Your SlideShare is downloading. ×
DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

DUONG BA DUC_QUAN LY SU DUNG TRU SO.pdf

835
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
835
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chirang trình Cao hoc Quàn trj Kinh doanh Quóc teLUÀN VAN TÒT NGHIÈP QUAN LY S i ; DUNG TRU SO LAM VIÉC TAICO QUAN HÀNH CHINH, DON VI SU NGHIÉP Ò VIÉT NAM DU^OfNG BÀ D i r e IEMBA#3 THÀNG 5, 2007
 • 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) Chircng trình Cao hoc Quàn trj Kinh doanh Quóc té BÀN LUÀN VÀN NÀY DUOC N Ò P C H O TRU^ÒNG DAI HOC IRVINE (MY) VA KHOA QUAN TRI KINH DOANH (TRUÒNG DAI HOC QUÓC GIÀ HA NOI)BÀN LUÀN VÀN LÀ MOT PHÀN BÀT BUÒC TRONO CHUONG TRÌNH DÀO TAO THAC SY QUÀN TRI KINH DOANH QUÓC TÉ THANG 5, 2007
 • 3. Phé duyét cùa Chuang trình Cao hoc quàn trj kinh doanh quòc té Chù nhiém chuang trìnhTói xàc nhàn ràng luàn vàn này dà dàp ùng duge eàc yèn eàu cùa mot luàn vàn tòt nghiépthuòc chuang trình dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanh. Pt?S-TS. Vù Tri Dùng Chù tich Hòi dòngChùng tòi, ky tèn duói day xàc nhàn ràng chùng tòi dà dgc toàn bò luàn vàn này va còngnhàn bàn luàn vàn hoàn toàn dàp ùng càc tièu chuàn cùa mot luàn vàn Thac sy quàn tri kinhdoanh. NCS. Dàng Nggc Su Giào vièn huóng dànCàc thành vièn Hòi dòng(Xép thù tu tén theo bang chù cài)TS. Nguyén Nggc AnhTS. Tran Doàn KimNCS. Dàng Nggc Su
 • 4. CAMKETTòi xin cam két ràng noi dung cùa bàn Luàn vàn này chua dugc ngp cho bàt ky mottruong trình càp bang cao hgc nào cùng nhu bàt ky mot chuang trình dào tao càp bangnào khàc.Tói cOng xin cam két ràng bàn Luàn vàn này là no lue cà nhàn cùa tòi. Càc két qua, phàntich, két luàn trong luàn vàn này (ngoài càc phàn dugc trich dàn) déu là két qua làm vieccùa cà nhàn tòi. Hoc vièn Duong Bà Dite
 • 5. LÒI CAM ONTòi xin chàn thành cam on tap thè Ban lành dao nhà Truòng, càc thày co giào, càc càn bóquàn ly lóp hgc thuòc Khoa Quàn tri kinh doanh - Truòng Dai hgc Quòc già Ha Noi datao diéu kien giùp dò em trong qua trình hgc tap va nghién cùu chuang trình Cao hgcQuàn tri kinh doanh Quòc té tai Truòng.Tòi xin chàn thành càm an Thày giào Dàng Nggc Su dà tan tình chi bào va giùp dò emtrong qua trình nghién cùu, chinh ly de hoàn thien bàn Luàn vàn "Quàn ly su dung tru salàm viec, Nghién cùu tình huòng tai CQHC, DVSN ó Viét nam".Tòi mong ràng bàn Luàn vàn dugc ghì nhàn nhu là két qua cùa qua trình nghién cùukhoa hgc nghiém tue va mong nhàn dugc su góp y cùa càc thày, càc co va dgc già quantàm./. Hoc vièn Duong Ed Dite
 • 6. DANH MUC CÀC CHlT VIÉT TÀTCQHC: Co quan hành chiDVSN: Don vi su nghiépHCSN: Hành chinh su ngHCM: Ho Chi MinhNSNN: Ngàn sàch nhà nuTSC: Tài san còngTSCD: Tài san co dinhTSNN: Tài san nhà nuócUBND: Uy ban nhàn dàn
 • 7. MUC LUC PHÀN MÒ DÀU 1- Su càn thìét va y nghTa cùa de tài 01 2- Muc dich nghién cùu 02 3-Pham vi nghién cùu 02 4-Phuang phàp nghién cùu 02 5-Co so ly luàn va thuc tièn cùa de tài 03 6- Két eàu luàn vàn 03 CHtrONG 1: LY LUÀN CO BÀN VE QUÀN LY Slf DUNG TRU SO LÀM VIÉC TAI CO QUAN HÀNH CHINH, DON VI SlT NGHIÈP. I- Mot so khài niem co bàn 04 I- Khdi niém ve tdi sdncóng va tru so làm viec 04 2-Khdi niem ve CQHC, DVSN. 05 3- Khdi niem ve Lành dao 06 4- Khdi niem ve Qudn ly 06 II- Quàn ly tru sa làm viéc tai CQHC, DVSN 06 1- Dàc diém cùa tru sa làm viéc 062- Vai trò cùa tru sa làm viéc vói CQHC, DVSN 073- Quàn ly su dung tru so làm viec tai CQHC, DVSN 073.1- Tó chirc qudn ly sir dung tru so làm viéc Qj3.2- Muc tiéu qudn ly sir dung tru so làm viéc 773.3- Nói dung qudn ly sir dung tru sòldm viéc 773.4. Cóngcu qudn ly sir dung tru so làm viec 75
 • 8. 3.5. Kièm sodt viéc quàn ly sir dung tru so làm viéc ••5 3.6. Mó hình qudn ly tru so làm viéc tgi cdc CQHC, DVSN. ^6 CHUONG 2: THlTC TRANG QUÀN LY SLT DUNG TRU SO LÀM VIÉC CÙA CQHC, DVSN Ò VIÉT NAM I- Chinh sàch cùa Nhà nuóc ve quàn ly su dung tru so làm viéc 19 1. Quy dinh tiéu chuàn, dinh mùc su dung dien tich làm viéc 20 2. Quy dinh viec ké khai, dàng ky va càp giày chùng nhàn quyèn quàn ly su dung tru sa làm viéc ^^ 3. Quy dinh trình tu, thù tue dàu tu xày dung mai, cài tao, ma ròng, sua chùa tru so làm viec ^^4. Quy dinh viec bó tri, sàp xép lai tru so làm viéc 22 5. Quy dinh ve thu bòi, dièu chuyén, thanh ly tru so làm viéc 246. Quy dinh xàc dinh già tri quyèn su dung dàt de tinh vào già trj tài sancùa CQHC, DVSN dugc Nhà nuóc giao dàt khòng thu tièn su dung dàt 267. Xàc dinh tràch nhiém ve quàn ly su dung tru so làm viéc 268. Quy dinh càc che tài xù ly nèu CQHC, DVSN vi pham che dò quàn lysu dung tru so làm viéc 27II- Thuc trang quàn ly tru sa làm viéc 292.7- Tóngquan ve tru sòldm viéc ò Viét Nam 292.2- Thuc trgngquàn ly sir dung tru so làm viéc 32III- Dành già còng tàc quàn ly tru so làm viéc 373.1. Nhitng kit qud dgt duoc 373.2- NhÙTìg hgn chi, tón tgi ve qudn ly sir dung tru so Idm viéc 39
 • 9. 3.3- Nguyén nhdn cùa nhìrng tòn tgi 42 IV. Kinh nghiém cùa mot so nuóc trong quàn ly su dung tru sa làm viéc tai Viét Nam .43 4.1- Kinh nghiém cùa mot so nuòc 45 4.2- Mot so nhàn xét vd khd nàng vàn dung cho Viét Nam 48 CHLTONG 3: KIÉN NGHI VA KÉT LUÀN 1. Nhùng yéu eàu dàt ra dòi vói còng tàc quàn ly tru so làm viéc 52 2. Mot so kién nghi 54 2.7- Hoàn thien cdc coche, chinh sàch 54 2.2- Day mgnh viéc phàn edp quàn ly dòi vói tru so làm viéc 582.3- Bòi mòi co che quàn ly sir dung tru so làm viec 602.4- Day nhanh viéc xdc dinh già tri quyèn sir dung dai 612.5- Tdng cuòng vai trò gidm sàt, kièm tra 622.6- Day mgnh viéc img dung còng nghè thóng tin 642.7- Kién toàn bò mdy quàn ly TSC 662.8- Khai thàcyèu tò tàm ly con ngiròi trong quàn ly sir dung tru so làm viec 66KÉT LUÀN 53DANH MUC VÀN BÀN QUY PHAM PHÀP LUÀT VE QUÀN LY SU DUNG TRUSO LÀM VIÉC CÙA CÀC CQHC, DVSN 69DANH MUC TÀI LIÉU THAM KHÀO 72
 • 10. DANH MUC SO DÒ, BANG BIÉU Sodò 1-1: He thóng quàn ly tru so làm viec 08 Sodò 1-2: Noi dung quàn ly tru so làm viéc 13So dò 1-3: Quan he chù thè - Dòi tugng quàn ly - Muc tiéu quàn ly 14Sodò 1-4: Qua trình kièm soàt viéc quàn ly, su dung tru so làm viéc 16Sodò 1-5: Mó hình hòpden trong quàn ly tru so làm viéc 17Sodò 1-6: Mòhình quàn ly hieu qua trong quàn ly tru so làm viec 18Bièu 2-1: Quy nhà dàt thuòc tru sa làm viéc 29Biéu 2-2: Chat lugng tru sa làm viec 30Hgp 2-3: Quy mò dien tich khuòn vièn dàt xày dung tru so làm viéc 31Biéu 2-4: Két qua quàn ly dàu tu xày dung tru so làm viéc tu 1995-2005 35
 • 11. MÒ DÀU 1- Su càn thiét va y nghia cùa de tài. TSC là nguón lue cùa dàt nuóc, là nguòn lue tài chinh tièm nàng cho dàu tu phàt trién, phue vu còng nghiép hoà, hien dai boa dàt nuóc. Nhà nuóc là chù sa hùu cùa mgi tài san còng, song Nhà nuóc khòng phài là nguòi trirc tièp su dung toàn bó tài san còng. TSC dugc Nhà nuóc giao cho càc co quan Nhà nuóc, càc tò chùc kinh té v.v... trire tièp quàn ly, su dung; nhu vay quyèn so hùu tài san chua gàn lién vói quyèn su dung tài san. De thuc hien vai trò chù so hùu TSC cùa minh, Nhà nuóc phài thuc hién chùc nàng quàn ly Nhà nuóc dòi vói tà san còng, co tràch nhiém bào tòn, phàt trién nguòn TSC tiét kiem va co hieu qua phuc vu cho su nghiép phàt trién kinh tè - xà bòi. Tru so làm viéc tai càc CQHC, DVSN là mot bò phàn eàu thành cùa tài san còng dugc Nhà nuóc giao cho càc CQHC, DVSN quàn ly su dung phuc vu boat dòng cùa minh, bao gòm dàt dai va càc tài san gàn lién vói dàt dai nhu co so làm viéc, ca sa boat dòng su nghiép, nhà xuòng, kho tàng... Qua trình chuyén dòi tu co che ké hoach hoà tap trung bao càp sang co che thi truòng, nhùng nàm gàn day nèn kinh tè- xà bòi nuóc ta dà co nhùng buóc phàt trìén mói, nhièu loai hình tó chùc kinh té xà bòi dugc hình thành va boat dòng. Qua trình dòi mói cùng là qua trình hình thành he thóng phàp luat trén tàt cà càc ITnh virc kinh té, xà hòi, vàn hoà, giào due, khoa hgc- ky thuat... cùng vói qua tình dòlà su hình thành quyèn sa hùu tài san cùa Nhà nuóc, cùa càc thành phàn kinh tè va cùaeàc tó chùc khàc ma trong thòi ky dai cùa co che cu vàn de này chua dugc xem trgng. Tuthuc té dò, dàt ra nhiém vu càn phài dòi mói ca che quàn ly TSC nói chung va quàn ly truso làm viéc nói rièng tai càc CQHC, DVSN dàm bào phù hgp vói thuc té, phù hgp vóiyéu eàu cùa nèn kinh té thi truòng, vi thè Tòi chgn de tài "Quàn ly su dung tru so làmviec tai CQHC, DVSN ò Viét nam" làm chù de nghién cùu nhàm góp phàn hoàn thienco che chinh sàch quàn ly TSC nói chung va quàn ly tru so tai CQHC, DVSN nói rièng.
 • 12. 2- Muc dich nghién eiru. De tài tap chung nghién cùu làm rò càc vàn de co bàn sau: - Làm rò vàn de ly luàn ve quàn ly su dung tru so làm viéc, co che quàn ly su dung tru so làm viec tai CQHC, DVSN. - Phàn tich thuc trang quàn ly su dung tru so làm viéc tai càc CQHC, DVSN tai Viét Nam de rùt ra nhùng nhàn xét ve thuc trang, hieu qua còng tàc quàn ly su dung tru so làm viéc cùa càc CQHC, DVSN. - Dua ra kinh nghiém quàn ly tru sa làm viec cùa mot so nuóc trén thè gioì, dành già khà nàng vàn dung cho còng tàc quàn ly su dung tru so làm viéc tai Viét nam. - De xuàt giài phàp dòi mói ca che, tàng cuòng còng tàc quàn ly su dung tru so làm viéc tai ca quan hành chinh trong giai doan mói. 3- Pham vi nghién cùu. - Pham vi nghién cùu cùa Luàn vàn: + Co che chinh sàch va thuc trang còng tàc quàn ly su dung tru so làm viéc tai CQHC, DVSN. + Mot so kinh nghiém quàn ly tru so làm viéc ó mot so nuóc trén thè gioì, dành già khà nàng vàn dung cho còng tàc quàn ly su dung tru so a Viét nam.- De xuàt, dua ra giài phàp nàng cao hieu qua còng tàc quàn ly tru so làm viec trong giaidoan mói.4- Phuong phàp nghién cùu:- Phuong phàp dinh tinh (Phàn tich, tòng hgp, nghién cùu so sành càc tình huóng cu thè),- Phuong phàp thu thap so lieu:+ Chuyén già.+ Phòng vàn.
 • 13. - Su dung so liéu: SÓ liéu so càp va so liéu thù càp tu càc bào cào, két qua còng bó cùa mot sé so lieu dièu tra, nghién cùu do càc co quan chùc nàng Viét Nam tièn hành. - Pham vi nghién cùu: Luàn vàn chi tap trung vào boat dòng quàn dòng quàn ly su dung tru so làm viec tai CQHC, DVSN 5- Ca su ly luàn va thuc tien cùa de tài: - Vè mat ly luàn, de tài dua ra co sa ly luàn ve quàn ly su dung tru so làm viéc, thuc trang còng tàc quàn ly su dung tru so làm viec cùa CQHC, DVSN. - vè màt thuc tien, day là vàn de bue xùc trong còng tàc quàn ly va su dung tru so cùa càc CQHC, DVSN: + Hoat dòng quàn ly tru so làm viéc tai CQHC, DVSN trong thòi gian qua chua thuc su hieu qua. + Còng tàc quàn ly su dung tru sa làm viéc con nhièu yéu kém, chua dugc theo doi, quàn ly chat che va con co nhùng sai pham trong viéc dàu tu xày dung mói, mua sàm, quàn ly su dung tru sa.+ Tu truóc dén nay, chua co nghién cùu nào nghién cùu mot càch he thóng, bài bàn, sausàc còng tàc quàn ly su dung tru so làm viéc; Vi vay càn thiét phài tièn hành nghién cùucòng tàc quàn ly su dung tru sa làm viéc tai CQHC, DVSN nhàm phàn tich thàu dào càcnguyén nhàn, tu dò rùt ra bài hgc kinh nghiém, xày dung mò hình quàn ly cùng nhu dexuàt càc giài phàp cu thè nhàm nàng cao hieu qua quàn ly su dung tru sa làm viéc taiCQHC, DVSN.6- Ket cau cùa Luàn vàn;Ngoài phàn mò dàu va két luàn, noi dung de tài dugc trình bay ó 3 chuang nhu sau:Chuang 1: Ly luàn co bàn vè quàn ly su dung tru sa làm viéc tai eàc CQHC, DVSN.Chuang 2: Thuc trang còng tàc quàn ly su dung tru so làm viec cuà CQHC, DVSN.Chuang 3: Kién nghi. De xuàt.
 • 14. CHUONG 1 LY LUÀN CO BÀN VÈ QUÀN LY SÙ^ DUNG TRU SO LÀM VIÉC TAI CO QUAN HÀNH CHINH, DON VI SU^ NGHIÉP 1- MOT SÓ KHÀI NIEM CO BÀN 1- Khài niem ve tài san còng va tru so làm viec, Theo Dièu 17 Hién phàp nàm 1992, TSC dugc quy dinh nhu sau: "Dàt dai, rùng, nùi, song, ho, nguòn nuóc, tài nguyén trong long dàt, nguon Igi vùng bién, thém lue dia va vùng tròi, phàn vón do Nhà nuóc dàu tu vào xi nghiép, còng trình thuòc càc ngành, ITnh virc kinh tè, vàn hoà, xà bòi, khoa hgc, ky thuat, ngoai giao, quòc phòng, an ninh cùng càc tài san khàc ma phàp luat quy dinh là cùa Nhà nuóc déu thuòc sa hùu toàn dàn". Tièp dò, Dièu 200 cùa Bò Luat Dàn su nàm 2005 dà quy dinh: "Tài san thuòc hình thùe so hùu nhà nuóc bao gòm dàt dai, rùng tu nhién, rùng tròng co nguòn vón tu NSNN, nùi, song ho, nguòn nuóc, tài nguyén trong long dàt, nguòn Igi tu nhién a vùng bién, thém lue dia va vùng tròi, phàn vón do Nhà nuóc dàu tu vào doanh nghiép, còng trình thuòc càcngành, ITnh virc kinh té, vàn hoà, xà hòi, khoa hgc, ky thuat, ngoai giao, quòc phòng, anninh cùng càc tài san khàc do phàp luat quy dinh".Nhu vay, nhùng tài san dugc dàu tu, mua sàm bang nguon vón NSNN boàc co nguòn góctu NSNN, tài san dugc xàc lap quyèn so hùu nhà nuóc theo quy dinh cùa phàp luat, tàisan cùa càc chuang trình, du àn két thuc chuyén giao, dàt dai, rùng tu nhién, rùng tròngco nguòn vòn tu NSNN, nùi, song ho, nguòn nuóc, tài nguyén trong long dàt, nguon Igitu nhién ó vùng bién, thém lue dia va vùng tròi dèu duge xàc dinh là tài san còng.Tru sa làm viéc là mot bó cùa tài san còng khòng thè thiéu de càc CQHC, DVSN thuchién chùc nàng, nhiém vu, quyèn ban cùa minh. Tru sa làm viec cùa CQHC, DVSN baogòm: 4
 • 15. - Khuòn vién dàt: là tòng dien tich dàt do don vi truc tiép quàn ly su dung co nguòn góc do co quan nhà nuóc co thàm quyèn giao dàt theo quy dinh cùa phàp luat dàt dai hoàe do tiép quàn tu che dò cu dugc xàc lap so hùu Nhà nuóc cho CQHC, DVSN; - Nhà còng SÓ: là nhà cùa, vat kién trùc va càc còng trình xày dung khàc gàn lìén vói khuòn vién dàt. Nhà còng só bao gòm càc bò phàn: + Bò phàn làm viec: bao gòm càc phòng làm viéc cùa càn bò, còng chùc, vién chùc, nhàn vién trong CQHC, DVSN. + Bó phàn còng còng va ky thuat: bao gòm càc loai phòng khàch, phòng hgp, phòng cho tòng dai dien thoai, bó phàn thòng tin, kho luu trù, thu vién chuyén ngành ... + Bò phàn phu trg va phuc vu: bao gòm càc sành chinh, sành phu, thuòng truc bào ve, khu ve sinh, phòng y té, eàu lac bò, càng tin, bép, xuòng sua chùa thiét bi dung cu, kho vàn phòng phàm, kho dung cu, phòng xù ly giày loai. + Co SÓ boat dòng su nghiép phuc vu cho càc don vi su nghiép nhu: Benh vièn, truòng hgc, nhà vàn hoà, thè due thè thao.... 2- Khdi niem vè CQHC, D VSN,• Co quan hành chinh là nhùng bò phàn eàu thành bò mày hành phàp dugc thành lap dethuc hién chùc nàng quàn ly nhà nuóc (hoat dòng chàp hành va hành chinh, hoat dònghành phàp).- Don vi su nghiép là tò chùc dugc Nhà nuóc thành lap de thuc hién càc boat dòng sunghiép nhu: giào due dào tao, y tè, vàn hóa, xà hòi, thè due thè thao...Trong thòi gian dai càc DVSN dugc Nhà nuóc dàm bào kinh phi boat dòng nhu càcCQHC. Truóc yéu eàu dòi hòi khàch quan cùa còng tàc quàn ly thi càc DVSN dà dàndugc tàch ra khòi CQHC nhà nuóc vi hai loai hình tó chùc co su khàc nbau co bàn dò là:
 • 16. Ve chirc nàng nhiém vu: Co quan hành chinh thuc hién chùc nàng quàn ly nhà nuóc; don vi su nghiép thuc hién nhiém vu cung càp càc dich vu còng trong càc ITnh vuc nhu: giào due dào tao, y té, vàn hóa, xa bòi, thè due thè thao... Vè kinh phi hoat dóng: Co quan hành chinh dugc Nhà nuóc dàm bào 100% kinh phi boat dòng; con don vi su nghiép boat dòng theo càc hình thùe, cu thè: + Don vi su nghiép co thu tu bào dàm toàn bò chi phi boat dòng thuòng xuyén là don vi co nguòn thu su nghiép bù dàp toàn bò chi phi boat dòng thuòng xuyén, NSNN khòng phài càp kinh phi hoat dòng thuòng xuyén cho don vi; + Don vi su nghiép co thu tu bào dàm mot phàn chi phi hoat dòng thuòng xuyén là don vi co nguòn thu su nghiép chua tu trang trai toàn bò chi phi boat dòng thuòng xuyén, NSNN càp mot phàn chi phi hoat dòng thuòng xuyén cho don vi; + Don vi su nghiép do NSNN dàm bào toàn bò chi phi boat dòng thuòng xuyén. i - Khài niem vi Lành dao: Lành dao là qua trình ành huóng mang tinh xà hòi trong dò nguòi lành dao tìm kièm su tham già tu nguyén cùa càp duói nhàm muc tiéu cùa tò chùc.Lành dao là qua trình gay ành huóng va tao ra mòi truòng làm vice thuàn Igi de dat dugcmuc tièu cùa tò chùc.4- Khài niem ve Quàn ly:Quàn ly là mot qua trình làm viec vói va làm viec thòng qua nhùng nguòi khàc nhàm datcàc muc tiéu cùa tò chùc trong dièu kién mói truòng thay dèiIL QUÀN LY SU" DUNG TRU SÓ LÀM VIÉC TAI CQHC, DVSN.1- Dac diém cùa tru só làm vice.- Tru SÓ làm viec cùa càc CQHC, DVSN dugc Nhà nuóc giao; dugc dàu tu, mua sàmbang nguòn vón NSNN hoàe co nguòn góc NSNN.
