BUI CONG DUNG_CHIEN LUOC PHAT TRIEN KD.pdf

 • 2,079 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
2,079
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. • ^ ^ÌC PHMTRlèH KIMH DO;- i ^ f"*: i L-:- :.: . • " ^ • ^ !• 1 -:.: . t"
 • 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) ChiPOng trình Cao hoc Quàn trj kinh doanh Quóc té BÀN KHÓA LUAN NÀY DUOC N O P C H O TRl/àNG DAI HOC IRVINE (MY) VA KHOA QUÀN TRj KINH DOANH HSB (DAI HOC QUÓC GIÀ HA NOI) BÀN KHÓA LUAN LÀ MOT PHÀN BAT BUÓCTRONO CHU-ONG TRÌNH DÀO TAO THAC SY QUÀN TRj KINH DOANH QUÓC TÉ THÀNG 10, 2006
 • 3. hne auyet cua Chuong trinh Cao hoc quàn trj kinh doanh quóc te Chù nhicrn chirong trìnhTdi xàc nhàn ràng bàn khóa luan này dà dàp ung dugc cac ycu càu cùa mot khòa luàn tdpighièpthugc chuong trinh dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanli. Chù tjch Hgi ddngChùng tdi, ky tén dudi day xàc nhàn ràng chùng tdi dà doc toàn bd khóa luàn này va cóng nhàrbàn khda luàn hoàn toàn dàp ung càc tiéu chuàn cùa mot khóa luàn Thac sy quàn tri kinh doanh.Ta Ngoc CàuCiào vién hiróng dàii 1 Giao vién Imijng dàn 2Càc thành vién Hòi dòn"(Xèp thù tu tén theo bang chù cài) k^..ltoc<..(jA)^ .&)viW..Kf^ * ^ MìJ.feo(y|..W
 • 4. CAM KETTdi xin cam két ràng noi dung cùa bàn khda luàn này chua dugc ndp cho bàt ky mot chuongtrinh càp bang cao hgc nào cùng nhu bay ky mot chuong trinh dào tao càp bang nào khàc.Tdi cùng xin cam két thém ràng bàn Khda luan này là no lire cà nhàn cùa tdi. Càc két qua,phàn tich, két luan trong khda luan này (ngoài càc phàn dugc trich dàn) déu là két qua làmviéc cùa cà nhàn tdi. Chù ky cùa hgc vién
 • 5. MUC LUCCHirONG 1 : PHÀN MÒ DÀU 1.1. Su càn thiét va y nghia cùa de tài nghién cùu 1 1.2. Muc tiéu nghién cùu / muc dich du àn àp dung 2 1.3 Phuong phàp tién hành 3 1.4. Két càu cùa khda luan 3CHirONG 2: CO SO LY LUÀN 2.1. Mot sd vàn de ly luan trong xày dung chién lugc 6 2.2. Mot sd md hinh thudng su dung de phàn tich mdi trudng ben ngoài doanh nghiép trong xày dung chién lugc 9 2.3. Mot sdmd hinh phàn tich noi bg doanh nghiép 18 2.4 Md hinh tdng bop phàn tich ben trong va ben ngoài 23 2.5 Càc chién lugc eanh tranh ehung 2.6 Khài niem ve nàng lue canh tranh cdt Idi 31 2.7 Càc bude trong xày dung chién lugc 32CHUONG 3: PHÀN TICH THI/C TRANG XÀY DUNG CHIÉN LI/OC GÒNG TY CHE TAO THIÉT BIDIÉN CAM PHÀ 36 3.1. Tdngquan ve Cdng ty Cdphàn Che tao Thiét bi dien CàmPhà 36 3.1.1.Quà trình hinh thành va phàt trién Cdng ty 36 3.1.2 Càc màt bang kinh doanh chù yéu 40 3.1.3 Quy md hien tai cùa cdng ty 40 3.1.4 Td chùe bg mày quàn ly hien tai cùa cdng ty 41 1 1 s rhirr n^na nhiem vu cùa càc phdng ban 41
 • 6. ^.^ . .j. "v"to -""to "VI- —- md hinh PEST, Pive force va Industry success factors de phàn tich mdi truòng kinh doanh ngành Che tao Thiét bi dien 42 3.2.1.Mditrudrng kinh doanh 42 3.2.2 Phàn tich su ành hudng cùa ddi thù eanh tranh ddi vói chién lugc phàt trién cdng ty 55 3.2.3. Phàn tich su ành hudng cùa nhà cung càp ddi vói chién lugc phàt trién cdng ty 57 3.2.4. Phàn tich su ành hudng cùa khàeh bang ddi vói ehién lugc phàt trién cdng ty 58 3.2.5. Ddi thù eanh tranh tiém nàng 59 3.2.6. Àp lue cùa san phàm thay thè ddi vói ehién lugc phàt trién cdng ty 593.3. Àp dung Value chain va Benehmarking de phàn tich noi bg Cdng ty Cp Che tao Thiét bi dien Cam Phà 61 3.3.1 Casdhatàng 61 3.3.2 Quàn tri vat tu nguyén lieu dàu vào, càp phàt, dinh mure tiéu hao, quàn tri vat tu theo td chùe san xuàt ddi, san xuàt theo don hàng 64 3.3.3 R&D 65 3.3.4 Che tao 66 3.3.5 Ngudn vdn chù sd hiju, vdn luu ddng, dàu tu dai han 69 3.3.6 Phàn tich md hinh tiép thi phàn phdi va boat ddng marketing 69 3.3.7 Thue hien mue tiéu chat lugng, ddi mai, hieu qua, thoà man yéu càu khàch hàng 743.4. Phàn tich eanh tranh, càc ehién lugc eanh tranh va lua ehgn chién luge phàt trién cùa DN, 76 3.4.1. Tdng quan xày dung lai thè eanh tranh 76 3.4.2. Xày dung va tao Igi thè eanh tranh eho Cdng ty che tao thiét bi dien eàm Phà 77
 • 7. -,— ^« V liJgc phàt trién cùa doanh nghiép 80 3.5 Phàn tich nàng lue eanh tranh cdt loi cùa Cdng ty Cp Che tao Thiét bi dien Cam Phà 82 3.6. Àp dung md hinh SWOT de dành già tong hgp vi the cùa Cdng ty CTTBD CP....87 3.6.1 Càc bude lap ma tran md hinh SWOT 87 3.6.2 Phàt huy càc Igi thè cùa Cdng ty CTTBDCP qua phàn tich S W O T 90CHl/ONG 4: KÉT LUÀN VA KIÉN NGHI. 4.1 Tdm tàt chién lugc phàt trién eùa Cdng ty Che tao thiét bi dien Cam Phà 92 4.1.1Tàm nhin va su mang 92 4.1.2 Mot sd lira chgn ehién lugc phàt trién cùa Cdng ty Cp Che tao Thiét bi dien CàmPhà 93 4.1.3 Chién lugc eanh tranh cùa Cdng ty Cp Che tao Thiét bi dien Cam Phà 95 4.1.4 Phàt huy nàng lue eanh tranh cdt loi eùa Cdng ty Cp Che tao Thiét bi dien Cam Phà 99 4.1.5 Càc mue tiéu ehién lugc dén 2010 va 2015( càc ehi tiéu san phàm) 100 4.1.6 Càc ehién luge ehue nàng 103 4.2 Mot sd han ehé va eàc kién aghi nhàm giài quyét nhiìng vàn de tdn tai 117 4.2.1 Han che eùa khda luan 117 4.2.2 Hudng nghién euu trong tuang lai 118 KÉT LUÀN TÀI LIÉU THAM KHÀO.
 • 8. DIÈN GIÀI Tir VIÉT TÀT Tu viét tàt Xin doc làCdng ty CP CTTBD CP Cdng ty Cd phàn ehé tao Thiét bi dien Cam PhàCLKD Chién lugc kinh doanhCN Cdng nghiépCHDCND Gong boa dàn chù nhàn dànCP Cd phànDNNN Doanh nghiép nhà nudeDN Doanh nghiépDZ Dudng dayEVN Tàp doàn Cdng nghiép dien lue Viét NamKTXH Kinh té xà boiPGSTS Phd giào su tién sT.TKV Tàp doàn Cdng nghiép Than-Khoàng san Viét NamTP Thành phd
 • 9. CHirONG 1 PHÀN MÒ DÀU1.1. Su càn thiét va y nghia cùa de tài nghién cihiTén de tài khoà luan tot nghiép; Xdy dtrng chién lugtc phdt trien kinh doanh - Nghiéncùu tlnh huong Cdng ty Cp Chétgo Thiét bi dien Cdm PhdNèn kinh té thè gidi dà va dang tién theo khuynh hudng boi nhàp qudc té va dae biet hginhap khu vue dién ra manh me va toàn dien day dù eàc ITnh virc kinh té. Su eanh tranh giùacàc doanh nghiép trong noi bg quóc già bay trén thuong trudng qudc té ngày càng trd lénkhóc liét. Hgi nhap quóc té là mot co boi Idn, tao diéu kién eho càc doanh nghiép ed thè tudo lira ehgn hudng phàt trién boat ddng kinh doanh sao cho phù hgp vói su phàt huy hieuqua eàc ngudn lue cùa mlnh, doanh nghiép ludn nàm bàt kip thdi càc thdi co vàn hgi, kinhdoanh ed Igi nhuàn cao nhàt va tàng trudng , phàt trién ben viJng. Tuy nbién ngày nay kinhdoanh trén thuong trudng, day cam go va thd thàch, khi ed boi nhap qudc té, nén kinh té thègidi day bién ddng, nd chua dung nhung nguy co va thàch thùc ddi vói doanh nghiép. Nénkinh té phàt trién thi tinh canh tranh trén thi trudng ngày càng trd lén gay gàt, ddi bòi mdidoanh nghiép khdng thè tu thoà man vói nbiing gi mình dang ed, ma phài ludn tìm càch dilén, thdng qua viéc dàu tu cdng nghe mdi, nghién euu cài tién, hoàn thien phàt trién sanphàm chù yéu, dàu tu da dang boa san phàm, dich vu cùa doanh nghiép, nhàm tao loi thècanh tranh so vdi eàe ddi thù khàc, Igi nhuàn kinh doanh cao, doanh nghiép phàt trién benvQng. Lue lugng chinh tao Igi thè canh tranh va kinh doanh thành cdng là càc ngudn lue,ngudn lue con ngudi, ngudn lue tài chinh, ngudn lue cdng nghe, thuong hieu.., nhung viécquan trong là cdng tàc quàn tri doanh nghiép. Càc nhà quàn tri doanh nghiép xàc djnh tàm
 • 10. nhin va su: mang cùa doanh nghiép, xày dung mue tiéu chién lugc, su dung va phàt huy hieuqua càc ngudn lue eùa doanh nghiép, de phàn dàu dat càc mue tiéu ehién luge dà dugc xàydung, Doanh nghiép can phài ed chien luge phàt trién kinh doanh riéng cùa minh. 1.2. Mue tiéu nghién ciru/ mue dich dù* àn àp dungDe tài "xày dung chién luge phàt trién kinh doanh" là mot trong nhirng de tài ma tdi chùtrgng nhàt trong sudt qua trình hgc tàp, nghién euu theo chuong trinh MBA cùa Khoa Quàntri kinh doanh- Dai hgc Qudc già- Ha Noi, Day là mot de tài, tdi hiéu là ed tàm khài quàt boanhiéu ITnh vuc tri thue cùa nhàn Ioai, tri thùc ve quàn tri kinh doanh, nhàm giùp cho eàe nhàlành dao doanh nghiép, eàe nhà kinh té, càc chuyén già kinh té..xày dung chién lugc phàttrién kinh doanh cho doanh nghiép, cho càc Tap doàn kinh té. Cdng ty Che tao Thiét bi dienCam Phà, là mot cdng ty chuyén san xuàt thiét bi dien lue, thugc khói cdng nghiép co khi,thugc Tap doàn Cdng nghiép Than -Khoàng san Viét Nam. Là Cdng ty ed truyèn thdng, eduy tin, ed thuong hieu trong ngành ehé tao thiét bi dien Viét Nam. Trong qua trinh boat ddngsan xuàt kinh doanh cdng ty thudng nàng ddng va di trudc, trong dd ed ITnh vue boat ddnglién doanh lién két.Dung trude ngudng eua eùa nèn kinh té ddi mdi, Cdng ty dà lién doanh vdi mot cdng ty sanxuàt thiét bi dien lue TAKAOKA, Nhàt Bàn. Do chuyén dói chién lugc kinh doanh va eungdo Id vdn luy ké Idn, thdi gian cùa Cdng ty lién doanh cdn lai khdng con dàm bào hiéu quacùa du àn. Do dd tu chién lugc dàu tu phàt trién cùa minh, phia Viét Nam chù ddng de xuàtgiài thè cdng ty lién doanh VINA- TAKAOKA này, va giài phàp ed Igi eho cà hai ben, làTap doàn Cdng nghiép Than-Khoàng san Viét Nam mua lai phàn vdn cùa phia TAKAOKA,thành cdng ty 100% vón Viét Nam va giao lai nguyén vdn, tài san va nguyén trang doanhnghiép dang boat ddng cho Cdng ty che tao thiét bj dien Cam Phà. Viéc bàn giao sàp nhapdà hoàn tàt vào dàu nàm 2006.
 • 11. De tài "Xày dung chién luge phàt trién doanh nghiép- Nghién euu tinh hudng Cdng ty CpChe tao Thiét bi dien Cam Phà", lira chgn là nhàm hy vgng tìm dugc chién lugc phàt triénkinh doanh phù hgp cho Cdng ty CTTBDCP, trudc thue trang vira mua, sàp nhap mot cdngty mdi, va boat ddng san xuàt kinh doanh trong mot mdi trudng day bién ddng hien nay.1.3. Phyong phàp tién hànhCo sd ly luan mang tinh tong quàt trong bài khoà luan, là dira trén ly thuyét ve xày dungchién lugc phàt trién kinh doanh, ly thuyét ve lành dao va quàn ly, ly thuyét ve hành vi, lythuyét quàn tri tài chinh, ly thuyét quàn trj du àn, ly thuyét marketing, ly thuyét lành daokhdi sir..dà tiép thu dugc trong thdi gian hgc tàp nghién euu d nhà trudng, va nhiéu ITnh vuckién thùc cà nhàn dà nghién euu trudc day. Su dung phuong phàp nghién euu tdng hgpthdng ké phàn tich sd lieu; Ly thuyét, md hinh su dung de nghién cùru là ly thuyét ve boachdinh chién lugc, càc md hinh ehién lugc; Phuong phàp thu nhap sd lieu là dói vdi sd lieu socàp thu thap thdng qua viéc tu diéu tra, sd lieu thu càp thdng qua càc thdng tin trén thdng tindai chùng va bào cào doanh nghiép, 1.4. Ket càu cùa khóa lu^n.Khoà luan dugc trình bay gdm ed bdn chuong:Chvong 1: Phàn mddàuChirong 2 : Co* sd ly luan Néu mot sd vàn de ly luan trong xày dung CLKD. Mot sd mdhinh su dung de phàn tich mdi trudng ben ngoài DN trong xày dung CLKD : PFST, Piveforce; Industrys success factors. Mot sd md hinh su dung de phàn tich noi bg DN trong xàydung CLKD : Value chain, Beneh marking. Md hinh tdng hgp phàn tich mdi trudng bentrong va ben ngoài SWOT. Noi dung ve eàe ehién lugc canh tranh ehung. Khài niém ve nànglue canh tranh cdt loi va càc bude trong xày dung chién lugc.
 • 12. Chu-ong 3 : Phàn tich thyc trang vàn de càn nghién cù-u : Gidi thiéu tdng quan ve DN.Àp dung tdng hgp eàc md hinh PEST, Pive force va Industry success factors de phàn tfch mdi trudng kinh doanh ngành Che tao thiét bi dien. Àp dung Value chain va Benehmarking de phàn tich noi bg Cdng ty Che tao thiét bi dien Cam Phà. Phàn tich canh tranh, càc chién luge eanh tranh va lira ehgn chién lugc phàt trién cùa DN. Phàn tich nàng lue eanh tranh cót Idi eùa Cdng ty Che tao thiét bi dien Cam Phà. Àp dung md hinh SWOT de dành già tdnghgp vi thè cùa Cdng ty Che tao thiét bi dien Cam Phà.Chirong 4 : Ket luan va kién nghi Tdm tàt chién luge phàt trién eùa Cdng ty CTTBDCP:Tàm nhin, Su mang, Chién lugc canh tranh cùa Cdng ty CTTBDCP, Nàng lue eanh tranh cdtIdi cùa Cdng ty CTTBDCP. Càc mue tiéu chién lugc dén 2010 va 2015. Ké boach trién khaiChién lugc thi trudng eùa Cdng ty CTTBDCP. Mot sd chién lugc ehue nàng nhàm thue hienehién lugc phàt trién cùa Cdng ty CTTBDCP, Chién lugc cùng eó, xày dung, phàt trién hgply co càu td ehue quàn ly diéu hành eùa Cdng ty CTTBDCP .Mot sd han ehé va eàc kién nghi nhàm giài quyét nhung vàn de tèn tai, hudng nghién cùutrong tuong lai. Két luan. Danh mue Tài lieu tham khào.Vdi tham vgng chgn de tài khda luàn, nhàm hoàn thien nhàn thue co sd ly luàn dà dugcnghién euu trong nhà trudng, nhiing vàn de gàn giùa ly thuyét tu duy trìu tugng vdi thue tiénphong phù sinh ddng, de tài thue su dà cudn bùt bàn thàn. Song do diéu kién edn han che vetài lieu tham khào, ve khào sàt diéu tra va thu thap dir lieu, ve thdi gian. Màt khàc do khànàng tdng hgp phàn tich cùa bàn thàn ed han nén de tài khdng thè trành duge nhChig thiéu sdtnhàt dinh. Bàn thàn rat mong dugc su nhàn xét, gdp y eùa càc thay ed va càc ban hgc viéntrong Idp de bài luan vàn dugc hoàn thien hon.
 • 13. Tdi xin ehàn thành eàm on thày giào TS. Ta Nggc Càu, ngudi dà tàn tinh hudng dàn va giùpdà tdi trong qua trình nghién cùu thue hien de tài này. Cam on càc ddng chi lành dao nhàtrudng, càc ddng chi lành dao bg mdn, eàe thày ed giào va anh chi em CBNV nhà trudng,dà giùp dd tdi trong qua trình thue hien chuong trình nghién cùu hgc tàp va thue hien de tài.Cam on eàc ddng chi lành dao va toàn thè anh chi em càc phdng ban Cdng ty Che tao thiét bidien Cam Phà, dà tàn tinh giùp do tdi hoàn thành bàn luan vàn này.
 • 14. CHUONG 2 CO s o LY LUÀN2.1 Mot so vàn de ly luàn trong xày dumg chién XvtocDe tdn tai va phàt trién mdi trudng day sdng gid thù thàch va bién ddng, bàt eù mot td chùe,mot cdng ty, mot doanh nghiép ,. dèu càn xày dung mot chién lugc phàt trién. Thirc té ludnxày ra, cdng ty này phàt trién trong khi nhiéu cdng ty khàc lai thàt bai, ed nhiéu nguyén nhàncho mot su thành cdng bay thàt bai nhung phàn Idn do càc cdng ty này dà khdng xày dungdugc chién lugc phàt trién, hoàc là ed chién lugc phàt trién nhung khdng phù hgp mditrudng kinh doanh, khdng phàt huy diém manh nàng lue eanh tranh cùa doanh nghiép v.v..Xày dung chién lugc phàt trién, là xày dung mot chién lugc vdi nhùng mue tiéu cu thè sé datdugc trong tuong lai, cùng vdi mue tiéu dd là nhiJìig ké boach huy ddng ngudn lue de thuehien vdi hieu qua cao nhàt. Chién luge là yéu td quyét dinh mue tiéu dai han cùa td chùe.Chién lugc là md hinh ve càc mue tiéu, chù dich va eàe ké hoaeh de dat eàe mue tiéu dd.Chién luge là sgi chi dd xuyén sudt eàe boat ddng eùa td chùe.Trong qua trình thue hien chién lugc, vdi nhung chù dich dinh trudc va dugc thue hien thànhcdng, nhung cùng vdi qua trình ày, ed nhirng ehién luge khdng duge thue hien, ddng thdi ednhirng ehién lugc xuàt hien ngoài du kién va duge nhanh chdng diéu chinh chién luge chùdich va thue hien.Khi xày dung chién lugc ngoài viéc hoaeh dinh càc mue tiéu quan trgng, càn phài xày dunghe thóng càc chinh sàeh va eàe chuong trinh hành ddng. Trén co sd nhiem vu trung tàm vakhài niém chinh chién lugc ludn dugc diéu chinh va phàt trién phù hgp qua càc giai doanthue hien. Chién lugc thue té duge dàt ra de thirc hien tbàng Igi càc mue tiéu, nhung ddngthdi là qua trinh lién tue giài quyét nhùng vàn de khdng thè du bào va khdng thè bièt trudc.
 • 15. Vi vày trong qua trình xày dung va td chùe thue bién chién lugc là ddi hdi xày dung va tdchùe thue bién mot he thdng eàc chién lugc bd trg làn nhau.Xày dung chién lugc là dinh hudng dat mue tiéu tién dén trong tuong lai nhàm xày dungmot cdng ty tàng trudng thinh vugng va phàt trién trong dai han. Dièu này ddi hdi khi xàydung chién lugc phài nhàm phàt huy hieu qua càc ngudn lue san ed va ngudn lue tiém nàng.Dièu này ciing dong thdi ddi hdi d nhà quàn tri càp cao nhàt, khi xày dung va quyét dinhmot chién lugc xem xét kT mdi trudng ben ngoài, diém manh diém yéu cùa td chùe de lirachgn ehién lugc dùng dàn, mgi chién lugc déu thudng ed két qua/ hàu qua lién quan dén eàedon vi, bd phàn trong td chùe, lira ehgn chién lugc khdng dùng thudng dàn dén mot bau quanghièm trgng cho don vi, bd phàn trong td chùe dd.Qua trình xày dung lira ehgn chién lugc, thirc hien ehién lugc là mot qua trình phùc tap khdkhan, va nhiéu thù thàch, do dd qua trình này ddi hdi phài ed nhà quàn tri ehién luge daymuu lugc, ngudi ed khà nàng thuàn thue, nhuàn nhuyén càc qua trình quàn trj, lugng boadugc hiéu qua va eàe rùi ro. Dd chinh là càn phài ed mot nhà chién lugc gidi, là ngudi edkhà nàng dua ra càc y tudng, ddng thdi là ngudi hoaeh djnh va xày dung bién càc y tudng ddthành eàe chuong trinh hành ddng thue tién hiéu qua. Nhà chién lugc gidi cùng là ngudi edkhà nàng cudn bùt mgi ngudi, eàm boa, tao ra su nd lue va nhiet huyét cho tó chùe, tap hgpho thành mot lue lugng manh cùng vdi ngudn lue san ed va nàm bàt nhanh chdng càc ngudnlue mdi, nàm bàt càc thdi co, cùng vdi càc thdng tin dugc thdng bào kip thdi day dù ve boatddng cùa td chùe cùa cdng ty, càc quyét djnh cùa càp dudi, phàn bd thdi gian tri lue cùamình hgp li cho eàc cdng viéc,.. lành dao thay ddi tao ra già tri ngudn lue mdi de thue biénthành cdng ehién lugc.
 • 16. Quy trình quàn tri chién luge là xàc djnh su mang cùa td chùe, giài thieh va bào ve ly do tdchùe tdn tai. Quàn tri chién lugc là xàc djnh nhùng tàm nhin ve nhùng mue dich dai han, càcgià tri cót Idi, va xàc dinh hudng di cùa tó chùe, trong khoàng thdi gian 10 nàm va hon nùacho cdng ty, nhùng thành tuu cùng vdi hinh ành, uy tin, danh tièng ma td chùe, cdng ty phàidat dugc. Quàn tri ehién luge cùng xàc dinh rd nhùng chù dich, nhùng mue tiéu cùa td chùeva chi rd nhùng gì ma tó chùe dat dugc, nhùng mue tiéu này ddng thdi là co sd djnh hudngcho tuyén bó su mang cùa cdng ty. Quàn trj chién luge ddng thdi phàn tich mdi trudng benngoài, nhùng yéu tó tàc ddng tich cuc va tiéu cuc, nhùng co boi va de doa dén td chùe cdngty trudc màt cùng nhu làu dai trong sudt qua trình lira ehgn ehién luge, thue hien va diéuchinh thue hien ehién luge. Quàn tri chién luge ddng thdi là nhùng phàn tich mdi trudngben trong, nhùng diém manh diém yéu, khi xày dung cùng nhu trong qua trinh thue hienmue tiéu chién lugc. Tu nhijng phàn tich su mang, chù dich, mdi trudng ben ngoài, mditrudng ben trong, Quàn tri chién luge xày dung va lua chgn ehién luge, day là qua trình quantrgng trong quy trình xày dung chién lugc cùa càc nhà quàn tri chién lugc, vi nd lién quantrirc tiép dén viéc huy ddng phàn bd ngudn lue de xày dung chuong trình hành ddng va eàebude thue hien chién luge sau dà. Quy trinh quàn tri chién lugc giùp ta nhàn dang, sàp xépiru tién va tàn dung càc co hdi, dua ra càch nhin thue té ve eàe khd khan eùa cdng tàc quàntri, dua ra mot de cuong cho viéc phàt trién ddng bd càc boat ddng va diéu khién, làm tdithiéu boa eàc rùi ro, nhùng loi làm va eàe khuyét diém. Quàn tri chién lugc giùp viéc xàydung càc mdi quan he hgp tàc, vi mue tiéu ehung cho eàc thành vién trong cdng ty, mang lainhiJTig già tri khuyén khieh lao ddng sàng tao, suy nghT tién bg, nhiet tinh va nàm bàt nhinigco hgi, nhiìng thay dói, mang lai su nghiém tue y thùc tràch nhiem, gdp phàn quan trgng ehosvr kiém soàt, thue hien thành cdng ehién lugc phàt trién dà xày dung vi mue tiéu phàt triénben vung eùa cdng ty. 8
 • 17. 2.2 Mot so mò hinh thiròng su- dung de phàn tich mdi trudng ben ngoài doanh nghiéptrong xày dinig chién lirgc2.2.1 MÒ hinh PEST Khi ndi dén md hinh PEST, P viét tàt tu Politicai, ndi tdi mdi trudng chinh tn, luàtphàp, E là Economie, mdi trudng kinh té, S là Social, mdi trudng xà boi, T là Tecnology mditrudng cdng nghe (hinh 2-1, trang 9 ) Hinh 2-1 : Mó td mó hinh PEST Chinh tri (Politicai) Su ón djnh chinh tri; H$ thóng luat phàp Chinh sàch thué; Bào v^ mói truòng. Kinh té Xà hdi (Economìe) (Social) Xu huóng GNP; Lai suàt; L ^ phàt; Thàt Dan so, nhàn khàu hgc; nghifp; Phan phóitìiun É D quóc hq S^r sin co nguòn Ivc; dàn;già trj truyèn thóng; Chu ky hogt dpng. Phong càch song; Dàn tri/ vàn hoà,phùcl(?i. Còng nghe (Technologieal) Phàt hifn còng nghf mói; Toc dp chuyén giao còng ngh?; Chi tiéu cùa Chinh phù cho R & D; Toc dg loi thòi cùa cóng ngh^. Trong qua trình boat ddng san xuàt kinh doanh, mgi td chùe doanh nghiép cdng ty déuchiù ành hudng true tiép, giàn tiép tu mdi trudng chinh tri, luàt phàp. Moi mot nhà nude,
 • 18. mot chinh phù, mot td chùe chinh tri dèu ed nhiem vu lành dao dàt nude, xày dung phàt triénkinh té, xày dung dàt nude, xày dung va tàng cudng qudc phdng bào ve va phdng thù qudcgià. Hoaeh dinh dudng loi chién lugc phàt trién kinh té, xày dung he thdng luàt phàp, hethóng chinh sàch, cài càch hành chinh, tàng cudng quàn ly nhà nude, nhàm dàm bào su lànhdao eùa nhà nude trong vice phàt trién kinh té xày dung dàt nude, trén co sd dàm bào chomgi td chùe doanh nghiép cdng ty tu do dàu tu kinh doanh, phàt trién doanh nghiép minh.Mot dudng loi phàt trién kinh té dùng dàn vdi he thdng luàt phàp, chinh sàch phù hgp..se làmdi trudng thuàn igi cho eàe doanh nghiép phàt trién. Nhung eàc nhàn td chinh phù, luàtphàp va chinh tri tàc ddng dén doanh nghiép ve màt vi md theo hudng khàc nhau. Chùng edthè tao ra co hgi, trd ngai, tham chi là rùi ro thàt su eho doanh nghiép. Chinh phù là nguditiéu dùng Idn nhàt. Nhung khi mot chinh sàch ra ddi, vi du nhu mot chinh sàch trg càp thàtnghiép, càc doanh nghiép phài tinh dén.Su phàt trién eùa mdi td chùe, doanh nghiép cdng ty eung chiù su ành hudng manh me cùamdi trudng kinh té. Trong mot mdi trudng kinh té phàt trién, se là thuàn Igi cho doanhnghiép phàt trién. Chi sd GDP là tbude do co bàn eho su phàt trién eùa eàe nén kinh té. GDPtàng, tu thu nhap eùa ngudi tiéu dùng, cùa tùng ngành kinh tè déu tàng, dàu tu cùa eàe doanhnghiép, cùa eàe ngành kinh té eiing tàng. Lam phàt sé duge khdng ehé, chi sd trugt già giàm,chénh léch ty già dao ddng thàp, xà boi ed tieh luy, huy ddng ngudn vdn lai suàt su hudnggiàm va thuàn Igi, già eà se dn dinh hon ..eàe doanh nghiép cdng ty ed co boi de td chùe sanxuàt kinh doanh ed lai. Lam phàt tàng lén, du àn dàu tu trd lén mao biém hon, diéu này dàndén càc doanh nghiép thàn trgng hon trong dàu tu vào phàt trién san xuàt, Nhu vày lam phàtcao là mdi de doa cho doanh nghiép. Kinh té khdng phàt trién, eàc doanh nghiép cdng ty sérai vào tinh trang san xuàt dinh don, khdng bàn dugc hàng, già eà bién ddng, cdng ng nhièu,khd khan tài chinh, thiéu vdn. 10
 • 19. Mdi trudng cdng nghe cùng là nhàn td ed ành hudng Idn, true tiép cho chién lugc kinhdoanh cùa eàe ITnh vuc, ngành eung nhu nhiéu doanh nghiép. Thue té trén thè gidi dà chùngkién su thay dèi cdng nghe làm chao dào, tham tri màt di nhièu ITnh vuc, nhung ddng thdicùng lai xuàt hien nhièu ITnh vue kinh doanh mdi, hoàn thien hon.Thè ky XXI là thè ky cùa khoa hgc cdng nghe. Nhùng vi du thudng duge du bào vdi su xuàthien cùa cdng nghe dien tu, tin hoc, cdng nghe sinh hgc, cdng nghe vat lieu mdi, cdng nghenano. Mdi trudng cdng nghe tu quan diém " thè ky XXI là thè ky eùa nén kinh té tri thùc.Thdi dai kinh té tri thùc se thay thè thdi dai cdng nghiép". Do dd phàn tieh va phàn doàn subién dói cdng nghe rat quan trgng va càp bàch. Thue té, su bién ddi cdng nghe ành hudngdén mgi doanh nghiép, Tham tri eà nhùng doanh nghiép vùa va nhd.Mdi trudng vàn boa xà boi cùng ed ành hudng sàu sàc tdi càc boat ddng kinh doanh cuà càcdoanh nghiép. Su thay ddi nhanh chdng theo hudng du nhap Idi sdng phuong tày ludn là coboi cho nhiéu nhà san xuàt. Su xuàt bién hiép boi cùa nhijng nhà cung ùng, cùa nhùng nguditiéu dùng ludn là mot càn trd ddi hdi càc doanh nghiép phài quan tàm. Dae biét chat lugngsan phàm phài dugc quan tàm cùng vdi viéc nàng cao trình do nàng lue san xuàt. Su quantàm ngày càng nhiéu dén mdi trudng sdng cdng ddng eung kéo theo nhiéu ehi phi san xuàtkinh doanh cho càc nhà san xuàt. Do dà mdi trudng vàn hoà xà boi ed ành hudng sàu sàc tdicàc boat ddng kinh doanh eùa eàc doanh nghiép.Ngoài ra khu vuc toàn càu hoà dà va dang va sé là mot xu hudng tàt yéu ma mgi doanhnghiép, mgi ngành, mgi chinh phù phài tinh dén.Ngày nay nhiéu nhà ehién luge ggi diéu dd dudi cài tén là "ngdi nhà ehung". Trong hoàncành dd mdi trudng qudc té là mot trudng hgp dae biet cùa mdi truòng ehung ben ngoàidoanh nghiép, sé phùc tap hon theo quan diém ve su khàc biet ve xà hgi, vàn hoà, càu truethè che, chinh sàch va kinh té .. 11
 • 20. Viét Nam chinh thùc già nhàp ASEAN dà va dang tao ra nhièu vàn boi cho càc doanhnghiép Viét nam ve dàu tu, thi trudng cùng nhu dang ed nhièu thàch thùc ma càc doanhnghiép Viét Nam phài duong dàu. Tu do hoà thuong mai khu vue phà bd hàng rào thué quanlà nhùng de doa rat Idn eho càc doanh nghiép Viét Nam. Va Viét nam cung phài dàt trongmói quan he toàn càu eùa canh tranh thè gidi chàng han nhu Trung Qudc, Àn do, Hàn qudc.Cuòi cùng phài tinh dén viéc tham già td chùe thuong mai qudc té WTO. Khi là thành viénchinh thùc WTO. Viét Nam sé md rdng thj trudng xuàt khàu ra nhiéu nude trén thè gidi,dugc hudng quy ehé tdi bue qudc, khdng bi ddi su phàn biet trong thuong mai qudc té. Sedugc hudng quy che bình thudng hoà quan he thuong mai vTnh vièn ddi vdi My. Nhungchièu nguge lai là nhùng thàch thùc trong canh tranh thè gidi sé quyét liét hon.2.2.3 Mó hinh Five forceM.Porter xày dung mot md hinh phàn tieh 5 lue lugng, dà giùp nhà ehién lugc trong phàntich này. Md bình này dugc the hien: (sa dd 2-1, trang 12 ) Sa dò 2-1: Mó hinh nam lue luang M.Porter Nhùng ngudi mudn vào mdi(eanh tranh tiém tàng) Quyén nàng eùa Doanh nghiép va Quyén nàng eùa nhà eung càp. càc ddi thù hién ngudi mua. tai. i L De doa cùa san phàm thay thè. (Nguón.PGS TS. Li Vdn Tdm "Qudn trj chién luac ") 12
 • 21. 2.2.3. l.Mói truòng ngành: Dói thù cgnh tranh hien tgi: Trong quan niém kinh té kinh dién thudng ed quan niém canh tranh giùa eàe ddi thù là su eanh tranh mot màt mot edn, thuong trudng là chién trudng bay khdng ed eanh tranh lànhmanh ma ehi ed canh tranh cà Idn nudt eà bé. Ngày nay trong quan niém kinh doanh hién daieanh tranh, xu hudng cùng tién dén su tdn tai, tao lén thè hinh thành ed doanh nghiép thùITnh, doanh nghiép thù ITnh sé dan dàt thi trudng, ed doanh nghiép thàch thùc, doanh nghiépnày khdng thè vugt trgi nhung manh me. Cd doanh nghiép di sau, doanh nghiép này khdngtìm càch canh tranh ngudi hùng doanh nghiép manh, ma bg tìm thj trudng cùa bg mién edthu nhap cao hon trudc là dugc. Càc doanh nghiép d nhùng thè eanh tranh vj thè canh tranh ,ddi thù canh tranh khàc nhau, ed chién lugc khàc nhau, tue cudng do canh tranh khàc nhau.Trong quan niém canh tranh mdi ed khài niém "djnh vi chién lugc" tue là doanh nghiépdùng d dàu, càp do nào eho phù hgp trong mot giai doan nhàt dinh. Néu khi càc ddi thùcanh tranh càng yéu, doanh nghiép ed co boi de tàng già bàn va kiém dugc nhièu Igi nhuànhon. Nguge lai khi dói thù manh thi su canh tranh ve già là dàng ké, mgi cuge eanh tranh vegià déu dàn dén tdn thuong. Canh tranh giùa càc doanh nghiép trong mot ngành san xuàtthudng bao gom eàc noi dung chù yéu nhu: co càu canh tranh ngành, thue trang càu cùangành, va eàe hàng rào Idi ra.Co càu eanh tranh cùa ngành dira vào sd lieu va khà nàng phàn phói san phàm eùa doanhnghiép trong ngành san xuàt. Co càu canh tranh khàc nhau ed càc ùng dung canh tranh khàcnhau cho canh tranh. Co càu canh tranh thay ddi tu ngành san xuàt phàn tàn cho ngành sanxuàt tap trung. Thdng thudng ngành riéng le bao gdm mot sd Idn eàe doanh nghiép vùa nhdkhdng ed mot doanh nghiép nào trong sd dd ed vi tri thóng trj ngành. Trong khi dd motngành tap trung ed su chi phói bdi mot so Idn càc doanh nghiép Idn, tham tri là mot doanh 13
