NGUYEN XUAN LAM_PHAN TICH CHIEN LUOC KD.pdf

3,553 views

Published on

1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
3,553
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NGUYEN XUAN LAM_PHAN TICH CHIEN LUOC KD.pdf

 1. 1. TiriT*
 2. 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chucng trinh cao hoc Quan tri kinh doanh Quoc teLUAN VAN TOT NGHIEP • • PHAN TICK CHIEN LlTOC KINH DOANH CUA CONG TY D A U TlT PHAT TRIEN DlTCJNG CAO TOG VIET NAM (Vietnam Expressway Company) NGUYEN XUAN LAM IEMBA#3 THANG 05, 2007
 3. 3. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chuang trinh cao hoc Quan trj kinh doanh Quoc te BAN LUAN VAN NAY DUOC NOP CHO TRirOTNG DAI HOC IRVINE (HOA KY) VA KHOA QUAN TR| KINH DOANH (TRUCJNG DAI HOC QUOC GIA HA NQI)BAN LUAN VAN LA M O T PHAN B A T B U O C T R O N G CHUONG T R I N H DAO TAO THAC SY Q U A N TRI KINH DOANH QUOC TE THANG 05, 2007
 4. 4. Phe duyet eiia Chuoiig trinh Cao hoc quan tri kinh doanh quoc te Chu nhiem chuong trinhToi xac nhan rang luan van nay da dap ung dugc cac yeu cau cua mot luan van tot nghiepthugc chuang trinh dao tao Thac sy Quan tri kinh doanh. PGS-TS. VuCdngTy Chu tich Hoi ddngChung tdi, ky ten dudi day xac nhan rang chung tdi da doc toan bd luan van nay va cdngnhan ban luan van hoan toan dap ung cac tieu chuan cua mot luan van Thac sy quan tri kinhdoanh. Giao vienTiudng danCac thanh vien Hoi ddng(Xep thu tir ten theo bang chir cai)PGS-TS. Vu Tri DungTS. Pham Quang NggcNCS. Ha NguyenTS. Vu Xuan Quang
 5. 5. CAMKET Tdi xin cam ket rang ndi dung eiia ban luan van nay chua dugc nop cho bat ky motchuong trinh cap bang cao hge nao cung nhu bat ky mot chuang trinh dao tao cap bang naokhac. Tdi Cling xin cam ket them rang ban luan van nay la no luc ca nhan cua tdi. Cac ketqua, phan tich, ket luan trong luan van nay (ngoai cac phan dugc trich dan) deu la ket qualam vice cua ca nhan tdi. Hoc vien Nguyen Xuan Lam
 6. 6. LCn CAM ON La ngudi boat ddng quan tri trong Tdng Cdng ty Xay dung cua Bd Giao thong Vantai, toi nhan thay rang su lira chgn Khoa Quan tri Kinh doanh (HSB) - Dai hoc Quoc gia HaNdi cho viee trang bj va cung ed them cho minh kien thirc ve quan tri doanh nghiep la ratdung dan. Tdi cam an cac Thay ed giao va tap the can bo Khoa Quan trj Kinh doanh - Dai hocQuoc gia Ha Ndi da truyen dat cho tdi nhieu kien thue trong sudt thdi gian hoc tap va da taonhieu dieu kien thuan Igi cho tdi hoan thanh luan van tot nghiep nay. Dae biet, tdi chan thanh cam on Ths. Ha Nguyen, giang vien giang day cho lapIeMBA#3 chiing tdi, ddng thdi la ngudi true tiep danh nhieu thdi gian, kien thue va nhiethuyet hudng dan tdi rat chu dao trong sudt thdi gian tdi thue hien viet luan van. Tdi chan thanh cam an cac ddng chi Lanh dao cua Cdng ty Dau tu va Phat trienDudng Cao tde da giup do, cung cap cac sd lieu va gdp y kien cho tdi thue hien luan vannay. Xin chan thanh cam on cac ddng chi chuyen gia trong ITnh vue nay da gdp y, trao ddiva tham gia danh gia nhung ndi dung luan van yeu cau de giup cho tdi hoan thanh luan van. Hoc vien Nguyen Xuan Lam
 7. 7. MUC LUC TrangPHAN MOf DAU 11. Ly do chon de tai 12. Muc tieu nghien cuu 23. Pham vi nghien cuu cua de tai 24. Phuang phap nghien cuu 35. Ket cau cua luan van 3 CHUONG 1: CO SO LY THUYET VE CHIEN LU^OC KINH DOANH CUA DOANH NGHIEP1.1. Khai niem chien luac kinh doanh1.2. Mo hinh phan tich va hoach djnh chien luac 71.2.1. Phan tich vYmo - Mo hinh PEST. 91.2.2. Phan tich moi truang ngdnh - Mo hinh 5 luc lugng cua Michael Porter 141.2.3. Phan tich moi truang ben trong - Phan tich chuoi gid tri cua doanh nghiep 26cua M.Porter (Value chain analysis)1.2.4. Tdng hgp ket qua phan tich moi truang de xay dung vd lua chon chien luge 30toi uu- Mo hinh SWOT1.3. Cac loai chien lucre kinh doanh. 321.4. Ket luan 36
 8. 8. CHU^ONG 2: PHAN TICH CHIEN LU^OC KINH DOANH CUA CONG TY VEC2.1. Thue trang cua chien luae kinh doanh cua Cong ty VEC 372.1.1. Chuc ndng, nhiem vu cua Cong ty VEC 372.1.2. Twh hinh hogt dong kinh doanh 382.1.3. Nguon von 412.1.4. Ca cau to chuc 412.1.5. Chien luge cua VEC cho giai dogn 2005 - 2010 472.2. Phan tich chien luac kinh doanh cua VEC 492.2.7 Phan tich moi truang vT mo (mo hinh PEST) 492.2.2. Phan tich moi truang ngdnh cua VEC (Mo hinh nam luc lugng cua 63M.Porter)2.2.3. Phan tich moi truang ben trong cua VEC ( mo hinh chuoi gid tri) 662..2.4. Phan tich cdc dgc diem chien luge cua VEC (Mo hinh SWOT) 75 CHirONG 3: DE XUAT CHIEN LU^OC KINH DOANH CUA VEC3.1. Djnh hudng chien luac cua VEC- Su menh cua VEC 783.2. Cac chien luac lua chon cua VEC 79 KET LUAN 89 TAI LIEU THAM KHAO 91
 9. 9. DANH M UC H INH VE VA BANG BIEUHinh 1.1. Cac bude xay dung mo hinh chien luge kinh doanhHinh 1.2. Mo hinh PEST 8Hinh 1.3. Mo hinh 5 luc luung cua Michael Porter 10Hinh 1.4. Chuoi gia trj cua doanh nghiep 15Hinh 1.5. Cac muc tieu chuc nang cheo va chuoi gia trj 27B a n g 1.1. M a t r a n p h a n t i c h S W O T 29Bang 1.2. Nguon goc lui the canh tranh va cac chien luge kinh doanh cu ban 30Bang 2.1 bao cao ket qua heat dong kinh doanh, 2005, 2006 33So* d6 2.1. Ca cau to chuc cua VEC 39Bang 2.2. C c cau nhan su va trinh do cua VEC 42Bang 2.3: Toe do tang trudng GDP va khoi cong nghiep, xay dung 46Bang 2.4. He thong Dudng bo (Km) 54Hinh 2.1. Chuoi gia tri 55Bang 2.5. Muc phi tinh toan 66Bang 2.6. Phan tich SWOT ciia Cong ty VEC 74 75
 10. 10. PHAN M O DAUl.LYDOCHONDETAICanh tranh giira cac doanh nghiep san xult kinh doanh la mot ylu td dac trung cua nen kinhte thi trudng. De ton tai va phat trien, cac doanh nghiep phai tim ra con dudng di rieng chominh. Tuy nhien, doanh nghiep khdng phai de gi tim ra dugc con dudng nay, dac biet latrong thi trudng canh tranh khdc liet. Thuat ngu "chien luge kinh doanh" thudng dugc sudung de phan anh tinh chat quan trong eiia viee tim ra con dudng ton tai va phat trien riengcua doanh nghiep.Viee van dung chien luge kinh doanh vao thue tien boat ddng san xuat va kinh doanh la ratphong phu va da dang d cac nude phat trien theo con dudng kinh te thj trudng hang tramnam nhu My, Anh va Tay Au. Dieu nay phan anh hien thue khach quan ciia sir phat trien ratcao d cac thi trudng dd. O Viet nam, do nude ta chuyen ddi tu ca che kinh te ke hoach sangkinh tl thi trudng mdi dugc ban hai thap ky, muc do canh tranh edn tuong ddi so khai, dovay viee van dung ly thuyet chien luge kinh doanh vao phan tich boat dong san xuat kinhdoanh cua cac doanh nghiep Viet nam edn tuong ddi la mdi me.Tuy nhien, dieu do khdng ed nghTa la cac doanh nghiep Viet nam de dang ban trong viee tontai va phat trien. Ben canh viee cac doanh nghiep ed nhieu ca hdi tu thj trudng ndi dja dangphat trien rat manh me, cac doanh nghiep phai ton tai trong mot mdi trudng thay ddi ratnhanh chdng, dac biet nhu Viet nam dang thue hien qua trinh hdi nhap vao nin kinh tl thigidi, cam ket md cua ra ben ngoai, danh dau bang viee Viet nam la thanh vien chinh thuecua WTO dau nam 2007. Viet nam thue hien cai each nen kinh te, ed phan boa cac doanhnghiep nha nude, xa hdi boa cac ngudn von dau tu vao moi ITnh vue cua nen kinh te, xoa bd
 11. 11. trg cap vao cac ITnh vue kinh te xa hdi. Ben canh do, cac doanh nghiep Viet nam dang phaiddi mat vdi su canh tranh rat gay gat tu mdi trudng, vi du tu cac doanh nghiep ed von dau tuciia nude ngoai (FDI) la cac doanh nghiep ed ngudn lire rat manh ve vdn, ve kinh nghiemphat trien va chien luge kinh doanh.Van dung he thong ly thuyet ve chien luge kinh doanh vao phan tich mot md hinh doanhnghiep cu the la mot yeu cau quan trgng ciia chuong trinh MBA Quoc te. Tu kinh nghiemquan ly va kinh doanh eiia tac gia (la ngudi quan trj trong cdng ty xay dung va kinh doanhdudng bo), vdi nguon luc ve thdi gian va sd lieu kha la han che, tac gia lua ebon de tai Phantich chien luge kinh doanh cua Cdng ty Dau tu Phdt trien Du&ng cao toe Viet Nam(Vietnam Expressway Company-VEC) la de tai luan van tdt nghiep. Tac gia lua chgn de tainay vdi by vong la se ddng gdp mot phan nao dd vao boat ddng san xuat va kinh doanh ciiaCdng ty VEC, va lam phong phii ly luan chien luge kinh doanh ciia cac doanh nghiep Vietnam.2. MUC TIEU NGHIEN ClTUDe tai cd nhung muc tieu nghien cuu nhu sau: - He thing boa ly thuyet chien luge kinh doanh ciia doanh nghiep - Van dung sang tao ly thuyet ve chien luge kinh doanh vao viee phan tich va dl xult chiln luge kinh doanh ciia Cdng ty VEC.3. PHAM VI NGHIEN ClTU CUA DE TAIDk tai lay md hinh cdng ty dudng cao toe VEC lam tinh hudng nghien cuu. Do ban che vlthdi gian va sd lieu, tac gia chi di sau nghien cuu chien luge kinh doanh ndi chung ciia VEC.
 12. 12. 4. PHUONG PHAP NGHIEN ClTU- Nghien cuu tinh hudng djnh tinh dugc sir dung chii yeu trong nghien cuu nay. Phuang phap cu the nhu phong van sau cac quan trj cap cao cua Cdng ty VEC dugc su dung de thu thap sd lieu. Sd lieu: tac gia sir dung sd lieu thong ke d cac ngudn khac nhau nhu cua Tdng Cue Thong ke, Bd Giao thong van tai, Bd Cdng nghiep, Bd Ke hoach va dau tu..., cac thdng tin, sd lieu chuyen nganh; cac bao cao va nghien cuu cua cdng ty Dudng cao toe VEC.5. KET CAU CUA LUAN VANLuan van gdm 3 chuang. Ndi dung torn tat cua mdi chuang dugc trinh bay sau day:Chuang 1: Ca sd ly thuyet ve chien luge kinh doanh cua doanh nghiepNdi dung ciia chuang nay bao gdm: Co sd ly thuyet trong viee hoach djnh va xay dung chien luge kinh doanh. Tdng hgp cac each tiep can (qui trinh) trong xay dung va hoach djnh chien luge kinh doanh. Trinh bay cac md hinh ap dung trong phan tich chien luge - Trinh bay cac chien luge kinh doanh ciia doanh nghiepChuang 2: Phan tich chien luge kinh doanh linh vue dudng cao toe cua cong ty Dudngcao toe VEC - Gidi thieu tdng quan ve cdng ty Dudng cao toe VEC: tarn nhin, sir menh, muc dich, CO cau td chuc, sa bd ve chien luge kinh doanh hien tai. - Ap dung cac md hinh neu d chuong 1 de phan tich mdi trudng vT md, mdi trudng nganh, mdi trudng ben trong ndi bd doanh nghiep. Phan tich cac chiln luge kinh doanh hien tai nham phan tich tinh hgp ly tdi uu ciia cac chien luge nay
 13. 13. Chuang 3: De xuat chien luge kinh doanh cua VECQua ndi dung phan tich chien luge kinh doanh ciia VEC d chuang 2, tac gia neu ra mot sdchien luac cu the.
