LE NGOC SON_ QUAN LI THU THUE GIA TRI GIA TANG.pdf

2,298 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,298
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LE NGOC SON_ QUAN LI THU THUE GIA TRI GIA TANG.pdf

 1. 1. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trinh cao hoc Quan trj kinh doanh Quoc teLUAN VAN TOT NGHIEP QUAN LY THU TRUE GIA TRI GIA TANG DOI VOfl DOANH NGHIEP - NGHIEN ClTU TINH HUONG TAI c u e THUE THANH HOA LE NGQC SON IEMBA#3 THANG 05, 2007
 2. 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trinh cao hoc Quan trj kinh doanh Quoc te BAN LUAN VAN N A Y DLTOC N Q P C H O TRirCJNG DAI HOC IRVINE (HOA KY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH (TRLTdNG DAI HOC QUOC GIA HA NOl)BAN LUAN VAN L A M Q T P H A N B A T B U Q C T R O N G C H U O N G TRINH D A O TAG THAC SY Q U A N TR! KINH DOANH QUOC TE THANG 05,2007
 3. 3. Phe duyet cua Chuong trinh Cao hoc quan tri kinh doanh quoc te Chu nhiem chuong trinhTdi xac nhan rang luan van nay da dap ung dugc cac yeu cau ciia mot luan van tot nghiepthugc chuong trinh dao tao Thae sy Quan tri kinh doanh. Tri Dung P G S - T S . VU Chu tich Hoi dongChung tdi, ky ten dudi day xac nhan rang chung tdi da dgc toan bg luan van nay va cdngnhan ban luan van hoan toan dap ung cac tieu chuan ciia mot luan van Thae sy quan tri kinhdoanh. -TSTNa^^rSnTjggc Anh vien hudng danCac thanh vien Hoi ddng(Xep thu tu ten theo bang chu cai)TS. Nguyen Ngge Anh ^-ffcu.^A^TS. Tran Doan KimNCS. Dang Ngge Su
 4. 4. CAM KET Tdi xin cam ket rang ndi dung cua ban luan van nay chua dugc nop cho bat ky mot chuang trinh cap bang cao hge nao ciing nhu bat ky mot chuong trinh dao tao cap bang nao khac.f Tdi Cling xin cam ket them rang ban luan van nay la no luc ca nhan cua tdi. Cac ket qua, phan tich, ket luan trong luan van nay (ngoai cac phan dugc trich dan) deu la ket qua lam viee cua ca nhan tdi. Le Ngge Son
 5. 5. DANK MUG CAC TlT VIET TATGTGT Gia tri gia tang.NSNN Ngan sach Nha nuacMST Ma so thue.UBND Uy ban Nhan dan.DTNT Doi tugng nop thueXLTK Xu ly id khai.WTO To chuc Thuong mai The giaiGDP Tong san pham quoc noi
 6. 6. MUC LUC PHAN MO DAU Trang• 1 Su can thiet va y nghTa cua de tai nghien cuu. 1 2 Muc dich nghien cuu 2 3 Phuang phap nghien cuu 2 4 Ket cau luan van 2 CHirONG 1 LY L U A N CO BAN VE THUE GIA f RI GIA f ANG VA 3 QUAN LY THUE GlA TRI GIA TANG 1.1 Thue gia tri gia tang 3 1.1.1 Khai niem 3 1.1.2 Nhirng nhan to co ban cua Lugt thue gia tri gia tang 5 1.2 Vai trd cua thue gia tri gia tang 14 1.3 Quan ly boat dgng thu thue gia tri gia tang 15 1.4 Cac phuang phap quan ly boat ddng thu thue gia tri gia tang ddi vdi doanh 17 nghiep 1.5 Md binh quan ly thue gia tri gia tang ddi vdi doanh nghiep 19 1.6 Quy trinh quan ly boat ddng thu thue GTGT ddi vai doanh nghiep 20 CHirONG 2 T H l f c TRANG HOAT DONG QUAN L ^ THUE GTGT DOI 26 V d l DOANH NGHIEP TAI CUC THUE THANH HOA TRONG T H d l GIAN VITA Q U A 2.1 Tdng quan ve Cue thue Thanh Hoa 26 21.1 To chuc bo may va nhan su Ldnh dao Cue thue 26 21.2 Chuc ndng nhiem vu 26
 7. 7. 2.2 Tinh binh phat trien cua cac doanh nghiep tai Thanh Hoa nhQ*ng nam vua 28 qua. 2.3 Thue trang cdng tac quan ly thue GTGT ddi vdi doanh nghiep tai Cue 30 thue Thanh Hoa trong thai gian vua qua 231 Thue trang nhitngyeu to ddu vao theo mo hinh hop den 30 2.3.2 Nhitng yeu to thuoc ve hop den 33 2.3.3 Nhitng nhan to ddu ra 45CHU^ONG 3 NHt}>ifG KIEN iVGHI D S I M S I QUAN LY HOAT DONG 50 THU THUE GTGT DOI V 6 l DOANH NGHIEP TAI c u e THUE THANH HOA 3.1 Nhung yeu cau dat ra phai ddi mdi boat ddng quan ly thu thue GTGT ddi 50 vdi doanh nghiep 3.1.1 Xudt phat tuyeu cdu khde phue nhitng ton tai trong cdng tac quan ly thue 50 3.1.2 Xudt phat tie yeu cdu cdi each quan ly thue 50 3.1.3 Xudt phat tiryeu cdu phat trien cua doanh nghiep vd hoi nhdp kinh te 51 quoc te 3.2 Mot so kien ngbi ddi mdi quan ly boat ddng thu the GTGT ddi vdi doanh 51 nghiep tai Cue thue Thanh Hoa 3.2.1 Kien nghi ve chinh sach 55 3.2.2 Kien nghi nhitng gidi phap de ndng cao trinh do, ky ndng cua can bo 56 3.23 Kien nghi doi vdi cac yeu to thuoc ve hop den 57 KET LUAN 67 TAI LIEU THAM KHAO 68
 8. 8. DANH MUC BANG BIEU VA SO DO HINH VE CHl/ONGl: Bang 1.1. Vi du ve cache van hanh cua thue gia tri gia tang 4 Bang 1.2. Vi du ve cache van hanh cua thue doanh thu 5 Bang 1.3. Vi du v^ trudng hop hoan thue GTGT 12 Hinh 1.1. Tdm tat qua trinh thue hienthue GTGT cua doanh nghiep 14 Hinh 1.2. Md hinh hop den trong quan ly boat dgng thu thu^ 19Bang 1.4. Cac bg phan thue bien quy trinh quan ly thue theo cap quan ly 21Hinh 1.3. Md ta quy trinh dang ky thue 22Hinh 1.4. Md ta quy trinh xuly tdkhai va chung tu nop thue 23Hinh 1.5. Mdta quy trinh quan ly thu ng thue 24Hinh 1.6. Md taquy trinh thanh tra kiem tra 24Hinh 1.7. Md ta quy trinh tuyen truyen va ho trg DTNT 25 CHl/ONG 2:Bang 2.1. So doanh nghiep tren dia ban tinh qua cac nam 29Bang 2.2. Trinh do can bg Cue thue qua cac nam 32Hinh 2.1. Md ta cac yeu to tam ly xuat phat tu nhu cau cua con nguai 33Bang 2.3. Tinh hinh ke khai dang ky thue, cap ma so thue cac doanh nghiep tai Cue thueThanh Hoa 35Bang 2.4. Tinh hinh nop td khai thue qua cac nam cua doanh nghiep 36
 9. 9. Bang 2.5. Tinh hinh ch^t lugng td khai thu^ cua cac doanh nghiep 37Bang 2.6. Tinh hinh thue bien nop thue GTGT theo ke khai cua cac doanhnghiep 37Bang 2.7. Tinh hinh thanh tra, kiem tra tai doanh nghiep 40Bang 2.8. Tinh binh cdng tac tuyen truyen ho trg doanh nghiep 41Hinh 2.2. Md hinh khuyen khich ngudi lao dgng hoan thanh nhiem vu 44Bang 2.9. Tdng hgp ket qua thu thue cac doanh nghiep so vdi tdng so thu tu kinh te tai Cuethue Thanh Hoa 45Bang 2.10. Tdng hgp ket qua thue bien ke boach thu thue GTGT ddi vdi doanh ghiep tai Cuethul Thanh Hoa tu nam 2004 din nam 2006 46 CHUONG 3:Hinh 3.1. Mo hinh tuan thu thue 58Hinh 3.2. Md ta chien luge quan ly theo cac cap do tuan thu thue 59Hinh 3.3. Md hinh phan loai doanh nghiep 61Hinh 3.4. Md hinh thanh tra, kiem tra 62Hinh 3.5. Md ta thanh tra, kilm tra theo ndi dung vi pham 62Hinh 3.6. Md hinh uy quyen 65
 10. 10. PHAN MO DAU1. Su chn thiet va y nghia cua de tai nghien cuu.Vdi han hai muai nam thue bien dudng Idi ddi mdi ve kinh te, nen kinh te Viet Nam daphat trien va ngay cang hoi nhap vao nen kinh te quoc te. Dae trung cua nen kinh te VietNam bude vao thai ky hoi nhap la doanh nghiep ngay cang giu vai trd chu dao trong nenkinh iL Trong qua trinh cai each kinh te, thay vi cac bien phap hanh chinh Nha nudengay cang su dung cac cdng eu quan ly dieu tiet vT md nen kinh te, trong do thue la mottrong nhung cdng cu quan trgng. Chinh sach thu6 phu hgp va cdng tac quan ly boat dongthu thue dugc ddi mdi cd y nghTa v6 cung to Idn, nang cao y thue trach nhiem cua doanhnghiep trong viee thue bien phap luat thue, dam bao ngudn thu cho ngan sach Nha nude,dieu quan trgng ban la neu cd chinh sach thue phu hgp, cdng tac quan ly boat dgng thuthue tot se cd tac dgng khuyen khich dau tu phat trien doanh nghiep ben v&ng, tren ca sddo de tao ngudn tang thu NSNN mot each vfnig chic. Vi vay, hien nay nhung van de lyluan ve thue GTGT va quan ly boat dgng thu thue GTGT ddi vdi doanh nghiep dang lavan de dugc nhieu ngudi quan tam nghien cuu, dac biet la tren cac ngi dung ve chinhsach, phuang phap quan ly, quy trinh quan ly; cac yeu td nhu trinh do, kien thue cua canbg thue va phuang phap lanh dao. Tu nhCrng ly do tren, van dung kien thue da dugc hgctap, nghien cuu va tu thue tien cdng tac Tac gia ebon de tai: Quan ly thu thue gia tri giatdng doi vdi doanh nghiep - Nghien eitu tinh hudng tai Cue thue Thanh Hod, nhamdua ra nhung kiln nghj gdp ph4n hoan chinh chinh sach thue GTGT va giai phap ddi vdiquan ly boat dgng thu thul GTGT ddi vdi doanh nghiep de ap dung vao Cue thu6 ThanhHoa.
 11. 11. 2. Mue dich nghien cuu.He thdng nhOng ngi dung ca ban cua sdc thue GTGT va cac ngi dung ve quan ly hoatdong thu thue GTGT.Phan tich thue trang boat dgng quan ly thue GTGT ddi vdi doanh nghiep tai Cue thueThanh Hoa trong thai gian vua qua.BQ xuat nhu^ng kien nghi ddi mdi quan ly hoat dgng thu thue GTGT ddi vdi doanh nghieptai Cue thue Thanh Hoa.3. Phuang phap nghien cuu.Phuang phap nghien cuu tinh hudng dugc su dung chu yeu trong nghien cuu de tai.Cac phuang phap cu the nhu phan tich, danh gia. Phuang phap chuyen gia dugc su dungtrong nghien cuu de thu thap sd lieu thong tin.4. Ket cdu luan van.Phan md dau.Chuang 1: Ly luan ca ban ve thue GTGT va quan ly thue GTGT.Chuang 2: Thue trang quan ly boat dgng thu thul GTGT tai Cue thul Thanh Hoa trongthai gian vira qua.Chuang 3: Nhung kiln nghi ddi mdi quan ly boat dgng thu thul GTGT doi vdi doanhnghiep.Ket luan.
