NGUYEN QUOC TRUONG_XAY DUNG CHIEN LUOC PHAT TRIEN.pdf

3,492 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,492
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NGUYEN QUOC TRUONG_XAY DUNG CHIEN LUOC PHAT TRIEN.pdf

 1. 1. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chutfng trình Cao hoc Quàn trj kinh doanh quóc té BAN KHOA LUÀN NAY DlTOC NÒP CHO TRl/ÒNG DAI HOC IRVINE (MY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH HSB (DAI HOC QUÓC GIÀ HA NOI) BAN KHOA LUÀN LA MOT PHAN BÀT BUÒCTRONO C H U O N G TRÌNH DÀO TAO THAC SY QUÀN TRI KINH DOANH QÙÓC TÉ Thàngl0nàm2006
 2. 2. Phé duyét cùa Chuong trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quóc té Chù nhiém chuong trìnhTòi xàe nhàn rang bàn khóa luàn này dà dàp ung dugc càc yéu càu cùa mot khóa luàn tòt nghiépthuòc chuong trình dào tao Tbac sy Quàn trj kinh doanh. Chù tjch Hòi dòngChùng tói, ky tén dudi day xàe nhàn ràng chùng tòi dà dpc toàn bò khóa luàn này va còng nhànbàn khóa luan hoàn toàn dàp ùng càc tiéu chuàn cùa mot khóa luan Tbac sy quàn tri kinh doanh. ThS. Ha Nguyén Giào vién huóng dànCàc thành vién Hòi dòng(Xép thù tu tén theo bang chiJ cài)TS. NGUYÉN NGOCANHThS. HA NGUYÉNTS. HOÀNG ANN TUANTS. VÙ CÒNG TY
 3. 3. BAN CAM KETTòi xin cam két nói dung cùa bàn khoà luan này chua dugc ngp cho bàt cu mot chuongtrình càp bang cao hoc nào cùng nhu bàt cu mot cbuoiig trình dào tao càp bang nào khàc.Tòi cùng xin cam két thém bàn khoà luan "Xày dung chién luge pbàt trién Tòng còng tyHàng khòng Viet Nam (Vietnam Airlines) giai doan 206 dén 2010" là cbuyén de do suno lue cùa chinh tòi viét trén co sd nhùng so lieu thu thàp dugc tai Tòng còng ty Hàngkhòng Viét Nam.Trong qua trình thue hien chuyén de, tòi xin cam doan khòng co su sao chép, bàt truócbay mua bàn de tài cùa ngudi khàc ma hoàn toàn là san phàm tu tay tòi hoàn thành. ChO" ky cùa hgc vién Nguyén Quòc Trudng
 4. 4. LOi CAM onvTòi xin chàn thành càm on càc thày co dà giùp dò va huóng dàn tòi trong tbòi gian tòihoc tap tai truòng, dac blet tòi xin càm on su giùp do tàn tình cùa Tbac sy Ha Nguyénngudi true tiép hudng dan, gdp y va giùp dò tòi xày dung va hoàn thành de tài này.Tói xin chàn thành càm on càc co quan, don vi trong Tòng còng ty Hàng khòng ViétNam va toàn the càc dòng nghiép cùa tói tai càc Phòng, Ban chùc nàng cùa Tòng còng tyhàng khòng Viét nam (Vietnam Airlines) dà giùp dò tòi trong viec cung càp so lieu, tàilieu va góp y kién cho tòi hoàn tbien de tài này./.
 5. 5. DANH MUC CÀC TÌT VIÉT TÀTHDQT : Hòi dòng quàn triTCT : Tòng còng tyBQ : Bìnb quànLN : Lgi nhuanNS : Nàng suàtVNA ; Vietnam AirlinesCLMV : Campuchia, Lào, Mianma, Viét namICAO ; Tò chùc hàng khòng dàn dung Quòc téQCHK : Quy che hàng khòngHK : Hành khàcbCAAV ; Giày phép bào duòng tàu bayCRS : Chùng chi nhàn vién xàe nhan hoàn thành bào duÒng mày bayVASCO : Còng ty bay dich vu hàng khòngAAPA : Hàng khòng chàu À Thài bìnb duong
 6. 6. MUC LUCChUONG liLÒIMÒDÀU 1.1. Tinh tàt yéu cùa de tài 1 1.2. Muc tiéu nghién cùu cùa de tài: 1 1.3. Phuong phàp nghién cùu: 2 1.4. Két càu cùa de tài: 2CHUONG 2: CO SO LY LUÀN 2.1: NbCrng khài niem ve chién lugc va qua trình xày dung chién lugc phàt trién còng ty 3 2.1.1: Khài niém: 3 2.1.2: Qua trình xày dung chién lugc phàt trién còng ty: 5 2.2. Sucàn thiétxày dung chién luge phàt trìén còng ty 7 2.2.1: Muc tiéu cùa còng ty: 7 2.2.2: Muc dich cùa viec lap chién lugc: 8 2.2.3: Xuàt phàt xày dung chién luge pbàt trién trong doanh nghiép: 9 2.3: Co so xày dung chién lugc va càc yéu tò mòi trudng tàc dòng dén két qua boat dòng cùa doanh nghiép: 10 2.3.1: He tbòng muc tiéu là nén tàng cho co soxày dung chién lugc 10 2.3.2: Càc yéu tò mòi truóng tàc dòng dén két qua boat dòng cùa doanh nghiép: 12 2.4: Mò hìnb pbàn ticb va xày dung chién lugc 19CHUONG 3: XÀY DUT^G CHIÉN LUOC PHÀT TRIÉN TÓNG CÒNG TY HÀNG KHÒNG VIÉT NAM (VIETNAM AIRLINES) GIAI DOAN 2006 - 2010 3.1: Tòng quan ve Vietnam Airlines 22 3.1.1: Qua trình bìnb thành va phàt trién Vietnam Airlines 22 3.1.2: Co càu tòchùc va chùc nàng nhiém vu cùa Vietnam Airlines 25 3.1.3: Két qua boat dòng san xuàt kinh doanh cùa Vietnam Airlines tu nam 2000 dén 2005 28 3.2: Pbàn tich càc mòi truòng tàc dòng dén két qua boat dòng san xuàt kinh doanh cùa Vietnam Airlines 34 3.2.1: Càc yéu tò, mòi trudng tàc dòng ben ngoài Vietnam Airlines 34 3.2.2: Càc yéu tò, mòi truò"ng tàc dòng ben trong Vietnam Airlines 40 3.3: Phàn tich diém manh, diém yéu, co bòi va thàcb thùe cùa Vietnam Airlines 45
 7. 7. 3.4: Du bào nhu càu thi truòng va xày dung càc chi tiéu cùa Vietnam Airlines trong giai doan 2006 dén 2010 56 3.4.1: Du bào thi trudng vàn tài Hàng khòng Viét nam giai doan 2006-2010 56 3.4.2: Xày dung càc chi tiéu giai doan 2006-2010 60 3.5: Quan diém va dình huóng phàt trién Vietnam Airlines 61 3.5.1: Quan diém phàt trién Vietnam Airlines 61 3.5.2: Djnh huóng phàt trién càc Hàng bang khòng Viét nam 62 3.6: Xày dung chién lugc phàt trién Vietnam Airlines giai doan 2006 dén 2010: 64 3.6.1: Ké hoach phàt trién mang duòng bay 64 3.6.2: Ké hoach phàt trién dòi mày bay 68 3.6.3: Pbàt trién nguòn nhàn lue 71 3.6.4: Dàu tu pbàt trién va dàm bào vòn cho boat dòng dàu tu 73 3.6.5: Ké hoach bòi nhap quòc té 74 3.6.6: Càc chinh sàcb kboa hoc còng nghe va còng nghiép bang khòng 76CHUONG 4: KÉT LUÀN VA KIÉN NGH! 4.1: Tom tàt nhùng vàn de dà phàn tich trong chuong 3 79 4.2: Nhung de xuàt, kién nghi nhàm thue hien thành còng chién lugc phàt trién Vietnam Airlines trong giai doan 2006 dén 2010 82 4.3: NhCrng han che va hudng nghién cùu trong tuong lai 88 4.4: Két luàn 88 Phu lue 90 Phu lue so 01: Thuong quyén 90 Phu lue so 02: Danh muc tài liéu tham khào 90 Phu lue so 03: Sodò co càu bò mày quàn ly 92 Phu lue so 03.1: So dò tò chùc Vietnam Airlines 92 Phu lue so 03.2: So dò tò chùc theo VAR-OPSl 93 Phu lue so 03.3: So dò tò chùc Vietnam Airlines (còng ty me-con) 94
 8. 8. CHlTOTVG 1 LÒI MÒ DÀU1. 1. Tinh tat yeu cùa de tài.Hien nay, xu hudng toàn càu boa, quóc té bòa dang dién ra mot càcb manh me, tàc dòngdén mgi quòc già, càc ITnh virc, càc ngành. Theo xu thè dò, càc quòc già da va dang tiénhành càc boat dòng mó cù*a, bòi nhap vào xu huóng này. Trong qua trình mò cùa. moingành ngbé, moi ITnh vuc cùa moi quòc già déu dugc dat trong bòi cành chung cùa toànthè giói, tue là co co bòi vuon ròng ra thè gidi ben ngoài, vugt ra khdi pham vi quòc già,nhung cung pbài chiù àp lue canh tranh hét sue gay gàt do ranh giói giiJa càc nuóe duòngnhu dugc xóa bò bòi két qua cùa qua trình toàn càu bòa.Tòng còng ty Hàng khòng Viét nam (Vietnam Airlines) là mot trong nbùng doanh nghiépIdn giù vai trò then chòt va mùi nbgn cùa nén kinh té dàt nude. Trude yéu càu dòi móicùa dàt nuóe nói chung va cùa Ngành hàng khòng nói riéng, Vietnam Airlines dangdung truóe mot thàch thùe ve còng ngbé, co so ha tàng trang thiét bi, trình dò con ngudiva su canh tranh giiia càc Hàng hàng khòng trong kbu vuc va trén thè giói trong diéukién nén kinh té md. Tuy nhién trén thue té Hàng khòng Viét nam lai chua dàp ùng dugcyéu càu cùa nén kinh té mó. Hien tai Viét nam chi co hai Hàng hàng khòng chinh làVietnam Airlines va Pacific Airlines vói quy mò boat dòng con nhò bé, nàng lue canhtranh con yéu kém. Mat khàc Nhà nuóe vàn con giù* vi tri dòc quyèn trong kinh doanh vaquàn ly ngành do vay càc boat dòng dàu tu cùa càc quòc già, tap doàn kinh té vào ngànhcon rat han che. So vói càc quòc già trong khu vuc va trén thè gidi Hàng khòng Viét namcon rat non kém khòng nhung ve màt co so" ha tàng, còng nghé ma con ve chat lugngdich vu...Ngành hàng khòng Viét nam càn dòi hòi dugc su quan tàm, dàu tu dùng muccùa Nhà nuóe va càc bò ngành lién quan.Vi thè de tài "Xày dung chién lugc phàt trién Tòng còng ty Hàng khòng Viet nam(Vietnam Airlines) giai doan 2006 dén 2010" dugc lua chgn de nghién cùu, tu dò de racàc giài phàp hùu hieu nhàm nàng cao nàng lue canh tranh cùa ngành bang khòng Viétnam, tao co sd tòt cho Viét nam trong tién trình bòi nhap nén kinh té quòc té.1. 2: Muc tiéu nghién curu cùa de tài:De tài phàn tich va dành già thue trang ve boat dòng san xuàt kinh doanh, chat lugng cosd ha tàng, chat lugng dich vu, nguòn nhàn lue...va nàng lue canh tranh hien tai cùangành bang khòng Viét Nam trong thdi gian qua nhàm tìm ra nhùng thè manh va nhùngdiém han che cùa ngành va tu dò de xuàt xày dung chién luge phàt trién Tòng còng tyHàng khòng Viet Nam trong giai doan 2006-2010 nhàm tàng cudng nàng lue canh tranh,mó ròng thj phàn, quàng bà bìnb ànb cùa Vietnam Airlines ra khu vuc va trén thè giói. 1
 9. 9. Vói muc dich phàt trién bang hàng khòng quòc già Viét Nam thành mot tap doàn kinh témùi nbgn cùa quòc già co co sd ha tàng, trang thiét bj hien dai, dòi ngù càn bò còng nhànvién co trình dò nàng lue quàn ly, su dung va làm chù càc trang thiét bi hien dai...Vóimuc tiéu xày dung Tong còng ty Hàng khòng Viet Nam (Vietna Airlines) tró thành mottap doàn kinh té manh, co tàm co trong kbu vuc, co uy tin va sue canh tranh. Phàt buyvai trò cùa mot don vj kinh té ky thuat hien dai, phuc vu su nghiép hien dai boa còngnghiép boa dàt nude, gdp phàn bào dàm an ninh quòc phòng.Vói muc tiéu trong kinh doanh vàn tài Hàng khòng lày an toàn va biéu qua làm muc tiéubang dàu, nàng cao uy tin chat lugng, huóng vào phuc vu càc nhiém vu kinh té xà hòi,phuc vu khàch hàng nhanb chóng, an toàn, hien dai boa phuong tién vàn tài de nàng caonàng lue canh tranh.Trong giai doan tu nàm 2006 dén 2010 Vietnam Airlines càn huy dòng tòi da mgiphuong dién, ITnh vuc ve con ngudi, nguòn vòn, phuong tién ky thuat...de VietnamAirlines trd thành Hàng hàng khòng boat dòng ed biéu qua, co co càu va boat dòng tàichinh lành manh, bào toàn va phàt trién vòn, kinh doanh co lai. Nàng cao bìnb ànb, vi thècùa Vietnam Airìines trén thj truóng quóc té va là mot trong càc Hàng hàng khòng co uytin cao va duge uà chuong d trong nude va trong khu vuc cùng nhu trén thi trudng quòcté tbòng qua chinh sàcb san phàm va dich vu chat lugng, tao dung co sd khàch hàng òndjnh va ben vQng, là dia chi thu bùt va giù nguòn nhàn lue co chat lugng cao bòi mòitruòng nàng dòng, linh boat, co boi cho sàng tao va phàt trién nghè nghiép.1. 3: Phuong phàp nghién cuuDe tài su dung càc phuong phàp thòng ké, phàn tich, tòng bgp...dé giài quyét càc vàn dedàt ra, càc phuong phàp dugc su dung két bop trong qua trình nghién cùu de tài.1. 4: Két càu cùa de tài:De tài gòm 4 chuong khòng ké Idi gidi thieu, tài lieu tham khào va phu lue bao gòm:Chuong 1: Lèi ma dàuChuong 2: Co so ly luanChuong 3: Xày dung chién lugc phàt trién Tong còng ty Hàng khòng Viet nam giaidoan 2006 dén 2010.Chuong 4: Két luan va kién nghi