 • 17. - Tru sa làm viéc cùa CQHC, DVSN dugc sù dung làu dai va hòi dù càc yéu tó vè dien tich sù dung, trang thiét bi, mòi truòng làm viéc, he thòng ha tàng ky thuat dòng bò. - Tru SÓ làm viec cùa CQHC, DVSN là tài san co già tri quóc già; do dò phài eó ca che quàn ly chat che quy trình tu khàu hình thành; khai thàc; két thùe (thanh, xù ly). 2- Vai trò cùa tru só làm viec vói CQHC, DVSN. - Tru SÓ làm viec là dièu kién vat chat khòng thè thiéu de CQHC, DVSN thuc hien nhiém vu dugc giao nhu: Dàm bào diéu kién cho càn bò, còng chùc, vién chùc thuc thi nhiém vu (cho ngòi de làm viec, càt giù tài liéu, làp dàt càc trang thiét bi làm viéc...); Dàm bào nhùng sinh boat thièt yéu cho cho càn bò, còng chùc, vién chùc trong giò làm viéc nhu giài lao, tiép khàch, bào ve, ve sinh; Dàm bào noi làm viéc de thuc hién chùc nàng quàn ly nhà nuóc trong bàt cu thòi diém nào (kè cà ngoài giò hành chinh) dòi vói mot so ngành hoat dòng co tinh chat dàc thù nhu còng an, kièm làm, bài quan v.v... - Tru sa làm viéc là dia chi giao dich cùa ca CQHC, DVSN dàm bào nguòi dàn, càc tò chùc, don vj khàc co thè thuàn tièn trong lién he còng tàc. - Tru SÓ làm viéc là noi thuc hién nhiém vu, chùc tràch cùa còng chùc, vién chùc vè cà dòi nói va dòi ngoai, thè hien tinh trang nghiém va quyèn uy cùa co quan còng quyèn; là noi chi dao, diéu hành va thuc thi còng vu cùa bò mày nhà nuóc...3- Quàn ly sù dung tru sa làm viec tai CQHC, DVSN .3.1- To chùc quàn ly sù dung tru sa làm viec.Ò nuóc ta ca quan hành chinh Nhà nuóc (ca quan hành chinh) dugc hình thành theo 4càp tu Trung uang dén dia phuong (tình, thành phó; quàn, huyèn; xà, phuong). Tinh dénthòi diém hién nay, ó Trung uong co 39 Bò, co quan ngang Bò, ca quan thuòc Chinhphù; trén pham vi cà nuóc dugc phàn thành 64 tình, thành phó truc thuòc Trung uang,trong dò co 5 thành phó truc thuòc Trung uang va 59 tinh (sau day ggi chung là càp 7
 • 18. tinh); 659 quàn, huyén, thi xà, thành phó (sau day ggi chung là càp huyèn) va 10.750 xà, phuong, thi tran (sau day goi chung là càp xà). Tinh chung trén cà nuóc hien nay co 70.325 don vi là càc ca quan hành chinh, càc don vi su nghiép; Tru só làm vice cùa càc CQHC càc càp dugc hình thành trén co so tò chùc, bò mày va yéu eàu vè càn bò de thuc hién nhiém vu quàn ly nhà nuóc; Tru sa làm viéc cùa càc DVSN hình thành trén co sa tò chùc, bò mày cùa càc té chùc nhà nuóc thuc hién càc dich vu còng. Sa do 1-1: He thóng quàn ly tru só làm viec CHINH PHÙ Bò KH&DT Bò Tài chinh BÒ Xày dung (Cuc Quàn ly còng san) 1 " Caquan Dàng, UBND tinh, Thành Bo, ngành Doàn the, to chuc phó tryc thuòc TW (Vu chirc nàng) xà hgi (Sa chirc nàng) 1 r 1 Dan vi tryc tiep Dan vj tryc tiép Don vi truc tiépquàn ly su dung tru quàn ly sù dung tru quàn ly sudung tru SÓ làm viec sa làm viec sa làm viec (Nguòn: Cuc Quàn ly còng san, Bó Tài chinh)
 • 19. Qua nghién cùu He thóng tò chùc quàn ly sù dung tru sa làm viéc cùa CQHC, DVSN ó Viét Nam co thè nhàn thày còng tàc quàn ly tru só làm viéc dugc phàn dinh cho tùng càp, ngành quàn ly theo chuyén ngành, cu the: 3.1.1. Chinh phù thòng nhàt quàn ly sù dung tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN. 3.1.2. Ò Trung uang, Chinh phù giao cho 03 Bò phói hgp quàn ly tru só làm viec cùa càc CQHC, DVSN, trong dò Bò Tài chinh là dàu mòi quàn ly. - Bò Tài chinh ban hành chinh sàch, che dò, ca che quàn ly sù dung tru sa làm viéc cùa càc CQHC, DVSN; bang nàm thàm dinh tiéu chuàn, dinh mùc xày dung hoàe mua sàm, cài tao sua chùa tru só làm viéc cùa càc don vi ó trung uang. - Bò Ké hoach va Dàu tu xày dung quy hoach tòng thè he thóng tru só làm viec; bang nàm càn cu vào thàm dinh cùa Bò Tài chinh vè tièu chuàn, dinh mùc; khà nàng ngàn sàch thàm dinh nhu eàu dàu tu de Bò Tài chinh ghi vào dir toàn NSNN. - Bò Xày dung ban hành tièu chuàn vè càp nhà còng só làm càn cu de thàm dinh, thanh tra, kièm tra viéc dàu tu xày dung, khai thàc sù dung, két thùe sù dung tru sa làm viéc. 3.1.3. Ò càc dia phuang, So Tài chinh là dàu mói giùp UBND càp tinh trìèn khai còng tàc quàn ly sù dung tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN ó dia phuang. Só Tài chinh chù trì phói hgp vói Sa Ké hoach va Dàu tu, Só Xày dung thàm dinh nhu eàu dàu tu, cài tao, sua chùa tru só làm viéc CQHC, DVSN ó dia phuang.3.1.4. De giùp Bò Tài chinh va UBND càp tinh quàn ly tài san còng nói chung va quàn lytru sa làm viéc tai càc CQHC, DVSN nói rièng; Chinh phù dà thành lap co quan quàn lyCòng san ó Trung uang va dia phuang:- Tai Trung uong là Cuc Quàn ly cóng san thugc Bó Tài chinh; Cuc Quàn ly cóng sanco càc nhiém vu sau:+ Trình càp co thàm quyèn ban hành càc vàn bàn quy pham phàp luat vè che dò quàn ly,sù dung tru só làm viéc tai khu vuc HCSN (tiéu chuàn djnh mùc sù dung tru só làm viéc*
 • 20. che dò ké khai càp giày chùng nhàn tru só làm viéc; chinh sàch che dò ve quàn ly sù dung, dièu chuyén, thanh ly tru só làm viéc, kièm tra xù ly...) + Thàm dinh, trình càp co thàm quyèn quyèt dinh vè: nhu eàu dàu tu de xàc dinh quy mò dàu tu xày dung tru só làm viéc cùa Bò, co quan khàc ó trung uong; càp giày chùng nhàn quyèn quàn ly sù dung tru só làm viéc cho càc CQHC, DVSN ó trung uong; dièu chuyén tru só làm viéc giùa càc Bó, co quan khàc ó Trung uang va dia phuang; thanh ly tru só làm viéc cùa càc Bò, co quan khàc ó Trunng uang khi khòng con sù dung dugc hoàe khòng eó nhu eàu sù dung. + Kièm tra, xù ly boàc trình càp co thàm quyèn xù ly càc vi pham ve quàn ly, sù dung tru só làm viec cùa eàc CQHC, DVSN ò trung uang theo dinh cùa phàp luat. - lai dia phuong là Sa Tài chinh (Phòng Quàn ly cóng san) càc tinh, thành phó truc thuóc Trung uong; So Tài chinh eó càc nhiém vu sau: + Huóng din càc CQHC, DVSN thuòc dia phuang thuc hién che dò quàn ly tru só làm viéc. + Chù trì phói hgp vói càc co quan dia phuang trình càp eó thàm quyèn ban hành tiéuchuàn, dinh mùc sù dung tru só làm viéc tai càc CQHC, DVSN dia phuang.+ Thàm dinh, trình càp co thàm quyèn quyèt dinh vè: nhu eàu dàu tu de xàc dinh quy mòdàu tu xày dung tru só làm viéc CQHC, DVSN tai dia phuang; càp giày chùng nhànquyèn quàn ly sù dung tru sa làm viéc cùa càc co quan CQHC, DVSN trén dia bàn theouy quyèn cùa Bò Tài chinh; thanh ly tru só làm viéc cùa càc ca quan dja phuong.+ Chù trì phòi hgp càc co quan dia phuang thuc hien thu bòi, tiép nhàn, quàn ly, dièuchuyén boàc xù ly tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN theo quyèt dinh cùa càp eóthàm quyèn 10
 • 21. + Kièm tra, xù ly boàc trình càp co thàm quyèn xù ly càc vuóng màc vè quàn ly, sù dung tru só làm viec cùa càc CQHC, DVSN theo quy dinh cùa phàp luat va huóng dàn cùa Bò Tài chinh. 3.2- Mue tièu quàn ly sù dung tru só làm viec. - Quàn ly sù dung tru sa CQHC, DVSN phài dùng còng nàng, muc dich góp phàn quan trong vào thuc hién chùc nàng, nhiém vu CQHC, DVSN, dàp ùng yéu eàu cóng tàc làu dai cùa CQHC, DVSN, thuc hién hién dai hóa còng só gàn lièn còng nghiép hóa, hien dai hóa dàt nuóc. - Quàn ly sù dung tru só làm viéc CQHC, DVSN phài biéu qua, tiét kiem, cbòng làng phi, day là vàn de càp thiét dàt ra cho càc càp càc ngành nhàt là càc ca quan quàn ly nhà nuóc góp phàn vào viéc cài càch hành chinh, hién dai hóa khu vuc còng. - Tuàn thù càc quy dinh cùa phàp luat ve quàn ly sù dung tru só làm viec cùa càc CQHC, DVSN; chuyén còng tàc quàn ly sù dung tru só làm viéc tu hành chinh bao càp, quàn ly bang hién vat là chù yéu sang quàn ly cà hién vat va già tri bang phàp luat thòng qua càc quy dinh, quy tàc, che dò.3.3- Noi dung quàn ly su dung tru só làm viec.Quàn ly sù dung tru sa làm viéc cùa CQHC, DVSN là thuc hién quàn ly qua trình hìnhthành tru só làm viec, qua trình khai thàc sù dung tru sa làm viéc va qua trình két thùe sùdung.3.3.1. Quàn ly qud trình hình thành tru so làm viéc.Qua trình hình thành tru só làm viéc thòng qua dàu tu xày dung mói boàc nhàn chuyénnhugng, diéu chuyén do sàp xép lai theo quyèt dinh cùa co quan nhà nuóc co thàmquyèn. Qua trình này gòm hai giai doan: quyèt dinh chù truang va thuc bién dàu tu, xàydung tru só làm viéc. 11
 • 22. - Co quan tài chinh, kè hoach là co quan chiù tràch nhiém giùp chinh quyèn càc càp quyèt dinh chù truang dàu tu xày dung, mua sàm (nhàn chuyén nhugng, dièu chuyén) néu dugc su dong y cùa càp co thàm quyèn; xàc dinh nhu eàu vón de ghi vào dir toàn NSNN trén co sa che dò, chinh sàch, tiéu chuàn, dinh mùc sù dung tru só làm viéc va khà nàng, nhu eàu dàu tu, xày dung tru só làm viec cùa càc CQHC, DVSN. - Co quan Tài nguyén Mòi truòng chiù tràch nhiém giùp chinh quyèn càc càp quyèt dinh giao dàt cho CQHC, DVSN theo quy dinh phàp luat dàt dai hien hành dòi vói càc truòng hgp dàu tu xày dung tru sa làm viec tai noi mói; boàc nhàn chuyén nhugng, dièu chuyén do sàp xép lai theo quyèt dinh cùa co quan nhà nuóc co thàm quyèn dòi vói truòng hgp trén dàt dà co nhà còng só. 3.3.2. Quàn ly qud trình khai thàc sir dung tru so làm viéc Trong qua trình khai thàc sù dung tru sa làm viéc, Nhà nuóc khòng phài là nguòi truc tiép sù dung khai thàc ma giao cho càc CQHC, DVSN quàn ly sù dung. Do vay, Nhà nuóc phài thuc hien quyèn kièm tra, kièm soàt viec quàn ly va sù dung tài san dò, nhàm buòc nguòi sù dung tru só làm viéc theo dùng muc dich, theo tièu chuàn, dinh mùc va che dò sù dung tru só làm viec dàm bào viéc quàn ly va sù dung eó hieu qua va phài hoàn thành nghTa vu vói Nhà nuóc, trong dò co nghTa vu vói NSNN.3.3.3. Quàn ly qud trình két thuc sir dung tru so làm viécNhà còng só (còng trình) trén khuòn vièn dàt sau mot thòi gian sù dung nhàt dinh dèu coqua trình két thuc cùa nò. DÒi vói nhà cùa, co thè dugc dàu tu, nàng càp, sua chùa de tiéptue dua vào sù dung ó chu ky tièp theo; cùng co thè phà dò de xày dung nhà mói tai vi tridàt cu hoàe phà dò de giài phòng mat bang boàc dièu chuyén cho don vi khàc, bàn giaolai cho Nhà nuóc do khòng eó nhu eàu sù dung... Khi tru só làm viéc khòng con sù dungdugc hoàe khòng eó nhu eàu sù dung, Nhà nuóc vói tu càch là chù só hùu tru sa làmviéc, thuc hien quyèn xù ly tài san. 12
 • 23. Sa dò so 1-2: NÓI DUNG QUÀN LY SÙ DUNG TRU SO LÀM VIÉC3.4. Cóng cu quàn ly sù dung tru sa làm viéc.3.4.1- Khdi niem còng cu qudn ly.De dat dugc càc muc tièu quàn ly, chù thè quàn ly phài tò chùc, phòi hgp, khich le, dòngvién, dàn dàt, dinh huóng boat dòng cùa dòi tugng quàn ly vào muc tiéu dà dugc xàcdinh truóc, thòng qua viec sù dung he thòng càc còng cu quàn ly.Còng cu qudn ly là nhìrng phuong tièn, nhung giài phàp cùa chù thè qudn ly nhàm dinhhuòng, ddn dàt, khich le, diéu hoà, phòi hop hoat dòng cùa con nguòi vd còng dongnguòi trong viéc dgt duoc muc tiéu de ra " 13
 • 24. Giùa chù thè quàn ly, dói tugng quàn ly va muc tiéu càn dat dugc co mòi quan he chat che thè hién qua so dò 1-3 sau: Sa do 1-3: Quan he chù thè quàn ly - DÓi tuong quàn ly - Mue tièu quàn ly Xàc djnh Nhà nuóc / Muc t tiéu i i y quàn ly 1 TSC CQHC, DVSN t Thuc hien 3.4.2- He thóng cdc còng cu qudn ly sir dung tdi san còng DÓi tugng quàn ly tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN da dang, phong phù, de dat dugc muc tièu quàn ly tru só làm viéc dòi hòi phài co he thòng càc còng cu quàn ly thich hgp gòm: - Còng cu chinh sàch Phàp luat: Càc vàn bàn quy pham phàp luat vè quàn ly sù dung trusó làm viéc; Càc tiéu chuàn, dinh mùc sù dung tru só làm viéc.- Còng cu tò chùc - hành chinh: Tó chùc, bò mày va dòi ngù càn bò, còng chùc quàn ly;Phàn càp quàn ly; Thanh tra, kièm tra, giàp sàt viec thuc hién còng tàc quàn ly sù dungtru só làm viec. - Còng cu kinh té: He thòng kè hoach hóa va càc dòn bay kinh té nhu ngàn sàch, dàu tu,dinh già v.v...- Còng cu tuyèn truyèn, giào due: Dào tao, tap buàn cho càc càn bò còng chùc làm cóngtàc quàn ly; Thòng tin, tuyèn truyèn cho càc dòi tugng truc tièp quàn ly sù dung tru sólàm viéc.., 14
 • 25. 3.5. Kièm soàt viéc quàn ly sù dung tru só làm viéc. Bò Luat Dàn su nàm 2005, Dièu 201 quy dinh "Nhà nuóc Còng hoà xà bòi chù nghTa Viét Nam thuc hién quyèn cùa chù só hùu dói vói tài san còng; Chinh phù thóng nhàt quàn ly va dàm bào sù dung dùng muc dich, hieu qua va tiét kièm tài san còng". Là chù só hùu, Nhà nuóc eó quyèn chiém hùu, quyèn sù dung va quyèn dinh doat tài san còng. De thuc hién vai trò chù só hùu tài san, Nhà nuóc phài thuc hién chùc nàng quàn ly nhà nuóc dòi vói tài san còng nói chung, quàn ly tru só làm viéc nói rièng, buòc mgi dòi tugng dugc giao quyèn quàn ly, sù dung tài san phài co nghTa vu bào tòn, phàt trìén, sù dung dùng muc dich, co hieu qua. Vói y nghTa dò, vai trò kièm soàt cùa nhà nuóc dói vói viec sù dung tru só làm viéc thè hién: 3.5.1. Xày dung càc vàn bàn phàp luat vè quàn ly sù dung tru só làm viéc. Day là mot hình thùe quàn ly nhà nuóc va mot bién phàp de nàng cao hieu lue, hieu qua cùa quàn ly nhà nuóc. Thòng qua phàp luat, nhà nuóc buòc mgi ca quan, don vi sù dung tru só làm viéc theo y chi cùa nhà nuóc - nguòi chù só hùu tài san. 3.5.2. Kièm soàt qua trình hình thành tru só làm viéc trong càc CQHC, DVSN. Quatrình này gòm hai giai doan: quyèt dinh chù truang dàu tu va thuc hién dàu tu. Coquan quàn ly còng san là ca quan chiù tràch nhiém giùp chinh quyèn càc càp quyètdinh chù truang dàu tu, xàc dinh nhu eàu vón de ghi vào du toàn NSNN trén co sóche dò, chinh sàch, tiéu chuàn, dinh mùc sù dung tru só làm viéc va khà nàng, nhueàu dàu tu, xày dung, cùa càc don vi; Sau khi eó chù truang dàu tu, CQHC, DVSNthuc hién dàu tu theo càc quy dinh chung vè dàu tu xày dung co bàn.3.5.3. Kièm soàt qua trình khai thàc, sù dung tru só làm viéc trong eàc CQHC,DVSN. Day là viéc kiém soàt viéc sù dung theo muc dich, theo tiéu chuàn, dinh mùcva che dò sù dung; Kiém soàt quàn ly qua trình dièu chuyén tru só làm viec tu don vinày qua don vi khàc, dièu chuyén giùa càc ngành, càc càp, kiém soàt viéc sua chùa 15
 • 26. tài san ... nhàm bào dàm cho viéc sù dung eó biéu qua va tiét kiém, dàp ùng dugc nhu eàu còng tàc cùa càc don vi HCSN. 3.5.4. Kiém soàt qua trình két thuc sù dung tru só làm viéc trong càc CQHC, DVSN. Tru só làm viéc dugc dua vào sù dung sau mot thòi gian nhàt dinh dèu eó qua trình két thùe cùa no. Mot tài san két thùe phài trai qua qua trình thanh xù ly de thu hòi phàn già tri co thè thu bòi dugc de chuàn bi dàu tu mói. Sa do só 1-4: Qua trình kiém soàt viec quàn ly, sù dung tru sa làm viec Dau tu, tiep nhàn Quàn ly, sù dung tru Thanh ly, dièu tru só só chuyén Nguòn Ngàn sàch nhà nuóc Co nguòn gòc tu Ngàn sàch nhà nuóc Co nguòn gòc khàc theo quy dinh cùa phàp luat Qua trình vàn dòng cùa tài san: Qua trình hình thành tài san:3.6. Mò hình quàn ly tru sa làm viéc tai càc CQHC, DVSN.Còng tàc quàn ly tru só làm viéc phài dàm bào huy dòng nguòn lue tap trung cho dàu tu phàttrién kinh tè xa hòi, thuc hành tiét kiém cbòng làng phi, dò là:- Quàn ly chat che, sù dung co hieu qua tru só làm viéc; Dàp ùng yéu eàu dói mói ca chequàn ly; Vàn hành dùng càc nguyén tàc thi truòng co su diéu tiét vT mò cùa Nhà nuóc;- Bào dàm su còng bang, minh bach ve quyèn va tràch nhiém cùa Nhà nuóc, quyèn va nghTavu cùa co quan, don vi quàn ly sù dung tru só làm viéc;- Quy dinh rò phàn càp quàn ly tài san còng nói chung, quàn ly tru só nói rièng, tràch nhiémcùa co quan, don vi quàn ly sù dung tru só làm viec. 16
 • 27. Tuàn thù chat che quy trình quàn ly sù dung tru só làm viéc. Sa dò : 1-5: Mò hình hop den trong quàn ly tru só làm viec DÀU VÀO "HOP DEN" DAURA Co che chinh Két qua cùa còng sàch quàn ly sù Làp ké hoach, tàc quàn tru só dung tru só làm xàc dinh nhu eàu làm viéc. viéc; vòn dàu tu; Mùc dò hieu qua, Tièu chuàn dinh Phàn càp quàn tiét kiém trong mùc sù dung tru ly; Tò chùc thuc vice sù dung tru só làm viéc; hien quàn ly; só làm vice cùa Kinh phi dàu tu; Thanh tra, kièm co quan sù dung Kién thùe, ky tra, giàm sàt, tài san. nàng quàn ly. dành già viec Hành vi, tbài dò quàn ly sù dung; cùa càn bò Co che khen thuòng. De dat dugc càc muc tièu nói trén, ca quan quàn ly phài vàn dung mot càch linh boat càc còng cu quàn ly de dàm bào còng tàc quàn ly sù dung tru só làm viéc dixgc tiét kiém va dat hieu qua cao. Muòn làm dugc dièu dò, càc nhà quàn ly phài eó càch tiép càn rìèng cùa minh va phài dàm bào quàn ly tòt cà còng viéc Un con nguòi. Co nhièu mò hình eóthè tiép càn de dàm bào quàn ly hieu qua, ó day chùng ta sé tiép càn theo mò hình "Hgpden" va mò hình quàn ly hieu qua.Mò hình hgp den dugc biéu dien theo trình tu: (1) Càc yéu tò thuòc vè dàu vào, (2) Càcyéu tó thuòc vè bop den, va (3) Càc yéu tÓ thuòc vè dàu ra. Theo mò hình này, dàu vàogòm càc yéu tó nhu Luat, Nghi t^inh, chù truang chinh sàch, qui djnh cùa ngành, connguòi (gòm kién thùe, ky nàng, hành vi, thài dò) va càc nguòn lue dàu vào khàc. Càc yéutò thuòc vè bop den bao gÒm co che quàn ly, phuang phàp quàn ly, ca che dai ngg, khen 17
