dùng UTF-8 cho các trang web Vi t ng . M t i m l n a là theo m t s báo cáo và theo kinh nghi m c a bút gi thì Netscape 4.x có th hi n th c Unicode mã theo NCR v i i u ki n là meta tag ph i set theo: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> Nh v y có ngh a là Netscape 4.x ã xem UTF-8 nh m t code page (gi ng nh các codepages: 1251, 1252...1258 vân vân...) ch không ph i là m t d ng mã Unicode 8 bit nh ng qua Netscape 6.x thì i u này ã c ch nh l i.
 16. 16. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 16 Cách Dùng Unicode Gõ Ti ng Vi t Trong MS-WORD Thi t K MS-WORD Template: 1. Vào Tools Options File Location tab xem bi t directory c a Startup files. 2. Ra kh i MS-WORD và copy vnunicode.dot vào directory c a startup files. Th ng th ng directory này là C:WindowsApplication DataMicrosoftWordStartup 3. M MS-WORD tr l i và vào Tools Templates and Add-Ins và check [check box] c a vnunicode.dot n u c n. 4. Hi n gi nên dùng font Tahoma cho b o m. B n có th vào Format Styles set Tahoma làm default font. Trong t ng lai có th dùng các fonts khác nh Arial, Times New Roman, v…v… 5. N u mu n thì vào Tools Auto Correct và uncheck h t t t c các check boxes MS-Word kh i t ng i nh ng ch nh i thành I ( ây là m t feature có th r t phi n ph c h n là ích l i). Cách ánh D u: Dùng các nút b m sau ây ánh d u tr c khi b m nút nguyên âm. D u Nút B m Tr c Khi B m Nút Nguyên Âm Thí D S c Ctrl + 1 á : Ctrl + 1, A Á : Ctrl + 1, Shift + A Huy n Ctrl + 2 à : Ctrl + 2 , A À : Ctrl + 2 , Shift+A H i Ctrl + 3 : Ctrl + 3 , A : Ctrl + 3 , Shift+A Ngã Ctrl + 4 ã : Ctrl + 4 , A Ã : Ctrl + 4 , Shift+A N ng Ctrl + 5 : Ctrl + 5 , A : Ctrl + 5 , Shift+A Â ê ô Ctrl + 6 â : Ctrl + 6 , A Â : Ctrl + 6 , Shift+A
 17. 17. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 17 Ctrl + 7 : Ctrl + 7 , A : Ctrl + 7, Shift+A Ctrl + 8 : Ctrl + 8 , A : Ctrl + 8 , Shift+U Ð Ctrl + 9 : Ctrl + 9 , D Ð : Ctrl + 9 , Shift+D Atl + 1 : Alt + 1 , A : Alt + 1 , shift+A Atl + 2 : Alt + 2 , A : Alt + 2 , shift+A Alt + 3 : Alt + 3 , A : Alt + 3 , Shift+A Alt + 4 : Alt + 4 , A : Alt + 4 , Shift+A Alt + 5 : Alt + 5 , A : Alt + 5 , Shift+A Ctrl + Alt + 1 : Ctrl+Alt + 1 , A : Ctrl+Alt + 1 , Shift+A Ctrl + Alt + 2 : Ctrl+Alt + 2 , A : Ctrl+Alt + 2 , Shift+A Ctrl + Alt + 3 : Ctrl+Alt + 3 , A : Ctrl+Alt + 3 , Shift+A Ctrl + Alt + 4 : Ctrl+Alt + 4 , A : Ctrl+Alt + 4 ,Shift+A Ctrl + Alt + 5 : Ctrl+Alt + 5 , A : Ctrl+Alt + 5 , Shift+A Nói tóm l i: 1. ánh d u tr c, nguyên âm sau. 2. dùng Ctrl cho d u n, Alt cho ô hay â v i d u và Ctrl + Alt cho hay v i d u
 18. 18. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 18 Cách ch n Settings trong OutLook Express (IE 5) c ch Vi t g i b ng VoviMail hay NCR Các b n s d ng OutLook Express c a IE 5x nh n email có th ch n các settings c a OutLook Express nh sau có th c c ch Vi t Unicode: Trên Menu c a OutLook Express gõ vào Tools - Options - Read m tab box sau ây: Hình 1 Gõ vào nút Fonts... trong ph n Fonts c a (hình 1) m dialogue sau ây:
 19. 19. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 19 Hình 2 Trong ph n [Font settings] ch n Western European nh hình trên Trong ph n Proportional font ch n Tahoma nh hình trên Trong ph n Encoding ch n Western European (windows) nh hình trên Gõ vào nút [Set as Default] r i gõ vào nút OK óng dialogue trên l i Gõ vào nút International settings trong (hình 1)... m dialogue sau ây: Hình 3 Dialogue trên cho th y Western European (Windows) là Default encoding c a OutLook Express