 12. 12. CHU^ONG 1 LY LUAN CO B A N VE THUE GlA TRI GIA T A N G V A QUAN LY THUE GlA TRI GIA T A N GThue gan lien vdi su ton tai va phat trien cua Nha nude, thul la mot cdng cu quan trgngma bk ky Nha nude nao cung su dung de thue thi chuc nang ciia minh, thul la bien phapdgng vien cua Nha nude, nham buy dgng mot bg phan thu nhap tu lao dgng, ciia cai, tuvon, tu chi tieu hang boa, dich vu, tii luu giu chuyen djeb tai san ciia cac the nhan vaphap nhan, nham trang trai nhu cau chi tieu ciia Nha nude. Do pham vi de tai nghien cuula thue gia tri gi^ ^^ng, sau day xin dugc trinh bay mot sd van de ly luan ca ban ve thuegia tri gi^ tang va quan ly hoat dgng thu thue gia tri gia tang.LL Thue gia tri gia tang.Ll.L Khdi niem.Gia tri gia tang la gia tri tang them ciia san pham hang hoa, dich vu, phat sinh trong quatrinh Xx san xuit, luu thdng din tieu dung dugc xac dinh lam can cu tinh thue gia tri giatang (Tdng cue Thue, 1997).Theo quan dilm ciia cac nha kinh tl hgc thul gia tri gia tang la "...Thue danh vao gia tritang them ggi tit la VAT (Value Added Tax) dugc thu d mdi cdng doan san xu4t..."(Samuelson va Nordhaus, Kinh tl hgc quyin II, trang 468).d Viet Nam, Thul gia tri gia tang nhu khai niem ghi trong Luat thul gia tri gia tang lathul tinh tren khoan gia tri tang them ciia hang hoa, dich vu phat sinh d timg khau trongqua trinh san xudt, luu thong din tieu diing (Dieu I- Luat thul GTGT).Sau day la vi du vl ca chi van hanh ciia thue gia tri gia tang:
 13. 13. Bang sd 1.1: Vi co chi van hanh cua thai gid tri gia tdng. (Don vi tinh: dong) Co sd kinh doanh Doanh Thue suat Thue Thue dau Thue phai sd thul GTGT dau vao ra nop (1) (2) (3) (4) (5) = (4)-(3)1. Co sd san xudt soiBong nhap khau vat tu 200 10% 20 - -mua vaoSgi san xuat ban ra 250 10% - 25 25 - 20 = 52. Co so det vdiSgi mua vao de san xuat 250 10% 25 - -Vai san xuat ban ra 280 10% - 28 28-25-35. Co so may macVai mua vao 280 10% 28 - -Quan ao ban ra 320 10% - 32 32-28-4Ngudi tieu diing quan ao 320 10% 32Tdng sd thue cac co sd 12kinh doanh phai nopTheo bang tren:(1) Doanh sd mua vao, ban ra chua cd thue.(2) Thue suat thue GTGT.(3) Thul ddu vao dugc tinh khau tru.(4) Thul diu ra ngudi mua hang phai tra.(5) Sd thul ca sd kinh doanh con phai nop ngan sach nha nude.Tu trinh bay tren ta thay ban chat ciia thul gia tri gia tang la thul gian thu do ngudi tieudung chiu thdng qua viee tra tiln mua hang hoa, dich vu. Ngudi san xudt, ngudi kinhdoanh chi la ngudi nop thul thay ngudi tieu dung. Vdi tu each la ngudi ban hang, cacnha san xu4t kinh doanh se cdng sd thul gia tri gia tang vao gia ban de thu sd thul do tungudi mua hang de nop vao ngan sach nha nude.
 14. 14. Khi mua hang boa ve kinh doanh hoac mua nguyen vat lieu vl san xudt, ngudi san xudt,kinh doanh vdi tu each la ngudi mua hang cung phai tra cho ngudi ban hang tdng sd tilngdm cd gia mua hang va thue gia tri gia tang. Nhung khi ban hang bg se thu sd thul giatri gia tang da nop luc mua hang va chi phai nop sd chenh lech vao ngan sach nha nude.1.1.2. Nhitng nhan to cO ban cda Lugt thue gid tri gia tdng.Trudc khi thue hien Luat thue GTGT, Viet Nam ap dung thue doanh thu tu ngay01/10/1990; trudc yeu cau ddi mdi phat triln kinh tl, thue doanh thu khdng con phu hgpdo nhugc diem co ban la: thue doanh thu tinh tren doanh thu ban hang, khong cd khdu truthue d khau trudc dan den thu thue trung lap, thue trung len thue. Thue doanh thu quydinh cu mdi Ian ban hang la mot Ian nop thue doanh thu, nen cang cang chuyen mdn boasau trong SXKD thi cang nop thue nhieu. Vi du:Bang sd 1.2: Co ehe van hanh cua thue doanh thu. Don vi tinh: dong Co so* kinh doanh Doanh thu Thue suat Muc thue phai nop1/ Nhap khau bong sanxuat soi 200 0%- Sgi ban ra 250 4% 102/ Co so det- Sgi mua vao 250- Vai san xuat ban ra 280 6% 16,83/ Co sd may mac- Vai mua vao 280- Qudn ao ban ra 320 4% 12,8Ngudi tieu dung 320Tdng muc thue cac cosd phai nop 39,6Qua vi du tren ta thdy ro rang la thul tinh tren thul, thul doanh thu nop d tirng khau, thulkhau sau trung len khau trudc, tdng sd nop d 3 khau la 39,6 ddng. Cung vdi vi du nay d
 15. 15. Bang 1.1 thul GTGT phai nop d 3 khau la 12,0 ddng. Nhu vay tong so thul GTGT phainop thap ban thue doanh thu la 27,6 ddng.Dk kbic phue nhurng nhugc diem cua thue doanh thu, phu hgp vdi yeu cdu Cdng nghiephod - hien dai hoa dat nude va yeu cau phat triln nin kinh tl hang hoa nhieu thanh phdnvan hanh theo co ehe thi trudng, yeu cau hoi nhap kinh tl qude tl va khu vuc, thul doanhthu dugc thay bang thue GTGT.Luat thue gia tri gia tang so 02/1997/QH9 ngay 10.5.1997 da dugc Qude hoi khoa IXnude Cong hoa xa hoi ehii nghTa Viet Nam thdng qua ky hgp thu 11 (cd hieu luc tu ngay01.01.1999). Sau 5 nam thue hien Qude hoi khoa XI, ky hgp thu 3 da thdng qua Luat sd07/2003/QHl 1 ngay 17.6.2003 sua doi, bo sung mot sd dilu ciia Luat thul GTGT. Luatthue GTGT gdm nhung nhan td ca ban sau day:Doi tuong chiu thue gid tri gia tdng: la hang hoa dich vu diing cho san xuat, kinh doanhva tieu dung d Viet Nam (bao gdm ca hang hoa, djeb vu mua ciia td chuc, ca nhan d nudengoai), tru cac ddi tugng khdng chiu thue gia tri gia tang.Doi tuong nop thui gid tri gia tdng: la cac to chuc, ca nhan san xuat, kinh doanh hanghda, dich vu chiu thue gia tri gia tang d Viet Nam, khong phan biet nganh nghe, hinhthijre, td chdc kinh doanh (ggi chung la ca sd kinh doanh) va td chuc, ca nhan khac cdnhap khdu hang hda, mua tu nude ngoai ebju thue gia tri gia tang (ggi chung la ngudinhap khau).Cdn eutinh thue gid tri gia tdng: la gia tinh thue va thue suat.Gid tinh thue: la can cu quan trgng dh xac dinh sd thul gia tri gia tang phai nop, nguyentie chung xac dinh gia tinh thul la gia ban chua cd thul gia tri gia tang, dugc ghi tren hdadan ban hang ciia ngudi ban hang, ngudi cung cdp dich vu hoac gia chua cd thul gia trigia tang dugc ghi tren chung tu cua hang hda nhap khau. Tuy theo ngudn gde ciia hang
 16. 16. hda, dich vu trong nude hay nhap khau ma gia tinh thul gia tri gia tang dugc quy dinhnhu sau:Ddi vdi hang hda dich vu do ca sd san xuat, kinh doanh ban ra hoac cung ung cho dditugng khac la gia ban chua cd thul gia tri gia tang, bao gom ca khoan phu thu va phi thuthem ngoai gia hang hda dich vu ma ca sd san xuat kinh doanh dugc hudng.Ddi vdi hang hda nhap khau la gia nhap khau tai cua khau cgng vdi thue nhap khau (neucd), cgng thue tieu thu dac biet (neu cd). Gia nhap khau tai cua khau lam can cu tinh thuegia tri gia tang dugc xac dinh theo quy dinh ve gia tinh thue hang hda nhap khau. Trudnghgp hang hda nhap khau dugc miln, giam thue nhap khau thi gia tinh thue gia tri gia tangla gia ban hang hda nhap khau cgng vdi thue nhap khau xac dinh theo muc thue phai nopsau khi da dugc mien giam. Ddi vdi dich vu do phia nude ngoai cung ung cho cac dditugng tieu diing d Viet Nam, gia tinh thul gia tri gia tang la gia dich vu thanh toan chophia nude ngoai.Thui suat thue gid tri gia tdng: Nguyen tdc ap dung thue suat thue gia tri gia tang la apdung thing nhdt theo loai hang hda, dich vu d khau nhap khau, san xuat gia cdng haykinh doanh thuong mai. Hien tai cac muc thue suat gia tri gia tang gom cd 0%, 5%, 10%.Viee quy dinh cac mure thul sudt thi hien chinh sach dieu tiet thu nhap va hudng dan tieudung ddi vdi hang hda, dich vu.Phuongphdp tinh thui gid tri gia tdng: Thul gia tri gia tang co sd kinh doanh phai nopdugc tinh theo hai phuang phap la phuang phap khdu trir va phuang phap true tilp trengia tri gia tang. Ddi tugng ap dung va viee xac dinh thul phai nop theo tung phuang phapnhu sau:Phuongphdp khau trie thue:Ddi tugng ap dung la cac don vj, td chuc kinh doanh va cac dan vi td chuc kinh doanhkhac, tru cac doi tugng ap dung tinh thul theo phuang phap true tilp tren gia tri gia tang.
 17. 17. Phuang phap xac dinh sd thue phai nop nhu sau: Sd thul ^ Thul GTGT _ Thul GTGT ddu phai nop ,jj[u ra vao dugc khdu truTrong do: Gia tinh thue ciia Thul GTGT ^ hang hoa, dich vu ^^^^ ^^^^ ^^^ ^^"8 ddu ra ~ chiu thul GTGT ^ ^^^ ^^ Thue gia tri ^^"^ ^° ^*^"^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^^" ^4u y^o boa, dich vu hoac chung tu nop thul GTGT hang nhap khauNguyen tac xdc dinh thue gid tri gia tdng ddu vdo:Nguyen tac 1: Thue gia tri gia tang dau vao dugc khau tru la thue gia tri gia tang ciiahang hda dich vu mua vao dung cho san xudt, kinh doanh hang hda dich vu chiu thue giatri gia tang.Nguyen tac 2: Thue dau vao ciia hang hda, dich vu phat sinh thang nao dugc ke khaikhau tru khi xac dinh sd thue phai nop ciia thang do, khdng phan biet da xudt dung haycdn dk trong kho. Trudng hgp hda dan gia trj gia tang hoac chiing tu nop thue gia tri giatang ddu vao ciia hang hda, dich vu mua vao phat sinh trong thang nhung chua ke khaikip trong thang thi dugc ke khai khdu tru vao cac thang tiep theo sau nhung thdi gian toida khdng qua 3 thang kl tu thdi diem ke khai ciia thang phat sinh.
 18. 18. Phuongphdp true tiep tren gid tri gia tdng.Ddi tugng ap dung la cac ca nhdn, to chuc kinh doanh chua thue hien ddy dii cac dieukien ve ke toan, hda dan, chung tu de lam can cu tinh thul theo phuang phap khdu tru vacac ca sd kinh doanh mua ban vdng bae, da quy, ngoai te. Phuang phap xac dinh sd thue phai nop: GTGT ciia hang Thul sudt thul Sd thul GTGT hda dich vu chiu x GTGT ciia hang phai nop thue GTGT hda, dich vu do Doanh sd ciia Gia von ciia hang GTGT ciia hang ~ hang hda dich vu hda, dich vu ban hda, dich vu dd ban ra raNguyen tac xac dinh gia tri gia tang lam can cu tinh thue phai nop ddi vdi cac trudng hgpnhu sau:Ddi vdi CO sd kinh doanh da thue hien day dii viee mua, ban hang hda, dich vu cd hdadon chung tir, gia tri gia tang dugc xac dinh can cu vao gia mua, gia ban ghi tren chungtcr.Ddi vdi CO sd kinh doanh da thue hien ddy dii hda dan, chung tu ban hang hda, dich vu,xac dinh dugc diing doanh thu ban hang hda, dich vu theo hda dan ban hang hda, dich vunhung khdng cd dii hda don mua hang hda dich vu thi gia tri gia tang lam can cu tinhthue dugc xac dinh: Doanh thu ban Ty le (%) gia tri Gid tri gia tang _ hang theo hda ^ gia tdng tinh tren tinh thue dan doanh thuTy le (%) gia tri gia tang tinh tren doanh thu do co quan Thul khao sat quy dinh.
