De vung tau go cong bao cao thu tuong

1,045 views

Published on

De vung tau go cong bao cao Thu tuong

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,045
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
80
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De vung tau go cong bao cao thu tuong

 1. 1. B Nông nghi p&PTNT Trư ng H Ki n trúc TP.HCM T ng C c th y L i Vi n KH Th y l i Vi t Nam Trư ng H Th y l i BÁO CÁO TÓM T T D ÁN TUY N Ê BI N VŨNG TÀU - GÒ CÔNG K T H P CHU I Ô TH VEN BI N Hà N i, 12.2010
 2. 2. I. tv n D án ê bi n t Vùng Tàu n Gò Công liên quan tr c ti p n vùng t trũngth p thu c lưu v c sông Vàm C và h th ng sông ng Nai, bao g m khu v c ngTháp Mư i, khu v c thành ph H Chí Minh và khu v c Gò Công thu c t nh Ti n Giang,v i t ng di n tích vùng và các vùng liên quan tr c ti p là 1.010.000 ha. Khu v c trũng th p c a vùng TP. H Chí Minh r ng kho ng 255.000 ha, trong ó80.000 ha c a t nh Long An, n m vùng c a c a nhi u con sông l n thu c h th ng sông ng Nai, nên ch u nh hư ng m nh m c a nh ng bi n ng dòng ch y trên sông, dòngtri u trên bi n, trong ó nh hư ng c a bi n mang tính th ng tr . a hình th p trũng,hư ng ra bi n v i trên 60% t ai thành ph có cao trình th p dư i 2m, nh ng vùngtrũng th p có cao trình t 0m n 0.5m là nh ng vùng ng p tri u thư ng xuyên ( thoang hóa và r ng). Nhi u h ch a l n ã và ang ư c xây d ng thư ng lưu, lư ng lũ ư c gi l i, lưu lư ng bình quân mùa lũ gi m, nên dòng ch y trong sông y u d n.Ngư c l i dòng tri u tác ng ngày càng m nh lên và ang có xu th ngày càng gia tăng,v n xâm nh p m n và thi u nư c ng t ã và ang x y ra nghiêm tr ng trên sông SàiGòn, nh hư ng tr c ti p n nhà máy c p nư c cho thành ph . Vi c san l p các vùngtrũng l y t xây d ng, các công trình ê ngăn lũ, ngăn tri u, ngăn m n d c sông ã làmdòng ch y, dòng tri u t p trung vào trong sông, làm dâng cao m c nư c nh tri u và hth p m c nư c chân tri u. Biên tri u tăng, d n n năng lư ng tri u gia tăng, th i giantruy n tri u t bi n vào rút ng n, d n n di n tích ng p tri u ngày càng gia tăng, dòngch y trên sông b d n nén, xói l b gia tăng, kh năng ti p nh n nư c mưa t h th ngtiêu không thu n l i. Cùng v i tác ng c a bi n i khí h u, nư c bi n dâng làm chov n ng p úng TP. HCM ngày càng thêm tr m tr ng. Vùng ng Tháp Mư i ( TM) v i di n tích kho ng 700.000 ha, là vùng trũngth p r t khó thoát nư c, xu hư ng ng p lũ trong n i ng ngày càng gia tăng v chi u sâung p và th i gian ng p (chênh l ch m c nư c max gi a Tân Châu (trên sông) và M c Hóa(m c nư c trong ng) gi m t 2,5 n 3m xu ng còn 1,5m trong 40 năm qua)(hình1). Hình 1
 3. 3. T ng lư ng nư c tiêu thoát t TM ra sông Ti n kho ng 70%, nhưng xu hư ngngày càng h n ch do các khu dân cư ti p t c phát tri n sâu vào vùng TM. Hư ng tiêuthu n l i cho vùng TM là sông Vàm C , tuy nhiên do tác ng c a nư c bi n dâng, sgia tăng c a ng năng dòng tri u nên v n tiêu thoát theo hư ng này cũng ngày càngkhó khăn. Nhi u vùng chua phèn c a vùng TM như B c ông, Bo Bo v n chưa ư cgi i quy t, môi trư ng vùng giáp nư c không ư c c i thi n, n u tăng ư c kh năngthoát lũ ra sông Vàm C thì th i gian ng p và chi u sâu ng p trong vùng s gi m ángk , di n tích t phèn s ư c c i t o và thu h p. V n xâm nh p m n, thi u nư c ng tx y ra thư ng xuyên tác ng l n n s n xu t c a T nh Long An. Hi n t i vào mùa khôchúng ta v n ph i x nư c t h D u Ti ng xu ng sông Vàm C y m n, ây ch làgi i pháp tình th . H th ng th y l i Gò Công thu c t nh Ti n Giang v i di n tích 55.000 ha ã ư cxây d ng tương i hoàn ch nh, tuy nhiên nh ng năm qua vào mùa khô, nư c m n xâmnh p bao quanh toàn h th ng, d n n tình tr ng thi u nư c ng t và ô nhi m môi trư ngnghiêm tr ng. V n bi n i khí h u và nư c bi n dâng ã gây ra xâm nh p m n, thi u