Your SlideShare is downloading. ×
10.chap10 file systemsimlementation
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

10.chap10 file systemsimlementation

147
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
147
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. CHÖÔNG 10: HIEÄN THÖÏC HEÄ THOÁNG FILE
  • Caáu truùc ñóa cöùng
  • Caáu truùc heä thoáng file
  • Hieän thöïc caáu truùc thö muïc
  • Cô cheá caáp phaùt vuøng löu tröõ
   • Caáp lieân tuïc, theo lieân keát, theo chæ soá
   • Heä thoáng file cuûa UNIX
  • Quaûn lyù vuøng troáng
  • Ñoä hieäu quaû/ hieäu suaát heä thoáng file
  • Sao löu vaø phuïc hoài döõ lieäu
  • Baøi taäp
 • 2.
  • Heä ñieàu haønh xem ñóa cöùng nhö moät chuoãi caùc block lieân tieáp vôùi kích thöôùc coá ñònh.
  CAÁU TRUÙC ÑÓA CÖÙNG
 • 3. CAÁU TRUÙC HEÄ THOÁNG FILE
  • Toå chöùc theo phaân lôùp
  • File Control Block (FCB)
   • Naèm treân ñóa cöùng, chöùa
    • Thoâng tin baûo maät file
    • Thoâng tin nôi löu tröõ file
  • Virual File System (VFS)
   • Cung caáp API chung ñeû truy xuaát nhieàu loaïi heä thoáng file khaùc nhau
  • Caáu truùc thö muïc
   • Duøng danh saùch lieân keát
   • Duøng baûng baêm
 • 4. MINH HOÏA CAÁU TRUÙC HEÄ THOÁNG FILE
 • 5. CAÁP PHAÙT VUØNG LÖU TRÖÕ LIEÂN TUÏC ( C ontiguous Allocation ) `
  • File goàm n block lieân tuïc
  • Thoâng tin caáp phaùt:
   • Chæ soá block ñaàu, soá block caáp
  • Nhaän xeùt öu, nhöôïc ñieåm.
  • Khaéc phuïc?
 • 6. CAÁP PHAÙT VUØNG LÖU TRÖÕ THEO LIEÂN KEÁT ( Linked Allocation )
  • File laø danh saùch lieân keát cuûa caùc block raûi raùc
  • Hieän thöïc?
  • Nhaän xeùt?
 • 7. FILE ALLOCATION TABLE (FAT)
  • Hieän thöïc?
  • Nhaän xeùt?
 • 8. CAÁP PHAÙT VUØNG LÖU TRÖÕ THEO CHÆ SOÁ ( Indexed Allocation )
  • Duøng baûng caùc chæ soá ñeå löu caùc con troû ñeán caùc block döõ lieäu cuûa file
  • Nhaän xeùt?
 • 9. LÖU TRÖÕ BAÛNG CHÆ SOÁ CUÛA FILE
  • Löu lieân tuïc
   • Baûng chæ soá löu trong 1 block cuûa ñóa
  • Löu theo kieåu lieân keát
   • Baûng chæ soá löu trong n block cuûa ñóa noái vôùi nhau baèng danh saùch lieân keát
  • Löu baèng baûng chæ soá ña caáp
   • Duøng baûng chæ soá khaùc ñeå löu caùc con troû ñeán caùc index block cuûa file
  • Söû duïng cô cheá keát hôïp
 • 10. HEÄ THOÁNG FILE CUÛA UNIX
  • Ñóa cöùng chia thaønh nhieàu block
   • Boot block
   • Super block
   • Caùc block chöùa danh saùch caùc i-node
   • Caùc block döõ lieäu
  • Thoâng tin löu trong 1 i-node
   • Mode truy caäp
   • Owner UID
   • Soá link troû tôùi file
   • Thoâng tin veà thôøi ñieåm truy caäp , taïo file…
   • Kích thöôùc file
   • Daõy caùc ñòa chæ khoái chöùa döõ lieäu
 • 11. CAÁU TRUÙC I-NODE CUÛA BSD UNIX
  • Nhaän xeùt?
 • 12. I-NODE CUÛA THÖ MUÏC
  • Thö muïc /home
  • Thö muïc /
  Os02 21 Os01 20 hung 15 .. 2 . 10 Teân file / thö muïc con Chæ soá i-node usr 12 home 10 etc 5 .. 2 . 2 Teân file / thö muïc con Chæ soá i-node
 • 13. QUAÛN LYÙ VUØNG TROÁNG (1/2)
  • Duøng bit vector: N bit quaûn lyù N block data
   • Bít =0 : block ñaõ caáp
   • Bit=1: block coøn troáng
  • Duøng danh saùch lieân keát caùc block troáng
  • Nhoùm caùc block troáng (Grouping)
   • Chöùa ñòa chæ N block trong 1 block troáng ñaàu tieân
   • N-1 ñòa chæ ñaàu troû ñeán caùc block troáng thöïc söï
   • Ñòa chæ cuoái troû ñeán block chöùa N ñòa chæ block troáng khaùc
  • Ñeám khoaûng troáng (Counting)
   • Moãi block troáng löu tröõ soá khoaûng troáng lieân tuïc tieáp theo noù & ñòa chæ block troáng khoâng keâ tieáp.
