• Save
NGUYEN HOANG_MOT SO GIAI PHAP QUAN TRI DU AN.pdf
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

NGUYEN HOANG_MOT SO GIAI PHAP QUAN TRI DU AN.pdf

on

 • 2,250 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,250
Views on SlideShare
2,250
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

NGUYEN HOANG_MOT SO GIAI PHAP QUAN TRI DU AN.pdf NGUYEN HOANG_MOT SO GIAI PHAP QUAN TRI DU AN.pdf Document Transcript

 • ^M "RONG HGAI^H Gì ^^4%j LUU^ vj* r ^ / i i i " ^ i^Vi^*^•^"flA I I rClfcM K^ì"iék} A U^ix^
 • INTERNATIONAL EXCUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trình cao hoc Quàn tri kinh doanh Quoc té LUÀN VAN TÒT NGHIÉP M O T SO GIÀI PHÀP QUÀN TRI D i / ÀN DE NÀNG CAO HIEU QUA CÀC DU ÀN ODA TRONG NGÀNH GTVT -TÌNH HUÓNG CU THÈ DlT ÀN MANG LlTÓI GIAO THÒNG MIÈN • • •TRUNG VAY VÓN NGÀN HÀNG PHÀT TRIÉN CHÀU À (ADB5) NGUYÉN HOÀNG lEMBA # 3 THANG 05 - 2007
 • INTERNATIONAL EXCUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirong trình cao hoc Quàn trj kinh doanh Quòc té BAN LUÀN VÀN NÀY DUOC NÓP CHO TRUÒNG DAI HOG IRVINE (MY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH HSB (DAI HOC QUÓC GIÀ HA NOI)BAN LUÀN VÀN NÀY LÀ MOT PHÀN BÀT BUÓC TRONG CH^ONG TRÌNH DÀO TAO T H À C S ? QUAN TRI KINH DOANH QUÓC TÉ THANG 05-2007
 • Phé duyét cùa Ghuong trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quòc té Chù nhiém chuoTig trìnhTdi xàc nhàn ràng luàn vàn này dà dàp ung dugc càc yéu càu cùa mot luàn vàn tot nghiépthudc chuong trình dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh. Nggc Anh :ich Hoi ddngChùng tdi, ky tén dudi day xàc nhàn ràng chùng tdi dà doc toàn bd luàn vàn này va cdngnhàn bàn luàn vàn hoàn toàn dàp ung càc tiéu chuàn cùa mot luàn vàn Thac sy quàn tri kinhdoanh. "TST Ta Ngoc Càu Giào vién hudng dànCàc thành vién Hdi ddng(Xép thù tu tén theo bang chù cài)TS.Ta Ngoc CàuNCS. Tran Phuong LanNCS. Dàng Ngoc SuPGS-TS. Ngd Kim Thanh
 • CAM KET Tdi xin cam két ràng noi dung cùa bàn khda luàn này chua dugc ndp cho bàt ky mdichuong trình càp bang cao hoc nào cùng nhu bàt ky mot chuang trình dào tao càp bang nào khàc. Tdi cùng xin cam két thém ràng bàn Khda luàn này là no lue cà nhàn cùa tdi. Càc két qua.phàn tich, két luàn trong khda luàn này ( ngoài càc phàn dugc Irich dàn) déu là két qua làm viéccùa cà nhàn tdi. Hoc vién Nguyin Hodng
 • LOI CAM ONDe làm dugc luàn vàn này trudc hét Tdi xin chàn thành càm an: • TS. Ta Nggc Càu - Giàng vién Khoa quàn tri kinh doanh Dai hgc Qudc Già Ha Ndi dàdành nhièu thdi gian cdng sue va tàn tình hudng dàn tdi trong sudt qua trình thirc hien luàn vànnày. • Càc Quy Thày. Quy co va toàn the càn bd giàng vién Khoa Quàn tri Kinh doanh -Trudng Dai hgc Qudc Già Ha Noi dà truyén dat cho chùng tdi nhiéu kién thùe va kinh nghiémtrong sudt thdi gian hgc tap va tao diéu kién cho tdi hoàn thành bàn luàn vàn này. • Càc ddng chi Lanh dao va chuyén vién càc vu Thàm dinh va Giàm sàt dàu tu Bg Kéhoach va Dàu tu, Vu Ké boach Bd GTVT, càc ddng chi Lành dao Ban QLDAl-Bd GTVT dàcung càp so liéu, ddng gdp càc y kién thuc tién cho tdi thuc hién luàn vàn này. Hoc vién Nguyèn Hodng
 • DANH MUC CAC TU VIET T A TGTVT Giao Thdng Vàn TàiODA Ho tra phàt trién chinh thucFDI Vdn dàu tu truc tiép nude ngoàiKT-XH Kinh té - xà boiADB5 Dir àn mang ludi giao thdng mién Trung vay vdn Ngàn bang phàt trién chàu ÀNPV Già tri lai nhuan rdng hién taiIRR Ty suàt noi hoànWB Ngàn bang Thè gidiADB Ngàn bang phàt trién chàu ÀIMF Quy tién té qudc téNGO Vién trg phi Chinh phùBd KH va DT Bd Ké hoach va Dàu tuVPCP Vàn phdng Chinh phùHTKT Hd trg ky thuàtBanQLDAl Ban Quàn ly du àn 1ADF Ngudn vdn vay iru dai ADBNDF Ngudn vdn vay tu quy phàt trién Bàc ÀuTKKT Thiét Ké Ky Thuàt
 • M U C LUC TrangPhàn mò" dàu 1Ghuong 1: Mot so vàn de ly luan va còng cu trong quàn ly du àn dàu tu 31. Tòng quan ve quàn ly du àn dàu tu 3 1.1 Khài niém ve dir àn 3 1.2. Quàn ly du àn 4 1.3. Noi dung cùa quàn ly du àn dàu tu 5 1.3.1. Quàn ly vTmd va quàn ly vi md ddi vói càc du àn 5 1.3.2. LTnh vue quàn ly duàn 6 1.3.3. Quàn ly theo chu ky dir àn 72. Md hình tó chuc va càc nhà quàn ly du àn 8 2.1. Càc md hình td chuc duàn 8 2.1.1. Md hình chù dàu tu truc tiép quàn ly du àn 8 2.1.2. Md hình chù nhiém diéu hành du àn 9 2.1.3. Md hình chìa khda trao tay 9 2.1.4. Td chuc quàn ly duàn theo chuc nàng 10 2.1.5. Md hình td chuc chuyén tràch quàn ly du àn 10 2.1.6. Md hình td chuc quàn ly du àn theo kiéu ma tran 11 2.2. Càc nhà quàn ly du àn, càc ben tham già du àn 11 2.2.1. Giàm ddc dir àn 11 2.2.2. Dgidiràn 12 2.2.3. Càc ben tham già du àn 143. Noi dung cu bàn cùa quàn ly du àn dàu tu 15 3.1. Lap ké hoach du àn 15 3.1.1. Khài niém, phàn loai va tàe dung cùa làp ké hoach 15 3.1.2. Qua trình lap ké hoach duàn 16 3.2. Quàn ly thdi gian va tién dò dir àn 17 3.3. Phàn phdi ngudn lue eùa dir àn 17 3.4. Dir toàn ngàn sàeh va quàn ly ehi phi dir àn 18 3.5. Quàn ly chat lugng du àn 19 3.6. Giàm sàt va dành già dir àn 20
 • 3.6.1. Giàm sàt duàn 20 3.6.2. Dành già dir àn 21 3.7. Quàn ly rùi ro dàu tu 224. Hieu qua cùa du àn dàu tu: 23 4.1. Hiéu qua kinh té 23 4.2. Hiéu qua xà boi 24Ghuong 2: Hien trang Quàn trj càc du àn ODA cùa ngành GTVT Viet Nam trong thòi gian vùa qua - Thòng qua phàn tich hien trang du àn ADB5. 261. Vi tri cùa ngành GTVT trong nèn kinh té quoc dàn - Mot so vàn de chungve du àn dàu tu phàt trién GTVT. 26 1.1. Vi tri, vai trò cùa ngành GTVT trong nén kinh té qudc dàn. 26 1.2. Mot so vàn de chung ve dir àn dàu tu phàt trién GTVT 272. Tóng quan ve nguòn vòn ODA 27 2.1. Khài niém ve ODA 27 2.2. Hình thuc cung càp ODA 28 2.3. Càc phuang thùe co bàn cung càp ODA 28 2.4. Co che tài chinh trong nude ddi vói viéc sir dung vdn ODA 29 2.5. Ngudn va ddi tugng cùa ODA 29 2.5.1. Ngudn cùa ODA 29 2.5.2. Càc ddi tugng cùa ODA 31 2.6. Vai trd eùa ODA trong ngành GTVT 31 2.7. Nhiìng tàe ddng tich euc va nhùng han che trong cung càp va tiép nhàn ODA 323. Thuc trang thu hùt va su dung vòn ODA trong ngành GTVT Viet Namtrong thcri gian qua. He thòng quàn ly càc du àn ODA trong ngànhGTVT - Du àn mang luui giao thòng mién Trung (ADB5) 34 3.1. Thuc trang thu hùt va su dung vdn ODA nói chung. 34 3.2. Thuc trang thu hùt va su dung vdn ODA trong ngành GTVT. 37 3.2.1. Thu hùt ODA trong ngành GTVT 37 3.2.2. Tình hình su dung ODA trong ngành GTVT. 38 3.3. He thdng quàn ly càc du àn ODA ma bg GTVT dang àp dung - Dir àn Mang ludi giao thdng mién trung (ADB5) 39 3.3.1. Quy trình quàn ly dir àn ODA trong ngành GTVT 39
 • 3.3.2. He thdng quàn ly càc du àn ODA trong ngành GTVT 42 3.3.3. Qua trình hình thành va phàt trién cùa dir àn ADB5 43 a. Tdng quan ve dir àn ADB5 43 b. Qua trình hình thành va phàt trién 44 Ghuong 3: Gàc giài phàp Quàn tri du àn de nàng cao hieu qua du àn ADB5 nói riéng va càc du àn ODA trong ngành GTVT Viet Nam nói chung 61 1- Ghién luoc phàt trién GTVT dèn nam 2020 61 1.1. Quan diém va muc tiéu phàt trién 61 1.1.1 Quan diém phàt trién 61 1.1.2 Muc tiéu phàt trién 62 1.2. Chién lugc phàt trién mang ludi tdng thè 64 1.2.1 .Chién lugc phàt trién ké càu ha tàng giao thdng 64 1.2.2. Chién lugc phàt trién van tài 66 1.2.3. Chién lugc phàt trién GT dd thi va càc dàu mdi GT dd thi 66 1.2.4. Chién lugc phàt trién giao thdng ndng thdn 66 1.2.5. An toàn giao thdng va bào ve mdi trudng 672. Gàc giài phàp quàn tri du àn de nàng cao hieu qua du àn ADB5nói riéng va càc du àn ODA trong ngành GTVT nói chung 67 2.1. Hiéu qua cùa dir àn ODA - Du àn ADB5 67 2.1.1. Hiéu qua kinh té 68 2.1.2. Hieu qua xà boi 69 2.2. Càc giài phàp nàng cao hiéu qua du àn ADB5 va càc dir àn ODA trong ngành GTVT 72 2.2.1. Nhirng nhàn td ành hudng tdi viéc su dung hieu qua cùa dir àn ADB5 72 2.2.2. Nhijrng nguyén nhàn gay ra viéc han che hieu qua cùa du àn ADB5 72 2.2.3. Càc giài phàp nàng cao hieu qua dir àn ADB5 73 2.2.4. Nàng cao nàng lue Ban Quàn ly du àn 74 a. Phàn càp quàn ly du àn ADB5 74 b. Thuc trang va nhùng tdn tai trong he thdng quàn ly du àn 76 e. Càc giài phàp nàng cao nàng lue Ban QLDA 79 2.2.5. Càc giài phàp quàn tri dir àn nàng cao hiéu qua càc dir àn ODA cùa ngành GTVT 80Phàn Két luàn va kién nghj 33
 • DANH MUC BANG BIÈUBdns I ODA cam két thdi ky 1993 - 2005 35Bang 2 ODA ky két thdi ky 1993 - 2005 35Ban2 3 ODA giài ngàn thdi ky 1993 - 2005 36Bang 4 Co càu ODA theo ngành va lình vue giai doan 1993-2005 37Bàns 5 Càc td chuc tài trg cho xày dung két càu ha tàng GTVT VN giai doan 1993-2005 38Ban^ 6 Phàn bd ODA theo lình vue 39Bang 7 Chi tiét Tdng muc dàu tu dir àn ADB5 49Ban2 8 Dir toàn va ké hoach tài chinh 50Bang 9 Dir kién càc gói thàu xày làp giai doan 1 & 2 nhu sau; 54Bang IO Tdm tàt két qua dành già 69
 • MÒBÀU Xày dirng két càu ha tàng trong giao thdng vàn tài (GTVT) là mot vàn de càpbàch cùa càc nude dang phàt trién trén Thè Gidi. Giao thdng vàn tài phài ludn di trudcmot bude de tao dà cho phàt trién, tàng sue bàt cho nén Kinh té, tàng sue thu hùt vdn dàutu nude ngoài. Trén thuc té, viéc xày dung két càu ha tàng GTVT ddi hdi nhCrng khoàndàu tu rat Idn, do dd càc Qudc già dang phàt trién déu quan tàm dén viéc tìm kiém càcngudn vdn khàc nhau. De xày dung két càu ha tàng GTVT, ngoài viéc huy ddng càcngudn vdn trong nude, vdn tu Ngàn sàch nhà nude con phài tranh thù càc ngudn vdnnude ngoài nhu vdn Ho trg phàt trién chinh thùe (ODA), vdn dàu tu truc tiép nude ngoài(FDI). Trong dd, ngudn vdn ODA vói uu the là mot ngudn vdn tap trung Idn, chù yéudành cho nhCrng ITnh vue hét sùrc càn thiét cho tàng trudng va phàt trién kinh té nhu: Coso ha tàng kinh té (Giao thdng, nàng lugng, Ndng nghiép..), co sd ha tàng xà hdi (Giàodue, y té, xda ddi giàm nghèo..) dà va dang là ngudn vdn ho trg quy bau trong xày dungkét càu ha tàng ndi chung va viéc xày dung két càu ha tàng ngành GTVT Viet Nam ndiriéng. Viet Nam trong han 10 nam qua dà thuc hien chinh sàch ddi Ngoai md rdng, dadang bòa, da phuang hda, qua viéc thu hùt va su dung ngudn vdn ODA phue vu sunghiép phàt trién kinh té xà hdi trong dd ed viéc phàt trién co sd ha tàng GTVT dà datdugc nhijng két qua ed y nghTa quan trong. Dành già mot càch tdng thè han 10 nam qua Viet Nam da uu tién su dung ngudnlue này de hd trg phàt trién ha tàng KT-XH, gdp phàn tàng trudng kinh té va cài thièn ddisong Nhàn dàn. Vdn ODA dà làm thay ddi dàng ké bd mat cùa he thdng két càu ha tànggiao thdng, ddng gdp mot phàn quan trong cho su nghiép phàt trién kinh té, cdng nghiéphóa, hien dai hda dàt nude, hdi nhàp Qudc té va xoà ddi giàm nghèo cùa Viet Nam. Trong viéc thu hùt va quàn ly, su dung ngudn vdn ODA trong thdi gian qua connhiéu mat tdn tai, cà ve noi dung chuang trình dir àn, dén càc thù tue tiép nhàn, quàn lyva su dung. Dac biét trong ngành GTVT viéc thu hùt, quàn ly va su dung ngudn vdnODA de xày dung két càu ha tàng GTVT mac dù dà dat dugc mot sd két qua quan trong,nhung cQng con tdn tai nhiéu bàt càp, dac biét là trong viéc quàn ly càc du àn ODA vayuu dai de khdi pbuc he thdng co sd ha tàng GTVT. Thdng qua mot dir àn ODA dién hình trong ngành GTVT dd là du àn mang ludigiao thdng mién Trung vay vdn Ngàn bang phàt trién chàu A (Du àn ADB5), va su dungcàc ky nàng quàn tri du àn de nghién cuu va de ra càc giài phàp nàng cao hiéu qua dir àn
 • ADB5 ndi riéng va càc dir àn ODA trong ngành GTVT nói chung là rat càn thiét va càpbàch trong giai doan hién nay. Dd cung chinh là ly do chgn de tài "Mot sd giài phàp quàntrj dir àn de nàng cao hieu qua càc du àn ODA trong ngành GTVT - Tình hudng cu thèDir àn mang ludi giao thdng mién Trung vay vdn Ngàn hàng phàt trién chàu A (ADB5). De tài: " Mot sd giài phàp quàn tri du àn de nàng cao hieu qua càc dir àn ODAtrong ngành GTVT - Tình hudng cu thè Du àn mang ludi giao thdng mién Trung vay vdnngàn hàng phàt trién chàu A" dugc nghién cùru vdi muc dich nhàm: 1. Dành già thuc trang thu hùt va tình hình su dung vdn ODA trong ngành GTVT. 2. Càn cu* vào chién lugc phàt trién ngành GTVT dén nam 2020 va Ly thuyét veQuàn tri dir àn de de ra mot sd giài phàp nàng cao hiéu qua su dung càc dir àn ODA trongngành GTVT. De tài su dung phuang phàp thdng ké so sành, phuang phàp phàn tich tdng hgp,phuang phàp diéu tra khào sàt thuc tè, he thdng..vv. Trong qua trình thuc hién, ngoàiphàn md dàu va két luàn, noi dung cùa de tài dugc két càu nhu sau: • Phàn md dàu. • Chuang 1 : Mot sd vàn de ly luan va còng cu trong quàn trj dir àn dàu tu. • Chuang 2: Hien trang quàn tri càc du àn ODA cùa ngành GTVT Viet Nam trong thdi gian vùa qua thdng qua phàn tich hién trang du àn ADB5. • Chuang 3: Càc giài phàp quàn tri du àn de nàng cao hiéu qua càc du àn ODA trong ngành GTVT. • Phàn két luàn va kién nghì. Hién nay Viet Nam dang trong qua trình chuyén ddi nén kinh té de hdi nhàp QudcTé nén viéc thu hùt vdn trong nude hoac ngudn vdn nude ngoài de xày dung Két càu hatàng ngành GTVT là mot vàn de hét sue quan trong. Trudc yéu càu bue thiét phài phàttrién Két càu ha tàng GTVT de tao tién de cho tàng trudng kinh té thi viéc tàng cudngthu hùt va nàng cao hieu qua su dung vdn ODA là mot yéu càu bue thiét vdi ngànhGTVT trong giai doan hien nay. Hy vgng de tài này se gdp phàn nhd vào viéc nàng cao hieu qua su dung vdnODA trong ngành GTVT.Vi khà nàng ed han, thdi gian han che nèn chàc chàn khdng thè trành khdi nbCmg thiéusót, rat mong dugc su giùp dd eùa càc giàng vién trong khoa Quàn trj Kinh doanh - Daihoc Qudc già Ha Noi dac biét là thày giào TS. Ta Nggc Càu - giào vién hudng dan luànvàn de de tài hoàn thién han.
 • CHlTonVG 1 MOT SO VÀN DE LY LUÀN VA GÒNG GU TRONG QUÀN LY Dir ÀN DÀU TLT Dàu tir là hogt ddng bo vdn (vdn ed thè bang tièn, tài san hogc thùi gian lao ddng) de dat dugc muc dich sinh lai cùa chù dàu tu thdng qua hogt ddng dàu tu. Theo chiec nàng quàn tri vdn, dàu tu ed dàu tu truc tiép, dàu tu gian tiép. Theo tình chat sir dung vdn dàu tu co dàu tu phàt trién. Theo tinh chat dàu tu co dàu tu mai, dàu tu chièu sàu. Theo ngudn vdn ed: vàn trong nude va vdn nude ngoài. Trong phgm vi de tài càn nghién cini chi de càp dén mot sd vàn de ly luàn va cdng cu trong quàn ly du àn dàu tu. 1 TÓNG QUAN VE QUÀN LY DU ÀN DÀU TU": . 1.1. Khài niem du àn dàu tu: Cd nhiéu dinh nghTa khàc nhau ve du àn, nhung djnh nghia dugc nhiéu ngudidùng nhàt dd là: Du àn là chuoi càc su viéc tiép ndi dugc thuc hien trong khoàng thdigian gidi han, ngàn quy gidi han de dat dugc két qua duy nhàt dugc xàc dinh rd va làmthda man nhu càu cùa khàch hàng. Du àn dàu tu là du àn tao mdi md rdng hoac cài tao nhCrng ca sd vàt chat nhàtdinh nhàm dat dugc su tàng trudng ve sd lugng hoac duy tri, cài tién, nàng cao chatlugng san phàm hoac dich vu dugc thuc hién trén dia bàn cu thè, trong khoàng thdi gianxàc djnh. Du àn dàu tu bao gdm: - Du àn dàu tu xày dung cdng trình là du àn dàu tu lién quan dén viéc xày dungmdi, md rdng hoac cài tao nhùng cdng trình xày dung nhàm muc dich phàt trién duy tri,nàng cao chat lugng cdng trình hoac san phàm dich vu. - Dir àn dàu tu khàc là du àn dàu tu khdng thudc loai du àn dàu tu xày dung cdngtrình. Nhu vay, néu xét càc yéu td càu thành thi du àn dàu tu ed càc dac trung co bànsau: • Dir àn dàu tu ed muc dich, két qua xàc dinh - là két qua hay mot san phàm dugcmong dgi. Muc tiéu cùa dir àn thudng dugc xàc dinh dudi gdc do pham vi, lich trình, chiphi. • Dir àn dàu tu ed chu ky phàt trién riéng va ed thdi gian tdn tai hùu han. Dir àndàu tu cùng trai qua càc giai doan: hình thành, phàt trién, ed thdi diém bàt dàu va kétthuc.
 • • San phàm cùa dir àn dàu tu mang tinh don chièc. Khàc vdi qua trình san xuàtlién tue va gian doan, két qua ed dugc cùa du àn dàu tu khdng phài là san phàm san xuàthàng loat ma ed tinh khàc biét cao. San phàm va dich vu do du àn dem lai là duy nhàt. • Du àn dàu tu lién quan dén nhiéu ben va ed su tuang tàe phùc tap giùa càc bdphàn quàn ly chùc nàng vdi quàn ly du àn. Du àn nào cùng ed su tham già cùa nhiéu ben lién quan nhu Chù dàu tu, ngudi hudng thu du àn, càc nhà tu vàn, nhà thàu, càc co quanquàn ly nhà nude... • Dir àn dàu tu su dung nhièu ngudn lue khàc nhau, nhùng ngudn lue dd bao gdm:nhàn lue, càc td chùc, thiét bj, nguyén vat lieu va tién nghi khàc. • Tinh bàt djnh va do rùi ro cao. Hàu hét càc du àn déu ddi hdi quy md tién vdn,vàt tu va lao ddng rat Idn de thuc hién trong khoàng thdi gian nhàt djnh. Mat khàc, thdigian dàu tu va vàn hành kéo dai nén càc du àn dàu tu phàt trién thudng ed do rùi ro cao.1.2. Quàn ly du àn dàu tu: Quàn ly dir àn dàu tu là qua trình làp ké hoach, diéu phdi thdi gian, ngudn lue vagiàm sàt qua trình phàt trién cùa dir àn nhàm dàm bào cho du àn hoàn thành dùng thdihan trong pham vi ngàn sàch dugc duyét va dat dugc càc yéu càu dà djnh ve ky thuàt vachat lugng san phàm, dich vu bang nhùng phuang phàp va diéu kién tdt nhàt cho phép. Quàn ly dir àn dàu tu bao gdm 3 giai doan chù yéu, dò là viéc làp ké hoach, diéuphdi thuc hién ma noi dung chù yéu là quàn ly tién do thdi gian, chi phi va thuc hiéngiàm sàt. Càc cdng viéc dir àn nhàm dat dugc nhùng muc tiéu xàc djnh. - Lap ké hoach là giai doan xày dung muc tiéu, xàc dinh cdng viéc, du tinh ngudnlue càn thiét va là qua trình phàt trién mot ké hoach hành ddng thdng nhàt theo trình tulogie, ed thè bièu dien dudi dang càc so dd he thdng hoac theo càc phuang phàp lap kéhoach truyén thdng. - Diéu phdi thuc hién dir àn: Day là qua trình phàn phdi ngudn lue bao gdm tiènvdn, lao ddng, thiét bj va dac biét quan trgng là diéu phdi va quàn ly tién dd thdi gian. - Giàm sàt: Là qua trình theo ddi kiém tra tién trình du àn, phàn tich tình hìnhthuc hién. Càc giai doan cùa qua trình quàn ly du àn ed thè biéu dién thành mot chu trìnhnhu sau:
 • Làp ké hoach + Thiét lap muc tiéu + Dutfnh nguón lue + Xày dUng ké hoach Giàm sàt Diéu phdl thuc hién + Do luòng két qua + Bo tri trién dd thòi gian + So sành vói muc tiéu + Phàn phói nguón lue bào cao + Phói hcp càc hoat ddng + Giài quyét càc vàn de + Khuyén khich ddng vién Hình 1.1 Chu trình quàn ly du àn dàu tu - Muc tiéu cùa quàn ly dir àn dàu tu: Muc tiéu co bàn cùa quàn ly dir àn dàu tu ndi chung là hoàn thành càc cdng viécdu àn theo dùng yéu càu ky thuàt va chat lugng, trong pham vi ngàn sàch dugc duyét vatheo tién dd thdi gian ebo phép. Ba muc tiéu này ed quan he chat che vdi nhau ed thèbiéu dien theo cdng thùe: C = F (P,T,S) Trong dd: C - Chi phi P - Muc do hoàn thành cdng viéc T - Yéu td thdi gian S - Pham vi du àn Phuang trình trén cho thày chi phi là mot hàm cùa càc yéu td mùc dò hoàn thànhcòng viéc, thdi gian thuc hién va pham vi dir àn. Cùng vdi su phàt trién va yéu càu ngày càng cao, muc tiéu cùa du àn dàu tu cùngthay ddi theo ehiéu hudng già tàng ve lugng va thay ddi ve chat. Tu ba muc tiéu ban dàu(hay tam giàc muc tiéu) vdi su tham già cùa càc chù thè gdm Chù dàu tu, nhà thàu va nhàtu vàn dugc phàt trién thành ngù giàc muc tiéu vdi su tham già quàn ly cùa nhà nude.
 • Chi phi An Toàn Ve sinh1.3. Nói dung cùa quàn ly du àn dau tu: L3.L Quàn ly vi md va quàn ly vi md ddi v&i càc du àn dàu tu. • Quàn ly vT md vdi du àn: Là quàn ly nhà nude ddi vdi càc dir àn trong qua trìnhtrién khai du àn nhà nude ma dai dién là càc ca quan quàn ly nhà nude ve kinh té ludntheo ddi, djnh hudng va chi phdi hoat dòng cùa càc du àn nhàm dàm bào cho du àn ddnggdp tich cuc vào viéc phàt trién Kinh tè - Xà boi. Nhiuig cdng cu quàn ly vT mò bao gdmchinh sàch, ké hoach, quy hoach, nhu chinh sàch ve tài chinh, tién té, ti già, lai suàt,chinh sàch dàu tu, he thdng phàp luat... • Quàn ly vi md ddi vdi hoat ddng du àn: Là boat ddng cu thè cùa du àn bao gdm càc còng viéc làp ké hoach, diéu phòi,kiém soàt.. Qua trình quàn ly dugc thuc hién trong suòt càc giai doan, tu chuàn bi dàu tu, déngiai doan vàn hành càc két qua cùa dir àn. Trong tùng giai doan, tuy dòi tugng quàn ly cuthè ed khàc nhau nhung déu phài gàn lién vdi ba muc tiéu ca bàn cùa boat ddng quàn lydir àn là thdi gian, chi phi va két qua hoàn thành. L3.2. Lình vue quàn ly du àn dàu tu: Theo ddi tugng quàn ly, quàn ly du àn dàu tu bao gdm càc lình vue càn xem xétsau: - Làp ké hoach tdng quan: là qua trình td chùc dir àn theo mot trình tu logie, làviéc chi tiét hda càc muc tiéu cùa du àn thành nhùng cdng viéc cu thè va hoach dinh motchuang trình thuc hién nhùng cdng viéc dò nhàm dàm bào càc ITnh virc quàn ly khàc cùadu àn dà dugc két hgp mot càch chinh xàc va day dù.
 • - Quàn ly thdi gian: Là viéc làp ké hoach, phàn phòi va giàm sàt tién dò thdi gian nhàm dàm bào thdi han hoàn thành du àn. Nd chi rò moi cdng vice phài kéo dai bao làu, khi nào bàt dàu, khi nào két thùe va toàn bd du àn bao già sé hoàn thành. - Quàn ly chi phi: Là qua trình du toàn kinh phi, giàm sàt thuc hién chi phi theo tién do cho tùng còng viéc va toàn bg dir àn là viéc td chùc phàn tich sd liéu bào cào nhùng thdng tin ve ehi phi. - Quàn ly chat lugng: là qua trình trién khai giàm sàt nhùng tiéu chuàn chat lugng cho vice thuc hien du àn, dàm bào chat lugng san phàm du àn phài dàp ùng yéu càu cùa chù dàu tu. - Quàn ly nhàn lue: là qua trình dàm bào càc ddng thòng tin thdng sudt mot càch nhanh nhàt, chinh xàc giùa càc thành vién du àn va vdi càc càp quàn ly. - Quàn ly rùi ro: là viéc nhàn dién càc nhàn td rùi ro cùa du àn, lugng hoà mùc do rùi ro va ed ké hoach ddi phd cQng nhu quàn ly tùng loai rùi ro. - Quàn ly hgp ddng va boat ddng mua bàn: là qua trình lira chgn nhà cung càp hàng hóa va dich vu, thuang lugng ky két va quàn ly càc hgp ddng càn thiét cho du àn. L3.3. Quàn ly theo chu ky du àn Chu ky du àn xàc dinh theo thdi diém bàt dàu, thdi han thuc hien du àn va thdidiém két thuc du àn. Nò IL/C Ket thuc du" àn Thòi gian - Giai doan xày dung y tudng du àn là viéc xàc djnh bue tranh toàn cành ve muctiéu, két qua eudi cùng va phuang phàp thuc hién két qua dd. - Giai doan phàt trién: là phàt trién giài phàp de xuàt ma noi dung eùa nd taptrung vào cdng tàe thiét ké va lap ké hoach. - Giai doan thuc hién: là giai doan quàn ly dir àn, thuc hien nhùng giài phàp da dera.