 • 22. nghiép duy nhat doc quyen. Bàn chat va mùc do canh tranh ddi vdi càc ngành tàp trung ratkhd phàn tich va dir doàn.Tinh trang càu cùa mot ngành là mot yéu td quyét djnh khàc ve tinh manh liét trong canhtranh noi bg ngành. Thdng thudng càu tàng tao cho doanh nghiép mot co boi Idn de md rdngboat ddng. Nguge càu giàm dàn dén canh tranh khdc liét de eàe doanh nghiép giù dugc thitrudng dà ehièm ITnh. De doa màt thj trudng là dièu khd trành khdi dói vdi doanh nghiépkhdng ed khà nàng eanh tranh.Hàng rào lói ra cao, mói de doa eanh tranh nghiém trgng khi càu cùa ngành giàm manh.Hàng rào Idi ra là kinh té, là chién luge va là quan he tinh eàm giùa doanh nghiép tru lai.Néu hàng rào lói ra cao, hoàc chi phi ed djnh Idn, eàc doanh nghiép ed thè bi khoà chat trongmot ngành san xuàt ludn chiù su canh tranh gay gàt, Igi nhuàn ngành suy giàm, ed thè giàmdén mùc khdng edn hàp dàn.2.2.3.2. Dói thù cgnh tranh tiim nàng.Khi mot ITnh vuc kinh doanh dang phàt trién, eàe doanh nghiép tàng nhanh doanh sd va Iginhuàn, khi dd thudng kéo theo su hàp dàn nhiéu nhà dàu tu khàc, nhùng ddi thù eanh tranhtiém nàng. Nhùng ddi thù này thudng ed khà nàng cdng nghe manh, do di sau ed thè tiép cànnhiéu cdng nghé mdi, ho cung thudng là nhùng ddi thù ed tiém nàng tài chinh manh vamong muón già nhàp thi trudng. Hoàc do mot qua trình canh tranh manh me de dàm bào sutdn tai eùa mình nhùng doanh nghiép lién két lai vdi nhau tao lén ddi thù canh tranh mdi.Trén thue té trong thj trudng canh tranh eàe ngành kinh té dèu ed nhùng rào càn già nhàp,hoàc rào càn rùt lui do bàn chat canh tranh cùa ngành kinh té dd hoàc do càc doanh nghiéptham già thi trudng eanh tranh tao lén. Tu day ed thè hiéu thi trudng chia bón ngành khu vuckinh tè, ed ngành rào càn già nhàp cao, rào càn rùt lui eung cao nhdm ngành này sé ón dinh 14
 • 23. hon it ed su de doa cùa doi thù tiem nàng, ngành ed rào càn già nhàp thàp, va rào càn rùt luicùng thàp, thi ed canh tranh tu do. Do dd rào càn là cdng cu tao thè canh tranh.2.2.3.3. Quyin nàng cùa nhà cung càpCàc nhà cung càp trén thi trudng hg cung là nhùng nhà kinh doanh, do dd ho mudn ed khàchhàng ón djnh va ngày càng md rdng, hién nhièn hg ludn tìm càch ddi nhùng Igi nhuàn caohon. Màt khàc càc doanh nghiép thudng mudn dat vàn de vdi nhà eung càp nhàm ed dàu vàoón dinh. Dàu vào d day bao gdm khdng chi lao ddng , vat tu, nguyén vat lieu, nhièn liéu..màcdn cà dich vu, dào tao, thdng tin, mdi trudng. Khi vat tu nguyén liéu là san phàm tinh cùacdng nghe cao, ehi ed sd it eàc cdng ty trén eàe nude cdng nghiép phàt trién san xuàt dugcva là san phàm tu ngành ed rào càn già nhàp cao, ddng thdi chi ed sd nhd nhà cung càpehièm dugc thi trudng này, va nhà san xuàt khdng thè thay thè bang nguyén lieu khàc hoàcchi phi chuyén dói cao, thudng cùng là dièu kién de nhà cung càp gay sue ép. Do vày doanhnghiép phài xày dung quan he va xày dung bién phàp ràng bude nhà cung càp. Phài xàc dinhdugc yéu td dàu vào nào là yéu td quan trgng nhàt, quyét djnh nhàt. Trudc day xày dungchién lugc theo chièu thuàn, edn hién nay là càn phài xem lai ehién luge dd cdn ed phù hgpkhdng de tu diéu chinh eho phù hgp, Trong canh tranh kinh doanh cùng càn dàt mình trongmot màt xich kinh tè va dàt mình trong mot màt xich quan trgng nhàt, chàp nhàn su ràngbude va ràng bude eàe thành phàn khàc. Dàm bào quyén nhà cung càp va duy tri quan he nhàeung càp là quan trgng. Phài duy tri khàeh hàng khi chi phi chi bang mot phàn ba ehi phi tìmmot khàeh hàng khàc.2.2.3.4. Quyin nàng cùa khàch hàng:Trong qua trình san xuàt kinh doanh, thiét lap quan he vdi khàeh hàng là cdng viéc quantrgng. Viéc thiét lap quan he tot nhàm tao thè chù ddng trong tuong quan vdi khàch hàng.Trudc day ed thè quan niém khàeh hàng là thugng de, va dàt ra mue tiéu quan he là trén bèt. 15
 • 24. Ngày nay quan he khàch hàng de bàn dugc nhièu hàng va de thu nhièu Igi nhuàn. Quan hekhàch hàng nhàm de khàch hàng bièt ve cdng ty va nhùng san phàm eùa cdng ty. CQngthdng qua mói quan he thudng xuyén cdng ty doanh nghiép bièt ve khàeh hàng nhùng nhucàu cùa hàch hàng va quan trgng nùa là biét ve nhijng thdng tin va nhu càu thi trudng. Khàchhàng cung ed nhùng quyén nàng va cung gay sue ép, khi cung Idn hon càu, hàng hoà sanphàm dich vu trong thi trudng san ed, khàch hàng ed thè mua bàt kì cùa doanh nghiép nào.Khi bàn eho thj trudng vT md, là khàeh hàng tap trung va mua vdi sd lugng Idn ( buu chinhvièn thdng, dién lue ) khàch hàng cùng gay sue ép. Khi ed san phàm thay thè, khàch hàng edsu dung màt hàng cùng tinh nàng, nhung dich vu tot hon hoàc ré hon, hoàc do san phàmthuàn nhàt va khdngcd su khàc biét, de dàng tìm dugc ngudi bàn khàc, khàc hàng gay àp luevdi ngudi bàn. Khi là dich vu B to B, B to C, Khàch hàng là nhijng nhà kinh doanh, cùng amhiéu kinh doanh hg cung khàc vdi nhùng khàc hàng bình thudng, va eà khi lugng mua eùakhàch hàng ehièm da sd doanh thu cùa ngudi bàn, khàch hàng eung tao nén sue ép cùa ngudimua. Vàn de xày dung càc mdi quan he de giàm àp lue quyén nàng cùa khàch hàng léndoanh nghiép ludn là vice càn quan tàm hàng dàu eùa mdi doanh nghiép.2.2.3.5. De dog cùa san phàm thay thè:Trong qua trình san xuàt kinh doanh, cùng vdi su phàt trién cùa kinh té thi trudng, ngudimua ludn dugc thoà man càc nhu càu hàng hoà, khdng nhùng già eà ma eà tinh nàng sudung, ed thè ed cà nhùng san thay thè su dung. Khi san phàm hàng hoà ed san phàm thaythe xuàt hien thi dd là de doa eho doanh nghiép dang bàn san phàm eù. Nhùng san phàmthay thè thdng thudng thi nhu càu san phàm nd ed thè quay trd lai. Nhung cùng ed san phàmthay the hàn, khi dd san phàm thay thè sé là su de doa Idn cùa qua trình san xuàt kinh doanhdd. 16
 • 25. 2.2.4 MÒ hinh Industry *s success factors (yéu té thành còng cùa ngành )Trong san xuàt kinh doanh, de thành cdng bao gdm nhiéu yéu td ành hudng true tiép hoacgiàn tiép. Nhung qua moi giai doan, hoàn cành, mdi trudng kinh doanh, bao gid cùng chùadung càc yéu tó quan trgng ành hudng true tiép dén su thành cdng. Quy md khàc nhau yéutó ành hudng khàc nhau, giùa càc ngành khàc nhau càc yéu td ành hudng khàc nhau. Trongcùng ngành san xuàt kinh doanh eàc yéu td này cung mùc do, vi tri ành hudng khàc nhau.Hau bèt eàe ngành san xuàt kinh doanh déu ed chudi càc yéu td cùa qua trình san xuàt tukhàu nguyén lieu, san xuàt, marketing, phàn phdi, dich vu sau bàn hàng. Do vày tuy moingành san xuàt nhà quàn tri phài xàc dinh dugc càc yéu td quan trgng quyét dinh su thànhcdng. Tu dd ed ehién lugc xày dung càc yéu td dd trd thành cdt Idi dàm bào su canh tranh vakinh doanh thành cdng trong ngành.Vi du ngành san xuàt tu lieu san xuat: nguyén lieu dàu vào chù yéu là nguyén lieu vat lieuphu tùng tinh che cdng nghe cao. Nhà quàn tri nào doanh nghiép cdng ty nào ed he thóngeung càp dn dinh, già va chi phi mua sàm ré doanh nghiép cdng ty dd sé giàm ehi phi dàuvào già thành sé ha, Ò khàu cdng nghe san xuàt, ddi vdi Ioai ngành san xuàt này, cdng nghephài cao mdi ed thè che tao san phàm chat lugng cao. Phài là cdng nghé mdi nhàt mdi manglai yéu td thành cdng, LoaÌ san phàm này ddng thdi che tao cùng kéo dai nhièu ngày, do ddvón luu ddng phài Idn, Trong khàu marketing quàng cào bàn hàng va tiép thi, khàch hàngmua Ioai san phàm này thudng mua Id hàng Idn, phài qua nhùng boi nghi kT thuat khàehhàng mdi hiéu ro tinh nàng eùa san phàm màc dù khàch hàng thudng là nhùng nhà chuyénmdn gidi. Do dd yéu td thành cdng trong tiép thi là phài ed ddi ngu tiép thi gidi, do hg phàigiao dich true tiép, cdng ty nào doanh nghiép nào nàm giù nhièu nhàn vièn tiép thi gidi cdngty dd doanh nghiép dd sé thành cdng. Khàu sau bàn hàng ddi vdi ngành san xuàt tu lieu sanxuàt, khàc vdi ngành khàc càn phài ed he thdng trung tàm dich vu bào hành, ludn dàp ùng 17
 • 26. kip thdi yéu càu cùa khàeh hàng, là yéu tó quan trgng hàng dàu quyét dinh thành cdng. Vidu eàc cdng ty xuyén qudc già ngành san xuàt dtd, khi xày dung nhà mày chinh sé ed càccdng ty lién doanh, hoàc cdng ty vf tinh ben canh, che tàc phu tùng va cung càp tai chd,cdng nghé cao, chat lugng cao va tién do nhanh, don hàng chinh xàc, hiéu qua khdng tdndgng, khdng sai sdt, giàm chi phi dàu vào. Là Ioai hàng hoà tiéu dùng cao càp cdng nghecao. Càc cdng ty nào ed dich vu bào hành sau bàn hàng tot nhàt cdng ty dd mdi thành cdng.Md hinh phàn tich yéu td thành cdng ngành, là md bình quan trgng khi phàn tich yéu td eanhtranh ngành, trong qua trình xày dimg chién lugc phàt trién kinh doanh.2.3. Mgt so md hinh phàn tich noi bg doanh nghiép2.3.1 Value chain (chuòigid tri)Già tri ma cdng ty tao ra dugc do bang khdi lugng ma ngudi mua san sàng tra cho san phàmbay dich vu. Cdng ty ed thè ed lai néu già tri nd tao ra Idn hon chi phi de tao ra già tri dd cùacàc bd phàn chùe nàng. De dat dugc mot Igi thè canh tranh, eàe bd phàn chùe nàng cùa cdngty phài tao ra mot già tri voi ehi phi thàp hon so vdi eàc dói thù canh tranh. Càch thù hai làcàc bd phàn chùe nàng phài làm cho san phàm cùa mình khàc bièt vdi san phàm cùa ddi thùcanh tranh nhàm tao ra mùc bàn già cao hon trén thi trudng. Diéu này ed nghTa là cdng typhài theo dudi chién luge chi phi thàp hoàc chién lugc khàc bièt hoà san phàm.Quy trình tao ra già tri ed thè duge trình bay thdng qua khài niem"Chuoi già tri", do MichelPorter néu ra, tdm luge chudi già tri dugc thè hién trong sa dd(xem sa dd.2-2, trang 19)Chudi già tri dugc phàn thành càc boat ddng chinh va nhùng boat ddng bd trg. Moi boatddng déu là tàng già trj san phàm. Nhùng boat ddng chinh tao ra già trj vat chat, tiép thi vaphàn phói tdi ngudi mua, thue hién dich vu bd trg hoàc dich vu sau bàn hàng. Nhùng boatddng chinh duge chia thành hai bd phàn chùe nàng. Bg phàn vdi nhiem vu tao ra san phàm 18
 • 27. vat chat dugc ggi là bd phàn che tao. Bd phàn thue hién càc cdng viéc tiép thi, phàn phdi vadich vu sau bàn hàng duge ggi là bd phàn Marketing Sa do 2-2 Chuói già tri Ca sd ha tàng (càu true va lành dao) Càc boat Ngudn nhàn lue ddng hd Nghién cùu va phàt trién tra Quàn ly vat tu Che tao Tiép thi, bàn hàng va dich vu Càc hogt dgng chinh (Nguón: PGS TS. Le Vàn Tdm "Qudn tri chiin luac " )Càc boat dgng bd trg là nhùng boat dgng chùe nàng trg giùp cho càc boat ddng chinh nhucàc boat ddng eùa bd phàn che tao va Marketing. Chùe nàng quàn ly vat tu, kiém soàt su luuchuyén vat tu qua chuÓi già tri tu cung càp dén san xuàt va di vào phàn phdi. Hieu qua cùaluu chuyén này ed thè giàm mùc ehi phi tao ra già tri. Thém vào dd chùe nàng quàn ly vat tuthue hien ed hieu qua sé gdp phàn kiém soàt chat lugng dàu vào trong qua trinh che tao. Kétqua làm tàng chat lugng dàu ra cho cdng ty, do dd tao diéu kién tàng già bàn. Chùe nàngnghién cùu va phàt trién thue hién viéc phàt trién eàc san phàm mdi va cdng nghé che tao.Phàt trién cdng nghé de ha thàp ehi phi che tao de tao ra nhùng san phàm hàp dàn hon ed thèbàn d mùc già cao hon. Nhu vày nghién cùu va phàt trién ed thè ành hudng dén boat ddngehé tao va Marketing, va gdp phàn tao ra già tri. Chùe nàng quàn ly nhàn lue dàm bào ràngcdng ty ed chinh sàch tot trong viéc su dung nhùng ngudi tài, ed ky nàng va kinh nghiém,de thue hién ed hiéu qua eàc boat dgng tao ra già tri. 19
 • 28. Hoat ddng bd trg eudi cùng là ca sd ha tàng cùa cdng ty, nd ed mot dae trung hai khàc biétvdi nhùng boat ddng hd trg khàc. Ca sd ha tàng là khung cành ehung cùa toàn bd cdng tytrong dd xày ra tàt cà càc boat dgng tao ra già tri. Cd sd ha tàng bao gdm ca càu td chùe, càche thdng kiém soàt va vàn hoà cdng ty. Vi quàn ly càp cao cung ed thè tao ra nhùng ànhhudng dàng ké dén vice hinh thành nhirng khia canh này cùa mot cdng ty, nén quàn ly càpcao cung dugc xem nhu mot bd phàn cùa ca sd ha tàng. Thue tè, càp quàn ly cao nhàt thdngqua sue manh lành dao, ed thè chù ddng bình thành ca sd ha tàng cùa mot cdng ty va qua ddtàt cà càc boat ddng tao ra già tri khàc cùng duge thue hién.Mot diém quan trgng càn duge chù y là de dat dugc nhimg mue tiéu tdi cao ve hiéu qua, chatlugng, ddi mdi san phàm va thoà man khàeh hàng, thi cdng ty phài eó chién lugc bao gommot sd boat ddng tao già tri khàc biet. Thue tè nhijng mue tiéu này ed thè xem nhu nhùngmue tiéu chéo giùa càc bg phàn tao ra già tri khàc nhau cùa cdng ty. De dat dugc nhùng muetiéu này ddi hdi su phù hgp cùa eàe chùe nàng chéo ( Sa dd 2-3, trang 20 ) So* do 2-3 Càc mue tiéu chùe nàng chéo va chudi già tri Chudi già tri Càc mue tiéu chùe nàn gchéo <— i i e Co sd ha tàng CO Chat lugng .co Jl! Nhàn lue B o -C R&D X c Quàn ly vàt tu H 7 Y 7 V 7 o /y Marketing CO Che tao " / ^ / / V V V ?(Nguón:PGS TS Le Vàn Tdm "Qudn tn chiin luac ")2.3.2 Benehmarking Md bình này giùp xàc djnh vi tri, dinh vi màt manh, màt yéu cùa eàeddi thù canh tranh, giùp xàc dinh vi thè canh tranh cùa eàe ddi thù theo dành già eùa khàehhàng. 20
 • 29. Là mot phuong phàp ed tinh nghé thuat, de xàc dinh tai sao ed nhùng cdng ty lai thành cdnghan nhièu so vdi cdng ty khàc, màc dù là phuong phàp chuàn khdng chinh xàc, nhung cùngdugc nhièu cdng ty àp dung, khi tién hành nghién cùu true tiép vdi khàeh hàng, ngudi eung càp va dai ly cùa mình.Phuong phàp lày chuàn gdm bay bude nhu sau : ( 1 ) Xàc dinh nhùng tiéu chi, chùe nàngnào càn lày chuàn; ( 2 ) Xàc dinh nhijng bién ket qua chù chdt càn do ludng; ( 3 ) Phàt hiénnhùng cdng ty vào Ioai tdt nhàt; ( 4 ) Lugng dinh thành tich cùa càc cdng ty gidi nhàt; ( 5 )Lugng dinh thành tich cùa cdng ty mình; ( 6) Xày dung chuong trình va nhùng bién phàp dethu bep khoàng càch; ( 7 ) Thirc hien va theo ddi két qua ( Philip Kotler ( 2003). " Quàn triMarketing", ngudi dich: TS Vù Trgng Hùng .NXB Thdng ké ).VI du lira chgn ba cdng ty A; B; C; va dugc khàch hàng dành già theo nàm tinh chatBang 2-1 Ket qua dành già cùa khàch hàng ve nhung yeu tothành cdng chù ehot cùa càc dói thù canh tranh.^ T i é u chi Mùc dò biét dén Chat lugng Phàn phdi Ho trg Ddi nguTénDN^ cùa khàch hàng san phàm san phàm ky thuat bàn hàngDN-A E E P P GDN-B G G E G EDN-C F P G F FPhilip Kotler (2003). "Oudntri Marketing", nguài dich: TS ^w Trans Hùnz chù thieh: E:là tuyèt vdi; G: là tdt; F: bình thudng; P: kém; DN-A: doanh nghiép ADdi thù B ed ban lành dao gidi va dàm bào phàn phdi san phàm rdng khàp vdi lue lugng bànhàng tuyét vdi.Nhung noi dung trén chua phài là dù, vàn de quan trgng là doanh nghiép phài thu thàpnhùng sd lieu mdi ve tinh bình kinh doanh cùa tùng ddi thù eanh tranh, cu thè là mùc tiéu 21
 • 30. thu doanh thu, san lugng, thi phàn, Igi nhuàn trén vón dàu tu, ngudn lue huy ddng, uy tin cùacdng ty v.v...Càc thdng tin dd là nhùng so lieu thù càp. Idi ddn, kinh nghiém. Doanh nghiépphài tu dành già doanh nghiép mình, va phàn tich so sành thdng tin trén. Phài thàt chi tiét,khoa hgc khàch quan khi dành già chuàn eho chinh doanh nghiép cùa mình de so sành vdidói thù canh tranh.Cùng tu bang phàn tieh trén cho thày, doanh nghiép - A dugc xem là doanh nghiép san xuàtsan phàm chat lugng cao va ed lue lugng bàn hàng gidi. Nhung A cdn yéu ve khàu phànphói san phàm va hd trg ky thuat; doanh nghiép - B manh ve khàu phàn phdi san phàm vaed lue lugng bàn hàng tuyèt vdi; doanh nghiép - C ed càc tiéu chi déu yéu kém. Qua bangthdng tin trén ggi y cho ta ed thè tàn cdng doanh nghiép - A ve màt phàn phdi san phàm vahd trg ky thuat; doanh nghiép - C ve hàu hèt càc màt, nhung doanh nghiép - B thi khdng edmàt yéu nào rd rèt. Trén thue té viéc chgn chuàn rdng hon nùa.Cùng ed nhùng y kién phé phàn ve viéc coi trgng qua mùc vào phuong phàp này, ed thè làmmàt tinh sàng tao bdi lày thành tieh cùa nhùng cdng ty khàc làm diém xuàt phàt; hoàc motkhi tap trung qua nhièu ve ddi thù eanh tranh ma la là, sao nbàng vice dàp ùng càc yéu càuludn thay dói cùa khàeh hàng. Nd ed thè làm sao nhàng cài tién ban nùa nhùng sd trudng cdtIdi cùa cdng ty.Tuy vày, nhièu cdng ty vàn su dung phuong phàp lày chuàn md bình Benehmarking va hgeho ràng phuong phàp này vàn là mot trong nhùng ngudn y tudng tòt nhàt de nàng cao chatlugng va khà nàng canh tranh.2.4 Md hinh tdng hgp phàn tich ben trong va ben ngoài :SWOTViéc phàn tich ben trong va ben ngoài eùa doanh nghiép cdng ty , cdn thudng dùng md bìnhtdng hgp phàn tich SWOT, S viét tàt Strengths sue manh cdn ggi diém manh, W viét tàtWeaknesses yéu ggi là diém yéu, Opportunities co boi, Threats su de doa. 22
 • 31. Diém manh va diém yéu ben trong eùa doanh nghiép ed thè dugc kiém soàt thdng qua nhùngboat ddng ben trong doanh nghiép. Nhùng boat ddng này thudng d hai thài cuc: mot là rattòt, cdn lai là rat kém. Dd là eàc boat dgng ve cdng tàc quàn trj, marketing, tài chinh ~ kétoàn, san phàm va san xuàt, cdng tàc nghién cùu phàt trién, he thdng thdng tin, là càc boatddng kinh doanh eùa doanh nghiép là nhùng ITnh vuc quan tàm chinh cùa càc boat ddngquàn tri chién lugc. Doanh nghiép ed gang theo dudi nhirng chién lugc, tàn dung nhiingdiém manh va khàc phue nhùng diém cdn yéu ben trong doanh nghiép.Màt khàc so sành vdi eàc ddi thù eanh tranh cùng ed lién quan dén viéc dinh ra càc diémmanh va diém yéu eùa doanh nghiép. Mot su tbua kém tuong ddi bay hai trgi hon mot ehùted thè là so sành rat quan trgng. Va diém manh, diém yéu cùng ed thè xàc dinh bang viéc"tòt hon so vdi thue tè".Ca boi va thàch thùc day là nhùng diém bèt sue quan trgng cùa quàn tri chién lugc, nd baogdm hai su viéc: ca boi tu ben ngoài va thàch thùc tu ben ngoài. Cà hai dèu de càp tdi kinhté, xà boi, chinh tri, chinh phù, cdng nghe, eàc xu huóng canh tranh va càc su kién, tàt cà déued thè dem lai Igi icb to Idn hoàc nguge lai, nhùng nguy biém kbdn ludng hoàc thuàn Igi chodoanh nghiép trong tuang lai. Ca boi va thàch thùc dugc xem xét d day là vugt xa khdi khànàng tàc ddng cùa doanh nghiép, chinh vi thè nd duge ggi là "tu ben ngoài". Càch mang vemày tinh, sinh hgc, di chuyén dàn cu, su thay ddi trong già tri va thài do ddi vdi cdng viéc,su tàng lén ve mùc do eanh tranh cùa càc cdng ty nude ngoài là nhùng ca hdi va thàch thùcddi vdi doanh nghiép. Nhùng Ioai thay ddi dd tao ra càc thuàn Igi va khd khan khàc nhau vakéo theo chién lugc khàc nhau.De quàn trj chién lugc tdt ddi bdi eàe td chùe doanh nghiép, vdi thè manh va diém yéu eùamình, càn hoaeh dinh nhùng chién lugc de nàm lày nhùng ca boi va trành di hoac giàm bdtnhùng ành hudng cùa de doa do mdi trudng ben ngoài tao ra, de nhàm giành tbàng Igi Idn 23
 • 32. nhàt cho mue tiéu chién luge eùa mình. Mgi boat ddng san xuàt kinh doanh cùa doanhnghiép déu gàn lién vdi thi trudng, chiù su tàc ddng, ành hudng, ehi phdi cùa thi trudngngoài, mdi trudng ben ngoài. Mdi trudng ben ngoài, dugc dàc trung bdi nhùng quan he xàboi phùc tap chinh tri, kinh tè, tài chinh, phàp ly,vàn hoà xà boi, va eanh tranh.. Md hinhtóng hgp SWOT phàn tich quan he diém manh diém yéu cùa doanh nghiép vdi ca boi thàchthùc, mdi trudng kinh doanh dugc dàt dudi dang ma tran, tuy theo thdi diém, hoàn cành,nhiem vu quàn tri yéu càu, ma doanh nghiép lira ehgn lày chién luge cho minh . Ma tran mdtà(hình 2-2, trang 24) Hinh 2-2 Mó hinh tóng hap SWOT Diem manh Diém yeu S W Cahdi Chién lugc Chién lugc O SO WO Thàch thùc Chién lugc Chién luge T ST WTChién luge SO là két hgp diém manh ben trong vdi ca boi ben ngoài va de xuàt phuong ànchién lugc thieh hgp: Chién lu*gc này phàt huy diém manh de tàn dung ca hgi.Chién lugc WO là két bop diém yéu ben trong vdi ca boi ben ngoài va de xuàt phuong ànchien lugc thieh hgp : Chién xac này khàc phue diém yéu de tan dung co* hgi 24
 • 33. Chién lugc ST két hgp diém manh ben trong vdi de doa ben ngoài va de xuàt phuong ànchién luge thieh hgp: Chién lugc này loi dung the manh cùa mình de dói phd vdi nguyca, de doa tir ben ngoài Chién lugc WT két hgp diém yéu ben trong vdi su de doa tu ben ngoài va de xuàt phuong ànehién lugc thieh bop: Chien l^gc này nhàm toì thiéu hoà tàc dung eùa diém yeu vaphdng thù trydc càc de dea tu ben ngoài2.5. Càc chién lugc canh tranh ehung2.5.1.Chien luac ddn dàu ve chi phi:Là chién lugc de ed thè san xuàt bang hda hoàc dich vu d chi phi thàp hon càc ddi thù. Chién lugc này ed hai Igi thè co bàn. Thu nhàt, vdi chi phi thàp hon, ngudi dàn dàu ve chi phi edthè dàt già thàp hon ddi thù nhung vàn thu dugc Igi nhuàn bang càc ddi thù. Néu càc doanhnghiép trong mot ngành dat eàc già tri tuong tu eho eàc san phàm eùa mình thi ngudi dàndàu ve chi phi ed thè thu dugc Igi nhuàn cao hon vi ed chi phi thàp han. Thù hai, néu sucanh tranh trong ngành tàng va càc doanh nghiép canh tranh bang già thi ngudi dan dàu vechi pbi ed khà nàng dùng vùng trong canh tranh hon càc doanh nghiép khàc bdi chi phi thàphan eùa minh.- Càc giài phàp chién luac : Lira chgn mùc khàc biét hda san phàm thàp. Viéc khàc biét hdasan phàm thudng tdn kém. Do vày ehi phi cho viéc này khdng qua chénh léch so vdi mùcddi thù khàc bièt hda; de mùc khàc bièt hda dat dugc chi phi thàp ngudi dàn dàu ve chi phithudng bd qua càc doan thi trudng khàc nhau, thudng quan tàm dén thi trudng d pham virdng lon, thirc tè eàc doanh nghiép thudng dàt già thàp hon eàc ddi thù canh tranh cùa mìnhde hàp dàn khàch hàng dén vdi eàe san phàm cùa mình; ngudi din dàu ve chi phi phàt triéncàc khà nàng riéng bièt cùa mình trong san xuàt va quàn ly nguyén vat lieu de tàng tinh hiéuqua, ha thàp chi phi so vdi ddi thù. 25
 • 34. - Lai thè : Mot càch ehung nhat, càc bién phàp de doanh nghiép dat dugc Igi thè ve chi phithay ddi theo tùng ngành va ca càu ngành. Cd thè Igi thè bàt ngudn tu quy md san xuàt, docquyèn cdng nghé, uu dai ve nguyén lieu, càu thành san phàm, mùc dd dich vu, quy trình kytbu^t...Lgi thè cùa moi chién lugc ca bàn dugc md tà tdt nhàt theo md bình 5 lue lugng eùa Porter.Dan dàu ve chi phi dugc bào ve khdi càc dói thù canh tranh trong ngành bang lgi thè chi phicùa mình; ehi phi thàp cùng ed nghTa là nd sé it bi ành hudng ban càc ddi thù canh tranh tuvice tàng già càc dàu vào néu ed eàc ngudi cung ùng ed sue manh va it ành hudng bdi sugiàm già ddi vdi san phàm cùa mình néu ed nhijng ngudi mua ed sue manh hon; su dàn dàuve chi phi thudng ddi hdi phàn Idn viéc làm tàng sue manh màc cà true dién vdi ngudi cung;néu càc san phàm thay thè bàt dàu vào thi trudng, vdi chi phi thàp ngudi dàn dàu ve chi phied thè giàm già de eanh tranh, duy tri dugc thi phàn cùa mình;Vdi lgi thè ve ehi phi thàp, ngudi dàn dàu ve chi phi tao ra hàng rào già nhàp ngành. Càcdoanh nghiép khàc mudn già nhàp ngành thàt khd ed su phù hgp ve chi phi hoac già cùangudi dàn dàu ve ehi phi; Ngudi dàn dàu ve chi phi ed vi thè tuong ddi an toàn chùng nào edthè duy tri lgi thè chi phi cùa mình va già là chia khda cho con sd ngudi mua dàng ké.- Bàt lai : Nhùng nguy ea chinh eùa phuong phàp dàn dàu ve chi phi àn nàp trong khà nàngcàc ddi thù tìm càch san xuàt vdi chi phi thàp hon va tàn cdng lai ngudi dàn dàu ve ehi phibang chinh "sd trudng" cùa ngudi dd. Khà nàng cùa càc ddi thù ed thè de dàng bàt chudccàc phuong phàp cùa ngudi dàn dàu ve ehi phi là mot mdi de doa ddi vdi ehién lugc dan dàuve ehi phi; ed rùi ro là ngudi dàn dàu ve chi phi, chi suy nghT ve giàm chi phi, ed thè khdngtheo doi dugc nhùng thay dói trong thj hiéu cùa ngudi tiéu dùng, ed thè ra quyét dinh giàmchi phi nhung ành hudng ro net dén càu ve san phàm. 26
 • 35. Tdm lai, càn luu y là viéc theo duói chién lugc chi phi thàp khdng Ioai trù khà nàng chuyénmdn hoà. Vàn de quan trgng là san phàm phài dugc khàch hàng chàp nhàn khi so sành vdisan phàm canh tranh. Vi vày, chi phi thàp chi ed uu thè canh tranh néu doanh nghiép dàmbào mot mùc do khàc biet boa san phàm nhàt dinh dugc ngudi tiéu dùng nhàn bièt va chàpthuàn.2.5.2. Chién luffe khàc biet hóa san phàmMue dich eùa chién lugc khàc biét boa là de dat dugc Igi thè canh tranh bang viéc tao ra sanphàm, hàng boa hoac dich vu ma dugc ngudi tiéu dùng nhàn thùc là doc dào nhàt theo nhànxét eùa hg. Khà nàng eùa mot doanh nghiép khàc biét hoà san phàm de thoà man nhu càucùa ngudi tiéu dùng theo càch ma càc ddi thù canh tranh khdng thè ed, nghTa là nd ed thè dàtgià cao hon dàng ké so vdi mùc trung bình cùa ngành. Khà nàng tàng doanh thu bang càchdat già cao ( chù khdng phài bang giàm chi phi nhu ngudi dàn dàu ve ehi phi ) eho phépngudi khàc biét hoà san phàm boat ddng tdt hon càc ddi thù canh tranh eùa mình va nhàndugc Igi nhuàn cao hon.- Càc gidi phàp chién luac : Su di biet hoà san phàm ed thè dat duge theo ba càch chù yéu :chat lugng, ddi mdi va tinh thieh nghi vdi khàch bang. Viéc ddi mdi rat quan trgng ddi vdisan phàm cdng nghé phùc tap. Su hàp dàn cùa san phàm ddi vdi nhùng mong dgi ve góc cùasu khàc biét hoà. Mot di màt tàm ly cùa khàeh hàng ed thè trd thành ngudn gde cùa khàc bièthoà san phàm. Su hàp dàn ed thè là yéu td gàn lién vdi dia vj hoàc long kiéu hành cùa càcnhdm theo do tuoi va càc nhdm kinh té xà hdi. Thue té, co sd cùa khàc biét boa san phàm làvdtàn.Mot doanh nghiép theo dudi chién lugc khàc biét hoà san phàm ed gang tu làm khàc biet hoàcàng nhiéu màt hàng càng tdt. Nd càng bàt chudc càc ddi thù cùa mình it bao nhièu thi càng 27
 • 36. bào ve dugc khà nàng eanh tranh bay nhiéu va su hàp dàn thi trudng cùa nd càng manh meva rdng khàp.Ndi ehung, ngudi khàc biét hoà san phàm chia thi trudng thành nhiéu doan. Doanh nghiépcung ùng san phàm dugc thiét ké dành riéng cho mdi doan va quyét dinh trd thành ngudikhàc biét hoà rdng Idn, nhung doanh nghiép ed thè lira chgn chi phue vu càc doan thitrudng ma d dd ed Igi thè khàc bièt hoà dàc biét. Cuoi cùng, trong viéc quyét dinh theodudi khà nàng riéng biét nào, doanh nghiép khàc bièt hoà san phàm tàp trung vào chùenàng td chùe cung càp càc ngudn gde eùa lgi thè khàc biét boa san phàm cùa mình. Sukhàc biét hoà san phàm là ca sd cho su ddi mdi va khà nàng cdng nghe phu va thugc vàochùe nàng nghién cùu va phàt trién.- Lgri thè va bdt lai: Su khàc biét hoà san phàm ve cdng viéc khàc eàe ddi thù canh tranh,Idng trung thành cùa khàch hàng vdi nhàn bang là mot tài san vd cùng ed già tri. Càc doanhnghiép mdi bude phài tao ra khà nàng riéng cùa mình de ed thè canh tranh vdi càc hàng hientai va là viéc rat tdn kém.Mdi de doa cùa càc san phàm thay thè phu thugc vào khà nàng càc ddi thù vdi san phàm thoàman cùng nhirng nhu càu eùa khàeh hàng ma eàc san phàm cùa ngudi khàc biét boa quantàm, phà vd Idng trung thành eùa khàch hàng ddi vdi nhàn hieu san phàm cùa doanh nghiép.Càc doanh nghiép khàc biét hoà phài tap trung nhièu vào boat ddng truyèn thdng giao tiépde cung càp nhijng thdng tin, tinh chat ddi dào va su khàc biét ve san phàm cùa mình.Vice khàc biét hoà san phàm khdng cho phép doanh nghiép xem nhe vàn de ehi phi, phànchénh léch già phài Idn hon chi phi bd sung de tao ra su khàc biét ve san phàm, dat mùc chiphi tuong duong hoàc gàn tuang duang vdi càc ddi thù canh tranh. Vi vày, càn phài giàmehi phi d nhùng phàn nào khdng làm ành hudng dén tinh khàc biet cùa san phàm. 28
 • 37. Càc cdng nghé linh boat mdi eho phép eàc hàng theo duói chién lugc khàc biét hoà san phàmd chi phi thàp, tue là cà dàn dàu ve chi phi va khàc bièt boa san phàm. Cho phép hàng thuehién khàc biét hoà san phàm de san xuàt nhièu san phàm d mùc chi phi ed thè so sành dugcvdi ngudi dàn dàu ve chi phi.Mot càch khàc de nhà san xuàt khàc biét boa san phàm ed thè thue hién dugc lgi thè theoquy md san xuàt là tién hành tiéu chuàn hoà nhièu bd phan càu thành su dung trong sanphàm eudi cùng cùa nd.Mot bang cùng ed thè giàm già chi phi san xuàt va marketing néu nd han che sd modeltrong ddng san phàm bang viéc bàn trgn gdi càc "phuong àn" san phàm chù khdng phài decho ngudi tiéu dùng quyét dinh hg càn càc phuong àn nào. He thdng luu kho kip thdi cùnged thè giùp giàm chi phi, cài thien chat lugng va do tin cay cùa san phàm cùa doanhnghiép.Theo dudi chién luge két hgp là ed Igi nhàt va càc doanh nghiép nhanh chdng tranh thù lgithè tu san xuàt mdi, quàn ly nguyén lieu va phuong phàp marketing.2.5.3.Chien luffe tap trungChién lugc tap trung khàc vdi hai chién lugc trén chù yéu vi nd dinh hudng phue vu nhu càucùa mot nhdm hùu han ngudi tiéu dùng hoàc doan thi trudng. Doanh nghiép theo dudi chiénlugc trgng tàm hoà chù trgng vào viéc phue vu mot doan thi trudng cu thè, doan dd ed thèdugc xàc dinh theo tiéu thùc dia ly, Ioai khàch hàng hoàc mot nhànb cùa ddng san phàm.Thdng qua hoàc khàc bièt hoà san phàm hoac chi phi thàp. Ve bàn chat doanh nghiép taptrung là mot nhà khàc biet hoà san phàm hoàc nhà dàn dàu ve chi phi.Mot dàc diém nùa là doanh nghiép tap trung canh tranh vdi ngudi khàc biét boa san phàmchi trong mot hoàc mot sd it doan thi trudng phàt trién chat lugng san phàm khàc biét hoàthành cdng vi hg ed kién thùc chi ve mot tap hgp nhd khàch hàng hoac ve khu vue. Hon nùa. 29
