NGUYEN HOANG_MOT SO GIAI PHAP QUAN TRI DU AN.pdf

2,558 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,558
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

NGUYEN HOANG_MOT SO GIAI PHAP QUAN TRI DU AN.pdf

 1. 1. ^M "RONG HGAI^H Gì ^^4%j LUU^ vj* r ^ / i i i " ^ i^Vi^*^•^"flA I I rClfcM K^ì"iék} A U^ix^
 2. 2. INTERNATIONAL EXCUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trình cao hoc Quàn tri kinh doanh Quoc té LUÀN VAN TÒT NGHIÉP M O T SO GIÀI PHÀP QUÀN TRI D i / ÀN DE NÀNG CAO HIEU QUA CÀC DU ÀN ODA TRONG NGÀNH GTVT -TÌNH HUÓNG CU THÈ DlT ÀN MANG LlTÓI GIAO THÒNG MIÈN • • •TRUNG VAY VÓN NGÀN HÀNG PHÀT TRIÉN CHÀU À (ADB5) NGUYÉN HOÀNG lEMBA # 3 THANG 05 - 2007
 3. 3. INTERNATIONAL EXCUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirong trình cao hoc Quàn trj kinh doanh Quòc té BAN LUÀN VÀN NÀY DUOC NÓP CHO TRUÒNG DAI HOG IRVINE (MY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH HSB (DAI HOC QUÓC GIÀ HA NOI)BAN LUÀN VÀN NÀY LÀ MOT PHÀN BÀT BUÓC TRONG CH^ONG TRÌNH DÀO TAO T H À C S ? QUAN TRI KINH DOANH QUÓC TÉ THANG 05-2007
 4. 4. Phé duyét cùa Ghuong trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quòc té Chù nhiém chuoTig trìnhTdi xàc nhàn ràng luàn vàn này dà dàp ung dugc càc yéu càu cùa mot luàn vàn tot nghiépthudc chuong trình dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh. Nggc Anh :ich Hoi ddngChùng tdi, ky tén dudi day xàc nhàn ràng chùng tdi dà doc toàn bd luàn vàn này va cdngnhàn bàn luàn vàn hoàn toàn dàp ung càc tiéu chuàn cùa mot luàn vàn Thac sy quàn tri kinhdoanh. "TST Ta Ngoc Càu Giào vién hudng dànCàc thành vién Hdi ddng(Xép thù tu tén theo bang chù cài)TS.Ta Ngoc CàuNCS. Tran Phuong LanNCS. Dàng Ngoc SuPGS-TS. Ngd Kim Thanh
 5. 5. CAM KET Tdi xin cam két ràng noi dung cùa bàn khda luàn này chua dugc ndp cho bàt ky mdichuong trình càp bang cao hoc nào cùng nhu bàt ky mot chuang trình dào tao càp bang nào khàc. Tdi cùng xin cam két thém ràng bàn Khda luàn này là no lue cà nhàn cùa tdi. Càc két qua.phàn tich, két luàn trong khda luàn này ( ngoài càc phàn dugc Irich dàn) déu là két qua làm viéccùa cà nhàn tdi. Hoc vién Nguyin Hodng
 6. 6. LOI CAM ONDe làm dugc luàn vàn này trudc hét Tdi xin chàn thành càm an: • TS. Ta Nggc Càu - Giàng vién Khoa quàn tri kinh doanh Dai hgc Qudc Già Ha Ndi dàdành nhièu thdi gian cdng sue va tàn tình hudng dàn tdi trong sudt qua trình thirc hien luàn vànnày. • Càc Quy Thày. Quy co va toàn the càn bd giàng vién Khoa Quàn tri Kinh doanh -Trudng Dai hgc Qudc Già Ha Noi dà truyén dat cho chùng tdi nhiéu kién thùe va kinh nghiémtrong sudt thdi gian hgc tap va tao diéu kién cho tdi hoàn thành bàn luàn vàn này. • Càc ddng chi Lanh dao va chuyén vién càc vu Thàm dinh va Giàm sàt dàu tu Bg Kéhoach va Dàu tu, Vu Ké boach Bd GTVT, càc ddng chi Lành dao Ban QLDAl-Bd GTVT dàcung càp so liéu, ddng gdp càc y kién thuc tién cho tdi thuc hién luàn vàn này. Hoc vién Nguyèn Hodng
 7. 7. DANH MUC CAC TU VIET T A TGTVT Giao Thdng Vàn TàiODA Ho tra phàt trién chinh thucFDI Vdn dàu tu truc tiép nude ngoàiKT-XH Kinh té - xà boiADB5 Dir àn mang ludi giao thdng mién Trung vay vdn Ngàn bang phàt trién chàu ÀNPV Già tri lai nhuan rdng hién taiIRR Ty suàt noi hoànWB Ngàn bang Thè gidiADB Ngàn bang phàt trién chàu ÀIMF Quy tién té qudc téNGO Vién trg phi Chinh phùBd KH va DT Bd Ké hoach va Dàu tuVPCP Vàn phdng Chinh phùHTKT Hd trg ky thuàtBanQLDAl Ban Quàn ly du àn 1ADF Ngudn vdn vay iru dai ADBNDF Ngudn vdn vay tu quy phàt trién Bàc ÀuTKKT Thiét Ké Ky Thuàt
 8. 8. M U C LUC TrangPhàn mò" dàu 1Ghuong 1: Mot so vàn de ly luan va còng cu trong quàn ly du àn dàu tu 31. Tòng quan ve quàn ly du àn dàu tu 3 1.1 Khài niém ve dir àn 3 1.2. Quàn ly du àn 4 1.3. Noi dung cùa quàn ly du àn dàu tu 5 1.3.1. Quàn ly vTmd va quàn ly vi md ddi vói càc du àn 5 1.3.2. LTnh vue quàn ly duàn 6 1.3.3. Quàn ly theo chu ky dir àn 72. Md hình tó chuc va càc nhà quàn ly du àn 8 2.1. Càc md hình td chuc duàn 8 2.1.1. Md hình chù dàu tu truc tiép quàn ly du àn 8 2.1.2. Md hình chù nhiém diéu hành du àn 9 2.1.3. Md hình chìa khda trao tay 9 2.1.4. Td chuc quàn ly duàn theo chuc nàng 10 2.1.5. Md hình td chuc chuyén tràch quàn ly du àn 10 2.1.6. Md hình td chuc quàn ly du àn theo kiéu ma tran 11 2.2. Càc nhà quàn ly du àn, càc ben tham già du àn 11 2.2.1. Giàm ddc dir àn 11 2.2.2. Dgidiràn 12 2.2.3. Càc ben tham già du àn 143. Noi dung cu bàn cùa quàn ly du àn dàu tu 15 3.1. Lap ké hoach du àn 15 3.1.1. Khài niém, phàn loai va tàe dung cùa làp ké hoach 15 3.1.2. Qua trình lap ké hoach duàn 16 3.2. Quàn ly thdi gian va tién dò dir àn 17 3.3. Phàn phdi ngudn lue eùa dir àn 17 3.4. Dir toàn ngàn sàeh va quàn ly ehi phi dir àn 18 3.5. Quàn ly chat lugng du àn 19 3.6. Giàm sàt va dành già dir àn 20
 9. 9. 3.6.1. Giàm sàt duàn 20 3.6.2. Dành già dir àn 21 3.7. Quàn ly rùi ro dàu tu 224. Hieu qua cùa du àn dàu tu: 23 4.1. Hiéu qua kinh té 23 4.2. Hiéu qua xà boi 24Ghuong 2: Hien trang Quàn trj càc du àn ODA cùa ngành GTVT Viet Nam trong thòi gian vùa qua - Thòng qua phàn tich hien trang du àn ADB5. 261. Vi tri cùa ngành GTVT trong nèn kinh té quoc dàn - Mot so vàn de chungve du àn dàu tu phàt trién GTVT. 26 1.1. Vi tri, vai trò cùa ngành GTVT trong nén kinh té qudc dàn. 26 1.2. Mot so vàn de chung ve dir àn dàu tu phàt trién GTVT 272. Tóng quan ve nguòn vòn ODA 27 2.1. Khài niém ve ODA 27 2.2. Hình thuc cung càp ODA 28 2.3. Càc phuang thùe co bàn cung càp ODA 28 2.4. Co che tài chinh trong nude ddi vói viéc sir dung vdn ODA 29 2.5. Ngudn va ddi tugng cùa ODA 29 2.5.1. Ngudn cùa ODA 29 2.5.2. Càc ddi tugng cùa ODA 31 2.6. Vai trd eùa ODA trong ngành GTVT 31 2.7. Nhiìng tàe ddng tich euc va nhùng han che trong cung càp va tiép nhàn ODA 323. Thuc trang thu hùt va su dung vòn ODA trong ngành GTVT Viet Namtrong thcri gian qua. He thòng quàn ly càc du àn ODA trong ngànhGTVT - Du àn mang luui giao thòng mién Trung (ADB5) 34 3.1. Thuc trang thu hùt va su dung vdn ODA nói chung. 34 3.2. Thuc trang thu hùt va su dung vdn ODA trong ngành GTVT. 37 3.2.1. Thu hùt ODA trong ngành GTVT 37 3.2.2. Tình hình su dung ODA trong ngành GTVT. 38 3.3. He thdng quàn ly càc du àn ODA ma bg GTVT dang àp dung - Dir àn Mang ludi giao thdng mién trung (ADB5) 39 3.3.1. Quy trình quàn ly dir àn ODA trong ngành GTVT 39
 10. 10. 3.3.2. He thdng quàn ly càc du àn ODA trong ngành GTVT 42 3.3.3. Qua trình hình thành va phàt trién cùa dir àn ADB5 43 a. Tdng quan ve dir àn ADB5 43 b. Qua trình hình thành va phàt trién 44 Ghuong 3: Gàc giài phàp Quàn tri du àn de nàng cao hieu qua du àn ADB5 nói riéng va càc du àn ODA trong ngành GTVT Viet Nam nói chung 61 1- Ghién luoc phàt trién GTVT dèn nam 2020 61 1.1. Quan diém va muc tiéu phàt trién 61 1.1.1 Quan diém phàt trién 61 1.1.2 Muc tiéu phàt trién 62 1.2. Chién lugc phàt trién mang ludi tdng thè 64 1.2.1 .Chién lugc phàt trién ké càu ha tàng giao thdng 64 1.2.2. Chién lugc phàt trién van tài 66 1.2.3. Chién lugc phàt trién GT dd thi va càc dàu mdi GT dd thi 66 1.2.4. Chién lugc phàt trién giao thdng ndng thdn 66 1.2.5. An toàn giao thdng va bào ve mdi trudng 672. Gàc giài phàp quàn tri du àn de nàng cao hieu qua du àn ADB5nói riéng va càc du àn ODA trong ngành GTVT nói chung 67 2.1. Hiéu qua cùa dir àn ODA - Du àn ADB5 67 2.1.1. Hiéu qua kinh té 68 2.1.2. Hieu qua xà boi 69 2.2. Càc giài phàp nàng cao hiéu qua du àn ADB5 va càc dir àn ODA trong ngành GTVT 72 2.2.1. Nhirng nhàn td ành hudng tdi viéc su dung hieu qua cùa dir àn ADB5 72 2.2.2. Nhijrng nguyén nhàn gay ra viéc han che hieu qua cùa du àn ADB5 72 2.2.3. Càc giài phàp nàng cao hieu qua dir àn ADB5 73 2.2.4. Nàng cao nàng lue Ban Quàn ly du àn 74 a. Phàn càp quàn ly du àn ADB5 74 b. Thuc trang va nhùng tdn tai trong he thdng quàn ly du àn 76 e. Càc giài phàp nàng cao nàng lue Ban QLDA 79 2.2.5. Càc giài phàp quàn tri dir àn nàng cao hiéu qua càc dir àn ODA cùa ngành GTVT 80Phàn Két luàn va kién nghj 33
 11. 11. DANH MUC BANG BIÈUBdns I ODA cam két thdi ky 1993 - 2005 35Bang 2 ODA ky két thdi ky 1993 - 2005 35Ban2 3 ODA giài ngàn thdi ky 1993 - 2005 36Bang 4 Co càu ODA theo ngành va lình vue giai doan 1993-2005 37Bàns 5 Càc td chuc tài trg cho xày dung két càu ha tàng GTVT VN giai doan 1993-2005 38Ban^ 6 Phàn bd ODA theo lình vue 39Bang 7 Chi tiét Tdng muc dàu tu dir àn ADB5 49Ban2 8 Dir toàn va ké hoach tài chinh 50Bang 9 Dir kién càc gói thàu xày làp giai doan 1 & 2 nhu sau; 54Bang IO Tdm tàt két qua dành già 69
