Mon hdh vlehung1.chap1 concepts

433 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
433
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mon hdh vlehung1.chap1 concepts

 1. 1. Chöông 1 TOÅNG QUAN
 2. 2. NOÄI DUNG CHÖÔNG 1 <ul><li>Caáu truùc heä thoáng maùy tính </li></ul><ul><li>Khaùi nieäm veà heä ñieàu haønh (HÑH) </li></ul><ul><li>Caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa HÑH </li></ul><ul><li>Lòch söû phaùt trieån cuûa HÑH </li></ul><ul><li>Chöùc naêng cuûa HÑH </li></ul><ul><li>Baøi taäp </li></ul>
 3. 3. CAÁU TRUÙC HEÄ THOÁNG MAÙY TÍNH <ul><li>Phaàn cöùng (hardware) </li></ul><ul><ul><li>CPU </li></ul></ul><ul><ul><li>Boä nhôù :RAM, ROM,ñóa töø, baêng töø… </li></ul></ul><ul><ul><li>Thieát bò I/O : Maøn hình, baøn phím, card I/O… </li></ul></ul><ul><li>Phaàn meàm (software) </li></ul><ul><ul><li>Phaàn meàm heä thoáng </li></ul></ul><ul><ul><li>Phaàn meàm öùng duïng </li></ul></ul><ul><ul><li>Coâng cuï phaàn meàm </li></ul></ul><ul><li>Phaàn deûo (firmware) </li></ul>
 4. 4. VÍ DUÏ <ul><li>Phaàn meàm heä thoáng </li></ul><ul><ul><li>Heä ñieàu haønh </li></ul></ul><ul><ul><li>Heä quaûn trò CSDL: Oracle, SQL Server </li></ul></ul><ul><ul><li>Tieän ích: Norton Disk Doctor, SiSoft Sandra. </li></ul></ul><ul><li>Phaàn meàm öùng duïng: </li></ul><ul><ul><li>MS Office, Corel Draw, Netscape Navigator </li></ul></ul><ul><li>Heä ñieàu haønh: </li></ul><ul><ul><li>MS-DOS, Windows 9x/ NT/ ME/ 2000/ XP… </li></ul></ul><ul><ul><li>Linux, Solaris, HP-UX, AIX, BSD, MacOS,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Novell Netware </li></ul></ul>
 5. 5. KHAÙI NIEÄM HEÄ ÑIEÀU HAØNH <ul><li>Heä ñieàu haønh – Operating System </li></ul><ul><li>Phaàn meàm naèm giöõa phaàn cöùng maùy tính vaø ngöôøi duøng </li></ul><ul><ul><li>Ñieàu khieån phaàn cöùng </li></ul></ul><ul><ul><li>Cung caáp caùc dòch vuï cho caùc chöông trình öùng duïng </li></ul></ul><ul><li>Phaàn meàm quaûn lyù vaø phaân phoái taøi nguyeân maùy tính </li></ul>
 6. 6. HEÄ ÑIEÀU HAØNH NGÖÔØI DUØNG PHAÀN CÖÙNG HEÄ ÑIEÀU HAØNH TRÌNH ÖÙNG DUÏNG HEÄ THOÁNG MAÙY TÍNH
 7. 7. CAÙC THAØNH PHAÀN CUÛA HÑH <ul><li>Phaàn loõi (kernel) </li></ul><ul><ul><li>Quaûn lyù quaù trình </li></ul></ul><ul><ul><li>Quaûn lyù boä nhôù </li></ul></ul><ul><ul><li>Quaûn lyù heä thoáng file </li></ul></ul><ul><ul><li>Quaûn lyù xuaát nhaäp </li></ul></ul><ul><li>Phaàn giao dieän: </li></ul><ul><ul><li>Trình thoâng dòch leänh (Command Interpreter, Shell) </li></ul></ul><ul><ul><li>Giao dieän ñoà hoïa (Graphic User Interface) </li></ul></ul>KERNEL SERVICES APPLICATIONS
 8. 8. THIEÁT KEÁ CUÛA HEÄ ÑIEÀU HAØNH <ul><li>Monolithic OS : </li></ul><ul><ul><li>Cung caáp taäp caùc chöùc naêng caàn thieát </li></ul></ul><ul><ul><li>Khoâng phaân bieät chöùc naêng cuûa heä thoáng vaø chöùc naêng cuûa ngöôøi duøng </li></ul></ul><ul><ul><li>Caùc öùng duïng raøng buoäc vôùi Heä Ñieàu Haønh </li></ul></ul><ul><ul><li>Khoù coù khaû naêng môû roäng khi co theâm yeâu caàu veà dòch vuï </li></ul></ul><ul><ul><li>Thöôøng duøng cho caùc heä thoáng nhuùng </li></ul></ul><ul><li>Microkernel OS vaø thieát keá phaân lôùp: </li></ul><ul><ul><li>Kernel cung caáp caùc dòch vuï cô baûn nhaát veà quaù trình, boä nhôù vaø lieân laïc giöõa caùc quaù trình </li></ul></ul><ul><ul><li>Caùc dòch vuï ñöôïc ñöa vaøo ñöôïc xaây döïng treân caùc dòch vuï cô baûn nhaát. </li></ul></ul><ul><ul><li>Thöôøng ñöôïc duøng trong caùc heä ñieàu haønh hieän ñaïi vaø ña duïng </li></ul></ul>
