ÌCIJTI¥E MBA PEOGEAM a^MBA)ììxii Qimn tri kiiih cioanh Quoc te
INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)  Chu-ang trình Cao hoc Quàn trj Kinh doanh Quoc téLUÀN VAN TÒT NGHIÈP  QUA...
INTERNATIONAL XECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA)    Chuo*ng trình Cao hoc Quàn trj kinh doanh Quoc té        BÀN LUÀN ...
Phé duyét cùa Chirong trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quòc té                              ...
CAM KETTdi xin cam két ràng noi dung cùa bàn Luàn vàn này chua dugc ndp cho bàt ky motchuang trình càp bang cao hgc nào e ...
MUC LUCPHÀNMÒDÀU                                       1CHirONG I: TÀP DOÀN KINH TÉ ...
2.1.5 Phàn tich SWOT - diém manhyéu, co boi vàthàchthùc          452.2 DINH HU^ÒNG PHÀT TRIÉN KINH DOANH VA TÓ C...
DANH MUC BANG BIEU VA HINH VECHLTONG IBang 1.1 - Càu trùc Tap doàn theo md hình cdng ty me - cdng ty con         ...
PHANMODAU1. SU CÀN THIÉT CÙA DE TÀINghién cùru kinh nghiem cùa càc Tap doàn kinh té lón trén thè gidi, càc nhà quàn ly van...
nghién cuu kinh nghiém quàn tri cùa càc Tàp doàn kinh té trén the gidi va trong khu vuc,de xày dung ca che quàn tri tién t...
CHUaNG I    TAP DOÀN KINH TÉ THEO MÒ HÌNH CÒNG TY ME - CON           VA CO CHE QUÀN TRI TAF DOÀN1.1   TÀP...
Tàp doàn kinh té theo md hình cdng ty me - cdng ty con là mot td hgp càc doanh nghiép ddc làp, bao gdm cdng ty me va càc c...
- Cdng ty con do cdng ty me ed vdn gdp chi phdi (trén 50% vdn diéu le) bao gdm: cdngty tràch nhiém hiiu han tu hai thành v...
Càc Tàp doàn Tài chinh Bào hiém lón trén thè gidi thudng td chùc theo md hình cdng tyme - cdng ty con. Vi du, càc Tàp doàn...
Tàp doàn kinh té theo md hinh cdng ty me - cdng ty con là mot thuc thi kinh té nhung khdng pbài là mot thuc thi phàp ly, k...
nhau thì thuang hiéu cdng ty con thudng mang dàu àn cùa cdng ty me nhu Citigroup,   AIG. Thuang hiéu cùa cdng ty me dai...
dugc nhùng thành tich nhàt dinh trén thi truàng, ed uy tin ve thuang hiéu dugc nhièunguài bièt dèn. Càc cdng ty con dugc h...
nhàt va Bào cào Tài chinh cùa càc còng ty con trình Hòi dòng Quàn tri va Dai hòi ddnged ddng. Vdi chùc nàng dai dien chù s...
Quan he vi dàu tw lién quan dèn viéc phàn càp giùa cdng ty me va cdng ty con ve nhihig vàn dh nhu ngudn vón, thiét làp càc...
thuc hién tot càc chi tiéu dh ra hoàc khi vi pham càc quy dinh noi bd, hoac khdng hòanthành càc chi tiéu dugc giao.A,2 Qua...
Thóng nhàt thuang hiéu tao ra sue manh cùa Tàp doàn. Càc Tàp doàn thudng xày dung mot chién lugc phàt trién thuang hieu tr...
quyèn. Càc cdng ty con trong Tàp doàn cùng ed thè tó chùc càc boat ddng nghién cùuphàt trién theo diéu kien thuc ti boat d...
nhung nhìn chung càc Tàp doàn kinh ti thudng dugc tó chùc theo càc md hình ca bànsau:A.l Td chùc quàn ly Tàp doàn kinh té ...
Tao ra su thdng nhàt cao, chù ddng trong viéc phàn phói va phàn phói lai ngudn luetrong noi bd Tap doànHan che : Nguy co t...
Còng ty me khòng sd hùu toàn bò ma chi sd hùu mot ty le ed phàn Idn trong càc cdng tycon, hoac ed quan he dàu tu chi phdi ...
• ^ tao ra lién két chat che nén cdng ty me vàn phài nhàn phàn rùi ro này tu càc cdngty con.Han che:- Càc còng ty qua dòc ...
tri Tàp doàn, vùa tàp trung d co quan quàn ly Tàp doàn, vùa phàn quyèn cho càc cdng ty con. Tinh chat tàp trung thè hién d...
Hién nay, md hình td chùc Tàp doàn theo càu trùc hon hgp theo hudng cdng ty me quyltdinh nhùng vàn de chién lugc va dièu p...
càch phàp nhàn riéng, dòc làp vdi nhau ve màt phàp luat nén còng ty me khòng thè dùng bién phàp hành chinh de can thiép và...
F "   nhiém va nghìa vu theo diéu le hoat ddng dugc Ban lành dao Tàp doàn phé duyét, sé bop   de quyét dinh hoac tu ...
Bang 1.4 - M6 hình tó chtfc quàn ly mot hói dòng             Dai hói co dóng                 ...
dòng cùa còng ty. Hòi dòng Quàn tri vdi chùc nàng quàn ly cdng ty cdn Ban Kiém soàt giàm sàt boat dòng cùa cà Ban Giàm dòc...
hùu han hay cdng ty lién doanh, ed phàn, ....de td chùc Hòi dòng Quàn tri theo hinh thùc trén hoac chi ed Chù tich cdng ty...
- Duyét chuang trình, noi dung tài liéu phuc vu Dai boi ddng ed ddng, triéu tàp dai boi ed ddng hoac lày y kién de Dai boi...
ùy ban kiém toàn xem xét hiéu qua cùa viéc kilm toàn noi bd Tàp doàn lién quan din viéc dành già càc quy dinh kiém soàt no...
Bang 1.6 - Mó hình bó mày quàn ly cùa Tàp doàn Ping An - Trung Quòc                 Board of Directors  ...
còng ty me va càc còng ty con trong Tàp doàn, cùng nhu giàm sàt viéc tò chùc boat dòng kiém toàn noi bò tai càc cdng ty co...
hành giùa Tdng Giàm ddc dièu hành Tàp doàn va Chù tich Hdi dèng Quàn tri, trong càc Tap doàn theo md hình cdng ty me - cdn...
- Hdi dòng ngàn sàch: tién hành xem xét chién lugc, ké hoach va ngàn sàch boat dòng  dugc chuàn bi bài càc còng ty thành ...
CHirONG II  DÀC DIÉM HOAT DÓNG KINH DOANH CÙA TÓNG CÓNG TY    BÀO HIÉM VIÈT NAM VA DINH HlTÓNG PHÀT TRIÉN CÙA     ...
2005, tàng trudng bình quàn 20%/nàm. Nàm 2005, tòng doanh thu cùa Bào Viét tàng trudng 6% so vdi nàm 2004. Khdng chi tàng...
Nhà nude giao phd nhu bào hiém cày lùa, bào hiém cày cdng nghiép, bào hiém vàt nudi,bào hilm hgc sinh... Bào Viét dà thuc ...
Bang 2.2 - Tòng quan Phi bào hiém Phi nhàn tho nàm 2006                              Don vj:...
dòng vòn mdi de dàu tu tra lai nén kinh té va tao cdng àn viéc làm cho ngudi lao dòng.   So lao dòng làm viéc trong ITnh...
muc tiéu cùa nhà nude va ho trg ngàn sàch nhà nude thdng qua viéc mua cdng trai va trai phiéu chinh phù. Doanh thu dàu tu ...
2.1.2  Dac diém vè tó chircTu nàm 1965 dén 1995: Bào Viét boat dòng kinh doanh bào hiém phi nhàn tho vdi téngoi là Cdng t...
- Giai doan tir 01/01/2004 dén nay                 Hòi ddng quàn trj    Ban kiém soàt         ...
kinh doanh bào hilm nhàn thg. Ngày 1/1/2004, Bào hilm Nhàn tho Viét Nam chinh thùc di vào boat ddng. + Ngày 21/6/2004, Bd ...
* Cdng ty ed phàn Bào hilm Nhà RÓng (Bào Viét nàm 32% vón d thdi diém hién nay sau khi tàng vdn) * Bào Viét Cd ed phàn tai...
nhiém vu dàu tu vdn chù sd hùu va kinh doanh dàu tu tài chinh, càc cdng ty con baogèm: Bào Viét Viét Nam, Bào Viét Nhàn th...
+ Còng ty co phàn Càp treo Nùi Bà Tày Ninh; + Còng ty co phàn Giài tri Ha Nói; + Còng ty co phàn Bao bì Xi màng Bim San;...
Hon nùa, bàn thàn còng ty me va càc còng ty con là càc phàp nhàn dòc làp co bó mày quàn ly riéng biét, boat dòng riéng biè...
Tiét kiém chi phi: Càc khoàn chi phi lón ed thè dugc chia sé bdi càc cdng ty thành vién nhu chi phi quàng cào, chi phi ha ...
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf

940
-1

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
940
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LE VAN BINH_QUAN TRI TAP DOAN TAI CHINH.pdf

 1. 1. ÌCIJTI¥E MBA PEOGEAM a^MBA)ììxii Qimn tri kiiih cioanh Quoc te
 2. 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chu-ang trình Cao hoc Quàn trj Kinh doanh Quoc téLUÀN VAN TÒT NGHIÈP QUAN TRI TÀP DOAN TAI CHINH BAO VIÉT THEO MÓ HÌNH GÒNG TY ME - GON LE VAN BINH IeMBA#3 THANG 05, 2007
 3. 3. INTERNATIONAL XECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chuo*ng trình Cao hoc Quàn trj kinh doanh Quoc té BÀN LUÀN VÀN NÀY DUOC NÒP CHO TRU^ÒNG DAI HOC IRVINE (MY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH HSB (DAI HOC QUOC CIA HA NÓI) DAN LUAN VAN NAY LA MOT PHAN BAT BUOCTRONO CHUONG TRÌNH DÀO TAO THAC SY QUÀN TRj KINH DOANH QUÓC TÉ THANG 05,2007
 4. 4. Phé duyét cùa Chirong trình Cao hoc quàn tri kinh doanh quòc té Chù nhiém chucng trìnhTòi xàc nhàn ràng luàn vàn này dà dàp ùng dugc càc yèu càu cùa mot luàn vàn tòt nghiépthuóc chuong trình dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh. PGS-TS. VùCóngTy Chu tich Hói dònuChùng tòi, ky tén duói day xàc nhàn ràng chùng Idi dà dpc toàn bd luàn vàn này va còngnhàn bàn luàn vàn hoàn toàn dàp ung càc tiéu chuàn cùa mot luàn vàn Thac sy quàn tri kinhdoanh. ùy.< X NCS. HàNguyén Ciào vién huóng dànCàc thành vién Hói ddng(Xép thu tu tén theo bang chù cài)PGS-TS. VùTriDungTS. Pham Quang NgocNCS. Ha NguyénTS. Vù Xuàn Quang
 5. 5. CAM KETTdi xin cam két ràng noi dung cùa bàn Luàn vàn này chua dugc ndp cho bàt ky motchuang trình càp bang cao hgc nào e ùng nhu bàt ky mot chuang trình dào tao càp bangnào khàc.Tdi cùng xin cam két thém ràng bàn Luàn vàn này là no lue cà nhàn cùa tòi. Càc két qua,phàn tich, két luàn trong Luàn vàn này (ngoài càc phàn dugc trich dàn) déu là két qualàm viéc cùa cà nhàn tdi. Hoc vién Le Vàn Binh