 • 38. viéc tàp trung vào nhùng chuoi nhd san phàm ddi khi cho phép ngudi ta tàp trung dua ra sudói mdi nhanh hon là doanh nghiép khàc biét hoà Idn.- Càc giài phàp chién luac: Ddi vdi eàc nhdm khàch hàng, doanh nghiép tàp trung chgn càcdoan de canh tranh trong dd chù khdng phài là toàn bd thi trudng nhu ngudi dàn dàu ve chiphi hoàc thoà man mot sd Idn eàe doan nhu ngudi khàc biét hoà san phàm ndi ehung; doanhnghiép su dung chién lugc tàp trung ed thè ed nhiéu càch de phàt trién Igi thè canh tranh vadièu dd giài thieh tai sao ed qua nhiéu doanh nghiép nhd so vdi doanh nghiép Idn. Motdoanh nghiép tap trung ed nhiéu ca hgi de phàt trién càc boat ddng riéng cùa mình va canhtranh vdi eàe doanh nghiép ehi phi thàp va khàc biét boa dang ed xu hudng Idn hon lén.Chién luge tap trung tao ra mot ca boi cho nhà kinh doanh tìm eàeh làp day " khoàng tróng "nhu càu càn thiét cùa khàch hàng.- Lai thi va bàt lai: Canh tranh cùa doanh nghiép tap trung bàt ngudn tu ngudn gde khànàng riéng bièt eùa nd - hiéu qua, chat lugng, ddi mdi, hoac tinh thieh nghi vdi khàch hàng.Nd dugc bào ve trudc càc ddi thù canh tranh d cbijng mire ma nd ed thè cung càp hàng hoàva dich vu ma càc ddi thù khdng thè thue hien dugc. Nhung vdi eàc nhà cung ùng ed suemanh thi doanh nghiép tàp trung d vào thè bàt lgi vi mua nguyén liéu vdi khói lugng nhd vavi thè, quyén lue thugc ve ngudi cung ùng. Nhung chùng nào ma nd cdn chuyén dugc phàntàng già (già nguyén lieu) sang càc khàch hàng trung thành (già bàn cuoi cùng) thi bàt lginày ed thè khdng phài là vàn de Idn. Va vice tao ra long trung thành ddi vdi khàch bang cùnglàm giàm mói de doa tu eàe san phàm thay thè. Mot Igi thè khàc cùa ehién lugc tàp trung lànd cho phép doanh nghiép tién gàn vdi khàch hàng va phàn ùng kip thdi vdi nhùng nhu càudang thay ddi cùa bg.Vi ngudi tap trung san xuàt khdi lugng lt nén chi phi san xuàt cùa nd thudng cao hon cùadoanh nghiép dàn dàu ehi phi; eàe chi phi cao ben cùng ed thè làm giàm khà nàng lgi nhuàn 30
 • 39. néu ngudi tàp trung bude phài dàu tu nhièu vào viéc phàt trién mot khà nàng riéng biét; doanthi trudng cùa ngudi tap trung ed thè bàt ngd bién màt vi su thay ddi cdng nghé hoac thaydói sd thieh cùa ngudi tiéu dùng. Su bién màt eàe doan thi trudng cùng là mot ly do tai saonhièu doanh nghiép nhd lai bj thàt bai; nguy co càc doanh nghiép khàc biét hoà san phàm sécanh tranh giành giat càc doan thi trudng cùa ngudi tàp trung.2.6 Khài niem ve nàng Iure canh tranh eot IdiTrong qua trình dàu tu kinh doanh, càc doanh nghiép dàn hoàn tbién dàu tu, di vào san xuàttham già thi trudng canh tranh va kinh doanh ed hieu qua , tàng trudng va ed tich luy. Tàidàu tu doanh nghiép ed ngudn lue bd xung mdi. Cd ddi ngu chuyén già ed nhiéu kinhnghiém va làm viéc hiéu qua, tàm huyét cdng ty va gàn bd màt thiét làu dai vdi cdng ty.Trình do quàn li dugc nàng cao. Cdng nghé cao, dugc bd xung hoàn chinh ddng bg, nàm giùnhiéu bi quyét cdng nghe, ed khà nàng san xuàt san phàm mdi, bang loat Idn, chat lugng caogià thành ha, dàp ùng yéu càu day dù va nhanh chdng cùa thi trudng. Doanh nghiép ed motnàng lue canh tranh thue su, nàng lue cdt Idi.De ed nàng lue vugt trgi doanh nghiép khdng ehi ed cdng nghé cao, ma phài ddng bd vacdng nghe mdi nhàt. Doanh nghiép phài nàm giù dugc nhiéu bi quyét va nhùng bi quyétcdng nghé dàn dàu. Doanh nghiép ed nhiéu già tri truyèn thdng cùng nhu già tri "idi dàndàu, khd dàu tu bàt chudc. Cd khà nàng san xuàt màt bang cung ùng dàn dàu thi trudng, khidd doanh nghiép ed nàng lue vugt trgi.Lành dao doanh nghiép, tàm nhin chién lugc, xày dung va td chùe thue hién chién luge,quàn tri doanh nghiép tién tién va hién dai, ngày càng boi tu nhùng nhàn tó thành cdngdoanh nghiép ed lgi thè canh tranh.2.7 Càc birdc trong xày dirng chien luge 31
 • 40. 2.7.1.MÓ hinh càc bude còng viéc trong giai doan hogch dinh chién luac QUA TRINH GONG VIÉC NÓI DUNG THtTC HIÉN Chi ra vai trò, bàn chat va noi (1) Chùe nàng dung co bàn cùa doanh nghiép nhiem vu (2) Dành già moi Chi ra bàn chat cùa viéc dành Hoaeh dinh truòng ben ngoài già moi truòng ben ngoài, noi chién lugc dung va càc cóng cu dành già (3) Dành già mói Bàn chat cùa dành già noi bo, truÒTig noi bo còng tàc dàng già càc màt hoat dong chmh cùa còng ty (4) Phàn tich va lira Su dung càc mò hinh, két hop chgn chién lugc dành già dinh tinh va dinh lugng,chon ra mot mò hinh r chién lugc hgp lycho Còng ty.2.7.2 hogch dinh chién luffea.Chùc nàng nhiem vuTrong qua trình quàn tri chién lugc, viéc dinh ra mot càch rd ràng chùe nàng nhiem vu cùadoanh nghiép, dugc su quan tàm chù y cùa khdng chi càc nhà boach dinh càp cao, ma cdn làsu quan tàm cùa nhùng ngudi thue hien. Mot chùe nàng nhiem vu ro ràng là rat ed icb choviéc de ra nhùng mue tiéu boach dinh chién lugc.Chùe nàng nhiem vu cùa doanh nghiép cdn duge biét tdi nhu triét ly kinh doanh eùa doanhnghiép, tuyén bó ve nhùng nguyén tàc, cdng bó ve tàm nhin cùa doanh nghiép. 32
 • 41. Chùe nàng nhiem vu là nèn tàng cho su uu tién nhùng chién lugc, nhùng ké boach va càcbude cdng viéc. Day là diém khdi dàu cho viéc de ra càc cdng viéc quàn tri. Chùe nàngnhiem vu duge viét ra mot càch rd ràng, de hiéu sé giù mot vai trd quan trgng trong qua trinhquàn tri chién lugc. Sàu ly do sau day sé là nguyén nhàn nén xày dung mot chùe nàng nhiemvu tdt: 1. De dàm bào su ddng thuàn vdi mue tiéu trong td chùe.2. De eung càp ca sd va chuàn mire cho phàn bd eàe ngudn lue trong td chùe.3. Thiét lap lén mdi trudng eùa doanh nghiép .4. De dùng nd nhu mot tiéu diém cho mdi cà nhàn trong viéc dinh ra phuong hudng vanhiem vu cùa doanh nghiép.5. Trg giùp cho viéc chuyén ddi tu mue tiéu sang ca càu cdng viéc lién quan tdi su phàncdng cdng viéc eho eàc cà nhàn bg phàn ed tràch nhiem ben trong tó chùe.6.Dè dinh rd nhirng mong mudn eùa td chùe va chuyén tu nhùng mong mudn này thànhnhùng mue tiéu, ma thdi gian, chi phi, su thue hién eàe mue tiéu là ed thè dành già va kiémsoàt.NhiJng noi dung chù yéu eùa mot chùe nàng nhiem vu tra Idi càu bdi:1.Khàch hàng: Ai sé là khàch bang eùa doanh nghiép?2.San phàm va dich vu: Nhùng san phàm va dich vu chinh cùa doanh nghiép là gì?3.Thi trudng: Doanh nghiép boat ddng d nhùng noi nào?4.Cdng nghé: Cdng nghé là mdi quan tàm hàng dàu eùa Cdng ty bay khdng ?5.Nguyèn tàc cho tèn tai, phàt trién va ed lgi nhuàn: Cdng ty ed cam két thue hien eàc muetiéu kinh té hay khdng?ó.Triét ly: Nhùng cài gì là nièm tin ca bàn, già tri, ngudn ddng vién, quan niém uu tién cùadoanh nghiép ? 33
 • 42. 7,Nàng lue cót Idi: Cài gi là khà nàng canh tranh dàc trung hay là lgi thè canh tranh chù yéucùa doanh nghiép ?S.Quan tàm ve hinh ành cùa Cdng ty ddi vdi xà bòi : Day ed phài là mdi quan tàm Idn baykhdng?9.Quan tàm ve phia ngudi lao ddng: thài do cùa doanh nghiép nhu thè nào ddi vdi nbirngngudi lao dgng ? Tuy vào tùng cdng ty ma mot vài hay tàt cà nhiing vàn de trén sé dugc nditdi trong bàn chùe nàng nhiem vu cùa doanh nghiép.b.Dành già mói truòng ben ngoàiMue tiéu cùa viéc dành già mdi trudng ben ngoài là de ra danh sàch tdm ggn nhùng ca boi tumdi trudng ma doanh nghiép nèn nàm bàt, ddng thdi là nhùng nguy ca cùng tu mdi trudngdem lai, ed thè gay ra nhùng thàch thùc cho Cdng ty, ma nd càn phài trành. Là mot danhsàch tdm ggn, nd chi tap trung vào viéc ehi ra nhùng nhàn td chinh ddi hdi ed dugc nhijngphàn ùng càn thiét. Bang viéc boach dinh chinh sàch, doanh nghiép ed thè tàn cdng hayphdng thù vdi tijng nhàn td dd. Nhd dd ed thè tàn dung dugc nhùng ca boi, ddng thdi giàmthiéu nhùng ành hudng cùa càc mdi de doa tièm nàng.( Nhu néu trong mue )e. Dành già mói truòng nói bóTàt cà càc td chùe déu ed thè manh va diém yéu trong nhùng bg phàn chùe nàng cùa nd. Sékhdng ed mot doanh nghiép nào déu manh hoàc yéu nhu nhau trén tàt cà càc ITnh vuc.Nhùng diém manh/yéu, nbimg ca hdi/thàch thùc, cùng vdi bàn cào bach nhiem vu rd ràngdem lai ca sd cho viéc boach dinh mue tiéu va chién lugc. Dành già mdi trudng noi bg chinhlà viéc rà soàt, dành già càc màt cùa cdng ty, mdi quan he giùa càc bd phan, chi ra nhùngdiém manh cùng nhu càc yéu diém ma cdng ty cdn màc phài; là tién de cho viéc tàn dung vaphàt huy nhùng màt manh, han che khàc phue va sua chùa nhùng yéu diém dang tdn tai. 34
 • 43. d.Phdn tich va lua chon chién luacMue tiéu cùa viéc phàn tich va lira chgn chién lugc chinh là viéc thièt làp lén càc mue tiéudai han va tao ra càc chién lugc thay thè. Lira chgn ra trong so dd mot vài chién lugc de theoduói. Phàn tich chién lugc va lira chgn nhàm dinh ra hàng loat nhijng hành dgng ma nd edthè giùp cho cdng ty dat tdi su menh cùng nhu càc mue tiéu ma nd dà dàt ra. Chién lugc hientai cùa Cdng ty, eàe mue tiéu va su mang, két hgp vdi dành già ben ngoài va dành già noi bg,dua ra ca sd cho vice dành già va xày dung càc chién luge hd trg. Càc chién lugc hd trg séde ra nhùng bude tién trién de dua Cdng ty tu vi tri hien tai tdi mot vi tri mong udc trongtuong lai, chinh nd thu dugc tu su mang, mue tiéu. Càc dành già ben trong va ben ngoàiCdng ty, nd dugc xày dung, dugc hinh thành dira trén nhùng chién lugc tòt trong qua khù.De nhàn rd va dành già eàc chién lugc thay thè, càn ed su tham già cùa càc giàm ddc vangudi lao ddng. Dai dién tu eàc phdng ban va bd phàn nèn ed màt trong qua trình này. Nhded su tham già này, hg sé hiéu dugc cài ma cdng ty dang làm va chù ddng hon trong cdngvice va nhiem vu cùa minh.Càc cà nhàn sé de trình lén nhùng de xuàt ve ehién luge thay thè cùa mình. Nhùng de nghichién lugc dò phài dugc viét ra rd ràng, tién eho viéc nghién cùu, thào luan dành già. Càcchién lugc dugc dành già va sàp xép theo thang diém, thang diém 4 ùng vdi mùc tdt nhàt.Qua trình này sé két thùc d vice cho ra danh sàch nhùng chién lugc "tot nhàt", dugc uu tiénthue hién. Nàm cbàc vàn de ve mue tiéu dai han, bàn chat cùa nd, viéc phàn tich va lua ehgnchien lugc, dua trén md hinh nhu ma tran SWOT va hiéu rd ve khung cdng viéc cùa mot quatrình boach dinh chién lugc tong hgp, tu dd ed dugc nhùng dành già dinh lugng lira chgnchién luac chinh xàc hon. 35
 • 44. CHtrONG 3 PH ÀN TICH TH V e TRANG XAY DlTNG CHIÉN LUQfC KINH DOANH CÒNG TY CHE TAO THIÉT BI DIÉN CAM PHÀ3.1. Gidi thieu tong quan ve Cdng ty Cd phàn Che tao Thiét bi dien Cam Phà:3.1.1Quà trình hinh thành va phdt trién cóng tyCdng ty che tao thiét bi Dién Càm Phà, thành lap tu nàm 1960 thugc cdng ty Than HdngQuàng. Qua nhièu thdi ky sàp xèp td chùe, va ed Quyét dinh thành lap doanh nghiép nhànude so: 236/QD - TCCB ngày 01/12/1995 eùa Bd trudng Bd cdng nghiép thành lap doanhnghiép nhà nude: Cdng ty Che tao thiét bi dien Càm Phà va giày phép kinh doanh sd100342 ngày 22/01/1996. Do Sd kè boach va Dàu tu Tinh Quàng Ninh càp. Thugc TÓngCdng ty Co khi Nàng lugng va Md. Ngày 12 tbàng 5 nàm 2001 sàp nhap ve Tdng cdng tyThan Viét Nam, nay là Tap ddan Cdng nghiép Than -Khoàng san Viét Nam.Nhiem vu san xuàt, kinh doanh*-Ché tao va sua chùa thiét bi dien dén 1 lOkv*-Sàn xuàt phu xe mày bang cao su va graphit*-Cbé tao va sua chùa thiét bi dien phdng nd, càc thièt bi do dién dén 1 lOkv*-Kiém tra, thù nghiém, hieu chinh càc thièt bi dien va dién tu dién àp dén 110 kv.*-Xày làp tram va dudng day dén llOkv*-Xuàt nhap khàu nguyén lieu,vat tu thièt bi, phu tùng phue vu san xuàt.*-Dich vu nhà nghi va àn udng 36
 • 45. Duge thành làp vdi nhiem vu là che tao, sua chùa, làp dàt, hiéu chinh càc thiét bi dién,phue vu trong ngành than va càc ngành kinh tè khàc. Qua hon bdn muai nàm nàm san xuàtkinh doanh va trudng thành. Càc san phàm truyèn thdng cùa Cdng ty dugc thi trudng dànhgià cao ve chat lugng.Trong qua trình phàt trién, Cdng ty qua mdi thdi kì ludn chù trgng chat lugng day manh liéndanh lién két va da dang hoà san phàm. Vào thdi diém trudc nàm 2005, Cdng ty dà ed khànàng san xuàt hàng tram Ioai san phàm khàc nhau bao gdm: Mày bién àp ba pha ed cdngsuàt 10.000 kVA, dien àp 35 kV va trung àp, eàc Ioai mày bién àp cho eàc Id luyén thép, eàcIoai mày cho Id luyén bd quang khàc, cdng suàt tdi 10000 kVA (day là Ioai MBA chuyéndung rat it Cdng ty Viét Nam san xuàt duge). Càc Ioai mày dién va càc Ioai thièt bi dienphdng nd dùng trong bàm Id ( thi trudng Viét nam ehi ed Cdng ty Che tao thiét bi dién CàmPhà mdi ehé tao duge), Thièt bi dien dùng trong càc tram dién phàn phdi, càc nhà mày phàtdien. Càc Ioai càu dao phu tài, càu chi tu rai, tram dien hgp bg di ddng, thi cdng xày dungcàc tram dién, dudng day tài dién tu 11 Okv va trung thè, ehé tao càc Ioai san phàm cao sucdng nghiép, cuaroa, càc Ioai joàng, phdt cao su chiù dàu, chiù nhiet, ebju àp lue .Phàt huy san phàm truyèn thdng, khi chuyén sang ca che thj trudng, Cdng ty Che tao thiétbj dién Càm Phà dà thiét ké va che tao nhiéu san phàm ed chat lugng, dà dat duge tiéu chuànchat lugng: TCVN 1984 - 90; TCVN 2284 - 78 ( GOCT - 689 - 55, Tiéu chuàn lEC - 76 )va nhièu san phàm dà dat huy chuong vàng ve chat lugng trong càc cudc trién làm thành tuukinh tè qudc dàn, trd thành mot don vi che tao thièt bi dien ed uy tin cao d vùng kinh téDdng bàc va thi trudng Viét Nam .Nàm 1997, Cdng ty lién doanh gdp mot phàn vón vdi hàng TAKAOKA Nhat Bàn, thànhlàp Cdng ty lién doanh VINA - TAKAOKA vdi tóng vón dàu tu là 13.6 tr USD, phia ViétNam giù 34,4% vón phàp djnh. Cdng ty lién doanh, chuyén san xuàt eàe Ioai mày bién àp 37
 • 46. phàn phói, mày bién àp truyèn tài 1 lOkv, thiét bi dién ddng ngàt 220 kV trd xuóng. Dièunày giùp cho Cdng ty Che tao thèt bi dien Càm Phà, tiép nhàn nhiéu cdng nghé mdi tu NhàtBàn trong ITnh vuc che tao va thi nghiém thiét bi mày dién , cùng nhu càc kinh nghiémquàn ly. Nàm 2005 vùa qua do san xuàt kinh doanh khdng hiéu qua, va do phia TAKAOKANh$t Bàn thay ddi ehién lugc dàu tu, Cdng ty Che tao thiét bi dién Càm Phà dd mua lai cdngty lién doanh san xuàt thièt bi dien lue VINA-TAKAOKA va sàp nhap lai thành mot cdngty. Dua cdng ty CTTBDCP lén mot nàng lue mdi, vugt trgi ve cdng nghe, chat lugng.Vè thue hién ké boach san xuàt kinh doanh hàng nàm, cdng ty ed truyèn thdng ludn dat kéhgach nàm sau cao hon nàm trudc. Nàm 2001 sàp nhap trd lai ve Tàp doàn Cdng nghiépThan- Khoàng Vigt Nam, vdi nhièu thuàn mdi, Cdng ty dat vugt ké boach 20%. so vdi nàm2000 tàng 33,5 %. Dat mùc cao nhàt cùa Cdng ty trudc thdi diém ed lién doanh. Càc nàmtiép theo 2002, 2003 , 2004, 2005 dèu tàng tu 15-25% qua mdi nàm.San phàm che tao cùa cdng ty dà ehièm 80% già tri san lugng cdng nghiép ( già nàm 1994)va ed uy tin chat lugng trén thi trudng, bàn chù yéu vào thi trudng cho ngành dién va edddng gdp Idn vào da sd càc cdng trình dién, trong chuong trình dua dién vào vùng sàu, vùngxa va vùng ndng thdn mién nùi cùa Chinh Phù .Cdng ty cùng kién tri mue tiéu thue hién càc màt quàn li kiéu màu trong san xuàt kinhdoanh, thue thi tiét kiém, nàng cao nàng xuàt lao ddng, hieu qua san xuàt. Chàp hành nghièmchinh eàc luàt phàp, chinh sàch, ehé do quy dinh cùa Chinh phù va eùa Nhà nude . Cdng ty td chùe chàm lo tdt ddi sdng vat chat tinh thàn CBCN, dàm bào ed dù viéc làm, thunhap ón djnh va tàng lén qua moi nàm, cùng vdi su phàt trién Cdng ty.Cdng ty CTTBD khdng ngùng chàm lo phàt trién ddi ngù ky su va cdng nhàn ky thuat, hiénnay Cdng ty ed ddi ngù kT su va cdng nhàn kT thuat gidi va gàn bd vdi Cdng ty qua nhièunàm khd khan thù thàch, là ddi ngù ed lao ddng sàng tao, nhiet tinh, ed nhièu kinh nghiém. 38
 • 47. ky nàng làm viéc, ed y thùc tràch nbièm cao vdi Cdng ty, ma nhièu cdng ty ddi thù trongngành chua thè ed dugc. Cdng ty tó chùe tòt phong trào thi dua lao ddng san xuàt dà dugc Nhà nude tàng 02 Huànebuong lao ddng bang ba, 01 Huàn chuong lao ddng bang nhì, 01 Huàn chuong lao ddngbang Nhàt.De mò rdng phàt trién san xuàt, Cdng ty dà ed giai doan dàu tu nàm 1993-1995 trudc khilién doanh, va giai doan dàu tu tiép theo 1998-2002 sau khi lién doanh. Cdng ty dà dàu tu,bó sung nàng lue che tao, thi nghièm hiéu chinh thièt bi dién, xày làp càc tram va dudng daydén 110 kV va trung thè, che tao càc san phàm cao su cdng nghiép, càc san phàm tu graphitcàc bon dinh bình cdng nghiép.Sau giai doan dàu tu này, Cdng ty dà che tao, sua chùa phue hdi va thi nghiém càc thièt bidién cao thè, trung thè, d mùc nàng lue va chat lugng cao hon, md rdng phue vu ngoàingành kinh té khai thàc than, dién, sang càc ngành tbuy ndng, giao thdng, luyén càn thép,ITnh vuc thiét bi khai thàc khoàng san, càc ITnh vuc mdi trudng su dung khàc ngbiet, cdngtrinh ngàm, khi nd .v.v .Dàu nàm, tbàng 1 nàm 2006, Cdng ty dà mua cdng ty lién doanh VINA-TAKAOKA, nhànbàn giao va sàp nhàp cdng ty lién doanh, cdng ty dà san xuàt trén cdng nghé mdi, vdi kéboach cao hon, dà tiép tue nhàn dugc nhùng don hàng cdng nghé cao, nhiéu mày bién àpdung lugng 40 000 KVA, 63000 KVA, dién àpi lOkv su dung trong he thdng truyèn tài.Hien nay cdng ty dà dang tién hành dn dinh san xuàt sau khi mua cdng ty lién doanh, vatién hành co phàn hoà doanh nghiép theo nghi dinh 187/TTg-ND, d giai doan chuàn bi chochào bàn ed phàn ra ngoài cdng ty.Tuy nhièn, do bién dgng trong khu vuc va thè gidi dà tàc ddng dén toc do tàng trudng cùacàc ngành kinh té qudc dàn trong nude, trong dd ed Cdng ty che tao thièt bi dién Càm Phà, 39
 • 48. viéc dàu tu trudc day, trén co sd phàt huy nàng lue hién ed, dàu tu bd sung khdng ddng bd,thdi gian vay vón ngàn, lai xuàt cao, khdng ed àn ban. Sau khi mua cdng ty lién doanh hiénnay, nàng lue san xuàt dà tàng nhanh, do canh tranh khdc liét trong thi trudng, san lugngchua dat theo dir àn, kéo theo hieu qua san xuàt thàp. Vi vày viéc xày dung chién lugc phàttrién doanh nghiép cho Cdng ty che tao thiét bi dién Càm Phà là vice làm càp bàch, dd cùnglà ly do Cdng ty che tao thièt bi dién Càm Phà dugc chgn tinh hudng cu thè trong khda luanxày dung chién lugc phàt trién kinh doanh này.3.L2 Càc mgt hàng kinh doanh chu yéuThue hien nhiem vu ké boach san xuàt kinh doanh càc nàm 2003, 2004, 2005 cùa Cdng tyche tao thièt bi dien Càm Phà (chua bao gdm cdng ty lién doanh) néu trong phu lue 01..Thue hien nhiem vu san xuàt kinh doanh càc nàm va FS cùa cdng ty lién doanh VINA -TAKAOKA nèu trong phu lue 02..3.1.3 Quy mó hien tgi cùa còng tyCdng ty CTTBDCP hién ed tru sd tai thi xà Phudng Càm Thach, thi xà Càm Phà, QuàngNinh. Nàm trong trung tàm cdng nghiép Ddng Bàc va khu cdng nghiép san xuàt than.Nhiem vu cdng ty san xuàt thiét bi cho ngành md va thugc khdi cdng nghiép co khi md cùaTap doàn CN Than-Khoàng san Viét Nam. Doanh thu thue hién trong khdi cdng nghiép thanehièm 30%, doanh thu trén thi trudng thiét bi dién eanh tranh là 70% va sé dàn cao han.Cdng ty nàm trong chién lugc dugc chù trgng dàu tu va phàt trién cùa Tap doàn cdng nghiépThan va Khoàng san, ly do Tap doàn kinh doanh da ngành, dae biét là san xuàt dien nàng sélà chù yéu. Cdng ty CTTDCP dugc nàng tàm vi thè va quy md do nàm trong khói cdngnghiép ea khf md, khói ca khi che tao mày va dtd tài nàng, ddng tàu, luyén kim, vàn tàidudng sàt, thièt bi md, cdng nghé ddng bd va manh nhàt Viét Nam bién nay. Cdng ty 40
 • 49. CTTBD CP ed cdng nghé ddng bd hién dai va dù nàng lue che tao hàng loat va xuàt khàusan phàm thiét bi dién hién nay.3.L4 To chuc bg mdy quàn ly hi$n tgi cùa còng ty hinh 3-1 sa dd co càu td chùe GIÀM DÓC PHÓ GIÀM BÓC PHÓ GIÀM DÓC KI THUAT KINH TÉ P.KH-DT-TTrudng Phdng KToàn-TKé Phdng KTthuàt-CN Phdng Tóchùe CB Phdng LDTL YTé PhdngKièmtra CL P. Vàt tu-vàn tài Ngành Ddi sdng Phdng Bào ve Xudng Xudng Xudng Che Xudng Xudng Xudng se se tao Bién phu tùng Ca dién Xày làp TBDI TBDII thè dién3.1.5 Chùe nàng nhiem vu cùa cdcphòng banCdng ty CTTBDCP dà xày dung chùe nàng nbiém vu eho eàe phdng ban trong Cdng ty,nhàm xàc djnh rd tràch nhiem, nhiem vu cho tìmg bd phan phdng chùe nàng, va là co sdphói két hgp thue hién nhiem vu trong Cdng ty ( xem phu lue 09 ). 41
 • 50. Cdng ty dà xày dung md bình td chùe theo md hinh chùe nàng, thue té md bình td chùe nàynhièu nàm dà phù hgp, giùp cho cdng ty dièu hành va té chùe boat dgng san xuàt kinh doanhthành cdng, phù hgp ca che chi huy san xuàt menh lenh.Trong tinh mdi cdng ty dang tién hành ed phàn hoà va ddng thdi tham già mdi trudng kinhdoanh canh tranh khdc liét, trong xày dung chién lugc kinh doanh này, viéc lua chgn mdbình tó chùe là nhiem vu ehién lugc chùe nàng, càn nghién cùu thay dói eho phù hgp.Cd thè thày ràng, Cdng ty CTTBDCP dà xày dung chùe nàng cu thè cho càc bg phan chùenàng, ed phàn càp tràch nhiem, va dà qua nhièu nàm quy dinh này gdp phàn tao nén mot nénèp lành dao quàn ly, quàn tri thành cdng.Trudc quy md san xuàt thay ddi Idn va trong tinh hinh bién nay, va sau khi Cdng ty tiénhành ed phàn hoà. Ca càu td chùe sé thay ddi, chùe nàng càc bd phan thay ddi, do dd cànphài thay ddi I^i va bd xung nhùng quy dinh chùe nàng nhiem vu nèu trén.3.2 Àp dung tóng hgp càc md hinh PEST, Five force va Industry success factors dephàn tich mdi tru*òiig kinh doanh ngành Che tao Thiét bi dien3.2. l.Mói trudng kinh doanh:3.2. LI Mói truòng chinh tri, chinh sàch va luàt phàpCdng cudc dèi mdi dàt nude, eùng vdi dudng Idi phàt trién kinh té vàn hành theo ea chekinh tè thi trudng ed su dièu tiét eùa nhà nude, dang ngày càng thu dugc nhùng thành tuumdi. Day manh cudc cài càch kinh té, cài càch hành chinh va quàn ly nhà nude. Xày dung vangày càng hoàn thien eàc chinh sàeh kinh té va he thóng luàt phàp, tao dung hành lang phàply va mdi trudng kinh té md. Md rdng hgp tàc khu vuc, va day manh boat ddng kinh tè dóingoai va hoà nhap kinh té thè gidi, già nhap AFTA, APEC, va già nhap WTO nàm 2006.Tiép tue cài càch manh me nhùng yéu kém tu co che quàn ly ké hoaeh hda tàp trung de lai.Thành làp nhièu Tap doàn kinh té mdi, vdi vai trd chù dao, va àp dung ca che quàn ly mot 42
 • 51. nén kinh té tich tu va phàn tang va dù sue manh ddn nhàn boi nhàp. Md rdng càc thành phànkinh té, thu bùt viéc làm. Day manh cài tao ha tàng co sd, giao thdng, thdng tin, xày dung,nàng lugng, ngàn bang,., mdi ggi dàu tu tu càc nhà dàu tu trong nude va nude ngoài, phàthuy eàe ngudn lue cùa nèn kinh té dàt nude, là nhùng nhiem vu trgng tàm ma Chinh phùdang tién hành hién nay. Chinh phù dièu hành, thirc hién he thdng, nhàt quàn càc giài phàptiét kiém tiéu dùng xa boi, kich càu nèn kinh té. Cd chinh sàeh khuyén khich xuàt khàu, diéuhành nàng cao ty trgng tich luy tu nèn kinh tè, va nàng cao ty trgng va kiém soàt ca càu tàidàu tu nèn kinh tè, giù vùng càc mue tiéu phàt trién kinh tè xà boi. Trong nàm Qudc hdi,Chinh phù dà tiép tue bó sung, sua dói, ban hành nhièu bd luat, Luàt Thuomg mai, Luàtdoanh nghiép, Luat dàu tu, Luàt thué xuàt nhap khàu, Luàt bào ve mdi trudng.. Gdp phànquan trgng eùng vdi nèn chinh tri dn dinh, là mot mdi trudng phàp ly dugc dàm bào vathuàn lgi cho nèn kinh tè phàt trién.3.2.1.2 Mói truòng khoa hoc cóng nghéSu phàt trién khoa hgc ky thuat va cdng nghé thè gidi nhùng nàm dàu thè ky, trén nhiéu ITnhvuc, vat liéu mdi, cdng nghe sinh hgc, cdng nghé thdng tin, co khi tbuy lue, tu ddng hoàCNC, PLC, cdng nghe nàng lugng, luyén kim, càn thép, ehé tao mày dà ed bude tién mdi.Vdi chinh sàch hdi nhap kinh té thè gidi va su phàt trién kinh té, su tàng trudng dàu tu nudengoài..ngành cdng nghiép Viét Nam dà ed bude phàt trién manh me trong cdng nghe. Nhiéungành kinh té, nhièu cdng ty doanh nghiép dà nhanh chdng dàu tu chièu sàu, thay bd cdngnghé lac bau, tiép thu cdng nghé tién tién tu viéc qua con dudng tu vàn thiét ké, chuyén giaocdng nghe, hgp tàc lién doanh, thué mua tài ehinh..dén viéc nhap mua day chuyén thièt bidóng bd. Cùng vdi càc ngành cdng nghiép: che bién, giao thdng, xày dung, che tao mày, làpràp dtd, nàng lugng, dàu khi, làp ràp dien dien tu, cdng nghé thdng tin.. ngành ca khi che taothiét bi dién cùng tiép thu va dàu tu. Nhièu ITnh vuc già cdng, che tao thièt bi dién dà dugc 43
 • 52. thue hién trén cdng nghé tién tién, va mdi nhàt, da che tao dugc nhiéu chùng Ioai san phàmchat lugng cao, theo tiéu chuàn qudc té.3.2. L3 Mói truòng vdn hoà xà hói Thu nhap bình quàn dàu ngudi tàng, ty le thiéu viéc làm giàm, ty le tàng dàn sd giàm, cocàu dàn so va kinh té chuyén djcb theo hudng tich cuc, ty le ngudi nghèo giàm, an sinh xàboi chù trgng, di lai va giao thdng dugc cài thien, chàm sdc y té va tudi tbg bình quàn dugcnàng cao, dàn sd tré boa, Giào due dugc toàn xà boi quan tàm, dào tao xà boi dà chù trgngnàng cao ky nàng lao ddng. Càc boat ddng tu thien, nhàn ài, vàn hoà xà boi phàt trién vadich chuyén già tri. Trình do dàn tri nàng cao, cdng khai, cdng bang, dàn chù dugc tdn trgng.Hgi nhàp qudc té gàn lién tiép thu vàn minh nhàn Ioai. Xu hudng Idi song hién dai két hgpgiù gin eàc già tri truyèn thdng duge khuyén khich.Xà boi phàt trién va xuàt hién nhùng nhu càu cuge sdng mdi càn dàp ùng. Là nhùng ddnglue mdi cho nén kinh té phàt trién nhirng nàm qua va nhùng nàm tiép theo.3.2. L4 Mói truòng kinh téa/ TÓc do phàt trién kinh téDà mang lai trong lién tue bai muai nàm qua nèn kinh té dà phàt trién, tdc do tàng trudngGDP dat bình quàn 7,7% giai doan 2001 dén 2005. Nàm 2005 dat GDP 8,4%. Ty trgng tàidàu tu cùa nhà nude dat bình quàn trén 35% kich càu nén kinh tè. Nhiéu ngành kinh té dàphàt trién nhanh, trong dd ngành cdng nghiép ddng gdp tàng bình quàn 14,5%, ed nhièu nàmtrén 16%. Day là yéu tó mdi trudng thuàn Igi.b/Ty le lam phàt: Chi so già tiéu dùng va ty le lam phàt giàm. Ty le lai suàt va ty già hói doàivdi dong USD dugc kiém soàt. Dd cùng là mdi trudng thuàn lgi cho boat ddng kinh doanheùa càc doanh nghiép.d/ Dàu tu nude ngoài 44
 • 53. Vdi mdi trudng kinh doanh ngày càng trd nén thuàn lgi, trong lién tue nhiéu nàm qua, dàu tunude ngoài dà tàng nhanh, vào nhiéu vùng mién, nhièu ITnh vuc ngành san xuàt khàc nhau.Dén bét nàm 2005, tdng ngudn vón dàu tu tu nude ngoài, dat dèn 30270,6 Trieu USD, trongdd vào càc ITnh vuc cdng nghiép ehièm 17223.1 Trieu USD, bang 56,9 %. Già tri san lugngcdng nghiép tu càc doanh nghiép dàu tu nude ngoài thirc té dat qua càc nàm 2001:164408,9ty VND, ehièm 41.5% tdng san lugng cdng nghiép cà nude; tuang ùng nàm 2002: 198308,6ty VND ehièm 41.5%; nàm 2003: 267355,8 ty VND ehièm 43,1%; nàm 2004 : 353264,8 tyVND chiém 43,6% tóng già tri thue té san lugng cdng nghiép cà nude. Trong khi dd càcdoanh nghiép khu vuc nhà nude ehièm 27,4%. Dàu tu nude ngoài, cùng vdi chinh sàch motcùa thdng thoàng, dugc du bào tàng nhanh d nàm 2006 va càc nàm tiép theo dd. Già tri sanlugng cùa càc doanh nghiép ed vdn nude ngoài sé tàng nhanh, ed thè dat ty trgng chù yéutdng già tri thue té nén kinh tè qudc dàn.( Nguón tóng cuc thóng ké, http://www.gso.gov.vn).Dàu tu nude ngoài tàng nhanh, tao lén mdi trudng san xuàt eanh tranh, vùa ed ea boi vùa edthàch thùc mdi. Dàu tu nude ngoài tàng kéo theo cdng nghe mdi, trình do quàn ly, quàn tridoanh nghiép mdi, nhu càu md rdng san xuàt xày dung nhà mày tàng, càu trong dung lugngthi trudng tài chinh tàng, kich càu thj trudng. Càc doanh nghiép trong nude phài canh tranhvdi doanh nghiép ed vón dàu tu nude ngoài trén nhièu phuong dién: chat lugng san phàm,già bàn, dich vu già tri già tàng, kènh phàn phói, luang cdng nhàn vién, thi trudng xuàt khàukhu vuc.và trong nhièu ngành, dàc biét là trong ngành cdng nghiép, trong dd là cdng nghiépche tao thiét bi dién, thàch thùc nhièu hon mot ca hgi.Khào sàt mdi trudng kinh té de nghién cùu nhùng tàc dgng true tiép, giàn tiép tdi boat ddngkinh doanh cùa cdng ty, ed thè dugc xem xét cu thè han trong pham vi ngành san xuàt cdngnghiép. De càp nèn san xuàt cdng nghiép vi dàc trung cho chinh sàch ehién luge phàt triénkinh té Viét nam, dua nèn san xuàt cdng nghiép tién dén CNH, HDH vào nàm 2020, ma 45
