Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Các lỗi trong lập trình C
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Các lỗi trong lập trình C

 • 6,663 views
Published

 

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
6,663
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
169
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Tài li u h c t p Môn: L p trình C M t sô l i biên d ch (Compile – time Errors) thư ng g p trong C -----o0o-----STT Thông báo l i g c Ý nghĩa 1 ( expected 2 ) expected Thi u d u … 3 , expected Các l i này thư ng x y ra khi ta sơ sót, d n ñ n 4 { expected thi u các d u m ho c ñóng ngo c. 5 } expected 6 286/287 instructions not enabled T p l nh c a b Vi x lí 80286 và b x lí toán h c chưa ñư c kích ho t. Vào Options/Compiler/Advanced Code generation… ñ ñi u ch nh l i 7 Ambiguity between function1 and 2 hàm function1 và function2 gi ng nhau, không function2 th phân bi t ñư c. 8 Array bounds missing ] Thi u d u ñóng ngo c ] khi truy xu t ñ n các ph n t c a m ng 9 Array must have at least one element Khi khai báo m ng ph i có ít nh t 1 ph n t . X y ra khi khai báo m ng mà SPT t i ña là âm ho c b ng 0. 10 Array size too large Kích thư c c a m ng quá l n, vư t quá dung lư ng vùng nh quy ư c là 64K 11 Bit field cannot be static Ki u d li u bit field không th có ki u static 12 Bit field too large Kích thư c c a bit field quá l n 13 Bit fields must be signed or unsigned int Ki u d li u c a bit field ph i là s nguyên 14 Bit fields must contain at least one bit Kích thư c c a m i bit field ph i ≥ 1 bit 15 Body already defined for this function Hàm ñã ñư c ñ nh nghĩa r i. L i x y ra khi ta vi t ph n thân c a m t hàm nào ñó ≥ 2 l n 16 Call of nonfunction Câu l nh g i hàm c a ta là sai. Tên hàm mà ta g i có th là m t tên ki u/h ng/bi n,… 17 Cannot call main from within the Không th g i th c hi n hàm main() trong chương program trình, vì ñây là m t hàm ñ c bi t, t ñ ng th c hi n 1 l n trong m i l n ch y CT. 18 Cannot cast from type1 to type2 Không th ép ki u d li u t ki u 1 sang ki u 2 19 Cannot convert type1 to type2 Không th chuy n ñ i ki u d li u t ki u 1 sang ki u 2 20 Cannot initialize type1 with type2 Không th kh i gán d li u thu c ki u 2 cho bi n thu c ki u 1 21 Cannot modify a const object Không th thay ñ i giá tr c a m t h ng s . X y ra khi ta th c hi n phép gán giá tr m i cho 1 h ng 22 Case outside of switch L nh CASE n m bên ngoài SWITCHNgư i biên so n: Nguy n Tr n Thi Văn Trang 1
 • 2. Tài li u h c t p Môn: L p trình C 23 Case statement missing : L nh CASE thi u d u 2 ch m (:) 24 Character constant must be one or two Kích thư c c a h ng kí t không ñúng. X y ra khi characters long ta ghi m t chu i dài các kí t vào gi a c p d u nháy ñơn ‘’ 25 Compound statement missing } Thi u d u } k t thúc kh i l nh 26 Constant expression required V trí này l ra ph i là m t bi u th c h ng, có giá tr không ñ i. 27 Could not find a match for argument(s) Không tìm th y ñ i s thích h p. 28 Could not find file filename Không tìm th y t p tin 29 Declaration is not allowed here V trí khai báo sai. Không ñư c khai báo t i ñây. 30 Declaration missing ; Khai báo thi u d u ch m ph y (;) 31 Declaration syntax error Khai báo không ñúng cú pháp 32 Declaration terminated incorrectly Khai báo sai (g n gi ng l i trên) 33 Declaration was expected Thi u khai báo 34 Default outside of switch L nh m c ñ nh DEFAULT n m bên ngoài kh i l nh SWITCH 35 Default value missing Thi u giá tr m c ñ nh 36 Division by zero Chia cho 0, l i này x y ra khi m u s c a m t ph n s có giá tr b ng 0. 