 14. 14. CHU^ONG 1 CO S6 LY THUYET VE CHIEN LUOC KINH DOANH CUA DOANH NGHIEPMuc dich ciia chuang nay la nham neu ra cac ndi dung ciia ly thuyet chien luge kinh doanh.Dd la ca sd ly thuyet cho viee phan tich chien luge kinh doanh cua Cdng ty VEC d Chuong2. Chuang nay gdm ed ba phan chinh: phan 1 di vao phan tich khai niem eiia chien lugecanh tranh. Phan 2 he thdng boa cac md hinh ly thuyet phan tich chien luge kinh doanh, cuthe ddi vdi mdi trudng cua doanh nghiep. Phan 3 tdng hgp cac chien luge kinh doanh ciiadoanh nghiep.1.1. Khai niem chien luge kinh doanhThuat ngii chien luge cd ngudn gdc tu rat lau. Thuat ngiJ nay lln diu tien dugc su dungtrong quan su, ngay nay, thuat ngir nay da dugc su dung trong hlu hit cac ITnh vue: kinh tl,chinh trj va van boa xa hdi. Trong ITnh vue kinh te, d pham vi vT md thuat ngir nay dugc sudung vdi cap quoc gia, vi du nhu chien luge phat trien kinh tl xa hdi trong giai doan 2006-2010 va tarn nhin 2020. Q pham vi vi md (doanh nghiep), thuat ngu chiln luge dugc hilurat phong phii va da dang. Chien luge Id yeu to quyet dinh muc tieu ddi hgn cua to chuc (Alfred D. Chandler, 1962); Chien luge Id md hinh ve cdc muc tieu, chit dich vd cdc ke hogch de dgt dugc cdc muc tieu do (Kenneth L. Andrews, 1965); Chien luge Id sgi chi do xuyen sudt cdc hogt dong cua td chuc (H. Igor Ansoff, 1965);
 15. 15. - "Chiin luge Id nghe thuat tgo lap cdc Igi thi canh tranh" ( M.Porter, 1980) "Chien luge la nham phdc hog nhirng quy dao tien trien du vung chdc vd lau ddi, xung quanh quy dao do cd the sap dgt nhdng quyet dinh vd nhirng hdnh dong chinh xdc cua doanh nghiep" (Alain Charles Martinet, 1983). "Chien luge dugc dinh ra nhu Id ke hogch hogc sa do tac nghiep tdng qudt ddn dat hoge hudng td chuc di den muc tieu mong mudn. Ke hogch tdc nghiep tdng qudt ndy tgo ca sa cho cdc chinh sdch (dinh hu&ng cho viee thong qua quyet dinh ) vd cdc thu phdp tdc nghiep" (Garry D.Smith, DannyR. Arnold, Bopby G.Bizrell, Chien luge va sach luge kinh doanh"). " Chien luge kinh doanh bao ham viee an dinh cdc muc tieu ca ban ddi hgn cua dan vi kinh doanh, ddng thdi lua chgn each thitc hogc tien trinh hogc tien trinh hdnh ddng vd phan bd cdc ngudn luc thiet yeu de thue hien cac muc tieu do " (Alfred Chandle,1998).Cho du cd nhieu quan niem ve chien luge, cac quan niem deu ed chung nbijng diem sau: 1) Chien luge la ke hoach hanh ddng ciia doanh nghiep (Muc tieu, cdng cu, thdi gian thue hien) 2) Chien luge hoach djnh nhirng bude di can thiet, ngudn lire va td chuc nham dat tdi nhung muc tieu quan trong ciia doanh nghiep. 3) Nhung ke hoach hanh ddng ciia chien luge la nham tao ra sir dot pha cua boat ddng kinh doanh ciia doanh nghiep 4) Chien luge khai thac Igi the, diem manh va diem yeu cua doanh nghiep va ngoai mdi trudng.
 16. 16. Nhu vay, ta thiy chiln luge kinh doanh ciia doanh nghiep la mot "san pham" ket hgp dugcnhirng gi ngoai mdi trudng ma doanh nghiep ed Igi the, nhiing gi ma ban than doanh nghiepcd, va nhung gi doanh nghiep mong mudn dat tdi.Kit qua ciia san phim chiln luge la qua trinh phan tich cac yeu td thugc mdi trudng benngoai, va mdi trudng ben trong ciia doanh nghiep. Ban chat doanh nghiep la mot td chucboat dong trong mot mdi trudng: doanh nghiep cd cac quan he tuang tac vdi mdi trudng, bichi phdi va chju su tac ddng ciia mdi trudng. Doanh nghiep khi td chuc boat ddng kinhdoanh thi khdng chi xem xet din ban than ndi luc ciia minh ma edn phai phan tich cac yeu tdngoai mdi trudng, vi du nhu cac ddi thii canh tranh, cac yeu td nganh. Nhin gdc do nao dd,chiln luge chinh la mot nghe thuat thiet ke, td chuc cac phuang tien nham dat tdi cac muctieu dai ban.Chien luge ed the phan anh tinh chat chung ciia boat ddng kinh doanh ciia doanh nghiep(chien luge canh tranh, chien luge tang tdc) va chien luge cung cd the phan anh tinh chatrieng ciia tirng boat ddng ciia doanh nghiep vi du nhu chien luge marketing, chien luge phattrien san pham, chien luge san xuat, chien luge xam nhap thj trudng v.v...1.2. Mo hinh phan tich va hoach djnh chien lugeVe ly thuyet cd kha nhieu md hinh hoach dinh chien luge. Trong bdi canh xay dung chienluge ciia mot cdng ty trong ITnh vue xay dung dudng cao tdc, md hinh dugc lira chgn la mdhinh xay dung chien luge canh tranh (Strategic Planning Model) theo 3 van de ciia DeKluyver (Abraham, 1999). Md hinh nay ggi y cho viee tu duy chien luge ciia mot doanhnghiep de tra Idi cho 3 cau hdi "Hien nay chiing ta dang d dau?, Chung ta can di din dau?,va Lam the nao de chiing ta den dugc dd?" thdng qua 7 bude sau:
 17. 17. Hinh 1.2. Cac bude xay dung mo hinh chien luge kinh doanh 1. Danh gia hi^n t^: Sir mgng, Muc tieu, cac chien lirgc. 2.Phan tich moi trudng kinh doanh: r I Chung ta edn r din dau? / kit cau thi trudng, tinh hinh phat trien, phan tich canh tranh v^ dinh vi doanh nghiep Hien nay chung ta 3. Phan tich moi trudng vT mo: dang a moi trudng chinh tri, kinh te, xa hoi va cong ngh# (PEST). dau? 4.Phan tich ngi t^ doanh nghiep: clu tnic, cac ngudn luc, quy trinh, nhan sy va van hoa doanh nghifp 5. Phan tich dilm manh, diem yeu, ca hoi va thach thiic (SWOT) 6. Phan tich lua chon chiln luge: chung hay theo ph6ng ban Lam thi nao di chung ta 7. Danh gia va thirc hi?n: yeu cau ve nguin lye, nii ro va Igi ich. den da^fc do?Muc tieu ciia viee phan tich cac mdi trudng la nham xac djnh dugc yeu td nao la Igi the quantrgng cho doanh nghiep, Igi the canh tranh la nhiing Igi the ma doanh nghiep cd the khai thactrong hoach djnh va thue thi chien luge. VI du nhu ddi vdi mot doanh nghiep cd the khaithac Igi the ve chi phi, de nang cao sue manh canh tranh ciia doanh nghiep thdng qua vieecung cap cung dich vu hoac san pham nhu cac ddi thii canh tranh khac nhung vdi muc giathap ban. Tuy nhien, nhieu trudng hgp gia ban thap lai la tac ddng nghjch ddi vdi canh tranhciia doanh nghiep: khach hang cd the hieu nham la san pham ciia doanh nghiep cd chatlugng kem nen mdi cd gia thap. 8
 18. 18. Mot trudng hgp khac la mot doanh nghiep khai thac nh&ng Igi the khac biet ciia san phamnham nang cao Igi nhuan (gia ban cao han ddi thu canh tranh) va thj phan. Viee xac dinh vakhai thac nhung Igi the khac biet phai dua tren nhung phan tich ky ludng cac yeu td ciiakhach hang ( vi du nhu thue su cac yeu td khac biet ciia san pham dd dugc khach hang coitrgng khdng?), cac yeu td thugc cdng nghe ( cac khac biet dd cd de dang bj thay the bdi cdngnghe mdi khdng?), va cac yeu td thugc ddi thii canh tranh (cac khac biet nay cd de bi battrude khdng?). Dua ra mot chien luge va khai thac the manh ciia doanh nghiep do do la cdngviee khdng don gian, ddi hdi phai cd each tiep can he thdng, tu mdi trudng ben ngoai denmdi trudng ben trong ciia doanh nghiep. Cac md hinh phan tich mdi trudng dugc Ian lugtneu ra d phan sau.1.2.1. Phan tich vT mo -Mo hinh PEST (Political, Economic, Social, Technology)Cac nhan td mdi trudng vT md bao gdm: chinh trj, kinh tl, xa hdi va cdng nghe, dugc thihien qua hinh 1.2.