 • 28. thuòng, phàn quyèn, ùy quyèn, ky nàng gay ành huóng...Càc yéu tò dàu ra là càc yéu tò thuòc vè két qua cuòi cùng cùa qua trình chuyén hóa càc dàu vào thành càc két qua cuòi cùng. Sa dò : 1-6: Mò hình quàn ly hieu qua trong quàn ly tru só làm vice Cao Cao Cao Quan tàm con neuòi Quan tàm còng viéc Thàp CaoMò hinh quàn ly biéu qua là su két hgp hai bòa giùa yéu tò con nguòi va yéu tó còngviéc. Ò day truc tung thè hién quan tàm yéu tó con nguòi, truc boành thè hien quan tàmyéu tò còng viec. Khi cà hai yéu tò quan tàm con nguòi va quan tàm còng viec dugc quàntrìet mot càch sàu sàc, chat lugng còng viéc sé dat mùc dò tuyèt bào va lue này két quathuc hién sé nàm ó ò góc cao ben phài. Dièu này cùng dòng nghTa vói chat lugng quàn lynàm ó ò góc cao ben phài.Nhung eó thè nói, hién tai còng tàc quàn ly tru só làm viéc tai CQHC, DVSN dang nàm ógóc phia duói ben phài. Dièu này eó nghTa là càc nhà quàn ly, lành dao chi mói quan tàmdén yéu tó còng viéc là chinh; con yéu tò con nguòi, yéu tó tàm ly chua dugc quan tàmdùng mùc. 18
 • 29. CHU^ONG 2 THirC TRANG QUÀN LY SÙ^ DUNG TRU SO LÀM VIÉC CÙA CO QUAN HÀNH CHINH, DON VI SlT NGHIÉP Ò VIÉT NAM I- CHINH SÀCH CÙA NHÀ NUÓC VÈ QUÀN LY SÙ DUNG TRU SO LÀM VIÉC TAI CQHC, DVSN. Ò nuóc ta tru só làm viec là tài san thuòc só hùu nhà nuóc nhung chua dugc quàn ly chat che tu khàu dàu tu xày dung, khai thàc sù dung dén két thùe sù dung do chua eó chinh sàch quàn ly dòng bò. - Giai doan tu nàm 1964 - 1995, Nhà nuóc dà ban hành mot só chinh sàch lién quan dén quàn ly sù dung tru só bao gòm: Nghi dinh so 114/CP ngày 29/7/1964 cùa Hòi dòng Chinh phù (nay là Chinh phù) vè viec thòng nhàt quàn ly nhà, dàt ó càc thành phò, thi xà. Doi vói nhà dùng de làm viec hành chinh dèu do nhà nuóc xày dung va phàn phòi; Quyèt dinh só 150/CP ngày 10/6/1977 cùa Hòi dòng Chinh phù (nay là Chinh phù) vè tièu chuàn dien tfch làm vice; Nghi dinh só 02/CP ngày 04/01/1979 cùa Hgi dòng Chinh phùvè Dièu le thòng nhàt quàn ly nhà cùa ó càc thành phò, thi xa, thi tran; Tièu chuàn ViétNam 4601-88 vè thièt ké tru só ca quan. Nhìn chung càc vàn bàn dugc ban hành trongthòi ky ké hoach hoà dugc quy dinh nhu sau: tru sa làm viéc do Nhà nuóc lo toàn bò tuviéc dàu tu xày dung dén viec phàn phòi cho càc co quan quàn ly sù dung, thiéu thi dugccàp thém, co quan dugc giao quàn ly sù dung co quyèn vè mgi mat trong quàn ly sù dung(sù dung cho thué, làm nhà ó, cho mugn...).- Trong giai doan tu nàm 1995 dèn nay, he thóng vàn bàn quy pham phàp luat vè che dòquàn ly sù dung tru só làm viéc cùa càc co quan hành chinh va don vi su nghiép dà dugcban hành nhu: Luat NSNN; Phàp lenh Thuc hành tièt kiém cbòng làng phi... Dàc biètngày 6/3/1998, Chinh phù dà ban hành Nghi ^inh só 14/1998/ND-CP vè quàn ly tài san 19
 • 30. nhà nuóc. Nghi dinh này dà thè che hoà càc chù truang, duòng lòi, chinh sàch cùa Dàng va Nhà nuóc vè quàn ly, sù dung TSC nói chung va tru so làm viéc nói rièng. Trén co só Nghi <^inh só 14/1998/ND-CP ngày 6/3/1998 cùa Chinh phù bang loat càc vàn bàn quy pham phàp luat vè quàn ly sù dung tru só dà dugc ban hành (Phu lue dinh kèm). Nhùng vàn bàn néu trén dà tao ra co só phàp ly cho viéc quàn ly sù dung tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN, cu thè nhu sau: 1. Quy djnh tièu chuàn, djnh mùc sù dung dien tich làm viec. - Quy dinh tièu chuàn, dinh mùc sù dung dien tich làm vice cho eàc chùc danh lành dao cùa Dàng, Nhà nuóc, càc Bò, ngành, tò chùc, doàn thè ó trung uang va dia phuang nhu: Truòng ban cùa Dàng ó Trung uong, Ùy vién Ùy ban Thuòng vu Quòc bòi, Chù nhiém càc Ùy ban cùa Quóc bòi, Chù nhiém Vàn phòng Chù tich nuóc; Bò truòng, Bi thu, Chù tich Hòi dòng nhàn dàn, Chù tich UBND càc tinh, thành phò truc thuòc trung uong tu 40 - 50 m^ (dien tich này gòm dien tich làm viéc va tièp khàch); Thù truòng, Phó Bi thu, Phó Chù tich Hòi dòng nhàn dàn, Phó Chù tich UBND càc tinh, thành phó truc thuòctrung uang tu 30 - 40 m ^ (dien tich này gòm dien tich làm viéc va tièp khàch) Chuyénvièn va càc chùc danh tuong duong tu 8 - 10 m^ ; nhàn vién phuc vu tu 5 - 6 m ^.- Quy dinh dinh mùc sù dung tru sa làm viéc cùa co quan nhà nuóc càp xà, phuong, tbjtran theo tùng khu vuc vói mùc nhu sau: khu vuc dò thi khòng qua 450 m^; khu vucdòng bang, trung du khòng qua 500 m^; khu vuc mìèn nùi, bài dào khòng qua 400 m^.2. Quy djnh viec ké khai, dàng ky va càp giày chung nhàn quyèn quàn ly sù dungtru só làm viec.Nhà, dàt thuòc tru só làm viéc cùa CQHC, DVSN dugc hành thành tu nhièu nguòn khàcnhau, ho sa nhà, dàt thuòc tru só làm viec hàu bèt là khòng co, boàc eó nhung khòng daydù. Quàn ly nhà nuóc vè sù dung nhà, dàt nói chung va dàc bièt là nhà, dàt thugc tru sólàm viec nói rièng bi buòng long quàn ly trong mot thòi gian dai; Càc CQHC, DVSN 20
 • 31. chua nhàn thùe day dù tràch nhiém cùa minh là phài bào ve, giù gin tài san. Day là mot trong nhùng nguyén nhàn quan trong dàn dén tình trang mot bò phàn nhà, dàt thuòc tru só làm viec bi sù dung vào càc muc dich trai vói quy dinh cùa nhà nuóc. Thòng qua viéc ké khai, dàng ky tru só làm viéc de xàc dinh rò tràch nhiém vat chat dói vói Thù truòng don vi trong viec sù dung nhà dàt thugc tru só làm viéc; de ngàn chàn tình trang dàt dai tru só bi làn chiém, chia xé bién thành tài san tu. Theo quy dinh hién hành tàt cà càc CQHC, DVSN truc tièp quàn ly, sù dung nhà dàt thuòc tru só làm viéc phài thuc hién ké khai, dàng ky quyèn sù dung nhà, dàt thuòc tru só làm viéc hien eó tai co quan vói co quan tài chinh de dugc càp Giày chùng nhàn quyèn quàn ly, sù dung nhà dàt thuòc tru só làm viec thuòc só hùu nhà nuóc. 3. Quy dinh trình tu, thù tue dàu tu xày dung mói, cài tao, ma ròng, sua chùa tru só làm viec. Trình tu, thù tue thuc hien dàu tu xày dung mói, cài tao, mó ròng, sua chùa tru só làmviec dugc thuc hién nhu sau:- Hàng nàm càc CQHC, DVSN phài lap bào cào vói co quan chù quàn càp trén vè nhueàu dàu tu xày dung mói tru só làm viéc, cài tao mó ròng, sua chùa lón tru só làm viec,de tòng hgp bào cào vè Bò Tài chinh, Bò Kè hoach va Dàu tu (dòi vói càc CQHC, DVSNthuòc trung uong quàn ly chi tiéu NSNN) va Só Tài chinh, Só Ké hoach va Dàu tu (dóivói eàc CQHC, DVSN thuòc dia phuong quàn ly chi tièu NSNN).- Co quan tài chinh nhà nuóc phòi hgp vói ca quan ké hoach va dàu tu càn cu vào thuctrang vè tru só làm vice; càn cu vào tiéu chuàn, dinh mùc sù dung tru só làm viéc; càn cuvào khà nàng dàp ùng cùa NSNN, thuc hien thàm dinh nhu eàu dàu tu xày dung tru só dequyèt dinh boàc trình càp co thàm quyèn quyèt dinh dua vào danh muc du àn dàu tu xàydung tru só. Day là ca só de ghi vào du toàn kè hoach NSNN hàng nàm cho tùng ca 21
 • 32. quan don vi trình co quan nhà nuóc co thàm quyèn phè duyét theo dùng quy dinh cùa phàp luat vè NSNN. - Du àn dàu tu xày dung tru sa làm viec cùa càc CQHC, DVSN ehi co thè trìèn khai dugc khi dà co nguòn kinh phi trong dir toàn ngàn sàch dugc phé duyét. Trong suòt qua trình thuc hien dir àn, chù dàu tu phài chàp hành nghiém tue va day dù càc quy dinh cùa phàp luat vè thanh quyèt toàn khòi lugng dà thuc hien vói co quan kiém soàt ehi NSNN là Kho bac nhà nuóc càc càp. 4. Quy dinh viec bò tri, sàp xép lai tru só làm viec. De khuyèn khich càc ca quan, don vi sù dung nhà dàt thuòc tru só làm viec eó hieu qua, tièt kiem; theo quy dinh tai càc vàn bàn nèu trén, càc ca quan, don vi truc tièp quàn ly sù dung tru só làm viéc phài thuc hien bò tri, sàp xép lai tru só làm viec hien co theo nguyén tàc: - Dièu chuyén trong noi bò Bò, ngành, dia phuang tu noi du thùa sang noi thiéu. - Thu hòi lai dien tich nhà dàt thuòc tru so làm viéc dang cho càc tò chùc, cà nhàn khàc thué (néu eó).- Thu hòi phàn dien tich bi làn chiém trai phép hoàe bào cào Thù tuóng Chinh phù vadòng gùi Bò Tài chinh (dòi vói càc don vi thuòc trung uang) UBND càp tinh (dòi vói càcdon vj thuòc dia phuang) de quyèt dinh thu bèi.- DÓi vói nhùng dién tich nhà dàt dang bó tri làm nhà ó cho càn bò, còng nhàn vién thixù ly nhu sau:+ Truòng hgp dà bò tu truóc ngày 17/5/1995 ma nay CQHC, DVSN khòng eó nhu eàusù dung va phàn dien tich dò eó thè tàch ra rìèng bièt vói khuòn vién tru só làm viéc, phùhgp vói quy hoach khu dàn cu cùa dia phuang thi co quan truc tiép quàn ly nhà dàt dòlap he so gùi co quan chù quàn càp trén tòng hgp bào cào Bò, ngành de bào cào Bò Tàichinh (dói vói càc don vi thuòc trung uang), UBND càp tình (dòi vói don vi thuòc dia 22
 • 33. phuang) xem xét, quyèt dinh viéc chuyén giao cho ngành nhà dàt dia phuang quàn ly theo chinh sàch nhà ó, dàt ó hién hành. + Truòng hgp dà bò trì cho càn bò còng nhàn vién sau ngày 17/5/1995, nay eó thè tàch ra rièng bièt, phù hgp vói quy hoach khu dàn cu cùa dia phuang thi ca quan truc tièp quàn ly nhà dàt dò lap bò sa gùi ca quan chù quàn càp trén tòng hgp bào cào Bò, ngành de bào cào Bò Tài chinh tòng hgp trình Thù tuóng Chinh phù xem xét, quyét dinh xù ly (dói vói càc don vi thuòc trung uong); UBND càp tình xem xét, quyét dinh xù ly (dòi vói don vi thuòc dia phuang). + Truòng hgp dien tich nhà dàt dà bò tri làm nhà ó cho càn bó, còng nhàn vièn, nay CQHC, DVSN co nhu eàu sù dung cho muc dich chung hoàe khòng phù hgp vói quy hoach khu dàn cu cùa dia phuang hoàe khòng thè tàch rièng biet vói khuòn vièn tru só làm viéc, thi co quan dang quàn ly nhà dàt dò phài làp phuang àn di chuyén càc ho già dinh dòng thòi bào cào Bò, ngành (dòi vói don vi thuòc Trung uong), UBND càp tinh (dòi vói don vi thuòc dia phuang) phé duyét va thuc hién viéc di chuyén.- Dòi vói tru só làm viéc eó nguòn gòc là tài san thuòc só hùu nhà nuóc ma hién taiCQHC, DVSN dang ky hgp dòng thué vói co quan quàn ly nhà dàt cùa dia phuang(Còng ty Quàn ly kinh doanh nhà) thi CQHC, DVSN dang truc tiép quàn ly sù dung lapbò sa bào cào Bò, ngành dòng gùi Bó Tài chinh. Bò, ngành tòng hgp gùi Bò Tài chinh vabào cào Chù tich UBND càp tinh quyèt dinh chuyén giao quyèn quàn ly sù dung tru sólàm viéc cho CQHC, DVSN dò; dòng thòi thanh ly hgp dòng thué.- Rièng tai thành phò Ho Chi Minh, Thù tuóng Chinh phù dà thi diém cho phép CQHC,DVSN dugc bàn nhà va chuyén nhugng quyèn sù dung dàt dòi vói càc ca só nhà dàt dòidu, sù dung khòng hieu qua (cho thué, chua sù dung) boàc sù dung khòng phù hgp vóiquy hoach. So tièn thu dugc tu viéc bàn nhà va chuyén nhugng quyèn sù dung dàt dugcsù dung de cài tao, sua chùa, nàng càp hoac xày dung mói tru só làm viéc cùa co quan, 23
 • 34. don vi theo dir àn dugc càp co thàm quyèn phè duyét theo dùng quy dinh vè quàn ly dàu tu xày dung co bàn hién hành va tiéu chuàn, dinh mùc sù dung tru só làm viec do Thù tuóng Chinh phù quy dinh; chi di chuyén càc ho già dinh dang ó dan xen trong co quan di noi khàc (néu co). 5. Quy dinh vè thu hoi, dièu chuyén, thanh ly tru só làm vice. Tài san là tru só làm viec cùa càc CQHC, DVSN khi khòng co nhu eàu sù dung do bién dòng co eàu tó chùc (chia tàch, sàp nhap, giài thè) do thay dòi chùc nàng, nhiém vu boàc khòng sù dung dugc do hu bòng, xuòng càp thi dugc thanh ly, dièu chuyén hoàe thu hòi. 5.1- Thàm quyèn quyét dinh thu hòi tru so làm viec nhu sau: - Thù tuóng Chinh phù quyèt dinh thu hòi tru só làm viéc co nguyén già theo so sàch kè toàn tu 100 ty dòng tró lén cùa càc Bò, ca quan ngang Bò, co quan thuòc Chinh phù, ca quan khàc ò trung uang hién dang quàn ly. - Thù tuóng Chinh phù quyét dinh thu hòi tru sa làm viéc cùa CQHC, DVSN còng lap thuòc dia phuang quàn ly bi sù dung khòng dùng muc dich nhung dia phuang khòng xù- Bò truang Bò Tàì chinh quyèt dinh thu hòi tru só làm viéc eó nguyén già theo so sàchké toàn duói 100 ty dòng cùa càc CQHC, DVSN còng làp thugc Trung uong quàn ly.- Bò truòng, Thù truòng co quan ngang Bò, co quan thuòc Chinh phù, ca quan khàc ótrung uang, quyét dinh thu hòi tru só làm viéc cùa eàc CQHC, DVSN còng lap thuòc càpminh quàn ly.- Chù tich UBND càp tinh, thành phò truc thuòc Trung uang quyét dinh thu bèi tru sólàm viéc cùa CQHC, DVSN còng làp thuòc dia phuang quàn ly theo thàm quyèn.5.2- Thàm quyèn dièu chuyén tru so làm viec nhu sau:- Thù tuóng Chinh phù quyét dinh diéu chuyén tru só làm viéc (bao gòm cà già tri quyènsù dung dàt) co nguyén già theo so sàch kè toàn tu 100 ty dòng tró lén giùa eàc Bò, co 24
 • 35. quan ngang Bò, co quan thuòc Chinh phù, co quan khàc ó trung uang; giùa càc co quan trung uang vói dia phuang; giùa càc dia phuang. - Bò truòng Bò Tài chinh quyét dinh dièu chuyén tru so làm viec (bao gòm cà già tri quyèn sù dung dàt) co nguyén già theo so sàch kè toàn duói 100 ty dòng giùa càc Bó, co quan ngang Bò, co quan thuòc Chinh phù, co quan khàc ó trung uang; giùa càc ca quan trung uong vói dia phuang; giùa càc dia phuang. - Bò truòng, Thù truang co quan ngang Bò, co quan thuòc Chinh phù, co quan khàc ó trung uong, quyèt dinh dièu chuyén tru só làm viéc giùa càc CQHC, DVSN còng lap thuòc pham vi nói Bò, ngành quàn ly. - Chù tich UBND càp tinh, thành phò truc thuòc Trung uong quyét dinh dièu chuyén tru só làm viéc cùa CQHC, DVSN còng lap thuòc dia phuang quàn ly theo thàm quyén. 5.3- Thàm quyèn quyèt dinh thanh ly tru so làm viec nhu sau: * Dói vói co quan hành chinh, - Bò truòng, Thù truòng co quan ngang Bò, co quan thuòc Chinh phù, co quan khàc ótrung uang, quyét dinh thanh ly nhà va càc còng trình xày dung phài phà dò de thuc hiéndu àn dàu tu xày dung, giài phòng màt bang theo quy hoach, dir àn dà dugc co quan nhànuóc co thàm quyén phè duyét; nhà va càc còng trình xày dung eó nguyén già theo sósàch ké toàn duói 500 triéu dòng, bi hu bòng khòng con sù dung dugc.- Bò truang Bò Tài chinh quyét dinh thanh ly nhà va eàc còng trình xày dung co nguyéngià theo so sàch kè toàn trén 500 triéu dòng, bi hu hòng khòng con sù dung dugc tai càcco quan hành chinh thuòc Trung uang quàn ly.- Chù tich UBND càp tinh, thành phó truc thuòc Trung uang quyét dinh thanh ly nhà vacàc còng trình xày dung thuòc tru sa làm viec cùa ca quan hành chinh thuòc dia phuangquàn ly. 25
 • 36. * Dói v&i don vj su nghiép cóng làp, - Bò truòng Bò Tài chinh quyèt dinh thanh ly nhà va càc cóng trình xày dung tai càc don vi su nghiép cóng lap thuòc trung uang quàn ly (trù truòng hgp phài phà dò de giài phòng màt bang thuc hién du àn dàu tu xày dung dà dugc càp co thàm quyèn phè duyét). - Bó truòng, Thù truòng co quan ngang Bò, co quan thugc Chinh phù, nguòi dùng dàu tó chùc chinh tri, chinh tri - xà hòi ó trung uong quyèt dinh thanh ly nhà va càc còng trình xày dung phài phà dò de giài phòng màt bang thuc hién du àn dàu tu xày dung tai càc don vj su nghiép còng làp thuòc pham vi quàn ly. - Chù tich UBND càp tình quyèt dinh thanh ly dói vói tài san là nhà va càc còng trình xày dung dugc dàu tu xày dung theo thàm quyèn quy dinh.. 6. Quy djnh xàc dinh già tri quyèn sù dung dàt de tinh vào già trj tài san cùa CQHC, DVSN duae Nhà nuóc giao dàt khòng thu tièn sù dung dat. - Càc CQHC, DVSN dugc Nhà nuóc giao dàt khòng thu tièn sù dung dàt de xày dung tru só co quan, cóng trình su nghiép phài xàc dinh già tri quyèn sù dung dàt de tinh vào giàtri tài san cùa co quan, don vi minh. Càn cu de xàc dinh già tri quyèn sù dung dàt là dientfch dàt va già dàt do UBND tình, thành phò truc thugc Trung uang ban hành theo khunggià do Chinh phù quy dinh.- Phài coi già tri quyèn sù dung dàt là già tri tài san cùa Nhà nuóc dàu tu cho CQHC,DVSN.- Quy dinh cu thè vè thòi ban, trình tu, thù tue xàc dinh già tri quyèn sù dung dàt, bachtoàn già tri quyén sù dung dàt.7. Xàc dinh tràch nhiém ve quàn ly sù dung tru só làm viec.CQHC, DVSN dugc Nhà nuóc giao quàn ly sù dung tru só làm viéc co tràch nhiém:- Sù dung tru so làm viéc dùng muc dich, còng nàng va tiéu chuàn, dinh mùc do Thùtuóng Chinh phù quy dinh; néu khòng dugc phép cùa co quan nhà nuóc eó thàm quyèn, 26