 10. 10. CHirONG 2 CO s o LY LUAN2.1: Nhùng khài niem ve chien lugc va qua trình xày dung chien luoc phàt triéncong ty.2.1.1: Khài niem:Viec lap chién lugc nhùng khài niem va còng cu cùa nò da xuàt hien vào nhùng nàm1970 do mot loat nbiìng dgt song chàn dòng nhu cuòc kbùng boàng nàng lugng, nan lamphàt hai con so, tình trang dình dòn kinh té, nhùng tbàng lgi trong canh tranh cùa Nhat,su phà vd luat le cùa nhùng ngành then chòt dà tàc dòng manh dén nén còng nghiép My,càc còng ty khòng con co thè chi dira vào nhùng du doàn su tàng trudng don thuàn khilap ké hoach san xuàt, tiéu thu va lgi nhuan cùa mình nQa. Viec lap ké hoach dai hantbòng thudng càn dugc cbuyén thành viéc lap ké hoach chién lugc dai han.De duy trì su phàt trién cùa mình, mgi doanh nghiép déu phài nhìn ve phia trude vdinhùng muc tiéu càn dat tdi va nhùng càcb thùe de dat duge muc tiéu dd. Ngày nay, viécquàn ly dua trén nbùng kinh nghiem, true giàc va su kbòn ngoan khòng thè dàm bào chosu thành còng cùa doanh nghiép. Vi vay mot chién lugc dugc thiét lap va phàt trién chotoàn bò boat dòng cùa doanh nghiép là diéu càn thiét.Chién lugc giùp cho doanh nghiép thày rò hon muc tiéu chi dao, su pbòi bgp càc boatdòng dugc hoàn hào hon. Dòng thòi nò cùng giùp cho nhà quàn tri suy nghT co he thòngnhùng vàn de kinh doanh nhàm mang lai nhùng chuyén bién tòt dep hon cho doanhnghiép. Chùng ta co the hiéu chién luge theo hai quan diém sau:Thù nhàt: Quan diém truyèn thóng.Thuat ngù chién lugc (strategy) xuàt phàt tu ITnh vuc quàn su vói y ngbTa kboa hoc vehoach dinh va diéu khién càc boat dòng quàn su (websters new world dictionary) AlfredChandler (thuòc trudng dai hgc Harvard) dinh ngbTa: Chién lugc là tién trình xàe dìnhcàc muc tiéu ca bàn dai han cùa doanh nghiép, lua chon càch thùe hoac phuong huónghành dòng (courses of action) va phàn bò càc tài nguyén thiét yéu de thue hien càc muctiéu dà. Day là mot trong nhùng dinh ngbTa truyèn thòng dugc dùng pbò bién nhàt biénnay.Ta thày ràng nhùng chién lugc chù yéu cùa mot còng ty bao gòm nhùng muc tiéu, nbùngdàm bào ve nguòn lue de dat duge nhQng muc tiéu va nhùng chinh sàcb chù yéu càndugc tuàn theo (càch thùe hoac phuong hudng) trong khi su dung nhQng nguon lue này.Do dd, chién lugc càn dugc djnh ra nhu là ké hoach hoac so dò tàc nghiép tòng quàt chihudng cho còng ty di dén muc tiéu mong muòn. Co mot vài dinh ngbTa khàc càn luu y:
 11. 11. Chién lugc là mot dang thùe hoac mot ké hoach phói hgp càc mite tiéu chinh, càc chinhsàch va càc trình tu hành dóng thành mot tòng thè két dinh lai vai nhau. Day là djnhngbTa cùa James B.Quinn, thuòc trudng dai hgc Dartmouth.Chién lugc là mot ké hoach mang tinh thóng nhàt, tinh toàn dién va tinh phói hgp, dugethiét ké de dàm bào ràng càc muc tiéu ea bàn cùa doanh nghiép sé dugc thue hién. Daylà dinh ngbTa cùa William J.Glueck, trich trong giào trình cùa òng: Business policy andStrategie Management (New york : McGraw-Hill, 1980).Thu hai: Quan diém hien dai.Theo quan niem mdi, nói dung khài niém chién luge co thè bao gòm 5 p dò là:Ké hoach (pian), Muu lugc (ploy), Phuong thùe hành dòng (pattern), Vi thè (position),Trién vgng (perspective).Còng ty co dugc hoac muòn dat dugc trong qua trình boat dòng kinh doanh. Quan diémbién dai két hgp eà hai loai chién luge co chù dinh va chién lugc phàt khói trong quatrình thue hien, bao gòm mot loat nhùng quyét dinh va hành dòng trong mot mò thùetuong quan nàng dòng.Tu khi xuàt hien va phàt trién cho dén ngày nay, chién lugc phàt trién dà duge rat nhiéunhà quàn ly, càc doanh nghiép lón nhò khàc nhau su dung làm càn cu cho viéc phàt triéndoanh nghiép. Do dò, càcb tiép càn khài niém chién lugc cùng rat phong phù va da dang.Nhung nhùng khài niém chién luge dugc tap trung lai nhu sau:Chién lugc phàt trién là qua trình xàe dinh càc muc tiéu tóng thè phàt trién doanhnghiép va su dung tóng hgp càc yéu tó ky thuat, tò chùc, kinh té va kinh doanh de chiénthàng trong canh tranh va dgt dugc muc tiéu de ra.Chién lugc cùa doanh nghiép là mot chù thuyét quàn tri kinh doanh làm ca sa cho viéclàp chién lugc kinh doanh sao cho dàm bào sic phàt trién va duy trì su thich nghi chiénlugc giiea mot ben là càc muc tiéu va khà nàng cùa cóng ty va ben kia là càc ca hòi thitruàng day bién dóng,Chién lugc là yéu tó quyét dinh muc tiéu dai han cùa tò chùc.Chién lugc là mò hình ve càc muc tiéu, chù dich va càc kè hoach de dgt càc muc tiéu dò.Chién lugc là sgi chi dò xuyén suót càc hogt dóng cùa tó chù.Theo càch tiép càn khàc: chién luge là phuong tién de doanh nghiép tra Idi càc càu hòi:chùng ta muòn di dén dàu?, chùng ta co thè di dén dàu va di dén dò nhu thè nào?, chùngta co nhùng gì? va nbùng ngudi khàc co nhùng gì?
 12. 12. Theo càch tiép càn pbò bién nhàt: chién lugc phàt trién là he thóng càc muc tiéu dai han,càc chinh sàch va bién phàp chù yéu ve san xuàt kinh doanh, ve tài chinh va ve giài quyétnhàn tó con nguòi nhàm dua doanh nghiép phàt trién lèn mot nnìc cao han ve chat.Tu mot so quan diém vùa nèu trén thuat ngù chién lugc phàt trién cùa doanh nghiép duoebao bàm càc yéu tò sau: muc tiéu cùa chién lugc, thdi gian dai han, qua trình ra quyétdinh chién lugc, nhàn tò mòi trudng kinh doanh, lgi thè va diém yéu cùa doanh nghiép.Nhu vay, qua trình làp ké hoach chién lugc cùa mot còng ty là su thè bién cùa su tìmbiéu va nhan bièt nhùng yéu tò, mòi truòng ben ngoài, dành già nhùng diéu kién vanhùng khà nàng cùa còng ty de soan thào càc chién lugc nhàm dat tói càc muc tiéu nhàtdinh.Trong qua trình hình thành chién lugc nhàm tra lòi ba càu hòi lón dò là: Chùng ta dang òdàu?, chùng ta sé di dén dàu?, chùng ta dén dò bang càch nào?. Trong qua trình phàn tichva xày dung chién lugc phàt trién làn lugt càc càu hòi sé dugc tra lòi: Phàn tich Dành già —^ PETS hién tai Chùc Phàn tich mòi Phàn tich —^ Lua chon Thue hién —• nàng truòng ngành SWOT chién lugc dành già nhiém vu Muc tiéu Phàn tich noi —w —> bò còng ty V j t ri cùa doanh ngb iep Chim g ta dang d dà u? Muc ti §u ^uon tdi ^ • Chùng ta sé di dén dàu? Càch thùe Chùng ta dén dd bang càch nào?2.1.2: Qua trình xày dung chién lugc phàt trién còng ty:Xuàt phàt tu càc quan niém, càc càch tiép can khàc nhau ve chién lugc doanh nghiép.Càc quan diém chién lugc pbàt trìén cùa doanh nghiép dèu khài quàt va tàp trung laithành mot so dac trung sau day:Chién lugc doanh nghiép ehi pbàc thào càc phuong àn dai han, co tinh djnh huóng. Mgiquyét djnh chién lugc pbàt trién quan trgng trong qua trình xày dung, quyét djnh, tò chùctrién khai thue bién déu dugc tap trung ò nguòi lành dao cao nhàt. 5
 13. 13. Chién lugc phàt trién luòn dugc xày dung, lira chgn va thue thi dua trén lgi thè so sànhcùa doanh nghiép.Chién lugc pbàt trién trude hét va chù yéu xày dung cho càc ngành nghè kinh doanhchuyén mòn hoà, truyèn tbòng, thè manh cùa doanh nghiép.Trong thue té kinh doanh thòng thuòng dà va dang dien ra hién nay tai Viét Nam lànnuóe ngoài, qua trình bìnb thành va phàt trìén cùa mot còng ty thuòng gòm càc giai doanchinh sau:Thu nhat: Giai doan chua co ké hoach.Truóc tién, khi mot còng ty mdi duge thành làp va bàt dàu xùc tién càc boat dòng sanxuàt kinh doanh thi da so càc lành dao còng ty hoac ban giàm dòc diéu hành thudngkhòng dù thdi gian va kinh nghiem de làm còng tàc hoach dinh nói chung. Co thè nói daylà giai doan chua eó ké hoach (unplanned stage).Thu hai: Giai doan làp kè hoach ngàn quy,Kè dò, còng ty này tién hành thiét làp he thòng ngàn quy de kiém soàt luu kim hoac dòngtién hoac lèn ké hoach kinh phi cho mòi phòng, ban chùc nàng. Làm dugc diéu này chuaphài là làp kè hoach dùng ngbTa tbuc su, day chi là giai doan làp he thòng ngàn quy thuchi (budgeting system stage).Thu ba: Giai doan làp kè hoach nàm.Sau dò it làu, còng ty y thùe ràng muòn kinh doanh biéu qua càn pbài tién hành hoachdinh thuc su, bang càcb nghién cùu tình hình thi trudng de ed thè dua ra nhùng quyétdinh nghiem tue trong boat dòng kinh doanh thòng qua càc chuong trình hành dòng cuthè hgp vói nàng lue va nguòn lue cùa còng ty. Day là lue pbài làp ké hoach hàng nàmtheo dùng ngbTa thue su cùa còng tàc hoach dinh nói chung, nhung van chua dung gì tóichién lugc kinh doanh mang tinh co bàn va dai han cho còng ty. Càc ké hoach hàng nàmbao gòm càc chuong trình hành dòng cu thè nhu: san xuàt, tiép thj, quàn tri nguòn nhànlue va tài chinh cùa còng ty.Thu tu: Giai doan làp kè hoach dai han.Khi còng ty bàt dàu boat dòng òn djnh, càp lành dao suy nghT dén yéu càu càn soan thàocàc ké hoach dai ban (thuòng tu 2 nàm hoac 5 nàm) dugc suy ra tu ké hoach hàng nàmtrén day. Ké hoach dai han con bao bàm y ngbTa cuàn chiéu tùng nàm, diéu chinh sàt vóitình hìnb tbuc té va trong pham vi nguòn lue hién hùu lan tièm nàng cùa còng ty, càpnhat sau mòi nàm thue hién. Kè hoach dai ban nhu thè giùp cho còng ty co tàm nhìn xa
