LE CHUNG_CHIEN LUOC PHAT TRIEN SAN XUAT KINH DOANH.pdf

3,241 views
3,155 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
3,241
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LE CHUNG_CHIEN LUOC PHAT TRIEN SAN XUAT KINH DOANH.pdf

 1. 1. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trinh cao hoc Quan tri kinh doanh Quoc teLUAN VAN TOT NGHIEP CHIEN L i r a C PHAT TRIEN SAN XUAT VA KINH DOANH NHIET DIEN KHI • • CUA TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIET NAM LE CHUNG IEMBA#3 THANG 05, 2007
 2. 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trinh cao hoc Quan trj kinh doanh Quoc te BAN LUAN VAN NAY BlJOC N Q P C H O TRUOfNG DAI HOC IRVINE (HOA KY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH (TRUOfNG DAI HOC QUOC GIA HA NOI)BAN LUAN VAN LA M Q T PHAN BAT BUQC TRONG CHUONG TRINH DAO TAG THAC SY QUAN TRI KINH DOANH QUOC TE THANG 05, 2007
 3. 3. f=^-Phe duyet cua Chircrng trinh Cao hoc quan tri kinh doanh quoc te Chu nhiem chuang trinhToi xac nhan rang ban khoa luan nay da dap ung dugc cac yeu cau mot khoa luan totnghiep thuoc chuomg trinh dao tao Thac sy Quan tri kinh doanh. Chu tich Hoi dong PGS. TS Vu Cong TyChung toi, ky ten duoi day xac nhan rang chung toi da doc toan bo khoa luan nay va congnhan ban khoa luan hoan toan dap ung cac tieu chuan cua mot khoa luan Thac sy quan trikinh doanh. Giao vien huang dan NCS. Tran Phuong LanCac thanh vien Hoi dongNCS. DANGNGOCSUNCS. HA NGUYENNfCS. TRAN PHUONG LANPGS.TSVU TRI DUNG
 4. 4. CAMKET Toi xin cam ket rang noi dung cua ban luan van nay chua duac nop cho bat ky mot:huofng trinh cap bang cao hoc nao cung nhu bat ky mot chuong trinh dao tao cap bang naodiac. Toi cung xin cam ket them rang ban luan van nay la no lire ca nhan ciia toi. Cac ket^ua, phan tich, ket luan trong luan van nay (ngoai cac phan dugc trich dan) deu la ket quaam viec cua ca nhan toi. Hoc vi^n Li Chung
 5. 5. LOICAMON Vai mong muon duac trang bi, duac dao tao mot each bai ban, chuyen nghiep choban than trong linh vuc quan tri doanh nghiep noi chung, quan tri chien luac noi rieng; toinhan thdy minh da tim dung dia chi vd duac thuc hien mong muon do tgi khoa Quan tri Kinhdoanh (HSB) - Dai hoc Quoc gia Ha Noi. Toi xin gui lai cam an t&i Ban Idnh dao, cac thdy c6 gido vd tap the cdn bo,gidng vien khoa Quan tri Kinh doanh (HSB) - Dai hoc Quoc gia Hd Noi da truyen dat, hotra vd tao dieu kien cho toi trong suot qua trinh hoc tap vd thuc hien luan van tot nghiepnay. Toi xin chdn thdnh cam an cac dong chi Idnh dao Bo Cong nghiep; Idnh daoTap dodn Ddu khi, Tap dodn Dien luc, Vien Ndng luang vd cac doanh nghiep, cac ca quantu van xdy dung dien, cac chuyen gia trong ngdnh dien da tao dieu kien giup da, cung capso lieu, gop y trao doi vd tham gia ddnh gia nhung noi dung luan van dua ra. Toi gui lai cam an sdu sac den ca nhan Thac sy Trdn Phuang Lan, gidng vientrue tiep tham gia gidng day lap leMBA#3, dong thai la nguai true tiep ddnh nhieu thaigian, kien thuc vd nhiet huyet de huang dan toi hodn thdnh luan van ndy. Cho phep toi bdy to lai cam an den gia dinh, ban be vd dong nghiep da ho travd tao dieu kien thugn lai de toi co the hodn thdnh ban luan van tot nghiep ndy. Hd Noi, thdng 5 nam 2007 Hoc vien Le Chung
 6. 6. DANH MUG CAC TlT VIET T A TTen viet tat Nghia cua tit viet tat ASEAN Hiep hoi cac quoc gia Dong Nam A BOT Xay dung - Van hanh - Chuyen giao DN Doanh nghiep CBCNV Can bp, cong nhan vien CNKT Cong nhan ky thuat DLDK Dien luc dau khi EVN Tap doan Dien lire Viet Nam EPV Tong cong ty Dien luc dau khi GDP Tong san pham quoc noi IPP Nha san xuat dien doc lap KD Kinh doanh LD Lien doanh ND Nhiet dien NM Nha may NMD Nha may dien NMND Nha may nhiet dien OCR Nguon von thong thucmg ODA Nguon von ho trg phat trien chinh thuc PVN Tap doan Dau khi quoc gia Viet Nam QHD Quy hoach dien SX San xuat
 7. 7. TBKCTHH Tuoc bin khi chu trinh hon hopTD Thuy dienTOE Trieu tan qui dauVAT Thue gia tri gia tangWTO To chuc thuong mai the giai
 8. 8. MUC LUCPHANMCJDAU J.L LY DO CHON DE TAI 11.2. MVC TIEU NGHIEN ClTU: 2L4. PHAM VI NGHIEN ClTU CUA DE TAI: 21.5. KET CAU CUA LUAN VAN : 2CHU*0NG1:...C0S6LYLUAN 51.1. HOACH DINH CHIEN LiTOC CHO HOAT DONG SAN XUAT KINHDOANH CUA DOANH NGHIEP 51.1.L Ban ch5t cua chien luo*c 51.1.2. Su can thiet phai hoach djnh chien luac 71.1.3. Qui trinh hoach dinh va lya chon chien luoc 81.2. MOT SO CONG CU DE XAY DUNG CHIEN LUOC 111.2.1. Mot so mo hinh phan tich moi trirong ben ngoai doanh nghiep 111.2.1.1. Mo hinh PEST1.2.1.2. Mo hinh ndm lure luong cua Micheal Porter 151.2.2. Mo hinh phan tich noi bo doanh nghiep : Chuoi gia trj (Value Chain) 201.3.3. Mo hinh tong hap SWOT 221.3. CHIEN Ll/QfC CANH TRANH va MO HINH TAP DOAN 241.3.1. Chien I w c canh tranh chung 251.3.2. Mot so chien luge canh tranh 261.3.2.1. Chien lutfc Igi the e chi phi 271.3.2.2. Chien lirtfc loi the ve sir khac biet 281.3.2.3. Chien lutfc tap trung hay trong tam hoa 291.3.3. Ly thuyet ve mo hinh tap doan 29
 9. 9. 1.3.3.1. Ban chat tap doan 301.3.3.2. Nhung van de ve mo hinh tap doan tai Viet Nam 32CHUONG 2: X A Y DUNG VA LUA CHON CHIEN LUOC KINH DOANH NHIETDIEN KHI CHO TAP DOAN DAU KHI TRONG GIAI DOAN 2007-2015 352.1. TONG QUAN VE TAP DOAN DAU KHI VIET NAM 352.1.1. Qua trinh hinh thanh va phat trien 352.1.2. Nhung thong tin chung ve Tap doan Dau khi Viet Nam 372.1.3. Ket qua boat dong san xuat kinh doanh cua Tap doan 382.1.4. Sir mang va dinh hudng phat trien ciia Tap doan trong llnh vuc san xuat vakinh doanh nhiet dien khi trong giai doan 2007 -^ 2015 392.1.4.1. Tam nhin 392.1.4.2. Su mang 402.2. SIF DUNG CONG CU DE HOACH DINH CHIEN LU^OC CHO TAP DOANDAUKHI 412.2.1. Phan tich vT mo - mo hinh PEST 412.2.1.1. Moi trucmg chinh tri v^ phap luat (P) 412.2.1.2. Moi t r u ^ g kinh t l (E) 432.2.1.3. Moi t r u ^ g xa hoi (S) 452.2.1.4. Moi trucmg cong nghe(T) 462.2.1.5. Mot so noi dung khac cua moi truong vl mo 462.2.2. Phan tich moi truong vi mo (nganh) cua M.Porter 492.2.2.1. Hien trang nganh dien 492.2.2.2. Cac yeu to chinh theo mo hinh nam luc luang cua Michael Porter: 532.2.3. Mo hinh phan tich ben trong - mo hinh chuoi gia trj Value Chain 67
 10. 10. 2.2.4. Mo hinh tong hap SWOT 742. 2.4.1. Phan tich SWOT 742.2.4.2. Ma tran SWOT cua Tap doan Dau khi 772.3. CHIEN LUOC SAN XUAT VA KINH DOANH NHIET DIEN KHI CUA TAPDOAN DAU K H I 812.3.1. Cor so^ cho phat triln nhiet dien khi 812.3.1.1. Cac nha may dien chay khi da xay dung 812.3.1.2. Nguon cung cap nguyen, nhien lieu 822.3.1.3. Nhu can ve nguon von d4u tucho nganh dien dang tang nhanh 842.3.2. Chien lucre san xuat va kinh doanh nhiet dien khi 85CHUONG 3i_KET LUAN VA KIEN NGHI3.1. TOM T A T C H I E N L U O C SAN X U A T KINH DOANH NHIET DIEN KHICUA TAP D O A N TRONG GIAI DOAN 2007 - 2015 893.1.1. Tam nhin, su mang cua Tap doan 893.1.1.1. T4m nhin 893.1.1.2. Su mang 893.1.2. Cac muc tieu chien luac cua Tap doan ve san xuat va kinh doanh nhiet dienkhi trong giai doan 2007 - 2015 903.1.2.1. Danh gia cac du an nhiet dien khi da thuc hien 903.1.2.2. Cac du an nhiet dien khi da triln khai nhung chua hoan chinh 963.1.2.3. Cac muc tieu chien luge phat trien nhift dien khi cua Tap doan Dau khiViet Nam trong giai doan 2007 - 2015 973.1.3. Cac giai phap chuc nang de dat duffc muc tieu chien luac 983.1.3.1. Giai phap dau iu tai chinh 983.1.3.2. Giai phap ve to chuc va nguon nhan luc 99
 11. 11. 3.1.3.3. Giai phap cong nghe va moi truong 1003.1.3.4. Giai phap ve phat tri^n mo hinh tap doan 1013.2. NHUNG HAN CHE CUA NGHIEN ClTU VA PHlTONG lOJOfNG NGHIENc u t ! TIEP THEO 1023.3. KET LUAN VA KIEN NGHI 103DANH MUC CAC TAI LIEU THAM KHAO 105PHULUC
 12. 12. DANH MUC BANG BIEU VA HINH VE A - BANG BIEU TrangCHUONGIBang 1.1. Nhung yeu to cua moi trucmg vi mo. 13Bang 1.2. Ma tran SWOT. 23Bang 1.3. Dae trung cua chien luac canh tranh ca ban. 26CHLTONG IIBang 2.1. Ket qua hoat dong san xuat kinh doanh giai doan 2002 - 2006. 37Bang 2.2. So sanh suat dau tvt mot so loai nguon dien. 66Bang 2.3. Nhu can von dau tu phat trien nhiet dien giai doan 2006 -2015. 79Bang 2.4. Ma tran SWOT cho tap doan D4U khi. 83 B - HINH VECHirONG 1Hinh 1.1. Quy trinh chien luac.Hinh 1.2. Moi trucmg vi mo trong phan tich moi trucmg. 12Hinh 1.3. Mo hinh nam tac dong ciia Micheal Porter. 16Hinh 1.4. Nhung yeu to tac dong den tinh hinh canh tranh trongmotnganh nghe. 18Hinh 1.5. Chuoi gia tri. 20Hinh 1.6. Nhung yen to trong phan tich doi thii canh tranh. 25CHUONG II
 13. 13. Hinh 2.1. Bieu do san lugng khai thac va xuat khau dau, khi. 38Hinh 2.2. Bieu do tang t r u ^ g GDP giai doan 2002 - 2006. 43Hinh 2.3. Nhu can dif n giai doan 1995 - 2005. 49Hinh 2.4. Su thay doi ve ca cau tieu thu dien so sanh nam 2000 va 2005. 49Hinh 2.5. Du bao nhu cau ve dien giai doan 2006 - 2015. 50Hinh 2.6. Su thay doi ve ca can thuy dien - nhiet dien khi so sanh nam 512000 va 2005Hinh 2.7. Ca cau cong suat nguon tinh cuoi nam 2006. 52Hinh 2.8. Thi truong khau phat dien tinh den het nam 2006. 53Hinh 2.9. Vien canh thi trucmg phat dien nam 2010. 55Hinh 2.10. Chuoi gia trj. 67
 14. 14. PHAN MO DAU I.LYDOCHONDETAL Ten d l tai: "Chiin luo^c phat trien san xudt vd kinh doanh nhiet dien khi cua Tapdodn Ddu khi QuSc gia Viet Nam". Nang lugng dien vai muc tang nhu cau tu 15% den 17% hang nam de dap ung chosir phat trien cua nen kinh te quoc gia la mot Imh vuc san xuat va kinh doanh day tiemnSng. Tap doan Dau khi Qu6c gia Viet Nam la mot trong nhung tap doan kinh te hangdau ciia Viet Nam vai gan 20% GDP qu6c gia va gan 30% nop ngan sach Nha nuac.Thuc hien chien luge va qui hoach phat trien ciia nganh Dku khi Viet Nam ngoai th^manh truyen thong la khai thac dau khf, tap doan vai th8 manh cua minh v^ v6n vathuong hieu, dac biet trong ITnh vuc cung cap khf dot, con kinh doanh da nganh ngh€ nhubao hiem, tai chinh, bdt dong san v.v... viec tham gia vao thj truong san xudt va kinhdoanh dien nang cung la mot huang di chi^n luge cua Tap doan. Linh vuc san xudt va kinh doanh dien nang la mot ITnh vuc hk sue rgng Ion, dothai gian va nguon lire c6 han, trong khuon kho luan van tot nghiep cho chuang trinhMBA Quoc te ciia minh toi chi chon de tai: "Chiln luge phat tri^n san xuk va kinhdoanh nhiet dien khi ciia Tap doan Dau khi Quoc gia Viet Nam"lam de tai t6t nghiep, vaitrong tam la xay dung chien luge kinh doanh nhiet dien khi trong giai doan 2007 ^ 2015.1.2. MUC TIEU NGHIEN CUtJ: - Lam r5 ban chat/ ca so ly luan cua quan tri chi^n luge Tap doan trong di8u kienva hoan canh tai Viet Nam. - Ap dung ly thuyet ve chien luge vao thuc tiln xay dung chien luge kinh doanhnhiet dien khf cho Tap doan Dau khf Viet Nam.