 • - Giai doan két thùe: Trong giai doan két thùe chu ky du àn càn thuc hien nhùng còng viéc con lai nhuhoàn thành san phàm, bàn giao còng trình va nhùng tài liéu lién quan, dành già du àn.2. MÒ HÌNH TÓ CHÙC, CÀC NHÀ QUÀN LY DU ÀN VA CÀC BEN THAM GIÀDU" ÀN.2.1. Càc mò hình tò chùc du àn dàu tu Càn cu vào yéu càu cùa dir àn ed thè chia hình thùe td chùc quàn ly dir àn thànhhai nhdm chinh. Ddi vdi boat ddng dàu tu cùa nhà nude là hình thùe Tu vàn quàn ly duàn (gdm md hình chù dàu tu truc tiép quàn ly dir àn, chù nhiém diéu hành du àn, chìakhda trao tay). Ddi vdi boat ddng dàu tu trong co quan chuyén tràch quàn ly dir àn dàu tu vadoanh nghiép, càn cu vào diém hình thành, vai trò va tràch nhiém cùa ban quàn ly du ànthi mò hình tò chùc quàn ly du àn dugc chia thành: Tò chùc quàn ly dir àn theo chùcnàng, tò chùc chuyén tràch quàn ly dir àn, tò chùc quàn ly dir àn theo ma tran. Sau day là tùng loai hình tò chùc cu thè. 2.1.1. Md hình chù dàu tu truc tiép quàn ly du àn Mò hình chù dàu tu truc tiép quàn ly dir àn là mò hình tò chùc quàn ly dir àn machù dàu tu hoac tu thuc hién dir àn, hoac chù dàu tu lap ra ban quàn ly du àn de quàn lyviéc thuc hién càc còng viéc dir àn theo ùy quyén. Mò hình tò chùc " Chù dàu tu truc tiép quàn ly dir àn" dugc thè hién theo so dosau (Hình 2.1) Chù dàu tu Co bò mày dù nàng lue Chù dau tu làp ra Ban quàn ly Ti/thi/c hién duàn TochùcthLfc T 6 chirc thuc T 6 chircthuc hién Diiàn 1 hién Duàn 2 hién Duàn 3 Hình 2.1: Mò hình tó chuc " Ghù dàu tu truc tiép quàn ly du àn" 8
 • Hình thùe chù dàu tu tu thuc hién thudng dugc àp dung cho càc du àn ed quy md,ky thuàt don giàn ddng thdi chù dàu tu ed dù nàng lue, chuyén mdn, kinh nghiém dequàn ly du àn. Trong trudng hgp chù dàu tu thành làp Ban quàn ly du àn thi Ban quàn ly dir ànphài chju tràch nhiém trudc phàp luat va chù dàu tu ve nhiém vu va quyén han dugcgiao. 2.1.2. Md hình chù nhiem diéu hành du àn Md hình td chùc "Chù nhiém diéu hành dir àn" là hình thuc td chùc quàn ly trongdd chù dàu tu giao cho ban quàn ly du àn chuyén ngành hoac thué mot td chùc tu vànquàn ly ed dù diéu kién nàng lue chuyén mdn phù hgp vdi quy md, tinh chat cùa du ànlàm Chù nhiém diéu hành du àn quàn ly viéc thuc hién du àn. Mgi quyét djnh cùa chùdàu tu lién quan dèn qua trình thuc hién du àn sé dugc trién khai thdng qua td chùc tuvàn quàn ly dir àn hoac Ban quàn ly du àn. Md hình td chùc này thudng dugc àp dung cho càc du àn ed quy md lón, tinh chatky thuàt phùc tap. Md hình chù nhiém diéu hành du àn ed dang (Hình 2.2) Chù dàu tu Chù nhiém diéu hành duàn Td chufc thuc Td chufc thuc hién duàn 1 hién duàn 2 Thué nhà Thué nhà Thué tuvàn thau A thàu B Hình 2.2 - Md hình chù nhiém diéu hành du àn 2.1.3. Md hình chìa khda trao tay Md hình "Chìa khda trao tay" là md hình td chùc trong dd Ban quàn ly du ànkhdng chi là dai dién toàn quyén cùa Chù dàu tu, chù dir àn ma cdn là "chù" cùa dir àn. Hình thùe này cho phép td chuc dàu thàu lira chgn Tdng thàu de thuc hién toàn bdduàn 9
 • Mò hình tò chùc dang " Chìa khóa trao tay" nhu sau (Hình 2.3) Chù dàu tu* Tó chùc dau thàu tuyén chon Tdng thàu thuc hién toàn bo duàn Thué lai Thàu phu A Thàu phu B Hình 2.3 - Mó hình tò chùc dang " Chìa khóa trao tay" 2.1.4. Mó hình td chirc quàn ly du àn theo chùc nàng. Mò hình td chùc chuyén tràch quàn ly du àn là hình thùe td chùc quàn ly ma càcthành vién ban quàn ly du àn dugc diéu ddng tam thdi tu càc phdng chùc nàng khàc nhaudén vàn thudc quyén quàn ly cùa càc phdng chùc nàng nhung lai dugc dàm nhàn phànviéc chuyén mdn cùa mình trong qua trình quàn ly diéu hành dir àn. Md hình quàn ly theo chùc nàng ed mot sd uu diém sau: - Giàm bdt su trùng làp va chdng chéo giùa càc bd phàn - Mang lai Igi ieh tu viéc chuyén mdn hda - Chia sé dugc kinh nghiém va kién thùe. Nhugc diém cùa md hình này là: - Cd su tàch biét giùa càc bg phàn - Càu trùc hình cày làm cham qua trình ra quyét dinh - Càc bd phàn dd Idi cho nhau trong trudng hgp dir àn thàt bai - Thiéu su chàm sde khàch hàng. 2.1.5. Md hình td chùc chuyén tràch quàn ly du àn Md hình td chùc chuyén tràch quàn ly du àn là hình thùe td chùc quàn ly ma càcthành vién Ban quàn ly dir àn hoàn toàn tàch khdi càc phdng chùc nàng chuyén mdn.Chuyén tràch thuc hién quàn ly diéu hành du àn theo yéu càu dugc giao. 10
 • Md hình td chùc chuyén tràch ed nhùng uu diém sau: - Quàn tri tap trung - Giàm ddc du àn ed toàn quyén quyét djnh ddi vdi du àn va ddi du àn - Chàm sdc khàch hàng tdt han Tuy nhién, md hình td chùc dang chuyén tràch du àn cùng ed nhùng nhugc diém: -Khdng tdi uu ve chi phi - Cd khà nàng nhiéu boat ddng lap di lap lai d càc dir àn khàc nhau. - Khd khan trong viéc trao ddi kinh nghiém, chia sé kién thùe, ky nàng giùa càcdòi dir àn - Tdn tai vàn de bd tri lai cdng viéc sau mdi du àn. 2.1.6. Mó hình td chùc quàn ly du àn theo kiéu ma tran Loai hình td chùc quàn ly dir àn dang ma tran là su két hgp giùa md hình td chùcquàn ly du àn theo chùc nàng va md hình td chùc quàn ly chuyén tràch dir àn. Mò hình tò chùc quàn ly du àn theo ma tran ed nhùng uu diém sau: - Su dung hiéu qua càc ngudn lue cùa td chùc - Cd chuyén già gidi cho mgi dir àn - Chuyén giao kién thùe, ky nàng va chia sé kinh nghiém tdt han - Giao tiép tdt han trong noi bg cdng ty - Chàm sdc khàch hàng tdt han. Tuy nhién mò hình td chùc quàn ly du àn theo ma tran cùng ed nhùng nhugcdiém: - Tdn tai tinh phùc tap cùa mdi quan he da kènh - Càn co su càn bang quyén lue giùa giàm ddc du àn va càc trudng bd phàn.2.2. Càc nhà quàn ly du àn, càc ben tham già du àn. Ddi ngù dir àn ly tudng là ddi ngù ed thè hoàn thành dugc muc tiéu dir àn de ratrong thdi gian nhàt dinh trong dd moi thành vìén déu ed thè phàt huy hét nàng lue cànhàn trong su phàt trién chung cùa ddi ngù. Ddi ngù du àn ma giàm ddc du àn là hatnhàn xoay quanh là Ddi dir àn. 2.2.1. Giàm ddc duàn Dir àn là mot chudi nhiém vu mang tinh mot làn dugc phdi hgp vdi nhau de thuchien muc tiéu dac biét nào dd dudi su ràng bude eùa nhu càu khàch hàng va nguòn vòndà djnh. Mòi mot dir àn déu ed mot muc tiéu va he thdng muc tiéu thdng nhàt. Theonguyèn ly co bàn cùa quàn ly hgc thi càn phài làp nén mot ngudi phu tràch, nhu vay mdied thè dàm bào thuc hién muc tiéu du àn mot càch ed hiéu qua. Ngudi phu tràch này ggilà Giàm ddc dir àn, là ngudi quàn ly da àn, chiù tràch nhiém lành dao nhdm cdng tàe dehoàn thành muc tiéu cùa du àn. 11
 • Giàm ddc du àn ed tràch nhiém: • Tràch nhiém làp ké hoach: Phài xàc djnh dugc muc tiéu cùa dir àn, thdng nhàtmuc tiéu vdi khàch hàng, trao ddi muc tiéu vdi ddi du àn, cùng ddi du àn làp ké hoachcùng khàch hàng nghién cùu lai bàn ké hoach, thiét làp he thòng thòng tin trong dòi duàn. • Tràch nhiém ve tò chùc: Xàc dinh va trién khai còng viéc cho càc thành vién dgidir àn, thào luàn va ky két hgp dòng vdi càc nhà thàu phu, tao ra mòi trudng làm viéc vacòng tàe. • Tràch nhiém ve kiém soàt: Thu thap thdng tin ve chat lugng, tién do, chi phithdng qua he thdng thdng tin dugc xày dung. So sành tién do thuc té vói ké hoach, dua rahién phàp xù ly, thdng bào, chi dao dgi du àn thuc hién càc sua dòi này. Giàm dòc dir àn phài ed càc ky nàng: - Càc ky nàng su dung cdng cu quàn trj du àn dd là: càc ky nàng xàc dinh muctiéu du àn, lap ké hoach, xày dung WBS/ ma tran tràch nhiém, xày dung so dd mangCPM/PERT/GANTT, truyén thdng trong dir àn, quàn tri rùi ro du àn. - Càc ky nàng khàc: Giàm ddc du àn con phài ed càc ky nàng khàc là: Lành dao phàt trién con ngudi,giao tiép, quan he vdi cà nhàn, thuyét phue, ùy quyén, giài quyét càc vàn de, quàn ly thdigian. Càc td chat càn ed cùa giàm ddc dir àn: Tinh trung thuc, ed sue thuyét phue, kiénquyét va quyét doan, cdi md de gàn gùi, ed tu duy he thdng, tinh té, nhay càm, chiù dugcàp lue. Cd thè két luàn mot càch chung nhàt ngudi Giàm ddc dir àn là huàn luyén vién, lànhac trudng vdi tràch nhiém là dàm bào khàch hàng bài long, cdng viéc hoàn thành edchat lugng, khdng vugt ngàn sàch, dùng thdi han. 2.2.2. Ddi duàn Thdng thudng mot cà nhàn rat khd hoàn thành dugc cdng viéc nhung néu ed suphdi hgp cùa cà mot dgi ngù thi co thè de dàng hoàn thành cdng viéc dd. Dgi ngù d daygdm càc thành vién cùa càc chuyén mòn khàc nhau tap trung lai hình thành nén sue manhcùa dòi ngù, Dgi ngù du àn cùng vay. Su thành còng cùa dir àn dugc quyét dinh d suemanh két hgp giùa càc thành vién ma ddi ngù lira chgn vói ngudi lành dao dir àn va càcnhàn vién ky thuat chuyén ngành ed nàng lue va trình do cao. Diéu này là nhàn tò chinhquyét djnh su thành còng cùa dir àn. Dòi du àn là tap hgp càc cà nhàn làm viéc, còng tàe, phu thuòc làn nhau nhàm datdugc muc tiéu chung. 12
 • Làm viéc nhdm là su nd lue cdng tàe cùa càc thành vién trong nhdm nhàm datdugc muc tiéu chung cùa nhdm. Ddi dir àn dugc thành làp de thuc hién mot dir àn. Su tòn tai cùa dòi gàn lién vdithuc hien dir àn. Su thành cdng cùa dir àn phu thudc vào hiéu qua làm viéc cùa ddi. (1). Su phàt trién va tinh hiéu qua cùa dgi du àn Qua trình phàt trién cùa ddi du àn trai qua càc giai doan: Hình thành -> Sdng gió -> Chuàn hda -> Thè hién a- Giai doan hình thành: Qua trình chuyén ddi tu mot cà nhàn thành thành viéncùa nhdm. Giai doan này tàm ly cùa càc thành vién là bào hùng, ehd dgi, bàn khoàn, nghingai...vì vay vai trò cùa Giàm ddc du àn lue này là djnh huóng, xày dung càu trùc cùanhóm, lòi kéo moi thành vién tham già vào viéc làp ké hoach. b- Giai doan sdng gid: Giai doan này muc tiéu eùa du àn da rÒ ràng, càc thànhvién cùa nhdm du àn bàt dàu àp dung càc ky nàng vào viéc thuc hién càc nhiém vu dugcgiao. Khi bàt dàu làm viéc mùc do khdng hai long tàng dàn vi bi phu thudc vào Giàm dòcdu àn. Màu thuan này sinh, càng thàng, tue giàn tham chi ed thài do thù dich. Vai trò cùaGiàm ddc dir àn lue này phài giàm bót chi thj, giài quyét vàn de, trao quyén, thàu hiéu vaho trg. e- Giai doan chuàn hoà: Giai doan này càc quan he di vào né nép, càc màu thuàndugc giài quyét, càc quy trình dugc hoàn thién, su gàn két phàt trién. Moi thành vién déuchàn thành, hoà nhàp, ho trg, chia sé. Vai trò cùa Giàm dòc dir àn lue này phài giàm thiéucàc menh lenh, tàng cudng hd trg, cdng nhàn su ddng gdp cùa mdi thành vién. d- Giai doan thè hien: Giai doan này mùc dd cam két cao, thiét tha vdi muc tiéucùa du àn, biéu hién trong nhdm là doàn két, tu bào, hd trg, trao quyén toàn dien. Vai tròcùa Giàm ddc du àn giai doan này là giao tràch nhiém va uy quyén, tàp trung chinh vàongàn quy, thdi han, chat lugng..va phàt trién con ngudi. (2). Hiéu qua cùa dgi du àn va càc rào càn ành hudng dén hiéu qua. a- Hiéu qua cùa ddi dir àn: Tinh hieu qua cùa ddi dir àn dugc thè hien qua: Hiéu biét rd ràng ve muc tiéu cùadu àn, ky vgng va tràch nhiém cu thè rò ràng ddi vdi tùng thành vién ddi dir àn, huóngtai két qua, hgp tàe va cdng tàe, do tin tudng cao. b- Rào càn ành hudng dén hiéu qua cùa ddi du àn: Nhùng vàn de trd thành rào càn ành hudng dèn hiéu qua eùa dgi du àn là: Muctiéu khdng ro ràng, map md ve vai trò tràch nhiém, thiéu mach lac ve càu trùc du àn,thiéu su cam két, nàng lue lành dao kém, thay dòi thành vién trong nhdm dir àn, càc hànhvi thiéu tinh thàn xày dung. (3). Xày dung ddi dir àn va td chùc ddi làm viéc: 13
 • Là qua trình phàt trién mot nhóm càc cà nhàn thành mot tàp thè gàn két de dat dugc muc tiéu cùa du àn. Mudn xày dung ddi dir àn va td chùc ddi làm viéc thành tàp thè gàn két de dat dugc muc tiéu cùa dir àn càn phài: - Xày dung tràch nhiém cùa Giàm ddc du àn va mgi thành vién - Phài gap gd trò chuyén thudng xuyén - Su dung vàn phòng mot phdng - Tò chùc càc su kién eùa du àn - Tò chùc hgp nhóm du àn - Giài quyét càc hành vi thiéu xày dung - Phài thay cà nhàn ddc lap, chuyén mdn hoà, quyén lue àp dat, quan liéu bangtinh tàp thè, su da dang ve chuyén mdn còng viéc, bò sung, ho trg, chia sé vói nhau, tuchù, giao quyén, phàn ùng nhanh. (4). Màu thuàn trong du àn: Màu thuàn trong dir àn là khòng trành khdi va càn tàn dung Igi ich cùa nò. Nguòn gdc cùa màu thuàn là: - Quan diém khàc nhau ve viéc càn làm va càch làm ve phàn bd ngudn lue, Ijeh biéu, chi phi va càc uu tién, càc vàn de ve td chùc, khàc biét ve tinh càch. Càch giài quyét màu thuàn: Cd càc càch giài quyét là: Làng trành hoac rùt lui, ganh dua hoac cuong ép, hdagiài hoac thoà hiép, hay cdng tàe cùng giài quyét vàn de. 2.2.3. Càc ben tham già duàn: Viéc thuc hién mdi dir àn déu ed su tham già cùa nhiéu ben dd là nhà dàu tu/Tàitrg cho du àn càc td chùc/eà nhàn ed mdi quan tàm hoac nhàn dugc Igi ieh tu thành còngcùa dir àn. Dac biét dòi vói du àn dàu tu, càc ben tham già vào hai qua trình quàn ly cùadu àn dd là: Quàn ly vT md cùa du àn: VT md eùa dir àn dugc thuc hién bòi càc ca quan quàn ly nhà nuóc ve Quàn lydàu tu xày dung, dd là càc Bg Xày dung, Bg Ké hoach va Dàu tu, Bd Tài chinh, va Bdchù quàn dir àn. Nhiém vu cùa càc co quan tham già quàn ly vT md dugc quy djnh cu thètrong he thdng luat phàp ve Quàn ly dàu tu va xày dung. Quàn ly vi md cùa du àn dàu tu: Là qua trình thuc hién du àn vdi càc ben tham già trong qua trình thuc hién du ànlà Chù dàu tu, Ban quàn ly du àn (Dai dien chù dàu tu), Tu vàn (TV lap du àn, TV GS thicòng va càc tu vàn khàc theo dac diém cùa tùng loai dir àn dàu tu) va ngudi tiép nhàn duàn. Nhiém vu cùa càc ben tham già trong qua trình thuc hién du àn cùng dugc quydjnh trong luat phàp ve quàn ly dàu tu va xày dung hién hành. 14
 • De càc ben tham già vào dir àn làm tdt chùc nàng cùa mình thi viéc hoàn thién hethdng luat phàp ve quàn ly dàu tu va xày dung là mot yéu càu càp thiét. Ngoài ra ddi vói càc dir àn dàu tu ODA con ed cà su tham già truc tiép cùa nhà tàitrg vào toàn bd qua trình du àn. 3. NÓI DUNG CO BÀN CÙA QUÀN LY DU" ÀN DÀU TU. 3.1. Làp ké hoach du àn Làp ké hoach du àn là mot trong nhùng chùc nàng quan trgng nhàt cùa cdng tàequàn ly dir àn. Cdng tàe làp ké hoach dir àn bao gdm nhiéu noi dung. Tu viéc làp kéhoach tdng thè du àn dén nhùng ké hoach chi tiét, tu ké hoach huy ddng vdn, phàn phòivòn va càc nguòn lue càn thiét cho du àn dén ké hoach quàn ly chi phi, quàn ly tiéndò..vv. Phuang phàp làp ké hoach du àn rat da dang, ngoài nhùng phuang phàp chungdugc àp dung de làp ké hoach trong nhièu ITnh vue thi quàn ly du àn con co nhùngphuang phàp dac thù nhu phuang phàp PERT/CPM, phuang phàp biéu dò GANTT,phuang phàp chia nhò còng viéc. Sau day là mot so noi dung ca bàn cùa còng tàe làp ké hoach du àn. 3.1.1. Khài niemy phàn loai va tàe dung cùa lap ké hoach • Khài niém: Làp ké hoach dir àn là viéc làp tién dò, tò chùc du àn theo mot trìnhtu logie, xàc djnh muc tiéu va càc phuang phàp de dat dugc muc tiéu eùa dir àn, dir tinhnhùng còng viéc càn làm, nguòn lue thuc hien va thdi gian làm nhùng cdng vìéc dd,nhàm hoàn thành tdt muc tiéu dà xàc dinh cùa du àn. Lap ké hoach dir àn là tién hành chitiét hda nhùng muc tiéu cùa dir àn thành nhùng cdng viéc cu the va hoach dinh mdtchuang trình bien phàp de thuc hién càc cdng viéc dò. • Phàn loai: Ké hoach du àn bao gdm nhiéu loai ké hoach nhu ké hoach tdng thè ve dir àn, kéhoach tién do, ké hoach ngàn sàch, ké hoach phàn phdi ngudn lue, ké hoach quàn ly chatlugng,..w. • Tàe dung: Làp ké hoach giù vi tri quan trgng trong còng tàe quàn ly du àn. Kéhoach dir àn ed tàe dung: - Làm co sd tuyén dung, dào tao, bò tri nhàn lue cho dir àn - Làm càn cu de du toàn ngàn sàch cùng nhu chi phi cho tùng còng viéc cùa duàn - Ké hoach du àn là co sd de càc nhà quàn ly, diéu phdi ngudn lue va quàn ly tièndò càc còng viéc cùa du àn - Lap ké hoach du àn chinh xàc ed tàe dung giàm thiéu mùc do rùi ro eùa du àn,trành dugc tình trang khdng khà thi làng phi ngudn lue eùa du àn 15
 • - Là càn cu de kiém tra giàm sàt, dành già tién trình thuc hién du àn ve càc matthdi gian, chi phi, chat lugng. 3.1.2. Qua trình lap ki hoach duàn Làp ké hoach du àn là mot qua trình gdm càc bude sau: (1). Xàc làp muc tiéu du àn: Qua trình làp ké hoach bàt dàu bang viéc làp muc tiéu cu thè cùa du àn, nhùngmuc tiéu này phàn ành rò: - Khi nào du àn bàt dàu va khi nào dugc hoành thành - Mùc ehi phi du toàn - Càc két qua càn dat dugc De xàc làp chinh xàc muc tiéu dir àn càn thuc hién càc bude sau: • Tuyén bò muc tiéu: Liét ké nhùng mòc thdi gian quan trgng trong khudn khdthdi gian hoàn thành du àn. Bd nhiém nhùng cà nhàn hoac bd phàn ed tràch nhiém dethuc hién dir àn. Hg ed thè là nhùng nhàn tò rat quan trgng de thuc hién thành còng duàn, càn dugc lira chgn sdm trong giai doan làp ké hoach. (2). Phàt trién ké hoach: Trong giai doan phàt trién ké hoach tién hành xàc djnh càc nhiém vu chinh dethuc hién muc tiéu. Noi dung giai doan phàt trién ké hoach bao gdm mot so còng viécnhu lap danh muc va ma hóa còng viéc du àn. Trình bay sa dò phàn nhò còng viéc(WBS) trong dd WBS là nhiém vu quan trgng nhàt. • Làp danh muc va ma hoà cdng viéc: Bude dàu tién trong cdng viéc phàt trién kéhoach là xàc dinh va làp danh muc càc cdng viéc càn phài dugc thuc hién de hoàn thànhdu àn, sau dd ma hoà càc cdng viéc này. • Phàt trién co càu chia nhd cdng viéc (WBS): WBS là viéc phàn chia càc cdng viéc cùa du àn thành nhùng phàn viéc nhd hande de kiém soàt va quàn ly. (3). Xày dung so dò ké hoach dir àn Sau khi xàc djnh quan he va thù tu trudc sau giùa càc cdng viéc du àn, càn phàilap mot so dd ké hoach de phàn ành quan he logie giùa càc cdng viéc. Cd hai phuangphàp chù yéu de thiét làp so dd ké hoach là phuang phàp so dd theo thù tu va phuangphàp làp sa dd theo mùi tén. (4). Lap lich trình thuc hién du àn: Là mot ké hoach tièn do so bd chi rò khi nào càc cdng viéc bàt dàu, khi nào càccdng viéc két thùe, do dai thdi gian thuc hién tùng cdng viéc va nhùng móc thdi gianquan trgng. Yéu càu này ed thè thuc hìén bang biéu do GANTT. 16
 • (5). Dir toàn kinh phi va phàn bd nguòn lue cho mdi cdng viéc ké hoach. De làp ké hoach du àn tdng thè càn dir toàn chi phi cho tùng cdng viéc va tùngkhoàn muc cùng nhu dir tinh nhùng ngudn lue càn thiét khàc nhu lao ddng, mày mócthiét bi... Thuc chat day là boat ddng làp ké hoach ngàn sàch dir àn gàn lién vói viéc lapIjch trình thuc hién du àn truóc dò. (6). Chuàn bj bào cào va két thùe du àn Bào cào tién dò, thdi gian, chi phi là nhàm kiém soàt ké hoach tu thdi gian cùngnhu du toàn chi phi. Chuàn bi tdt he thdng bào cào kiém tra giàm sàt là mot trong nhùngkhàu càn thiét de thuc hien thành còng ké hoach du àn.3.2. Quàn ly thòi gian va tién do du àn. Quàn ly thdi gian va tién do du àn là qua trình quàn ly bao gdm viéc thiét lapmang còng viéc, xàc dinh thdi gian thuc hien tùng cdng viéc cùng nhu toàn bd du àn vaquàn ly tièn trình thuc hién càc cdng viéc du àn trén ca sd càc ngudn lue cho phép vanhùng yéu càu ve chat lugng dà djnh. Muc tiéu cùa quàn ly thdi gian là làm sao de dir àn hoàn thành dùng thdi hantrong pham vi ngàn sàch va ngudn lue cho phép, dàp ùng nhùng yéu càu dà dinh ve chatlugng. Quàn ly thdi gian là co so de giàm sàt ehi phi cùng nhu càc ngudn lue khàc càncho còng viéc dir àn. *• De quàn ly thdi gian va tién do dir àn ngudi ta thudng su dung nhùng ky thuàt cobàn là ky thuàt tdng quan va dành già du àn (PERT) va phuang phàp dudng gang (CPM).Cà hai phuang phàp déu ed chung càc bude co bàn sau: (1) Xàc dinh càc cdng vìéc (nhiém vu) càn thuc hien cùa du àn (2) Xàc dinh mdi quan he va trình tu thuc hién càc cdng viéc (3) Ve sa dò mang cdng viéc (4) Tinh toàn thdi gian va chi phi uóc tinh cho tùng cdng viéc du àn. (5) Xàc dinh thdi gian du trù cùa càc cdng viéc (6) Xàc djnh dudng gang.3.3. Phàn phoi nguòn lue cùa duàn. Ngudn lue cùa dir àn bao gdm tién vdn, lao ddng, mày móc, thiét bj, nguyén vàtlieu, tién nghi, vi tri va khdng gian làm viéc. De quàn ly va su dung ed hieu qua ngudnlue này, sau khi càc cdng viéc dà dugc phàn chia theo tùng gói, càn bg quàn ly du àn cànphài làp ké hoach su dung ngudn lue eùa dir àn, tue là xàc dinh trình tu, qua trình thuchién càc cdng viéc cùa du àn vói nguón lue ed thè ed de thuc hién dir àn theo trình tusong song/ddng thdi hoac thuc hién tuàn tu. 17
 • Ky thuàt xày dung mang cdng viéc PERT/CPM va biéu dd GANTT là nhùngphuang phàp ca bàn de làp ké hoach su dung ngudn nhàn lue.3.4. Du toàn ngàn sàch va quàn ly chi phi du àn Chi phi du àn ndi chung dugc tinh khi xày dung de xuàt dir àn. Ddi vói du àn dàutu xày dung ké hoach chi phi dir àn dugc xàc dinh trong dir àn dàu tu. Tdng du toàn cùatoàn du àn do càc don vi tu vàn thiét ké làp dira trén két qua dàu thàu thi cdng xày làp,cung càp vàt tu, thiét bj va dich vu ky thuàt. Diéu quan trgng trong quàn ly chi phi du ànlà phài theo dòi chi phi thuc tè va hiéu qua cdng viéc de dàm bào mgi boat ddng cùa duàn dién ra theo dùng du toàn ngàn sàch. Càn theo dòi djnh ky mot sd tham sd trong thdigian du àn nhu chi phi thuc té cdng don tinh tu khi du àn bàt dàu, già tri thu dugc còngdòn cùa phàn còng viéc dà hoàn thành va chi phi dir toàn còng dòn theo ké hoach se ehitiéu dira trén lich trién khai dir àn. Quy trình làp ngàn sàeh du àn gòm 2 bude, buóe thù nhàt du toàn chi phi cùa diràn dugc phàn bò cho càc còng viéc khàc nhau trong càu trùc phàn bò còng viéc dir àn.Buóe tiép theo phàn bò ngàn sàch cho tùng còng viéc theo giai doan trong còng viéc quadò giùp xàc djnh dugc tòng chi phi phài phàn bò tai mot thdi diém bàt ky. Tinh tdng chi phi du toàn tu khi bàt dàu dén tai mot thdi diém bàt ky ggi là tdngchi phi du toàn cdng don. Chi phi dir toàn cdng ddn se dugc su dung de phàn tich hiéuqua kinh té cùa dir àn tai bàt ky thdi diém nào cùa du àn. Ngoài ra càn theo dòi già tri thudugc cùa cdng vice dà hoàn thành. De xàc djnh già tri thu dugc cùa còng viéc dà hoàn thành càn phài thu thap so liéuve ty le phàn tram hoàn thành. Sau dò so sành két qua thu dugc vói chi phi du toàn còngdòn va chi phi thuc tè còng dòn. De quàn ly chi phi du toàn ta càn su dung mot so chi tiéu khàc nhu: - Chi sd hiéu qua cùa chi phi (CPI). Chi so này dugc tinh bang phuang phàp chiagià tri thu dugc còng dòn cho chi phi thuc té còng dòn. Chi so này là thudc do hiéu quachi phi ma dir àn dang thuc hién. - Phuang sai chi phi (CV): là su chénh lech già tri thu dugc cdng ddn cùa cdngviéc da hoàn thành va chi phi thuc tè cdng ddn. - Chi phi dir bào khi hoàn thành (FCAC) cho phép ta du bào két qua chi phi cùadu àn khi hoàn thành. De kiém soàt chi phi ta phài phàn tich hiéu qua ehi phi de xàc djnh nhùng cdngvice nào càn phài diéu chinh va quyét dmh hành ddng diéu chinh cu thè nhu thè nào, diéu 18