 19. 19. Hinh 1.2 Mo hinh PEST Chinh tri (Political) Su on dinh chinh trj Luat Lao dong Chinh sach thu^ Bao ve moi truong Kinh t^ (Economic) Xa hoi (Social) XuhuongGDP Dan sd, nhan khau Lai su^t, lam phat hoc ThSt nghiep Phan phoi thu nhap Sir sin cd ngu6n luc qu6c dan Chu k/hoat dong Phong each s6ng Dan triA/an hoa Cong nghe (Technological) Phat hien cong nghe moi T6c do chuyen giao cong nghe Chi lieu cua Chinh phij cho R&D T6cdpl6ithoicuac6ng nghe1) Phan tich moi trudng chinh trj va phap luatCac nhan td chinh phii, luat phap va chinh trj tac ddng din doanh nghiep theo cac hudngkhac nhau. Chiing cd thi tao ra ca hdi, trd ngai, tham chi la riii ro that sir cho doanh nghiep.Cac yeu td can quan tam dd la: cac su kien chinh trj, cai each hanh chinh, cai each kinh tl,siia ddi xda bd cac qui dinh, ban hanh nhiing qui djnh mdi, thay doi chinh sach thul. 10
 20. 20. - Mdi trudng chinh trj: la cac ylu td chinh trj va nhirng hoan canh ma sir van hanhciia cac ylu td dd anh hudng din kinh doanh ciia doanh nghiep. Cac yeu td nay bao gdm: chedo chinh tri; khdng khi chinh tri ciia xa hdi; ehl do chinh Dang; Doan thi chinh tri; chinhsach ciia Dang va Nha nude. - Mdi trudng phap luat: la he thong phap luat cd lien quan din doanh nghiep, baogdm: qui pham phap luat cua Nha nude, y thue phap luat ciia ca quan tu phap, ca quan hanhphap va doanh nghiep. - Moi trudng quoc tl: Viet Nam da va dang trong tien trinh hdi nhap vdi nen kinh tekhu vue va thi gidi ASEAN, APEC, WTO...la ca hdi va thach thue ddi vdi doanh nghiep.Viee nghien ciiu mdi trudng quoc te se giiip doanh nghiep xac djnh miic do anh hudng ciiano tdi boat ddng kinh doanh ciia doanh nghiep. Hdi nhap la liic Chinh phu Viet Nam thao dacac hang rao bao ho cac doanh nghiep trong nude va cac doanh nghiep nude ngoai se thamgia vao thj trudng Viet Nam, tao ra mot thi trudng sdi ddng va canh tranh khac nghiet, ddngthdi no Cling tao ra ca hdi de cac doanh nghiep vuon ra dau tu, lam an vdi nude ngoai.Mot qude gia on djnh vl chinh tri, khdng khi chinh trj tdt, chinh sach rd rang va nhat quan,phap luat nghiem minh, cd mdi quan he tot vdi cac nude tren thi gidi thi cac doanh nghiepcd ca hdi phat trien lanh manh va on djnh.2) Phan tich moi trudng kinh teThue trang nen kinh te va xu hudng trong tuong lai cd anh hudng den thanh cdng va chienluge ciia mot doanh nghiep.Mdi trudng kinh te ciia doanh nghiep la tinh hinh kinh te-xa hdi va chinh sach kinh te ciianha nude ma doanh nghiep ton tai va phat trien. 11
 21. 21. Mdi trudng kinh tl vT md gom: ca clu kinh tl, trinh do phat triln kinh tl, ehl do kinh te vachinh sach kinh te vT md. - Phan tich ca clu kinh tl xa hdi: Ca cau kinh tl xa hdi con ggi la ca cau ciia nenkinh tl quoc dan, bao gdm: ca clu nganh nghe, phan phdi, trao ddi, tieu dung, ky thuat, sdhuu vv, ... trong dd ca clu nganh nghl la quan trgng nhat. Do dd, khi xay dung chien lugekinh doanh, doanh nghiep phai nghien cuu tinh hinh ca clu cua nganh nghl. - Phan tich trinh do phat triln kinh tl: Trinh do phat triln kinh te la qui md, tdc dophat triln kinh tl ciia mot quoc gia, mot khu vue va trinh do kinh tl da dat dugc, the hien dcac chi tieu: tdng san phIm quoc ndi, thu nhap qude dan, thu nhap quoc dan tinh theo daungudi, tde do phat trien kinh te. Phan tich trinh do phat triln kinh tl cua dit nude, khu vue giiip doanh nghiep namdugc xu the phat trien ciia nen kinh te. - Phan tich thi ehl kinh tl: Thi ehl kinh te qui djnh quan he giij-a Nha nude vdidoanh nghiep, giiia doanh nghiep vdi doanh nghiep, giiia doanh nghiep vdi cac nganh kinhtl, thdng qua nhirng bien phap, phuang phap quan ly nhat djnh dl dilu boa tac ddng dinpham vi, ndi dung, phuang thiic cua cac boat ddng kinh te -xa hdi. Nd de ra nhijng qui tac vadilu kien ca ban, cd he thdng ve hinh thue, ndi dung, con dudng sinh tdn va phat trien ciiadoanh nghiep. Nha lanh dao doanh nghiep can nam vung phuang hudng ca ban ciia cudc caieach, thi ehl kinh tl, kjp thdi xay dung quan niem tu tudng va phuang thue hanh vi phii hgpvdi the che mdi. - Phan tich chinh sach kinh te ciia Nha nude: Chinh sach kinh te ciia Nha nude baogdm chien luge phat trien kinh tl ciia ca nude, chinh sach nganh nghe, chinh sach phan phdi,gia ca, thuang mai, tien luang, tai chinh, tien te. Chinh sach kinh te vT md qui djnh pham vi 12
 22. 22. va nguyen tac boat ddng ciia doanh nghiep, dieu hoa quan he glua. cac doanh nghiep, cac nganh, giiJa cue bd va toan cue, bao dam sir van hanh binh thudng ciia nen kinh te qude dan, thue hien muc tieu va nhiem vu phat trien kinh te quoc dan. Lanh dao doanh nghiep can nam virng de thue hien diing cac qui djnh. 3) Phan tich moi trudng cong nghe Day la loai nhan td cd anh hudng Idn, true tiep cho chien luge kinh doanh ciia cac ITnh virc, nganh cung nhu nhieu doanh nghiep. Nhirng phat minh ky thuat dem lai nhirng thay ddi to Idn, tac ddng manh den cac doanh nghiep, nd cd the tao ca hdi hoac rui ro cho doanh nghiep. Cac yeu td cdng nghe bao gdm : su phat trien ciia cdng nghe, sir ra ddi ciia nhiing nguyen vat lieu mdi, thiet bj xe may mdi lien quan tdi nganh, qua trinh chuyin giao cdng nghe mdi, chiphi nghien cuu phat trien, bao ve ban quyen. Cac doanh nghiep cin nim lly ca hdi, thuehien tien bd khoa hge ky thuat va nang cap ky thuat d doanh nghiep minh.4) Phan tich moi trudng van hoa - xa hoiMdi trudng van hoa bao gdm cac yeu td triet hge, tdn giao, ngdn ngii, van hge nghe thuat.Cac yeu to nay phin Idn anh hudng gian tilp din kinh doanh ciia doanh nghiep, nhungkhdng dugc coi nhe.Mdi trudng xa hdi bao gdm: sir hinh thanh va bien ddng ciia cac ting lap xa hdi, ca cau dancu, ty le tang dan sd, tinh hinh di chuyen dan cu, ca cau quyin luc xa hdi, phuang thue sinhboat va lam viee cua mgi ngudi, su thay doi vl quan dilm sdng, muc sdng, thdi quen tieudiing, phong tuc tap quan. Nhiing ylu td dd deu ed thi anh hudng din boat ddng kinh doanhciia doanh nghiep. 13
 23. 23. 1.2.2. Phan tich moi trudng nganh - Mo hinh 5 luc lugng cua Michael PorterMd hinh 5 lire lugng ciia Porter (Porters Five Forces) dugc sir dung kha phd bien trong vieephan tich cac yeu td tac ddng den canh tranh tu mdi trudng ben ngoai. Nam lire lugng dd la:(1) muc do canh tranh nganh; (2) ddi thii canh tranh tiem nang; (3) san pham thay the; (4)quyen nang khach hang; (5) quyen nang nha cung cap. Md hinh nay dua ra each thue chocac doanh nghiep xac dinh chien luge nao phu hgp vdi san pham ciia minh va vj the ciiaminh tren thj trudng hoac kiem tra chien luge hien cd ciia doanh nghiep. Chi tiet minh boamd hinh nay the hien d hinh 1.3: 14
 24. 24. • Hinh 1.3 De doa cua QuyIn nang ddi thu tiem nang khach hang Cdc rdo can T• SM" trung thanh vo-i nhan hi^u • Nhieu doanh nghiep nho, it khach hang va la nhOng khach hang Ion• Khdc bi#t ve san pham/djch vy • Mua khoi luong Ion• lQf the ve quy mo • Kh^ch hang de chuyen sang mua cua• Lp-i the ve chi phi; nguoi khdc• Quy djnh cua chinh phu, • Khach hang c6 the mua cung luc tu-• Vu khi ran 6e: 6e dog cuOc chien nhieu doanh nghiep gid • Khach hang c6 the ti/ cung cap • Su" sin C cua cdc san pham thay O the • Chi phi chuyen dich thap • Nguoi cung cap san pham thay the C loi nhu$n cap va hdo hCfc O canh tranh ^Hieu so "gid tri - gid ca" cua san Cau true cgnh tranh: So lu-p-ng Quyen nang doanh nghiep va mire dp chi phoi De doa ciia nha cung cap thj tru-ong cua cac dpanh nghiep) • Cac dieu kien ve cau: tang giam san pham thay t h i nhu cau ve san pham • Rao can ra khoi nganh: SLP dung tai san, chi phi c6 d|nh ra khoi nganh... • It san pham thay the va san pham ciia nha cung cap la quan trpng doi vai ngu-ai mua• Ngu-oi mua khong phai la khach hang l^n• San pham khac bi^t va rat ton kem cho ngu6i mua chuyen sang ngu-oi khac• Sy de doa cua nguoi ban nhay vao nganh kinh doanh cua ngu-oi mua• IMgydi mua khong c6 kha nang nhay v^o nganh kinh doanh cua nguoi ban i) Muc do canh tranh nganh Trong md hinh kinh te truyen thdng, canh tranh gii/a cac doanh nghiep ddi thii dly Igi nhuan tien dan tdi con sd 0, nhung trong cudc canh tranh ngay nay, cac doanh nghiep khdng ngay tha den muc chju chap nhan gia mot each thu ddng. Tren thue te, cac doanh nghiep dIu cd 15
 25. 25. ging dk cd dugc Igi thi canh tranh so vdi doi thii eiia minh. Cudng do canh tranh thay ddikhac nhau tuy theo tiing nganh, va cac nha phan tich chiln luge rat quan tam den nhijngdiem khac biet do.Cac nha kinh tl danh gia kha nang canh tranh theo cac chi sd ve miic do tap trung eiia nganh,va ty le tap trung (Concentration Ration - CR) la mot trong nhung chi sd phai ke den iautien. Chi so nay cho bilt phIn tram thi phIn do 4 doanh nghiep Idn nhit trong nganh nImgiu. Ngoai ra edn cd chi so CR vl ty le thj trudng do 8, 25 va 50 doanh nghiep dau nganhkilm soat. Chi sd cang cao cho thay miic do tap trung thj phan vao cac doanh nghiep Idnnhat cang Idn, ddng nghTa vdi viee nganh dd cd miic do tap trung cao. Neu chi cd mot sddoanh nghiep nIm giir phIn Idn thj phan, thi nganh se mang tinh canh tranh it ban (gan vdidoe quyen ban). Ty le tap trung thap cho thay nganh cd rat nhieu ddi thu, trong dd khdng cdddi thii nao chiem thj phan dang ke. Cac thj trudng gdm nhieu "manh ghep" nay dugc cho lacd tinh canh tranh. Tuy nhien, ty le tap trung khdng phai la chi sd duy nhat, bdi vi xu hudngdinh nghTa nganh mang nhieu thdng tin han so vdi sir phan bd thj phan.Neu muc do canh tranh giira cac doanh nghiep trong mot nganh thap, thi nganh do dugc coila "cd ky luat", Ky luat nay cd the la ket qua cua Ijch sii" canh tranh trong nganh, vai trd cuadoanh nghiep dung dau, hoac su tuan thii vdi cac chuan muc dao due chung. Sir cau ket giiiacac doanh nghiep nhin chung la khdng hgp phap. Trong nhung nganh cd muc do canh tranhthap, cac ddng thai canh tranh chae chan bj ban che mot each khdng chinh thue. Tuy nhien,mot doanh nghiep khdng chap nhan tuan thii luat le ma tim kiem Igi the canh tranh cd thelam mat di cai thj trudng "cd ky luat" dd.Khi mot ddi thii hanh ddng theo each khien cac doanh nghiep khac bude phai tra dua, thi tinhcanh tranh d thj trudng dd se tang len. Cudng do canh tranh thudng dugc mieu ta la tan 16