nư cng t, v n úng ng p, thoát lũ c a vùng TM, và TP. HCM v i xu hư ngngày càng giatăng. Mưa c c oan trên lưu v c sông ng Nai – Sài Gòn và t i khu v c Thành ph HChí Minh, k t h p tri u cư ng – nư c bi n dâng s càng gây s c ép n h th ng tiêuthoát nư c làm gia tăng tình tr ng ng p l t cho Thành ph trong th i gian t i. gi i quy t tình tr ng ng p úng do tri u và lũ TP. HCM, B Nông nghi p vàPhát tri n nông thôn ã trình Chính ph phê duy t quy ho ch (Quy t nh s 1547/Q –TTg ngày 28/10/2008) v i vi c xây d ng h th ng ê bao dài 187 km, 12 c ng l n, 22c ng có kh u t 7,5m n 60m và 70 c ng có kh u t 2m n 5m, (chưa k c ngrãnh ng m c a TP ch y tr c ti p ra sông cũng c n ph i xây d ng c ng m t chi u) b o vvùng I (b h u sông Sài Gòn, Nhà Bè, Vàm C , Vàm C ông (hình 2)) di n tích140.000ha, v i kinh phí hi n nay kho ng 38.800 t ng. án vùng I ã th c hi n ư chai năm, tuy nhiên do ngu n v n khó khăn n nay m i có ba h ng m c công trình ư cl p xong d án. V n gi i phóng m t b ng, ngu n v n xây d ng xây d ng có th lànguyên nhân gây kéo dài th i gian xây d ng c a d án và v n d nh nư c các khuv c xung quanh (ngoài khu I) sau khi xây d ng kho ng 25cm, cũng là v n c n quantâm. Giai o n II, xây d ng m t s tuy n ê và c u vùng II (vùng k p gi a sông sàiGòn và sông ng Nai) r ng 43.000ha b o v khu vư n cây ăn trái, khu dân cư ph itôn n n cao 2,5m v i kinh phí xây d ng kho ng 4.000 t ng, chưa k kinh phí tôn n ncác khu dân cư. Giai o n III, gi i quy t v n ng p l t do lũ l n c n ph i xây d ng 3
 4. 4. công trình phân lũ t sông ng Nai ra sông Th V i, t sông Sài Gòn sang sông Vàm C ông v i kinh phí ư c tính không dư i 20.000 t ng. V lâu dài ch ng nư c bi n dâng chúng ta c n xây d ng c ng trên sông Lòng Tàu (sông r ng 500m, sâu âm 30m, kinh phí kho ng 6.000t ng) và C ng trên sông Nhà Bè (sông r ng 2.000m, sâu âm 20m, kinh phí ư c tính kho ng 12.000t ng) Hình 2 gi i quy t v n xâm nh p m n, tr ng t cho vùng TM, chúng ta r t c ns m xây d ng c ng l n trên sông Vàm C (sông r ng 1000m, sâu 18m, kinh phí xâyd ng ư c tính 9.000t ng, B NN&PTNT ã cho l p DA ti n kh thi năm 2005).d tr nư c ng t cho khu v c, phương án QH cũng xem xét n v n xây d ng hch a nư c ng t vùng TM. Chương trình ê bi n t Qu ng Ngãi n Kiên Giang ã ư c Chính ph phê duy t và ang th c hi n. Trong ó ê bi n thu c khu v c Thành phH Chí Minh c n ư c xây d ng ngay, nhưng hi n ang g p khó khăn trong vi c l ach n phương án tuy n vì h th ng kênh r ch l n quá nhi u. ê bi n o n Gò Công t nhTi n Giang, m t ph n khu v c C n Gi thu c TP.HCM và ê c a sông c a Long An ã ư c Chính ph phê duy t hơn 4.000t ng. Tuy n ê bi n t Vũng Tàu n Gò Công là công trình gi i quy t ư c các v nv lũ, xâm nh p m n, úng ng p cho hơn 1 tri u ha vùng trũng th p c a khu v c giai o ntrư c m t cũng như lâu dài trong i u ki n B KH và nư c bi n dâng, công trình em l ihi u ích t ng h p cho phát tri n kinh t - xã h i trong vùng và mi n Tây Nam B , s làmthay i di n m o trong khu v c. D án thu hút ư c s quan tâm và ng h c a các cánb lãnh o lão thành trong ngành th y l i. D án ã báo cáo v i /c Tr n c Lươngnguyên Ch t ch nư c, v i i di n lãnh o 4 t nh: Tp. HCM, Bà R a Vũng Tàu, LongAn và Ti n Giang, /c B trư ng B Xây d ng, B Khoa h c và Công ngh , t ch cnhi u cu c h i th o t i T ng c c Th y l i, H i th y l i Vi t Nam, trư ng i h c th yl i, Vi n Khoa h c th y l i Vi t nam. i s Quán Hà Lan ã ng ý cho kéo dài d ánnghiên c u v ê bi n và s d ng ti n k t dư 110.000 Euro dùng cho các chuyên giaHà Lan sang Vi t Nam ph i h p v i B NN&PTNT nghiên c u ti n kh thi tuy n êVũng Tàu-Gò Công. N u ư c Chính ph cho phép và tr c ti p ch o chúng ta có thhuy ng ngu n v n t các t p oàn kinh t , các công ty ư c s d ng m t ph n qu t,qu m t nư c lòng h m i t o ra xây d ng.