 6. 6. MUC LUCPHÀNMÒDÀU 1CHirONG I: TÀP DOÀN KINH TÉ THEO MÓ HÌNH CÒNG TY ME - CON VACO CHE QUÀN TRI TAF DOÀN 31.1 TAF DOÀN KINH TÉ THEO MÒ HÌNH CÒNG TY ME - CÒNG TY CON VASir CÀN THIÉT XÀY DlTNG CO CHE QUÀN TRI TÀP DOÀN TÀI CHINH -BÀO HIÉM BÀO VIÈT 31.1.1 Quan niem ve Tap doàn kinh té theo md hình cdng ty me - cdng ty con 31.1.2 Dac diém va Igi thè cùa Tap doàn theo md hinh cdng ty me - cdng ty con 61.2 CO CHE QUÀN TRI TÀP DOÀN THEO MÒ HÌNH CÒNG TY ME - CÒNGTYCON 91.2.1 Càc quan he chù yéu trong noi bd Tap doàn 91.2.2 Td chùc quàn ly Tap doàn kinh té theo md hình cdng ty me - còng ty con 141.2.3 Phuong thùc Tap doàn quàn tri cdng ty con 201.2.4 Td chùc bd mày quàn iy Tap doàn theo md hình cdng ty me - cdng ty con 22CHUONG II: DAC DIÉM HOAT DÓNO KINH DOANH CÙA TÒNG CÒNG TYBÀO HIÉM VIÉT NAM VA DINH HUÒNG PHÀT TRIÉN CUA TÀP DOÀN TÀICHINH - BÀO HIÉM BÀO VIÉT 322.1 DAC DIÉM HOAT DÓNG KINH DOANH CÙA TÒNG CÒNG TY BÀOHIÉM VIÉT NAM 322.1.1 Dac diém boat ddng kinh doanh 322.1.2 Dac diém ve td chùc 382.1.3 Dac diém ve sdhuu 422.1.4 Su càn thilt xày dung co che quàn tri Tap doàn Tài chinh - Bào hiém Bào Viét... 43
 7. 7. 2.1.5 Phàn tich SWOT - diém manhyéu, co boi vàthàchthùc 452.2 DINH HU^ÒNG PHÀT TRIÉN KINH DOANH VA TÓ CHÙC CÙA TÀPDOÀN TÀI CHINH BÀO HIÉM BÀO VIÉT 472.2.1 Dinh hudng phàt trién kinh doanh cùa Tap doàn Bào Viét 472.2.2 Dinh huóng càu trùc td chùc Tap doàn Tài chinh - Bào hiém Bào Viét 492.2.3 Co sd phàp ly cho quàn tri Tap doàn Tài chinh - Bào hiém Bào Viét 51CHU^ONG III: KIÉN NGHI VE CO CHE QUÀN TRI TÀP DOÀN TÀI CHINH -BÀO HIÉM BÀO VIÉT 543.1 TÓ CHlJC BÓ MAY QUÀN LY TÀP DOÀN TÀI CHINH - BÀO HIÉM BÀOVIÉT 543.1.1 Md hình td chùc quàn ly Tap doàn Tài chinh - Bào hiém Bào Viét 543.1.2 Td chùc bd mày quàn ly va diéu hành cdng ty me - Bào Viét Holdings 563.1.3 Md hinh td chùc bd mày quàn ly va diéu hành tai cdng ty con 653.2 PHUONG THI^C VA NÓI DUNG QUÀN TRI TÀP DOÀN 663.2.1 Phuang thùc phdi hgp giiia cdng ty me va cdng ty con 663.2.2 Noi dung quàn tri trong Tap doàn Tài chinh - Bào hiém Bào Viét 68PHÀN KÉT LUÀN 79TÀI LIÉU THAM KHÀO 83
 8. 8. DANH MUC BANG BIEU VA HINH VECHLTONG IBang 1.1 - Càu trùc Tap doàn theo md hình cdng ty me - cdng ty con 2Bang 1.2 - Càu trùc td chùc Tap doàn Ping An - Trung Qudc 3Bang 1.3 - Càc Igi thè Tap doàn 6Bang 1.4 - Md hinh td chùc quàn ly mot hdi ddng 21Bang 1.5 - Md hình td chùc quàn ly cùa Tap doàn Ping An - Trung Qudc 22Bang 1.6 - Md hình bd mày quàn ly cùa Tap doàn Ping An - Trung Qudc 26Bang 1.7 - Md hình bd mày diéu hành Tap doàn Ping An - Trung Qudc 29CHUONG liBang 2.1 -Tình hinh tài chinh va kit qua HDKDgiaidoan 2001 -2006 31Bang 2.2 - Tdng quan Phi bào hiém Phi nhàn thg nàm 2006 33Bang 2.3 - Tdng quan Phi bào hiém Nhàn thg nàm 2006 34Bang 2.4 - Md hinh djnh huóng phàt trién càu trùc td chùc Tàp doàn Tài chinh - Bàohilm Bào Viét 48CHUONG IIIBang 3.1 - Càu trùc td chùc Tap doàn Tài chinh - Bào hiém Bào Viét 53Bang 3.2 - Md hình td chùc bd mày quàn ly & diéu hành BÀO VIÉT Holdings 54Bang 3.3 - Md hinh bd mày diéu hành cùa Bào Viét Holdings 60
 9. 9. PHANMODAU1. SU CÀN THIÉT CÙA DE TÀINghién cùru kinh nghiem cùa càc Tap doàn kinh té lón trén thè gidi, càc nhà quàn ly vanchua thè rùt ra mot md hinh quàn tri tdt, phù hgp vói moi loai hình doanh nghiép. Song,theo tiéu chuàn cùa td chùc Hgp tàc Phàt trién Kinh té OECD ve quàn tri cdng ty thì ed 5thành td càn quan tàm, dd là: quyén cùa ed ddng; su ddi xù cdng bang giCra càc co ddng;vai trò cùa chù vdn trong quàn tri cdng ty; minh bach boa thdng tin va vai trò cùa Hóiddng Quàn tri. Cu thè han, theo cdng ty kiém toàn Ernst &Young nhùng nhàn td ed ànhhudng lón dén hieu qua quàn tri còng ty, dò là: Hòi dòng Quàn trj dòc lap, hieu qua; Hoidòng kiém toàn nàng dòng; Hòi dòng xét luong thuóng luòn gàn viéc chi thudng cho cànbò cao càp vói già tri cùa co dòng; co mot Hòi dòng dugc chi dinh dàm bào viéc quàn trihiéu qua cùa Hòi dòng Quàn tri; xày dung dugc khung ve kiém soàt noi bò hiéu qua; conhìmg quy dinh ve dao due nghé nghiép; co nhùng quy trình nghiép vu, chinh sàch ròràng, mang tinh thuc thi; co co che quàn ly rùi ro hiéu qua; bò phàn chùc nàng kiém soàtnoi bò co muc tiéu, phàn bò nguòn lue; bò phàn kiém toàn dòc làp va hiéu qua; co che dòcòng bó thòng tin, giao tiép vói cdng chùng hiéu qua va mot he thdng dàm bào viéc dànhgià, lugng hoà khdi lugng cdng viéc thuc hién.Trong khi dd, co che quàn tri cùa càc doanh nghiép Viét Nam nhìn chung con yéu kém,minh bach tài chinh va cdng bd thdng tin chua theo kip dugc thdng lé va tiéu chuàn qudcté. Mac dù vay, két qua boat ddng kinh doanh cùa Tdng Cdng ty Bào hiém Viét Namtrong 5 nàm vùa qua (2001-2005) là rat khà quan, vói tdng tài san tàng trudng bình quànbang nàm trén 30%; Igi nhuan trudc thui tàng trudng bình quàn trén 26%/nàm. Nhùngchi tiéu kinh doanh dd dà chung minh phàn nào ve hiéu qua cùa ca che quàn tri cùa TdngCdng ty Bào hilm Viét Nam. Tuy nhién, khi chuyén sang md hình td chùc mai, Tapdoàn Tài chinh - Bào hilm boat ddng theo md hinh cdng ty me - cdng ty con, thì yéu càu 1
 10. 10. nghién cuu kinh nghiém quàn tri cùa càc Tàp doàn kinh té trén the gidi va trong khu vuc,de xày dung ca che quàn tri tién tién àp dung ddi vói Tàp doàn Tài chinh - Bào hiém BàoViét là vd cùng càn thiét trong bdi cành nén kinh té Viét Nam hién nay van chua ednhùng vàn bàn quy djnh va huóng dàn viéc xày dung co che quàn tri cùa doanh nghiép.2. MUC DICH NGHIÉN CÙtJXày dung md hinh td chùc quàn ly Tàp doàn, xàc dinh ca càu td chùc cùa bd mày quànly va bd mày diéu hành cùa Tap doàn Tài chinh - Bào hiém Bào Viét.Phàc boa md hình td chùc bd mày quàn ly tai càc Cdng ty thành vién thudc Tap doàn vaphuang thùc quàn tn cùa cdng ty me ddi vói cdng ty con trong Tap doàn Tài chinh - Bàohiém Bào Viét.3. PHUONG PHÀP NGHIÉN ClfVÀp dung phuang phàp nghién cùu tình hudng (case study) càc tàp doàn trong ngành tàichinh bào hiém thdng qua khào sàt, phàn tich càc md hinh dang àp dung tai càc nudetrong khu vuc.4. CÀU TRÙC LUÀN VÀNNgoài phàn mó dàu, phu lue, danh muc càc tài liéu tham khào, de àn dugc bd cuc thành 3chuang:ChiroTig 1: Tàp doàn kinh ti theo md hình cdng ty me - cdng ty con va co che quàn tritàp doàn.Chirong 2: Dac dilm boat ddng kinh doanh cùa Tong Cdng ty Bào hiém Viét Nam vadinh hudng phàt triln cùa Tap doàn Tài chinh - Bào hiém Bào ViétChirong 3: Ca chi quàn tri tap doàn Tài chinh - Bào hiém Bào Viét
 11. 11. CHUaNG I TAP DOÀN KINH TÉ THEO MÒ HÌNH CÒNG TY ME - CON VA CO CHE QUÀN TRI TAF DOÀN1.1 TÀP DOÀN KINH TÉ THEO MÓ HÌNH CÒNG TY ME - CÒNG TY CONVA Sir CÀN THIÉT XÀY DUTVG CO CHE QUÀN TRI TÀP DOÀN TÀI CHINH -BÀO HIÉM BÀO VIÉT1.1.1 Quan niem ve Tap doàn kinh té theo mó hình cóng ty me - còng ty conCd rat nhiéu tén ggi khàc nhau ve Tàp doàn kinh té. Tàp doàn kinh té d càc nude khàcnbau dugc gàn vói nhùng tén ggi khàc nhau. Ò Àn Do dùng thuàt ngù Business house,Hàn Qudc dùng tu Chaebol, Trung Qudc dùng thuàt ngù Tàp doàn Doanh nghiép. Dueva Chàu Àu dùng tu Xanh-di-ca hay conglomerate, Nhàt Bàn ggi là Zaibatsu... Mot téngpi khàc cùa Tàp doàn kinh té ed tinh phàp ly qudc té, thè hién trong càc dao luat kinh tètài chinh cùa My, Anh, Ùc, Singapore là Group of Companies, Business Group hay conggi tàt là Group.Theo Luat Doanh nghiép cùa Viét Nam ed hiéu lue ngày 01/07/2006, Tàp doàn kinh tédugc hiéu nhu là mot nhdm càc cdng ty ed quy md lón, càc cdng ty này ed tu càch phàpnhàn ddc làp, boat ddng trong mot ngành hoac mot sd ngành khàc nhau ed mdi quan heràng bude vi vdn, gàn bd làu dai vói nhau ve Igi ich kinh té, cdng nghé, thi trudng va càcdich vu khàc.Cd nhilu hình thùc lién kit cùa nhdm càc cdng ty vdi nhau tao nén Tàp doàn kinh té, mdilién kit phd biln hién nay là lién kit thdng qua dàu tu vdn tao ra md hình cdng ty me -cdng ty con.
 12. 12. Tàp doàn kinh té theo md hình cdng ty me - cdng ty con là mot td hgp càc doanh nghiép ddc làp, bao gdm cdng ty me va càc cdng ty con. Cdng ty me dàu tu vdn thành làp hoac dàu tu ed phàn va ed quyén chi phdi càc cdng ty con. Cdng ty me là hat nhàn cùa Tàp doàn kinh ti, là dàu mdi lién he giùa càc doanh nghiép thành vién va lién két càc doanh nghiép thành vién vói nhau. Cdng ty me nàm quyèn kiém soàt ve tài chinh, chién lugc phàt trién, nhàn su; chi phdi boat ddng cùa càc cdng ty con, mùc dd ành hudng cùa cdng ty me ddi vdi càc thành vién khàc nhau trong Tàp doàn cùng khàc nhau, phu thudc phàn lón vào ty le sd hùu vdn cùa cdng ty me trong càc cdng ty con hoac càc thda thuàn khàc trong Tap doàn. Bang LI - Càu trùc Tap doàn theo mò hình cóng ty me - cóng ty con Congty me >5o5^ ^"^^^^ 50^/o< 100% y Congty Congty Cóng tv con con con i ..u f ìà CTCCl 1 ( ( } PTrr ) / CTCC CTCC ; Ngudn: Bao ViétTap doàn kinh té khdng ed tu càch phàp nhàn, cdng ty me va càc cdng ty thành vién ed tucàch phàp nhàn ddc làp, ed dàng ky kinh doanh riéng va chiù tràch nhiém hùu han trénphàn vdn góp. Cdng ty con trong Tàp doàn thudng ed càc hình thùc sau:- Còng ty con do cdng ty me dàu tu 100% vdn dugc ggi là cdng ty tràch nhiém hiiu hanmot thành vién.