 12. 12. MÒBÀU Xày dirng két càu ha tàng trong giao thdng vàn tài (GTVT) là mot vàn de càpbàch cùa càc nude dang phàt trién trén Thè Gidi. Giao thdng vàn tài phài ludn di trudcmot bude de tao dà cho phàt trién, tàng sue bàt cho nén Kinh té, tàng sue thu hùt vdn dàutu nude ngoài. Trén thuc té, viéc xày dung két càu ha tàng GTVT ddi hdi nhCrng khoàndàu tu rat Idn, do dd càc Qudc già dang phàt trién déu quan tàm dén viéc tìm kiém càcngudn vdn khàc nhau. De xày dung két càu ha tàng GTVT, ngoài viéc huy ddng càcngudn vdn trong nude, vdn tu Ngàn sàch nhà nude con phài tranh thù càc ngudn vdnnude ngoài nhu vdn Ho trg phàt trién chinh thùe (ODA), vdn dàu tu truc tiép nude ngoài(FDI). Trong dd, ngudn vdn ODA vói uu the là mot ngudn vdn tap trung Idn, chù yéudành cho nhCrng ITnh vue hét sùrc càn thiét cho tàng trudng va phàt trién kinh té nhu: Coso ha tàng kinh té (Giao thdng, nàng lugng, Ndng nghiép..), co sd ha tàng xà hdi (Giàodue, y té, xda ddi giàm nghèo..) dà va dang là ngudn vdn ho trg quy bau trong xày dungkét càu ha tàng ndi chung va viéc xày dung két càu ha tàng ngành GTVT Viet Nam ndiriéng. Viet Nam trong han 10 nam qua dà thuc hien chinh sàch ddi Ngoai md rdng, dadang bòa, da phuang hda, qua viéc thu hùt va su dung ngudn vdn ODA phue vu sunghiép phàt trién kinh té xà hdi trong dd ed viéc phàt trién co sd ha tàng GTVT dà datdugc nhijng két qua ed y nghTa quan trong. Dành già mot càch tdng thè han 10 nam qua Viet Nam da uu tién su dung ngudnlue này de hd trg phàt trién ha tàng KT-XH, gdp phàn tàng trudng kinh té va cài thièn ddisong Nhàn dàn. Vdn ODA dà làm thay ddi dàng ké bd mat cùa he thdng két càu ha tànggiao thdng, ddng gdp mot phàn quan trong cho su nghiép phàt trién kinh té, cdng nghiéphóa, hien dai hda dàt nude, hdi nhàp Qudc té va xoà ddi giàm nghèo cùa Viet Nam. Trong viéc thu hùt va quàn ly, su dung ngudn vdn ODA trong thdi gian qua connhiéu mat tdn tai, cà ve noi dung chuang trình dir àn, dén càc thù tue tiép nhàn, quàn lyva su dung. Dac biét trong ngành GTVT viéc thu hùt, quàn ly va su dung ngudn vdnODA de xày dung két càu ha tàng GTVT mac dù dà dat dugc mot sd két qua quan trong,nhung cQng con tdn tai nhiéu bàt càp, dac biét là trong viéc quàn ly càc du àn ODA vayuu dai de khdi pbuc he thdng co sd ha tàng GTVT. Thdng qua mot dir àn ODA dién hình trong ngành GTVT dd là du àn mang ludigiao thdng mién Trung vay vdn Ngàn bang phàt trién chàu A (Du àn ADB5), va su dungcàc ky nàng quàn tri du àn de nghién cuu va de ra càc giài phàp nàng cao hiéu qua dir àn
 13. 13. ADB5 ndi riéng va càc dir àn ODA trong ngành GTVT nói chung là rat càn thiét va càpbàch trong giai doan hién nay. Dd cung chinh là ly do chgn de tài "Mot sd giài phàp quàntrj dir àn de nàng cao hieu qua càc du àn ODA trong ngành GTVT - Tình hudng cu thèDir àn mang ludi giao thdng mién Trung vay vdn Ngàn hàng phàt trién chàu A (ADB5). De tài: " Mot sd giài phàp quàn tri du àn de nàng cao hieu qua càc dir àn ODAtrong ngành GTVT - Tình hudng cu thè Du àn mang ludi giao thdng mién Trung vay vdnngàn hàng phàt trién chàu A" dugc nghién cùru vdi muc dich nhàm: 1. Dành già thuc trang thu hùt va tình hình su dung vdn ODA trong ngành GTVT. 2. Càn cu* vào chién lugc phàt trién ngành GTVT dén nam 2020 va Ly thuyét veQuàn tri dir àn de de ra mot sd giài phàp nàng cao hiéu qua su dung càc dir àn ODA trongngành GTVT. De tài su dung phuang phàp thdng ké so sành, phuang phàp phàn tich tdng hgp,phuang phàp diéu tra khào sàt thuc tè, he thdng..vv. Trong qua trình thuc hién, ngoàiphàn md dàu va két luàn, noi dung cùa de tài dugc két càu nhu sau: • Phàn md dàu. • Chuang 1 : Mot sd vàn de ly luan va còng cu trong quàn trj dir àn dàu tu. • Chuang 2: Hien trang quàn tri càc du àn ODA cùa ngành GTVT Viet Nam trong thdi gian vùa qua thdng qua phàn tich hién trang du àn ADB5. • Chuang 3: Càc giài phàp quàn tri du àn de nàng cao hiéu qua càc du àn ODA trong ngành GTVT. • Phàn két luàn va kién nghì. Hién nay Viet Nam dang trong qua trình chuyén ddi nén kinh té de hdi nhàp QudcTé nén viéc thu hùt vdn trong nude hoac ngudn vdn nude ngoài de xày dung Két càu hatàng ngành GTVT là mot vàn de hét sue quan trong. Trudc yéu càu bue thiét phài phàttrién Két càu ha tàng GTVT de tao tién de cho tàng trudng kinh té thi viéc tàng cudngthu hùt va nàng cao hieu qua su dung vdn ODA là mot yéu càu bue thiét vdi ngànhGTVT trong giai doan hien nay. Hy vgng de tài này se gdp phàn nhd vào viéc nàng cao hieu qua su dung vdnODA trong ngành GTVT.Vi khà nàng ed han, thdi gian han che nèn chàc chàn khdng thè trành khdi nbCmg thiéusót, rat mong dugc su giùp dd eùa càc giàng vién trong khoa Quàn trj Kinh doanh - Daihoc Qudc già Ha Noi dac biét là thày giào TS. Ta Nggc Càu - giào vién hudng dan luànvàn de de tài hoàn thién han.
 14. 14. CHlTonVG 1 MOT SO VÀN DE LY LUÀN VA GÒNG GU TRONG QUÀN LY Dir ÀN DÀU TLT Dàu tir là hogt ddng bo vdn (vdn ed thè bang tièn, tài san hogc thùi gian lao ddng) de dat dugc muc dich sinh lai cùa chù dàu tu thdng qua hogt ddng dàu tu. Theo chiec nàng quàn tri vdn, dàu tu ed dàu tu truc tiép, dàu tu gian tiép. Theo tình chat sir dung vdn dàu tu co dàu tu phàt trién. Theo tinh chat dàu tu co dàu tu mai, dàu tu chièu sàu. Theo ngudn vdn ed: vàn trong nude va vdn nude ngoài. Trong phgm vi de tài càn nghién cini chi de càp dén mot sd vàn de ly luàn va cdng cu trong quàn ly du àn dàu tu. 1 TÓNG QUAN VE QUÀN LY DU ÀN DÀU TU": . 1.1. Khài niem du àn dàu tu: Cd nhiéu dinh nghTa khàc nhau ve du àn, nhung djnh nghia dugc nhiéu ngudidùng nhàt dd là: Du àn là chuoi càc su viéc tiép ndi dugc thuc hien trong khoàng thdigian gidi han, ngàn quy gidi han de dat dugc két qua duy nhàt dugc xàc dinh rd va làmthda man nhu càu cùa khàch hàng. Du àn dàu tu là du àn tao mdi md rdng hoac cài tao nhCrng ca sd vàt chat nhàtdinh nhàm dat dugc su tàng trudng ve sd lugng hoac duy tri, cài tién, nàng cao chatlugng san phàm hoac dich vu dugc thuc hién trén dia bàn cu thè, trong khoàng thdi gianxàc djnh. Du àn dàu tu bao gdm: - Du àn dàu tu xày dung cdng trình là du àn dàu tu lién quan dén viéc xày dungmdi, md rdng hoac cài tao nhùng cdng trình xày dung nhàm muc dich phàt trién duy tri,nàng cao chat lugng cdng trình hoac san phàm dich vu. - Dir àn dàu tu khàc là du àn dàu tu khdng thudc loai du àn dàu tu xày dung cdngtrình. Nhu vay, néu xét càc yéu td càu thành thi du àn dàu tu ed càc dac trung co bànsau: • Dir àn dàu tu ed muc dich, két qua xàc dinh - là két qua hay mot san phàm dugcmong dgi. Muc tiéu cùa dir àn thudng dugc xàc dinh dudi gdc do pham vi, lich trình, chiphi. • Dir àn dàu tu ed chu ky phàt trién riéng va ed thdi gian tdn tai hùu han. Dir àndàu tu cùng trai qua càc giai doan: hình thành, phàt trién, ed thdi diém bàt dàu va kétthuc.
 15. 15. • San phàm cùa dir àn dàu tu mang tinh don chièc. Khàc vdi qua trình san xuàtlién tue va gian doan, két qua ed dugc cùa du àn dàu tu khdng phài là san phàm san xuàthàng loat ma ed tinh khàc biét cao. San phàm va dich vu do du àn dem lai là duy nhàt. • Du àn dàu tu lién quan dén nhiéu ben va ed su tuang tàe phùc tap giùa càc bdphàn quàn ly chùc nàng vdi quàn ly du àn. Du àn nào cùng ed su tham già cùa nhiéu ben lién quan nhu Chù dàu tu, ngudi hudng thu du àn, càc nhà tu vàn, nhà thàu, càc co quanquàn ly nhà nude... • Dir àn dàu tu su dung nhièu ngudn lue khàc nhau, nhùng ngudn lue dd bao gdm:nhàn lue, càc td chùc, thiét bj, nguyén vat lieu va tién nghi khàc. • Tinh bàt djnh va do rùi ro cao. Hàu hét càc du àn déu ddi hdi quy md tién vdn,vàt tu va lao ddng rat Idn de thuc hién trong khoàng thdi gian nhàt djnh. Mat khàc, thdigian dàu tu va vàn hành kéo dai nén càc du àn dàu tu phàt trién thudng ed do rùi ro cao.1.2. Quàn ly du àn dàu tu: Quàn ly dir àn dàu tu là qua trình làp ké hoach, diéu phdi thdi gian, ngudn lue vagiàm sàt qua trình phàt trién cùa dir àn nhàm dàm bào cho du àn hoàn thành dùng thdihan trong pham vi ngàn sàch dugc duyét va dat dugc càc yéu càu dà djnh ve ky thuàt vachat lugng san phàm, dich vu bang nhùng phuang phàp va diéu kién tdt nhàt cho phép. Quàn ly dir àn dàu tu bao gdm 3 giai doan chù yéu, dò là viéc làp ké hoach, diéuphdi thuc hién ma noi dung chù yéu là quàn ly tién do thdi gian, chi phi va thuc hiéngiàm sàt. Càc cdng viéc dir àn nhàm dat dugc nhùng muc tiéu xàc djnh. - Lap ké hoach là giai doan xày dung muc tiéu, xàc dinh cdng viéc, du tinh ngudnlue càn thiét va là qua trình phàt trién mot ké hoach hành ddng thdng nhàt theo trình tulogie, ed thè bièu dien dudi dang càc so dd he thdng hoac theo càc phuang phàp lap kéhoach truyén thdng. - Diéu phdi thuc hién dir àn: Day là qua trình phàn phdi ngudn lue bao gdm tiènvdn, lao ddng, thiét bj va dac biét quan trgng là diéu phdi va quàn ly tién dd thdi gian. - Giàm sàt: Là qua trình theo ddi kiém tra tién trình du àn, phàn tich tình hìnhthuc hién. Càc giai doan cùa qua trình quàn ly du àn ed thè biéu dién thành mot chu trìnhnhu sau:
 16. 16. Làp ké hoach + Thiét lap muc tiéu + Dutfnh nguón lue + Xày dUng ké hoach Giàm sàt Diéu phdl thuc hién + Do luòng két qua + Bo tri trién dd thòi gian + So sành vói muc tiéu + Phàn phói nguón lue bào cao + Phói hcp càc hoat ddng + Giài quyét càc vàn de + Khuyén khich ddng vién Hình 1.1 Chu trình quàn ly du àn dàu tu - Muc tiéu cùa quàn ly dir àn dàu tu: Muc tiéu co bàn cùa quàn ly dir àn dàu tu ndi chung là hoàn thành càc cdng viécdu àn theo dùng yéu càu ky thuàt va chat lugng, trong pham vi ngàn sàch dugc duyét vatheo tién dd thdi gian ebo phép. Ba muc tiéu này ed quan he chat che vdi nhau ed thèbiéu dien theo cdng thùe: C = F (P,T,S) Trong dd: C - Chi phi P - Muc do hoàn thành cdng viéc T - Yéu td thdi gian S - Pham vi du àn Phuang trình trén cho thày chi phi là mot hàm cùa càc yéu td mùc dò hoàn thànhcòng viéc, thdi gian thuc hién va pham vi dir àn. Cùng vdi su phàt trién va yéu càu ngày càng cao, muc tiéu cùa du àn dàu tu cùngthay ddi theo ehiéu hudng già tàng ve lugng va thay ddi ve chat. Tu ba muc tiéu ban dàu(hay tam giàc muc tiéu) vdi su tham già cùa càc chù thè gdm Chù dàu tu, nhà thàu va nhàtu vàn dugc phàt trién thành ngù giàc muc tiéu vdi su tham già quàn ly cùa nhà nude.