 19. 19. Ddi vdi ca nhdn (ho kinh doanh) chua thue hien hoac thue hien chua ddy du hda dan muaban hang hda, dich vu thi co quan Thul can cur vao tinh hinh kinh doanh ciia tung ho dldn dinh muc doanh thu tinh thue.Gia tri gia tang lam can cu tinh thue dugc xac dinh nhu sau: Gia Ui gia Doanh thu dn Ty le (%) GTGT = X tang tinh thul dinh tren doanh thuNhugc dilm ciia phuang phap tinh thul true tilp tren gid tri gia tang la each tinh va xacdinh sd thue phai nop chua that su chinh xac, chua dam bao cdng bdng trong cac dditugng nop thue, khdng dugc khdu tru va hoan thue gia tri gia tang.Ke khai ddng ky thue, nop thue, bao gdm edc noi dung sau:Ddng ky nop thue: Doanh nghiep kinh doanh ke ca cac ca sd true thugc ciia cac doanhnghiep dd phai dang ky nop thue gia tri gia tang doi vdi ca quan Thue true tiep quan lytheo hudng dan ciia ca quan Thue. Ddi vdi ca sd kinh doanh mdi thanh lap thdi giandang ky nop thue chdm nhat la 10 ngay ke tu ngay cap giay chiing nhan dang ky kinhdoanh. Trong trudng hgp sat nhap ca sd kinh doanh phai khai bao vdi ca quan Thuechdm nhdt la 5 ngay trudc khi sap nhap, hgp nhdt, giai the, chia, tach, pha san hoac thayddi dia diem kinh doanh.Ke khai thui: Doanh nghiep kinh doanh phai ke khai thue gid tri gia tang tung thang vanop td khai thul trong 10 ngay dau ciia thang tiep theo. Trong trudng hgp khdng phatsinh thul ddu vao, ddu ra, ca sd kinh doanh van phai ke khai va nop td khai cho co quanThul. Ca sd kinh doanh phai ke khai ddy dii diing mau td khai va chiu trach nhiem vetinh chinh xac ciia viee ke khai.Co sd kinh doanh nhap khdu hang hda phai ke khai va nop td khai thul gia tri gia tangtheo tung Idn nhap khau cung vdi viee ke khai nhap khau vdi ca quan thu Hai Quan noicd cua khdu nhap hang hda. 10
 20. 20. Doanh nghiep kinh doanh nhilu loai hang hda, dich vu cd muc thul sudt thul gia tri giatang khac nhau phdi ke khai thul gid tri gia tang theo tung mue thue sudt quy dinh vditirng loai hang hda, dich vu. Neu co sd kinh doanh khong xac dinh dugc theo tung mucthue sudt thi phai tinh va nop thue theo muc thul suat cao nhdt ciia hang hda, dich vu maC sd san xudt kinh doanh. ODoanh nghiep kinh doanh budn chuyen phai ke khai nop thue theo tung chuyen hang vdiC quan Thue nai mua hang do. ONop thue gid tri gia tdng: Doanh nghiep kinh doanh nop thue gid tri gia tang ddy dii diingban theo ke khai vao ngan sach nha nude. Thdi ban nop thue chdm nhdt khdng qua ngay25 ciia thang tiep theo.Co sd kinh doanh, ngudi nhap khdu hang hda phai nop thue gia tri gia tang theo tung Idnnhap khdu.Trong ky tinh thue, ca sd kinh doanh nop thul gid tri gia tang theo phuang phap khdutru, nlu cd sd thue ddu vao Idn ban sd thue ddu ra thi dugc khau tru vao ky tinh thue tieptheo.Chi do hoan thui gid tri gia tdng doi v&i doanh nghiep.Doanh nghiep kinh doanh thugc ddi tugng nop thul theo phuong phap khau trij dugc xethoan thul nlu sd thul ddu vao dugc khdu trii Idn han sd thul ddu ra phat sinh lien tuctren 3 thang trd len.Vi du: Bang so 1.3 Cdng ty X kinh doanh may mac so thul gid tri gia tang cac thang cuaCong ty nhu sau: 11
 21. 21. Bang so 1.3: Vi du ve tru&ng hop hoan thui gid tri gia tdng (Don vi tinh: trieu ddng) QuyH Thue dau vao Thue dau ra Thue phai nop Luy ke so phai nop Thang 4 200 100 -100 -100 Thang 5 400 300 -100 -200 Thang 6 500 100 -400 -600 Qua sd lieu tren ta thdy lien tuc 3 thang Cdng ty X cd thul gia tri gia tang dau vao Idnban dau ra nen Cong ty X dugc xet hoan thul GTGT, sd thue dugc hoan la 600 trieudong.Mot sd trudng hgp khac viee hoan thue GTGT dugc quy dinh nhu sau: I 1 r r r yCo sd kinh doanh trong thang cd bang hoa, dich vu xuat khdu neu cd sd thue GTGT dduvao cua hang hda xuat khau phat sinh trong thang chua dugc khau tru tu 200 trieu ddngtrd len thi dugc xet hoan thue theo thang. Trudng hgp trong thang thue GTGT ddu vaochua dugc khdu tru het bao gdm ca thue dau vao cua bang hda, dich vu ban trong nudethi cung dugc tinh vao sd thue dugc hoan trong thang.Ddi vdi trudng hgp uy thae xuat khau, gia cdng chuyen tiep xudt khau, ddi tugng hoanthue la ca so cd bang boa uy thae xuat khdu, gia cdng chuyen tiep xudt khdu. Ddi vditrudng hgp gia cdng uy thae thi ddi tugng dugc hoan thue la ca sd true tilp gia cdnghang boa xuat khdu.Ddi vdi ca sd kinh doanh dau tu mdi da dang ky kinh doanh, dang ky nop thul theophuang phap khau tru thue dang trong giai doan dau tu, chua di vao boat dgng, chua phatsinh thul ddu ra, neu thdi gian dau tu tu mot nam trd len dugc xet hoan thul ddu vao theotung nam. Sd thue GTGT ddu vao ciia tai san dau tu dugc hoan cd gia tri Idn tir 200 trieuddng trd len thi dugc xet hoan thue tung quy. 12
 22. 22. Ddi vdi CO sd kinh doanh thugc ddi tugng nop thue theo phuang phap khdu tru thue cddu an ddu tu cua co sd san xudt dang trong giai doan ddu tu, chua di vao boat dgng, chuadang ky kinh doanh, dang ky nop thue, cd sd thue GTGT cua hang hda, dich vu su dungcho du an ddu tu tu 200 trieu ddng trd len dugc xet hoan thue theo quy. Ca sd kinhdoanh phai ke khai, lap ho so hoan thue rieng cho du an dau tu...Cde xu ly vi pliqm ve thue gid tri gia tdng doi v&i doanh nghiep.Nop chdm tien thue, tien phat so vdi ngay quy dinh phai nop thi ngoai viee nop dii sdthue cdn bi phat nop chdm tien thue, tien phat moi ngay bang ty le (%) so thue nop chdm.Khai man trdn thue va tuy theo tinh ehdt muc do vi pham cdn bi phat tien tu I den 5 Idnsd thue gian Idn. Trdn thue vdi sd lugng Idn hoac da bi xu ly vi pham hanh chinh ve thuema cdn vi pham hoac cd hanh vi vi pham nghiem trgng khac thi bi truy cuu trach nhiemhinh su theo quy dinh ciia phap luat.Khdng nop thue, nop phat theo thdng bao hoac quyet dinh xu ly ve thue thi bi ap dungcac bien phap sau: Trich tien gui ciia doanh nghiep tai Ngan hang, Kho bac hoac td chuctin dung de nop thue, nop phat; giu hang hda, tang vat de dam bao thu dii sd thue, sd tienphat; ke bien tai sdn theo quy dinh ciia phap luat de dam bao thu dii sd thul, tiln phat cdnthieu.Tu nhung ngi dung trinh bay tren, qua trinh thue hien thue GTGT ciia doanh nghiep dugcmdta nhu sau (Hinh 1.1): 13
 23. 23. Tom tat qua trinh thue hien thue GTGT cua doanh nghiep Ccquan Thue Tinh thue Hoa don, Hach khau tru Quyet Hoan chung tir toan ke ke khai toan thue toan thue thue Hinh 1.11,2. Vai trd ciia thue gid tri gia tdng,1.2.1. Khuyen khich ddu tu phat trien san xudt kinh doanh, khuyen khich xuat khdu banghda, dich vu, khac phue dugc tinh trang thul thu trung Idp.Khuyen khich dau tu phat trien san xuat kinh doanh: Vi thue GTGT la thue chi danh vaophan gia tri gia tang, khdng thu vao von dau tu nen cd tac dung khuyen khich cac doanh 14
 24. 24. nghiep ddu tu md rdng san xudt, thay ddi ddy chuyin cdng nghe, ngoai ra cac doanhnghiep cdn dugc khdu trilr hoac hoan thue GTGT ddu vao khi dau tu mua sam nen thulGTGT khuyin khich cac doanh nghiep ddu tu md rdng san xuat.Khuyin khich xudt khdu hang hda, dich vu: Vi ddi vdi hang boa xudt khdu ap dung thuesudt 0% khdng nhirng khdng phai nop thue GTGT ma cdn dugc khau tru hoac hoan tralai s6 thul GTGT ddu vao, tao dieu kien de ha gia ban, nang kha nang canh tranh tren thitrudng quoc te, gdp phdn ddy manh xudt khdu.Thul GTGT khde phue dugc tinh trang thu trung lap thue trung len thue (minh hoa taiBang 1.1 trang 4).1.2.2. Bao dam dgng vien sd thu quan trgng va tuong ddi dn dinh cho NSNN, thue gia trigia tang dugc thu tap trung ngay tu khau dau va thu thue d khdu sau cdn kiem tra dugcviee tinh thue, nop thue d khdu trudc nen ban ehe dugc viee that thu thue.1.2.3. Thue hien thue gid tri gia tang cd tac dung tang cudng cdng tac bach toan ke todnciia doanh nghiep vi viee tinh thue d ddu ra, dugc khdu tru sd thue ddu vao la bien phapkinh te gdp phan thiic ddy ca ngudi mua hang va ngudi ban hang cung thue hien tot honehe do hod don, chung tu.1.2.4. Thue hien thue gia tri gia tang gdp phan hoan thien he thdng chinh sach thue dViet Nam, phu hgp vdi su phat trien ciia nen kinh te thi trudng, tao dieu kien md rdnghgp tac kinh te vdi cac nude trong khu vuc va tren thi gidi.1.3, Quan ly hoat ddng thu thue gid trj gia tdng.Hien nay tiep can theo gido trinh quan ly hanh chinh nha nude thi quan ly "...do la su tacdgng cd td chuc va dieu chinh bang quyen luc phap luat Nha nude ddi vdi cac qua trinhxa hoi va hanh vi boat dgng ciia con ngudi..." (Dinh Van Mau, Nguyen Van Thdm, V6Kim Son, 2004). Theo each tiep can nay cac nha quan ly boat dgng ciia dan vi minhthdng qua quyen luc, menh lenh. Vi vay trong quan ly boat dgng thu thul dl thue hien 15
 25. 25. muc tieu thu diing, thu dii thue cho Nha nude, Cue thue (cu the la can bg quan ly thue)nhdn thue thul la do Nha nude quy dinh thanh Luat nen ehii ylu dung quyen lire (dugcphap luat quy dinh) de bat huge doanh nghiep phai ddng thue. Theo each quan ly nay thiquan ly boat dgng thu thue gia tri gia tang ddi vdi doanh nghiep la su van hanh theo coehe menh lenh de ddm bao cac doanh nghiep nop dii thue cho Nha nude.Theo gido trinh quan tri hgc ciia Nha xuat bdn Houghton Mifflin (dn ban Idn thu 5) thi"Quan ly la mot qua trinh lam viee vdi...va lam viee thdng qua nhung ngudi khac nhamdat cac muc tieu ciia td chuc trong dieu kien mdi trudng thay ddi". Nhu vay quan ly dddy phai dua tren yeu td tdm ly de khai thae tot han su no luc ciia cac thanh vien trong tdchuc, lam viee vdi d ddy la ngudi quan ly phai cd nhung ngudi ludn cung vdi minh ganhvac nhiem vu, lam viee thdng qua nhung ngudi khac, d ddy doi vdi ngudi quan ly phaiphdn cdng, giao viee mot each hgp ly khoa hgc nham thue thi cdng viee mot each totnhdt, de dat dugc dieu dd ngudi quan ly phai cd each nhin bao quat cdng viee va bietphan quyen, uy quyIn cho cdp dudi mot each hgp ly; trong dieu kien mdi trudng phuetap, khdng dn dinh thi phuang phap quan ly bang menh lenh, ngudi lanh dao nam giu tatca quyen hanh vd trach nhiem se phat huy tac dung; trong dieu kien mdi trudng binh yen,dn dinh khdng cd bien dgng phue tap thi quan ly dua tren yeu td tdm ly phat huy tac dungtot ban.Ngay nay, trong dieu kien xa hoi ngay cang phat trien thi ddn ehii trong ddi song xa hoingay cdng cao thi qudn ly dua tren yeu td tam ly se phat huy tac dung tot hon, de phii hgpvdi mdi trudng chung, quan ly boat dgng thu thue gid tri gia tang ddi vdi doanh nghiepCling se phat huy tac dung, dat hieu qua cao, neu Cue thue van dung tot phuang phapquan ly dua tren yeu to tdm ly, khai thae tot yeu td tdm ly ciia can bg thue thi phdt huydugc tinh than trach nhiem, ban ehe dugc tieu cue trong quan ly boat dgng thu thue. 16