 • 54. phan chù yéu duge tong quàt va cu thè trén co sd chién lugc phàt trién cùa eàc Tàp doàncdng nghiép, eàc TÓng cdng ty trong Bd Cdng nghiép Viét Nam, dà dugc Chinh phù phéduyet. Su phàt trién cdng nghiép Viét nam là mdi trudng kinh tè chinh cho doanh nghiép co khiche tao Viét Nam ndi ehung va co khi che tao thièt bi dién ndi riéng phàt trién. Dong thdi decàp ngành co khi che tao thiét bi dien Viét Nam, mdi trudng kinh té va nhu càu thi trudngcung là chién lugc phàt trién nàng lugng Viét Nam, ma Tap doàn cdng nghiép dien lue Viétnam (EVN), Tàp doàn Cdng nghiép Than -Khoàng sànVièt Nam, Càc tàp doàn cdng nghiépkhàc. dugc chinh phù Viét Nam giao nhiem vu chinh. Dd là mdi trudng kinh té chinh ed tàcdgng va chi phdi true tiép dén ngành che tao thiét bi dién va cu thè là nhdm san phàm màybién àp truyèn tài 1 lOkv va mày bién àp phàn phdi 35kv, 22kv, thièt bi ddng ngàt cao àp1 lOkv, 220kv. (San phàm chinh eùa Cdng ty Che tao Thiét bi dién Càm Phà.)Bd CN Viét Nam bién ed 08 Tap doàn Cdng nghiép va Tdng cdng ty 91 ; Cd 07 Tdng cdngty 90 va 35 cdng ty, doanh nghiép true thugc Bd. Trong dd Ngành Than, Ngành Dién, NgànhDàu khi, duge uu tién phàt trién vdi quan diém chi dao cùa Chinh phù " Phàt trién nànglugtng di trudc mot bude dàp ùng yéu cau phdt trien kinh te^ xà hgi, bào dàm an toànnàng luang quoc già**-Ngành thanTap doàn CN Than-Khoàng san Viét Nam ed 02 Tdng cdng ty, ed 04 Cdng ty TNHH MTVlà cdng ty me, ed 08 Cdng ty true thugc Tap doàn, 06 Cdng ty TNHH mot thành vièn là cdngty con; Cd 44 Cdng ty va Cdng ty CP là cdng ty con, hàng chuc cdng ty chàu va chat, va càcdon vi su nghiép Vièn nghién cùu, trudng dào tao, Benb vién khàc.vdi so lao ddng Idn han110.000 ngudi, thu nhap bình quàn dén 3.000.000 d/ngudi, tbàng; ty le thiéu viéc làm nàm2000 cdn 10%, dén nàm 2003 tuyén tàng lao ddng 10%. Hién trong co che mdi, Tàp doàn 46
 • 55. cdng nghiép Than-Khoàng san Viét Nam là cdng ty me eùa Cdng ty che tao thiét bi diéncàm Phà.Tap doàn Cdng nghiép Than- Khoàng san Viét Nam (TKV) dà san xuàt tàng nhanh qua càcnàm 2003, 2004, 2005 ( xem bang 3-2)Bang 3-2 Ké hoaeh thue hién cùa TKV TT Càc chi tiéu ehù yéu Don vi TH 2003 TH2004 TH2005 1 2 3 4 5 6 I Càc chi tiéu hien v^t 1 Than tiéu thu 10^ Tàn 18,8 25,0 30,2 -Xuàt khàu 10*^ Tàn 6,5 10,5 14,5 - Trong nude IO*Tàn 12,3 14,5 15,5 2 San xuàt than nguyénkbai IO*Tàn 20,0 27,3 34,9 3 Bde dàt dà lO^m 87,2 121,0 165,0 4 Dào Id lOm 135,8 175,0 228,0 5 Nàng suàt lao ddng Tàn 306 383 438 NK/ng/n II Càc chi tiéu già tri 1 TÓng doanh thu TyVND 10422,0 15178,0 21718,0 2 Tong so lao dgng Ngudi 86105 92357 98850 3 Tién luang bình quàn D/ng.th 2047000 2571000 3310000 5 vón chù sd hùu TyVND 2477 3593 45886 Lgi nhuàn trudc thué TyVND 437,9 1290,7 2600,0 —7(Nguón: Chién luac phàt trién Tóng Cóng ty Than Viét Nam dén 2025) 47
 • 56. Tàp doàn Cdng nghiép Than- Khoàng san Vièt Nam dà ed ehién lugc phàt trién 2015; 2025va tàm nhin 2050."Chién lugc phàt trién ngành Than Viét Nam là chién lugc phàt trién ben vùng; tàng sanlugng khai thàc dn dinh, bài boa vdi tàng trù lugng, do tin cay cùa tài nguyén than; trén cosd àp dung cdng nghé thàm dd, khai thàc va ehé bién tién tién, phù hgp vdi dièu kién càu taodia chat va kinh tè xà boi ti!mg vùng. Phàt trién ngành Than là trén co sd san xuàt kinh doanhthan sé phàt trién kinh doanh da ngành, san xuàt kinh doanh dién nàng, vat liéu xày dung,cdng nghiép ddng tàu, co khi md, tài chinh ngàn hàng.. Phàt trién ngành than lày mue tiéuhiéu qua kinh té, giàm tdn thàt tài nguyén, an toàn lao ddng va bào ve mdi trudng sinh thài,dàp ùng tdi da eho nhu càu than cho phàt trién kinh té xà boi dàt nude. Thi trudng boa ngànhthan de thu hùt ngudn lue cùa mgi thành phàn kinh té vào dàu tu phàt trién ngành; dàc biétlà thu hùt vdn dàu tu nude ngoài vào thàm dd khai thàc than d vùng bè than dong bangsdng Hdng vdi quy md Idn sau 2020."San lugng khai thàc than saeh dat khoàng 44-46 trieu tàn vào nàm 2010; dat khoàng 49-52trieu tàn vào nàm 2015; khoàng 56-61 trieu tàn vào nàm 2020; khoàng 65-70 trieu tàn vàonàm 2025;Vdi so liéu trén toc do tàng trudng cùa ngành Than rat cao, cao ban tdc do tàng trudngngành cdng nghiép. Dd eùng là ea boi phàt trién cho Cdng ty CP CTTBDCP, cdng ty concùa Tàp doàn Cdng nghiép Than- Khoàng san Viét Nam.-Ngành dienTap doàn Cdng nghiép Dién lue Viét Nam ed 58 don vi thành vién. Bao gdm 11 don vi bachtoàn phu thugc; Cd 20 cdng ty thành vién hach toàn ddc lap; 05 Cdng ty eó phàn do TÓngCòng ty giù ed phàn chi phói; 03 Cdng ty TNHHNN MTV; 06 don vi Vién nghién cùu vaTrudng dao tao; 13 Ban quàn ly du àn xày dung Nhà mày dién va He thóng truyèn tài dién 48
 • 57. nàng quóc già ( dudng day va tram dién llOkv dén 500kv). Ò moi cdng ty thành vièn ednhièu cdng ty co phàn, xi nghiép chàu.Tinh dén 31/12/2004, EVN sd hij*u va quàn ly 14 nhà mày dién vdi tóng cdng suàt 8516MW, ehièm 86,36 % cdng suàt dàt he thóng, dat san lugng dién 39,9 ty kWb chiém 84,43%san lugng dién san xuàt toàn he thóng. Hién nay EVN dang tiép tue dàu tu xày dung nhièunhà mày dién theo TÓng so dd V ( dà hiéu chinh) dà duge Chinh phù phé duyet. Tap doàndién lue quàn ly he thóng ludi va toàn he thóng tram dien, d dien àp 500kv;220;kv;l lOkv valudi dién phàn phói. Tàp doàn dugc Chinh phù, Bd cdng nghiép giao nhiem vu Qui boachphàt trién dien lue giai doan 2006-2015 ( TÓng sa dd qui hoaeh dién VI ) dang trình Chinhphù phé duyet. Theo két qua nghién cùu cùa TSD VI ( phuong àn co sd ) nhu sau: tu nàm2006 -2010 nhu càu dién thuong phàm tàng 16,3%, nhu càu san xuàt dien tàng 16%. tu nàm2010 -2020 nhu càu dién thuong phàm tàng 10,2%, nhu càu dién san xuàt tàng 10,l%.và tunàm 2021 dén 2025 nhu càu dien thuong phàm tàng 8,2%, nhu càu dién san xuàt tàng 8,0%. Chuong trình dàu tu phàt trién ngành dien qudc già dén nàm 2025 (Tdng sa dd quy boachdién VI) dudi day là ea boi thi trudng rat Idn eho ngành co khi che tao thiét bi dién xày dungchién luge phàt trién kinh doanh:Chuong trình dàu tu phàt trién ngành dién qudc già dèn nàm 2025TÓng vón dàu tu cho ebuong trình phàt trién ngudn va ludi dién qudc già trong giai doan2006-2025.Trong dò dàu tu cho nguon dién bao góm càc nhà mày cua EVN va ngoài EVN (IPP, BOT,lién doanh, co phàn) nhu sau:+ TÓng vón dàu tu cà lai xày dung toàn giai doan: 1.717.972 ty dong,Trong dò:- TÓng vón dàu tu nguon dien: 1.144.592ty dong, tuong duong 72,44 ty dd la. 49
 • 58. Chia ra gom: - vdn dàu tu thuàn càc cdng trình: Nhiet dién: 769.477 ty dong Tbuy dien: 256.870 ty ddng - Lai xày dung: 118.246 ty ddngTóng vón dàu tu cho ludi dién: 573.380 ty dóngBao gdm: Ludi chuyén tài ( Tu 220 kV trd lén): 152.793 ty ddng Ludi phàn phdi va ha àp: 366.182 ty dong Lai xày dung: 54.406 ty ddng• Bình quàn toàn ngành dién dàu tu bang nàm càc giai doan nhu sau:- Giai doan 2006-2010: 80.267 ty ddng, tuang duong 5,07 ty USD.- Giai doan 2011-2015: 79.179 ty dong, tuong duong 5,01 ty USD.- Giai doan 2016-2020: 103.317 ty ddng, tuang duang 6,54 ty USD.- Giai doan 2021-2025: 81.039 ty dong, tuang duong 5,13 ty USD.- Toàn giai doan 2006-2025: 90.376 ty ddng, tuong duang 5,72 ty USD.Nhu vay bình quàn bang nàm nhu càu dàu tu cho eàe cdng trình dién là rat Idn, trung bình càgiai doan dàu tu riéng phàn ngudn là trén 3 ty dd la va toàn ngành là trén 5 ty dd la cho motnàm, Idn han nhièu so vdi vón dàu tu tinh toàn d giai doan quy hoaeh TÓng so dd V trudcday.TÓng hgp vón dàu tu va co càu vdn dàu tu ngudn va ludi dién toàn ngành dién càc giai doancho d bang 3-3, trang 51.Trong giai doan quy hoaeh tu nay dén nàm 2025, trong tdng vdn dàu tu eho phàt trién diénlue quóc già, ty le dàu tu nguón va ludi d càc giai doan ed su thay dói do tién do xày dung 50
 • 59. fi ^ H fi o o d o HO B > b s KO M fi -IO ••ri CI & fS q V) OD ve OD > e/) Danh mue 2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2006-2025^H Nguon dién 1.193 17.662 17.468 22.342 14.971 72.443< Dàu tir thuàn 1.164 17.075 15.468 19.325 13.081 64.959 -Nhiét dién 378 8.668 11.576 17.647 10.801 48.701 -Thuy dién 786 8.417 3.891 1.678 2.272 16.258— Tòng nhu càu dàu tu cùa 776 8.932 12.204 16.172 12.857 50.165 EVN(Cà góp vón LD) -Nhiét dién 231 2.831 8.894 14.929 10.810 37.463 -Thuy dién 545 6.101 3.311 1.244 2.048 12.702<N Dàu tir ngoài EVN 388 8.153 3.264 3.152 224 14.793 o -Nhiétdién 147 5.837 2.683 2.718 11.238 -Thuy dién 241 2.316 581 435 224 3.555 OS IDC 577 a 2.000 3.018 1.889 7.484o ^H e 1.078 7.687 7.575 10.353 10.675 36.290 1< Dàu tu thuàn 1.062 7.141 6.589 9.228 9.889 32.846 -Luai ehuyén tài 378 2.436 2.298 2.868 2.068 9.670 -Luai phàn phói 684 4.704 4.291 6.360 7.821 23.176 so IDC 546 987 1.125 786 3.443m Tòng còng 2.271 25.349 25.043 32.695 25.645 108.732 -Dàu tu thuàn 2.226 24.225 22.056 28.553 22.970 97.805 IO -IDC 1.123 2.987 4.142 2.675 10.927 i s: a:
 • 60. càc cóng trình nguòn va luai à tùng giai doan khàe nhau. Trong dò ty trong dàu tu nguondién khà lon, eu thè trong hai giai doan dàu 2006-2010 va 2011-2015 ty le dàu tu cho phànnguon dién deu là 70.5% dén 70.1%. Giai doan sau eó giàm di nhung van ò mue cao cho déngiai doan cuòi thòi ky quy hoaeh 2020- 2025 ty le dàu tu nguòn dien thàp han va dat mùc là57%.Toàn giai doan quy hoaeh 2006-2025, ty le dàu tu tuang ùng nguòn va luai là 66% va 34%,phìi hgp vói khòi luang dàu tu va khà nàng dàp ùng eung nhu là màt dò phù kin luai dienquòe già.Trong ca càu dàu tu phàn nguòn dien, eó su thay dòi ro rét ty le dàu tu eàc còng trình thuydién va nhiét dien giùa eàe giai doan. Trong giai doan dàu tu nay dén 2010, tàp trung khaithàc dàu tu nhiéu eàe còng trinh thuy dién, nén ty le dàu tu giai doan này cho thuy dién là35%, tuang duang vói eàe còng trình nhiét dién. Sau dò à càc giai doan sau giàm dàn ty ledàu tu cho thuy dién va tàng dàn dàu tu cho càc còng trình nhiét dien do da khai thàc hàu hétkhà nàng cùa thuy dién. Dén giai doan 2011-2015 ty le dàu tu nhiét dién tàng lén là 52.5%va dat cao nhàt là 61.8% a giai doan 2016-2020 khi eó còng trình dién nguyén tu dàu tu vàoa giai doan này. Con giai doan sau ty le dàu tu nhiét dién thàp han cung là trén 47%.Dòi vói luói dién, ea càu dàu tu cùa eàc càp dien àp phù hgp tuang ùng nhau. Trong dò tòngtoàn giai doan ty le dàu tu cho phàn luói chuyén tài là 10% va eho phàn phàn phòi tu 110 kVtrò xuòng là 23,7%. Ca càu dàu tu luói dién ó càc càp dién àp càc giai doan phù hgp vóikhói lugng xày dung va tién dò còng trình eùng nhu dàp ùng nhu eàu phu tài.Chi tiét ca càu vón dàu tu ngành dién giai doan 2005-2025 cho ó bang 3-4, trang 53 52
 • 61. S I o e o o s a s e tn a tn e e o .a DD OD -o A* QHH Danh mue 2005 2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2006-2025hM Nguon dién 52,3% 70,5% 70,1% 67,7% 56,9% 66,4% -Nhiét dién 17.0% 35,8% 52,5% 61,8% 47,1% 49,8% -Thuy dién 35.3% 34,7% 17,6% 5,9% 9,9% 16,6%a s 47,7% 1 29,% 29,9% 32,3% 43,1% 33,6%- Luai chuyén tài 17.0% 10,1% 10,4% 10,0% 9,0% 9,9% - Duòng day 500kv 5,7% 2,5% 2,4% 2,7% 1,9% 2,4% -Tram 500kv 2.0% 1,3% 1,6% 2.0% 2,4% 1,8% -Duòng day 220kv 2,7% 2,7% 1,6% 0,9% 0,6% 1,4% - Tram 220kv 6,5% 3,6% 4,8% 4,4% 4,2% 4,2%r^i Luói phàn phòi 30.7% 19,4% 19,5% 22,3% 34,0% 23,7% -Duòng day 11 Okv 3.0% 2,5% 1,3% 1,1% 1,3% 1,5% - Tram 11 Okv 7,1% 3,2% 2,7% 3,5% 4,4% 3,4% -DZ trung thè 16,1% 10,3% 8,6% 9,1% 12,3% 10,0% -Tram &DZ ha thè 4,6% 3,4% 6,9% 8,6% 16,1% 8,7% Tòng còng 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ^ ^ -| s: ^!3 s: Ci,
 • 62. Nhu vày tòng nguòn vón dàu tu eho riéng luói dién 1 lOKv qua mòi nàm dén 2015 sé là: Danvì:TriéuUSD TT Danh mue 2006-2010 2010-2015 Ghichù 1 Luói dién phàn phòi 986.00 980.00Day là mot tièm nàng thi truòng rat lon eho càc doanh nghiép ngành che tao thiét bj diénphàt trién.Va cùng cùng vói nèn kinh té phàt trién nén trong nàm qua, ngành còng nghiép che tao thiétbi dién eùng tàng truòng nhanh xem bang 3-5Bang 3-5 Tóng già tri san lucmg cóng nghiép ngành che tao thiét bi Viét Nam 2000-2004 TyVNDTT Tòng so 2000 2001 2002 2003 2004I Còng nghiép che bién1 San xuàt thiét bi dién 7699,3 11287,0 13777,7 17205,7 24154,8 (nguón tóng cuc thóng ké(2006), http://www.gso.gov.vn)Co thè nói su phàt trién cùa nén kinh té, eùa ngành còng nghiép nàng lugng dién, ngànhcòng nghiép Than -Khoàng san, ngành còng nghiép khàc va dàu tu nuóc ngoài, sé là co hòiva cung là nhùng thàeh thùc, eho ngành còng nghiép ehé tao thiét bi dién Viét Nam, va Còngty CTTBDCP.Trong su phàt trién nhu càu nàng luang dién dóng thòi lai là nhu eàu phàt trién ngành thanViét Nam, dò chinh là ea hòi phàt trién eùa Còng ty ehé tao thiét bi Cam Phà. 54
 • 63. Trong giai doan truóe day Còng ty CTTBDCP dà eó mot mòi truòng phàt trién phù hgp, vathue té vói doanh nghiép nhà nuóc, mòi truòng duang nhién eó. Cùng vói su phàt trién manhme eùa thi truòng canh tranh, trong quy mò mói, vói co che so huu dà thay dòi, Còng ty cànnghién euu ky mòi truòng phàt trién kinh té này, de tu day thày rò thuàn Igi mot thi truòngtièm nàng, nhung eùng thày ro thàch thue dòi thù canh tranh hien tai va nhung dói thù canhtranh tiém àn trong thi truòng tiém nàng dò, nhùng thàeh eùa dòi thù tiém nàng.3.2.2 Phàn tfch su ành hudng cùa doi thù canh tranh doi vdi chién luac phàt trién còng ty3.2.1.1. Dói thù canh tranh hién tgi:- Co eàu canh tranh ngành: LTnh vuc ca khi ehé tao thiét bi dién giai doan hién nay, chù yéuchi phói bòi eàe Tòng còng ty Bg Còng nghiép. Tap doàn dién lue Viét Nam, là tap doàn chi phòi san phàm che tao va thòng ITnh thi truòngvói càc còng ty: Còng ty Thiét bi dién ( Dòng Anh), Còng ty Co dién Thù Bxc ( TP Ho ChiMinh), Nhà mày thiét bi dién Yèn Vién ( Còng ty dién lire I ), Nhà mày sua chua mày biénàp Càu Giành ( So dién lue Nam Dinh, Còng ty dién lire I ), Còng ty CP ea dién Dà Nàng(Còng ty dién lue III ).Tòng Còng ty thiét bi dién vói eàc còng ty: Còng ty CP khi cu dien San Tày, Còng ty Thiétbi do dién, Còng ty Thiét bi dién Dong nai, Còng ty che tao dong co dién Viét Nam Hung gari, Còng ty lién doanh ehé tao thiét bi dién lue ABB, Còng ty lién doanh che tao thiét bi diénLG, Còng ty ehé tao dién ca Ha Noi, Còng ty che tao bién thè Ha Noi..Tap doàn còng nghiép Than-Khoàng san Viét Nam eó càc còng ty: Còng ty ehé tao thiét bidien Cam Phà. Còng ty che tao mày TVN va Còng ty CP ca dién Uòng Bi,Tong Còng ty xày dung eòng nghiép, Tàp doàn buu chinh vièn thòng Viét Nam, Tòng còngty ea khi giao thòng...eó càc còng ty true thuoc tham già thi truòng che tao thiét bi dién quymò trong ngành. 55
 • 64. Ngoài ra eàe Tong Còng ty thugc eàe Bò khàc, eàc còng ty tu nhàn: Còng ty CP Viét À, Tàpdoàn Còng nghiép ALPHANAM, Còng ty Nhat Linh, Tàp doàn Còng nghiép HANAKA.Hàng tram càc còng ty xày làp dien thugc eàe Tòng eòng ty, càc So còng nghiép, Tàt cà càc còng ty ca khi che tao thiét bi dién trén, dèu dà ra sue dàu tu de dòn dàu mot thitruòng tièm nàng dò là su tàng truòng kinh té cùa dàt nuóc, hon là su dàu tu cho còng nghécao va xuàt khàu. Cùng vói sur hoat dgng manh me cùa càc còng ty thuong mai dà làm chothi truòng thiét bi dién canh tranh gay gàt.Mot hai nàm trò lai day, su giàm ty trgng dàu tu vào luói truyèn tài cùa TÓng eòng ty dienlue, do tap trung phàt trién nguon dién va duòng day tài dien 500kv, dà làm cho thi truòngthiet bi dién chao dào, giàm già bàn va chàp nhàn khòng eó lai, là giài phàp càc còng tythuong ehgn eho canh tranh, dae bièt là lo hàng co già tri lon va thòng qua dàu thàu.Tuy nhién càc còng ty eó khà nàng san xuàt eàc mày bién àp truyèn tài còng suàt lón dién àp1 lOkv trò lén, mai eó bòn eòng ty trong dò Còng ty che tao thièt bi dién Càm Phà sau khimua lién doanh hien nay, eó còng nghe cao han hoàn chinh han, dàc bièt còng nghé Ige dàuehàn khòng, còng nghé sày chàn khòng, còng nghe quàn day cao àp, còng nghe càt lòì thép,còng nghé thùr nghiém.. vugt tròi so vói ba eòng ty con lai. Xét quy mò san xuàt mày bién àpphàn phói vói eòng nghe mai, co nàm còng ty, trong dò Còng ty Che tao thiét bi dién CàmPhà hoàn thien va dong bg nhàt.Co thè dat theo thù tir càc dói thù canh tranh: 1 Còng ty Thiét bi dien (Dòng Anh), 2. Còng tylién doanh ABB; 3. Còng ty Ca dién Thù Due; 4. Còng ty che tao thié bi dien Càm Phà; 5.Còng ty Thiét bi dién (Dòng Nai).3.2.1.2 Ho savi doi thù canh tranh 56
 • 65. • Thi phàn eàe dói thù canh tranh dira vào thi phàn san xuàt cung càp mày bién àp( co xét dén su eanh tranh eùa càc eòng ty thuong mai ): bang 3-6, trang 57. Bang 3-6 Thi phàn mày bién thè eàc còng ty, uóc thue hien bành quàn càc nàm 2000-2005 Thi phàn Thj phàn STI Doi thù canh tranh mày BA màyBA llOkv phàn phói (iròc 35kv (uòc tinh%) tinh%) 1 Còng ty Thiét bi dien Dòng Anh 35% 10%2 Còng ty lién doanh ABB 20% 10%3 Còng ty ca dién Thù Due 15% 15%4 Còng ty Thiét bi dién ( Bién hoà ) 30%5 Còng ty ehé tao Thiét bj dién Càm Phà 15% 10%(Nguón Bào cào cóng tdc bàn hàng kinh doanh 2005 Cóng ty che tao TBD CPhd)3.2.3. Phàn tich su ành hudng cùa nhà cung cap doi vdi chién luac phàt trién cóng tyDae diém ngành ehé tao thièt bi dién vàt tu, nguyén vàt lieu, phu tùng chù yéu nhàp khàu:Kim Ioai màu, thép kT thuat dién, vat liéu càch dién, dàu eàeh dién..qua he thòng càc DNthuong mai; già bién dòng, don hàng nhap khàu lón, thòi gian nhàp hàng kéo dai, du trùtàng, thuong là khó khan eho eàc eòng ty ehé tao thiét bi dién. +Sàn phàm eùa nhà eung càp là nhùng vat tu nguyén lieu quan trgng. DÓi vói vàt tu kythuat dàc biet ( nhu thép kT thuat dién) nhà cung càp thuong nhàn dugc dai dién doc quyèntu eàe eòng ty nuóc ngoài. Va nhà cung càp doc quyèn trò thành nguòi eó quyèn nàng.+Vat tu san xuàt trong thi truòng noi dia, eàc nhà cung ùng eó du nàng lue va eanh tranh. Càccòng ty ehé tao thiét bi dien dugc huóng Igi tu lira chgn chào già eanh tranh, nhung ty trong giàtri Ioai vàt tu này trong già thành thàp. 57
 • 66. +Do già tri vàt tu nguyén liéu phu tùng cho ngành che tao thiét bi dién thuong là vàt liéu móichiém ty trong lón va phài nhàp khàu, do dò vón cùa nhà cung ùng cùng khó khan, thuongkhòng dàm bào tién dò giao hàng va kéo theo àp lue dói vói nguòi mua.- Hoat dòng tài chinh eùa Còng ty ngày càng co yéu càu tàng huy dòng vón. Ngàn hàngcung càp vòn ngày càng "sièt chat" han mùc, Còng ty chuyén sang co phàn hoà, yéu càu thèchàp tài san de vay là mot su han ehé ve huy dòng vòn. Viéc huy dòng vòn qua co dòng cùnggap khó khan lón néu hoat dòng cùa eòng ty dat hieu qua thàp va là Ioai thi truòng vòn manhnha.-Khi kinh té phàt trién sé thu hùt nhiéu lao dòng xà hòi. Thi truòng lao dgng kT thuat trongtuang lai, eùng vai vice co phàn hoà doanh nghiép, hoat dong còng doàn, nhu càu thu nhàptàng, cùng sé là mot khó khan cho Còng ty.3.2.4. Phàn tfch su ành hudng cùa khàch hàng doi vdi chién luac phdt trién cóng tySan phàm còng nghiép cùa ngành ca khi ehé tao thièt bi dién chù yéu là san phàm nhóm tulieu san xuàt. Khàch hàng chù yéu eùa ngành ehé tao thiét bi dién, hién nay là càc doanhnghiép nhà nuóc, DNNN dugc giao viéc quàn ly vón, thue hién dàu tu xày dung du àn chocàc bg ngành, uy ban nhàn dàn càc tinh, eàc khu còng nghiép - càc chù dàu tu eùa Nhà nuóc;ngoài ra cùng eó càc ehù dàu tu là tu nhàn; doanh nghiép nuóc ngoài nhung hien chiém thiphàn khòng lón;Khàch hàng cùa ngành ea khi che tao thiét bj dién tu liéu san xuàt, chù yéu là kàch hàngdoanh nghiép. Do là khàch hàng doanh nghiép, khà nàng ehi phói eùa chù dàu tu Nhà nuóctrong ea che hién nay là rat lón.Khàeh hàng doanh nghiép, khói lugng tièn luu chuyén va hàng hoà bàn cho càc doanhnghiép lón han nhièu so vói truòng hgp bàn cho nguòi tiéu dùng. Co dàc diém là ty le taptrung nguòi mua rat cao. Nguòi cung ùng thuong san sàng eung càp hàng hoà theo y khàch 58
 • 67. hàng cho tùng nhu eàu doanh nghiép khàch hàng. Mot vài nguòi mua tàm co chiém hét khóilugng mua. Nhiéu nguòi mua tu liéu san xuàt thieh mua mot giài phàp toàn bg cho vàn deeùa mình tu mot nguòi bàn.Do khàch hàng tàp trung va tam quan trgng. Dàc diém thi truòng thiét bi dien là tàp trungnguòi mua cao, dòi khi là càp quàn trj cao càp cùa nguòi mua quyét dinh va luòn luòn là thitruòng vói quyén nàng cùa nguòi mua. Day thue su mài là mot àp lire eho eàc còng ty sanxuàt thiét bi dién.- Viéc già tàng eàc dir àn BOT, BTO trong dàu tu nguòn va luói dien, xuàt hién càc nhà dàutu - chù dàu nuóc ngoài. Nhùng khàch hàng trong khi mua luòn dòi hòi eù nguòi giàm sàtcòng nghé va cùng dugc tham già thù nghiém san phàm hàng hoà.3.2.5. Boi thù cgnh tranh tiem nàngDo rào càn già nhàp va rào càn rùt lui dèu cao, do vày dòi thù tièm nàng dàu tu vào ngành truóemàt chua tàng nhièu.Tuy nhién là thi truòng tu liéu san xuàt thiét bi dién trong mot nèn kinh té dang phàt trién va hòinhap Quóc té, sé hàp dàn nhièu nhà dàu tu mai, nhàt là còng ty eó còng nghe cao, càc còng tyxuyén quóc già. Tu chinh sàch dàu tu nuóc ngoài va hòi nhap kéu ggi dàu tu cùa Vièt Nam, hosé vào dàu tu ò nhóm san phàm eòng nghe cao han va sé bao trùm lén nhùng san phàm càc còngty trong nuóc dang che tao, mot nàng lue canh tranh cót loi àp dào, ma càc doanh nghiép ò thitruòng trong nuóc chua vói tai dugc nàng lue eanh tranh dò. Day sé là mot nguy ca, thàch thùc.Vói viéc ggi vón dàu tu nuóc ngoài cùng sé xuàt hien thém lire lugng nhà thàu doanh nghiépnuóc ngoài vào Viét Nam, nhà thàu doanh nghiép nuóc ngoài eó lgi thè nàng lue tham giàthàu, tàng thém su canh tranh san phàm tièm nàng.3.2.6 Ap lue cùa san phàm thay thè dèi vdi chién luac phdt trién cóng ty 59
 • 68. Nhóm san phàm mày bién àp vè tinh nàng su dung, hién chua co san phàm thay thè, do dàcthù san phàm ehuyén ngành kT thuat. Nhung khi còng nghé phàt trién, thành còng cùa vàt liéu mói, sé mang dén vice eó khà nàng che tao san phàm chat lugng cao, va san phàm thè hemói thay the, là mot thàch thùc vói doanh nghiép.Nhàm thoà man eàc nhu eàu cùa nguòi mua, sé là ra dòi cùa tó hgp thiét bi, trong dò co sudung san phàm dang san xuàt sé eó tinh eanh tranh nhu mot san phàm thay thè trong mothoàn cành nhàt dinh.Su phàt trién nhanh cùa ngành còng nghiép che tao thiét bi dién ò giai doan muòi nàm trò laiday, dà xuàt hién ca hòi hàp dàn eàe nhà dàu tu trong nuóc va nuóc ngoài. Chi trong nàmnàm 1990 dèn 1995 sau khi nén kinh tè chuyén sang co che kinh tè thi truòng, dà eó càceòng ty lién doanh ehé tao thiét bi dién ABB, VINA-TAKAOKA, SKODA, LG., ra dòi.Nhièu eòng ty mói trong nuóc dà duge thành làp VIÉT À, ALPHANAM, NHÀT LINH,HALAKA.. dòng thòi kéo theo nhiéu còng ty xuyén quòc già thè giói tham già thi truòng,ARE VA, ALSTHOM, SNEIDER, LG, SIEMEN.. dong thòi kéo theo nhu càu dàu tu cùacàc còng ty ehé tao thièt bi dién nhà nuóc hien co. Càc còng ty thuong mai già nhàp thitruòng, làm eho thi truòng thiét bi dien 1999 dèn nàm 2000 eó cung lón han càu, bàt dàuthòi ky eanh tranh khóc liét, song gió va bién dòng. Thi truòng vào nhùng nàm 2000, 2001trò di dàn chuyén sang quyèn nàng cùa nguòi mua, va xuàt hién nhièu dói thù tièm nàng.Càc còng ty lién doanh nuóc ngoài lùng tùng vi dir àn khòng huy dòng hét eòng suàt nhu FStinh toàn. Càc còng ty trong nuóc dùng truóe thù thàch ca hói dàu tu.Càc còng ty che tao thiét bi dién doanh nghiép nhà nuóc trong ngành vói ca ehé quàn ly vatri tré do bao càp, lùng tùng lira chgn phuong àn dàu tu, vi ly do màu thuàn quan he giùadièu kién hiéu qua trong khé uóe tin dung vón luu dòng. Màt khàe eàc eòng ty nhà nuóc nàygap khó khan tài chinh còng ng day dua khó dòi. Viéc ca càu lai doanh nghiép dà trò lén càp 60
 • 69. bàch, nhung cùng khòng thè làm ngay, nhàt là vàn de sàp xép co càu lao dòng. Trong dò Còng ty che thiét bj dien Càm Phà cùng nàm trong cùng mot hoàn cành. Canh tranh cùa ngành che tao thiét bi dien, dàt truóe eùng ca hòi lón, nhung thàch thùc de doa cùng luòn dòng hành. 3.3. Àp dung Value ehain va Benehmarking de phàn tieh nói bg Còng ty Co phàn Che tao Thiet bj dien Cam Phà3.3.1 Casàhgtang- Tru sa Còng ty va nhà mày ehé tao ò thj xà Càm Phà, tinh Quàng Ninh. Dàt càp làu dai,dien tieh 45000m2. Nhà xuòng eó mài che 8000m2. Giao thòng thuy, bg, duòng sàt, càngbién nuóc sàu, thuàn tién. Nàm trong khu vuc kinh té trgng tàm vùng kinh té Dòng bàc.- Ca so san xuàt khuòn vièn ggn, co dù dién tieh mò ròng san xuàt va phuong àn san phàmlién quan khàe tai chò vói 12000 m^.3.3,1.1 Ban giam dóc va hogt dóng Ban Giàm DócBan giàm dòc còng ty gòm mot Giàm doc , va mot phó giàm doc kT thuat phu tràch eòng tàcva eàc bg phàn chùe nàng, thiét ké kT thuat san phàm, nghién cùu phàt trién san phàm, àpdung còng nghe tién tién va tién bg kT thuat, mot phó giàm dòc diéu khién san xuàt phu tràcheòng tàc va eàe bg phàn chùe nàng, che tao, quy trình san xuàt, chat lugng va quàn ly ISO,quàn ly càc phàn xuòng san xuàt va dói san xuàt JIT, san xuàt don hàng. Mot phó giàm dòckinh té, phu tràch eòng tàc va càc bg phàn chùe nàng, kinh tè va marketing. Tàt cà déu dugcdào tao dùng chuyén mòn ngành ehé tao mày dién, eó trén muòi nàm hoat dòng ky thuatcòng nghé va kinh nghièm quàn ly, dugc dào tao qua nhiéu chuong trinh quàn ly. Phó giàmdóc ky thuat dugc dào tao tai Nhat Bàn. Phó giàm dóc Marketing eó kinh nghiém trong giaotiép thi truòng khàch hàng va là nguòi thiét lap duy tri nhièu quan he ban hàng truyèn thóngeho còng ty. Giàm dóc là nguòi co tàm nhin chién lugc phàt trién kinh doanh va nguòi tò 61
 • 70. chuc thue hién tòt chién lugc này. Tàp thè ban giàm dóc doàn két tàm huyét, cùng eó muetiéu va mong muón dua còng ty phàt trién.Tuy nhién truóe nèn kinh té hòi nhàp thè giói manh me hién nay, va sau khi mua lién doanh,tói day Ban lành dao càn nhanh chóng nàng cao trình dò quàn tri doanh nghiép.3.3.1.2 Vdn hoà cóng ty Kinh nghiém va tryén thòng chuyén ngành 45 nàmLà còng ty thành làp trén 45 nàm, eó nhiéu truyèn thòng quy bau, truyèn thòng luòn vugtkhó khan qua nhièu thòi ky, doàn két, tòn trgng chinh sàch thè che phàp luàt, chua eó ai viph^m luat phàp. Còng ty luòn co toc dò tàng truòng bình quàn eàe nàm trén 15% trong 45nàm qua, eàc mue tiéu phàt trién eòng ty qua eàc thòi ky déu thành còng. Do dò hinh thànhvàn hóa lao dòng ky cuong, tàc phong còng nghiép, tòn trgng tàp thè. Nàng cao y thùctràch nhiem, két hgp tong trgng tu do eà nhàn, va dàn chù, còng khai, két hgp vói nhàn àituang trg giùp do.Tieh cuc hgc tap va lao dòng sàng tao là truyèn thóng vàn hoà còt loi.3.3.1.3 Ca cau tó chuc, lao dóng, nguón nhàn licea. chdt luang lao dóngTÓng so : 621 nguòi. Dai hgc va trén Dai hgc 10% Cao dàng trung càp 15%, Còng nhàn kythuat bình quàn bàc 4.5/7. Dugc tuyén dung theo tiéu chuàn còng bó ròng rai, mot tram phàntram còng nhàn co vàn hoà lóp 12, va dugc dào tao chinh quy ngành ky thuat co khi che taothiét bi dien ehuang trình còng nhàn bàc ba thòi gian ba nàm. Co 15% còng nhàn dugc dàotao tai Nhàt Bàn theo hgp dòng chuyén giao eòng nghé san xuàt mày bién àp 1 lOkv. Bìnhquàn tuoi dòi duói 35, co sue khoé tòt, là dòi ngù lao dòng eó gàn bó vói còng ty theo quanhe thè he eha truyèn con lói va khoàng 15% xuàt thàn vùng nòng nghiép nhung dà hoà nhàpmòi truòng san xuàt, tàc phong còng nghiép va trgng nghé. Càn bg quàn ly eó trén 5 nàm 62