 14. 14. nhung van chua phài là ké hoach chién lugc thue su. Day chinh là giai doan hoach dinhchién luge dai han (long range planning stage).Thu nàm: Giai doan làp ké hoach chién lugc.Cuòi cùng, sau khi còng ty da co qua trình boat dòng vdi nhiéu kinh nghiem tich luytrong thòi ky phàt trién vùng chài thi viéc hoach dinh chién luge trd thành mot nhu càubue thiét. Chién lugc kinh doanh giùp còng ty thich nghi va nàm bàt càc co bòi thitrudng, chgn thi trudng muc tiéu trong pham vi khà nàng va nguòn lue hién hùu làn tièmnàng cùa mình trong bòi cành thudng xuyén bién dòng cùa càc yéu tò ngoai lai. Nói khàcdi, chién luge kinh doanh giùp còng ty duy trì quan he chat che giùa mot ben là tàinguyén va càc muc tiéu cùa cóng ty va dòi trgng ben kia là càc co bòi thi trudng va vi thècanh tranh trén thj truòng. Nhu thè phài dén giai doan thù nàm là giai doan hoach dinhchién lugc (strategie planning stage) thi càc chién lugc va chinh sàch kinh doanh cùacòng ty mdi dugc xem trgng thue su.2.2. Su càn thiét xày dung chién lugc phàt trién còng ty.Xày dung chién lugc phàt trién còng ty nò giùp cho còng ty du doàn truóe tuong lai (cobòi va nguy co) cùa còng ty tu dò xàe lap càc muc tiéu va xày dung càc dinh hudng boatdòng, kinh doanh thich ùng vdi tuong lai nhàm dàm bào su phàt trién làu dai va vùngchàc trén thj truòng. Xuàt phàt tu:2.2.1: Muc tiéu cùa còng ty:Muc tiéu là gì: Nói ngàn ggn, muc tiéu là nhùng két qua ky vgng. Nói ròng ra, muc tiéulà nhQ"ng thành qua ma nhà quàn trj muòn dat duge trong tuong lai cho tò chùc mình.Muc tiéu thudng phàn ànb trang thài mong dgì ed thè tbuc bién va càn pbài thue hien taimot thdi diém hoac sau mot thdi gian nhàt djnh. He tbòng càc muc tiéu cùa còng ty dugexem nhu vùa là co càu co tinh chat tTnh tai, vùa là tién trình hoac qua trình co tinh càcbnàng dòng, nén vai trò cùa muc tiéu doanh nghiép thè hién hai màt:Màt tTnh tai: khi xàe dinh cu thè càc muc tiéu nhu nbùng mòc dinh hudng làm nèn tàngcho cóng tàc hoach djnh chién lugcMàt nàng dòng: khi càc muc tiéu nói trén huóng dén muc dfch chién luge làu dai cùadoanh nghiép. Theo ngbTa này, muc tiéu khòng chi là mòc co djnh ma con linh boat pbàttrìén vói nbùng két qua ky vgng ngày càng cao hon trong pham vi nguòn lue hién hùulàn tièm nàng cùa cóng ty.Muc tiéu quan trgng cùa còng ty. Mot còng ty co thè de ra rat nhiéu muc tiéu, bang vàichuc tham chi hàng tram càc muc tiéu dac thù cu thè khàc nhau nhung dèu phài hudng ve
 15. 15. mot muc tiéu quan trgng nhàt là làm cho vòn liéng cùa càc co dòng (chù sd hùu hgp phàpcùa còng ty) ngày càng tàng già trj. Mot trong nhùng phuong càcb tòt nhàt de tòi da hoàlgi nhuan cùa co dòng là còng ty theo duòi càc chién luge nhàm tàng tòi da hoà lgi nhuantrén vòn dàu tu (RAU : Return An Unvestment). RAU là mot chi sé biéu thi tòng quàt tòtnhàt ve biéu qua kinh doanh cùa còng ty. RAU càng cao thi co phiéu cùa còng ty càng cogià tri, càng dugc uà chuong trén thi trudng chùng khoàn. Trén bìnb dién ròng, càc nhàdoanh nghiép thòi nay càn phài biét càch bài hoà giùa muc tiéu chinh sau day trong sunghiép kinh doanh cùa mình :Muc tiéu chinh cùa doanh nghiép là tói da hoà lgi nhuan.Muc tiéu chinh cùa khàch hàng là thoà man nhu càu tiéu dùng.Muc tiéu chinh cùa xà hói là p/ntc lai cóng còng.Càc muc tiéu thù yéu cùa doanh nghiép. Càc muc tiéu thù yéu cùa doanh nghiép ed liénquan dén 7 ITnh vuc sau day:Thi phàn.Nàng suàt.Cài tién còng nghè.Nguòn tài chinh va co so vàt chat.Hiéu qua quàn ly va khà nàng phàt trién.Thành tich va thài dò làm vice cùa nhàn vién.Tràch nhiém xà bòi cùa doanh nghiép.Ngay khi mot còng ty khòng xàe djnh hoac khòng còng khai thùa nhàn nhùng muc tiéuthù yéu thi hg vàn ngàm dinh càc muc tiéu này tbòng qua su cam két dòi vói lgi nhuandai han là muc tiéu quan trgng cùa còng ty.2.2.2: Muc dich cùa viec lap chién lugc:Giùp còng ty tuyèn chgn va tò chùc càc don vj thành vién cùa mình làm sao de bào toàndugc tài san cùa còng ty bàt chàp nhùng su dào Iòn bàt ngò" pbàt sinh trong mgi don vithành vién bay chùng loai san phàm dac biét cùa mình. Co ba y tudng then chòt cho viéclàp chién lugc phàt trién:Quàn trj càc don vi thành vién cùa còng ty nhu mot danh muc dàu tu, theo dò phài quyétdjnh xem nbùng don vj nào càn dugc xày dung, duy trì, thu hep tùng buóc bay ebàm dùtboat dòng. Moi mot don vj thành vién déu co mot tièm nàng sinh lòi khàc nhau, càcnguon tài nguyén cùa còng ty phài duge phàn bò càn cu vào tièm nàng sinh Idi cùa tùngdon vi thành vién cùa còng ty.
 16. 16. Dành già chinh xàe tièm nàng sinh lòi trong tuong lai cùa tùng don vi thành vién trén cosd nghién cùu ty le tàng trudng cùa thi truòng va vi tri tuong xùng cùa còng ty.Tao lén co sd cho viéc lap kè hoach chién lugc là y tudng ve chién luoe. Dòi vdi mòi donvi, còng ty dèu phài xày dung mot ké hoach muu dò " nhàm dat duge nbùng muc tiéulàu dai cùa mình. Song khòng co mot chién lugc nào là tòi uu dòi vdi tàt eà càc dòi thùcanh tranh trong ITnh vuc kinh doanh dò, moi mot còng ty de phài xàe djnh xem yéu tònào co y nghTa nhàt duói góc dò y ngbTa cùa mình trong ngành va nbùng muc tiéu, cobòi, ky nàng va tài nguyén cùa mình.Xày dung chién luge là kim chi nam cho toàn bò doanh nghiép tién tói tuong lai sinh Idi.Nò quyét dinh phàn bò bao nhiéu tài nguyén cho tùng don vi thành vién cùa mình cùngnhu mò ra bay loai bò don vi thành vién cùa mình. Mòi don vj thành vién déu xày dungké hoach chién luge cùa mình nhàm dua don vj cùa mình tién tói sinh Idi trong tuong lai,cuòi cùng moi càp san phàm trong don vi thành vién lai xày dung mot ké hoach chiénlugc nhàm dat dugc nhùng muc tiéu cùa mình trén thi truòng san phàm. Sau dò nhùng kéhoach này dugc thue hien d càc càp do tò chùc khàc nhau, càc két qua tbuc hién luòndugc theo dòi, dành già va co nhùng bién phàp diéu chinh kìp thdi.Diéu thàch thùe quan trgng dàt ra truóc càc cóng ty ngày nay là làm thè nào de xày dungva duy trì dugc càc don vi thành vién cùa mình co thè dùng vùng trén thi truòng truóctình hình thi truòng va mòi truòng day bién dòng, thay dòi nhanb chóng. Dà co mot thdi,ngudi ta nghT ràng càu tra Idi là dua vào biéu qua san xuàt kinh doanh ngày càng tàng.Sau dò càc còng ty lai thày dò là su tàng truòng va lgi nhuan qua càc chuong trình tbòntinh da dang hoà manh me. Hg xem càc don vi thành vién cùa mình nhu là mot danh mucdàu tu va bò sung vào dò càc don vi thành vién khàc eó nhiéu bua ben va loai bò nhùngdon vi yéu kém. Ròi dén mot thdi ky ngudi ta lai khuyén cào càc còng ty phài kién trìbàm chàc lày cài hien co va tru lai vói nhùng don vi ma mình biéu rÒ va nhùng noi mamình co uu thè ve còt lòi.2.2.3: Xuàt phàt xày dung chién lugc phàt trién trong doanh nghiép:Thu nhàt: Nhu càu phàt trién cùa doanh nghiép.Càc doanh nghiép tu lue bìnb thành, boat dòng kinh doanh trén thuong trudng muòn tòntai va phàt trìén déu phài xàe dinh cho mình mot huóng di, hudng phàt trién bay nhùngmuc tiéu cùng nhu phuong phàp boat dòng. Nhùng muc tiéu, phuong phàp boat dòng cothè dugc vach ra tùng ngày, tùng thàng, tùng quy, tùng nàm va co thè xa hon nùa. Diéudò tuy thuòc vào tàm quan trgng cùa càc muc tiéu, y nghT va quyét dinh cùa chù doanhnghiép.
 17. 17. Tuy nhién, de khai tbac, su dung tòi da nguòn lue va canh tranh hiéu qua, moi doanhnghiép kinh doanh don ngành cùng nhu da ngành càn xày dung cho mình mot chién lugcphàt trìén cu thè. Bòi chién lugc phàt trién cho phép doanh nghiép tàn dung tòi da nguonlue, xàe djnh chinh xàe muc tiéu va phuong phàp boat dòng.Doanh nghiép sau khi dà xàe djnh dùng càc muc tiéu va phuong phàp boat dòng, nghTa làdoanh nghiép co càn cu de kinh doanh va phàt trién theo dinh huóng ma doanh nghiép dàlua chgn. Nhung vói nbùng muc tiéu, phuong huóng doanh nghiép dà djnh lieu bangcàcb nào doanh nghiép eó thè tbuc hién tòt càc muc tiéu, phuong phàp mot càcb nhanbnhàt va kinh té nhàt. Chién luge phàt trién bang càch dua ra nhùng chinh sàcb va biénphàp sé giùp cho doanh nghiép thue hién tòt càc muc tiéu dòng thòi eó thè su dung, kétbgp hgp ly càc yéu tó dàu vào cho san xuàt.Thu hai: Xuàt phàt tu mói truàng kinh doanhKinh doanh trén thuong truòng nhàt là trong xu thè toàn càu hoà, lién két khu vuc dién ramanh me, luòn luòn tièm àn nhùng rùi ro. Nhùng rùi ro eó thè xuàt hien tu nhùng thaydòi trong chinh trj, kinh té dén nhùng thay dòi cùa mòi trudng tu nhién, cùa mòi truòngvàn boa xà bòi...Tom lai, kinh doanh luòn dòng ngbTa vdi rùi ro va doanh nghiép cànpbài làm gì trude nhùng rùi ro. Doanh nghiép co thè dua ra nhiéu bién phàp khàc phucrùi ro, tuy nhién càch khàc phuc tòt nhàt va hiéu qua nhàt là doanh nghiép xày dung motchién lugc phàt trìén. Bòi, chién lugc phàt trién luòn du bào rùi ro ma doanh nghiép cothè gap phài trong qua trình kinh doanh de dua ra nbùng giài phàp, bién phàp khàc phuc.Doanh nghiép khòng thè kinh doanh nèu chi co mot mìmh ma doanh nghiép luòn boatdòng kinh doanh cùng vói rat nhiéu doanh nghiép khàc trong cùng ngành va càc ngànhkhàc trong su bao bge cùa mòi trudng vT mò vói càc yéu tò nhu: chinh trj, kinh té, phàpluat, còng ngbé, vàn hoà xà bòi, toàn càu hoà... Nbùng nhàn tò dò doanh nghiép khòngthè kiém soàt dugc ma chi eó thè tàn dung, khai tbac cùng nhu han che su ành hudng tiéuciré tu phia mòi trudng. De eó thè tàn dung tòt nbùng co hòi va ban che nhùng nguy co"thi doanh nghiép càn pbài co nhùng bién phàp dir doàn su bién dòng cùa mòi truòng.Trong dò, xày dung chién lugc phàt trién là phuong phàp, bién phàp hùu hiéu nhàt dedoanh nghiép co thè chù dòng thich nghi vdi su thay dòi cùa mòi truòng kinh doanh.2.3: Ctf so* xày dung chién lugc va càc yéu tó mói truòng tàc dòng dén két qua hoatdòng cùa doanh nghiép:2.3.1 : He thòng muc tiéu là nén tàng cho co* so* xày dung chién luoc.Tbòng thudng càc còng ty xàe dinh nhiém vu chién lugc va he tbòng muc tiéu cùa doanhnghiép truóe khi phàn tich mói trudng kinh doanh. Mot sé khòng it càc còng ty khàc chùtruòng eó ve nguge lai khi hg tìm hiéu, phàn ticb mói truòng kinh doanh truóe khi xàe 10