 26. 26. khoc, manh me, vira phai, hoac ylu, tiiy theo viee cac doanh nghiep no lire gianh Igi the canhtranh den muc nao.Dk cd dugc Igi thi canh tranh so vdi cac ddi thii, mot doanh nghiep cd the chgn mot sd ddngthai canh tranh nhu sau: - Thay doi gia: tang hoac giam gia de ed dugc Igi the ngan ban. - Tang su khac biet cua san phIm - cai thien cac dac tinh, ddi mdi qua trinh san xuatva ddi mdi san pham. - Sir dung cac kenh phan phoi mot each sang tao: diing hdi nhap theo chieu dgc hoacsir dung mot kenh phan phdi mdi chua cd trong nganh. Chang ban nhu trong nganh budn bankim hoan, cac ciia hang kim hoan cao cap ngan ngai khdng ban ddng ho, Timex da chuyentdi cac cua hang thuoc va cac dai ly khdng truyen thdng khac. Nhd dd, doanh nghiep dahoan toan lam chii thi trudng dong bd cd gia tu thip din trung binh. - Khai thac mdi quan he vdi cac nha cung cap - vi du, tu nhung nam 1950 - 1970,hang Sears, Roebuck & Co chi phdi thj trudng hang gia dung ban le. Sears da dat ra cac tieuchuan chat lugng cao va yeu cau cac nha cung cap phai dap ung cac yeu cau ve chi sd kythuat va gia san pham ciia hg.Cudng do canh tranh chju anh hudng ciia cac dac diem nganh sau day: - Sd lugng doanh nghiep Idn: sd lugng doanh nghiep Idn lam tang tinh canh tranh, vicd nhieu doanh nghiep ban trong khi tdng sd khach hang va ngudn lire khdng ddi. Tinh canhtranh se cang manh ban neu cac doanh nghiep nay cd thj phan tuang duang nhau, dan denphai "chien dau" de gianh vi tri chi phdi thj trudng. 17
 27. 27. - Thj trudng tang trudng cham: dac dilm nay khien cac doanh nghiep phai canh tranh tich cue ban dl chilm giu thj phln. Trong mot thj trudng tang trudng cao, cac hang cd kha nang tang doanh thu cd thi chi do thj trudng md rgng. - Cac chi phi cd dinh cao: chi phi cd djnh cao thudng tdn tai trong mot nganh cd tinh kinh tl theo quy md, cd nghTa la chi phi giam khi quy md san xuat tang. Khi tdng chi phi chi Idn ban khdng dang ke so vdi cac chi phi cd dinh, thi cac doanh nghiep phai san xuat gan vdi tdng cdng suit dl dat dugc miic chi phi thap nhat cho tirng don vj san pham. Nhu vay, cac doanh nghiep se phai ban mot so lugng rat Idn san pham tren thj trudng, va vi the phaitranh gianh thj phln, din din cudng do canh tranh tang len. - Chi phi luu kho cao hoac san pham de hu hong: dac diem nay khien nha san xuatmudn ban hang hoa cang nhanh cang tdt. Neu cung thdi diem dd, cac nha san xuat khac ciingmudn ban san pham ciia hg thi cudc canh tranh gianh khach hang se trd nen du ddi.- Chi phi chuyen ddi hang hoa thap: khi mot khach hang de dang chuyen tu sir dung sanpham nay sang san pham khac, thi muc do canh tranh se cao ban do cac nha san xuat phai cdgang de giir chan khach hang. - Muc do khac biet hda san pham thap: dac diem nay ludn dan den muc do canhtranh cao. Ngugc lai, neu san pham ciia cac doanh nghiep khac nhau cd dac dilm hang hdakhac nhau rd ret se giam canh tranh. - Kha nang thay ddi chien luge cao: kha nang thay ddi chien luge cao xay ra khi motdoanh nghiep dang mat dan vj the thj trudng ciia minh, hoac cd tilm nang gianh dugc nhiluIgi nhuan ban. Tinh hudng nay cQng lam tang tinh canh tranh trong nganh. - Cac rao can "thoat ra" cao: dac diem nay khien doanh nghiep phai chju mot chi phicao, neu mudn tu bd khdng san xuat san pham nira. Vi thi doanh nghiep bude phai canh 18
 28. 28. tranh. Rao can nay lam cho mot doanh nghiep bude phai d lai trong nganh, ngay ca khi cdngviee kinh doanh khdng thuan Igi llm. Mot rao can phd biln la tinh dac trung ciia tai san c6dinh. Khi nha may va thilt bi cd tinh chuyen mdn hda cao thi khd cd thi ban cac tai san docho nhij-ng nganh khac. - Tinh da dang ciia cac ddi thii: vdi cac dac diem van hda, lich sir va triet ly khacnhau lam cho nganh kinh doanh trd nen khdng dn djnh. Cd nhung doanh nghiep tang trudngkhdng tuan theo quy luat lam cho cac doanh nghiep khac khdng danh gia dugc chinh xactinh hinh thj trudng, vi thi, tinh canh tranh cung khdng dn djnh va cd chieu hudng tang len. - Sir sang Igc trong nganh: thi trudng tang trudng va cd ca hdi thu dugc Igi nhuancao khuyin khich cac doanh nghiep mdi gia nhap thj trudng va cac doanh nghiep cu tang sanlugng. Do vay trong nganh se cd nhieu ddi thii canh tranh ban. Den mot liic nao do, muc dotang trudng cham lai va thj trudng trd nen bao hda, tao nen tinh hudng cung vugt qua cau.Khi dd cudc sang Igc dien ra, canh tranh dii ddi dan den chien tranh gia ca va mot sd doanhnghiep pha san.Du quy luat vl thj trudng dn dinh diing den muc nao, thi ro rang la tinh dn djnh ciia thjtrudng va nhirng thay ddi trong cung va cau deu anh hudng den tinh canh tranh. Tinh chu kyciia cau ddi vdi san pham gay ra muc do canh tranh du ddi. Dieu nay cd the thay dugc quamot sd thj trudng cd chu ky kinh doanh kha de du doan nhu thj trudng thiep chuc mimg, thitrudng ta giay tre em vdi lugng cau dao ddng theo ty le sinh.ii). Doi thu canh tranh tiem nangKhdng chi cac ddi thii hien tai mdi tao ra nguy ca de dga cac doanh nghiep trong mot nganh,ma kha nang cac doanh nghiep mdi cd the gia nhap nganh cung anh hudng den cudc canhtranh. Xet ve mat ly thuyet, bat cu doanh nghiep nao cung cd the tham gia hoac riit lui khdi 19
 29. 29. thi trudng, nlu tdn tai "cdng vao" va "cdng ra" tu do. Khi dd, Igi nhuan eiia nganh se la khdng dang ke. Tuy nhien tren thue te, moi nganh cd nhung bien phap rieng de bao ve miic Igi nhuan cao ciia cac dan vi da cd mat trong thj trudng, ddng thdi ngan can cac ddi thii tiem nang gia nhap vao thj trudng dd. Nhung bien phap nay dugc ggi la cac rao can gia nhap. Cdc rao con gia nhap khdng chi la su dieu chinh thdng thudng ciia thj trudng. Chang ban nhu khi Igi nhuan ciia nganh tang len, chiing ta du doan rang se cd them cac doanh nghiep mudn xam nhap vao thj trudng de dugc hudng miic Igi nhuan cao dd, khien Igi nhuan cua cac doanh nghiep trong nganh giam dan. Khi Igi nhuan giam, chiing ta lai du doan rang mot sd doanh nghiep se riit lui, nhd dd, tinh trang can bang thi trudng dugc tai lap. Gia giam, hoac du doan rang gia se giam trong tuang lai, ngan can cac doi thu tilm nang bude vao thj trudng. Cac doanh nghiep se ngan ngai khdng mudn tham gia mot thj trudng bit dn, dac biet la neu viee tham gia thj trudng ddi hdi phai tdn mot khoan chi phi khdi sir Idn. Dd la nhiingdilu chinh thdng thudng ciia thj trudng, nhung nlu cac doanh nghiep c6 tinh giii gia thIp dkduy tri muc Igi nhuan thap ciia ca nganh (viee tap hgp cac doanh nghiep thue hien bien phapnay se bj coi la hanh ddng phi phap) nhu mot chien luge dk ngan can nhiing doanh nghiepkhac khdng bude chan vao thj trudng, thi viee dat gia dk ngan can gia nhap dd chinh la motrao can gia nhap.Cac rao can gia nhap la nhiing quy djnh dac trung ciia mot nganh. Cac rao can nay lam giamtdc do tham gia ciia cac doanh nghiep mdi, nhd dd duy tri miic Igi nhuan dn djnh cho cacdoanh nghiep dang boat ddng trong nganh. Xet tu gdc do chiln luge, cac doanh nghiep cdthi tao ra, hoac khai thac cac rao can nay dk tang Igi thi canh tranh ciia minh. Cac rao cangia nhap cd the bat nguon tu mot so nguyen nhan chii ylu sau day: 20
 30. 30. - Chinh phii tao nen cac bang rao: mac du vai trd chinh ciia chinh phii trong thj trudng la duy tri canh tranh cdng bang va lanh manh thdng qua cac hanh ddng chdng dgc quyen, nhung chinh phii van ban che canh tranh thdng qua viee chap nhan dgc quyen va ban hanh cac quy dinh. - Bang sang che va sd hiiu tri tue la mot rao can gia nhap: cac y tudng va kien thiic giiip nang cao Igi the canh tranh dugc coi la sd huu ca nhan sau khi dugc cap bang sang che va ngan khdng cho nhung ngudi khac ap dung kien thue nay. Day cung la mot rao can gia nhap. - Tinh dac trung ciia tai san ban che cdng vao nganh; dac trung tai san ddi khi cd thikhien doanh nghiep sir dung tai san dd de san xuat mot san pham hoan toan khac. Tinh dactrung ciia tai san tao thanh hang rao gia nhap bdi hai ly do. Thii nhat, khi cac doanh nghiepda cd nhung tai san mang tinh chuyen mdn hda cao, hg se quyet liet chdng lai nd lire muongia nhap nganh ciia cac doanh nghiep mdi nham muc dich giir vung thj phan ciia minh. Cacdoanh nghiep mdi gia nhap cd the thay trudc miic do canh tranh dij ddi nay. Chang ban nhuKodak da dau tu nhieu vdn vao nganh kinh doanh thiet bj chup anh va vap phai su khang cuquyet liet ciia Fuji. Thii hai la khi mot nganh ddi hdi cdng nghe hoac nha may hay thilt bj cdtinh chuyen mdn hda cao, thi cac doanh nghiep mudn tham gia boat ddng trong nganh sengan ngai trong viee dau tu de ed dugc cac tai san dd - vi nhung tai san cd tinh chuyen mdncao nhu vay rat khd ban neu doanh nghiep thua lo va mudn riit lui khdi thj trudng. - Tinh kinh te theo quy md: san xuat cd hieu qua chi phi cao nhat dugc ggi la Quy mdcd chi phi nhd nhat (Minimum Efficient Scale - MES) - chi phi san xuat tirng don vj sanpham dat muc thap nhat ddng nghTa vdi viee miic san xuat cd hieu qua chi phi cao nhlt. NIUda biet MES ciia cac doanh nghiep trong mot nganh la bao nhieu, thi chiing ta cd thi xac 21
 31. 31. dinh lugng thi phln cIn thilt dk cd chi phi gia nhap thIp hoac tuang duong vdi cac ddi thiicanh tranh. Ching ban nhu cIn chiem hiiu 10% thj trudng de dat dugc MES ddi vdi nganhlien lac dudng dai: neu doanh sd cua mot nha cung cap djch vu lien lac dudng dai khdng datdugc 10% thj trudng thi hang dd se khdng cd tinh canh tranh cao.Su tdn tai eiia tinh kinh te theo quy md nay cung tao ra mot rao can gia nhap. Khoang eachgiiia MES ciia nganh vdi chi phi dan vj tai thdi diem gia nhap cang Idn thi rao can gia nhapcang khd khan. Vi the, cac nganh cd MES cao thudng lam nan Idng nhiing doanh nghiep nhdmdi khdi sir. De boat ddng dudi MES thi doanh nghiep thudng phai cd mot Igi the nao ddkhien cho doanh nghiep cd the ban vdi gia cao ban, vi du nhu su khac biet hda san pham haydgc quyen dja phuang. - Cac rao can ddi vdi viee thoat ra khdi nganh cung tuong tu nhu cac rao can gianhap: Rao can thoat ra han che kha nang rdi khdi thi trudng ciia doanh nghiep va vi the edthe lam cho miic do canh tranh trd nen gay gat ban - vi khdng the rdi bd nganh, nen doanhnghiep bude phai canh tranh de tdn tai.Cd the tdm tat dieu kien ciia hang rao gia nhap va hang rao thoat ra nhu sau: - Mot doanh nghiep khd gia nhap nganh neu: > Tdn tai cac bi quyet san xuat hay y tudng dugc cap bang sang che; > Khd thay ddi mat hang san xuat; > Kha nang tiep can vdi kenh phan phdi thap; > Khoang each giira chi phi dau vao so vdi chi phi dau ra qua Idn. - Mot doanh nghiep khd thoat ra khdi nganh neu: > Nganh ddi hdi cac tai san cd tinh chuyen mdn hda cao; > Chi phi rdi bd nganh cao; 22