 13. 13. - Cdng ty con do cdng ty me ed vdn gdp chi phdi (trén 50% vdn diéu le) bao gdm: cdngty tràch nhiém hiiu han tu hai thành vién tra lén; cdng ty ed phàn; cdng ty lién doanh vóinude ngoài.- Cdng con ed vdn gdp cùa cdng ty me dudi 50% vdn diéu le, nhung cdng ty me ed khànàng chi phdi boat ddng cùa càc cdng ty này do dugc ùy quyèn cùa càc ed ddng khàchoac càc thda thuàn khàc. Càc cdng ty con này cùng ed càc hình thùc cdng ty tràchnhiém huu han hai thành vién trd lén; cdng ty ed phàn; cdng ty lién doanh vói nudengoài. Bang 1.2 - Càu trùc tó chù*c Tàp doàn Ping An - Trung Quóc Ping An insurance (Group) Company of China, LTDPing An Ping An Ping An Bào hiémNhàn tho tài san va dàu tu va ngoài thuang tin thàc nude tàt PA nhàn tho 3% 2% PA Phi Nhàn tho 1% 2% Cdng ty Ngàn Cdng ty chùng bang bào hiém khoàn Ping An Ping An - Ping An Hongkong
 14. 14. Càc Tàp doàn Tài chinh Bào hiém lón trén thè gidi thudng td chùc theo md hình cdng tyme - cdng ty con. Vi du, càc Tàp doàn Citigroup, AIG, ACE... d My hoac Swiss Re,Munich Re, HSBC... d Chàu Àu dang td chùc theo càu trùc này. Ò Chàu À, càc Tàp doànTài chinh - Bào hiém cùng ed càu trùc cdng ty me - cdng ty con va dac diém này conmanh han cà càc Tap doàn d Chàu Àu va Chàu My, cdng ty me nàm ed phàn rat lón taicàc cdng ty con.Tàp doàn Ping An Trung Qudc dugc hình thành tu Cdng ty bào hiém Ping An TrungQuòc (còng ty me), Ping An nhàn thg va Ping An tài san déu do còng ty me dàu tu 99%vdn, ed tài san riéng, ed giày phép kinh doanh ddc làp. Cdng ty me cùng dàu tu 99.25%vdn thành làp Ping An tin thàc, Cdng ty này thành làp Còng ty chùng khoàn vói mùc sahùu là 75% va Ngàn bang Ping An vói mùc sd hùu 73%). Ngoài ra Cdng ty me con thuchién boat ddng kinh doanh d nude ngoài thdng qua viéc làp cdng ty con 100% vdn, trongdd tap trung chù yèu vào thi trudng bào hiém tài san va thiét hai tai Hongkong.Md hinh Tàp doàn Tài chinh Bào hiém cùa Dai Loan nhu Fubon, Cathay hoac Tàp doànGreatEastern Singapore cùng ed càu trùc tuang tu nhu Ping An, càc còng ty con vùa tòntai duói hình thùc là còng ty tràch nhiém hùu han mot thành vién; Cdng ty ed phàn; Cdngty lién doanh .1.1.2 Dac diém va lol the cùa Tap doàn theo mó hình cóng ty me - cóng ty conTàp doàn kinh ti theo md hinh cdng ty me - cdng ty con là tap hgp càc doanh nghiép benkét vdi nhau thdng qua dàu tu vón, à dd mot cdng ty là hat nhàn cdn dugc ggi là cdng tyme dàu tu vdn thành làp hoac nàm ed phàn lón, chi phdi boat ddng càc cdng ty khàc haycdn ggi là cdng ty con. Tap doàn kinh té theo mò hình còng ty me - còng ty con ed motsd dac diém chinh sau day:
 15. 15. Tàp doàn kinh té theo md hinh cdng ty me - cdng ty con là mot thuc thi kinh té nhung khdng pbài là mot thuc thi phàp ly, khdng ed tu càch phàp nhàn Tàp doàn kinh te. Moidon vi thành vién cùa Tap doàn là mot phàp nhàn ddc làp, càc cdng ty trong tàp doàn kècà cdng ty me bình dàng vdi nhau trudc phàt luat, dugc thành làp va dàng ky kinh doanhriéng theo quy dinh cùa phàp luat nhung cdng ty me kiém soàt càc cdng ty con vói vaitrò là nguòi dàu tu thành làp hoac chù sd hùu vón.Cdng ty me va càc cdng ty con chju tràch nhiém hùu han trong phàn vón cùa minh trudcphàp luat, càc cdng ty trong Tap doàn khdng lién ddi ve tràch nhiém va nghla vu trudcphàp luat. Tuy nhién do càc boat ddng hd trg cùa cdng ty me dói vói càc cdng ty con néntrong mot sd truàng hgp, nhu viéc bào lành vay vdn hoac hgp ddng kinh té ed thè gaythiét hai cho cdng ty me hoac nhùng boat ddng cùa tùng doanh nghiép ành hudng tdi uytin ve thuang hiéu va sue manh cùa cà Tàp doàn.Tap doàn kinh tè khdng ed tu càch phàp nhàn nhung ed bd mày diéu hành phdi hgp boatdòng cùa càc thành vién. Còng ty me ed thè vùa truc tiép kinh doanh vùa thuc hién chùcnàng dàu tu vòn hoac chi thuàn tùy dàu tu vdn va kiém soàt càc cdng ty con. Bd màydiéu hành cdng ty me trong bau bét càc trudng hgp là bd mày diéu hành Tàp doàn kinhté.Tap doàn kinh té theo md hinh cdng ty me - cdng ty con thudng ed nhiéu tàng Idp phùchgp, càc cdng ty con ed thè dàu tu hoac tham già thành làp càc cdng ty con càp hai, dàutu trd lai cdng ty me hoac dàu tu chéo nhau tao ra càc quan he cà chiéu ngang va chiéudgc.Càc Tàp doàn kinh té boat ddng chù ylu trong ITnh vuc tài chinh, hay con goi là Tapdoàn tài chinh to chùc theo mò hinh còng ty me - còng ty con thudng su dung chung motthuang hiéu nhu Ping An, Fubon, GreatEastern, hoac khi su dung càc thuang hiéu khàc
 16. 16. nhau thì thuang hiéu cdng ty con thudng mang dàu àn cùa cdng ty me nhu Citigroup, AIG. Thuang hiéu cùa cdng ty me dai dien cho thuang hiéu cùa Tàp doàn. Xuàt phàt tu yèu càu thuc té canh tranh cùa thj truàng, su phàt trién noi tai cùa càc cdng ty, Tap doàn kinh té theo md hình cdng ty me - cdng ty con dugc hình thành nhàm khai thàc càc Igi thè chù yéu sau: Bang 1.3 - Càc lai thè Tap doàn f N Lai the Tap doàn V / Thuang hiéu r r ^ Qui mo Phàn tàn rùi ro ^ J / r 1 JThdng nhàt Giatà ng già tri Dàu tu cdng Hd trg va tàn Gioì han rùi ro Hd tra rùi ro:huang hieu thuang hiéu nghé tap trung dung lai thè J ^ J V / V j V j K. Ngudn: Bao Viét - Trudc bét là Igi thè ve quy md: càc Tàp doàn kinh té thudng ed quy md Idn ve doanh thu, chi phi va mang ludi djch vu. Lgi thè này cho phép Tàp doàn dàu tu lón vào cài tién cdng nghé, nghién cùu thj truàng va phàt trién san phàm mdi, ma moi cdng ty thành vién trong Tàp doàn khdng thuc hién dugc hoac thuc hién khdng hiéu qua. Lgi thè này cùng cho phép càc thành vién trong Tàp doàn khai thàc va su dung mang ludi khàch bang hoac kit hgp mang ludi djch vu vói nhau dem lai hieu qua kinh té va phuc vu khàch bang dugc tdt nhàt. - Lgi thi vi thuang hieu: da sd càc Tàp doàn kinh té hình thành là két qua cùa mot qua trình phàt triln làu dai cùa mot doanh nghiép (cdng ty me) va càc cdng ty này dà dat
 17. 17. dugc nhùng thành tich nhàt dinh trén thi truàng, ed uy tin ve thuang hiéu dugc nhièunguài bièt dèn. Càc cdng ty con dugc hudng lgi thè tu thuang hiéu cùa cdng ty me makhdng càn pbài dàu tu nhiéu ve thài gian va chi phi de ed dugc thuang hiéu này khi maitham già thi truàng, ddng thài boat ddng va uy tin cùa cdng ty con cùng ed tàc ddng bdtrg làm cho thuang hieu Tap doàn manh han hoac yéu di.- Lgi thè ve han che rùi ro: Khi phàt trién tói quy md lón va hình thành Tap doàn kinh té,cdng ty me sé dàu tu thành làp mai hoac tàch càc boat ddng kinh doanh hién ed cùa minhde thành làp càc cdng ty con boat ddng ddc làp de han che dugc phàn tràch nhiém cùacdng ty me khi ed rùi ro xày ra ddi vdi mot màng kinh doanh nào dd. Cdng ty me chi edtràch nhiém trong phàn vdn gdp cùa minh vào càc cdng ty con.1.2. CO CHE QUÀN TRI TÀP DOÀN THEO MÓ HÌNH CÒNG TY ME - CÓNGTYCON1.2.1 Càc quan he chù yéu trong nói ho Tap doànCdng ty me va càc cdng ty con là phàp nhàn ddc làp bình dàng vdi nhau trudc phàp luat,tuy nhién cdng ty me vdi vai trò là nguài dàu tu thành làp hoac chù so hùu vdn tai cdngty con, càc cdng ty con ed thè dàu tu trd lai còng ty me hoac dàu tu vào càc còng ty conkhàc nén ngoài càc quan he vi kinh doanh thòng thudng còng ty me va càc còng ty coned nhièu moi quan he noi bò khàc. Cd thè khai quàt nhùng mdi quan he chinh nhu sau:AJ Quan he ve tài chinhQuan he giùa cdng ty me va cdng ty con truóc bét là quan he ve tài chinh. Ddi vói Tàpdoàn co cdng ty me là Doanh nghiép Nhà nude thi cdng ty me pbài chuàn bj Bào cào Tàichinh hgp nhàt, Bào cào cùa càc cdng ty con ma cdng ty me nàm co phàn chi phdi detrình lén ca quan chù quàn. Ddi vdi Tap doàn ma cdng ty me là cdng ty ed phàn, luatphàp va Dai boi ddng ed ddng yéu càu còng ty me phài chuàn bi Bào cào Tài chinh hgp
 18. 18. nhàt va Bào cào Tài chinh cùa càc còng ty con trình Hòi dòng Quàn tri va Dai hòi ddnged ddng. Vdi chùc nàng dai dien chù sd hùu vdn, cdng ty me chiù tràch nhiém dat muctiéu, chi dao, ddn ddc, kiém tra va giàm sàt hiéu qua kinh té cùa càc cdng ty con.Cd ba càch chù yéu de td chùc quàn ly tài chinh cùa cdng ty me dói vdi cdng ty con, ddlà quàn ly thdng tin tài chinh tap trung; quàn ly tài chinh phàn càp; va quàn ly tài chinhhdn hgp. Càc phuang thùc quàn ly tài chinh này gàn vdi tùng loai md hình td chùc cùaTap doàn kinh tè.- Theo phuang thùc quàn ly thdng tin tài chinh tàp trung, yèu càu tàt cà càc thành viéntrong Tàp doàn su dung cùng mot phàn mèm ké toàn, mot phuang thùc bach toàn, cdngty me thiét làp càc chinh sàch, chi tiéu dành già hiéu qua tài chinh, ké boach ngàn sàchcho tùng cdng ty thành vién.- Theo phuang thùc quàn ly tài chinh phàn càp, càc thành vién trong Tàp doàn chù ddngtrong boat ddng tài chinh cùa minh, chi bào cào cdng ty me vào giùa va cudi nhiém ky.- Phuang thùc dugc thuc hién phd bién hién nay là phuang thùc két hgp giùa quàn ly tàichinh tàp trung va quàn ly tài chinh phàn càp. Cdng ty me quàn ly tàp trung thdng tin tàichinh qua he thdng phàn mèm tài chinh va tin hgc thdng nhàt. Quan he giùa cdng ty meva cdng ty con chi cdn dugc de càp dén ddi vói nhùng boat ddng tài chinh Idn vugt phàncàp nhu là phé duyét tdng ngàn sàch, dàu tu, quyèn tài san, phàn phdi lgi nhuan, bào càotài chinh hgp nhàt. Cdng ty con hoàn toàn chù ddng trong càc boat ddng tài chinh bangngày va nhùng boat ddng tài chinh dugc phàn càp.Quan he vi phé duyét tdng ngàn sàch lién quan dén viéc cdng ty me hoac dai dien cdngty me tai cdng ty con phé duyét càc chi tiéu vi tdng doanh thu, chi phi, lgi nhuan trongnàm kl boach, day cùng là chi tiéu de dành già boat ddng cùa Ban Lành dao cdng ty con. 10
 19. 19. Quan he vi dàu tw lién quan dèn viéc phàn càp giùa cdng ty me va cdng ty con ve nhihig vàn dh nhu ngudn vón, thiét làp càc chi tiéu dành già hiéu qua, giàm sàt va dành già két qua boat ddng, td chùc thuc hién dàu tu. Quan he ve quyén tài san giùa cdng ty me va cdng ty con dugc quyét dinh bdi mùc do gdp vón sd hùu cdng ty con. Theo Luat Doanh nghiép cùa Viét Nam ed hiéu lue ngày 01/07/2006, cdng ty me ed quyén ve tài san ddi vdi cdng ty con nhu sau: - Doi vdi cdng ty con do cdng ty me dàu tu 100%) vón thành làp hay con goi là cdng ty tràch nhiém bini han mot thành vién thì cdng ty me se nàm giù toàn bd quyèn ve tài san. Hdi ddng thành vién hoac Chù tich Cdng ty con do cdng ty me bd nhiém chju tràch nhiém quàn ly kinh doanh theo quyét sàch cùa Hdi ddng Quàn tri còng ty me. - Dòi vdi cdng ty con do cdng ty me nàm ed phàn chi phdi, quyèn ve tài san cùa cdng ty me dugc thuc hién thdng qua sd ed phàn nàm giù tai cdng ty con va cu nguài tham giàHdi ddng Quàn tri cdng ty con va thudng giù chùc Chù tich Hdi dong Quàn tri cdng tycon.- Ddi vdi càc cdng ty càp 2 hoac càc cdng ty lién két, quyén tài san cùa còng ty me dugcthuc hién thòng qua ty le co phàn cùa còng ty me hoac càc thda thuàn khàc.Quan he ve phàn phdi ieri nhuàn: Ve nguyén tàc viéc quyét dinh phàn chia lgi nhuancùa cdng ty con ma Tàp doàn nàm ed phàn chi phdi do Hdi ddng Quàn tri cdng ty mequyét dinh, song da sd càc Tàp doàn hién nay thuc hién viéc phàn phdi này dira vào chiénlugc tdng thè cùa Tap doàn trén co sd uu tién dàu tu cho càc boat ddng ed khà nàng sinhIdi cao va dira vào nguyén tàc cdng khai va cùng ed Igi.Quan he vi ca che khuyén liltich hogt ddng. De càc cdng ty con boat ddng hiéu quangoài viéc de ra càc chi tiéu kinh doanh, cdng ty me cùng thdng qua dai dien cùa minh dexày dung càc che tài khuyén khich, hoac xù phat Ban Giàm ddc diéu hành khi khdng 11