 9. 9. THIEÁT KEÁ CUÛA HEÄ ÑIEÀU HAØNH <ul><li>Virtual machine: </li></ul><ul><ul><li>Heä thoáng ñöôïc xem nhö coù nhieàu maùy tính khaùc nhau. </li></ul></ul><ul><ul><li>Caùc öùng duïng coù theå chaïy ñoàng thôøi gioáng nhö chaïy treân caùc caáu truùc phaàn cöùng khaùc nhau </li></ul></ul><ul><ul><li>Caàn nhieàu taøi nguyeân heä thoáng phuïc vuï cho caùc virtual machine khaùc nhau </li></ul></ul><ul><ul><li>Vi duï: VMWare, Java Virtual Machine </li></ul></ul>
 10. 10. LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN HÑH <ul><li>Thao taùc vieân (Operator) </li></ul><ul><li>Heä thoáng xöû lyù boù (batch programming system) </li></ul><ul><li>Heä thoáng ña chöông (multiprogramming system) </li></ul><ul><li>Heä thoáng ña nhieäm (multitasking system) : </li></ul><ul><li>Heä thoáng ña ngöôøi duøng (multiuser system) </li></ul><ul><li>Heä thoáng ña xöû lyù (multiprocessing system) </li></ul><ul><li>Heä thoáng nhuùng (embedded systems) </li></ul><ul><li>Heä thoáng thôøi gian thöïc (real-time systems) </li></ul><ul><li>Heä ñieàu haønh phaân boá (distributed OS) </li></ul>
 11. 11. VÍ DUÏ VEÀ CAÙC HÑH <ul><li>MS-DOS </li></ul><ul><li>Windows 3.11/ 95/ 97/ 98/ 99/ ME </li></ul><ul><li>Windows NT/ 2000/ XP… </li></ul><ul><li>UNIX: Solaris, Linux, SCO, HP-UX, AIX, … </li></ul><ul><li>BeOS, RTLinux, … </li></ul><ul><li>Mach, Amoeba… </li></ul>
 12. 12. CHÖÙC NAÊNG HEÄ ÑIEÀU HAØNH <ul><li>Quaûn lyù quaù trình </li></ul><ul><li>(process management) </li></ul><ul><li>Quaûn lyù boä nhôù </li></ul><ul><li>(memory management) </li></ul><ul><li>Quaûn lyù heä thoáng löu tröõ </li></ul><ul><li>(storage management) </li></ul><ul><li>Giao tieáp vôùi ngöôøi duøng </li></ul><ul><li>(user interaction) </li></ul>
 13. 13. BAØI TAÄP <ul><li>1. Phaân loaïi caùc chöông trình sau : </li></ul><ul><li>Photoshop, Internet Explorer, Win 2000 Datacenter, Win2000 Añvanced Server, Oracle, MySQL, MS Powerpoint, BeOS, MacOS, Solaris, Linux, MS-DOS, Norton Utilities. </li></ul><ul><li>2. Phaân loaïi caùc heä ñieàu haønh sau : </li></ul><ul><li>Windows NT, Win98SE, Windows ME,Windows XP, Linux, BeOS, Solaris, SCO-UNIX, MS-DOS. </li></ul><ul><li>3. Nhieäm vuï naøo sau ñaây laø cuûa heä ñieàu haønh : </li></ul><ul><li>- Kieåm tra quyeàn söû duïng heä thoáng </li></ul><ul><li>- Kieåm tra quyeàn taïo, xoùa moät file </li></ul><ul><li>- Kieåm tra vaø taét caùc chöông trình virus, worm. </li></ul><ul><li>- Kieåm tra vaø taùt caùc chöông trình aûnh höôûng ñeán hoaït ñoäng cuûa kernel </li></ul><ul><li>- Kieåm tra vaø qnaûn lyù caùc thieát bò phaàn cöùng </li></ul>
 14. 14. BAØI TAÄP <ul><li>4. Thieát laäp trình töï cho caùc hoaït ñoäng sau </li></ul><ul><li> Chaïy öùng duïng, naïp driver, POST, ñoïc MBR, naïp OS, </li></ul><ul><li>chaïy caùc dòch vu. </li></ul><ul><li>5. Choïn löïa heä ñieàu haønh söû duïng ñoái vôùí </li></ul><ul><li>- Ngöôøi duøng caù nhaân </li></ul><ul><li>- Coâng ty nhoû </li></ul><ul><li>- Coâng ty vöøa, lôùn </li></ul><ul><li>- Ngaân haøng </li></ul><ul><li>6. Linux coù öu ñieåm gì ? HÑH naøy coù theå phoå bieán vôùi moïi ngöôøi duøng nhö Windows hay khoâng ? </li></ul>

×