 26. 26. Ben canh nhUng each tiep can tren ve quan ly cdn cd nhieu each tiep can khac nua vequan ly la each tiep can theo qua trinh. Cach tiep can quan ly theo qua trinh ehii yeu nhanmanh vao viee thue thi cdng viee hien nay dang dugc dp dung d Cue thue.Tir nhiJng ngi dung trinh bay ve quan ly tren ca sd dac diem ciia td chuc, mdi each tiepcan deu cd uu diem va nhugc diem. Vdn de quan trgng la phai can cu vao tinh hinh thuete, cac nha quan ly lua ehgn mot each tiep can tot nhdt. Hien nay, thdng thuong cac nhaqudn ly ket hgp ca hai each tiep can la quan ly dua tren co sd khai thae yeu td tdm ly vdqudn ly dua tren ca sd qua trinh de bd sung cho nhau, han ehe nhugc diem eiia moi eachtiep can.1.4, Cde phuong phdp qudn ly hoat ddng thu thue gid tri gia tdng ddi v&i doanhnghiep,Phuong phap quan ly la each thirc quan ly cu the ma cac nha quan ly su dung de dieuhanh cac boat dgng ciia to chuc. Tren the gidi cac nha nghien cuu ve quan ly dua ranhieu phuang phap khac nhau nhu qudn ly theo muc tieu (MBO), quan ly theo qua trinh(MBP), quan ly theo kilu "hanh vi" (MBWA), quan ly theo tieu chudn ISO9000;1SO9001: 2000. Trong pham vi luan van nay Tac gia xin trinh bay hai phuang phdp quanly chinh dang dugc ung dung hien nay dd la quan ly theo phuang phap mue tieu va quanly theo qua trinh.Qudn ly theo phuang phap muc tieu (MBO) do mot hge gia ndi tieng ve quan tri la dngPeter Drueker dua ra nam 1954. Phuong phap nay la mot he thdng quan ly dua tren co sddanh gid mue do hoan thanh cac muc tieu da dinh, co ehe quan ly theo mue tieu bao gdm4 bude:(1) Xac dinh muc tieu(2) Lap ke boach hanh dgng(3) Soat xet dinh ky 17
 27. 27. (4) Danh gid thue hienTrong dieu kien ciia minh cac nha lanh dao qudn ly Cue thue da van dung phuang phapquan ly nay vao quan ly cac boat dgng cua td chuc. Cu the:Xdc dinh muc tieu: Hang nam, Cue thue xdy dung muc tieu quan ly boat dgng thu thuephai dat dugc do la du toan tong thu NSNN ve thue tren dia ban.Lap ke hogch hanh hanh dong: Tren ca sd muc tieu, xdy dung ke boach hanh dgng, phdncdng cu the cho tung bg phdn thue hien theo chuc nang nhiem vu; phdn chia giai doanthue hien muc tieu theo tung qui.Sodtxet dinh ky: Ket thiic 6 thang, 9 thang ra soat tinh hinh thue hien muc tieu de ra.Danh gid thue hien: Danh gid tinh hinh thue hien tren co sd soat xet dinh ky de cd giaiphap dieu chinh ke boach thue hien muc tieu.Quan ly theo qua trinh vl ban ehdt la viee phdn chia quy trinh tdng the thanh cac khau,cac bude cdng viee cu the va tien hanh quan ly thue thi tung khdu, tung bude cdng vieeeu the trong tdng the quy trinh chung dd, quan ly theo qua trinh khdng mang tinh menhlenh nhu qudn ly tren ca sd menh lenh, song theo phuang phap nay thi mue do theo doi,giam sat viee thue thi cdng viee d muc do cao. Phuang phap qudn ly theo qua trinh cd uudiem la ddm bao tinh thdng nhdt, tinh chinh xac trong thue thi cdng viee d muc do cao,nhugc diem ciia phuang phdp quan ly theo qua trinh la ban ehe tinh ehii dgng sang taociia cdp dudi (cu the la doi vdi can bg qudn ly thu thue), hien nay tai Cue thue dang apdung phuong phap qudn ly theo quy trinh.De quan ly boat dgng thu thue gia tri gia tang tai doanh nghiep cd hieu qua nhdt, trongthue tiln cd the van dung mot each linh boat cac phuong phap quan ly tren; cac phuongphap qudn ly tren cd the dugc dp dung rieng re hoac ket hgp mot edeh phu hgp nhamphat huy tot uu diem ciia mdi phuang phap. 18
 28. 28. L5. Mo hinh qudn ly thue gid tri gia tdng ddi v&i doanh nghiep.Muc tieu quan ly la hoan thanh chi tieu thu thue Nha nude giao de dap ung nhu cdu chitieu ciia nha nude hang nam. De dat dugc muc tieu, Cue thue phai van dung linh boat caccdng cu quan ly, Tac gia xin trinh bay quan ly boat dgng thu thue GTGT tiep can theomd binh "hop den":Ddu vao: Cac cdng cu chinh sach, phap luat...Hop den: La khau trung tdm, chinh su van dgng cua khdu trung tam se quyet dinh chatlugng cac bien so ddu ra.Dau ra: Phan anh ket qua van hanh cua cac yeu td thugc ve hop den.(Bg Tai chinh - Tai lieu boi dudng kien thue chuyen sau nghiep vu Thue, Kho bac Nhanude, phdn 1 trang 35 - Nha xudt ban Tai chinh Ha Ngi thang 6/2003).Md hinh hop den trong quan ly boat dgng thu thue dugc the hien cac yeu td sau (Hinh1.2): •^Lu^tihiff - Thyc hifn cac quy trinh quan ly - Frmli d6» kicn ihiic - Quan ly cong viee va quan ly con nguai - Muc d() ruSn thu cua |^ ^ - Mdiih vi. thai JO - Phuang phdp lanh dao cua lanh (lonnh II LO CU rliuc -a dao, phan quyen, uy quyen - Gdn ket moi nguai r Hinh 1.2 19
 29. 29. Yeu to thuoc ve ddu vdo:Cac cdng cu chinh sach nhu: Luat thueTrinh do kien thue ciia cdn bg thueHanh vi thai do ciia cdn bg thue Yeu to thuoc ve hop den:Thue hien cac quy trinh ve quan ly thulQudn ly cdng viee vd quan ly eon ngudiPhuong phap lanh dao ciia lanh dao, phdn quyen, uy quyenGdn ket mgi ngudiYeu to thuoc ve ddu ra:Tdng muc thu thue vao NSNN dat dugcMuc do tudn thii phdp luat ciia doanh nghiepTheo md hinh "hop den" thi "hop den" la khdu trung tdm cua he thdng, chinh su vandgng ciia khdu trung tdm nay se quyet dinh den ehdt lugng ciia cac bien sd ddu ra. Vi vayquan ly boat dgng thu thue phai quan tdm den viee xu ly cac yeu td thugc ve hop den.1,6. Quy trinh qudn ly hoat dgng thu thue GTGT doi v&i doanh nghiep.Trong boat dgng quan ly thu thue, quy trinh qudn ly thue phan anh trinh tu cac bude cdngviee phai lam nham tap trung thu ddy dii, kip thdi sd thu thue vao ngdn sach nha nude.Sau ddy xin trinh bay quy trinh qudn ly thu thue gia tri gia tang ddi vdi doanh nghiep.Quy trinh quan ly thu thue ddi vdi doanh nghiep ban hanh kem theo Quyet dinh sd1209TCT/QD/TCCB ngay 29/7/2004 eiia Tdng cue trudng Tdng cue Thul dugc thuehien tu 01/10/2004. Quy trinh nay da khac phue co bdn nhung nhugc diem ciia quy trinhtrudc. Ngi dung quy trinh qudn ly thu thue ddi vdi doanh nghiep bao gdm: Quy trinhdang ky thul, quy trinh xu ly td khai chung tir nop thul, quy trinh hoan thul, quy trinh 20
 30. 30. mien giam thul... Moi quy trinh do mot bg phdn chuc nang thul thue hien, cu the nhusau:Bang 1.4: Cac bg phan thue hien quy trinh quan ly thue theo cap quan ly Ten quy trinh Bg phan thue hien quy trinh theo cap quan ly Cap Cue Cap Chi cue true thuoc Cue1- Quy trinh dang ky thue - Phong Tuyen truyen - Td Tuyen truyen ho trg ho trg - Phong Xu ly thdng tin2- Quy trinh xu ly td khai - Phong Xu ly thong tin - Td Xu ly td khai vd tdng hgpthue va chung tu nop thue3- Quy trinh qudn ly thu ng - Phong Qudn ly thu ng - Td Qudn ly thu ngthue4- Quy trinh hoan thue - Phdng Qudn ly doanh - Td Quan ly doanh nghiep nghiep5- Quy trinh quyet toan thue - Phdng Xu ly thdng tin - Td Xii* ly td khai va tdng hgp6- Quy trinh thanh tra kiem - Phdng Qudn ly doanh - Td Quan ly doanh nghieptra nghiep - Td Kiem tra - Phdng Thanh tra7- Quy trinh tuyen truyen - Phdng Tuyen truyen - Td Tuyen truyen va ho trgho trg DTNT vd ho trgSau ddy Tac gia xin md td cac quy trinh co ban gdm: Quy trinh dang ky thue; quy trinhxu: ly td khai thul vd chung tu nop thul; quy trinh qudn ly thu ng thue; quy trinh thanh trakiem tra thue vd quy trinh tuyen truyen ho trg DTNT.Quy trinh ddng ky thui: Mue dich ciia quy trinh quy djnh trinh tu thue hien cac budecdng viee thue hien dang ky thul ddi vdi doanh nghiep ciia co quan quan ly thul, nhdmquan ly ddi tugng nop thul, luu giu bd so chi tilt ve ddi tugng nop thul, cap ma sd thul.Quy trinh dugc md ta tai so do sau (Hinh 1.3): 21
 31. 31. Nhap va xir ly thong tin Tra ket qua Huang dan Nhan va kiem dang kv thue fc dang ky thue lap ho sa tra thu tuc ho tren may vi cho doanh dang ky thue so dang ky tinh xac nhan nghiep thue MST (1) (2) (3) (4) Lap bao cao va liru giu ho so dang ky thue Quan ly cac trudng hgp vi (6) pham (5) Hinh 1.3Quy trinh xu ly to khai vd chung tir nop thue: Quy dinh hgp ly trinh tu cde bude xu lycong viee ciia co quan Thue. Ddm bao hach toan sd thue phdi thu, sd thue da thu chinhxdc kip thdi vd nang cao nang luc quan ly eiia co quan Thue theo phap luat.Quy trinh dugc mo td nhu sau (Hinh 1.4): 22
 32. 32. Nhan va Nhap va An dinh kiem tra sa xir ly td Thirc hien thue doi bg td khai khai thue xCr ly loi td vdi trudng thue tren may khai hgp khong tinh nop td khai (1) (2) (3) (4) Bao cao Luu giu td tinh hinh Phan tich Nhap va khai, bang xur ly td tinh trang xur ly ke hoa dan "" khai thue ke khai chung tu thul nop thue (8) (7) (6) (5) Hinh 1.4Quy trinh qudn ly thu no thue: Mue dich quy dinh cde bude cong viee trong cdng tacquan ly thu ng thue, ndng cao nang luc quan ly ciia co quan Thue, ndng cao tinh tudn thiiciia doanh nghiep trong viee nop diing, dii, kip thdi sd thue theo ehe do vao ngan sachnha nude.Quy trinh dugc md ta nhu sau (Hinh 1.5): 23