 5. 5. II. M c tiêu c a d án Ch ng lũ l t, ng p úng và xâm nh p m n cho toàn vùng TP. H Chí Minh, trư cm t và lâu dài. Tăng cư ng kh năng thoát lũ, gi m chi u sâu và th i gian ng p lũ, ch ngxâm nh p m n cho vùng TM trong i u ki n bi n i khí h u và nư c bi n dâng;Ch ng xâm nh p m n cho khu v c Gò Công, Long An; phòng ch ng thiên tai và các tác ng t bi n cho toàn b khu v c TP. H Chí Minh và vùng TM; khi c n s chuy nthành h ch a nư c ng t cho vùng. Rút ng n kho ng cách giao thông, t o s liên k t gi a các t nh mi n Tây v i VũngTàu và các t nh Nam Trung B , xây d ng h th ng c ng bi n, t o ng l c m r ng vàhình thành chu i ô th m i TP. H Chí Minh, Vũng Tàu, Long An, Ti n Giang, pháttri n du l ch cũng như i v i kinh t xã h i cho toàn khu v c. III. Phương án I 1. N i dung d án Xu t phát t nhu c u thích ng v i bi n i khí h u, nư c bi n dâng, qu n lý nư cvà phát tri n b n v ng kinh t - xã h i trong vùng, d án bao g m m t tuy n ê bi n dài33 km (phương án I), xu t phát t Vũng Tàu n Gò Công, chi u sâu nư c trung bình7,5-8 m (tính t c t 0,00m) và m t c ng ki m soát tri u, thoát lũ (r ng 500m) và các âuthuy n ph c v giao thông th y, m t ê r ng 25-50m (hình 3). Sau khi ê ư c xây d ngs t o ư c m t h ch a v i di n tích m t nư c 56.000 ha, dung tích h ch a kho ng 3,3t m3 (n u k c trong sông kho ng 5 t m3), là d án ch ng B KH và NBD cho m tvùng r ng l n t i hơn 1 tri u ha (chi ti t xin xem ph l c 1). Hình 3 Tuy n ê ư c xây d ng s là tr c giao thông k t n i Vũng Tàu v i mi n TâyNam b , t o ng l c giúp m r ng và hình thành các khu ô th m i, là nơi xây d ng hth ng c ng, l p qu t khai thác năng lương gió. D ki n s có 5 khu v c phát tri n ôth m i bao g m: (chi ti t xin xem ph l c 3) 1. ô th Vũng Tàu m r ng 2. ô th sinh thái r ng ng p m n C n Gi 3. ô th khoa h c bi n 5
 6. 6. 4. ô th d ch v kinh t bi n 5. Hành lang công nghi p m i 2. Nh ng tác ng tích c c c a d án a. Ch ng lũ, ch ng ng p l t và các thiên tai t bi n: Thông qua c ngki m soát tri u ê bi n, ta có th kh ng ch m c nư c trong h theo yêu c u, khôngm c nư c trong c ng cao hơn 1m ch ng ng p tri u cho TP.HCM. V ch ng lũ: Theo k t qu tính toán th y l c v i tr n lũ 200 năm xu t hi n m tl n (P=0.5%) lưu v c sông ng Nai; i v i vùng TM là tr n lũ năm 2000, t ngchi u r ng c ng là 500m, cao trình áy c ng -12m (phương án I) cho th y: M c nư c t i Th D u M t h 1,49m (t 2,85 xu ng còn 1,36), t i Tân Thu n(Phú An) trên sông Sài Gòn h th p 1,02m (t 2,28 m xu ng còn 1,26m (m c nư c Jicathi t k tiêu cho TP.HCM t i ây là 1,30m)); t i Nhà bè h 0,71m (t 1,92m xu ng còn1,21m). Cũng tương t như v y i v i m c nư c trên sông ng Nai và Vàm C . Dolư ng nư c t ng Tháp Mư i ư c thoát ra h tăng g n 2 l n vào th i kỳ lũ l n, nênth i gian ng p lũ t i M c Hóa gi m kho ng hơn m t tháng, t i Tuyên Nhơn kho ng 45ngày, t ng lư ng thoát lũ t i c a ra sông Vàm C tính cho năm 2000 tăng lên trên 6tm3. N u các tr c d n nư c ư c c i t o thì kh năng thoát lũ c a c hai vùng còn ư cc i thi n cao hơn (xin xem hình dư i và ph l c tính toán th y l c). ư ng m c nư c l n nh t d c sông Sài Gòn t Th D u M t n ê bi n VT-GC d ki n theo các k ch b n phương án 1 , h ch a x v i t n su t lũ 0.5% M c nư c trên sông h th p, t o 3.00 2.75 C a R ch Tra Phú An i u ki n tăng kh năng thoát nư c 2.50 2.25 C a sông Sài Gòn C a k nh L mưa t h th ng c ng rãnh trong 2.00 ê VT - GC thành ph k c khi có lũ l n l ch M c nư c (m) 1.75 1.50 1.25 s . Con ê l n và b n v ng có th 1.00 0.75 ngăn ch n t t c các lo i thiên tai 0.50 0.25 Th D u M t C a Vàm Thu t C a K Th Nghè Nhà Bè C a s Vàm C C a Soài r p t bi n như bão, sóng th n, là nơi 0.