 32. 32. > Cac doanh nghiep kinh doanh trong nganh cd quan he chat che vdi nhau; iii) Sue manh va quyen nang cua khach hang Sue manh khach hang la anh hudng ciia khach hang ddi vdi mot nganh san xuat nao dd.Nhin chung, khi sue manh khach hang Idn, thi mdi quan he giua khach hang vdi nganh sanxuat se gan vdi cai ma cac nha kinh te ggi la dgc quyen mua - tiic la thi trudng cd nhieu nhacung cap nhung chi cd mot ngudi mua. Trong dieu kien thj trudng nhu vay, khach hang cdkha nang ap dat gia. Neu khach hang manh, hg cd the bude gia hang phai giam xudng, khienty le Igi nhuan ciia nganh giam. Cd rat it hien tugng dgc quyen mua tren thue te, nhung vanthudng tdn tai mdi quan he khdng can bang giiia mot nganh san xuat va ngudi mua. Sau dayla nhung yeu td quyet djnh sue manh khach hang.Khach hang cd sue manh Idn khi: - Khach hang cd tinh tap trung cao, tiic la cd ft khach hang chiem mot thi phan Idn. - Khach hang mua mot lugng Idn san pham san xuat ra trong bdi canh kenh phanphdi hoac san pham da dugc chuan hda. Vi du thj trudng ban le rgng Idn cua cac hang CircuiCity va Sear giiip cho hg nam dugc quyen luc tuang ddi de ap dat gia ca vdi cac nha sanxuat dd gia dung. - Khach hang cd kha nang sap nhap hay tham chi la mua hang san xuat. Vi du dienhinh la cac nha san xuat d td Idn rat cd the mua hang san xuat Idp xe.Khach hang yeu trong nhung trudng hgp sau: - Trudng hgp sap nhap xay ra: nha san xuat cd kha nang sap nhap hoac mua hangphan phdi/ ban le, chang ban nhu cac hang san xuat phim thudng cd the mua lai cac rapchieu phim. 23
 33. 33. - Chi phi chuyen ddi san pham ciia khach hang Idn, thudng do san pham khdng dugc chuan hda, vi the khach hang khdng the de dang chuyen sang sii dung san pham khac dugc, dien hinh la viee hang IBM duy tri chien luge sir dung he thdng 360 trong thap nien 1960. - Cd rat nhieu khach hang, vi the khdng khach hang nao cd anh hudng dang ke den san pham hoac gia san pham. Hien tugng nay xay ra vdi hau bet cac loai hang hda tieu dung. - Nha san xuat cung cap gia trj dau vao dang ke cho san pham ciia ngudi mua - the hien qua mdi quan he giiia Intel vdi cac nha san xuat may vi tinh. iv) Quyen nang cua nha cung capMot nganh san xuat ddi hdi phai cd cac nguyen lieu thd - bao gdm lao ddng, cac bd phan cauthanh va cac dau vao khac. Ddi hdi nay dan den mdi quan he ben mua - ben cung cap giiiacac nganh san xuat va cac doanh nghiep cung cap cac nguyen lieu thd de che tao san pham.Sue manh ciia nha cung cap the hien kha nang quyet djnh cac dieu kien giao djch ciia hg ddivdi doanh nghiep. Nhiing nha cung cap yeu the cd the phai chap nhan cac dieu khoan madoanh nghiep dua ra, nhd do doanh nghiep giam dugc chi phi va tang Igi nhuan trong sanxuat, ngugc lai, nhiing nha cung cap Idn cd the gay siic ep ddi vdi nganh san xuat bang nhieueach, chang ban dat gia ban nguyen lieu cao de san se phan Igi nhuan ciia nganh.Sau day la mot so ylu to quyet dinh siic manh ciia nha cung cap: - Miic do tap trung ciia cac nha cung cap: siic manh ciia nha cung cap se rat Idn, neumiic do tap trung ciia hg cao. Neu nha cung cap ciia mot doanh nghiep phai canh tranh vdinhieu nha cung cap khac, thi cd kha nang la hg se phai chap nhan nhiing dieu khoan bat Igihan, vi doanh nghiep cd the nhanh chdng chuyen sang dat hang ciia nha cung cap khac, dodd, nha cung cap bude phai chap nhan tinh trang bj ep gia. Siic manh nha cung cap tang len. 24
 34. 34. neu miic do tap trung trong ITnh vue cung cap cao, chang ban nhu siic manh ciia nganh dugcpham (nha cung cap) ddi vdi cac benh vien la rat Idn. - Muc do chuan hda ciia dau vao: viee dau vao dugc chuan hda cung lam tang tinhcanh tranh giiia cac nha cung cap va do vay lam giam siic manh ciia hg, chang ban nhu mdiquan he giira cac nha san xuat Idp (nha cung cap) vdi cac nha san xuat xe hai. - Chi phi thay ddi nha cung cap: chi phi nay cang cao thi doanh nghiep se cang phaichju nhieu dieu khoan bat Igi ma nha cung cap dat ra, vi viee chuyen tu nha cung cap naysang nha cung cap khac se bude doanh nghiep san xuat phai chju cac chi phi khdng Id. Mdiquan he giiia Microsoft (vdi vai trd nha cung cap) vdi cac nha san xuat may vi tinh the hienrd dieu nay. - Nguy C tang cudng hgp nhat giiia nha cung cap va dan vj san xuat: chang ban nhu Ohang san xuat dd udng mua cac tiem rugu, hay hang Baxter International - nha san xuat cacthiet bj y te - mua lai nha phan phdi American Hospital Supply. Kha nang nay cang cao thisue manh ciia nha cung cap cang Idn. - Sue manh ciia doanh nghiep thu mua: trong giao dich thuang mai, siic manh ciiakhach hang duong nhien se lam giam siic manh cua nha cung cap. Siic manh nay dugc thehien ro mot khi khach hang tay chay khdng mua san pham.v) San pham thay theTrong md hinh ciia Porter, thuat ngu "san pham thay the" la de cap den san pham thugc cacnganh san xult khac. Theo cac nha kinh te, nguy ca thay the xuat hien khi nhu cau ve motsan pham bj anh hudng bdi sir thay ddi gia ca ciia mot hang hda thay the. Do co gian nhu cautheo gia ciia mot san pham chju tac ddng ciia su thay ddi gia d hang hda thay thi. Cang cdnhilu hang hda thay thi thi dd thj the hien nhu clu san pham cang cd do co gian cao (cd 25
 35. 35. nghTa la chi mot su thay ddi nhd trong gia san pham cung dan den sir thay ddi Idn trong lugng cau san pham) vi liic nay ngudi mua cd nhieu sir lira chgn ban. Vi vay, sir tdn tai ciiacac hang hda thay the lam ban che kha nang tang gia ciia doanh nghiep trong mot nganh sanxuat nhat djnh. Sir canh tranh gay ra bdi nguy ca thay the nay thudng den tii cac san pham ben ngoai nganh.Gia ciia cac Ion dung nude bang nhdm bj canh tranh bdi gia cua cac loai bao bi khac nhuchai thiiy tinh, hop thep va hop nhua. Ngay nay, gia ciia cac Idp xe mdi khdng dat den miicngudi ta phai va lai Idp xe cG de diing. Nhung trong nganh van tai, Idp mdi rat dat trong khilop bj hdng rat nhanh, vi vay nganh va lop xe tai van edn phat trien dugc. Cdn trong nganhsan xuat ta sa sinh, ta vai la mot mat hang thay the va vi vay, gia eiia ta vai dat gidi han chogia ciia ta giay.Mac du nguy ca ve hang thay the thudng anh hudng den nganh, thdng qua sir canh tranh giaca, nhung ngudi ta cdn quan tam den cac khia canh khac khi danh gia ve mdi nguy ca nay.1.2.3. Phan tich moi trudng ben trong - Phan tich chuoi gia trj cua doanh nghiep cuaM.Porter (Value chain analysis)Gia trj mot doanh nghiep tao ra dugc do bang khdi lugng ma ngudi mua san sang tra cho sanphim hay djch vu. Doanh nghiep cd the cd lai neu gia trj nd tao ra Idn ban chi phi de tao ragia tri dd ciia cac bd phan chiic nang. De dat dugc mot Igi the canh tranh, cac bd phan chiicnang ciia doanh nghiep phai tao ra mot gia tri vdi chi phi thap ban so vdi cac ddi thii canhtranh. Cach thii hai la cac bd phan chiie nang phai lam cho san pham ciia minh khac biet vdisan pham ciia doanh nghiep khac nham tao ra miic gia ban cao hem tren thi trudng. Dieu naycd nghTa la doanh nghiep phai theo dudi chien luge chi phi thap hoac chien luge khac biethoa san pham. 26
 36. 36. Quy trinh tao ra gia trj cd the dugc trinh bay thdng qua khai niem "Chudi gia trj", doMichael Porter neu ra. Tdm luge ve chuoi gia trj dugc the hien trong hinh 1.4 dudi day.Chuoi gia trj dugc phan thanh cac boat ddng chinh va nhiing boat ddng ho trg. Mdi boatddng deu lam tang gia tri san pham. Nhiing boat ddng chinh chiu trach nhiem tao ra sanpham vat chat, tiep thj va phan phdi tdi ngudi mua, thue hien djch vu hd trg va djch vu sauban hang. Nhiing boat ddng chinh dugc chia thanh hai bd phan chuc nang. Bd phan vdinhiem vu tao ra san pham vat chat dugc ggi la bd phan che tao. Cdn bd phan thue hien caccdng viee tiep thj, phan phdi va djch vu sau ban hang dugc ggi la bd phan Marketing.Hinh 1.3 Chuoi gia trj cua doanh nghiep Co so ha tang (cau tnic va lanh dao) van hoa, tai chinh HOAT Ngu In nhan luc DONG HO TRO Quan he khach hang Cong nghe, thilt bi Thi Nghiem Hau ban HOAT Kha NV cong xaythu, thanh ^lao (quyet DONG sat, L dau lap toan, ban giao :oan, bao hanh) CHINH thi^t ke vao 27
 37. 37. Cac boat ddng ho trg la la nbij-ng boat ddng cbirc nang trg giiip cho cac boat ddng chinh nhucac boat ddng ciia bd phan che tao va Marketing. Chiic nang quan ly vat tu, kilm soat sir luuchuyen vat tu qua chudi gia trj tu cung d p din san xuat va di vao phan phdi. Hieu qua ciiaviee luu chuyen nay cd thi giam miic chi phi tao ra gia trj. Them vao dd, chiic nang quan lyvat tu thue hien cd hieu qua se gdp phan kiem soat chit lugng dau vao trong qua trinh chetao. Ket qua la lam tang chat lugng dau ra ciia doanh nghiep, do dd tao dieu kien tang giaban. Chiic nang nghien ciiu va phat trien thue hien viee phat trien cac san pham mdi va caccdng nghe che tao. Phat trien cdng nghe cd the ha thap chi phi che tao va tao ra nhung sanpham hap dan ban cd the ban d miic gia cao ban. Nhu vay, nghien ciiu va phat trien cd theanh hudng den cac boat ddng che tao va Marketing, gdp phan tao ra gia tri... Chiic nangquan ly nhan lire dam bao rang doanh nghiep sii dung hgp ly nhung ngudi cd ky nang dethue hien hieu qua cac boat ddng tao ra gia trj.Hoat ddng hd trg cudi ciing la ca sd ha tang ciia doanh nghiep, nd cd mot dac trung hai khacbiet vdi nhirng boat ddng hd trg khac. Ca sd ha tang la khung canh chung ciia toan doanhnghiep trong dd xay ra tat ca cac boat ddng tao gia trj.Ca sd ha tang bao gdm ca cau td chiie, cac he thdng kiem soat va van hoa doanh nghiep. Viquan ly cap cao cd the tao ra nhung anh hudng dang ke den viee hinh thanh nhiing khia canhnay ciia mot doanh nghiep nen quan ly cap cao ciing dugc xem nhu mot bd phan ciia ca sdha ting. Thue tl, cip .quan ly cao nhat thdng qua siic manh lanh dao cd the chii ddng hinhthanh ca sd ha ting ciia mot doanh nghiep va qua dd tat ca cac boat ddng tao gia trj khacduac thue hien. 28