 20. 20. thuc hién tot càc chi tiéu dh ra hoàc khi vi pham càc quy dinh noi bd, hoac khdng hòanthành càc chi tiéu dugc giao.A,2 Quan he ve td chùc va nhàn sirCdng ty me quyét dinh nhùng vàn de Idn trong td chùc cùa còng ty con nhu viéc ma chinhành, vàn phòng dai dien, hoac càc boat ddng phàt trién theo chiéu ngang. Cdng ty contu chù trong viéc thiét ké bd mày td chùc riéng cùa minh cho phù hgp vdi boat ddng,ngoài ra cdng ty me vdi quyén chù sd hùu vdn ed thè dat ra càc tiéu chuàn cho bd màyquàn ly cùa càc cdng ty con nhu trình do quàn ly, kinh nghiém tói thiéu... Cdng ty me cunguài giù chùc Chù tich hoac tham già Hdi ddng Quàn tri cùa càc cdng ty con. moi quanhe diéu hành cùa cdng ty me vdi cdng ty con dugc thòng qua nguài dai dién. Trong nhièuTap doàn, càc chinh sàch ve tuyèn dung, luong thudng va he thdng dành già hiéu quadugc thuc hién thdng nhàt trong toàn Tàp doàn, tao ra mot vàn hda chung cho Tàp doàndoanh nghiép.A.3 Quan he quàn tri va chién htmChién lugc cùa càc cdng ty thành vién phài xày dung trén co sd djnh hudng chién lugcphàt trién chung cùa cdng ty me, cdng ty me theo dòi va diéu chinh chién lugc phàt triéncùa minh hoac chién lugc phàt trién cùa cdng ty con khi thày càn thiét. He thdng thdngtin ve quàn tri va chién lugc cùng càn dugc chia sé giùa càc thành vién trong Tàp doàn.Vàn hda cdng ty ddng mot vai trd quan trgng trong viéc quàn tri va thuc hién chién lugcchung cùa tàp doàn. Càc che do, quy dinh, tiéu chuàn, phuang thùc làm viéc, tàc phonglành dao càc càp dugc thuc hién thdng nhàt trong tap doàn sé tao ra mot vàn hda manh,càc he thóng nói quy thóng nhàt thuc hién giùa càc thành vién trong Tap doàn là càn thiétva càc thành vién phài tuàn theo su giàm sàt cùa còng ty me. 12
 21. 21. Thóng nhàt thuang hiéu tao ra sue manh cùa Tàp doàn. Càc Tàp doàn thudng xày dung mot chién lugc phàt trién thuang hieu trong dd quy djnh dùng mot thuang hiéu duy nhàt hay mot vài thuang hiéu. Trén ca sd chién lugc thuang hiéu, cdng ty me ban hành càc quy dinh, sàch hudng dàn thuang hiéu, bao gdm càc hudng dan vi màu sàc kich thudc. trang tri vàn phdng, thu tin... thuc hién thóng nhàt trong Tap doàn. Viéc su dung thóng nhàt he thdng thuang hiéu se tao nén sue manh thuang hiéu cùa Tàp doàn. Theo kinh nghiém qudc tè, thdng thudng càc tap doàn tài chinh dùng mot thuang hiéu duy nhàt cho cà tàp doàn nhu Ping An, Fubon, nhung cùng ed Tap doàn su dung nhièu han mot thuang hiéu nhu AIG su dung thuang hiéu con AIA, hoac Citigroup su dung càc thuang hiéu nhu Citibank, Citifinance... - nhùng thuang hiéu con dang này mang nàng dàu àn thuang hiéu Tap doàn, tao ra su da dang nhung lai bò sung làn nhau giùa càc thuang hieu.Cdng tàc truyèn thdng tiép thi thudng cùng dugc phàn càp trong Tàp doàn, cdng ty methudng chiù tràch nhiém cho nhùng cdng viéc quàng cào, tiép thi mang tinh chién lugc,càc cdng ty con thuc hién càc cdng viéc mang tinh chién thuàt lién quan truc tiép tdi sanphàm va djch vu cdng ty dd cung càp ra thi trudng, vùa tiét kiém chi phi vùa ed tàc dungtich cuc tdi viéc già tàng già tri thuang hiéu cùa Tàp doàn.A,4 Quan he ve ky thuàt va cdng nghéQuan he ve ky thuàt va cdng nghé là càc quan he lién quan tdi bi quyét cdng nghé cùaTap doàn, quan he vi dàu tu cho nghién cùu phàt trién, quan he ve su dung chung hatàng cdng nghé thdng tin va chia sé càc ky thuàt khàc trong boat ddng kinh doanh.Trong Tap doàn kinh ti, càc boat ddng dàu tu cho nghién cùu phàt trién Idn thudng dugcthuc hién tai cdng ty me. Khi dà thành cdng, càc bi quylt cdng nghé se dugc chuyén giaocho càc cdng ty con lién quan, dudi bình thùc gdp vdn dàu tu hoac chuyén giao bàn 13
 22. 22. quyèn. Càc cdng ty con trong Tàp doàn cùng ed thè tó chùc càc boat ddng nghién cùuphàt trién theo diéu kien thuc ti boat ddng cùa cdng ty minh, hoac càc thành vién trongTàp doàn cùng gdp vón cho boat ddng nghién cùu phàt triln va chia sé càc quyèn lgi cùakét qua nghién cùu.Ha tàng cdng nghé thdng tin ddng mot vai trd hit sue quan trgng, là huyét mach luuthdng trong giao djch thdng tin noi bd Tàp doàn va là ca sd quan trgng cho viéc quàn lyTap doàn. O mot sd Tap doàn, cdng ty me dàu tu ha tàng cdng nghé thdng tin sau dd chocàc thành vién thué, càc Tàp doàn khàc lai td chùc theo hudng càc thành vién cùng ddnggdp kinh phi dàu tu ha tàng cdng nghé thdng tin cùa cà Tap doàn.A, 5 Quan he giao djch kinh doanh noi bdTrong noi bd Tap doàn ed nhùng giao dich kinh doanh nhu giao dich mua - bàn djch vu,cho thué, chuyén giao cdng nghé... Do cdng ty me va càc cdng ty con déu là phàp nhànddc làp nén càc giao dich trén dugc thuc hién thdng qua hgp ddng kinh té nhu càc giaodich ben ngoài. Tuy nhién trong bau bét càc truàng hgp, càc doanh nghiép trong Tàpdoàn dành cho nhau càc uu tién mua - bàn, dat bang noi bd cùng nhu càc diéu khoànthanh toàn uu dai, ma càc diéu khoàn này thudng it tdn tai trong càc giao dich thuangmai thdng thudng. Tuy nhién càc Tàp doàn thudng yèu càu càc thành vién trong noi bdphài cdng khai bòa càc giao djch này trong nói bd Tàp doàn, dàm bào su minh bach, ròràng.1.2,2 Tó chù-c quàn ly Tap doàn kinh té theo mó hình cóng ty me - cóng ty conMd hình td chùc Tap doàn kinh té d nhùng nude khàc nhau cùng khàc nhau, tham chitrong cùng mot quóc già hay mot ngành md hình td chùc Tàp doàn cùng khàc nhau, phuthudc vào quy md, tinh chat, vàn hda quàn tri kinh doanh cùa tùng doanh nghiép cu thè. 14
 23. 23. nhung nhìn chung càc Tàp doàn kinh ti thudng dugc tó chùc theo càc md hình ca bànsau:A.l Td chùc quàn ly Tàp doàn kinh té theo càu trùc nhàt nguyénDac diém cùa md hinh này là trung tàm quyèn lue tap trung tai co quan quàn ly Tapdoàn, gdm ed Ban Giàm ddc diéu hành (Executive Board) va mot sd phdng ban chùcnàng nhu: Ban Td chùc càn bd; Ban Chién lugc kinh doanh; Ban Tài chinh... Bd màyquàn ly cùa cdng ty me kiém ludn chùc nàng là co quan quàn ly Tàp doàn va con dugcgoi là Vàn phdng cùa Tap doàn.Tinh chat tàp trung thè hién d chò toàn bò boat dòng cùa Vàn phòng va boat dòng kinhdoanh cùa Tàp doàn dat dudi su chi dao truc tiép cùa Tdng Giàm ddc (CEO). Vàn phdngthuc hién quàn ly tap trung ddi vdi càc don vi kinh doanh càp dudi, là trung tàm dàu tuva trung tàm lgi nhuan. Càc phdng ban chùc nàng dugc phàn cdng tràch nhiém cu thè, ròràng de hd trg cho Ban Lành dao quàn ly Tàp doàn. Cdng ty con chi là trung tàm chi phiva dich vu khàch bang.Pham vi àp dung càu trùc td chùc này chù yéu phù hgp vdi càc Tàp doàn ed quy md nhd,boat ddng kinh doanh tuang ddi ddng nhàt, càc cdng ty con là do cdng ty me dàu tu va sdhùu 100% vón. càu trùc này ed càc uu diém va han che sau.ìfu diém:Dàm bào su quàn ly dilu hành tàp trung, thóng nhàt va kip thài cùa lành dao Tàp doàndèi vdi viéc xày dung, thuc thi, dièu chinh kl boach kinh doanh va boat ddng bang ngàycùa Tàp doàn.Dàm bào dilu hành thóng nhàt va tap trung càc bang muc dàu tu quan trong va càc boatddng kinh doanh chù yèu cùa Tap doàn. 15
 24. 24. Tao ra su thdng nhàt cao, chù ddng trong viéc phàn phói va phàn phói lai ngudn luetrong noi bd Tap doànHan che : Nguy co tàp trung qua nhilu vào boat ddng kinh doanh bang ngày, nhùng cdng viéc suvu dàn dèn xem nhe vai trd còng tàc boach djnh chién lugc va xày dung ké hoach kmhdoanh dai han.Viéc phàn bò càc nguón lue va phàn phói lgi nhuàn giùa càc còng ty thành vién hoàntoàn do Vàn phòng Tap doàn quyét dinh bang menh lénh hành chinh dan dén làm hanche tinh nàng ddng, sàng tao va ddng lue phàn dàu cùa càc dan vi thành vién trong Tàpdoàn.Do tinh tàp trung cao, de boat ddng ed hiéu qua, md hình này ddi hdi phài tàng cudngcdng tàc ké boach va dàm bào viéc cung càp thdng tin mot càch day dù néu khdng se ratkhd kiém soàt boat dòng san xuàt kinh doanh cùa càc don vj trong Tàp doàn. Hién nay,càc Tap doàn trén thè gidi bau nhu khòng tò chùc thuàn tùy theo mò hình này.A.2 Td chùc quàn ly Tap doàn kinh té theo càu trùc holdingsDac diém cùa càu trùc này là khòng ed su kiém soàt tàp trung. Co càu td chùc bao gdmmot Vàn phdng Tap doàn va càc cdng ty thành vién. Vàn phdng chiù tràch nhiém diéuphói chung boat dòng cùa Tap doàn, khòng thuc hién viéc kiém soàt truc tiép boat dòngkinh doanh cùa càc don vi thành vién. Moi doanh nghiép thành vién déu co tu càch phàpnhàn day dù, co quyèn tu chù khà cao ve tài chinh, kinh doanh.Vè ca bàn giao djch noi bò trong Tàp doàn giùa còng ty me va còng ty con, cùng nhugiao dich cùa càc còng ty con vdi nhau trong cùng mot Tap doàn gióng nhu nhùng giaodich ben ngoài, thdng qua hgp ddng kinh té. 16
 25. 25. Còng ty me khòng sd hùu toàn bò ma chi sd hùu mot ty le ed phàn Idn trong càc cdng tycon, hoac ed quan he dàu tu chi phdi boat ddng cùa càc cdng ty con. Cdng ty me de rachién lugc va dinh hudng phàt trién tdng thè cùa toàn Tap doàn, ddng thài phàn bóngudn lue thòng qua càc boat dòng tài chinh nhu phàt hành, mua - bàn chùng khoàn, cacàu lai tài san,... cùa càc còng ty con.Càc cdng ty con là phàp nhàn boat dòng dgc làp, ed quyén tu chù trong boat ddng cùaminh. Trong nhiéu truàng hgp càc cdng ty con cung càp càc dich vu khdng lién quan dénnhau. Hình thùc càc cdng ty con cùng khà phong phù da dang thudng bao gdm:- Cdng ty ed phàn do cdng ty me nàm ed phàn chi phdi- Cdng ty tràch nhiém hixu han ed tu hai thành vién tra lén, trong dò cdng ty me nàm giùed phàn chi phdi- Cdng ty lién doanh vdi nude ngoài do cdng ty me nàm co phàn chi phdi- Cdng ty tràch nhiém hùu han mot thành vién do cdng ty me làm chù sd biniCàu trùc này ed càc uu diém va han che sau:ifu diém:- Cd su tàch biét giùa viéc quyét dinh chién lugc va quyét djnh dièu hành kinh doanh cùacàc nhà quàn ly càp cao.- Thay dèi co bàn trong hành vi quàn ly cùa càc nhà quàn ly trong cdng ty me, hg ed thètrd thành Chù tich cùa mot cdng ty con ddc làp. Ddi vdi Tap doàn lón, càu trùc này cokhà nàng thành cdng han trong viéc tàch rdi quyén sa hùu vói quàn ly.- Td chùc md hình tàp doàn theo hudng này cùng thuàn lgi trong viéc tham già vào Imhvuc kinh doanh mdi. Càc cdng ty con chù ddng trong boat ddng kinh doanh, phàt huydugc tinh sàng tao va ddng lue boat ddng.- Cdng ty me chi chiù tràch nhiém hùu han trong pham vi sd vdn dàu tu vào cdng ty con.Tuy nhién trén thuc ti cdng ty me thudng bào lành ng va càc boat ddng thuang mai noi 17