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 Kho ng cách (km) 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 tránh trú bão cho tàu thuy n trong HT B = 500m B = 700m B = 1000m khu v c. (Ghi chú: v tiêu chu n ch ng lũ c a ê sông ph thu c Qlũ, chi u sâu ng p (s an toàn c a dâncư), c i m khu v c ư c b o v . Hi n nay cho ê sông H ng là 0,4% t i Hà N i nơi khác thì th phơn, các ê sông khác thì t 0,5% n 2%. Sông Sài Gòn ng Nai chưa có ê s ư c H quy t nhtrong th i gian t i, trư c m t t m l y 0,5%). b. Ki m soát m n: nh tri u cao là nguyên nhân chính gây nên tình tr ng xâmnh p m n, do ch ng ki m soát ư c m c nư c tri u nh hơn 1m trong h , nên tìnhtr ng xâm nh p m n s không sâu vào t li n và có th kh ng ch theo mong mu n.
 7. 7. c. T o ra tr c giao thông thu n l i k t n i các vùng: Hi n nay t các T nh mi nTây i Vũng Tàu ph i lên TP.HCM và t TP H Chí Minh i Vũng Tàu dài 120 km ư ng b . Khi tr c ê bi n hình thành, t TP. M Tho i n Vũng Tàu ch còn 70km sov i 200km hi n nay. c bi t khi tuy n ê bi n k t h p v i ư ng giao thông ven bi n ư c thi công xong s t o s k t n i r t thu n l i d c theo ư ng bi n t Phan Rang –Phan Thi t – Vũng Tàu – các t nh mi n Tây Nam b , rút ng n ư c kho ng 130km vàkhông ph i i qua TP. HCM và ng Nai nơi có m t xe i l i r t l n. T o qu tr ng rãi d c hai bên tuy n ê xây d ng c ng bi n cho Vũng Tàu, Ti n Giang và cáct nh trong vùng. Giao thông th y t vùng v nh, TP. HCM n các t nh BSCL r t thu n l i khôngph i qua các âu thuy n các c ng thu c d án ch ng ng p TP.HCM và các c ng l n ãnêu trên. d. T o qu t phát tri n: V i di n tích 56.000 ha m t nư c m i ư c t o ra,chúng ta s dành m t ph n t phát tri n các khu công nghi p, du l ch, d ch v và cáckhu ô th thu c thành ph Vũng Tàu, Tp. HCM, Ti n Giang và Long An. Riêng TP.HCM di n tích vùng trũng th p (kho ng 80.000ha) chưa ư c khai thác, ho c khai thácchưa hi u qu s tr thành vùng t màu m ho c phát tri n ô th , m r ng thành ph raphía bi n m t cách r t an toàn. Tuy n ư ng giao thông huy t m ch trên ê n i VũngTàu Gò Công cũng t o ng l c l n cho s hình thành và phát tri n các khu ô th m id c theo các con sông và b bi n, t o chu i ô th bi n và hành lang công nghi p m icho vùng (xin xem ph l c s 3). e. Phát tri n du l ch: Bà R a – Vũng Tàu có m t v trí thu n l i cho vi c phát tri ndu l ch, ư c ánh giá là m t trong nh ng i m du l ch tr ng tâm c a t nư c, lư ngkhách du l ch s tăng v t sau khi xây d ng xong ê bi n, c bi t s thu hút ư c lư ngkhách t các t nh mi n Tây ( ê bi n Hàn Qu c khánh thành ngày 27/4/2010 n tháng10/2010 ã có 6 tri u lư t khách du l ch, thăm quan). Chúng ta có th xây d ng khu ôth an toàn gi a h ch a, t o thành khu du l ch c áo và h p d n, v a có c nh quan p, v a có môi trư ng sinh thái t nhiên c bi t. f. S d ng năng lư ng thu tri u, i n gió: D án có th s d ng dung tích c ah khai thác năng lư ng thu tri u ph c v phát tri n kinh t - xã h i trong vùng. Theotính toán sơ b n u u tư xây d ng tr m th y i n s d ng năng lư ng th y tri u có th em l i: Công su t l p máy kho ng 300.000 kw, i n lư ng 2,0x109 kwh. Ngoài ra d ctheo tuy n ê có th b trí m t s qu t gió phát i n (chi ti t xin xem ph l c 4) (vi c 7