 • 37. tuyèt dói khòng dugc: sang nhugng boàc góp vón lièn doanh vói càc tó chùc, cà nhàn trong va ngoài nuóc de san xuàt kinh doanh, dich vu; cho thué, dùng vào san xuàt kinh doanh, dich vu; phàn cho càn bò, còng nhàn vién làm nhà ó boàc sù dung vào muc dich khàc. - Bào quàn càc ho so lién quan dén dàt va ho sa ky thuat cùa tru só làm viec dugc Nhà nuóc giao. - Thuc hien bào duòng, sua chùa tru só làm viec theo dùng quy dinh trong he so quàn ly ky thuat cho tùng càp nhà va thuc hien che dò bào cào dinh ky boàc dot xuàt ve tình hình quàn ly sù dung tru só làm viéc. - Giao lai ca quan tài chinh (quàn ly còng san) cùng càp quàn ly nhà, dàt thuòc tru só làm viec dòi thùa so vói tiéu chuàn, dinh mùc hoàe khi khòng càn sù dung theo quyèt dinh thu bòi cùa co quan nhà nuóc co thàm quyén. CQHC, DVSN truc tiép quàn ly sù dung tru so làm viéc, nèu vi pham che dò quàn ly sù dung tru só làm viec thi se bi xù ly nhu sau: - Nèu CQHC, DVSN khòng bào cào, dàng ky nhà, dàt thugc tru só làm vice vói co quantài chinh thi co quan tài chinh sé ngùng càp kinh phi cài tao, sua chùa, nàng càp tru sólàm viec va co quan tài chinh khòng chiù tràch nhiém dòi vói càc su co xày ra;- Tuy tùng truòng hgp cu thè, co quan co thàm quyèn ra quyèt dinh thu bèi nhà, dàtthuòc tru só làm viéc dòi vói CQHC, DVSN sù dung vugt tièu chuàn, dinh mùc do Thùtuóng Chinh phù quy dinh hoac hoàn dòi tru só giùa càc CQHC, DVSN vói nhau nhàmdièu chinh lai tru só làm viéc dàm bào sù dung hgp ly va tiét kiém;- CQHC, DVSN tu y sang nhugng, góp vòn lién doanh, chia cho càn bò còng nhàn viénlàm nhà ó, diéu chuyén nhà, dàt thuòc tru só làm viéc khòng dùng thàm quyén sé bi thubòi. Thù truòng co quan, nguòi ky quyèt dinh bi xù ly theo quy dinh cùa phàp luat (kè càbòi thuòng vat chat); 27
 • 38. - Mgi khoàn thu nhàp co dugc tu viéc sù dung tru so làm viéc sai muc dich phài ngp vào NSNN; - Thù truòng CQHC, DVSN truc tièp quàn ly sù dung tru so làm viéc de tru só làm vice hu hòng, xuòng càp hoac de cho càc tò chùc, cà nhàn khàc làn chiém trai phép déu phài quy tràch nhiém cà nhàn de xù ly theo quy dinh cùa phàp luat (ké cà viéc bòi thuòng già tri vat chat cùa tài san bi thiét hai, màt màt); - Mgi truòng hgp xày dung mói, cài tao, nàng càp, sua chùa tru so làm vice khòng dugc su dòng y cùa càc co quan co thàm quyén hoac dugc phép cùa co quan eó thàm quyén nhung khòng dùng thù tue dàu tu xày dung co bàn déu bi dinh chi. Tom lai: Trong giai doan 1995 - nay, Nhà nuóc dà ban hành he thòng càc vàn bàn quy pham phàp luat vè quàn ly sù dung tru sa làm viéc cùa CQHC, DVSN nhàm tao ra hành lang phàp ly vè quàn ly tru so làm viec cùa CQHC, DVSN; xàc dinh tràch nhiém phàp ly cùa nguòi quàn ly va nguòi truc tiép sù dung. Càc vàn bàn này dà phàt huy tàc dung tich cuc trong thuc tè, song con mot só bàt càp sau: Thit nhàtf Càc vàn bàn quy pham phàp luat ban hành chua day dù, chua bao quàt càcloai còng só nhu truòng hgc, benh vièn, vién nghién cùu... va chua phù hgp vói thuc tien;tinh phàp ly cùa càc vàn bàn quy dinh chua cao, mói dùng lai ó càc vàn bàn do co quanhành phàp ban hành nhu: Nghi dinh cùa Chinh phù, Quyét dinh cùa Thù tuóng Chinhphù, Quyét dinh va Thòng tu cùa Bó Tài chinh...Thit hai, Truóc yéu eàu cùa còng cuòc dòi mói, day manh cài càch hành chinh va bòinhap quóc tè, boat dòng cùa loai hình co quan quàn ly nhà nuóc va tò chùc su nghiép dàntàch bach va phàn dinh rò ràng, nhung ca che quàn ly tru só làm viéc thòng qua tiéuchuàn dinh mùc lai àp dung chung cho cà 2 loai hình, tao ra nhùng bàt càp trong quàn lyva gò bó trong tò chùc thuc hien. 28
 • 39. Thik ba, Nèn kinh tè dang tùng buóc dugc chuyén dòi tu mò hình tu tap trung, bao càp sang vàn hành theo co che thi truòng, nhung bién phàp quàn ly tru só làm viéc trong càc CQHC, DVSN chàm dòi mói, chinh sàch ban hành mang nàng tinh mènh lenh hành chinh chi chù trgng quàn ly vè màt hien vat khòng trù trgng dèn già tri là khòng phù hgp vói quy luat phàt trién kinh tè - xà hòi va thiéu che tài trong kièm tra, kièm soàt va xù ly vi pham. II- THÙC TRANG QUÀN LY SÙ DUNG TRU SO LÀM VIEC TAI CÀC CQHC, DVSN. 2.1- Tòng quan ve tru sa làm viec ó Viét Nam. - Tru só làm viéc dugc hình thành tu mot so nguòn co bàn: Tiép quàn tu che dò cu; Dàu tu xày dung mói hoac mua bang nguòn vòn NSNN hoàe eó nguòn gòc NSNN; Diéu chuyén boàc tiép nhàn do sàp xép lai theo quyét dinh cùa co quan nhà nuóc eó thàm quyén. Bièu sé 2-1: Quy nhà dàt thuòc tru sa làm viec Chi tiéu Toàn quòc Ch ia ra Trung uang Dia phuangA/ Vè dàt:Tong dien tich dàt (m^) 250.326.785 5.972.606 244.354.179B/ Ve nhà :1- Tong so ngòi nhà (cài) 140.380 6.522 133.858- Nhà 2 tàng trò lén (cài) 12.168 1.815 10.353- Ty le nhà 2 tàng trò lén (%) 8,7 28 82- Dien tich sù dung (m^) 36.140.856 2.373.606 33.767.250- Làm viec (m^) 14.266.342 1.309.815 12.956.527 29
 • 40. - Làm phòng hgp (m^) 3.105.474 55.119 3.050.355- Làm Hgi truòng (m^) 1.993.654 110.787 1.882.867- Dien tich sir dung phu (m^) 9.948.167 494.637 9.453.530 "Nguòn: Cuc Quàn ly còng san -Bò Tài chinh ". - Tru só làm viéc cùa CQHC, DVSN rat da dang lai chiù su chi phòi cùa nhièu làn chia tàch, sàp nhap vè tò chùc, dia gioì hành chinh... nèn tru só làm viéc cùa CQHC, DVSN cùa Viét Nam co nhùng dàc diém co bàn sau: + Tru só làm viéc tièp quàn qua càc thòi ky (nhà biet thu, nhà kho... cùng cài tao thành tru só làm viéc) nèn chat lugng xuòng càp, hình thùe, kiéu dàng khòng phù hgp vói kién trùc co quan nhà nuóc, khòng phù hgp vói yéu eàu sù dung; Tru só làm viéc cài tao, sua chùa mang tinh chàp va, quy mò nhò, tiéu chuàn thièt ké thàp; con bò tri xen ké vói doanh nghiép va cà nhà ò trong khuòn vién tru só làm viéc. Biéu so 2-2: Chat luang tru só làm vice (Khào sàt diém thòi diém nàm 2005) Danh mue SÓ So ngòi nhà Khào sàt luang Tòng so Capì CàpH Càp III CapIVBò, ngành TW 25 824 67 170 198 389Ty le (%) 8,1 20,6 24 47,3Sa, ban, ngành thuòc 225 496 37 148 129 182tinh, TP truc thuòc TWTy le (%) 7,5 29,8 26 36,7Quàn, Huyen, thj xà, 91 384 4 76 115 189 30
 • 41. thành pho thuòc tinh Ty le (%) 01 19,8 30 49,2 (Nguòn: Bò Ké hoach va Dàu tu) + Chua co quy hoach tòng thè, chua tuàn theo thièt ké chuàn: mat dò xày dung, chièu cao còng trình, ty le dien tich làm viéc va dien tich phu trg...; Quy mò, tiéu chuàn, kiéu càch... cùa tru sa làm viéc khòng dòng dèu vè tiéu chuàn dien tich sù dung, ve chat lugng còng trình giùa càc Bò, ngành; giùa ca quan trung uang va dia phuang. Tru só làm viec cùa CQHC, DVSN bò tri phàn tàn vè dia diém, thiéu quy hoach tàp trung, nàm rài ràc nhièu tru só (vùa bó tri tru só chinh, vùa bò tri khu vuc khàc ngoài tru só chinh). Hgp 2-3: Quy mò dien tich khuòn vién dàt xày dung tru só làm viec (Khào sàt diém thòi diém nàm 2005) *Theo tong hap bào cào cùa 32 Bó, ngành thi tong dién tich khuònvién dàt tru s a làm viec là: 1.206.964 m^ Trong dò, dien tich dàt trong khuVLPC tru s a chinh là: 529.620 m^ (chiém 44%); co to! 22 Bò, ngành co tru salàm viéc à dja diém khàc ngoài tru s a chinh vai dien tich chiém dàt lén tai677.074 m^ (chiém 56%) tong dien tich dàt do càc Bò, ngành quàn ly. * Theo sé liéu bào cào cùa 225 Sa, ban, ngành thuòc càp tinh, thànhphò tripc thuòc TW: Dién tich dàt xày dipng nhà làm viéc bình quàn cùa càcSa, ban, ngành thuòc tình, thành phò tripc thuòc TW là 3.000 m^/tru s a .Dién tich dàt xày d y n g bình quàn cho 1 So», ban, ngành à 3 mién chénhiech lan: Khu VLPC mién Bàc là 2.609 m^/tru s a ; mién Trung là 1.959 m^/trus a ; mìèn Nam là 3.590 m^/tru s a . * Theo so liéu bào cào cùa 1.402 xà, phuàng, thj tran thi dién tich dàtxày diFng là 4.528.152 m^ bình quàn khoàng 3.230 m^/tru so-. Dien tich dàt 31
 • 42. xày dipng tru so* co SLF chénh léch lón gìùa 3 mién. Mién Bàc bình quàn 5.230 m^/tru sa, cao han so vài mién Trung 2,2 làn va so vai mién Nam lón han khoàng 1.000 m^/tru so*. "Nguòn: Cuc Qudn ly còng san -Bó Tài chinh " - Tru só làm viec da dang, phùc tap: bao gom tru só càc ca quan quàn ly nhà nuóc, co quan Dàng, càc tò chùc xà bòi, càc tò chùc doàn thè, tò chùc xà bòi nghè nghiép (dòi tugng dugc càp ngàn sàch), càc don vj su nghiép còng dugc Nhà nuóc dàm bào ngàn sàch; Tru só làm viéc duge hình thành theo khòi trung uong, khòi dia phuang, nhung co truòng hgp theo ngành dgc quàn ly nhu: ngành thué, kho bac nhà nuóc, thòng kè v.v... 2.2- Thuc trang quàn ly sù dung tru só làm viéc.2,2,1- Ké khai, dàng ky càp giày chitng nhàn quyén quàn ly su dung tru so làm viec,Thuc hién Dièu 9 Nghi dinh só 14/1998/ND-CP, tu nàm 2001, ngành Tài chinh dà tóchùc huóng dàn, dòn dóc càc co quan, don vi hành chinh su nghiép tièn hành kè khai,dàng ky tru só làm viéc bién co; trén co só dò càp giày chùng nhàn quyén quàn ly, sùdung tru só làm viec.Day là còng viéc gap nhièu khó khan, do nhà dàt thugc tru sa làm viéc cùa càc CQHC,DVSN dugc bình thành tu nhièu nguòn khàc nhau, bò sa vè nhà dàt hàu bét khòng eóhoac co nhung khòng dù. Tuy nhién, dugc su chi dao chat che cùa UBND càc tinh, thànhphó; ngành Tài chinh càc dia phuong dà chù dòng tham muu cho UBND cùng càp, chùdòng phói hgp vói càc ngành trìèn khai càc bién phàp cu thè de thuc hién ó dia phuang.Két qua thuc hién tinh dén ngày 30/4/2005 nhu sau:+ Ò trung uong: dà co 32 Bò, co quan ngang bò, ca quan thuòc Chinh phù va tó chùckhàc ó trung uang hoàn thành viéc ké khai, dàng ky va càp giày chùng nhàn dòi vói càcco só nhà dàt cùa Vàn phòng Bò vói dien tich nhà là 251.115 m2; tòng dién tich dàt là304.825 m2. DÒi vói mot só ca quan, don vi dac thù nhu Bò Còng an,..., Bò Tài chinh da 32
 • 43. thoà thuàn va uy quyén cho Bò truòng Bò Còng an càp 1.852 giày chùng nhàn cho 93 don vi thuòc Bò Còng an vói dien tich nhà là 2.485.250,36 m2; tòng dién tich dàt là 11.388.700 m2 dàt + Ò dia phuong: dà eó 63/64 dia phuong trién khai thuc hién, dén nay càc dia phuang dà càp dugc 33.000 giày chùng nhàn vói dién tich nhà là 31 triéu m2; tòng dién tich dàt là 474 trìeu m2. Rièng thành phó HÒ Chi Minh do dang trién khai thuc hién Quyét dinh só 80/2001/QD-TTg cùa Thù tuóng Chinh phù sé trìèn khai sau khi dà co bàn hoàn thành viéc sàp xép, bò tri lai tru só làm vìec. Viec ké khai, dàng ky càp giày chùng nhàn quyén quàn ly, sù dung tru sa làm vice khòng chi là ca só phàp ly de quàn ly ma con là càn cu de giùp cho càc Bò, ngành va dia phuang bò tri, sàp xép lai tru só làm viéc, co só hoat dòng su nghiép; quyét dinh dàu tu, sua chùa, sù dung nhà dàt tiét kiém va co hieu qua; là co sa de xàc dinh già tri tài san, giàtri quyén sù dung dàt giao cho càc CQHC, DVSN quàn ly sù dung. Tu dò xàc dinh tràchnhiém vat chat cùa Thù truòng CQHC, DVSN khi de dàt dai, nhà cùa bi làn chiém, sùdung khòng dùng muc dich, làng phi, thàt thoàt.2,2,2- Dàu tu xày dung mòi, cài tao tru so làm viec.So vói thòi ky truóc, còng tàc quàn ly dàu tu, xày dung trong ITnh vuc xày dung tru sóduoc eàc Bò, ngành va dia phuang chù trgng ò tàt cà càc khàu lap, phè duyét va quyéttoàn két qua thuc hién du àn. Phàn lón nguòn vòn de thuc hién du àn xày dung tru só làmviéc cùa càc ca quan hành chinh là nguòn vòn NSNN. Trong diéu kién nguòn vòn ngànsàch con han bep, mot só dia phuang dà chù dòng tìm nguòn vón tu nhùng ca che huydòng khà hieu qua, nhu thanh ly, bàn dàu già nhùng dien tich nhà dòi du, thuc hien bò trisàp xép lai tru só, dàu già quyèn sù dung dàt, ... nèn dà tao dugc só lugng vón dàng ké,giàm àp lue dòi hòi vón ngàn sàch tap trung dàu tu hien dai boa tru só làm viéc. 33
 • 44. Chi tinh rièng két qua dàu tu xày dung tru só làm viéc cùa càc co CQHC nhà nuóc giai doan 1995-2005, dà co 3.917 tru só dugc xày mói va 3.215 tru só dugc cài tao mò ròng,vói tòng mùc dàu tu cùa cà nuóc dà là 12.601.000 ty dòng, thuc hién vón dàu tu càc diràn là 8.304.000 ty dòng, vói tòng dien tich tru sa tàng thém là 1.957.000 m^. Trong dò:khòi càc CQHC nhà nuóc ó trung uang co tòng mùc dàu tu càc dir àn là 7.325.000 tydòng, vòn thuc hién eàc du àn là 4.357.000 ty dòng, vói tòng dién tich tru só tàng thém là847.000 m^; khòi càc CQHC ó dja phuong co tòng mùc dàu tu càc du àn là 5.276.000 tydòng, vòn thuc hién càc du àn là 3.946.000 ty dòng, vói tòng dien tich tru só tàng thém là1.110.000 m^. Nhò dò, tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN tu trung uang dén diaphuang dà dugc cài thien dàng ké, tùng buóc dàp ùng nhu eàu vè diéu kién làm viec cùaca quan nhà nuóc theo muc tièu cài càch hành chinh. Nhièu tru só mói dugc xày dungdàm bào tinh dòng bò vè ha tàng ky thuat, dàm bào theo dùng yéu eàu ve hien dai hoàcòng só. Chat lugng xày dung càc còng trình tru só làm viéc dà dugc chù y quan tàm,nhièu tru so eó kién trùc hién dai, tao bò mat khang trang cho tru só co quan còng quyénnhà nuóc, mot só Bò, ngành dà àp dung thiét kè màu sù dung thòng nhàt cho càc tru sócùa ngành, nèn tièt kiém dugc vòn dàu tu va thòi gian chuàn bi dàu tu, thiét ké, thi còng.Còng tàc quàn ly nhà nuóc ve dàu tu xày dung ca bàn trong ITnh vuc xày dung tru só làmviéc dà va dang tùng buóc di dàn di vào né nèp. 34
 • 45. Bieu so 2-4: Két qua quàn ly dàu tu xày dung tru só làm viéc tu 1995 - 2005 Giai doan 1996-2000 Giai doan 2001-2005 Tong so Khu vuc VònDT Nàng lue VònDT Nàng lue Vòn dàu tu Nàng lue (ty dòng) tàng thém (ty dòng) tàng thém (ty dòng) tàng thém (m^) (m^) (m) Càc ca quan 1.205.8 222.799 3.565.3 624.890 4.357.6 847.689 trung uang Càc dja 1.824.5 520.000 2.122 590.000 3.946.5 1.110.000 phuang Cà nuòc 3.030.3 742.779 5.687.3 1.214.890 8.304.1 1.957.689 (Nguòn: Bò Kè hogch va dàu tu nàm 2005)2,2,3- Quàn ly, sàp xép, thu hói, diéu chuyén, thanh ly tru so làm viec- Thuc hién thu hòi, diéu chuyén nhd, dàt tir noi thira khòng co nhu cdu sir dung sang noico thiéu dang co nhu cdu sir dungCàn cu chùc nàng, nhiém vu dugc giao, Ca quan quàn ly còng san càc càp dà thuc hiénkièm tra, kiém soàt va dói chiéu vói tiéu chuàn dinh mùc dugc sù dung cùa tùng co quan,don vi. Tu dò, trình càp co thàm quyén quyét dinh thu bòi, dièu chuyén nhùng co só nhà,dàt tu ngành này sang ngành khàc, tu trung uang xuòng dia phuang nhàm sù dung hgp lyva co hieu qua quy nhà dàt hién co. Dòng thòi, huóng din càc Bò, ngành thuc hien dièuchuyén tài san nhà nuóc tu noi thùa sang noi thiéu thuòc nói bò cùa ngành. Két qua,trong 10 nàm, càc Bò, ngành, dia phuang dà trình càp eó thàm quyèn dièu chuyén tài santu noi thùa sang noi thiéu vói già trì hàng ngàn ty dong. Trong dò:+ Ò trung uang: dà thu bèi, dièu chuyén 846.172 m^ dàt va 391.304 m^ nhà thuòc tru sólàm viéc vói tòng nguyén già nhà 192.000 trìeu dòng. 35
 • 46. + Ò dia phuang: dà thu bòi, dièu chuyén 6,4 triéu m^ va 1.478.790 m^ nhà thuòc tru só làm viec vói già trì nhà, dàt gàn 5.000 ty dòng. - Thuc hién thanh ly tru so cu ndt, khòng con sir dung duoc phuc vu cho viec tdi dàu tu xdy dung tru so mòi. Càn cu thuc trang quy nhà, dàt thuòc tru só làm viéc, co quan quàn ly còng san càc càp dà chù dòng tham muu, trình càp eó thàm quyèn quyét dinh viec thanh ly kip thòi nhùng tru só bi hu hòng, cu nàt hoac khòng con phù hgp vói nhu eàu sù dung de giài phòng màt bang phuc vu dàu tu xày dung mói tru so làm viec. Nhò dò, han che bót su làng phi thàt thoàt tài san, góp phàn day nhanh tièn do hien dai hoà còng só, cài thién diéu kién là viec cho càc CQHC, DVSN . Trong 10 nàm qua, co quan nhà nuóc co thàm quyén dà quyèt dinh thanh ly 1.232.284 m^ nhà làm viec cu nàt bi hu bòng, hoac phài phà dò de giài phòng màt bang thuc hién du àn dàu tu xày dung mói. - Thuc hién thi diém bò tri sàp xép Igi viéc sir dung nhà dàt: Thi diém dòi mói co che quàn ly hành chinh bang co che hành chinh két hgp càc bién phàp kinh tè, khuyèn khich càc co quan hành chinh su nghiép chù dòng bò tri sàp xép laiviéc sù dung nhà dàt eó biéu qua han, so dòi du dugc phép bàn de tao nguòn vòn dàu tunàng càp tru só mai cho chinh co quan don vi dò. Bó truòng Bò Tài chinh va Chù tichUBND Thành phò Ho Chi Minh dà thòng nhàt trình Thù tuóng Chinh phù ban hànhQuyét dinh só 80/2001/QD-TTg ngày 24/5/ 2001 vè viéc xù ly, sàp xép lai nhà dàt thuòcsó hùu Nhà nuóc trén dia bàn Thành phò Ho Chi Minh. Muc tiéu chù yéu cùa quyét dinhnày nhàm: Sàp xép, bó tri lai viec sù dung nhà dàt cùa càc co quan HCSN va DNNN tréndia thành phó Ho Chi Minh theo huóng hieu qua, bào tiét kiém, sù dung theo quy hoachduge duyét, tao chuyén bién mot buóc bò mat my quan dò thj; Thòng qua bò tri, sàp xéplai, thuc hién khai thàc nguòn lue tu dàt dai tao nguon vòn dàu tu tró lai cho càc CQHC,DVSN va doanh nghiép eó thém nàng lue tài chinh de phàt trién san xuàt kinh doanh. 36