 • 71. kinh nghièm, nhùng càn bg dièu khién càp chùe nàng dèu eó trình dò dai hgc chuyén ngànhkT thuat co khi che tao thiét bi dién. Dà qua nhièu thù thàch eó gàn bó vói eòng ty qua quyènIgi va tinh càm truyèn thóng.( Phu lue so 03 : Bang so liéu vè nhàn lue, lao dòng Còng ty VINA-TAKAOKA thòi diémsàp nhap Còng ty CÓ phàn Che taoThiét bi dién Càm Phà)b. Qudn trj nhàn lueCòng ty càp nhat va theo dòi thòng tin tùng cà nhàn, phue vu quàn ly nhàn lue, tuoi, suekhoé, ITnh vuc dào tao, trình dò tay nghé, càp bàc quàn ly, so nàm còng tàc va kinh nghiém,thành tich dóng góp cà nhàn nói bàt, quan he già dinh.. tu dò hàng nàm sàp xép tò chùe cocàu lai lao dòng, dxioc dira trén nhimg nàng lue eà nhàn cho phù hgp yéu eàu. Càc cà nhàncon duge thuong xuyén dành già thành tich lao dòng còng tàc, qua thue hién nhiem vu tùngthòi ky thàng quy, thòng qua thành tich hoat dong tò san xuàt, phòng ban, tó còng doàn,nhóm tó sàng kién, hoat dòng thè thao, vàn nghé, doàn thanh nièn tu dò co chinh sàch diéuchinh bó tri, su dung, dào tao, va uu dai khuyén khich dào tao phàt trién hgp ly.Tuy nhièn chinh sàch uu dai su dung nguòi tài là mot diém yéu cùa Còng ty CTTBDCP,trong nhùng nàm truóe day Còng ty khòng co ehinh sàeh uu dai gì nói bàt.3.3.1.4 Chinh sàch tuyén dungCòng ty coi trgng chinh sàch tuyén dung. U*u tién tuyén nguòi trình dò tay nghé cao, eó trìnhdò ehuyén ngành dai hgc, cao dàng. Uu tién tuyén dù tiéu chuàn, con em nguòi co nhièuthành tich dóng góp cho còng ty va làm trong còng ty làu nàm. LTU tién nguòi co tài nàng,nàng khiéu chuyén biét, nhàm tao eho eòng ty co doi ngù còng nhàn va nhàn vién co khànàng thieh nghi nhanh su chuyén dói cùa doanh nghiép, ehuyén dòi còng nghé, chuyén dòisan phàm..và eó nàng suàt lao dòng cao.3.3.1.5 Chinh sàch tièn luang 63
 • 72. Là doanh nghiép nhà nuóc thue hién chinh sàeh tièn luang theo quy dinh hién hành, còng nhàn ehù yéu huóng luang theo so lugng chat lugng san phàm làm ra. Nhàn vién huóng luang theo nàng suàt lao dòng bình quàn toàn doanh nghép va theo ty le doanh thu bàn ra. Chinh sàeh này mang tinh bình quàn, chua khuyén khich nguòi tài, chua khuyén khich nguòi lao dòng sàng tao cóng hién. Gàn day àp dung he so giàn càch nhung su thirc van bình quàn. Chinh sàch tra luang hién là khàu yéu. 3.3.1.6 Chinh sàch dào tgoCòng ty eoi trgng chuong trình dào tao. Bao gom dào tao nàng cao, dào tao lai dói vói còngnhàn, dào tao dai hgc tai chùe, dào tao quàn tri quàn ly, LTu tién nguòi eó su dóng góp ehocòng ty va eó nguyén vgng làm viéc tai còng ty làu dai.Thue tai là mot chinh sàch dào tao dùng nhung do ca che, hàng nàm còng ty mói eó bìnhquàn 10 nguòi trong dien dào tao theo ehuang trình daj hgc, con so này con nhò so vói yéucàu phàt trién Còng ty trong ké hoaeh phàt trién.3.3.1.7 Chinh sàch thu hùt nguài tài va dai ngóNhùng nguòi tài dugc còng ty chù trgng, coi trgng thành qua lao dòng sàng tao, nhàn ròngdién hinh va nàng cao danh dir eà nhàn. U*u tién dào tao tuyén dung. Tàng ty le thuong theogià trj làm Igi. Thàng tién va giao nhiem vu trong tràch. Lén luang nhanh. Co chinh sàch uudai nguòi tài, nhung thue té bj han che ò ca che doanh nghiép nhà nuóc, theo he thòng chinhsàeh luang va bào hiém thóng nhàt, chinh sàch dai ngò thóng nhàt.Day cùng là diém chua manh.3.3.2 Quàn tri vat tu nguyén lieu dàu vào, càp phàt, dinh mite tiéu hao, quàn tri vat tutheo té chuc san xuàt dpi, san xuàt theo dan hàng.3.3.2.1 Quàn tri cóng tàc mua 64
 • 73. Còng tàc mua duge chù trgng, còng ty thue hién ehgn hai nhà cung càp cho mot Ioai vàt tuchién lugc. Hai nhà cung càp duge ggi là nhà cung càp chién lugc làu dai. Mua theo dàthàng don hàng, chào già canh tranh, va mua qua hgp dòng. Viéc mua theo càch thùc nàydàm bào cho còng ty eó nhà eung càp làu dai va canh tranh. Còng ty khòng chpn thém bàt kynguòi thù ba nào khàe, dièu này gàn bó nhà cung càp vói còng ty hom va nguòi cung càp sansàng chia sé vói còng ty khi eó khó khan. Viéc mua phu tùng, vat tu nguyén liéu khàc còngty thue hien qua dàu thàu hoac chào canh tranh. Nhò phuong thùc này, vat tu mua luòn cogià giàm hon mua tir do va kip thòi, chat lugng dàm bào. Mot so chùng Ioai vat tu khàc,còng ty mua true tiép, qua tu nhàp khàu nhu vàt lieu càch dién hoac vàt tu phu tùng chuyénngành. Do dò, ehi phi mua vat tu dàm bào già ha hon so vói nhiéu nhà cung càp khàc. Còngtàc bào dàm tòn kho, bào ve giù gin vat tu nguyén liéu, tài san làm tòt qua nhiéu nàm.Day là diém manh còng ty eó Igi thè cho eanh tranh giàm chi phi.3.3.2.2 Quàn tri du trù, chùng Ioai, chdt luangCòng ty luòn tinh dirge mùc dir trù vàt tu theo ké hoaeh chién lugc tùng ky, khòng du trùqua nhièu, vàt tu thòng dung thi khòng dir trù, giàm chùng Ioai dir trù de giàm chi phi bàoquàn vat tu. DÓi vói don hàng lón, trù Ioai vàt tu nhàp khàu eó thòi gian dai, sé co dir trùchién lugc, con lai luòn giù giao dich vói nhà cung càp, khi co don hàng mói, tó chùe giaodich tiép nhàn vat tu. Truòng hgp này già vàt tu eó thè tàng nhe nhung dà giàm chi phi vóndo khòng phài du trù kéo dai.3.3.3 R&DCòng tàc nghién cùu Chién lugc phàt trìénCòng ty CTTBDCP tu nhùng nàm dàu thành làp dà coi trgng viéc phàt trién san phàm móiehinh do vày qua nhièu giai doan còng ty CTTBDCP luòn co nhièu san phàm mói. Day làmot truyèn thóng lao dòng sàng tao quy bau va hiéu qua nhàt cùa còng ty. Trong nhièu 65
 • 74. truòng hgp, còng ty chàp nhàn lai thap de co san phàm dàp ùng yéu càu cùa khàch hàng va dò thuong là san phàm don ehiéc hàm lugng ky thuat sàng tao. Hien nay Còng ty CTTBDCPco khà nàng nghién cùu phàt trién nhièu san phàm mói, dàc biét san phàm ehuyén dùng, sanphàm thiét bi dién phòng no ngành mò, san phàm ITnh vuc chuyén ngành cao va là mot trongIgi thè, vói phàn mèm chuyén giao còng nghé tu Nhàt Bàn, còng ty eó lgi thè thiét ké che taosan phàm mai nhanh chóng.LTnh vuc R & D là mot diém manh cùa Còng ty CTTBDCP trong càc nàm gàn day. Tuynhién truóe tinh hinh canh tranh, tuang lai day vàn nguy co là mot khàu yéu càn phài coehuang trình phàt trién.3.3.4 Che tao3.3.4.1 He thóng thiét ké, cóng cu va cóng nghé thiét ké, trinh do thiét ké.Còng ty CTTBDCP eó nàng lue thiét ké vugt trgi, eó dòi ngù thiét ké ehuyén mòn hoà cao,dugc dào tao chuyén ngành va dà qua dào tao nuóc ngoài. Khi sàp nhap còng ty lién doanh,còng ty eó dòi ngù thiét ké su dung thành thao phàn mèm thiét ké ehuyén giao eòng nghé tuTAKAOKA cho san phàm mày bién àp phàn phòi, mày bién àp 1 lOkv truyèn tài. Phàn mèmthiét ké mang lai khà nàng thiét ké tói uu vè chi tiéu kinh té va chi tiéu kT thuat, dòng thòi làmang lai su khàc biét san phàm. Nhièu còng ty trong ngành chua eó phàn mèm thièt ké nàyva eùng còng nghe dòng bg,Day là nàng lue vugt trgi cùa Còng ty CTTBDCP.3.3.4.2 He thong thiét bj cóng nghé, trinh do cóng ngheCòng ty CTTBDCP truóe khi mua lién doanh còng ty dà eó he thóng thiét bi dòng bo dugcdàu tu mói. Dàm bào cho viéc che tao san phàm mày bién thè phàn phói, mày bién àp phòngnò, ò chat lugng cao. Vói còng nghé càt tòn si lic tu dòng , còng nghé sày khò tir dong, eòngnghé sày chàn khòng, là nàng lue vugt trgi trong ngành. Tuy nhién chua dù manh, con thiéu 66
 • 75. dèng bg. Sau khi mua còng ty lién doanh, vói còng nghé dàu tu cùa Nhàt Bàn, còng ty co he thòng thiét bi va day truyèn eòng nghe hién dai nhàt, dàm bào che tao thành còng vùng chàe mày bién àp truyèn tài 11 Okv va khà nàng ehé tao mày bién àp 220kv da trong tàm tay. Su hòi nhap hai eòng ty dà nàng cao khà nàng còng nghe cho còng ty, dong thòi khà nàng san xuàt loat san phàm lón. Nàng cao khà nàng che tao mày bién àp truyèn tài, che tao mày mày bién àp phàn phói kiéu lòi eugn co két càu chuyén biét chat lugng cao, khà nàng che tao mày bién àp phòng nò. Dò là nàng cót lòi cùa còng ty. - phu lue so 04 : Bang so liéu vè thiét bi Còng ty Co phàn Che tao Thiét bi dién Cam Phà hién nay.3.3.4.3 Qudn ly quy trinh cóng nghé, dp dung he thóng quàn ly chat luang 1 SO 2000,Còng ty dxxoc xày dung còng nghé hoàn chinh, cùng dèng thòi vói dào tao dòng bó, tiépnhàn va vàn hành. Còng ty àp dung quàn ly quy trình còng nghé hién dai dóng bg, theo mòhinh quàn ly cùa TAKAOKA, dòng thòi thóng nhàt àp dung he thóng quàn ly chat lugngISO 2000. Nhò dò chat lugng san phàm che tao dugc nàng cao. Ty le san phàm hu hòng docòng nghe là rat thàp. Ty le san phàm bào hành do còng nghé là duói 0.1%.Dàm bào chat lugng san phàm là mot diém manh eùa còng ty dà góp phàn xày dung thuonghiéu eòng ty trong giai doan truóe day.3.3.4.4 He thong thiét bj kiém tra san phàm va he thóng qudn tri tiéu chuàn quóc té chatluang san phàm.DÓi vói ehé tao thiét bj dién, vai trò he thong thiét bi kiém tra san phàm là rat quan trgng.Còng ty CTTBDCP sau khi mua lién doanh, dugc trang bi he thóng thiét bi kiém tra dòngbg, hoàn chinh dò chinh xàc cao, Dàm bào còng tàc kiém tra day dù càc Ioai thòng so kTthuat eùa san phàm theo tiéu chuàn lEC, Dàm bào kiém tra san phàm che thù chuyén dùng. 67
 • 76. Còng ty eó khà nàng thù tài mày truyèn tài ngay trong còng doan xuàt xuòng, ma eàc còng ty khàc khòng thù dugc. Day cùng là nàng lue còng nghe chuyén mòn hoà va cót lòi cùa còng ty. 3.3.4.5 Che tgo vai mue tiéu chat luang là so mot Mue tiéu chat lugng luòn là sé mot, xuyén suót trong lién tue qua trình hoat dòng kinh doanh cùa Còng ty, phuong chàm chat lugng- hieu qua- tàng truòng, dà dugc nhièu thè he còng tyduy trì va ùng ho. Trén thirc té còng ty dà dành uy tin thuong hiéu chat lugng trong thitruòng dói vói nhóm mày bién àp phàn phói dién àp 35kv, còng suàt lOOOOkva, nhóm sanphàm sua chùa dòng ca cao àp, dòng co mot chièu còng suàt lón, va nhóm mày bién àpchuyén dùng eho eòng nghé lo thép va lo ho quang khàe, nhóm mày bién àp phòng nò gànday cùng dà eó thuong hiéu tot, dugc thi truòng dành già cao. DÓi vói eòng ty lién doanhtruóe khi nhàp vào Còng ty che tao thièt bi dién Càm Phà dà eó thuong hiéu, tuy nhiéntruóe dò nhiéu nàm, còng ty lién doanh dà khòng thành còng trong xày dung thuong hiéu,mot so san phàm dà hu hòng do mot lòi nhò trong thiét ké, su khòng phù hgp vói diéu kiénvan hành mòi truòng Viét Nam. Day vùa là diém manh vùa là diém yéu sau khi mua liéndoanh.Tuy nhién còng ty sau khi mua sàp nhàp còng ty lién doanh VINA-TAKAOKA eòngty mói mang tén Còng ty CTTBDCP.Vùa qua trong nàm 2006, dà ky dugc 06 hgp dòng ehé tao 110 kv, diéu dò cho thày thuonghiéu eòng ty dà eó hinh ành tòt trong thi truòng.3.3.4.6 Nàng lue san xuàt- San lugng KH Còng ty Che tao thiét bi dién (khi chua mua Còng ty lién doanh VINA-TAKAOKA): 2003 - 35 ty, 2004 -40 ty, 2005 - 50 ty, ( xem phu lue 1), dà dat toc dò tàngtruòng cao. Ké hoaeh 2006 ( nàm dàu sau mua Còng ty lién doanh VINA-TAKAOKA): 81ty. Dén nay dà vugt tàng cao hon ké hoaeh này. 68
 • 77. San lugng cùa còng ty lién doanh dà dat 112 ty VND vào nàm 2001.3.3.5 Nguon vón chù sd hitu, von luu dgng, dàu tu dai han Hien dang dugc thùa huóng sur ho trg vè vòn dàu tu dai han cùa Tàp doàn Còng nghiépThan- Khoàng san Viét Nam, vón luu dòng vay tin dung tu ngàn hàng sé dugc Tàp doànCòng nghiép Than -Khoàng san VN bào lành khi vugt han mùc. Còng ty eó uy tin lién tuehàng ehue nàm vói he thóng ngàn hàng thuong mai khu vue Quàng Ninh.- Vòn dièu le sau khi eò phàn xong ( cuòi nàm 2006 )sé là 30 ty.3.3.6 Phàn tfch mò hinh tiep thi phàn phoi va hoat dgng marketinga/ Chinh sàch phàn phòi san phàm.San phàm còng ty là san phàm tu liéu san xuàt, khàch hàng chù yéu là khàch hàng doanhnghiép do dò truóe day còng ty àp dung kénh phàn phòi true tiép dèn nguòi tiéu dùng. Bànle true tiép nguòi tiéu dùng. Bàn lo hàng lón true tiép dèn nguòi tiéu dùng va là hinh thùc eódoanh thu cao nhàt, ehù yéu thue hien qua hinh thùc dàu thàu. Bàn qua dai ly dèn nguòi tiéudùng cùng dugc àp dung, nhimg do già trj hàng hoà lón sé dàn dén tòn dgng vòn, là Ioai sanphàm su dung quàn ly theo quy pham, yéu càu phài kiém tra thù nghiém day dù hang muetruóe khi dóng dien su dung, do dò ehi phi bào duòng thuong chiém tói 5% già bàn, do dòhinh thùc dai ly àp dung han che luu kho. Nguòi tiéu dùng Nguòi tiéu dùng Nguòi tiéu dùng 69
 • 78. Bàn lo hàng còng ty àp dung, bàn true tiép, tu khàu tiép nhàn thòng tin, xùc tién giao dich,tìm hiéu yéu càu don hàng, tò chùe nguòn lue tinh toàn tài chinh còng nghé càc hoat dòngphu trg, tòng hgp thòng tin thi truòng, thiét ké ho so dir thàu, dir thàu, ky hgp dòng che taova giao true tiép càc dich vu sau bàn hàng càc dich vu già tàng cho khàeh hàng.Bàn le còng ty nghién cùu thi truòng va thj truòng khàch hàng truyèn thóng, ky hgp dèngnguyén tàc, dir bào nhu eàu chùng Ioai so lugng, dir tinh thj phàn, che tao du phòng dòn thjtruòng bàn le. Thuong là thi truòng trong Tàp doàn còng nghiép Than-Khoàng san ViétNam.Còng ty cùng thue hién bàn hàng qua he thòng dai ly nhung khòng luu kho hàng nhiéu, tytrong doanh thu bàn qua dai ly khòng cao. Qua dai ly còng ty thuong làm eàc dich vu bàoduòng sua chùa trgn gói va dich vu kT thuat tron gói.Bàn hàng theo lo hàng theo dàu thàu, già bàn là già trùng thàu, thuong sàt già thi truòng, laibình quàn thi truòng. Nhung co hiéu qua cao, do phàt huy hèt còng suàt, hoat dòng tòng thècùa còng ty. Khi san xuàt lo hàng lón eó thè giàm chi phi bàt bién va nhiéu Ioai ehi phi quànly khàc va tàng Igi nhuàn.San phàm bàn le theo già eòng bó ròng rài trén thj truòng. Già bàn eó lai, nhung do canhtranh, lugng bàn cùng thàt thuong, khòng ón djnh. Màt khàc dich vu cung ùng giao hàngtrén phuong tién, tai kho nguòi mua, chi phi bàn hàng tu bàn le tàng cao, do dò Igi nhuànkhòng cao. Bàn le thuong khòng tap trung thi truòng tap trung, chù yéu thi truòng khàchhàng truyèn thóng, eàe còng ty xày làp còng trình dién, do dò duy trì thi phàn ón dinh cùngvói tàng truòng cùa eàc doanh nghiép này.Bàn qua thi truòng này, thuong dan dén tinh trang bj chiém dung vón. 70
 • 79. Trén thue té bàn hàng va chién luge thj truòng, chién lugc canh tranh cùa còng ty vùa qua làphù hgp chién lugc marketing khàeh hàng doanh nghiép, màc dù truóe day còng ty chua colgi thè sau mua eòng ty lién doanh. Nay dà eó nàng lue san xuàt mói, còng ty co thè ma ròngkénh phàn phòi de chiém ITnh va nàng cao thi phàn.Kénh phàn phoi va eòng tàc bàn hàng là mot diém yéu cùa Còng ty.b/Chinh sàch san phàmCòng ty C dugc thành còng ngày nay con nhò ehinh sàeh san phàm. Xuàt phàt tu phuong Óchàm nhàt quàn dàp ùng mgi yéu càu khàch hàng, chinh sàch san phàm dugc còng ty dat lénhàng dàu. Còng ty coi trgng chinh sàch phàt trién ròng san phàm mày bién àp phàn phòi vadàu tu chiém ITnh thi truòng mày bién àp truyèn tài, mò ròng chùng Ioai san phàm da danghóa phue vu nhièu ITnh vuc ngành kinh tè, nhàm mó ròng thi truòng va giù doanh thu òndjnh. Còng ty de cao chat lugng, chùng Ioai, thoà man tói da nhu eàu trgn gói eùa khàehhàng.Viéc nghién cùu phàt trién san phàm mói do phòng marketing va phòng kT thuat, còng nghédàm nhiem. Hien nay Còng ty dà eó khà nàng che tao da dang dù Ioai san phàm theo càcchuàn thang còng suàt va dién àp eùa nhièu chuàn trén thi truòng dang àp dung.e/Chinh sàch giàcà..- Phuong phàp dinh già. Hàng nàm khi xày dung ké hoaeh nàm, còng ty xày dung va tinh kéhoaeh già thành theo chi tiéu kinh té kT thuat còng ty dat dugc tai thòi diém xày dung. Saudò sé xày dung già thành san phàm. Phuong phàp xày dung già thành này giùp nhanh chóngbiét lgi thè già bàn trén thi truòng cùng nhu eàc giài phàp bàn già canh tranh- Biéu già san phàm tuy theo bién dòng dàu vào còng ty còng bò già bàn ròng rài.d/ Chinh sàch xùc tién bàn hàngHogt dóng quàng cào 71
 • 80. Còng ty thuong dinh ky quàng cào, nhàm xày dung hinh ành còng ty trong thi truòng. DÓitugng còng ty huóng tói là khàch hàng doanh nghiép cùa mình. Do vay còng ty thuongquàng cào chù yéu trén bào ngành eòng nghiép, trén càc tap chi còng nghiép. Noi dungquàng cào huóng khàch hàng dén khà nàng còng nghe va chat lugng. Cùng hoat dòng quàngcào trén bào, eòng ty eó quàng cào thòng qua he thóng thòng tin truyèn hinh, huóng vèquàng cào truyèn thòng còng nghé ehuyén ngành, va xày dung hinh ành còng ty, Giói thiéuqua thòng tin hgi thào còng nghé, giói thiéu katalog, dTa CD, thiép chùe mùng, qua luu niémmang tén còng ty, lich treo tuòng , àn phàm luu niem...Quàng cào góp phàn quan trgng càithien tòn vinh hinh ành eòng ty qua con màt khàch hàng.Hói cha trién làmCòng ty thuong tham già nhièu hòi chg trién làm. Hòi chg trién làm mang lai cho còng tynhièu thành còng. Dành già chat lugng san phàm qua hòi chg, giói thiéu ròng rài vói nhièunhà khoa hgc còng nghé. Khich le tinh thàn eòng ty. Tàng thém nhièu khàch hàng biét vècòng ty, va thue su trién làm va tiép xùc gian hàng, là hinh thùc quàng cào ho trg xùc tiénbàn hàng eó hiéu qua cao.Sau quàng cào còng ty thuong eó thém nhiéu khàeh hàng.Hogt dóng khuyén mgiCòng ty eó hoat dòng khuyén mai, hoat dòng khuyén mai két hgp. Tu càc hoat dòng chàmsóc khàch hàng sau bàn hàng dén càc hoat dong giao luu vàn hoà, thàm còng ty, trao dòikinh nghièm, ho trg dich vu, gap gò khàch hàng nhàn dip le, tét, giàng sinh va eàc hoat dòngkhuyén mai true tiép xùc tién bàn hàng khàc.Tuy nhién day là mot hoat dòng yéu cùa còng ty so vói nhièu dói thù canh tranh, yéu vèchat lugng so lugng, tàn suàt, nghé thuat tiép xùc giao tiép. Chua dùng dòi tugng, va chuagay àn tugng, sy thien càm, sy ùng ho trong khàeh hàng. 72
 • 81. Còng ty phài coi trgng va nghién cùu phàt trién hoat dòng này.3.3.6.2 Thue trgng quàn ly cóng tàc bàn hàng va marketingCòng tàc hgp dòng kinh té. Toàn bg hoat dòng kinh té cùa eòng ty vói khàch hàng ben ngoài,dèu thyc hién thòng qua hgp dòng kinh té. Do dò càc giao dich cùa còng ty dèu dua trén càccam két dà bàn truóe ghi trong hgp dèng. 100% càc hgp dòng dugc thyc hien khòng co tranhchàp, it bj sua dòi cam két. Hgp dòng dugc thanh ly va luu giù làu dai. Tuy vay do nhièu yéutò, viéc chiém dung vón vàn xày ra, day là diém yéu trong thyc hién hgp dòng kinh té.Còng tàc giao nhàn san phàm va quàn ly djeh vu chàm sóc khàch hàng sau hgp dòng. Còngty àp dung nhièu hinh thùc chàm sóc khàch hàng, giao hàng tai kho va còng trình nguòimua, cung càp càc phu kién bò xung ma khòng dòi hòi chi phi phàt sinh. Dae biét dich vubào hành duge thyc hién nhanh nhàt eó thè, khòng ké ngày dém, dàm bào thòi gian sy co dosan phàm màt dién là thàp nhàt cho dich vu phàn phòi dien cùa khàch hàng. Ho trg khàchhàng trong còng tàc duy tu sua chùa bào duong thiét bi dien khàe.Còng tàc giao dich dàm phàn xùc tién hgp dòng, hgp tàc, quàn ly don hàng. Day là nhiem vudugc Còng ty xàc dinh là quan trgng trong càc nhiem vu chàm sóc khàch hàng. Duy trì quanhe tòt dep vói khàeh hàng dàm bào quyèn Igi eàc ben, giàm dugc tói da càc chi phi phàt sinh,vi Igi ich làu dai cho càc ben, eó ca hòi xùc tién càc hgp dong va don hàng mói.Tuy nhién trong càch làm thuong bòc lo yéu diém vi uu tiéu khàch hàng nén còng viéc nàychiém nhièu thòi gian nhà quàn ly ma khòng càn thiét. Quan he sàu nàng tinh càm dàn déncàc nguyén tàc hgp dòng kinh té bi coi nhe va vi pham. Danh sàch càc khàch hàng ng kéodai tuong duang ng khó dòi dà va sé ngày càng nhiéu.Còng tàc quàn tri thòng tin, thòng tin thi truòng, thòng tin khàch hàng, thòng tin dièu hànhsan xuàt, dugc Còng ty quan tàm, tu quy dinh bào cào, thóng ké, phàn ành thòng tin dièuhành hàng ngày dén thòng tin thi truòng tùng ngày tùng giò dugc ghi nhàn bào cào su ly. 73
 • 82. Càc phuong tién phàt trién thòng tin dugc dàu tu. Càc quy dinh nói bò vè thòng tin dugc àpdmg.Thyc té còng ty dàm bào tòt su ly thòng tin trong san xuàt. Diém yéu là thòng tin vè thj truòng, dói thù canh tranh va su ly thòng tin chua hiéu qua.3.3.6.3. Hogt dóng khuyén khich càc thành vién trong cóng tàc bàn hàngDoi ngù nhàn vién, phòng chùe nàng nhiem vu bàn hàng trong nhièu nàm qua thyc sy dóngvai trò quan trgng trong bàn hàng. Còng ty thuong co nhùng quan tàm dòng vièn riéng. Dànhgià, nhàn xét qua moi ky tàc nghiép dièu hành, tao dièu kién phuong tién di lai, dièu kiéncho phue vu giao tiép, dugc thyc hien thay càc càp quàn trj dièu hành eàc chi phi hgp ly chothyc hién eàe hgp dèng kinh té. Co chinh sàch khuyén khich dòng vién cho phép uu tièn dàotao, trgng dung, lén luang,.Tuy vay day là khàu yéu nhàt eùa Còng ty tu truóe dén nay, dàc bièt chua gàn dugc doanhthu bàn ra vói thu nhàp true tiép cùa lyc lugng bàn hàng. Dà co phàn chua thyc sy dòng viènkhich le tinh thàn làm viéc cùa dòi ngù này.3.3.6.4 Cóng tàc dành già trong cóng tàc bdn hàng, vd nhirng yéu kém.Còng tàc bàn hàng cùa còng ty co nhiéu diém manh. Tuy nhièn hién nay truóe yéu càu móico nhièu diém yéu. He thóng co bàn qua dai ly càn phài dugc cùng eò lai eà chat lugng vaquy mò, cùng eó va xày dyng lai quy ehé va càc cam két dàm bào lgi ich cùa ba dói tugng ,Igi ich nhà che tao, Igi ich nguòi mua, Igi ich cùa nhà dai ly. Nhàm dàm bào eho nhà dai lytrung thyc vói quyèn lgi nhà che tao. Chàn chinh lai kénh bàn hàng tryc tiép, day là phuongthùc phàn phói bàn hàng chiém ty trgng ehù yéu, dae biét càc nhiem vu cùa còng tàc bànhàng dugc dành già va bò sung tàng cuòng bó sung lyc lugng nhàn vièn giao tiép tryc tiép.3.3.6.5 Phàn tich trinh do ndng lue quàn ly phàn phoi bdn hàng 74
 • 83. Còng ty eó dòi ngù nhàn bàn hàng, eó y thùc tràch nhiém, trung thyc, tich cye nhiét tinh viIgi ich cùa còng ty. Càc nhàn vién này dèu co trình dò chuyén mòn trong kT thuat va lànhùng nguòi eó nhièu nàm kinh nghiém còng tàc. Dugc dào tao va thù thàch qua thyc tienhoat dòng kinh doanh cùa eòng ty va dugc tuyén chgn. Là nhùng nguòi co khà nàng giaotiép va su ly tinh huóng, eó khà nàng thiét ké tò chùe mot hòi nghi vói khàch hàng, motphién gap gò va giao luu. Tinh thàn nhàn lai, yéu còng viéc kinh doanh, co khà nàng hoàdòng nhiéu tàng lóp khàch hàng, tàng lóp xà hòi, eó khà nàng eùng chia sé, hoà dòng cùngkhàch hàng cà trong sinh hoat dòi song thuong nhat. Thuong eò khà nàng thièt kè mòi quanhe tòt dep. Day là lyc lugng dóng góp quan trgng cho thành còng cùa còng ty trong nhiéunàm qua.Trong chién lugc kinh doanh, nhiem vu còng tàc kinh doanh tàng cao, thj truòng canh tranhkhóc liét, càc dói thù ra sue san lùng nhàn vièn bàn hàng giói. Trong diéu kién luang thunhap con thàp. Còng ty càn eó chinh sàch uu dai giù nhàn vién bàn hàng va coi day lànhùng nguòi tài cùa eòng ty.3.3.7 Thue hien mue tiéu chat luang, doi mdi, hieu qua, thoà man yéu càu khàch hàng.Trong hoat dòng kinh doanh, Còng ty CTTBDCP duy trì quan diém chi dao va thòng nhàttrong toàn Còng ty hành dòng càc hoat dòng thoà man yéu càu khàch hàng. Coi chat lugnglà hàng so mot. Còng ty CTTBDCP dà xàc djnh trong hoat dòng kinh doanh cùa mình,khòng eó chat lugng thi khòng thè bàn dugc hàng. Chat lugng là di truóe, là so mot, dòi mailà nhiem vu mang tinh chién lugc cùa còng ty, dòi mai san phàm, dòi mói phuong thùc quànly, dòi mai càch làm, dòi mói suy nghT theo huóng co hiéu qua cao trong kinh doanh cùacòng ty. Chóng lai nhùng càch làm theo thòi quen, hieu qua thàp..Dén nay Còng ty CTTBDCP vàn thyc sy dugc dành già là Còng ty hoat dong kinh doanh codòi mai, ngay tu thòi ky chuyén dòi co che nàm 1989. 75
 • 84. Nhièu già trj eùa mue tiéu chat lugng, dói mói, hiéu qua, thoà man yéu càu khàch hàng maCòng ty dà xày dyng va trò thành già trj vàn hoà càn dugc ké thùa va phàt huy trong xàydyng chién lugc kinh doanh cùa Còng ty hién nay.3.4. Phàn tieh canh tranh, cac chién lu*ge c^nh tranh va lira chgn ehién luge phàt triéncùa Cong ty CTTBDCP3.4.1. Tong quan xày dt^ng lgi the eanh tranhTrong nhiéu nàm qua, Còng ty dà eó chù y dén viéc xày dyng Igi thè canh tranh. Tuy nhiéndo là doanh nghiép nhà nuóc, va nhùng sy thay dòi tò chùe, thay dòi co che quàn ly. Viécxày dyng Igi thè canh tranh khòng dugc Còng ty hoaeh dinh chién lugc. Day là mot diémyéu cùa Còng ty.Còng ty CTTBDCP muón tòn tai trong thj truòng canh tranh phài eó nhùng vj tri nhàt dinh,chiém ITnh nhùng phàn thj truòng nhàt djnh, day là dièu kién duy nhàt de còng ty tòn taitrong thj truòng. Cùng vói sy tòn tai này Còng ty luòn bj càc dòi thù khàc bao vày. Do vaytrong mòi truòng canh tranh, Còng ty phài co dugc Igi thè canh tranh, Còng ty phài dua rabién phàp chién thàng dói thù.Nhùng Igi thè canh tranh do Còng ty tao ra, phài tròi hon uu viét han so vói dói thù canhtranh. Lgi thè canh tranh dugc tao lén bang nhièu phuong sàch, Còng ty phài su dung thuonghiéu eùa mình. Co thè dya trén già tri su dung san phàm Còng ty mang lai cho nguòi sudung, CÓ thè nhò quàn tri chi phi ha già thành san phàm eó già bàn thàp hon dòi thù canhtranhNgoài viéc tao Igi thè canh tranh con phài su dung sàng tao va khai thàc lgi thè canh tranh.Còng ty càn thày ro càc dòi thù canh tranh cùa mình. Ò mòi thòi ky, Còng ty lai co càc dòithù canh tranh khàc nhau, ò càp dò khàc nhau. Trong qua trình canh tranh Còng ty phài tìmchon nhùng vu khi canh tranh phù hgp vói tùng thi truòng, vói tùng dÒi thù canh tranh. 76
 • 85. Vói Còng ty CTTBDCP vù khi canh tranh co bàn nhàt vàn là san phàm, già cà, va dich vu.Qua trình này eòng ty phài giàm thàp viéc dói dàu trong canh tranh va chi phi canh tranh.Viéc này giùp Còng ty trành dugc nhùng tòn thàt lón trong canh tranh.Canh tranh vè san phàm, dói vói Igi thè cùa Còng ty, lya ehgn canh tranh là chat lugng cùasan phàm che tao cùng eàc già tri su dung cho khàch hàng, dò tin cay, va eàc tinh nàng kTthuat là dàc trung cùa chat lugng ma còng ty phài coi trgng.Canh tranh vè già, là canh tranh bàn mùc ha già va mùc già thàp. Day là vù khi quan trong,dàc biét eanh tranh trong dàu thàu. Mùc già thàp nhung van dàm bào chat lugng cao. Dièunày Còng ty phài eó chi phi san xuàt thàp, khà nàng bàn hàng tòt va bàn lugng hàng dù lón,khà nàng tài chinh tòt, va dièu này ành huóng tòt tryc tiép lgi nhuàn cùa Còng ty.Canh tranh dich vu truóe khi bàn va sau bàn hàng, vè dich vu bào hành bào duòng, càc dichvu dòng bò di kém nhàm tòi da hoà Igi ich cho khàch hàng ma khòng tàng nhièu chi phi sanxuàt. Day là vù khi eanh tranh ma nhiéu eòng ty àp dung. Còng ty CTTBDCP coi trong Ioaivù khi canh tranh này. Vói kinh doanh da ngành, nhiéu Ioai san phàm thiét bi dién Còng tyco Igi thè djch vu già tàng, ho trg khàeh hàng ma khòng màt nhiéu chi phi so vói càc dòi thùcanh tranh khàc.Còng ty CTTBBDCP càn phài som xày dyng cho mình nhùng lgi thè canh tranh.3.4.2. Xày dung va tgo lgi thè cgnh tranh eho Cóng ty chétgo thièt bi dien eàm PhàTrong viéc xày dyng càc Igi thè canh tranh, Còng ty càn dya trén khà nàng cót lòi cùa Còngty hien nay ma chua càn dén tàng ty trgng dàu tu nhièu,Nhò C còng nghé cao Còng ty dàm bào mot qua trình che tao san phàm, luu kho, van Óchuyén, giao hàng va làp dat su dung van hành, vói chat lugng cao nhàt. Dàm bào Chatlugng cao vùa là Igi thè, vùa là còng cu canh tranh dàc lyc eùa Còng ty. 77
 • 86. Còng ty CTTBDCP nhò lgi thè quan he tòt vói nhièu nhà cung càp tin nhiém vùng kinh técùa khàu Móng cài, eó Igi thè vat tu nguyén lieu già thàp. Lgi thè da dang hoà san phàmnhièu Ioai san phàm eó vat tu nguyén liéu dùng du lieu cùa eàc khàu còng nghé trong sanxuàt, suàt tiéu hao djnh mùc vàt tu giàm. Da dang hóa san phàm do dò eòng suàt thiét bidugc phàt huy. Co chi phi khàu hao thàp do già tài san mua dugc eùa lién doanh thàp. Quymò tò chùe Còng ty mot càp, ggn nhe va nàng dòng.. Do dò Còng ty CTTBDCP àp dungcòng cu canh tranh già ehi phi thàp dàn dàu.Trong giai doan phàt trién tói, Còng ty phàt huy quyèn su dung nhàn màc hàng hoà va quyènchuyén giao còng nghé va thiét ké kT thuat, kinh nghiém quàn ly lién doanh, co thè tao motnàng lyc quàn ly va ehé tao san phàm khàc biét tu còng nghé cao dà dugc lién doanh dàu tu.Khàc bièt san phàm chat lugng cao, tiéu hao nguyén lieu thàp, kiéu dàng va két càu phù hgpyéu càu thi hiéu khàch hàng.Còng ty càn eoi trgng hon nùa chù tin vói khàch hàng, càc yéu càu cùng nhu càc y kién thamgià dóng góp, nhùng dich vu khàch hàng yéu càu, nhùng cam két tu hgp dòng kinh tè déncàc ho trg lién két giùp da.. dèu dugc coi trgng. Chù tin luòn ky vong nhàm dàm bào Igi ichlàu dai cùa khàch hàng, do dò Còng ty CTTBDCP càn coi trgng lgi thè này trong canh tranh.Dugc xem là ké sàch làu dai cùa Còng ty.Trong qua trình hinh thành càc còng cu va tham già canh tranh. Còng ty eùng phài luòn biétdén eàc dói phó vói eàc dói thù dùng thù doan trong canh tranh (dùng sue manh tài chinhthao tùng, su dung càc mói lién két thao tùng, lién két già, lién két cung ùng khòng che, mócngoac quan chùe eó quyèn lùng doan thi truòng..Igi dung ké ho luat phàp, càc thù doan xàoquyét khàc) 78