 15. 15. - Gop ph§n lam giau kho tang ly luan v^ chi6n luge cong ty/Tap doan a Viet Namcung nhu Quoc te.1.3. PHUONG P H A P NGHIEN ClTU: - Nghien cuu dinh tinh dugc sir dung chii yeu trong nghien cuu nay. - Cac phuang phap cu the: Chuyen gia, phieu dieu tra ... - Du lieu nghien cuu: Tac gia thu thap va su dung so lieu, tai lieu tu cac nguon:Thong ke Quoc gia. Bo Cong nghiep. Bo Xay dung, Bp Ke hoach va dau tu..., va cac du:lieu chuyen nganh trong chien luge, bao cao va ke hoach cung nhu thdng ke ciia Tapdoan Dau khf Quoc gia Viet Nam. Ngoai ra, tac gia con tham khao cac thong tin tunguon bao chf, internet..., va cac nguon khac. - Cong cu nghien cuu: Su dung cac cong cu de hoach djnh chi6n luge va cacphuang phap so sanh, phan tich, tong hgp du lieu thu thap dugc ap dung vao viec nghiencuu de tai.1.4. PHAM VI NGHIEN ClTU CUA DE TAI: Do han che ve thai gian va mot so nguon lire khac, tac gia chon ITnh vuc san xuatva kinh doanh Nhiet dien khf ciia Tap doan Dau khf Quoc gia Viet Nam lam doi tugngnghien cuu vai thai gian hoach djnh chien luge la giai doan 2007 -^ 2015.1.5. KET c A u CUA LUAN V A N : Khoa luan sau day bao gom 4 chuang. Tom tSt noi dung ciia moi chuang dugctrinh bay sau day:Phan mff dau.Chuang 1: Co* s6^ ly luan. Noi dung ciia chuang nay bao gom:
 16. 16. - Tac gi^ dua ra nhu-ng van de trong hoach djnh chiln luge cho hoat dong sanxuat cua doanh nghiep: Ban chat ciia chiln luge, su can thiet phai hoach djnh chien lugeva qui trinh hoach dinh va lira chon chien luge. - Tac gia trinh bay mot so cong cu, mo hinh de xay dung chien luge. De phan tichmoi truong ben ngoai doanh nghiep, tac gia dua ra mo hinh PEST (ap dung phan tich vTmo), mo hinh nam lire lugng ciia Michael Porter (ap dung cho phan tich vi mo). Trongvi6c xem xet moi truong ben trong doanh nghiep, tac gia su dung phan tfch theo chudigia tri Value Chain. Sau do, nguai viet neu ra mo hinh SWOT trong viec phan tfch chienluge thong qua ca hoi, thach thuc, diem manh va diem yiu de xay dung va lira chon cacchien luge. - Tiep theo, tai muc 2.3, tac gia gioi thieu nhiJng ly thuyet co ban ve chien lugecanh tranh bao gom chien luge canh tranh chung va mot so chien luge canh tranh cu thenhu: chien luge Igi the ve chi phi, chien luge Igi the ve sir khac biet va chien luge taptrung hoa. De thuc thi cac chien luge canh tranh, tac gia neu khai quat mot so noi dungve mo hinh tap doan kinh te tren the giai ciing nhu tai Viet Nam, trong do nhin manh banchat va dac diem chinh ciia Tap doan.Chuang 2: Xay dung va lira chon chien lirac kinh doanh nhiet dien khi cho Tapdoan Dau khi trong giai doan 2007 ^ 2015. Noi dung ciia chuong nay bao gom: - Tac gia gioi thieu tong quan ve Tap doan Dau khf Viet Nam: Qua trinh hinhthanh va phat trien, ca cau bg may quan ly ciia Tap doan, Ket qua hoat dong san xuatkinh doanh va Su mang, Dinh huong phat trien ciia Tap doan trong ITnh vuc san xuat vakinh doanh nhiet dien khi trong giai doan 2007 -^2015. - Su dung cac cong cu da neu trong chuong 1 de hoach dinh chien luge va lira chonchien luge tdi uu. Tac gia dung mo hinh PEST d§ phan tfch tinh hinh chinh tri, kinh t8,
 17. 17. xa hoi va sir phat triln cong nghe ciia Viet Nam va the gioi, su dung mo hinh nam lirelugng ciia Micheal Porter de phan tfch nganh dien, ap dung chuSi gia trj Value Chain dephan tfch moi truong ben trong doanh nghiep. Tren co so cac phan tfch moi truong benngoai va ben trong doanh nghiep, su dung mo hinh SWOT dk dua ra cac chien luge. Saukhi phan tich nhung co so cho phat trien nhiet dien khi; cac nha may nhiet dien khf daxay dung, nguon tai nguyen khi, nhu cau ve von dau tu cho nganh dien, trinh do trang bjcong nghe; Tac gia su dung ly thuyet v6 tap doan de xem xet cac moi lien k6t; tir do kkluan Tap doan Dau khf se lua chgn d6ng thai nam chi^n luge dua ra tu phan tfch SWOT.Trong do nang lire cot loi la the manh va tai chinh va nguon khf ciia Tap doan.Chirang 3: Ket luan va kien ngh|.Noi dung chuang nay bao gom: - Tom tat chien luge san xuat va kinh doanh nhiet dien khf ciia Tap doan tronggiai doan 2007 -^2015; tam nhin, su mang ciia Tap doan. - Cac muc tieu chi8n luge ciia Tap doan ve san xuat va kinh doanh nhiet dien khitrong giai doan 2007 -^ 2015; cac giai phap ve tai chinh, nhan lire va phat tri6n cong nghede thuc hien thing Igi chien luge lira chon. - NhiJng han che cua nghien cuu va phuong huong nghien cuu ti^p theo. - Ket luan va kien nghi.Danh muc tai lieu tham khaoPhu luc
 18. 18. CHirONG 1 CO Sd LY LUAN1.1. HOACH DINH CHIEN Ll/OC CHO HOAT D O N G SAN X U A T KESFH DOANHCUA DOANH NGHIEP. Chiin lirac kinh doanh cua mot doanh nghiep Id mot chuang trinh hdnh dongtdng qudt hu&ng t&i viec thuc hien nhirng muc tieu cua doanh nghiep. Mot chien luac hieu qua kern theo viec thuc hien xudt sac Id su dam bao tdtnhdt cho thdnh cong cua moi to chuc. Day la minh chung khong the phu nhan vendng luc cua ngu&i quan ly. Nghien cuu ve chien luffc co the giup cac nha quan ly coduotc nin tdng kien thuc ca ban cung su kh&i dau day tu tin khi hoach dinh vd thuchien chiin luac cho to chuc ciia minh.1.1.1. Ban chat cua chien luac. Theo nghTa thong thuong, chien luge {xudt phat tic gSc Hy Lap Id strategos) lamot thuat ngu* quan sir dugc dung de chi ke hoach dan tran va phan bd lire lugng vdi muctieu danh thang ke thu. Xoay quanh khai niem "chien luge", c6 rat nhieu cac dinh nghTahay each hieu khac nhau: - Theo Carl von Clause witz, mot nha binh phap ciia the ky 19, chien luge la "lapke hoach chien tranh vd hoach dinh cdc chien dich tac chien. Nhung chien dich ay sequyet dinh su tham gia ciia timg ca nhan ". - Six gia Edward Mead Earle cho ring chien luge la "nghe thuat kiim sodt vddung nguon luc cua mot quoc gia hodc mot lien minh cdc quoc gia nham muc dich dambao vd gia tdng hieu qud cho quyen lai thiet yeu cua minh ". - "Chien luac Id mot dang cong thirc hodc mot ke hoach phoi hap muc tieu chinh.cdc chinh sdch vd trinh tu hdnh dong thdnh mot tong the dinh lai vai w/zaw "(JamesB.Quinn - Darthmouth University).
 19. 19. - "Chien luac Id mot ke hoach mang tinh thong nhdt, tinh toan dien vd tinh phoihap duac thiet ki de ddm bao rang cdc muc tieu ca bdn cua doanh nghiep se duac thuchien". (William J.Glueek, Business Policy and Strategic Management Mc.Graw Hill,nam 1980). Nhu vay, khai niem "chiln lugc"c6 ngu6n g5c tu chien tranh, dugc su dung nhula cong cu ciia quan dpi ciia cac quoc gia hay lien minh cac quoc gia nham dat cac muctieu va Igi ich thiet yeu eiia minh. Ngay nay, cac to chijrc kinh doanh cung ap dung thuatngu "chi^n lugc"trong hoat dong ciia ho. Trong cuon The Concept of Corporate Strategy^Keneth Andrews la ngudi dau tien dua ra y tuang "Chien luac Id ke hoach kiim sodt vdsir dung nguon luc cua to chuc nhu con nguai, tdi sdn, tdi chinh...nham muc dich ndngcao vd bdo dam nhitng quyen lai thiet yeu cua minh ". Ong cQng cho rang, chien luge lanhijng gi ma mot to chuc can phai lam dua tren nhung diem manh va yeu ciia minh trongboi canh dan xen ca nhung co hoi va cac moi de doa (thach thuc). Mo rgng khai niem "chien luge", Bruce Henderson - chien luge gia dong thai lanha sang lap Tap doan Tu van Boston - da ket hgp khai niem nay voi Igi the canh tranh.Lgi the canh tranh la viec dat mot cong ty vao vi tri tot hon doi thii de tao ra gia tri vekinh te cho khach hang. Henderson cho rang "Chien luac Id su tim kiim than trong motki hoach hdnh dong di phat triin vd ket hap lai the canh tranh cua to chuc. Nhitng diiukhac biet giita ban vd doi thu canh tranh Id ca sa cho lai the ciia ban ". Theo quan diemciia Henderson, khong the cung ton tai hai doi thu canh tranh neu each kinh doanh ciia hogiong het nhau, doanh nghiep can tao ra sir khac biet mai co the ton tai. Michael Porter, nam 1996 da dua ra nhung quan niem mai ciia minh v6 chienluge qua bai bao "chien luge la gi", ong cho rang co 3 diem chinh trong khai niem "chi6nluoc":
 20. 20. Thu nhdt: Chi^n luge la su sang tao ra vj th6 co gia tri va doc dao bao gom cachoat dong khac biet. Thic hai: Chiln luge la sir lira chgn, danh d6i trong canh tranh. Thu ba: Chi^n luge la sir tao ra sir phu hgp giua cac hoat dong trong cong ty. Tren co so van dung khai niem chiln luge ciia Massey va cac cong sir (2005),theo do "Chi§n luge la mot loat cac hanh dong dai han dugc de ra nham dua mot doanhnghiep tir vj tri hien tai d6n mot vi the mong muon trong tuang lai va nham xac lap lgith8 canh tranh doi voi cac doanh nghiep khac tren thj truong".1.1.2. Sy can thiet phai hoach dinh chien luge. Mot qu6c gia mu6n djnh huong phat tri6n thi nao can co chien luge phat trien.Theo George Bernard Shaw "Mot qu6c gia, mot to chuc khong co chien luge cung giongnhu mot eon tau khong co banh lai, khong biet di ve dau" Co th6 noi, khai niem chien luge bao trum toan bo hoat dong ciia doanh nghiep.Vi$c xac lap mot chien luge cho doanh nghiep doi hoi phai co nhung hieu biet v8 moitruong ben ngoai, moi truong ben trong ciia doanh nghiep, de tu do xac djnh dugc motchiln luge canh tranh phu hgp giiip cho doanh nghiep dung vung va tham chi la hoatdong vugt trgi so voi cac doi thii canh tranh. - Vai tro ciia chien luge: Chien luge co mot tam quan trong dac biet trong hoatdong san xuat kinh doanh ciia doanh nghiep. Chien luge gop phan lam cho mot to chucnang dong hon trong viec du bao nhung bien dong ciia moi truong, tu do c6 the ki6msoat dugc hoat dong ciia minh. Trong nen kinh te thi truong hien nay, chien luge lamtang sue manh canh tranh ciia doanh nghiep, dam bao uu thi vung manh ciia doanhnghiep. Hien nay, dai da so cac doanh nghiep tren the gioi deu coi viec xay dung chilnluge kinh doanh la nhiem vu hang dau. Cac doanh nghiep Ion hang nam dung den 40%
 21. 21. chi phi dl nghien cihi chiln luge kinh doanh. Don cu, Cong ty Canon ciia Nhat each day vai chuc nam chi la cong ty nho, khi do cac doanh nghiep Ion ciia My, Nhat khong quantam, nhung thoi dilm do, cong ty nay da c6 y d6 chiln luge danh bai cong ty Xerox ciia My, timg buoc phat trien, tra thanh mot cong ty lan tren the gioi. Buoc dau tien, Canonda nim dugc ky thuat ciia Xerox, dua vao ky thuat ciia cong ty nay de san xuat roi sau dobien thanh ky thuat ciia rieng minh, chiem ITnh thi trucmg Nhat Ban va thj truong ChauAu la hai thj truong ma Xerox chua vuan toi, tra thanh doi thii canh tranh manh v6iXerox. Nam 1947, chi co 20% doanh nghiep a My co chien luge kinh doanh, nhung tainam 1970, con so nay da len toi 100%. Nhi8u nha doanh nghiep My cho ring xay dungchien luge kinh doanh la cong viec chiem nhieu thai gian nhat va kho nh^t. Ong Uynxon, Chii tjch cong ty GE (General Electric) ciia My da tung noi "Moi ngay toi chinglam dugc may viec nhung co mot viec khong bao gia lam h6t dugc la xay dung quyhoach tuong lai". Xay dung chien luge kinh doanh la nhu c4u d6i moi khong ngung ciia cac doanhnghiep vi cac yeu to ben trong va ben ngoai ciia doanh nghiep khong ngung thay d6i. Dodo doanh nghiep thuong xuyen phai d6i moi, ma co d6i moi a khau nao: ITnh vuc kinhdoanh, ky thuat, san phAm, djch vu, qua trinh san xuk, quan ly hien truong san xuAt,cong tac thi truong deu can phai dua tren chi6n luge va theo sir chi dao eiia chi6n luge.1.1.3. Qui trinh hoach dinh va lya chon chi^n luo^c. Quy trinh chiln luge la mot tap hgp cac hoat dong bi^n d^u vao thanh dAu ra.Quy trinh nay dugc trinh bay trong hinh 1.1. Chi§n luge dugc lap tren nhiem vu eiia congty. Nhiem vu nay xac dinh muc tieu va nhung gi chn lam cho khach hang cung nhu thanhphan lien quan khac. Can cu vao nhiem vu nay, cip lanh dao se dinh ra cac muc tieu.