 17. 17. Chi phi An Toàn Ve sinh1.3. Nói dung cùa quàn ly du àn dau tu: L3.L Quàn ly vi md va quàn ly vi md ddi v&i càc du àn dàu tu. • Quàn ly vT md vdi du àn: Là quàn ly nhà nude ddi vdi càc dir àn trong qua trìnhtrién khai du àn nhà nude ma dai dién là càc ca quan quàn ly nhà nude ve kinh té ludntheo ddi, djnh hudng va chi phdi hoat dòng cùa càc du àn nhàm dàm bào cho du àn ddnggdp tich cuc vào viéc phàt trién Kinh tè - Xà boi. Nhiuig cdng cu quàn ly vT mò bao gdmchinh sàch, ké hoach, quy hoach, nhu chinh sàch ve tài chinh, tién té, ti già, lai suàt,chinh sàch dàu tu, he thdng phàp luat... • Quàn ly vi md ddi vdi hoat ddng du àn: Là boat ddng cu thè cùa du àn bao gdm càc còng viéc làp ké hoach, diéu phòi,kiém soàt.. Qua trình quàn ly dugc thuc hién trong suòt càc giai doan, tu chuàn bi dàu tu, déngiai doan vàn hành càc két qua cùa dir àn. Trong tùng giai doan, tuy dòi tugng quàn ly cuthè ed khàc nhau nhung déu phài gàn lién vdi ba muc tiéu ca bàn cùa boat ddng quàn lydir àn là thdi gian, chi phi va két qua hoàn thành. L3.2. Lình vue quàn ly du àn dàu tu: Theo ddi tugng quàn ly, quàn ly du àn dàu tu bao gdm càc lình vue càn xem xétsau: - Làp ké hoach tdng quan: là qua trình td chùc dir àn theo mot trình tu logie, làviéc chi tiét hda càc muc tiéu cùa du àn thành nhùng cdng viéc cu thè va hoach dinh motchuang trình thuc hién nhùng cdng viéc dò nhàm dàm bào càc ITnh virc quàn ly khàc cùadu àn dà dugc két hgp mot càch chinh xàc va day dù.
 18. 18. - Quàn ly thdi gian: Là viéc làp ké hoach, phàn phòi va giàm sàt tién dò thdi gian nhàm dàm bào thdi han hoàn thành du àn. Nd chi rò moi cdng vice phài kéo dai bao làu, khi nào bàt dàu, khi nào két thùe va toàn bd du àn bao già sé hoàn thành. - Quàn ly chi phi: Là qua trình du toàn kinh phi, giàm sàt thuc hién chi phi theo tién do cho tùng còng viéc va toàn bg dir àn là viéc td chùc phàn tich sd liéu bào cào nhùng thdng tin ve ehi phi. - Quàn ly chat lugng: là qua trình trién khai giàm sàt nhùng tiéu chuàn chat lugng cho vice thuc hien du àn, dàm bào chat lugng san phàm du àn phài dàp ùng yéu càu cùa chù dàu tu. - Quàn ly nhàn lue: là qua trình dàm bào càc ddng thòng tin thdng sudt mot càch nhanh nhàt, chinh xàc giùa càc thành vién du àn va vdi càc càp quàn ly. - Quàn ly rùi ro: là viéc nhàn dién càc nhàn td rùi ro cùa du àn, lugng hoà mùc do rùi ro va ed ké hoach ddi phd cQng nhu quàn ly tùng loai rùi ro. - Quàn ly hgp ddng va boat ddng mua bàn: là qua trình lira chgn nhà cung càp hàng hóa va dich vu, thuang lugng ky két va quàn ly càc hgp ddng càn thiét cho du àn. L3.3. Quàn ly theo chu ky du àn Chu ky du àn xàc dinh theo thdi diém bàt dàu, thdi han thuc hien du àn va thdidiém két thuc du àn. Nò IL/C Ket thuc du" àn Thòi gian - Giai doan xày dung y tudng du àn là viéc xàc djnh bue tranh toàn cành ve muctiéu, két qua eudi cùng va phuang phàp thuc hién két qua dd. - Giai doan phàt trién: là phàt trién giài phàp de xuàt ma noi dung eùa nd taptrung vào cdng tàe thiét ké va lap ké hoach. - Giai doan thuc hién: là giai doan quàn ly dir àn, thuc hien nhùng giài phàp da dera.
 19. 19. - Giai doan két thùe: Trong giai doan két thùe chu ky du àn càn thuc hien nhùng còng viéc con lai nhuhoàn thành san phàm, bàn giao còng trình va nhùng tài liéu lién quan, dành già du àn.2. MÒ HÌNH TÓ CHÙC, CÀC NHÀ QUÀN LY DU ÀN VA CÀC BEN THAM GIÀDU" ÀN.2.1. Càc mò hình tò chùc du àn dàu tu Càn cu vào yéu càu cùa dir àn ed thè chia hình thùe td chùc quàn ly dir àn thànhhai nhdm chinh. Ddi vdi boat ddng dàu tu cùa nhà nude là hình thùe Tu vàn quàn ly duàn (gdm md hình chù dàu tu truc tiép quàn ly dir àn, chù nhiém diéu hành du àn, chìakhda trao tay). Ddi vdi boat ddng dàu tu trong co quan chuyén tràch quàn ly dir àn dàu tu vadoanh nghiép, càn cu vào diém hình thành, vai trò va tràch nhiém cùa ban quàn ly du ànthi mò hình tò chùc quàn ly du àn dugc chia thành: Tò chùc quàn ly dir àn theo chùcnàng, tò chùc chuyén tràch quàn ly dir àn, tò chùc quàn ly dir àn theo ma tran. Sau day là tùng loai hình tò chùc cu thè. 2.1.1. Md hình chù dàu tu truc tiép quàn ly du àn Mò hình chù dàu tu truc tiép quàn ly dir àn là mò hình tò chùc quàn ly dir àn machù dàu tu hoac tu thuc hién dir àn, hoac chù dàu tu lap ra ban quàn ly du àn de quàn lyviéc thuc hién càc còng viéc dir àn theo ùy quyén. Mò hình tò chùc " Chù dàu tu truc tiép quàn ly dir àn" dugc thè hién theo so dosau (Hình 2.1) Chù dàu tu Co bò mày dù nàng lue Chù dau tu làp ra Ban quàn ly Ti/thi/c hién duàn TochùcthLfc T 6 chirc thuc T 6 chircthuc hién Diiàn 1 hién Duàn 2 hién Duàn 3 Hình 2.1: Mò hình tó chuc " Ghù dàu tu truc tiép quàn ly du àn" 8
 20. 20. Hình thùe chù dàu tu tu thuc hién thudng dugc àp dung cho càc du àn ed quy md,ky thuàt don giàn ddng thdi chù dàu tu ed dù nàng lue, chuyén mdn, kinh nghiém dequàn ly du àn. Trong trudng hgp chù dàu tu thành làp Ban quàn ly du àn thi Ban quàn ly dir ànphài chju tràch nhiém trudc phàp luat va chù dàu tu ve nhiém vu va quyén han dugcgiao. 2.1.2. Md hình chù nhiem diéu hành du àn Md hình td chùc "Chù nhiém diéu hành dir àn" là hình thuc td chùc quàn ly trongdd chù dàu tu giao cho ban quàn ly du àn chuyén ngành hoac thué mot td chùc tu vànquàn ly ed dù diéu kién nàng lue chuyén mdn phù hgp vdi quy md, tinh chat cùa du ànlàm Chù nhiém diéu hành du àn quàn ly viéc thuc hién du àn. Mgi quyét djnh cùa chùdàu tu lién quan dèn qua trình thuc hién du àn sé dugc trién khai thdng qua td chùc tuvàn quàn ly dir àn hoac Ban quàn ly du àn. Md hình td chùc này thudng dugc àp dung cho càc du àn ed quy md lón, tinh chatky thuàt phùc tap. Md hình chù nhiém diéu hành du àn ed dang (Hình 2.2) Chù dàu tu Chù nhiém diéu hành duàn Td chufc thuc Td chufc thuc hién duàn 1 hién duàn 2 Thué nhà Thué nhà Thué tuvàn thau A thàu B Hình 2.2 - Md hình chù nhiém diéu hành du àn 2.1.3. Md hình chìa khda trao tay Md hình "Chìa khda trao tay" là md hình td chùc trong dd Ban quàn ly du ànkhdng chi là dai dién toàn quyén cùa Chù dàu tu, chù dir àn ma cdn là "chù" cùa dir àn. Hình thùe này cho phép td chuc dàu thàu lira chgn Tdng thàu de thuc hién toàn bdduàn 9
 21. 21. Mò hình tò chùc dang " Chìa khóa trao tay" nhu sau (Hình 2.3) Chù dàu tu* Tó chùc dau thàu tuyén chon Tdng thàu thuc hién toàn bo duàn Thué lai Thàu phu A Thàu phu B Hình 2.3 - Mó hình tò chùc dang " Chìa khóa trao tay" 2.1.4. Mó hình td chirc quàn ly du àn theo chùc nàng. Mò hình td chùc chuyén tràch quàn ly du àn là hình thùe td chùc quàn ly ma càcthành vién ban quàn ly du àn dugc diéu ddng tam thdi tu càc phdng chùc nàng khàc nhaudén vàn thudc quyén quàn ly cùa càc phdng chùc nàng nhung lai dugc dàm nhàn phànviéc chuyén mdn cùa mình trong qua trình quàn ly diéu hành dir àn. Md hình quàn ly theo chùc nàng ed mot sd uu diém sau: - Giàm bdt su trùng làp va chdng chéo giùa càc bd phàn - Mang lai Igi ieh tu viéc chuyén mdn hda - Chia sé dugc kinh nghiém va kién thùe. Nhugc diém cùa md hình này là: - Cd su tàch biét giùa càc bg phàn - Càu trùc hình cày làm cham qua trình ra quyét dinh - Càc bd phàn dd Idi cho nhau trong trudng hgp dir àn thàt bai - Thiéu su chàm sde khàch hàng. 2.1.5. Md hình td chùc chuyén tràch quàn ly du àn Md hình td chùc chuyén tràch quàn ly du àn là hình thùe td chùc quàn ly ma càcthành vién Ban quàn ly dir àn hoàn toàn tàch khdi càc phdng chùc nàng chuyén mdn.Chuyén tràch thuc hién quàn ly diéu hành du àn theo yéu càu dugc giao. 10
 22. 22. Md hình td chùc chuyén tràch ed nhùng uu diém sau: - Quàn tri tap trung - Giàm ddc du àn ed toàn quyén quyét djnh ddi vdi du àn va ddi du àn - Chàm sdc khàch hàng tdt han Tuy nhién, md hình td chùc dang chuyén tràch du àn cùng ed nhùng nhugc diém: -Khdng tdi uu ve chi phi - Cd khà nàng nhiéu boat ddng lap di lap lai d càc dir àn khàc nhau. - Khd khan trong viéc trao ddi kinh nghiém, chia sé kién thùe, ky nàng giùa càcdòi dir àn - Tdn tai vàn de bd tri lai cdng viéc sau mdi du àn. 2.1.6. Mó hình td chùc quàn ly du àn theo kiéu ma tran Loai hình td chùc quàn ly dir àn dang ma tran là su két hgp giùa md hình td chùcquàn ly du àn theo chùc nàng va md hình td chùc quàn ly chuyén tràch dir àn. Mò hình tò chùc quàn ly du àn theo ma tran ed nhùng uu diém sau: - Su dung hiéu qua càc ngudn lue cùa td chùc - Cd chuyén già gidi cho mgi dir àn - Chuyén giao kién thùe, ky nàng va chia sé kinh nghiém tdt han - Giao tiép tdt han trong noi bg cdng ty - Chàm sdc khàch hàng tdt han. Tuy nhién mò hình td chùc quàn ly du àn theo ma tran cùng ed nhùng nhugcdiém: - Tdn tai tinh phùc tap cùa mdi quan he da kènh - Càn co su càn bang quyén lue giùa giàm ddc du àn va càc trudng bd phàn.2.2. Càc nhà quàn ly du àn, càc ben tham già du àn. Ddi ngù dir àn ly tudng là ddi ngù ed thè hoàn thành dugc muc tiéu dir àn de ratrong thdi gian nhàt dinh trong dd moi thành vìén déu ed thè phàt huy hét nàng lue cànhàn trong su phàt trién chung cùa ddi ngù. Ddi ngù du àn ma giàm ddc du àn là hatnhàn xoay quanh là Ddi dir àn. 2.2.1. Giàm ddc duàn Dir àn là mot chudi nhiém vu mang tinh mot làn dugc phdi hgp vdi nhau de thuchien muc tiéu dac biét nào dd dudi su ràng bude eùa nhu càu khàch hàng va nguòn vòndà djnh. Mòi mot dir àn déu ed mot muc tiéu va he thdng muc tiéu thdng nhàt. Theonguyèn ly co bàn cùa quàn ly hgc thi càn phài làp nén mot ngudi phu tràch, nhu vay mdied thè dàm bào thuc hién muc tiéu du àn mot càch ed hiéu qua. Ngudi phu tràch này ggilà Giàm ddc dir àn, là ngudi quàn ly da àn, chiù tràch nhiém lành dao nhdm cdng tàe dehoàn thành muc tiéu cùa du àn. 11