 • 87. Viéc tao Igi thè canh tranh cùa Còng ty con con chju nhièu yéu tò noi bò Còng ty. Còng ty càn C ké hoaeh trong chién lugc nhàm som cùng co càc yéu tó ành huóng Igi thè canh Ótranh. Bau khòng khi lao dòng kinh doanh Còng ty; Sue sinh lòi eùa vón dàu tu; Nàng suàt lao dòng; Lgi nhuàn eùa Còng ty truóe khi mua liéndoanh là thàp ( xem Phu lue.05.)Càc giài phàp ha già thành san phàm; Chat lugng càc san phàm dich vu; Sy nàng dóng nhayben linh hoat cùa ban lành dao va bg mày quàn ly; bò mày marketing, phài dugc thuongxuyén dành già va dièu chinh.Viéc xày dung chién lugc kinh doanh, thyc chat là dàm bào eho doanh nghiép giành dugc Igithè ben vùng dòi vói eàe dói thù eanh tranh, va thu lgi nhuàn cao. Do vay xày khi xày dyngchién luge kinh doanh Còng ty càn phài dàm bào càc lgi thè canh tranh,Còng ty xày dyng chién lugc kinh doanh, càn phài tap trung càc yéu tò then chót de giànhthàng lgi. Dò là nàng lyc canh tranh còt lòi khà nàng còng nghé cao,Chién lugc kinh doanh cùa Còng ty phài dya vào càc uu thè lgi thè so sành tuong dói. Trongdòi thù manh hon, luòn tìm dugc eó sy khàc biét cùa mình manh hon. a Còng ty CTTBDCPco thè dya trén già bàn san phàm, vùng kinh té dja ly va vàn chuyén, ky thuat còng nghe,kinh nghiém truyèn thòng....Chién lugc kinh doanh dya trén nhàn tó sàng tao, sy nhuàn nhuyén, nhay ben cùa ban lànhdao, luòng trành mùc dò rùi ro, va thành eòng. Chién lugc kinh doanh dùng sé mang lai hiéuqua cao hon, chat lugng cao han, dòi mai nhanh hon, dàp ùng day dù càc yéu càu khàchhàng.3.4.2.1 Dàm bào lai thè tu ndng cao chdt luang san phàmChat lugng san phàm là tòng thè càc ehi tiéu, nhùng tiéu chuàn kT thuat san phàm. Chatlugng san phàm là vù khi canh tranh quan trong bòi nò thoà man nhu eàu khàch hàng eùa 79
 • 88. san phàm. Còng ty CTTBDCP co thuong hiéu vè chat lugng, trong xày dyng chién lugcphàt trìén, coi trgng vice ngày mot nàng cao chat lugng san phàm.3.4.2.2 Lai thè lién quan tài MarketingDe day manh sy phàt trién Còng ty, chién lugc phàt trién càn coi trgng còng tàc marketing.Còng tàc marketing là mot diém yéu cùa Còng ty hién nay.SÒ lugng don hàng giàm di, nhièu khàeh hàng dà dén vói còng ty khàc.con nhièu khàchhàng khàc cùng chua biét dén Còng ty. Càc hoat dòng marketing giàn doan chua hiéu qua.Chua lòi kéo dugc khàch hàng. Càn tàng cuòng lyc lugng marketing tryc tiép, lya chonnhùng nguòi eó nàng lyc giao tiép tòt, yéu còng viéc giao tiép va kinh doanh, am hiéu sanphàm, trung thyc Igi ich còng ty. Còng ty cùng xày dyng mot chinh sàch bàn hàng, hàu mài,càc giài phàp xùc tién nguòi mua ..eàe còng tàc ve giói thiéu quàng bà. Markeing là mottrong nhùng nhiém vu quan trong nhàt hién nay khi xày dyng ehién lugc phàt trién Còng ty.3.4.3Lua chgn chién luac phàt trién cùa doanh nghiépCòng ty CTTBDCP mot còng ty nhà nuóc. Hàng nàm còng ty dugc huóng dàn xày dyng kéhoaeh phàt trién dai han 5 nàm , 10 nàm va thyc theo chién lugc cùa ngành. Do vày chiénlugc phàt trién truóe day cùa còng ty dugc huóng dàn va chù yéu dya trén quy hoaeh phàttrién ngành. Ké hoaeh 10 nàm là mue tiéu chinh, ké hoaeh 5 nàm là nhùng mue tiéu chi tiéuehù yéu va mot ké hoaeh san xuàt, dòng bò dàu tu xày dyng co bàn, phàt trién san phàm,nghién cùu khoa hgc.Ké hoaeh ba nàm là mot phuong àn san phàm va ké hoaeh nguon lycdong bò, ké hoaeh lao dòng, ké hoaeh su dung va sua chùa thiét bj, ké hoaeh dào tao, kéhoaeh nghién cùu ùng dung còng nghé, ké hoaeh huy dòng va su dung vòn, ké hoaeh BHLD,ké hoaeh mòi truòng, ké hoaeh lgi nhuàn,Hàng nàm, dya vào mue tiéu phàt trién còng ty, vào ké hoaeh dai han, dya vào kinh nghiémthòng ké, dya vào huóng din cùa co quan nhà nuóc càp trén, dya vào khà nàng thi truòng co 80
 • 89. dugc, dya trén ca so nguón lyc dà eó dau ky va sé eó trong ky vè lao dóng, vè thiét bi, vèkhà nàng còng nghé, vè dàu tu eòng nghe chièu sàu, vè dàu tu xày dyng co bàn,., Còng tyxày dyng mot ké hoaeh san xuàt kinh doanh ehi tiét cho Ioai nhóm san phàm cu thè, dòngthòi xày dyng chi tiét eàc ké hoaeh chi tiét càc nguon lyc, quàn tri kinh doanh, xày dyng chitiéu kinh té kT thuat, dinh mùc tiéu hao, ké hoaeh mua sàm vàt tu nguyén lieu, dung cu, kèhoaeh tài chinh, va ké hoaeh tòng già thành, va kè hoaeh già thành san phàm v.v.. theophuong thùc hai lén ba xuóng. Dòng thòi mot hòi nghi CNVC nghi quyét vói eàe giài phàptóng thè tu ehé dò tièn luong va eàc noi quy, quy dinh, quy che, ehinh sàch bàn hàng.. bòsung ho trg dàm bào ké hoaeh san xuàt kinh doanh dò thyc hién thành eòng.Vói phuong phàp xày dyng va thyc hien chién luge này, mot doanh nghiép nhà nuóc trongco che nèn kinh té tàp trung truóe day va co che thi truòng eó sy dièu tiét cùa nhà nuóc hiénnay, Còng ty dà phàt trién, ( xem phu lue 1), màc dù sy tàng truòng chua manh me chua khàquan.Diém yéu viéc xày chién lugc này là chua chù trgng xày dyng thuong hieu, dàc biét chuachù trgng quàn tri ehién lugc marketing, chua phàn tich diém manh diém yéu doanh nghiép,chua xàc dinh thi truòng tièm nàng, chua phàn tich co hòi va thàch thùc, chua phàn tich dòithù eanh tranh, chua eó ehién luge xày dyng càc lgi thè canh tranh, càc chién lugc canhtranh,..Ngày nay, nhàt là khi ehuyén dòi ea ehé so hùu nguòn vón chù, khi co hgi nhàp thè giói, khitrong mot mòi truòng canh tranh bình dàng càc thành phàn kinh té, bình dàng càc Ioai doanhnghiép, viéc xày dyng lya chgn chién luge phàt trién Còng ty CTTBDCP, phài ké thùa phàthuy diém manh chién lugc truóe day, khàc diém yéu va xày dyng chién lugc phàt trién Còngty ò mùc phàn dàu cao va khà thi. Còng ty phài nhanh chóng xày dyng mot ehién lugc phàttrién doanh nghiép toàn dién. Chién lugc phài duge lya chon, phài dugc xày dyng dya trén 81
 • 90. ca so ly thuyét quàn tri kinh doanh hién dai ngày nay ma chùng ta dang nghién cùu trongkhoà luàn này.3.5 Phàn tieh nàng lyc canh tranh cót loi eùa Còng ty Co phàn Che t^o Thiét bi dienCam PhàTrén buóe duòng lién tue tàng truòng va phàt trién, Nàm 1986 Còng ty che tao thiét bi diéncàm Phà dugc Bò Còng nghiép, phàn eòng tham già Chuong trình che tao thiét bi dién35kv. Day là chuong trình thyc hién hgp tàc Vièt Nam Lién Xò (eù) vién trg. Chuong trìnhgiùp dò Vièt Nam vè tu vàn thièt ké, cung càp vàt tu nguyén lieu, thièt bi còng nghé, dào taonhàn lyc, nhàm giùp Viét Nam ty che tao mày bién thè phàn phói 35kv, thiét bi dien 35kv..vói chat lugng quòc té, dàp ùng nhanh chóng chién lugc phàt trién he thóng cung càp,truyèn tài phàn phòi dién nàng quòc già giai doan 1985 dèn 1990.Tham già chuong trình này Còng ty che tao thièt bi dien Càm Phà nhanh chóng phàt trién cobuóe nhày vgt tu eòng nghé sua chùa vói san lugng chinh, dà chuyén sang che tao mày biénàp phàn phói 35kv, thiét bi dóng gàt 35kv. San phàm dugc phàn phói toàn ngành, eó chatlugng dugc ngành dành già cao. Dà nhanh chóng tra thành là ngang bang vói Còng ty ehétao bién thè Ha Nói, Còngty Thiét bi dién Dòng Anh, vè chat lugng, vè thi phàn mày biénthè san xuàt cùa cà nuóc khi dò. Vào thòi diém nèn kinh té chuyén sang co che thi truòng(1989), Còng ty CTTBDCP eó mot nàng lyc san xuàt mói, vói hinh ành va thuong hiéumanh me hon nhièu còng ty trong ngành. Còng ty tham già thj truòng canh tranh va gàt hainhièu thành eòng a nhùng nàm 1991 dén 1994, truóe khi di dén thành lap lién doanh.Tu nhùng sy canh tranh qua gay gàt trén thj truòng, dòng thòi còng nghé dugc Lién xò eùtrang bi dà lac hau, tài chinh khó khàn.Vói càc già tri truyèn thóng trong lién danh lién két,dàc biét dà thành còng trong thòi ky dàu chuyén sang nèn kinh té thi truòng. Còng ty dàchon huóng di mói. 82
 • 91. Nàm 1995 còng ty dà lién doanh vói TAKAOKA ELECTRIC Mtg. Ltd. Nhàt Bàn. TÒng vóndàu tu cùa eòng ty lién doanh là 13,6tr USD, Vón phàp dinh 6,4Tr U SD. Hinh thùc liéndoanh, phia Nhat Bàn góp 64,56% vón bang tièn màt, phia Viét Nam góp vón 34,44% vónphàp djnh bang quyèn su dung dàt, bang già trj nhà xuòng dành già lai, bang mày thiét bicòng nghe dành già lai. Lao dòng dugc chuyén sang Còng ty lién doanh 172 nguòi. PhiaNhàt Bàn vói quyèn chi phói góp vón, thyc hién quyèn ehù tieh HDQT va TÒng Giàm dócdièu hành còng ty lién doanh. Còng ty lién doanh dugc dàu tu còng nghe mói cùaTAKAOKA, va duge xày dyng ngay trén mot nùa dién tich nhà mày, nàm 1997 eó san phàmtham già thi truòng,TAKAOKA ELECTRIC Mtg. Ltd. thành lap tu nàm 1919 tai làng TAKAOKA, Nhàt Bàn,nay thugc thành phó NAGOYA, Nhàt Bàn. Co màt tai thi truòng Viét Nam, trong nhùngnàm chua thóng nhàt hai mièn Bàc Nam, Còng ty TAKAOKA dà bàn nhièu san phàm a thitruòng mièn Nam, ò thi truòng mièn Nam nhièu nguòi tiéu dùng bièt dén TAKAOKA.TAKAOKA cùng là Còng ty xuyén quóc già nàng lyc manh, eó thi phàn trén thi truòng thègiói ó 31 quòc già càc chàu lue. Vói thuong hiéu manh TAKAOKA, két hgp vói thuonghi^u Còng ty Che tao thiét bi dién Cam Phà truóe dò mot ben lién doanh, Còng ty LDVINA-TAKAOKA thyc hien hgp dèng chuyén giao còng nghe, thùa huóng kinh nghiémquàn ly Nhàt Bàn, thyc hien mot ké hoaeh marketing thành còng, san phàm dugc thi truòngnhanh chóng chàp nhàn.Sy tham già vào thi truòng eanh tranh san xuàt thiét bi dién cùa Còng ty Lién doanh SanTBD lyc VINA-TAKAOKA dà gay mot de doa cho nhièu còng ty san xuàt thiét bi dién,hoàn toàn dóng vai trò mot dói thù tièm nàng mói xuàt hién. Còng nghé cao, tài chinh manh,vói nhùng nhàn vién bàn hàng giói, thi phàn cùa còng ty tàng nhanh, nàm cao dat 25%. 83
 • 92. Còng ty Che tao thiét bi dién giai doan này, nhò tham già lién doanh, ban dàu trò thành còngty ve tinh eùa eòng ty lién doanh, Còng ty hgc tap dugc còng nghé mói, kinh nghiém quànly, tiép tue dàu tu, trò lai tham già thi truòng canh tranh tu nàm 2000, sau nhièu nàm dà bàngiao thi truòng eho còng ty lién doanh truóe dò. Dièu này khòng vi pham hgp dòng liéndoanh.Còng ty lién doanh VINA-TAKAOKA nàm bàt dugc co hòi, nhung cùng lién tue dói màtvói nhùng thàch thùc. Do thi truòng thiét bi dién dà là thj truòng quyèn nàng cùa nguòi mua,100% don hàng eó già tri lón, dèu thyc hién qua dàu thàu. Vói tinh hinh mot còng ty liéndoanh nuóc ngoài, dà àp dung nhiéu phuong phàp quàn ly tién tién, san xuàt dòi (JIT), quànly chat lugng TQM, quàn ly nhàn sy hinh thùc nhóm, nhanh chóng xày dyng dugc vàn hoàdoanh nghiép manh, tièn luong eùa nguòi lao dòng tra theo phàn eùng va phàn già tàng dugckhuyén khich theo doanh so bàn ra, nàng suàt lao dòng dà tàng cao, va cao 300% so vói càcdoanh nghiép trong khu vyc ... nhung chi phi quàn ly vàn tàng. Do chiù sy canh tranh manhvè già, còng ty này luòn bàn duói già vón, màt khàc eòng ng day dua vói hién tugng chiémdung vón, trong khi già cà va càc chi phi dàu vào trong giai doan này trugt nhanh, vè màtcòng suàt va do dò doanh thu cùng chua dat diém hoà vón, còng ty dà rai vào tinh trang lovón kéo dai, lo luy ké cao han vòn phàp dinh. Thòi gian dy àn con lai eó 10 nàm, khòngcon ca hgi de còng ty hoat dòng dat ké hoaeh Igi nhuàn. Còng ty dà rai vào tinh trang phàsan theo luàt phà san Viét Nam.Truóe tinh hinh cùa còng ty lién doanh, hai ben lién doanh dà lya chon nhièu giài phàp, kéeà nhùng giài phàp tinh thè, nhung khòng eó két qua. Còng ty che tao thiét bi dién Càm Phà,vói sy giùp da va bào trg cùa Còng ty me là Tap doàn Còng nghiép Than-Khoàng san Viétnam,và vói sy tàng truòng nhanh eùa mình, mong muón phàt trién, Còng ty TAKAOKA vóisy chàm chap eùa eòng ty lién doanh, màc dù rat kién nhan vyc day lién doanh, nhung vói 84
 • 93. sy tàng truòng chàm kinh té Nhàt Bàn va khó khan eùa eòng ty me tai Nhàt Bàn. Vói sy denghi cùa phia Viét Nam mua lai phàn vón cùa TAKAOKA tai còng ty lién doanh va két thùchgp dèng lién doanh. Phia Nhàt Bàn dong y. Dàm phàn nhugng vòn dugc tién hành, hgpdòng nhugng vòn eùng vói càc dièu kién tién quyét giùa Tàp doàn Còng nghiép Than -Khoàng san Vièt Nam va TAKAOKA ELECTRIC Mtg. LTd. duge Bò Ké hoaeh va Dàu tuchàp thuàn. Thàng 12 nàm 2005 còng ty lién doanh VINA-TAKAOKA chàm dùt hoat dòng.Bàn giao nguyén trang eho Còng ty che tao thièt bi dien Càm Phà cùng càc nghTa vu vaquyèn Igi, hgp dèng quyèn nhàn màc hàng hoà va hgp dèng chuyén giao còng nghe dugctiép tue eó già tri.Viéc mua lai Còng ty lién doanh VINA-TAKAOKA, là hinh thùc dàu tu thòng qua viéc muavòn eùa phia nuóc ngoài cùa Còng ty CTTBDCP, là viéc khòng khuyén khich trong hoatdòng lién doanh, xét tu phia chinh sàch, nhung cùng là mot thành còng trong hoat dòng dàutu chua eó tièn le tai Viét Nam va thè hien sy thành còng trong canh tranh ngành manh me.Còng ty CTTBDCP dà mua dugc mot còng ty manh, già mua rè ( dành già theo phuongphàp già tri tài san ròng), cùng vói dièu kién chuyén giao còng nghé vTnh vièn, quyèn nhànmàc hàng hoà, tàng nhanh Igi thè eanh tranh, bót mot dói thù canh tranh va hòi nhàp thànhcòng.Còng ty ehé tao thiét bi dien Càm Phà, tu nàm 2006 chua eó nàng lyc canh tranh cót lòi dùmanh, va chù yéu vè nàng lyc tinh dò quàn ly, truyèn thóng, ky nàng lao dòng.Còng ty che tao thiét bi dién Càm Phà, tu dàu nàm 2006 dà tró thành còng ty manh vè nguònlyc, tàng thém dòi ngù nhàn lyc vói trình dò kinh nghièm quàn ly dugc dào tao tai Nhàt Bàn,dàc biét eó eòng nghé cao va dòng bò. Còng ty hién eó khà nàng còng nghé cao va mói nhàttrong che tao mày bién àp, may bién àp truyèn tài 1 lOkv va mày bién àp phàn phÓi 35kv.Mày bién àp phàn phÓi Còng ty eó còng nghé quàn day hien dai, quàn càc eugn day tu dai 85
 • 94. dòng tàm, va dugc àp dung co khi hoà, ty dòng hoà, do dò nàng xuàt cao, két càu co hoc benchàc, chiù xung lyc ngàn mach tòt, tàn nhiet tòt, giàm tòn hao, giàm suàt tiéu hao vat lieu tàcdung trén don vj còng xuàt. Do quàn ty dòng hoà, nàng cao dò tin cay va chat lugng. Day lànàng lyc còt lòi vè eòng nghé càc còng ty khàc khòng co. Vè ehé tao lòi thép ky thuat diéncho Ioai mày bién àp này còng ty cùng nàm giù bi quyét còng nghé quàn lòi thép ty dòng,còng nghé càt chéo lòi thép ty dòng, còng nghé ù nhiét nàng cao tinh nàng tu hoà mach tu.Nhò còng nghé quàn lòi thép ty dòng va còng nghe ù, san phàm che tao ra eó tòn hao nànglugng thàp hiéu suàt su dung, cao tiét kiém eho khàch hàng. Dàc bièt quan trgng là chiémgiù Igi thè giàm già quy dói trong dàu thàu. Dugc khàch hàng khu vyc mièn Nam va khuvyc mién Trung uà chuong. Còng ty eó eòng nghe Igc dàu chàn khòng, mot còng nghé vugttròi nhiéu còng ty san xuàt trong nuóc khòng co. Viéc phàt trién còng nghé che tao màybién àp này trong tuong lai ó càc eòng ty dòi thù canh tranh, là khó khan, vi thugc bi quyét,màt khàc còng nghé dòi hòi dòng bò phàn mèm thiét ké, va nhiéu dòng bò còng nghé khàc,suàt dàu tu cao. Còng nghé này nàng cao chat lugng, dae biét thieh hgp cho mày bién àpdùng trong dièu kién khi hau nhiet dói nòng àm va nhièu giòng set gay qua dién àp khiquyén, nhu khi hau ò mièn Bàc.Vè mày bién àp truyèn tài 1 lOkv, còng ty co còng nghé quàn eugn day chièu dùng, dàm bàocuon day tròn, eugn day dugc tàng ben co hgc va chju xung lyc ngàn mach cao, còng nghésày ehàn khòng ty dgng, còng nghe nap dàu chàn khòng, còng nghe làp ghép loi thép hiénd^i là eàc còng nghe cao nhàt hién nay. Càc doanh nghiép dói thù canh tranh chua dugctrang bj, khó eó thè phàt trién trong tuong lai gàn, suàt dàu tu cao va yéu càu dào tao còngnhàn chat che là rào càn lón. Dàc bièt he thóng thù nghiém hoàn chinh hién dai vói phuongphàp thù nghiém mò phòng, dà mang lai cho khàch hàng nhùng san phàm eó dò tin cay chatlugng cao. 86
 • 95. Vói nàng lyc manh vè còng nghé cao va san phàm mày bién thè truyèn tài 110 kv dà thu hepdanh sàch càc dói thù eanh tranh tai thj truòng Viét Nam. Dua Còng ty Cò phàn CTTBDCPlén vi tri hàng dàu trong eàc còng ty che tao thiét bj dién.Còng ty CTTBDCP vói tiéu chuàn nhà xuòng eòng nghiép sach, dòi ngù còng nhàn ky nàngtay nghé cao va dào tao tai Nhàt Bàn, còng nghe cao, he thóng quàn ly tién tién, tu cho truóeday dà xuàt khàu nhiéu lo hàng vè thi truòng Nhàt Bàn va thi truòng khu vyc, thi hien nayco dù diéu kién san xuàt mày bién thè dién lyc xuàt khàu eó chat lugng quóc té . San xuàt san phàm xuàt khàu cùng là thuóc do vè Igi thè canh tranh cót lòi cùa Còng ty.3.6. Àp dung mò hinh SWOT de dành già tong hgp vj the cùa Cóng ty CTTBD CPTu toàn bò qua trình phàn tich trong tu dàu chuong III, tìm ra nhièu diém manh, va diémyéu cùa ben trong Còng ty CTTBDCP so vói mòi truòng kinh doanh ben ngoài. Dòng thòiphàn tich mòi truòng kinh doanh ben ngoài càc càp dò cùa Còng ty vói nhùng co hòi vathàch thùc mói cùa Còng ty, eùng nhu nhùng yéu càu phàt trién còng ty trong tuong lai, eóthè vàn dung mò hinh SWOT de dành già tòng hgp vj thè eùa Còng ty CTTBDCP, De viécphàn tich ó mùc tòng quàt, dàc trung de hiéu, ehgn nhùng diém dàc trung nhàt ò càc muetrén dà néu ra, va àp dung cho eàc buóe làp mò hinh S W O T de dành già,3.6.1 Càe bude làp ma tran mó hinh SWOTTu càc phàn tieh trén tién hành lya chgn (de thuàn lgi cho phàn tfch chon bón yéu tò chinh)cho mòi ò ma tran SWOT sau:Buóe 1 : Liét ké nhùng co hòi ehinh ( O - Opportunities )- Oi : Thi truòng tièm nàng.- O2 : Chinh sàch khuyén khich phàt trién còng nghiép co khi va xuàt khàu.- O3 : Dàu tu nuóc ngoài tàng.- O4 : Xu huóng hòi nhap quóc té 87
 • 96. Buóe 2 : Liét ké eàc de doa ehù yéu ben ngoài Còng ty (T - Threats)- Ti : DÓi thù canh tranh ngày càng già tàng.- T2 : Già cà nguyén liéu trén thè giói bién dòng manh- T3 : Càc diéu kién luat phàp chinh sàch chat ehé han.- T4 : Tinh hinh thè giói màt òn djnhBuóe 3 : Liét kè nhiing diém manh chù yéu (S- Strengths)-Si : Còng nghé cao, nàng lyc san xuàt lón- S2 : Tò chùe ggn nhe. Chi phf thàp- S3 : Càc già tri truyèn thòng va thuong hiéu- S4 : Lao dòng eó ky nàng, nhàn vién kinh nghiémBuóe 4 : Liét ké nhùng diém yéu tiéu biéu ben trong còng ty (W- Weakneses )- Wi : Còng tàc quàn ly marketing, chinh sàch xùc tién bàn hàng.- W2 : Tinh trang tài chinh, huy dòng vón- W3 : Nghién cùu phàt trién R & D- W4 : Ca càu tò chùe, kinh nghiém quàn ly sau cò phàn hoà 88
 • 97. Ctf hòi (O ) De dea ( T) Càc yéu tó mòi -TI : Dòi thù eanh tranh ngày truòng kinh doanh -Oi : Thi truòng tièm nàng. càng già tàng. -02:Chinh sàeh khuyén khich -T2 :Già cà nguyén liéu trén phàt trién còng nghiép co khi thè giói ben dòng manh va xuàt khàu. -T3 : Càc diéu kién luàt phàp -O3: Dàu tu nuóc ngoài tàng. chinh sàch chat che hon. Càc yéu tò nói bò -04:Xu huóng hòi nhàp quóc -T4 : Tinh hinh thè giói màt té doanh nghiép òn dinh Diem manh ( S ) Chién lugc SO Chién lugc ST -Si: Còng nghe cao nàng lue san xuàt lón-S2: TÒ chùe ggn nhe.Chi Chién lugc két hgp Chién lugc két hgpphi thàp (S,,S2,S3,S4,/Oi,02,03,04) (Si,S2,S3,S4,/Ti,T2,T3,T4)-S3: Càc già tri truyèn thòng Chién lugc khai thàc càe khà Chién luge tao ra uu thèva thuong hieu nàng tiém tàng tuong dòi-S4: Lao dgng co ky nàng,nhàn vièn kinh nghiém Diém yéu (W) Chién lugc WO Chién lu-gc WT-Wi:Còng tàc quàn lymarketing,xùc tién bàn hàng. Chién lugc két hgp Chién luge két hgp-W2 : Tinh trang tài chinh, (Wl,W2,W3,W4,/0,,02,03,04) (Wi,W2,W3,W4,/Ti,T2,T3,T4)huy dòng vón Chién luge càt giàm chi phi-W3 : Nghién cùu phàt trién Chién lugc tàp trung vào càeR&D yéu tò then chót-W4 : Cocàu tòehùc, quàn lysau cò phàn hoà. 89
 • 98. 3.6.2 Phàt huy eàe lgi thè eùa Cóng ty CTTBDCP qua phàn tfch SWOT.V§n dung càc ehién lugc S,Oj, Chién luac này phàt huy diém mgnh de tdn dung ca hói. Tukét qua phàn tieh, Còng ty hòi tu dugc nhùng diém manh co bàn, Còng nghé cao, nàng lycsan xuàt lan;TÒ chùe ggn nhe.Chi phi thàp;Càc già tri truyèn thòng va thuong hiéu; Laodòng co ky nàng, nhàn vièn kinh nghièm. Còng ty con eó nhièu diém manh nùa. Dàc biétcòng nghé, Còng ty càn phàt huy de day manh nàng lyc canh tranh cót lòi này, de giành thòico nàng cao thj phàn trong thi truòng tiém nàng, ma ròng thj truòng trong nuóc, tu chinhsàch uu dai, xùc tién nhanh chóng va mó ròng thi truòng xuàt khàu,Vàn dung eàe ehién lugc SÌTJ két hgp diém manh ben trong vói de doa ben ngoài Chién lugcnày Igi dung thè manh cùa mình de dòi phó vói nguy co, de doa tu ben ngoài. Còng ty dà cothè chóng lai dxqc ngày càng già tàng dòi thù canh tranh. Dòng thòi vói Igi thè chi phi thàpcòng ty khòng eó rùi ro lón khi già cà vàt tu bién dòngVàn dung càc chién lugc WjOj là khàc phue diém yéu ben trong vói tàn dung co hòi benngoài va de xuàt phuong àn chién lugc thieh hgp : Chién lugc này khàc phue diém yéu detan dung ea hòi. Ngay lap tue khòng chàm tre Còng ty CTTBDCP cùng cò ngay he thóngcòng tàc marketing. Dàc bièt trong dò là dòi ngù nhàn vièn. Mot chinh sàch xùc tièn bànhàng va mot ca ehé khuyén khich su dung va uu dai nguòi co còng cùng vói gàn càe hoatdòng dai ngò khen thuong, theo ty trong doanh thu bàn ra. Dòng thòi Còng ty phài som tòchuc eòng tàc R&D. Co mot chuong trình cho hoat dóng huy dòng vòn, Dae biét huy dòngvòn va sy giùp da trong noi bò Tap doàn Than -Khoàng san Vièt Nam. Thòng qua dièu le dàdMOc Chinh phù phé duyet tu thàng 10 nàm2006Van dung eàc chién lugc WÌTJ khàc phue diém yéu ben trong chÓng dÓi vói sy de doa tu benngoài, chién lugc này nhàm tòì thiéu hoà tàc dung cùa diém yéu va phòng thù truóe eàe de 90
 • 99. doa tu ben ngoài. Ben ngoài trong truòng hgp ò Còng ty CTTBDCP hién tai, truóe hét là càcdòi thù canh tranh. Càc dói thù canh tranh co thè tàn còng manh vào còng tàc Marketing cùaCòng ty. Trong truòng hgp nhu dà phàn tich trén, Còng ty dà bi rai vào thè san nguòi tài cùadói thù eanh tranh. Mot ehinh sàeh Marketing gàn lién chat che quàn ly dòng vién, khuyénkhich uu dai va càc chinh sàch ràng buòc, kich thieh sy trung thyc, long say me, su gàn bó,tòn trgng va luòn mang lai lgi ich cho còng ty..và càn mot chinh sàch su dung nguòi tài. 91
 • 100. CHirONG 4 KÉT LUÀN VÀ KIÉN NGHI4.1Tóm tàt chién lygc phàt trién cùa Còng ty Cò phan Che tao thiet bj dien Cam Phà4.1.1 Tam nhin va su mangLà mot don vj thành vién cùa Tàp doàn Còng nghiép Than-Khoàng san Vièt Nam (TKV),Su phàt trién cùa Còng ty CTTBDCP eùng nàm trong chién luge phàt trién cùa Tàp doànTKV. Tàm nhin eùa Tap doàn eòng nghiép Than - Khoàng san Viét Nam là djnh huóngchién lugc eho tàm nhin va su mang cùa eòng ty CTTBD CP.4.1.1.1 Tàm nhin va chién lugc cùa Tàp doàn còng nghiép Than-Khoàng san Viét Nam"Chién lugc phàt trién ngành Than Viét Nam là chién lugc phàt trién ben vùng; tàng sanlugng khai thàc òn dinh, hai hoà vói tàng trù lugng, dò tin cay cùa tài nguyén than; trén cosa àp dung còng nghé thàm dò, khai thàc va che bién tién tién, phù hgp vói dièu kién càu taodia chat va KTXH tùng vùng. Phàt trién ngành Than là trén co so san xuàt kinh doanh thansé phàt trién kinh doanh da ngành, san xuàt kinh doanh dien nàng, còng nghiép vat liéu nò,vat liéu xày dyng, eòng nghiép dóng tàu, ea khi mó, tài chinh ngàn hàng.. Phàt trién ngànhthan lày mue tiéu hiéu qua kinh té, giàm tòn thàt tài nguyén, an toàn lao dòng va bào ve mòitruòng sinh thài, dàp ùng tói da eho nhu eàu than cho phàt trién kinh té xà hòi dàt nuóc. Thitruòng hoà ngành than de thu hùt nguón lyc cùa mgi thành phàn kinh té vào dàu tu phàttrién ngành; dàc biét là thu hùt vón dàu tu nuóc ngoài vào thàm dò khai thàc than ò vùng béthan dòng bang song Hong vói quy mò lón sau 2020." ( nguón: chién lugc phàt trién Tàpdoàn CN Than-Khoàng san VN dén 2025) 92
 • 101. 4.1.1.2 Tàm nhin va Su mang Còng ty CP CTTBDCPSan xuàt va kinh doanh ngày càng tàng mày bién àp truyèn tài, mày bién àp phàn phói, màybién àp phòng né, va mày bién àp chuyén dùng, thiét bi dién - dien tu, eó uy tin, dò tin cayva chat lugng cao nhàt. Dén nàm 2010 che tao mày bién àp truyèn tài 220kv, dén nàm 2015che tao mày ngàt chàn khòng 1 lOkv. Trò thành còng ty ehé tao thiét bi dién hàng thù hai vèmàt quy mò ò Vièt Nam.Phàt trién Còng ty theo huóng òn dinh, hieu qua va tàng truòng ben vùng. Day manh vakhuyén khich hoat dòng nghién cùu phàt trién va lao dgng sàng tao, sàng kién hién ké. Kéthùa va phàt huy càc già trj truyèn thóng. Xày dyng mòi quan he ban hàng làu dai, lién két,tin cay va hgp tàc, tòn trgng quyèn Igi cùa khàch hàng. Khàch hàng luón luón dùng là muetiéu va phuong chàm hành dòng. Là dia chi tin cay cho càe nhà dàu tu, mang lai lgi ich chocàc nhà dàu tu, eàe eò dòng là nhiém vu trgng tàm. Xày dyng Còng ty phàt trién va lónmanh, là tràch nhiém va vinh dy, là nièm hanh phùc cùa mòi thành vièn trong Còng ty.4.1.2 Mot sé lua ehgn ehién luae phàt trién cùa Cóng ty Co phàn Che tgo Thiét bi dienCam Phà:4.1.2.1 Mot so nhiém vu chién luac trong tdm cùa Cóng ty CTTBDCPThue hién nguyén toc chi dao : " Chat lugng - hieu quà-tàng truòng- phàt trién " Còng ty dera nhùng nhiém vu trgng tàm- Còng ty trong qua trình san xuàt kinh doanh phàt trién va vuon lén giù vi tri là mot trongnhùng eòng ty hàng dàu vè san xuàt thiét bj dién tai Viét Nam.- Duy trì nhùng mòi quan he, giù vùng uy tin Còng ty dói vói khàch hàng. Giù dugc thitruòng truyèn thóng, mó thi truòng mói, va co ké hoaeh nhanh chóng huóng tói xuàt khàusang càc nuóc trong khu vyc va trén thè giói. 93
 • 102. - Phàt trién kinh doanh thóng qua phàt huy lai thè canh tranh, tùng btrac tang thj phàn, dàc bièt thi truòng truyèn thóng va phàt trièn tàng thi phàn thj truòng mai, tàng truòng san lugng. . Bào dàm hieu qua va tàng già tri dàu tu phàt trién san phàm mói khi cò co hòi. Giù vùng, òn dinh va phàt trién san xuàt, phàt huy va su dung hiéu qua càc nguòn lyc, bao gòm tri lyc, vat lyc, tài lyc cùa eòng ty dàm bào thyc hién hieu qua chién lugc kinh doanh. - Xày dyng sy dòng thuàn, vi sy nghiép ehung Còng ty. Tùng buóe cài thien dòi song nàng cao thu nhàp eho nguòi lao dòng. Hinh thành dugc vàn hoà Còng ty ma dàc trung là bau khòng khi kinh doanh thuàn lgi. - Tiép tue va luòn dièu chinh, bÒ sung, xày dyng hoàn thien mò hinh, co che, chinh sàch quàn ly diéu hành Còng ty, theo huóng tao dugc phàt huy nguÒn lyc va dòng lyc mói. - Nàng cao, cài tién, àp dung còng nghé tièn tién, duy tri nàng lyc cÒt lòi cùa Còng ty din dàu vè còng nghe, trong eòng nghé che tao thiét bi dién. 4.1.2.2 Mue tiéu chién luac phdt trièn cùa Cóng ty CTTBDCP a.Muc tiéu dén 2015 • Làm cho khàch hàng trong nuóc va trong khu vyc, quóc té biét dén Còng ty ngày càngnhièu hon, là doanh nghiép tin cay trong dàu tu, quan he hgp tàc san xuàt kinh doanh, vacung càp thiét bi dién.-Tàng nhanh doanh thu hàng nàm de tàng Igi nhuàn-Tiép tue dàu tu tàng vi thè canh tranh, day manh hoat dòng marketing cùa doanh nghiépmue tiéu tàng thi phàn nói dja cung ùng càc Ioai mày bién àp truyèn tài 1 lOkv, 220kv lén25%; thi phàn mày bién àp phàn phói 35kv lén 20%, thi phàn mày bién àp, thiét bi diéndùng trong mòi truòng phòng nò 50%, Xuàt khàu dat ty trgng 30% doanh thu. 94