 22. 22. Nhihig muc ti€u nay la bilu hien ro rang cho nhiem vu ciia t6 chirc va dugc dung de lap ke hoach hanh dong va danh gia quy trinh. Thong thuong, viec lap chiln luge kinh doanh thucmg bit diu bing each nghien curu rong rai va phan tich moi truong kinh doanh ben ngoai va nang lire to churc, dong thai thong qua do cap lanh dao nhan bi6t dugc nhung van de uu tien hang dau ma to chuc can giai quyet de thanh cong v6 lau dai. Ddi vai m6i van de uu tien, cac phong ban va nhom lap ra cac ke hoach hanh dong cap cao. Mot khi da triln khai nhung k6 hoach hanh d6ng nay, cac muc tieu va dinh huong chien luge cap cao ciia to chuc se dugc lam ro hon. Hinh 1.1. Quy trinh chien luge Nhiem vu ^ Muc tieu ^ Moi trucmg Moi trucmg ben ngoai Lap chien luac ben trong J i J i Chien thuat thyc hien J 1 Danh gia hieu qua ho at dong Ve nen tang ly thuyet, co mot so mo hinh d6 hoach dinh chi^n luge, nhung v4n dh cot loi khi doanh nghiep xay dung chi6n luge kinh doanh deu phai tra Icri dugc 3 cau hoi: "Hien nay chiing ta dang a dau? Chiing ta cAn di din dau? Lam the nao ehiing ta den dugc dich dat ra d6"nhu mo hinh xay dung chiln luge canh tranh (Strategic Planning Model) theo 3 van de ciia Dekluyver (Abraham, 1999) nhu dugc trinh bay theo cac buoc sau:A^ -
 23. 23. Cac budc xay dung mo hinh chien luge canh tranh (Mo hinh cua De Kluver)1. Danh gia hien tai: Su mang, muc tieu, cac ehilnluge2. Phan tich moi truong kinh doanh: co cAu thj truong,tinh hinh phat trien kinh t6, phan tich canh tranh va lgithi doanh nghiep Hien nay, doanh3. Phan tich moi truong vT mo: moi truong chinh trj, nghiep dang akinh te, xa hoi va cong nghe (mo hinh PEST) dau?4. Phan tich ben trong doanh nghiep: Co c4u id chuc,dinh huong hoat dong, cac nguon luc, van hoa kinhdoanh.. Doanh nghiep5. Phan tfch cac diem manh, dilm y§u, co hoi va thach cdn huang tdithuc voi doanh nghiep (mo hinh SWOT) nhung muc tieu6. Phan tich lira chon chiln luge gi?7. Danh gia, thuc hien va kiem soat chien luge Ldm thi ndo deBao gom ca viec dieu chinh chien luge theo muc tieu doanh nghiep den duac dich do? 10
 24. 24. 1.2. MOT SO CONG CU DE XAY Dl/NG CHIEN LLTOC. Nhu phlln 1.1 da phan tich ro ban chk va sir can thiet hoach dinh chien luge sanxuat kinh doanh ciia m§i doanh nghiep. Chi€n luge dugc lira chon phai dugc hoach djnhtren co so cac di^u kien moi truong da nghien cuu. Cac yeu to moi truong co mot tacdong to Ion vi chiing anh huong den toan bo cac buoc tiep theo ciia qua trinh quan trichien luge. Hien nay, dang ton tai mot so mo hinh phan tich de dua ra chien luge thong quaphan tich moi truong ben ngoai, ben trong doanh nghiep cung nhu ket hgp ca hai dang66.1.2.1. Mot so mo hinh phan tich moi truong ben ngoai doanh nghiep. Moi truong ciia mot to chiic la gi? Do la nhung ydu to, nhOng lire lugng, nhixngthe che...w nam ben ngoai doanh nghiep ma nha quan tri khong kiem soat dugc nhungchiing lai anh huang den hoat dong va kk qua hoat dong ciia doanh nghiep. V6 phan tichmoi truong ben ngoai doanh nghiep, co mot s6 mo hinh sau day:1.2.1.1. Mo hinh PEST. De phan tich moi trucmg vT mo ben ngoai doanh nghiep noi ma cac doanhnghiep hoat dong san xuat kinh doanh trong do, ckn xet d6n nhiJng nhan t6 sau day: • Chinh tri (Political). • Kinh te (Economic). • Xa hoi (Social). • Cong nghe (Technological). PEST la tu cau tao bSng cac chu* cai dau ciia cac nhom ti!r tren (hay doi khi dugcsdp x6p lai la "STEP") dugc sii dung dl mo ta mot mo hinh dk phan tich cac nhan to vTmo. Mot phan tfch PEST phu hgp voi mot phan tich moi truong noi chung dugc chi ratrong hinh 1.2. Nhung y6u t6 chinh ciia moi truong vT mo dugc liet ke trong bang 1.1. 11
 25. 25. Hinh 1.2. Vj tri cua mo hinh PEST trong phan tich moi trucmg Phan tich moi trucmg Phan tich ben ngoai Finirs Ui-M mu t r o n ^ Moi truong vT mo Moi trucmg vi mo P.E.ST a. Nhom cdc nhan to chinh tri: Chinh phii dong vai tro kha quan trong doi v6i cac hoat dong kinh doanh ciia cacdoanh nghiep, vira co the thiic day, vira co the han che viec kinh doanh. Moi luat le,chinh sach kinh te do Chinh phii ban hanh deu co anh huong true ti6p hay gian tiep denhoat dong san xuat kinh doanh ciia doanh nghiep. Chinh phii co the thiic day bang eachkhuyen khich viec ma rgng va phat trien hoat dong kinh doanh ciia doanh nghiep thongqua viec trg cap cho cac nganh cong nghiep dugc lira chon, uu tien ve thue trong nhungtruong hgp nhat dinh, bao ve mot vai nganh kinh doanh thong qua cac bi8u thu^ suk dacbiet, hay trg giiip viec nghien cuu va trien khai cong nghe moi. Chinh phii co the dieu chinh viec kinh doanh cua doanh nghiep thong qua cac luatLao Dong, Luat Thuong Mai, Luat Doanh Nghiep; Luat Bki tu, Luat Thu6 xuat nhapkh^u, Luat Bao ve moi truong, cac chinh sach v6 luong, tai chinh ~ ti6n te d6u anh huangrat Ion den chien luoc kinh doanh. 12
 26. 26. Bang 1.1. Nhfrng yeu to cua moi trucmg vT moKinh te: Chinh tri, phap luat- Giai doan eiia chu ky kinh te - Hinh thai Nha nude, Chinh phii- Cac van de ve tai trg - Cac CO ch^, chinh sach do Chinh phii dat- Nhung xu huong thu nhap quoc dan ra- Ty le lam phat - Luat chdng doc quyen- Lai suat - Luat Bao ve moi truong- Nhung chinh sach tien te - Luat Dau tu- Miic do thdt nghiep - Luat Dien Luc- Nhung chinh sach quan thu6 - Luat Dku khi- Nhung su kiem soat luong/ gia ca. - Luat Xay dung- Can can thanh toan - Nhung Luat lien quan khac - Su 5n dinh ciia chinh quy6nXa hoi: Tu nhien:- Nhung thai do doi voi chat lugng doi - Cac loai tai nguyens6ng - Van de 6 nhilm- Nhung loi song va each tieu dung - Sir thieu hut nguon nang lugng- Phu nu" trong lire lugng lao dong - Sir tieu phi nguon tai nguyen thien nhien- Nghe nghiep Ky thuat cong nghe:- Tinh linh hoat ciia bo phan tieu dung - Chi tieu ciia Nha nuac ve nghien cihi vaDan so: phat trien.- Ti suat tang dan s6 - Bao ve bang sang che- Nhung bien doi ve dan so - Nhung san pham va cong nghe mai- Mat do dan so - Sir tu dong hoa- Ton giao 13
 27. 27. b. Moi tru&ng kinh ti. Moi truong kinh xi ciia doanh nghiep la hien trang va cac chinh sach kinh te cuanha nude noi doanh nghiep t6n tai va phat triln. Moi truong nay, d thai di^m hien tai vatrong djnh hudng phat tri^n trong tuong lai, co anh hudng d8n su thanh bai va chi^n lugecua cac doanh nghiep. Moi truong kinh tl vT mo bao ham cac van de: co cau kinh te,trinh do phat triln kinh t€, ch6 do va cac chinh sach kinh te vT mo. - Ca cdu kinh ti cua nin kinh ti quSc dan bao gom nhiing vk de: co cau vadjnh hudng phat triln nganh, co cku phat trien kinh t^ vung mi8n, va nhung noi dungkhac trong phan phoi, tieu dung, so huu...vv. Khi dinh ra chien luge kinh doanh, doanhnghiep phai nghien cuu ky co ciu nganh nghe don vi dang hoat dong, day la van de thiety6u. - Trinh dp phat triin kinh ti ciia mot qu6c gia the hien qua cac chi tieu chinhnhu: Tdng san pham qudc noi (GDP), thu nhap quoc dan, thu nhap binh quan theo daungudi, t6c do tang trudng kinh te kem theo mot so chi so: ty le lam phat, ty gia hoi doai,ty le lai suat.. .vv. Phan tich cac chi tieu nay se giiip doanh nghiep nhan biet dugc xu thephat triin ciia nen kinh te qudc dan. - The che kinh ti bao gom cac he thdng Luat va cac van ban dudi luat qui djnhquan he giua Nha nude vdi doanh nghiep, giiJa doanh nghiep va cac nganh kinh te, giuadoanh nghiep vdi nhau. Thong qua nhung qui tac va dieu kien co ban, no de ra nhungphuang thijrc, bien phap tac dong den cac hoat dong kinh te xa hoi nham hai hoa cac lgiich khac nhau. Cac nha quan trj doanh nghiep can nam vung nhung noi dung ve the che,tiT do xay dung va dieu chinh chien luge hoat dong san xuat kinh doanh phu hgp. 14
 28. 28. c. Moi tru&ng cong nghe. Day la loai nhan td cd anh hudng Idn, true ti^p cho chi§n luge kinh doanh ciia cacITnh vuc, nganh cung nhu nhiSu doanh nghiep. Nhung phat minh ky thuat dem lai nhungthay d6i to Idn, tac dong manh din cac doanh nghep, no co the tao co hoi hoac riii ro chodoanh nghiep. Cac ylu to cong nghe bao g6m: su phat triin ciia cong nghe, su ra ddi ciianhung nguyen vat lieu mdi, thilt bj xe may mdi lien quan tdi nganh, qua trinh chuyingiao cong nghe mdi, chi phi nghien cuu phat trien, bao ve ban quyen. Cac doanh nghiepckn nim iky co hoi, thuc hien tiln bo khoa hoc kyc thuat va nang ckp ky thuat d doanhnghiep minh. d. Moi tru&ng van hod - xa hpL Moi trudng van hoa xa hoi bao gom cac yeu td triet hoc, ton giao, ngon ngiJ, vanhoc nghe thuat. Cac ylu td nay phkn Idn anh hudng gian tiep den kinh doanh eiia doanhnghiep, nhung khong dugc coi nhe. Moi trudng xa hoi bao gom: su hinh thanh va bien dong ciia cac tang Idp xa hoi,CO cdu dan cu, ty le tang dan s6, tinh hinh di chuyen dan cu, co cku quyen lire xa hoi,phuang thue sinh hoat va lam viec ciia moi ngudi, sir thay ddi ve quan diem song, miics6ng, thoi quen tieu dung, phong tuc tap quan. Nhimg yeu td do deu cd the anh hudngden hoat dong kinh doanh eiia doanh nghiep.1.2.1.2. Mo hinh nam luc lugng ciia Micheal Porter. Dieu cot yeu khi xay dung chien luge canh tranh la phai biet dat mot cong tytrong tuong quan vdi mdi trudng hoat dong ciia cong ty ay. Mac du mdi trudng lien quancan xem xet rong, bao gom nhung tac dong ve mat chinh tri, kinh te, xa hoi va tiln bocong nghe nhung khia canh then chot can nghien cuu la ITnh vuc nganh nghe ma d do,c6ng ty dang canh tranh. Cau triic nganh nghe co tam anh hudng manh me trong viec xac 15