 26. 26. • ^ tao ra lién két chat che nén cdng ty me vàn phài nhàn phàn rùi ro này tu càc cdngty con.Han che:- Càc còng ty qua dòc lap va tàch biet vdi nhau de dàn tói mdi cdng ty chay theo mot lgiich riéng cùa minh, gay ành buong tdi muc tiéu chung cùa Tap doàn.- Bd mày quàn ly va dàu tu tai càc cdng ty trong Tàp doàn ed nhiéu nguy co trùng làpdàn tdi tdn kém khdng hiéu qua cho Tàp doàn, chàng han nhu moi cdng ty con xày dungmot thuang hiéu riéng, mot ca sa ha tàng thdng tin riéng, mot ca sd dù liéu khàch bangriéng, tru sd riéng.- Su tàch bièt ve boat ddng va kinh tè de dàn tói vàn bòa doanh nghiép khàc nbau. tiéuchuàn dich vu khdng thdng nhàt, khdng khai thàc dugc sue manh tdng hgp cùa Tàp doàn.- Còng tàc luàn chuyén vdn tbàp, ành hudng tdi viéc luu chuyén dòng tién tu noi ed lginhuan tbàp vào nhùng boat ddng dich vu ed tdc do tàng trudng nbanh va ty suàt lginhuan cao.- Viéc kilm soàt vdi vai trd chù sa hùu vdn cùa cdng ty me trong càc cdng ty con khddàm bào càc yéu càu cùa Dai boi ddng co dòng.A,3 Td chùc quàn ly Tàp doàn kinh té theo càu trùc hdn IwpMò hình này kit hgp giùa mò hình theo càu trùc nhàt nguyén vdi md hình càu trùcholdings, là càu trùc tó chùc Tap doàn phd bién hién nay, vùa tàp trung, vùa phàn quyèn.Md hình tó chùc Tàp doàn theo càu trùc hon hgp phàt huy dugc uu diém va khàc phucdugc nhugc diém cùa hai md hình trén. Md hình này ed càc dac trung chù yéu nhu sau:Bd mày quàn ly Tàp doàn hay cdn ggi là Vàn phdng cùa Tap doàn dugc dat tai cdng tyme, bao gdm Ban Tdng Giàm dóc (Executive board) va càc Ban chùc nàng giùp viéc.Thdng thudng bd mày này cùng là bd mày quàn ly dièu hành cdng ty me. Cdng viéc dièuhành va quàn ly Tap doàn va càc cdng ty con dugc dira trén càc quy che noi bd vè Quàn 18
 27. 27. tri Tàp doàn, vùa tàp trung d co quan quàn ly Tàp doàn, vùa phàn quyèn cho càc cdng ty con. Tinh chat tàp trung thè hién d co che kiém soàt tàp trung cùa Vàn phdng Tàp doàn vdi càc ITnh vuc chù yèu sau: - Quyét dinh nhùng vàn de mang tinh chién lugc cùa toàn Tap doàn nhu: Dàu tu mdi, rùt khdi thi truàng, dinh hudng chién lugc phàt trién kinh doanh, chién lugc thuang hiéu, cdng nghé thdng tin, ké boach dai han, kl boach bang nàm. - Quyét djnh càc chinh sàch chung va dièu hành càc giao dich noi bd giùa cdng ty me va cdng ty con cùng nhu càc giao dich giùa càc Cdng ty con trong Tap doàn. - Quyét dinh càc vàn de lién quan dén td chùc va càn bd càp cao cùa Tàp doàn va càccdng ty thành vién.Viéc phàn bd ngudn lue va diéu hành càc giao dich noi bd cùa Vàn phdng Tap doànkhdng chi dua trén nhùng boat ddng tài chinh cùa mdi cdng ty con ma quan trgng han,no gàn két nhùng boat ddng này vdi viéc thuc hién chién lugc kinh doanh va tdi uu hdaboat ddng cùa Tàp doàn. Dòng thài càc còng ty thành vién cùng dugc tò chùc boat dòngtheo càu trùc bòn hgp này.Tinh chat phàn quyén the hién a chd càc cdng ty con hoac chi nhành ed quyén khà rdngrài khi thuc hién càc quyét djnh dàu tu dugc phàn càp, ed quyén tu chù trong boat ddngkinh doanh hàng ngày va tu chù vè tài chinh. Cd thè coi day là trung tàm lgi nhuàn vatrung tàm chi phi, doanh thu.Md hình Tap doàn theo càu trùc hon hgp két hgp dugc hai nguyén tàc tàp trung va phànquyln, phù hgp vdi su da dang sd hiiu cùa càc cdng ty thành vién. Lành dao Tàp doàntap trung giài quylt nhùng vàn de chién lugc quan trgng, dàm bào tdi uu hda cho boatddng cùa Tap doàn, càc quyét dinh dièu hành kinh doanh se phàn cho càp dudi. 19
 28. 28. Hién nay, md hình td chùc Tàp doàn theo càu trùc hon hgp theo hudng cdng ty me quyltdinh nhùng vàn de chién lugc va dièu phói càc quan he trong noi bd Tàp doàn dà va dangdugc chàp nhàn tai nhiéu Tap doàn doanh nghiép Idn trén thè gidi nhu càc Tàp doàn Tàichinh lón cùa Chàu À là Ping An cùa Trung Quóc, Cathay va Fubon cùa Dai Loan vaGreatEastern cùa Singapore. 1.2.3 Phu*0Tig thùc Tap doàn quàn tri cóng ty conTheo nghién cuu trong chuang trình Xày dung Còng tàc quàn trj Tap doàn kinh té dathiéu qua cao" cùa tò chùc IMD cùa Thuy Sy (www.imd.ch), dugc tién hành trén co sdphòng vàn va gùi màu càu hói tói gàn 3.000 nhà quàn ly cao càp hàng dàu trong Tàpdoàn càc còng ty Idn, bao gdm Tdng Giàm ddc diéu hành Tàp doàn va càc cdng ty thànhvién, càc Chuyén già vè quàn tri, tu vàn va kiém toàn vién, cho thày viéc àp dung ca chequàn tri cùa Tàp doàn ddi vdi càc cdng ty con là rat da dang. Da so Tàp doàn tò chùctheo càu trùc bòn hgp, nhàm tao diéu kién cho Còng ty con boat dòng tu chù nhiéu hantrong khuòn khò cùa Tàp doàn. Viéc àp dung ca che quàn tri cùa Tàp doàn dòi vói còngcon càn phài càn cu vào càc nhàn tò ành hudng sau;- Dac diém cùa cdng ty con: Quy md boat dòng, loai hình sd hùu va kinh nghiém cùacdng ty này.- Dac diém mdi truàng boat ddng cùa cdng ty con: Hoat ddng trong hay ngoài nude, thitruàng canh tranh va su nàng ddng cùa ngành.- Dac dilm cùa Tap doàn: Hình thùc cùa cdng ty con là cdng ty ed phàn hay tràch nhiémhùu han mot thành vién thudc tap doàn, tàm quan trgng cùa cdng ty con trong boat ddngcùa Tàp doàn.Do dac dilm cùa Tap doàn theo md hình cdng ty me - cdng ty con là: Tap doàn kinh té làmot thuc tbi kinh té khòng co tu càch phàp nhàn, còng ty me va càc còng ty con co tu 20
 29. 29. càch phàp nhàn riéng, dòc làp vdi nhau ve màt phàp luat nén còng ty me khòng thè dùng bién phàp hành chinh de can thiép vào boat dòng cùa còng ty con. Di phàt huy sue manh cùa Tap doàn, còng ty me thay màt Tàp doàn quyét dinh nhùng vàn de chién lugc va diéu bòa boat dòng cùa càc thành vién trong Tap doàn vói vai trò là chù so hùu vón. Theo kinh nghiem quòc té, co càc phuang thùc chinh de còng ty me vdi vai trd là bd mày quàn ly Tap doàn quàn tri càc cdng ty con theo dùng muc tiéu chién lugc ma Dai hdi dong co ddng va Hdi ddng Quàn tri de ra, nhu sau: - Cdng ty me bd nhiém càn bd va phé duyét diéu lé boat ddng cùa càc cdng ty con, trong dò quy dinh rò tràch nhiém va quyén han cùa Ban Lành dao cóng ty con cùng nhu phamvi boat ddng, viéc thành làp va giài thè cùa cdng ty này. Vdi vai trd chù sd hùu vdn. cdngty me bd nhiém càc chùc vu Chù tich trong càc cdng ty con tràch nhiém hùu han motthành vién do cdng ty me sd hìhi 100% vdn hoac cu nguài tham già Hdi ddng Quàn trj vagiù chùc Chù tjcb Hdi ddng Quàn tri trong càc cdng ty ma cdng ty me nàm ed phàn chiphdi.- Cdng ty me ban hành càc quy djnh trong noi bd cùa cdng ty me ma càc thành vién chùchdt trong càc còng ty con cùng dòng thài là thành vién cùa còng ty me va Ban Lành daoTap doàn phài co nghia vu chàp hành, càc thành vién này chuyén tài càc djnh hudng vaquy dinh chung cùa cdng ty me thành càc dinh hudng va quy djnh trong noi bd cdng tycon. Nhìn chung càc quy dinh cùa cdng ty me ddi vdi viéc quàn ly càc còng ty con chimang tinh chién lugc va tinh pbòi hgp dàm bào Igi ich chung cho cà Tap doàn. Càchquàn tri này mang tinh thòng nhàt cao trong viéc thuc hién muc tiéu chung cùa Tap doànnhung cùng mang tinh àp dat y chi cùa còng ty me co thè dàn tdi khdng khuyén khichdugc cdng ty con.- Cdng ty me td chùc càc Hdi ddng chuyén tràch cùa Tap doàn ma thành phàn gdm cànbd chù chdt cùa cdng ty me, cdng ty con. Hdi ddng này hoat ddng càn cu vào tràch 21
 30. 30. F " nhiém va nghìa vu theo diéu le hoat ddng dugc Ban lành dao Tàp doàn phé duyét, sé bop de quyét dinh hoac tu vàn cho Ban dièu hành Tap doàn càc vàn de chung lién quan dén càc thành vién. Càch quàn ly này dàn chù han, phàt huy dugc sàng tao cùa càc thành vién trong Tap doàn, giài quylt dugc ngay càc màu thuàn noi bd Tap doàn va su hilu biét làn nhau giùa Ban Lành dao cdng ty me va cdng ty con, cùng nhu giùa càc cdng ty con vói nhau. 1.2.4 To chùc bó mày quàn ly Tap doàn theo mó hình cóng ty me - cóng ty con AJ Md hình td eh de bd mày quàn ly Tàp doàn kinh té vè ca bàn md hinh td chùc quàn ly Tap doàn cùng gidng nhu md hình td chùc quàn ly tai càc cdng ty. Md hình td chùc cdng ty va Tap doàn kinh té ó mdi nude khàc nhau dugc hình thành phù hgp vdi phàp luat va mùc do phàt trién kinh té xa boi nén ed nhùng dac diém khàc nhau. Cd càc dang md hình td chùc quàn ly chù yèu nhu sau: Mó hình mot hdi dong: Tàp doàn kinh té d My thudng dugc td chùc theo dang còng ty me co mot bòi dèng duy nhàt là Hòi dòng Quàn tri, do Dai bòi dòng co dòng bau ra. Hòi dòng Quàn tri nhàn danh còng ty de quyét dinh mgi vàn de lién quan dén Tap doàn. Hòi dòng Quàn tri lira chgn va dành già Tóng Giàm dóc. Hòi dòng Quàn tri bàt buoc phài bao gòm ed càc thành vién dgc làp ben ngoài cdng ty. Hdi ddng Quàn tri cùa AIG, Citigroup gom it nhàt hai phàn ba là thành vién ddc làp ben ngoài cdng ty. De thuc hién cdng viéc quàn ly giàm sàt va quàn ly cùa minh, Hdi ddng Quàn tri thành làp càc Ùy ban, sd lugng càc Ùy ban d càc Tap doàn khàc nhau cùng khàc nhau. Chàng han Hdi ddng Quàn tri cùa Citigroup thành lap ra càc ùy ban thudng truc nhu: Ùy ban dièu hành; Ùy ban quàn ly rùi ro va kilm toàn; Ùy ban tién luang; Ùy ban càn bd va Ùy ban dói ngoai. Trong khi dd tap doàn AIG lai ed thém Ùy ban tài chinh; Ùy ban phàp chi. 22
 31. 31. Bang 1.4 - M6 hình tó chtfc quàn ly mot hói dòng Dai hói co dóng Board of Directors Hói dòng Quàn tri Board Committees Càc Ùy ban cùa HDQT Executive Board Ban Tóng Giàm dóc Eunctional Dept Ban chirc nàng Subsidìary Companies Càc cóng ty con Ngudn: Bao ViétMd hình hai hdi ddng: Theo md hình td chùc quàn ly mot sd nude d Chàu Àu dac biét làDue, Ha Lan, luat phàp lai quy dinh bd mày quàn ly cdng ty ed phàn dugc quàn ly bdihai Hdi ddng, là Hdi ddng giàm sàt va Hdi ddng quàn ly. Dai boi ddng ed ddng bau ramot nùa sd ùy vién cùa Hdi ddng giàm sàt, nùa cdn lai do cdng nhàn bau. Md hình tdchùc quàn ly tap doàn ABN - AMRO holdings dugc td chùc theo md hình hai Hdi ddng,hoac Tàp doàn Tài chinh bào hiém Allianz gdm ed Hdi ddng giàm sàt là 20 nguài, trongdò Dai boi ddng ed ddng bau ra 10 nguài, sd cdn lai do càn bd nhàn vién bau. Hdi ddnggiàm sàt lira chgn ra Hdi ddng quàn ly it nhàt là hai nguài va hai nguài trong Hdi ddnggiàm sàt hoac mot ngudi trong Hdi ddng giàm sàt cùng vdi mot luat su do Hdi ddng chidinh theo luat dai dien cho cdng ty me.Theo md hình mot sd nude Chàu À, dac biét là Trung Qudc va Viét Nam, phàp luat quydjnh bò mày quàn ly còng ty co phàn gòm Hói dòng Quàn tri va Ban Kiém soàt do Daibòi ddng co ddng bau ra theo càc quy dinh cùa phàp luat de quàn ly va giàm sàt boat 23