 38. 38. Mot diem quan trgng can chii y la de dat dugc nhiing muc tieu tdi cao ve hieu qua, chatlugng, ddi mdi san pham va thoa man khach hang, thi doanh nghiep phai ed nhiing chilnluge bao gdm mot sd boat ddng tao gia tri khac biet.Thue te nhung muc tieu nay cd the dugc xem nhu nhirng muc tieu cheo giua cac bd phan taogia trj khac nhau ciia mot doanh nghiep. De dat dugc nhirng muc tieu nay ddi hdi sir phii hgpciia cac chuc nang cheo (hinh 1.1). Hinh 1.1. Cac muc tieu chuc nang cheo va chuoi gia trj Chu6l gia trj Cac muc tieu chuc nang cheo 29
 39. 39. 1.2.4. Tong hgp ket qua phan tich moi trudng de xay dung va lua chon chiln luge t6iuu- Mo hinh SWOTMd hinh SWOT dugc sii* dung de phan tich cac diem manh, dilm ylu, ca hdi va thach thiicciia mot doanh nghiep de tu dd xac dinh chiln luge kinh doanh phii hgp. Chiln luge kinhdoanh nay se phat buy cac the manh ciia doanh nghiep, khac phue cac diem yeu trong vieetan dung ca hdi kinh doanh va vugt qua dugc cac thach thue ciia mdi trudng ben ngoai.Bang ma tran SWOT (bang 1.1) la bang ma tran ca ban ciia mot doanh nghiep ndi chung. Bang 1.1. Ma tran phan tich SWOT Nhung diem manh (S) Nhiing diem yeu (W) Ma tran SWOTCac ca hdi (O) Cac chien luac SO Cac chien luac WO 1... Sii dung cac diem Khac phue cac diem 2... manh de khai thac cac yeu ben trong de tan 3... ca hdi dung ca hdi 4... 30
 40. 40. Cac mdi de dga (T) Cac chien luac ST Cac chien luac WT 1 ... Sii dung cac diem Giam thieu nhiing 2... manh de tranh cac mdi diem yeu va tranh cac 3... de doa mdi de doa Nguon: Fred R. David, 2000. Khai luan ve quan trj chiln luge Ky thuat phan tich SWOT la mot cdng cu giiip ich cho cac nha quan trj trong vieetdng hgp kit qua nghien ciiu mdi trudng va de ra chiln luge mot each khoa hoc. Dieu quantrgng la cac nha quan trj phai xac djnh dugc dau la ca hdi, nguy ca, dilm manh, dilm yluma doanh nghiep can quan tam. Cung mot su kien nhung sir tac ddng cua nd den tiing doanh nghiep cd the khacnhau. Cd nhirng biln cd mac dii xac suit xay ra nhd, nhung anh hudng ciia nd rit Idn, trongtrudng hgp dd vin dl du phdng cIn dugc quan tam trong hoach djnh chiln luge. Ca hdi va nguy ca la hai khai niem khac nhau song chiing cd mdi lien he huu ca vdinhau. Co hdi ciia doanh nghiep nay nlu khdng dugc khai thac se trd thanh nguy ca neu cddoi thu canh tranh chiing. Cung tuang tu nhu viee phan tich mdi trudng ben ngoai, qua trinhdanh gia phan tich mdi trudng ben trong ciia doanh nghiep phai riit ra dugc nhung nhan tdcot loi anh hudng tdi vi thi canh tranh ciia doanh nghiep. Sau khi liet ke cac ylu td chii ylu ciia cac dilu kien ben trong va ben ngoai len matran SWOT thi tiln hanh kit hgp cac ylu to dd lai. Viee kit hgp nay la mot nhiem vu khdkhan nhlt ciia viee phat triln mot ma tran SWOT va theo tirng cap sau: 31
 41. 41. S+O: xay dung chien luge nham sii dung dilm manh ciia doanh nghiep de tan dungnhiing ca hdi ben ngoai. S+T: xay dung cac chiln luge nhim sii dung dilm manh ciia doanh nghiep dk doiphd vdi nhiing nguy ca tu ben ngoai. W+O: xay dung cac chien luge khac phue nhung yeu kem de tan dung cac ca hdi tirben ngoai. W+T: xay dung cac chien luge nham khac phue nhiing yeu kem de giam nguy ca. Cudi Cling ket hgp tat ca cac yeu td de hinh thanh mot chien luge ma qua dd giiip chodoanh nghiep sii dung mat manh de khai thac tdt cac ca hdi, ban che riii ro va lap dan nhirngyeu kem.1.3. Cac loai chien luge kinh doanhv l ca ban cd rIt nhilu loai hinh chiln luge cho cac doanh nghiep. Xuat phat tii sii mang ciiamot doanh nghiep dugc phat triln thanh cac muc tieu boat ddng cu the. Cac muc tieu nay sedugc thue hien bdi cac chiln luge cu the ciia doanh nghiep. Cac doanh nghiep thanh cdng lacac doanh nghiep dugc coi la da xay dung dugc mot chiln luge kinh doanh cho minh dlcanh tranh dugc vdi cac ddi thii khac tren thj trudng (Griffin, 2005; Blocher va cac cdng su,2002). Nhu vay, chiln luge kinh doanh la gi va lam thi nao de doanh nghiep cd the xac dinhcho minh mot chiln luge kinh doanh phu hgp?Cac cdng ty theo doi chiln luge cap doanh nghiep de dat dugc Igi thi canh tranh cho phepchiing boat ddng tot han cac ddi thii canh tranh nham dat dugc doanh thu cao ban trungbinh. Chiing cd thi chgn tu ba chien luge canh tranh ca ban: dan dIu ve chi phi, khac biethda san phim va tap trung. Cac chiln luge tren la cac chien luge ca ban cua tat ca cac doanhnghiep hoac cac nganh. 32
 42. 42. Mdi mot trong ba chiln luge kinh doanh ca ban nay la kit qua cac su lira chgn nhlt quan ciiadoanh nghiep ve san pham thj trudng va cac kha nang rieng biet - cac su lira chgn dd ciingC Ian nhau. Bang 1.2 tdm tit cac sir lira chgn thich hgp cho moi chiln luge chung ciia doanh Onghiep. Bang 1.2. Nguon goc Igi the canh tranh va cac chien luac kinh doanh ca ban Dan dau ve chi Khac biet hoa san Tap trung phi phamKhac biet Cao Thap den cao Thaphoa san (Chii yeu bang tinh dgc (gia hoac tinh gia dgc (chii yeu bang gia)pham nhlt) nhlt) Thap Cao ThapPhan doan (thj trudng dai tra) (nhieu doan thi trudng) (1 hoac 1 sd doan thjthi trudng trudng) Nghien ciiu va phatKha nang San xuat va Bat ky loai kha nang trien. rieng biet quan ly nguyen lieu rieng biet nao Ban va marketing1.3.1. Chien luge dan dau ve chi phiMuc dich ciia doanh nghiep trong viee theo dudi sir dan dau ve chi phi hoac chien luge chiphi thap la boat ddng tdt han cac doi thii canh tranh bing viee lam mgi thii dk cd thi sanxult hang hda hoac dich vu d chi phi thap ban cac ddi thii. Chien luge nay cd hai Igi thi caban. 33
 43. 43. - Thii nhat, vi chi phi thIp ban nen ngudi din dIu vl chi phi cd thi dat gia thIp ban cac ddi thii canh tranh ciia minh ma van thu dugc Igi nhuan bIng eiia cac ddi thii. NIU cac doanh nghiep trong nganh dat cac gia trj tuang tu cho cac san phim ciia minh thi ngudi dan dau ve chi phi cd the thu dugc Igi nhuan cao ban vi chi phi ciia nd thIp ban. - Thii hai, neu sir canh tranh trong nganh tang va cac doanh nghiep bit dIu canh tranh bang gia thi ngudi dan dau ve chi phi se cd kha nang diing viing trong canh tranh tot ban cac doanh nghiep khac vi chi phi thIp han ciia minh.1.3.2. Chien luge khac biet hoaMuc dich cua chien luge khac biet hoa la dk dat dugc Igi thi canh tranh bIng viee tao ra sanphim hang hoa hoac djch vu ma dugc ngudi tieu diing nhan thiic la dgc dao nhat theo nhanxet ciia hg. Kha nang ciia mot doanh nghiep khac biet boa san pham de thoa man nhu cauciia ngudi tieu dung theo each ma cac ddi thii canh tranh khdng the cd, nghTa la nd cd the datgia cao ban - gia cao ban dang ke so vdi miic trung binh eiia nganh. Kha nang tang doanhthu bIng each dat gia cao (chii khdng phai bang giam chi phi nhu ngudi dan dau ve chi phi)cho phep ngudi khac biet boa san pham boat ddng tdt han cac ddi thii canh tranh ciia minhva nhan dugc Igi nhuan cao ban miic lugng ciia cac san pham da dugc khac biet hoa tuongling vdi chenh lech gia dd.1.3.3. Chien luge tap trung hay trong tam hoaChiln luge kinh doanh thuin tuy thii ba, chien luge tap trung khac vdi hai chiln luge kia chiiylu vi nd dinh hudng phue vu nhu cau eiia mot nhdm hiru ban ngudi tieu dung hoac. doanthj trudng. Doanh nghiep theo dudi chien luge trgng tam hda chii trgng vao viee phue vu 34
 44. 44. mot doan thj trudng cu the, doan do cd thi dugc xac djnh theo tieu thiic dja ly, loai khachhang, hoac mot nhanh ciia ddng san pham.Mot khi da chgn doan thj trudng doanh nghiep cd thi theo dudi chiln luge tap trung thdngqua hoac khac biet hda san pham hoac chi phi thIp. Vl ban chit, doanh nghiep tap trung lamot nha khac biet hda san pham hoac nha dan dau ve chi phi chuyen mdn hda. Vi quy mdnhd ma mot sd doanh nghiep tap trung cd the ddng thdi theo dudi su dan dau ve chi phi vakhac biet hda san pham. Neu doanh nghiep tap trung sii dung phuang phap chi phi thap tiicla doanh nghiep dang canh tranh chdng lai ngudi dan dau ve chi phi trong cac doan thitrudng ma d dd khdng cd Igi the chi phi.Neu ngudi tap trung theo dudi phuang phap khac biet hda san pham thi tat ca cac bien phapkhac biet hda san pham dang rgng md ddi vdi doanh nghiep tap trung.Mot dac diem nua la doanh nghiep tap trung canh tranh vdi ngudi khac biet hda san phamchi trong mot hoac mot sd it doan thj trudng. Cac doanh nghiep theo dudi chien luge taptrung chic chin phat trien chat lugng san nham khac biet hda thanh cdng vi hg cd kien thiicchi vl mot tap hgp nhd khach hang hoac kien thiic ve khu vue. Hon nira, viee tap trung vaonhij-ng chudi nhd san phim ddi khi cho phep ngudi tap trung dua ra sir ddi mdi nhanh ban ladoanh nghiep khac biet boa Idn. Tuy nhien, ngudi tap trung khdng co gIng phue vu tit cacac doan thj trudng vi lam nhu thi se dua nd den sir canh tranh true tilp vdi nha di biet hda.Thay vao dd doanh nghiep tap trung chii trgng vao viee thilt lap thj phln trong mot doan thjtrudng va nlu thanh cdng thi cd thi bit dIu phue vu nhieu doan thj trudng ban va lam mat diIgi thi canh tranh ciia ngudi khac biet hda. 35
 45. 45. 1.4. Ket luanChuang 1 nay cd muc tieu la nham neu rd ca sd ly thuylt trong viee phan tich va hoach djnhchien luge kinh doanh. Ndi dung ciia chuang nay da neu ra nhiing diem ca ban ciia chienluge kinh doanh ciia doanh nghiep: ve mat khai niem, ve cac md hinh phan tich va cac chienluge ndi chung. Dac diem quan trgng ciia chuang nay la da khai quat boa va he thdng hoacac ndi dung ca ban ciia hoach djnh chien luac. Dd la ca sd ly thuyet quan trgng de phantich chien luge kinh doanh ciia Cdng ty VEC d chuang 2 sau day. 36