 33. 33. Lap ke hoach can cu danh Thong bao Phan tich thu ng thue sich DN ng so ti^n phat tinh trang (can cu phan ng thue (lap tich tinh trang thue gOri do nop ng thue) phan thong bao cham tien danh sach cong can bo don doc ng thu6 cac DN con thirc hien thu thu6 ng thue) ng (1) (2) (3) (4) Luu trir ho Bao cao ket Thue hien sa thu ng qua thu ng thu ng, thue thue cuang ehe thu6 (7) (6) (5) Hinh 1.5Quy trinh thanh tra kiim tra: Muc dich la tang cudng hieu qua cong tac quan ly thue,ngan cban va xu ly kip thdi cac doanh nghiep cd hanh vi gian Ian thul.^uy trinn auge imo la rmu sau i^nirm i.o) Kiem tra tai ban co quan Thue Phan tich sau (3) tinh hinh cac Bao cao Lap ke hoach thirc hien ke thanh tra cac DN trong ke hoach va ket doanh nghiep hoach thanh qua thanh tra kiem tra tra, ki^m tra (1) (2) (5) Thanh tra, kiem tra taJDN (4) Hinh 1.6 24
 34. 34. Quy trinh thue hien cong tac tuyen truyen vd ho tro doi tuong nop thue: Mue dich gdpphdn ndng cao chat lugng, hieu qua cdng tac quan ly thu thue, nang cao tinh tu giae tudnthii phap luat ciia doanh nghiep.Phuang phap tuyen truyen va bd trg dugc md ta nhu sau (Hinh 1.7): Doanh nghiep Tong hgp bao yeu cau co cao ket qua quan Thue giai quyet yeu cung cap c4u cua thong tin ve doanh nghiep chinh sach C T6 chuc hoi nghi tap hu^n Hinh 1.7Tu nhung ngi dung ca ban vl thul GTGT va quan ly boat dgng thu thue GTGT cho thdynhung nhdn td quylt dinh din kit qua quan ly hoat dgng thu thul GTGT la: Luat thul,nhan td con ngudi, quy trinh quan ly, quan ly cdng viee va quan ly eon ngudi, phuongphap lanh dao va sir tuan thu phap luat thul ciia doanh nghiep. Thue trang quan ly boatdgng thu thul GTGT ddi vdi doanh nghiep tai Cue thul Thanh Hod trong thdi gian vuaqua Tac gia xin dugc trinh bay tai Chuang 2. 25
 35. 35. CHirONG 2 THVC TRANG HOAT DONG QUAN LY THUE GIA TRI GIA TANG DOI V6l DOANH NGHIEP TAI CUC THUE THANH HOA TRONG THOI GIAN VLTA QUA2.1. Tong quan ve Cue thue Thanh Hoa.Cue thue Thanh Hod true thugc Tdng cue Thul dugc thanh lap theo Quylt dinh sd 314TC/TCCB ngay 21.8.1990 ciia Bg Trudng Bg Tai chinh.2,1,1. Td chuc bo may vd nhdn suLdnh dao Cue thui.Td chuc, Bg may Cue thue Thanh Hoa theo quy dinh ciia Bg Tai chinh hien nay cd 10phdng thugc Van phdng Cue thue va 27 Chi Cue thue cac huyen, thi xa, thanh phd truethugc.Cue thue cd 01 Cue trudng do Tdng cue Trudng Tdng cue Thue de nghi, Bg Trudng BgTai chinh bd nhiem. Cue trudng Cue thue la ngudi chiu trach nhiem trudc Bg trudng BgTai chinh, Tdng cue Trudng Tdng cue Thue va Chii tich UBND tinh ve cdng tac td chucquan ly thu thue tren dia ban tinh. Giijp viee Cue trudng hien cd 02 Phd Cue trudng do Tong cue Trudng Tdng cue Thuebd nhiem; nhiem vu, quyen ban cua Phd Cue trudng do Cue trudng quy dinh.Trudng phdng, Phd trudng phdng, Chi Cue trudng, Phd Chi cue trudng do Cue trudng bdnhiem va chiu trach nhiem trudc Cue trudng ve thue hien nhiem vu ciia phdng va Chicue.2.1.2. Chuc ndng nhiem vu.Chuc ndng nhiem vu cua Cue thui Thanh Hod: Td chiic thue hien nhiem vu quan ly thuthul tren dia ban Thanh Hoa theo quy dinh ciia phap luat.Chitc ndng nhiem vu cua cac Phong thuoc Cue thue: 26
 36. 36. Chu-c nang nhiem vu cua phdng Tong hgp va Du toan: Tdng hgp, xdy dung, phdn bd,td chuc chi dao thue hien du toan thu thul, phi, le phi va thu khac (sau ddy ggi chung lathul) do Cue thue quan ly, triln khai, hudng dan, chi dao vl nghiep vu quan ly thu thulciia Cue thue.Chuc nang, nhiem vu eua phdng Tin hgc va xvt ly du Heu ve thue: Thue hien nhiemvu ung dung, quan ly, phat trien cdng tac tin hgc ciia Cue thul, xii ly du" lieu vd thong kethue.Chuc nang nhiem vu ciia cac phdng Quan ly Doanh nghiep: Thue hien qudn ly, ddndoc viee ke khai, nop thue ddi vdi cac doanh nghiep thugc phdn cdp qudn ly ciia Cuethue, quan ly thu ng dgng thue; qudn ly thue thu nhap ca nhdn ddi vdi cde ddi tugng nopthul theo phuang phdp khdu trir tai ngudn va thul thu nhap cd nhdn eiia mgi ddi tugng.Chuc nang nhiem vu eua phong Quan ly An chi: Thue hien quan ly, hudng dannghiep vu ve dn chi thue.Chuc nang, nhiem vu cua cac phdng Thanh tra: Thue hien vd hudng dan chi dao thuehien cdng tde thanh tra cac td ehiic, ca nhdn nop thue va thanh tra ngi bg nganh thuetrong viee chdp hanh phdp luat thul va cde quy dinh eiia nganh, cong tac cudng ehe vethue, giai quyet khieu nai td cao ve thue.Chuc nang, nhiem vu ciia phdng To chuc can bg: Thue hien nhiem vu dugc giao vecdng tac td chuc quan ly cdn bg, ddo tao bien ehe, tien luong vd cdng tde thi dua khenthuong eiia Cue thue.Chuc nang, nhiem vu ciia phdng Hanh chinh - Quan trj - Tai vu: Thue hien ddm bdohau can, to chuc cdng tac van thu, luu triJ eiia Cue thul.Chuc nang nhiem vu cua phdng Tuyen truyin va ho trg to chuc va ca nhan nopthue (ggi tdt la phdng Tuyen truyin vd ho trg): Thue hien cdng tac tuyen truyin, gido duephap luat vl thul va cde boat dgng ho trg cho td chuc, ca nhdn nop thul. 27
 37. 37. Chuc nang nhiem vu eua Chi cue thue cae huyen, thj xa, thanh phd true thugc Cuethue: Td chuc thue hien nhiem vu qudn ly thu thul tren dia bdn huyen, thi xa, thanh phd,theo quy dinh ciia phdp luat.2.2. Tinh hinh phat trien cua cac doanh nghiep tai Thanh Hda nhung nam vua qua.Theo Luat doanh nghiep sd 60/2005/QHll ngay 29.11.2005 cua Qude hoi thi "Doanhnghiep la td chiie kinh te cd ten rieng, cd tai san, cd tru sd giao dich dn dinh, dugc dangky kinh doanh theo quy dinh eiia phap Luat nham muc dich thue hien each hoat dgngkinh doanh".Tiep can theo phuang phdp quan tri doanh nghiep thi "Doanh nghiep la mot td chiic kinhtl dugc thanh lap de thue hien edc boat dgng san xudt kinh doanh, thue hien cac chucnang san xudt, mua bdn hang hda hoac lam dich vu, nham thoa man nhu cdu ciia conngudi vd xa hoi vd thdng qua boat dgng hiru ich do de kiem Idi" (Le Van Tam, 2000).Ngay nay, doanh nghiep ddng vai trd cue ky quan trgng trong nen kinh te ddt nude ndichung va ciia mdi dia phuang rieng. Vi vay, cd the ndi xa hoi hien dai phat trien Id xa hoidoanh nghiep. Doanh nghiep Id luc lugng chii dao tao ra eiia cdi vat ehdt dap ung nhu cduda dang ciia xa hoi, tao ra viee lam, thu nhap eiia hang trieu ngudi. Doanh nghiep cung lanai true tiep bien edc thanh qud ciia nghien ciiu va trien khai (R&D) thanh hien thue, suphat trien va tang trudng ciia nen kinh te phu thugc rdt Idn vao su phat trien Idn manhben vung ciia cac doanh nghiep.NhiJng nam gdn ddy doanh nghiep tren dia bdn tinh Thanh Hda da cd bude phat trien gdpphan vao sir phat trien kinh te d dia phuong, tao them nhieu viee lam, ndng cao thu nhapcho ngudi lao dgng vd tao ngudn tang thu cho ngan sach nha nude tiJ thue. Sd doanhnghiep tren dia ban Thanh Hda nam 2003 la 1.311 doanh nghiep, den nam 2006 sd doanhnghiep la 3.015 doanh nghiep, so vdi nam 2003 bang gdn 2,3 Idn. 28
 38. 38. Sau day la sd doanh nghiep dang ky boat dgng kinh doanh ciia cac nam trudc tren dia bantinh Thanh Hoa (Bang sd 2.1). Bdng so 2.1. Sd doanh nghiep tren dia bdn tinh qua cde ndm (tinh so ddng ky kinhdoanh) Nam So doanh nghiep Ty le (%) so vdi nam truoc 2003 1.311 2004 1.887 143,9% 2005 2.437 129,1% 2006 3.015 123,7% (Ngudn: Cue thue Thanh Hoa ndm 2006)Theo sd lieu bang 2.1 thi so doanh nghiep tren dia ban tinh Thanh Hoa phat trien ngaycang tang nhung qui mo, hieu qua san xuat kinh doanh theo sd lieu thdng ke ciia Cuethue Thanh Hoa nam 2005 cho thay:Ve qui md: Sd doanh nghiep cd doanh thu boat dgng san xuat kinh doanh trong nam tren100 ty ddng chiem ty trgng 1,7%; sd doanh nghiep cd doanh thu tir 50 ty ddng den 100 tydong chiem ty trgng 1,6%; so doanh nghiep cd doanh thu tu 10 ty ddng den dudi 50 tyddng ty trgng 10,4%; so doanh nghiep cd doanh thu tu 1 ty dong den dudi 10 ty ddng tytrgng 36%; so doanh nghiep cd doanh thu dudi 1 ty ddng ty trgng 50,3%.Ve hieu qua boat dgng san xudt kinh doanh: Sd doanh nghiep kinh doanh cd lai 71,2%;sd doanh nghiep kinh doanh khdng lai, khdng lo 22,5%; sd doanh nghiep kinh doanh lo6,3%.Nhu vay thue trang doanh nghiep tren dia ban Thanh Hoa phan Idn la doanh nghiep cdqui md nhd, hieu qua boat dgng san xudt kinh doanh cdn thap, day la mot trong nhimg 29
 39. 39. nhdn td quan trgng tac ddng den thue hien quy trinh quan ly thu thue ddi vdi doanh nghiep tai Cue thue Thanh Hod, Tac gia xin dugc trinh bay d phan sau. 2.3. Thue trang cong tac quan ly thue GTGT doi vdi doanh nghiep tai Cue thue Thanh Hoa trong thdi gian vira qua. De danh gia ve cdng tde qudn ly thue gia tri gia tang ddi vdi doanh nghiep tai Cue thue Thanh Hda nhung nam qua, Tac gid dua tren ca sd md hinh hop den de di sau xem xet, ddnh gia thue trang cac yeu td ve chinh sdeh phdp luat thul, ylu td con ngudi; thue hien quy trinh qudn ly, quan ly cdng viee va qudn ly con ngudi, phuong phap lanh dao, gan ket mgi ngudi; ket qua tdng mue thu ve thue va mue do tudn thii phdp luat cua doanhnghiep.2.3,1. Thue trgng nhirng yeu td ddu vdo theo md hinh hop den.NhiJng nhdn td ddu vao bao gdm: Chii truong chinh sach phap luat thue; trinh do kienthiic, hdnh vi, thdi do ciia can bg quan ly thue. Ve chu truong chinh sdeh:0 Chuong 1 Tac gid da trinh bay ngi dung ca ban ve chinh sdeh thul gid tri gia tang, trengde do qudn ly chiing ta cdn ddnh gid nhiing ton tai ciia chinh sdeh dnh hudng din boatdgng qudn ly thue gid tri gia tang ddi vdi doanh nghiep.Thue hien chinh sach thue gid tri gia tang trong nhung nam qua da cd tde dung thiic ddysan xudt phat trien, md rdng luu thdng hang hod, ddy manh xuat khdu, tao dieu kien hagia ban, ndng kha nang canh tranh tren thi trudng qude te, khuyin khich cde doanhnghiep ddu tu phat trien san xuat kinh doanh. Tuy nhien viee quan ly thu thul ddi vdi cdedoanh nghiep cdn mot sd vudng mac ve chinh sach chua phii hgp vdi yeu cdu ciia cacdoanh nghiep.Ve thue suat: Theo Shukla (2006) hien nay tren thi gidi cd khodng 125 nude dp dungthul gia tri gia tang, trong do cd 54% chi sii dung mot mue thue suat ngoai muc thul sudt 30