 32. 32. dòng cùa còng ty. Hòi dòng Quàn tri vdi chùc nàng quàn ly cdng ty cdn Ban Kiém soàt giàm sàt boat dòng cùa cà Ban Giàm dòc Cdng ty va Hòi dòng Quàn tri. Hòi dong Quàn tri cùa Ping An (Trung Quòc) ed 17 thành vién trong dd ed 3 thành vién ddc lap, Hdi ddng giàm sàt gòm 9 thành vién. Bang 1.5 - Mò hình tò chù*c quàn ly cùa Tap doàn Ping An - Trung Quóc Dai hói co dóng Board of Supervisors Ban Kiém soàt Board of Directors Committee Hói dóng Quàn tri Executive Board Ban Tóng Giàm dóc Management Subsidiary Companies Eunctional Dept Committees Càc cóng ty con Ban chùc nàng * PAHfe PAP&C PATrust PAHealt PAAnnuity PAoverse Ngudn: Tàp doàn PingAn - Trung QudcCùng gióng nhu mò hình càc Tap doàn tài chinh cùa My va Chàu Àu, Hòi dòng Quàn tricùa Ping An ed càc ùy ban nhu: Ùy ban diéu hành; Ùy ban kiém toàn; Ùy ban luongthudng va Ùy ban nhàn su cùa Hdi ddng Quàn tri, càc Ùy ban này giùp Hdi ddng Quàntri quàn ly va diéu hành boat ddng cùa Tap doàn.Md hình td chùc quàn ly tai càc cdng ty con cùa Tap doàn dugc tó chùc tùy theo phàpluat cùa tùng nude va dac diém boat ddng cùa Cdng ty con, dd là cdng ty tràch nhiém 24
 33. 33. hùu han hay cdng ty lién doanh, ed phàn, ....de td chùc Hòi dòng Quàn tri theo hinh thùc trén hoac chi ed Chù tich cdng ty hoac Hdi ddng thành vién, Kiém soàt vién.A^2 Bd mày quàn ly Tàp doàn kinh té theo md hinh cdng ty me - cdng ty con Dac diém cùa Tap doàn kinh té theo md hình cdng ty me - cdng ty con là cdng ty me so hùu vdn va chi phdi boat ddng tai càc cdng ty con nén bd mày quàn ly Tàp doàn thudng là bd mày quàn ly cùa cdng ty me. Trong cdng ty ed phàn, bd mày quàn iy cdng ty là Hdi dòng Quàn tri do Dai bòi dòng co ddng bau ra, thay màt ed ddng quyét dinh nhùng vàn de quan trong cùa cdng ty me va cà Tap doàn, thuc hién nghi quyét cùa Dai bòi dòng co dòng. Co càu Hòi dòng Quàn tri va nhiém ky thành vién Hòi dong Quàn tri dugc quydinh bdi luat cùa tùng nude khàc nhau va dugc quyét dinh bài Dai bòi dòng co dòng. Hòidòng Quàn tri thudng co quyén va nhiém vu sau:Hói dóng Quàn tri còng ty me là ca quan quàn ly cao nhàt cùa Tap doàn, co toàn quyènnhàn danh Tàp doàn de quyét dinh, thuc hién càc quyén va nghla vu cùa còng ty mekhòng thuòc thàm quyén cùa dai bòi dòng co ddng.- Quyét dinh chién lugc, ké hoach phàt trién trung han va kè boach kinh doanh hàng nàmcùa cdng ty- Quyét djnh càc vàn de lién quan dén càc hinh thùc huy ddng vòn, phàt hành co phièu,trai phiéu cùa còng ty- Quyét dinh càc du àn dàu tu Idn- Bò nhiém, mien nhiém, càch chùc giàm dòc va ngudi quàn ly quan trgng khàc cùa còngty- Giàm sàt, chi dao giàm dòc va nguòi quàn ly trong viéc diéu hành kinh doanh hàngngày- Quyét dinh thành lap còng ty con, cdng ty chi nhành, vàn phdng dai dien, mua ed phàncùa doanh nghiép khàc 25
 34. 34. - Duyét chuang trình, noi dung tài liéu phuc vu Dai boi ddng ed ddng, triéu tàp dai boi ed ddng hoac lày y kién de Dai boi ddng ed ddng thdng qua quyét dinh - Càc quyèn va nghia vu khàc theo quy dinh cùa Phàp luat. Chù tich Hói dong Quàn tri do Dai boi dèng ed ddng hoac Hdi ddng Quàn tri bau ra co càc quyén va nhiém vu sau: - Lap chuang trình, kè hoach hành dóng cùa Hdi dèng Quàn tri - Chuàn bi hoac td chùc viéc chuàn bi chuang trinh, noi dung, tài liéu phuc vu cudc hop, triéu tap va chù toa cudc hgp Hdi ddng Quàn tri - Td chùc viéc thdng qua quyét dinh cùa Hdi dèng Quàn trj - Giàm sàt qua trình td chùc thuc hién càc quyét dinh cùa Hdi dèng Quàn tri - Chù tga hgp Dai boi ddng co ddng - Càc quyén va nghla vu khàc theo diéu le cùa cdng ty va phàp luat Bò mày quàn ly trong càc Còng ty con khòng ed Hdi ddng Quàn tri, nhu càc còng tytràch nhiém hùu han mot thành vién là Hòi dòng thành vién hoàc Chù tich còng ty, cùnged càc quyèn tuang tu nhu trén.De thuc thi nhiém vu cùa minh, Hdi ddng Quàn tri cdng ty me trong Tap doàn kinh tèthành lap càc ùy ban truc thuòc Hòi dòng Quàn tri, Citigroup, ACE thành làp càc ùy bannhu: Ùy ban quàn tri; Ùy ban kiém toàn, Ùy ban tbù lao va Ùy ban càn bò, va thu ky Hòidóng Quàn tri. AIG lai ed thém càc ùy ban khàc nhu Ùy ban phàp luat; Ùy ban tài chinh;Ùy ban quan he còng chùng va tràch nhiém xà bòi. Chù tich Hói dòng Quàn tri thudngkiém nhiém là chù tich càc Ùy ban cùa Hòi dòng Quàn tri. Hòi dòng Quàn trj cùa Tàpdoàn Ping An Trung Quòc co càc Ùy ban vdi chùc nàng nhiém vu nhu sau:- Ùy ban kiém toàn: Tràch nhiém trudc tién cùa ùy ban kiém toàn là xem xét va kiém traqua trinh bào cào tài chinh, xem xét bd nhiém kiém toàn vién, vàn de luang thudng cùakiém toàn vién va nbiing vàn de lién quan dén bài nhiém va thdi viéc cùa kiém toàn vién. 26
 35. 35. ùy ban kiém toàn xem xét hiéu qua cùa viéc kilm toàn noi bd Tàp doàn lién quan din viéc dành già càc quy dinh kiém soàt noi bd cùa qua trinh boat ddng kinh doanh trén nguyén tàc lién tue, ed tinh dén su rùi ro bàt thudng trong tuang lai dàm bào hiéu qua hoat dong kinh doanh thuc hién theo dùng muc tiéu chién lugc cùa Tap doàn. Nhùng ITnh virc xem xét bao gdm: tài chinh, boat ddng, tuàn thù quy dinh cùa Tap doàn va quàn tri nii ro. Ùy ban kiém toàn cùng dinh ky xem xét ké hoach boat ddng kiém toàn nói bò va trinh bào cào lién quan cùng nhu càc khuyén nghi lén Hòi dòng Quàn tri. Ùy ban kiém toàn gòm 02 thành vién trong Hdi dèng Quàn tri, hgp theo dinh ky. - Ùy ban luang thudng: Nhiém vu dàu tién là ed vàn cho Hdi ddng Quàn tri trong viéc tra lirong cho Tdng Giàm ddc va càc Giàm dóc dièu hành. Han nùa Ùy ban này con giùpHói dòng Quàn tri xày dung càc quy che tra luong cho càn bd lành dao càp cao, Ùy bannày gòm 6 ngudi, hgp khi nào thày càn thiét.- Ùy ban càn bd: Giùp Hdi ddng Quàn tri dành già. tu vàn va de xuàt càc ùng cu viéntham già vào Hdi ddng Quàn tri khi Hdi ddng Quàn trj khiém khuyét. Ùy ban này gòm 5nguòi, hop khi càn thilt.- Uy ban dièu hành: Hdi ddng Quàn tri thành lap Ùy ban quàn trj de diéu hành boat ddngcùa Tap doàn, Ùy ban này thudng gdm Tdng Giàm ddc (CEO), Giàm ddc tài chinh(CFO), Giàm ddc boat ddng (COO) va càc thành vién khàc, thdng thudng bao gdm càcChù tjcb hoac Tòng Giàm dóc càc còng ty thành vién. Tóng Giàm dòc chiù tràch nhiémtrudc Hòi dòng Quàn tri. Chù tjcb Hòi dong Quàn tri cùa Ping An kiém Tòng Giàm dòcdiéu hành CEO. 27
 36. 36. Bang 1.6 - Mó hình bó mày quàn ly cùa Tàp doàn Ping An - Trung Quòc Board of Directors Hói dóng Quàn tri Audit Committee Nomìnating Uy ban kiém toàn Committee Compensation Board Secretary committee/UB Thu" ky Executive Board/ Ban TGD Ngudn: Tap doàn PingAn - Trung Qudc Tóng Giàm dóc co quyén han va tràch nhiém nhu sau: - Quàn ly va dièu hành, td chùc thuc hién nghi quyét, chinh sàch, xày dung va phàt triln ké hoach cùa Hdi ddng Quàn tri va Ban Kiém soàt - Td chùc thuc bién ké hoach kinh doanh va dàu tu hàng nàm- Du thào md hình td chùc quàn ly cùa cdng ty- Dir thào he thdng quàn tri ca bàn- Xày dung noi quy va càc quy dinh noi bd cdng ty- Trình bào cào hàng nàm lén Hdi ddng Quàn tri- Trình Hdi ddng Quàn tri bd nhiém càc Phd Tdng Giàm ddc va chùc danh chù chdt- Càc quyén han khàc theo ùy quyén cùa Hdi ddng Quàn tri.AJ Bd mày giàm sàtTheo mò hinh mot bòi dòng, bò mày giàm sàt thudng là Ùy ban kiém toàn cùa Hdi ddngQuàn tri, thuc hién chùc nàng vai trd giàm sàt thdng qua viéc thué va dành già càc cdngty kiém toàn ddc lap thuc bién cdng viéc giàm sàt toàn bd boat dóng cùa Ban Giàm dòc 28
 37. 37. còng ty me va càc còng ty con trong Tàp doàn, cùng nhu giàm sàt viéc tò chùc boat dòng kiém toàn noi bò tai càc cdng ty con. Theo phàp luat cùa Trung Quóc va Viét Nam, Ban Kilm soàt do Dai hdi dèng ce ddng bau ra, ed tràch nhiém kiém soàt boat ddng cùa Hdi dèng Quàn tri. Tdng Giàm dóc cdng ty va thuc hién càc cdng viéc kiém tra khàc khi dugc Dai boi dèng co ddng yèu càu. Dòi vdi cdng ty tràch nhiém hùu han khòng ed Hdi dèng Quàn tri. chùc nàng giàm sàt dugc thuc hién bdi Kiém soàt vién do cdng ty me bó nhiém, giàm sàt càc boat dòng cùa Chù tich va Giàm dòc cdng ty con. Theo md hình quàn tri Tàp doàn tài chinh nude ngoài, càc Tàp doàn rat quan tàm tdi viéc càc cdng ty con phài ed bd mày kiém soàt noi bò riéng, nhu Phòng Kilm toàn noi bó vói muc tiéu ngàn ngùa rùi ro trong quàn ly tài chinh, dàm bào viéc thuc thi càc chinh sàch cùa Hòi dòng Quàn tri va Tòng Giàm ddc mot càch hieu qua.A,4 Bp mày diéu hành Trong nhùng Tàp doàn cdng ty me vùa kinh doanh vùa dàu tu chi phdi càc cdng ty con,bd mày diéu hành cùa cdng ty me ed thè khàc vói bd mày diéu hành Tàp doàn. Tàp doànACE cùa My ed bd mày diéu hành riéng cho ACE limited holdings va bd mày diéu hànhACE Group gdm càc CEO cùa càc Cdng ty thành vién trong Tàp doàn. Ddi vdi càc Tàpdoàn ma Cdng ty me chi boat ddng dàu tu tài chinh, bd mày dièu hành cdng ty methudng kiém ludn nhiém vu là bd mày diéu hành Tàp doàn.Bò mày diéu hành còng ty me do Hòi dòng Quàn tri bò nhiém con dugc ggi là Ban TòngGiàm dòc (Executive board) dùng dàu là Tòng Giàm dòc diéu hành (CEO). Ban TòngGiàm dòc bao gòm càc thành vién trong Ùy ban quàn tri (Executive commiUee) va lànhdao càp cao cùa càc cdng ty thành vién, mot vài trudng Ban chùc nàng quan trong. Denàng cao hieu qua quàn Iy va diéu hành cùng nhu phdi hgp dugc vai trd quàn Iy va diéu 29
 38. 38. hành giùa Tdng Giàm ddc dièu hành Tàp doàn va Chù tich Hdi dèng Quàn tri, trong càc Tap doàn theo md hình cdng ty me - cdng ty con, Chù tich Tàp doàn (Chairman of the Board) thudng kiém Tòng Giàm dóc dièu hành (CEO). Bo mày dièu hành thay mat Hòi dòng Quàn tri diéu hành càc boat dòng cùa còng ty me va Tap doàn kinh té. De trg giùp trong còng tàc dièu hành, Ban Tòng Giàm dóc thudng thành lap càc phdng ban chùc nàng nhu: Ban Chién lugc; Ban Tài chinh ké toàn; Ban TÓ chùc càn bd; Vàn phdng; Ban Dàu tu va quàn Iy rùi ro; Ban Quan he quóc té; Ban Còng nghé thòng tin....vùa thuc hién chùc nàng chuyén mòn cùa còng ty me, vùa giùp Ban Tòng Giàm dòc, Hòi dòng Quàn tri quàn Iy diéu hành boat dòng cùa càc cdng ty thànhvién trong Tap doàn.Tùy thudc vào phuang thùc cdng ty me diéu hành Tap doàn, bd mày dièu hành Tap doànco thè bao gdm càc Hdi ddng chuyén tràch nhu: Hdi ddng dàu tu; Hdi ddng ngàn sàch;Hòi dòng Quàn tri rói ro... Co càu tò chùc cùa Hòi dòng chuyén tràch thudng gdm TdngGiàm ddc hoac Phd Tdng Giàm ddc là Chù tich Hdi ddng va càc thành vién cao càpthuòc càc Ban chuyén mdn cùa còng ty me, Chù tich hoac nguài dai dién càp cao cùacòng ty me tai càc cdng ty con. Hdi ddng chuyén tràch boat ddng theo diéu lé va ùyquyèn cùa Ban dièu hành, quylt dinh nhùng vàn de chung cùa Tàp doàn. Bd mày diéuhành cùa Tap doàn Ping An (Trung Quóc) thành lap càc Hòi dèng chuyén tràch co chùcnàng va nhiém vu nhu sau:- Hòi dèng quàn ly dàu tu: xem xét boat dong dàu tu lién quan cùa Tàp doàn, giàm sàtcàc khoàn dàu tu rùi ro va chuàn bi càc chinh sàch noi bò lién quan dén dàu tu. Hòi ddngquàn Iy dàu tu ed tràch nhiém chuàn bi chinh sàch dàu tu va chiln lugc dàu tu cùa Tapdoàn; xày dung quy dinh quàn ly rùi ro trong dàu tu va xem xét càc vàn de lién quan dénchinh sàch già va san phàm mdi. Thdng thudng ùy ban này gdm IO thành vién do Giàmdóc phu tràch dàu tu (CIO) dùng dàu. 30