 8. 8. s d ng năng lư ng th y tri u s ư c cân nh c trong quá trình l p d án vì liên quan n giao thông th y qua ê giai o n trư c m t). g. Là nơi d tr ngu n nư c ng t trong tương lai: V lâu dài trong i u ki nB KH, nh ng tác ng t phía thư ng lưu gây nên c n ki n ngu n nư c, không nư cng t cung c p cho khu v c TP.HCM và vùng TM khi ó ta có th chuy n h ch a phíatrong ê bi n thành h nư c ng t ph c v cho dân sinh, kinh t trong vùng, khi ó cách sinh thái nư c l s ư c chuy n d n sang sinh thái nư c ng t. V i kho ng g n 5 tm3 (k c trong sông) chúng ta có th m b o an ninh v ngu n nư c trong b t k sdi n bi n nào thư ng lưu ( xây d ng m t h ch a trên núi v i dung tích 4- 5 t m3,chúng ta m t kho ng 30.000-40.000ha t r ng, t canh tác và kho ng 40-50.000t ng xây d ng). h. Gi m v n u tư xây d ng các c ng l n và h th ng ê trong khu v c: Xây d ng ê bi n, m t c ng i u ti t th y tri u và các âu tàu chúng ta không c nxây d ng h th ng phân lũ t sông ng Nai v sông Th V i, t sông Sài Gòn v sôngVàm C ông (kho ng 20.000 t ng), gi m ư c ít nh t t 2 (n u ghép 2 c ng v inhau) n 3 c ng l n s ph i xây d ng trong th i gian t i: T ng kinh phí c a 3 c ng VàmC , Lòng Tàu, Soài R p ư c tính kho ng 27.000 t ng. C ng trên ê bi n ch c n r ngt 1000m n 1.500m, a hình nông hơn, a ch t khu v c g n Vũng Tàu t t hơn và i uki n xây d ng thu n l i hơn. H th ng ê và c ng trong d án ch ng ng p úng TP.HCM h u h t s không c n xây d ng (s gi m kho ng 35.000t ng) (xem ph l c 5). i. T o ng l c phát tri n kinh t - xã h i trong vùng: Nh ng vùng t r ng l n ư c khai thác cho phát tri n nông nghi p, du l ch, d ch v , các khu công nghi p, khu ôth , t o s k t n i và rút ng n kho ng cách giao thông; toàn vùng s an toàn trư c thiêntai t bi n, t lũ l t, xâm nh p m n là ti n cơ b n cho s phát tri n b n v ng kinh txã h i trong vùng và nhanh chóng làm thay i di n m o trong khu v c. f. Gi m c t san n n toàn khu v c: Sau khi tuy n ê ư c xây d ng chúng ta ch ng trong vi c kh ng ch m c nư c lũ và tri u trong thành ph , vì v y không c n nângcao c t n n và c t ư ng như hi n nay. i u này s gi m m t lư ng kinh phí r t l ntrong u tư xây d ng các khu ô th m i và vùng II (k p gi a sông ng Nai và SàiGòn) và vùng III (khu v c C n gi ) và khu v c thu c t nh Long An. CHU I Ô TH D KI N HÌNH THÀNH CÙNG V I TUY N Ê BI N VŨNG TÀU - GÒ CÔNG
 9. 9. Đô thị khoa học biển Mở rộng đô thị Vùng Tàu Chu i ô th hành lang công nghi p m i ô th sinh thái C n Gi 3. Nh ng tác ng tiêu c c - V môi trư ng: V i m c tiêu chính ã nêu trên, c ng i u ti t ch ngăn nhtri u không cho cao hơn 1,0m(hình dư i), trong m t ngày v n luôn có dòng ch y vào hvà t h ra, nư c trong h v n là h nư c m n và l nên nh hư ng không l n n hsinh thái khu v c bên trong c bi t là khu d tr sinh quy n r ng C n Gi . Tuy nhiênv n r t c n ánh giá nh ng thay i h sinh thái, b i l ng bùn cát, tác ng dòng ch ytrư c ê bi n.. Mực nước biển Vũng Tàu tháng 10, tần suất 10% 9