 40. 40. 0%; khodng 23% cd hai muc thue sudt, 13%. cd ba muc thul sudt va 9 > cd bon muc thul %sudt.Ddi vdi Viet Nam bien nay cd ba muc thul sudt 0%, 5% va 10%. Do viee ap dung nhieumiic thue sudt nen chua thue bien dugc yeu cdu la chinh sach thul phai dan gian, de hieu,de thue hien, tao ra khd khan trong viee theo doi quan ly va tra cuu tinh thue eiia cacdoanh nghiep va ciia ca quan Thue. Theo Shukla (2006) Viet Nam nen tien den dp dunghai miie thue sudt: muc thue suat la 0% va mot muc tren 0%.Ve phuong phap tinh thue: Hien nay dang dp dung 2 phuang phap tinh thue tao ra sirphue tap trong viee theo doi quan ly ciia ca quan Thue va thue hien Luat thue ciia cacdoanh nghiep.Ve hoan thue: Cdn qui dinh 9 trudng hop dugc hoan thue do dd tao ra nhieu thii tuchanh chinh khac nhau gay khd khan cho viee thue hien ciia doanh nghiep va quan ly ciiaC quan Thue. Qua ket qua kiem tra hoan thue, so doanh nghiep vi pham cac qui dinh ve Ohoan thul nhu sau: nam 2004 la 10,5%; nam 2005 la 9,4%>; nam 2006 la 7,9% (ngudn sdlieu Cue thue Thanh Hod nam 2006).Trinh dp kien thite cua cdn bd qudn ly thue:Can bg thue la ngudi thue bien cac nhiem vu quan ly doi tugng nop thue, xac dinh sdthue phai nop, tuyen truyen hudng ddn ddi tugng nop thue, kiem tra thanh tra ddi tugngnop thue. Theo so lieu dieu tra cua Tong cue Thue, ndm 2005 nganh thue ca nuoc cdn boCO trinh do Dai hoc tro len Id hon 40%. Ty le nay o cde nhom Cue thui nhu sau: Cuethue loai Ion 56%; Cue thue loai vira 41,5%.Theo sd lieu thdng ke cua Cue thul Thanh Hda (Bang 2.2): Nam 2003 Cue thul cd 1.175can bg, din 2006 la 1.240 can bg, can bg cd trinh do Dai hgc trd len dugc tang ddn, cuthe nam 2003 cd 224 ngudi chiem ty le 19,1%, do dao tao ndng cao trinh do cho can bgnen den nam 2006 cd 405 ngudi chiem ty le 32,7%). 31
 41. 41. Bdng 2.2. Trinh dp cdn bo Cue thue qua edc ndm Trong do Dai hge Nam Tong so tra len Trung cap Khac Tong so % Tong so % Tong so % 2003 1.175 224 19,1% 832 70,8%) 119 10,1%) 2004 1.165 222 19,1% 825 70,8% 118 10,1% 2005 1.157 231 20,0% 811 70,1% 115 9,9% 2006 1.240 405 32,7% 716 57,7% 119 9,6% (Ngudn: Cue thue Thanh Hoa ndm 2006)Qua sd lieu thdy trinh do can bg cua Cue thue Thanh Hda den nam 2006 dugc tang lennhung so vdi ty le binh quan ciia ca nude la rat thap. Day la nguyen nhan ca ban tac dgngden ehdt lugng, hieu qua quan ly boat dgng thu thue ddi vdi doanh nghiep tai Cue thulThanh Hoa. Nguyen nhan trinh do can bg cd trinh do Dai hge trd len tai Cue thul ty lethdp xa so vdi ty le binh quan chung cua Nganh thue ca nude la do Cue thul chua xdydung chuang trinh phat trien ngudn nhan luc cd trinh do tu Dai hgc trd len nen khdngkhuyen khich can bg tich cue hgc tap ndng cao trinh do. Hien nay Cue thul Thanh Hodcd 149 can bg dugc cu di dao tao da tot nghiep Dai hgc cac trudng Kinh te, Tai chinh tunhung nam trudc nhung den nay van chua dugc chuyen ngach cong cbiic, thay ddi vi tricdng viee va xep lai bac luang cho phu hgp vdi trinh do dao tao. Day la mot trong nhungnguyen nhdn ca ban ddn den can bg chua tich cue hgc tap nang cao trinh do. D I khuyin 32
 42. 42. khich can bd cdng chuc tich cue hge tap ndng cao trinh do. Cue thue cdn dua tren ca sdnghien cuu cac ylu td tam ly xudt phdt tii nhu cdu ciia moi con ngudi dugc md td theo sodd sau (Hinh 2.1): Ddng ca Hanh ddng hudng (muc tieu) tdi muc tieu Dat muc tieu Nung Ndng Tao ndu Ndng Dugc cao Hge quan cam cao cdng hieu tap he Luang Dia gidc trach nhdn sudt bdi cgng vj thanh nhiem khen cdng dudng su dat viee Hinh 2.1Hdnh vi pham chat dao dite cua cdn bd thue: Dai bg phdn can bg cdng chuc thue cdphdm ehdt dao due nghe nghiep tot, tuy nhien vdn cdn mot bg phdn nhd phdm ehdt daodiic chua tdt, sdeh nhieu gay phien ha trong cdng tde, vi pham quy trinh quan ly gay anhhudng xdu din quan ly boat dgng thu thue ddi vdi doanh nghiep. Trong ba nam 2004,2005, 2006 Cue thue nhdn dugc 156 don khieu nai td cao lien quan den can bg cdngchiie, Cue thul da xu ly ky luat 21 can bg tii khien trach den huge thdi viee.2.3.2. Nhitngyiu to thuoc ve hop den:Thue hien qudn ly theo quy trinh: Quy trinh quan ly thue dang dp dung hien nay ve cabdn da ddp ling yeu cdu quan ly thue ddi vdi doanh nghiep, don gidn hda thu tuc hanhchinh ve thul, dl cao vai trd ciia doanh nghiep trong vec ke khai, tinh thul, nop thul.Cong tac boat dgng quan ly thu thue tai Cue thue Thanh Hda dugc cai tiln va thu dugcket qua. 33
 43. 43. Thue hien quy trinh ddng ky thue (cdp MST)Qudn ly ddi tugng (cdp MST) dugc hieu la thue hien ke khai dang ky thue, cap MST.Phuang thue quan ly ddi tugng hien nay dp dung phuang thiic quan ly bang mang mdy vitinh, mgi bd so, thdng tin ve ddi tugng nop thue dugc nap vao may vi tinh vdi mot filerieng, ma ten file la MST eiia ddi tugng nop thue. Khi can kiem tra mot sd ddi tugng nopthue nao chi cdn md file eiia ddi tugng do, ddy la phuang thue qudn ly hien dai dangdugc dp dung d nhieu nude, phuang thiic nay tilt kiem dugc chi phi quan ly thul, dedang phdt hien cde trudng hgp gian Idn ve thue ngay ca khi ddi tugng nop thul tang lenrdt Idn.Trinh tu cdp ma sd thue: Theo quy trinh doanh nghiep gui ho so dang ky thue den caquan Thue, theo quy dinh dugc tra ket qud chdm nhdt khdng dugc qua 8 ngay ke tu ngaynhan bd sa day dii. Khi nhdn ho sa ddy dii diing quy dinh, Cue thue nhap thdng tin dangky thue tren mdy vi tinh, truyen dO lieu ve Trung tdm tin hge - Thdng ke Tdng cue Thuede kiem tra tinh duy nhdt hgp le eiia ma sd thue. Neu ket qua kiem tra dugc chdp nhdn thiin gidy chiing nhdn ma sd thue va tra ket qua dang ky thue cho doanh nghiep.Ddi vdi doanh nghiep khdng cdn ton tai, khi phdt hien doanh nghiep ngung ke khai vdnop thue phai xac minh tinh trang ngung boat dgng, neu doanh nghiep cdn ton tai nhungngung hoat dgng thi ddn doc doanh nghiep lam thii tuc ddng ma sd thue theo quy dinh.nlu doanh nghiep khdng cdn ton tai phdi phdi hgp chinh quyen dia phuang lap bien banva thong bao cdng nhdn doanh nghiep khdng cdn ton tai de ngan cban cac hanh vi vipham phap luat trong kinh doanh. Nhap thdng tin doanh nghiep khdng cdn tdn tai vaochuang trinh dang ky ma sd thue tren may vi tinh vd ddng ma sd thue ngay. 34
 44. 44. Bdng 2.3. Tinh hinh ke khai ddng ky thue^ cdp md so thui cde doanh nghiep tai Cue thue Thanh Hod, So doanh So doanh nghiep Ty le (%) doanh So doanh nghiep ke khai khong thue hien nghiep khong thue nghiep dugc Nam dang ky cap dang ky cap ma hien dang ky ke khai cap giay phep ma so thue so thue diing quy dang ky cap MST kinh doanh diing quy djnh djnh diing quy dinh 2004 1.887 1.808 79 4,2 2005 2.431 2.275 162 6,6 2006 3.015 2.770 245 8,1 (Ngudn: Cue thue Thanh Hod ndm 2006)Qua sd lieu bang 2.3 cho thdy sd doanh nghiep dang ky kinh doanh va ke khai dang kycap ma sd thue tang len nhung dong thdi cung cho thay so doanh nghiep vi pham da dangky boat dgng kinh doanh khdng ke khai dang ky cap ma so thul cac nam diu tang len.Ndm 2004, so doanh nghiep khong ke khai ddng Icy thue (cdp MST) la 4,2% din ndm2006 tdng len 8,1%; dieu do noi len ky ndng qudn ly doi tuong nop thui tai Cue thuiThanh Hod chua tot, no phdn dnh tinh trgng phdi hop cung cdp thong tin giira co quanThue vdi co quan cdp gidy phep ddng ky kinh doanh chua kip thdi (So ki hogch vd Ddutu) de phdt hien xu ly nhitng doanh nghiep vi pham khong ke khai ddng ky cdp md sothue.Thue hien dang ky cap ma sd thue vua la quyIn Igi dong thdi cung la trach nhiem euadoanh nghiep. Cong viee nay nlu thirc hien tdt se tao dilu kien thuan Igi cho doanhnghiep su dung ma sd thul trong boat dgng kinh doanh, trong quan he thanh toan diingphdp luat ddng thdi cung cdp kip thdi chinh xac nhirng thdng tin vl doanh nghiep dap 35
 45. 45. ling yeu cdu quan ly ciia Cue thul. Vi vay di ddi vdi cai tiln cdng tac phue vu viee cap ma so thue can phai tang cudng tuyen truyen ho trg hudng dan ddn doc doanh nghiep thue bien tdt dang ky cap ma sd thue. Thue hien quy trinh xu ly to khai vd chung tit nop thui. Theo quy dinh ciia luat thue va quy trinh quan ly viee ke khai thul gia tri gia tang la trach nhiem ciia doanh nghiep, edc doanh nghiep thue hien nop td khai thul bang thang diing ban phan anh chat lugng hieu qua quan ly doi tugng nop thul tot, neu viee thue hien kekhai thue khdng diing ky ban the hien cdng tac quan ly ddi tugng nop thue, ke khai thuechua tdt.Bang 2.4 cho thay so td khai thue gia tri gia tang hang thang ciia cac doanh nghiep danop diing ban thap ban so vdi so td khai phai nop hang thang ciia cac doanh nghiep trongnam, mac du ty le {%) so td khai da nop diing ban tang dan tu 93,3%) nam 2003 len97,3%) nam 2006. Tuy nhien viee nop td khai chua diing han quy dinh van cdn 2,7% sodoanh nghiep.Bdng 2.4. Tinh hinh thue hien nop t& khai thue qua cde ndm cua doanh nghiep. So td khai da nop diing Ty le (%) so da nop so Nam So td" khai phai nop han vdi so phai nop 2004 16.750 15.590 93,3 2005 21.740 20.770 95,5 2006 27.360 26.630 97,3 (Ngudn: Cue thue Thanh Hod ndm 2006)Sd lieu bang 2.5 cho thay s6 td khai thul gia tri gia tang khai diing Idn dau trong nam cuacac doanh nghiep tai Thanh Hoa tang ddn qua cac nam, ty le ke khai thul diing Idn ddu67% nam 2004 tang len 95,5% nam 2006, nhung vdn cdn 4,5%) sd doanh nghiep ke khaikhdng diing. 36