 • chinh ké hoach dir àn bao gdm dir tinh chi phi va thdi gian de phù hgp vdi hành ddng sua loi dir tinh. Cuòi cùng ta phài quàn ly ké hoach giài ngàn cùa dir àn. Quàn ly ké hoach giàingàn bao gòm viéc dàm bào càc khoàn thanh toàn day dù cùa dir àn dùng tién dò theoquy djnh.3.5. Quàn ly chat luong du àn Quàn ly chat lugng dir àn là tàp hgp càc boat dòng eùa chùc nàng quàn ly, là motqua trình nhàm dàm bào cho du àn thda man tdt nhàt càc yéu càu va muc tiéu de ra. Quànly chat lugng du àn bao gdm viéc xàc dinh càc chinh sàch chat lugng, muc tiéu tràchnhiém va viéc thuc hién chung thdng qua càc boat ddng làp ké hoach chat lugng, kiém soàt va bào dàm chat lugng trong he thdng. Làp ké hoach chat lugng dir àn: là viéc xàc djnh càc tiéu chuàn chat lugng cho duàn va xàc dinh càc phuang thùe de dat càc tiéu chuàn dd. Lap ké hoach chat lugng du ànlà mot bd phàn quan trgng cùa qua trình làp ké hoach se dugc thuc hién thudng xuyén vasong hành vdi nhiéu loai ké hoach khàc. Làp ké hoach chat lugng cho phép dàm bào chatlugng cho toàn du àn khai thàe hiéu qua càc ngudn lue, giàm chi phi lién quan. Noi dung ca bàn cùa cdng tàe lap ké hoach chat lugng du àn bao gdm: • Xày dung chuang trình, chinh sàch va ké hoach hda chat lugng • Xàc dinh nhùng yéu càu chat lugng phài dat tdi trong tùng thdi ky, tùng giaidoan cùa qua trình thuc hien du àn • Phàn tich tàe ddng cùa càc nhàn td ành hudng dén chat lugng dir àn, chi raphuang hudng, ké hoach cu thè, xày dung càc bien phàp de thuc hién thành cdng kéhoach chat lugng. Dàm bào chat lugng dir àn: là tàt cà càc boat ddng ed ké hoach va he thdng dugcthuc hién trong pham vi he thdng chat lugng nhàm dàm bào du àn se thda man càc tiéuchuàn chat lugng tuang ùng. Dàm bào chat lugng là viéc dành già thudng xuyén tìnhhình de dàm bào du àn se thda man càc tiéu chuàn chat lugng dà djnh. Dàm bào chatlugng dir àn ddi hdi du àn phài dugc xày dung theo nhùng hudng dan quy djnh theo càcquy trình dugc duyét trén co sd tinh toàn khoa hgc, theo beh trình, tién dd ké hoach. Kiém soàt chat lugng du àn: là vice giàm sàt càc két qua cu thè cùa dir àn de xàcdjnh xem chùng dà tuàn thù càc tiéu chuàn chat lugng hay chua va tìm bién phàp de loaibd nhùng nguyén nhàn khdng hoàn thién. Kiém soàt chat lugng dugc thuc hién trong sudt qua trình thuc hién du àn, de dàmbào dir àn sau khi hoàn thành thda man càc yéu càu ve chat lugng eùa du àn. 19
 • 3.6. Giàm sàt va dành già du àn 3.6.1. Giàm sàt duàn Giàm sàt dir àn là qua trình kiém tra theo dòi du àn ve tién dò, thdi gian, chi phiva tién trình thuc hien nhàm dành già thudng xuyén mùc dd hoàn thành va de xuàt nhùngbien phàp, hành ddng càn thiét de thuc hién thành cdng du àn. He thdng giàm sàt du ànco tàe dung giùp càc nhà quàn ly du àn: • Quàn ly tièn dò, thdi gian, dàm bào yéu càu ké hoach. • Giù cho chi phi trong pham vi ngàn sàch dugc duyét. • Phàt hién kip thdi nhùng tình hudng bàt thudng này sinh va de xuàt càc biénphàp giài quyét. Càc he thdng giàm sàt: •He thdng giàm sàt tài chinh: He thdng này theo dÒi tàt cà càc vàn de tài chinhtrong du àn nhu: Hgp ddng vay mugn, thanh toàn, vdn dàu tu, càc khoàn chi phi va thunhàp cùa du àn. • He thdng giàm sàt qua trình: he thòng giàm sàt này lién quan dén viéc thuc hiéndir àn va càc tò chùc lién quan de quàn ly dir àn hiéu qua. • He thòng giàm sàt boat dòng: he thòng giàm sàt này lién quan dén viéc ghi chépcàc boat dòng thudng ngày trong dir àn va dàm bào ràng chùng dugc thuc hién. Càc loai hình giàm sàt: • Giàm sàt ké hoach: là viéc kiém tra dira trén co sd so sành giùa thuc té vdi kéhoach dugc trình bay theo so dd GANTT hoac CPM. Càc sd liéu thuc té ludn ludn dugccàp nhàt de so sành vdi ké hoach co sd nhàm phàt hìén nhùng chénh lech, trén co sd dddiéu chinh càc boat ddng. • Giàm sàt chi phi; don giàn nhàt de kiém soàt chi phi là so sành giùa chi phi thucté vdi chi phi ké hoach. Thdng thudng càc td chùc du àn déu xày dung he thdng theo dÒiva kiém soàt chi phi. Trén co sd thdng tin kiém soàt chi phi càc khà nàng chi phi vugttrgi ed thè dugc phàt hien, phàn tich va co bién phàp xù ly kip thdi. • Giàm sàt boat dòng: He thdng giàm sàt boat ddng bao gdm he thdng kiém trachat lugng va dàm bào chat lugng. Bào cào giàm sàt du àn: Bào cào giàm sàt dir àn là mot tài liéu rat quan trgng phue vu yéu càu quàn ly duàn cùa Giàm dòc dir àn, càc co quan giàm sàt, chù dàu tu, nhà thàu, dai dién co quanquàn ly nhà nude, nhùng ngudi hudng Igi... Ve co bàn bào cào giàm sàt gdm càc noi dung sau: - Phàn gidi thiéu: Md tà ngàn ggn noi dung dir àn càc muc tiéu va ngudn lue. 20
 • - Phàn trình bay thuc trang eùa dir àn: De càp dèn chi phi, thuc trang quy md vdn,tình hình su dung vdn cùa du àn, tién do thdi gian. Két hgp càc thdi gian vói chi phi ngudn lue, du tinh thdi gian két thuc du àn vaquy md tién vdn cùng nhu càc ngudn lue khàc càn phài ed de thuc hién càc cdng viéc conlai. Bào cào cùng làm rò càc phuang phàp quàn ly chat lugng, he thdng dàm bào chat lugng ma dir àn dang àp dung. - Phàn két luan: Phàn này bào cào trình bay càc két luan kién nghi lién quan dènké hoach, tién do va ngàn sàch. - Kién nghj càc giài phàp quàn ly: Kién nghi càc giài phàp lién quan dén thdigian, chi phi va hoàn thién. - Phàn tich rùi ro: Phàn tich nhùng rùi ro chinh va nhùng tàe dòng cùa nd dén càcmuc tiéu thdi gian, chi phi va hoàn thién càc dir àn, cành bào càc rùi ro tièm tàng ed thèxày ra trong tuang lai ddi vdi càc cdng viéc con lai cùa du àn. - Phàn trình bay nhùng diém cdn han che va càc già dinh cùa bào cào. 3.6.2. Dành già du àn Dành già dir àn là qua trình xàc dinh, phàn tich mot càch he thdng va khàch quancàc két qua, mùc dò hiéu qua va càc tàe ddng, mdi lién he cùa du àn trén co sd càc muctiéu cùa duàn. Dành gid du àn nhàm: - Khàng dinh lai tinh càn thiét cùa dir àn, dành già càc muc tiéu, xàc djnh tinh khàthi thuc hién cùa du àn - Dành già tinh hgp ly, hgp phàp cùa dir àn, xem xét tinh day dù, hgp ly, hgp phàpcùa vàn kién thù tue lién quan dén du àn. Càc càn cu theo thdi gian hay chu ky thuc hién dir àn ed thè chia thành 3 loaidành già chù yéu: Dành già giùa ky, dành già két thùe du àn va dành già sau du àn. Dành già giita ky nhdm: - Xàc djnh pham vi, càc két qua cùa du àn dèn thdi diém dành già, dira trén co sdnhùng muc tiéu ban dàu. - Phàn tich tién do thuc hién cdng viéc cho dèn thdi diém dành già - Giùp càc nhà quàn ly du àn dua ra nhùng quyét dinh lién quan dén viéc diéuchinh muc tiéu, ca che kiém soàt tài chinh, ké hoach. - Phàn hdi nhanh cho càc nhà quàn ly ve nhùng khd khan, tình hudng bàt thudngde ed su diéu chinh chi phi va ngudn lue kjp thdi - Là càn cu de ra nhùng quyét dinh ve viéc tiép tue duy tri hay tu bd du àn, dànhgià lai càc muc tiéu va thiét ké du àn. Dành già két thuc du an nhàm: - Xàc dinh lai mùc dò dai duoc càc muc tiéu cùa du àn 21
 • Phàn tich càc két qua cùa dir àn, dành già nhùng tàe ddng ed thè co cùa càc kétqua - Rùt ra bài hgc, de xuàt càc boat ddng tiép theo cho du àn Dành già sau du àn nhdm: - Xàc dinh két qua va mùc do ành hudng làu dai cùa dir àn dén ddi sdng kinh té,chinh tri, xà hdi cùa nhìrng ngudi hudng Igi tu du àn cùng nhu nhùng dòi tugng khàc - Rùt ra càc bài hgc kinh nghiém, de xuàt khà nàng trién khai càc du àn mdi.3.7. Quàn ly rùi ro dau tu Mdi trudng boat ddng dàu tu phàt trién chùa dung càc yéu td bàt dinh cao. Thdigian dàu tu thudng kéo dai, quy mò tién vòn vàt tu va lao dòng càn thiét cho mot dir ànrat Idn, thdi gian van hành càc két qua dàu tu dien ra trong nhiéu nam. Nhùng yéu td nàylà nguyén nhàn dàn dén dàu tu phàt trién co dò rùi ro cao. Xàc dinh nhùng nhàn tò rùi ro,dành già mùc dò rùi ro va dac biét là tìm ra phuang thùe quàn ly rùi ro va phòng trành rùiro là nhùng còng viéc rat quan trgng cùa td chùc quàn ly dir àn. Khài niém rùi ro: Rùi ro dàu tu là tdng hgp nhùng yéu td ngàu nhién ed thè doludng bang xàc suàt, là nhùng bàt trac gay nén càc màt màt thiét hai Quàn ly rùi ro: Quàn ly rùi ro dir àn là qua trình nhàn dang, phàn tich nhàn td rùiro, do ludng mùc do rùi ro. Trén co sd dd lira chgn trién khai càc bién phàp va quàn lycàc boat ddng nhàm han che va loai trù rùi ro trong sudt vòng ddi dir àn. Quàn ly rùi ro là mot qua trình bao gdm nhièu ndì dung tu boat ddng xàc dinh,nhàn dìén rùi ro dén phàn tich dành già rùi ro, de ra giài phàp, chuang trình phòng chóngrùi ro va quàn ly càc hoat ddng quàn ly rùi ro (xem hình). ChUdng trình quàn ly rùi ro Hoat dòng Nhàn dién phàn quàn ly rùi ro loai rùi ro Phàt trìén chUdng Dành già mufc trình phòng chòng dò rùi ro rùi ro Su do hoat dòng quàn ly rùi ro 22
 • 4. HIÉU QUA CÙA DU" ÀN DÀU TU. Hieu qua cùa dir àn dàu tu là toàn bg muc tiéu de ra cùa dir àn dugc dac trungbang càc tiéu thùe ed tinh thè hién d càc loai hiéu qua dat dugc va bang càc chi tiéu dinhlugng thè hién d quan he giùa chi phi dà bd ra cùa du àn va càc két qua dat dugc theomuc tiéu cùa dir àn. Ddi vói dir àn dàu tu phàt trién GTVT thi biéu qua cùa dir àn ed thèdugc phàn thành: - Hiéu qua kinh té; - Hiéu qua xà boi.4.1. Hieu qua kinh te: De dành già hiéu qua kinh tè cùa du àn dàu tu ngudi ta thudng su dung càc chitiéu sau: - Già Ui Igi nhuàn rdng (hiéu sd thu chi) hién tai (Net Present Value - NPV); - Ty suàt noi hoàn (Internai Rate of Return - IRR).Già tri lai nhuàn rdng hién tai - NPV: Chi tiéu già tri *? nhuàn ròng hién tai con ggi là hién già cùa hiéu sd thu chi kyhiéu là NPV. Chi tiéu này cho biét Igi nhuàn ròng thu dugc tdi thdi diém xem xét ké tukhi bàt dàu bd vdn dàu tu, cùng nhu tdi thdi diém nào làm vdn sinh Idi va tdi nàm kétthuc dir àn dàu tu thi Igi nhuàn thu dugc se là bao nhièu. Day là chi tiéu cho thày rò quymò so tién lai thu dugc tu du àn dò là diéu ma nhà dàu tu quan tàm dàu tién. Càc bude xàc djnh nhu sau: NPV=t^^-t-^>0 t;(l + r) ttiì + r)Trong dd: Bt là khoàn thu d nàm t bao gdm: Doanh thu nàm t, già tri thu hdi khi thanh lytài san do hét thdi gian tdn tai cùa du àn dà két thùe. Vdn luu ddng da bd ra ban dàu vaphài thu lai d cuoi ddi dir àn. e t là khoàn thu chi d nàm t bao gdm: chi phi dàu tu de mua sàm hay xày dungtài san co dinh (Mày mdc, nhà xudng..) d thdi diém dàu va càc thdi diém t, cùng nhukhoàn vdn luu ddng tdi thiéu bd ra ban dàu de khai thàe dir àn, chi phi van hành. n - vòng ddi cùa du àn r - ty suàt chiét khàuTv suàt nói hoàn - IRR: 23
 • Ty suàt nói hoàn (Internai Rate of Return) - ky hiéu là IRR là lai suàt chiét khàutói da ma du àn co thè chju dugc, nghTa là ùng vdi r = IRR thi NPV = 0, tue là chi tiéuIRR thda man diéu kién: NPV = t ^ , - t — ^ = 0 tax + IRR) ttil + IRR) Giài phuang trình này se tìm dugc IRR. Vói càc du àn dàu tu phàt trién ca sd ha tàng GTVT thi IRR > 12% thi dugcdành già là ed hiéu qua.4.2. Hieu qua xà hoi: Hiéu qua xà boi bao gdm hiéu qua truc tiép ma du àn dàu tu mang lai cho mot bdphàn cdng ddng hay toàn bd cdng ddng. Hiéu qua xà boi cùng bao gdm hiéu qua truc tiépva hiéu qua giàn tiép ma du àn dàu tu mang lai. Hiéu qua truc tiép là hiéu qua cho ngudisu dung thành qua du àn va hieu qua giàn tiép là hieu qua giàn tiép cho cdng ddng (co thèggi là hiéu qua xà boi khàc). a. Hiéu qua cho ngudi su dung: Ddi vdi du àn dàu tu phàt trién GTVT ngudi su dung thu dugc hieu qua chù yéudo tiét kiém thdi gian. Vdi hành khàch di trén phuang tién vàn tài thi hiéu qua thu dugclà tiét kiém thdi gian di trén càc phuang tién vàn tài, giàm thdi gian ehd dgi tai càc diémdo. Hiéu qua cùa ngudi su dung do rùt ngàn thdi gian van chuyén bao gdm: hiéu quado tiét kiém thdi gian di lai cùa hành khàch va hiéu qua do tiét kiém thdi gian vàn chuyénhàng hóa cùa chù hàng. b. Càc hiéu qua xà bòi khàc: Càc hiéu qua xà bòi do mot dir àn dàu tu GTVT mang lai là rat lón, thdng thudnglà: - Thùe day san xuàt phàt trién: do ed du àn dàu tu GTVT nén tao diéu kién luuthdng giùa càc ca sd san xuàt hoac làm giàm chi phi van tài, tao cho già thành san phàmtai noi tiéu thu phù hgp vdi già cà thi trudng. Két qua sé thùe day qua trình san xuàt cùaloai san phàm này. - Gdp phàn nàng cao dàn tri va cài thién ddi sdng vàn hda: do ed du àn dàu tuGTVT, nén su giao luu giùa mién nùi va ddng bang, giùa thành thi va ndng thdn... cùanhàn dàn ngày càng phàt trién, cudc sdng vàn hda tinh thàn dugc cài thién. - Tao cdng àn viéc làm, tàng thém thu nhàp cho toàn xà boi: khi co dir àn dugctién hành sé thu hùt lao ddng càn thiét, gdp phàn giàm bdt tình trang thàt nghiép trong xà 24
 • hdi. Ngoài ra dir àn con mang lai cho nhà nude càc khoàn ddng gdp nhu thué, càc loaiphi...va dem lai cho ngudi lao dòng khoàn thu nhàp tuang ùng vdi cdng sue cùa hg. - Nàng cao khà nàng cùng ed an ninh, dàm bào trat tu va dn djnh xà hdi: GTVTco chùc nàng dàm bào nhu càu di lai thudng xuyén càn thiét cho xà hoi. Néu he thòngvàn tài hi àch tàe thi ngoài thiét hai ve kinh té con dan dén tiéu cuc ve tàm ly, chinh tri,trat tu va an toàn va òn dinh xà hoi. - Góp phàn cài thién mòi trudng: du àn dàu tu xày dung GTVT dugc làm tdt séhan che d nhiem mdi trudng, giù gin dugc mdi trudng. Chi phi cho cdng tàe khàc phueành hudng cùa d nhiém mdi trudng nhd dd cùng giàm dàng ké. 25
 • cHiTonvc 2 HIÉN TRANG QUÀN LY CÀC DlT ÀN ODA CÙA NGÀNH GTVT VIET NAM TRONG THÒI GIAN VÌTA QUA THÒNG QUA PHÀN TICH HIÉN TRANG DU^ ÀN MANG LU^ÒI GIAO THÒNG MIÈN TRUNG (DlT ÀN ADB5). 1. VI TRI CÙA NGÀNH GTVT TRONG NÈN KINH TÉ QUÓC DÀN - MOT SOVÀN DE CHUNG VE DU ÀN DÀU TU PHÀT TRIÉN GTVT.1.1. Vj tri, vai trò cùa ngành GTVT trong nén kinh té quoc dàn. Kinh tè Viet Nam sau han 20 nàm ddi mdi dà ed nhiéu thay ddi dàng ké. Hàu hétcàc ngành kinh té déu co toc dò tàng trudng khà, dn dinh, ddi sdng vat chat va tinh thàncùa ngudi dàn ngày càng dugc nàng cao, tao uy tin tdt trén trudng qudc té va dugc thègidi dành già cao. Trong thành tiru chung dd phài ké tdi su dòng gdp cùa ngành GTVT, mot yéu tdquan trgng tao tièn de vàt chat cho sue bàt ban dàu eùa nén kinh tè, ndi lién mgi boatddng, ddi sdng kinh tè - xà boi, phàn bd lai càc vùng kinh té, thu hep su khàc biét gìùathành thi va ndng thdn, giùa mién nùi va ddng bang. GTVT ed mot vai trò quan trgngtrong nén kinh té, do dò nd cùng là mot ngành càn dugc uu tién phàt trién hàng dàu detao tién de cho su phàt trién toàn dién nén kinh té cùa dàt nude. GTVT tham già vào luu thdng, dàu vào va dàu ra cùa qua trình san xuàt xà hdi, làhuyét mach cùa nén kinh té qudc dàn. Trong tàt cà càc ITnh vue cùa nén kinh té qudc dàn,vai trò quan trgng cùa GTVT thè hien d: - GTVT là huyét mach cùa nén kinh tè, ddng vai trd co bàn trong luu thdng hànghoà. Mot he thdng ca sd ha tàng GTVT phàt trién khdng chi tao diéu kién thuàn Igi choluu thdng trong nude ma con hét sue thuàn Igi ddi vdi xuàt khàu va nhàp khàu. Ngành Du lich khdng thè phàt trién néu thiéu mot ha tàng GTVT. Ddi vdi an ninh qudc phòng thi GTVT luòn dóng vai trò quan trgng ddi vdi vicetàng cudng an ninh qudc phdng cùa mot qudc già, dù d thdi chién hay thdi bình. Vdi su phàt trién cùa xà boi, GTVT ndi lién càc mién trong mot dàt nude, tao mdidoàn két giùa càc dàn toc, nhd he thdng GTVT dac biét là dudng bd, ngudi dàn ndngthdn ed co boi tiép xùc nhiéu han vói càc chuang trình phùc Igi, y tè, giào due cùng nhuky thuàt tién tién va vàn hda hien dai. - Mot mang ludi GTVT rdng va hién dai giùp giàm chi phi van tài, tàng toc doluu thdng, già thành san xuàt se giàm, viéc giàm càc chi phi này tàng khà nàng canhtranh cùa hàng hoà noi dia vdi hàng hoà nude ngoài. 26
 • Vi vay, GTVT dang là phuang tién quan trgng trong muc tiéu cùa Chinh phù VietNam, phàn dàu xoà bd ddi nghèo, dd thj hoà ndng thòn, xày dung xà bòi giàu manh, còngbang dàn chù vàn minh.1.2. Mot so van de chung ve du àn dàu tu phàt trién GTVT. Khàc vói dàu tu mang tinh chat san xuàt kinh doanh, dàu tu phàt trién GTVT ednhùng dac diém sau: Mdt là: Muc tiéu cùa dàu tu phàt trién GTVT khdng phài vi muc dich kinh doanhdon thuàn de thu Igi nhuan ma quan trgng han là tao tièn de cho càc ngành san xuàt khàcphàt trién va phue vu nhu càu di lai cùa nhàn dàn là diéu kién de dn dinh va phàt triéntoàn bd nèn kinh té qudc dàn trong hién dai cùng nhu trong tuang lai. Do vay khi xemxét hiéu qua eùa dir àn dàu tu phàt trién GTVT càn lày lai ieh, hiéu qua kinh té xà boi làmuc tiéu chinh. Sau dò ed xét dén Igi ieh thoà dàng cùa Chù dàu tu. Hai là: Xày dung càc cdng trình giao thòng là ngành san xuàt nhàm xày dung kétcàu ha tàng xà bòi, là tién de cho viéc phàt trién càc ngành kinh té xà hdi khàc, bdi vayviéc dàu tu phàt trién GTVT phài ludn di trudc ve nàng lue trình dd va cdng nghé. Xày dung co sd ha tàng GTVT là nén tàng, là tién de de phàt trién càc ngành kinhté xà boi trong khu vue, d mdi vùng va trén toàn lành thd cùa mot qudc già. Hiéu qua cùanò chinh là su thùe day va tao tièm nàng, phàt trién càc ngành kinh té xà bòi trong vùngthu hùt cùa du àn dàu tu. Chinh bdi vày, mudn phàt trién kinh té xà bòi, truóc hét càn uutièn dàu tu phàt trién GTVT, di truóc mot bude, nhu là su md dudng cho càc ngành khàcphàt trién. Day cùng là kinh nghiém rùt ra tu thuc té phàt trién kinh té xà bòi d Viét Namcùng nhu trén thè gidi. Ba là: Du àn dàu tu phàt trién GTVT dòi bòi quy mò ban dàu lón, ed chu ky kinhdoanh dai, gap phài nhièu yéu td bàt dinh va thudng nàm ngoài khà nàng tu diéu tiét cùacàc nhà dàu tu tu nhàn, de gay rùi ro vi vày nhàt thiét phài ed su can thiép cùa nhà nude. Dàu tu phàt trién GTVT dòi hdi nhùng khoàn dàu tu rat lón do dd Viét Nam cùngnhu càc Qudc già dang phàt trién khàc déu quan tàm dèn viéc tìm kiém càc ngudn vdnkhàc, trong dd viéc huy ddng càc ngudn vdn nude ngoài nhu vdn Hd trg phàt trién chinhthùe (ODA), vdn dàu tu truc tiép tu nude ngoài (FDI) là rat quan trgng va càn thiét.2. TÓNG QUAN VE ODA2.1. Khài niém ve ODA 27
 • ODA là tén viét tàt cùa cum tu tiéng Anh Officiai Developmin Assistanse ednghìa là hd trg phàt trién chinh thùe. Theo td chùc Hgp tàe phàt trién kinh té Chàu Àu (OECD) thi ODA là ngudn tài chinhcùa càc co quan chinh thùe (chinh quyén Nhà nude hoac chinh quyén dia phuang) cùamot nude vién trg cho càc nude dang phàt trién nhàm thùe day phàt trién kinh té va xàhdi cùa nude này. Theo Ngàn hàng Thè gioì (WB) thi hd trg phàt trién chinh thùe là tàp con cùa tàichinh phàt trién chinh thùe (ODF) va bao gdm khoàn vay uu dai trong dd ed lt nhàt 25%thành tò khdng hoàn lai. Tai diéu 1 cùa Quy che quàn ly va su dung hd trg phàt triénchinh thuc ban hành kèm theo Nghj dinh 131/2006/ND-CP ngày 9/11/2006 cùa Chinhphù quy djnh: Hd trg phàt trién chinh thùe (ggi tàt là ODA) trong quy che này dugc hiéulà su hgp tàe phàt trién giùa Nhà nude hoac Chinh phù nuóc Cdng hoà xà boi chù nghTaViét Nam vdi nhà tài trg là Chinh phù nude ngoài, càc td chùc tài trg song phuang va càctd chùc lién qudc già hoac lién chinh phù. Khài niém do Viét Nam dua ra nghièng nhièu ve phia nude nhàn tài trg, su hgptàe phàt trién quòc già vdi càc nhà tài trg song phuang va da phuang theo hình thùe hotrg chù yéu. Mac dù ODA dugc hiéu d nhièu giàc dd khàc nhau song ed thè hiéu chung nhàt làngudn hd trg cùa càc nude phàt trién cho càc nuóc dang phàt trién nhàm giùp càc nuócnày tàng trudng kinh tè va phàt trién ben vùng.2.2. ITinh thuc cung cap ODA bao gòm: a- ODA khdng hoàn lai: là hình thùe cung càp ODA khdng hoàn tra lai cho nhàtài trg. b- ODA vay uu dai (hay con ggi là tin dung uu dai): là khoàn vay vdi càc diéukhoàn uu dai ve lai suàt, thdi gian àn han va thdi gian tra ng dàm bào "yéu td khdng hoànlai" (Con ggi là "thành tò ho trg") dat it nhàt 35% dòi vói càc khoàn vay ràng buòc va25% dòi vói khoàn vay khòng ràng buòc. e- ODA vay hòn hgp: là càc khòan vién trg khdng hoàn lai hoac càc khoàn vay uudai dugc cung càp ddng thdi vói càc khoàn vay tin dung thuang mai, nhung tinh chunglai ed "yéu td khdng hoàn lai" dat it nhàt 35% ddi vdi càc khoàn vay ràng bude va 25%ddi vdi khoàn vay khdng ràng bude.2.3. Càc phuung thuc cu bàn cung càp ODA gòm co: a-Hd trg duàn. b- Hd trg ngành. 28
 • e- Ho trg chuang trình. d- Hd trg ngàn sàch.2.4. Ctf che tài chinh trong nuóc dòi vói vice su dung vón ODA: a- Càp phàt tu ngàn sàch nhà nuóc. b- Cho vay lai tu ngàn sàch nhà nuóc. e- Càp phàt mot phàn, cho vay lai mot phàn tu ngàn sàeh nhà nuóc.2.5. Nguòn va dói tuung cùa ODA 2.5.1. Ngudn cùa ODA ODA dugc cung càp trén co so 3 ngudn: ngudn song phuang, ngudn da phuangva tu càc td chùc phi Chinh phù + Ngudn hd trg song phuang: là khoàn vién trg truc tiép tu Chinh phù này quaChinh phù khàc, khdng thdng qua td chùc thù ba. Ho trg song phuang bao gdm cà viéntrg cho khdng, hgp tàe ky thuàt, cho vay khòng lai hoac lai suàt thàp, thè hién dudi hìnhthùe: ho trg nhàp khàu, hd trg theo chuang trình, du àn. Trong nhièu trudng hgp, càc nude vién trg ngudn ho trg song phuang ludn yéucàu nhùng diéu kién ed Igi cho hg ve kinh té va chinh tri nhu viéc chièm ITnh thi trudng,mó rdng thi trudng, khai thàe tài nguyèn thién nhién va ngudn nhàn lue ddi dào tu càcnude nhàn vién trg; dòng thdi tiéu thu dugc hàng hoà, mày mdc, bàn dugc nhiéu cdngnghé thdng qua càc diéu kién ràng bude khi vién trg... ed khi vdi già cao han già trén thitrudng. Càc nude vién trg thudng yéu càu nhùng ràng bude ed Igi cho hg nhu: + Ràng bude ve chinh tri: bude nude nhàn vién trg di theo dudng Idi ddi mdi, ddingoai ma hg dàt ra. Vi du nhu Australia yéu càu Indonesia phài tàch Dòng Timo ra néumuòn dugc Australia tiép tue vién trg: Phàp, Nhàt yéu càu Viét Nam phài ngùng canthiép vào Camphuchia mói dugc vién trg tiép. + Ràng buòc ve kinh tè: càc tò chùc vién trg dua ra nhùng ràng buòc nhu: bennhàn phài uu tién cho ben càp ODA trong viéc nhàn thàu càc cdng trình su dung vdnODA hay nude nhàn ODA phài dành phàn Idn vdn vién trg de chi tiéu cho viéc mua sàmcàc hàng hoà, thiét bi, cdng nghé cùa nuóc vién trg. + Ràng bude ve diéu kién kinh tè - chinh trj: nuóc cung càp ODA ra nhijng diéukién nhàm tàe ddng dén chinh sàeh kinh tè - xà hdi eùa nude nhàn nhu: nude nhàn phàicam két phàt trién kinh té theo md hình kinh tè thi trudng: uu tién phàt trién mot sd diabàn hoac ITnh vue kinh té cu thè dành mdt phàn ODA cho phàt trién kinh té tu nhàn. 29