 • 103. b. Mue tiéu dén 2010-Làm eho khàeh hàng trong nuóc dén Còng ty nhièu hon, là doanh nghiép tin cay trong chetao eung ùng mày bién àp truyèn tài va mày bién àp phàn phói, Mày bién àp chuyén dùngphòng nò, C chat lugng cao. Ó-Tàng nhanh doanh thu hàng nàm dat 16 dén 20% de tàng Igi nhuàn. Dàm bào ty le cò tuehàp dan. Tàng già tri cò phiéu Còng ty.-Làm cho khàeh hàng, thj truòng biét dén Còng ty nhu mot dja chi tin cay lién két hgp tàc,dàu tu. Trén co so dò day manh sy hgp tàc phàt trién dòng minh ehién lugc phàt trién kinhdoanh.- San phàm chù yéu : Tap trung Che tao mày bién àp truyèn tài 1 lOkv, tàng thém che taomày bién àp phàn phòi, che tao thièt bi dien phòng nò, sua chùa càc Ioai dòng co mày phàtdien cao àp lOkv còng suàt dén 30000kw, dòng co mot chièu còng xuàt lón dàc thù ngànhkhai thàc mò va càn thép, thi nghiém, thiét ké thi còng càc eòng trình duòng day tram dién110kv.,.và thiét ké thay dói san phàm thoà man yéu càu eùa khàch hàng. Day manh nghiéncùu san phàm che tao mói.- Co giài phàp tinh thè, vugt qua khó khan truóe màt, nhanh chóng òn dinh sau eò phàn hoà,tùng buóe tàng truòng va phàt trièn Còng ty mot càch vùng chàc qua tùng nàm.4.1.3 Chién luac cgnh tranh eùa Cóng ty Co phàn Chétgo Thièt bi dién Càm PhàQua phàn tich, dành già mòi truòng ben trong, ben ngoài doanh nghiép. Ta dà thày dugc cabàn vè co hòi; de dga va màt manh màt yéu dói vói ehién lugc phàt trién kinh doanh cùaCòng ty Co phàn Che tao Thiét bi dién Càm Phà.Càc eòng ty che tao thiét bi dién dèu cò co hòi truóe tièm nàng thi truòng thiét bi dien. Tuchù truang phàt trién ngành nàng dien, cùng nhu tu sy phàt trién cùa nén kinh tè nói ehung. 95
 • 104. Tu chinh sàch uu dai phàt trién còng nghiép va eòng nghiép co khi va chinh sàch uu dai xuàtkhàu. Càc còng ty che tao thiét bi dien dèu eó co hòi nhu nhau va dang ó mùc san lugng thàpso vói thiét ké, do dò canh tranh trong giai doan hien nay là khóc liét. Thi truòng san phàmthiét bi dién ò Viét Nam con bó ngó nhièu chùng Ioai san phàm eòng nghé cao, càc còng tychua thè vuon tói do suàt dàu tu lón, chi phi chuyén giao cóng nghé cao, xuàt khàu chua cothj truòng. Do dò san phàm còng nghe thàp, càng xuàt hién sy canh tranh lién tue manh me.Dai da so eàe eòng ty c^nh tranh trong nhóm san phàm tu bang dién trung thè ha thè, càcthiét bj dóng ngàt trung thè. Mot so càc còng ty lón canh tranh manh me trong san phàm màybién àp phàn phòi. Bòn còng ty con lai trong dò cò Còng ty CTTBD CP canh tranh trongnhóm mày bién àp truyèn tài 1 lOkv va 220kv. Sy eanh tranh trong chin thàng qua dà xày rakhóc liét, nhièu eòng ty co thiét hai. Dàc bièt co sy trugt già cùa kim Ioai dòng, tu mùc giàthi truòng sa giao dich Luàn Dòn thàng 7 nàm 2005 khoàng 3750 U SD / tàn, thàng 5 nàm2006 già 7800 U SD /tàn. Khòng mot nhà san xuàt nào dy doàn dùng sy trugt già này. KimIoai dòng chiém tu 20-30 % chi phi già vòn san xuàt mày bién àp.Còng ty Che tao TBDCP co diém manh nùa dò là dùng trén Igi thè Tàp doàn còng nghiépThan-Khoàng san Viét Nam dang phàt trién, Còng ty càn nhanh chóng khàe phue diém yéu,yéu vè quàn ly marketing va ehinh sàch xùc tién bàn hàng, cò chién lugc thàt than trongtrong còng tàc này truóe càe dói thù canh tranh, càn phài nhanh chóng dàn eó dugc nhièudon hàng tu tay càc dói thù theo càch canh tranh, va thoà hiép dong minh chién lugc.Còng ty C tinh trang tài chinh chua lành manh, vice huy dòng vòn chua cao, càn phàiàap Ódung eàc giài phàp kinh doanh eó bào hiém phòng nhùng tinh huóng già vat tu bién dòng,càc hgp dòng trùng thàu vàn eó thè lo vÓn lón, nhàt là hgp dòng kéo dai. Trành tòi da càchgp dòng chàm thanh toàn, nhàt là vói khàch hàng eó già trj mua nhò. 96
 • 105. Còng ty càn phài nhanh chóng eÓ phàn hoà, va òn djnh sau cò phàn hoà, tò chuc dào tao nàng cao nghiép vu quàn ly, ehinh sàch luàt phàp, nghién cùu nhùng nguy co thàch thùc tu hòi nhàp de dàm bào hoat dòng kinh doanh trành càc hgp dong rùi ro, than trong khi cò yéu tó nuóc ngoài trén quan he hgp dèng kinh té. Vói sue manh còng nghé va nàng lyc ehé tao, ehi phi thàp, tò chùe ggn nhe, Còng ty day manh viéc phàt huy càe già tri cót lòi, day manh hoat dòng bò trg eanh tranh va tham già canh tranh, tàp trung giù quan he thj truòng va khàch hàng truyèn thóng, chién lugc chùdóng tan còng de tùng buóe giành nhièu don hàng truóe càc dòi thù eanh khàe va càc còngty khàe. Ma ròng thj truòng ma còng ty gàn day giàn doan, duy trì cùng cò moi hoat dòngkinh doanh, tranh thù tàng nhanh thi phàn khi thi truòng tièm nàng con dang mó ròng, truóekhi cò sy canh tranh tu càc còng ty nuóc ngoài vào hòi nhàp.Làm tòt còng tàc tài chinh doanh nghiép va eó chién lugc huy dòng vón, dàc biét phàt huyIgi thè dich vu tài chinh eùa Tap doàn CN Than -Khoàng san Viét Nam, de eó sy huy dòngvòn vói chi phi thàp nhàt. Làm tòt quàn tri nguyén lieu va quan he truyèn thòng vói nhà cungcàp de phòng sy bién dòng già cà. Luòn thu thàp dù thòng tin va su ly kip thòi nhùng vàn dethòng tin thi truòng, nhùng sy de doa tu viéc già nhap WTO va AFTA, APEC nhùng de doacàc dói thù tièm nàng, de doa tu nhà eung càp... Còng ty CTTBDCP nhanh chóng tó chùel£ii san xuàt, phù hap tinh trang sau eò phàn hoà theo huóng ggn nhe nàng dòng, àp dung càcchinh sàch giàn càch tièn luong, uu dai nguòi tài, phàt huy eàc nguón lyc tièm nàng trongnoi bò còng ty, day manh dào tao va dào tao bò xung.. som chù trgng dàu tu cho còng tàcnghién cùu phàt trién va phàt trién san phàm mói, trong mot thòi gian ngàn nhàt co thè, nhàtlà dòi vói san phàm mày bién àp truyèn tài 220Kv. Xày dyng va phàt huy chuoi già tri cuàcòng ty, tùng buóe xày dyng càc Igi thè eanh tranh dàm bào luòn là bó trg, dàc lyc, tin cay, 97
 • 106. de lgi thè nàng lyc canh tranh cót lòi vè eòng nghé cao va nàng lyc san xuàt lón va chién lugc chi phi thàp dan dàu cùa Còng ty dugc phàt huy.Chién lirge c^nh tranh tong quàt:Chién luac chi phf thàp dàn dàu, do nhùng Igi thè eòng nghé, Igi thè nàng lyc quàn tri chiphi yéu tó trong già thành, tàng nàng xuàt lao dòng, nhà cung càp dàu vào, co càu tó chùegon nhe, truyèn thòng, vàn hoà doanh nghiép, dia ly, giao thòng vàn tài.. Còng ty thyc hiénchién luge canh tranh chi phi thàp dàn dàu.Còng ty CTTBDCP coi day là chién lugc canh tranh chinh, ò tàt eà càc Ioai san phàm, trongsuòt qua trình phàt trién. Duy trì va phàt huy hiéu qua còng nghé Nhat bàn va phàn mèm thiét ké va càc bi quyét còngnghé sau khi mua lién doanh, khòng càn dàu tu giai doan tiép theo, Còng ty eó thè thyc hiénchién lugc khàc biet hoà riéng eho ròng san phàm mày bién thè phàn phòi kiéu lòi thép eugn,ma càc còng ty che tao thiét bi dién khàc chua thè dàu tu còng nghé.Bàn chat ty thàn sau khi mua eòng ty lién doanh dà co còng nghé de san xuàt ra mày bién thèphàn phòi cò két càu san phàm khàc biét kiéu lòi thép eugn. Sy khàe biét này khòng ehi taora mày bién thè co chi tiéu ky thuat cao, ma con tao ra san phàm thòa man ngày càng cao yéueàu kT thuat van hành, duy tu sua chùa bào duòng, phù hgp mòi truòng, phù hgp my quanquy hoaeh thành phó.Nhò hién nàm giù còng nghé cao Cóng ty tap trung day manh nghién cùu phàt trién sanphàm, Còng ty eó lgi thè eanh tranh mò ròng thi phàn eho Ioai san phàm mày bién thè phànphòi lòi eugn này.Chién luac tàp trung. Do da dang hoà san phàm con là nhiem vu va là phàt huy hiéu qua càcday truyèn còng nghe hién eó, Còng ty eó thè thyc hién chién lugc tap trung. Tàp trung thoà 98
 • 107. man tói da khàeh hàng truyèn thóng là càe eòng ty dién lyc cùa EVN, vè Ioai san phàm mày bién thè truyèn tài 1 lOkv, 220kv va mày bién thè phàn phÒi 35 kv. Còng ty CTTBD CP luòn eùng cÓ, dÓi mói, xày dyng cho mình mot vi thè dùng thù hai trong ngành vè che tao san phàm mày bién thè. Khàch hàng dugc thoà man nhàt vè chat lugng va dich vu sau bàn hàng va djch vu kT thuat phàt trièn san phàm mày bién thè. Khàch hàng trgng tàm eùa còng ty là khàeh hàng doanh nghiép, tàp trung chù yéu càc còng ty ma chù dàu tu là dai dién EVN, Ban quàn ly dy àn dién mièn Bàc, Ban quàn ly dy àn dien mièn Trung, Ban quàn ly dy àn dién mièn Nam, va khàch hàng còng ty con EVN, Càc Còng ty dién lyc TP HO Chi Minh, Còng ty dién lyc TP Ha Noi, Cóng ty dién lyc TP Dà Nàng, Còng ty dien lyc TP Hai Phòng. Còng ty dién lyc II, Cóng ty dien lyc III, Còng ty dien lue I. Càc Dién lyc eàc tinh. Còng ty CTTBDCP thoà man tói da càe san phàm mày bién àp phòng nò va càc Ioai san phàm phu tùng, dòng ca dién, thiét bj dién phòng nò phue vu mói truòng khai thàc mò than va khoàng san. Day manh nghién cùru phàt trièn san phàm phù hgp yéu eàu phàt trién ky thuat cao he thòngtruyèn tài, ma ngành dién huóng dén. Phàt trién san phàm xuàt khàu chinh là mày bién thèphàn phói.Dàu tu dich vu chàm sóc khàeh hàng, lién két ho trg dich vu kT thuat cho khàch hàng, trongdò chù trong dich vu kT thuat dòi vói mòi khàch hàng là vói càc san phàm chinh trong phànkhùc thj truòng dò.4.1.4 Phdt huy nàng lue cgnh tranh cot Idi eùa Cóng ty Co phan Che tgo Thiét bi dienCàmPhàTruyèn thóng mot còng ty qua 45 nàm luòn hoàn thành san lugng san xuàt nàm sau tàngtruòng hon nàm truac IO dén 20%.. Nhàn vién nguòi lao dòng gàn két vói còng ty qua nhièu 99
 • 108. khó khan, qua nhièu thè he, qua nhièu co che quàn ly di qua . Còng ty eó ban lành dao tàmhuyét tài nàng dàn dàt còng ty vugt qua nhièu thù thàch de doa. Nàm bàt tòt co hòi dua còngty vugt qua nhièu giai doan ehuyén dói co che quàn ly thay dòi. Còng ty là doanh nghiép giàu sue sàng tao, luòn coi trgng lién két lién doanh, phàt huy càcnguon lyc, dàu tu phàt trìén va eó nhièu dòi mói. Qua moi thòi ky cùng nhu hién nay, eoitrong viéc ty dành già mình hàng nàm va manh dan tinh giàn bién ehé, co càu tò chuc laidoanh nghiép. Dàu tu dùng huóng, nàm giù eòng nghé cao so vói càc doanh nghiép trongngành. Nhu phàn tich ò chuong 3 Còng ty càn phài phàt huy tòt hon nùa nàng lyc cót lòinày.Hién nay Còng ty eó trình dò eòng nghé vugt tròi vói eàc dòi thù canh tranh. Còng ty làmchù dugc khà nàng che tao nhùng san phàm còng nghe cao 11 Okv va tién dén trong chiénluge phàt trién là ehé tao san phàm 220kv. Nhùng nàng lyc còt lòi này là diéu kién tién quyétcho Còng ty xày dyng va thyc hien thành còng chién lugc phàt trièn kinh doanh.4.1.5 Càc mue tiéu ehièn luac dén 2010 va 2015 (chi tiéu san phàm)4.1.5.1Càc mue tiéu chién luac dén 2015Mó ròng chién lugc kinh doanh chinh, càe san phàm truyèn thóng dà dugc thi truòng chàpnhàn va vòng dòi san phàm làu dai. Dan nàng cao thi phàn, càc san phàm 1 lOkv, hoàn thienhan nùa còng nghé san xuàt thiét bi dién phòng nò.Mó ròng san phàm kT thuat so trong ITnh vyc ngành truyèn dòng dién va ty dòng hoà.San xuàt san phàm mày bién àp truyèn tài 220kv.Càu dao 220kv 2500A. Co chuàn bi sanxuàt hoàc lién doanh làp ràp mày ngàt 22kv, 1 lOkv.Da dang hoà san phàm trén nguyén tàc phàt trién san phàm mày bién thè truyèn tài còngnghé cao ma thj truòng dang càn. 100
 • 109. Mó ròng lién két, dong minh chién lugc, tham già càc hoat dòng hiép hòi phàt trién kinh doanh.Xem phu lue 06: de xuàt phuong àn san chi tiéu chién lugc san phàm chù yéu dén 2010, dén2015;4.1.5.2 Càc mue tiéu chién luac dén 2010( san phàm chùyéu)Càc san phàm chù yéuDay manh san xuàt mày bién àp truyèn tài 1 lOkv,Day manh san xuàt mày bién àp phàn phói 35kv va 22kv,Tàng nhanh san xuàt thièt bj dién phòng no.Da dang hoà san phàm trén co so san phàm còng nghe cao ma thi truòng dang cànTu mue tiéu dat ra Còng ty CTTBD CP xem lai va dièu chinh ké hoaeh dai han cùa mình. SÒlieu ké hoaeh san xuàt kinh doanh hien tai eho thày:Xem phu lue 07 ké hoaeh san lugng doanh thu san phàm chù yéu dèn càc nàm 2006,2007,2008,( già trong biéu xày dyng này tuong ùng thòi già thàng 9 nàm 2005, va già cò dinh 1994 )Còng ty dà xày dyng san phàm mày bién àp truyèn tài ò ngay nàm dàu tién tiép nhàn liéndoanh là hgp ly, xét theo góc dò thi truòng va quàn ly. TÒng so 04 mày là hgp ly còng suàtva khà nàng marketing. Xem phu lue so 02 còng suàt thiét ké ò mùc nàm thù 10 cùa dy àndat 09 mày, nhu vay dat 4/9 bang 44%. Thyc té dén thàng 9 nàm 2006 Còng ty dà cò donhàng va san xuàt 06 mày va bang 6/9 bang 66,6%. Tu chò truóe day Còng ty chua san xuàtdugc Ioai mày còng nghé cao này, nay sau khi mua eòng ty lién doanh Còng ty dà tiép thucòng nghé va san xuàt san lugng cao.Vè doanh thu tu san phàm may bién àp truyèn tài 1 lOkv (tinh theo don già xày dyng), vóitòng 12000000trD so vói ké hoaeh xày dyng 81376068TrD ty trgng chiém 14,7 %. Thyc té 101
 • 110. doanh thu 06 mày nàm 2006, dat 58,5 ty d, do mày cò còng suàt lón han so vói cóng suàt làp trong ké hoaeh va do thi truòng Ioai mày này dà tàng già, va nhu vay chiém 58,5/ 81,37 bang 71,9 % ké hoaeh doanh thu nàm. Tu phàn tich eho thày thi truòng mày bién àp truyèn tài là mùc dò canh tranh cao nhung co còng nghe cao sé nhanh chóng chiém thi phàn. Nguge lai nhóm san phàm mày phàn phói 35 kv va trung thè, Còng ty lap mùc 659 san phàm, so vói eòng suàt che tao eùa Còng ty chua eó lién doanh 1000 mày /nàm chua dat thiét ké, so vói Còng ty lién doanh còng suàt thiét ké nhà mày 6200 mày/ nàm, (mày eó còng suàt bình quàn 250 KVA), mùc lap ké hoaeh mói dat 659/7200 mày bang 9,2%. Con dunhièu thiét ké. Mac dù vay thyc hien chin thàng nàm 2006 Còng ty mai bàn dugc 198 mày,dat 30% ké hoaeh. Thyc té còng ty tham già dàu thàu nhièu gói thàu khòng thành còng.Trong dò theo TÓng cuc thóng kè, thyc hién san lugng mày bién thè quy dòi khoàng 12000mày ó tàm thàng dàu nàm 2006.(phu lue.08. ). Cho thày nhu càu mày bién thè phàn phói làkhà lón nhung Còng ty CTTBDCP khòng chiém dugc thi phàn dàng ké. Nói lén mùc dòcanh tranh khóc liét eùa Ioai san phàm này. Nói lén Còng ty CTTBDCP phài cò chién lugccanh tranh già chi phi thàp dàn dàu.Cùng tu trong bàn ké hoaeh xày dyng eùa Còng ty, cho thày san phàm mày bién àp phòngnò, so lugng 33 tram, vói tòng doanh thu chiém 10,8 %, già tri san lugng chiém 15,4%.Cùng vói phàt trién ngành than theo huóng giàm khai thàc lo thién, tàng khai thàc hàm lo,mày bién thè eó nhu eàu cao hon. Day là Ioai san phàm thành còng trong nghién cùu che taoR&D nàm 2004 va thay thè nhàp khàu cho ngành than, va là san phàm eó còng nghé cao.Do con là mot khàu còng nghé co dién cho càc còng ty khai thàc than, kè hoaeh càn da danghoà san phàm va dàn trai phue vu càc còng ty than, nhàt là nhóm san phàm sua chùa. Nhuvay hieu qua thàp nhung cùng tao cho cóng ty mot thè òn dinh trong kinh doanh, nhung dòi 102
 • 111. hòi bò mày tó chùe dièu hành phài eó nghiép vu giói dàm bào viéc thyc hién ké hoaeh dugecàn dòi.Mùc tàng truòng hàng nàm trong ké hoaeh này là 11,4% va 21% theo già tri san lugng. Vóinàng lyc eùa Còng ty mùc tàng nhu vày là thàp, Còng ty co thè xày dyng mùc cao han 20%ò càc mùc nàm tiép theo 2009, 2010;4.1.6 Càc chién lug^c chuc nàng4.1.6.1 Càc chién luac chùe nàng trgng tdm thue hién chién luac phàt trién cóng tya. Mot so nói dung ve chién luac phdt trién thi truòng.- Dàc diém ca bàn cùa thi truòng canh tranh che tao thiét bi dién ma Còng ty dang tham già:Bàn qua dàu thàu ròng rài ( theo Luàt Xày dyng, Luat Dàu thàu; dàu thàu Quòc té, quy chedàu thàu) là chù yéu va thuong là lo hàng eó già trj lón. Chù dàu tu thành lap hói dòng xétthàu, chàm theo tiéu chi chàm diém: Nàng lyc kinh nghiém, thiét bj còng nghé, lao dòng, tàichinh..; va dae biet già gói thàu da quy dòi thàp nhàt.vàn de già thàu, "cuge chién tranh giàm già thàu" là vù khi canh tranh chù yéu trong dàuthàu.Do dàc thù bàn hàng qua dàu thàu là ehù yéu do dò thi truòng càn huóng tói càc nhà chù dàutu. CÓ thè thóng ké cho thày Tap doàn CN dién lyc Viét Nam chù dàu tu nguòi mua chinhma dai dién là càe còng ty dién lyc. Tap trung chinh là càc Còng ty:Còng ty dién lyc Ho Chi Minh thành phó Ho Chi Minh.Còng ty dién lyc II quàn ly càc diénlue tu BìnhThuan dén Tièn Giang. Còng ty dien lyc III quàn ly càc dién lyc tu Quàng Bìnhdén Khành Hoà. Còng ty Dién lyc Hai Phòng Thành phó Hai Phòng. Còng ty dién lyc HaNoi; Còng ty dién lyc II quàn ly eàc dién lyc càc tinh tu Ha TTnh ra mién Bàc.Do vày Còng ty CTTBDCP phàt trién thi truòng theo phàn khùc san phàm sau: 103
 • 112. -Còng ty Dién lyc TP.HCM va khu vyc mièn Nam Còng ty Dién lyc II, càe Dién lyc: Chiénlugc phàn khùc thj san phàm llOkv, mày bién àp phàn phói 22kv mot pha, ba pha.- Khu vyc mièn Trung, Còng ty Dién lue III, TP Dà Nàng, càc Dien lyc mièn Trung: Chiénlugc chuyén mòn hóa nhièu phàn khùc: san phàm mày bién àp llOkv, Càu dao llOkv, mdybién dp phàn phoi mot pha , ba pha trung thè 22kv, tu bang dién. Thiét bi dien phòng nòcòng trình ngàm.- Khu vyc mién Bàc, Còng ty Dién lyc I, càe Dién lue mièn Bàc; Còng ty Dién lyc Ha Nói;Còng ty Dién lyc Hai Phòng: Chién lugc chuyén mòn hoà nhièu phàn khùc, san phàm màybién àp llOkv, mày bién àp phàn phoi mot pha , ba pha 35kv, 22kv, càu dao llOkv, tubang dién. Thi eòng càe còng trình duòng day va tram dien, eàe thièt bi dien phòng nò còngtrình ngàm. San phàm sua chùa dòng co dién, tram trgn bò.Chién lugc bào ve thj truòng- lién két, lién danh giù thi truòng;-Thi truòng Tap doàn CN Than-Khoàng san Viét Nam vói nhièu don vi trai dai mièn Bàc vamièn Trung, chién lugc ehuyén mòn hoà nhièu phàn khùc tham già toàn dién eàc Ioai sanphàm cùa Còng ty, dae biét san phàm thiét bi dién phòng nò hàm lo, san phàm sua chùadong co cao àp còng suàt lón va nghién cùu ùng dung phàt trién san phàm thiét bi dién móicho ngành mó (mày bién tàn phòng nò, bò khòi dóng mèm phòng nò, aptòmàt phòng nò..)- Dàp ùng yéu eàu thi truòng càc ngành kinh tè, thép, xày dyng, giao thòng, thuy nòng, ximàng, làp mày, dóng tàu, càc Còng ty xày làp dien, phàt trièn thi truòng bàn le ..- Còng ty càn nhanh chóng tiép càn càc nghiép vu kinh doanh xuàt khàu, dièu kién giaohàng, thanh toàn quòc té., trong kinh doanh quòc té, de nhanh chóng nàm 2007 tham già xuàtkhàu. Tu dàu nàm dén nay, theo càc nhàn vièn thi truòng Còng ty HANAKA cho biét TÒngcòng ty dien lyc Lào, CH DCND Lào, dà chào thàu va mua hon 800 mày bién àp phàn phÓi 104
 • 113. càc Ioai che tao tai Vièt Nam. Day là thòng tin tòt vè thi truòng xuàt khàu cho ngành che taothiét bj dién Viét Nam.-San phàm mày bién àp truyèn tài 1 lOkv là san phàm chinh trén càc thj truòng cùa Còng ty.b. Chién luac cgnh tranhb. 1 Càc chién lugrc cgnh tranh ca bànCòng ty CÒ phàn Che tao Thiét bj dien Càm Phà lya chon ehién luge Igi thè canh tranh sau :-Chién lugc canh tranh dan dàu vè chi phi tòt nhàt, eùa Còng ty Cp Che tao Thiét bj diénCàm Phà nhu phàn tich ó mue trén là chién lugc canh tranh chinh va xuyén suót ó tàt cà càcphuong àn san phàm cùa Còng ty.Còng ty sau khi mua lién doanh dà eó nàng lyc cót lòi, còng nghé cao, dong bò tu khàu thiétke, che tao thù nghiém eó khà nàng che tao ròng mày bién àp eó tòn hao nhò, suàt tiéu haonguyén lieu va chi phi san xuàt giàm, day là diéu thi truòng quan tàm ma nhiéu eòng ty khàcò Viét Nam chua eó va chua thè dàu tu ngay do phài bó hàn day truyèn eòng nghé dang eó,chi phi dàu tu cao. Dòng thòi viéc mua eòng ty lién doanh cho phép còng ty che tao lo sanphàm lón hàng loat ón dinh, su dung hgp ly vat tu va vói tó chùe san xuàt hgp ly, nàng luequàn tri san xuàt, nguyén liéu nàng lugng dòng lyc sé co chi phi thàp va sé thyc hien dugcchién lugc canh tranh dàn dàu chi phi tòt nhàt.-Nhò khà nàng còng nghé cao Còng ty dang so hùu, ma khòng càn dàu tu bò sung.Còng tyCÒ phàn Che tao Thiét bi dién Càm Phà cò thè thyc hién ehién luge khàc biét hoà san phàm,sé tap trung chù yéu à viéc che tao mày bién thè phàn phòi, eó tòn hao khòng tài nhò, thàphan tiéu chuàn hien hành va phù hgp mong muón eùa khàch hàng. Ben canh san phàm chothi truòng lón eùa EVN, vói nàng lyc ehuyén bièt Còng ty phàt trién Ioai mày bién àp lo hequang, mày bién àp chinh luu, mày bién àp lo dien.. là Ioai mày bién àp trong nuóc chua cò 105
 • 114. nhà san xuàt nào dat chat lugng cao va chi phi thàp do khòng dù còng nghé va nàng lycnghién cùu phàt trién còng nghe chua dàp ùng.-Chién lugc tap trung hay trgng tàm hoà cùa Còng ty Cò phàn Che tao Thiét bi dién CàmPhà. Tu eòng nghe Còng ty dang eó vói két càu san phàm mày bién àp tu cóng nghé eugnlòi thép eho eòng ty Ioai mày bién àp tòn hao khòng tài nhò hieu suàt cao, va chi phi thàp.Còng ty àp dung chién lugc tàp trung hoà Ioai san phàm này trén thi truòng mièn Nam va thjtruòng mièn Trung, khu vyc quàn ly cùa còng ty dién lyc II va còng ty dién lyc III va càccòng ty truyèn tài II, truyèn tài III. Khu vyc thi truòng này su dung nhiéu mày bién àp motpha, va phù hgp eho còng nghe két càu lòi thép eugn, tòn hao nhò. Thi truòng mièn Bàcchua su dung mày mot pha do thói quyen thièt ké.b.2 Mó hinh chién luac hgp tdcTrong qua trinh tham già thi truòng, xày dyng chién lugc canh tranh là quan trgng, tuynhièn Còng ty CTTBDCP vói kinh nghiém va truyèn thóng lién doanh lién két hgp tàc. Cànphàt trién dòng minh ehién lugc, dò là ehién luge hgp tàc. Dong minh chién lugc khai thàcIgi thè nhò quy mò, hgc hòi dòi thù, di vào thi truòng vói chi phi thàp, di vào ngành mai,khùc thi truòng mói vói chi phi thàp. Khi eó co hòi Còng ty co thè thyc hién dòng minhchién lugc, cò thè dòng minh khòng ngang bang ( hgp dèng nhugng quyèn, dòng minhngang bang ( hgp dong, dàu tu vón), lién doanh.e, Chién luac tàng trudng tàp trungCòng ty trong chién luge phàt trién doanh nghiép, màc dù da dang hoà san phàm nhung sétap trung chù yéu vào viéc che tao mày bién àp phàn phÓi, mày bién àp truyèn tài 1 lOkv,mày bién àp phòng nÒ dùng trong hàm lo, càu dao 1 lOkv. Nhùng Ioai san phàm này còng tylàm chù kT thuat còng nghé cao, cò nhièu kinh nghiém, cò thuong hieu. 106
 • 115. Trong nghién cùu phàt trién tiép theo, trén eó so eòng nghé hién eó, khi dièu kién cho phéptiép tue nàng cao hon nùa eòng nghe hién co (chi bÒ sung thiét bi nàng tài) che tao mày biénàp 220 kv, eàu dao 220kv theo mue tiéu tién dén nàm 2015. Nhàm nàng cao lgi thè canhtranh. Nhu vày còng ty mói chuyén mòn hoà, tap trung dugc nguòn lyc, giàm chi phi. Dàpùng yéu càu ngày cao cùa thi truòng. Giù dugc thi truòng truyèn thòng màc dù thi phàn chuathóng ITnh. Co khà nàng phàt huy thè manh, xày dyng càc lgi thè vugt tròi dói thù canhtranh, nàm bàt co hòi de phàt trién theo yéu càu thi truòng (xem bang 4-1, trang 107) va dòiphó thàch thùc hgi nhap kinh té va xuàt khàu.Bang 4-1 ehién luge san phàm tàp trung theo thi truòng mue tiéu Thi truòng Thi truòng Thi truòng Tàp doàn Ngành TT Loai san phàm mién Nam miènTmg mièn Bàc CN Than- Kinh té chù yéu dang SX EVN EVN EVN KSàn khàc 1 Mày bién àp 11 Okv X X X X X 2 Mày bién àp phàn X X X X X phòi 22-3 5kv 3 Tu bang dién X X X 4 Càu dao X X X X X 110kv,220kv 5 Mày bién àp phòng X X X nod, Chién luac da dgng hoà 107
 • 116. Còng ty CTTBD CP trong chién lugc phàt trién, van eó thè da dang hoà san phàm vói lgi thèdà co ma khòng phài dàu tu thém. Ngoài viéc chon san phàm mày bién àp truyèn tài 1 lOkv,mày bién àp phàn phói 35kv, mày bién àp phòng nò, là san phàm trong tàm. Phàt triénnhùng san phàm su dung eòng nghé, còng suàt du con l^i de san xuàt nhùng san phàm khi codugc don hàng va de duy trì hoat dòng còng ty khi san phàm chinh thiéu hut giàm sùt sanlugng. San xuàt linh hoat cùng là ehièn lugc quan trong. DÒng thòi phàt trién san phàmchinh khi cò àp dung vàt lieu mai, de eó san phàm mói dàp ùng yéu càu khàch hàng. Diéunày cùng dòng thòi nàng cao hiéu qua su dung vat tu nguyén liéu, nàng lugng thièt bi va càcnguon lyc khàc. Mac dù sé tàng ehi phi quàn ly do da dang hoà, nhung van dàm bào tinhtoàn eho phép va khòng ành huóng thyc hién chién lugc phàt trién.e, Chién luac thuang hiéuNgày càng cò nhièu dòi thù truyèn thòng quàng bà cho thuang hieu cùa mình. Mùc do canhtranh thuang hieu vàn dien ra gay gàt. Do dò tao dyng thuang hiéu cho Còng ty là mot chiénlugc quan trgng trong xày dyng chién lugc phàt trièn.Thuang hieu eó vi tri lón manh. Ngoài viéc khàc sàu trong tàm tri cùa nguòi khàeh hàng.Thuang hieu làm cho mgi nguòi hai long, muón mua san phàm dò nhiéu hon. Thuang hiéucùng nói lén dàc tinh chat lugng san phàm, nò dinh vi khàch hàng noi ma san phàm huóngtói. Thuang hiéu dóng góp dàng ké va ben vùng cho già trì cùa Còng ty. Khàch hàng luònsan sàng bò tièn ra mua mot san phàm thuong hiéu tòt.Do thuang hiéu khòng don thuàn là tèn còng ty hay nhàn màc hàng hoà. Ma thuang hiéu làtàp hgp eàc thugc tinh cung càp cho khàch hàng mue tiéu eàc già tri ma hg dòi hòi. Vi vày,Còng ty CTTBD CP là nhà san xuàt eó thuang hiéu vè mày bién àp phàn phÒi 35 kv va thiètbi dién khàe, dugc càc nhà ky thuat va nhièu khàeh hàng truyèn thÒng biét dén vói phuongdién là nguòi eung càp tin cay càc san phàm thiét bi dién. 108
 • 117. Còng ty CP CTTBDCP, càn phài quàn ly tòt càc qua trình san xuàt, phàt huy Igi thè còng nghé, nàng chat lugng san phàm. Dàm bào ty le hu hòng ó nhùng nàm tiép theo 2006; 2007; 2008 it nhàt duói 0.1% trong thòi gian bào hành, dòng thòi cò chinh sàch bào hành san phàm nhanh nhàt nhu: thay thè ngay san phàm khàc, cùng gành chiù chi phi phàt sinh trong bào hành màc dù lòi dò do nguòi su dung gay lén, nhùng no lyc cung ùng dich vu mièn phi, nhùng nò lyc giành sy càm phue va tinh càm cùa khàch hàng..Khàc phue nhùng nhugc diém dà phàn tich ò trén. Day manh càc hoat dòng marketing cho quàng bà thuang hieu, tu viéctham già hòi chg trién làm, sy ùng ho eàc tò chùe xà hói, quàng cào chat lugng trong ngành,càc hoat dong xày dyng hinh ành Còng ty..dén xày dyng he thóng khàch hàng trung thành sudung san phàm, va eàe giài phàp chién lugc chùe nàng ho trg quàng bà thuang hiéu Còng tynhu R &D,... Thuong xuyén tò chùe dành già mùc dò thoà man khàch hàng mue tiéu dòi vóithuong hiéu, mùc dò canh tranh thuong hiéu.Giành ehi phi thoà dàng trong giai doan dàu de ehién lugc xày dyng thuang hieu thành còng./ Chién luac hói nhàpTrong sy tàng truòng lién tue eùa nèn kinh té, va nhùng chinh sàch nàng lugng cùa Chinhphù, nhùng chinh sàeh khuyén khich xuàt khàu dang dyoc xày dyng,..mó ra mot thi truòngtièm nàng, va hùa hen sy phàt trièn cùa ngành co khi che tao thiét bi dién. Sy hòi nhap kinh té thè giói, già nhàp WTO, thành vién APEC, mang dèn nhùng thàch thùcnhung cùng nhièu ca hòi, ngành co khf che tao tao thiét bi dién eó co hòi phàt trién va xuàtkhàu, nhung cùng tao lén bue tranh canh tranh manh me cùa nàm quyèn lyc, nhu càe phàntich néu càc chuong trén.Ngành co khi che tao thiét bi dién, là ngành dòi hòi lao dòng co trình dò chuyén mòn cao vacòng nghe che tao cao, nhung cùng eó dàc thù chi phi lao dòng cao, vói Igi thè lao dong ViétNam ré, sé xuàt hien càc nhà dàu tu nuóc ngoài trong ITnh vyc san xuàt thiét bi dien va san 109
 • 118. xuàt cho xuàt khàu. Nhu vày ngành ehé tao thiét bi dién trong tuong lai, canh tranh manh mehan va day dù eàe lyc lugng hon. Sé cò xuàt khàu va san lugng che tao thiét bi dién sé tàng,thay vi ehi san xuàt va eung ùng ehù yéu trong nuóc nhu hién nay. Sé tàng thém càc nhàcung càp thay vi hién nay ehi eó so it nhà eung càp chuyén vè vat lieu kT thuat dién. LTnh vyccung càp nguyén vat eó thè eó lgi nhuàn cao. LTnh vyc xuàt khàu thiét bi dien co thè hinhthành càc còng ty thuong mai dàm nhiém, thay thè càc còng ty che tao hién nay, va cùng cothè C Igi nhuàn cao. Trong tinh trang nhu vay, nhiéu eòng ty ehé tao thiét bj dién canh tranh Ónhau va làm màt thuong hiéu lgi thè canh tranh cùa nhau. Qua trình hòi nhàp (sàp nhàp muabàn còng ty ) càc còng ty eó thè dién ra. Do dò Còng ty CTTBDCP cùng phài co chién lugctrong hòi nhàp.Thyc té nàm 2005 Còng ty CTTBDCP mua Còng ty lién doanh san xuàt thièt bj dién lycVINA-TAKAOKA, vói già 2 trìeu USD, là de dàu tu mó ròng san xuàt, nhung bàn chat làtrành sy canh tranh tryc tiép va de tàng thém Igi thè canh tranh cho còng ty, dò cùng là motqua trình hòi nhàp dà dién ra.Mot chién luge hòi nhap dinh truóe là mot còng viéc phùc tap va khó khan. Nhung rò ràngtrong xày dung ehién lugc phàt trién eho mình Còng ty CTTBDCP, dà thyc hién va sé conco thè xày ra. Còng ty càn xày dyng càe nguòn lyc, nhàm khi tièn dén mot chién lugc hòinhap thi chù dòng, va khòng phài tra già.g, Chién luac marketingDóng vai trò quan trgng cho thyc hien ehién lugc phàt trièn kinh doanh. Chién lugcmarketing là ehién lugc chùe nàng, bao gÒm chién lugc djnh già, xùc tién bàn hàng, quàngcào va phàn phói, giùp cho Còng ty chiém giù dugc vi tri trén thi truòng so vói càc dòi thùcanh tranh. HO