 18. 18. dinh nhiém vu chién luge va muc tiéu cùa doanh nghiép. Làp luàn cùa quan diém nàycho ràng trong bòi cành canh tranh ngày càng gay gàt quyét liét hién nay thi thài dò khònngoan cùa càc nhà chién luge là phài àn tròng nói, ngòi trong huóng hoac tham chi lieucom gap màm. Thài dò trén day là dùng dàn trong hành dòng hon là trong tu duy chiénlugc. Hoac nói càcb khàc, ve màt hoach dinh chién lugc thi nén tàng de xày dung càc kéhoach chién luge càn phàì dugc dàt trén co so nhiém vu chién lugc va càc muc tiéu dinhhuóng. Hon nùa, theo Henry Mintzberg vói chién luge phàt khdi theo dién tién cùa tìnhhuóng, dòi hòi thòng tin phàn hòi cùa mòi trudng boat dòng nhàm diéu chinh lién tue càcchién lugc chù djnh cho phù bgp vói thue tién àp dung là diéu giùp cho ta thày rò tinhlogie cùa vàn de.Nhiém vu chién lugc là muc dich chinh cùa còng ty nhàm phàn biét dac trung cùa còngty vói càc còng ty cùng ngành. Nhiém vu chién luge bao bàm tu tuòng chù dao cùa còngty dinh huóng cho còng viéc là:Xàe dinh tình hình hogt dòng cùa cóng ty trong hién tai làn tuang lai.Phàn biét cóng ty vai càc dan vi cùng ngành.Xàe làp tiéu chuàn dành già càc hogt dóng hién tai va tuang lai.Càc muc tiéu cùa còng ty bao gòm càc két qua cu thè ma còng ty mong muòn dat dugctrong qua trình boat dòng kinh doanh cùa mình. Càn cu vào yéu tò thdi gian, ngudi ta cobai càch pbàn biét giùa muc tiéu dai ban va muc tiéu ngàn han. Càc muc tiéu dai han vdithdi gian thue hién kéo dai làu hon mot chu ky quyét dinh. Càc muc tiéu ngàn han vóithdi gian nhanb hon mot chu ky quyét dinh.Hàu hét càc còng ty xàe djnh muc dich boat dòng va nhiém vu chién lugc cùa hg trén coso pbàn ticb càc nguòn lue bién hùu va tièm nàng cùa bàn thàn doanh nghiép (Companyitself) két bgp vói viéc nghién cùu khàch hàng (Customers) va tìm hiéu càc dòi thù canhtranh (Competiter) trong cùng ngành ngbé kinh doanh vói nguyén tàc cu thè nhu sau :Bàn thàn doanh nghiép eó nbùng diém manh va nhuge diém nào dò trong quan he vdicàc bién dòng ngoai vi. Càc bién dòng này eó thè là nhùng co bòi hoac nguy co de doatrue tiép hoac gian tiép dòi vdi còng ty. Càn phài tra lòi càc càu bòi dai loai nhu: Còng tykinh doanh san phàm nào, màt hàng nào? Còng ty càn kinh doanh gì thém? Còng ty nènhoac phài kinh doanh gì là phù bgp nhàt?.De nghién cùu khàch hàng co mot so vàn de càn dat ra nhu: Khàch hàng cùa ta là ai? Hocàn gì? Nhu càu nào cùa ho ta eó thè dàp ùng dugc khòng? Còng ty dùng phirong tiénhoac cóng ngbé nào de phuc vu khàcb hàng tòt nhàt? Tìm biéu càc dòi thù canh tranh,dành già tièm lue cùa dèi thù, xàe dinh vj thè va uu thè cùa tùng dòi thù trén co sd phàn 11
 19. 19. tich SWOT bang càch xem xét càc diém manh, diém yéu cùa dòi thù, co hòi va rùi ro dedga dòi vdi dòi thù canh tranh.2.3.2: Càc yéu tò mòi trudng tàc dòng dén két qua hoat dòng cùa doanh nghiép:Thù nhat: Càc yéu tó mói truàng tàc dóng ben ngoài doanh nghiép .Mòi trudng kinh té.Càc nhàn tò thuòc mòi trudng kinh té ed tàc dòng rat Idn va nhiéu màt dén mòi truòngkinh doanh cùa doanh nghiép, chùng co thè tró thành co bòi hoàc nguy co dòi vói boatdòng san suàt kinh doanh vi càc yéu tò này tuong dòi ròng cho nèn càc doanh nghiép cànchgn Igc de nhàn biét nhùng tàc dòng cu thè. Càc yéu tò kinh tè chù yéu là: toc dò tàngtrudng kinh té, lai suàt, ti già hòi doài, ti le lam phàt, quan he quóc té...Toc dò tàng truàng kinh té: toc dòng tàng trudng kinh té thè hien su già tàng ve sanlugng va quy mò cùa toàn nén kinh té. Mot toc dò tàng trudng cao cho thày nén kinh tédò dang phàt trién manh, tich circ. Càc doanh nghiép sé kinh doanh tòt bon, hiéu qua honkhi nén kinh tè dat toc dò tàng trudng cao. Ngugc lai, toc dò tàng trudng thàp hoac àm sélàm cho càc doanh nghiép boat dòng trong nén kinh té gap khd khan.Lai suàt: Ty le lai suàt ed thè tàc dòng dén mùc càu cùa doanh nghiép dòi vói moi sanphàm. Ty le lai suàt eó y nghTa quan trgng khi ngudi tiéu dùng thuòng xuyén vay tién dethanh toàn càc khoàn mua hàng hoà cùa mình, ty le lai suàt con quyét djnh mùc chi phive vòn va do dò quyét dình dén mùc dàu tu.Ti già hói doài: Ty già bòi doài là su so sành ve già tri cùa dòng tièn trong nude vdi dòngtièn cùa càc quòc già khàc. Thay dòi ty già hòi doài ed tàc dòng true tiép dén tinh canhtranh cùa san phàm do doanh nghiép san xuàt trén thj truòng quòc té. 12
 20. 20. Ti le Igm phàt: lam phàt eó thè gay xào tròn nèn kinh té làm cho su tàng truòng kinh técham lai, ty le lai suàt tàng va su bién dòng cùa dòng tièn trd nèn khòng luòng truóedugc.Ti le thàt nghiép: ty le tbàt nghiép lién quan dén so lugng ngudi ed viec làm va ànhhudng true tiép dén thu nhap cùa tùng eà nhàn. Ti le tbàt nghiép cao sé làm giàm suecàu cùa nèn kinh tè ve hàng boa, dich vu va ngugc lai ty le thàt nghiép thàp cho thày suemua cùa nèn kinh té sé tàng. Càc doanh nghiép càn xem xét ky luòng de dua ra dugenhùng quyét dinh phù hgp cho mình.Mòi truòng chinh tri va phàp luat:Mòi truòng thè che chinh sàcb kinh tè vT mò cùa Nhà nude bao gòm quan diém, duònglòi, chinh sàcb, quy che, he tbòng chinh trj òn dinh, tràt tu an toàn xa bòi, che dò dai ngò,thù tue... cóng vói he thóng chinh sàch diéu tiét vT mò cùa Nhà nuóe hìnb thành dòng bò,thòng thoàng càc xu huóng chinh tri ngoai giao cùa chinh phù va càc dién bién khàc vechinh trj co thè tàc dòng manh tdi boat dòng kinh doanh cùa doanh nghiép.Càc yéu tò chinh tri, phàp luat eó tàc dòng lón dén mùc dò thuàn lgi va khó khan cùa mòitruòng kinh doanh. Doanh nghiép boat dòng trén thj trudng phài tuàn thù theo càc quydinh cùa chinh phù nhu: càc quy dinh ve thành làp doanh nghiép, ngbTa vu ngp thué,quàng cào, bào ve mòi truòng... Con dòi vdi càc doanh nghiép xuyén quòc già hoat dòngtai quòc già khàc, viéc xem xét, du bào dién bién chinh tri lai càng co y nghTa quan trgng.Luat phàp dua ra nhùng quy djnh cho phép hoac khòng cho phép va nhùng ràng buge dòihòi càc doanh nghiép phài tuàn theo. Vàn de dàt ra cho càc doanh nghiép là phài hiéu vachàp hành tòt nhùng quy dinh cùa phàp luat. Luat le cùa co quan nhà nude va càc nhdmàp dung ban hành déu ed vai trò diéu tiét càc boat dòng kinh doanh cu thè nhàm muc tiéuchinh sau :Bào ve quyén lgi cùa càc cóng ty trong quan he canh tranh vói nhau, ngàn ngùa càc thùthuat canh tranh khòng chinh dàng.Bào ve quyén lgi ngudi tiéu dùng trong trudng hgp càc nhà kinh doanh khòng tòn trgngkhàch hàng cùa mình ve chat lugng san phàm, già eà, ve càcb thùe phàn phói...Bào ve còng chùng dudi dang càc nhóm xà bòi ebòng lai càc hình thùe kinh doanh tuytién cùa doanh nghiép.Mòi trudng cóng nghe:Ngày nay, còng ngbé dugc eoi là yéu tó quan trgng trong canh tranh. Thay dòi ve còngnghe eó thè làm cho càc san phàm hién dang san xuàt trd nén loi thdi trong khoàng thdigian ngàn. Còng nghe luòn tao ra nhùng phuong thùe san xuàt mdi thay thè nhùngphuong thùe san xuàt eù làm cho chu ky song san phàm dugc rùt ngàn. Yéu tó kboa hgc 13
 21. 21. ky thuat va kboa bge ùng dung là lue lugng mang day kich tinh nhàt, ed ành hudng quantrgng va true tiép dén mòi truòng kinh doanh cùa doanh nghiép. Moi mot còng nghé mdiphàt sinh se huy diet càc còng nghé ed truóe dò khòng nhiéu thi it. Day là su huy diétmang tinh sàng tao cùa còng nghè mói.Mot trong nhùng net dac thù cùa càc còng nghé mdi vào cuòi thè ky 20 là chùng ngàycàng tró nén mèm. Chinh phàn mém còng ngbé bién nay dang khòng che diéu khién phàncùng là màt ky thuat cùa còng nghé. Ngày trude, khi nói dén còng nghè là nói dén kytbuàt. Ngày nay, khi nói dén còng nghé là nói dén quàn ly phàn mèm cùa nò.Ngày nay, còng nghé duge coi là yéu tò quan trgng trong canh tranh. Thay dòi ve còngngbé co thè làm cho càc san phàm hién dang san xuàt trò nèn lòi thòi trong khoàng thdigian ngàn. Còng nghé luòn tao ra nhùng phuong thùe san xuàt mdi thay thè nhùngphuong thùe san xuàt cu làm cho chu ky song san phàm dugc rùt ngàn. Do dò, yéu tòcòng nghé cùng ànb huóng tdi càc quyét djnh cùa doanh nghiép nhàt là doanh nghiép sanxuàt.Mòi truòng quóc té.Vdi khuyng hudng toàn càu hoà nhàn loai bude vào thè ky XXI vdi nhiéu thay dèi cùamòi trudng kinh doanh toàn càu, khu vuc va quòc già. Còng nghe mdi lién tue ra dòi.kinh té phàt trién nhanb chdng, mòi truòng thién nhién co nhièu bién dòng bàt thudng,nhiéu ngành nghè mdi dang va sé ra ddi... Trude nhùng bién dòng dd, mòi doanh nghiépdéu ed nhùng co bòi eó thè khai thàc va kèm theo dò là nhùng nguy co tièm àn ma càcdoanh nghiép càn co bién phàp ngàn chàn va han che. De eó thè khàc phuc nhùng hanche, bién dòng cùa mòi truòng kinh doanh dòng thòi co thè khai thàc càc co bòi. Mòidoanh nghiép phài nò lue xày dung mot huóng phàt trién, mot chién lugc kinh doanhnhàm nàng cao lgi thè va canh tranh eó hiéu qua.Mói trudng vàn hoà xà hòi:Bao gòm càc yéu tó chuàn muc già trj dugc chàp nhàn va tòn trgng bòi mot xà bòi baynèn vàn hoà cu thè, mói trudng vàn hoà xà bòi nhu: nhàn chùng hgc, sd thich, thi hiéu,chuàn mire dao due xà bòi, hgc vàn... Khi càc yéu tò mói truòng xà bòi thay dòi sé làmcho thj biéu ngudi tiéu dùng thay dòi theo càc chiéu hudng khàc nhau va ành huóng tdicàc quyét djnh cùa doanh nghiép kinh doanh trén thj trudng. Tàc dòng cùa mòi truòngvàn hoà xà bòi lèn tình hìnb kinh doanh cùa doanh nghiép thuòng cham hon so vdinhùng yéu tó khàc thuòc mòi trudng vT mò nhung nò eó tinh làu ben. Tàc dòng cùa mòitrudng vàn hoà xà bòi mang tinh ròng va co thè trd thành trào luu trén thj truòng. 14
 22. 22. Càc yéu tó dàn so nhu su già tàng ve quy mò dàn so, xu huóng già hoà hoàc tré hoà dànso, su thay dòi ve tap quàn càch song cùa già dình, bién dòng co hgc, già tàng so ngudi dilàm... dèu ed ành hudng rat Idn dén ké qua boat dòng kinh doanh.Mòi trudng ngành:Càc lue lugng canh tranh cùa mòi trudng kinh doanh ngành dà duge Michael E Porterdua ra, giùp cho càc nhà quàn tri, càc doanh nghiép su dung phàn tich mòi trudng ngành.Càc yéu tó cùa mòi truòng ngành da duge tap trung trong mò hình nàm àp lire canh tranhbao gòm: nhà cung càp, khàch hàng, san phàm thay thè, càc dói thù tièm àn va canh tranhgiùa càc doanh nghiép trong ngành. Quyén lue cùa khàch hàtie r— Dòi thù tìém tàng Khàch hàng Mói àe doa cùa dói thù mói Dòi thù hién tai Mói de doa cua san ohàin ihàv thè Quyén h/c cùa nhà cung ùng San phàm thay thè NgLfài cung u n gDòi thù tièm tièm tàng: Dòi thù tièm tàng bao gòm càc còng ty hién nay khòng ra màtcanh tranh nhung vàn eó khà nàng canh tranh trong tuong lai. Khà nàng canh tranh cùacàc dòi thù tièm nàng duge dành già qua y niém rào càn ngàn chàn cùa su gìa nhap vàongành kinh doanh. Rào càn này bao bàm y ngbTa mot doanh nghiép càn phài tòn kém ratnhiéu de eó thè tham già vào mot ngành kinh doanh nào dò. Khòng phài bao gid cùnggap phài càc dòi thù canh tranh tièm tàng, nhung khi dòi thù mói xuàt hién thi vi thè canhtranh cùa doanh nghiép sé thay dòi. Vi vay, doanh nghiép càn phài tu tao mot bang ràongàn càn su xàm nhap cùa dói thù mói. Nhùng hàng rào này là lgi thè san xuàt theo quymò, da dang boa san phàm, djch vu, chi phi cbuyén dòi màt bang cao, khà nàng han chexàm nhap càc kénh tiéu thu...Nhùng dói thù hién tgi: Dò là càc còng ty canh tranh vòn dà co vi thè vùng vàng trén thitrudng trong cùng mot ngành nghé kinh doanh. Mùc dò canh tranh càng cao, già canhtranh càng giàm kéo theo lgi nhuan giàm, do dò yéu tò canh tranh ve già là mot nguy codói vdi lgi nhuan cùa còng ty.San phàm thay thè: Là nbùng san phàm va djch vu cùa càc doanh nghiép trong ngànhkhàc nhung thoà man nbùng nhu càu cùa ngudi tiéu dùng giòng nhu càc doanh nghiép 15