 46. 46. CHirONG 2 PHAN TICH CHIEN LlTOfC KINH DOANH CUA CONG TY VECTrong Chuang nay, tac gia trinh bay hai ndi dung chinh nhu sau: thii nhlt la phan tich thuetrang chien luge kinh doanh ciia Cdng ty VEC. Viee phan tich se sii dung cac cdng cu lythuyet dugc neu d chuang 1. Thu hai la can cii vao kit qua phan tich thue trang neu tren dlde xuat cac chien luge ciia VEC.2.1. Thue trang ciia chien luge kinh doanh cua Cong ty VEC2.1.1. Chuc nang, nhiem vu cua Cong ty VECCdng ty Dau tu Phat trien Dudng cao tdc Viet Nam (VEC) dugc thanh lap vao ngay6/10/2004 theo Quylt dinh so 3033/ QD- BGTVT ciia Bd Giao thdng van tai. VEC la motcdng ty thugc sd hiiu nha nude true thugc su quan ly ciia Bd Giao thdng van tai.VEC cd van phdng tru sd tai Ha Ndi va mot chi nhanh d Thanh phd Hd Chi Minh. Try sd dHa ndi tai dudng LTnh Nam, Quan Hoang Mai, Ha Ndi.Dilu le cua VEC dugc quy djnh trong Quylt djnh 3446/QD-BGTVT ngay 12/11/2004 ciiaBd Giao thdng van tai. Dilu 4 ciia Dieu le neu cac nhiem vu ciia VEC nhu sau: • DIU tu xay dung, quan ly, bao dudng dudng cao toe va td chiic thu phi tren cac dudng cao tdc qude gia. • DIU tu xay dung ca sd ha tang giao thdng van tai khac theo cac phuang thiic khac nhau. 37
 47. 47. • Khai thac va kinh doanh bang each cung d p cac djch vu dgc theo dudng cao tdc, nhu: Nha nghi, nha hang, tram bam xang, quang cao va vat lieu xay dung. • Tu vIn ky thuat giao thdng van tai: Nghien ciiu phat triln mang ludi dudng cao tde, lap cac nghien ciiu tien kha thi va kha thi, thilt kl va giam sat cdng trinh xay dung ca sd ha tang giao thdng van tai. • Nghien ciiu phat trien cac loai hinh djch vu d cac khu vue gin vdi dudng cao toe.Chirc nang nhiem vu ciia VEC tuang ddi rgng, trai tu cac boat ddng nghien ciiu phat trilntiln kha thi va kha thi, thiet ke, giam sat, dau tu, xay dung dudng cao toe, din dau tu khaithac cac djch vu tren dudng cao tdc (thu phi, bao dudng v.v...) va quanh dudng cao tdc (dichvu bam xang, nha nghi, nha hang, quang cao v.v...). Ngoai cac djch vu cua dudng cao tdc,VEC cd chuc nang dau tu xay dung cac loai hinh ca sd ha tang giao thdng khac. Cd the thayro la VEC tuy la mot cdng ty non tre nhung cd Igi the rat Idn la dugc Nha nude true tiep giaocho nhiem vu dau tu, quan ly, khai thac dudng cao tdc - mot loai hinh giao thdng cd tiemnang rat Idn d Viet Nam.2.1.2. Tinh hinh hoat dong kinh doanhQua gin 2 nam boat ddng, VEC thue hien cac boat ddng xiic tien va phat trien cac du andudng cao tdc nhu sau: 1) Du an c l u Gie-Ninh binh: VEC dugc Bg Giao thdng van tai giao nhiem vu la Chii Diu tu Du an (quylt djnh sd 3583/GD-BGTVT ngay 23/11/2004). 2) Du an Thanh phd Hd Chi Minh- Long Thanh- Dau Giay: la Chii Dau tu Du an (quylt djnh sd 1950/QD-BGTVTngay 13/6/2005) 3) Du an Ndi bai- Mai djch: la chu DIU tu du an (Quylt djnh sd 719/QD BGTVT ngay 18/3/2005) 38
 48. 48. 4) Du an Trung luang-My Thuan- Cin Tha: la chu DIU tu du an (Quylt dinh sd 3582/QD BGTVT ngay 23/11/2004) 5) Du an Ndi Bai- Lao Cai: la chu DIU tu du an (Quylt djnh so 4159/QD-BGTVT ngay 04/11/2004)Kit qua la tdng gia trj dau tu ciia VEC trong nam 2005 la 31,558 ty ddng. Tdng gia trj tai sanC djnh la 5,983 ty dong. Doanh thu dat 3,800 ty ddng, dat 104,24 kl hoach nam. VEC tuyin Odung 97 ngudi, luang binh quan la 2,349 trieu dong. Trong nam 2006, VEC dat doanh thusau thue la 6.1 ty. Doanh thu tu boat ddng tai chinh la 9.6 ty ddng, doanh thu tir cac boatddng cung cap djch vu la 4.8 ty ddng.Bang 2.1 bao cao ket qua boat ddng kinh doanh, 2005, 2006 Chi tieu 2006 2005 0 1. Doanh thu ban hang va cung cap dich vu 4,816,803,998 2. Cac khoan giam trir 0 0 3. Doanh thu thuan ve ban hang va cung cap dich vu 0 (10=01-03) 4,816,803,998 0 4. Gia vdn hang ban 4,816,803,998 5. Lgi nhuan ggp ve ban hang va cung cap dich vu 0 0(20=10-11)6. Doanh thu hoat dong tai chinh 9,631,154,097 3,803,303,801 39
 49. 49. 7. Chi phi tai chinh- Trong dd: Lai vay phai tra 0 08. Chi phi ban hang 0 09. Chi phi quan ly doanh ngghiep 3,492,603,029 3,486,044,26310. Lgi nhuan thuan hoat dong kinh doanh 6,138,551,068 317,259,538 011. Thu nhap khac 133,635,255 012. Chi phi khac 83,635,183 013. Lgi nhuan khac 50,000,00014. Tdng Igi nhuan ke toan trudc thue 6,138,551,068 367,259,60815. Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hien hanh 0 016. Chi phi thue thu nhap doanh nghiep hoan lai 0 017. Lgi nhuan sau thue 6,138,551,068 367,259,608 40
 50. 50. 2.1.3. Nguon vonVdn dilu le ciia VEC la 1.000 ty VND. Ngudn vdn nay dugc Bd Tai chinh d p 50 ty VND.Phan vdn cdn lai se dugc cap bang each trao cho VEC quyen thu phi ddi vdi cac tram thu phiClu Gie va Phii Ddng trong vdng 10 nam, bat dau tu ngay 1/1/2005. Vdn dieu le ban dau dadugc tang trong nam 2005. Din ngay 31/12/2005, tdng vdn ciia VEC da dat 281,4 ty VND,trong dd 152,4 ty VND tu Bd Tai chinh bd sung cho phan von 50 ty VND dugc cap ban dau,va 79 ty VND tu ngudn thu phi.v l vIn dl d p vdn, VEC dang tiln hanh thu hiit cac trai phieu dau tien cung nhu bat dauthuang thao doi vdi cac khoan vay ODA/OCR hdn hgp va thao luan cac phuang thiicPPP/BOT.2.1.4. Ca cau to chucDk thirc hien cac kl hoach dat ra, VEC da xay dung cho minh mot md hinh ca cau td chiicnhu sau: 41
 51. 51. Sa do 2,1. Ca cau td chuc cua VEC • Hgi 0 6 n g quan trj Kiem scat nqi bp/Ban TAno CiiAm rtf>r. PU6 T6ng i Ph6 Tong Gi^md^c Ph6 T^ng Ph6 T6ng GiAm doc (wing mdi) G Urn doc • • 1 • Phong hiknh Phong h a p Phdng K& Phong ky Phdng ke PMU DiKd-ng PMU Difd-ng , chinh U c q u 6 c tg to4n/Tdi thuat diKan hoach kinh cao tdc phja cao tdc phia chinh doanh Bic NamCo cau td chiic ciia VEC dugc thiet lap phu hgp vdi cac dieu khoan lien quan ciia Lugtdoanh nghiep vd cdc quy dinh ddi vdi doanh nghiep nhd nude. Hien tai, VEC ed tdng sd 96nhan vien. Mot sd nhan su nam giij hai vj tri.1) Hoi dong quan trjHdi dong quan trj la dai dien chii sd huu Nha nude true tiep tai VEC. Hien tai, Hdi ddngquan trj gdm ba thanh vien: Chii tich Hdi ddng quan tri, Trudng ban Kiem soat ndi bd (Bankilm soat) va Tong Giam ddc. Nhiem vu ciia Hdi ddng quan trj nhu sau: • Nhan, quan ly va sii dung hieu qua cac ngudn von dugc phan bo. • Phat trien chiln luge, cac kl hoach dai ban va thudng nien. 42
 52. 52. • Quyet djnh ve ca cau td chiic, sd lugng nhan vien, cac quy djnh quan ly ciia VEC, td chiic boat ddng kinh doanh; • Ky hgp ddng va quyet djnh miic luang ciia Tdng Giam ddc, cac Phd Tdng Giam doc va Ke toan trudng; • Phe duyet bao cao tai chinh thudng nien ciia VEC, va quylt djnh sir dung lgi nhuan (sau thue) hoac giai quyet cac that bai trong hoat ddng kinh doanh. • Kiem tra va giam sat Tdng Giam ddc va cac Phd Giam ddc ciia cac dan vj tu bach toan ciia VEC. • De nghi Bd Giao thdng van tai phe duyet cac Dieu le boat ddng ciia VEC; quyet djnh dau tu cd gia trj tren 50% tdng tai san trong bang can ddi ke toan; quyet djnh ve bat ky thay doi nao trong quyen sd hiiu ciia VEC. • Yeu cau Tdng Giam ddc trinh bao cao pha san neu VEC rai vao tinh trang pha san.2) Kiem soat noi bo (Ban Kiem scat)Ban Kilm soat dugc thilt lap bdi Hdi ddng quan trj. Ban kiem soat gdm ba thanh vien: Trudng ban Ban kiem soat, • Mot thanh vien do Cdng doan VEC chi djnh, • Mot thanh vien do Hdi ddng quan trj chi djnh.Hg cd thi lam viee tren ca sd ban thdi gian, tru Trudng ban Ban kiem soat.Ban kiem soat chju trach nhiem: • Giam sat va kilm soat tinh hinh phap ly, tinh diing din va tinh chan thue trong cdng tac quan !y, boat ddng kinh doanh, sd sach kl toan, bao cao tai chinh; va tuan theo cac Dilu le boat ddng ciia VEC va cac quylt djnh cua Hdi dong quan trj. 43
 53. 53. • Thue hien cac nhiem vu do Hdi ddng quan trj giao, kilm soat tinh hinh phap ly, tinh dung dan va tinh chan thue ciia cac bao cao quy va nam va cac bao cao giam sat khac; Bao cao kjp thdi cho Hdi dong quan tri phat hien vl cac boat ddng bit thudng cua VEC hoac bit ky hoat ddng khdng hgp phap nao tai VEC. • Khdng tiet Id cac ket qua kiem soat va giam sat trudc khi dugc Hdi ddng quan tri cho phep; khdng dugc cd y bd qua hoac che giau cac hanh ddng bit hgp phap phat hien trong khi kiem soat va giam sat.3) Tong Giam docTdng Giam ddc quan ly cac boat ddng thudng nhat eiia VEC nham dat dugc cac muc tieu vahoan thanh cac ke hoach. Tdng Giam ddc bao cao Hdi ddng quan trj. Cac Phd Tdng Giamddc bao cao va ddng vai trd la cac trg ly Tdng Giam ddc trong cdng tac quan ly hang ngay.Tdng Giam ddc giao viee hoac nhiem vu cho cac Phd Tdng Giam doe . • Phat triln cac du an dIu tu, cac kl hoach thudng nien, buy ddng vdn, ca d u td chuc, dao tao nhan su va thiet lap cac quy djnh quan ly ndi bd, • Phat triln cac chi tieu kinh tl-ky thuat, cac tieu chuan vl ca d u san pham va tien luang, • Dk xult len Hdi dong quan trj chi djnh, sa thai hoac ky luat Phd Tdng Giam doc, kl toan trudng, quylt djnh muc luang cho hg, dl cu dai dien ciia VEC trong cac Cdng ty cd phan khac. • Ky hgp ddng • De cii, sa thai va quylt djnh miic luang cua cac Trudng va Phd phdng, ban true thugc VEC. 44
 54. 54. 4) Cac Phdng, ban cua VEC Cac phdng va ban ho trg Hdi dong quan tri va Tdng Giam doc. • Phong Hanh chinh (16 ngudi) chju trach nhiem vl nhan sir, tiln luang, xem xet nhan sir, cac kbia canh ve the ehl, thudng, phat va cac cdng viee hanh chinh khac. • Phong Ke hoach kinh doanh ( 7 ngudi) phat triln cac chiln luge va kl hoach boat ddng kinh doanh ciia VEC, lap kl hoach quan ly va td chiic cac boat ddng kinh doanh ciia VEC. • Phong Tai chinh ke toan (8 ngudi) quan ly vdn va tai san; td chiic va thue hien cdng tac ke toan ciia VEC, phat trien va thue bien cdng tac tai chinh kl toan va luu giir sd sach ke toan • Phong Ky thuat d u an (21 ngudi) chiu trach nhiem ve cac van de ky thuat, chuan bj va thue hien du an, giam sat thi cdng, quan ly chat lugng thi cdng • Phdng Hgp tac qude te ( 4 ngudi) xiie tien cac quan he qude te, quan ly dau tu nude ngoai, quang cao va thiic day cac du an cho cac nha dau tu nude ngoai. • Cac Ban quan ly Du an Dudng cao toe (31 ngudi) la cac dai dien ciia VEC d miln BIC va Nam. Miln BIC dugc tinh tii vung bien gidi phia Bac den tinh Phii Yen bao gdm 22 ngudi. Miln Nam tu tinh Khanh Hoa den tinh Ca Mau bao gdm 9 ngudi. Cac Ban quan ly nay quan ly cac du an xay dung dudng cao tdc va cac du an khai thac kinh doanh trong khu vue. Din thang 8/2006, tong so nhan sir ma VEC tuyIn dung da len tdi 96 ngudi. HIU hitcac can bd dIu cd bIng dai hge hoac sau dai hge. HIU nhu tdt nghiep nganh giao thdng vantai, chilm 79%. 6 cac bd phan chii chdt ciia VEC trinh do hoc vIn la 100% Uinh do dai hoc!Cac bd phan nay la: Ban lanh dao. Ban kilm soat (Kilm soat ndi bd), cac phdng K I hoach 45