 • Nhd càc khoàn hd trg song phuang, càc nuóc nhàn ed diéu de tàng trudng kinh tètu càc chuang trình cài càch co càu kinh té, phàt trién co sd ha tàng, phàt trién ngudnnhàn lue va he thdng y té, giào due dugc nàng cao. Tuy vày nd cùng dòng nghTa vdi nudenhàn vién trg phài chiù theo càc ràng bude ma càc nude vién trg dua ra. Hién nay NhàtBàn là mot ddi tàe song phuang lón nhàt thè giói ve ODA. Mac dù gap nhièu khó khanve tài chinh song nhùng nàm qua mùc cam két va ty le giài ngàn vdn ODA cho Viét Namvàn òn dinh. Tuy nhién viéc nhàn vién trg bang dòng Yèn Nhàt, vòn khòng phài là ngoaité manh sé là nhùng han che dàng ké cho nude nhàn, nhàt là viéc du bào ty già ddng YènNhàt so vdi ddng Dola là khó khan. + Vién tra da phuang: là ngudn hd trg cùa càc td chùc da phuang nhu: WB,ADB, IMF... cho.càc nude dang phàt trién là boi vién cùa thành vién chinh thuc cùa tdchùc da phuang dd. Càc nude này phài tuàn thù càc thù tue, thè le quy dinh chat che tucàc td chùc trén nhu viéc ddng gdp ed phàn, thu nhàp bình quàn dàu ngudi, càc chi tiéuve GDP... lién quan dén chinh sàeh tài trg trong tùng thdì ky nhàt dinh. Càc td chùc daphuang cùng xem xét rat ky mùc dd tin cày ve khà nàng tra ng, tinh dn dinh ve kinh té -chinh tri, uy tin cùng nhu tién bg eùa nude nhàn vién trg. Càc nuóc nhàn vién trg néumudn dugc tiép tue nhàn vién trg phài thuc hién dugc co che quàn ly chat che va su dungco hiéu qua ngudn vién trg cùng nhu cam két va thanh toàn ng dùng han. So vói nguòn vién trg song phuang thi ngudn vién trg da phuang dòi bòi càcnude nhàn nhùng diéu kién ràng bude it khàt khe han, ngoài ra nhùng bàt Igi do le thudckinh tè, chinh trj sé bót tram trgng hon, nhàt là khi xày ra nhùng bién ddng lón nhukhùng hoàng kinh té, khùng hoàng dàu lùa, chién tranh thè giói... bdi vi ngudn ho trg daphuang dugc dàm bào bang sue manh tdng hgp cùa nhiéu qudc già ed vi tri dia ly, diéukién tu nhién,nén kinh té - chinh tri - xà boi khàc nhau. Mot vi du là Nhàt Bàn, nude ed cung càp ngudn ODA song phuoug cho càc nudeChàu à, khi gap phài nhùng khd khan ve kinh té do khùng hoàng tài chinh tién té dà càtgiàm ngudn vién trg này ddi vdi mot so nude trong nàm tài chinh 1998, giàm 10,4% sovdi nàm 1997. Trong khi dd thi càc ngudn da phuong nhu WB, ADB... hàu nhu khòngthay dòi. Tuy nhién càc nude nhàn vién trg da phuang phài ddi mat vdi cudc canh tranh dethu hùt vdn ODA cho nude mình cùng nhu phài ddi mat vdi nhùng khd khan khdng nhdtrong viéc hoàn tàt càc thù tue de rùt vdn nhanh chdng. + Vién trg phi chinh phù: ngudn vién trg này là cùa càc td chùc phi chinh phù, ggitàt là NGO (Non Government Orgnizatìon) dugc chuyén giao truc tiép tu càc td chùc này 30
 • cho td chùc va dja phuang trong nuóc nhàn vién trg. Càc NGO giù vai trò quan trgngtrong viéc tài trg cho Viét Nam tu truóc nàm 1993 va trong giai doan hién nay, bình quànmoi nàm Viét Nam tiép nhàn 70-75 trieu USD vién trg tu càc NGO. Ngudn vién trg này thudng khdng yéu càu càc diéu kién ràng buòc chat chenhung ben canh muc dich hd trg cùng mang tinh chat chinh tri cùa càc td chùc này. Dodd ben canh nhùng quy che quàn ly su dung hiéu qua ngudn ho trg này, càc nuóc nhànvién trg cùng phài ed su thàn trgng trong ca che quàn ly, chuyén giao nguòn ho trg này. 2.5.2. Càc ddi tuang cùa ODA Nguòn ODA eùa càc tò chùc, càc nude trén thè giói chi tàp trung dành cho nhùngnuóc ed thu nhàp bình quàn dàu ngudi thàp, dac biét là d nuóc duói 220USD/ngudi/nàm,tue là chi dành cho nhùng nude dang phàt trién. Trén thè giói co khoàng 150 nuóc dangphàt trién chièm khoàng 77% dàn sd thè giói, nhung tdng san phàm qudc doanh cùa càcnuóc này lai chiém chua day 14% tóng san phàm cùa toàn thè giói. Khoàng càch ve kinhté - xà hdi giùa càc nude cdng nghiép tién tièn vói càc nuóc dang phàt trién ngày cànglón. Hàu hét càc nude dang phàt trién phài ddi màt vdi hàng loat càc vàn de nan giài nhu:kinh té chàm phàt trién, thiéu hut trong càn càn thuang mai qudc tè ngày càng già tàng vatình trang nghèo tùng ngày càng thém nan giài. Ben canh càc vàn de ve kinh té thi càcvàn de xà bòi khàc nhu: ty le tàng dàn so cao, ddi àn, suy dinh dudng, thiéu càc phuangtién y té, nude sach, giào due va càc vàn de mdi trudng cùng tàe ddng nàng né lén càcnude dang va chàm phàt trién. Ngoài ra thi càc nuóc này ed nguy co "tut hàu" trong ITnhvue GTVT, vien thdng, nàng lugng, cdng nghiép. Do vày de thoàt khdi nhùng tình trangdd, dòi bdi càc nude này phài phàt huy hét sue manh noi lue va tranh thù tdi da su viéntrg, giùp dò cùa nude ngoài. Nhùng muc tièu phàt trién kinh té - xà hòi cùa nguòn von ODA Theo quy dinh cùa Nghi dinh 131/2006/ND-CP (Dièu 3) thi ITnh vue uu tién sudung ODA là: (1). Phàt trién nòng nghiép va nòng thòn (bao gòm nòng nghiép, thùy Igi, làmnghiép, thùy san) két hgp xda ddi giàm nghèo. (2). Xày dung ha tàng kinh té ddng bd theo hudng hién dai. (3). Xày dung két càu ha tàng xà bòi (y té, giào due, dào tao, dàn so va phàt trìénmot so ITnh vue khàc). (4). Bào ve mòi trudng va càc ngudn tài nguyèn thièn nhién. (5). Tàng cudng nàng lue thè che va phàt trién ngudn nhàn lue, chuyén giao cdngnghé, nàng cao nàng lue nghién cùu va trién khai. (6). Mot sd ITnh vue khàc theo quyét djnh cùa Thù tudng Chinh phù.2.6. Vai trò cùa ODA trong ngành GTVT 31
 • Vai trò cùa ODA trong xày dung két càu hg tàng ngành GTVT Két càu ha tàng GTVT Viét Nam ed diém xuàt phàt thàp va co sd vat chat nghèonàn, lac bau, hàu hét dugc xày dung tu thdi Phàp thudc. He thòng dudng nhira rat it, chidành cho nhùng con dudng huyét mach nhu qudc Id I, qudc lo V. Nhùng con dudng nàydà bi hu hdng, bao mòn rat nhiéu qua thdi gian, qua chién tranh. Ké tu sau nàm 1992, khi Viét Nam bàt dàu dugc nhàn tài trg trd lai cùa nudengoài, GTVT dà dugc chù trgng dàu tu phàt trién. Theo dành già cùa Bd GTVT, trongvài nàm trd lai day, dién mao ca sd ha tàng giao thdng nude ta, nhàt là mot sd dàu mdigiao thdng quan trgng nhu: Ha Noi, TP Hd Chi Minh, Hai Phòng, Quàng Ninh, Dà Nàngdà phàt trién mang dàng dàp eùa mot he thdng két càu ha tàng GTVT hién dai. Song néuso vói càc nuóc trong khu vue thi he thdng GTVT ó nuóc ta vàn con rat yéu kém, ha tàngGTVT khdng dàp ùng dugc nhu càu phàt trién kinh té - xà boi Theo tinh toàn cùa Bg GTVT, de tao dugc mot he thdng ca sd ha tàng GTVT cobàn hoàn chinh, dàp ùng dugc nhu càu phàt trién kinh té dàt nude thi càn mot lugng vdndàu tu rat Idn, lén tdi 580.600 ty ddng giai doan tu nay dén nàm 2010. Vdi tdng mùc dàutu lón nhu vày, ngudn vdn tu ngàn sàch nhà nude va ed tinh chat ngàn sàch (tin dung uudai, trai phièu Chinh phù) chi dàp ùng dugc 35-40%. Phàn cdn lai phài dugc huy ddng tucàc ngudn ngàn sàeh khàc nhu: vdn vay uu dai tu càc nuóc, vdn dàu tu truc tiép nuócngoài va càc ngudn ddng góp tu nhàn, song chù yéu phài nhd vào ngudn vdn tu nudengoài, cu thè là ngudn vdn ODA. ODA ed vai trò vò cùng quan trgng trong xày dung két càu ha tàng ngành GTVTvi: - Xày dung két càu ha tàng GTVT là mot ITnh vue dòi hdi ngudn vdn lón, thdigian hoàn vdn (ve tài chinh va ve kinh té) rat chàm. Co sd ha tàng GTVT là mot loaihàng hoà cdng cdng ma néu khdng ed su tàe ddng cùa thi trudng thi cung luòn luòn nhòhon càu rat nhièu. Trong khi dd thi càc ngudn vdn tu Ngàn sàch, ngudn vdn tu nhànkhdng thè dàp ùng dugc. Thuc tè là de sua chùa va xày dung két càu ha tàng GTVT nuócta hien nay dang àp dung ty le trich tu ngàn sàch Nhà nuóc là 2%-3,6%. Trong khi dd, denhanh chdng hien dai hoà két càu ha tàng GTVT d nude ta thi ty le tdi thiéu càn phàitrich tu ngàn sàch Nhà nude là 20%. Nhu vay rò ràng là nude ta dang hien dai hoà kétcàu GTVT chù yéu nhd vào ngudn vdn nude ngoài. - ODA va FDI là bai ngudn vdn nuóc ngoài ed y nghTa vd cùng to lón trong xàydung két càu ha tàng ngành GTVT. FDI là nguón vdn bd sung vào su thiéu hut tramtrgng ve vdn de xày dung két càu ha tàng ngành GTVT trong tuang lai vi càc nhà tài trgngày càng ed xu huóng chuyén ddi muc tièu cung càp ODA sang càc ITnh vue xoà ddi,giàm nghèo, giào due, y té, mdi trudng, cài càch he thdng hành chinh cdng va phàt trién 32
 • khu vue tu nhàn. Tuy nhién FDI khdng thè thay thè ODA trong càp vón cho xày dunghoà còng nghé nén thdi gian thu hòi vòn rat chàm, ma FDI khòng thè dgi mot khoàn dàutu khé dgng 30-40 nàm hoac ed thè làu hon thè. ODA va FDI déu ed thè dàu tu cho hatàng GTVT nhung ODA ed Igi thè hon ddi vdi càc nude dang phàt trién va khà nànghoàn vón cùa nén kinh té d giai doan dàu con thàp. Vi vày ed thè khàng djnh mot càch khàch quan là vdn dàu tu nude ngoài nóichung hay ngudn vdn ODA ndi riéng da va dang ddng mot vai trò quan trgng trong xàydung két càu ha tàng ngành GTVT2.7. Nhùng tàe dòng tich cuc va nhùng han che trong cung càp va tiép nhàn ODA Nhu chùng ta dà biét, ODA dem lai Igi ieh cho cà ben nhàn vién trg cùng nhu bencàp vòn. Nhd dò, càc nude kém va dang phàt trién ed thém khdi lugng ngudn vdn dàu tutu ben ngoài de day nhanh tàng trudng kinh té con càc tò chùc, càc nuóc cung càp ODAthi dat dugc Igi ieh tu càc ràng buòc kèm theo khoàn vién trg, dòng thdi giàn tiép taodiéu kién thuàn Igi cho càc còng ty cùa mình trong viéc thàm nhàp thi trudng nuóc nhànvién trg. Cu thè là: + Ddi vài ben cung càp vdn ODA: vién trg song phuang tao diéu kién cho càccòng ty cùa ben cung càp boat dòng thuàn Igi hon tai nuóc nhàn vién trg mot càch giàntiép vi hg dugc uu tién trong dàu thàu quòc té, mién thué trong boat dòng dàu tu ó nuócsd tai. Ngoài ra uy tin va danh tién cùa càc cdng ty thuc hién dir àn ODA sé dugc nàngcao trén trudng qudc té. ODA da phuang con giùp tao viéc làm cho cà càc còng ty cùacàc nuóc thành vién va càc còng ty trong nuóc. Dòi vói quòc già bò trg dir àn, khi chàp nhàn cung càp ODA thi càc nhà thàu eùaquòc già dò sé trùng thàu de thuc hién du àn theo diéu uóc ho trg vòn ODA ma Chinhphù hai nuóc ky két. Tuy vay màt han che lón trong cung càp ODA là su phàn biét dòi xù cùa càc nhàtài trg vói càc nuóc nhàn. Nhùng quòc già nào khuóc tu diéu kién ràng buòc hoac eó thèche chinh tri bi coi là thù dich se nàm ngoài danh sàch dugc càp ODA. Do su phàn biétdòi xù này nén nguòn ODA khòng dugc phàn bò ddng déu giùa càc qudc già, càc khuvue trén thè gidi. Ddi khi nhùng diéu kién ràng bude dua ra qua khàt khe, càc nuóc cungcàp bj lén àn nhu ké bdc Idt tàn nhàn nhùng nude nghèo. Tình trang này cùng khdngtrành khdi ddi vdi càc td chùc cung càp ngudn vdn da phuang, khi ma quyén chi phdihoat dòng cùa càc tò chùc này thudng thudc ve càc ed ddng ed mùc ddng góp cao nhàt,do dò thài dd cùa ed ddng dd ddi vdi nude nhàn vién trg cùng se ành hudng dén quyétdinh vién tra cùa td chùc dd. 33
 • + Ddi vài nude nhàn vién trg: Vai trò eùa ODA dòi vdi càc nude nhàn vién trg làtao ra ngudn vdn bd sung cho ngàn sàch de thùe day tàng trudng phàt trìén. Càc du ànxày dung co sd ha tàng va trg giùp ky thuàt khdng ehi dem lai cho càc nude nhàn viéntrg mot ca sd ha tàng tdt hon ma con gdp phàn cài thién ddi song cùa nhàn dàn d càctinh, vùng sàu, vùng xa va nàng cao san lugng san xuàt luong thuc cùa nuóc dd. Nhd sutrg giùp dd, càc khu cdng nghiép, khu che xuàt sé dugc md rdng han cà ve quy md vamùc do chuyén mdn hoà, càc vùng san xuàt cdng nghiép dugc ndi lai gàn han, ho trgnhau tòt han, dò thi hoà md rdng han ddng thdi lai dòi hdi dugc cdng nghé cùa càc nudephàt trién trong xày dung co sd ha tàng GTVT. ODA tàe ddng tich cuc dén phàt trién xà hdi cùa càc qudc già nhàn vién trg, gópphàn cài thién diéu kién ve sinh, mdi trudng, y té, giào due... va góp phàn xoà ddi, giàmnghèo, nàng cao mùc sdng, xoà bò càc bàt còng ve gidi cho càc nude kém phàt trién. ODA làm tàng thém ngudn ngoai té trong nude, ddng thdi giùp vdn cho càcdoanh nghiép nhd md rdng quy md, tàng co boi dàu tu san xuàt kinh doanh. Han che Idn nhàt trong tiép nhàn càc ngudn ho trg này ddi vdi càc nude nhàn viéntrg chinh là nhùng ràng bude dà ky két vói nuóc cung càp vién trg, khdng chi là nhùngàp dat ve kinh té ma con là nhùng àp dat ve chinh tri xà boi, cà ve quàn su va an ninhqudc già. Ngudn ODA da phuang de tao ra nan tham nhùng trong càc quan chùc Chinhphù nhàt là ddi vdi càc khoàn vién trg khdng hoàn lai. Ben canh dd viéc phàn bd khdngddng déu ngudn hd trg tdi càc tinh, dia phuang ma tàp trung qua Idn d thành phd, d trunguang dà dàn tdi su màt càn ddi trong co càu kinh té xà boi, cùng nhu làm sàu thém hdngàn càch giùa giàu -nghèo, giùa thành thi - nòng thòn. Mac dù con nhùng han che trong thu hùt va su dung vòn ODA, song hiéu qua manguòn vòn ODA mang lai cho càc nude thiéu vdn tram trgng nhu càc nude dang phàttrién (va chàm phàt trién) là rat to lón. Vi vày rat càn tàng cudng thu hùt vdn ODA chophàt trién nèn kinh té ndi chung va cho xày dung két càu ha tàng GTVT ndi riéng. Nhùngmat han che cùa ODA ed thè giàm thiéu do thài do kién quyét va thuc té cùa Chinh phù:khdng sg vay (lai suàt thàp), mién là viéc su dung thuc su ed hiéu qua con hon là tiépnhàn vién trg khdng hoàn lai ma su dung khdng dùng muc tiéu va khdng dua lai hiéuqua.3 THUC TRANG THU HÙT VA SU DUNG VÓN ODA TRONG NGÀNH GTVT .VIÉT NAM TRONG THÒI GIAN QUA. HE THÓNG QUÀN LY DU" ÀN ODATRONG NGÀNH GTVT - DU" ÀN MANG LUÒI GT MIÈN TRUNG (DU ÀN ADB5)3.1. Thuc trang thu hùt va su dung vón ODA nói chung 34
 • Trong nhùng nàm 1990 - 1992, do chinh sàeh bao vày va càm vàn, Lién Xò sup dò, càc nude XHCN Ddng Àu tan rà, trén co sd thuc té, Viét Nam khdng nhàn dugc nguòn ODA dàng ké nào ngoai trù mot so dir àn ho trg ky thuàt cùa mot so du àn ho trg ky thuàt cùa mot vài nude Tày Àu. Sau khi vàn de Campuchia dugc xù ly, càc khoàn ng cùa Viét Nam vdi mdt sd nude va td chùc Quòc té dugc giài quyét. Quy tièn té quòc té (IMF), Ngàn hàng thè gidi (WB), Ngàn bàn phàt trién chàu à (ADB) nói lai quan he tài chinh, tin dung vdi Viét Nam. Viét Nam trd thành quan sàt vién Asean. Nhùng yéu td trong va ngoài nude dd tao diéu kién thuàn Igi de cdng ddng tài trg qudc té trd lai Viét Nam va Hdi nghi càc nhà tài trg dành cho Viét Nam hgp tai Paris (thàng 11 nàm 1993) dà dành dàu quan he hgp tàe phàt trién giùa Viét Nam va cdng ddng tài trg qudc té dugc khòi phue hoàn toàn. Cho dèn nay, 13 bòi nghi nhóm tu vàn càc nhà tài trg dành cho Viét Nam (Hòi nghi CC) dà dugc tò chùc. Ngoài hòi nghi CG thudng nién con tò chùc Hòi nghi giùa ky khòng chinh thùe tai càc dia phuang tao dièu kién cho càc nhà tài trg nàm bàt nhu càu phàt trién uu tién. Do vay, còng tàe vàn dòng ODA eùa Viét Nam dat dugc két qua dàng khich le. Mùc cam két ODA hàng nàm déu tàng, dat tóng lugng 33,209 triéu USD trong giai doan 1993-2005. Bang 1- ODA cam két thòi ky 1993 - 2005 Dan vi: Trièu USD 1993 -1995 1996-2000 2001 -2005Tòng so Tòng Tòng Tòng 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 so so so 33209 6131 1861 1959 2311 12233 2431 2377 2186 2839 2400 14845 2356 2461 2839 3441 3748 (Ngudn: Bào cào tình ìiình thu ìiùt va su dung ODA thài ky 1993-2005 cùa Bd KH va DT) Trong thdi ky 1993 -2005, tdng vdn ODA ky két dat 24713 triéu USD tuang duong 74,4% tdng lugng ODA cam két cùng ky. Bang 2 - ODA ky két thòi ky 1993 - 2005 Dan vi: Triéu USD 1993-1995 1996-2000 2001 -2005Tòng so Tóng Tòng Tòng 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 so so so24731 4854 812,7 2598 1444 8365 1602 1695 1901 1372 1796 11494 2587 1944 1919 2530 2515 (Ngudn: Bào cào tình hình thu hùt va su dung ODA thài ky 1993-2005 cùa Bd KH va DT) 35
 • Trong thdi ky 1993 - 2005, tdng vòn ODA giài ngàn dat 15921 triéu USD tuang duong 48% tòng lugng ODA cam két cùng ky. Bang 3 - ODA giài ngàn thòi ky 1993 - 2005 Dan vi: triéu USD 1993-1995 1996-2000 2001 -2005Tòng so Tòng Tóng Tòng 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 so so so 2001 2002 2003 2004 2005 15924 1875 413 725 737 6142 900 1000 1242 1350 1650 7907 1500 1521 1422 1650 1787 (Ngudn: Bào cào tình hình thu hùt va su dung ODA thài ky 1993-2005 cùa Bó KH va DT) Biéu dò cam két - ky ket - giài ngàn giai doan 1993 -2005 trièu usd 4000 3500 3000 2500 E3 Cam két 2000 • Ky két 1500 • Giài ngàn 1000 500 0 t tri 00 ON O — o co o o Nàm ON ON ON o o O o Tuy giài ngàn hàng nàm eó tàng song mdi chi dat 70 - 80% mùc ké hoach giài ngàn de ra. Ty le giài ngàn ODA cùa mot sd nhà tài trg tai Viét Nam vàn thàp hon so vdi ty le giài ngàn eùa nhùng nhà tài trg dd trong khu vue va trén thè gidi. Hién nay d Viét Nam eó 51 nhà tài trg song phuang va da phuang, trong dd 28 nhà tài trg song phuang va 23 nhà tài trg da phuang ed càc chuang trình ODA thudng xuyén. Hàu hét càc nhà tài trg dèu ed chién lugc hoac chuang trinh cung càp ODA cho nude ta, càc md hình cung càp ODA va càc quy dinh, thù tue ODA cùa càc nhà tài trg khdng gidng nhau. De giàm bdt chi phi va nàng cao hiéu qua ngudn lue này, Viét Nam 36
 • va càc nhà tài trg dang hgp tàe de bài hoà quy trình va thù tue ODA, tuàn thù he thdng quòc già va nàng cao hiéu qua vién trg trong khuòn kho tuyén bó cùa Hòi nghj thugng dinh Paris ve hieu qua vién trg (thàng 3/2005) va cam két Ha Nói cùng vdi ké hoach hành ddng ve bài hoà quy trình, thù tue ODA dà dugc thda thuàn giùa Viét Nam va càc nhà tài trg boat dòng tai Viét Nam. Viéc thu hùt va su dung ODA trong giai doan vùa qua dà dugc Chinh phù Viét Nam dành già ve co bàn co hiéu qua. Càc nhà tài trg cùng thòng nhàt nhàn dinh ODA d Viét Nam trong giai doan vùa qua dà góp phàn dóng gdp tich cuc cho su nghiép phàt trién kinh té xà boi va xoà ddi giàm nghèo. 3.2. Thuc trang thu hùt va su dung ODA trong ngành GTVT 3.2.1 Thu hùt ODA trong ngành GTVT Trong thdi ky 1993 -2005, viéc thu hùt va su dung ODA d Viét Nam dà hd trg phàt trién co sd ha tàng kinh té xà boi, gdp phàn tàng trudng kinh tè, chuyén dich co càu kinh té theo hudng cdng nghiép hoà va hién dai hoà, cài thién càc dich vu xà boi, xoà dói giàm nghèo. Nguòn vòn ODA trong thdi ky này dà dugc tàp trung cao cho khòi phue va phàt trién ha tàng kinh té xà bòi, trong dò eó Giao thòng vàn tài. Trén dai thè co càu nguòn vòn ODA chia theo ngành va ITnh vue nhu sau: Bang 4 - Co* càu ODA theo ngành va ITnh vue giai doan 1993-2005 Dan vi: triéu USD Tòng ODA vay (dà ky ODA vién trg (da ky Nguòn vón % Tóng ODA ODA két) két) GTVT 5808,53 5520,06 288,47 24% CN-Nàng luong 5287,57 5134,59 152,98 21%NN PTNT va xóa dói giàm nghèo 3538,76 2533,76 1005,00 14% KHCN - Mòi triiòng 2473,13 1640,34 832,79 10% Y té-Giào d u e - X H 2632,02 1132,57 1499,45 11% Ngành khàc 4864,77 3859,69 1500,08 20% Tòng 24604,78 19821,01 4793,77 100% (Ngudn: Bào cào tình hình thu hùt va su dung ODA thài ky 1993-2005 cùa Bd KH va DT) 37
 • Trong co sd ha tàng kinh té ngành GTVT dugc uu tién cao nhàt vdi so vòn ODAkhoàng gàn 5,9 ty UDS vdi 146 danh muc chuang trình, du àn. Trong dd chù yéu làODA vay uu dai, vdn ODA khdng hoàn lai chi chiém gàn 5%. Trong tdng sd 5,9 ty USDvói 146 du àn cho xày dung co sd ha tàng GTVT trong giai doan 1993 -2005 thi 3 nhà tàitrg Idn nhàt là Nhàt Bàn vdi 3448,5 triéu USD cho 38 du àn. WB vdi 948,23 triéu cho 8du àn va ADB vdi 700,1 triéu USD cho 17 du àn. Bang 5: Càc tè CHLFC tài tra cho xày du^ng két càu ha tàng GTVT VN giai doan 1993-2005 Dan vi: trièu USD SòTT Nhà tài tro* So duàn Vòn ODA Ghi chu 1 Nhàt Bàn 38 3448,5 2 WB 8 948,23 3 ADB 17 700,1 4 Phàp 31 158,29 5 Trung Quòc 3 138,62 6 Due 7 80,8 7 Anh 6 31,95 8 Ba Lan 1 70 9 Australia 1 50,7 10 Dan Mach 3 33,75 11 Phàn Lan 2 17,89 12 Ha Lan 4 9,77 13 Hàn Quòc 2 25 14 Dai Loan 1 30 15 ÀnDò 5 13,1 16 NDF 1 11 17 Canada 1 4,36 18 Tày Ban Nha 2 4,07 19 Bi 3 3,86 20 EC 1 0,94 21 Quy Kuwait 1 7,5 22 Thài Lan 1 4 23 UNDP 1 0,35 24 Thuy Dién 1 0,15 25 Ào 1 3,3 26 OPEC 1 8 27 Thuy Sy 1 2,1 Tòng 146 5808,53 (Ngudn: Bào cào tình hình thu hùt va su dung ODA thài ky 1993-2005 cùa Bd GTVT) 3.2.2 Tinh hình su dung vdn ODA trong ngành GTVT 38
 • Tinh dén nàm 2005, ODA trong ngành GTVT eó 146 chuong trình dir àn, trongdò 73 du àn ve dudng bd (xày dung Càu, dudng bd, dudng GT ndng thdn) 4 du àn xàydung dudng sdng, 24 du àn ve dudng sàt, 19 du àn ve dudng bién, 17 du àn ve hàngkhdng, 9 du àn ve quy hoach va dào tao GTVT. Bang 6: Phàn bò ODA theo ITnh VLFC Dan vi: thèu USD LTnh vìic So duàn Von ODA Dudng Bd 73 4105,94 Dudng Sdng 4 38,34 Dudng Sàt 24 485,81 Dudng Bién 19 949,4 Hàng Khdng 17 209,95 Quy hoach, dào tao 9 19,09 Tòng còng 146 5808,53(Ngudn: Bào cào tình hình thu hùt va su dung ODA thài ky 1993-2005 cùa Bd GTVT) Trong tòng so gàn 5,9 ty USD vòn ODA cho ngành GTVT ma VN da ky két vdicàc nhà tài trgf nude ngoài thi chù yéu là ODA vay uu dai, vdn ODA khdng hoàn lai chichiém 5%. Nhd tap trung vdn ODA quy md Idn nén hàu hét càc Imh vue cùa ngành dèuco bude phàt trién khà, nhàt là ITnh vue dudng ho, nhièu cdng trình giao thdng dà dugccài tao va xày dung mdi góp phàn quan trong cho tàng trudng kinh té va xoà ddi giàmnghèo, nhu he thóng dudng bd d phia Bàc (Qudc lo 5, 10, 18). Qudc lo lA tir Lang Semdén Cà Mau, Dudng xuyén à tu thành phò Ho Chi Minh - Mòc Bài, hàm dudng bò quadèo Hai Vàn, càng bién nude sau Cài Làn, cài tao nàng càp càng Hai Phdng, Càng TiènSa Dà Nàng, càng Sài Gdn, nhà Ga hàng khòng quòc té - san bay Tàn Son Nhàt, Noi Bài.Càc càu Idn nhu càu My Thuàn, Càu Càn Tha, càu Thanh Tri va càu Bài Chày. Ngoài racàc ITnh vue khàc nhu dudng sàt, dudng thuy noi dia cQng ed càc dir àn dàu tu bang vdnODA gdp phàn cài tao nàng càp phàt trién.3.3. He thóng quàn ly càc du àn ODA ma Bo GTVT dang àp dung - Du àn mangluói giao thòng mièn Trung (ADB5). 3.3.1. Quy trình quàn ly càc du àn ODA trong ngành GTVT 39
 • Quy trình mot du àn ODA cùa Bd GTVT dugc thuc hién theo quy dinh cùa Chinhphù Viét Nam cu thè là theo Nghi dinh 17/2001/ND-CP ngày 4/05/2001 trudc day, nay làNghi djnh 131/2006/ND-CP ngày 9/11/2006 (thay thè Nghi dinh 17/2001/ND-CP). Ca bàn dugc thuc hién theo 7 buóe sau: Bude 1: De xuàt du dn Bd GTVT co quan chù quàn du àn gùi de xuàt du àn cho Bd KH & DT. Trén cosd dd Bd KH & DT lày y kién tham vàn cùa càc co quan quàn ly nhà nude ve ODA (gdmcàc bd Tài Chinh, Ngàn hàng Nhà nude, VPCP...), sau dd Bd KH & DT tdng hgp y kiéntrình Thù tudng CP xem xét quyét dinh va cho phép gùi danh muc du àn yéu càu tài trgdén càc nhà tài trg. Viéc xàc djnh va lira chon chuong trình du àn de nghi su dung ngudnvòn ODA dà dugc quy dinh trong Nghi dinh 17/2001/ND-CP trudc day va Nghi dinhthay thè hién nay là Nghj dinh 131/2006/ND-CP ve quàn ly va su dung ODA. Theo dòBò GTVT chù dòng de ra nhu càu su dung nguòn vòn này dua trén quy hoach va kéhoach quòc già cùa Bò. Muc tièu cùa chuong trình du àn phài phù hgp vdi chién lugc phàt trién kinh té -xà bòi, phù hgp vdi quy hoach, ké hoach phàt trién kinh té xà hdi eùa cà nude, ngành,vùng va dia phuong ed du àn di qua. Phù hgp vdi chién lugc toàn dién ve tàng trudng vaxda ddi giàm nghèo, chién lugc qudc già vay va tra ng nude ngoài, chuong trình xù ly ngtrung han qudc già. Phù hgp vói djnh hudng thu hùt va SLT dung ODA, càc chuong trìnhdàu tu cdng trình, càc chuong trình muc tiéu qudc già, càc chuang trình muc tiéu cùa càcngành, dja phuong. Phù hgp vdi chién lugc, chuang trình hgp tàe phàt trién, giùa ViétNam va càc nhà tài trg. Danh muc du àn dugc Bd GTVT gùi Bd KH & DT yéu càu tài trg ODA kèm theode cuong chi tiét cùa chuong trình du àn. Bude 2: Dàm phàn, ky két dièu uàc Quòc té ve khung ODA. Sau khi ed danh muc du àn do Bg GTVT lap, Bd KH & DT chù tri phdi hgp vdicàc co quan quàn ly nhà nude ve ODA, càc ca quan va nhà tài trg ed lién quan lira chgncàc chuong trình, du àn ODA dua vào danh muc yéu càu nhà tài trg ODA. Ddng thdi BdKH & DT trình Thù tudng Chinh phù phé duyét danh muc yéu càu nhà tài trg ODA. Saukhi co quyét djnh phé duyét danh muc eùa Thù tudng CP, Bd KH & DT thdng bào chonhà tài trg. Càn cu vào két qua vàn ddng ODA Bd KH & DT trình Thù tudng CP ve viécky dièu ude qudc té khung ve ODA. Bude 3: Chuàn bi du àn Sau khi Bd KT & DT thdng bào danh muc tài trg chinh thuc, Bd GTVT lua chgnva ra quyét djnh ve chù du àn va chi dinh hoac thành làp Ban quàn ly dir àn, tuyén chgntu vàn làp dir àn dàu tu, chju tràch nhiém toàn dién ve hd so du àn. Khi trình duyét xin y 40