 23. 23. trong ngành, nhùng doanh nghiép này thudng canh tranh gian tiép vdi nhau. Canh tranhgiùa càc san phàm thay thè ed thè là canh tranh ve già, ve dich vu, quàng cào... Càc sanphàm thay thè càng it su khàc biét thi qua trình canh tranh dién ra càng manh.Nguài cung ùng: Co thè gay àp lue lón tdi boat dòng cùa còng ty, hg ed thè day mùc giàbàn hàng cung ùng cho doanh nghiép lén làm ành hudng dén lgi nhuan cùa doanhnghiép. Cho nén, càc doanh nghiép ed mói quan he tòt vdi nhà cung càp càc yéu tò dàuvào nhu thiét bj, nguyén lieu, lao dòng... sé tao thuàn lgi cho doanh nghiép.Khàch hàng: Là dói tugng chinh cùa càc boat dòng kinh doanh. Nèu doanh nghiép càngdàp ùng tòt nhu càu cùa khàch bang so vdi dòi thù canh tranh thi doanh nghiép càng nhanduge su ùng ho va su trung thành tu phia khàcb hàng. Trong dièu kién canh tranh gay gàtthi vai trò cùa khàcb bang càng tró nén quan trgng va càn dugc uu tièn hon. Mot doanhnghiép khòng thè thoà man duge tàt ca nhu càu cùa càc loai khàch hàng cho nén nhàtthiét doanh nghiép phài pbàn loai khàch hàng thành càc nhóm khàc nhau. Trén co sd ddtién hành phàn tich va dua ra càc chinh sàch thich hgp de thu hùt ngày càng nhiéu khàchhàng ve phia mình.Thu hai: Càc yéu tò mòi truàng tàc dóng ben trong doanh nghiép.Bò mày quàn ly lành dao.Mot tò chùc bao gòm sue manh don le cùa càc thành vién duge tàp hgp lai va bién thànhsue manh cùa tàp thè, tò chùc va hìnb thành mot co càu tò chùc hgp ly là mot vàn de hétsue khó khan. Mot co càu tò chùc tòt dòng nghTa vdi viéc ed mot bò mày quàn ly lànhdao, CO càu càc phòng ban bgp ly vói chùc nàng nhiém vu dugc xàe dinh rÒ ràng. Trongtò chùc dòi hòi eó su trao quyén va phàn quyèn rÒ ràng nò dàm bào cho viéc tinh hgpphàp trong viéc ra càc quyét dinh va thue thi càc quyét djnh phù bgp vói chién lugc tòngthè cùa doanh nghiép cùng nhu tao ra su nàng dòng cho dòi ngù càn bò quàn ly càp dirói.Vói muc tiéu chuyén mòn hoà giài quyét càc buóc còng viéc tuong dòng trong qua trìnhboat dòng cùa doanh nghiép dàm bào càc buóc cóng viec vàn hành hoat dòng tòi uu nhàt,tao lèn bò mày quàn ly lành dao eó tinh cbuyén mòn hoà, nàng dòng...tao lèn sue manhcùa doanh nghiép.Vàn hoà doanh nghiép.Vàn hoà doanh nghiép là mot he tbòng càc già trj dàc trung dugc gay dung nén va gingiù trong suót qua trình tòn tai va phàt trién cùa doanh nghiép, trd thành càc quan niémva tap quàn, truyèn thòng àn sau vào boat dòng cùa doanh nghiép va tao thành he thóngcàc chuàn mire ve tinh thàn va vat chat ehi phói tình càm, nép suy nghT va càc mòi quan 16
 24. 24. he, thài dò hành vi ùng xù cùa mgi thành vién cùa doanh nghiép trong viéc theo duòi vatbuc hién càc muc tiéu dà de ra.Vàn hoà còng ty là yéu tó quan trgng ành huóng dén khà nàng canh tranh cùa còng ty viyéu tó này tàc dòng dén càch thùe càc cà nhàn, nhóm, bò phàn tuong tàc vói nhau va khànàng sàng tao cùa hg. Nèu còng ty xày dung dugc truyèn thòng vàn hoà thich bgp se lànhàn tó thuàn lgi khai tbòng mgi y tudng, kich thich tièm nàng cùa càc cà nhàn va hethóng, gàn két duge mgi boat dòng càc cà nhàn va bò pbàn trong còng ty thành thè thòngnhàt, tbuc hién bài boa lgi ich va gàn két dugc ngudi lao dòng va quàn ly vdi su phàttrién cùa doanh nghiép.Mot doanh nghiép bao gòm eà yéu tò, tu co so vàt chat ky thuat nhu nhà xuóng, vànphòng, trang thiét bj dén muc tiéu boat dòng cùa doanh nghiép, chi tiéu dành già két quaboat dòng, càch thùe quàn ly tài chinh va nhàn vién, nghè tbuàt lành dao va diéu hành,càcb thùe tó chùc noi làm viéc, dièu kién va càc che dò ve an toàn lao dòng, che dò phùclgi va huu tri, càc tò chùc xà bòi trong doanh nghiép...Trong khuynh huóng xà bòi ngày nay thi càc nguòn lue (càc tài san) cùa mot doanhnghiép là con ngudi, ma vàn boa doanh nghiép là cài lién két va nhàn lén nhiéu làn càcgià tri cùa tùng nguòn lue riéng le. Nhu vay vàn hoà doanh nghiép là tài san vò bìnb cùamòi doanh nghiép.Vàn hoà Còng ty thè hién qua phong càch lành dao cùa nguòi lành dao va tàc phong làmviéc cùa nhàn vién. Còng ty co vàn hoà là noi dò nhàn vién co tinh thàn tu giàc cao, còngbién hét long cho còng viéc. Làm duge diéu này khòng phài de, co khi màt dén 5-10nàm.Dòi ngù càn bò còng nhàn vièn.Bàt eù mot tó chùc nào cùng dugc hìnb thành bòi càc thành vièn chinh là con ngudi haynguòn nhàn lue cùa nò. Do dò eó thè nói nguòn nhàn lue cùa mot tò chùc bao gòm tal cànbùng ngudi lao dòng làm viéc trong tò chùc dò, con nhàn lue duge biéu là nguòn luecùa moi con ngudi ma nguòn lue này gòm co thè lue va tri lue. Khòng mot boat dòngnào cùa tó chùc mang lai hiéu qua nèu tbiéu dòi ngù càn bò còng nhàn vién. Nguòn nhànlue dugc coi là vàn de song con dòi vdi mgi tò chùc trong tuong lai.Bàt eù mot doanh nghiép nào cùng dèu càn mot dòi ngù ngudi lao dòng co day dù trìnhdò chuyén mòn nghiép vu, eó ky nàng tay nghè cao dàm bào làm chù càc trang thiét bi kythuat bién dai, còng nghé cao. Dò là mot trong nhùng nhàn tó quyét djnh su thành còngcùa cóng ty, là mot nguèn vón, tài san lón ma càc doanh nghiép luòn chù trgng phàt triéncùng nhu muón thu hùt dugc mot lue lugng lón càn bò còng nhàn co trình dò, chuyénmòn cao bò sung vào dòi ngù càn bò còng nhàn vién cùa mình. 17
 25. 25. Trang thiet bj còng nghé.Nàng lue cóng nghé khòng chi thè hién ó trang bj cóng nghé ma con thè hién ò" trình dòchuyén mòn, ky nàng, ky xào cùa ngudi lao dòng trong doanh nghiép, dac biét là nànglue cùa càc nhà quàn ly tó chùc, thiét ké, thi cóng. Mot doanh nghiép dugc trang bj còngnghé cao nhung khòng co dòi ngù lao dòng va càc nhà quàn ly su dung hiéu qua còngnghé thi cùng khòng thè eó khà nàng canh tranh manh dugc. Còng nghe thich hgp, hiéndai là diéu kién càn thiét de tao ra càc san phàm, dich vu ed chat lugng cao, già thành ha.Vòn va marketingNàng lue tài chinh cùa doanh nghiép khòng chi thè bién ó quy mò vòn kinh doanh. Conhùng doanh nghiép quy mó vòn lón nhung khòng manh, dò là do co càu tài san, nguònvòn khòng phù hgn vdi quy mò va dac thù san xuàt kinh doanh cùa doanh nghiép, doanhnghiép chua bièt càcb khai thàc va su dung hieu qua nguòn lue tài chinh cùa mình khòngtrành duge nguy co ng dgng trong thanh toàn. Ngugc lai, eó nbùng doanh nghiép quy mónguòn vòn nhò nhung vàn dugc coi là manh vi doanh nghiép dà duy trì tình trang tàichinh tòt, bièt càcb huy dòng nhùng nguòn tài chinh thich hgp de san xuàt - kinh doanhnhùng san phàm eó sue canh tranh phuc vu tòt thi truòng muc tiéu.De co thè canh tranh trén thi truòng thi còng tàc Marketing khòng thè tàch rdi viMarketing là mot qua trình quàn ly mang tinh xà hòi, nhd dd ma càc cà nhàn va tàp thèed dugc nhùng gì ma hg càn va mong muòn thòng qua viec tao ra, chào bàn va trao dòinbùng san phàm eó già trj vói ngudi khàc. De phàn tich va dành già thi truòng thi càn tàpchung vào càc vàn de nhu phàn tich khàch hàng, càc hoat dòng mua va bàn, còng tàc kéhoach ve san phàm va dich vu, vàn de djnh già va pbàn phói, phàn tich co bòi va tràchnhiém xà bòi...Dich vu bàn san phàm hành khàch, hàng hoà.Moi mot doanh nghiép vói muc dich kinh doanh bàn san phàm bang hoà dòi bòi phài codich vu bàn san phàm cùa mình. Djch vu này giùp cho doanh nghiép xàe djnh rò sanphàm cùa mình phuc vu nhu càu cùa khàcb hàng là gì va dói tugng khàcb hàng nào,doanh nghiép càn eó nhùng gì de co thè phuc vu thoà man càc nhu càu cùa khàch hàng.Vdi quy mò, pham vi boat dòng cùa doanh nghiép ròng lón vugt pham vi quóc già thidjch vu bàn san phàm cùng dòi hòi phài eó pham vi vugt quóc già, moi mot quóc già conhu càu, bàn sàe vàn hoà riéng dòi hòi doanh nghiép co càc bìnb thùe, chat lugng djch vuphù hgp vói nhu càu cùa khàch hàng. Nàng cao chat lugng djch vu vùa tàng uy tin, danhtiéng cho doanh nghiép, vùa tao su thào man cho khàch bang do dò tàng hiéu qua hoatdòng va doanh thu cho doanh nghiép.Dich vu cham sóc khàch hàng. 18
 26. 26. Khàch hàng luòn là yéu tó quan trgng dói vdi càc còng ty, co dugc khàch hàng dà khó,nhung giù chàn khàch hàng con khó khan hon. Co rat nhièu ly do khién khàch bang ra dì,pbàn vi già cà cao, phàn vi thich thay dói nhung da so khàch hàng cho biét hg thòi khòngsu dung mot san phàm hay djch vu cùa còng ty nào dò bòi hg khòng nhan duge su quantàm dùng mùc nhùng nhu càu hay nhùng phàn nàn cùa hg khòng dugc giài quyét nhanbchóng.Thue té cho thày tbòng thudng ngudi tiéu dùng tiép tue mua bang hay su dung djch vucùa còng ty là do hg dà eó dugc mói quan he tòt vói còng ty dò, hg duge ban bè hay tòchùc khàc giói thieu. Vay khòng co ly do gì de càc doanh nghiép bò ra mot ty le rat lóntrong ehi phi Marketing de thu hùt càc khàch bang mdi trong khi còng viéc chàm sóckhàch hàng eù, cùng co mói quan he vói càc khàch hàng làu nàm con quan trgng hon.Chi phi bò ra de eó dugc khàch hàng mói là lón hon nhièu so vdi chi phi cho viéc chàmsóc khàch hàng cu, trong khi khàch hàng làu nàm lai thuòng tiéu dùng nhièu bon khoàng30% so vdi càc khàcb bang mdi, tue là dem lai nhièu lgi nhuan hon cho còng ty.Càc phuong phàp chàm sóc khàch bang eó thè kè dén tu càc bién phàp ho trg bang còngnghé, kiém tra boa don, cung càp tình hình chuyén bang tdi nhùng pbuong phàp pbàn hòico dièn hùu ich. Nbùng khàch bang dat mua san phàm eó thè muòn theo dòi bang hoàtrong suót lo trình vàn chuyén, va mot sé khàch hàng thich cung càp nhùng tbòng tinphàn bòi cho cóng ty hay djch vu ve nhùng pbàt sinh hg gap pbài trong qua trình dathàng. Viéc chàm sóc khàcb hàng co thè tao nén hay phà vò nhùng hiéu qua kinh doanhtrue tuyèn cùa doanh nghiép. Cung càp nbùng ho trg sau bàn khòng chi giùp dd khàchhàng, ma nò con tao ra mot mòi quan bé tòt va co lgi vói khàcb hàng.Phuong phàp chàm sóc khàch hàng phu thuòc hoàn toàn vào san phàm hay djch vu macòng ty dang bàn. Nò eó thè don giàn nhu là: "cam két tra lai tién dòi vói tàt eà càc sanphàm bi khàch hàng hoàn tra ma khòng thàc màc", bay cung càp mot so dién thoai tra Idicàc càu hòi cùa khàcb hàng...2.4: Mò hình phàn tich va xày dung chién lugc.Su dung mò hình pbàn ticb SWOT. SWOT dugc viét tàt cùa 4 tu: Strengths (S- diémmanh), Weaknesses (W- diém yéu), Opportunitie (O- co" bòi), Threats (T - de dga). MA TRAN SWOT Diém manh Diém yéu Co bòi Chién luge S.O. Chién lugc W.O. De doa Chién luge S.T. Chién luge W.T. 19