 • 47. Ket qua sau 5 nàm thuc hién chù truang này, dà co 1.636 CQHC, DVSN va doanh nghiép thuc hien ké khai bào cào hién trang sù dung nhà, dàt. Trong dò, eó 961 don vi de nghi dugc giù lai 3.700 co só nhà, dàt vói 128.609.714 m2 dàt va 7.056.834 m2 nhà, de tiép tue sù dung òn dinh theo phuang àn sù dung hién tai. Co 478 CQHC, DVSN , doanh nghiép de xuàt dugc thay dói phuang àn sù dung theo huóng eó hieu qua han dói vói 2.730 ca só nhà dàt vói 6.759.713 m2 dàt, 4.079.896 m2 nhà. Càn cu phuang àn de xuàt cùa don vi ca sa, Bò Tài chinh va Uy ban nhàn dàn thành phó Ho Chi Minh dà phòi hgp vói càc Bò, ngành chù quàn xem xét quyét dinh phuang àn xù ly cu thè tùng co só nhà, dàt. Két qua xù ly dèn 31/12/2005, dà co 456 co só nhà, dàt vói tòng dién tich 256.654 m2 dàt, 124.810 m2 nhà cùa càc co quan hành chinh su nghiép va doanh nghiép dugc bàn nhà, chuyén quyèn sù dung dàt vói tòng só tièn thu dugc trén 8.200 ty dòng. Két qua này khòng chi giàm bót àp lue chi NSNN de dàu xày dung mói tru só làm viéc, ma con nàng cao biéu qua sù dung nhà, dàt hién co, góp phàn thuc hién chù truang thuc hành tiét kiém, cbòng làng phi cùa Dàng va Nhà nuóc. Ngoài ra, dòi vói dien nhà, dàt dà duge eàcca quan bò tri, phàn phòi làm nhà ó cho càn bò còng nhàn vién, nay quyét dinh chuyéngiao toàn bó sang cho Uy ban nhàn dàn thành phò Ho Chi Minh thòng nhàt quàn ly theochinh sàch quàn ly nhà ò, dàt ò, khàc phuc tình trang eó khoàng tròng trong quàn ly nhànuóc dòi vói mot bò phàn nhà ó, dàt ó cùa càn bó còng nhàn vièn. Bò, ngành quàn lynhung khòng eó chùc nàng, trong khi chinh quyén só tai khòng quàn ly dugc do khòngdugc bàn giao quàn ly.Ili- DÀNH GIÀ CÒNG TÀC QUÀN LY SÙ DUNG TRU SO LÀM VIÉC TAI CQHC,DVSN.3.1. Nhirng két qua dat dugc.Còng tàc quàn ly sù dung tru só làm viec tai càc CQHC, DVSN giai doan 1995-2005 dàeó nhièu tièn bò, bièu bién cu thè trén mot so màt ca bàn sau: 37
 • 48. Mot là, buóc dàu bình thành he thòng càc co che, chinh sàch vè quàn ly sù dung tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN tao hành lang phàp ly cho qua trình quàn ly sù dung tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN dàm bào phù hgp vói quy dinh cùa phàp luat dàt dai; dàu tu, xày dung mói, cài tao, mua sàm, dièu chuyén, thu hòi, bàn, chuyén dói hình thùe só hùu, thanh xù ly tru só làm viéc...; Dòng thòi xàc dinh tràch nhiém cùa eàc Bò, ngành, UBND càc càp, co quan tài chinh càc càp; càc CQHC, DVSN trong viéc quàn ly, sù dung tru só làm viéc. Hai là, Dói mói ca che quàn ly tru so làm viéc cùa càc CQHC, DVSN phù hgp vói còng cuòc dòi mói cùa nèn kinh té theo co che thi truòng; Buóc dàu dà tao ra co che vè tàì chinh de khuyèn khich càc co quan, don vi bò tri, sàp xép lai nhà dàt thuòc tru só làm viéc thòng qua viéc cho phép càc co quan, don vi duoc bàn nhà, chuyén nhugng quyén sù dung dàt dòi vói dién tich nhà dàt dòi du. SÓ tièn thu dugc dugc sù dung de dàu tu xàymói, cài tao, nàng càp tru só làm viéc góp phàn chinh trang quy hoach lai dò thi theohuóng hién dai, giành quy dàt eó Igi thè thuòng mai cho boat dòng kinh doanh, thuòngmai, dich vu; khàc phuc tùng buóc viéc mot so CQHC, DVSN nàm giù nhièu dàt dai, trusó nhung chua sù dung, sù dung khòng dùng muc dich, tu cho thué, lién doanh, lién kétkiém lòi; khàc phuc hien tugng tu chuyén muc dich sù dung dàt, làn chiém dàt cùa Nhànuóc bién thành dàt tu; góp phàn lap lai trat tu trong quàn ly dàt dai, tru só trong CQHC,DVSN trén dia bàn Thành phò Ho Chi Minh va mot só dia phuang khàc nhàm thuc hiensù dung dàt dai, tru só làm viéc dùng muc dich va eó hieu qua.Ba là, Nhà nuóc dà nàm dugc tòng quan vè só lugng, già tri, quy mò dien tich, càp bangcòng só va va ca eàu phàn bò sù dung tru só làm viec tai càc CQHC, DVSN. Vè ca bànda dàm bào cho Chinh phù, càc Bò, ngành Uy ban nhàn nhàn càc càp nàm va kièm soàtdugc viec sù dung tru só làm viéc. Tu dò, nàng cao tràch nhiém cùa càc càp, càc ngành, 38
 • 49. càc don vi truc tiép sù dung tài san; han che dàn viéc sù dung tài san khòng dùng muc dich, sù dung lang phi, thàt thoàt tài san. Bón là, tò chùc bò mày co quan thuc thi nhiém vu quàn ly nhà nuóc ve tài san còng dà dugc thành làp trong ngành tài chinh, thòng nhàt tu trung uong dèn dia phuang, buóc dàu phàt huy hieu lue va hieu qua trong quàn ly tài san - mot màt quan trgng cùa quàn ly ngàn sàch Nhà nuóc ta. Nàm là, thuc bién phàn càp thuc hién nhiém vu quàn ly nhà nuóc vè tài san còng giùa Chinh phù va chinh quyèn dia phuang càc càp trong quàn ly sù dung, trong dàu tu xày dung, mua sàm tài san, trong dièu chuyén thanh, xù ly tài san dà phàt huy tinh chù dong sàng tao cùa càc càp dòng thòi xàc dinh rò thàm quyén va tràch nhiém cùa tùng càp trong quàn ly, tràch nhiém cùa tùng don vj trong sù dung tài san dàm bào cho viec sù dung tàisan còng di dàn vào né nèp, ky cuang va minh bach han che tình trang sù dung tùy tièn,tham ò, làng phi tru só làm viéc.3.2- Nhùng han che, tòn tai ve quàn ly sù dung tru só làm viec.Ben canh nhùng két qua dà dat dugc, còng tàc quàn ly sù dung tru sa làm viéc tai CQHC,DVSN vàn con nhùng han che càn khàc phuc, biéu hien cu thè nhu sau:Mot là, Viéc quàn ly sù dung dàt dai tai càc CQHC, DVSN con ành huòng bòi co chebao càp, nèn eàc don vi chua tò chùc theo dòi day dù vè dien tich dàt trén só sàch kétoàn, già tri quyèn sù dung dàt chua dugc tinh vào già tri tài san cùa càc CQHC, DVSNkhi Nhà nuóc giao dàt va lap ho sa vè dàt theo quy dinh cùa Luat Dàt dai. Qua kièm kèdàt dai va tru só làm viec tai càc CQHC, DVSN dà phàt hien 14.430 ha dàt chua theo dòitrén só sàch ké toàn, chiém 6,3% tòng quy dàt; Dàt càp cho càc CQHC, DVSN khòngtinh toàn sàt vói nhu eàu sù dung dàt din dén dàt dai chua sù dung va khòng co nhu eàusù dung lén tói 17.646 ba, chiém 8% tòng quy dàt dugc giao. 39
 • 50. Hai là, van con tình trang chiém giù nhièu nhà dàt de sù dung nhà dàt sai muc dich, làng phi trong dàu tu xày dung mói, mua sàm mói tài san; cu thè nhu sau: - Mot bò phàn dàt dai, tru só làm viec cùa càc co quan hành chinh, don vi su nghiép, nhàt là tai eàc dò thi con bi sù dung sai muc dich nhu: cho thué, sù dung de kinh doanh, dich vu... Qua thanh tra vè quàn ly, sù dung tru só làm viéc dà phàt bién: Nàm 2004: eó 6 Bò, ngành sù dung tru só sai muc dich 15.353 m^; co 14 tinh cho thué 3.482 m^ 9 tinh, thành phó sù dung vào càc muc dich khàc 142.227 m^; Nàm 2005: kiém tra 31/33 Bò, ngành ó trung uong; kiém tra 59/61 dia phuang co hién tugng mot só don vi dà sù dung tru só làm viec de cho thué là 16.000 m^; de kinh doanh djch vu va càc muc dich khàc là 157.000 m^. Ngay tai Ha Nói nhièu co quan, don vj sù dung tru só làm viéc de cho thué, kinh doanh dich vu nhu: Bénh vién Hùu nghi Viét Nam - Cu Ba cho thué tru só mat duòng Quang Trung de kinh doanh dién tu, mòi nàm so tièn thué thu dugc khoàng 200 triéu dòng; Bào tàng Càch Mang Viét Nam, Trung tàm chiéu phim quòc già cho thué hàng ngàn mét vuóng tru só de bàn bia hai. Bénh vién Due Giang càt dàt tru só de chothué dich vu Massage.- Viéc dàu tu xày dung mói, cài tao, nàng càp, sua chua tru só làm viec vln con hiéntugng vugt tièu chuàn dinh mùc, vugt mùc già cho phép. Theo két qua thanh tra nàm2004: Co 40 tinh, thành phó xày dung vugt tru só làn viéc vugt tièu chuàn, dinh mùc47.177 m^ già trì 83,321 ty dòng; 8 Bò ngành eó dir toàn xày dung vugt tièu chuàn, dinhmùc 23.983 m^ già tri 51,493 ty dóng; 2 Bò, ngành dà xày dung tru só làm viéc vugt tiéuchuàn, dinh mùc 3.268 m^; già tri U012 ty dòng. Co 23 tình, thành phó dà xày dung trusó vugt tiéu chuàn, dinh mùc 36.781 m^; già tri 47,463 ty dòngBa làf viéc quàn ly sù dung tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN chua tuàn thù quytrình, chua thuc bién dùng tièu chuàn, dinh mùc, dòi khi con tuy tièn thiéu tràch nhiémtrong quàn ly sù dung. 40
 • 51. - Càc don vi truc tiép quàn ly sù dung va càc co quan chù quàn chua tuàn thù dùng chinh sàch che dò quàn ly tru só làm viec: Che dò bào cào mang tinh hình thùe va dòi phó, só liéu khòng chinh xàc, chua kip thòi, thàm chi mot só don vi khòng bào cào vè tru só làm viéc theo dùng che dò; viéc kiém tra, kiém soàt cùa co quan quàn ly khòng chù dòng, dinh ky ma cùng chi mang tinh chat xù ly tình thè khi eó chù truang cùa càp eó thàm quyèn hoac eó bién tugng sù dung sai mue dich, làng phi... thi mói thuc hién thanh tra, kiém tra de xù ly bau qua. - Viec dàng ky ké khai càp giày chùng nhàn thuc hien chua nghiém, chi phuc vu cho còng tàc thàm dinh dàu tu xày dung mói, boàc cài tao sua chùa tru so chua thuc su là mot nhiém vu cùa còng tàc quàn ly sù dung tru só làm viec - Viéc dàu tu xày dung mói, nàng càp, mó ròng khòng qua thàm dinh cùa co quan tàichinh ve tiéu chuàn, dinh mùc sù dung tru so làm viéc dàn dén xày dung mò ròng vugtqua tiéu chuàn cho phép; eàc don vi tu y tièn hành phà dò nhà, vat kién trùc khòng eó ykién cùa ca quan co thàm quyèn.Bón là, viéc dàu tu xày dung, cài tao, sua chùa tru só làm viéc khòng theo quy hoachtòng thè, thiéu thòng nhàt trong cùng loai hình co quan càp trung uang, càp tinh (thànhphó), càp huyén (quan), càp xà (phuong).- Tru só làm viec cùa cùa CQHC, DVSN dàu tu xày dung khòng dòng dèu vè dien tichkhuòn vién dàt, mat dò xày dung trong cùng mot dia phuang, vùng mién; khòng dòngdéu vè chat lugng còng trình dòi vói loai hình co quan càp trung uang, càp tinh nèn eó caquan tru só làm viéc qua khang trang, ròng rài nhung co co quan tru só làm viéc laixuòng càp chàp va khòng phuc vu chùc nàng, nhiém vu, khòng dàm bào an toàn khi sùdung. 41
 • 52. Nàm là, hình ành tru só làm viéc cùa CQHC, DVSN chua phù hgp vói chùc nàng, nhiém vu, chua tuong xùng vói xu huóng hién dai hóa còng só gàn lièn vói còng nghiép hóa, hién dai hóa dàt nuóc. Tru só làm viec cùa CQHC, DVSN mot só co thè dugc hình thành tu càc nhà biet thu cu de lai, nhà kho, xuòng san xuàt... mot so sù dung sai muc dich, dem cho thué cho mugn nén trong tru só làm viéc cùa CQHC, DVSN xen ké nhièu loai hình: tru só làm viéc xem ké san xuàt kinh doanh, dich vu, tru só làm viéc xen ké nhà ò sinh boat., nén bình ành tru só làm viéc cùa CQHC, DVSN thiéu my quan còng só, màt tình quyèn uy va trang nghiém cùa ca quan còng quyén. Tru só làm viéc cùa càc CQHC chua tuong xùng vói xu thè hién dai hóa, xu thè bòi nhap quòc tè, chua thuc su là noi thuc hien chùc tràch cùa còng chùc, vién chùc, chi dao dièu va thuc thi còng vu cùa bò mày nhà nuóc. Tru só làm viéc cùa DVSN nhu truòng hgc, benh vién, vién nghién cùu, nhà thi dàu... chua phù hgp vói tinh nàng, còng dung cùa moi loai hình don vi su nghiép. 3.3- Nguyén nhàn cùa nhùng tòn taiNhùng han che va tòn tai trong còng tàc quàn ly sù dung tru só làm viec nhu dà phàn tichtrén day do nhièu nguyén nhàn. Trong dò, phài ké dén nhùng nguyén nhàn chù yéu sau:Mot là, Lành dao, quàn ly co quan quàn ly tài san còng càc càp con eoi nbe còng tàcquàn ly tru só làn viec; chua thuc su quan tàm dòng vién khich le tóì càn bò làm còng tàcchuyén mòn.Hai là. Co che quàn ly con mang nàng tinh ménh lenh, àp dàt, chua khai thàc yéu tò tàmly cùa con nguòi.Ba là, Bién che càn bò cho ca quan quàn ly còng san qua it, khòng dàp ùng dugc nhiémvu dugc giao (vùa làm chinh sàch vùa quàn ly); Trình dò cùa càn bò làm còng tàc nghiépvu chua dàp ùng dugc vói yéu eàu. 42
 • 53. Bon là, he thòng vàn bàn quy pham phàp luat vè quàn ly TSC nói chung va quàn ly tru só làm viec nói rièng vùa thiéu vùa yéu, chua dòng bò: - Quy dinh vè noi dung, pham vi, nguyén tàc quàn ly sù dung tài san cóng nói chung va tru só làm viec nói rièng tai càc CQHC, DVSN, dèn nay mói chi dugc dièu chinh ó Nghi dinh so 14/1998/ND-CP cùa Chinh phù va càc quyét dinh cùa Thù tuóng Chinh phù, chua dugc thè che bang Luat tài san Nhà nuóc; - Viec xày dung he thòng chuàn hóa quy dinh quàn ly sù dung tru só làm viéc con thiéu va cham: tiéu chuàn càp tru so làm viéc, suàt dàu tu (già tran), già thué tru só làm viéc; tiéu chuàn, dinh mùc sù dung tru sa làm viéc cham dòi mai va chua thuc su gàn vói chù truang cài càch hành chinh, dàc diém sù dung cùa moi loai hình (CQHC, DVSN) trong tùng ITnh vuc boat dòng (giào due, y té, thè due thè thao, càc vién nghién cùu...) din dèn tuy tien vàn dung trong qua trình thuc hién. - Trong qua trình hoach dinh chinh sàch ve quàn ly sù dung tru so làm viéc, viec thuc hién quy trình xày dung vàn bàn phàp luat con chua dàm bào chat lugng, phàn tich, dành già tình bình thuc té va mùc dò ành huòng cùa chinh sàch chua day dù, toàn dien... Day là mot ITnh vuc quàn ly lién quan dèn tàt cà càc CQHC, DVSN trung uang va dia phuang; viéc phói hgp giùa càc ca quan hành chinh nhà nuóc trong qua trình xày dung, ban hành va kiém tra thuc bién chinh sàch, che dò vè quàn ly sù dung tru só làm viéc con nhièu yéu kém din dén chinh sàch, che dò ban hành ra nhièu vuóng màc, co nhùng vande khòng phù hgp thuc té, thiéu tinh khà thi.Nàm là, tò chùc bò mày quàn ly tru sa làm viéc chua gàn két vói còng tàc làp du toànNSNN vè tru sa làm viéc, con cbòng chéo; phàn càp quàn ly chua thóng nhàt va chuathuc su phàn càp manh cho dia phuang cùng nhu don vi truc tiép sù dung.- TÒ chùc bó mày quàn ly tru só làm viéc chua gàn két vói còng tàc làp du toàn, càp phàtva quyét toàn kinh phi vè dàu tu, mua sàm, sua chùa, cài tao tru só làm viéc. Mot só 43
 • 54. CQHC, DVSN chi quan tàm dèn nguòn kinh phi, chua chù y dén quàn ly sù dung tru só làm vice; do dò viéc thuc hien quàn ly sù dung tru só làm viéc theo ca che chinh sàch, che dò, tiéu chuàn, dinh mùc cham dugc phàt huy; Còng tàc thàm dinh dàu tu xày dung tru só làm viec thuc hien chua day dù va khòng nghiém tue nhu: khòng thuc hién day dù quy trình thàm dinh vè tièu chuàn, dinh mùc hoac khòng thuc hién theo y kién thàm dinh, tièn hành cài tao, xày dung tru só làm viec vugt tiéu chuàn, dinh mùc. - Tò chùc bò mày quàn ly sù dung tru so làm viéc con chòng chéo, chua phàn càp rò ràng giùa trung uang va dia phuang, giùa càc Bò, ngành; giùa don vi truc tièp quàn ly sù dung, co quan chù quàn va co quan quàn ly nén din dén buòng long quàn ly, vi pham trong quàn ly sù dung; che tài xù ly va che dò chiù tràch nhiém, xù ly vi pham chua day dù va chua nghiém. ,1. - Càc quy dinh vè thàm quyèn quyét djnh dàu tu xày dung, diéu chuyén, thu hòi, bàn, chuyén dòi so hùu tru só làm viéc tai CQHC, DVSN con tap trung ò càp Thù tuóng Chinh phù, Bò truòng Bò Tài chinh, Bò truòng càc Bò ngành hoac Chù tich UBND càptinh chua tao dièu kién nàng cao tinh tu chù cho Thù truòng càc CQHC, DVSN; trình tu,thù tue mua sàm, xù ly tài san con nhièu thù tue hành chinh, chua don giàn, thuàn tien.Sau là, còng tàc thanh tra, kièm tra viéc thuc hién chinh sàch che dò cùng nhu quàn ly sùdung tru só làm viéc chua dugc thuc hién nghiém tue.- Nhà nuóc, nguòi chù só hùu tru só làm viéc tai càc CQHC, DVSN chua thuc bién vaitrò kièm tra, kiém soàt ve viéc thuc hien chinh sàch che dò cùng nhu kiém tra dinh kythuòng xuyén de phàt hién nhung sai pham trong thuc thi chinh sàch va tó chùc thuc hiencùa eàc don vi truc tiép sù dung tru só làm viéc. Viéc kiém tra dinh ky, thuòng xuyén dephàt hién su chua phù hgp, thiéu dòng bò cùa chinh sàch, che dò de co bién phàp kip thòidièu chinh ca che, chinh sàch cho phù hgp nhàm giàm thiéu nhùng sai pham trong quàn 44