 20. 20. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 20 N u mu n dùng OutLook Express g i email ch Vi t thì có th set nh sau: Trong ph n tab Send c a dialogue sau ây, gõ vào nút International Settings... Hình 4 Trong ph n Default encoding c a dialogue sau ây ch n Western European (Windows) Hình 5
 21. 21. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 21 Gõ vào nút OK óng dialogue trên l i Trong hình 4 trên gõ vào nút HTML m dialogue sau ây: Hình 6 Trong ph n [Encode text using] ch n None r i gõ nút OK óng dialogue l i Các ph n khác gi nguyên nh default c a nó. B n có th dùng ch ng trình ánh ch Vi t nh Vps 4.0 ánh ch Vi t trong Outlook Express. B n vô ph n tab K Thu t - B ng Mã - B ng S a Mã c a Vps và ch n :Unicode ch th cho Vps dùng mã ch Unicode khi ánh ch Vi t. Tuy nhiên n u b n không mu n nh c u v các setting khi g i i n th thì b n có th dùng ngay VoviMail ánh ch Vi t mà không c n ch y m t ch ng trình bên ngoài.
 22. 22. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 22 Cách ch n Settings trong OutLook 2000 c ch Vi t g i b ng VoviMail hay NCR Các b n s d ng OutLook 2000 nh n email có th ch n các settings c a OutLook nh sau có th c c ch Vi t Unicode: Trên Menu c a OutLook gõ vào Tools - Options - Mail Format m tab box sau ây: Hình 1 Trong [Send in this message format] c a (hình 1) ch n HTML nh hình trên Gõ vào nút Settings... m dialogue sau ây:
 23. 23. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 23 Hình 2 Trong ph n [Encode text using] c a (hình 2) ch n None nh hình trên r i gõ nút OK Gõ vào nút International Options... c a (hình 1) m dialogue sau ây: Hình 3 Ch n Western European (Windows) cho c hai combo box nh hình trên Trong ph n Stationery and Fonts trong (hình 1), gõ vào nút Fonts... m dialogue sau ây:
 24. 24. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 24 Hình 4 Trong ph n Message Fonts c a dialogue trên ch n font Tahoma cho c hai ph n: When composing a new message (N u b n mu n chuy n Email b ng ch Vi t) when replying and forwarding (N u b n mu n chuy n Email b ng ch Vi t) Gõ vào nút Fonts c a ph n Stationery and Fonts trong (hình 1) m ra dialogue sau ây:
 25. 25. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 25 Hình 5 Trong ph n Font settings ch n Western European nh hình 5 Trong ph n Proportional font ch n Tahoma nh hình 5 Các ph n còn l i c gi nguyên nh default c a OutLook Cách ch n setting nh trên s cho phép b n c c ch Vi t Unicode ng th i i n th g i tr l i c ng s chuy n ch Vi t úng cho ng i nh n. B n có th dùng ch ng trình ánh ch Vi t nh Vps 4.0 ánh ch Vi t trong Outlook 2000. B n vô ph n tab K Thu t - B ng Mã - B ng S a Mã c a Vps và ch n :Unicode ch th cho Vps dùng mã ch Unicode khi ánh ch Vi t. Tuy nhiên n u b n không mu n nh c u v các setting khi g i i n th thì b n có th dùng ngay VoviMail ánh ch Vi t mà không c n ch y m t ch ng trình bên ngoài. Ði u ki n c n có vi t và c Unicode: Operating system: Windows 95.bx, 98.x, 98 Me, NT4, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server and up Browser: IE 4.x and IE 5.x., NE 6x, Netscape còn g p nhi u tr ng i v x lý Unicode.