 27. 27. Là mò hình dugc dùng phó bién trong thue té de dành già boat dóng cùa còng ty, ngành,tu dò rùt ra dugc nhùng chién lugc hgp ly cho boat dòng cùa còng ty hoàc ngành dòtrong thdi gian tdi. Mò hình này bao gòm 2 màng:S -W: là càc nhàn tò ben trong, chù quan nhu nhàn su, tài chinh, còng nghè, uy tin, tiéngtàm, mói quan bé, vàn bòa, truyèn thóng cùa tó chùc,...O - T : là nhàn tó dén tu mòi trudng ben ngoài vi nhùng nhàn tò dò dén tu mòi truòngkhàch quan. Nhùng khia canh lién quan dén càc co bòi va mòi de dga co thè do su biéndòng cùa nèn kinh té, su thay dòi trong chinh sàcb cùa Nhà nuóe, càn càn canh tranh thaydòi...Nèu nhu viéc pbàn tich này dugc tbuc hién mot càcb kT ludng va sàng suót, càcchién luge càp ngành de ra eó thè nàm bàt dugc càc co bòi va san sàng dòi pbò vói càcde dga co thè xày ra.Pbàn tich SWOT là mot trong 5 buóc hìnb thành chién luge kinh doanh cùa mot doanhnghiép bao gòm: xàe làp tòn chi cùa doanh nghiép, pbàn ticb SWOT, xàe dinh muc tiéuchién luge, hình thành càc muc tiéu va kè hoach chién luge, xàe djnh co che kìèm soàtchién lugc. Nò khòng chi eó y nghTa dòi vói doanh nghiép trong viéc hình thành chiénluge kinh doanh nói dja ma con eó y ngbTa rat lón trong viéc bìnb thành chién lugc kinhdoanh quóc tè nhàm dàp ùng nhu càu phàt trién cùa doanh nghiép. Mot khi doanh nghiépmuón phàt trién, tùng bude tao lap uy tin, thuong hiéu cho mình mot càcb chàc chàn vaben vùng thi phàn tich SWOT là mot kbàu khòng thè tbiéu trong qua trình hoach dinhchién lugc kinh doanh cùa doanh nghiép.Nhu vày, phàn tich SWOT là phàn tich càc yéu tò mòi trudng ben ngoài ma doanhnghiép phài dòi màt cùng nhu càc yéu tó thuòc mòi trudng noi bò doanh nghiép. Day làmot viéc làm khó dòi bòi nhiéu thdi gian, còng sue, chi phi, khà nàng thu nhap, phàn ticbxù ly thòng tin sao cho hiéu qua nhàt.Doanh nghiép xàe dinh càc co hòi va nguy co tbòng qua pbàn tich dù lieu ve thay dóitrong càc mòi truòng: kinh té, tài chinh, chinh tri, phàp ly, xà bòi va canh tranh d càc thitrudng noi doanh nghiép dang boat dòng hoàc du djnh thàm nhap. Càc co bòi co thè baogòm tièm nàng pbàt trién thj truòng, khoàng tròng thi trudng, gàn nguòn nguyén lieu haynguòn nhàn còng ré va co tay ngbé phù hgp. Càc nguy co dói vdi doanh nghiép ed thè làthj trudng bi thu hep, canh tranh ngày càng khòc liét, nhùng thay dèi ve chinh sàcb eó thèxày ra, bàt òn ve chinh trj ó càc thi trudng chù chót bay su pbàt trién còng nghé mói làmcho càc phuong tién va day cbuyén san xuàt cùa doanh nghiép eó nguy co tró nén laebau.Vdi viéc phàn tfcb mòi truòng noi bò cùa doanh nghiép, càc màt manh ve tó chùc doanhnghiép co thè là càc ky nàng, nguòn lue va nhùng lgi thè ma doanh nghiép eó duge truóe 20
 28. 28. càc dòi thù canh tranh (nàng lue chù chòt cùa doanh nghiép) nhu co nhiéu nhà quàn tri tàinàng, eó còng nghé vugt tròi, thuong hieu nói tiéng, eó san tién mat, doanh nghiép cohìnb ành tòt trong màt còng chùng hay chièm thi phàn lón trong càc thj thudng chù chòt.Nbùng mat yéu cùa doanh nghiép thè hien d nhùng tbiéu sót hoac nhugc diém va kynàng, nguòn lue hay càc yéu tò han che nàng lue canh tranh cùa càc doanh nghiép. Dò eóthè là mang luói pbàn pbòi kém hieu qua, quan he lao dòng khòng tòt, tbiéu càc nhà quàntrj co kinh nghiem quòc té hay san phàm lae hàu so vói càc dòi thù canh tranh...Két qua cùa qua trình phàn tich SWOT pbài dàm bào duge tinh cu thè, chinh xàe, thue téva khà thi vi doanh nghiép sé su dung két qua dò de thue hién nhùng buóe tiép theo nhu:hình thành chién luge, muc tiéu chién luge chién thuat va co che kiém soàt chién lugc cuthè. Chién luge hiéu qua là nbùng chién luge tàn dung dugc càc co bòi ben ngoài va suemanh ben trong cùng nhu vò hiéu bòa duge nhùng nguy co ben ngoài va han che hoàcvugt qua dugc nhùng yéu kém cùa bàn thàn doanh nghiép. Muc tiéu chién luge (là nbùngmuc tiéu chinh ma doanh nghiép muòn theo duói thòng qua viéc thue hién mot loat càchành dòng cu thè) phài do ludng duge, mang tinh khà thi va ed thdi han thue hién. Càcchién thuat thudng duge thiét lap theo hudng tàp trung cu thè bòa chi tiét viéc thue hiencàc kè hoach chi tiét nhu thè nào. Co che kiém soàt chién luge là co che quàn ly va tóchùc chién luge ma doanh nghiép su dung de kiém soàt bàt eù buóe nào trong 5 buóebìnb thành chién luge nhàm dàm bào qua trình thue hién di theo dùng dinh huóng muctiéu chién lugc.Tu su phàn ticb SWOT trén ta co thè két hgp lai va dua ra 04 chién lugc co bàn nhu sau:Két hgp S-0 (Strengths - Opportunities) càc chién luge dua trén diém manh va co bòicùa doanh nghiép de tan dung càc co hòi thi trudng.Két hgp W-0 (Weaks - Opportunities) càc chién luge dua trén khà nàng vugt qua càcdiém yéu cùa doanh nghiép de tàn dung co hòi thi truòng.Két hgp S-T (Strengths - Threats) càc chién lugc dga trén uu thè cùa doanh nghiép detrành càc nguy co cùa thi trudng.Két hgp W-T ( Weaks - Threats) càc chién lugc dua trén khà nàng. vugt qua hoàc banche tòi da càc diém yéu cùa doanh nghiép de trành càc nguy co cùa thj truòng. 21
 29. 29. CHirOTVG 3 XAY DVlVG CHIÉN LlTOC PHÀT TRIÉN TÓNG CÒNG TY HÀNG KHÒNG VIÉT NAM (VIETNAM AIRLINES) GIAI DOAN 2006-20103.1: Tòng quan ve Tòng còng ty Hàng khòng Viet nam.3.1.1: Qua trình hình thành va phàt trién Tòng còng ty Hàng khòng Viet nam.Ngành hàng khòng dàn dung Viét nam ra ddi theo Nghi dinh cùa chinh phù ngày15/1/1956. Trong nhùng nàm dàu thành làp ngành chi ed vài mày bay van tài cành quatbang vùa va nhe nhu IL - 14, AN - 2, Aero -45...De dàp ùng nhu càu phàt trién kinh téva quòc phòng sau khi thong nhàt dàt nude nàm 1975, Tòng cuc Hàng khòng dàn dungViét Nam duge thành lap ngày 11/2/1976. Trong giai doan này dòi mày bay cùa Tòngcuc dà duge bò sung thém mot so mày bay mói nhu ILI8, 1L62, DC-4, DC-6,TU 134...va càc dudng bay quóc té dà làn lugt dugc mò tdi càc nude trong kbu vuc.Ngày 12/4/1980 Hàng khòng Viet Nam chinh thùe tró thành thành vién cùa Tó chùcHàng khòng dàn dung quòc té ICAO.Thàng 4/1993 dành dàu su ra ddi cùa Hàng bang khòng Quòc già Viét Nam -VietnamAirlines true thuòc Cuc Hàng khòng dàn dung Viet Nam. Ngày 27/5/1996 Thù tuòngChinh phù dà ky Quyét dinh thành lap Tòng còng ty Hàng khòng Viét nam -VietnamAirlines Corporation trén co so lién két 20 doanh nghiép hoat dòng kinh doanh Hàngkhòng, do Vietnam Airlines làm nòng còt.Nàm 1998, bang khòng Viét Nam quyét dình thành làp Tiéu vùng hgp tàc vàn tài bangkhòng do bòn nuóe Campuchia, Lào, Mianma, Viét Nam (CLMV) làm thành vién vdimuc dich tièn hành hgp tàc vàn tài hàng khòng giùa càc nuóe CLMV, thùe day càc banghàng khòng cùa bòn nuóe này hiéu bièt lan nhau, cùng phàt trién du licb trong tiéu bangva khu vuc ASEAN. Theo Hiep dinh này, VietNam Airline co co bòi co sàt vói càc banghàng khòng khàc trong khu vuc de tùng buóe phàt trién. Vi su an toàn, tién nghi, nhanbchóng va hiéu qua cho khàch hàng ngay tu nàm 1996, VietNam Airlines dà tbuc hiénnhièu chuong trình nàng càp dòng bò càc dich vu màt dàt cùng nhu trén khòng nhàmnàng VietNam Airlines lèn ngang tàm vói càc bang hàng khòng trong kbu vuc.Trong nàm 1999, vói tu càch là thành vién cùa Tò chùc Hàng khòng Dàn dung quòc té(ICAO), làn dàu tién Viét Nam dàng cai va tò chùc thành cóng Hòi nghi làn thù 35 càcCuc trudng Hàng khòng Dàn dung khu vuc Chàu À- Thài Bìnb Duong. Su kién trgng dainày dà md ra co hói cho su phàt trién cùa VietNam Airlines trong tién trình bòi nhapcùng thè giói.Trai qua hon 10 nàm Vietnam Airlines dà thàt su truóng thành va pbàt trién ve mgi màt,tu mot vi thè han che Hàng dà chù truòng mó ròng kinh doanh va hgp tàc quòc té, tiép 22
 30. 30. thu kién thùe va còng ngbé tién tièn, dào tao, hgc chuyén loai mày bay cho ngudi lai vanhàn vién ky thuat...Dac biét quyét tàm chuyén dòi còng nghé dòng mày bay Nga sangthè he mày bay hién dai cùa Boeing va Airbus dà mang lai mot vi thè mói cho hàng.Vietnam Airlines dugc dành già là mot trong càc Hàng bang khòng eó dòi mày bay tré vabién dai nhàt trong khu vuc vdi 40 mày gòm 08 chièc Boeìng777-200ER, 04 chiécBoeing 767-300, 07 chièc Airbus 321, 10 chiéc Airbus 320, 09 chiéc ATR-72 va 02 chiècFokker-70Mang duòng bay cùa Vietnam Airlines khòng ngùng dugc md rgng, tu dàu nàm 1990Hàng dà quy hoach va xày dung mang dudng bay theo mò hình true nam vdi ba trungtàm trung chuyén chinh là Ha nói. Dà nàng va Thành pbò Ho Chi Minh. Dén nayVietnam Airlines dà khai thàc dén 38 diém dén quòc té d 16 quòc già, vùng lành tbò vakhai thàc dén 16 tinh thành trong eà nuóe, mang duòng bay cùa Vietnam Airlines gòm04 nhóm chinh là:Mgng diràng bay Dóng Bàc A gòm càc duòng bay tu Ha noi va Thành phó Ho Chi Minhdén càc thù dò va càc thành pbò lón cùa Nhat Bàn, Hàn Quòc, Trung Quóc, Hong Còng,Dai Loan vói dòng mày bay khai thàc chù yéu là Boeing 767 vào Boeing 777 vói tànxuàt cao.Mgng dieàng bay ASEAN va Nam A gòm càc dudng bay tu Viét Nam tdi Thài Lan, Ma-Lai-Xi-A, Xinh- Ga - Po, Phi -lip- pin. In -do-nè-xi -a va càc dudng bay dòng duong dénLào va Cam-pu-chia vdi mang dudng bay khai thàc A320 vói tàn xuàt bay caoMgng duòng bay xuyén lue dia di chàu Àu (Phàp, Due, Nga), Uc (Men-bon va Xit - ni)duge khai thàc bang may bay B777. Dudng bay di qua My duge thue hién thóng qua càcsan phàm lién danh khai thàc vói China Airlines va American Airlines tdi 13 thành pbòtrén nude My.Mgng duàng bay noi dia nói càc trung tàm kinh té, chinh tri, vàn boa lón cùa eà nude làHa nói. Dà nàng, Thành pbò Ho Chi Minh dóng vai trò quan trgng trong viéc dàp ùngnhu càu di lai trong nude va két nói vói mang dudng bay quòc té.Két qua boat dòng kinh doanh va toc dò tàng truòng cùa Vietnam Airlines ngày càngkbàng dinh uy tin va vj thè cùa Vietnam Airlines trén thi truòng. Cùng vói viec pbàt triénmd ròng mang dudng bay, nàng cao chat lugng dich vu, he thòng bàn cùa hàng ngàycàng dugc cùng co, mó ròng va hoàn thién vói he thóng 28 Vàn phòng chi nhànb va bangtram dai ly trén toàn thè gidi. Hién nay Vietnam Airlines dang su dung he tbòng dàt giùcho Gabriel 11 dòng thdi tham già càc he tbòng phàn pbòi toàn càu khàc nhuAMADEUS, ABACUS, INFINL.. 23