 • 55. ly sù dung. Khi phàt hién càc sai pham trong quàn ly sù dung tru só làm viéc chua eó bién phàp xù ly vi pham mot càch trién de. - Càc Bò, ngành va dia phuang chua thuc hién day dù vai trò quàn ly nhà nuóc dói vói tru só làm vice là nguòi quàn ly truc tiép dói tugng sù dung tru só làm viec nhu: chua tó chùc theo dòi chat che vè só lugng va già tri tru só làm viéc cùa toàn ngành va dia phuang, chua kièm tra, giàm sàt tình hình quàn ly sù dung tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN do Bó, ngành va dia phuang quàn ly sù dung ma van phó màc cho ca quan quàn ly còng san càc càp (nhu Cuc Quàn ly còng san ò Bò Tài chinh hoac Phòng Quàn ly cóng san tai càc Só Tài chinh). IV. KINH NGHIÉM CÙA MOT SÓ NUÒC TRONG QUÀN LY SÙ DUNG TRU SO LÀM VIÉC TAI VIÉT NAM. 4.1- Kinh nghiém cùa mot so nuóc l- Quàn ly sir dung tru so làm viec ò Trung Quóc Truóc nàm 2001, nhà dàt va vàn phòng do càc Bò, ngành só hùu dgc lap; viec thuc hiénxày mói, sua chùa, nàng càp tru só trong qua trình quàn ly do càc Bó, ngành lap ké hoachxin bò tri du toàn ngàn sàch va tu tò chùc xày dung, xày dung xong thi thuc hién quàn lyva càc Bò, ngành tu lo. Theo mò hình quàn ly này dà co mot so vàn de:+ Tièu chuàn sù dung khòng thòng nhàt giùa càc Bò, ngành, eó mot só Bò, ngành dugebó tri nguòn vòn nhièu thi xày dung dep va ròng ban.+ Viec sàp xép diéu tiét tru so làm viéc giùa càc Bò, ngành bèt sue khó khan do eàc Bò,ngành tu quàn ly sù dung dgc lap.+ Già thành xày dung khòng dòng nhàt va thuòng rat cao.Tu nàm 2001, Trung Quóc thuc hién cài càch quàn ly nhà dàt là tru só làm viec theonguyén tàc tàch biet giùa quyèn só hùu vói quyèn sù dung. Nhà nuóc nàm quyèn só hùuthóng nhàt va giao cho Cuc Quàn ly su vu thuòc Quóc vu vièn Trung Quóc thay mat Nhà 45
 • 56. nuóc quàn ly toàn bò quy nhà dàt thuòc khòi tru só làm viéc cùa càc Bò, ngành trung uong va quy dàt thuòc quy hoach tru só làm viec cùa càc dia phuang. - Viéc dàu tu xày dung tru só làm viéc giao cho Vu Nhà dàt thuòc Cuc Quàn ly su vu xày dung theo eàc tiéu chuàn dinh mùc, quy hoach kién trùc chung, sau dò bàn giao cho càc Bò, ngành sù dung hoac cho càc don vi su nghiép thué de sù dung vào mue dich kinh doanh. Càc don vj sù dung tru só làm viec phài thuc hién che dò dàng ky sù dung (dàng ky quyén sù dung) va dinh ky bào cào tình hình sù dung tru só làm viéc vói Cuc Quàn ly su vu, tuàn thù theo tièu chuàn, dinh mùc va càc che dò quàn ly hién hành. - Trong qua trình sù dung càc don vi su nghiép co thè dugc phép chuyén phàn dién tich dàt, boàc mot phàn dién tich tru só làm viec sang sù dung de kinh doanh, vói diéu kien càc don vi này phài dàm bào hoàn thành nhiém vu Nhà nuóc giao. Cuc Quàn ly su vu thuc hien giàm sàt, kièm tra biéu qua kinh té cùa còng viéc này. Xàc nhàn viéc phàn chia giùa nhà nuóc vói don vi vè thu nhap cùa viec sù dung tài san khòng kinh doanh chuyén sang tài san kinh doanh.Càc co quan hành chinh nhà nuóc khòng co quyén này; truòng hgp co quan nhà nuócnay chuyén thành hiep hòi, tò chùc phi chinh phù, nèu dién tich thuc té sù dung lón hantiéu chuàn dinh mùc thi phài tra tièn thué dòi vói phàn dién tich vugt tròi, nguòn tra tiènthué khòng dugc lày tu NSNN.- Truòng hgp dàt khòng sù dung, chua sù dung thi chuyén sang co quan giao dich nhàdàt de bàn dàu già ngp NSNN. DÒi vói dien tich tru só làm viec dà bò tri làm nhà ó chocàn bò còng nhàn vién néu hién nay khòng con nhu eàu sù dung làm tru so làm viéc, thichuyén sang xày dung nhà chung cu cao tàng de bò tri nhà ó làu dai cho càn bò cóngnhàn vién nhàm giàm tài tình trang bue xùc vè nhu eàu nhà ó bién nay.- Càn bò quàn ly còng san dugc dào tao bài bàn, trình dò hgc vàn tu dai hgc tró lén, trongdò 40% co trình dò thac sy, 20% trình dò tièn sy. Trung quòc cùng coi trgng vè con 46
 • 57. nguòi quàn ly luòn tao dièu kién cho càn bò dugcdi hgc ó càc nuóc phàt trién va co chinh sàch dà ngg cho nhùng nguòi quàn ly giói. 2- Quàn ly sir dung tru so làm viec ò Còng hoà Phàp, Vice quàn ly tru só làm viéc phuc vu cho hoat dóng cùa Nhà nuóc dugc co quan quàn ly còng san quàn ly rat biéu qua thòng qua chuang trình phàn mèm quàn ly TSC duoc nói mang tu Trung uang tói dia phuang. Thòng tin vè tru só làm viéc theo chuang trình phàn mèm bao gòm: dia chi, nguòi dugc giao sù dung; sa dò, só thùa, khuòn vièn dàt; màt bang xày dung, só tàng, muc dich sù dung; già xày dung nhà; ngày mua (ngày dugc càp giày chùng nhàn quyèn só hùu); hình thùe mua (chi dinh, trung dung, qua biéu)... Viéc dàu tu xày dung mói, cài tao, sua chùa tru só cùng dugc quàn ly rat chat che theo chu trình quàn ly phàn bò ngàn sàch Nhà nuóc: hàng nàm càc ca quan làp ké hoach xày dung, sua chùa tru só làm viéc gùi cho ca quan quàn ly còng san. Co quan quàn ly còng san xem xét dòi chiéu vói tièu chuàn, dinh mùc sù dung, thàm dinh va cho y kién vè nhu eàu dàu tu xày dung mói, cài tao, sua chùa, cùa tùng don vi. Càn cu y kién cùa co quanquàn ly còng san, ca quan quàn ly ngàn sàch thuc hién phàn bò kinh phi cho ti!mg don vide tó chùc thuc hién. Két qua dàu tu xày dung mói, cài tao, sua chùa tru so làm viecdugc càp nhàt vào mày vi tinh de theo dòi quàn ly.Ngoài ra, Nhà nuóc con sù dung dòn bay kinh té de khuyèn khich càc co quan sù dungtru só làm viec hieu qua, tiét kiém thòng qua chinh sàch cho phép càc ca quan duge thuchién bàn dàu già còng khai dòi vói nhùng tru sa làm viéc dòi du boàc khòng eó nhu eàusù dung. Mùc già san de thuc hién dàu già dugc xàc dinh bang 80% mùc già do co quancòng san quy dinh. SÒ tièn thu dugc tu bàn tru só làm viéc cùa càc ca quan, Nhà nuóc sédàu tu lai tu (80 - 90)% cho co quan co tài san de dàu tu, cài tao, sua chùa, nàng càp trusó làm viéc. 47
 • 58. Càn bò quàn ly dugc phàn quyèn rò rét theo huòng chuyén mòn hoà; DÒng thòi duge huóng chinh sàch tièn luang, tièn thuòng cao bon so vói thu nhap cùa càn bò làm tai càc doanh nghiép, luang cùa 01 càn bò làm còng tàc quàn ly co thè nuòi dugc 2- 3 nguòi trong già dinh. 3- Quàn ly su dung tru so làm viéc ò Bang Quebec, Canada. Truóc nàm 1995 viéc quàn ly tru só làm viéc dugc giao cho càc CQHC, DVSN truc tiép quàn ly sù dung. Tu nàm 1995, Chinh phù Quebec dòi mói còng tàc quàn ly tru só làm viéc theo nguyén tàc: Co quan nhà nuóc dugc sù dung tài san theo dùng tiéu chuàn dinh mùc do Chinh phù quy dinh. Chinh phù thành lap Còng ty quàn ly bàt dòng san Quebec - là doanh nghiép nhà nuóc truc thuòc Chinh phù de thuc hién quàn ly toàn bó nhà dàt vàn phòng va nhà chuyén dùng. - Càc CQHC, DVSN chi dugc thué tru sa làm viéc theo tiéu chuàn, dinh mùc hoac theo yéu eàu, nhiém vu dugc giao va phài sù dung tru sa làm viéc theo dùng mue dich. Quan he này dugc thuc hién theo hgp dòng thué tru só làm viec vói Còng ty quàn ly bàt dóng san. Khi eó su thay dòi ve nhu eàu sù dung dien tich làm viec hoac khòng con nhu eàu sùdung tru só làm viec, sé ky lai hgp dòng thué sù dung tru só làm vìec cho phù hgp vóinhu eàu, tièu chuàn, dinh mùc sù dung hoac chàm dùt hgp dòng thué.4.2- Mot so nhàn xét va khà nàng van dung cho Viét Nam.Tu viéc nghién cùu kinh nghiém quàn ly tru só làm viéc cùa mot so nuóc, co thè rùt ramot só nhàn xét lién quan dén viec van dung de nghién cùu hoàn thien còng tàc quàn lysù dung tru so làm viéc ó Viét Nam trong diéu kién phàt trìén kinh té thi truòng eó suquàn ly cùa Nhà nuóc; cu thè là:- Hau bét càc nuóc dèu dà co He thòng vàn bàn quy pham phàp luat day dù, làm khuònkhó phàp ly bàt buòc viéc sù dung tru só làm viéc phài tuàn theo y chi cùa chù só hùu tàisan là nhà nuóc. Kinh nghiém này, dàt ra yéu eàu Nhà nuóc ta càn phài day manh bon 48
 • 59. nùa viéc hoàn thien He thóng phàp luat vè quàn ly TSC nói chung va quàn ly tru só làm viec nói rièng, truóc màt là ban hành Luat quàn ly sù dung tài san nhà nuóc. Vi thuc té dén nay, vàn bàn quy pham phàp luat cao nhàt dièu chinh càc quan he này mói chi eó Nghi dinh só 14/1998/ND-CP ngày 6/3/1998 cùa Chinh phù quy dinh vè quàn ly tài san nhà nuóc. - Mot só nuóc nhu Phàp, Trung Quóc dùng còng cu dàng ky sù dung tài san nhà nuóc de kiém soàt viéc sù dung tài san cùa càc ca quan, don vi; truóc bét là kièm soàt vice chàp hành phàp luat vè tiéu chuàn dinh mùc sù dung, sù dung co dùng muc do nhà nuóc quy dinh bay khòng, sù dung tiét kiém bay làng phi. Kinh nghiém này dà dugc vàn dung ò Viét Nam tu nàm 1999, bang viéc Bò truòng Bò Tài chinh co Quyét dinh só 20/1999/QD - BTC ban hành quy che quàn ly sù dung tru só làm viéc. Theo quyèt dinh này thi eàc CQHC, DVSN phài thuc hien ké khai dàng ky quyén quàn ly sù dung tru só vói co quan tài chinh de dugc càp Giày chùng nhàn quyén quàn ly sù dung tru só làm viec, co só boat dòng su nghiép. Song, két qua thuc hién chua cao, do nhà, dàt nói chung ò nuóc ta dà bibuòng long quàn ly trong thòi gian dai va tinh chat phùc tap cùa còng tàc quàn ly nhà,dàt. Han nùa, ò thòi diém ban hành quy dinh này thi co so phàp luat vè dàt dai con yéu,thiéu va chua hoàn thién, nèn chua nhàn dugc su dóng thuàn cao cùa càc ngành, càc càp.Dén nay, he thóng phàp luat vè dàt dai dà tuong dòi hoàn thien, dà co Luat Dàt dai nàm2003 (thay thè Luat dàt dai nàm 1993, Luat dàt dai nàm 2001), Luat Nhà ò, Luat Xàydung, Luat Kinh doanh bàt dòng san, ... dàm bào ca só phàp ly de trìén khai dòng bó vìecdàng ky quyèn quàn ly sù dung nhà, dàt thuòc tru só làm viéc, ca só boat dòng su nghiépthuòc só hùu nhà nuóc; de dàm bào cho còng tàc này dugc thuc hién thòng nhàt trong cànuóc, Chinh phù càn phài ban hành mot Nghi dinh quy dinh thòng nhàt thuc hien dàngky quyèn quàn ly sù dung nhà, dàt thuòc tru só làm viec, ca só boat dòng su nghiép. 49
 • 60. - Dèi mói phuang thùe quàn ly, sù dung bién phàp kinh tè khuyèn khich eàc co quan, don vi truc tiép sù dung nhà, dàt tu bò tri sàp xép lai viéc sù dung ò ca quan minh, theo nguyén tàc: tiét kiém ma khòng ành buong tói hoat dòng bình thuòng cùa don vi, phàn nhà, dàt dòi du sau khi sàp xép lai, cho phép co quan, don vi dugc chuyén sang kinh doanh. Thu nhap eó dugc tu hoat dong này, co quan, don vj dugc huòng phàn lón de sù dung cho viéc tài dàu tu tru só mói, Nhà nuóc chi thu mot phàn rat nhò co y nghTa tugng trung. Van dung kinh nghiém này cùa Trung Quóc, tu nàm 2001, tai Quyét dinh só 80/2001/QD-TTg ngày 24/5/2001 cùa Thù tuóng Chinh phù vè viec xù ly, sàp xép lai nhà dàt thuòc só hùu nhà nuóc trén dja bàn Thành phò HÒ Chi Minh. Quyèt dinh này, cho phép càc co quan, don vi tu thuc hién bò tri, sàp xép lai viéc sù dung quy nhà dàt hién eó cùa minh tai Thành phó Ho Chi Minh. Sau khi sàp xép, nhùng co só nhà dàt dói du, don vi dugc bàn de tao nguòn tài chinh phuc vu viéc dàu tu xày dung mói, cài tao, sua chùa tru sa làm hoac thuc hien du àn dàu tu chiéu sàu cùa don vi. Chù truang này dàdugc huòng ùng rat manh me, co tàc dóng rat lón dòi vói viec sù dung biéu qua nhà, dàtcùa càc co quan don vj trén dia bàn thành phò Ho Chinh Minh. Thuc tien chùng minhday là mot chù truong hoàn toàn dùng dàn va phù hgp vói Viét nam hién nay.- Thành lap càc tò chùc chuyén tràch ve quàn ly va khai thàc tru só làm viéc, thóng quadò sé làm cho tru só làm viéc phàt huy dugc biéu qua cao, khàc phuc dugc tình trangchénh léch dién tich làm viec khà lón giùa càc Bò, ngành, giùa càc càp (trung uong, tinh,huyèn, xà) nhu hién nay ó nuóc ta.- Xày dung phàn mèm quàn ly tru sa làm viec dàm bào eó thòng tin nhanh, kip thòi,chinh xàc de quàn ly 03 khàu cùa qua trình quàn ly sù dung tru sa làm vìec. Phàn mèmnày càn dugc trìèn khai nói mang trong pham vi cà nuóc, tu trung uang dén dia phuang,giùa càc bò, ngành. 50
 • 61. - Khai thàc yéu tó tàm ly con nguòi thòng qua chinh sàch tién luang, tièn thuòng, dàotao, phàn càp phàn quyén cho càn bò làm còng tàc quàn ly; Giao quyèn tu chù cho càcdon vi truc tiép sù dung tài san...Tom lai: Tru só làm vice cùa càc co CQHC, DVSN là bò phàn quan trong cùa TSC giaocho càc CQHC, DVSN. Trén thè giói, cóng tàc quàn ly TSC dà co tu làu va rat phàt trién.Nhung dòi vói Viét Nam, quàn ly TSC nói chung va tru so làm viéc nói rièng là vàn debèt sue mai me nèn dòi bòi phài nghién cùu mot càch he thóng nhùng ly luàn cobàn ve TSC, tru só làm viéc nhu: khài niem, dac diém; vai trò cùa tru so làm viéc; quànly nhà nuóc dòi vói tru sa làm viéc; dòng thòi phàn tich, dành già nhùng kinhnghiém quàn ly tru so làm viéc cùa mot so nuóc trén the giói de tu dò chùng ta cothè vàn dung nhùng kinh nghiém cùa càc nuóc này vào quàn ly sù dung tru so làm viec óViét Nam. 51
 • 62. CHU^ONG 3 KIÉN NGHI, DE XUÀT 1. NHÙNG YÉU CÀU DÀT RA DÒI VÓI CÒNG TÀC QUÀN LY TRU SÒ LÀM VIÉC TRONG THÒI GIAN TÒI. Vàn de quàn ly, khai thàc sù dung nguòn lue cùa tài san còng hgp ly tiét kiem, co hieu qua de phuc vu cho su nghiép phàt trién kinh tè - xà hgi cùa dàt nuòc luòn luón là vàn de thòi su, duge Dàng va Nhà nuóc chù trong chi dao tu rat som. Ngay tu ky Dai Hòi làn thù V cùa Dàng, Dàng dà yéu eàu " Càc chinh sàch kinh tè phài nhàm khai thàc nhanh va eó hieu qua mgi khà nàng va tièm nàng cùa nén kinh té" va dèn Hgi nghi toàn quóc giùa nhiém ky khoà VII, Dàng chi rò "Càn dòi mói còng tàc quàn ly kinh té dòi vói tài san va tài nguyén quòc già thugc só hùu nhà nuóc theo phuang chàm khàc phuc bang dugc càc ké ho trong quàn ly. Dàm bào mgi tài san cùa Nhà nuóc dèu co nguòi chiù tràch nhiém bào ve, sù dung, phàt trién". Tiép dò. Dai bòi Dàng toàn quóc làn thù IX Dàng yéu eàu:"bò sung hoàn thién càc co che, chinh sàch, quy che, quy dinh cùa Dàng va Nhà nuóc vequàn ly kinh tè- tài chinh, quàn ly tài san còng, khòng de sa ho cho ké xàu Igi dung;"Tàng cuòng quàn ly, kiém tra ngàn chàn làng phi, tham nhùng tién va tài san còng";"day manh còng cuòc dòi mói, tao dòng lue giài phóng va phàt huy mgi nguòn lue" trongdò "nói lue là quyét dinh, ngoai lue là quan trgng".Truóc thuc trang quàn ly nhà nuóc vè tài san còng bòc lo nhièu yéu kém, càc càp chinhquyèn con thu dòng, y lai cho càp trén, cà biet eó hien tugng buòng long quàn ly; Ngày30/6/2004 Chinh phù dà ban hành Nghi quyét so 08/2004/NQ-CP vè tièp tue day manhphàn càp quàn ly nhà nuóc giùa Chinh phù va chinh quyèn tinh, thành phó truc thuòcTrung uang; yéu eàu " phàn dinh rò quyèn quàn ly, sù dung tài san còng cùa càc càp (gànvói tràch nhiém), eó loai tài san càp quóc già, eó loai tài san càp tinh, eó loai tài san càp 52
 • 63. huyén, eó loai tài san càp xà. Tài san thuòc càp nào thi càp dò quyét dinh va chiù tràch nhiém quàn ly, sù dung, dinh doat theo quy dinh cùa phàp luat. Trén co só tòng két dành già thành tuii cùa 20 nàm dòi mói, nhùng màt con tèn tai va nguyén nhàn, Dai bòi Dàng toàn quóc làn thù X dà néu rò: " Phài som ban hành Luat quàn ly tài san nhà nuóc, nhàm quàn ly, sù dung co hieu qua nhà, dàt va càc tài san khàc" nhàm tao diéu kién thuc hién tòt nguyén tàc Nhà nuóc quàn ly nèn kinh té bang phàp luat; "khan truong trién khai thuc hien dòng bò Luat Phòng, chòng tham nhùng, Luat Thuc hành tiét kiem, chòng làng phi ... Tich cuc phòng ngùa va kién quyét chòng tham nhùng, làng phi, tap trung chi dao, kiém tra, thanh tra phòng, cbòng tham nhùng trong mot só ITnh vuc trgng diém nhu: quàn ly dàt dai, dàu tu xày dung co bàn, quàn ly tài san còng...". De thuc hién yéu eàu cùa Dàng, Nhà nuóc vè dòi mai quàn ly TSC nói chung va tru só làm viéc nói rièng; khàc phuc nhùng tòn tai trong viéc dàu tu xày dung mói, quàn ly sù dung tru só làm viéc tai CQHC, DVSN thòi gian qua, viéc quàn ly sù dung tru só làm viec cùa càc CQHC, DVSN trong thòi gian tói phài dàm bào càc yéu eàu sau: Thit nhàt, xày dung hoàn thién thè che ve quàn ly sù dung tru só làm viéc tai cùa CQHC,DVSN. Day là mot hình thùe quàn ly Nhà nuóc va mot bién phàp hàng dàu de nàng caohieu lue, biéu qua quàn ly cùa Nhà nuóc. Thòng qua thè che bao gòm càc quy tàc, quydinh, quy che... , Nhà nuóc buòc mgi CQHC, DVSN sù dung tru só làm viéc theo phàpluat, dùng y chi cùa Nhà nuóc (nguòi chù só hùu tài san). Bang càc vàn bàn quy phamphàp luat quy dinh ve dàu tu, xày dung tru só làm viéc, càc quy tàc quàn ly sù dung vache dò xù ly tru só làm viéc buóc mgi dòi tugng quàn ly cùng nhu dòi tugng sù dung trusó làm viéc phài tuàn thù.Thù hai, tàng cuòng sù dung càc còng cu va bién phàp kinh té de quàn ly tru só làm viéctai CQHC, DVSN. Còng cu kinh té de quàn ly tru so làm viéc bao gòm he thòng ké 53