 29. 29. djnh "dieu Ie"canh tranh ciia "cuoc choi", ciing nhu chien luge tiem an ma cong ty cd thesu dung dugc. Khong cuoc thao luan nao ve moi trudng canh tranh lai hoan chinh neu khong decap den md hinh nam lire lugng cua Micheal Porter. Co cau nay dugc Porter gioi thieulan dau tien la vao nam 1979 trong mot bai bao dang tren Havard Business Review. D6nnay, co cau ciia Porter van dang la mot cong cu hCru ich de phan tich tinh hinh canh tranhva cac yeu to kinh te co ban trong mot nganh cong nghiep. Co cau nay cung khuyenkhich cac nha quan trj chiln luge nhin ra ben ngoai vdng tron nho hep cac ddi thii canhtranh hien tai de xem nhung doi thii khac va cac anh hudng quylt djnh din sir tangtrudng va kha nang sinh lgi tilm nang. Porter da xac dinh nam tac dong manh chi phdi sir canh tranh trong mot nganhcong nghiep: • Moi de doa eiia cac ddi thu mdi; • Kha nang thuong lugng ciia cac nha cung ckp; • Viec su dung manh Idi dk chilm vi thi giua cac d6i thii canh tranh hien tai; • Kha nang thuong lugng ciia cac khach hang; • Moi de doa ciia cac san pham hay dich vu thay thi. Mo hinh nam tac dong ciia Porter dugc bilu diln nhu hinh 1.3 va hinh 1.4 16
 30. 30. Hinh 1.3. Mo hinh nam tac dong cua Porter Moi cJe doa cue cac dor thu moi Kha nang thaong Nganh cong nghiep Kha nang thuong lugng cua cac Su dung manh loi de luong cua cac nha cung cap chiem vi the giua cac khach hang canh tranh hien tai Moi de doa ve san pham hay dich vu thay the Nguon: "Chiin luac kinh doanh hieu qud ", Nha XB tong hap TP Ho Chi Minh. Theo Porter: "Sue manh tong hgp ciia nam tac dong nay quyet djnh tiem nang lginhuan cu6i cung ciia mot nganh cong nghiep". Do nhiJng yeu t6 nay, tiem nang lgi nhuanse khac nhau giua cac nganh cong nghiep. Vi du, ngay nay cac cong ty thugc nganh vienthong phai doi mat vai tiem nang Igi nhuan yeu vi nhieu yeu to hiep lire chong lai cacnha cung cap hien tai: nhihig ngudi tham gia vao nghanh cong nghiep nay phai lien tuccanh tranh de gianh khach hang tu doi thii, thuong la bang each giam gia va ma rongdjch vu. Theo Porter, dieu cot yeu de phat trien va ton tai la dung kiln thiic vl nam tacdong nay de "gianh dugc mot vi the it bi tan cong bai cac doi thu doi dau, du do la doithii mai hay da dinh hinh, va it bj anh huong tieu cue tu djnh huong ciia khach hang, nhacung ijrng va cac san pham thay the" 17
 31. 31. Nam ylu t6 canh tranh - nhung cong ty m6i co kha nang gia nhap thi truong, moide doa bi thay the, sue manh mac ca ciia nguai mua, sue manh mac ca ciia nha cung ung,va su canh tranh giua nhirng cong ty cung nganh nghe voi nhau - phan anh mot thuc te lasir canh tranh trong mot nganh nghl khong chi la cuoc choi gi&a nhiing ddi thii da "thanhdanh"trong nganh nghl ky. Khach hang, nha cung ling, nguai thay the, va nhiJng cong tyC kha nang se nhay vao mot nganh ngh6, tit ca deu la nhung doi thii canh tranh doi voi Onhung cong ty 6 nganh nghe ay va sue manh canh tranh ciia moi ben co the manh yeu tuyvao tinh hinh cu the. Tdt cd nam yiu td canh tranh trin cung nhau quyit dinh mite dp cdng thdngcua canh tranh vd kha ndng kiim lgi nhuan cua mpt ngdnh nghe vd yiu to ndo co sitetac dpng manh nhdt se nam quyin kiem sodt vd ddng vai tro then chot tic quan diimcua viec xdy dung, hinh thdnh chiin luac. 18
 32. 32. Hinh 1.4. Nhirng yeu to tac dong den tinh hinh canh tranh trong mot nganh nghe. NHITNG CONG TY CO KHA NANG GIA NHAP THI TRU^dNG Moi de doa tu nhirng cong ty moi gia nhap NHUNG CONG TY Sure manh mac ca CUNG MOT NGANH Sure manh mac ca cua nha cung c i p NGHE CANH TRANH cua nguoi mua Vdl NHAU NHA NGl/cn CUNG ^ CAP w ^— MUA Canh tranh, doi d3u gifra cac cong ty dang hoat dong k Moi de doa < iVL2i s a pham n hoac dich vu1 thay the SAN PHAM HOAC D|CH VV THAY THE NguSn: "Chien luac canh tranh theo ly thuyit Michiael E.Porter", TS. DuangNgoc Dung, Nhdxudt bdn Tdng hap TP. Ho Chi Minh, nam 2005. 19
 33. 33. 1.2.2. Mo hinh phan tich noi bo doanh nghiep: Chuoi gia tri (Value Chain). Trong qua trinh hoach dinh chiin luge, ngoai viec phan tich moi truong ben ngoaidoanh nghiep, ngucri ta cin phai ti6n hanh phan tich ben trong doanh nghiep. Trong phamvi luan van, tac gia xin giai thieu mo hinh phan tich theo Chudi gia trj (Value Chain). Gia tri mot doanh nghiep tao ra dugc do bing kh6i lugng ma ngudi mua sin sangtrd cho san phim hay dich vu. Doanh nghiep co thi co lai neu gia trj no tao ra Ion han chiphi dk tao ra gia trj do ciia cac bo phan chuc nang. De dat dugc mot lgi the canh tranh,cac bo phan chiie ning ciia doanh nghiep phai tao ra mot gia tri voi chi phi thap hon sov6i cac doi thii canh tranh. Cach thii hai la cac bg phan chuc nang phai lam cho san phamciia minh khac biet 6i san pham cua doanh nghiep khac nham tao ra muc gia ban caohon tren thj trudng. Diku nay co nghTa la doanh nghiep phai theo duoi chien luge chi phithap hoac chien luge khac biet hoa san pham. Quy trinh tao ra gia tri co the dugc trinh bay thong qua khai niem "ChuSi gia tri",do Michael Porter neu ra. Tom luge ve chuoi gia trj dugc the hien trong hinh 1.5. Chuoigia tri dugc phan thanh cac hoat dong chinh va nhftng hoat dong hS trg. M6i hoat dongdeu lam tang gia trj san pham. Nhimg hoat dong chinh chiu trach nhiem tao ra san phamvat chk, tiep thi va phan phoi toi ngudi mua, thuc hien dich vu ho trg va dich vu sau banhang. Nhiing hoat dong chinh thue dugc chia thanh hai bo phan chiic nang: Bp phan vdinhiem vu tao ra san pham vat chat dugc goi la bo phan che tao; cdn bo phan thuc hiencac cong viec tiep thi, phan phoi va dich vu sau ban hang dugc goi la bo phan Marketing. Cac hoat dong ho trg la nhirng hoat dong chiie nang trg giiip cho cac hoat dongchinh nhu cac hoat dong ciia bo phan che tao va Marketing. Chiic nang quan ly vat tu,kiim soat sir luu chuyen vat tu qua chuoi gia trj tu cung cap den san xuat va di vao phanphoi. Hieu qua cua viec luu chuyen nay cd the giam muc chi phi tao ra gia trj. Them vaodo, chuc nang quan ly vat tu thuc hien cd hieu qua se gop phan kiem soat chk lugng diu 20
 34. 34. vao trong qua trinh che tao. Ket qua la lam tang chit lugng dku ra ciia doanh nghiep, dodo tao dieu kien tang gia ban. Chiic nang nghien cuu va phat trien thuc viec phat triencac san pham mdi va cac cong nghe che tao. Phat trien cdng nghe cd the ha thap chi phiche tao va tao ra nhung san pham hap din hon cd the ban d miic gia cao han. Nhu vay,nghien ciiu va phat trien cd the anh hudng din cac hoat dong che tao va Marketing, gopphin tao ra gia tri. Chiic nang quan ly nhan lire dam bao rang doanh nghiep sii dung hgply nhijng ngudi cd ky nang dl thuc hien hieu qua cac hoat dong tao ra gia trj. Hinh 1. 5. Chuoi gia tri. Ca sd ha tang (cau triic va lanh dao) van hda, tai chinhHoat dpng Nguon nhan lire hdtro Quan he khach hang Cdng nghe, thiet bi Thi cdng Van hanh Khao sat, NguyenHoat dpng xay lap va thii, nghiem thiet ke, lap lieu dau chinh lip dat thiet thu va ban duan vao bi giao Hoat dpng hd trg cudi ciing la co sd ha tang cua doanh nghiep, nd cd mot dactrung hoi khac biet vdi nhung boat dpng hd trg khac. Co sd ha tang la khung canh chungciia toan doanh nghiep trong dd xay ra tit ca cac hoat dpng tao ra gia tri. Ca sd ha tang bao gom co cau td chiic, cac he thdng kiem soat va van hoa doanhnghiep. Vi quan ly cip cao cd thi tao ra nhirng anh hudng dang kl din viec hinh thanhnhung khia canh nay ciia mot doanh nghiep nen quan ly cip cao cQng dugc xem nhu motbg phan ciia co sd ha tang. Thuc te, cap quan ly cao nhat thdng qua siic manh lanh dao cd 21
 35. 35. the chu ddng hinh thanh ca sd ha ting ciia mot doanh nghiep va qua dd tit ca cac hoatdpng tai gia tri khac dugc thuc hien.1.3.3. Mo hinh tdng hgp SWOT. Md hinh SWOT dugc sii dung de phan tfch cac diem manh, diem yeu, co hoi vathach thiic ciia mot doanh nghiep de tu dd xac dinh chiin luge canh tranh phu hgp. Chiinluge canh tranh nay se phat buy cac thi manh ciia doanh nghiep, khac phuc cac diem yeutrong viec tan dung co hdi kinh doanh va vugt qua dugc cac thach thiic ciia mdi trudngben ngoai. Ma tran diem yeu - diem manh, co hoi - nguy co la cdng cu ket hgp quantrpng cd the giiip cho cac nha quan tri phat trien bdn loai chien luge sau: - Cac chien luge diem manh - co hdi (SO) sii dung nhung diem manh ben trongcdng ty de tan dung nhiing co hdi ben ngoai. Tat ca cac nha quan tri deu mong mudn tdchiic ciia hp d vao vi tri ma nhiJng diem manh ben trong cd the dugc sii dung de lgi dungnhung xu hudng va bien cd cua mdi trudng ben ngoai. Khi mot cdng ty cd nhimg dilmyeu Idn thi nd se cd gang vugt qua, lam cho chiing trd thanh diem manh. Khi mot td chiicphai ddi dau vdi nhung mdi de doa quan trpng thi nd se tim each tranh chiing dk cd thitap trung vao nhihig co hdi. - Cac chiin luge diem yeu - co hdi (WO) nhim cai thien nhung dilm ylu bentrong bang each tan dung nhung co hdi ben ngoai. Ddi khi nhftng co hdi Idn ben ngoaidang ton tai, nhung cdng ty cd nhihig diem ylu ben trong ngan can nd khai thac nhimgCO hoi nay. - Cac chien luge diem manh - nguy co (ST) su dung cac diem manh ciia mot cdngty de tranh khdi hay giam thieu nhung anh hudng ciia mdi de doa tu ben ngoai. Dilu naykhong cd nghTa la mot td chiic hung manh ludn ludn gap phai nhijng mdi de doa tu mditrudng ben ngoai. 22
 36. 36. - Cac chiin luge dilm ylu - nguy co (WT) la nhihig chien luge phong thii nhamlam giam di nhung diem yeu ben trong va tranh khdi nhthig mdi de dpa tu mdi trudngben ngoai. Mot td chiic ddi dau vdi vd sd nhihig mdi de dpa ben ngoai va nhung diemyeu ben trong cd the lam vao tinh trang mat an toan. Trong thuc te, mot cdng ty nhu vaythudng phai dau tranh de ton tai, lien kit, han che chi tieu, tuyen bd pha san hay phaichiu vd ng. Ma tran SWOT nhu trinh bay trong bang 1.2 la ma tran co ban ciia mot doanhnghiep ndi chung. Bang 1.2. Ma tran SWOT O: Nhirng ca hoi T: Nhung nguy co L 1. 2. 2. Ma tran SWOT 3. Liet ke nhung co hdi 3. Liet ke nhung nguy co 4. 4. 5. 5.S: Nhirng diem manh Cac chien luge SO Cac chien luge ST1. 1. 1.2. 2. 2.3. Liet ke nhihig diem manh 3. 3.4. 4. Sii dung cac diem manh 4. Vugt qua nhimg thach5. dk tan dung ca hdi thiic bing tan dung cac 5. diem manh 5. 23