 46. 46. Bdng 2,5, Tinh hinh ehdt luong t& khai thue cua cde doanh nghiep. So ta khai nop So to* khai ke khai thue Ty le (%) ke khai Nam diing ban diing Ian dau diing 2004 15.590 10.480 67 2005 20.770 17.680 85 2006 26.621 25.423 95,5 (Ngudn: Cue thue Thanh Hod ndm 2006)Thue hien quy trinh qudn ly thu no dong thue.Theo sd lieu bang 2.6 y thiic chap hanh nop thue gia tri gia tang ciia cac doanh nghiepdugc nang cao ddn, nam 2004 ty le ng thue qua ban theo ke khai cua cac doanh nghiep la8,5%, den nam 2006 ty le ng qua ban giam xudng cdn 4,0%. Nhu vay van chua khacphue ca ban tinh trang ng dgng thue ciia doanh nghiep.Bdng 2.6. Tinh hinh thue hien nop thue GTGT theo ke khai eda edc doanh nghiep, (Don vi: trieu dong) Tong so thue GTGT Tong so thue da nop Tong sd thue gia trj gia Nam phai nop theo ke trong nam tang ngqua han khai Sd da nop (%) Sd no dgng (%) 2004 368.310 337.100 91,5 31.210 8,5 2005 424.230 405.970 95,6 18.260 4,4 2006 498.100 478.100 96,0 20.000 4,0 (Ngudn: Cue thue Thanh Hod ndm 2006) 37
 47. 47. Viee theo doi ng dgng thul ciia cac doanh nghiep: Theo trinh bay tgi Muc 2.2, doanhnghiep tgi Thanh Hod phdn Ion la doanh nghiep co qui mo nhd, hieu qud hogt dong kinhdoanh cdn thdp, dgc diem nay dnh hudng rdt Ion din viee tudn thu phdp lugt thui cuadoanh nghiep nhung trong thue te qudn ly Cue thui chua thue hien phdn tich edc chi tieukinh te mot each khoa hoc de ddnh gid mite do chdp hdnh nop thui cua cde doanh nghiepnen chua phdn biet duoc nguyen nhdn no thue cua doanh nghiep tren co so do dp dungcde bien phdp thu no thich hop. Trong tinh hinh hien nay Cue thul cd thi dp dungphuang phdp phan tich mot sd chi tieu tren bang can doi ke toan va bao cao kit qud sanxuat kinh doanh de phan loai ng dgng thue theo cac chi tieu sau day:. Nhom cde chi tieu thu nhap vd hieu qud kinh doanh: Lgi nhuan ggpTy suat lgi nhuan ggp = Doanh thuTl- sinhilai * - tai san =Ty le - u - tren *• Lai nhudn hoat ddng • • :- • ^ Tdng tai sanTy le sinh Idi tren vdn chii = Lgi nhuan rdng Tdng von chiiNeu doanh nghiep cd cde ty sd tren >0 va bang hoac cao ban chi so chung ciia nganhphan anh hieu qua kinh doanh ciia doanh nghiep tdt, bieu hien tai chinh lanh manh.. Nhom cde chi tieu ve khd ndng thanh todn: Tai san luu dongTy sd thanh khoan hien tai = Ng ngan ban Tai san luu dong - Hang ton khoTy sd thanh khoan nhanh Ng ngan banChi tieu vi muc do tdi tro cho tdi sdn cua doanh nghiep: 38
 48. 48. T,, X Tong noTy so no = _i frr^, • Tong tai san Qua tinh todn edc chi tieu phdn tich da trinh bay tren: Doanh nghiep no dong thue neu coedc ty so ve thu nhdp vd hieu qud kinh doanh >0, cde ty so ve khd ndng thanh todn cao tren muc chudn vd ty sd ve mite do tdi tro cho tdi sdn cua doanh nghiep < 1/2 the hienkhd ndng thanh todn cua doanh nghiep Id tot, co khd ndng thanh todn cde khodn no khiden ky han no. Cd the noi truong hop nay doanh nghiep no dong thue Id co y ddy duachdy I, trudng hop ndyphdi dp dung cde bien phdp xit ly de thu thue kip thdi vdo NSNN. Truong hop doanh ngiep no thue cd edc ty sd ve thu nhdp vd hieu qud kinh doanh <0;cde ty so ve khd ndng thanh todn thdp, d dudi vd thdp xa so vuoi muc chudn, mite binhqudn chung cua todn nganh; ty sd ve muc do tdi trg cho tdi sdn cdng ty > 1/2 the hien khdndng thanh todn ciia doanh nghiep Id khd khan, doanh nghiep ng dong thue trong truonghgp nay Id do khd ndng thanh todn thdp vd tinh hinh tdi chinh kho khan cd the dp dungbien phdp gidn ng thue, phdn ky ng thue cho phii hgp vdi tinh hinh tdi chinh cua doanhnghiep.Thue hien quy trinh thanh tra, kiem tra.Thue hien quy trinh thanh tra, kiem tra nhiing nam qua da gdp phdn ran de, ngan ehancac hanh vi vi pham nghiem trgng phdp luat thue tren dia ban Thanh Hod, gdp phdn taolap cdng bdng nghTa vu thul, nang cao tinh tudn thii tu giae chdp hanh luat thue ciiadoanh nghiep. Tuy nhien viee thue hien quy trinh thanh tra, kiem tra vdn con nhitng hanchi cdn phdi khde phue do Id: viee xdy dung ke hogch thanh tra kiem tra vd thue hienthanh tra kiim tra phdi tren eo so phdn tich thdng tin ve tinh hinh tdi chinh, thu thdp edcdit lieu lien quan din doanh nghiep, ddnh gid viee chdp hdnh lugt thue eiia doanhnghiep, xdc minh vd thu thdp chung cu, xdc dinh hdnh vi vi phgm phdp lugt ve thue dephdn loai doi tugng phdi kiim tra tgi bdn d co quan Thue vd ddi tugng phdi thanh tra. 39
 49. 49. kiim tra tgi doanh nghiep theo dung quy trinh khdng lam cdn tro din hogt ddng binhthuong cua doanh nghiep. Thue ti viee xdy dung ki hogch thanh tra, kiim tra cdn nhdmvdo tdt cd cde doanh nghiep khdng dua tren co so phdn tich sdu, ddnh gid mite do viphgm, mue do gian Ign cua doanh nghiep di td chuc thanh tra dung ddi tugng ngay titddu. Vi vay nhieu doanh nghiep khdng cd hdnh vi gian Idn ciing td chuc thanh tra, kiemtra tgi doanh nghiep vita gay phien ha cho doanh nghiep vita Idng phi ngudn nhdn luc,tdn kem cho eo quan Thue.Bdng 2.7. Tinh hinh thanh tra, kiem tra tai doanh nghiep. Doanh nghiep Nam 2004 Nam 2005 Nam 20061. So DN thue hien kiem tra theo keboach 323 655 8292. Sd DN vi pham qua thanh tra,kiem tra 288 460 6043.Tyle%DNvipham 89% 70% 73%4. Ty le DN khong vi pham 11% 30% 27% (Ngudn: Cue thue Thanh Hod ndm 2006)Qua so lieu bdng 2.7 cho thdy sd doanh nghiep khdng vi phgm phdp lugt thue nhung vdnbi thanh tra kiim tra: ndm 2004 la 11%, ndm 2005 la 30%, ndm 2006 la 27%. So diednguyen nhdn tren la do chua thue hien diing quy trinh thanh tra, kiem tra; cdn bd thanhtra, kiem tra cdn yeu ve trinh do chuyen mdn nghiep vu, ky ndng phdn tich tinh hinh tdichinh doanh nghiep cdn han ehe.Thue hien quy trinh tuyen truyen ho trg ddi tugng nop thue.Theo sd lieu tai bang 2.8, cdng tac tuyen truyen phd bien giao due phap luat thul, tu vanbd trg doanh nghiep da dugc Cue thue dac biet quan tam thue hien vdi nhieu hinh thiicve ca ban da dap ung yeu cau mong dgi eua doanh nghiep. 40
 50. 50. Bdng 2,8. Tinh hinh cdng tde tuyen truyin hd tro doanh nghiep. Ngi dung tuyen truyen ho trg Dan vi Nam Nam 2005 Nam doanh nghep tfnh 2004 2006 1. Hudng dan thii tuc ke khai thulcho doanh nghiep lugt 154 375 4822. Doi thoai vdi doanh nghiep - So Idn Ian 1 66 72 - Lugt ngudi tham gia lugt 72 2.009 3.4263. Tap budn - Lap lap 12 53 66 - So ngudi ngudi 213 1.934 2.1004. Tra Idi bang van ban sd van ban 41 303 3325. Tu van tai ban lugt 342 1.484 1.1396. Tra Idi bang dien thoai Ian 606 1.683 1.9527. Khen thuong doanh nghiep s6DN 96 155 219 (Ngudn: Cue thue Thanh Hod ndm 2006)Tuy vay van cdn nhiing ban ehe nhu tu vdn dien tii chua dugc phd bien mac du Internetphat trien ngay cang manh, cac phuang tien thdng tin dai chiing chua phdi hgp tot; dacbiet la chua to chuc dieu tra nhu cdu cua doanh nghiep de cd giai phap tuyen truyen hotrg phu hop vdi tung nhdm doanh nghiep, kha nang giao tiep truyen dat ciia mot sd canbg lam cong tac tuyen truyen cdn han ehe, lire lugng lam cdng tac tuyen truyen mdngchua dap ung dugc yeu cau.Qudn ly cdng viee vd qudn ly con ngu&i trong Cue thue.Cdng tac qudn ly cong viee theo nguyen tac td chiic eiia nganh thue, Cue trudng Cue thulla chiu trach nhiem trudc Bg trudng Bg Tai chinh, Tong cue Trudng Tdng cue Thul vaChu tich UBND tinh vl cdng tac quan ly thu thue tren dia ban tinh. Cac Phd Cue trudng 41
 51. 51. giiip viee Cue trudng, cac Phdng chiic nang, cac Chi Cue thul true thugc dugc giaonhiem vu ro rdng, cdn bg thul cd trach nhiem hoan thanh tdt nhiem vu dugc giao.v l qudn ly eon ngudi Cue thul dp dung quy ehl ludn phien cdng viee ddi vdi tdt cd canbg cdng chiic tu Phd Cue trudng trd xudng, moi cdn bd cdng chiic giu* mot vi tri cdngviee khdng qud 3 nam, hang nam Cue thul xdy dung chuong trinh kl hoach bdi dudngkien thiic, ky nang quan ly cho cdn bg, giao due phdm ehdt dao diic cho cdn bg, thue hienquy ehe kiem tra kien thiic hang nam ddi vdi can bg thul, nhu-ng cdn bg kiim tra dat ketqua thdp khdng ndng luong diing ban, la can bg lanh dao khong bo nhiem lai, khdng datyeu cdu nhieu Idn kiem tra cho thdi viee. Thue hien 10 dieu ky luat ddi vdi can bg thue,thue hien nhirng dieu cdn xdy, nhiing dieu cdn chong, xdy dung co quan van hod.Phuong phdp ldnh dao eua Ldnh dao Cue thue.Cong tac quan ly boat dgng thu thue ciia co quan Thue la cdng tac tdng hgp, ngudi lanhdao phdi tu thue tien cdng tac de van dung cac phong each lanh dao cho phu hgp de datmuc tieu. Hien nay ldnh dgo Cue thue van dung phuong phdp lanh dao theo tinh hudng-muc tieu, cu the:Chi dgo sat sao: La hanh vi 1dm sang td xdc dinh tdm ly cho cdp dudi, ngudi lanh dao chiro muc tieu cdng viee, cac phuang tien de dat mue tieu vd tieu chudn danh gia ket quacdng viee. Trong thue tien ddi vdi nhirng cdng viee quan trgng chi phdi boat dgng cua tdchuc, lanh dao Cue thue da sir dung tinh hudng nay de chi dao cac cdng viee nhu xdydung cde muc tieu nhiem vu, xdy dung cde ke hoach hanh dgng, ra sodt ddnh gia.Tham gia chia se: Cde hanh vi nay khuyen khich vd tao dieu kien cho nhdn vien tham giavao cac quylt dinh vugt ra ngodi cdng viee thdng thuong ciia bg, lanh dao tham vdn nhdnvien, bdi de xudt cua bg va xem xet nghiem tiie edc y kien ndy trudc khi quyet dinh. Tinhhudng nay dugc lanh dao Cue thul van dung trong viee quylt dinh edc vdn dk vl nhdnsu, phdn quyIn, uy quyIn cae quylt dinh thue hien quy ehe ludn phien cdng viee ddi vdi 42