 55. 55. Kinh doanh, Hgp tac Quoc tl, Ky thuat Du an. Nhan sir cd trinh do cao ding chilm khoang6% tdng sd. Nhan su dudi trinh do cao ding" chilm khoang 14% tdng sd. Bang 2.2. Ca cau nhan su va trinh do cua VEC Tot Tot Dudi % TN nghiep nghiep Cao cao DH & stt Phdng sauDH DH dang dang Tdng sauDH 1 Ban Lanh dao 2 4 6 100% 2 Phdng Hanh chinh 7 3 7 17 41% 3 Phdng Ke toan Tai chinh 6 1 7 86% 4 Phdng Ke hoach Kinh doanh 2 5 7 100% 5 Phdng Hgp tac qude te 1 3 4 100% 6 Phdng Ky thuat Du an 2 17 19 100% 7 EPMU phia Bac 2 17 1 4 24 79% 8 EPMU phia Nam 2 4 1 2 9 67% 9 Ban Kiem soat 3 3 100% Tdng 11 65 6 13 96 Dk md rgng va phat triln cac boat ddng eiia VEC cung nhu nham bao dam thue hien tot, diing tiln do, chit lugng cac cdng viee, nang cao kha nang canh tranh, md rgng hgp tac, VEC du djnh dao tao nhan sir trong tuang lai: - Yeu clu can bd tham gia cac Idp dao tao nhIm tang cudng cac ky nang chuyen mdn vl quan ly tai chinh, thilt kl ky thuat va quan ly thu phi. 46
 56. 56. Td chuc dao tao tai cac trudng dai hge va cao dang trong va ngoai nude hoac d cac dan vi ciia VEC. Thue hien cac hgp ddng tu van va chuyen giao cdng nghe va dau tu. Giii nhan su di dao tao d cac td chiic chuyen giao cdng nghe, dac biet la d nude ngoai nham hge tap va tiep can vdi cdng nghe mdi, hien dai.2.1.5. Chien luge cua VEC cho giai doan 2005 - 2010VEC xay dung kl hoach phat triln 2005-2010 (van ban sd 81 ngay 22/7/2005). Trong klhoach phat trien, VEC nhan djnh rang dudng cao tde la mdi ddi vdi Viet Nam khi mdi chi ed60 km dudng cao tdc vdi hai doan (Bac Ninh - Sai Ddng va Phap Van - Cau Gie) la dat tieuchuan. Vi vay VEC dugc coi la mot don vj thi diem dugc Chinh phii bao lanh trong viee buyddng vdn xay dung dudng cao tdc thdng qua quan ly cdng tac thu phi, thue hien cac boatddng kinh doanh va djch vu nham hoan vdn vay va tao Igi nhuan.VEC da chi ra cac thii thach sau day: • Cac khd khan trong viee buy ddng von do quy md dau tu cho dudng cao tdc la Idn. • Miic thu phi chua dugc xac djnh ddi vdi dudng cao tdc. Cac miic phi dugc neu trong quy djnh so 90/2004/TT- BTC, do Bd Tai chinh phat hanh Miic toi da gip hai lln miic phi ciia dudng bd nha nude. • Kinh doanh cac djch vu bai ben dudng la khd khan, do doanh thu thap. • Cac nhan sir va ky su dugc tuyIn dung mdi va khdng cd kinh nghiem quan ly ddi vdi cac du an xay dung dudng cao tdc qude te Idn. 47
 57. 57. Ke hoach cung nhan djnh rang VEC da va se dugc Chinh phii Viet Nam va cac Bd nganhchiic nang ho trg, thdng qua cac quy djnh ve dau tu, tai chinh va cac ngudn vdn cho cac duan.Ke hoach xay dung dudng cao tdc dua ra muc tieu chi tiet theo km cho giai doan lap kehoach: Giai doan 2005-2015: 1.300 km 2015-2025: 1.500 km 2025 trd ve sau 4.300 kmTong muc dIu tu tu 2005 - 2025 du kiln la 213.943 ty VND. Chiln luge da ludng trudcring VEC d n buy ddng von dau tu khoang 29.327 ty VND, du dinh tu: Vdn Ngan sach: 30% (8.798 ty VND) Trai phieu: 50% (14.664 ty VND) Vay thuang mai: 20% (5.865 ty VND).VEC du djnh md rgng pham vi cac djch vu thue hien cac chuc nang hd trg va cac djch vuhai ben dudng nhu sau: • Cac tram djch vu va khach san, nha hang, v.v... cac cdng ty djch vu lien hoan • Cac cdng ty san xult vat lieu xay dung • DIU tu vao cac lien doanh thue hien kinh doanh djch vu • Cac dich vu tu vIn thiet ke 48
 58. 58. • Cac cdng ty Khai thac kinh doanh & Bao dudng dudng cao toe thue hien thu phi, bao dudng, khai thac kinh doanh va quan lyVEC cd kl hoach hoan thien ca d u to chiic trong hai giai doan 10 nam va thanh lap caccdng ty rieng biet ve bao dudng dudng bd, cung d p cac djch vu hai ben dudng, thu phi, ...trong tuang lai.2.2. Phan tich chien luge kinh doanh ciia VECPhan tich mdi trudng ben ngoai nham xac djnh ca hdi va thach thiic ddi vdi ITnh vue boatddng ciia VEC.2.2.1 Phan tich moi trudng vT mo (mo hinh PEST)7. Mdi tru&ng kinh ti chinh triDanh gia 20 nam ddi mdi (1996-2006), Dai hdi Dang toan quoc Ian thii X da khSng djnh:Chinh tri, xa hdi dn djnh; qude phdng va an ninh dugc tang cudng; quan he ddi ngoai c6nhiing bude phat trien mdi. Nhung yeu td do tao dieu kien thuan Igi cho mdi trudng dau tuva san xuat kinh doanh phat trien manh.Ke tu khi bat dau qua trinh cai each va ddi mdi nen kinh te, kinh te Viet Nam da phat triennhanh vdi tdng san pham qude ndi (GDP) tang lien tuc, vdi mot ty le tang trudng trung binhhang nam la 7,5% qua giai doan 2001-2005. Bat dau tii ty le tang trudng kinh tl la 5,76%)trong nam 1998, sau anh hudng ciia cudc khiing hoang kinh te Chau A, nenn kinh te VietNam da phue hdi va tang trudng manh me, dat dugc miic tang trudng GDP cao diem nhat la8,4% trong nam 2005, va dat dugc ty le tang trudng trung binh hang nam la 7,5%. 49
 59. 59. Cac chinh sach Md ciia va Ddi mdi da dan tdi sir phat triln kinh tl xa hdi manh me d VietNam trong sudt 20 nam vira qua. Cung vdi phat trien kinh tl - xa hdi la hdi nhap quoc tl vakhu vue. Dilu dd giiip cho boat ddng thdng thuang va xult khiu ciia Viet Nam tang manh.Vdi muc tieu trd thanh mot nude cdng nghiep phat triln trong vdng 20 nam niia, Viet Namda phan dau tang gia tri san pham dau ra cdng nghiep ban 41% vao GDP trong nam 2005 sovdi 36,73% trong nam 2000.Sd lugng cac doanh nghiep Nha nude da giam dang ke qua giai doan 2000-2005 do sap xeplai, tai ca cau va cd phan boa. Tuy nhien, ty trgng khu vue kinh te Nha nude trong GDP vanchiem tren 38%). Khu vue kinh te ngoai qude doanh dugc Chinh phii va nen kinh te khuyenkhich va yeu cau phat trien, va ddng gdp khoang 46-47% vao GDP. Dau tu nude ngoai truetiep ddng mot vai trd quan trgng trong nen kinh te: trong nam 2000 da ddng gdp 13,28% vaoGDP va tang len 15,89%> trong nam 2005.Nam 2005, nIn kinh tl Viet Nam da dat dugc miic tang trudng kinh tl cao nhlt (8,4%) trongvdng 10 nam qua mac du kinh tl thi gidi cd nhiing biln ddng Idn nhu: khiing hoang nanglugng tren toan thi gidi, bung no gia vang, va gia cac hang hda nhap khau va cac nguyenlieu thd cung cao ban nhilu so vdi trudc day. Bit chip nhiing bat lgi ciia nIn kinh tl thigidi, san xult cdng nghiep va xay dung ciia Viet Nam vIn giii dugc ty le tang trudng cao,dac biet trong cac khu vue kinh tl ngoai qude doanh va dIu tu nude ngoai true tiep. San xuatndng nghiep van dang tang trudng mac dii phai ddi mat vdi nhilu thien tai, dich benh va cackhd khan trong xult khau cac san phim ngu nghiep tdi cac thj trudng tilm nang. Trong namnay, Chinh phu cQng da hai Ian tang miic luang cho ngudi lao ddng Viet Nam, ddi sdng 50
 60. 60. ngudi dan ngay cang dugc nang cao. Cung vdi dd la dilu kien sdng, nghi ngai va cac nhu cau djch vu du Ijch cung da tiep tuc tang trudng, miic phat triln djch vu du Ijeh dat dugc 3,42% trong nam 2005 so vdi 2,94% trong nam 2004 va 2,52% trong nam 2001. Dl dap ling cac nhu cau tren thi viee phat triln ca sd ba ting giao thdng, trong dd cd nhu d u cap thilt la dudng cao tdc da ndi len nhu mot dieu kien can phai thue hien ngay trong giai doan hien nay. Gan day, cung vdi viee lanh manh hoa cac doanh nghiep nha nude thi sir ddi mdi cac Ngan hang Nha nude da dugc thiic day manh me. Tuy nhien viee cai td doanh nghiep nha nudechii yeu anh hudng den cac cdng ty nhd, cac cdng ty Idn chi giam khdng dang kl. Vi vay,viee cd phan hda theo ke hoach cua Vietcombank va Mobifone trong nam 2006 la mot budedi quan trgng. Sir ddi mdi ve tai chinh da cai thien cac boat ddng ciia rat nhieu ngan hangnha nude, tao niem tin cho ngudi dan Viet Nam ve he thdng ngan hang. Ke hoach ed phanhoa 5 ngan hang nha nude du kien se dugc Chinh phii phe duyet trong nam 2006. Chinh phiiViet Nam dugc cac quan sat vien va cac nha dau tu qude te danh gia cao cho cac nd lire cuaminh nhIm thue hien cac cam ket ddi mdi va kiem soat tham nhung. Day la mot yeu td mangtinh quylt djnh trong viee dly manh phat trien ca ve khu vue tu nhan ndi rieng va nen kinhtl ndi chung. Day chinh la mot trong nhiing ylu td hip din cac ngudn dau tu, ngudn vien trgcho Viet Nam trong dd cd mot phln quan trgng dau tu ve ky thuat giao thdng va phat trienca sd ha ting cho Viet Nam dugc cac td chuc quoc te va cac nha dau tu quan tam.Nin kinh tl Viet Nam dang hdi nhap ngay cang sau vao nen kinh tl thi gidi, nhu da thIytrong viee Viet Nam trd thanh thanh vien thii 150 ciia td chiic Thuang mai Thi gidi (WTO) 51
 61. 61. va cam kit thue hien AFTA. Tiln tdi day, chiing ta se trd thanh mot dIu mdi thdng thuang quan trgng giua khu virc Ddng Nam A vdi Trung qude khi tuyIn dudng sit, dudng bd ndi liln Trung Qude, Vung Nam A, va cac nude khu vue Ddng Nam A dugc triln khai. Tdc do phdt trien kinh te Giai doan 2001-2005, GDP ciia ca nude tang binh quan 7,5%/nam; trong do ndng nghiep tang 3,8%) cdng nghiep va xay dung tang 10,2%; djch vu tang 7%. Quy md tdng san phim trong nude cua nen kinh te nam 2005 dat 838 nghin ty ddng, gIp ddi so vdi nam 1995. GDP binh quan dau ngudi khoang 10 trieu ddng ( khoang 640 USD/nam) Ty le dau tu phat trien trong GDP tang nhanh; nam 1990, vdn dIu tu phat triln chilm 17,3%GDP; nam 2000 len 28%. Nam 2005 miic buy ddng len din 38,9% GDP.Ke hoach phat trien kinh te- xa hdi 5 nam (2006-2010) dat 7,5-8%) ( neu tinh hinh trong nudeva qude te thuan lgi thi cd the phan dau dat tdc do GDP tren 8%). GDP binh quan dau ngudinam 2010 khoang 1.050 - 1100 USD. Ca d u cac nghanh kinh tl trong GDP din nam 2010du kien: Ndng, lam nghiep va thuy san khoang 15-16 %; cdng nghiep va xay dung khoang43-44%, cac nganh djch vu khoang 40-41. Tdng dau tu toan xa hdi chiem 40% trong dd vdntrong nude chiem 65% va vdn ben ngoai 35%) (sd tay b/c vien ve DHXDdng CS Viet Nam -Ngudn Ban tu tudng VH trung uang).- Thu nhap dIu ngudi mac du chua cao nhung cac nam deu tang. Trong 5 nam (2006 - 2010)giai quylt them viee lam cho tren 8 trieu lao ddng, day nghe cho 7,5 trieu lao ddng, ti le thatnghiep thanh thj dudi 5%, giam ti le hd ngheo (theo chuin mdi) xudng edn 10 - 11% vaonam 2010.Ty le nay cho thIy sue lao ddng ddi dao, thuan lgi cho viee tang san xult kinh doanh. Dochinh la nhiing ylu td thuan lgi cho phat triln cac nganh kinh tl trong dd cd xay dung va 52

×