 • 64. hoach hoà va he thóng dòn bay kinh té nhu già cà, tài chinh, thué, tin dung ... Trong dò càc co che tài chinh eó vai trò quan trong góp phàn thùe day su hình thành va phàt trìèn, khai thàc sù dung tru só làm viéc tiét kiém va co hieu qua, dac biet là cóng cu ngàn sàch, ké toàn, thué va càc bién phàp kinh tè gàn vói viéc sù dung va xù ly tài san. Thirba, phàn dinh, xàc dinh rò pham vi, noi dung va tràch nhiém quyèn han quàn ly sù dung giùa co quan thuc hien chùc nàng quàn ly nhà nuóc vói co quan truc tiép sù dung tru só làm viéc bào dàm viéc quàn ly sù dung tru só làm viec hieu qua, trành làng phi, thàt thoàt; dòng thòi day manh viec phàn càp thàm quyèn trong dàu tu xày dung, khai thàc sù dung, xù ly tru so làm viec sé góp phàn nàng cao dugc hieu qua sù dung tru só làm viéc de phuc vu càc hoat dòng su nghiép. Thit tu, day manh còng tàc kiém tra, giàm sàt va eó che tài xù ly vi pham trong viec quàn ly sù dung tru só làm viéc tai CQHC, DVSN. Nhà nuóc khòng chi thuc bién quyén só hùu tru só làm viéc bang phàp luat va co che chinh sàch ma con phài eó ca che, bién phàp kiém tra, giàm sàt va xù ly vi pham de bào dàm cho viéc quàn ly sù dung dùng vói co che chinh sàch dà quy dinh, tu dò thiét làp nguyén tàc quàn ly sù dung va xù ly tài san thòng nhàt trong tàt cà càc CQHC, DVSN va bào dàm cho vice sù dung tru so làm viecphuc vu dùng càc muc tiéu dà de ra.2. MOT SÒ KIÉN NGHI NHÀM NÀNG CAO HIÉU QUA CÒNG TÀC QUÀN LY SÙDUNG TRU SÒ LÀM VIÉC TAI CQHC, DVSN.2.1- Hoàn thien càc ea che, chinh sàch ve quàn ly sù dung tru só làm viec tai CQHC,DVSN.De khai thàc sù dung tru só làm viec theo dùng muc tiéu lira chgn, càn phài tao hành langphàp ly cao han nhàm thùe day va nàng cao hieu qua sù dung tru só làm viec. He thóngvàn bàn phàp luat vè quàn ly sù dung tru só làm viéc càn phài tièp tue xày dung va hoànthién: cu thè nhu sau: 54
 • 65. 2.1.1- Som xdy dung Luat Quàn ly tài .^dn nhd nuòc nhàm nàng cao tinh phàp ly vè che dò qudn ly sù dung tdi san cita CQHC, DVSN Còng tàc quàn ly sù dung tài san cóng a nuóc ta dà dugc trìèn khai tu bon 10 nàm qua, nhung ca só phàp ly de xù ly càc quan he vè tài san mói chi dua trén vàn bàn quy pham phàp luat cao nhàt là Nghi djnh só 14/1998/ND-CP ngày 6/3/1998 cùa Chinh phù. Trong bòi cànb kinh tè dàt nuóc ngày càng bòi nhap sàu ròng vói kinh té quóc té, eàc quan he ve tài san ngày càng da dang va phong phù, dòng nghTa vói pham vi dòi tugng truc tiép sù dung tài san còng khu vuc hành chinh su nghiép ngày càng ròng mó, này sinh nhièu vàn de ma Nghi dinh só 14/1998/ND-CP khòng bao quàt dièu chinh bét va khòng dù tàm de diéu chinh. Do dò, càn thiét phài som ban hành Luat quàn ly, sù dung tài san nhà nuóc va eoi day là giài phàp quan trgng, dòng bò nhàm khai thàc eó hieu qua nguòn lue cùa tài san còng. Nghién cùu xày dung Luat quan ly, sù dung tài san nhà nuóc, dòi vói tài san là tru só làm viéc càn phài quy dinh rò càc noi dung co bàn sau: - Càc nguyén tàc quàn ly sù dung tru so làm viéc cùa càc CQHC, DVSN sù dung baogòm: nguyén tàc quàn ly qua trình hình thành; nguyén tàc quàn ly viéc khai thàc sù dung;nguyén tàc quàn ly viéc két thùe tru só làm viéc.- Trình tu, thù tue làp va phé duyét quy hoach he thóng tru só làm viec cùa càc Bò,ngành, UBND càc càp, CQHC, DVSN.- Quyèn Igi, tràch nhiém va nghTa vu cùa càc CQHC, DVSN, càc cà nhàn trong vice quànly sù dung tru só làm viéc.- Thanh tra, kiém tra còng tàc dàu tu xày dung mói, quàn ly sù dung, xù ly tru só làmviéc; quy dinh cu thè càc hành vi vi pham, thàm quyèn xù ly càc hành vi vi pham trongdàu tu xày dung mói, quàn ly sù dung tru sa làm viéc.Quy dinh vè che tài xù phat hành chinh, che tài xù ly tràch nhiém vat chat cùa Thùtruòng càc Bò, ngành, Chù tich UBND càc càp, Thù truòng càc CQHC, DVSN khi de 55
 • 66. X xày ra nhùng sai pham trong viéc dàu tu xày dung mói, mua sàm, quàn ly sù dung, xù ly tru só làm viec. 2,1.2- Siro dèi, bó sung he thòng tiéu chuàn, dinh mire sir dung tru so làm viéc cho phù hop vói thuc té Tiéu chuàn dinh mùc sù dung tài san còng nói chung, tru só làm viéc nói rièng tai CQHC, DVSN là mot còng cu quan trgng cùa Nhà nuóc de thuc hién quàn ly sù dung tài san. Vai trò này dugc thè hién trén eàc mat: (i) là ca só de xem xét quyét dinh dàu tu, diéu chuyén, thu hòi, thanh ly; (ii) là càn eù de Nhà nuóc thuc hien chùc nàng quàn ly nhà nuóc vè tài san, bao gòm: duy trì dàm bào tài san duge sù dung dùng muc dich, tièt kiem va biéu qua; dàm bào cho viec kiém tra, kiém soàt cùa Nhà nuóc dugc thuc bién day dù, thuòng xuyén va lién tue; (iii) xàc dinh rò mùc dò sai pham va xù ly eàc sai pham dugc kip thòi. Vi thè, viéc nghién cùu bò sung hoàn thién He thòng tiéu chuàn dinh mùc sù dung tru só làm viec tai càc CQHC, DVSN phài tinh dén eàc yéu tò dàc thù sau: - Dòi vói ca quan nhà nuóc thi tiéu chuàn, dinh mùc sù dung tru só làm vice phài phù hgp vói chùc nàng, nhiém vu va tò chùc bò mày cùa tùng ca quan. Tiéu chuàn dinh mùcsù dung phài dàm bào tinh khoa hgc, dàp ùng yéu eàu cùa nèn hành chinh hién dai, tiéntién; dòng thòi phài eó tinh òn dinh làu dai, phù hgp vói dinh huóng phàt trién kinh té -xà bòi cùa dàt nuóc.- Dòi vói càc don vi su nghiép còng lap, tiéu chuàn dinh mùc sù dung tru so, co só boatdòng phài dàm bào tinh dinh buòng phàt trién cùa tùng loai hình boat dòng va phù hgpvói tinh chat boat dòng va nhu eàu phàt trién trong tuong lai cùa tùng loai hình boat dòngsu nghiép. Tiéu chuàn, dinh mùc sù dung nhà dàt cho càc ITnh vuc boat dòng su nghiépphài dugc xày dung dira trén dàc diém hoat dòng va dòi tugng phuc vu cùa tùng ITnh vucnhu: Dòi vói truòng hgc càn eù vào càp bac cùa truòng, só lugng hgc sinh de quy dinhquy mò, dien tich khuòn vièn dàt, dién tich san xày dung va ca eàu phòng hgc, phòng 56
 • 67. thuc nghiém, phòng thu vién, phòng giào vién; Dói vói bénh vién càn cu vào dói tugng bénh nhàn phuc vu, só lugng bénh nhàn dièu tri, khàm chùa bénh tai bénh vién, càp bénh vién... - Dòi vói tiéu chuàn, dinh mùc sù dung tru só làm viec cùa càp xà, phuong, thi tran, do dàc thù cùa mot só thành phó lón nhu: Thành phò Ha Nói, Thành phò HÒ Chi Minh, Thành phò Dà Nàng, Thành phó Càn Tha..., eó quy mò dàn só lón nèn tai eàc co quan nhà nuóc càp xà, phuong, thj tran khòi lugng còng viéc phàt sinh nhièu, dac bièt càn bò sung dién tich tru só de tièp dàn, tièp nhàn bó so hành chinh theo quy che mot cùa, càn eó bòi truòng de phuc vu bòi nghi, tàp huàn cùng nhu bò tri thém dién tich tru só làm viéc cùa Hòi dòng nhàn dàn, bò phàn thanh tra xày dung, dói thué xà. Do vay, sua dòi, bò sung vè tiéu chuàn, dinh mùc sù dung tru só làm viec cùa càp xà, phuong, thi tran thuòc càc thành phò néu trén theo mùc tòi da là 800 m^ (bang 1,7 djnh mùc theo quy djnh hién hành). 2.1.3- Xdy dung tièu chuàn càp tru so làm viéc va suàt dàu tu (già tran) cho viéc dàu tuxdy dung tru so làm viéc cùa CQHC, DVSN; già thué tru so làm viéc dói vói co quan òtrung uong, dia phuong (càp tinh, thành phó; cdp huyèn; càp xà, phuong).- Quy dinh càp nhà cho càc co quan hành chinh nhà nuóc, càc co quan thuòc he thòngTòa àn, Vièn Kièm sàt, ea quan cùa Dang, co quan quàn ly nhà nuóc (gòm Chinh phù,càc Bó, càc co quan ngang Bò, co quan thugc Chinh phù, UBND càc càp va càc Só thuòccàp tinh) nhàt thiét phài dugc thièt ké xày dung nhà kién co tu càp 3 trò lén, cu thè:+ Càp dàc bièt: Tru só càc co quan lành dao cao nhàt cùa Dàng, Quòc bòi va nhà nuóc,co quan dòi ngoai, ca quan nuóc ngoài va mot só co quan khàc co tinh chat dàc thù hoacyéu eàu dac bièt;+ Càp 1: Tru só làm viéc cùa càc co quan trung uang: Bò va ea quan ngang Bò, co quancùa Quòc bòi, cùa Chinh phù, Vién Kiém sàt nhàn dàn tòi cao, Tòa àn nhàn dàn tói cao, 57
 • 68. eàc co quan lành dao cùa Dàng; chinh quyèn càp tinh, thành phó truc thuòc Trung uong; càc Vién nghién cùu, thièt ké; tru só càc co quan dai dién Viét Nam ò nuóc ngoài; + Càp II: Tru so làm viéc cùa càc ca quan truc thuòc Bò, ca quan ngang Bò, tru só co quan doàn thè Trung uang, càc ca quan truc thuòc càp tinh; thành phó tnrc thugc trung uong; tru só eàc co quan lành dao Dàng va chinh quyèn quàn, huyén, thi xà, thành phò; + Càp III: Tru só làm viéc cùa càc co quan truc thugc quàn, huyén càc co quan lành dao, chinh quyén càp xà (phuong, thi tran). - Quy dinh thóng nhàt don già xày dung (suàt dàu tu xày dung) mói, cài tao sua chùa nhà còng só; già thué tru só làm viec de co ca só dành già viéc thuc hành tiét kiém, chòng làng phi. Don già xày dung dugc xàc djnh theo tùng càp bang nhà, già sua chùa, cài tao dòi vói tùng bang muc cóng trình do Nhà nuóc quy djnh làm càn eù cho càc CQHC, DVSN xàc djnh chi phi dàu tu dua vào du toàn. Ca quan tài chinh khòng quyét toàn phàn kinh phi dàu tu virot tiéu chuàn, djnh mùc, vugt du toàn dugc duyét, trù truòng hgp già do Nhà nuóc quy dinh vào thòi diém dàu tu vugt so vói thòi diém lap du toàn va phài eó quyét dinh diéu chinh cùa Bò truòng Bò Tài chinh.2,2- Day manh viec phàn càp quàn ly dai vói tru so làm viéc giita Chinh phù va chinhquyén dia phuong càc càpTrong nhixng nàm gàn day, nhò su quan tàm cùa càc càp, càc ngành, viéc quàn ly, sùdung tài san còng nói chung dà eó nhùng tièn bó dàng kè. Tuy nhién, vln con nhùng yéukém nhàt dinh: sù dung nhà, dàt... khòng dùng muc dich, hieu qua thàp, lang phi; viecdàu tu xày dung mói, cài tao sua chùa chua tuàn thù dinh mùc, tièu chuàn... van dién ra.Tình trang này do nhièu nguyén nhàn, trong dò eó nguyén nhàn quan trgng là chua eóquy dinh cu thè ve quyén han, tràch nhiém cùa càc ngành, càc càp trong quàn ly sù dungtài san. Co che quàn ly con mang nàng tinh hành chinh quan liéu, nàng vè giao nhiém vu,àn dinh nhiém vu cho càp duói thuc hién. Phàn còng tràch nhiém thiéu rò ràng va chua 58
 • 69. gàn vói viéc kièm tra, kiém soàt, co viéc con bi buòng long quàn ly. Do dò càn phài coi viéc phàn càp quàn ly tài san giùa Chinh phù va chinh quyèn dia phuang càc càp là càn thiét va thuc bién theo buòng: Thit nhàt, Phàn càp vè quàn ly sù dung tru só làm viec: - Chinh phù thòng nhàt quàn ly tru so làm viéc. - Bò Tài chinh quàn ly tru só làm viéc cùa CQHC, DVSN thuòc Trung uang. - UBND càp tình quàn ly tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN thuòc càp tinh. - UBND càp huyén quàn ly tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN thuòc càp huyén. - UBND càp xà quàn ly tru só làm viéc cùa CQHC, DVSN thuòc càp xà. Thit hai, Phàn càp ve thàm quyèn quyét dinh dàu tu xày dung mói, mua sàm, dièu chuyén, bàn, thanh ly tru só làm vìec: - Bó truòng Bo Tài chinh quyét dinh: + Dièu chuyén tru só làm viéc giùa càc Bò, ca quan, tó chùc ò Trung uang vói nhau; giùa càc CQHC, DVSN thuòc Trung uong va càc tò chùc khàc.+ Bàn nhà, chuyén nhugng quyén sù dung dàt dòi vói tru só làm viéc cùa càc CQHC,DVSN thuòc Trung uong quàn ly.+ Quyét dinh thu hòi tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN thuòc Trung uong quàn ly.- Bó truòng eàc Bó, ngành, tó chitc ò Trung uong quyét dinh:+ Dàu tu xày dung tru só làm viéc cho càc CQHC, DVSN thuòc càp minh quàn ly.+ Thu bèi, dièu chuyén, thanh ly tru só làm viéc giùa càc CQHC, DVSN trong nói bò Bò,ngành.- UBND càp tinh quyét djnh:+ Dàu tu xày dung tru só làm viéc cho càc CQHC, DVSN thugc càp tinh quàn ly.+ Thu hòi, dièu chuyén tru só làm viéc nói bò dia phuang: giùa càc Só, ngành, giùaUBND càc huyèn va giùa eàc huyén vói co CQHC, DVSN thuòc dia phuong quàn ly. 59
 • 70. + Bàn nhà, chuyén nhugng quyèn sù dung dàt dói vói tru so làm viéc cùa eàc CQHC, DVSN thuòc dia phuang quàn ly. + Thanh ly tru só làm viéc thuòc pham vi UBND càp tinh quyét dinh dàu tu xày dung, mua sàm. - UBND càp huyén quyèt dinh: + Dàu tu xày dung tru sa làm viéc do càc CQHC, DVSN thuòc càp huyén va càp xà quàn ly- + Thanh ly tru so làm viéc thuòc pham vi UBND càp huyèn quyét dinh dàu tu xày dung, mua sàm. 2,3- Dói mòi co che quàn ly sit dung tru so làm viéc cho phù hgp vói co che thi truòng, Thuc hien dói mai ca che quàn ly tru so làm viéc tai DVSN cho phù hgp vói co che tu chù vè tài chinh va tinh chat, dac diém cùa tùng loai hình boat dòng su nghiép theo huóng khuyèn khich tinh tu chù, sàng tao cùa don vi trong viec huy dòng càc nguòn lue de dàu tu, dòi mói tru só làm viéc theo huóng:Mot là, Cho phép càc don vj su nghiép dugc sù dung càc nguòn kinh phi sau day de dàutu xày dung mói, cài tao, sua chùa tru sa làm viéc:- Kinh phi do NSNN càp hàng nàm cho don vj de dàu tu, xày dung, cài tao, sua chùa tàisan;- Càc nguòn thu cùa don vi dugc phép sù dung de dàu tu xày dung, mua sàm, sua chùatài san theo quy dinh cùa Nhà nuóc;- Nguòn quy phàt trién boat dòng su nghiép cùa don vi;- Nguòn vòn vién trg, dir àn thuòc Nhà nuóc quàn ly;- Nguòn thu tu trich khàu bao tài san, bàn, chuyén nhugng, thanh ly tài san cùa don vitheo quyét dinh cùa co quan nhà nuóc co thàm quyén; 60
 • 71. Hai là, nàng cao bon nùa tinh chù dòng va tu ehju tràch nhiém cùa don vj su nghiép eó thu trong sù dung tru só làm viec bang càch cho phép Thù truang DVSN dugc tu quyèn quyét dinh sù dung tru so làm viéc cùa don vi vào muc dich san xuàt, cung ùng dich phù hgp vói chùc nàng, nhiém vu dugc giao; song phài dàng ky vói co quan tài chinh cùng càp va thuc hién che dò khàu bao TSCD theo che dò quàn ly sù dung TSCD cùa doanh nghiép. 2,4- Day nhanh viec xàc dinh già tri quyén sit dung dàt de tinh vào già tri tài san cùa càc CQHC, DVSN va giao tràch nhiém cho thù truòng don vi. Theo quy dinh hién hành cùa Phàp luat dàt dai thi càc CQHC, DVSN thuòc dòi tugng dugc nhà nuóc giao dàt khòng thu tièn sù dung dàt (coi nhu dàt khòng eó già tri) de làmtru SÒ làm viéc, co só nghién cùu... ; Day chinh là ké bò de cho càc don vi dugc tu do sùdung sai muc dich nhu: Phàn cho càc bo nhàn vién de làm nhà ó, cho thué de san xuàtkinh doanh, chuyén nhugng cho càc dòi tugng khàc... thuc tè dà va dang dién ra tai càctinh, thành phò dac biét là càc thành phò lón ma dàt dai co già tri cao; Ngày 24/1/2006 Chinh phù da ban hành Nghj djnh 13/2006/ND-CP vè xàc dinh già trìquyén sù dung dàt de tinh vào già tri tài san cùa tò chùc dugc nhà nuóc giao dàt khòngthu tién sù dung dàt; day là chù truang dùng dàn tuy nhién viéc trién khai con chàm, dodò càn phài day nhanh viéc xàc djnh già trj quyèn sù dung dàt theo già thi truòng cùa dàtó de tinh vào già tri quyén sù dung dàt tru sa làm viec, ca só san xuàt cùa CQHC, DVSNeoi day là vòn nhà nuóc dàu tu vào don vi, don vi phài eó tràch nhiém bào tòn phàn vòncùa Nhà nuóc; dòng thòi quy tràch nhiém vè vat chat va tràch nhiém hình su cho nguòidùng dàu don vi néu de thàt thoàt phàn vòn cùa nhà nuóc. 61
 • 72. 2,5- Tàng cuòng vai trò giàm sàt, kiém tra cùa Nhà nuòc dèi vói tình hình dau tu xày dung mòi, mua sàm, quàn ly sù dung, xù ly tru so làm viec, Thù nhàt, tàng cuòng vai trò kièm soàt cùa Nhà nuóc dòi vói tru sa làm viéc tai CQHC, DVSN vói bién phàp cu thè nhu sau: - Càc CQHC, DVSN phài thuc hién dàng ky tài san là nhà dàt thugc tru só làm viéc vói co quan tài chinh; dàm bào dèn bèt nàm 2007ca quan tài chinh nàm dugc day dù càc tài san là nhà dàt tai càc CQHC, DVSN. - Càc CQHC, DVSN phài thuc hién bào cào tàng, giàm tru so làm viéc vói co quan tàì chinh càc càp. Néu co quan, don vj khòng thuc hién bào cào tài san vói co quan tài chinh cùng càp thi khòng dugc càp kinh phi dàu tu, mua sàm mai, cài tao, sua chùa tru só làm viec. - Thuc hién trìet de viéc thàm dinh nhu eàu dàu tu xày dung mai, cài tao, sua chùa, nàng càp tru só làm viéc; coi thàm djnh là khàu then chòt de quàn ly qua trình dàu tu xày dung mói, cài tao, nàng càp tru só làm viéc. Kién quyét càt giàm nhùng nhu eàu dàu tu xày dung mói, mua sàm tru só làm viéc vugt tiéu chuàn, dinh mùc; khòng thanh toàn, quyèttoàn càc khoàn chi ve dàu tu, mua sàm tru sa làm viéc ngoài du toàn ngàn sàch, chuadugc co quan tài chinh thàm dinh.Thù hai, tàng cuòng vai trò thanh tra, kiém tra tình hình quàn ly sù dung tru só làm viecva xù ly nghiém càc vi pham vè che do tiéu chuàn, djnh mùc sù dung tru só làm viéc cùacàc CQHC, DVSN.Thuc hien kiém tra theo djnh ky hàng nàm hoac dot xuàt vè tình bình quàn ly sù dung trusó làm viec tai CQHC, DVSN. Dòng thòi thuc bién viec thanh tra dòi vói càc Bò, ngành,dia phuong, don vj eó dàu hieu sai pham trong quàn ly sù dung. Nói dung kièm tra taptrung vào mot so vàn de chù yéu sau day: 62