 • kién eùa càc bd, ngành, dja phuang lién quan hoàn chinh dir àn trình co quan ed thàmquyén de td chuc thàm djnh va quyét djnh dàu tu du àn. Viéc thàm djnh càc chuang trình du àn thuc ra là thàm dinh "kép" ed nghTa làviéc thàm dinh phài tuàn thù càc quy djnh cùa Viet Nam ddng thdi nhà tài trg cùng thàmdinh phé duyét chuong trình du àn này. Trong du àn ODA bude chuàn bi du àn thuc chat là chuàn bi vàn kién dir àn. Vànkién du àn phài dàm bào thè hién càc yéu càu sau: (1) - Vi tri vai trd cùa dir àn trong quy hoach phàt trién ngành, dia phuang (2) - Ly do su dung vdn ODA, thè manh cùa nhà tài trg ve cdng nghé, kinhnghiém quàn ly, tu vàn chinh sàch thudc ITnh vue dugc tài trg. (3) - Co che tài chinh trong nude ddi vdi du àn ODA, phàn tich hiéu qua tàichinh, hiéu qua kinh té - xà bòi eùa du àn ed su dung vdn ODA, tinh dén càc ràng budecùa nhà tài trg. (4) - Khà nàng va càn ddi ngudn vdn dòi ùng. (5) - Dir kién ké hoach tòng thè va ké hoach thuc hién dir àn trong nàm dàu tién,bao gòm cà ké hoach mua sàm, dào tao, ké hoach giài phòng mat bang (néu ed). (6) - Dành già càc rùi ro va de ra càc bién phàp khàc phue. (7) - Ké hoach theo dÒi va dành già du àn. (8) - Tinh ben vùng cùa dir àn sau khi két thùe. (9) - Nàng lue td chùc, quàn ly thuc hién dir àn. Bude 4: Dàm phàn, ky két du àn Sau khi hoàn thành vàn kién dir àn, Bg GTVT ed vàn bàn de nghi Ngàn hàng nhànude VN chù tri phdi hgp vdi càc co quan lién quan trình Thù tudng CP ve viéc ky kétdiéu uóc qudc té cu thè ve dir àn ODA, trình tu, thù tue ky két dièu uóc qudc té cu thè veODA dugc quy djnh theo diéu uàc qudc tè. Bieàc 5: Thuc hién du àn Bd GTVT ca quan chù quàn du àn td chùc thuc hién dir àn theo càc quy dinh cùaphàp luat ve quàn ly dàu tu va xày dung. NhOng noi dung quan trgng nhàt qua trình thuchién dir àn. Dac biét ddi vdi càc dir àn dàu tu xày dung là cdng tàe dàu thàu va xét duyétkét qua dàu thàu, giài phdng màt bang va tài djnh cu viéc thuc hién càc cdng tàe này phàituàn thù càc quy djnh trong nude nhu luat dàu thàu, nghi djnh ve dén bù, giài phdng màtbang va tài djnh cu, ddng thdi phài tuàn thù càc quy djnh tuang ùng eùa nhà tài trg. Bude 6: Theo ddi va dành già du dn Bò GTVT, co quan chù quàn dir àn chju tràch nhiém theo dòi va dành già tructiép du àn. Bd KH & DT theo ddi tdng hgp va chju tràch nhiem bào cào Thù tudng CP vetình hình thuc hién du àn. Bd Tài chinh theo dòi cdng tàe kiém tra, còng tàe quàn ly tài 41
 • chinh, tè chùc hoach toàn ngàn sàch Nhà nude dói vdi nguòn ODA, tòng hgp sé liéu vón,thanh toàn va tra ng vdi ngudn vdn ODA. Ngoài ra nhà tài trg cùng bd tri theo dòi vadành già du àn. Bifàc 7: Ngììièm thu bàn giao cdng trình Cdng tàe nghiém thu bàn giao dugc Bd GTVT tó chùc ehi dao theo dùng quydjnh eùa Thù tudng CP ve quy che quàn ly dàu tu xày dung. Thdng thudng do chù dàu tu(là càc Ban QLDA dugc Bd GTVT uy quyèn) td chùc thuc hién vdi su tham già cùa tdchùc Tu vàn thiét ké, xày dung cung ùng thiét bj va co quan giàm djnh chat lugng theophàn càp. 3.3.2. He thdng quàn ly càc du àn ODA trong ngành GTVT. Theo quy dinh cùa quy che quàn ly va su dung ngudn vón hd trg phàt trién chinhthùe ban hành theo Nghi dinh 17/2001/ND-CP ngày 4/5/2001 trudc day va Nghi dinhthay thè 131/2006/ND-CP ngày 9/11/2006 cùa Thù tudng Chinh phù, va càc quy dinhlién quan khàc cùng vdi su phàt trién cùa quy md càc dir àn ODA trong ngành GTVT thihién nay Bg GTVT ed he thdng quàn ly càc du àn ODA tuong dói hoàn chinh dugc càcnhà tài trg dành già cao. Hién tai tàt cà càc dir àn ODA do Bd GTVT làm chù dàu tu vdihai don vj tham muu là Vu Ké hoach va Dàu tu, Cuc Giàm dinh va Quàn ly chat lugngcdng trình GT. Dai dién chù dàu tu là càc Ban quàn ly du àn ODA. Hàu hét càc du ànODA ma Bg GTVT quàn ly déu dugc àp dung md hình "Chù nhiém dièu hành dir àn".He thdng quàn ly càc du àn ODA cùa Bd GTVT ed sa dd nhu sau: Bò GTVT Nhà tài trd CucGOCLCTGT Vu KHOT PMU Hòi dóng dén bù Phdng QLDA TVGS Qudc té GPMB Tinh Dan vj GS dòc làp Nhà Thàù Còng tao GPMB So* do he thòng quàn ly càc d y àn ODA trong ngành GTVT 42
 • 3.3.3. Qua trình hình thành va phàt trién cùa du àn mang lu&i giao thdng miéntrung (ADB5). a) Tdng quan ve du àn Mang ludi giao thdng mién Trung (ADB5) Mudi chin tinh mièn trung bao gdm càc tinh: Thanh Hoà, Nghé An, Ha TTnh,Quàng Bình, Quàng Trj, Thùa Thién Hué, Dà Nàng, Quàng Nam, Quàng Ngài, BìnhDjnh, Phù Yèn, Khành Hoà, Ninh Thuàn, Bình Thuàn, Kon Tum, Già Lai, Dàk làk, DàkNdng va Làm Ddng. Dugc chia làm 3 tiéu vùng: Ven bién Bàc trung Bd, ven bién Namtrung Bg va Tày Nguyèn vdi dàn so trén 23 trièu ngudi, chiém khoàng 27% dàn sd cànude. Day là vùng ed ty le ddi nghèo cao nhàt cà nude vdi 37% so hd song duói mùcnghèo khó (Theo tiéu chuàn nghèo cùa Viét Nam nàm 2002), 8 trong 19 tình mièn Trungbi xép vào nhóm 13 tinh nghèo nhàt Viét Nam. Vùng mién Trung này tàp trung mot so lugng lón ngudi dàn toc thiéu so, toànvùng ed khoàng 3 triéu ngudi dàn tde thiéu so, chiém trén 15% dàn so toàn vùng va 29%dàn toc thiéu sd toàn qudc. Tuy ed khoàng 53 dàn toc thiéu so khàc song ó khu vue miènTrung nhung chi ed 11 nhdm dàn toc thiéu so ed dàn sd tuang dói lón. Ngudi dàn tocthiéu sd là nhdm ngudi nghèo nhàt Viét Nam. Giao thdng vàn tài trong vùng bao gdm 9018 Km duòng tinh va buyen, 3730 kmQudc lo. 50% tdng chiéu dai (4500 km) dudng Tinh va Huyen trong tình trang xàu va ratxàu, nhièu tuyén ehi di lai dugc bang xe mày, bj àch tàe trong mùa mua, hàu hét càctuyén dèu khdng ed djch vu di lai bang xe Buyt. Màt an toàn duòng bd ngày càng tàng vatrd thành mdt vàn de nghiém trgng. Tuy nhién, ngay cà nhùng ndi dà co duòng cho xe co giói cùng khòng di lai dugcquanh nàm, dac biét vào mùa mua. Nhùng noi ed ty le va mùc ddi nghèo lón nhàt MiènTrung nhu Tày Nguyèn, dàn cu rat khd khan trong viéc vàn chuyén hàng hoà ra chg hoactiép càn vdi càc dàu vào de cài thién chat lugng san phàm cùa mình do khó khan ve mòitrudng vàt chat va co sd ha tàng yéu kém. Vói hién trang kinh tè - xà boi Giao thdng van tài càc tình Mién Trung nhu trénthi viéc nàng càp, cài tao mang luói dudng bg Mién Trung, dac biét là dudng tinh là ratcàn thiét. Viéc càc tuyén dudng dugc nàng càp cài tao sé mang lai Igi ieh to lón, gópphàn tich ciré vào muc tiéu xoà ddi giàm nghèo va phàt trién kinh té càc tinh Mièn Trung. Chinh vi vay trong danh muc vàn ddng ODA thdi ky 2000 - 2005 cùa Chinh phùViét Nam, dir àn "Mang ludi giao thdng Mièn Trung" là mot trong nhùng dir àn dugc uutién. Ngàn hàng phàt trién chàu À (ADB) dà khàng djnh vói Chinh phù Viét Nam ve viécNgàn hàng xem xét cho Chinh phù Viét Nam vay tin dung uu dai cho du àn "mang ludigiao thdng Mièn Trung". De chuàn bj du àn, ADB cùng dà cung càp hd trg ky thuàt giàtri 1 trièu USD. 43
 • Thù tudng Chinh phù dà co cho phép Bò GTVT tiép nhàn ho trg ky thuàt va chophép chuàn bi du àn nàng càp cài tao mang luói GT Mièn Trung vdi muc tiéu cùa dir ànlà giùp Chinh phù Viét Nam thuc hién chién lugc xoà ddi giàm nghèo va thùe day phàttrién kinh té thdng qua viéc cài thièn ca sd ha tàng va khà nàng tiép can vdi thi trudng,càc ca boi ve viéc làm va càc djch vu xà bòi cho ngudi nghèo tai khu vue Mièn TrungViét Nam. Du àn dugc thuc hién tai 19 tinh Mièn Trung gèm càc tinh: Thanh Hoà, Nghé An,Ha Tình, Quàng Bình, Quàng Trj, Thùa Thién Hué, Dà Nàng, Quàng Nam, Quàng Ngài,Bình Djnh, Phù Yèn, Khành Hoà, Ninh Thuàn, Bình Thuàn, Kom Tum, Già Lai, DakLak, Dak Ndng va Làm Dòng. Dir àn se thuc hien cài tao khoàng 1200 km Tinh lo vaHuyen lo trong pham vi 19 tinh Mièn Trung. Thuc hién càc du àn thành phàn HTKT. Vditdng vdn dàu tu cho dir àn là 138 triéu USD bang vón vay ADB va vón dói ùng cùaChinh phù Viét Nam. Du kién sau khi hiép djnh vay vdn ed hiéu lue thi du àn sé dugcthuc hién tu 2005 -2009. b) Qua trình Jiình thành va phàt trién cùa du àn ADB5 •:• De xuàt du àn: Khu vue mién Trung Viét Nam là mot trong nhùng khu vue co ha tàng kinh té -xà bòi yéu kém nhàt Viét Nam, dac biét là ha tàng GTVT. Vi vày Bò GTVT dà nghiéncùu va de xuàt du àn "Mang luói giao thòng Mién Trung" vói muc tièu cùa du àn là; Nàng càp mang luói duòng tình va dudng huyen dàp ùng càc yéu càu ve kinh té -xà bòi. Thòng qua viéc cài thién co so ha tàng va khà nàng tiép càn thj trudng càc ca boive viéc làm va càc dich vu xà bòi cho ngudi nghèo, de thùe day phàt trién kinh té khuvue Mièn Trung thuc hién chién lugc xoà ddi giàm nghèo cùa Chinh phù Viét Nam. Du àn dugc Bd GTVT de xuàt tu dàu nàm 2000 va dugc Chinh phù Viét Namthòng qua tai danh muc vón vay va chuang trình ho trg ky thuàt giai doan 2001 - 2003.Sau khi nghién cùu danh muc vón vay va chuang trình ho trg ky thuàt giai doan 2001 -2003 cùa Chinh phù Viét Nam. Ngàn hàng ADB dà thòng bào cho Chinh phù Viét Namve viéc xem xét cho Chinh phù Viét Nam vay vòn tin dung uu dai dành cho dir àn Mangludi giao thdng Mièn Trung. Ddng thdi Ngàn hàng ADB vién trg khdng hoàn lai choChinh phù Viét Nam ho trg ky thuat (HTKT) 1 triéu USD de chuàn bj du àn. • Dàm phàn ky diéu uàc Quoc té ve khung ODA: Sau két qua hdi nghj nhdm tu vàn càc nhà tài trg, hdi nghi CG va dién dàn Qudcté ve ODA cho Viét Nam do Bd KH & DT chù trì, Bò KH & DT trình Thù tudng Chinhphù ve viéc ky két dièu uóc Quóe té khung ve ODA vói ngàn hàng ADB trong dò eó duàn "mang luói giao thdng Mièn Trung". 44
 • •:• Lua chon Ban quàn ly du àn - chuàn bi du àn: Sau khi dugc Bd KH & DT thdng bào danh muc tài trg chinh thùe, Thù tudngChinh phù dà cho phép Bd GTVT chuàn bj du àn va tiép nhàn ho trg ky thuàt - vién trgkhòng hoàn lai 1 triéu USD eùa Ngàn hàng ADB de chuàn bj dir àn. De tién hành tiép nhàn HTKT chuàn bi du àn Bò GTVT dà tién hành lira chonBan Quàn ly dir àn trong so càc Ban quàn ly du àn ODA cùa Bd theo nguyén tàe: • Lira chgn Ban quàn ly dir àn ODA ed kinh nghiém làm viéc vdi càc nhà tài trg,dac biét là Ngàn hàng ADB. • Càn bd Ban quàn ly du àn phài ed trình do ngoai ngù tòt, ed nàng lue ve quyhoach mang giao thdng, ve quàn ly càc dir àn ODA. Dac biét là kinh nghiém làm viécvùng lành thd cu thè là Mièn Trung. Sau khi xem xét, Bd trudng Bó GTVT dà ed quyét djnh giao Ban quàn ly dir àn 1(PMUl) làm chù dàu tu cho dir àn Mang ludi giao thdng Mièn Trung (ADB5). Sa luac ve Ban quàn ly du àn 1: Ban quàn ly du àn 1 (QLDAl) dugc Bò GTVT thành làp vào thàng 3 nàm 1993vói tén ggi tiéng Anh là Project Managemant Unit 1 (PMUl), vói nhiém vu làm chù dàutu càc dir àn nàng càp cài tao càc quòc lo ed vòn dàu tu nuóc ngoài va làm chù dàu tutrong viéc làp càc dir àn xày dung, cài tao càc dudng khàc de ggi vdn dàu tu nude ngoài.Tu khi thành làp dèn khi dugc xem xét giao nhiem vu quàn ly du àn ADB5, Ban QLDAldà dugc Bg GTVT giao quàn ly 6 du àn vay vdn cùa Ngàn hàng Thè gidi (WB) va Ngànhàng phàt trién chàu À (ADB) de khdi phue cài tao qudc lo 1 tu bién giói Viét - Trungtói Nàm Càn - Cà Mau. Ngoài ra Ban con quàn ly 2 du àn vay vdn cùa Dan Mach de khdiphue, ddng mdi càc phà khu vue ddng bang song Cùu Long vói tòng vòn vay gàn 1 tyUSD. Dac biét trong dò co 3 du àn su dung vòn vay cùa Ngàn hàng phàt trién chàu A chocàc du àn: + Khòi phue cài tao 435 Km Quóc lo 1 doan TP HCM - Nha Trang (ADBl) vóitòng mùc dàu tu 141 triéu USD. + Khòi phue cài tao 400 Km Quòc lo 1 doan Quàng Ngài - Nha Trang (ADB3),tòng mùc dàu tu 163,75 triéu USD. + Khòi phue cài tao 162 Km Quòc lo 1 doan Ha Nói - Lang Son (ADB2) vói tòngmùc dàu tu 162,45 triéu USD. Ngoài càc dir àn ODA Ban QLDAl con dugc Bò GTVT giao nhiém vu quàn lynhièu du àn su dung ngàn sàch va nguòn vòn khàc. 45
 • Md hình to chiic cùa Ban quàn ly du àn 1 Tong giàm doc Phó TGD Phó TGD duàn phu tràch ODA vón trong nùóc 1 1 Phòng DA Phòng DA Phòng DA Phòng Phòng Vàn phòng nuóc ngoài nudo ngoài vón trong Ké hoach Tài chinh 1 2 nUóc Duàn Duàn Duàn von ADB WB trong nUóc Xày dims ddi du àn: Sau khi dugc Bd GTVT ra quyét dinh giao nhiém vu quàn ly dir àn ADB5, BanQLDAl giao nhiém vu quàn ly dir àn này cho phòng Quàn ly dir àn 1 là phòng quàn lydu àn vón ADB. Phòng quàn ly du àn ADB eùa Ban quàn ly dir àn 1 dugc tò chùc ngaytu khi Ban quàn ly dir àn 1 mdi dugc thành làp va da quàn ly truc tiép 3 dir àn vón ADBcài tao Quóe Id 1 do Ban QLDAl làm chù dàu tu. Trai qua 3 du àn, Phòng quàn ly du àn1 dà dugc xày dung tuang dói hoàn chinh. Tuy nhién dir àn ADB5 là dir àn trai ròng trénmot dja bàn ròng Idn, phàn tàn nén lành dao Ban QLDAl dà bó sung thém càc ky suchuyén ngành Càu dudng vào phdng de dàm nhàn vai trò ky su thudng trù tai càc tinh.Tuy nhién viéc bó sung chi thuc hién d bude trién khai du àn. Nhu vày, qua trình xàydung ddi dir àn d day thuc chat là qua trình lira chgn Ban QLDAl làm nhiém vu quàn lydu àn va tó chùc lai phdng quàn ly du àn 1 cho phù hgp vdi tình hình thuc té eùa du ànADB5. Chuàn bi duàn: De chuàn bj du àn, Ban QLDAl dà tién hành càc thù tue tiép nhàn HTKT chuànbj dir àn. Ngudn vón HTKT này là vién trg khdng hoàn lai cùa ADB. Tu vàn chuàn bj diràn là Tu vàn ND Lea Consultant limited (Canada) do ADB tuyén chgn thuc hién HTKTvdi pham vi nghién cùu gdm 19 tinh Mièn Trung. De thuc hien HTKT này, Ban QLDAldà ky két hgp ddng vdi Tu vàn ND Lea va cùng vdi tu vàn ND Lea tién hành cdng tàechuàn bi dir àn theo dùng de cuong tham chiéu "TOR" dugc duyét. Sau 12 thàng vdi 3 46
 • làn hdi thào giùa Bd GTVT va ADB, ho sa bào cào nghién cùu khà thi du àn dugc hoànthành, he sa bào cào nghién cùu khà thi dugc Ngàn hàng ADB thàm djnh sau dd BanQLDAl trình Bd GTVT xem xét phé duyét vdi ndi dung ca bàn là dàu tu xày dung dir àncài tao nàng càp mang ludi giao thdng khu vue Mièn Trung vdi càc noi dung chù yéusau: (1). Tén du àn: Dir àn "mang luói giao thdng Mièn Trung" (ggi tàt là du ànADB5). (2). Chù dàu tu: Bd GTVT. (3). Dai dién chù dàu tu: Ban quàn ly du àn 1. (4). Td chùc tu vàn làp du àn: Tu vàn quóc té ND LeA (Canada). (5). Muc tièu xày dimg: - Nàng càp mang ludi dudng tình Io va huyén lo trong pham vi 19 tinh khu vueMién Trung dàp ùng dugc yéu càu kinh té xà boi va mdi trudng. - Dành già càc vàn de thè che, chinh sàch cùa ngành Duòng bd càp tình va qudcgià nhàm muc tièu nàng cao nàng lue eùa càc sd GTVT dja phuang dàm bào muc dichthuc bién nàng càp va duy tu, bào duòng mang ludi duòng bg trong dd bao gdm cà viécnghién cùu thuc hién hình thùe "Trao thàu" trong cdng tàe duy tu. (6). Dia diém xày dung gdm 19 tinh khu vue Mién Trung: 1- Thanh Hóa 7- Dà Nàng 13- Kon Tum 2- Nghé An 8- Quàng Nam 14- Già Lai 3- Ha TTnh 9- Quàng Ngài 15-Dàk Làk 4- Quàng Bình 10-Bình Dinh 16- Dàk Ndng 5- Quàng Tri 11-Phù Yèn 17- Làm Ddng 6- Thùa Thién Hué 12-Khành Hoà 18- Ninh Thuàn 19-Bình Thuan (7). Noi dung va quy md xày ditng: Noi dung va quy mò eùa dir àn gòm 2 phàn chinh: Xày làp va càc tiéu du àn hotrgky thuàt cu thè. (7.1). Phàn xày làp: a. Phàn chia giai doan thuc hién: Dir àn dugc chia thanh 3 giai doan thuc hién nhusau: - Giai doan 1 : Gòm 11 tuyén duòng thuòc 4 tinh Nghé An, Thùa Thién Hué, BìnhThuan va Làm Dòng. - Giai doan 2: GÓm 19 tuyén dudng thuòc 6 tinh Ha TTnh, Quàng Tri, NinhThuan, Dàk Làk, Dàk Ndng va tinh Quàng Bình. - Giai doan 3: Gdm 9 tinh là Thanh Hoà, Dà Nàng, Quàng Nam, Quàng Ngài,Bình Djnh, Phù Yèn, Khành Hoà, Kon Tum va Già Lai. b. Danh muc càc du àn thành phàn: 47
 • - Giai doan 1 & 2: Gdm 30 dir àn thành phàn (bao gdm cà 2 du àn thành phàn cùatình Quàng Bình) vói chiéu dai 600 km va kinh phi xày làp 52 triéu USD (Phu lue 2). - Giai doan 3: Càc du àn thành phàn dugc dàu tu se dugc lira chgn trong sd càcdu àn thành phàn con lai tu danh muc dir àn thành phàn xem xét dàu tu (Phu lue 1) vóichiéu dai duòng dugc dàu tu khoàng 600 km. (7.2) Càc tiéu du àn Ho trg ky thuàt (HTKT): Dugc thuc hién nhàm nàng caohiéu qua khai thàe mang luói duòng, bao gòm càc tiéu du àn: a. Chuang trình nhàn thùe va phòng chóng HIV/AIDS: bao gèm nhùng nói dungco bàn sau: - Dièu tra ca bàn ve HIV/AIDS/càc bènh lày nhiém qua dudng tình due. - Giào due nhàn thùe: tò chùc càc khoà tap huàn, chuàn bj tài liéu truyén thònggiào due, phòi hgp vói Ban QLDAl va càc còng ty xày dung nhàm tao dièu kién cho viécphò bién thòng tin. - Truyén thòng nhàm thay dòi hành vi. - Tu vàn ve bènh lày nhiém qua duòng tình due va khàm benh tu nguyén. b. Tàng cudng thè che: Gdm nhùng noi dung chinh nhu sau: - Hd trg càc Sd GTVT thiét làp mot quy trình làp ké hoach ed hiéu qua va làp motbàn dò mang ludi dudng tai 10 tình (Dà Nàng, Quàng Nam, Khành Hoà, Ninh Thuàn,Bình Thuàn, Kon Tum, Già Lai, Dàk Làk, Dàk Ndng, Làm Ddng) cho tàt cà càc càpduòng, xày dung trén co sd HTKT 4028-VIE (du àn djch vu giao thdng cho ngudi nghèo- ADB tài trg) va dir àn giao thdng ndng thdn 2. - Hd trg càc Sd GTVT thuc hién ed hiéu qua he thdng quàn ly duy tu bào duòngdudng tai 10 tinh, xày dung trén co sd HTKT cùa Cuc Duòng bò va càc tài liéu ky thuàtdà dugc nghién cùu cùa dir àn giao thòng nòng thdn 2. - Hd trg Sd GTVT àp dung càc quy trình dà dugc nghién cùu trong dir àn an toàngiao thdng duòng bò trén càc tuyén duòng cùa tinh. - Tién hành dành già nhu càu dào tao va tò chùc dào tao cho nhàn vién thuòc 10Sd GTVT ve càc ky nàng càn thiét de thuc hién viéc thiét làp ké hoach, thuc hién duy tubào duòng va an toàn giao thdng. - Giùp càc Sd GTVT lua chgn va mua sàm dugc nhùng thiét hi, mày mdc phue vucho càc muc tiéu eùa HTKT. - Trg giùp Ban QLDAl trong viéc ùng dung cdng nghé thdng tin vào quàn ly duàn. (TSfdi dung chi tiét cùa HTKT néu trén sé dugc Bd GTVT phé duyét cu thè trongqua trình trién khai thuc hién dir àn). 48
 • (8). Tdng mùc dàu tu: 2194,2 ty dóng (tuang duang vdi 138 triéu USD theo ty già là 1 U S D - 15900 dóng). Bang 7 - Chi tiét Tóng mùc dàu t y du> àn ADB5 Chi phi Nguòn vòn Hang muc du- àn dy ADB Dòi irng NDF kién ADF Vién trgA. Chi phi xày làp 98,44 89,01 9,34 Vàn phdng diéu hành dir àn 0,35 0.35B. GPMB va tài dinh cu 4,84 4.84C. Rà phà boni min 1.40 1,40D. Dich vu tu vànD.1. Chuàn bj du àn - GD 1 &2 2.00 2.00D.2. Giàm sàt du àn 9,29 9,29 Tàng cudng thè che K71 1,71D.3. Chuang trình truyén thóng ve 0,50 0,50D.4. giói va HIV/AIDSD.5. Tu vàn giàm sàt GPMB va tài 0,08 0,08 dinh cu.E. Quàn ly Du àn 0,50 0,50F. Càc khoàn thué 15,75 15,75G. Lai trong qua trình thi cdng 3,14 3,14 Tóng già trj 138,00 95,00 32,00 11,00 (Ngudn: Bào cào Nghién cùu kha thi die àn Mang ludi GT mièn Trung (ADB3) do tu vàn qudc té ND Lea (Canada) làp) Ghi chù: ADF: là viét tàt cùa Ngudn vdn vay uu dai ADB NDF: là viét tàt cùa Ngudn vòn vay tu Quy phàt trién Bàc Au. Tdng mùc dàu tu trén tam tinh de làm co sa dàm phàn vay vdn. Tóng mùc dàu tu sé dugc xàc dinh chinh thùe sau khi co thiét ké va tòng du toàn dugc duyét. (9). Ngudn vdn dàu tu: - Vdn vay uu dai ADB: 94,5 triéu USD. - Vdn vién trg khdng hoàn lai cùa ADB: 0,5 triéu USD. - Vdn ddi ùng: 32 triéu USD. - Vdn vay tu Quy phàt trién Bàc Àu: 8,3 triéu Euro (tuang duang 11 triéu USD). (IO). Hình thuc quan ly du àn: Chù nhiém diéu hành du àn. • Dàm phàn ky két du àn:
 • Sau khi hoàn thành vàn kién du àn, ma trong dd quan trgng nhàt là bào cào nghién cùu khà thi cùa dir àn dàp ùng day dù càc quy dinh ve vàn kién du àn cùa Chinh phù Viét Nam va cùa Ngàn hàng ADB, cu thè: (1). Vi tri vai trd cùa dir àn trong quy hoach phàt trién nghànb va dia phuang: Dir àn dàp ùng day dù yéu càu quy hoach cùa nghànb GTVT dà dugc Thù tudng chinh phù phé duyét. Viéc dàu tu du àn là hét sue càn thiét góp phàn xóa ddi giàm nghèo. tàng trudng kinh tè, giùp càc tinh mién trung bàt kip vdi su phàt trién cùa cà nuóc. (2). Ly do su dung vdn ODA, thè manh cùa nhà tài trg: Ngàn hàng phàt trién Chàu à ADB là mot nhà tài trg Idn trén thè gidi dà tài trg cho nhiéu du àn phàt trién co sd ha tàng giao thdng van tal cùa Viét Nam. Viéc tàn dung dugc vdn vay cùa Ngàn bang ADB sé giàm dugc gành nàng vdn ngàn sàch nhà nuóc. (3). Ca che tài chinh trong nuóc dòi vói du àn - phàn tich hiéu qua KT - XH: Ca che tài chinh: tòng mùc dàu tu cùa du àn là 138Trieu USD. Trong dd vdn dugc ca càu nhu sau: - Vdn vay ADB: 94,50 Triéu USD (chiém 74,5%) - Vòn vién trg khòng hoàn lai cùa ADB: 0,5 Triéu USD - Vòn dòi ùng cùa Chinh phù Viét Nam: 32 Triéu USD (chiém 25%) - Vòn dóng tài trg: 11 Triéu USD (tuang duong 8,3 Triéu Euro tu quy phàt triénNORDIC - Bàc Àu) Bang 8: Dy toàn va ké hoach tài chinh Chi phi dy àn du- kién Hang muc (Triéu USD) A Chi phi xày làp 98,44 B Vàn phòng dièu hành du àn 0,35 C GPMB va tài djnh cu 4,92 D Rà phà bom min 1,4 Dich vu tu vàn: - Tu vàn giàm sàt 11,29 E - Tàng cudng thè che 1,71 - Ké hoach phàt trién dàn toc thiéu sd(DTTS) 0,5 F Quàn ly du àn 0,5 G Càc khoàn thué 15,76 Lai trong qua trình thi cdng 3,14 Tòng già tri 138,00 • r i 1(Nguòn: Bào cào Nghién cùu kha thi dir àn Mang luói GT mièn Trung (ADB3) do tu vàn quóc tèND Lea (Canada) làp)
 • Phàn tich hiéu qua Kinh té - xà hdi: Hiéu qua kinh té: Hieu qua kinh té cùa du àn dugc dành già qua 2 chi tiéu: già tri hién tai rdng(NPV) va ty suàt ndi hoàn (IRR).Trong dd ty suàt noi hoàn là phuang phàp chinh de xàcdinh khà nàng hoàn vdn.Theo càc nude trong khu vue néu ty suat noi hoàn TRR là 12%thi du àn dàu tu ed hiéu qua. Két qua dành già cho thày du àn ed: NPV = 39,369 IRR = 22,3% Nhu vay viéc dàu tu du àn là rat hiéu qua. Hiéu qua xà boi: dudng nàng càp se ha cudc van tài hàng hóa qua dd du sé tao ramot tàe ddng kinh té vT md thòng qua biéu ùng day truyén giùp da dang bòa nòng nghiépva phi ndng nghiép. Dudng sa tdt sé cài thién khà nàng phàt trién du lich va càc ngudn tàinguyén thién nhién. Tiép can càc dich vu xà hdi nhu tram xà, bènh vién, trudng hoc, bim dién, càc caquan tài chinh, càc dich vu thù y, ndng nghiép, ..., sé dugc cài thién dàng ké. Ngudi dàn trong vùng sé ed viéc làm nhiéu han dac biét là trong thdi gian xàydung. (4). Khà nàng càn ddi vdn ddi ùng: day là du àn ODA nén Chinh phù cam két bdtri dù vdn ddi ùng. (5). Du kién ké hoach tdng thè va ké hoach thuc hién du àn trong nàm dàu Tién do du àn: - Chuàn bi càc noi dung cùa hiép dinh vay vdn tu thàng 6/2005 - cudi thàng8/2005. - Dàm phàn hiép dinh vay, cudi thàng 8/2005. - Phé chuàn hiép dinh vay cùa Lành dao Ngàn hàng ADB thàng 8/2005. - Khdi còng quy 1/2006. - Hoàn thành du àn thàng 12/2009. Cu thè tién dò nàm thù nhàt va cà du àn nhu sau:
 • Tién dò nàm th ù nhàt va cà diràn: Danh muc 2005 2006 2007 2008 2009 ADB va CP phé duyét 9^^^m m^m^^ DA Tu vàn thiét ké Tuyén dung "^HH Trién khai Tu vàn giàm sàt Tuyén dung Trién khaiTu vàn chuong trình quàn ly tuyén truyén phòng chóng HIV/AIDS va chòng buon bàn phu nu- tre em Tuyén dung Trién khai Xày làp Giai doan 1 TK chi tiét va dàu thàu Thi còng tai 4 Tinh Giai doan 2 TK chi tiét va dàu thàu Thi còng tai 5 Tinh Giai doan 3TK chi tiét va dàu thàu Thi còng tai 10 Tình Thòi han BH cùa nhà thàu m ^1 (6). Dành già rùi ro va de ra bién phàp khàc phue: Vdi tri dir àn ADB5 rùi ro cùa du àn chinh là tàe dòng xà hòi va ành huóng dén dàn toc thiéu so. Qua nghién cùu cùa Tu vàn cho thày: • Kinh nghiém cùa nhiéu nuóc trén thè giói thày ràng càc du àn xày dung duóng bò tièm àn mot nguy ca lày nhiem HIV/AIDS do: - Trong qua trinh xày dung vói su co mat cùa lue lugng thi còng thudng tu noi khàc dén co thè già tàng nhiem HIV/AIDS tai còng dòng.