 23. 23. Giàm ddc du àn ed tràch nhiém: • Tràch nhiém làp ké hoach: Phài xàc djnh dugc muc tiéu cùa dir àn, thdng nhàtmuc tiéu vdi khàch hàng, trao ddi muc tiéu vdi ddi du àn, cùng ddi du àn làp ké hoachcùng khàch hàng nghién cùu lai bàn ké hoach, thiét làp he thòng thòng tin trong dòi duàn. • Tràch nhiém ve tò chùc: Xàc dinh va trién khai còng viéc cho càc thành vién dgidir àn, thào luàn va ky két hgp dòng vdi càc nhà thàu phu, tao ra mòi trudng làm viéc vacòng tàe. • Tràch nhiém ve kiém soàt: Thu thap thdng tin ve chat lugng, tién do, chi phithdng qua he thdng thdng tin dugc xày dung. So sành tién do thuc té vói ké hoach, dua rahién phàp xù ly, thdng bào, chi dao dgi du àn thuc hién càc sua dòi này. Giàm dòc dir àn phài ed càc ky nàng: - Càc ky nàng su dung cdng cu quàn trj du àn dd là: càc ky nàng xàc dinh muctiéu du àn, lap ké hoach, xày dung WBS/ ma tran tràch nhiém, xày dung so dd mangCPM/PERT/GANTT, truyén thdng trong dir àn, quàn tri rùi ro du àn. - Càc ky nàng khàc: Giàm ddc du àn con phài ed càc ky nàng khàc là: Lành dao phàt trién con ngudi,giao tiép, quan he vdi cà nhàn, thuyét phue, ùy quyén, giài quyét càc vàn de, quàn ly thdigian. Càc td chat càn ed cùa giàm ddc dir àn: Tinh trung thuc, ed sue thuyét phue, kiénquyét va quyét doan, cdi md de gàn gùi, ed tu duy he thdng, tinh té, nhay càm, chiù dugcàp lue. Cd thè két luàn mot càch chung nhàt ngudi Giàm ddc dir àn là huàn luyén vién, lànhac trudng vdi tràch nhiém là dàm bào khàch hàng bài long, cdng viéc hoàn thành edchat lugng, khdng vugt ngàn sàch, dùng thdi han. 2.2.2. Ddi duàn Thdng thudng mot cà nhàn rat khd hoàn thành dugc cdng viéc nhung néu ed suphdi hgp cùa cà mot dgi ngù thi co thè de dàng hoàn thành cdng viéc dd. Dgi ngù d daygdm càc thành vién cùa càc chuyén mòn khàc nhau tap trung lai hình thành nén sue manhcùa dòi ngù, Dgi ngù du àn cùng vay. Su thành còng cùa dir àn dugc quyét dinh d suemanh két hgp giùa càc thành vién ma ddi ngù lira chgn vói ngudi lành dao dir àn va càcnhàn vién ky thuat chuyén ngành ed nàng lue va trình do cao. Diéu này là nhàn tò chinhquyét djnh su thành còng cùa dir àn. Dòi du àn là tap hgp càc cà nhàn làm viéc, còng tàe, phu thuòc làn nhau nhàm datdugc muc tiéu chung. 12
 24. 24. Làm viéc nhdm là su nd lue cdng tàe cùa càc thành vién trong nhdm nhàm datdugc muc tiéu chung cùa nhdm. Ddi dir àn dugc thành làp de thuc hién mot dir àn. Su tòn tai cùa dòi gàn lién vdithuc hien dir àn. Su thành cdng cùa dir àn phu thudc vào hiéu qua làm viéc cùa ddi. (1). Su phàt trién va tinh hiéu qua cùa dgi du àn Qua trình phàt trién cùa ddi du àn trai qua càc giai doan: Hình thành -> Sdng gió -> Chuàn hda -> Thè hién a- Giai doan hình thành: Qua trình chuyén ddi tu mot cà nhàn thành thành viéncùa nhdm. Giai doan này tàm ly cùa càc thành vién là bào hùng, ehd dgi, bàn khoàn, nghingai...vì vay vai trò cùa Giàm ddc du àn lue này là djnh huóng, xày dung càu trùc cùanhóm, lòi kéo moi thành vién tham già vào viéc làp ké hoach. b- Giai doan sdng gid: Giai doan này muc tiéu eùa du àn da rÒ ràng, càc thànhvién cùa nhdm du àn bàt dàu àp dung càc ky nàng vào viéc thuc hién càc nhiém vu dugcgiao. Khi bàt dàu làm viéc mùc do khdng hai long tàng dàn vi bi phu thudc vào Giàm dòcdu àn. Màu thuan này sinh, càng thàng, tue giàn tham chi ed thài do thù dich. Vai trò cùaGiàm ddc dir àn lue này phài giàm bót chi thj, giài quyét vàn de, trao quyén, thàu hiéu vaho trg. e- Giai doan chuàn hoà: Giai doan này càc quan he di vào né nép, càc màu thuàndugc giài quyét, càc quy trình dugc hoàn thién, su gàn két phàt trién. Moi thành vién déuchàn thành, hoà nhàp, ho trg, chia sé. Vai trò cùa Giàm dòc dir àn lue này phài giàm thiéucàc menh lenh, tàng cudng hd trg, cdng nhàn su ddng gdp cùa mdi thành vién. d- Giai doan thè hien: Giai doan này mùc dd cam két cao, thiét tha vdi muc tiéucùa du àn, biéu hién trong nhdm là doàn két, tu bào, hd trg, trao quyén toàn dien. Vai tròcùa Giàm ddc du àn giai doan này là giao tràch nhiém va uy quyén, tàp trung chinh vàongàn quy, thdi han, chat lugng..va phàt trién con ngudi. (2). Hiéu qua cùa dgi du àn va càc rào càn ành hudng dén hiéu qua. a- Hiéu qua cùa ddi dir àn: Tinh hieu qua cùa ddi dir àn dugc thè hien qua: Hiéu biét rd ràng ve muc tiéu cùadu àn, ky vgng va tràch nhiém cu thè rò ràng ddi vdi tùng thành vién ddi dir àn, huóngtai két qua, hgp tàe va cdng tàe, do tin tudng cao. b- Rào càn ành hudng dén hiéu qua cùa ddi du àn: Nhùng vàn de trd thành rào càn ành hudng dèn hiéu qua eùa dgi du àn là: Muctiéu khdng ro ràng, map md ve vai trò tràch nhiém, thiéu mach lac ve càu trùc du àn,thiéu su cam két, nàng lue lành dao kém, thay dòi thành vién trong nhdm dir àn, càc hànhvi thiéu tinh thàn xày dung. (3). Xày dung ddi dir àn va td chùc ddi làm viéc: 13
 25. 25. Là qua trình phàt trién mot nhóm càc cà nhàn thành mot tàp thè gàn két de dat dugc muc tiéu cùa du àn. Mudn xày dung ddi dir àn va td chùc ddi làm viéc thành tàp thè gàn két de dat dugc muc tiéu cùa dir àn càn phài: - Xày dung tràch nhiém cùa Giàm ddc du àn va mgi thành vién - Phài gap gd trò chuyén thudng xuyén - Su dung vàn phòng mot phdng - Tò chùc càc su kién eùa du àn - Tò chùc hgp nhóm du àn - Giài quyét càc hành vi thiéu xày dung - Phài thay cà nhàn ddc lap, chuyén mdn hoà, quyén lue àp dat, quan liéu bangtinh tàp thè, su da dang ve chuyén mdn còng viéc, bò sung, ho trg, chia sé vói nhau, tuchù, giao quyén, phàn ùng nhanh. (4). Màu thuàn trong du àn: Màu thuàn trong dir àn là khòng trành khdi va càn tàn dung Igi ich cùa nò. Nguòn gdc cùa màu thuàn là: - Quan diém khàc nhau ve viéc càn làm va càch làm ve phàn bd ngudn lue, Ijeh biéu, chi phi va càc uu tién, càc vàn de ve td chùc, khàc biét ve tinh càch. Càch giài quyét màu thuàn: Cd càc càch giài quyét là: Làng trành hoac rùt lui, ganh dua hoac cuong ép, hdagiài hoac thoà hiép, hay cdng tàe cùng giài quyét vàn de. 2.2.3. Càc ben tham già duàn: Viéc thuc hién mdi dir àn déu ed su tham già cùa nhiéu ben dd là nhà dàu tu/Tàitrg cho du àn càc td chùc/eà nhàn ed mdi quan tàm hoac nhàn dugc Igi ieh tu thành còngcùa dir àn. Dac biét dòi vói du àn dàu tu, càc ben tham già vào hai qua trình quàn ly cùadu àn dd là: Quàn ly vT md cùa du àn: VT md eùa dir àn dugc thuc hién bòi càc ca quan quàn ly nhà nuóc ve Quàn lydàu tu xày dung, dd là càc Bg Xày dung, Bg Ké hoach va Dàu tu, Bd Tài chinh, va Bdchù quàn dir àn. Nhiém vu cùa càc co quan tham già quàn ly vT md dugc quy djnh cu thètrong he thdng luat phàp ve Quàn ly dàu tu va xày dung. Quàn ly vi md cùa du àn dàu tu: Là qua trình thuc hién du àn vdi càc ben tham già trong qua trình thuc hién du ànlà Chù dàu tu, Ban quàn ly du àn (Dai dien chù dàu tu), Tu vàn (TV lap du àn, TV GS thicòng va càc tu vàn khàc theo dac diém cùa tùng loai dir àn dàu tu) va ngudi tiép nhàn duàn. Nhiém vu cùa càc ben tham già trong qua trình thuc hién du àn cùng dugc quydjnh trong luat phàp ve quàn ly dàu tu va xày dung hién hành. 14
 26. 26. De càc ben tham già vào dir àn làm tdt chùc nàng cùa mình thi viéc hoàn thién hethdng luat phàp ve quàn ly dàu tu va xày dung là mot yéu càu càp thiét. Ngoài ra ddi vói càc dir àn dàu tu ODA con ed cà su tham già truc tiép cùa nhà tàitrg vào toàn bd qua trình du àn. 3. NÓI DUNG CO BÀN CÙA QUÀN LY DU" ÀN DÀU TU. 3.1. Làp ké hoach du àn Làp ké hoach du àn là mot trong nhùng chùc nàng quan trgng nhàt cùa cdng tàequàn ly dir àn. Cdng tàe làp ké hoach dir àn bao gdm nhiéu noi dung. Tu viéc làp kéhoach tdng thè du àn dén nhùng ké hoach chi tiét, tu ké hoach huy ddng vdn, phàn phòivòn va càc nguòn lue càn thiét cho du àn dén ké hoach quàn ly chi phi, quàn ly tiéndò..vv. Phuang phàp làp ké hoach du àn rat da dang, ngoài nhùng phuang phàp chungdugc àp dung de làp ké hoach trong nhièu ITnh vue thi quàn ly du àn con co nhùngphuang phàp dac thù nhu phuang phàp PERT/CPM, phuang phàp biéu dò GANTT,phuang phàp chia nhò còng viéc. Sau day là mot so noi dung ca bàn cùa còng tàe làp ké hoach du àn. 3.1.1. Khài niemy phàn loai va tàe dung cùa lap ké hoach • Khài niém: Làp ké hoach dir àn là viéc làp tién dò, tò chùc du àn theo mot trìnhtu logie, xàc djnh muc tiéu va càc phuang phàp de dat dugc muc tiéu eùa dir àn, dir tinhnhùng còng viéc càn làm, nguòn lue thuc hien va thdi gian làm nhùng cdng vìéc dd,nhàm hoàn thành tdt muc tiéu dà xàc dinh cùa du àn. Lap ké hoach dir àn là tién hành chitiét hda nhùng muc tiéu cùa dir àn thành nhùng cdng viéc cu the va hoach dinh mdtchuang trình bien phàp de thuc hién càc cdng viéc dò. • Phàn loai: Ké hoach du àn bao gdm nhiéu loai ké hoach nhu ké hoach tdng thè ve dir àn, kéhoach tién do, ké hoach ngàn sàch, ké hoach phàn phdi ngudn lue, ké hoach quàn ly chatlugng,..w. • Tàe dung: Làp ké hoach giù vi tri quan trgng trong còng tàe quàn ly du àn. Kéhoach dir àn ed tàe dung: - Làm co sd tuyén dung, dào tao, bò tri nhàn lue cho dir àn - Làm càn cu de du toàn ngàn sàch cùng nhu chi phi cho tùng còng viéc cùa duàn - Ké hoach du àn là co sd de càc nhà quàn ly, diéu phdi ngudn lue va quàn ly tièndò càc còng viéc cùa du àn - Lap ké hoach du àn chinh xàc ed tàe dung giàm thiéu mùc do rùi ro eùa du àn,trành dugc tình trang khdng khà thi làng phi ngudn lue eùa du àn 15
 27. 27. - Là càn cu de kiém tra giàm sàt, dành già tién trình thuc hién du àn ve càc matthdi gian, chi phi, chat lugng. 3.1.2. Qua trình lap ki hoach duàn Làp ké hoach du àn là mot qua trình gdm càc bude sau: (1). Xàc làp muc tiéu du àn: Qua trình làp ké hoach bàt dàu bang viéc làp muc tiéu cu thè cùa du àn, nhùngmuc tiéu này phàn ành rò: - Khi nào du àn bàt dàu va khi nào dugc hoành thành - Mùc ehi phi du toàn - Càc két qua càn dat dugc De xàc làp chinh xàc muc tiéu dir àn càn thuc hién càc bude sau: • Tuyén bò muc tiéu: Liét ké nhùng mòc thdi gian quan trgng trong khudn khdthdi gian hoàn thành du àn. Bd nhiém nhùng cà nhàn hoac bd phàn ed tràch nhiém dethuc hién dir àn. Hg ed thè là nhùng nhàn tò rat quan trgng de thuc hién thành còng duàn, càn dugc lira chgn sdm trong giai doan làp ké hoach. (2). Phàt trién ké hoach: Trong giai doan phàt trién ké hoach tién hành xàc djnh càc nhiém vu chinh dethuc hién muc tiéu. Noi dung giai doan phàt trién ké hoach bao gdm mot so còng viécnhu lap danh muc va ma hóa còng viéc du àn. Trình bay sa dò phàn nhò còng viéc(WBS) trong dd WBS là nhiém vu quan trgng nhàt. • Làp danh muc va ma hoà cdng viéc: Bude dàu tién trong cdng viéc phàt trién kéhoach là xàc dinh va làp danh muc càc cdng viéc càn phài dugc thuc hién de hoàn thànhdu àn, sau dd ma hoà càc cdng viéc này. • Phàt trién co càu chia nhd cdng viéc (WBS): WBS là viéc phàn chia càc cdng viéc cùa du àn thành nhùng phàn viéc nhd hande de kiém soàt va quàn ly. (3). Xày dung so dò ké hoach dir àn Sau khi xàc djnh quan he va thù tu trudc sau giùa càc cdng viéc du àn, càn phàilap mot so dd ké hoach de phàn ành quan he logie giùa càc cdng viéc. Cd hai phuangphàp chù yéu de thiét làp so dd ké hoach là phuang phàp so dd theo thù tu va phuangphàp làp sa dd theo mùi tén. (4). Lap lich trình thuc hién du àn: Là mot ké hoach tièn do so bd chi rò khi nào càc cdng viéc bàt dàu, khi nào càccdng viéc két thùe, do dai thdi gian thuc hién tùng cdng viéc va nhùng móc thdi gianquan trgng. Yéu càu này ed thè thuc hìén bang biéu do GANTT. 16