 31. 31. Hìnb ành va uy tin cùa Vietnam Airlines ngày càng dugc nàng cao cùng vdi viéc ra màt biéutugng Bóng Sen Vàng nàm 2002 va chuong trình khàcb hàng thudng xuyén Golden LotusPlus nàm 2003 Vietnam Airìines dang vùng bude trén con dudng bòi nhap cùng Hàng khòngtrén thè gidi.Trong hai nàm gàn day 2004 va 2005, VietNam Airìines ed nhiéu sy phàt trién vugt bac.Cùng vdi su phàt trìén cùa ngành, VietNam Airlines dà dóng góp rat Idn trong còng cuòcxày dung dàt nude thdi md cùa. Mac dù tình hình thè gidi trong giai doan này co nhiéu biéndòng (già nguyén vat lieu tàng, dich benh, kbùng bò...) nhung VietNam Airìines vàn khàngdinh dugc vi tri cùa mình, xung dàng là hàng hàng khòng so 1 cùa Viét Nam thè hién qua: Bàng3.L Tòng so khàch vàn chuyén tir 1991 dén 2000 1 r •» *• Tòng so khàch noi dia vàn chuyén tu 1991 dén 2( 00 Nàm Tòng thi Lu-otig Phàn tram Thi phàn Tòng luong Luffng Phàn trudng khàch tàng tàng trudng cùa VNA khàch VNA khàch tram tàng trudng chuyén chd tàng truòng trudng 1991 235,771 100.00% 235,771 1992 457,172 221,401 93.91% 98.03% 448,180 212,409 90.09% 1993 678,725 221,553 48.46% 95.29% 646,733 198,553 44.30% 1994 1,038,831 360,106 53.06% 93.20% 968,162 321,429 49.70%, 1995 1,424,443 385,612 37.12%, 94.08% 1,340,066 371,904 38.41% 1996 1,623,399 198,956 13.97% 92.91% 1,508,353 168,287 12.56% 1997 1,652,544 29,145 1.8% 95% 1,569,847 61,494 4.1% 1998 1,675,454 22,910 1.4% 93.7% 1,569,087 -760 -0,05% 1999 1,677,656 2,202 2.67% 95.06% 1,594,159 25,072 1.61% 2000 1,855,783 178,127 10% 93% 1,718,410 124,251 7.00% Tòng so khàch quòc té vàn chuyén tir 1991 dén 2i 300 Luong Lu-ong Phàn tram Tòng luong Phàn tram Tòng thi Thj phàn khàch Nàm khàch tàng tàng khàch VNA tàng trudng cùa VNA chuyén chd tàng tru*dng trudng trudng trudng 1991 565,700 39.62%, 224,155 1992 876,300 310,600 54.91% 42.52% 372,564 148,409 66.21% 1993 1,146,585 270,285 30.84% 36.46% 418,049 45,485 12.21% 1994 1,626,335 479,750 41.84% 40.55% 659,464 241,415 57.75% 1995 2,060,570 434,235 26.70% 43.75% 901,413 241,949 36.69% 24
 32. 32. 1996 2,263.797 203,227 9.86% 44.29% 1,002,576 101,163 11.22% 1997 2,324,555 60,758 2% 42.9% 973,610 -28,966 -2.8% 1998 2,360,807 36,252 1.56% 38.64% 912,330 -61.280 -6.3% 1999 2,601,160 240,353 11.35% 38.48% 998540 86,210 9.51% 2000 3,034,636 433,476 17% 39% 1,185,590 187,050 19% Nguón: Bò GTVT - 20043.1.2: Co càu tò chirc va chuc nàng nhiém vu cùa Tòng còng ty Hàng khòng Vietnam.Thu nhat: Sa dò ca càu bò mày quàn ly Tóng còng ty Hàng khòng Viét nam. Bang 3.2 (kèm theo phu lue so 03)Thu hai: Nhimg nhiém vu chinh cùa Tóng cóng ty Hàng khòng Viét nam:Thue hién kinh doanh dich vu ve vàn tài Hàng khòng dòi vói hành khàch, bang hoà trongnuóe va nuóe ngoài theo quy hoach, kè hoach, chinh sàcb phàt trién Ngành hàng khòngdàn dung cùa Nhà nuóe.Cung ung djch vu thuong mai, ky thuat va càc ngành eó mòi quan he gàn bò vói nhautrong day truyèn kinh doanh vàn tài Hàng khòng, xày dung ké hoach pbàt trién.Dàu tu tao vón, thué, cho thué, mua sàm mày bay.Kinh doanh xuàt nhàp kbàu vat tu thiét bi, nguyén, nhién lieu cho Ngành hàng khòng.Lién doanh, lién két vói càc tò chùc kinh té trong va ngoài nuóe.Kinh doanh càc ngành nghè khàc theo quy dinh cùa Phàp luàt.Dàu tu true tiép hoac dàn tiép vào càc du àn trong nude va d nude ngoài, mua mot phànhoac dàu tu toàn bò doanh nghiép khàc theo quy dinh cùa Phàp luat.Thu ba: Ca càu tò chùc cùa Tòng còng ty Hàng khòng Vièt nam bao gòniTình chat theo ca càu gòm: Hòi dòng quàn trj Tòng còng ty, Tòng giàm dòc va càc PhóTòng giàm dòc, càc co quan tham muu, giùp viéc, Càc co quan thudng true, Càc don vithành vién cùa Tòng cóng ty,Tình chat theo càc linh vuc (theo khói) gòm: Khói co quan tham muu tòng bgp, khòi khaithàc bay, khòi ky thuat, khòi thuong mai, khòi khai thàc va djch vu mat dàt.Thu tu: Chùc nàng bò mày quàn ly cùa Tòng cóng ty Hàng khòng Viet nam va càc danvi thành vién:Tòng Giàm dòc: Là ngudi dai dién tu càch phàp nhàn cùa Tóng còng ty va ebju tràchnhiém diéu hành càc boat dòng toàn Tòng còng ty. True tiép chi dao càc hoat dòng trong 25
 33. 33. càc ITnh vuc ké hoach, tài chinh, tè chùc càn bò, va phàn còng còng viéc cho càc Phótóng giàm dòc giùp dièu hành mot sé ITnh vuc cbuyén mòn cùa Tòng còng tyPhó Tòng Giàm dòc: Là ngudi thay màt Tòng giàm dòc giài quyét mot so còng viéc hàngngày, dièu hành Tòng còng ty theo su phàn còng va uy quyèn cùa tong giàm dòcBan Tò chùc càn bò: Là co quan tham muu giùp viéc cho Dàng uy, Hòi dòng quàn tri(HDQT) va Tòng Giàm dòc ve còng tàc: tò chùc, càn bò, lao dòng, tièn luong, chinh sàchcùa toàn Tòng còng tyVàn phòng dòi ngoai: Là co quan giùp viéc cho Tòng giàm dòc va HDQT ve chuongtrình còng tàc cùa Lành dao Tòng còng ty (TCT), tòng bgp càc boat dòng cùa TCT, hànhchinh vàn thu, dòi ngoai, thanh tra, phàp che, Y té, quàn ly co sd vàt chat khu vuc coquanBan tài chinh ké toàn: Là co quan tham muu giùp viéc cho Tòng giàm dòc va HDQT vequàn ly tài chinh, ké toàn va thòng ké cùa Tòng cóng ty.Ban kè hoach dàu tu: Là co quan tham muu giùp viéc cho HDQT va Tòng Giàm dòc vecòng tàc kè hoach, ngàn sàch, quàn ly dàu tu, dàu tbàu, xày dung va quàn ly bgp dòngkinh tè cùa Tòng cóng ty.Ban dào tao: Là co quan tham muu giùp viéc cho HDQT va Tòng Giàm dòc ve chiénluoc, chinh sàcb dào tao, huàn luyén trong toàn Tòng còng ty.Ban an toàn an ninh: Là co quan tham muu giùp viéc cho HDQT, Tóng giàm dòc trongITnh vuc an toàn, an ninh bang khòng cùa Vietnam Airlines.Ban kboa hoc còng nghè: Là co quan tham muu, giùp viéc cho HDQT va Tòng Giàm dòcve nghién cùu, pbàt trién va àp dung kboa hoc va cóng nghé trong day chuyén vàn tàihàng khòng...Ban diéu hành bay: Là co quan tham muu giùp viéc trong viéc diéu hành va pbòi hgp càcboat dòng khai thàc bay cùa Vietnam Airlines.Ban ky thuat: Là co quan tham muu giùp viéc cho TCT trong viéc quàn ly pbàt triénngành ky thuat, true tiép quàn ly ky thuat dòi vdi dòi mày bay cùa Vietnam Airlines, bàodàm tinh an toàn, dò tin eay trong khai thàc.Ban quàn ly vàt tu: Tò chùc tbuc hien cung ùng thiét bj, phu tùng, vat tu mày bay, quànly chi phi va kiém soàt dinh mùc kho thiét bi, phu tùng, vàt tu mày bay dàp ùng yéu càuboat dòng cùa dòi bay Vietnam Airlines.Ban dàm bào chat lugng: Là co" quan tham muu giùp viéc cho Tóng còng ty dàm bàochat luong khai thàc bay, khai thàc mat dàt, bào duòng mày bay va trang thiét bi ky thuatmàt dàt theo càc yéu càu cùa quy che khai thàc QCHK-KTl va Vietnam Airlines. 26
 34. 34. Ban ké hoach thi trudng: Là co quan giùp viéc cùa Tòng còng ty trong ITnh vuc ké hoachva thi trudng, xàe dình chién lugc pbàt trién thi tròng dai ban, trung han, ngàn han ve vantài hàng khòng.Ban tiép thi hành khàch: Là co quan giùp viéc cùa Tòng còng ty trong ITnh vuc xày dungva tbuc hién càc chinh sàch tiép thj dòi vói khàch hàng trén co" so" Dinh huóng khàcbbangBan tiép thi hàng bòa: Hoach dinh chinh sàch va quàn ly, diéu hành hoat dòng vànchuyén bang boa, buu kién trong ITnh vuc vàn tài hàng khòng.Ban dich vu thi trudng: De xuàt càc cbinh sàch, chi dao va tò chùc kiém tra càc boatdòng dich vu khàcb hàng trong day cbuyén van tài bang khòng.Vàn phòng khu vuc mién Bàc, mién Trung, mién Nam: Là dai dién cho Vietnam Airlinestai kbu vuc, Thue hién chinh sàch bàn san phàm, nghién cùu thi trdng, dành già hiéu quachinh sàch bàn san phàm, Giàm sàt chat lugng dich vu phuc vu càc chuyén bay tai càcsan bay le trong khu vuc.Vàn phdng chi nhành: Là chi nhànb cùa Vietnam Airlines tai mot bay mot so nuóe. Giàiquyét moi cóng viéc eó lién quan dén boat dòng kinh doanh, khai thàc bay cùa VietnamAirlines trén lành tbó cùa nuóe so tai (hoac nhièu nuóe).Doàn bay 919: Tò chùc, quàn ly, cung ùng lue lugng ngudi lai trong boat dòng khai thàcbay.Doàn tiép vién: Tò chùc, quàn iy, cung ùng tue lugng tiép vién phuc vu hành khàch tréncàc chuyén bay.Trung tàm huàn luyén bay: Tò chùc thue hién càc ké hoach/cbuong trình/khoà dào taocho ngudi lai, tiép vién va nhàn vién dièu hành khai thàc bay.Trung tàm kiém soàt khai thàc Noi Bài, Tàn Son Nhàt; Là dai dién cùa Vietnam Airlinestrong viéc pbòi hop, giàm sàt va dành già càc boat dòng khai thàc tai hai san bay quòc téNoi Bài va Tàn Son Nhàt.Trung tàm tbòng kè va tin hoc: Là don vi true thuòc Vietnam Airlines, thue hien viéccung ùng càc djch vu tin hoc va xù ly chùng tu van tài bang khòng theo yéu càu Tòngcòng ty.Xi nghiép sua chua mày bay A75 va A76: Sua chùa bào duòng càc mày bay cùaVietnam Airliness va càc bang khàc khi co bgp dòng.Xi nghiép tbuong mai mat dàt Nói Bài, Dà nàng, Tàn Son Nhàt: Cung ùng dich vuthuong mai màt dàt cho tàu bay, va càc dòi tugng van tài hàng khòng tai Nói bài.Còng ty bay dich vu hàng khòng: Kinh doanh van tài bang khòng, bay djch vu, bay vàncbuyén hành khàch, bang boa, bay phuc vu kinh té quóc dàn. 27
 35. 35. Ban quàn ly dir àn dàu tu xày dung: Là don vi dugc tè chùc theo hình thùe Chù dàu tu true tiép quàn ly thue bién du àn, ban co nhiém vu thay mat chù dàu tu quàn ly dièu hành càc dir àn dàu tu xày dung cùa Vietnam Airlines. Vién kboa hoc hàng khòng: Là don vi su nghiép, don vi thành vién cùa Vietnam Airlines, co nhiém vu nghién cùu kboa hoc còng nghé bang khòng. 3.1.3: Két qua boat dóng san xuàt kinh doanh cùa Tòng còng ty Hàng khòng Viét nam tu nàm 2000 dén 2005 Thù nhàt: Tình hình vàn chuyén hành khàch va hàng hoà. Trong giai doan tbuc hien ké hoach 5 nàm (2001 -2005), VietNam Airlines dà day manh qua trình dèi mói, kién trì thue bién càc muc tiéu chién luoc, diéu hành linh boat va xù ly co hiéu qua càc tình huóng trong san xuàt kinh doanh, vuol qua nhùng thdi diém khd khan, tranh thù thdi co day manh tàng trudng, bào dàm an toàn an ninh bang khòng trong dièu kién tình hình an ninh khu vuc va the gidi dién bién phùc tap, hoàn thành vuot mùc càc chi tiéu chù yéu cùa ké hoach hàng nàm, bào dàm hiéu qua kinh tè, bào toàn va pbàt trién vón Nhà nuóe, bào dàm viéc làm va thu nhap òn dinh cho nguòi lao dóng, tbuc hién dùng tién dò va eó biéu qua càc du àn dàu tu quan trong, dac biét là càc du àn mua mày bay va xày dung ha tàng kT thuat, phàt trién nguón nhàn lue dàp ùng yéu càu nhiém vu va tao dà pbàt trién cho giai doan tiép theo. Bang 3.3 Tình hình van tài hàng khòng giai doan 2001 - 2005 Thyc hién K H 5 nàm Toc dò tàng Don vj Chi tieu truòng tinh 2001 2002 2003 2004 2005 bình quàn ( ) % Van chuyén hành khàch HKvan HK 3385960 4001575 4049311 5033516 5717514 14.0 chuyén Quòc té HK 1471229 1761952 1674886 2285767 2541711 14.6 Nói dia HK 1914731 2239623 2374425 2747749 3175803 13.5 Thj phàn % 56.3 55.4 57.3 56.5 56.9 Quòc té % 84.1 85.2 86.8 88.2 88.2Luàn chuyén lOOO.km 5389586 6235762 6083426 8140254 9826784 12.8 HK Quóc té lOOO.km 3928536 4627143 4315710 6132292 7202122 12.9 Noi dja lOOO.km 1461320 1608619 1767716 2007962 2624662 12.4He so sd ghé % 72.5 73.6 65.4 63.3 64.6 28