 • 73. - Càc vàn bàn cùa CQHC, DVSN thè che càc quy dinh cùa Nhà nuóc trong quàn ly tru so làm viec tai co quan minh. - Tình hình dàu tu, xày dung tru só làm viéc theo tiéu chuàn, dinh mùc sù dung tru so làm vice do Nhà nuóc quy djnh. - Tình hình thuc hien càc quy djnh cùa Nhà nuóc vè dàng ky ké khai, bào cào, bào trì, bào duòng, dièu chuyén, thanh ly, che dò theo dòi bach toàn va quàn ly tru só làm viéc tai CQHC, DVSN. - Tình hình bò tri, quàn ly sù dung tru só làm viec theo muc dich quàn ly nhà nuóc, su nghiép còng, san xuàt kinh doanh tuong ùng vói loai hình CQHC, DVSN. Thù ba, xù ly nghiém, kjp thòi nhùng sai pham trong viéc dàu tu xày dung mói, quàn ly sù dung, xù ly tru só làm viéc tai càc CQHC, DVSN da phàt hien qua thanh tra, kiém tra, cu thè là: + Dòi vói càc vàn bàn huóng din che dò quàn ly tru só làm viéc trong noi bò ngành trai vói quy dinh cùa Nhà nuóc càn dugc bài bò; nguòi ky vàn bàn dò, lành dao co quan tham muu va ca quan tham muu vàn bàn dò phài kiém diém va chiù hình thùe ky luat theo quy dinh cùa phàp luat.+ Kién quyét thu hòi càc khoàn thu nhap tu viec cho thué nhà, dàt thuòc tru só làm viéctrai quy dinh vào NSNN boàc khàu trù vào kinh phi dugc càp.+ Tru só làm viec tai càc CQHC, DVSN néu khòng sù dung hoac sù dung trai muc dfch;khòng dùng tiéu chuàn, dinh mùc phài dugc thu hòi giao cho co quan Quàn ly TSC cùaNhà nuóc de bò tri, sù dung theo dùng tiéu chuàn, dinh mùc hoac giao cho tò chùc dichvu còng quàn ly cho thué boàc bàn dàu già.+ Truòng hgp càc CQHC, DVSN de thàt thoàt tru só làm vice do nguyén nhàn chù quan,Thù truòng ca quan, don vi va nguòi dugc giao truc tiép quàn ly sù dung tài san phàichiù tràch nhiém bòi thuòng vàt chat. 63
 • 74. + Còng khai trén eàc phuang tién thóng tin dai chùng nhùng sai pham cùa càc CQHC, DVSN trong viec dàu tu xày dung mói, quàn ly sù dung, xù ly tru só làm viéc. 2,6- Day manh viéc ùng dung cóng nghè thóng tin de quàn ly TSC nói chung va quàn ly tru SÒ làm viéc nói riéng, 0 càc nuóc quàn ly TSC nói chung va quàn ly tru so làm viec nói rièng dugc thuc hién thòng qua chuang trình phàn mèm quàn ly còng san. Trong dò, quàn ly nhà còng só theo phàn mèm quàn ly tai còng hóa Phàp là mot chuang trình rat thành còng va eó nhièu thuàn Igi cho còng tàc quàn ly. Chuang trình này dugc nói mang tu trung uong dén dia phuong, eàc bò, ngành va don vi truc tiép quàn ly sù dung TSC nói chung tru só làm viéc nói riéng. Qua dò, còng tàc quàn ly dugc cài thien rat lón vùa chinh xàc, khòng tòn nhièu cóng sue va dàp ùng kjp thòi cho còng tàc quàn ly sù dung. Ò nuóc ta, hién nay dà eó phàn mém quàn ly còng san, tuy nhién chuang trình này con nhièu han che, chua bàt buòc càc CQHC, DVSN phài sù dung chung mot chuang trình phàn mém va chua nói mang trén toàn quòc, vi vay trong thòi gian tói càn dugc dòi móico bàn: Thù nhàt, càn phài nàng càp chuang trình hién co nhàm dàp ùng dugc nhùng thay dòicùa co che quàn ly mói va càc dòi mot lién tue cùa còng nghè thòng tin. Trén co só dùliéu hién luu trén chuang trình cu, de nghién cùu xày dung chuang trình mói thay thè.Viec xày dung chuang trình mói ngoài viéc nàng cao chat lugng quàn ly TSC thi conphài tinh dén khà nàng két nói vói càc chuang trình ùng dung khàc nhu: Ké toàn Nhànuóc, dù liéu chi NSNN, thu NSNN.... Co thè àp dung mó bình ùng dung thành làp motso trung tàm thu thàp va xù ly dù liéu theo cum de thu nhap dù liéu thay cho càch làmnhu hien nay. Trung tàm này eó thè thuc hién viéc nhap liéu cùa nhièu chuang trình ùngdung khàc nbau nhu: Kè toàn Nhà nuóc, dù lieu thu chi NSNN.... 64
 • 75. X. De tao dièu kién cho viéc ùng dung phàn mèm mói dòng bò va dàm bào tinh chinh xàc cùa só liéu bào cào, Bò Tài chinh phài co Quyét djnh quy djnh àp dung phàn mèn quàn ly TSC cho tàt cà càc CQHC, DVSN va quy dinh cu thè: + Chuang trình này là mot còng cu de quàn ly TSC tai càc don vi thu huòng NSNN. + Sù dung nguòn só liéu tru só làm viec luu trù tai chuang trình này de kiém tra, kièm soàt viec quàn ly sù dung tru só làm viéc ò CQHC, DVSN theo che dò, tiéu chuàn, dinh mùc sù dung bién hành. + Só liéu cùa chuang trình phài dugc ca quan tài chinh càc càp sù dung làm càn eù de thàm dinh du toàn va quyèt toàn kinh phi vè mua sàm, sua chùa, nàng càp tru só làm viec hàng nàm cùa eàc CQHC, DVSN. Thù hai, Xày dung trang Web (Website) ve TSC trong dò co tru só làm viéc, dàng tài toàn bò càc co che chinh sàch lién quan dèn viéc quàn ly, khai thàc sù dung tru só làm viéc; Chuang trình quàn ly sù dung tru só làm vice càn eó càc tiéu chuàn, djnh mùc vè sù dung tru só làm viéc; Còng bò già cà dàu tu xày dung, sua chùa, nàng càp... tru só làm viec; già thué tru sa làm viéc..theo thòi diém, làm càn cu cho càc ca quan thuc hién;Còng bó quy hoach tòng thè he thòng tru só làm vice cùa CQHC, DVSN, kè hoach dàutu xày dung, sua chùa, nàng càp, cài tao tru só làm viéc; Còng bò du toàn ngàn sàch hàngnàm cho dàu tu, xày dung, sua chùa tru só làm viéc cùa tàt cà CQHC, DVSN huòngNSNN; còng khai tình hình quàn ly sù dung tru só làm viéc cùa càc Bò, ngành, djaphuang, càc ca quan, don vj; còng khai nhùng sai pham va két qua xù ly vi pham trongviéc quàn ly sù dung tài san còng, tru so làm viéc cùa càc co quan, don vi. 65
 • 76. 2,7- Kién toàn bó mày quàn ly TSC nói chung va tru so làm viéc nói riéng; nàng cao nàng lue quàn ly, - Rà soàt phàn dinh rò chùc nàng, nhiém vu quàn ly TSC giùa Bò Tài chinh vói eàc Bó, ngành truc tièp quàn ly sù dung tài san; giùa eàc Bò, ngành va Bó Tài chinh vói càc dia phuong. - Kién toàn tò chùc bò mày co quan quàn ly cóng san tai càc Bò, ngành, tò chùc ò trung uong, càc Só Tài chinh tình, thành phò truc thuòc trung uong, UBND càc huyén. Truóc màt duy trì mò hình Phòng Quàn ly Cóng san thuòc So Tài chinh va thành làp eàc Chi cuc Quàn ly còng san tai mot só thành phó va dia phuang eó só lugng tài san lón nhu Thành phò Ha Nói, Thành phò Ho Chi Minh, Hai phòng. Dà nàng, Kién Giang, Quàng Ninh, thành lap phòng quàn ly cóng san tai càc huyén va eàc Bò ngành thuòc Trung uong. Vè làu dai phài nàng càp he thòng quàn ly còng san thành Tòng cuc Quàn ly còng san thuc hién quàn ly tài san theo ngành doc nhu he thòng Hai quan, du trù quóc già,.. - Nghién cùu thành lap tò chùc dich vu còng: Tò chùc này eó chùc nàng mua sàm tài sancóng, cung càp dich vu bào trì, bào duÒng tài san nhà nuóc nói chung; cài tao, sua chùatru só làm vice; khai thàc quy nhà làm vice dòi du, de bò tri xàp xép cho càc CQHC,DVSN chua dugc bò tri tru só làm viec, hoac cho càc CQHC, DVSN thué néu eó nhueàu tàng thém co eó làm viéc de thuc hién nhiém vu trong mot thòi gian nhàt dinh nhucàc du àn, càc chuang trình mue tiéu...2,8- Khai thàc triet de yéu tó tàm ly con nguòi trong quàn ly sù dung tru so làm viec,- Lành dao, quàn ly eàc ea quan quàn ly tài san còng càn phài thuc su coi còng tàc quànly sù dung tru só là quan trgng va truyèn dat y thùe tói mgi càn bò phài thuc bién viécquàn ly sù dung tài san dùng phàp luat, hieu qua va tiét kiém. 66
 • 77. - Nhà nuóc phài co chinh sàch dai ngò tói càn bò quàn ly tài san thòng qua viéc tàngluang, che dò thuòng cho nhùng nguòi co thành tich tòt trong còng tàc quàn ly.- Giao quyén tu chù cho thù truòng càc don vi sù dung tài san, dugc tu bó tri sàp xép trusó làm vice dàm bào hieu qua va tiét kiém.- LTU tién dào tao de nàng cao trình dò, chuyén mòn va nàng lue quàn ly cho dòi ngù cànbò cóng chùc quàn ly còng san. Truóc màt phài cùng co va hoàn thién he thòng dào taonghiép vu cho càn bò làm còng tàc quàn ly TSC ó trung uong va dja phuong. Tò chùcnhùng dgt hgc tap theo nhièu hình thuc dào tao tai chùc, mó càc lóp bòi duòng, tàp huàntrao dòi kinh nghiém.- Thiét lap va day manh quan he hgp tàc quóc té trong cóng tàc Quàn ly tài san cóng; duaeó bò di khào sàt, hgc tap kinh nghiém quàn ly tu càc nuóc tu bàn, càc nuóc trong khuvuc de tùng buóc van dung nhùng kinh nghiém tién tién phù hgp vói yéu eàu va thuc tiencùa còng tàc TSC ò Viét Nam. 67
 • 78. KET LUÀN Tru só làm viéc là mot bò phàn quan trong cùa tài san còng tai càc CQHC, DVSN bao gòm dàt dai va càc tài san gàn lién vói dàt dai nhu tru só, co só boat dòng su nghiép, nhà xuòng, kho tàng... Tru só làm viec là tài san eó djnh khòng thè thiéu dugc dàm bào cho su boat dòng thuc hién nhiém vu cùa càc co quan hành chinh, don vi su nghiép. Trong thòi gian qua, viec quàn ly sù dung TSC nói chung va tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN nói riéng dà co nhùng dóng góp quan trgng cho cóng cuòc còng nghiép hoà, hién dai hoà dàt nuóc; góp phàn dàm bào cho boat dòng cùa càc CQHC, DVSN; góp phàn phàt trìèn nguòn nhàn lue; khoa hoc còng nghè, phuc vu tòt bon dòi song, vàt chat va tinh thàn cùa nhàn dàn. Két qua dà dat dugc trong còng tàc quàn ly sù dung tru só làm viéc cùa càc CQHC, DVSN dà khang djnh vai trò, vj tri cùa còng tàc quàn ly sù dung tru só làm viec trong su nghiép còng nghiép hoà, hién dai hoà dàt nuóc. Ben canh nhùng két qua dà dugc, do co nhièu nguyén nhàn chù quan va khàch quan; còng tàc quàn ly sù dung tru só làm viéc con nhièu yéu kém, bàt càp dò là: Nhùng sai pham trong viéc dàu tu xày dung mói, mua sàm, quàn ly sù dung tru só làm viéc diénra phò bién; tru só làm viéc chua dugc theo doi, quàn ly chat che. Càc Bò, ngành, diaphuang chua nàm dugc só lugng, chat lugng, già tri, ca eàu, tình bình quàn ly sù dungtru só làm viec cùa càc CQHC, DVSN thuòc càp minh quàn ly. Vói viéc chgn de tài **Quàn ly sù dung tru so làm viec tai CQHC, DVSN ò Viétnam" làm chù de nghién cùu nhàm muc tiéu de xuàt nhùng giài phàp dòi mói quàn ly sùdung tài san còng nói chung va tru sa làm viéc nói riéng tai CQHC, DVSN, dira trén cosó ly luàn va thuc tien van dòng cùa co* che kinh tè thi truòng, nhàm huy dòng khai thàcsù dung tiét kiém, co biéu qua nhàt nguòn lue tièm nàng cùa tàì san còng, phuc vu sunghiép còng nghiép boa, hién dai hoà dàt nuóc./. 68
 • 79. DANH MUC VÀN BÀN QUY PHAM PHÀP LUAT VÈ QUÀN LY SÙ DUNG TRU SÒ LÀM VIÉC CÙA CÀC CQHC, DVSNSTT Danh muc vàn bàn QPPL Co* quan ban Nói dung diéu chinh cùa vàn hành, nam bàn QPPL dén qua trình ban hành quàn ly sir dung tru sòr làm vi^c Hình Su Két thành dung thuc 1 Luat Dàt dai Quòc ho! X X X (1993,2003) 2 Luat NSNN, Luat sira dòi, bò sung mot so diéu cùa Quòc hòi X X X Luat NSNN (1996, 1998, 2004) 3 Phàp iénh thuc hành tiét kiém chòng làng phi UBTVQH X X X (1998) 4 Luat thuc hành tiét kiém, chòng làng phi Quóc hói X X X (2005)5 Nghi djnh só 14/1998/ND-CP ngày 6/3/1998 cùa Chinh phù X X X Chinh phù vè quàn ly tài san nhà nu-òc (1998)6 Quyét djnh so 147/1999/QD-TTg ngà> 5/7/1999 Chinh phù X X cùa Chinh phu ve tiéu chuàn, dinh mùc iru sa làm (1999) viéc cùa càc ca quan nhà nuac, don vi su nghiép7 Chi thj so 02/1999/CT-TTg ngày 16/01/1999 cùa Thù tuÓTig X Thù tirang Chinh phù ve viéc tàng cuòng quàn ly Chinh phù tài san nhà nuóc thuòc CQHC, DVSN sau tòng (1999) kiém ké8 Quyét djnh so 20/1999/QD-BTC ngày 25/02/1999 Bó Tài chinh X X cùa Bp truòng Bó Tài chinh ve viéc ban hành Quy (1999) 69
 • 80. che quàn ly sù dung tru só làm viéc cùa CLIC ca quan HCSN. 9 Thóng tir so 122/1999/TT-BTC ngày 13/10/1999 Bò Tài chinh x X cùa Bó Tài chinh huang dàn viec ké khai dàng ky (1999) tru sa làm viéc thuóc sa hùu nhà nuóc lai càc co quan HCSN 10 Quyét dinh só 55/2000/QD-BTC ngà) 19/4/2000 Bó Tài chinh X cùa Bò truòng Bò Tài chinh vè viéc ban hành Quy (1999) che quàn ly viéc xù ly tài san nhà nuóc lai CQHC, DVSN 11 Quyét dinh só 32/2004/QD-BTC ngày 6/4/2004 cùa Bò Tài chinh X X Bó truòng Bò Tài chinh quy dinh ve tiéu chuàn, (2004) dinh mùc sù dung tru so làm viéc càp xà, phuong, thj tran. 12 Thóng tu só 83/2004/TT-BTC ngày 17/8/2004 cùa Bò Tài chinh X Bó Tài chinh ve viéc huòng dàn mot ,só nói dung (2004) quàn ly tru so làm viéc cùa càc CQHC, DVSN 13 Quyét dinh só 80/2001/QD-TTg ngày 24/5/2001 Thù tuòng X X cùa Thù tuóng Chinh phù ve viéc xù ly. sàp xép lai Chinh phù nhà dàt thuòc so hùu nhà nuòc trén dia bàn thành (2001) phó HCM14 Thóng tu só 83/2001/TT-BTC ngày 3/10/2001 cùa Bò Tài chinh X X Bó Tài chinh huòng din viéc xù ly, sàp xép lai nhà (2001) dat thuòc so hùu nhà nuòc trén dia bàn thành phó Ho Chi Minh15 Nghj dinh so 13/2006/ND-CP ngày 24/01/2006 cùa Chinh phù X X X Chinh phù vè viéc xàc dinh già tri quyèn sù dung (2006) dat de tinh vào già tri tài san cùa càc tò chùc dugc Nhà nuóc giao dàt khòng thu tièn sù dung dat16 Thóng tu só 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 cùa Bó Tài chinh X X X 70
 • 81. Bò Tài chinh huòng din Nghj dinh só 13/2006/ND- (2006) CP ngày 24/01/2006 cùa Chinh phù 17 Quyét djnh so 202/2006/QD-TTg ngà 31/8/2006 Thù tuòng X X X cùa Thù tuòng Chinh phù ve viéc ban hành Quy Chinh phù che quàn ly tài san nhà nuòc tai càc don vi su (2006) nghiép còng lap 18 Thóng tu só 112/2006/TT-BTC ngày 27/12/2006 Bó Tài chinh X X X cùa Bò Tài chinh huòng dàn thuc hien Quy che (2006) quàn ly tài san nhà nuòc tai càc don vi su nghiép còng làp ban hành kèm theo Quyèt dinh só 202/2006/QD-TTg ngày 31/8/2006 cùa Thù tuòng Chinh phù19 Nghi dinh só 137/2006/ND-CP ngày 14/11/2006 Chinh phù X X X quy djnh viéc phàn càp quàn ly nhà nuóc dòi vói tài (2006) san nhà nuòc tai CQHC, DVSN cóng làp, tài san dugc xàc lap so hìru cùa nhà nuòc20 Quyét djnh só 260/QD-TTG ngày 14/1K2006 sua Thù tuòng X dói, bò sung mot so diéu cùa Qu>èi dinh só Chinh phù 147/1999/QD-TTg ngày 5/7/1999 quy dinh vè tiéu (2006) chuàn, dinh mùc sù dung tru so làm viéc tai càc ca quan nhà nuòc, don vj su nghiép21 Quyét dinh só 09/2007/QD-TTg ngày Thù tuòng X X Chinh phù (2007) 71 •^TT^^.
 • 82. X DANH MUC TÀI LIÉU THAM KHÀO 1 - Bò Xày dung ( 1989), Tru so ca quan - Tiéu chuàn thièt ké. 2- Bò Kè hoach va dàu tu (2005), Bào cào tòng hop dành già nhu cau va du kién kè hogch dàu tu xày dung he thòng tru so làm vièc co quan nhà nuòc giai doan 2006 - 2010 va tàm nhìn dén 2020. 3- Bò Tài chinh (2003), Quy dinh chùc nàng, nhiém vu, quyèn hgn vd co cdu tó chùc cùa Cuc Quàn ly còng san, Quyét djnh so 162/2003/QD-BTC ngày 25/9/2003. 4- Bò Tài chinh (2004), Bào cào tòng kèt 6 nàm thuc hien phàp lenh thuc hành tièt kièm chòng làng phi. 5- Bò Tài chinh (2004), Huòng ddn mot so nói dung quàn ly tru so làm viec cùa cdc CQHC, DVSN Thóng tu so 83/2004/TT- BTC ngày 17/8/2004. 6- Bò Tài chinh (2005), Bào cào tình hình trién khai thuc hien Quyét dinh só 80/2001/QD-TTg ngày 24/5/2001 cùa Thù tuòng Chinh phù vè xir ly, sàp xép lai nhà dàt thuóc SÒ hiru nhà nuòc trén dia bàn thành phó Ho Chi Minh. 7. Bò truòng Bò Tài chinh (1999), Vè viéc ban hành Quy che qudn ly vd sù dung tru SÒ làm viec cùa càc co quan Hành chinh su nghiép, Quyèt djnh só 20/1999/QD-BTCngày 25/02/1999. 8- Bò truòng Bò Tài chinh (2004), Quy dinh vè tièu chuàn, dinh mùc sù dung truSÒ làm viéc cdp xd, phuong, thi tran, Quyét dinh só 32/2004/QD- BTC ngày 6/4/2004. 9- Chinh phù (2006), Vè phàn cdp qudn ly Nhà nuòc dói vói tdi san Nhà nuòc tgiCQHC, DVSN, Nghj dinh 137/2006/ND- CP ngày 14/11/2003. 10-Chinh phù(1998), Vèquànlytàisànnhànuòc.ì^^xdMisà 14/1998/lSE)-CPngày6/3/1998 . 72
 • 83. 11- Chinh phù (2004), vè tiép tue day mgnh phàn càp quàn ly nhà nuòc giira Chinh phù va chinh quyén tinh, thành phò truc thuóc Trung uong, Nghj quyét só 08/2004/NQ-CP ngày 30/6/2004. 12- Chinh phù (2005), Vè quan ly dàu tu xày dung còng trình, Nghi dinh sé 16/2005/ND-CP ngày 7/2/2005. 13- Chinh phù (2006), Vè xàc dinh già tri quyén sù dung dàt de tinh vào già tri tài san cùa càc tò chùc duoc Nhà nuòc giao dàt khòng thu tièn sù dung dàt, Nghj dinh só 13/2006/ND-CP ngày 24/1/2006. 14- Chù tjch HÒ Chi Minh (1989), Vói van de Tài chinh, Nxb Su thàt. Ha Nói. 15- Cuc Quàn ly Còng san- Bò Tài chinh (2005), Bào cào tòng két còng tàc quàn ly TSC 10 nàm (1995-2005). 16- Cuc Quàn ly còng san, Mói so bdn bào cào vè tình hình quàn ly còng san òmot só nuòc: Trung Quòc, Phàp, Canada. 17- Dàm Vàn Nbue (2005), Bài giàng mòn Quàn ly kinh tè dia phuong, TruòngDai hgc Kinh té quòc dàn. 28- Dàng Còng san Viét Nam (2006), Vàn kien Dgi hoi dgi bièu toàn quòc lànthùX, Nxb chinh tri quòc già, Ha Nói. 19- Dàng Còng san Viét Nam (2006), Vàn kièn Hai nghi Ban Chàp hành trunguong 3, KhoàX, Nxb Chinh tri quòc già. Ha Nói. 20- Quoe bòi (1992), Hién phàp nuòc Còng hóa xà hòi chù nghTa Viét Nam. Nxbchinh tri quòc già, Ha Nói. 21- Quòc hòi (2005), Bó Luàt ddn su, Nxb chinh tri quòc già, Ha Nói. 22- Vàn Thach (2004), "Chòng làng phi càn di vào thuc chat han", Bào Tin tue so1755 ngày 28/12/2004. 73
 • 84. 23- Thù tuóng Chinh phù (1999), Vè quy dinh tièu chuàn, dinh mùc sù dung truSÒ làm viec tgi càc co quan nhà nuòc, don vi su nghiép, Quyét dinh só 147/1999/QD-TTg ngày 5/7/1999. 24- Thù tuóng Chinh phù (2001 ), Vè viec xù ly, sàp xép Igi nhà dàt thuóc so hirunhà nuòc trén dia bàn Thành pho Ho Chi Minh, Quyét djnh só 80/2001/QD-TTg ngày24/5/2001. 25- Tran Trung (2005), "Còng san dang bién thành còng san", Bào Phàp luat ViétNamsò 18 ngày 21/01/2005. 74