 10. 10. - Giao thông th y: Các tàu thuy n i vào trong h và các sông u ph i i qua âuthuy n, ây là khó khăn l n nh t c n quan tâm gi i quy t, tuy nhiên v i công ngh hi nnay ta có th xây d ng nhi u âu thuy n hi n i không gây ách t c giao thông th y trongkhu v c. N u chúng ta không khai thác i n năng, v i m c nư c bi n như hi n nay thìt ng th i gian óng c ng trong m t năm (năm 2010, là năm không có lũ) là 159 gi , v is l n óng c ng là 61 l n, th i gian óng c ng trung bình m t l n là 2,5 gi , l n dài nh tlà 3 gi ch ng ng p tri u, ng p lũ cho thành ph và tăng kh năng tiêu thoát lũ (vàonh ng năm lũ l n th i gian óng c ng có l n hơn). Vào th i i m óng c ng kh ngch m c nư c tri u thì tàu thuy n ph i i qua âu thuy n, th i gian tri u cư ng chúng tal i bi t trư c nhi u năm nên tác ng là không l n. Khi nư c bi n càng dâng cao thì th igian ph i óng c ng càng nhi u, khi ó ta chuy n d n c ng cho các tàu l n ven ê bi n. - nh hư ng n lu ng cá di chuy n, trong thi t k s b trí lu ng cá di chuy n,vi c ngăn ê có th gi m ngu n th c ăn c a m t s loài th y, h i s n. 4. V n u tư và so sánh phương án4.1 V n u tư cho án ê bi n Vũng Tàu - Gò Công4.1.1 V n u tư cho ê bi n (chi ti t xem phu l c s 4): 26.000 t ng4.1.2 V n u tư cho c ng và âu thuy n (ph l c s 6) 9.000 t ng D phòng: 15.000 t ng T ng v n u tư cho án ê bi n 50.000 t ng(Tính theo phương án tuy n sâu, m t ê r ng 50m.V n tương ương 2,5t USD)4.2. T ng v n c a d án ch ng ng p TP.HCM4.2.1 V n u tư cho 12 c ng l n theo Quy t nhc a Chính ph s 1547/Q – TTg ngày 28/10/2008 a. Ba c ng l n do B NN &PTNT ph trách: 5.800 t ng b. Chín c ng l n còn l i do TP.HCM và Long An ph trách: 7.400 t ng4.2.2 V n u tư cho ê, kè, c ng nh , h i u ti t nư c mưa 21.600 t ng (chi ti t xin xem ph l c s 7).4.2.3 V n u tư cho vùng 2 ( ê và c u vùng k p gi a sông Sài Gòn- ng Nai): 4.000 t ng T ng v n cho chương trình ch ng ng p theo Q 1547: 38.800 t ng4.2.4 V n u tư cho chương trình phân lũ t sông ng Nai rasông Th V i và t sông Sài Gòn ra sông Vàm C ông kho ng: 20.000 t ng4.2.4 V n xây d ng C ng Lòng Tàu, Soài R p ch ng nư c bi n dâng: 18.000 t ng T ng v n trư c m t và lâu dài cho ch ng ng p khu v c TP.HCM: 76.800 t ng4.3 V n u tư cho c ng Vàm C ( ã NC ti n kh thi năm 2005): 9.000 t ng4.4 V n u tư ê bi n, c a sông theo Q 667 c a CP cho ba t nh Ti n Giang, Long An, TP.HCM: 4.000 t ng
 11. 11. T ng v n theo phương án QH cho c vùng TP.HCM+ TM 89.800 t ngGhi chú: Kinh phí tính toán c a d án ch ng ng p TP.HCM tương i chính xác do m t s h ng m c m iduy t DA và m i xong quy ho ch (tương ương 4,5t USD).4.5. So sánh phương án Ph m vi nh hư ng và tác ng c a phương án ê bi n Vũng Tàu Gò Công so v iphương án quy ho ch ã ư c duy t khác nhau r t l n, d án ê bi n tác ng n 1 tri uha, d án QH ch tác ng n khu v c TP.HCM 255.000ha nên vi c so sánh chưa phùh p. Tuy nhiên cũng xin nêu m t vài nét cơ b n: a. án ê bi n Vũng Tàu – Gò Công là công trình ch ng nư c bi n dâng, ch ngbi n i khí h u m t cách toàn di n cho hơn 1 tri u ha vũng t trũng th p c a khu v cTP.HCM, vùng TM, khu v c Gò Công giai o n trư c m t và lâu dài. Gi i quy t tương i tri t và b n v ng các v n lũ l t, úng ng p, xâm nh p m n, d tr ngu n nư cng t trong tương lai, ngăn ch n m i