 52. 52. cdn bd; xdy dung quy ehl su dung tiln thudng, quy ehl cong khai ddn chii trong boatdgng ciia CO quan.Dinh huong hd trg: La edc hanh vi ciia lanh dao ho trg vl mat tdm ly cho cdp dudi.Ngudi lanh dao thi hien thdn thien va de tilp xiic lam cho cdng viee thii vi hon; cu xiivdi nhdn vien bdng su tdn trgng nhu nhau vd the hien su quan tdm ddi vdi tinh hinh, nhucdu vd phijc lgi ciia nhdn vien. Q tinh hudng nay eon ban chi Id viee quan tdm din nhucdu ciia nhdn vien.Phdn quyen, uy quyen: Trong cdng tde quan tri, quyIn hanh ludn di kem theo chiic vuqudn tri. Quyen hdnh Id nang luc quylt dinh, chi huy, cudng biic, khen thudng, trungphat hay ra lenh ddi vdi cdp dudi va trong dgi su tiln hanh d hg. Tuy nhien chi ggi laquyen hdnh khi do la mot quyen hdnh hgp phdp.Phan quyen: Quyen hdnh trong qudn tri dugc phdn cho tung cdp, tirng ngudi, tung chiicvu, dia vi, khd nang va kinh nghiem thue te (phdn cdp quyen hanh ggi la phdn quyen).Phdn quyen Id mot tdt yeu vi ngudi chi huy khdng the lam tdt ca mgi viee, hay ndi eachkhde Id Idm thay cdng viee ciia cap dudi.Phdn quyen phdi di ddi vdi viee xac dinh ro mdi quan he giiia nhien vu - quyen ban, trdehnhiem vd quyen lgi. Mdi quan he nay phai dugc quy dinh ro rang, de qudn ly dieu hdnhboat dgng ciia bg mdy dugc thong sudt, tao siic manh de hoan thanh nhiem vu ciia tdchiic, Cue trudng Cue thue da thue hien phdn quyen cho cde Phd Cue trudng dugc siidung cac quyIn ciia Cue trudng trong chi dao ITnh vuc cdng tde dugc phdn cdng va chiutrach nhiem trudc Cue trudng ve cde quyet dinh ciia minh,Uy quyen: La giao mot phdn cdng viee cho ngudi dudi quyen chiu trdeh nhiem thi hdnhva ddng thdi giao cho hg mot quyen hdnh tuong xiing de thue hien nhiem vu dugc giao.Hien nay can eii vao tinh hinh thue te d co quan Cue trudng Cue thue thue hien viee uy 43
 53. 53. quyIn cho edc Trudng phong ky edc loai gidy td, thdng bao lien quan din trdeh nhiem vangbla vu cua doanh nghiep.Gdn ket mgi ngu&i.Trong boat dgng qudn ly thu thul cd nhilu bg phdn chiic nang khac nhau, moi can bgdugc giao ddm nhdn mot cdng viee, do dd gdn kit giua mgi ngudi Id hit siic quan trgng.De thue hien dugc, ddi vdi lanh dao phai cdng tdm khach quan trong cdng viee, tao moitrudng lam viee tot, giai quylt tdt mdi quan he lgi ich vat ehdt va tinh thdn; lgi ich ciia canhdn va lgi ich ciia tap the dk mgi ngudi phdn ddu vuon len, khuyin khich mgi ngudisang tao, khen thudng dgng vien kip thdi, tao mdi quan he thdn thien, gdn kit mgi nguditrong CO quan, phdi hgp trao ddi thdng tin giua cac bg phdn de gidi quylt cdng viee cdhieu qua nhdt. Tai Cue thue Thanh Hod mdi trudng lam viee da dugc cai thien, Cue thueda van dung hinh thiic trd luong khodn gan vdi ket qua lao dgng de khuyin khich cdn bdcdng chiic lam viee cd hieu qua; Cue thue da thue hien ndng luong trudc thdi ban ddi vdinhiing ngudi cd thanh tich lao dgng xudt sac. Ben canh ehe do tien luong, tien thudngCue thue da quan tdm xdy dung van hod cdng sd, dp dung cde hinh thiic khen thudng dekhuyen khich ngudi lao dgng no luc hodn thanh nhiem vu theo mue tieu eiia td chiic tudd thoa man nhu cdu cd nhan vd td chiic dugc the hien d md hinh sau (Hinh 2.2): Muc dich Muc dich No luc Thanh tich cua to chuc ca nhan Khen thirong Hinh 2.2Qua trinh bay phdn tich nhung yeu td thugc ve hop den, thue hien edc quy trinh qudn ly,phuang phdp lanh dao, thue hien phdn quyen, uy quyIn, gdn kit mgi ngudi do la mot qud 44
 54. 54. trinh van hanh dl chuyin hod cac ylu td ddu vao thanh kit qua ddu ra theo mo hinh hopden. Kit qua thi hien d nhung nhan td ddu ra Tac gia xin dugc trinh bay tilp theo.2.3,3. Nhitng nhdn td ddu ra,Ddu ra trong cdng tac quan ly hoat dgng thu thul GTGT da dugc de cap d Chuang 1 gdmhai yeu td ca ban sau:Ket qud thu thue.Ket qua thu thue va thue gia tri gia tang ciia cde doanh nghiep phu thugc vao ket qua sdnxuat kinh doanh dong thdi ket qua do ciing phu thugc vao each thiic quan ly ciia ca quanThue.Bdng 2,9, Tdng hop ket qud thu thue cde doanh nghiep so vdi tong sd thu tit kinh te tgi Cue thue Thanh Hod (trir cde khodn thu tit ddt). Don vi tinh: trieu ddng Tong so thu tu Ty le (%) thu Ty le (%) thu Nam Tong so thu cua cae doanh tir DN so v6*i tu DN so vdi Cue thue nghiep tong so nam trudc (1) (2) (3) (4=3/2) (5) 2004 941.000 716.000 76,0 118,6 2005 1.037.000 852.000 82,0 119,0 2006 1.215.000 1.019.000 83,8 119,6 (Ngudn: Cue thue Thanh Hod ndm 2006)Qua so lieu bang 2.9 ta thay sd thu tu cac doanh nghiep hang nam chiem ty le tu 76%) din83,8%) tdng s6 thu tu kinh te tren dia ban tinh, so thu tu cac doanh nghiep nam sau tangso vdi nam trudc; nam 2004 bang 118,6%) so vdi nam 2003; nam 2005 so vdi nam 2004bdng 119,0%; nam 2006 so vai nam 2005 bdng 119,6%. 45
 55. 55. Bdng 2.10. Tong hop kit qua thue hien ki hogch thu thui GTGT ddi v&i doanh nghiep tgi Cue thui Thanh Hod tit ndm 2004 den ndm 2006. (Don vi tinh: trieu ddng) Tong so thue cac doanh nghiep Thue GTGT Nam KH TH (%) so KH TH (%) so sanh sanh 2004 666.000 716.000 107,5 311.400 339.453 109,0 2005 774.500 852.000 110,0 360.860 405.963 112,5 2006 897.790 1.019.000 113,5 421.730 489.203 116,0 (Ngudn: Cue thue Thanh Hod ndm 2006)Qua xem xet so lieu bang 2.10 ta thdy tdng so thu thue tai cac doanh nghiep deu hoanthanh vugt ke hoach trong 3 nam qua. Xem xet ve thue GTGT ta thay ty le hoan thanhcao ban so vdi tdng sd thu.Mite do tudn thu phdp lugt cua ddi tugng nop thue.Thue vua la cong cu dieu tiet vT md nen kinh te nha nude vira la cdng cu de phan phdi thunhdp. Mot sd nha kinh te cho rang thue khoa khdng may khi dugc long ddn. Ddi vdi cacnude phdt trien viee thi hanh phap luat ve thue d trinh do cao. O Viet Nam nen kinh techua phat trien edc doanh nghiep cdn han ehe nhieu mat trong dd cd ngi dung quan trgngla hilu bilt phap luat va tu giae tudn thii phap luat dac biet la Luat thue cdn ban ehl.Qua sd lieu tai bdng 2.3 den bang 2.6 cho thdy cdn nhieu doanh nghiep vi pham. Nlu Idycu thi thdi gian nam 2006 thi doanh nghiep khong ke khai dang ky thul 8,l%o; ke khaithul diing ban mdi dat 97,3%); ehdt lugng td khai, ke khai diing mdi dat 95,5%); ng dgngthul la 4%). Nhu vay cd the ndi miic do tuan thii phdp luat thul chua tdt do ddy la thdi kyddu thirc bien ca chi doanh nghiep tu khai, tu tinh thue va tu nop thul va chiu trach 46
 56. 56. nhiem trudc phap luat vl sd lieu ke khai va nop thul; mat khac do nhdn thirc hilu biltluat thul va y thiic chdp hanh phdp luat ciia mot bg phdn doanh nghiep eon ban ehl.Phdn tich tinh hinh thue trang cdng tde qudn ly boat dgng thu thul gid tri gia tang ddi vdidoanh nghiep tai Cue thul Thanh Hod nhirng nam vira qua, di din nhdn xet nhung uudiem va nhirng nhugc diem sau:Nhung uu diem:Cdng tde quan ly boat dgng thu thul GTGT doi vdi doanh nghiep tai Cue thul Thanh boada khdng ngimg dugc ddi mdi. Cue thue da ehii trgng khai thae ylu td tdm ly trong quanly va quan ly dua tren ca sd qua trinh.Cdng tde tuyen truyen tu vdn hudng dan chinh sdeh thul, thue hien tdn vinh khen thudngedc doanh nghiep nop thue tdt, tao mdi quan he ddng thuan giira ca quan Thue vd doanhnghiep.Cue thue da kien toan xap xep td chiire bg mdy quan ly hoat dgng thu thul phii hgp vdiquy trinh, phdn ro churc nang nhiem vu ciia cde bg phan, cdng tde qudn ly boat dgng thuthue da phdn dinh ro rang giira nghTa vu ke khai thue, nop thue eiia doanh nghiep vditrdeh nhiem ciia co quan Thue.Cue thul da quan tdm tao mdi trudng Idm viee tdt, thue hien gan ket mgi ngudi, thuehien ehe do tien luang khodn vd ehe do tien thudng ddi vdi ngudi lao dgng.Lanh dao Cue thul van dung thue hien cac tinh hudng lanh dao theo muc tieu, thue hienphdn quyen, uy quyen.NhiJng kit qud dat dugc trong quan ly boat dgng thu thul gid tri gia tang doi vdi doanhnghiep tai Cue thul Thanh Hod ndi chung da de cao y thiic tu gidc chap hanh chinh sdehphap luat vl thul, tirng bude hudng dan doanh nghiep thue hien ke khai, tinh thul, nopthul vdo ngdn sach nha nude. 47
 57. 57. Nhirng tdn tai han ehe: Ben canh nhirng uu dilm ndi tren cdng tde qudn ly thu thue doi vdi doanh nghiep tai Cuethue Thanh Hod cdn mot sd nhirng ban ehe cdn dugc khac phue. Ve td chiic bg mdy da dugc kien todn theo quy trinh qudn ly, song ca cdu td chiic vanchua thue su khoa hgc, cdn tao khdu trung gian khong cdn thilt, mot so bg phdn chuenang nhiem vu chua ro rang, chong cheo, chua tdeh biet dugc qudn ly theo chiic ndng,vdn cdn duy tri co ehe quan ly doanh nghiep.Qudn ly ke khai dang ky thue (cap MST), cdn nhilu doanh nghiep da ddng ky boat dgngkinh doanh nhung khdng thue bien ke khai dang ky thul dl cdp MST diing quy djnh. Cuethue chua xdy dung quy ehe phdi hgp vdi co quan cdp gidy phep dang ky kinh doanh dlquan ly doanh nghiep mdi dang ky boat dgng, ddy la diem ban ehe trong quan ly dditugng nop thue.Quan ly ke khai thue la mot khdu quan trgng ciia qudn ly boat dgng thu thul, mac dii kitqud dugc ddn ddn nang len qua cde nam gdn ddy nhung tinh trang ke khai khdng dung kyhan vdn cdn dien ra, ehdt lugng ke khai thue chua dat yeu cdu qudn ly, ty le td khai diingIdn ddu den nam 2006 mdi chi dat 95,5%.Xdy dung ke hoach thanh tra, kiem tra chua khoa hgc cdn thanh tra nhilu ddi tugngkhdng vi pham luat thue, cdn ddi mdi cdng tde thanh tra, kiim tra thul ddi vdi doanhnghiep.Chua thue hien phdn tich chuyen sdu tinh hinh tai chinh doanh nghiep de phdn loai doanhnghiep ng thue, tren ca sd dd xdy dung bien phap thu ng cd hieu qua.Chua cd chuang trinh phdt trien ngudn nhdn luc cd trinh do tir Dai hge trd len, trinh docan bd dugc nang len nhung so vdi yeu cdu nhiem vu thi chua tuong xiing.Nhung ban ehe ndi tren la do nhirng nguyen nhdn sau ddy: 48

×