 • - Sau khi dudng dugc nàng càp xe xài tàng manh nèn nguy co lày nhiem HIV/AIDS tai còng dòng dia phuang. • Ngoài ra mot so vàn de xà hòi khàc cùng phài quan tàm dd là nan budn bàn phu nù tré em, sau khi dudng dugc nàng càp su giao thdng tàng nén té nan budn bàn tré em va phu nù cùng eó nguy ca già tàng. Dac biét khu vue du àn di qua con khà héo lành chua dugc tiép xùc nhiéu vói thdng tin vi vày ngudi dàn dia phuang dac biét là phu nij, tré em, ngudi dàn toc thiéu sd dac biét de bj tdn thuang do chua co hiéu biét day dù ve giói, nguy ca lày nhiem cùng nhu càch phdng chdng HIV/AIDS va thù doan cùa bgn budn ngudi. Bien phàp khàc pbuc là bò tri chuang trình truyén thòng giào due ve nhùng vàn de trén cho còng dòng dia phuang. (7). Ké hoach theo dòi va dành già du àn: Dugc quy dinh trong nghi dinh 17/2001/ND-CP trudc day va nghi dinh 131/2006/ND-CP ve quàn ly va su dung dir àn ODA - Du àn ADB5 bàt bude phài tuàn thù. (8). Tinh ben vùng cùa du àn sau khi két thùe: Day là du àn cài tao, nàng càp dudng tinh nén trong du àn quy djnh Tiéu chuànàp dung cho du àn là TCVN4054. Qua trình thi cdng sé dugc Tu vàn giàm sàt Quòc té giàm sàt chat lugng chat chenén dàm bào tinh ben vùng cùa du àn. (9). Nàng lue tò chùc, quàn ly thuc hien du àn cùa chù dir àn là nàng lue tò chùcquàn ly cùa Ban QLDAl dugc dành già là tòt qua càc du àn ODA khàc ma Ban da quànly- Sau khi vàn kién du àn hoàn thành dugc Ngàn hàng ADB thòng qua, Bò GTVTco vàn bàn de nghi Ngàn hàng nhà nuóc chù tri phòi hgp vói Bò ngoai giao, Bg tu phàpva càc ca quan lién quan khàc trình Thù tuang Chinh phù cho phép thành lap doàn dàmphàn do Ngàn hàng nhà nuóc Viet Nam làm trudng doàn de dàm phàn ky két du àn. V Thuc hién du àn: (1) Lap ké hoach du àn: nói dung quan trgng cùa thuc hién du àn là còng tàe làpké hoach du àn trong dò quan trgng nhàt là ké hoach dàu thàu cùa dir àn, cu thè nhu sau: Phàn chi giai doan thuc hién: - Giai doan 1 : gdm 11 tuyén dudng thuòc 4 tình là Nghé An, Thùa Thién Hué,Bình Thuan va Làm Dòng. - Giai doan 2: Gòm 17 tuyén duóng thuòc 6 tinh Ha TTnh, Quàng Tri, NinhThuan, Dàk Làk, Dàk Nòng va tinh Quàng Bình. - Giai doan 3: Gòm 10 tình là Thanh Hoà, Dà Nàng, Quàng Nam, Quàng Ngài,Bình Dinh, Phù Yèn, Khành Hoà, Kon Tum va Già Lai.
 • Giai doan 1 & 2 gòm 28 du àn thành phàn vdi chiéu dai 544 km va kinh phi xày làp 51,9 tnéu USD. Giai doan 3 càc du àn thành phàn dugc dàu tu se lira chgn trong sd càc du àn thành phàn cdn lai tu danh muc du àn thành phàn xem xét dàu tu (thudc càc tinh d giai doan 3) vói chièu dal khoàng 600 km. Hình thùe dàu thàu va phàn chia gói thàu xàv làp giai doan 1 & 2 cùa phàn xày làp cùa du àn: Gdm viéc cài tao 28 tuyén dudng tai 9 tinh sé dugc chia thành 32 gdi thàu ed già tri tu 0,5 dén 2 trièu USD, àp dung hình thùe dàu thàu canh tranh trong nude (LCB) cho càc hang muc xày làp theo dùng càc quy dinh hién hành cùa nhà nude va ADB. Bang 9: Du* kién càc gói thàu xày làp giai doan 1 & 2 nhu- sau: Du toàn kinh So hcyp Già tri hgp dóng Tinh Tén duòng Chiéu dai Tiéu chuàn TK phi (triéu usd) dóng (bao góm VAT) 34 Vs 3,286 TL33 2 1.643 Nghé An 23,8 Vs 2,223 TL598 1 2,223 34 Vs 2,917 TL598 2 1,459 91,8 8,426 16,7 Vg 1,527 TL12 12,8 Vs 1,157 1,527 TL9 11,8 Vs 1,056 1,822 Ha TTnh HLI 11,6 Vs 1,223 2,176 TL7 11,0 Vs 1,111 1,223 TL8B 8,2 Vg 0,664 HL2 72,1 6,748 8,7 IV 1,032 TL70 1,823 8,2 Vg 0,791 Quang Tri HL3 8,8 Vs 0,820 TL76 2,326 16,5 Vg+Vs 1,506 HL4 42,2 4,149 6,6 Vs 0,484 TL9 1,040 5,8 Vg 0,556Thìra Thién Hué TL2 11,6 Vg 1,111 HL5 1,111 24,2 Vs 2,552 TL4 2 1,276 48,2 4,704 15,9 1,601 TL702 IV 1,601 24,1 2,178 Ninh Thuàn TL705 Vg+lV 15,0 1,700 TL708 IV 1,700 11,3 1,032 HL6 Vg+IV 1,032 66,3 6,511 22,8 1,993 TL715 Vs 1,993 Bình Thuan 30,2 2,747 2 HL7 Vs 2,747 11,2 0,965 TL706 Vs 0,965 64,2 5,705 Dàk Nòng TL684 82,7 Vg 8,913 4 2,228 16,5 1,549 Dàk Làk TL685 Vs 1,549 10,3 0,994 TL682 Vg 0,994 26,8 2,543 Làm Dòng TL725 50,1 Vg+Vs 4,246 3 1,415 Tóng 544,4 51,944 32(Nguón: Bào cào Nghién cùu khà thi du àn Mang luói GT mién Trung (ADB3) do tu vànqudc té ND Lea (Canada) làp)
 • Du" kién tién dò thyc hién giai doan 1 & 2 cùa dir àn ADB5 Danh muc 2005 2006 2007 2008 ADB va CP phé duyét DATu vàn thiét ké Tuyén dung Trién khaiTu vàn giàm sàt Tuyén dung Trién khaiXày làp giai doan 1TK chi tiét va dàu thàuThi cdng tal 4 tinh ^-""•t|HWXày làp giai doan 2TK chi tiét va dàu thàu Thi cdng tai 5 tinh1 - Giai doan 3 cùa dir àn: Theo de cuang tham chiéu cùa tu vàn làp du àn thinhiém vu xàc dinh chinh thuc càc tuyén dudng càn dàu tu cho càc tinh d giai doan 3 sédo tu vàn giàm sàt cùa du àn dàm nhàn vi vay ké hoach cho giai doan 3 se dugc làp sau. Tu vàn: - Tu vàn thiét ké: chiù tràch nhiém chuàn bi toàn bo hd sa thi cdng cho càc dir ànthành phàn giai doan 1 & 2 (là Tu vàn qudc té). - Tu vàn giàm sàt: Chiù tràch nhiém giàm sàt thi cdng càc du àn thành phàn giaidoan 1 & 2. Lira chon va dành già chuàn bi hd sa thi cdng va giàm sàt thi cdng cho càcdu àn thành phàn giai doan 3 (là Tu vàn qudc té két hgp vdi mot vài tu vàn trong nude). - Tu vàn ddc lap dành già GPMB va tài dinh cu: chiù tràch nhiém theo ddi quatrình thuc hien cdng tàe GPMB va tài dinh cu. - Tu vàn chuang trình gidi, tuyén truyén phdng chdng HIV/AIDS va chdng buonbàn phu nù va tré em: chiù tràch nhiém truyén thdng giào due ve phdng chdngHIV/AIDS va chóng budn bàn phu nù, tré em. Khàc phue rùi ro cua du àn.
 • Du- kién tién do cùa cà du- àn nhu* sau; Danh muc 2005 2006 2007 2008 2009 ADB va CP phé duyét DA Tu vàn thiét ké Tuyén dung Trién khai Tu vàn giàm sàt Tuyén dung Trién khaiTu vàn chuang trình quàn ly tuyéntruyén phòng chóng HIV/AIDS va chòng buon bàn phu niì tré em Giai doan 1 TK chi tiét va dàu thàu Thi còng tai 4 Tinh Giai doan 2 TK chi tiét va dàu thàu Thi còng tai 5 Tinh Giai doan 3 TK chi tiét va dàu thàu WÈI^ Thi còng tai 10 Tình Thdi han BH cùa nhà thàu - W Td cbirc thuc hién du àn: Bg GTVT giao cho Ban QLDAl quàn ly dir àn. Ban QLDAl sé ehm tràch nhiém ky két hgp dóng tu vàn va hgp ddng xày làp. UBND càc tinh (hoac uy quyén sd GTVT) thành làp tiéu ban quàn ly dir àn tai càc tinh. Ban QLDAl ky hgp ddng vdi càc tiéu ban QLDA thuc bién càc nhiém vu:
 • - Ddi vdi cdng tàe thiét ké chi tiét giai doan 1,2 va 3 tiéu ban chju tràch nhiémkiém tra, thàm dinh TKKT do TVTK trình dàm bào càc yéu càuquy djnh cùa VN va cùaADB. Sau dò trình sd GTVT phé duyét. - Dòi vdi cdng tàe nghién cuu khà thi giai doan 3 tiéu ban chju tràch nhiém lirachgn dành già va chuàn bi bào cào khà thi vdi su trg giùp cùa TVGS. - Ddi vdi còng tàe dàu thàu va trao thàu: tiéu ban de trinh ké hoach dàu thàu cùatình mình lén Ban QLDAl, Ban QLDAl xem xét trình Bg phé duyét. Tiéu ban QLDA sé giàm sàt qua trình dau thàu theo quy djnh cùa Luat dàu thàuViet Nam va quy dinh dàu thàu cùa ADB. Vói su ho trg cùa TVGS tién hành dành giàthàu, trình lén Ban QLDAl xin chàp thuàn cùa ADB va trình Bd GTVT phé duyét. - Ddi vói cdng tàe thi cdng: tièu ban QLDA là dai dién cùa Ban QLDAl, làm viéctruc tiép vdi TVGS, chiù tràch nhiem quàn ly truc tiép càc hgp ddng, xàc nhàn thanhtoàn, chuàn bi ké hoach vòn cho càc tièu du àn cùa tinh mình, chiù tràch nhiém kiém trachat lugng cdng trình theo quy dinh cùa nhà nuóc. So do tó chirc quàn ly dy àn Bò GTVT ADB QL càc t T vàn L PMU 1 Chiù dàu tu càc HO xày làp TV tàng cuòng 19 SO GTVT TVGS the che tieu ban PMU1 - Ho tra KT va dào tao ctio càc So GTVT Chiù tràch nhiém - Phàt trien DTTS ve ky thuàt càc chiiong trinh HIV/AIDS HD xày tép va diéu phdi GPMB 19 Hòi dóng TV giàm sàt TV chuàn biXD TK cuoi cùng dén bù GPMB dòc lap còng càp tình giai doan 1,2 HS mdi thàu tàe GPMB va ThL/c hiènKH GPMB tài dinh cu va tài dinh CL; TV chuan bi XD TK cudi cùng giai doan 3 HS mài thàu Càc nhà thàu Thi/c hién càc djch vu xày lap (2). Cùng nhà tài trg xem xét ké hoach dir àn
 • Ké hoach du àn ADB5 do ban QLDA 1 làp dugc doàn còng tàe cùa ngàn hàngADB va Bò GTVT xem xét kl Ké hoach du àn này se dugc ghi trong bàn ghi nhó giùaBò GTVT va Ngàn hàng ADB va là càn cu thuc hién tién dò dir àn. (3). Su dung nhàn lue cùa dòi du àn: Càn cu tién dò thuc hién du àn theo 3 giai doan: Truóng phòng du àn 1 cùng càc thành vién trong phòng du àn lap ké hoach sudung nhàn lue cùa phòng mình cu thè: - Giai doan tu khi bàt dàu chuàn bi du àn dàu 2002 dén chuàn bi xong du àn, dehiép dinh vay vòn dugc ky két va co hiéu lue 12/2006 vói 10 thành vién làm vice 10%thòi gian cho dir àn - Giai doan 1/2006 - 6/2006 bàt dàu thi còng càc hgp dòng xày làp ó 4 giai doanphài bò sung thém 2 ky su càu duóng de theo dòi 4 tinh Tòng so thành vién cùa du ànyéu càu là 12 thành vién. Tu thàng 6/2006-1/2009 phài bò sung thém 7 ky su càu duòngde theo dòi 5 tình giai doan 2 va 10 tình giai doan 3, tòng so thành vién cùa du àn I lén 19 nguói. Khi càc hgp dòng xày làp cùa du àn hoàn thành thi càc ky su càu duòng dugcdiéu sang du àn khàc chi con lai 10 thành vién. Ban dàu làm còng tàe theo dòi bào hànhva quyét toàn du àn. Thuc té du àn eó rat nhiéu thù tue phàt sinh do quy che ve quàn lyva dàu tu xày dung cùa Viét Nam dang trong qua trinh thay dòi de bòi nhàp vói khu vueva quòc té cùng vói viéc Ban quàn ly dir àn thuc hién nhiéu du àn cùng mot lue, nén viécsu dung nhàn lue cùa ban va cùa phòng DAI là rat linh boat. Tuy nhién trong tùng thòiky trong phòng du àn vàn càn dòi theo sa dò. (4). Tuyén chgn nhà thàu va ky két hgp dòng Viéc tuyén chgn tu vàn va nhà thàu xày làp dugc tién hành theo quy dinh cùa luatdàu thàu Viet Nam va quy dinh cùa Ngàn hàng ADB, ó du àn ADB5. Càc gói thàu TV:gòm TVTK,TVGS, TV ghi. TV tàng cuóng thè che dugc làp ké hoach dàu thàu riéng vadàu thàu quòc té ròng rài. Càc gói thàu xày làp, dugc làp ké hoach dàu thàu cho càc gói thàu xày làp theotùng tinh va dàu thàu ròng rài trong nuóc. Két qua càc gói thàu xày làp va TV se dugcBan quàn ly du àn 1 trình ADB va Bg Giao thòng van tài phé duyét. Sau khi eó két quadugc phé duyet, Ban QLDAl se tò chùc ky hgp dòng vói càc nhà thàu TV va xày làp dethuc hien du àn. Dòi vói càc hgp dòng TV viéc thuang thào chi là làm rò nhùng dièu maTV chua rò trong "TOR" va xem xét lai già cà gói thàu do tu vàn de xuàt néu vugt già
 • gói thàu dà duyét. Trong ké hoach dàu thàu: két qua thuang thào khòng dugc làm thaydòi TOR" va già do TV de xuàt khòng dugc vugt qua già gói thàu dà dugc phé duyét. Dòi vói càc hgp dòng xày làp viéc thuong thào thuóng chi là làm rò mot so quydjnh ve trugt già, thòi gian huy dòng va giài lhé...vv.. Két qua thuang thào cùng khòngdugc làm thay dòi càc diéu kién dà ghi trong ho sa mòi thàu. (5). Quàn ly thói gian va tién dò Muc tiéu cùa quàn ly thói gian là làm sao de du àn hoàn thành dùng thòi han,trong pham vi ngàn sàch va nguòn lue cho phép dàp ùng yéu càu dà dinh ve chat lugng. Quàn ly thói gian là co so de giàm sàt chi phi cùng nhu càc nguòn lue khàc càncho còng viéc cùa càc dir àn. Trong du àn ADB5 co hai thành phàn chinh càn quàn lythói gian va tién dò dò là càc hgp dòng tu vàn va càc hgp dòng ve xày làp. Vìéc quàn lythói gian va tién dò cùa càc hgp dòng xày làp va TV dua trén ké hoach thuc hìén dir àndà dugc ghi trong bàn ghi nhó cùa dir àn giùa Bg giao thòng van tài va Ngàn hàng ADB.ve phia Viét Nam là ké hoach dàu thàu TV va ké hoach dàu thàu càc gói thàu xày làp chocàc dir àn thành phàn eùa càc tinh trong du àn. (6). Quàn ly chat lugng du àn: Chat lugng du àn dugc quàn ly theo nghi djnh so209/2004/ ND-CP cùa Chinh phù ve quàn ly chat lugng còng trình xày dung. Ngoài ra,de quàn ly chat lugng dir àn Bò giao thòng van tài da ban hành tiéu chuàn àp dung chodir àn ADB5.(phu lue kèm theo) Nghi dinh 209/2004/ND-CP va tiéu chuàn cùa du àn cùng vói càc quy dinh ve kiémsoàt chat lugng cùa hiép bòi tu vàn quòc té (FIDIC) se dugc quy djnh chi tiét trong chidàn ky thuat. Tap 2 cùa bò sa mói thàu xày làp càc gói thàu xày lap dir àn ADB5. Chidàn ky thuàt này chinh là ké hoach chat lugng, bién phàp kiém soàt va dàm bào chatlugng ma càc nhà thàu xày làp cùa du àn bàt buòc phài thuc hién duói su giàm sàt cùaTVGS Quòc té cùa du àn. (7). Quàn ly chi phi dir àn: De quàn ly chi phi dir àn ADB5 Bò giao thòng van tài dà duyét Tòng mùc dàu tucùa dir àn trong quyét dinh dàu tu sau khi eó két qua dàu thàu ve xày làp co dù diéu kiénxàc dinh càc chi phi khàc, Ban quàn ly du àn I phài lap tòng thè du toàn cho toàn dir àntrinh Bò giao thòng vàn tài phé duyét làm càn cu de quàn ly chi phi cùa càc thành phàndu àn. (8). Bào cào tién dò du àn: Bào cào tién dò dir àn dugc quy dinh màu cho du àn theo 2 he thòng: - Bào cào cho Ngàn hàng ADB
 • - Bào cào cho càc co quan quàn ly nhà nuóc ve ODA gòm Bò giao thòng vàn tài,Bò ké hoach va dàu tu (màu theo phu lue). •:• Theo ddi va dành già du àn: Bò GTVT là co quan chù quàn cùa du àn ADB5, chiù tràch nhiém theo dòi vadành già truc tiép du àn qua he thòng bào cào dành già du àn. Hàng thàng Ban QLDAlphài bào cào qua trình thuc hién du àn lén Bò GTVT thòng qua bào cào giàm sàt dànhgià du àn. Nói dung ca bàn cùa bào cào giàm sàt dành già dir àn gòm: - Tom tàt du àn; - Tién dò thuc hién; - Tién dò giài ngàn; - Khó khan, tòn tai va bién phàp giài quyét. Bó Ké hoach va Dàu tu tàp hgp bào cào Thù tuóng Chinh phù ve tình hình thuchién du àn 3 thàng mot làn. Bò Tài chinh theo dòi, kiém tra còng tàe quàn ly tài chinhqua phàn mém quàn ly tài chinh dir àn (Phàn mém này da su dung trong càc dir àn vayvòn ADB truóc day). Ngàn hàng phàt trién chàu A (ADB) cùng theo dòi va dành già duàn qua he thòng cùa ADB. <* Két thuc du àn: Két thùe dir àn bao gòm còng tàe nghiém thu bàn giao còng trình va bào cào cuòicùng du àn. Còng tàe nghiém thu bàn giao còng trình dugc thuc hién theo nghi dinh 16/2004/ND-CP va nghj djnh 209/2004/ ND-CP cùa Thù tuóng Chinh phù ve quy che quàn ly dàutu va xày dung. Dòi vói du àn ADB5 vói su tham già cùa tu vàn TK là Còng ty TVNDLea (Ca Na Da), tu vàn giàm sàt là Còng ty tu vàn Northconsul. Cuc GDCL va QLCTGT, Ban QLDAL, Càc so giao thòng van tài dia phuang. Bào cào cuòi cùng sé do tu vàn GSTC làp theo quy dinh eó su phòi hgp cùa Banquàn ly du àn 1 va Ngàn hàng ADB.
 • CHirONG 3 CÀC GIÀI PHÀP QUÀN TRI DlTÀN DE NÀNG CAO HIEU QUA Dir ÀN ADB5 NÓI RIÉNG VA CÀC DlT ÀN ODA TRONG NGÀNH GTVT VIÉT NAM NÓI CHUNG 0 Viét Nam, theo quy djnh cùa quy che quàn ly va su dung nguòn ho trg phàttrién chinh thùe ban hành kèm theo nghi djnh 17/2001/ND-CP ngày 4/5/2001 truóc dayva Nghi dinh thay thè 131/2006/ND-CP ngày 9/11/2006 hién nay thi vón ODA là motkhoàn vòn thuòc ngàn sàch nhà nuóc dugc uu tién cho muc tiéu phàt trién kinh té - xàbòi, trong dò co viéc xày dung ha tàng GTVT theo huóng dòng bó va hién dai. Muòn su dung eó hiéu qua nguòn vòn ODA trong viéc xày dung ha tàng GTVTtheo huóng dòng bò va hién dai thi truóc tién phài xàc djnh dugc chién lugc phàt trìénGTVT dén nàm 2020 bao gòm: Muc tiéu phàt trién va quan diém, chién lugc phàt triénmang luói tòng thè cùa ngành Giao thòng vàn tài. Chién lugc phàt trìén GTVT dén nàm 2020 dà dugc Bò GTVT xày dung va trinhThù tuóng Chinh phù phé duyét. Chién lugc này là dinh huóng de thuc hién co hieu quacàc du àn ODA trong ngành GTVT.1. CHIÉN LI/OC PHÀT TRIÉN GTVT DÉN NÀM 2020.1.1. Quan diém va muc tiéu phàt trién. 7.7.7 Quan diém phàt trién: - Giao thòng van tài là mot bò phàn quan trgng trong két càu ha tàng kinh té - xà hòi,càn uu tién dàu tu phàt trién dì truóc mot buóe vói toc dò nhanh, ben vùng nhàm tao tiénde cho phàt trién kinh té - xà hòi, cùng co an ninh, quòc phòng, phue vu su nghiép còngnghiép hóa - hién dai hóa dàt nuóc. - Phàt huy tòì da Igi thè ve vi tri dia ly va diéu kién tu nhién cùa dàt nuóc de phàttrìén he thòng giao thòng van tài hgp ly, giàm thiéu chi phi van tài, tiét kiém chi phi xàbòi. - Phàt trién két càu ha tàng giao thòng mot càch dòng bò, hgp ly, tìmg buóe di vàohién dai, tao nén mang luói hoàn chinh, lién hoàn, lién két giùa càc phuang thùe vàn tài,gìùa càc vùng lành thò, giùa dò thi va nòng thòn trén pham vi toàn quòc. - Coi trgng còng tàe bào tri, dàm bào khai thac hiéu qua, ben vùng két càu ha tànggiao thòng hìén co. Dòng thói day manh viéc nàng càp va xày dung mói càc còng trìnhkét càu ha tàng giao thòng mang lai hiéu qua kinh té - xà bòi, truóc hét là truc Bàc -
 • Nam, càc khu kinh té trgng diém, càc truc giao thòng dèi ngoai, càc dò thi lón va càc vùng co y nghìa quan trgng trong chién lugc xóa dòi, giam nghèo va pbuc vu an ninh, quòc phòng. - Phàt trìén vàn tài theo huóng hién dai vói chi phi hgp ly, an toàn, giàm thiéu tàe dòng mòi truóng va tiét kiém nàng lugng; ùng dung còng nghé van tài tién tién, dac biét là vàn tài da phuang thùe; nhanh chòng dòi mai phuang tién vàn tài; nàng cao chat lugng dich vu van tài, dòng thói phàt trìén nhanh he thòng djch vu vàn tài dòi ngoai, truóc hét là vàn tài hàng khòng va hàng bài nhàm tàng cuòng khà nàng canh tranh va tao dièu kién day nhanh qua trình bòi nhàp quòc tè. - uu tién cài tao, nàng càp dàu tu chiéu sàu phàt huy hiéu qua cùa càc co so còngnghiép giao thòng van tài hién eó, nhanh chòng dòi mói va tiép càn còng nghé hién dai,tùng buóe tàng ty le nói dia hóa va tién tói tu san xuàt dugc càc phuang tién vàn tài, dacbiét là trong ITnh vue dóng tàu va che tao òtó de su dung trong nuóc va xuàt khàu ra càcnuóc trong khu vue va thè giói. - Phàt trién he thòng giao thòng van tài dòi ngoai, gàn két chat che vói he thòng giaothòng vàn tài trong nuóc, dàp ùng kjp thói yéu càu bòi nhàp quòc té va khu vue. - Phàt trién giao thòng van tài ò càc dò thi theo huóng su dung van tài còng còng làchinh, dàm bào hién dai, an toàn, tién Igì va bào ve mòi truóng. Dòi vói càc dò thi lón(truóc màt là Ha Noi va thành phò Ho Chi Minh) nhanh chóng phàt trién phuang thucvàn tài khòi lugng lón (van tài bành sàt); kiém soàt su già tàng phuang tién vàn tài cànhàn; giài quyét un tàe giao thòng va an toàn giao thòng dò thi. - Phàt trién manh giao thòng van tài dia phuang, dàp ùng dugc yéu càu còng nghiéphóa - hién dai hóa nòng nghiép - nòng thòn, gàn két dugc mang giao thòng van tài diaphuang vói mang giao thòng van tài quòc già, tao su lién hoàn, thòng suòt va chi phi vantài hgp ly, phù hgp vói da so dàn cu. - Huy dòng tói da mgi nguòn lue, dac biét chù trgng nguòn lue trong nuóc duói mgihình thùe va tu mgi thành phàn kinh té de dàu tu phàt trién giao thòng van tài. Xà bòi hóaviéc dàu tu phàt trìén két càu ha tàng giao thòng, truóc hét là két càu ha tàng giao thòngduóng bò: nguói su dung két càu ha tàng giao thòng co tràch nhiém dòng góp de bào trìva tài dàu tu xày dung két càu ha tàng giao thòng. - Dành quy dàt hgp ly de phàt trìén két càu ha tàng giao thòng va dàm bào hành langan toàn giao thòng. Quy hoach su dung dàt cho két càu ha tàng giao thòng càn co suthóng nhàt va phói hgp thuc hién dòng bò, chat che giùa càc Bò, ngành va dia phuang. 7.7.2 Muc tiéu phàt trién:
 • Giao thòng vàn tài Viét Nam phài phàt trién dòng bò cà ve két càu ha tàng, vàn tài va còng nghiép giao thòng van tài theo huóng còng nghiép hóa - hién dai hóa, tao thành mang luói giao thòng van tài hoàn chinh, lién hoàn, lién két dugc càc phuang thuc vàn tài, dàm bào giao luu thòng suòt, nhanh chóng, an toàn va thuàn Igi trén pham vi cà nuóc vói trình dò tuang duong càc nuóc tién tién trong khu vue, phue vu muc tiéu dua Viét Nam co bàn tró thành mot nuóc còng nghiép vào nàm 2020, dàp ùng yéu càu bòi nhàp quòc té va khu vue. a) Ve van tài: Thòa man nhu càu van tài xà bòi da dang vói mùc tàng truóng cao, dàm bào chat lugng ngày càng cao, già thành hgp ly; kiém che tién tói giàm su già tàng tai nan giao thòng va giàm thiéu tàe dòng mòi truóng. b) Ve két càu hg tàng giao thdng vàn tài: Phàt trién két càu ha tàng giao thòng giai doan truóc màt tàp trung dua vào càp ky thuàt va nàng càp càc còng trình hién eó, két hgp xày dung mói mot so còng trinh phue vu dac lue cho phàt trìén kinh té - xà hòicùa trung uang va dia phuang. Giai doan 2010 - 2020, hoàn chinh, hién dai hóa va tiéptue phàt trìén két càu ha tàng giao thòng dàm bào vàn tài tòi uu trén toàn mang luói. Muctiéu cu thè dén nàm 2020 cùa tùng chuyén ngành nhu sau: Du&ng bd: toàn bg he thòng quòc lo va hàu hét tình lo phài dugc dua vào dùngcàp ky thuat; mó ròng va xày dung mói càc quòc lo eó nhu càu vàn tài lón; xày dung hethòng duóng bg cao toc trén càc hành lang van tài quan trgng. Càc tuyén duóng bò dòingoai dat tiéu chuàn ky thuàt cùa duóng bò khu vue. Du&ng sàt: hoàn thành cài tao, nàng càp càc tuyén duóng sàt hién co dat càp tiéuchuàn ky thuat duòng sàt quòc già va khu vue; tùng buóe xày dung mói mang luóiduóng sàt cao toc va duóng sàt toc dò cao; uu tién xày dung tuyén duóng sàt cao toc Bàc- Nam. Du&ng bién: hoàn thành viéc mó ròng, nàng càp càc càng tòng hgp quòc giàchinh; xày dung càng nuóc sàu ó 3 vùng kinh té trgng diém; phàt trién càng trung chuyénquóc tè tiép nhàn tàu trgng tài lón. dàp ùng dugc nhu càu van tài. Du&ng sdng: nàng tòng chiéu dai song kènh khai thàe va quàn ly van tài; nàngcàp he thóng duóng song chinh yéu trong mang duóng song trung uang va dia phuangdat càp ky thuat quy dinh; dàu tu chiéu sàu, nàng càp va xày dung mói càc càng hàng hóava hành khàch, dac biét a dóng bang song HÓng va dòng bang song Cùu Long. Hàng khdng: nàng càp, mó ròng va xày dimg mói càc càng bang khòng - san bayquóc té co quy mò va tiéu chuàn ky thuàt ngang tàm vói càc nuóc trong khu vue. Hoànthành nàng càp va xày dung mói dàp ùng tiéu chuàn quóc té dòi vói càc san bay nói dja. Giao thdng dd thi: phàt trìén hgp ly he thòng két càu ha tàng giao thòng dò thi vavan tài còng còng; dàm bào quy dàt dành cho giao thòng dò thi dat 15 - 25%. Dòi vói càc
 • thành phò lón, tiép tue xày dung va hoàn chinh he thóng vàn tài còng còng khói lugng lón, dac biét là duóng xe dién, duóng sàt trén cao va tàu dién ngàm, giài quyét un tàe va tai nan giao thòng. Giao thdng ndng thdn: duóng giao thòng nòng thòn cho phuang tién giao thòng ca giói tói tàt cà trung tàm càc xà hoac cum xà, co dièu kién dàm bào thòng suót quanh nàm. Ty le mat duóng nbua va bé tòng xi-màng dat trén 50%. e) Ve cdng nghiép giao thdng vàn tài: Gòm eó càc lình vue: Còng nghiép dòng tàu, Còng nghiép ò tò, xe mày thi còng; Còng nghiép dàu mày - toa xe; Còng nghiép bang khòng dàm bào dàp ùng nhu càu trong nuóc, tùng buóe thay thè nhàp khàu va eó san phàm xuàt khàu. 1.2. Chién lucrc phàt trién mang lu-ói tóng thè. 1.2.1. Chién lugc phàt trién két càu ha tàng giao thòng: Tàp trung dàu tu, cài tao, nàng càp he thóng két càu ha tàng giao thòng hién co két hgp vói xày dung mai càc còng trình quan trgng khàc, uu tién càc còng trinh thuòc 3 vùng kinh té trgng diém va càc khu dàu mói giao thòng de hình thành mang luói giaothòng vàn tài hién dai, lién hoàn, lién két dugc càc phuang thùe vàn tài, dàm bào giaothòng thòng suòt, tiét kiém chi phi dàu tu xày dung va khai thàe van tài. a) Trén truc doc Bàc - Nam: Hoàn thành nàng càp va mó ròng quòc lo lA tu Hùu Nghi Quan dén Nàm Càn;nói thòng va nàng càp toàn tuyén duóng Ho Chi Minh tu Cao Bang dèn Dàt Mùi (CàMau); xày dung duóng bò cao toc Bàc - Nam tu Lang San dén Cà Mau; hoàn thành nàngcàp duóng sàt Thòng Nhàt dat càp tiéu chuàn ky thuat quòc già va khu vue, xày dungthém mot duóng de thành duóng dòi va dién khi bòa càc tuyén Ha Nói - Vinh, Sài Gòn -Nha Trang. Nghién ciju va tùng buóe xày dung duóng sàt cao toc Bàc - Nam. b) Khu vue phia Bàc: Phàt trién két càu ha tàng giao thòng khu vue phia Bàc vói trgng tàm là vùng kinhté trgng diém Bàc Bò, tap trung vào càc nhiém vu sau: Xày dung mai duóng bò cao toc: Ha Nói - Hai Phòng, Noi Bài - Ha Long - MóngCài, Ha Nói - Viét Trì - Yèn Bài - Lào Cai, Ha Nói - Thài Nguyén, Lang San - Ha Nói -Vinh (nàm trong tuyén duóng bg cao toc Bàc - Nam), Làng - Hóa Lac - Trung Ha, HoàLac - Tàn Ky, vành dai III, vành dai IV va vành dai V Ha Nói; hoàn thành nàng càp càctuyén quòc lo trong vùng kinh té trgng diém trong khu vue; nghién cùu xày dung tuyénvành dai bién gioì; xày dung mói càc doan trành ngàp khi xày dung thùy dién San La.