 37. 37. W: Nhirng diem yeu Cac chien luge WO Cac chien luge WT1. L 1.2. 2. 2,3. Liet ke nhihig diem yeu 3. Han che cac mat yeu de 3. Tdi thieu hda nhung4. lgi dung cac co hdi diem yeu va tranh khdi cac5. 4. mdi de dpa 5. 4. 5. Nguon: "Chien luac vd chinh sdch kinh doanh ", PGS. TS. Nguyen Thi Lien Diip,Th.SPham Van Nam, Nhd xudt bdn Lao dong- Xd hoi, nam 2006.1.3. CHIEN Ll/OC CANH TRANH VA MO HINH TAP DOAN. Theo cac sach giao khoa ve kinh te, mot doanh nghiep dugc coi la cd lgi the canhtranh (Comparative advantage) khi doanh nghiep dd cd the hoat ddng theo each thiic maduy tri dugc miic lgi nhuan cao hon miic trung binh ciia thi trudng, dat ket qua kinhdoanh vugt trgi so vdi cac ddi thii canh tranh. Ve co ban, lgi the canh tranh bao gom lgithi vl chi phi va lgi thi khac biet. Trong qua trinh hdi nhap kinh te the gidi, ap lire ciia canh tranh kinh tl la r4t Idn,trong khi cac doanh nghiep ciia Viet Nam dang cdn nhd be. De sii dung cac chiin lugecanh tranh mot each cd hieu qua, cac nen kinh tl phat trien tren thi gidi cung nhu VietNam dang sii dung md hinh tap doan kinh te nhu mot trong nhung phuang thiic chii dao.Trong phkn 1.3.3, tac gia xin gidi thieu mot sd noi dung vl md hinh tap doan kinh tl. 24
 38. 38. 1.3.L Chien luge canh tranh chung. Chien luge canh tranh lien quan den viec "dinh vi"cho mot cdng ty de cdng ty ddtdi da hda gia tri ciia nhung nang luc vdn lam nen su khac biet giua ban than minh vdinhftng ddi thii canh tranh. Do vay, mot khia canh trpng tam trong viec xay dung chienluge la phae thao chan dung ciia ban chat va sir thanh cdng ciia nhiing thay ddi chienluge cd the diing den ma cac ddi thu cd the xiic tien, nhung phan ung cd the cd ciia ddithu vdi nhihig dpng thai chien luge ma nhung cdng ty khac cd the khdi xuat, va nhungphan ling cua mdi ddi thii canh tranh ddi vdi nhung thay ddi trong nganh nghl va nhiingbien chuyen mdi trudng d mot vi Idn hon cd thi xay din. De phuc vu cho qua trinh phantich ddi thii canh tranh, cd 4 yeu td mang tinh du doan: muc tieu tuong lai, chiin lugehien tai, gia dinh va kha nang hien tai nhu hinh 1.6. 25
 39. 39. k J.k Hinh 1.6. Nhirng yeu to trong phan tich doi thu canh tranh Yiu to thuc day, chi phoi doi thu Doi thii canh tranh dang vd co thi canh tranh ldm gi? MUC TIEU CHIEN LUOC TUONG LAI HIEN TAI 6 tit ca cac c4p quan ly va vl Tinh hinh canh tranh hien tai ciia nhieu phuong dien cdng ty nhu the nao? PHANlTNG CUA DOI THU CANH TRANH Ddi thii canh tranh cd thda man vdi vi the hien tai ciia minh khdng? Ddi thii canh tranh cd the thuc hien nhung budc di hoac thay ddi chien luge gi? Dieu gi cd the gay ra su tra dUa manh me va hieu qua nhat tu phia ddi thii canh tranh? GIA DINH KHA NANG Ve ban than ddi thii canh tranh ay Ca nhiing diem manh va nhihig va nganh nghe ddi thii ay dang diem yeu hoat ddng Nguon: "Chiin luac canh tranh theo ly thuyit Michiael E.Porter", TS. DuangNgoc Diing, Nhd xudt bdn Tong hap TP. Ho Chi Minh, nam 2005.1.3.2. Mot so chien luge canh tranh. Khi sii dung chiin luge canh tranh, doanh nghiep phai xac dinh rd ai la doi thiicanh tranh. Doi thii canh tranh bao gdm ddi thii true tilp va gian tilp, ddi thii canh tranhhien thuc va ddi thii tilm tang, ddi thii "hdm nay"va ddi thii "ngay mai". N I U xac dinh 26
 40. 40. sai ddi thii canh tranh thi chien luge se sai va cd the gay ra thiet hai to Idn cho doanhnghiep. Chiin luge canh tranh dugc chia ra ba lo^i: Chien luge lgi the ve chi phi; Chienluge lgi thi ve su khac biet; Chiin luge tap trung hay trpng tam hda. Cac chien lugedugc liet ke trong bang 1.3. Bang 1.3. Dac trung ciia chien luge canh tranh co ban Chien luoc Din dau ve chi phi Khac biet hoa Trong tam hoaDac diem Th4p hoac Khac biet hda san Thap Cao cao (gia ca hoac pham (chii yeu bang gia) (chii yeu bang tinh tinh doe dao) doc dao) Phan doan thi Th^p Cao Thap trudng (thj trudng dai tra) (nhieu doan thi (Mot vai doan thi trudng) trudng) Nghien cuu va phat Quan ly san xuat va Bat ky nang luc dac Nang lire dac biet trien, ban hang, quan ly nguyen lieu biet nao marketing1.3.2.1. Chien luge Igi the ve chi phi. Chien luge nay cd nghIa la doanh nghiep duy tri dugc mure gia thanh thkp trongmdt thdi gian tuong ddi dai, do vay ma gianh dugc thang lgi trong canh tranh. Day lamot chiin luoc canh tranh co ban nhat. 27
 41. 41. Khi doanh nghiep duy tri dugc miic gia thanh thap thi cd the md rong thi phan vathu dugc lgi nhuan cao hon lgi nhuan binh quan ciia nganh, nhung khach hang chua tungsii dung san pham ciia doanh nghiep se bat dau sii dung, nhihig khach hang trudc day siidung san pham ciia ddi thii canh tranh se quay sang sii dung san pham ciia doanh nghiep,do dd ma thj phan ciia doanh nghiep se tang len, dja vj ciia doanh nghiep cQng vung chachon. Chien luge nay tdn tai mdt sd nhugc diem nhu: Vdn dau tu tuong ddi Idn vidoanh nghiep phai cd thilt bi tien tiln mdi cd thi nang cao nang suk lao ddng. Cacdoanh nghiep khac cung cd the ha gia thanh de canh tranh, tao nen mot cuoc chien tranhvl gia ca. Trong qua trinh sii dung chiin luge Igi thi chi phi, doanh nghiep ckn chii y dennhung chi phi nhd ngoai nhiing khoan chi Idn nhu dau tu may mdc, thiet bi, chi phi xaydung ...w1.3.2.2. Chien luge igi the ve su* khac biet. Trudc het doanh nghiep can tao ra net doc dao ve tinh nang, thiet ke, chat lugng,cdng dung phu ciia san pham so vdi san pham ddi thii canh tranh. Dieu dd cd nghTa ladoanh nghiep phai nghien cuu ti mi, so sanh san pham ciia minh vdi ddi thii canh tranh,phan tich sir khac nhau ciia tirng bg phan, phu tung de xac dinh xem san phkm ciia minhcd uu the gi cd the lam cho san pham cd dac diem rieng va tir dd tao ta mdt thi trudngdoc dao. De lam dugc dieu dd, doanh nghiep phai nghien ciiu cai tien thiet ke san pham,nang cao chat lugng, tinh nang san pham. Trong ITnh vuc xay dung nhiet diet khi, lgi thikhac biet cd thi dat dugc, thdng qua: nguon tru lugng cung cap khi doi dao cho cac nhamay dien, thdi gian thi cdng ngan, tiem lire tai chinh ciia doanh nghiep-Nhung vdn dlnay se dugc phan tich chi tiet d chuong 2. Muc dich ciia chiin luge khac biet hda la dk dat dugc lgi thi canh tranh hkng viectao ra san phkm hang hda ho5c dich vu ma dugc ngudi dung nhan thii-c la doc dao theo 28
 42. 42. nhan x^t ciia hp. Khi sii dung chiin luge lgi thi vl su khac biet, doanh nghiep phai dephong din viec nhimg ddi thii canh tranh cd kha nang b4t chudc dan den khdng the duytri chiin luge nay, nlu tiep tuc se d§n din that bai.1.3.2.3. Chien luge tap trung hay trong tam hoa. Chien luge nay cd nghTa la tap trung siic phuc vu vao mdt nhdm khach hang nhatdinh hoac mdt thi trudng nhat djnh de xay dung uu the va dia vi ciia doanh nghiep trenthj trudng dd. Uu diem ciia chien luge nay la doanh nghiep cd the kiem soat dugc tinhhinh kinh doanh trong pham vi thi trudng dd, cac doanh nghiep khac khdng de gi canhtranh dugc, dia vi doanh nghiep tren thi trudng tuong ddi dn dinh. De thuc hien chien luge nay can mdt sd dieu kien: Trong nganh dd cd nhungkhach hang cd nhu cau dac biet hoac trong khu vuc dd cd nhitng khach hang cd nhu ckudac biet, cac ddi thii khdng ap dung chien luge tap trung d thi trudng ay va thuc luc kinhdoanh ciia doanh nghiep yeu, khdng dii siic kinh doanh tren dien rong. Khi sii dung chienluge nay, doanh nghiep can chii y, khi thi trudng cd su thay ddi, xuat hien ky thuat mdihoac san phkm thay thi thi nhu cau ve san phkm se giam bdt, doanh nghiep se gap khokhan, nguy co riii ro Idn. Phan Idn cac san pham tren thj trudng hoac sdm hoac mudn setrd nen loi thdi. Do do, cac doanh nghiep sii dung chien luge nay phai cd su chuan bi deddi mdi, cai tao san pham khi can thiet.1.3.3. Ly thuyet ve mo hinh tap doan Md hinh tap doan da ra ddi va tdn tai, phat triin trong Hch sii phat triin kinh tlthi gidi. Day la hinh thiic to chiic kinh te cd nhilu tinh uu viet va phu hgp trong bdi canhquoc tl hda nin kinh tl tai moi qudc gia. Tuy nhien, md hinh tap doan kinh te d cac nudekhac nhau cung khac nhau. Sir da dang ve ten ggi ciia thuat ngii nay da ndi len tinh dadang ciia hinh thuc lien kit. Trong pham vi luan van, tac gia gidi thieu tdng luge mdt sd 29
 43. 43. ndi dung xoay quanh md hinh tap doan tai cac nude khdc nhau tren the gidi, nhung vandh khi xay dung tap doan tai Viet Nam.1.3.3.1. Ban chat tap doan. Tir diln Business English ciia Longman dinh nghTa: "Tap dodn kinh ti (Group ofcompany) Id mot to hap cdc cong ty doc lap ve mat phdp ly nhung tao thdnh mot tapdodn gom mot cong ty me vd mot hay nhiiu cong ty con hodc chi nhanh gop von co phan,chiu su kiim sodt cua cong ty me vi cong ty me chiem 1/2 von co phan Tap doan kinh tl d cac nude khac nhau dugc gan vdi nhung ten gpi khac nhau.Nhieu nude gpi la Group hay business group. An Dp dung thuat ngii business houses,Nhat Ban trudc chien tranh the gidi thii hai la zaibatsu va sau chien tranh gpi la keiretsu,Han Qudc dung tu chaebol, Trung Qudc dung thuat ngu Tap dodn doanh nghiep. Su dadang ve ten gpi hay thuat ngii sii dung ndi len tinh da dang ciia hinh thuc lien ket dugckhai quat chung la tap doan kinh te, do dd, quan niem cung nhu nhin nhan ve tap doankinh tl cung cd sir khac nhau nhat dinh. Tai cac nude phuong Tay, tap doan kinh tl dugc nhan thiic nhu la mdt td hgp caccdng ty hay chi nhanh gdp cd phan chiu su kiem soat ciia cdng ty me hoac tap doan kinhte va tai chinh gdm mdt cdng ty me va cac cdng ty khac ma cdng ty me kiem soat haytham gia gdp vdn, mdi cdng ty con ciing cd the kiem soat cac cdng ty khac hay tham giacac td hgp khac; Tai Nhat Ban tap doan kinh te (keiretsu) la mdt nhdm cac DN doe lap vlmat phap ly nam giu cd phan ciia nhau va thiet lap dugc mdi quan he mat thiet ve ngudnvdn, ngudn nhan lire, cdng nghe, cung img nguyen vat lieu, tieu thu san pham hay tapdoan bao gdm cac cdng ty cd su lien ket khdng chat che dugc td chiic quanh mdt nganhang dk phuc vu lgi ich ciia cac ben; Tai Malaysia va Thai Lan tap doan kinh tl dugc xdcdinh la td hgp kinh doanh vdi cac mdi quan he dau tu, lien doanh, lien ket va hgp ddng.Ndng cot ciia cac tap doan la co cau cdng ty me - cdng ty con tao thanh mot he thdng 30