37 do statement must have while L nh do ph i ñi v i while. X y ra khi thi u while trong câu l nh do… 38 do-while statement missing ( 39 do-while statement missing ) Thi u … trong câu l nh do…while 40 do-while statement missing ; 41 Duplicate case L nh CASE b trùng, x y ra khi ta vi t 2 dòng case khác nhau nhưng cùng m t giá tr như nhau. 42 Expression expected V trí này ph i là m t bi u th c 43 Expression syntax Sai cú pháp khi xây d ng bi u th c 44 Extra parameter in call to function G i th c hi n hàm nhưng l i truy n dư tham s 45 File name too long Tên t p tin quá dài. 46 For statement missing ( 47 For statement missing ) Thi u … trong câu l nh for 48 For statement missing ; 49 function cannot return a value Hàm có tên ‘function’ không th tr v m t giá tr , thông thư ng vì ta khai báo nó là hàm ki u void 50 function must be declared with no Hàm có tên ‘function’ ph i ñư c khai báo không parameters có tham s , x y ra khi ph n khai báo (prototype) và ph n thân hàm không gi ng nhau v s tham s 51 function must be declared with one Tương t như l i trên parameterNgư i biên so n: Nguy n Tr n Thi Văn Trang 2
 • 3. Tài li u h c t p Môn: L p trình C 52 function must be declared with two parameters 53 Function function should have a Hàm có tên ‘function’ c n ph i ñư c khai báo. L i prototype thư ng g p khi trình biên d ch C không hi u 1 tên hàm nào ñó mà ta s d ng, có th do thi u #include t p tin tiêu ñ tương ng, ho c gõ sai tên. 54 Function call missing ) G i th c hi n hàm thi u ) 55 Function calls not supported Không th g i hàm d ng này/ki u này 56 Function should return a value Hàm c n ph i tr v 1 giá tr , x y ra khi ta khai báo hàm có ki u tr v nhưng l i thi u câu l nh return… 57 Goto statement missing label Dùng l nh goto mà không có nhãn 58 identifier is not a member of struct Tên … không ph i là thành ph n c a c u trúc, x y ra khi ta vi t tên thành ph n sai 59 identifier is not a parameter Tên … không ph i là m t tham s 60 Identifier expected Thi u tên bi n. 61 If statement missing ( Câu l nh if thi u m hay ñóng ngo c 62 If statement missing ) 63 Illegal character character (0xvalue) Kí t không h p l , thư ng x y ra khi ta bi u di n các h ng s h hexa, nhưng l i s d ng các ch cái khác A..F hay a..f 64 Illegal octal digit Không ph i là m t s h 8 h p l 65 Illegal pointer subtraction Th c hi n phép tr không h p l trên con tr 66 Illegal use of floating point Dùng d u ch m ñ ng không ñúng, ví d s d ng phép toán modulo % trên s th c ch ng h n. 67 Illegal use of pointer Dùng con tr không h p l 68 Implicit conversion of type1 to type2 Không cho phép ng m chuy n t ki u 1 sang ki u not allowed 2 69 Improper use of typedef identifier Ki u d li u … ñư c s d ng không ñúng. 70 Incompatible type conversion Không th chuy n ñ i ki u d li u 71 Incorrect number format Không ph i là d li u d ng s , thư ng x y ra khi ta gõ các kí t khác 0..9 trong m t d li u ki u s 72 Incorrect use of default Dùng DEFAULT không ñúng 73 Invalid use of dot Dùng d u ch m (.) không ñúng v trí 74 Lvalue required V trái c a phép gán ph i là m t tên bi n. L i x y ra khi ta gán giá tr cho m t h ng. 75 main must have a return type of int Hàm main ph i tr v 1 giá tr ki u int 76 Misplaced break Dùng break ngoài vòng l p ho c ngoài SWITCH 77 Misplaced continue Dùng continue ngoài vòng l p 78 Misplaced decimal point D u ch m th p phân sai v trí 79 Misplaced else Dùng else sai v trí (thi u if, …)Ngư i biên so n: Nguy n Tr n Thi Văn Trang 3