 • 14. QUAÛN LYÙ VUØNG TROÁNG (2/2)
  • P/p grouping
   • Block 2: 3,4, 5,10
   • Block 10: 11, 13,14,15
   • Block 15: 18,-,-,-
  • P/p counting
   • Block 2: 3, 5
   • Block 5: 0,10
   • Block 10: 1, 13
   • Block 13: 2, 18`
  1 4 3 2 5 8 7 6 9 12 11 10 13 16 15 14 17 20 19 18 17 18 Vuøng troáng Vuøng ñaõ caáp phaùt 17
 • 15. ÑOÄ HIEÄU QUAÛ/ HIEÄU SUAÁTÛ CUÛA HEÄ THOÁNG FILE
  • Ñoä hieäu quaû heä thoáng file phuï thuoäc
   • Caùch caáp phaùt ñóa, caùc giaûi thuaät treân thö muïc
   • Loaïi döõ lieäu trong muïc cuûa baûng thö muïc
  • Taêng hieäu suaát heä thoáng file
   • Disk cache
   • Page cache
   • Free-behind & read-ahead
   • Virtual Disk/ RAM disk
   • Parallel I/O
 • 16. SAO LÖU VAØ PHUÏC HOÀI DÖÕ LIEÄU
  • Kieåm tra söï nhaát quaùn cuûa döõ lieäu
   • So saùnh thoâng tin treân block ñóa vaø trong thö muïc
   • Söû duïng caùc tieän ích: ndd, fsck, scandisk,…
  • Sao löu ( backup ) döõ lieäu sang thieát bò löu tröõ khaùc
   • Sao löu toaøn phaàn (normal backup)
   • Sao löu taêng daàn (incremental backup)
  • Phuïc hoài ( restore ) döõ lieäu töø thieát bò sao löu
   • Khi coù hoûng hoùc heä thoáng
   • Khi caàn phuïc hoài heä thoáng veà traïng thaùi cuõ
  • Heä thoáng file coù ghi log (Log Structured File System)
 • 17. RAID ( Redundant Array of Inexpensive Disks )
  • Taäp hôïp caùc ñóa cöùng ñöôïc heä ñieàu haønh xem nhö moät thieát bò löu truõ luaän
  • Döõ lieäu ñöôïc phaân boá treân taát caû caùc ñóa
  • Caùc muïc tieâu chính
   • Taêng dung löôïng löu tröõ
   • Taêng hieäu suaát I/O
   • Taêng tính saün saøng cao
   • Taêng khaû naêng phuïc hoài heä thoáng
  • Caùc loaïi RAID
   • RAID 0  RAID 10 (phoå bieán RAID 0, 1, 3, 5)
   • Software RAID/ Hardware RAID
 • 18. RAID-0
  • Döõ lieäu löu tröõ traûi ñeàu treân caùc ñóa
  • Taêng khoâng gian löu tröõ
  • Taêng hieäu suaát heä thoáng
  • Tính saün saøng cuûa döõ lieäu thaáp
 • 19. RAID-1
  • Nhaân baûn döõ lieäu treân caùc ñóa taùch bieät
  • Tính saün saøng & toác ñoä ñoïc döõ lieäu raát cao
  • Yeâu caàu dung löôïng ñóa gaáp ñoâi
  • Toác ñoä ghi chaäm hôn
 • 20. RAID-3
  • Löu döõ lieäu traûi ñeàu treân caùc ñóa
  • Söû duïng moät ñóa löu thoâng tin kieåm tra döõ lieäu
  • Tính saün saøng cao, chi phí hôïp lyù
  • Hieäu suaát I/O thaáp
 • 21. RAID-5
  • Döõ lieäu, thoâng tin kieåm tra ñöôïc löu traûi ñeàu treân caùc ñóa
  • Tính saün saøng döõ lieäu trung bình, chi phí hôïp lyù
  • Toác ñoä ghi thaáp
  • Yeâu caàu phaàn cöùng ñaëc bieät
 • 22. BAØI TAÄP
  • 1. So saùnh thôøi gian caùc leänh copy, move, delete trong taát caû caùc tröôøng hôïp coù theå coù.
  • 2. Taïi sao trong UNIX khoâng coù system call detete(…) ñeå xoaù file maø chæ coù system call unlink(…) ñeå xoaù moät link ñeán file?
  • 3. Ñóa coù N block, duøng p/p grouping (4 block) ñeå quaûn lyù vuøng troáng. Tính thôøi gian trung bình ñeå tìm ñöôïc n khoái troáng vaø caáp phaùt cho file.