thiên tai t bi n. T o thu n l i cho giao thông th ytrong n i a. Tuy n ê ư c xây d ng cũng s là tr c giao thông k t n i Vũng Tàu v i mi nTây Nam b , t o ng l c giúp m r ng và hình thành các chu i ô th m i và phát tri nkinh t xã h i và thay i di n m o trong vùng. V n u tư th p hơn phương án quy ho ch ư c tính kho ng 35.000 t ng ( ã trph n kinh phí ti p t c th c hi n TP.HCM). Di n tích m t h m i t o ra do Nhà nư cqu n lý nên g n như không c n gi i phóng m t b ng, t o thu n l i trong quá trình thicông, công trình t p trung d th c hi n, công tác qu n lý v n hành thu n l i. Ngu n v n xây d ng có th huy ng t các t p oàn kinh t , các công ty trong vàngoài nư c do vi c s d ng qu t và qu m t nư c trong h m i t o ra (n u ư cchính ph cho phép). Nh ng tác ng tiêu c c n môi trư ng c n quan tâm gi i quy t như giao thôngth y t bi n vào và m t s v n khác ã ư c c p trên và s ư c ti p t c nghiênc u làm rõ. 11
 12. 12. b. Phương án quy ho ch ch ng úng ng p cho c vùng có v n u tư cao hơn r tnhi u. Tác d ng lan t a c a d án nh , v n thoát lũ c a vùng TM v n chưa ư c gi iquy t; khu v c trũng th p (vùng III) c a TP.HCM chưa có gi i pháp gi i quy t. Khi nư cbi n dâng kho ng t 50cm n 1m s e d a khu v c r ng C n Gi , cũng như v nthoát nư c t ch y c a thành ph . M t khác, vi c gi i phóng m t b ng và r t nhi u h ngm c công trình có th gây ch m ti n thi công. Công tác qu n lý v n hành h th ngch ng úng ng p cũng khá ph c t p. Tuy có thu n l i cho giao thông t bi n vào các c nghi n nay, song l i khó khăn cho giao thông thu trong thành ph và t thành ph , t bi nvào kênh Ch G o và i các t nh trong vùng.IV. Phương án II gi m nh tác ng n giao thông th y vào c ng Cái mép Th V i và r ng C nGi chúng ta có th xem xét phương án II v tuy n ê. Tuy n ê n i t Gò Công n g nVũng Tàu (cách vũng Tàu 4 km), n i ti p v i tuy n ê nh i vào r ng C n gi (hình vdư i). Chi u dài tuy n ê chính dài 29km, r ng 25-50m, sâu bình quân 6,5m, sau ó k tn i v i Vũng tài b ng c u giao thông r ng 22,4m, dư i c u t t c các lo i tàu bè i l ibình thư ng vào khu v c vình Gành Rái. Tuy n ê ph dài 13km n i t u c u phía êchính i vào c n Gi v i chi u r ng b m t là 10m, chi u sâu bình quân g n 4,5m. Kinhphí làm c u và o n ê nh tương ương kinh phí c a 4 km ê o n sâu nh t. T ng v n u tư c a phương án kho ng 50.000t ng (k c v n d phòng là12.000t ng). Theo k t qu tính toán th y l c v i tr n lũ 200 năm xu t hi n m t l n (P=0.5%)lưu v c sông ng Nai; i v i vùng TM là tr n lũ năm 2000, t ng chi u r ng c ng là700m ( ê bi n là 500m và sông Lòng Tàu là 200m, cao trình áy c ng -12m choth y: M c nư c t i Th D u M t h 1,54m (t 2,85 xu ng còn 1,34m) t i Tân Thu n(Phú An) trên sông Sài Gòn h th p 1,09m (t 2,28 m xu ng còn 1,19m); t i Nhà bè h0,84m (t 1,92m xu ng còn 1,08m). Cũng tương t như v y i v i m c nư c trên sông ng Nai và Vàm C . Do lư ng nư c t ng Tháp Mư i ư c thoát ra h tăng g n 2l n nên th i gian ng p lũ t i M c Hóa gi m kho ng hơn m t tháng, t i Tuyên Nhơnkho ng 42 ngày, t ng lư ng thoát lũ t i c a ra sông Vàm C tính cho năm 2000 tăng lênkho ng 6t m3, và n u các tr c thoát nư c ư c c i t o thì tình hình thoát lũ còn ư c c ithi n nhi u. T ng v n u tư c a phương án kho ng 50.000 t ng (k c v n d phònglà12.000t ng).