 • 4. Tài li u h c t p Môn: L p trình C 80 new and delete not supported Không ñư c phép dùng new và delete trong c p phát vùng nh ñ ng. 81 No : following the ? Toán t ñi u ki n thi u d u 2 ch m (:) 82 No file name ending Không có ph n k t thúc tên t p tin 83 No file names given Không có tên t p tin 84 No type information Không tìm th y thông tin gì v ki u d li u 85 Not an allowed type Ki u d li u này không cho phép dùng ñây 86 Numeric constant too large H ng s có giá tr quá l n 87 Pointer to structure required on left side X y ra khi dùng con tr c u trúc không ñúng cách of -> or ->* ñ truy xu t các thành ph n c a c u trúc 88 sizeof may not be applied to a bit field Toán t sizeof() không dùng cho ki u bit field 89 sizeof may not be applied to a function Toán t sizeof() không dùng cho hàm 90 Size of identifier is unknown or zero Kích thư c c a … b ng 0 ho c không xác ñ nh 91 Size of the type is unknown or zero Kích thư c c a ki u d li u b ng 0 ho c không xác ñ nh 92 Statement missing ; Thi u d u ch m ph y (;), thông thư ng do thi u d u ; tai dòng trên c a dòng báo l i 93 Structure required on left side of . or .* X y ra khi truy xu t các thành ph n c a c u trúc không ñúng cách. 94 Structure size too large Kích thư c c a c u trúc quá l n, vư t quá gi i h n 64K ch ng h n. 95 Switch statement missing ( Câu l nh switch thi u ngo c. Ph n giá tr c a l nh 96 Switch statement missing ) switch ph i ñư c ñ t trong c p d u ngo c 97 The value for identifier is not within the Giá tr c a bi n … không n m trong ph m vi c a range of an int m t bi n ki u nguyên (int) 98 Too few parameters in call to function G i th c hi n hàm nhưng l i truy n không ñ s lư ng tham s . 99 Too many decimal points Bi u di n s th c nhưng dùng nhi u hơn 1 d u ch m th p phân 100 Too many default cases Trong câu l nh switch có nhi u hơn 1 l nh default 101 Too many errors or warning messages Có quá nhi u l i ho c c nh báo trong chương trình. X y ra khi chương trình có nhi u hơn 25 l i 102 Too many types in declaration Khai báo quá nhi u ki u d li u m i (ít g p) 103 Too much global data defined in file Có quá nhi u bi n toàn c c trong chương trình, gây tràn vùng nh dành riêng cho các bi n này. 104 Type mismatch in default argument value Giá tr m c ñ nh c a tham s truy n cho CT con b sai ki u. 105 Type mismatch in default value for Giá tr m c ñ nh c a tham s … b sai ki u. parameter parameter 106 Type mismatch in parameter number in Truy n tham s cho chương trình con ‘function’ call to function b sai ki u tham s ‘number’Ngư i biên so n: Nguy n Tr n Thi Văn Trang 4
 • 5. Tài li u h c t p Môn: L p trình C 107 Type mismatch in parameter parameter Tham s … b sai ki u 108 Type mismatch in parameter parameter G n gi ng l i 106 in call to function 109 Type name expected Thi u tên ki u t i v trí báo l i 110 Type typename may not be defined here Ki u d li u … không th ñ nh nghĩa v trí này ñư c 111 Unable to create turboc.$ln Không th t o ñư c t p tin turboc.1$n Thư ng x y ra khi ta ch y TurboC trên ñĩa m m hay ñĩa CD. 112 Unable to execute command command Không th th c hi n l nh … 113 Unable to open include file filename Không th m ñư c t p tin tiêu ñ … thư ng x y ra do ta vi t tên t p tin tiêu ñ sai, ho c t p tin này không t n t i trên ñĩa. 114 Undefined label identifier Nhãn … chưa ñư c khai báo 115 Undefined structure structure C u trúc … chưa ñư c khai báo 116 Undefined symbol identifier Ký hi u … chưa ñư c khai báo, thư ng x y ra trong trư ng h p ta s d ng bi n mà chưa khai báo. 117 Unexpected } Dư d u ñóng ngo c } 118 Unexpected end of file in comment started on line number Thư ng x y ra trong trư ng h p thi u d u ñóng 119 Unexpected end of file in conditional ngo c } c a hàm main(). started on line number 120 Unknown language, must be C or C++ M t cú pháp l , không ph i là cú pháp c a C hay C++ 121 User break Chương trình b ng t do ngư i s d ng 122 Value of type void is not allowed Không ñư c phép gán d li u cho bi n ki u void 123 Variable identifier is initialized more Bi n … ñư c kh i t o nhi u l n. than once 124 void & is not a valid type Không ch p nh n tham chi u ñ n bi n ki u void 125 While statement missing ( Câu l nh while thi u ngo c. Ph n ñi u ki n c a 126 While statement missing ) l nh while ph i ñư c ñ t trong d u ngo c.Ngư i biên so n: Nguy n Tr n Thi Văn Trang 5