 44. 44. lien ket chat che trong td chiic va trong hoat ddng. Cac thanh vien trong tap doan dIu cdtu each phap nhan doe lap va thudng hoat dpng tren cung mot mat b^ng phap ly. TaiTrung Qudc tap doan doanh nghiep la mot hinh thiic lien ket giiia cac doanh nghiep, baogdm cdng ty me va cac doanh nghiep thanh vien (cdng ty con va cac doanh nghiep lienket khac), trong dd la hat nhan ciia tap doan va la dku mdi lien ket giiia cac DN thanhvien vdi nhau la cdng ty me, cac doanh nghiep thanh vien tham gia lien kit tap doan phaicd day dii cac quyen va nghTa vu cua mdt phap nhan doc lap. Ban than tap doan khdng cdtu each phap nhan. Tai Viet Nam, tap doan kinh tl dugc hinh thanh tren co sd chuyin ddi va co caulai mot sd TCT Nha nude (dac biet la cac TCT 91 - TCT Nha nude dugc thanh lap theoQuyet djnh sd 91/QD-TTg ngay 7/3/1994 ciia Thii tudng Chinh phii ve thi diem thanh lapcac Tap doan kinh doanh) cd tiem luc kinh te manh, cd muc dp tich tu, tap trung vdn vatai san nh4t djnh. Phuong thiic hinh thanh Tap doan kinh te d Viet Nam cd nhihig dactrung gan gidng vdi each thiic hinh thanh tap doan kinh te tai qudc gia lang gieng - TrungQudc do dd, tap doan kinh te tai Viet Nam cd the dugc hieu nhu sau: "Tap dodn kinh te hay cdn goi id Tap dodn Id mot to hap cdc DN, bao gom congty me, cdc cong ty con (DN thdnh vien) vd cdc DN lien kit khdc. Cong ty me la hat nhancua tap dodn kinh ti, Id dau moi lien kit giita cdc DN thdnh vien, DN lien ket vai nhau.Cong ty me nam quyin kiim sodt, chi phoi cdc quyit sdch, chiin luac phdt triin vd nhansu; chi phdi hoat dong cua thdnh vien. Bdn than tap dodn kinh te khong co tu cdch phdpnhan. Tap dodn kinh ti hoat dong trong mot ngdnh hay nhieu ngdnh khdc nhau. Cdc DNthdnh vien vd DN lien kit co quan hi vai nhau vi von, dau tu, tdi chinh, cong nghe,thong tin, dao tao, nghien cini vd cdc lien kit khdc xudt phdt tie lai ich ciia cdc DN thamgia lien kit" 31
 45. 45. Nhu vay, thuat ngu* "Tap doan"(Group) thudng dugc dung dl chi mdt td hgp cacDN bao gdm cdng ty me va cac DN thanh vien, DN lien kit. Cdng ty me (holdingcompany) trong co cku tap doan kinh tl cd vi tri vd cung quan trpng thi hien d kha nangchi phdi ciia nd ddi vdi cac thanh vien khac trong tap doan. Qua xem xet each nhin vl md hinh tap doan tai cac nude tren thi gidi cung nhuViet Nam, tac gia cho rkng, tap doan kinh doanh cd mdt sd dac dilm chinh sau: - Tap doan kinh doanh cd quy md rk Idn vl vdn, lao ddng, doanh thu va thjtrudng. - Tap doan kinh doanh la mdt td chiic cac cdng ty gdm "cdng ty me"va "cac cdngty con, chau". Cdng ty me sd hu*u vdn cd phan trong cac cdng ty con, chau. Nd chi phdicac cdng ty con, chau ve mat tai chinh va chien luge phat trien. - Tap doan kinh doanh hoat ddng chuyen nganh hoac da nganh, da ITnh vuc. Mditap doan deu cd dinh hudng chii dao, ITnh vuc kinh doanh dac chiing, mQi nhpn. Bencanh cac don vi san xuat, thudng cd cac td chiic tai chinh, ngan hang, bao hiem, thuongmai, dich vu, nghien cuu khoa hpc, dao tao... - Tap doan kinh doanh tiln hanh hoat ddng quan li tap trung vao mdt sd mat nhusau: buy dpng, dilu hda, quan li vdn, nghien ciiu trien khai, dao tao, xay dung chien lugephat triin, chiin luge thi trudng, chiin luge dau tu. Nhu vay, tap doan kinh doanh lam cahai chuc nang co ban la kinh doanh nhu mdt doanh nghiep va lien kit kinh tl.1.3.3.2. NhCrng van de vl mo hinh tap doan tai Viet Nam Viet Nam dang dung trudc van hdi va thach thiie Idn ciia qua trinh hdi nhap kinhtl thi gidi, ap luc ciia canh tranh kinh tl la rat Idn, trong khi cac doanh nghiep Vift Namrat nhd be, lai chiia dung nhieu yeu td lich sii phi thj trudng, nen Nha nude phai chii ddngtac ddng d% hinh thanh cac tap doan kinh te Idn la ckn thilt. 32
 46. 46. a nude ta, Chinh phii vdi tu c^ch 1^ ngudi chu cua cac doanh nghiep nha nudephai cd vai trd thiic dky doanh nghiep nha nude phat trien theo hudng tap doan kinh temanh. Vi vay, trudc hit qud trinh dd phai dugc gdn kit nganh va lanh thd, giGa doanhnghiep nha nude vdi cac doanh nghiep thude cac thanh phan kinh te khac vdi viec xemxet td chiic lai doanh nghiep nha nude theo hudng: Hinh thdnh cdc tap dodn co moi lien kit ngang Id chinh. Day la dang phd bien dViet Nam. Chinh phii can lira chon nhung tdng cdng ty manh, cd nhieu doanh nghiephoat ddng doe lap cung nganh nghl, ckn lien kit lai de chdng lai mdt each hieu qua sucanh tranh ciia doanh nghiep khac va cung "dat tay nhau"di ra thi trudng the gidi nhu:det may, cdng nghiep co khi xay dung, ddng tau, rugu bia, thudc la, xi - mang, than...Nhung hat nhan nay thu hiit cac tdng cdng ty, cdng ty khac, gat bd sir rang budc bdi Bdchu quan, tinh chii quan va viing lanh thd. Cdc tap dodn co moi lien kit doc Id chit yiu. Day la md hinh ma cac doanhnghiep hoat ddng doc lap, nhung lai trong tdng the lien hgp san xuat kinh doanh, hoanchinh chat che nhu: Diu khi, Than, Vien thdng, Hang khdng, Bao hilm tai chinh, nganhang... Vdi loai hinh nay, Chinh phii ckn cd chinh sach de nd tich tu nhanh, ddi mdicdng nghe nhanh, chii dpng dku tu, lien doanh lien ket vdi ben ngoai, lira chpn va taodilu kien dl cd mdt sd tap doan da qudc gia, trong dd phia Viet Nam nkm quyin kiimsoat. Hinh thdnh tap dodn gan vai chien luac ve ca cdu ngdnhXay dung chiin luge ve co cdu nganh va ddng san phkm, tren co sd dd xac djnh lainhiing "chot kinh tl"nao Nha nude ckn khdng chi. Cac chdt kinh tl nay la dilu kien tienquyit dl dua ra chinh sach nay. Nude ta dang trong qua trinh chuyin ddi, he thdng thj trudng chua hoan thien; hethdng ngan hang thuong mai chua hudng tdi hoat ddng kinh doanh ciia doanh nghiep, 33
 47. 47. ngugc lai khdng it doanh nghiep nha nude dang dua vao ngan hang de tim "su song", dayngan hang vao tinh trang riii ro cao; co che hinh thanh gia ca, canh tranh chua hoanthien... Hon niia, cac doanh nghiep nha nude vSn chua thuc su tu chii ca trong kinhdoanh, tai chinh lan nhan sir. Vi vay, viec Chinh phii true tiep tac ddng de qua trinh hinhthanh cac tap doan doanh nghiep Nha nude d nude ta cd budc di phu hgp, khdng gugngep, hanh chinh hoa va gan vdi chiin luge co cau nganh la viec lam rdt can thilt hien nay. Tom tat chutfng 1: Tac gia neu ro su can thiet phai dua ra chien luge trong boat ddng san xuat vakinh doanh ciia moi doanh nghiep; ban chat va qui trinh cac budc de dua ra chien luge. 0muc 1.2 tac gia neu mdt sd md hinh dugc su dung trong viec hoach djnh, thuc hien vakiim soat chien luge: dung md hinh PEST de phan tich mdi trudng vT md, md hinh namluc lugng ciia Michael Porter de phan tich mdi trudng vi md, md hinh Chuoi gia tri (phantich mdi trudng ben trong) va md hinh SWOT de tdng hgp ket qua phan tich mdi trudngva lira chpn cac chien luge. Tren co sd phan tich mdi trudng doanh nghiep (bao gdm mdi trudng vT md, mditrudng vi md va su kit hgp hai mdi trudng do) cdng vdi viec xem xet cac chiin lugecanh tranh co ban: chiin luge lgi thi ve chi phi, chiin luge lgi the ve sir khac biet vachiin luge trpng tam hda, tac gia da sii dung tdng hgp cac nin tang ly thuyit nay kit hgpvdi mdt sd ndi dung ciia md hinh tap doan de xac dinh chien luge canh tranh cu the tronghoat ddng san xuk va kinh doanh nhiet dien khi cho Tap doan Dau khi tai chuong 2. 34
 48. 48. CHirONG 2 XAY DlTNG VA LITA CHON CHIEN LlTOfC KINH DOANH NHIET DIEN KHI CHO T A P DOAN DAU KHI GIAI DOAN 2007-2015 • • •2.1. TONG QUAN VE TAP DOAN DAU KHI VIET NAM2.1.1. Qua trinh hinh thanh va phat triin. Tir nhung nam dau ciia thap ky 60, Tdng cue Dja chat Viet Nam da hgp tac vdiBd Dia chit Lien Xd (cii) tien hanh tim kiem tham dd dau khi d viing trung Ha Ndi vanam 1975 da phat hien md khi Tien Hai, Thai Binh. Sau khi mien Nam dugc giai phdng, ngay 3/9/1975, Chinh phu da quyit dinhthanh lap Tdng cue dku khi Viet Nam tren co sd Lien doan dia chat 36 ciia Tdng cue Djachat va mdt sd don vi ciia Tdng cue Hda chat, Thang 7/1990, b k g Quyit djnh so 250/HDBT, Chu tich Hdi dong Bd trudng(nay la Thii tudng Chinh phii) da quyit dinh thanh lap Tdng cdng ty dau md va khi ddtViet Nam tren co sd hgp nhit cac td chuc lam cdng tac dau khi thudc Tdng cue dau khi(cu), Cdng ty xuk nhap kh4u dku khi (Petechim), Tdng cdng ty xang dilu (Petrolimex) vaCdng ty dku hda thudc Bp thuong nghiep. Tuy nhien, do nhung ly do nhat dinh, quyitdjnh tren chi thuc hien mdt phkn, do chi la cac don vj thudc Tdng cue dku khi dugcchuyen sang Tdng cdng ty Diu md va khi dot Viet Nam va tdi 9/1994, mdt bd phan ciiaCdng ty Petechim mdi dugc chuyin sang. Ngay 29/5/1995, Thu tudng chinh phii ban hanh Quyit dinh sd 330/TTg thanh lapTdng cdng ty Diu khi Viet Nam vdi ten giao dich qudc tl "Petrovietnam", la Tdng cdngty nha nude, boat ddng theo md hinh Tdng cdng ty 91. Tu nam 1978, Nganh Dau khi da ky hgp ddng phan chia san phim vdi mot sdcdng ty diu khf nude ngoai. Nam 1981, thanh lap Xf nghiep Lien doanh Diu khi Viet Xd(Vietsovpetro) dl tim kiim tham dd va khai thac diu khi tren Id 7 Id d thim luc dia phia 35