 28. 28. (5). Dir toàn kinh phi va phàn bd nguòn lue cho mdi cdng viéc ké hoach. De làp ké hoach du àn tdng thè càn dir toàn chi phi cho tùng cdng viéc va tùngkhoàn muc cùng nhu dir tinh nhùng ngudn lue càn thiét khàc nhu lao ddng, mày mócthiét bi... Thuc chat day là boat ddng làp ké hoach ngàn sàch dir àn gàn lién vói viéc lapIjch trình thuc hién du àn truóc dò. (6). Chuàn bj bào cào va két thùe du àn Bào cào tién dò, thdi gian, chi phi là nhàm kiém soàt ké hoach tu thdi gian cùngnhu du toàn chi phi. Chuàn bi tdt he thdng bào cào kiém tra giàm sàt là mot trong nhùngkhàu càn thiét de thuc hien thành còng ké hoach du àn.3.2. Quàn ly thòi gian va tién do du àn. Quàn ly thdi gian va tién do du àn là qua trình quàn ly bao gdm viéc thiét lapmang còng viéc, xàc dinh thdi gian thuc hien tùng cdng viéc cùng nhu toàn bd du àn vaquàn ly tièn trình thuc hién càc cdng viéc du àn trén ca sd càc ngudn lue cho phép vanhùng yéu càu ve chat lugng dà djnh. Muc tiéu cùa quàn ly thdi gian là làm sao de dir àn hoàn thành dùng thdi hantrong pham vi ngàn sàch va ngudn lue cho phép, dàp ùng nhùng yéu càu dà dinh ve chatlugng. Quàn ly thdi gian là co so de giàm sàt ehi phi cùng nhu càc ngudn lue khàc càncho còng viéc dir àn. *• De quàn ly thdi gian va tién do dir àn ngudi ta thudng su dung nhùng ky thuàt cobàn là ky thuàt tdng quan va dành già du àn (PERT) va phuang phàp dudng gang (CPM).Cà hai phuang phàp déu ed chung càc bude co bàn sau: (1) Xàc dinh càc cdng vìéc (nhiém vu) càn thuc hien cùa du àn (2) Xàc dinh mdi quan he va trình tu thuc hién càc cdng viéc (3) Ve sa dò mang cdng viéc (4) Tinh toàn thdi gian va chi phi uóc tinh cho tùng cdng viéc du àn. (5) Xàc dinh thdi gian du trù cùa càc cdng viéc (6) Xàc djnh dudng gang.3.3. Phàn phoi nguòn lue cùa duàn. Ngudn lue cùa dir àn bao gdm tién vdn, lao ddng, mày móc, thiét bj, nguyén vàtlieu, tién nghi, vi tri va khdng gian làm viéc. De quàn ly va su dung ed hieu qua ngudnlue này, sau khi càc cdng viéc dà dugc phàn chia theo tùng gói, càn bg quàn ly du àn cànphài làp ké hoach su dung ngudn lue eùa dir àn, tue là xàc dinh trình tu, qua trình thuchién càc cdng viéc cùa du àn vói nguón lue ed thè ed de thuc hién dir àn theo trình tusong song/ddng thdi hoac thuc hién tuàn tu. 17
 29. 29. Ky thuàt xày dung mang cdng viéc PERT/CPM va biéu dd GANTT là nhùngphuang phàp ca bàn de làp ké hoach su dung ngudn nhàn lue.3.4. Du toàn ngàn sàch va quàn ly chi phi du àn Chi phi du àn ndi chung dugc tinh khi xày dung de xuàt dir àn. Ddi vói du àn dàutu xày dung ké hoach chi phi dir àn dugc xàc dinh trong dir àn dàu tu. Tdng du toàn cùatoàn du àn do càc don vi tu vàn thiét ké làp dira trén két qua dàu thàu thi cdng xày làp,cung càp vàt tu, thiét bj va dich vu ky thuàt. Diéu quan trgng trong quàn ly chi phi du ànlà phài theo dòi chi phi thuc tè va hiéu qua cdng viéc de dàm bào mgi boat ddng cùa duàn dién ra theo dùng du toàn ngàn sàch. Càn theo dòi djnh ky mot sd tham sd trong thdigian du àn nhu chi phi thuc té cdng don tinh tu khi du àn bàt dàu, già tri thu dugc còngdòn cùa phàn còng viéc dà hoàn thành va chi phi dir toàn còng dòn theo ké hoach se ehitiéu dira trén lich trién khai dir àn. Quy trình làp ngàn sàeh du àn gòm 2 bude, buóe thù nhàt du toàn chi phi cùa diràn dugc phàn bò cho càc còng viéc khàc nhau trong càu trùc phàn bò còng viéc dir àn.Buóe tiép theo phàn bò ngàn sàch cho tùng còng viéc theo giai doan trong còng viéc quadò giùp xàc djnh dugc tòng chi phi phài phàn bò tai mot thdi diém bàt ky. Tinh tdng chi phi du toàn tu khi bàt dàu dén tai mot thdi diém bàt ky ggi là tdngchi phi du toàn cdng don. Chi phi dir toàn cdng ddn se dugc su dung de phàn tich hiéuqua kinh té cùa dir àn tai bàt ky thdi diém nào cùa du àn. Ngoài ra càn theo dòi già tri thudugc cùa cdng vice dà hoàn thành. De xàc djnh già tri thu dugc cùa còng viéc dà hoàn thành càn phài thu thap so liéuve ty le phàn tram hoàn thành. Sau dò so sành két qua thu dugc vói chi phi du toàn còngdòn va chi phi thuc tè còng dòn. De quàn ly chi phi du toàn ta càn su dung mot so chi tiéu khàc nhu: - Chi sd hiéu qua cùa chi phi (CPI). Chi so này dugc tinh bang phuang phàp chiagià tri thu dugc còng dòn cho chi phi thuc té còng dòn. Chi so này là thudc do hiéu quachi phi ma dir àn dang thuc hién. - Phuang sai chi phi (CV): là su chénh lech già tri thu dugc cdng ddn cùa cdngviéc da hoàn thành va chi phi thuc tè cdng ddn. - Chi phi dir bào khi hoàn thành (FCAC) cho phép ta du bào két qua chi phi cùadu àn khi hoàn thành. De kiém soàt chi phi ta phài phàn tich hiéu qua ehi phi de xàc djnh nhùng cdngvice nào càn phài diéu chinh va quyét dmh hành ddng diéu chinh cu thè nhu thè nào, diéu 18
 30. 30. chinh ké hoach dir àn bao gdm dir tinh chi phi va thdi gian de phù hgp vdi hành ddng sua loi dir tinh. Cuòi cùng ta phài quàn ly ké hoach giài ngàn cùa dir àn. Quàn ly ké hoach giàingàn bao gòm viéc dàm bào càc khoàn thanh toàn day dù cùa dir àn dùng tién dò theoquy djnh.3.5. Quàn ly chat luong du àn Quàn ly chat lugng dir àn là tàp hgp càc boat dòng eùa chùc nàng quàn ly, là motqua trình nhàm dàm bào cho du àn thda man tdt nhàt càc yéu càu va muc tiéu de ra. Quànly chat lugng du àn bao gdm viéc xàc dinh càc chinh sàch chat lugng, muc tiéu tràchnhiém va viéc thuc hién chung thdng qua càc boat ddng làp ké hoach chat lugng, kiém soàt va bào dàm chat lugng trong he thdng. Làp ké hoach chat lugng dir àn: là viéc xàc djnh càc tiéu chuàn chat lugng cho duàn va xàc dinh càc phuang thùe de dat càc tiéu chuàn dd. Lap ké hoach chat lugng du ànlà mot bd phàn quan trgng cùa qua trình làp ké hoach se dugc thuc hién thudng xuyén vasong hành vdi nhiéu loai ké hoach khàc. Làp ké hoach chat lugng cho phép dàm bào chatlugng cho toàn du àn khai thàe hiéu qua càc ngudn lue, giàm chi phi lién quan. Noi dung ca bàn cùa cdng tàe lap ké hoach chat lugng du àn bao gdm: • Xày dung chuang trình, chinh sàch va ké hoach hda chat lugng • Xàc dinh nhùng yéu càu chat lugng phài dat tdi trong tùng thdi ky, tùng giaidoan cùa qua trình thuc hien du àn • Phàn tich tàe ddng cùa càc nhàn td ành hudng dén chat lugng dir àn, chi raphuang hudng, ké hoach cu thè, xày dung càc bien phàp de thuc hién thành cdng kéhoach chat lugng. Dàm bào chat lugng dir àn: là tàt cà càc boat ddng ed ké hoach va he thdng dugcthuc hién trong pham vi he thdng chat lugng nhàm dàm bào du àn se thda man càc tiéuchuàn chat lugng tuang ùng. Dàm bào chat lugng là viéc dành già thudng xuyén tìnhhình de dàm bào du àn se thda man càc tiéu chuàn chat lugng dà djnh. Dàm bào chatlugng dir àn ddi hdi du àn phài dugc xày dung theo nhùng hudng dan quy djnh theo càcquy trình dugc duyét trén co sd tinh toàn khoa hgc, theo beh trình, tién dd ké hoach. Kiém soàt chat lugng du àn: là vice giàm sàt càc két qua cu thè cùa dir àn de xàcdjnh xem chùng dà tuàn thù càc tiéu chuàn chat lugng hay chua va tìm bién phàp de loaibd nhùng nguyén nhàn khdng hoàn thién. Kiém soàt chat lugng dugc thuc hién trong sudt qua trình thuc hién du àn, de dàmbào dir àn sau khi hoàn thành thda man càc yéu càu ve chat lugng eùa du àn. 19
 31. 31. 3.6. Giàm sàt va dành già du àn 3.6.1. Giàm sàt duàn Giàm sàt dir àn là qua trình kiém tra theo dòi du àn ve tién dò, thdi gian, chi phiva tién trình thuc hien nhàm dành già thudng xuyén mùc dd hoàn thành va de xuàt nhùngbien phàp, hành ddng càn thiét de thuc hién thành cdng du àn. He thdng giàm sàt du ànco tàe dung giùp càc nhà quàn ly du àn: • Quàn ly tièn dò, thdi gian, dàm bào yéu càu ké hoach. • Giù cho chi phi trong pham vi ngàn sàch dugc duyét. • Phàt hién kip thdi nhùng tình hudng bàt thudng này sinh va de xuàt càc biénphàp giài quyét. Càc he thdng giàm sàt: •He thdng giàm sàt tài chinh: He thdng này theo dÒi tàt cà càc vàn de tài chinhtrong du àn nhu: Hgp ddng vay mugn, thanh toàn, vdn dàu tu, càc khoàn chi phi va thunhàp cùa du àn. • He thdng giàm sàt qua trình: he thòng giàm sàt này lién quan dén viéc thuc hiéndir àn va càc tò chùc lién quan de quàn ly dir àn hiéu qua. • He thòng giàm sàt boat dòng: he thòng giàm sàt này lién quan dén viéc ghi chépcàc boat dòng thudng ngày trong dir àn va dàm bào ràng chùng dugc thuc hién. Càc loai hình giàm sàt: • Giàm sàt ké hoach: là viéc kiém tra dira trén co sd so sành giùa thuc té vdi kéhoach dugc trình bay theo so dd GANTT hoac CPM. Càc sd liéu thuc té ludn ludn dugccàp nhàt de so sành vdi ké hoach co sd nhàm phàt hìén nhùng chénh lech, trén co sd dddiéu chinh càc boat ddng. • Giàm sàt chi phi; don giàn nhàt de kiém soàt chi phi là so sành giùa chi phi thucté vdi chi phi ké hoach. Thdng thudng càc td chùc du àn déu xày dung he thdng theo dÒiva kiém soàt chi phi. Trén co sd thdng tin kiém soàt chi phi càc khà nàng chi phi vugttrgi ed thè dugc phàt hien, phàn tich va co bién phàp xù ly kip thdi. • Giàm sàt boat dòng: He thdng giàm sàt boat ddng bao gdm he thdng kiém trachat lugng va dàm bào chat lugng. Bào cào giàm sàt du àn: Bào cào giàm sàt dir àn là mot tài liéu rat quan trgng phue vu yéu càu quàn ly duàn cùa Giàm dòc dir àn, càc co quan giàm sàt, chù dàu tu, nhà thàu, dai dién co quanquàn ly nhà nude, nhùng ngudi hudng Igi... Ve co bàn bào cào giàm sàt gdm càc noi dung sau: - Phàn gidi thiéu: Md tà ngàn ggn noi dung dir àn càc muc tiéu va ngudn lue. 20