 • Xày dung mai duóng sàt toc dò cao Ha Noi - Hai Phòng; Ha Nói - Dòng Dàng;cài tao va nàng càp duóng sàt Ha Noi - Lào Cai, Ha Noi - Lang San, Luu Xà - Kép - HaLong; xày dung mói càc doan tuyén trong khu vue. Hoàn thành dua vào càp ky thuat, dàm bào chay tàu 24/24h càc tuyén duóng thùyquan trgng. Nàng càp va xày dung mói mot so càng, dac biét tai cum càng Ha Noi -Khuyén Luang, Ninh Bình - Ninh Phùc, Viét Trì, Hòa Bình. Mó ròng, nàng càp càc càng Hai Phòng, Cài Làn. Phàt trién càng hàng khòng - san bay quóc tè Nói Bài thành diém trung chuyénhành khàch, hàng hóa co sue canh tranh trong khu vue. dat tièu chuàn quóc té; nàng càpva xày dung càc san bay noi dia Càt Bi, Dién Bién, Nà San. Già Làm, Cao Bang, Lào Caidat tiéu chuàn quòc té dòi vói san bay noi dia. e) Khu vue mién Trung: Phàt trién két càu ha tàng giao thòng khu vue mièn Trung vói trgng tàm là khukinh té trgng diém mién Trung, tap trung vào càc nhiém vu sau: Xày dung càc doan duóng bg cao toc Dà Nàng - Quàng Ngài, Dà Nàng - Hué -Quàng Tri (thuòc tuyén duóng bò cao toc Bàc - Nam) va duòng bò cao toc Tày Nguyéndoan Nggc Hòi - Chan Thành. Nàng càp, xày dung càc duóng thuòc hành lang Dòng -Tày va càc duóng ngang nói vùng duyén bài vói càc tinh Tày Nguyén, noi càc càng biénViet Nam vói càc nuóc làng gìéng nhu Lào, Thài Lan va Campuchia. Xày dung duóngphia Tày càc tình mién Trung tu Thanh Hoà, Nghé An dèn Quàng Nam. Xày dung duóngTruóng San Dóng tu Dà Nàng dén Làm Dòng. Xày dung, nàng càp va mó ròng càc càng quan trgng mièn trung. Phàt trién càng hàng khòng - san bay quòc té Dà Nàng; khòi phue va nàng càp sanbay Chu Lai thành san bay dir bi quòc té va là san bay trung chuyén hàng hoà cùa khuvue; nàng càp va xày dung càc san bay nói dia trong khu vue. d) Khu vue phia Nam:- Khu vue Ddng Nam Bo Phàt trìén két càu ha tàng giao thòng khu virc Dòng Nam Bò vói trgng tàm làvùng kinh tè trgng diém phia Nam, tap trung vào càc nhiém vu sau: Xày dung duóng bò cao toc thành phó Ho Chi Minh - Long Thành - Dàu Giày -Phan Thiét (thuòc duóng bó cao toc Bàc - Nam), thành phò Ho Chi Minh - Long Thành -Vùng Tàu; thành phò Ho Chi Minh - Thù Dàu Mot - Chan Thành; Dàu Giày - Dà Lat. Xày dung mói duóng sàt toc dò cao thành phó Ho Chi Minh - Vùng Tàu. duóngsàt Dì An - Chon Thành - Dàk Nòng; khòi pbuc, xày dimg duóng sàt thành phò Ho ChiMình - Lòc Ninh.
 • Nàng càp, cài tao tuyén duóng song va càc cum càng trong khu vue nhu cum: Thành phò Ho Chi Minh, Cum càng Dòng Nai, Cum càng Bà Rja - Vùng Tàu. Phàt trìén càng hàng khòng - san bay quóc té Tàn San Nhàt thành diém trung chuyén hành khàch, hàng hóa eó sue canh tranh trong khu vue, dat tiéu chuàn quóc té; nghién cùu xày dung càng hàng khòng - san bay quóc té Long Thành. - Khu vue Tày Nam Bo Xày dung duóng bò cao toc thành phó HÓ Chi Minh - Càn Tha, Càn Tha - Bac Liéu (thuòc duóng bò cao toc Bàc - Nam), nàng càp va xày dung mói càc truc dgc chinh trong khu vue. Nghién cùu, xày dung tuyén duóng sàt toc dò cao thành phó HÓ Chi Mình - Càn Tha. Hoàn thành dua vào càp ky thuàt, dàm bào chay tàu 24/24h trén 4 tuyén duóng thuy chù yéu trong khu vue. Ma ròng, nàng càp càng Càn Tha tra thành cum càng dàu mói khu vue Tày Nam Bò. Khòi phue, cài tao va nàng càp càc san bay noi dia trong khu vue. 1.2.2 Chién lugc phàt trién vàn tài. Dàu tu phàt trìén càn dòi càc phuang thùe van tài va djch vu van tài, dàm bào tàndung Igi thè ve vi tri dja ly va diéu kién tu nhién, giàm già thành vàn tài, tiét kiém chi phixà bòi. bòi nhàp vói quòc té, an toàn. tién Igi va bào ve mòi truóng. De dinh huóng phàttrién càc loai phuang tién vàn tài gòm: Duóng bò, Duóng sàt, Duóng bién, Duóng thùynói dia, Hàng khòng. 1.2.3. Chién lugc phàt trién giao thòng vàn tài dò thj va càc dàu mòi giao thòngdò thi. Két càu ha tàng giao thóng dò thj, dac biét càc dàu mòi giao thòng ó càc dò thilón phài dugc uu tién phàt trìén dòng bò vói càc còng trình ky thuàt ha tàng khàc de bìnhthành két càu ha tàng dò thi hgp ly, hoàn chinh, dàp ixng nhu càu van tài xà bòi, phue vubiéu qua cho phàt trìén kinh té - xà bòi cùa càc thành phò. 1.2.4. Chién lugc phàt trìén giao thòng nòng thòn. Duy trì, cùng eó va nàng càp mang luói giao thòng hìén eó theo dùng tiéu chuànky thuat duóng giao thòng nòng thòn, dàp ùng yéu càu co giói hóa san xuàt nòng nghiép,nòng thòn. Tàp trung mó duóng mói dén trung tàm càc xà. cum xà chua eó duóng. càc nòng,làm truóng, càc tu diém còng nghiép nòng thòn. Tiép tue xày dung he thóng duóng lién z:^
 • thòn, xà tao thành mang luói giao thòng nòng thòn lién hoàn dèn càc thòn. xà: gàn kétmang luói giao thòng nòng thòn vói mang luói giao thòng quòc già. Tùng buóe xày dunghe thòng càu chui, càu vugt tai càc giao càt giùa duóng cao toc, quóc lo va duòng diaphuang, dàm bào an toàn giao thòng. Dòi vói dòng bang song Cùu Long, két hgp gìùa giao thòng duóng bò va giaothòng duóng thùy, gìùa giao thòng vói thùy lai de hình thành càc tuyén duòng bg dén càcàp xà, càc cum dàn cu tap trung. dàp ùng yéu càu tón tai chung vói lù. khai thac thè manhve giao thòng thùy. Cài tao va xày dimg he thòng càu, cóng dat tiéu chuàn ky thuat. Phàt trién phuang tién vàn tài co gioì nhó phù hgp vói diéu kién két càu ha tànggiao thòng nòng thòn. Già thành van tài phù hgp vói mùc song cùa da so dàn cu. 1.2.5. An toàn giao thòng va bào ve mòi truóng a) Ve an toàn giao thóng: Phàt trìén he thòng giao thòng van tài phài gàn lién vói viéc dàm bào an toàn,tùng buóe giàm thiéu tai nan giao thòng. De dàm bào an toàn giao thòng, trong qua trình phàt trìén he thòng giao thòng vantài càn: - Càc còng trình giao thòng va phuang tién vàn tài phài eó tiéu chuàn ky thuàt vachat lugng phù hgp vói càc yéu càu ve an toàn giao thòng. - Nàng cao chat lugng dào tao nguói dièu khién phuang tién van tài. - Tàng cuóng còng tàe tuyén truyén giào due, nàng cao y thùe chàp hành luat legiao thòng. - Nghién cùu. ban hành càc luat le ve an toàn giao thòng. b) Ve mdi truóng trong giao thóng vàn tài: - Tièn hành viéc dièu tra, phàn tich, dành già tàe dòng dén mòi truóng trong quatrình xày dung va khai thac he thòng giao thòng van tài. - Nghién cùu, de xuàt càc giài phàp giàm thiéu tàe dòng mói truóng cùa qua trìnhxày dung, khai thàe giao thòng van tài. - Nghién cùu càc co che chinh sàch bào ve mòi truóng trong lình vue giao thóngvàn tài.2. NHLTNG GIÀI PHÀP QUÀN TRI DU ÀN DE NÀNG CAO HIÉU QUA DlT ÀNADB5 NÓI RIÉNG VA CÀC DU" ÀN ODA TRONG NGÀNH GTVT NÓI CHUNG.2.1. Hieu qua cùa dy àn ODA - Du- àn ADB5.
 • Hiéu qua cùa du ADB5 dugc dành già trén 2 màt dò là hiéu qua kinh té va hiéu qua xà bòi. 2.1.1. Hiéu qua kinh tè. Tu vàn dà su dung hai chi tièu dành già thòng dung nhàt hien nay là chi tiéu già tri bien tai dòng (Net Present Value-NPV) va ty suàt noi hoàn (Internai Rate of Return- IRR) - NPV: do luóng tinh khà thi kinh té trén co so khài niém chiét khàu, tue là tàt cà càc chi phi tuang lai déu dugc dua ve già tri hìén tai cùa nò. NPV là phàn chénh lech gìùa già tri hién tai cùa chi phi va già tri hìén tai cùa Igi ieh. Néu NPV lón han khòng du àn dugc xem là khà thi. - IRR: là ti le chiét khàu ma tai dò già tri hìén tai cùa Igi ieh bang già trj hién taicùa chi phi nàng càp duóng. Néu ti le này cao han ti le hoàn tra yéu càu (12%) thi dir àndugc xem là khà thi. Chi tiéu này là thuóc do khà nàng hoàn tra cùa mot khoàn dàu tu, nòthè hién mùc chung cùa ti le hoàn tra rò net han chi tiéu NPV. Thòng thuóng NPV vaIRR sé dua ra cùng két qua ve tinh khà thi cùng nhu thù tu uu tién giùa càc phuang àn. Còng thùe chung de tinh NPV va IRR nhu sau: *. n^,, ^, •^ Bt v^ Ct H ^ Npv = - v + y y + > 0 tr(i + ry j:({^ry (i + ry IRR là nghiém cùa phuang trình sau: N P v = y — ^ - y — ^ = 0 tra4-/^) t;(i+/^) - Trong dò càc chi phi dua vào tinh toàn gòm: Chi phi vón (V) va càc chi phi (Ct): duy tu thuóng xuyén tình trang duóng biéntai (dugc dành già thòng qua chi so dò gó ghé quòc tè IRI - International RoughnessIndex) Chi phi nguói su dung (bao gèm: chi phi vàn bành phuang tién, chi phi thói giandi lai) - Càc Igi ieh dua vào tinh toàn (Bt): tiét kiém chi phi van hành phuang tién, tiétkiém thói gian va già tri con lai khi hét vòng dòi du àn (H) - Càc chi so con lai: r: suàt chiét khàu cùa du àn n: so nàm thuc hién cùa dir àn - Càc dan già dugc su dung de làp du toàn va dành già Igi ieh càn cu già cà cùaViet Nam ó dàu nàm 2004. Dan vj tièn té dùng trong tinh toàn là dòng USD vi phàn lóncàc thành phàn cùa chi phi vàn hành phuang tién (VOC) bàt nguòn tu trong nuóc vói càcbào già bang dòng USD vi thè càc bào già dò dugc su dung truc tiép.
 • Ty già chuyén dòi cùa dòng USD sang dóng Viét Nam là: lUSD = 15.600DVN Dòi vói du àn ADB5 tu vàn dà su dung chuang trình HDM4 de phàn tich tinh toàn. Lgì ieh chù yéu cùa chuang trình HDM4 (Highway Development and Management Tool) so vói càc chuang trình ùng dung ve dàu tu duóng khàc là nò dua cà xe mày va xe dap vào trong phàn tich, tinh toàn truc tiép ma khòng càn phài thòng qua mot phàn mém trung gian nhu dòi vói càc chuang trình ùng dung khàc. HDM4 là mot phàn mém mày tinh dugc ùng dung de quàn ly duy tu va xày dung duóng bò. Nò là còng cu trg giùp cho viéc quyét dinh tinh khà thi cùa dir àn xày dung duóng ve màt kinh té va ky thuàt. Vi muc dich su dung toàn càu ngàn hàng thè gioì dà phàt trién phàn mém này. Viéc xày dung HDM4 dugc tài trg chinh bòi: Ngàn hàng thè gioì (WB) ngàn hàng phàt trìén Chàu À (ADB), Bò phàt trìén quóc té vuong quóc Anh, Cuc duóng bg quòc già Thuy Dién. Két qua dành già kinh té cùa tùng mang luói va toàn bó mang theo NPV va IRRnàm 2006 dugc tóm tàt trong bang sau: Bang 10: Tóm tàt két qua dành già TX Mang luai NPV(I.OOOUSD) IRR % 1 Nghé An 23.169,2 43,6 2 Ha TTnh 1.131,2 14,6 3 Quàng Tri 3.025,2 21,8 4 Thùa Thién Hué 2.730,2 20.0 5 Ninh Thuan 1.710,0 14,8 6 Bình Thuan 4.630,8 22,4 7 Dàk Nòng 1.447,0 14,4 8 Dàk Làk 1.920 22,1 9 Làm Dòng 144 12,5 Toàn ho mang 39.369 22,3(Nguón: Bào cào Nghién cùu khà thi du àn Mang luói GT mién Trung (ADB3) do tu vànquóc té ND Lea (Canada) làp) Nhu vay vìéc dàu tu dir àn là rat hiéu qua. 2.1.2. Hiéu qua xà hoi. Tàe dòng cùa du àn lén tình trang dói nghèo cùa khu vue du àn: Lai ieh ròng dói vói ho nghèo dugc tinh rìéng rè cho tùng tinh (moi tình dugcxem là mot mang luói duóng) sau dò còng Igi ieh dói vói nhùng hg nghèo cùa 9 tinh lai. Vìéc tinh toàn Igi ieh ròng dói vói ho nghèo dugc tinh nhu càc du àn dàu tu xàydung còng trình GT khàc qua càc chi tiéu tinh toàn là: VÓn dàu tu. chi phi duy tu. tiétkiém chi phi van hành phuang tién. tiét kiém thói gian di lai va tiét kiém giao thòng thò
 • sa. Càc chi tiéu này dugc xem xét tinh toàn cho càc dói tugng: nhùng nguói su dung cuòi cùng cùa giao thòng hành khàch còng còng, nhùng nguói su dung cuòi cùng cùa giao thòng hàng hoà còng còng, nguói su dung giao thòng thò so, nhùng nguói cung càp va su dung giao thòng co giói, lao dòng phó thòng, Chinh phù/ nén kinh té (cùa mot tinh). Vói càc dòi tugng trén, nguói nghèo chiém mot ty le nhàt dinh nào dò va hg dèu eó dóng góp cho càc chi tiéu dang xét. Dua trén càc so liéu thóng ké cùa Ngàn hàng thè giói va Ngàn bang phàt trìén chàu À, tu vàn dà dua ra ty le dóng góp cùa nguói nghèo vói càc chi tiéu sau: - Dóng góp cùa nguói nghèo ve vón dàu tu 5% - Dóng góp cùa nguói nghèo ve lao dòng duy tu 10% - Dóng góp cùa nguói nghèo ve su dung GT hành khàch còng còng 38,7 % - Dóng góp cùa nguói nghèo ve su dung GT hàng hoà còng còng 41,7 % - Ty le nguói nghèo su dung GT co giói 8% - Ty le nguói nghèo su dung GT thò sa 57,1 % - Ty le nguói nghèo dóng góp cho lao dòng phò thòng 100 % - Ty le nguói nghèo dóng góp cho chi tièu Chinh phù 12 % Sau khi tinh dugc già tri hién tai ròng cùa càc chi tiéu dugc su dung tinh toàn cho nguói nghèo nhu trén, lày già trj hién tai ròng này nhàn vói càc chi tiéu dóng góp cùa nguói nghèo sé dugc càc lgì ieh ròng dòi vói bò nghèo trong dir àn. Két qua tinh toàn lgì ieh ròng dem lai cho nguói nghèo va rat nghèo dugc tóm tàttrong bang duói (bang 11). Tóng lgì ieh ròng dem lai cho nguói nghèo lén dén 18.090 triéu USD va ti le tàedòng lén dói nghèo cùa toàn dir àn là 0,460. Tòng lgì ieh dua lai cho nguói rat nghèo là5.990 triéu USD tuang ùng vói ti le tàe dòng lén dói nghèo, lén nguói rat dói nghèo là0,152 Cuge khào sàt nguói su dung duóng dir àn cho thày tòng còng co 47.3% so nguóisu dung duóng là nguói nghèo. Vói 31% nguói su dung duóng song duói mùc nghèokhó va 16,3% rat nghèo. Dàn so trong vùng hàp dàn cùa càc mang luói giai doan 1 va 2hìén vào khoàng 908.000 nguói. Càc tuyén duóng du àn déu là nhùng tuyén duóng chinhcùa càc vùng hàp dàn. Do dò eó thè nói ràng viéc nàng càp duóng se mang lai lgì ieh chotàt cà dàn cu thuòc vùng hàp dàn cùa mang luói giai doan 1 va 2. Tinh toàn nhu vay, diràn co thè se làm Igi cho 429.000 nguói nghèo. Trong dò co 148.000 nguói rat nghèo.Duóng dugc nàng càp se ha già cuóc vàn tài hàng hoà. Qua dò dir àn sé tao ra mot tàedòng kinh tè vT mò thóng qua hiéu ùng giày truyén giùp da dang hoà nòng nghiép va phinòng nghiép. Duóng xà tòt sé cài thién khà nàng phàt trién du lich va càc nguòn tàinguyén thién nhién khàc.
 • w-i ON 00 ro 00 i n fN (N Ti- 1 i n — . 0 • 00 0 Tf 00 00 0 ON 0 »«o uo ^ «TT 1 "^ o c (N 00 ^ ! "n NO è? sz -^ m ^ • ^ wo ON • ^ 0 • •* ^ ro 0 r- ._ •§ ~^ _ ro sD yrt ro ro ro ro — a> fN 0 0 i/i •§ W) "~ 0 0 0 — 0 ro NÒ 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ nghèo -ra -".0 •9: nhùng1 He so huóng d He so huòng ON •ri- t~ì r^t ON NO ro ON ro 0 v^ >^ / ON ro r- x~- (N 00 Ti- 0 nhùmg h ò rat ròng dóii vói Tòng Igf i ieh t~~ NO fNl (N (N 00 m Ov % "f 0 CN ON • rn ^ •rf (^ ro •—• r^ 00 <JO • 00 ^ 00 Tf 0^ >r^ NO ro Tt 00 Td- ro 00 m NO m CJ •—• ON ròng dói • ho nghè V5 &e 4»0 tfì b^ t/i K t/i 0 t»^ b^ &*i Vi Tóng Igi 00 (N nghè V^ fe^ &0 i^ &^ V i &e be ^ 00 >n • ^ fO "* r j "JO ro U1 00 fN _ 00 _ , 00 Tf 00 00 00 ^ rN (N S- "* U-1 ro ON rO I—I TT (N ON 00 0 e rn r- I^ ON (N 0 «n rNi r^ fN — <N ro 0 r- ^ "^ / NO "* e •rr — • — •" " $6, -$2. -ti) t 1 1 e 1 e :3 -B - ^ - ^ -^ -^ sz -~ e T: e S ^ J C ••re )c e •« U U =• •D T3 Of UD i _ r- "/-) r- r^ s r- r^ m v^ ^ __ 0 "^ ro ro t^ 00 fN $171 0 0 phò 0 phc ,05 (N ron 00 00 0 Tt 0 r- ro CN (N "^ NO • ^ "" 0 o oc 00 ^ ,4» ^ ^ V o- -0 •o- 2 ngh t3 :£ 0 0 ra -<n ra <©• -1 u _) •e <©• OD S .e 0£ r - im ~ n 0 ro r- ib - -^ ^ __ (N m •rj- m "fj- r- _^ yr-, ON r^ ro r- no NO 00 fS C _ 00 0 iTì NO m NO r- NO — ro (N S f IO Ci (N CN ro ro ro »N, «b • - S "^ -^ O: c fN • ^ "* 3 s ,-,. t: -ra .^ O) (N — —- ,a-k 4« b •« j; ^ rO^ ^ oo > -^ -5 000 :5 t/5 000. e r-i 0 ._ ^ 0. 2 00 ofi -ra 2 °^ •0 00 ^-ra .2 e ^ 00 & > " e =-* 00 o cung tì ^ ^ u u Nhù > .§ dung > •<ó (NP fi- ròng 2 § i- u vu e dir Di) 2 •a c i ieh re U ro 0 rN 0 00 ON <n ro 00 ON 00 NO & m chani czedPH > rs no ro 0 ro fN erof non- ON fO NO ON rO fNl NO m 3,8 0 rr rO ^OW3 S- 3 -^ 2 ^ r4 "* ~" •~ ~~ 5 ^fi dunggi thòng thi ransp lyi ra .Q -J (^ ^ Càc ho r;àt nghiè o t rong Ngiròi co e 0 C/J U -4- Càc ho nghèo * — «n i cùng cùa giao ON (N ON ON fO 0 in ro ro rO 0 cuòi cùng cùa giao i n 00 ON NO fN àng hàng hóa (N guài sur dung 00 00 0 ro 0 0 thóng hàng hóa 4.1: 1,2. Nguói su dung L4 $4,5 Tf ro ro tN ro <n (N ON 00 r- ON ^o ^q >n còng cóng còng còng 2 -g ^ 0 ON 0 0 ,507 ON 00 00 tN 00 ON 0 ON 2 -e i cùng cùa giao ND r^ ro ro ro ON ro iUg hành khàch co ON 0 0 °^ •-, 2 guòi su dung t ro UO r j fN| >o NO^ fO r t • * >^ còng còng ng hành kh guài su du i cùng cua còng còng Vi 2; -0 -o 1 2: -<o 2 •^ Zi sz 0 •^ r~ (N r t ON ON __ i n 0 f — _^ r- (N • ^ ON 730 025 169 ,02 $14 000$) $39 ,36 ,63 Tj- •sO ro ro $39 ,36 m r- h ròng l ^ rO 000$) ON ON ròng NO $23 t/i ro rN ri ^ &e 0^ S (^ &^ b^ &0 •Si > - > •5. ^ •5. ^ - DU 0£ e c e ,s. c 00 E f .§• <ra- Olì 00 E Nòng Thu; Thu; Tinh Nòni inh Thu iThu Dòn Dòn <0 e Làk Làk àTTnh < .Tình ^ 00 00 s: c Quàn e .1^ E -n •ra •<u .E E Hué >a r •ra <ra 0 00 zz 3 0 00 I X Ci Q 2 s Q _) H Z 0 2 m J H 1 ^ »n r- 00 ON - (N ro Ti- m NO T~~ 0 0 1 = ON - (N ro NO ^^^ _ —
 • Viéc tiép càn càc dich vu xà hoi nhu tram xà, bénh vién, truóng hoc. buu dién, càc co quan tài chinh, càc djch vu thii y, nòng nghiép... se dugc cài thién dàng ké, viéc nàng càp càc tuyén duòng se mang lai lai ieh to lón góp phàn tich cuc va muc tiéu xoà dói giàm nghèo va phàt trién kinh té càc tinh mièn Trung. 2.2. Càc giài phàp quàn tri dy àn de nàng cao hieu qua dy àn ADB5 va càc dy àn ODA trong ngành GTVT. 2.2.1. Nhùng nhàn tó ành huóng tói vìéc su dung hiéu qua du àn. Qua viéc phàn tich hiéu qua kinh té va hiéu qua xa hòi cùa du àn nhu trén co the rùt ra mot so nhàn tó ành huóng tói viéc su dung hiéu qua du àn ADB5 nhu sau: Thù nhàt là: viéc xàc dinh rò muc tiéu su dung vòn vay cùa ngàn hàng ADB bang viéc chuàn bi truóc du àn chàc chàn hieu qua cùa du àn se cao, trành dugc làng phinguòn vòn. Thù hai là: viéc chuàn bj tòt bào cào nghién ciiu khà thi cùa du àn vói càc so liéuco tinh chinh xàc va dò tin cày cao dà xàc djnh dugc Igi ieh kinh té, hieu qua dat dugccùa du àn. Thù ba là: tién dò du àn tu khàu chuàn bj du àn, thuc hién du àn va cho tói khidua DA vào su dung cùng ành huóng truc tiép tói hiéu qua du àn. Trong chuàn bi dir àn thi yéu tò ành huóng nhiéu nhàt là thu tue xem xét phéduyét du àn. Trong thuc hién du àn phài dàm bào tién dò giài ngàn phù hgp vói tién dò du ànnéu khòng se làm chàm tién dò du àn. viéc giài ngàn chàm se làm làng phi nguòn vònvay. Thù tu là: vàn de quàn ly nguòn vòn vay cùa ngàn hàng ADB de thuc hién du àn.Quàn ly nguòn vón vay phài dugc thuc hién trén 3 màt sau day. - Tién dò phài dat ké hoach - Giàm thiéu dugc thàt thoàt - Vàn hành co hiéu qua Muòn làm tòt còng tàe quàn ly du àn thi 3 mat trén phài dugc làm thàt tòt. Muónlàm tòt 3 mat trén cùa còng tàe quàn ly du àn thi nàng lue quàn ly tài chinh cùng nhunàng lue quàn ly du àn cùa càc nhà quàn ly du àn phài dugc chù trgng. 2.2.2. Nhùng nguyèn nhàn gay ra viéc han che hiéu qua du àn: Su dung còng cx Quàn tri du àn de phàn tich thuc té quàn ly du àn ADB5 eó thèthày mot so nguyén nhàn gay ra viéc han che hiéu qua du àn ADB5 nhu sau: • Tòn tai trong buóe chuàn bi du àn dò là:
 • - Ho trg ky thuàt de chuàn bi du àn it khòng tuang xùng vói quy mò du àn làm han che khà nàng tài chinh cùa tu vàn chuàn bi du àn. - Nhiéu tình chua co quy hoach mang giao thòng dugc duyét khi tu vàn tién hành khào sàt thu thàp dù liéu de chuàn bi càc du àn thành phàn. - Chàm cho y kién cùa càc bò ngành va càc dia phuang ve du àn de hoàn chinh du àn, chàm xem xét thàm djnh va quyét djnh dàu tu du àn. • Tòn tai trong qua trình làp ké hoach du àn: Mac dù ké hoach cùa du àn dà dugc làp theo dùng trình tu va su dung day dù càc phuang phàp nhu phàn chia nhò còng viéc (WBS), phuang phàp PERT/CPM, phuang phàp biéu dò GANTT... Nhung do khòng luóng hét càc yéu tó bàt dinh trong qua trình thuc hien du àn nhu thói tiét, già cà. ca che v v... Nén qua trình thuc hién nhiéu hang muc tàng già tri thói gian thuc hién bi kéo dai dàn dén du àn phài diéu chinh lai ké hoach cu thè ké hoach thuc hién giai doan 1 va 2 cùa du àn dà phài trì hoàn thém 1 nàm. • Tòn tai trong quàn ly thói gian va tién dò du àn: Do khòng luóng hét càc yéu tò bàt dinh trong qua trình thuc hién du àn nén kéhoach du àn phài diéu chinh dàn dén phài dièu chinh thói gian va tién dò cùa nhièu góithàu trong du àn, do dò muc tiéu cùa quàn ly thói gian va tién dò du àn khòng dat theoyéu càu ban dàu dàn dén hiéu qua cùa du àn se giàm. Theo tinh toàn cùa tu vàn chuàn bjdu àn néu chàm 1 nàm thi hiéu qua du àn sé giàm tu 22% (IRR tinh toàn ban dàu) xuòngcon 19%. • Tòn tai ve nàng lue quàn ly cùa Ban quàn ly dir àn 1 va càc ban quàn ly dir ànDia phuang. Ban quàn ly du àn 1 cùng nhu càc ban quàn ly du àn dia phuang trong du ànADB5 dà bgc lo nhièu diém yéu trong quàn ly du àn do mò hình ban quàn ly du àn hiéntai khòng phù hgp vói càc quy djnh cùa luat phàp ve quàn ly dàu tu xày dung. Ngoài racon chàm dòi mai tu duy quàn ly du àn. 2.2.3. Càc giai phàp nàng cao hiéu qua du àn: Phàn tich nhtjng nhàn tò ành huóng va nhùng nguyén nhàn gay ra viéc han chehieu qua cùa du àn ADB5 nói trén eó thè rùt ra mot so giài phàp de nàng cao hiéu qua diràn ADB5 nhu sau: - Cài tién thù tue thàm dinh va phé duyét du àn ADB5 nói chung va càc du ànthành phàn tai càc tình trong du àn nói rìèng - Làm tòt còng tàe quy hoach mang giao thòng càc tình trong dir àn va phài xemxét phàn ky dàu tu hgp ly
 • - Diéu tra phàn tich va du bào càc yéu tò khó luóng de dièu chinh ké hoach giaidoan 1 va 2 va ké hoach tòng thè cùa du àn, dàm bào dir àn thuc hién dùng tién dò yéucàu. - Phàn phòi nguòn lue cùa dir àn hgp ly va khoa hgc. - Quàn ly thói gian va tién dò du àn. - Làm tòt còng tàe giàm sàt va dành già dir àn. - Nàng cao nàng lue quàn ly cùa Ban quàn ly du àn 1 va càc ban quàn ly du àn dja phuang. - Kiém soàt chi phi va theo dòi quàn ly chat lugng còng trình. - Làm tòt còng tàe giài phòng mat bang va tài djnh cu. - l/ng dung còng nghé thòng tin trong thuc hién va quàn ly du àn Do khuón khó cùa de tài nén trong càc giài phàp trén chi di sàu phàn tichgiài phàp nàng cao nàng lue cùa Ban quàn ly du àn 2,2,4, Nàng cao nàng lire cùa Ban quàn ly du àn. a) Phàn càp quàn ly du àn ADB5: Ban Quàn ly càc chuang trình/ Du àn ODA là hình thùe tò chùc quàn ly du ànkhà phó bién ó càc nuóc dang phàt trìén. Nuóc ta cùng su dung ròng rài hình thùe quànly du àn này tu nàm 1993 khi quan he hgp tàe phàt trìén cùa nuóc ta vói còng dòng quòcté dugc noi lai. Theo tài liéu khào sàt cùa WB, ADB, DFID thi so lugng Ban quàn ly du àn ónuóc ta eó khoàng gàn 1000 don vi. Bò GTVT hién co 9 Ban quàn ly du àn quàn ly càcdir àn xày dung ca so ha tàng GTVT truc thuòc Bò gòm: Ban QLDAl, Ban QLDA 18,Ban QLDA5, Ban QLDA85, Ban QLDA9, Ban QLDA Thàng Long, Ban QLDA duóngHo Chi Minh. Càc ban quàn ly du àn này dat tru so ngoài Bg GTVT eó nhiem vu thuchién càc du àn vón trong nuóc va vón nuóc ngoài tài trg. Dir àn ADB5 eó he thóng quàn ly bao gèm càc thành phàn tham già tó chùc, quànly dir àn nhu sau: (1)- Bò GTVT: Chù dàu tu; (2)- UBND càc tinh, so GTVT eó du àn di qua; (3)- Ban quàn ly dir àn 1 : Dai dién chù dàu tu; (4)- Ban quàn ly dir àn dia phuang thuòc càc tinh eó du àn ggi tàt là PPMU, là daidien cùa Ban QLDAl thuc hién nhiém vu cùa Ban QLDAl trong pham vi dugc ùyquyén; (5)- Tu vàn khào sàt thiét ké (TVKSTK) còng ty ND Lea Consultant Ltd (Ca NaDa); HA