 39. 39. - Hdi dòng ngàn sàch: tién hành xem xét chién lugc, ké hoach va ngàn sàch boat dòng dugc chuàn bi bài càc còng ty thành vién, xày dung chién lugc phàt trién kinh doanh va ngàn sàch boat dòng hàng nàm cho Tap doàn va càc còng ty thành vién; dành già, theo doi viéc thuc hién chién lugc, kè hoach kinh doanh va ké hoach ngàn sàch cùa càc còng ty thành vién va cà Tàp doàn. Hién tai Hòi dèng này cùa Ping An gèm 11 thành vién do Giàm dòc tài chinh (CFO) dùng dàu. - Hói dòng quàn ly rùi ro: Co tràch nhiém xàc dinh va dành già nhùng ITnh vuc rùi ro Idn cùa toàn bd Tàp doàn va nhùng ITnh vuc boat ddng kinh doanh chinh. Hòi dèng này cùng quyét djnh dàm bào càc chinh sàch quàn trj rùi ro trong boat dóng khai thàc, dàu tu, tài chinh, bào hiém va ITnh vuc tài chinh chù chót. Hién tai Hòi dèng gèm 5 ngudi do Giàm dòc kinh doanh (COO) dùng dàu. Bang 1.7 - Mò hình bo mày dièu hành Tap doàn Ping An - Trung Quóc Executive Board/ Ban TGD Ùy ban Dàu tu Vàn phòng Ban Cóng nghé thóng tin Ban Tài chinh Ùy ban Ngàn sàch Ban Tó chùc càn bóÙy ban Quàn tri rùi ro Ban Chién luae Ban thi triròTig Kiém toàn nói bó Cóng ty con/ Subsidìaries Ngudn: Tap doàn PingAn - Trung Qudc Tom lai: Mò hinh Tàp doàn là xu hudng phàt trién cùa càc doanh nghiép trén thè gidi de phàt huy lgi thè doanh nghiép trong mdi trudng canh tranh. Tu thuc té càc md hình tàp doàn dang phàt trién trén thè gidi, ed thè thày md hinh cdng ty me - cdng ty con là md hình da dang va ed nhièu uu thè. 31
 40. 40. CHirONG II DÀC DIÉM HOAT DÓNG KINH DOANH CÙA TÓNG CÓNG TY BÀO HIÉM VIÈT NAM VA DINH HlTÓNG PHÀT TRIÉN CÙA TÀP DOÀN TÀI CHINH - BÀO HIÉM BÀO VIÉT 2.1 DAC DIÉM HOAT DÓNG KINH DOANH CÙA TÓNG CÒNG TY BÀO HIÉM VIÉT NAM 2.1.1 Dac diém hoat dóng kinh doanh Tòng Cdng ty Bào hiém Viét Nam (tén giao dich là Bào Viét), tién thàn là Cdng ty Bào hiém Viét Nam, dugc thành lap theo Quyét dinh so 179/CP ngày 17/12/1964 cùa Thù tudng Chinh phù. Ngày 17/12/1989, Cdng ty Bào hiém Viét Nam dugc dói tén thành Tóng Cdng ty Bào hiém Viét Nam theo Quyét dinh so 27/TC/QD/TCCB cùa Bd Tài chinh. Trai qua han 40 nàm, vugt qua nhùng khd khan thù thàch, Bào Viét dà khdng ngùng phàn dàu, vuan lén va trudng thành vè moi màt. Noi dung boat ddng ban dàu chi là nghiép vu bào hiém hàng hda xuàt nhap kbàu, tàu bién thudc nhdm loai hình bào hiémphi nhàn thg, dén nay, qua 40 nàm phàt trién va truàng thành, Bào Viét dà tién hành kinhdoanh da ngành nghé, bao gdm: kinh doanh bào hiém phi nhàn tho, kinh doanh bào hiémnhàn thg va dàu tu tài chinh. Qua trình md rdng boat ddng kinh doanh tu kinh doanh donnhàt (bào hilm phi nhàn tho) dén kinh doanh da ngành nghé là qua trình phàt trién tunhién. Bào Viét hién dùng hàng dàu vè doanh thu phi bào hiém va thi phàn trén thitrudng bào hiém Viét Nam.Nàm 1995 là bude ngoat quan trgng cùa thj truàng bào hiém Viét Nam, thj truàng dugcmd cùa va da dang hoà, tu cho chi ed 1 doanh nghiép nhà nude chuyén sang ed nhièudoanh nghiép thudc nhilu thành phàn kinh ti. Trong 10 nàm gàn day (1995 - 2005), tòngdoanh thu cùa Bào Viét tàng gàn 7 làn tu 982 ty dèng nàm 1995 lén 6.250 ty dèng nàm 32
 41. 41. 2005, tàng trudng bình quàn 20%/nàm. Nàm 2005, tòng doanh thu cùa Bào Viét tàng trudng 6% so vdi nàm 2004. Khdng chi tàng trudng vè doanh thu, Bào Viét ludn chù trong dàm bào hiéu qua kinh doanh, lgi nhuan nàm sau ludn cao hon nàm truóc. Nàm 1995 lgi nhuan truóc thuI cùa Tòng Còng ty dat 70 ty dèng, nàm 2005 dat 399 ty dèng, tàng han 5,7 làn. Lgi nhuan sau thué nàm 2005 cùng tàng 72,69% so vói nàm 2004. Bào Viét hoàn thành day dù nghia vu ngp Ngàn sàch nhà nuóc hàng nàm. Nàm 2005, Bào Viét nòp Ngàn sàch 243 ty dèng, tàng 21,27% so vói nàm 2004. Bang 2.1 - Tình hình tài chinh va kit qua HDKD giai doan 2001 - 2006 Dan vi:Ty dòng Chi tiéu 2001 2002 2003 2004 2005 2006Tài san - nguón vónTòng tài san 4.807 6.726 9.003 11.600 13.573 15.195Vòn chù so hìru 910 984 1.425 1.535 1.678 1.895Ket qua kinh doanhTòng doanh thu 3.043 3.870 4.934 5.970 6.341 6.802Tòng chi phi 2.924 3.719 4.744 5.738 5.947 6.371Lai nhuàn 119 151 190 231 394 431Tòng so phài nòp ngàn sàch 104 128 187 200 226 255Tòng vòn dàu tu trd lai nén kinh tè 4.050 5.960 8.114 10.278 11.717 13.349 Ngudn: Bào cào két qua kinh doanh cùa Bào Viét càc nàm 2001 - 2006 Trong ITnh vyc bào hiém phi nhàn tho: Bào Viét là doanh nghiép ed thàm nién làu dai nhàt va hién dùng dàu thi truàng bào hiém phi nhàn thg Viét Nam vói doanh thu phi bào hiém nàm 2005 là 2.094 ty dòng, chiém 38,63%) thi phàn. Bào Viét là doanh nghiép co so lugng san phàm bào hiém phi nhàn thg nhièu nhàt trén thj truàng: tinh dén nàm 2005, Bào Viét dà trién khai ra thj trudng 80 san phàm bào hilm phi nhàn thg thudc bau bét càc ITnh vuc nhu bào hiém tài san, bào hilm con ngudi, bào hiém hàng bài, bào hiém tràch nhiém... Ngoài ra, Bào Viét cdn tiln hành mot so nghiép vu bào hilm nhàm thuc hién nhiém vu chinh trj cùa Dàng va 33
 42. 42. Nhà nude giao phd nhu bào hiém cày lùa, bào hiém cày cdng nghiép, bào hiém vàt nudi,bào hilm hgc sinh... Bào Viét dà thuc su trd thành là chàn kinh té cho càc doanh nghiépva cà nhàn trong viéc bù dàp thiét hai, dn djnh san xuàt, hd trg kinh tè khi khdng maygap nhùng rùi ro bàt ngd. Mdi nàm, Bào Viét dà chi hàng nghìn ty ddng de giài quyétquyèn lgi bào hiém cho càc td chùc va cà nhàn tham già bào hiém khi khdng may bithién tai va tai nan bàt ngd giùp càc doanh nghiép va cà nhàn bi rùi ro nbanh chdng khdiphuc san xuàt, dai sdng. 34
 43. 43. Bang 2.2 - Tòng quan Phi bào hiém Phi nhàn tho nàm 2006 Don vj: Ty dèng 2,500 2.246 2,000 • BaoViet 1 DBaoMinh 1,500 - DPVI 1,368 • apjico 1.163 • PTI DUIC 1,000- • BaoLong DVienDong 670 • VIA OAAA 500- 281 0- i^^ J ^ »* cf o^^ rP • ^"^ r- .<^ <r 130 -1 J^ .0^^ 113 109 ^é>^ Ax^ ^ 94 ^ 54 -pJ^^SB. k^ :j> .o^ ,<P <ò ^< Ngudn: Bao ViétTrong ITnh vyc bào hiém nhàn tho: Ngày 22/6/1996, Bào Viét thành làp Cdng ty Bào hiém nhàn thg - mot bude dot phà trén thi truàng bào hiém Viét Nam. Tbàng 8 nàm 1996, Bào Viét phàt hành hgp ddng bào hiém nhàn thg dàu tién. Day cùng là nhùng hgp ddng md dàu cho ITnh vuc kinh doanh bào hiém nhàn thg d Viét Nam. Qua gàn IO nàm boat ddng dén nàm 2005, sd hgp ddngbào hiém ed hiéu lue tai Bào Viét là 1.700.000 hgp ddng va doanh thu phi bào hiém nhàn tho là 3.063 ty ddng, chiém 37,7% thj phàn. Bào Viét hién là mot trong sd nhùng doanhnghiép dùng dàu thi trudng Bào hilm nhàn thg Viét Nam ve doanh thu phi bào hiém. Vdi viéc md ra ITnh vuc kinh doanh bào hiém nhàn tho, Bào Viét dà tao ra mot kénh huy 35
 44. 44. dòng vòn mdi de dàu tu tra lai nén kinh té va tao cdng àn viéc làm cho ngudi lao dòng. So lao dòng làm viéc trong ITnh vuc bào hiém nhàn thg cùa Bào Viét hién nay là trén 32.000 ngudi, trong dd so càn bò nhàn vién hon 2.000 va gàn 30.000 dai ly bào hiém nhàn thg. Hién nay Bào Viét là doanh nghiép 100% vón trong nude duy nhàt tham già kinh doanh bào hiém nhàn thg trén thi trudng bào hiém Viét Nam. Bào Viét dà canh tranh bình dàng, dung vùng va phàt trién trén thi trudng bào hiém nhàn tho cùng vdi càc Cdng ty bào hiém nhàn tho hàng dàu thè gidi nhu Prudential, AIA. Manulife... Bang 2.3 - Tóng quan Phi bào hiém Nhàn tho nàm 2006 Dan vi: Ty ddng 3 259 - - 7 ^ S^O^M Predential BaoMinh AIA Prevoir CMG Nguón: Bào ViétTrong lình vyc dich vu tài chinh:Dàu tu vdn là mot boat ddng di lién vdi boat ddng kinh doanh bào hiém. nhàt là bào hiémnhàn thg. Bào Viét thuc su trd thành mot kénh huy ddng vdn Idn de dàu tu trd lai nénkinh té. Nàm 2005, tdng nguón vón cùa Bào Viét dàu tu trd lai nén kinh té dat 11.716 tydèng, tàng 14,26% so vdi nàm 2004, trong dd gàn 60% dugc dàu tu cho càc chuang trinh 36
 45. 45. muc tiéu cùa nhà nude va ho trg ngàn sàch nhà nude thdng qua viéc mua cdng trai va trai phiéu chinh phù. Doanh thu dàu tu tài chinh cùa Bào Viét nàm 2005 dat 986,26 ty dèng, gap trén 10 làn doanh thu dàu tu tài chinh nàm 1995. Dàng chù y là tèe dd tàng doanh thu dàu tu tài chinh ba nàm gàn day ludn dat mùc trén dudi 10% - mùc tàng rat dàng khich le trong dièu kién lai suàt thi truàng lién tue bién ddng. Hoat ddng dàu tu cùa Bào Viét tuàn thù dùng càc quy dinh cùa phàp luat. Nguón vón va doanh thu dàu tu cùa Bào Viét tàng trudng ben vùng qua càc nàm, boat ddng dàu tu dàm bào an toàn va mang lai hieu qua tdt, hd trg dac lue cho kinh doanh bào hiém, gdp phàn nàng cao thuang hieu va uy tin cùa Bào Viét trén thi truàng. Tàt cà càc du àn ma Bào Viét gdp vdn dàu tu dà boat dòng déu co lai, càc du àn dang trién khai co tién trién tòt va co nhièu trién vong. càc du àn dà thanh hoàn déu bào toàn vón.Ngày 20/7/1999, Còng ty Co phàn Chùng khoàn Bào Viét dugc thành lap vói so vòndiéu le 43 ty dòng, trong dò Bào Viét góp 80%». Còng ty Co phàn Chùng khoàn Bào Viétlà Còng ty chùng khoàn dàu tién cùa Viét Nam va cho dén nay vàn giù thj phàn mòi gidichùng khoàn Idn nhàt.Ngày 22/8/2005, Bào Viét thành lap Cdng ty TNHH Quàn ly Quy Dàu tu chùng khoànBào Viét, cdng ty này chinh thùc di vào hoat ddng tu ngày 01/01/2006.Ngoài ITnh vuc dàu tu vón va kinh doanh chùng khoàn, Bào Viét dang nghién cùu triénkhai phàt trién càc djch vu tài chinh khàc ma trudc bét là viéc hình thành ngàn hàng, càcquy dàu tu. Viéc hình thành quy dàu tu khdng chi dàp ùng nhu càu dàu tu cùa chinh BàoViét ma cdn dàp ùng nhu càu dàu tu cùa dàn cu va cùa càc doanh nghiép khàc trén thitrudng. Trong tuang lai, Bào Viét sé huóng tdi viéc cung càp càc dich vu tài chinh khàcnhu: cho thué tài chinh, quàn Iy tài san... 37
 46. 46. 2.1.2 Dac diém vè tó chircTu nàm 1965 dén 1995: Bào Viét boat dòng kinh doanh bào hiém phi nhàn tho vdi téngoi là Cdng ty Bào hiém Viét Nam (tu nàm 1995 dén nàm 1985) va Tdng Cdng ty Bàohilm Viét Nam (tu nàm 1986 dén nàm 1994).Thdi ky tu nàm 1995 dén nay dà dành dàu su thay dói rò rèt trong co càu tó chùc cùaBào Viét. Qua trình phàt trién cùa Bào Viét vè màt co càu tè chùc trong thdi ky này edthè dugc chia thành hai giai doan sau:- Giai doan tir nàm 1995 dén hit nàm 2003Nàm 1996, Bào Viét dugc Nhà nude cho phép thành làp lai theo md hình cùa TÓng Còngty 90. Ca càu tò chùc cùa Bào Viét lùc dò gòm co Vàn phòng Tdng Cdng ty tai Ha Noiva càc Cdng ty phu thudc tai càc tinh, thành phd Idn trong toàn quòc. Bo mày lành daocùa Bào Viét bao gòm Hói dòng Quàn tri, Ban kiém soàt va Ban Giàm dòc dièu hành.Vói su phàt trién cùa ITnh vuc bào hiém nhàn thg, Bào Viét dà dugc Bò Tài chinh chophép thành lap thém càc Còng ty thành vién boat dòng chuyén kinh doanh nghiép vu bàohiém nhàn thg tai hàu bét càc tình, thành phò trong cà nuóc. Tinh dén thài diém31/12/2003, ca càu td chùc cùa Bào Viét bao gdm: Vàn phdng Tru sd chinh Tdng Cdngty, 61 Cdng ty phu thudc chuyén kinh doanh bào hiém Phi nhàn tho, 61 Cdng ty phuthudc chuyén kinh doanh bào hiém nhàn tho, Cdng ty Dai ly bào hiém BAVINA tai Luàndòn - Vuang quóc Anh, Còng ty CÓ phàn Chùng khoàn Bào Viét va Trung tàm Dào taoBào Viét. 38