 49. 49. Nam; nam 1986, Xi nghiep lien doanh Vietsopetro da bit diu khai thac diu khi tai mdBach Hd. Sau khi cd Luat Diu khi va Luat Diu tu nude ngoai tai Viet Nam, dac biet tu khicd Nghi quyit 15/NQ - TW ngay 7/7/1988 ciia Bd Chinh tri vl phuong hudng phat triinNganh Diu khf Viet Nam din nam 2000, hoat dpng diu khi da cd budc phat triin ro ret,nhilu cdng ty diu Idn eiia My, Phap, Anh, Uc, Nhat Ban,...da cd mat tai Viet Nam. Din nay, Nganh diu khf Viet Nam dang khai thac 8 md diu khi (Bach Hd, Rdng,Dai Hung, Ruby, Rang Ddng, Su Tu Den, PM3 - Cai Nude) vdi san lugng on djnh tu 24-25 trieu tin qui dau/nam. Khai thac, su dung va kinh doanh diu, khi dot la the manh cua PVN Nguon: Tap dodn Dau khi Viet Nam Sau 30 nam, Nganh Dau khi Viet Nam da cd budc phat trien vugt bac, dua nudeta vao danh sach cac nude san xuat dau khi tren the gidi va dung hang thii ba d DdngNam A vl san lugng khai thac diu thd. Din nay, Nganh diu khi da dugc xay dung va 36
 50. 50. phat trien tuong ddi hoan chinh tu tim kiim tham dd, khai thac, tang tru tdi chi biln,phan phdi cac san phim diu khf va kinh doanh djch vu va cd ddng gdp dang kl cho Ngansach Nha nude, tao da cho cdng cuoc ddi mdi ciia dat nude.2.1.2. Nhiing thdng tin chung vl Tap doan Dau khi Viet Nam. Theo Quyit dinh sd: 199/2006/QD-TTg ngay 29 thang 8 nam 2006 ciia Thutudng Chinh phii: * Tap doan Dau khf Viet Nam la cdng ty nha nude, cd tu each phap nhan, condiu, bilu tugng, Dieu le td chiic va boat ddng; dugc md tai khoan tai Kho bac Nha nude,ngan hang theo quy djnh ciia phap luat; dugc tu chii kinh doanh; cd trach nhiem ke thiiacac quyen, nghla vu phap ly va lgi ich hgp phap ciia Tdng cdng ty Dau khi Viet Nam * Ten ggi diy dii: Tap doan Diu khi Viet Nam Ten giao dich qudc tl: VIETNAM OIL AND GAS GROUP; gpi tit laPETROVIETNAM, vilt tit la PVN. * Tru sd chinh: sd 22 - phd Ngd Quyen - quan Hoan Kiem - Ha Ndi. * Co ciu td chiic ciia Tap doan Dau khf Viet Nam tai thdi dilm thanh lap, baogdm: - Van phdng, cac phdng, ban tham muu, giiip viec cho Hdi ddng quan tri va BanTdng giam doc; - Cac Ban quan ly du an do Tap doan diu khi Viet Nam la chii diu tu; - Trung tam Cdng nghe tin hpc; - Cac chi nhanh, van phdng dai dien. * Vdn dilu le ciia Tap doan Diu khi Viet Nam la vdn chii sd hiin ciia Tdng cdngty Diu khf Viet Nam tai thdi dilm ngay 01 thang 01 nam 2006, sau khi da kiim toan. * Nganh, nghl kinh doanh ciia Tap doan Diu khf Viet Nam: 37
 51. 51. - Nghien ciiu, tim kiim, tham dd, khai thac, che biln, tang tru*, van chuyin diukhi, lam dich vu vl diu khi; Xuit nhap khiu vat tu, thilt bj diu khi, san phim diu khf,hda diu; Kinh doanh, phan phdi cac san phim diu, khi, cac nguyen lieu hda phim diukhi; Khao sat, thilt kl, xay dung, khai thac, sua chu-a cac cdng trinh, phuong tien phucvu diu khf, dan dung; san xuit va kinh doanh vat lieu xay dung; - Dau tu, kinh doanh bat ddng san; Diu tu, san xuat, kinh doanh dien; - Hoat dpng tai chinh, chung khodn, ngan hang, bao hilm; Dao tao, cung imgnhan lire dau khi; xuat khiu lao ddng; Kinh doanh ichach san, du lich, van phdng giaodjch; Cac nganh, nghl khac theo qui djnh cua phap luat;2.1.3. Ket qua hoat dong san xuit kinh doanh cua Tap doan. Trai qua 30 nam xay dung, dugc su quan tam ciia Dang va Chinh phii, NganhDau khf Viet Nam da cd budc phat trien rd ret va budc dau da hinh thanh dugc nganhDau khf tuong ddi hoan chinh tii khau tim kiim tham dd, khai thac tdi van chuyin, chibien, kinh doanh, dich va xuat nhap khau dau khi. Nganh Dau khi da cd ddng gdp to Idncho ngan sach Nha nude, gdp phan dua nen kinh te nude ta vugt qua khiing hoang trongnhung nam diu ciia thap ky 90. Ket qua hoat ddng san xuat kinh doanh giai doan 2002 -2006 dugc trinh bay d bang 2.1. Bang 2.1. Ket qua hoat dong san xuat kinh doanh giai doan 2002 - 2006TT Chi tieu Don vi 2002 2003 2004 2005 2006 I Khai thac dau 10tin 17,100 17,620 20,400 18,800 17,300 II Khai thac khi 10*m3 2.170 3.052 6.332 6.890 7.000 III Xuit khiu diu thd 10tin 16,860 17,180 19,500 17,970 16,980 IV Tieu thu khi 10m3 1.550 2.384 4.218 5.190 5.690 V Doanh thu 10ddng 61.830 76.159 114.240 153.355 180.188 38
 52. 52. IV Nop NS nha nude 10^ ddng 31.512 35.228 49.294 63.209 80.060 1 , J * Nguon: Chiin luge phdt triin ngdnh ddu khi Viet Nam den nam 2015 vd dinhhuang din nam 2025. Hinh 2.1. Bieu do san lugng khai thac va xuat khau dau, khi SAN LUONG DAU, KHI VA XUAT K H A U TH4u ti(n (tlu Ngudn: Tap dodn Ddu khilAA. Su mang va djnh hudng phat trien cua Tap doan trong ITnh vuc san xuat vakinh doanh nhiet dien Idii trong giai doan 2007 -^ 2015.2.1.4.1. Tam nhin. Theo Ket luan so 41-KL/TW ngay 19 thang 01 nam 2006 ciia Bd Chinh tri hChi6n luge phat triin nganh Diu khi Viet Nam din nam 2015 va dinh hudng din nam2025 nhin manh: - Phat triin nganh Diu khi ddng bp, mang tinh da nganh va lien nganh, trd thanhmdt nganh kinh tl - ky thuat quan trpng, dua tren tilm n^ng diu khi trong nude va nudengoai; su dung cd hieu qua ngudn tai nguyen trong nude, ddng thdi phai tich cue tim 39
 53. 53. kiim, tham dd ra nude ngoai, khai thac nhanh nguon tai nguyen nude ngoai de bd sungsu thilu hut tir khai thac trong nude, tren co sd dd phat triin nganh Diu khi bin vung, cdkha nang canh tranh va bao dam an ninh nang lugng cho su phat triin ciia dat nude. - Phat buy ndi lire, kit hgp vdi md rgng hgp tac qudc tl, thu hut dau tu nudengoai dk thSm dd, gia tang nhanh tru lugng dau khi cd the khai thac; uu tien tim kiemtham dd, gia tang nhanh tru lugng dau khi cd the khai thac; uu tien tim kiem, tham dd,khai thac trudc nhihig viing nude sau, xa bd, nhirng vung chdng lan, tranh chap, nhaycam "chinh trj". Khuyin khich su tham gia ciia cac thanh phin kinh tl trong cac ITnh vucdich vu, che biln, phan phdi san pham...Phat trien diu khi di ddi vdi bao ve mdi trudngsinh thai, bao dam an ninh, qudc phdng, tang cudng siic manh bao ve chu quyen qudc giatren bien,2.1.4.2. Su mang. - Diy manh diu tu cdng tac tim kiim tham dd, gia tang tru lugng cd the khai thacmdt each hgp ly, uu tien cac vung khd khan. Phan dau gia tang trOr lugng dau khi hangnam dat 35 - 40 trieu tin dau quy ddi. - Khai thac va su dung hgp ly, hieu qua, tilt kiem ngudn tai nguyen diu khi trongnude dl ST dung lau dai; ddng thdi tich cue md rdng boat ddng khai thac diu khi d nude Ingoai. Phin dau khai thac 25-38 trieu tin quy diu/nam trong dd khai thac diu thd giu* dndinh d miic 18-20 trieu tin/nam va khai thac khi 6-17 ty m3/nam. - Tich cue phat triin thj trudng tieu thu khi trong nude, sii dung khi tilt kiem,hieu qua kinh tl cao. Xay dung va van hanh an toan he thdng dudng dng dan khi quocgia; sin sang kit noi vdi dudng dng din khi khu vuc Ddng Nam A phuc vu cho nhu ciuxuit nhap khiu khi. San xuat 10 - 15% tong san tugng dien cua ca nude. - Tich cue thu hiit diu tu ciia moi thanh phan kinh tl, dac biet la diu tu tir nudengoai dl phat triin nhanh cdng nghiep chi biln diu khi. Kit hgp cd hieu qua giua cac 40
 54. 54. cdng trinh Igc, hoa diu, chi biln khi dk tao ra dugc cac san phim cin thilt phuc vu nhucau ciia thi trudng d trong nude va lam nguyen lieu cho cac nganh cdng nghiep khac. - Tich cue thu hiit diu tu tii cac thanh phin kinh tl, tang nhanh ty trpng doanh thutir djch vu. - Tang cudng phat triin tiem lire khoa hpc cdng nghe, diu tu trang thilt bi hiendai de hien dai hoa nhanh nganh Dau khi; xay dung luc lugng quan ly can bd, cdng nhandiu khi manh ca ve chit va lugng dl dilu hanh cac boat ddng diu khi ca d trong nude vad nude ngoai.2.2. Sir DUNG CONG CU DE HOACH DINH CHIEN LUOC CHO TAP DOAN DAUKHI.2.2.1. Phan tich vT mo - mo hinh PEST. Moi hoat dpng s^n xuit va kinh doanh ciia ng^nh Di6n ndi chung va ITnh vucNhiet dien khi ndi rieng deu diln ra trong mdi trudng chinh tri, kinh tl, xa hdi va cdngnghe tai Viet Nam. Bdi vay, phan tich mdi trudng ben ngoai nham xac dinh co hoi vathach thuc ddi vdi ITnh vuc Nhiet dien khi eiia Tap doan Dau khi Qudc gia Viet Nam2.2.1.1. Moi trirdng chinh trj va phap luat. a. Chinh trj: Nude ta budc vao thuc hien ke hoach phat trien kinh te - xa hdi giaidoan 2006 - 2010 trong bdi canh cd nhilu thdi co, thuan lgi va khd khan, thach thiic diuIdn, dan xen nhau, Tren thi gidi, hoa binh, hgp tac va phat trien van la xu the chii dao; toan ciu hoava hdi nhap kinh tl qudc tl se dugc diy nhanh; diu tu, luu chuyin hang hoa, dich vu, laodpng va vdn ngay cang md rdng. Cuoc each mang khoa hpc va cdng nghe, tilp tuc phattriin manh theo chilu sau, tac ddng rdng Idn din co ciu va su phat triin ciia kinh te thigidi, md ra triin vgng mdi cho mdi nin kinh tl tham gia phan cdng lao ddng toan ciu.Kinh tl chau A - Thai Binh Duong tilp tuc phat triin nang dpng, hgp tac trong khu vuc, 41