 32. 32. - Phàn trình bay thuc trang eùa dir àn: De càp dèn chi phi, thuc trang quy md vdn,tình hình su dung vdn cùa du àn, tién do thdi gian. Két hgp càc thdi gian vói chi phi ngudn lue, du tinh thdi gian két thuc du àn vaquy md tién vdn cùng nhu càc ngudn lue khàc càn phài ed de thuc hién càc cdng viéc conlai. Bào cào cùng làm rò càc phuang phàp quàn ly chat lugng, he thdng dàm bào chat lugng ma dir àn dang àp dung. - Phàn két luan: Phàn này bào cào trình bay càc két luan kién nghi lién quan dènké hoach, tién do va ngàn sàch. - Kién nghj càc giài phàp quàn ly: Kién nghi càc giài phàp lién quan dén thdigian, chi phi va hoàn thién. - Phàn tich rùi ro: Phàn tich nhùng rùi ro chinh va nhùng tàe dòng cùa nd dén càcmuc tiéu thdi gian, chi phi va hoàn thién càc dir àn, cành bào càc rùi ro tièm tàng ed thèxày ra trong tuang lai ddi vdi càc cdng viéc con lai cùa du àn. - Phàn trình bay nhùng diém cdn han che va càc già dinh cùa bào cào. 3.6.2. Dành già du àn Dành già dir àn là qua trình xàc dinh, phàn tich mot càch he thdng va khàch quancàc két qua, mùc dò hiéu qua va càc tàe ddng, mdi lién he cùa du àn trén co sd càc muctiéu cùa duàn. Dành gid du àn nhàm: - Khàng dinh lai tinh càn thiét cùa dir àn, dành già càc muc tiéu, xàc djnh tinh khàthi thuc hién cùa du àn - Dành già tinh hgp ly, hgp phàp cùa dir àn, xem xét tinh day dù, hgp ly, hgp phàpcùa vàn kién thù tue lién quan dén du àn. Càc càn cu theo thdi gian hay chu ky thuc hién dir àn ed thè chia thành 3 loaidành già chù yéu: Dành già giùa ky, dành già két thùe du àn va dành già sau du àn. Dành già giita ky nhdm: - Xàc djnh pham vi, càc két qua cùa du àn dèn thdi diém dành già, dira trén co sdnhùng muc tiéu ban dàu. - Phàn tich tién do thuc hién cdng viéc cho dèn thdi diém dành già - Giùp càc nhà quàn ly du àn dua ra nhùng quyét dinh lién quan dén viéc diéuchinh muc tiéu, ca che kiém soàt tài chinh, ké hoach. - Phàn hdi nhanh cho càc nhà quàn ly ve nhùng khd khan, tình hudng bàt thudngde ed su diéu chinh chi phi va ngudn lue kjp thdi - Là càn cu de ra nhùng quyét dinh ve viéc tiép tue duy tri hay tu bd du àn, dànhgià lai càc muc tiéu va thiét ké du àn. Dành già két thuc du an nhàm: - Xàc dinh lai mùc dò dai duoc càc muc tiéu cùa du àn 21
 33. 33. Phàn tich càc két qua cùa dir àn, dành già nhùng tàe ddng ed thè co cùa càc kétqua - Rùt ra bài hgc, de xuàt càc boat ddng tiép theo cho du àn Dành già sau du àn nhdm: - Xàc dinh két qua va mùc do ành hudng làu dai cùa dir àn dén ddi sdng kinh té,chinh tri, xà hdi cùa nhìrng ngudi hudng Igi tu du àn cùng nhu nhùng dòi tugng khàc - Rùt ra càc bài hgc kinh nghiém, de xuàt khà nàng trién khai càc du àn mdi.3.7. Quàn ly rùi ro dau tu Mdi trudng boat ddng dàu tu phàt trién chùa dung càc yéu td bàt dinh cao. Thdigian dàu tu thudng kéo dai, quy mò tién vòn vàt tu va lao dòng càn thiét cho mot dir ànrat Idn, thdi gian van hành càc két qua dàu tu dien ra trong nhiéu nam. Nhùng yéu td nàylà nguyén nhàn dàn dén dàu tu phàt trién co dò rùi ro cao. Xàc dinh nhùng nhàn tò rùi ro,dành già mùc dò rùi ro va dac biét là tìm ra phuang thùe quàn ly rùi ro va phòng trành rùiro là nhùng còng viéc rat quan trgng cùa td chùc quàn ly dir àn. Khài niém rùi ro: Rùi ro dàu tu là tdng hgp nhùng yéu td ngàu nhién ed thè doludng bang xàc suàt, là nhùng bàt trac gay nén càc màt màt thiét hai Quàn ly rùi ro: Quàn ly rùi ro dir àn là qua trình nhàn dang, phàn tich nhàn td rùiro, do ludng mùc do rùi ro. Trén co sd dd lira chgn trién khai càc bién phàp va quàn lycàc boat ddng nhàm han che va loai trù rùi ro trong sudt vòng ddi dir àn. Quàn ly rùi ro là mot qua trình bao gdm nhièu ndì dung tu boat ddng xàc dinh,nhàn dìén rùi ro dén phàn tich dành già rùi ro, de ra giài phàp, chuang trình phòng chóngrùi ro va quàn ly càc hoat ddng quàn ly rùi ro (xem hình). ChUdng trình quàn ly rùi ro Hoat dòng Nhàn dién phàn quàn ly rùi ro loai rùi ro Phàt trìén chUdng Dành già mufc trình phòng chòng dò rùi ro rùi ro Su do hoat dòng quàn ly rùi ro 22
 34. 34. 4. HIÉU QUA CÙA DU" ÀN DÀU TU. Hieu qua cùa dir àn dàu tu là toàn bg muc tiéu de ra cùa dir àn dugc dac trungbang càc tiéu thùe ed tinh thè hién d càc loai hiéu qua dat dugc va bang càc chi tiéu dinhlugng thè hién d quan he giùa chi phi dà bd ra cùa du àn va càc két qua dat dugc theomuc tiéu cùa dir àn. Ddi vói dir àn dàu tu phàt trién GTVT thi biéu qua cùa dir àn ed thèdugc phàn thành: - Hiéu qua kinh té; - Hiéu qua xà boi.4.1. Hieu qua kinh te: De dành già hiéu qua kinh tè cùa du àn dàu tu ngudi ta thudng su dung càc chitiéu sau: - Già Ui Igi nhuàn rdng (hiéu sd thu chi) hién tai (Net Present Value - NPV); - Ty suàt noi hoàn (Internai Rate of Return - IRR).Già tri lai nhuàn rdng hién tai - NPV: Chi tiéu già tri *? nhuàn ròng hién tai con ggi là hién già cùa hiéu sd thu chi kyhiéu là NPV. Chi tiéu này cho biét Igi nhuàn ròng thu dugc tdi thdi diém xem xét ké tukhi bàt dàu bd vdn dàu tu, cùng nhu tdi thdi diém nào làm vdn sinh Idi va tdi nàm kétthuc dir àn dàu tu thi Igi nhuàn thu dugc se là bao nhièu. Day là chi tiéu cho thày rò quymò so tién lai thu dugc tu du àn dò là diéu ma nhà dàu tu quan tàm dàu tién. Càc bude xàc djnh nhu sau: NPV=t^^-t-^>0 t;(l + r) ttiì + r)Trong dd: Bt là khoàn thu d nàm t bao gdm: Doanh thu nàm t, già tri thu hdi khi thanh lytài san do hét thdi gian tdn tai cùa du àn dà két thùe. Vdn luu ddng da bd ra ban dàu vaphài thu lai d cuoi ddi dir àn. e t là khoàn thu chi d nàm t bao gdm: chi phi dàu tu de mua sàm hay xày dungtài san co dinh (Mày mdc, nhà xudng..) d thdi diém dàu va càc thdi diém t, cùng nhukhoàn vdn luu ddng tdi thiéu bd ra ban dàu de khai thàe dir àn, chi phi van hành. n - vòng ddi cùa du àn r - ty suàt chiét khàuTv suàt nói hoàn - IRR: 23
 35. 35. Ty suàt nói hoàn (Internai Rate of Return) - ky hiéu là IRR là lai suàt chiét khàutói da ma du àn co thè chju dugc, nghTa là ùng vdi r = IRR thi NPV = 0, tue là chi tiéuIRR thda man diéu kién: NPV = t ^ , - t — ^ = 0 tax + IRR) ttil + IRR) Giài phuang trình này se tìm dugc IRR. Vói càc du àn dàu tu phàt trién ca sd ha tàng GTVT thi IRR > 12% thi dugcdành già là ed hiéu qua.4.2. Hieu qua xà hoi: Hiéu qua xà boi bao gdm hiéu qua truc tiép ma du àn dàu tu mang lai cho mot bdphàn cdng ddng hay toàn bd cdng ddng. Hiéu qua xà boi cùng bao gdm hiéu qua truc tiépva hiéu qua giàn tiép ma du àn dàu tu mang lai. Hiéu qua truc tiép là hiéu qua cho ngudisu dung thành qua du àn va hieu qua giàn tiép là hieu qua giàn tiép cho cdng ddng (co thèggi là hiéu qua xà boi khàc). a. Hiéu qua cho ngudi su dung: Ddi vdi du àn dàu tu phàt trién GTVT ngudi su dung thu dugc hieu qua chù yéudo tiét kiém thdi gian. Vdi hành khàch di trén phuang tién vàn tài thi hiéu qua thu dugclà tiét kiém thdi gian di trén càc phuang tién vàn tài, giàm thdi gian ehd dgi tai càc diémdo. Hiéu qua cùa ngudi su dung do rùt ngàn thdi gian van chuyén bao gdm: hiéu quado tiét kiém thdi gian di lai cùa hành khàch va hiéu qua do tiét kiém thdi gian vàn chuyénhàng hóa cùa chù hàng. b. Càc hiéu qua xà bòi khàc: Càc hiéu qua xà bòi do mot dir àn dàu tu GTVT mang lai là rat lón, thdng thudnglà: - Thùe day san xuàt phàt trién: do ed du àn dàu tu GTVT nén tao diéu kién luuthdng giùa càc ca sd san xuàt hoac làm giàm chi phi van tài, tao cho già thành san phàmtai noi tiéu thu phù hgp vdi già cà thi trudng. Két qua sé thùe day qua trình san xuàt cùaloai san phàm này. - Gdp phàn nàng cao dàn tri va cài thién ddi sdng vàn hda: do ed du àn dàu tuGTVT, nén su giao luu giùa mién nùi va ddng bang, giùa thành thi va ndng thdn... cùanhàn dàn ngày càng phàt trién, cudc sdng vàn hda tinh thàn dugc cài thién. - Tao cdng àn viéc làm, tàng thém thu nhàp cho toàn xà boi: khi co dir àn dugctién hành sé thu hùt lao ddng càn thiét, gdp phàn giàm bdt tình trang thàt nghiép trong xà 24
 36. 36. hdi. Ngoài ra dir àn con mang lai cho nhà nude càc khoàn ddng gdp nhu thué, càc loaiphi...va dem lai cho ngudi lao dòng khoàn thu nhàp tuang ùng vdi cdng sue cùa hg. - Nàng cao khà nàng cùng ed an ninh, dàm bào trat tu va dn djnh xà hdi: GTVTco chùc nàng dàm bào nhu càu di lai thudng xuyén càn thiét cho xà hoi. Néu he thòngvàn tài hi àch tàe thi ngoài thiét hai ve kinh té con dan dén tiéu cuc ve tàm ly, chinh tri,trat tu va an toàn va òn dinh xà hoi. - Góp phàn cài thién mòi trudng: du àn dàu tu xày dung GTVT dugc làm tdt séhan che d nhiem mdi trudng, giù gin dugc mdi trudng. Chi phi cho cdng tàe khàc phueành hudng cùa d nhiém mdi trudng nhd dd cùng giàm dàng ké. 25
 37. 37. cHiTonvc 2 HIÉN TRANG QUÀN LY CÀC DlT ÀN ODA CÙA NGÀNH GTVT VIET NAM TRONG THÒI GIAN VÌTA QUA THÒNG QUA PHÀN TICH HIÉN TRANG DU^ ÀN MANG LU^ÒI GIAO THÒNG MIÈN TRUNG (DlT ÀN ADB5). 1. VI TRI CÙA NGÀNH GTVT TRONG NÈN KINH TÉ QUÓC DÀN - MOT SOVÀN DE CHUNG VE DU ÀN DÀU TU PHÀT TRIÉN GTVT.1.1. Vj tri, vai trò cùa ngành GTVT trong nén kinh té quoc dàn. Kinh tè Viet Nam sau han 20 nàm ddi mdi dà ed nhiéu thay ddi dàng ké. Hàu hétcàc ngành kinh té déu co toc dò tàng trudng khà, dn dinh, ddi sdng vat chat va tinh thàncùa ngudi dàn ngày càng dugc nàng cao, tao uy tin tdt trén trudng qudc té va dugc thègidi dành già cao. Trong thành tiru chung dd phài ké tdi su dòng gdp cùa ngành GTVT, mot yéu tdquan trgng tao tièn de vàt chat cho sue bàt ban dàu eùa nén kinh tè, ndi lién mgi boatddng, ddi sdng kinh tè - xà boi, phàn bd lai càc vùng kinh té, thu hep su khàc biét gìùathành thi va ndng thdn, giùa mién nùi va ddng bang. GTVT ed mot vai trò quan trgngtrong nén kinh té, do dò nd cùng là mot ngành càn dugc uu tién phàt trién hàng dàu detao tién de cho su phàt trién toàn dién nén kinh té cùa dàt nude. GTVT tham già vào luu thdng, dàu vào va dàu ra cùa qua trình san xuàt xà hdi, làhuyét mach cùa nén kinh té qudc dàn. Trong tàt cà càc ITnh vue cùa nén kinh té qudc dàn,vai trò quan trgng cùa GTVT thè hien d: - GTVT là huyét mach cùa nén kinh tè, ddng vai trd co bàn trong luu thdng hànghoà. Mot he thdng ca sd ha tàng GTVT phàt trién khdng chi tao diéu kién thuàn Igi choluu thdng trong nude ma con hét sue thuàn Igi ddi vdi xuàt khàu va nhàp khàu. Ngành Du lich khdng thè phàt trién néu thiéu mot ha tàng GTVT. Ddi vdi an ninh qudc phòng thi GTVT luòn dóng vai trò quan trgng ddi vdi vicetàng cudng an ninh qudc phdng cùa mot qudc già, dù d thdi chién hay thdi bình. Vdi su phàt trién cùa xà boi, GTVT ndi lién càc mién trong mot dàt nude, tao mdidoàn két giùa càc dàn toc, nhd he thdng GTVT dac biét là dudng bd, ngudi dàn ndngthdn ed co boi tiép xùc nhiéu han vói càc chuang trình phùc Igi, y tè, giào due cùng nhuky thuàt tién tién va vàn hda hien dai. - Mot mang ludi GTVT rdng va hién dai giùp giàm chi phi van tài, tàng toc doluu thdng, già thành san xuàt se giàm, viéc giàm càc chi phi này tàng khà nàng canhtranh cùa hàng hoà noi dia vdi hàng hoà nude ngoài. 26