 47. 47. - Giai doan tir 01/01/2004 dén nay Hòi ddng quàn trj Ban kiém soàt Ban Giàm ddc Tdng Cdng ty Càc ban chùc nàng Bào Viét Viét Nam Cdng ty TNHH Bào Viét Nhàn Tho Quàn ly Quy Dàu tu chùng khoàn 65 chi nhành 61 chi nhànhThuc hién "Chién lugc phàt trién thj truàng bào hiém Viét Nam tu nàm 2003 dén nàm2010" dugc Thù tudng Chinh phù phé duyét ngày 29/08/2003, md hình td chùc bd màycùa Tdng Cdng ty Bào hiém Viét Nam dàn dugc thay ddi va phàt trién theo hudng hìnhthành Tàp doàn Tài chinh - Bào hiém Bào Viét, kinh doanh da ngành, da ITnh vuc, cu thèlà:+ Ngày 4/12/2003, Bào Viét dà tàch hoat ddng kinh doanh bào hiém nhàn thg thành motdan vi bach toàn ddc lap ed tén ggi là Bào hiém Nhàn thg Viét Nam (tén giao djch là BàoViét Nhàn thg) vdi 61 Cdng ty bach toàn phu thudc dat tai 64 tinh, thành phd chuyén 39
 48. 48. kinh doanh bào hilm nhàn thg. Ngày 1/1/2004, Bào hilm Nhàn tho Viét Nam chinh thùc di vào boat ddng. + Ngày 21/6/2004, Bd Tài chinh ban hành Quyét djnh so 1926-QD/BTC vè viéc tàch boat ddng bào hiém phi nhàn thg, thành làp Bào hiém Viét Nam (tén giao djch Bào Vièl Viét Nam) - mot don vj thành vién bach toàn ddc lap truc thudc TÓng Cdng ty Bào hiém Viét Nam. Bào Viét Viét Nam ed 64 Cdng ty bach toàn phu thudc chuyén kinh doanh bào hiém phi nhàn thg dat tai 64 tinh, thành phó. Ngày 1/9/2004, Bào hiém Viét Nam chinh thùc di vào boat ddng. + Ngày 22/8/2005, Hdi ddng Quàn tri TÓng Cdng ty dà ban hành Quyét djnh thành làp Còng ty TNHH Quàn ly Quy dàu tu chùng khoàn Bào Viét. Nhu vay, dèn dàu nàm 2006, Bào Viét dà co: * Bào Viét Nhàn thg (doanh nghiép bach toàn dòc lap) vói 61 Cdng ty bach toàn phuthuòc (Bào Viét nàm 100%) vón)* Bào Viét Viét Nam (doanh nghiép bach toàn dòc làp) vdi 64 Cdng ty bach toàn phuthuòc (Bào Viét nàm 100%) vòn)* Còng ty Cd phàn chùng khoàn Bào Viét (Bào Viét nàm 80% vdn)* Cdng ty Dai Iy bào hiém dat tai Luàn Ddn, Vuang qudc Anh (Bào Viét nàm 100% vdn)* Cdng ty TNHH Quàn ly Quy dàu tu chùng khoàn Bào Viét (Bào Viét nàm 100% vdn)* Cdng ty Lién doanh bào hiém Quóc té Viét Nam (V.I.A) (Bào Viét nàm 51% vdn)* Trung tàm dào tao Bào Viét (don vj su nghiép truc thudc Tdng Cdng ty)Ngoài ra, Bào Viét cdn ed càc Cdng ty lién két (chi tinh càc Cdng ty ed vdn gdp tu nguònvón chù sd hùu - 19 còng ty) va gdp vdn vào càc ITnh vuc sau: 40
 49. 49. * Cdng ty ed phàn Bào hilm Nhà RÓng (Bào Viét nàm 32% vón d thdi diém hién nay sau khi tàng vdn) * Bào Viét Cd ed phàn tai càc Ngàn hàng: Ngàn hàng TMCP À Chàu, Ngàn hàng TMCP Hàng bài, Ngàn hàng TMCP Quàn ddi. * Bào Viét gdp vdn co phàn vào Nhà mày nhiét dién Hai Phdng. + Bào Viét gdp vdn ed phàn vào Cdng ty van tài bién Hai Au, mot so cdng ty van tài d td d mot sd tinh, thành phd. + Bào Viét cdn gdp vdn dàu tu, tham già ed phàn vào ITnh vuc khàch san, du lich (tai Ha Long, Phù Qudc, thành phó Giao luu - Ha Noi, khu biét thu nhà vudn va du beh Quang Minh - VTnh Phùc), vui chai giài tri (càp treo Tày Ninh, cdng vién HÓ Tày...) Tru sd chinh cùa Bào Viét giù vai trd dièu hành phdi hgp boat ddng kinh doanh cùa cà he thòng. Mang ludi tò chùc cùa Bào Viét hién nay dà phù kin dia bàn toàn quóc. Day làmot uu thè riéng co cùa Bào Viét va là dièu ma bàt cu Còng ty bào hiém nào cùng mauóc.Mò hình tò chùc bò mày hién nay cùa Bào Viét là mò hinh tuang dòi phù hgp de tiénhành kinh doanh trong cà ba ITnh vuc: bào hiém nhàn thg, bào hiém phi nhàn thg va djchvu tài chinh. Bào Viét dà su dung hgp ly càc nguòn lue cùa minh, tao dièu kién de phàttrién vùng chàc càc ITnh vuc kinh doanh hién co va nghién cùru phàt trién càc ITnh vuc,ngành nghè kinh doanh mai. Gàn 40 nàm qua, Bào Viét dà phàt trién thành mot TòngCòng ty manh. Thuc chat trong qua trinh 10 nàm gàn day (1995-2004), Bào Viét dà conhùng bude thù nghiém, chuàn bi càc dièu kién de hình thành tàp doàn kinh té.Vdi qua trinh phàt triln kinh doanh lién tue trén 40 nàm, qua trinh phàt trién td chùc theocàc yéu càu thuc ti khàch quan, Bào Viét dà va dang boat ddng theo md hình còng ty me- còng ty con. Trong dò, Tru sd chinh Tdng Cdng ty ddng vai cdng ty me thuc hién 41
 50. 50. nhiém vu dàu tu vdn chù sd hùu va kinh doanh dàu tu tài chinh, càc cdng ty con baogèm: Bào Viét Viét Nam, Bào Viét Nhàn tho, Bào Viét chùng khoàn, Trung tàm dào taoBào Viét va càc cdng ty lién két (là nhùng dan vj Bào Viét tham già gdp vón - dudi 50%nhung khdng ed vdn chi phdi).2.1.3 Dac diem ve so* hiruTong Cdng ty Bào hiém Viét Nam hién nay là mot td hgp càc doanh nghiép hach toàndòc làp kinh doanh bào hiém va càc dich vu tài chinh trén nén mot thuang hiéu manh.Càc còng ty con tòn tai dudi nhiéu hình thùc sd hùu khàc nhau, cu thè là:- Càc cdng ty con do Bào Viét giù 100%> vdn dièu le:+ Bào Viét Nhàn thg;+ Bào Viét Viét Nam;+ Cdng ty Dai Iy bào hiém va tài bào hiém;+ Cdng ty TNHH Quàn ly Quy dàu tu chùng khoàn Bào Viét.- Càc cdng ty con do Tàp doàn Bào Viét giù trén 50% vdn dilu lé:+ Cdng ty ed phàn Chùng khoàn Bào Viét;+ Cdng ty lién doanh Bào hilm qudc té Viét Nam;+ Còng ty co phàn Khàch san va Du Ijch Bào Viét.- Càc còng ty lién két do Tap doàn Bào Viét giù duói 50%o vón diéu lé gdm 19 don vj:+ Cdng ty ed phàn Bào hiém Nhà RÓng;+ Cdng ty ed phàn Khàch san Sài Gàn Ha Long;+ Ngàn hàng Thuang mai ce phàn Quàn ddi;+ Ngàn hàng Thuang mai ed phàn À chàu;+ Ngàn hàng Thuang mai co phàn Hàng bài;+ Cdng ty ed phàn Xe khàch va Dich vu thuang mai Dà Nàng;+ Còng ty co phàn Giao thòng Vàn tài Quàng Nam; 42
 51. 51. + Còng ty co phàn Càp treo Nùi Bà Tày Ninh; + Còng ty co phàn Giài tri Ha Nói; + Còng ty co phàn Bao bì Xi màng Bim San; + Tòng Cóng ty co phàn Tài bào hiém quóc già Viét Nam; + Còng ty co phàn Vàn tài Tày Ninh; + Còng ty TNHH Dàu tu va Xày dung Long Viét; + Còng ty TNHH Bao bì nhua Sài Gón; + Còng ty co phàn Sài Gón Phù Quóc; + Cdng ty Vàn tài bién Hai Àu; + Còng ty C phàn Dàu tu xày dung quóc té; Ó + Còng ty co phàn Nhiét dién Hai Phòng; + Còng ty C phàn Còng vién Van San. Ó 2.1,4 Su- càn thiét xày dung ctf che quàn tri Tap doàn Tài chinh - Bào hiém Bào Viet Tu quan niem va dac diém trén chùng ta thày ràng, màc dù là mot thuc thè kinh té nhung Tap doàn kinh té khòng phài là mot thuc thè phàp ly, ma là mot tò hgp hay nhóm càc doanh nghiép co tu càch phàp nhàn dòc lap, nén viéc djnh ra co che dièu hành càc boatdong chung cùa Tàp doàn là vò cùng quan trong.Trudc bét, tu qua trình hình thành Tàp doàn kinh tè theo md hình cdng ty me - cdng tycon, chùnu ta thày ràng cdnu tv me dàu tu vòn hoac tham uia góp vòn thành làp cóng tcon. cdn};Z tv me là chu so hùu toàn bò hoac mot phàn vòn tai cònu tv con nén cònu t mephài tìm ra mot phuang phàp hiéu qua de quan Iv va dièu phòi càc còni; t con cua minhtiontì Tàp doàn nhàm dat duac muc tiéu quan Iv ciia cdng t- me va tu dà nhu càu xàydirnu mot co che quàn tri Tàp doàn hiéu qua duoc hình thành. 43
 52. 52. Hon nùa, bàn thàn còng ty me va càc còng ty con là càc phàp nhàn dòc làp co bó mày quàn ly riéng biét, boat dòng riéng bièt, néu khòng co ca che dièu phÓi trong noi bò Tap doàn se dàn tói mòi còng ty chay theo mot muc tiéu riéng dòi khi khòng phù hgp vói chién lugc phàt trién chung cùa Tap doàn hoac viéc canh tranh trong nói bó vè nguón vón, khàch hàng, nhà cung càp dàn tdi viéc xung dot lgi ich kinh té ành hudng tói hieu qua kinh doanh chung cùa Tàp doàn. Chi ed mot co che quan tri fàp doàn hieu qua mai khai thàc duoc lai thè ve qiiv mò cùa Tàp doàn kinh té. Tòng Còng ty Bào hiém Viét Nam dang trong qua trình co phàn bòa va thi diém chuyén dòi tu mò hinh Tòng Còng ty sang mò hình Tap doàn kinh té theo mó hinh cóng ty me - còng ty con nén viéc xày dung ca che quàn tri Tàp doàn de phói két hgp càc còng ty thành vién va nàng cao hiéu qua boat dòng cùa Tap doàn là bét sue càn thiét. Trong thuc tè càc Tàp doàn Tài chinh - Bào hiém quòc té dà xày dung co che dièu hành phòi hgp càc cdng ty trong Tàp doàn bao gdm ca càu td chùc quàn ly Tap doàn va he thòng quy che quàn Iy giàm sàt còng ty con trong Tap doàn. Vi du Tàp doàn Cathay xàydung "Quy che quàn ly giàm sàt Còng ty con trong Tàp doàn" gòm 10 dièu càn cu vàoca che kiém soàt noi bd Tap doàn. Tap doàn Ping An thành lap càc boi ddng boat ddngtheo nguyén tàc thda biép de giài quyét nhijTig cdng viéc chung cùa Tàp doàn.Ca che quàn tri Tàp doàn vùa pbài dàm bào cho boat ddng cùa tùng thành vién trong Tapdoàn dat hiéu qua cao, vùa phài phdi hgp càc thành vién mot càch nhip nhàng hiéu qua,khai thàc Igi thè cùa Tàp doàn va cudi cùng phài dat dugc muc tiéu quàn tri Tap doàn maDai boi ddng ed ddng de ra. Vi vay mot co che quàn tri Tàp doàn hgp ly phài dàm bào suphói két hgp giùa càc thành vién trong Tap doàn dat dugc càc muc tiéu sau:Phàt trién theo dinh hw&ng chién lum cùa cdng ty me: Càc thành vién trong Tàp doànC chién lugc phàt triln riéng theo ngành nghè kinh doanh cùa minh nhung phài dàm bào Óphù hgp vdi dinh hudng chién lugc cùa cdng ty me. 44
 53. 53. Tiét kiém chi phi: Càc khoàn chi phi lón ed thè dugc chia sé bdi càc cdng ty thành vién nhu chi phi quàng cào, chi phi ha tàng cdng nghé thdng tin, chi phi tru sd, chi phi nghién cùu phàt trién... Viéc cdng ty me dièu hda, phói hgp va tó chùc thuc hién sé làm giàm dugc chi phi cùa tùng cdng ty riéng bièt. Lién két càc thành vién trong viéc phàt trién kinh doanh: Càc thành vién trong Tap doàn phài phói hgp dugc vdi nhau vè co sa khàch hàng, chia sé va su dung kénh phàn phói cùa nhau de bàn hàng, lién két vdi nhau de dua tói khàch hàng càc san phàm tich hgp khi dd mgi nhu càu vè ngàn hàng, bào hiém, dàu tu dugc thuc hién tai mot dàu mèi.Khai thac leti the ve quy md vdn cùa Tàp doàn: Co che quàn tri Tàp doàn phài cho phép còng ty me linh boat trong viéc tàp trung nguòn vòn vào nhùng boat dòng kinh doanhhieu qua, dang co tdc dò tàng trudng cao. Dièu này nàng cao hiéu qua su dung vòn, tòiuu bòa nhu càu su dung vòn.2.1.5 Phàn tich SWOT - diém manh yéu, co" hoi va thàch thùcA.l Diém manh- Uy tin, thuang hieu chung cùa Bào Viét- Mang ludi rdng khàp vdi nhièu don vi thành vién- Khai thàc sue manh chung cùa Bào Viét de bàn chéo san phàm- SÓ lugng khàch hàng Idn nhàt trén thi trudng- Doi ngù càn bd nhàn vién dugc dào tao bài bàn hon- He thóng tu vàn vién dang va se dugc phàt trién theo càc tiéu chuàn qudc té- Xày dung dugc moi quan he chat che vdi càc co quan ban ngành trén cà nude- Sau co phàn hoà, tùng bude khàc phuc nhùng rào càn cùa Doanh nghiép Nhà nude- Tiém lue tài chinh manh, boat ddng an toàn va hiéu quaA.2 Diém yéu- Chiù nhièu rào càn cùa doanh nghiép Nhà nude 45

×