 55. 55. nhit la ASEAN ngay cang md rdng tao them dilu kien thuan lgi cho su phat triin ciiam§i qudc gia. d trong nuac, chiing ta cd dugc thuan lgi rit co ban la nhirng thanh tiru to Idn vanhihig bai hpc kinh nghiem quan trpng sau 20 nam ddi mdi. Viec tich cue va chii ddnghdi nhap kinh te qudc tl, thuc hien cdc Hiep dinh thuong mai song phuong va daphuong, trd thanh thanh vien ciia WTO ... w da tao dilu kien phat buy tot ban nhttng thimanh, tao ra the phat trien mdi cho dat nude. * Ve dinh hudng phat triin cac nganh kinh te trong dd cd nganh dien: (TrichVdn kien Dai hoi Ddng toan quoc Idn thu X: Bdo cdo cua Ban Chap hdnh Trung uangDdng khoa DC ngdy 10/4/2006 ve phuang huang, nhiem vu phdt triin kinh te - xd hoi 5nam 2006-2010) - Phat trien nhanh ngudn dien vdi co cau hgp ly, hoan chinh he thdng truyen tai,bao dam su van hanh an toan, hieu qua, dap ung dii dien cho yeu ciu phat triin kinh tl,xa hdi, ca d khu vuc mien niii, vung sau, vung xa va hai dao. Nha nude tap trung diu tuva khuyin khich cac thanh phan kinh te dau tu de phat trien nhanh nganh dien trennguyen tie canh tranh lanh manh va thuc hien co che thi trudng vl gia ban dien, ddngthdi cd chinh sach trg giiip hgp ly ddi vdi cac hd ngheo. b. Ve he thong luat phap: He thong luat phap vl kinh tl dang dan dugc hoan thien. Ndi dung phap luat kinhtl da phu hgp ban vdi co chi thi trudng, dap ung dugc yeu cau cai each kinh te va hdinhap qudc tl, tao dilu kien thuc hien quyin tu do kinh doanh, phat trien nin kinh tlnhilu thanh phin, khai thac hieu qua cac ngudn luc xa hdi, phat triin nhanh thi trudnghang hda, budc diu tao co sd cho viec hinh thanh va van hanh cac loai thi trudng. Tinhtir 1986 din nay, da cd tren 200 Luat va Phap lenh, kl ca Luat va Phap lenb bd sung suaddi da duoc ban hanh va thuc hien, trong dd cd nhung Luat va cac Nghi dinh, Quyit 42
 56. 56. dinh va Thdng tu hudng dan quan trpng tac ddng true tilp den sir phat triin ciia Nganhdien: - Luat Dau tu ciia Qudc hdi nude Cdng hda xa hdi chii nghTa Viet Nam sd59/2005/QH 11 ngay 29 thang 11 nam 2005. - Luat Diu thau ciia Qudc hdi nude Cdng hda xa hdi chii nghTa Viet Nam sd61/2005/QH 11 ngay 29 thang 11 nam 2005. - Luat Diu khi ngay 06 thang 07 nam 1993 va Luat siia ddi, bd sung mdt sd dieuciia Luat Diu khi ngay 09 thang 06 nam 2000. - Luat Dien lire ciia Qudc hdi nude Cdng hda xa hdi chu nghTa Viet Nam sd28/2004/QHll. - Nghi dinh sd 105/2005/ND-CP ngay 17 thang 8 nam 2005 ciia Chinh phu quydinh chi tilt va hudng din thi hanh mdt sd dilu ciia Luat Dien lire. - Quyit dinh sd 37/2006/QD-BCN ngay 16 thang 10 nam 2006 vl viec Ban hanhQuy dinh diu ndi vao he thdng qudc gia. - Quyit dinh sd 26/2006/QD-TTg cua Thii tudng Chinh phii ngay 26 thang 1 nam2006 Phe duyet Id trinh, cac dilu kien hinh thanh va phat triin cac cip dp thi trudng dienlire tai Viet Nam. - Thdng bao sd 2259A/PCP-DMDN ngay 2 thang 5 nam 2007 ciia Van phdngChinh phii vl viec Chinh phii ddng y thanh lap Tdng cdng ty Dien lire diu khi thudc Tapdoan Diu khi Viet Nam.2.2.1.2. Moi trudng kinh te (E). Trong 5 nam 2001 - 2005, nin kinh tl nude ta tang trudng kha nhanh va tuongddi bin vung. Toe dp tang trudng GDP binh quan 5 nam la 7,5%/nam dugc trinh baytrong hinh 2.2. 43
 57. 57. Hinh 2.2. Bieu do tang tniong C£>P giai doan 2000 - 2006 2007 2006 6,79 6^89 7,W 7^4 7,7 M 8,5 Toe do tang trudng (%) Ngudn: Nien gidm Thong ke nam 2006 * Mdt sd thanh tuu ndi bat vl tang trudng va dn dinh kinh te vT md: - Nin kinh tl phat triin theo chilu hudng tich cue, chit lugng tang trudng va suecanh tranh tung budc dugc cai thien. - Cac khu vuc kinh tl diu cd budc tang trudng kha, ca cau kinh te cd sir chuyindich diing hudng va chit lugng san phim cd nhieu cai thien. Khu vuc cdng nghiep va xaydung van duy tri dugc toe dp tang trudng cao va dn dinh, gia trj san phim cdng nghieptang binh quan 16%/nam. - Kinh tl vT md va cac can ddi chii ylu trong nen kinh te cd nhilu cai thien. Canddi tich liiy - tieu dung dugc bao dam kha vOng chic. Tai chinh qudc gia tilp tuc dugcCling C va cai thien, gdp phin dn djnh kinh tl vT md va khai thac tdt ban cac ngudn luc. OChinh sach tiln te dugc dilu hanh linh boat, vira kiim soat dugc lam phat, vira hd trg tichcue cho qua trinh tang trudng va chuyin dich ca ciu kinh te. - Chinh sach cd phin hda va phat triin thi trudng chumg khoan trong nhitng namqua da mang lai nhung tac ddng tich cue den nin kinh tl. Trong giai doan 2006 - 2010,Nha nude chii truong phat triin manh kinh tl da sd huu, md rdng dien cd phan hda doanhnghiep nha nude, xay dung mdt sd tap doan kinh tl va tdng cdng ty manh cd nhilu chii 44
 58. 58. sd hihi. Qudc hdi da ban hanh Luat chiing khoan, tilp tuc hoan chinh chinh sach va cache quan ly ciia nha nude ddi vdi thi trudng tai chinh, huy ddng toi da cac nguon luc taichinh cho dau tu phat triin. Muc tieu din nam 2010, T6ng san phim trong nude (GDP) theo gia so sanh giphan 2,1 lin so vdi nam 2000. Tdc dp tang GDP binh quan trong 5 nam 2006 - 2010 dat7,5 - 8%. De dap ung muc tieu nay, ngoai su cd ging chung, nganh dien phai nd luc dapling nhu ciu vl dien cho da phat triin nay.2.2.1.3. Moi trucmg xa hoi (S). * Vi gido due dao tao: Giao due va dao tao da cd nhCrng chuyen bien tich cue.Chit lugng giao due budc diu cd chuyin biln. Ca sd vat chit cho phat triin giao due,dao tao dugc tang cudng. Viec xa hdi hda giao due va dao tao da dat dugc ket qua budcdiu gdp phan cung cap ngudn nhan lire cd chit lugng cho cdng cuoc ddi mdi. Muc tieudin nam 2010, 100% sd tinh, thanh phd hoan thanh phd cap giao due trung hpc ca sd;giao due dai hpc va cao dang dat 200 sinh vien/10.000 dan. * Moi tru&ng vdn hoa - thong tin, gidi tri vd thi due, thi thao: Thi gidi vanminh hien dai ciing xu hudng hdi nhap qudc te lam con ngudi thay ddi nep song, nhu ciuvl van hda - thdng tin, giai tri va thi due, the thao ngay cang tang cao.. .dan den nhu ciuvl dien sinh hoat tang theo, ddi hdi phai phat triin nhanh ngudn dien, trong dd cd nhietdien khf. * Cong tdc dan sd, lao dpng vd viec ldm: + v l dan sd: Cac boat ddng trong cdng tac dan sd va kl hoach hda gia dinh tilptuc dugc diy manh. Toe dp tang dan sd nam 2005 la 1,33%. Quy md dan sd nam 2005dat miic 83,12 trieu ngudi. Ca ciu dan so cd su chuyin biln tich cue, ty trpng dan sothanh thi trong tong dan sd tang tir 24,18% nam 2000 len 26,97% nam 2005, ndng thdngiam tir 75,82% xudng cdn 73,03%. 45
 59. 59. + Ve lao ddng va viec lam: viec giai quyit viec lam da thuc su trd thanh nhiem vutrpng tam ciia cac nghanh, cac cip. Trong giai doan 2001 - 2005, sd lao ddng dugc giaiquyit viec lam la 7,5 trieu ngudi. Muc tieu den nam 2010, quy md dan sd dudi 89 trieu ngudi, tdc dp phat triin danso 1,14%; giai quyet them viec lam cho tren 8 trieu ngudi lao ddng, binh quan mSi namtren 1,6 trieu lao ddng, trong dd 50% la lao ddng nu*.2.2.1.4. Moi truong cong nghe (T). Hoat ddng khoa hpc va cdng nghe da ddng gdp tich cue cho sir nghiep phat trienkinh te, xa hdi. Trong qua trinh hdi nhap va toan cau hda, van de trao ddi va tiep nhan caccdng nghe tien tien la viec lam thudng xuyen va phd bien ciia mdi qudc gia. LTnh vuckhoa hpc cdng nghe da tap trung vao nghien cuu ung dung, phuc vu yeu cau phat trien,Khoa hpc xa hdi va nhan van da chii trpng nghien curu cung cap tu lieu va luan cii khoahpc phuc vu hoach dinh chii truang, dudng loi, xay dung ca che, chinh sach phat trienkinh te xa hdi. Khoa hpc tu nhien da hudng vao nghien cuu, danh gia tiem nang tainguyen thien nhien, tao tien de cho nghien curu umg dung phuc vu san xuat va phat trienngudn nhan luc.2.2.1.5. Mot s6 ndi dung khac ciia mdi trudng vT mo Ngoai nhiJng ndi dung cua mdi trudng vT md nhu da neu tai 2.2.1.1, 2.2.1.2,2.2.1.3, 2.2.1.4, tac gia xin de cap them ve td chiic nganh dien tai Viet Nam vaca hdi ciiacac doanh nghiep Viet Nam sau khi gia nhap td chiic thuong mai The gidi WTO. * Td churc nganh dien (xem phu luc V) - Chinh phii cd vai trd quan trpng trong viec dieu hanh nen kinh te, trong nganhdien, Chinh phu la chii sd huai vdn, tai san nha nude tai cac dan vi dien luc, quyet dinhgia dien cho khach hang cudi cung; ban hanh quyet dinh, nghi dinh, quy che, ca che;quyet dinh Quy hoach phat trien dien lire. 46
 60. 60. - Dudi Chinh phu la Bd Cdng nghiep, Bd nay cd chiic nang quan ly dilu tilt boatddng dien lire va su dung dien, hudng dan thuc hien cac Nghi dinh ciia Chinh phii, banhanh van ban qui pham phap luat chuyen nganh, to chiic lap va thim djnh qui hoach phattriin dien lire. - Mdt bd phan quan trong trong Bd Cdng nghiep la Cue dilu tilt dien luc, cue naycd chuc nang va nhiem vu: cap giiy phep hoat ddng dien lire; giiip Bd Cdng nghiep thuchien dieu tiet cac boat ddng ciia thj trudng dien luc canh tranh; tham muu cho Bd Cdngnghiep quyet dinh khung gia dien, ban budn dien, phi truyen tai dien, phan phdi dien vacac phi dich vu phu tren thi trudng dien lire canh tranh. * Ca hoi cua cac doanh nghiep Viet Nam sau khi gia nhap WTO Luat chai ca ban ciia WTO la: cat giam thue quan, xda bd hang rao phi thue quan(ban ngach, cap phep xuat nhap khau), xda bd trg cap, md ciia thi trudng, bao dam vesinh an toan thue phim, bao ve tai san tri tue va ban quyen, tao san chai binh ding chotit ca cac doanh nghiep khdng phan biet su khac nhau ve sd hihi, qudc gia. Dieu nay taodilu kien thuan lgi cho cac nude thanh vien md rdng thi trudng, tham nhap vao thjtrudng ciia nhau, thu hiit vdn dau tu, cdng nghe, ky nang quan ly. Viet Nam vao WTO laphai chip nhan luat chai nay, tu dd mdt lgi the dugc md ra, dd la: - Chi phi diu vao cho san xuat se thap ban. Do thue nhap khau khdng cdn caonhu trudc nen cac DN cd the mua nguyen lieu, may mdc thiet bi nhap khau vdi chatlugng cao ban, gia thanh thap han. Dieu dd giiip DN ha gia thanh san pham, nang caokha nang canh tranh ve gia. - Gia nhap WTO, Chinh phii phai timg budc thuc hien nhihig dieu chinh cin thiltdoi vdi cac quy dinh, luat le, chinh sach vT md cho phu hgp luat chai qudc tl pho biln.Nhu vay thi ehl quan ly se day dii ban, cd he thdng han, it chdng cheo, it mau thuan va 47

×