 36. 36. Quòc tè % 70.2 72.8 62.6 60.1 62.4 Nói dia % 80.8 79.7 78.5 76.2 74.5 Van chuyén hàng hoà Hàng bòa Tàn 52412 60732 72534 86562 90212 11.5vàn chuyén Quóc tè Tàn 28352 31642 33184 40216 44286 93 . Noi dia Tàn 24060 29090 39350 46346 45926 13.8 Thj phàn % 42.8 39.6 37.9 39.4 37.8 Quòc tè % 31.8 27.9 24.7 25.6 24.8 Noi dia % 70.8 71.6 77.3 81.4 80.2Hàng hoàluàn chuyén lOOOT.km 132642 162168 174563 196726 225168 11.2 Nguòn: Bò KH-^ DT, 2005 Trong giai doan này, tình bìnb thè gidi ed nhièu bién dòng ànb hudng khòng nhò tdi qua trình phàt trìén cùa ngành bang khòng Viet Nam cùng nhu cùa VietNam Airlines. Nan kbùng bò, djch benh, chién tranh là nguyén nhàn làm cho ngành bang khòng phài dèi mat vói nhièu khó khan, nhàt là trong hoàn cành dàt nuóe con nghèo, viéc dàu tu de phàt trién co sd ha tàng con han che, diéu này dat ra cho hàng khòng Viet Nam cùng nhu VietNam Airlines nhièu thàch thùe. Thj phàn trong nude va quòc tè giàm do su md cùa bau trdi, canh tranh tu do trén càc dudng bay quèc té. Tuy khó khan nhung VietNam Airlines cùng dat duge nhiéu thành tuu rat dàng kbich le. Nàm 2002, VietNam Airlines làn dàu tién chuyén trd 4 triéu luot khàcb, càc càng bang khòng san bay trén cà nude phuc vu 10 triéu hành khàch. San lugng dièu hành bay cùa Trung tàm Quàn ly bay dàn dung Viét Nam dat 200.000 chuyén. Tinh theo chi tiéu san lugng, tài chinh nàm 2002 tàng 7% dén 29 % so vdi cùng kì nàm 2001, vuot ké hoach de ra 2,5% dén 24%. Nàm 2002, tèe do tàng truóng chung cùa VietNam Airlines là 10%), trong dò san lugng van tài hàng khòng tàng 15%), san lugng khai thàc càng bang khòng dat 9%o Trung tàm Quàn ly bay dàn dung Viét Nam, nàm 2003 tàng 3%) san lugng so vdi nàm 2002. Riéng nàm 2004 là nàm dat vuot mùc càc chi tiéu ké hoach. Cu thè là dà van chuyén vugt mùc 5 triéu hành khàch, doanh thu 17.390 ty dòng (doanh thu bìnb quàn dàu ngudi dat 1,1 ty dèng). Dàc biét VietNam Airlines dàm bào an toàn cho gàn 50.000 cbuyén bay va hoàn thành tòt nhiém vu chinh tri xà bòi. Cùng trong nàm 2004, mùc dàu tu cùa VietNam Airìines dat 7.010 ty dèng, vugt ké hoach %. 29
 37. 37. Nàm 2005, nàm cuòi cùng trong ké hoach 5 nàm, VietNam Airlines hoàn thành xuàt sàeehi tiéu dàt ra, vàn chuyén hành khàch tàng 14%, dat 5.717.000 khàch, van chuyén bangbòa tàng 7%, dat 94.842 tàn, doanh thu 19.000 ty dèng, lgi nhuan truóc thué 672 ty dòng.VietNam Airlines mó thém nhiéu dudng bay quóc té mdi sang Àn Dò, Indonesia, Nga,Due... va nhièu dudng bay noi dia Ha Noi di Buon Me Thuòt. Bang 3.4 Tình hình san xuàt kinh doanh cùa VietNam Airlines Don vi tinh: Ty dòng Thue hién ke hoach Toc dò tàng Chi tiéu truòng BQ 2001 2002 2003 2004 2005 (%) Dthu 5658 7112 7764 9868 11875 20,36NopNS 184 292 178 126 172 -LN sau thué 210 348 221 257 386 -TNDNVón sd hùu 1782 2154 2386 2425 2684 - Nguòn: Bò KH- DT. 2006Tuy dat dugc nhiéu thành tuu trong qua trình trién khai càc boat dóng kinh doanh, nhungVietNam Airlines trong bòi cành toàn càu bòa, bòi nhap kinh té quòc té tbì so vdi càcbang hàng khòng trong khu vuc va trén thè giói van con nhièu diém han che. Trong nàm2005, tinh trén toàn ngành màc dù dat con so cbuyén cbó trén 7 triéu hành khàch, nhungvàn là con so khiém tòn, Vietnam Airlines vàn dùng thù bang chua cao trong khu vuc. Thù hai: Day manh dàu tu phàt trién, dòi mài còng nghè:Vói muc tiéu khòng ngùng hién dai bòa, phàt trién dòi mày bay khai thàc va tbuc hiénchuong trình dói mói cóng ngbé, Tóng còng ty dà tan dung thdi co già thué va mua màybay trén thi trudng hàng kbdng thè gidi giàm manh sau su kién kbùng bó 11/9/200Ivachién tranh Afganistan, ed lgi cho ben thué va ben mua, tich cuc trién khai Quyét dinh so73/QD-TTg ngày 15/1/2001 cùa Thù tudng Chinh phù phé duyét ké hoach phàt trién dòimày bay giai doan 2001-2005 va dén 2010 cùa Vietnam Airìines, kién trì dàu tu chiénlugc, chuàn bj lue luong cho giai doan phàt trién tiép theo.Dòi bay cùa VietNam Airìines tinh dén 2005 co 40 chiéc, 08 mày bay Boeing 777, 4chiéc Boeing 767, 10 mày bay Airbus A320, 07 A321, 9 chiéc ATR72, 2 Fokker 70. Sdhùu 18 chiéc ( 04 Boeing 777, 5 A321, 7 ATR72 va 2 chiéc Fokker) 30
 38. 38. Ben canh dàu tu phàt trién dòi mày bay, Vietnam Airlines dà dàu tu phàt trién co sd hatàng ky thuat mot càcb dòng bò gèm:Dàu tu phàt trién he tbòng ky thuat va co so ha tàng nhu: Hangar thàn ròng cho bàoduòng dinh ky mày bay thàn lón nhu B777, hien A76 dà dugc xày dung va dua vào khaithàc, A75 dà dugc phé duyét va trong thdi gian tìm dòi tàc xày dung. du àn chuyén giaocòng nghé bào duòng mày bay 4C/5Y A320 tai A76, Check A va Check C cho Boeing777, san dò mày bay A76, A75, kho vat tu khi tài A75, kho vat tu du trù ban dàu cho càcloai mày bay mdi, xày dung mdi va nàng càp càc phàn xuòng sua chùa mày bay tai A75,A76, càc trang thiét bi cbuyén dùng sua cbua mày bay, he thòng AMASIS ve thòng tinky thuat mày bay...). Két qua là 2 co so bào dudng mày bay cùa Tòng còng ty (A75,A76) dà dugc Cuc Hàng khòng Viét Nam phé chuàn VAR145. Xi nghiép mày bay A76co khà nàng quàn ly va bào duòng mày bay A320/321 (Check C), F70 tdi D-cbeck, tbuchién bào duòng ngoai trudng cho ATR72, B767, B777. Xi nghiép mày bay A75 quàn lyva bào dudng mày bay ATR72 tdi Check 8C-12Y, B767, B777 càc dang A-check, ngoàira con thue bién bào dudng ngoai trudng cho A320/321, F70.Dàu tu phàt trién he tbòng khai thàc, xày dung he thòng tài liéu, quy trình quy pham theoyéu càu cùa càc nhà chùc tràch hàng khòng trong khai thàc mày bay, càc mày bay cùaVietnam Airìines dà dugc Cuc Hàng khòng Viét Nam va nhà chùc tràch hàng khòng liénquan dén càc mày bay thué càp chùng chi khai thàc, su dung càc nguèn vòn de tap trungdào tao co bàn va cbuyén loai ngudi lai, dac bièt là dào tao cbuyén loai dèi vói mày bayB777, dào tao càn bò dièu hành khai thàc bay, huàn luyén tiép vièn hàng khòng, dàu tutrang thiét bi huàn luyén, xày dung co sd ha tàng khai thàc bay.Dàu tu phàt trién bé thòng thuong mai, dich vu (he thèng tin hoc lap lich bay, dièu hànhbay va phàn bay, he thòng quàn ly khàcb hàng thuòng xuyén, he thèng tèi uu boa doanhthu, xày dung Trung tàm thuong mai va giao dich hàng khòng tai Ha Nói va Hai Phòng,he thòng làm thù tue hành khàch tai san bay, càc trang thiét bi chuyén dùng phuc vu matdàt...). Dàu tu phàt trién càc he thèng tin hoc cùa Vietnam Airìines. Dàu tu xày dung càctrung tàm dièu hành san xuàt cùa Vietnam Airlines va càc phàn xuóng, kho khi tài, trangthiét bi, dòi mói cóng nghe,...cùa càc don vi thành vién. Ngoài ra, Vietnam Airìines cùngàp dung nhièu bién phàp duy trì, nàng cao chat lugng san phàm va dich vu. Mot sé matdjch vu màt dàt, trén khòng dugc dành già d mùc khà trong khu vuc. He sé tin cày khaithàc (sé chuyén bay dùng gid/tòng so cbuyén bay) dat mùc 86-87%) là mùc cao cùa càcbang hàng khòng kbu vuc Chàu À-Thàì Bìnb Duong. Nhièu don vi thành vién cùaVietnam Airlines dà dugc càp chùng chi ISO 9001-2000. 31
 39. 39. Dàu tu phàt trién nguòn nhàn lue bang nhiéu nguòn vòn, dàc biét là dàu tu dào tao phicòng, tiép vién, ky su va thg ky thuat mày bay, xày dung Trung tàm huàn luyén cùaVietnam Airlines.Thu ba: Phàt trién thi truàng va nàng cao chat luong san phàm. dich vu:Vietnam Airlines chù trong phàt trién mang duòng bay quòc té va nói dja, khòi phuc laiva khai thàc vói tàn suàt cao hon càc dudng bay tam ngùng khai thàc thdi ky kbùnghoàng, md lai hoàc md thém nhiéu dudng bay mdi dén Nhàt Bàn, Hàn Quòc, Ma-lai-xia,Xinb-ga-po, chàu Àu, Trung Quòc, Campuchia.Mang dudng bay quóc té dà bao phù bau hét càc diém dén quan trong thuòc càc chàu lue,quòc gìa va vùng lành tbò eó quan he màt thiét ve chinh tri, kinh tè, vàn hoà, Ijch su vdiViét Nam. Dén 31/12/2005 mang dudng bay quòc té cùa Vietnam Airlines gòm 38duòng bay quóc té true tiép tu Ha Noi va Thành pbò Ho Chi Minh dén 16 quóc già vavùng lành tbò gòm 11 diém d Dòng-Bàc a: Hong Kong, Dai Bàc, Cao Hùng, Ò-xa-ca,Tò-ky-ò, Phucòca, Xé-un, Bu-san, Quàng Chàu, Bàc kinh, Con Minh, 07 diém ò Dòng-Nam à: Bang Còc, Xinb-ga-po, Kua-la Lum-po, Ma-ni-la, Vién Chàn, Phnòm-pènh vaXièm Riép, 02 diém d ùc: Xit-ni va Men-bon; 03 diém d Chàu Au: Pa-ri, Mat-xco-va vaPbd-ran-fuóc, 02 diém di Bàc My: Lòt An-gio-lét va Xan Pbran-xit-cò.Mang duòng bay nói dja cùa Vietnam Airlines duge tò chùc theo mò hìnb truc-nan theosuòt chiéu dai dàt nude, gòm 17 diém vói càc true cbinh nói 3 thành phó lón là Ha Nói,thành pbò Ho Chi Minh va Dà Nàng. Hàu hét càc duòng bay noi dia hien nay cùaVietnam Airlines déu chua eó khà nàng sinh lòi, trù dudng bay Ha Noi - thành pbò HoChi Minh co khà nàng thu dù bù chi. Màc dù chua co diéu kién md thém nhièu tuyén mdido co sd ha tàng san bay chua dàp ùng, song Tòng còng ty dà khòng ngùng tàng tàn suàtkhai thàc va tài cung ùng trén hàu hét càc duòng bay, dàp ùng nhu càu di lai cùa nhàndàn va phuc vu su nghiép phàt trién kinh té xà bòi dàt nuóe. Dàc biét dà chù trong phàttrién he thóng dudng bay dén càc dja phuong vùng sàu, vùng xa phuc vu dàc lue chùtruòng cùa Dàng va Nhà nude ve phàt trién kinh té xà bòi vùng nùi, bài dào.Thi phàn là chi tiéu phàn ành nàng lue canh tranh cùa doanh nghiép, Vietnam Airlines dàdat duge muc tiéu de ra trong ké hoach hàng nàm. Thj phàn van tài hành khàch quòc té,càc nàm 2001-2005 dat tu 46,6-47,5%o, thj phàn van tài hành khàch noi dja dat tu 85,1-87,%). Thi phàn van tài hàng hoà quóc té dat tu 27,1-31,6%, tbi phàn van tài bang hoà noidia dat tu 73,6-80,2%. 32

×