 • (6)- Tu vàn thuc hién du àn gòm: - Tu vàn giàm sàt thi còng toàn bg dir àn, KSTK cho giai doan 3 (TVGSTC) - Tu vàn thuc hién càc ho trg ky thuàt ve giói va phòng chóng HIV/AIDS; - Tu vàn tàng cuóng thè che; - Tu vàn giàm sàt dòc làp GPMB va tài dinh cu. (Tàt cà càc tu vàn se dugc tuyén chgn va ky hgp dòng vói Ban QLDAl theo quydinh hién hành va hoat dòng tai du àn duói su quàn ly cùa Ban QLDAl ). Nhiém vu, chùc nàng cùa càc thành phàn tham già tò chùc quàn ly du àn dugcquy dinh cu the tai ca che quàn ly thuc hién du àn cài tao, nàng càp mang luói giao thòngkhu vue mièn Trung (ADB5) do Bó GTVT ban hành vói chùc nàng. nhiém vu chù yéucùa Ban QLDAl va chùc nàng. nhiém vu cùa càc ban QLDA dia phuang nhu sau: BanQLDAl (PMUl): Ban Quàn ly dir àn 1 co tràch nhiém quàn ly va diéu hành dir àn vói càc nhiém vunhu sau: - Trình Bò GTVT: Phé duyét dàu tu dir àn, ké hoach dàu thàu xày làp, ho sa móithàu xày làp màu, tiéu chuàn dành già ho sa du thàu xày làp, két qua dàu thàu xày làp vacàc noi dung lién quan dèn GPMB, mòi truóng, dàn toc thiéu so theo quy djnh cùa ViétNam va nhà tài trg dói vói toàn bò càc du àn thành phàn eùa dir àn. - Huóng dàn, kiéin tra còng tàe tó chùc dàu thàu cùa càc PPMU, de tò chùc thàmdinh két qua dàu thàu xày làp cùa càc PPMU truóc khi trình Bg GTVT phé duyét. - Ky két hgp dóng trao thàu va thanh toàn cho càc nhà thàu cùa càc dir àn thànhphàn. - Ky két hgp dòng vói càc PPMU de trìén khai thuc hién du àn. - Kiém tra giàm sàt hoat dòng eùa PPMU. Càc ban quàn Iv du àn dia phuang (PPMU): PPMU dugc Ban QLDAl ùy quyèn thuc hien càc nhiém vu sau: - Trình UBND tinh phé duyét: Thiét ké ky thuàt, du toàn xày làp hoac tòng dutoàn cùa tàt cà càc du àn thành phàn trong han mùc dàu tu dugc Bò GTVT phé duyét. Hoso mói thàu xày làp va tiéu chuàn dành già he sa du thàu xày làp trén co so ho sa móithàu xày làp va tièu chuàn dành già ho sa du thàu xày làp màu dugc Bò GTVT phéduyét. - TÓ chùc dàu thàu xày làp, dành già he so dir thàu xày làp va bào cào BanQLDAl de Ban QLDAl trình Bg phé duyét két qua dàu thàu xày làp dòi vói toàn bò càcdu àn thành phàn cùa du àn. - Theo dòi tu vàn: PPMU là dai dién eùa Ban QLDAl thuóng xuyén ben canh Tuvàn. PPMU thuc hién nhiém vu cua Ban QLDAl ó dia phuang trong pham vi dugc ùy ne
 • nhiém. Càn cu nói dung hgp dòng dà ky giùa Ban QLDAl vói Tu vàn, PPMU té chùc theo dòi hoat dòng cùa Tu vàn va phòi hgp vói Sa GTVT tao mgi diéu kién cho Tu vàn thuc hién nhiém vu. - Chiù tràch nhiém dòi vói còng tàe GPMB va tài djnh cu theo su chi dao cùa UBND tinh. - Thuc hién quàn ly hgp dòng, giài quyét càc vuóng mac trong thi còng theo dòi tién dò. xem xét xàc nhàn càc bàn thanh toàn trình Ban QLDAl thanh toàn cho Nhà thàu. - Bào cào tình hình thuc hién du àn gòm bào cào thàng, quy, nàm va bào cào kétthùe du àn. - Tò chùc nghiém thu bàn giao còng trình hoàn thành theo dùng quy dinh hiénhành. - Chiù su kiém tra ve nghiép vu cùa Ban QLDAl, Bg GTVT va nhà tài trg. b) Thuc trgng va nhùng tón tai trong he thóng quàn ly du àn hién hành. Nhùngdiém manh va yèn trong he thóng ban QLDA. Diém manh, diém yéu tron^ he thòng Ban QLDA: Muòn dua ra dugc càc giài phàp nàng cao nàng lue cùa Ban QLDA ta phài xàcdinh dugc nhùng diém manh va diém yéu cùa he thòng Ban QLDA. Qua còng tàe quànly du àn ó dir àn ADB5 va tòng két tình hình thuc té hién nay cho thày he thòng càc BanQLDA déu eó chung nhiing diém manh va diém yéu nhu sau: Diém manh: - Tich lùy dugc nhiéu kinh nghiém. kién thùe trong thuc hién/ quàn ly du àn càdói vói nguòn vòn trong nuóc va vòn nuóc ngoài tài trg. - Là nai cung càp dugc càn bò quàn ly eó trình dò, eó nàng lue. - Càn bò làm viéc chàm chi, tàn tàm cao trong còng viéc. - Giàm dugc chi phi hoat dòng cùa Ban QLDA do ehi phi dugc bù dàp qua laigiùa càc du àn khàc nhau do vày tiét kiém dugc chi phi. - Co dò linh hoat lón han ó Ban QLDA thuc hién nhiéu du àn cùng mot lue vóigià tri nguòn vón lón do co thè su dung nguón lue mot càch linh hoat trong càc du ànkhàc nhau. - De dàng han trong thuc hién càc chùc nàng phòi hgp vói càc tò chùc chinh phùdo ca càu, mói quan he thòng tin bào cào giùa ngành dgc quàn ly va còng tàe quàn ly cùacàc Ban QLDA. Diém yéu: - Tinh phàp ly khòng rò ràng, thiéu quy dinh chuàn xàc ve vai trò va tràch nhiém. - Chóng chéo tràch nhiém vói càc tò chùc khàc. Hì^
 • - Chua co mot mò hình tò chùc quàn ly du àn hgp ly phù hgp vói quy dinh cùa he thòng luat phàp ve quàn ly dàu tu xày dung. - Thù tue chàp thuàn quan liéu gay cham tre trong thuc hìén du àn. - Da dang trong càch thùe, thu tue, trình tu thuc hién ó càc Ban QLDA theo càc chinh sàeh, quy djnh trong nuóc va eùa nhà tài trg ké cà trong truóng hgp quy djnh àp dung thù tue, trình tu cùa nhà tài trg. - Càc chùc nàng ve tinh lành dao chién lugc, ké hoach ngành trong càc Ban QLDA thuóng thiéu do day là chùc nàng cùa càc cuc, vu cùa co quan càp trén thuòc ngành dgc chù quàn. - Mac dù dà tiép càn dugc Khoa hgc quàn ly du àn nhung hiéu qua chua rò ràng dac biét trong ITnh vue lira chgn Giàm dóc du àn va xày dung dgi du àn. - Thiéu tinh dòc lap cùa Ban QLDA dàn dén xung dot ve quyén lgì trong quàn ly, giàm sàt càc nhà thàu là doanh nghiép nhà nuóc (SOL). Càc don vi cùng mot lue eó thè bào cào truc tiép cùng mot càp lành dao. Nhùng tòn tai trong quàn ly du àn: • Xày dung dòi du àn chua tòt: Thuc té cho thày ràng khòng eó su lién tue ké thùa eùa càn bò nhàn vién Ban QLDA trong giai doan chuàn bi du àn va giai doan thuc hién dir àn. Do vày tàt cà nhùngnhàn thùe ve du àn. nhùng trao dòi, thòng nhàt trong giai doan chuàn bj du àn duóng nhukhòng dugc chuyén giao vào giai doan thuc hién du àn, su thiéu hut càn bò nhàn vién"còt lòi dir àn". Trong giai doan chuàn bi du àn gay nén "su càn tra" cho viéc chuyéngiao trgn ven giùa hai giai doan chuàn bi va thuc hién dir àn. Néu càc Ban QLDA bò trinhùng càn bò nhàn vién "còt lòi theo dòi du àn" tu giai doan chuàn bi sé giùp viéc thàuhiéu dir àn tu dàu, tu thiét ké, ké hoach dén thù tue chàp thuàn..vv làm giàm thiéu viécphài eó thói gian hgc, làm quen dir àn cho nhùng càn bò, nhàn vién mói ó giai doan thuchién co thè tao ra nhùng thàch thùe, nhùng vàn de khòng luóng truóc, trong thuc hién.càn nhàn thùe rò ràng ràng, nhùng càn bò, nhàn vién còt lòi theo dòi dir àn phài tham giàvào du àn tu giai doan chuàn bj du àn dén giai doan thuc hien. • Tòn tai trong viéc lira chgn Giàm dòc du àn:Trong thuc tè ó càc ban quàn ly du àn trong ngành GTVT cùng mot lue quàn ly nhiéu du-àn nhung viéc lira chgn giàm dóc dir àn thuóng dugc lira chgn theo "kinh dién" dira vàobang càp va phàm chat chinh tri dugc quy djnh trong tiéu chuàn càn bò do càp trén quydinh chù chua xày dung tiéu chuàn giàm dòc du àn theo càc yéu càu cùa Khoa hgc quàntri du àn de lira chgn giàm dòc dir àn. • Tòn tai trong mò hình quàn ly du àn:
 • Trong Ban quàn ly dir àn ODA eùa Bò GTVT thi moi ban eó mot mò hình quàn ly du àn rìéng khòng thóng nhàt. Hàu hét theo hai dang mò hình là tó chùc quàn ly du àn theo dang chuyén tràch quàn ly du àn va tó chùc quàn ly dir àn theo kiéu ma tran. Trong thói gian vùa qua do thiéu còng cu kiém soàt nén mò hình tó chùc theo dang chuyén tràch dir àn ó Bò GTVT da dugc bgc lo nhiéu khuyét diém. Theo dành già chung cùa càc ca quan quàn ly va càc nhà tài trg thi Mò hình tò chùc quàn ly du àn theo kiéu ma tran là thich hgp nhàt trong giai doan hién nay. • Tòn tai ve quy trình quàn ly du àn: Mac dù trong càc quy dinh ve quàn ly du àn ODA dà dugc cài tién rat nhièu de phù hgpvói thòng le Quòc té nhung vàn con rat nhiéu tón tai dò là càc tòn tài ve quy trình giàingàn, ve thù tue chàp thuàn eùa càc nhà tài trg vv... • Tòn tai ve nàng lue cùa Tu vàn va Nhà thàu: Ve tu vàn: LTnh vue Tu vàn giàm sàt cùa Viét Nam chua phàt trién. Tu vàn giàmsàt cùng là càc doanh nghiép nhà nuóc va thuóng phu thuòc va ca quan chù quàn càptrén. Thém vào dò càc nhà thàu trong ITnh vue xày dung giao thòng hoat dòng kém ónhiéu mat cu thè nhu sau: - Su dung còng nghé lòi thói do thiéu dàu tu mói. - Diéu kién thi cóng nghèo nàn. - Quan tàm dén viéc dàm bào càc tiéu chuàn an toàn, chat lugng kém. - Quàn ly kém, he thóng thòng tin luu trù va càp nhàt tài liéu kém. - Thiéu vòn. - Thiéu càn bò eó nàng lue. - Thiéu chién lugc dào tao. • TÓn tai trong còng tàe quàn ly tài chinh ó Ban QLDA: Thù tue ké toàn du àn dugc huóng dàn trong "so tay quàn ly tài chinh" du àn doBan QLDA chuàn bi nhìn chung theo "so tay". Tuy nhién nói dung va thù tue trong "sotay" khòng dugc càc nhàn vién tài chinh thuóng xuyén thuc hién theo. Ngoài ra connhiéu tòn tai khàc nhu: - Thiéu ùy quyèn cho ké toàn vién: tao nén diém yéu trong thù tue quàn ly tàichinh. - Thiéu bào cào va kiém toàn tài chinh: viéc thiéu hut này càn tró hiéu qua quànly du àn. - Chàm tre trong phàt hành bang càn dòi tài chinh cuòi cùng (sau khi hoàn thànhdu àn) - Quyét toàn tài chinh. • TÓn tai trong he thóng vàn bàn phàp quy ve quàn ly dàu tu xày dung: no
 • - He thóng vàn bàn quy pham trong hoat dòng xày dung chua thóa dàng con nhiéu tòn tai lién quan dén quy dinh ve quàn ly dàu tu xày dung. - Luàt, Nghi dinh, Thóng tu va càc quyét dinh hien hành co nhùng khoàn chòng chéo, trùng làp gay khó hiéu, khòng rò ràng. Càc vàn bàn luàt này thuóng bi thay dói ma khòng càp nhàt, bò sung theo dùng he thòng tiéu chuàn.. e) Càc giai phàp nàng cao nàng lue Ban QLDA: - Tó chùc lai he thòng quàn ly ODA theo huóng làm ro tinh phàp ly cho càc Ban QLDA, quy dinh rò ràng ve vai trò tràch nhiém cùa Ban QLDA, - Lira chgn mò hình quàn ly dir àn khoa hgc va hgp ly. - Xày dung tiéu chuàn tuyén chgn giàm dòc du àn làm càn eù de lira chgn giàm dòc du àn eó day dù càc tò chat, ky nàng dàp ùng yéu càu khoa hgc quàn ly du àn. - Xày dung quy trình chuàn trong càch thùe, thù tue trình tu thuc hién dir àn; - Xày dung ca che dàm bào cho dòi dir àn hoat dòng co hiéu qua cu thè là dàmbào cho càn bò nhàn vién cùa Ban QLDA tham già giai doan chuàn bi du àn tiép tue thuchién hoac chuyén giao toàn bò kién thùe, hiéu biét ve du àn sang giai doan thuc hien diràn; - Rà soàt, bó sung, sua dòi he thòng vàn bàn phàp quy ve quàn ly dàu tu va xàydung; - Càc quy dinh ve thuc hién bào cào quyét toàn tài chinh càn dugc quy dinh chatche trành tình trang kéo dai trong viéc làp quyét toàn tài chinh. Nàng cao quyén han eùaké toàn truóng va càc ké toàn vién trong Ban QLDA. Nàng cao chùc nàng kiém toàn nóibò nhàm quàn ly va kiém soàt rùi ro tài chinh du àn. - Tién hành dào tao de nàng cao nàng lue quàn ly du àn cho càc thành vién banquàn ly du àn dac biét là cóng tàe lap ké hoach, giàm sàt dành già du àn. - Day irianh tién trình eó phàn hóa doanh nghiép nhà nuóc ngành GTVT va tinhphu thuòc làn nhau giùa doanh nghiép nhà nuóc va càc Ban quàn ly dir àn. Viéc cài càch,dói mói doanh nghiép nhà nuóc se làm thay dói mòi quan he giùa càc Ban QLDA va càcnhà thàu tham già dàu thàu. 2,2.5, Càc giài phàp quàn tri du àn de nàng cao hiéu qua càc du àn ODA cùangành GTVT Du àn ADB5 là mot trong nhùng du àn dién hình ve su dung vòn ODA cùa ngànhGTVT. Qua giàm sàt dành già dir àn ADB5 va mot so du àn ODA khàc cùa ngành GTVTco thè rùt ra mot so giài phàp quàn tri du àn de nàng cao hiéu qua cùa càc du àn ODAtrong ngành GTVT nhu sau: (1). Cai tién thàm dinh va xét duyét du àn nr
 • Bò KH va DT vói vai trò là bò chù trì trong cóng tàe quàn ly nhà nuóc ve ODA can tiép tue dàu tu nghién cùu de don giàn hoà càc thù tue thàm dinh va xét duyét dir àn. (2). Phài co quy hoach mang va phàn ky dàu tu hap ly rò ràng Trong thuc té trién khai càc du àn ODA cùa ngành GTVT eó mot so dir àn co hién tugng càc dja phuang nhu du àn di qua chua co quy hoach hoac dang tién hành lap quy hoach. Viéc khòng co quy hoach khòng chi gay khó khan cho còng tàe GPMB (di dói ho dàn, còng tàe dén bù ành huóng dén càc di tich, còng trình vàn hoà trong khu vue bi giài toà) ma con gay ra tình trang làng phi dàu tu, dinh tré du àn vi càc nguyèn nhàn khòng luóng truóc. Vi vày cóng tàe quy hoach mang va phàn ky dàu tu hgp ly rò ràng là mot yéu càu bàt buòc. (3). Nàng cao chat luang cóng tàe quàn ly du àn dàu tu dgc biét là cóng tàe làp ké hogch. (4). Lua chon mó hình tó chùc quàn ly du àn khoa hoc, hap ly va thuc tién. Trong dà màu chót là mó hình tó chùc càc ban quàn ly du àn, tiéu chuàn lira chon giàm dóc dir àn. (5). Quàn ly thài gian va tién do du àn. Nhièu du àn ODA khòng thè bàt dàu theo dùng ké hoach do eó su chàm tre trongviéc chuàn bi bó mày thuc hién dir àn hoac càc thù tue, yéu càu khàc cùa du àn. Do vayngay tu dàu du àn phài dugc làm tòt càc khàu de chuàn bi khói còng nhu lira chgn tu vàndir àn, càc nhà thàu thi còng va trao hgp dóng, huy dòng thiét bj va nguyén vàt liéu... Quàn ly thói gian thi cóng de dàm bào càc hgp dòng thi cóng dùng tièn dò là còngtàe rat quan trgng nhàm dàm bào du àn dugc thuc hien dùng thói gian quy djnh. (6). Quàn ly chi phi, giàm sàt, kiém soàt chat luang cóng trình Viéc quàn ly chi phi dir àn là yéu càu bàt buóe. Trong cóng tàe quàn ly du àn néuquàn ly khòng tòt làm phàt sinh ehi phi thi hiéu qua eùa du àn sé giàm vi vay quàn ly chiphi vùa là muc dich vùa là yéu càu bàt buòc cùa còng tàe quàn ly dir àn. Giàm sàt va kiém soàt chat lugng dir àn là còng viéc khòng thè thiéu trong cóngtàe quàn ly du àn. Néu viéc kiém soàt chat lugng khòng tòt sé dan tói càc hang muc còngtrình cùa dir àn bi hu hóng khòng dat yéu càu chat lugng, phài phà di làm lai sé kéo daithói gian thi còng dóng thói làm tàng chi phi cùa du àn, dàn tói giàm hieu qua cùa du àn. (7). Làm tòt cóng tàe GPMB va tói dinh cu Còng tàe GPMB va tài dinh cu cho nhùng ho dàn ó khu vue thuc hién du àn luònlà còng tàe rat khó khan tón kém, màt thói gian, làm anh huóng lón dén du àn. Do vàychinh sàch cùa Chinh phù va khuòn khó luàt phàp lién quan mac dù dà co nhièu tièn bòsong vàn càn phài dugc cài tièn, bò sung cho phù hgp vói tình hình phàt trìén eùa nèn on
 • kinh té va hai hoà vói quy dinh eùa càc nhà tài trg. Co nhu vày mói co co so de làm tòtcòng tàe GPMB va tài dinh cu tao dièu kién du àn thuc hién dùng tién dò yéu càu. (8). Da dgng hoà càc nguón tài tra. Da dang hoà càc nguón tài trg (dòng tài trg) là hình thùe phói hgp giùa ODA cùamot tò chùc song phuang hoac mot tó chùc da phuang khàc. Viéc su dung hình thùe huy dòng vón ODA hon hgp khòng chi dem lai nguònvón mói lón han, ma con eó thè tiép can nhiéu hon, da dang hon càc ky thuàt tién tièn,cóng nghè hién dai, trình dò quàn ly... cùa càc nhà tài trg khàc nhau. (9). An toàn trong thi cóng, xày dung Càc bién phàp tàng cuóng an toàn trong thi còng, xày dung càn dugc trìén khaitrén quy mó toàn quòc va trong càc du àn ODA. Viéc xày ra màt an toàn trong thi còngsé làm dir àn dinh tré, thiét hai ve nguói va eùa, ành huóng nghiém trgng dén hiéu qua du-àn. (10) Ung dung cdng nghé thdng tin trong quàn ly va thuc hién du àn ùng dung còng nghé thòng tin rat quan trgng trong viéc theo dòi va quàn ly nguòn vónODA. Vi vay ùng dung còng nghé thóng tin càn phài là mot chù truóng trong chuong trình dàotao làu dai mang tinh quòc già de nàng cao nàng lue quàn ly ODA trong khuòn khó ké hoachhành dòng. Cùng vói viéc phàt trién he thòng Internet viéc mó càc Website là mot phuangtién hùu ieh trong cung càp thòng tin va giàm sàt tién trình thuc hién dir àn viéc ùng dungcàc phàn mém thiét ké, tinh toàn hiéu qua kinh tè phàn mém ké toàn... dà rùt ngàn dugcrat nhièu thói gian chuàn bj du àn cùng nhu trìén khai du àn. Vi vày ùng dung cóng nghè thóng tin trong quàn ly va thuc hién dir àn là rat quantrgng. 01
 • KET LUÀN VA KIEN NGHI Hién trang két càu ha tàng GTVT con nhiéu yéu kém song nhó vào nguòn vón vay ODA eùa càc nhà tài trg, két càu ha tàng GTVT eùa Viét Nam dà eó nhùng cài thién rò rét. Nhùng cài thién này dugc trai dèu trén càc két càu ha tàng quan trgng nhu: duóngbg, duóng nòng thòn, duóng sàt, duóng thuy, duóng hàng khòng. Nhùng nò lue eùa Viét Nam trong thu hùt vón ODA dà dat dugc mot so két quadàng ké va hùa hen khà nàng thu hùt han nùa vón ODA khòng chi trong ngành GTVTma trong hàu hét càc ngành kinh té - xà hòi khàc. Nhùng két qua ban dàu su dung vòn tài trg ODA dugc thè hién mot càch truc tiéphay giàn tiép thòng qua su phàt trién kinh té xà hòi dò thi, phàt trién kinh té - xà hòi,giàm chi phi van tài, tàng thu hùt vòn dàu tu nuóc ngoài va tàng khà nàng tiép càn vói caso ha tàng GTVT cùa nòng thòn. Tuy nhién trong viéc quàn ly càc du àn Dàu tu bang nguón vòn ODA con nhiéuvàn de han che, càn phài rùt kinh nghiém va sua dòi nhanh chóng. Khà nàng thu hùt vasu dung nguòn ODA hay càc nguón vòn nuóc ngoài nói chung là phài nhìn nhàn motcàch nghiém tue nhùng mat con yéu kém trong quàn ly nguón vón ODA nói chung vatrong ngành GTVT nói riéng de cài tién cóng viéc quàn ly va su dung nguòn vòn ODAcho hiéu qua va cùng là yéu tò quan trgng cùng co long tin de càc nhà tài trg tiép tue camkét cho vay. Trong han muói nàm qua viéc thu hùt va su dung ODA ho trg còng cuge dói mói,thuc hién càc muc tiéu phàt trién kinh té xà hòi dà thu dugc nhùng két qua quan trgng.Ben canh dò cùng dà phàt hién nhùng yéu kém, bàt cap làm han che hiéu qua su dungODA nhu dà trình bay ó trén. De phàt huy nhùng màt tich cuc trong còng tàe quàn ly càc dir àn ODA. khàcphue nhùng màt chua dugc nhàm day manh thu hùt va nàng cao hiéu qua su dung ODAtrong ngành GTVT trong thói gian tói, xin kién nghi: - Cài tién thàm dinh va xét duyét du àn - Phài co quy hoach mang va phàn ky dàu tu hgp ly rò ràng - Nàng cao chat lugng còng tàe quàn ly du àn dàu tu dac biét là cóng tàe lap kéhoach. co
 • - Lira chgn mó hình tò chùc quàn ly du àn khoa hgc, hgp ly va thuc tién. Trongdò màu chót là mó hình tó chùc càc ban quàn ly dir àn. tiéu chuàn lira chgn giàm dòc duàn. - Quàn ly thói gian va tién dò du àn. - Quàn ly chi phf, giàm sàt, kiém soàt chat lugng còng trình - Làm tòt còng tàe GPMB va tài dinh cu - Da dang hoà càc nguón tài trg. - An toàn trong thi cóng, xày dung - Ung dung còng nghé thóng tin trong quàn ly va thuc hién dir àn Trong dò trgng tàm là giài phàp nàng cao nàng lue Ban Quàn ly dir àn vói càc nóidung ca bàn lira chgn mó hình tó chùc Ban quàn ly du àn, xày dung tiéu chuàn lua chgngiàm dòc du àn, xày dung dòi du àn hoat dòng eó hiéu qua va nàng cao chat lugng quànly dir àn dàu tu dac biét là còng tàe làp ké hoach.
 • TAI LIÉU THAM KHAO 1. Clifford F, Gray, Erìk, Larson, Quàn tri du àn. Me Graw-Hill Higher Education 2000:2. Chris Hendickson, Quan tri du àn xày dung, Prentice Hall. ISBN 0-13.731266.0 1989; 3. Gidoj, va Clements J.P, Quàn tri du àn xày dung, South-western college xuàt bàn nàm 2002;4. Gary R.HeerKens, Quàn ly du àn. nhóm EcoPress bién soan, nhà xuàt bàn thóng ké 2004; 5. TS. Tu Quang Phuang. Quàn ly dir àn dàu tu. nhà xuàt bàn Lao dòng xà hòi 2006;6. Tò chùc va diéu hành du àn - Thanh Thùy - Le Huyén - Lién Huang Vién nghién cùu va Dàotao ve quàn ly - Nhà xuàt bàn tài chinh - 2006;7. Vù Còng Tuàn - Phàn tich kinh té dir àn dàu tu - Nhà xuàt bàn tài chinh 2007; 8. TS. Pham Vàn Vang - Du àn dàu tu va Quàn tri du àn dàu tu trong GTVT - Nhà xuàt bànGTVT - 2004;9. VS. TSKH Nguyén Vàn Dàng - Quàn ly du àn - Nhà xuàt bàn tòng hgp Dòng Nai 2005; 10. Nghi dinh 52/1999/ND-CP ngày 8/7/1999 cùa Chinh phù ve viéc ban hành quy che quàn lydàu tu va xày dung; 11. Nghi dinh 16/2005/ND-CP Ngày 7/2/2005 eùa Chinh phù ve viéc ban hành Quy che quàn lydàu tu va xày dung; 12. Nghi dinh 17/2001/ND-CP ngày 4/5/2001 cùa Chinh phù ve viéc ban hành quy che Quàn lyva su dung nguòn vòn ho trg phàt trién chinh thùe (ODA);13. Nghi dinh 131/2006/ND-CP Ngày 9/11/2006 cua Chinh phù ve viéc ban hành quy che Quànly va su dung ho trg phàt trién chinh thùe (ODA);14. Quyét djnh 206/2004/QD-TTg ngày 10/12/2004 eùa Thù tuóng Chinh phù phé duyét chiénlugc phàt trién GTVT Viét Nam dén 2020:15. Bào cào Nghién etru khà thi dir àn Mang luói GT mién Trung (ADB3) do tu vàn quóc té NDLea (Canada) làp.16. Nghién cùii dành già dac biét ve vai trò cùa càc Ban QLDA cua Ngàn hàng phàt trién chàu a(ADB) Thàng 3/2005 (Nghién ciki khào sàt càc mò hình màu ó 6 Quóc già khàc nhau bao gèm:Bangladesh. Còng hòa Kyrgyz, Malaysia. Papua New Guinea, Philippin va Viet Nam);17. Bào cào Nghién cùu ve mó hình càc Ban quàn ly du àn ODA ó Viét Nam do Ngàn hàng Thègiói (WB) thire hién 2005, 2006;18. Bào cào tình hình thu hùt va su dung ODA thói ky 1993-2005 eùa Bò Ké hoach va Dàu tu.19. Bào cào tình hình thu hùt va su dung ODA thói ky 1993-2005 cùa Bg GTVT.