 13. 13. ư ng m c nư c l n nh t d c sông Sài Gòn t Th D u M t n ê bi n VT-GC d ki n theo các k ch b n phương án 2 án, h ch a x v i t n su t lũ 0.5% 3.00 C a R ch Tra Phú An 2.75 2.50 C a sông Sài Gòn 2.25 C a k nh L 2.00 ê VT - GC M c n c (m) 1.75 1.50 ư 1.25 1.00 0.75 0.50 C a Vàm Thu t Nhà Bè 0.25 C a Soài r p Th D uM t C a K Th Nghè C a s Vàm C 0.00 0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 110.00 Kho ng cách (km) HT Bvt = 300m, Blt = 200m Bvt =500m, Blt = 200m Bvt =800m, Blt = 200m • V lâu dài khi nư c bi n dâng lên nhi u, c ng ã xây d ng xong d c ê ta có th hoàn thi n n t o n ê. • Phương án II gi i quy t các v n v giao thông và r ng C n gi . V tác ng môi trư ng s nh hơn khi xây d ng c ng c a sông. • Như c i m l n nh t c a phương án II là không còn nhi u qu t (qu m t nư c m i l n bi n) s d ng cho xã h i hóa. Ti n u tư t phía nhà nư c ph i nhi u lên. V. Cơ ch th c hi n N u Chính ph cho phép trích m t ph n di n tích t 56.000 ha m t nư c xâyd ng ô th , khu công nghi p, du l ch, d ch v thì kinh phí xây d ng ê, c ng, ư nggiao thông s ch y u do các thành ph n kinh t , các t p oàn ư c hư ng l i t qu t óng góp. Nhà nư c ch h tr kinh phí nghiên c u, l p d án, thi t k và kho ng 10-15% kinh phí xây d ng (n u theo PAI). VI. K t lu n và ki n ngh D án ê bi n Gò công là công trình ch ng nư c bi n dâng, ch ng bi n i khíh u th ch ng. ó không ch là m t d án th y l i thu n túy mà là m t d án pháttri n giao thông, phát tri n kinh t xã h i trong vùng. V n u tư c a d án tuy khôngnh , nhưng nh hơn nhi u các d án nh l c ng l i, mà ph m vi nh hư ng l i l n hơnr t nhi u, gi i quy t tương i tri t các v n c a khu v c, thu n l i trong xây d ng,trong qu n lý v n hành. D án nh n ư c s ng tình c a h u h t lãnh o lão thànhtrong ngành th y l i, c a cán b khoa h c thu c Vi n KHTL Vi t Nam, Trư ng i h cTh y l i, Trư ng i h c Ki n Trúc TP.HCM. t nư c Hàn Qu c u tư 3,8 t ô la ch nh m m t m c ích là l n bi n ư c40.000ha ( ê dài 33 km, nơi sâu nh t 36m). Chúng ta u tư kho ng 50.000 t ng ư c di n tích 56.000ha; m t h ch a nư c g n 5 t m3 (k c trong sông) d tr cho 13
 14. 14. tương lai; ư c m t ư ng giao thông r ng 25m ( ư ng c p II), hi n i k t n i trongvùng, rút ng n kho ng cách giao thông g n 150km t các t nh Mi n Tây n Vũng Tàuvà các t nh mi n Trung, gi m g n 90.000 t ng u tư các công trình nh l bên trong,gi m di n tích m t t do xây d ng c ng và ê ven sông; gi i quy t tri t v n lũ,úng ng p, xâm nh p m n cho hơn 1 tri u ha khu v c TP.HCM, TM, Gò Công. T o ng l c m r ng và hình thành chu i ô th m i TP. H Chí Minh, Vũng Tàu, LongAn, Ti n Giang, phát tri n du l ch cũng như i v i kinh t xã h i cho toàn khu v c. Dán ê bi n Vũng tàu-Gò Công không ch là m t d án th y l i gi i quy t v n c p báchtrư c m t và lâu dài nh m thích ng v i B KH và NBD mà nó còn là m t d án pháttri n kinh t xã h i trong vùng.
 15. 15. 15
 16. 16. 17

×