 26. 26. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 26 Cách ánh ch Vi t trong Hotmail Sau khi vào trang Hotmail c hay g i i n th , b n gõ vào Compose trên menu bar ngang vào trang vi t và chuy n i n th . Gõ vào checkbox "Rich Text Format" (c n ph i check vào ây thì m i có th x lý Unicode) thì b n s th y ph n ánh ch và g i i n th nh hình sau: N u b n dùng m t ch ng trình ánh ch Vi t nh Vps 4.0 thì b n có th ánh ch vi t vào khung ch c a Hotmail g i b ng font Unicode. Tuy nhiên trong VPS 4.0 b n c n set úng thì m i ánh c ra ch Vi t Unicode. Mu n v y, b n vô ph n tab K Thu t - B ng Mã - B ng S a Mã c a Vps và ch n :Unicode ch th cho Vps dùng mã ch Unicode khi ánh ch Vi t.
 27. 27. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 27 Nh ng Font sau ây có th có glyphs Unicode ch Vi t trong h th ng Windows c a b n: Arial, Courier New, Times New Romance và Verdana. Khi ánh ch Vi t mà th y ô vuông thì b n c n ch n m t trong nh ng font trên xem ch Vi t hi n ra úng hay không. N u không có font nào hi n úng ch Vi t thì có ngh a là fonts trong máy c a b n ã quá c , b n c n n website c a Microsoft download fonts m i h n. Các b n mu n ánh ch Vi t ng i c có th nh n úng ch Vi t thì b n có th dùng VoviMail c a Vovisoft ánh ch Vi t và chuy n i n th n a ch i n th Hotmail. Hotmail t ng chuy n úng ch Vi t Unicode g i b ng VoviMail và ng i nh n có h p th Hotmail s c c ch Vi t t c thì. Ði u ki n c n có c Unicode: Operating system: Windows 95.bx, 98.x, 98 Me, NT4, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server and up Browser: IE 4.x and IE 5.x., NE 6x, Netscape còn g p nhi u tr ng i v x lý Unicode.
 28. 28. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 28 Cách ánh ch Vi t trong Yahoo! Mail Mu n ánh ch Vi t b ng font Unicode trong Yahoo! Mail, b n c n có ch ng trình ánh ch Vi t nh Vps 4.0. B n vô ph n tab K Thu t - B ng Mã - B ng S a Mã c a Vps và ch n :Unicode ch th cho Vps dùng mã ch Unicode khi ánh ch Vi t. Sau khi ch y Vps v i setting nh ã nói trên, b n có th gõ ch Vi t vào khung ch c a Yahoo! Mail nh hình sau: Yahoo! s trình bày Unicode ch Vi t úng hay sai tùy theo font có trong máy c a b n. Tr ng i c a Yahoo là không font Tahoma cho ng i dùng ch n nên khi máy nào không có font Unicode ch Vi t trong các font c nh trong Yahoo! Mail thì s g p tr ng i trong v n c i n th . B n có th làm m t cu c th nghi m b ng cách highlight m t ph n ch Vi t trong khung ch r i ch n t ng font m t trong combobox Font. B n s th y có m t
 29. 29. Các ng d ng Unicode trong web site ti ng Vi t 29 s font không cho hi n úng ch Vi t. T i sao? T i vì nh ng font ó không có glyhps Unicode ch Vi t. Các b n mu n ánh ch Vi t ng i c có th nh n úng ch Vi t thì b n có th dùng VoviMail c a Vovisoft ánh ch Vi t và chuy n i n th n a ch i n th Yahoo! Yahoo! Mail t ng chuy n úng ch Vi t Unicode g i b ng VoviMail và ng i nh n có h p th Yahoo! s c c ch Vi t t c kh c. Ði u ki n c n có vi t và c Unicode: Operating system: Windows 95.bx, 98.x, 98 Me, NT4, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server and up Browser: IE 4.x and IE 5.x.; NE 6x, Netscape còn g p nhi u tr ng i v x lý Unicode.

×