 38. 38. Vi vay, GTVT dang là phuang tién quan trgng trong muc tiéu cùa Chinh phù VietNam, phàn dàu xoà bd ddi nghèo, dd thj hoà ndng thòn, xày dung xà bòi giàu manh, còngbang dàn chù vàn minh.1.2. Mot so van de chung ve du àn dàu tu phàt trién GTVT. Khàc vói dàu tu mang tinh chat san xuàt kinh doanh, dàu tu phàt trién GTVT ednhùng dac diém sau: Mdt là: Muc tiéu cùa dàu tu phàt trién GTVT khdng phài vi muc dich kinh doanhdon thuàn de thu Igi nhuan ma quan trgng han là tao tièn de cho càc ngành san xuàt khàcphàt trién va phue vu nhu càu di lai cùa nhàn dàn là diéu kién de dn dinh va phàt triéntoàn bd nèn kinh té qudc dàn trong hién dai cùng nhu trong tuang lai. Do vay khi xemxét hiéu qua eùa dir àn dàu tu phàt trién GTVT càn lày lai ieh, hiéu qua kinh té xà boi làmuc tiéu chinh. Sau dò ed xét dén Igi ieh thoà dàng cùa Chù dàu tu. Hai là: Xày dung càc cdng trình giao thòng là ngành san xuàt nhàm xày dung kétcàu ha tàng xà bòi, là tién de cho viéc phàt trién càc ngành kinh té xà hdi khàc, bdi vayviéc dàu tu phàt trién GTVT phài ludn di trudc ve nàng lue trình dd va cdng nghé. Xày dung co sd ha tàng GTVT là nén tàng, là tién de de phàt trién càc ngành kinhté xà boi trong khu vue, d mdi vùng va trén toàn lành thd cùa mot qudc già. Hiéu qua cùanò chinh là su thùe day va tao tièm nàng, phàt trién càc ngành kinh té xà bòi trong vùngthu hùt cùa du àn dàu tu. Chinh bdi vày, mudn phàt trién kinh té xà bòi, truóc hét càn uutièn dàu tu phàt trién GTVT, di truóc mot bude, nhu là su md dudng cho càc ngành khàcphàt trién. Day cùng là kinh nghiém rùt ra tu thuc té phàt trién kinh té xà bòi d Viét Namcùng nhu trén thè gidi. Ba là: Du àn dàu tu phàt trién GTVT dòi bòi quy mò ban dàu lón, ed chu ky kinhdoanh dai, gap phài nhièu yéu td bàt dinh va thudng nàm ngoài khà nàng tu diéu tiét cùacàc nhà dàu tu tu nhàn, de gay rùi ro vi vày nhàt thiét phài ed su can thiép cùa nhà nude. Dàu tu phàt trién GTVT dòi hdi nhùng khoàn dàu tu rat lón do dd Viét Nam cùngnhu càc Qudc già dang phàt trién khàc déu quan tàm dèn viéc tìm kiém càc ngudn vdnkhàc, trong dd viéc huy ddng càc ngudn vdn nude ngoài nhu vdn Hd trg phàt trién chinhthùe (ODA), vdn dàu tu truc tiép tu nude ngoài (FDI) là rat quan trgng va càn thiét.2. TÓNG QUAN VE ODA2.1. Khài niém ve ODA 27
 39. 39. ODA là tén viét tàt cùa cum tu tiéng Anh Officiai Developmin Assistanse ednghìa là hd trg phàt trién chinh thùe. Theo td chùc Hgp tàe phàt trién kinh té Chàu Àu (OECD) thi ODA là ngudn tài chinhcùa càc co quan chinh thùe (chinh quyén Nhà nude hoac chinh quyén dia phuang) cùamot nude vién trg cho càc nude dang phàt trién nhàm thùe day phàt trién kinh té va xàhdi cùa nude này. Theo Ngàn hàng Thè gioì (WB) thi hd trg phàt trién chinh thùe là tàp con cùa tàichinh phàt trién chinh thùe (ODF) va bao gdm khoàn vay uu dai trong dd ed lt nhàt 25%thành tò khdng hoàn lai. Tai diéu 1 cùa Quy che quàn ly va su dung hd trg phàt triénchinh thuc ban hành kèm theo Nghj dinh 131/2006/ND-CP ngày 9/11/2006 cùa Chinhphù quy djnh: Hd trg phàt trién chinh thùe (ggi tàt là ODA) trong quy che này dugc hiéulà su hgp tàe phàt trién giùa Nhà nude hoac Chinh phù nuóc Cdng hoà xà boi chù nghTaViét Nam vdi nhà tài trg là Chinh phù nude ngoài, càc td chùc tài trg song phuang va càctd chùc lién qudc già hoac lién chinh phù. Khài niém do Viét Nam dua ra nghièng nhièu ve phia nude nhàn tài trg, su hgptàe phàt trién quòc già vdi càc nhà tài trg song phuang va da phuang theo hình thùe hotrg chù yéu. Mac dù ODA dugc hiéu d nhièu giàc dd khàc nhau song ed thè hiéu chung nhàt làngudn hd trg cùa càc nude phàt trién cho càc nuóc dang phàt trién nhàm giùp càc nuócnày tàng trudng kinh tè va phàt trién ben vùng.2.2. ITinh thuc cung cap ODA bao gòm: a- ODA khdng hoàn lai: là hình thùe cung càp ODA khdng hoàn tra lai cho nhàtài trg. b- ODA vay uu dai (hay con ggi là tin dung uu dai): là khoàn vay vdi càc diéukhoàn uu dai ve lai suàt, thdi gian àn han va thdi gian tra ng dàm bào "yéu td khdng hoànlai" (Con ggi là "thành tò ho trg") dat it nhàt 35% dòi vói càc khoàn vay ràng buòc va25% dòi vói khoàn vay khòng ràng buòc. e- ODA vay hòn hgp: là càc khòan vién trg khdng hoàn lai hoac càc khoàn vay uudai dugc cung càp ddng thdi vói càc khoàn vay tin dung thuang mai, nhung tinh chunglai ed "yéu td khdng hoàn lai" dat it nhàt 35% ddi vdi càc khoàn vay ràng bude va 25%ddi vdi khoàn vay khdng ràng bude.2.3. Càc phuung thuc cu bàn cung càp ODA gòm co: a-Hd trg duàn. b- Hd trg ngành. 28
 40. 40. e- Ho trg chuang trình. d- Hd trg ngàn sàch.2.4. Ctf che tài chinh trong nuóc dòi vói vice su dung vón ODA: a- Càp phàt tu ngàn sàch nhà nuóc. b- Cho vay lai tu ngàn sàch nhà nuóc. e- Càp phàt mot phàn, cho vay lai mot phàn tu ngàn sàeh nhà nuóc.2.5. Nguòn va dói tuung cùa ODA 2.5.1. Ngudn cùa ODA ODA dugc cung càp trén co so 3 ngudn: ngudn song phuang, ngudn da phuangva tu càc td chùc phi Chinh phù + Ngudn hd trg song phuang: là khoàn vién trg truc tiép tu Chinh phù này quaChinh phù khàc, khdng thdng qua td chùc thù ba. Ho trg song phuang bao gdm cà viéntrg cho khdng, hgp tàe ky thuàt, cho vay khòng lai hoac lai suàt thàp, thè hién dudi hìnhthùe: ho trg nhàp khàu, hd trg theo chuang trình, du àn. Trong nhièu trudng hgp, càc nude vién trg ngudn ho trg song phuang ludn yéucàu nhùng diéu kién ed Igi cho hg ve kinh té va chinh tri nhu viéc chièm ITnh thi trudng,mó rdng thi trudng, khai thàe tài nguyèn thién nhién va ngudn nhàn lue ddi dào tu càcnude nhàn vién trg; dòng thdi tiéu thu dugc hàng hoà, mày mdc, bàn dugc nhiéu cdngnghé thdng qua càc diéu kién ràng bude khi vién trg... ed khi vdi già cao han già trén thitrudng. Càc nude vién trg thudng yéu càu nhùng ràng bude ed Igi cho hg nhu: + Ràng bude ve chinh tri: bude nude nhàn vién trg di theo dudng Idi ddi mdi, ddingoai ma hg dàt ra. Vi du nhu Australia yéu càu Indonesia phài tàch Dòng Timo ra néumuòn dugc Australia tiép tue vién trg: Phàp, Nhàt yéu càu Viét Nam phài ngùng canthiép vào Camphuchia mói dugc vién trg tiép. + Ràng buòc ve kinh tè: càc tò chùc vién trg dua ra nhùng ràng buòc nhu: bennhàn phài uu tién cho ben càp ODA trong viéc nhàn thàu càc cdng trình su dung vdnODA hay nude nhàn ODA phài dành phàn Idn vdn vién trg de chi tiéu cho viéc mua sàmcàc hàng hoà, thiét bi, cdng nghé cùa nuóc vién trg. + Ràng bude ve diéu kién kinh tè - chinh trj: nuóc cung càp ODA ra nhijng diéukién nhàm tàe ddng dén chinh sàeh kinh tè - xà hdi eùa nude nhàn nhu: nude nhàn phàicam két phàt trién kinh té theo md hình kinh tè thi trudng: uu tién phàt trién mot sd diabàn hoac ITnh vue kinh té cu thè dành mdt phàn ODA cho phàt trién kinh té tu nhàn. 29
 41. 41. Nhd càc khoàn hd trg song phuang, càc nuóc nhàn ed diéu de tàng trudng kinh tètu càc chuang trình cài càch co càu kinh té, phàt trién co sd ha tàng, phàt trién ngudnnhàn lue va he thdng y té, giào due dugc nàng cao. Tuy vày nd cùng dòng nghTa vdi nudenhàn vién trg phài chiù theo càc ràng bude ma càc nude vién trg dua ra. Hién nay NhàtBàn là mot ddi tàe song phuang lón nhàt thè giói ve ODA. Mac dù gap nhièu khó khanve tài chinh song nhùng nàm qua mùc cam két va ty le giài ngàn vdn ODA cho Viét Namvàn òn dinh. Tuy nhién viéc nhàn vién trg bang dòng Yèn Nhàt, vòn khòng phài là ngoaité manh sé là nhùng han che dàng ké cho nude nhàn, nhàt là viéc du bào ty già ddng YènNhàt so vdi ddng Dola là khó khan. + Vién tra da phuang: là ngudn hd trg cùa càc td chùc da phuang nhu: WB,ADB, IMF... cho.càc nude dang phàt trién là boi vién cùa thành vién chinh thuc cùa tdchùc da phuang dd. Càc nude này phài tuàn thù càc thù tue, thè le quy dinh chat che tucàc td chùc trén nhu viéc ddng gdp ed phàn, thu nhàp bình quàn dàu ngudi, càc chi tiéuve GDP... lién quan dén chinh sàeh tài trg trong tùng thdì ky nhàt dinh. Càc td chùc daphuang cùng xem xét rat ky mùc dd tin cày ve khà nàng tra ng, tinh dn dinh ve kinh té -chinh tri, uy tin cùng nhu tién bg eùa nude nhàn vién trg. Càc nuóc nhàn vién trg néumudn dugc tiép tue nhàn vién trg phài thuc hién dugc co che quàn ly chat che va su dungco hiéu qua ngudn vién trg cùng nhu cam két va thanh toàn ng dùng han. So vói nguòn vién trg song phuang thi ngudn vién trg da phuang dòi bòi càcnude nhàn nhùng diéu kién ràng bude it khàt khe han, ngoài ra nhùng bàt Igi do le thudckinh tè, chinh trj sé bót tram trgng hon, nhàt là khi xày ra nhùng bién ddng lón nhukhùng hoàng kinh té, khùng hoàng dàu lùa, chién tranh thè giói... bdi vi ngudn ho trg daphuang dugc dàm bào bang sue manh tdng hgp cùa nhiéu qudc già ed vi tri dia ly, diéukién tu nhién,nén kinh té - chinh tri - xà boi khàc nhau. Mot vi du là Nhàt Bàn, nude ed cung càp ngudn ODA song phuoug cho càc nudeChàu à, khi gap phài nhùng khd khan ve kinh té do khùng hoàng tài chinh tién té dà càtgiàm ngudn vién trg này ddi vdi mot so nude trong nàm tài chinh 1998, giàm 10,4% sovdi nàm 1997. Trong khi dd thi càc ngudn da phuong nhu WB, ADB... hàu nhu khòngthay dòi. Tuy nhién càc nude nhàn vién trg da phuang phài ddi mat vdi cudc canh tranh dethu hùt vdn ODA cho nude mình cùng nhu phài ddi mat vdi nhùng khd khan khdng nhdtrong viéc hoàn tàt càc thù tue de rùt vdn nhanh chdng. + Vién trg phi chinh phù: ngudn vién trg này là cùa càc td chùc phi chinh phù, ggitàt là NGO (Non Government Orgnizatìon) dugc chuyén giao truc tiép tu càc td chùc này 30
 42. 42. cho td chùc va dja phuang trong nuóc nhàn vién trg. Càc NGO giù vai trò quan trgngtrong viéc tài trg cho Viét Nam tu truóc nàm 1993 va trong giai doan hién nay, bình quànmoi nàm Viét Nam tiép nhàn 70-75 trieu USD vién trg tu càc NGO. Ngudn vién trg này thudng khdng yéu càu càc diéu kién ràng buòc chat chenhung ben canh muc dich hd trg cùng mang tinh chat chinh tri cùa càc td chùc này. Dodd ben canh nhùng quy che quàn ly su dung hiéu qua ngudn ho trg này, càc nuóc nhànvién trg cùng phài ed su thàn trgng trong ca che quàn ly, chuyén giao nguòn ho trg này. 2.5.2. Càc ddi tuang cùa ODA Nguòn ODA eùa càc tò chùc, càc nude trén thè giói chi tàp trung dành cho nhùngnuóc ed thu nhàp bình quàn dàu ngudi thàp, dac biét là d nuóc duói 220USD/ngudi/nàm,tue là chi dành cho nhùng nude dang phàt trién. Trén thè giói co khoàng 150 nuóc dangphàt trién chièm khoàng 77% dàn sd thè giói, nhung tdng san phàm qudc doanh cùa càcnuóc này lai chiém chua day 14% tóng san phàm cùa toàn thè giói. Khoàng càch ve kinhté - xà hdi giùa càc nude cdng nghiép tién tièn vói càc nuóc dang phàt trién ngày cànglón. Hàu hét càc nude dang phàt trién phài ddi màt vdi hàng loat càc vàn de nan giài nhu:kinh té chàm phàt trién, thiéu hut trong càn càn thuang mai qudc tè ngày càng già tàng vatình trang nghèo tùng ngày càng thém nan giài. Ben canh càc vàn de ve kinh té thi càcvàn de xà bòi khàc nhu: ty le tàng dàn so cao, ddi àn, suy dinh dudng, thiéu càc phuangtién y té, nude sach, giào due va càc vàn de mdi trudng cùng tàe ddng nàng né lén càcnude dang va chàm phàt trién. Ngoài ra thi càc nuóc này ed nguy co "tut hàu" trong ITnhvue GTVT, vien thdng, nàng lugng, cdng nghiép. Do vày de thoàt khdi nhùng tình trangdd, dòi bdi càc nude này phài phàt huy hét sue manh noi lue va tranh thù tdi da su viéntrg, giùp dò cùa nude ngoài. Nhùng muc tièu phàt trién kinh té - xà hòi cùa nguòn von ODA Theo quy dinh cùa Nghi dinh 131/2006/ND-CP (Dièu 3) thi ITnh vue uu tién sudung ODA là: (1). Phàt trién nòng nghiép va nòng thòn (bao gòm nòng nghiép, thùy Igi, làmnghiép, thùy san) két hgp xda ddi giàm nghèo. (2). Xày dung ha tàng kinh té ddng bd theo hudng hién dai. (3). Xày dung két càu ha tàng xà bòi (y té, giào due, dào tao, dàn so va phàt trìénmot so ITnh vue khàc). (4). Bào ve mòi trudng va càc ngudn tài nguyèn thièn nhién. (5). Tàng cudng nàng lue thè che va phàt trién ngudn nhàn lue, chuyén giao cdngnghé, nàng cao nàng lue nghién cùu va trién khai. (6). Mot sd ITnh vue khàc theo quyét djnh cùa Thù tudng Chinh phù.2.6. Vai trò cùa ODA trong ngành GTVT 31
 43. 43. Vai trò cùa ODA trong xày dung két càu hg tàng ngành GTVT Két càu ha tàng GTVT Viét Nam ed diém xuàt phàt thàp va co sd vat chat nghèonàn, lac bau, hàu hét dugc xày dung tu thdi Phàp thudc. He thòng dudng nhira rat it, chidành cho nhùng con dudng huyét mach nhu qudc Id I, qudc lo V. Nhùng con dudng nàydà bi hu hdng, bao mòn rat nhiéu qua thdi gian, qua chién tranh. Ké tu sau nàm 1992, khi Viét Nam bàt dàu dugc nhàn tài trg trd lai cùa nudengoài, GTVT dà dugc chù trgng dàu tu phàt trién. Theo dành già cùa Bd GTVT, trongvài nàm trd lai day, dién mao ca sd ha tàng giao thdng nude ta, nhàt là mot sd dàu mdigiao thdng quan trgng nhu: Ha Noi, TP Hd Chi Minh, Hai Phòng, Quàng Ninh, Dà Nàngdà phàt trién mang dàng dàp eùa mot he thdng két càu ha tàng GTVT hién dai. Song néuso vói càc nuóc trong khu vue thi he thdng GTVT ó nuóc ta vàn con rat yéu kém, ha tàngGTVT khdng dàp ùng dugc nhu càu phàt trién kinh té - xà boi Theo tinh toàn cùa Bg GTVT, de tao dugc mot he thdng ca sd ha tàng GTVT cobàn hoàn chinh, dàp ùng dugc nhu càu phàt trién kinh té dàt nude thi càn mot lugng vdndàu tu rat Idn, lén tdi 580.600 ty ddng giai doan tu nay dén nàm 2010. Vdi tdng mùc dàutu lón nhu vày, ngudn vdn tu ngàn sàch nhà nude va ed tinh chat ngàn sàch (tin dung uudai, trai phièu Chinh phù) chi dàp ùng dugc 35-40%. Phàn cdn lai phài dugc huy ddng tucàc ngudn ngàn sàeh khàc nhu: vdn vay uu dai tu càc nuóc, vdn dàu tu truc tiép nuócngoài va càc ngudn ddng góp tu nhàn, song chù yéu phài nhd vào ngudn vdn tu nudengoài, cu thè là ngudn vdn ODA. ODA ed vai trò vò cùng quan trgng trong xày dung két càu ha tàng ngành GTVTvi: - Xày dung két càu ha tàng GTVT là mot ITnh vue dòi hdi ngudn vdn lón, thdigian hoàn vdn (ve tài chinh va ve kinh té) rat chàm. Co sd ha tàng GTVT là mot loaihàng hoà cdng cdng ma néu khdng ed su tàe ddng cùa thi trudng thi cung luòn luòn nhòhon càu rat nhièu. Trong khi dd thi càc ngudn vdn tu Ngàn sàch, ngudn vdn tu nhànkhdng thè dàp ùng dugc. Thuc tè là de sua chùa va xày dung két càu ha tàng GTVT nuócta hien nay dang àp dung ty le trich tu ngàn sàch Nhà nuóc là 2%-3,6%. Trong khi dd, denhanh chdng hien dai hoà két càu ha tàng GTVT d nude ta thi ty le tdi thiéu càn phàitrich tu ngàn sàch Nhà nude là 20%. Nhu vay rò ràng là nude ta dang hien dai hoà kétcàu GTVT chù yéu nhd vào ngudn vdn nude ngoài. - ODA va FDI là bai ngudn vdn nuóc ngoài ed y nghTa vd cùng to lón trong xàydung két càu ha tàng ngành GTVT. FDI là nguón vdn bd sung vào su thiéu hut tramtrgng ve vdn de xày dung két càu ha tàng ngành GTVT trong tuang lai vi càc nhà tài trgngày càng ed xu huóng chuyén ddi muc tièu cung càp ODA sang càc ITnh vue xoà ddi,giàm nghèo, giào due, y té, mdi trudng, cài càch he thdng hành chinh cdng va phàt trién 32
 44. 44. khu vue tu nhàn. Tuy nhién FDI khdng thè thay thè ODA trong càp vón cho xày dunghoà còng nghé nén thdi gian thu hòi vòn rat chàm, ma FDI khòng thè dgi mot khoàn dàutu khé dgng 30-40 nàm hoac ed thè làu hon thè. ODA va FDI déu ed thè dàu tu cho hatàng GTVT nhung ODA ed Igi thè hon ddi vdi càc nude dang phàt trién va khà nànghoàn vón cùa nén kinh té d giai doan dàu con thàp. Vi vày ed thè khàng djnh mot càch khàch quan là vdn dàu tu nude ngoài nóichung hay ngudn vdn ODA ndi riéng da va dang ddng mot vai trò quan trgng trong xàydung két càu ha tàng ngành GTVT2.7. Nhùng tàe dòng tich cuc va nhùng han che trong cung càp va tiép nhàn ODA Nhu chùng ta dà biét, ODA dem lai Igi ieh cho cà ben nhàn vién trg cùng nhu bencàp vòn. Nhd dò, càc nude kém va dang phàt trién ed thém khdi lugng ngudn vdn dàu tutu ben ngoài de day nhanh tàng trudng kinh té con càc tò chùc, càc nuóc cung càp ODAthi dat dugc Igi ieh tu càc ràng buòc kèm theo khoàn vién trg, dòng thdi giàn tiép taodiéu kién thuàn Igi cho càc còng ty cùa mình trong viéc thàm nhàp thi trudng nuóc nhànvién trg. Cu thè là: + Ddi vài ben cung càp vdn ODA: vién trg song phuang tao diéu kién cho càccòng ty cùa ben cung càp boat dòng thuàn Igi hon tai nuóc nhàn vién trg mot càch giàntiép vi hg dugc uu tién trong dàu thàu quòc té, mién thué trong boat dòng dàu tu ó nuócsd tai. Ngoài ra uy tin va danh tién cùa càc cdng ty thuc hién dir àn ODA sé dugc nàngcao trén trudng qudc té. ODA da phuang con giùp tao viéc làm cho cà càc còng ty cùacàc nuóc thành vién va càc còng ty trong nuóc. Dòi vói quòc già bò trg dir àn, khi chàp nhàn cung càp ODA thi càc nhà thàu eùaquòc già dò sé trùng thàu de thuc hién du àn theo diéu uóc ho trg vòn ODA ma Chinhphù hai nuóc ky két. Tuy vay màt han che lón trong cung càp ODA là su phàn biét dòi xù cùa càc nhàtài trg vói càc nuóc nhàn. Nhùng quòc già nào khuóc tu diéu kién ràng buòc hoac eó thèche chinh tri bi coi là thù dich se nàm ngoài danh sàch dugc càp ODA. Do su phàn biétdòi xù này nén nguòn ODA khòng dugc phàn bò ddng déu giùa càc qudc già, càc khuvue trén thè gidi. Ddi khi nhùng diéu kién ràng bude dua ra qua khàt khe, càc nuóc cungcàp bj lén àn nhu ké bdc Idt tàn nhàn nhùng nude nghèo. Tình trang này cùng khdngtrành khdi ddi vdi càc td chùc cung càp ngudn vdn da phuang, khi ma quyén chi phdihoat dòng cùa càc tò chùc này thudng thudc ve càc ed ddng ed mùc ddng góp cao nhàt,do dò thài dd cùa ed ddng dd ddi vdi nude nhàn vién trg cùng se ành hudng dén quyétdinh vién tra cùa td chùc dd. 33
 45. 45. + Ddi vài nude nhàn vién trg: Vai trò eùa ODA dòi vdi càc nude nhàn vién trg làtao ra ngudn vdn bd sung cho ngàn sàch de thùe day tàng trudng phàt trìén. Càc du ànxày dung co sd ha tàng va trg giùp ky thuàt khdng ehi dem lai cho càc nude nhàn viéntrg mot ca sd ha tàng tdt hon ma con gdp phàn cài thién ddi song cùa nhàn dàn d càctinh, vùng sàu, vùng xa va nàng cao san lugng san xuàt luong thuc cùa nuóc dd. Nhd sutrg giùp dd, càc khu cdng nghiép, khu che xuàt sé dugc md rdng han cà ve quy md vamùc do chuyén mdn hoà, càc vùng san xuàt cdng nghiép dugc ndi lai gàn han, ho trgnhau tòt han, dò thi hoà md rdng han ddng thdi lai dòi hdi dugc cdng nghé cùa càc nudephàt trién trong xày dung co sd ha tàng GTVT. ODA tàe ddng tich cuc dén phàt trién xà hdi cùa càc qudc già nhàn vién trg, gópphàn cài thién diéu kién ve sinh, mdi trudng, y té, giào due... va góp phàn xoà ddi, giàmnghèo, nàng cao mùc sdng, xoà bò càc bàt còng ve gidi cho càc nude kém phàt trién. ODA làm tàng thém ngudn ngoai té trong nude, ddng thdi giùp vdn cho càcdoanh nghiép nhd md rdng quy md, tàng co boi dàu tu san xuàt kinh doanh. Han che Idn nhàt trong tiép nhàn càc ngudn ho trg này ddi vdi càc nude nhàn viéntrg chinh là nhùng ràng bude dà ky két vói nuóc cung càp vién trg, khdng chi là nhùngàp dat ve kinh té ma con là nhùng àp dat ve chinh tri xà boi, cà ve quàn su va an ninhqudc già. Ngudn ODA da phuang de tao ra nan tham nhùng trong càc quan chùc Chinhphù nhàt là ddi vdi càc khoàn vién trg khdng hoàn lai. Ben canh dd viéc phàn bd khdngddng déu ngudn hd trg tdi càc tinh, dia phuang ma tàp trung qua Idn d thành phd, d trunguang dà dàn tdi su màt càn ddi trong co càu kinh té xà boi, cùng nhu làm sàu thém hdngàn càch giùa giàu -nghèo, giùa thành thi - nòng thòn. Mac dù con nhùng han che trong thu hùt va su dung vòn ODA, song hiéu qua manguòn vòn ODA mang lai cho càc nude thiéu vdn tram trgng nhu càc nude dang phàttrién (va chàm phàt trién) là rat to lón. Vi vày rat cÀ

×