 • 119. Qua phàn tich ò chuong 3. Còng ty Che tao TBDCP cò ty le khàeh hàng ròi bó vói nhóm khàch hàng mày bién thè phàn phòi cao. Rò ràng Còng ty phài bÒ tri nhièu chi phi Marketing cho ITnh vyc này. Chién luge marketing quan trgng nhàt ò day, nhu tàm nhin su mang dà dàt ra, dò là giù dugc khàch hàng truyèn thóng va dèng thòi ngày càng eó nhièu khàch hàng dén vói Cóng ty.Chién lugc khuyén mài trong hoat dòng kinh doanh, thyc hién trong suót qua trình tòn taicùa doanh nghiép, nhàm khàe sàu hinh ành cùa Còng ty vào tri nhò vào khàch hàng., tao nénàn tugng tòt cho khàch hàng eó thói quen luòn nghT dén hàng hoà cùa Còng ty mói khi dinhmua, vùa giù khàeh hàng eù vùa thu hùt thém khàeh hàng tièm nàng.Chién luge khuyén mài dàc biét thyc hién vào nhùng dip lya ehgn nhu ngày tét truyèn thòng,ngày dòc lap, ngày quóc té, ngày thành làp eòng ty, de hgp hòi nghi khàeh hàng, thàm hòigiao luu vàn hoà, tò chùe hoat dòng gap gò..gày àn tugng sy thien càm va sy ùng ho. Nhungchién luge khuyén mài khòng phài eó tàc dung mài va ó dàu cùng eó thè àp dung.Chién lugcmarketing cùng bao gòm, chat lugng cao, già vàt tu ré de co già bàn thàp. Marketing con baogòm nhièu chién luge chùe nàng san xuàt kinh doanh, nghién cùu phàt trién..Chién luge quàng cào su dung eàc phuong tién thòng tin truyèn thòng de thòng tin quàng bà,xày dyng hinh ành tòt dep cùa Còng ty trong khàch hàng.Chién lugc xùc tién bàn hàng tàc dòng tàm ly nhu càu mua nguòi mua. Già bàn ehi phi thàpva hgp yéu càu mua cùng kém theo vói mot dich vu phue vu tòt, thu hùt nhièu khàch hàng.Còng ty nghién cùu àp dung ehién luge yiém trg bàn hàng.k Mot so nói dung ve chién luac huy dóng vón cho SXKD cùa Cóng ty Co phàn Che tgoThiét bi dién CàmPhàCòng ty che tao thiét bj dién Cam Phà, truóe khi mua lién doanh, vòn ehù so hùu thàp eó4,5 ty VND, vai hoat doanh thu nàm 2005 là 51,11 ty dÒng, vòng quay vÓn luu dòng là 3 do 111
 • 120. vày Còng ty làm vào tinh trang thiéu vÓn. Vay ngàn hàng (vói sy bào lành cùa tàp doàn CN Than khi vugt han mùc), là hinh thùc huy dòng vÒn chù yéu, ngoài ra vay luàn chuyén tu nguon vón ty eó chua phàn bÒ cùa tap doàn lai suàt thàp là hinh thùc huy dòng quan trgng, ngoài ra Còng ty cùng chiém dung vón nguòi bàn bang phàn phài tra nguòi mua vói mùc du ng 20-25 % tóng doanh thu. Do vay Còng ty thyc su khó khan tài chinh. Xem xét tài chinh tai thòi diém truóe khi mua lién doanh, thàng 6 nàm 2005, tinh hinh tài chinh gap khó khan , ng phài tra trén tòng nguon vón 73,76%; Chi so khà nàng thanh hién hành là 0.738; khà nàng thanh toàn ng ngàn han là 0.282; khà nàng thanh toàn nhanh 0.007; Dòi vói còng ty lién doanh tinh hinh tài chinh cùng yéu kém do hoat dòng kinh doanh lo. Lo luy ké eùa còng ty lién doanh dà lén sé vugt vòn phàp dinh. Do dò viéc mua lién doanh dugcthào luan kT dièu kién va dà dat dugc thoà huàn eó Igi vè tài chinh, Còng ty TAKAOKAdòng y chiù tràch nhiém toàn bò phàn lo luy ké, toàn bò so ng ngàn hàng do phiaTAKAOKA bào lành vay tai càc ngàn hàng. Ngoài ra phàn già mua cùng chi phài tra chuatói 50% già tri phàn vòn góp cùa dòi tàc. Chénh léch già tri tài san ròng dà dat 30% vòn ehùS hùu. Nhò dò tài chinh cùa còng ty thòi diém dàu ky 2006 dà khàc giùa ky 2005 va khà Ònàng thanh toàn dà tòt han, dàc biét khà nàng thanh toàn nhanh. (xem phu lue 5)Tuy nhién Còng ty van con eó khó khan, do san lugng chua dat ngay mùc còng suàt thiét ké,cùa hai còng ty còng lai, va dae biét là eòng ng phài thu con ehièm tói mot ty trgng qua lón.Do dò tài chinh cùa Còng ty vàn con khó khan.Giài phàp chinh cho bài toàn vòn là nhanh chóng day manh san xuàt, dae biét là mày bién àptruyèn tài bòi Còng ty co Igi thè canh tranh, ty trgng doanh thu cao, do nguòi mua chù yéusu dung vòn eùa tu vón vay hoac ODA hoàc WB, do dò thanh toàn nhanh.Còng ty phài eó giài phàp thu còng ng, càc khoàn ng nhò tu càc con ng doanh nghiép nhànuóc eó thè bàn ng, tàng chi phi dòi ng, khuyén khich càc giài phàp dòi ng nhanh, thanh toàn 112
 • 121. bù trù, va bàt ng thay thè tài san ng..dé thu hòi tÒi da khoàn ng khó dòi, góp phàn cài thiénnguòn vòn cho hoat dòng kinh doanh.Som day nhanh tién trình cò phàn hoà de eó thém nguòn vón chù tu cò dòng, viéc thiét kévón dièu le cao so vói doanh thu hién tai là khòng hgp ly, nhung khi doanh thu tàng nhanh,Còng ty òn dinh sé hoat dòng co hiéu qua cao.Còng ty giù gin tò chat ban lành dao, nguòn lyc ty eó, nhùng chi tiéu kinh té tài chinh de còuy tin vói ngàn hàng, de eó thè huy dòng vón vay tin dung ma khòng phài bào lành tu Tàpdoàn Than. Ma uy tfn cao nhàt eó dugc là hoat dòng san xuàt kinh doanh phài co hieu qua.Còng viéc nhièu, khàch hàng tàng, eòng ng giàm, doanh thu va san lugng tàng, tra ng dùngky. Nhùng chi tiéu tài chinh cùa doanh nghiép, là nhùng yéu tò tin dung dàu tién Còng typhài giù gin uy tin vói ngàn hàng de cò dugc kènh huy dòng vòn quan trong.Dàc biét uy tin eà nhàn cùa nguòi lành dao còng ty. Nguòi lành dao Còng ty vói nhùngphàm chat kinh doanh cà nhàn, cùng vói nàng lyc kinh doanh nhuàn nhuyén co trai nghiémthyc tién qua nhiéu nàm, dugc càc nhà tài chinh dành già doanh nghiép va cà nhàn nguòilành dao theo càc chuàn myc riéng cùa ho là mot diéu kién huy dòng vòn quan trong ma lànhdao Còng ty CTTBD CP phài xày dyng uy tin tin dung.Còng ty eó thè tiép tue huy dòng vón trong còng nhàn vién chùe, nhung vice vay còng nhànvién chùe cùng khó nhu vay ó ngàn hàng. Phài eó uy tin, va dya trén nèn sy phàt trìén sanxuàt. Còng ty phài tinh toàn quàn tri kinh doanh sao cho su dung vón hiéu qua nhàt, ty trongtòn kho, dò dang san phàm, bàn chàm thu, dy trù vat tu nhièu, nàng suàt lao dong thàp,khàeh hàng chiém dung vón, tra truóe nguòi bàn, dèu là nhùng tòn tai làm giàm hiéu qua sudung vón ma Còng ty phài khàc phue. 113
 • 122. Viéc huy dòng vón tu thi truòng chùng khoàn là bài toàn Còng ty phài tinh toàn ngay tu hòmnay. Day chàc chàn là kénh huy dòng vón làu ben nhàt dya trén sy phàt trién kinh doanh cùaCòng ty.Nàm trong tò chùe kinh té tich tu Tàp doàn Còng nghiép Than- Khoàng san Viét Nam, làmot eòng ty me, vói Còng ty tài chinh ra dòi, nhùng giài phàp quàn ly va dàu tu noi bò, lànhùng thuàn lgi huy vòn ma Còng ty phài nàm bàt, day là ehièn luge huy dòng quan trgng,do Tàp doàn dà thyc sy trò thành mot nhà dàu tu dàng kinh nhàt vói doanh thu gàn 30000tyó nàm 2007 va nhùng nàm tiép theo, Igi nhuàn dat 8% doanh thu, ma san phàm chù yéu làthan dà va dién nàng, san phàm thj truòng nàng lugng.;, vi Chién luac cùng eó, xdy dung, phàt trìén hap ly ca càu tó chuc quàn ly diéu hành vanguón nhàn lue cùa Cóng ty Cp Che tgo Thiét bi dién Cdm PhdTó chuc lai bóphdn chùe nàng cùa Cóng ty.vè eùng eò, xày dyng, phàt trién hgp ly ca càu tò chùe quàn ly dièu hành va nguòn nhànlyc cùa Còng ty Cé phàn Che tao Thiét bi dién Càm Phà, là mot còng véc phài dugc tiénhành som.Ngay trong eò phàn hoà dà eó sàp xép lao dòng, theo nghi dinh so 41/ND-TTg Còng ty nhànday tinh toàn sàp xép lao dòng tinh giàn, cò ky nàng bò tri su dung hgp ly theo yéu càunhiém vu chién lugc mai dàt ra.Còng ty tò chùe lai san xuàt, theo mò hinh tò chùe sau sé là nàng dòng khàc phue mò hinh tòchùe cu, khòng phàt huy dugc nàng lyc càc chuyén già, dòng lyc cà nhàn. Mò hinh mói eóthém càe phòng chùe nàng phòng Marketing, phòng che tao, sé tàng khà nàng phàt trién thitruòng, tiép thi tryc tiép su ly thòng tin thi truòng, khàch hàng, quàn ly càc don hàng , vacàc còng viéc Marketing khàc. DÒng thòi phòng này cùng giài quyét chù yéu yéu eàu khàch 114
 • 123. hàng va duy trì mói quan he khàch hàng cho Còng ty. Nhàn vién cho phòng này dugc lyachon, tàng so lugng cùng dòng thòi mot ehinh sàch khuyén khich dòng vién phàt huy nànglue tiép thi tùng cà nhàn, khàc phue càc thiéu sót phàn tich ó trén de thyc hien chién lugckinh doanh thành còng.Phòng che tao tham già diéu hành san xuàt, va chù yéu cho Ioai san phàm mày bién àp, càcsan phàm con lai sé giao phòng kè hoaeh dièu hành, do so lugng hgp dòng nhièu va so khàchhàng quan he nhiéu.Còng tàc nghién cùu phàt trièn san phàm dugc giao mot nhiém vu va bò phàn trong phòng kTthuat dàm nhiém. Khi Còng ty phàt trién va òn dinh co phàn hoà sé tàch mot phòng chuyénbiét de tàng quy mò hoat dòng hiéu qua nghién cùu phàt trién.Càc phòng chùe nàng khàc, eùng dugc xày dyng lai chùe nàng nhiém vu cho phù hgp.Sau co phàn hoà, Còng ty hoàn thién càc quy che quy dinh: Cu thè hoà dièu le còng ty, xàydyng quy ehé làm viéc cùa hòi dèng quàn tri, phàn eòng trong giàm dóc, xày dyng noi qui laodòng, quy ehé tra luang, tra thuong, quy ehé khen thuong, ky luàt, quy che tuyén dung lao dòng,dào tao, thi dua, quy che nàng bàc va kém càp. Càc nói quy quàn ly su dung thiét bi, tài sancòng, eàc quy dinh vè an toàn, di nhiém vu eòng, vè tài chinh, vè bào ve Còng ty, ve né lòi làmvice, giao tiép, noi quy ra vào. Dàc biét quy ehé vè bàn hàng, chiét khàu thuang mai xùc tièn bànhàng, hoat dòng quàng cào, càc quy dinh vè xày dyng thuang hieu Còng ty, càc quy dinh vèthanh kiém tra kiém soàt noi bò, chia cò tue v.v...dó là nhùng còng viéc quan trong va càn dugcxày dyng trén nguyén tàc còng khai dàn chù, ty nguyén, phù hgp ehinh sàch, luàt phàp hienhành quy djnh.Còng ty xày dyng va àp dung ehinh sàch uu dai nguòi tài, 115
 • 124. fÀ ^xSa do tó chuc Cóng ty CTTBD Càm Phà HÓI DÒNG QUÀN TRI 03 Nguòi Ban kiém soàt GIAM DOC Cò vàn PHO GIAM DOC MARKETNG PHÓ GIÀM DÓC Kl THUAT PHÓ GIÀM DIÈU KHIÉN SX 00 g • e .P3 H O I I H H e e >- <o- I > > I CO H I I U U H H u -4—» Cu Cu CLÌ > CL, Xu-òng Xirong XirÒTig Xu-òng Che tao Quan Che tao Xày Mày day va Mày làp còng bién àp vat lieu bién àp trình, he truyèn eàeh phàn thong tu* tài dien phoi dgng IIOKV llbkv 35kv dién 116
 • 125. Cóng ty phài tièn hành xày dung càc djnh mùc mai do còng nghé thay dói, xày dung lai càc chi tiéu kinh té kT thuàt mai, rà soàt lai càc thiét ké san phàm. Rà soàt lai va cùng co càc mèi quan he còng ty vai ca quan ngoài, khàch hàng, hap dèng kinh té cho phù hop vai mue tiéu nhiem vu ehién luge dà de ra. .X Tren ca sa chien lugc kinh doanh mai, xày dyng tòng già thành san phàm, va xày dyng chién lugc già bàn là còng viéc ho trg ehién lugc bàn hàng quan trgng ma Còng ty phài co nhièu còng sue sur ly thòng tin tinh toàn hach toàn. Vói nhirng tòn tai va eàc diém manh diém yéu dà phàn tfch trén, chién luge cùng cò, xày dyng, phàt trién hgp ly ea eàu to chùe quàn ly dièu hành va nguòn nhàn lyc cùa Còng ty Co phàn che tao Thiét bj dién CàmPhà, con phài dugc xem xét kT han va dièu chinh hàng nàm de dàm bào khàc phue nhung yéu kém phàt sinh va phàt huy diém manh, thyc hien thành còng ehién luge phàt trién kinh doanh cùa Còng ty dén nàm 2015. 4.1.6.2 Hàng nàm thiét làp mue tiéu, soàt xét lgi mói truòng va càc chinh sàch hàng nàm 1-Soàt xét lgi càc thóng tin làm ca sa thiét làp mue tiéu chién luac thue hién. Hàng nàm trong hoat dòng kinh doanh cò nhièu thay dòi, ngay trong Còng ty cung co biéndòng, viéc soàt xét lai thòng tin va su ly, nhàm làm cho moi nguòi luòn nàm chàc mue tiéunhàn thue thàu suòt chién lugc, de tùng bò phàn va eà nhàn co ehién luge thyc hién dòng bòthòng nhàt dàm bào cho chién luge dugc phàn dàu thyc hién thành còng.2-Thiét làp dièu chinh chinh sàch thue thi chién luacHoat dòng cùa Còng ty gàn lién mot tàp thè nàng dòng, sàng tao. Co nhung nguòi say megàn bó yéu còng ty, eó nhihig nguòi lai khòng phài nhu vay. Nhihig chinh sàch huóng moinguòi hành dòng thòng nhàt tién dén mue tiéu là quan trgng. Nò sé giùp tiét kiém va phàthuy sur dung càc nguòn lyc trành nhùng ton thàt, tri tre kim hàm khòng dàng cò, de chién 117
 • 126. lugc luòn duge thyc hién dòng bò hiéu qua, nhanh chóng tién dén vugt mùc càc chi tiéu muetiéu.41.6.3 Dành già, diéu chinh càc nguón lue thue hien mue tiéu chién luac.Chién lugc diéuchinh nguón lue thue thi chién luac cho phù hap mói truòng. Dành già nguòn lyc, dièu chinh nguòn lyc va dàm bào nguon lyc cho viéc thyc hién muetiéu chién luge là còng viéc lién tue dugc xem xét qua càc kì tàc nghiép dièu hành hàng nàmhàng quy. Dò là eàc buóe còng viéc chi tiét còng phu kién nhàn, dugc thyc hien tu viéc xàydyng ké hoaeh kinh doanh hàng nàm, hàng quy. Dén viéc kiém soàt càc ITnh vuc quàn tridong vién nhàn lyc. Nhàm dàm bào eó nguòn lyc duge khai thàc su dung làu dai sàng tao vagià tàng hiéu qua trong qua trình tién dén eàe mue tiéu chién lugc cùa Còng ty. Giai doantruóe màt Còng ty CTTBDCP càn nhanh chóng cò ké hoaeh chi tiét, su dung hiéu qua càcnguòn lyc ehù yéu dinh lugng hien eó, nguòn lyc con nguòi, nguòn lyc tài chinh, nguòn lycthiét bi còng nghe ( nhu nèu trong phu lue 03,04,05 ) de thyc hien thành cóng chién lugcphàt trién kinh doanh eùa Còng ty.4.2 Mot so han che va càe kién nghj nhàm giài quyét nhang vàn de ton tai4.2.1 Han ehé cùa khóa luànDo han che thòi gian, khoà luàn chua nghién cùu àp dung dugc toàn dien nhung co so lythuyét vè chién lugc phàt trién doanh nghiép vào tinh huòng de tài chon, cung nhu chua thàyhét dugc càc yéu tó mòi truòng kinh doanh tàc dòng dén doanh nghiép Còng ty Che tao thiétbi dién càm Phà. Bàn thàn cò thuàn Igi nhièu nàm tran tró tìm càch dua Còng ty Che taothiét bi dién Càm Phà phàt trién va thyc té Còng ty dà tàng truang nhanh, nhung con thiéuhiéu biét ca so ly luàn va thiéu so liéu thong ké phàn tich ngành, vi vay de xày dyng chiénlugc phàt trién doanh nghiép day dù toàn dien, àp dung cho Còng ty Che tao thiét bj dienCam Phà, cung nhu càc doanh nghiép eó mò hinh kinh doanh tuong ty, càn phài dugc 118
 • 127. nghién euu day dù càc nói dung va phàn tich kT hon nua mói eó thè co mot chién lyac phùhgp dugc Ban lành dao Còng ty huóng ùng va thyc sy àp dung kinh doanh thành còng.4.2.2 Hudng nghién cùu trong tuang laiNhiing nói dung nghién cùu mai xày dyng dugc mò hinh chién lugc co bàn , tuang lai cànnghién cùu va phàn tich cu thè han niìa càc noi dung cùa chién lugc de hoàn chinh, dòngthòi dugc càc nhà quàn tn Còng ty Che tao thiét bj dién Càm Phà, nhiing quàn tn vièn thamgià góp y bò sung cùng tham già de suàt giài phàp va tryc tiép xày dyng càc chién lugc chùenàng. Càc chién luge chùe nàng dugc xày dyng chi tiét trén nhùng tinh toàn va kinh nghiémthyc tién, dàc biét nhùng diém yéu kém phài dugc nhan thùc rò ràng cùa tùng nguòi, tùng bòphan va khàc phue ngay. Chién lugc chi thyc hien tot trén mot doanh nghiép hòi dù càc yéutò thuàn Igi, nguòn lyc manh va mot nàng lyc quàn tn phàt huy càc nguòn lyc dò, dàc biétnguòn lyc con nguòi. Vi vay huóng nghién cùu tiép theo là nghién cùu vè bò mày lành dao,ve leadership, ve tò chùe hành vi nhàn sy cu thè ó doanh nghiép, vè khà nàng su dung nuòiduòng càc nguòn lyc de dòng thòi càc chién lugc va diéu chinh chién lugc kinh doanh chophù hgp, mot chién lugc phù hgp nguon lyc con nguòi, thién thòi dia lgi nhàn hoà mói cothè thành còng. 119
 • 128. K E T LUÀN •Trong mòi truòng kinh doanh day bién dòng va canh tranh gay gàt nhu hién nay, xày dyngchién lugc phàt trièn kinh doanh là mot nhiem vu he trong va càn thiét cùa càc nhà quàn tridoanh nghiép. Mot chién lugc phàt trién kinh doanh dùng huóng sé dàn duòng va khai daymot khà nàng, mot bau khòng khi, nhùng nhiét huyét lao dòng kinh doanh hieu qua cùa mgithành vién doanh nghiép. Chién lugc kinh doanh dùng, sé su dung hiéu qua cao nhàt càenguòn lyc, trành di nhùng tòn thàt, rùi ro, vugt qua thàch thùc, nàm bàt vàn dung co hòi dekinh doanh tàng Igi nhuàn cao. Chién lugc phàt trién kinh doanh là xày dyng tàm nhin vóicàc mue tiéu ehièn lugc va càch thùc phàt huy càc nguòn lyc de thyc hien mue tiéu chiénlugc dò trong mot giai doan nhàt dinh, nhiing mue tiéu dà nghién cùu dugc dành già phàntich ky eùng vói sy ành huòng ben trong mòi truòng ben ngoài doanh nghiép, truóe khi xàydyng chién lugc. Co thè nhu mue tiéu là khòng thay dòi, nhung nò van luòn bién dòng valuòn eó thè thay dòi. Sy thay dòi là khòng trành dugc, thay dòi de phàt trién, vi vày nhàquàn tri phài luòn tiép càn khà nàng lành dao thay dòi này, tài càu trùc doanh nghiép, thaydòi quy mò.. là viéc làm thuong xuyén va nò eó thè ành huòng dén viéc thyc hién càc chiénlugc,Quàn tri chién lugc là mot khoa hgc, mot nghé thuat rat khó nàm bàt, nò phu thuóc vào viécphàn tich va dy bào chinh xàc mòi truòng càc càp dò eùa doanh nghiép. Mac dù vay ngàynay dò là mot hoat dòng tàt yéu khòng tàch ròi eùa càc doanh nghiép. Trong hoàn cành cùamình, Còng ty Che tao thiét bi dién Càm Phà, càn tiép tue tu khoà luan này nghién cùu xàydung mot chién luge phàt trién kinh doanh, dàm bào mot sy phàt trién cùa Còng ty, lién tuetao ra già tri mai trong làu dai huóng dén tuong lai phàt trièn. 120
 • 129. Vói khoà luàn này tòi mong dugc nhièu dgc già tham khào nghién cùu, tòi nghT ràng tinhhuòng cùa Còng ty CTTBDCP dugc lya chon nghién cùu ò day là rat dién hinh cho nghiéncùu bò sung nhàn thùc ea so ly luan xày dyng chién lugc phàt trién doanh nghiép. Càc dòcgià C thè eó nhùng quan diém xày dyng chién lugc khàc vói khoà luàn này de dà de càp. ÓMàc dù vày, tòi hy vgng ràng khoà luàn eó nhièu noi dung bò ich de càc doc già tham khào.Tòi xin tran trgng eàm an, mong ràng nhàn duge nhièu y kién huóng dàn cùa càc giào su,tién sT, giàng vién dà giùp tòi trong qua trình hgc tap nghién cùu ly luàn, va nghién cùu xàydyng khoà luan de khoà luàn duge hoàn ehinh hon. Tòi xin tran trong càm an Tién sT TaNgoc càu, dà giành nhièu thòi gian va tinh càm tan tinh huóng dàn tòi nghién cùu tiép cantùng vàn de khoa hoc eùa khoà luàn này. Tòi xin tran trong càm an càc thày giào, cò giàocàn bó giàng vién, trg giàng, nhàn vién, dà giùp tòi hoàn thành chuong trình hoc tàp nghiéncùu va khoà luan tai khoa quàn tri kinh doanh HSB Truòng Dai hoc Quòc già Ha Nói. 121
 • 130. TAI LIÉU THAM KHÀOPGS.TS Dào Duy, Huàn (2006) " Quàn tri chién lugc trong toàn càu hoà kinh té NXB Thòng ké.Hersey,Paul and Ken Blanc Hard " Quàn tn hành vi tò chùe", nguòi dich: TS Tran Thi Hanh; TS Dang Thành Hung va Dàng Manh Phò . NXB Thóng kè.D.Daniesl,John and Lee H.Radebaugh (2005). " Kinh doanh quóc té" - International Bisìness, nguòi dich : Truang Còng Minh, Tran Tuàn Thac, Tran Thi Tuòng Nhu. NXB Thóng ké.Kotler, Philip ( 2003). "Quàn tri Marketing", nguòi dich: TS Vu Trgng Hùng. NXB Thòng ké.T.S Nguyén Minh, Kièu (2006) "Tài chinh còng ty" ly huyét va thyc hành ùng dung cho càc còng ty Viét Nam. NXB Thóng kè.PGS.TS Le Vàn, Tàm (2000) chù bién, PGS TS Nguyén Thành Do, TS Phan Dàng Tuàt, ThS Vu Tri Dùng, ThS Ngò Kim Thanh, "va càc còng sy". " Quàn tri chién lugc"; Truòng Dai hgc Kinh té Quòc dàn.Nhièu tàc già. Philip Kotler, Warren Bennìs, Stephen Covey; Eli Goldratt; Michael Porter and et al."Tu duy lai tuang lai" Nguòi dich: Vu Tién Phùc; Duong Thuy; Phi Hoành. Nhà xuàt bàn tré Thành Phó HÒ Chi Minh.Tòng cuc Thòng ké ( 2006) " Viét Nam 20 nàm dòi mói va phàt trién 1986-2005". 122
 • 131. 24,36 17,66 luci 57,84 56,92 17,12 Ty le tàng 64,24 17,48 127,55 bình quàn 105,15 .0,40 96,48 4,52 4,17 0,34 4,98 0,72 1,28 8,48 2,01 4,19 1,30 1,10 truòng (N OS s CN <> _ o o o ON CN (N o NO 1 3 o OS oo o co -^ _ 5.692 •^cd I O o co co NO WO ON WO co ^ r^ co ro (N Os 00 o NO WO «1 ON r- co ^ 7.2 3.0 4.0 CO t ^ 3.6 2.8 •t3 o co -^ ^ ^ <N 00 WO O <N co ON v^ m -—I Ci ns CJN •rt Tf ^^ ON >o -^ 00 1-M NO co U 1 B CN OO ^ ON ^ C Cd i n ^^ -^ Z NO CN THI T B J D 996.000 981.261 947.27 491.09 380 654.957 123.635 169 -^ 799.990 849 148 397 127 365 72.613 101 5.2 3.359 14.351 1.542 m2004 11.634 CN CN MEd >cd ON NO , , ^ CN z • ^ 6.294.000 5.526.052 4.280.445 829.458 Nàm 2003 345 102.974 1.510.011 222 852 418 287.346 241 515 147 10.167 2.858 5.293 187.009 3.72 4.287 ON ON É TAO 2005 CN co CN O 00 uo WO r-- CN <N vo 00 co -^ uo 00 co w-ì WO r-- co r- Tf ^ NO ON CN 00 NO CN rf WO t^ co rts o <—> t ^ l-- CO o o 00 • ^ -^ • ^ Tf ON 00 o • ^ ( • ^ »n <n r^ NO CN CO •— •n t ^ CN o Os r^ o ^ © CN co fNl t ^ ON o ON o NO WO • ^ CN) rs) Wl Vi UN ON ON i ^ r^ ^^ <n Nàm 2,3 1.4 32.0 23.8 CO ^- <o oo ,_^ rsi uH o o o ON CN ON o w^ CN ON ON CO CN m ON r^ <n r j r - « ON r-- ON CO 00 WO ON CO WO V M NO i- WO NO NO Os CO ro 00 OO co ON ON o o co O CN o o CN CN -- ^ •—l • — 1 co t ^ oo O OS CN ON NO w-ì O ON m NO r^ VO _ _ l ro „« co OO ro <o 00 ON B t^ 00 ^ (^ co — >cd ON NO Z CN ^ "^ r—1 o o 00 O r^ m CO -^ <N ^ 00 00 o t ^ 00 r-^ WO ^ - 1 ^ o^ r^ co ON ON 00 co f^ t o o oj ir r^ o O N 00 r"- co ^ oo •— > — (N co (N M3 o r^ o o Vi CN m m NO CN — > — co •— • — CN 00 NO oo co ON (N l/^ iTì o 00 VO co < N 00 ^ <N co ^^ Tf ^ - 1 oo co i - H ^ O « CO Nàm 5.0 8.6 NO p ^" r - H ^^ H E s H ••o •to Nguòi IO IO fO > - j 1000 ng/nj KINJ Vièn d/ngy 1000 1000 1000 1000 > Mét « Sai Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd Cd 00 U U U U U U CJ U CQ U •« p <0 chi 00 3h ed- 3 <cd è tao bién thè phf M •z <cd <cd o a « 3 J= tri san xuàt C^ è tao òng cao s BT dàu + khó è tao than dién Lao dòng bình qu è tao Joong ph y làp còng trìn 0 nòp càp trén Thu nhàp bình qu dòng ea eàc h Chi tiéu é tao mày hàn è tao càu dao, lét bi dién òtòMOT SO CH Doanh thu thuàn è tao BT dàu é tao day dai è tao tu dién SP ehù yéu: 0 su va càp àng suàt LD tri dàu tu Lai nhuàn 3 ^cd ^cd Cd ,CJ r 5 <o u ^ -C j = j = JZ jz JC s: JZ Cd <cd Z c/i H C ^ Q U U U U U U U U U U X a O a C/1 _ co ^ m ^ r- 00 ON H CN H ^ 1
 • 132. 3I83400| 250000lue 2 9 14770000 2250000 .% 12800 678400 .% 1200000 O O O 80000 160000 15 .% 53 5 2678400 .% 800000 1300 1170000 91000 5735000 1380000 8413400 3185000 o ^ o o 0.0% 35 1500 0.0% 0.0% 00 900 920 00 00 O 00 O 2 V <• = ^ 3 o -b rr fN 5 :2 (N <N 3-X 2OH e o oO o o o O sO O O lOOO Ov vO O O ro NO O O •n vP O O tn vP o O O vp o o C> sO O O tn -^ O 0 0 0 678 400 o 0 — P o o o V% ^ O O — ò;; o o e o o o »; O o fN 22 O O 0 0 0 0 P O P o o P o o o o o P OO TT o o o ro P ON O Ov P tn O ^ è g 0 ^1 183 7351 O f N OO tn O ^ O r^ O tn »n o o o o vo O ^ o g •^ ~ s ° 5; OC ro (N fS fN NO 00 o — oo -b ro fN 00 (N • ^ fN ro tn 00 •5 !:Ì — ro (N Nàm 4,100 3000 10.8% 12300000 -^ O C> o ^ o o OOOi ON O O O CO i^p o o m -P o O «n -P O O O sO o O 0 0 2678400 m s© 0 0 0 S^ => <= O •^ £: o o — ò^ O O ^ o o o £: o o (N f>^ O O 0 0 •O O O T o ^ o "T O O P o o ^ ? g = 0 0 0 Lmthir8 o ro "^ ON O ON ^ v-i O 23183 14770 57351 31851 8413- <N O O O (N oo — «n »n o — — t^ r- o o <n o ^ — OO o T3- — O OO É 5; (N fN fN 00 o fS (N NO CN ^ ^ ^ 2 3,700 3000 11100000 14.3% 250000 oo -^ o o 8 1331 0000 2000000 O O O 237 4400 9000 -^ g g g 297 0000 783 2400 2114 2400 545 8000 TT NO O O O O O O ^ O o 12.1% .% 30 NO O oo ^ o o 00 Ti- P^ O O — £: O O O o^ O O O " oo ^ f^ o o P o o fN T ON O oo °* NO o O ON fN TT r^ o o o o o — ON O Ti- — oo 108 140 oo (N <N ON fS "" NO :£ s 7 3,300 3000 o o o 9900000 16.7% 250000 1750000 10.0% 4 1850000 563200 12800 10.0% 640000 160000 .% 243200 045000 10.0% 475000 957200 107200 ro o O 864000 99000 44 NO O sO o o 1100 o 25.0% 25 — ^ o o 950 00 o "^ o o Tf ®; o o o oo P NO o Nam thir 6 00 o o o 00 TT tn ^ •*! <N ro o (N fS r- 00 ^ 6 o o o 4210000| 1980000| 7012000| 6322000| 3000 250000 1500000 3,000 4 100.0% 9000000 512000 12800 80000 12 160000 00006901 2112000 950000 640000 960000 2.% 1280000 40 50.0% 99000 66.7% 100.0% 0.0% 25.0% 33.3% o 20 1000 1600 950 800 00 o o o 1 z o o o 750000 250000 0.% 12800 3 307200 O vO O O .% 8 80000 50.0% 8430000 960000 947200 0.% 24 640000 990000 657200 O sO O O 710000 10 33.3% 760000 99000 087200 o £: o o o 50.0% 800 200 950 600 1600 00 400 * «n i^. o o o P g o = ^ NO o 00 - m fS ro (N 1 Z. 2 o o o 250000 500000 5170000 102400 12800 100.0% 8 .% O vO O O 102400 2 O o o .% o P o o o o o ^ O ;^ O O 198000 NP O N© o o O o o 510400 99000 408000 o 680400 NP 00 o »; uo o 00 ro >n o o § o ^ o o o P g NO P ON O TT P NO O •5 —T O fO o o o o o - 3 in o *n tn t-^ o — o 00 >n NO = "^ NO r o o o 100.0% .% 3000000 3000 3410000 250000 250000 o ^ o o o 1 0 O vO o O O iP o o o -^ o> o 1,000 O O O .% 380000 790000 NP 380000 99000 o 00 0 o »; in o è o 00 r o P oo o § p g o O fN o o •^ P o ON O o P NO NO J 00 oo m o — rn K i r o o o O ^P o o o o o o O -^ O O O s« O O o -.p o o o O v? o o o -^ o o ^ iS 0 o o o o o 2^ o o; tn 0 0 0 0 è; o £: o 990C 0.0 »n O O ro O P o o o o <3 P O 00 fN P o P o O o Ov è o 0 0 ,*i 3 O o o "n o o o p P NO 0 : T^ fi N n NO 00 NO •n s • — 1 o — O • " 2 ;mg (chièc; Sòlugmg (ehiéc cmg (chiéc àn (USD) Giàbàn (USD) lyng (chièc àn (USD) in (USD) 0" tang ( ) Mùc tang ( ) tang ( ) •H s- a :ang ( ) 1 CF Q 1 C- Q o % % % Ì£ ^ Q % •g è^ ^ DD •g £ § OD OD C • ^ ^ - •g b g c C O- & 1 -S U § 1 -i U § s -i 0 Tòng* Giàb Giàb Còng COng 1 òng Sólir COng Sòlu & 1 -S Tòng OD Mire Mire b u Xi OD OD e C «> • o 5 --^ o •~ -b -rt 5 .0 :5 .-2 O- co S O U u t« 5 o u • O ^ •— O- w S 0 U ^ > v: S o u 0 (N T6i35kV > < ò < s< à < ò < 250kVA à Khoàng tn (N > = > > •e - > - > ^5 > S 3 pha 500K - s ^ S ?^ o i -£ o -70 — »n 5 O (N ^o •5 2 — o o. o — fN H 0 IN -o b c A S •a CD X ^ PO- CD OD j= C c O ^ 2 •C C- Z Iz 1 0
 • 133. ^ & A - ^ i. •V g> o 4 o N» 4 i 2? 4 * P ò^ o^ o o o o o ^ o rM rN o 5? o o K o o R o o K o o E o o o à? o o o o* o« è e<= P o o P r- n •^ o o o 2 ^ o o o P tn o P o o o r- o O ON 00 » —• => s o o Cs P r - — o rn S — o O •" p § § ^ — o p u-1 O — o O <N O <n O tn O o o NO ri O *N Q ;;i? *=• o ^o o o <r> K o o r-j ;s? < * o = N? o o ho o o ^ o o o o S R O o ^ o Ov o fN r- r- r^ V I R O o <N o O P o o r- o o >c °gi° 22 p § § S P o r- 0 O o o o o — "- i7^ o (VI O rn O _ O W-1 tn o o y^ o o ;^ •=" o o o P ^ P o o S o ON o ON h ::t ^ o à? o o i? i^ o o O <~^ (N 00 f ^ o o g ^ p 0 g 2 f-: ^ K — o o m o o 5=, o o o : K <=• o o o o o *^ O O o o o o o o è? P Q tri o o "". o o r-i O^ r^ o o o o P F^ o o »n 00 " ^ CN o o rM o o O >o ^. o o Si S o o o o o o o rN ;s: *-• o o -^ o o o o ^o •.? o o e; o o o o o s; o o o o lo § g• o§ 1 p ^ p e o ;^ o o P o o o I:J p O fN o 0 r^ 0 o P o o " o r - 00 |oo o m o o o 00 «> o — o fN <->* (N ^ n o i? o o ;K o O o o O -? O O sB <6 i *; o o ?^ O UJ «; o o o o js o 2 P o i*-t 0^ o O è ^ {::! P o o P o o P r - 00 ~~ 5 o o o 00 <n — ^. ó o o o r- o o r-) o o V^ O O fN O o r- o O O^ 00 O (N O 00 — o fN ri o ty tn r^ ~ O s (N TT O tn o (N o r- n — rN r*-i r>] o o N^ O O ->? O O o o a; f N r^ _ ò; o o o o o o P — r- o o o 9 o o r- o o o — P O O p ^ o o o o o S <7s O O <N <N «n CN O o «n P o — r^ o ^ n o c^ O m — o o <N o o o o -.^ o o o o P ^ 0 o o o 0 ^ 0 0 o ^ P o o o o o • o o o o o o r-l O fN o o ^ o rN O o j-i o o O O v^ o o 0 ^ 0 0 O O P O o 0^ o 00 P s O <N o o n o o o o o m o o Q o S r- o ii° O o o ^ 60 CO o o sP o o o o •vO o O o ^ o o C o o o o o è? o o o o P o o o p § p ^ •^p rN g g O ^ o •^ s :: o o o o o O ON 00 O <N o o o o ^ O o o — > o n-1 O rNa:oo<Q Q V :i? 5 C?Q •g t ^ ^ n ^ (eh u ^ -r. ^ :D Vi •g b ^ g e •g s^ « ;^ c/l "1 • — • g L ^ oc ODCQ CA MM e §I ^ § a -s &i - S -" -s •«bù §i - S & I -S ^ ^ XI •S & i - S> B •s « JO e Ì3 j . u Con Sol •o ^o 5 .-2 •Ì3 •ra „ — •©• ^ 2 O U Ss^-^ •é3 ;^ 2 o w2 a u w 2 O o 5 --2 So u u 2 0 sfl 2 oX > < > > 2 o r-i ^-< .5 o f-: to > IU<•oS
 • 134. 1 4. vB i <ihu lue 2 9000 0.0% 4i m 369000 •ò ^ é> à> 851720 2000 0.0% 260000 0 0 tò ò ^ 58200 0.0% 9700 NB 0 ^^ ^ ^^ ^^ ^ S 1680000 rM e;; 0 0 h ^ ^ 0 0 0 g 0 g S^ 5 P 2558200 0 0 3409920 2000 00 2; 0 0 0 » P tn 0 0 0 g 2 2 p 0 g 0 g 0 •r. 0 0 g 0 0 0 0 0 rM rN P 0 0 r- 0 0 rM 0 g S° 0 0 g tn g 0 0 Nàm thù IO 00 0 0 ri^ 0 ^ 0 r- 0 m 0 0 — 0 0 — r- •O r- ti- rN •0 d — «ri -0 rN tn 30 m r~ fN 1— rN Ol rM rN 0OH •s .s E K<9 2 9000 41 0 -P 0 0 6 12120 mio 0.0% 0.0% 851720 15Ù 369000 0.0% 2000 260000 80 7000 mm 0.0% rM 0 0 560000 =L; 680000 >£) ;vO 0 0 0.0% 0 à? 0 g 0 s? <= s 840 ° s 5 ^ 2000 0 0 409920 558200 00 P 0 tn 0 0 »; P 0 0 r- ON 0 rM 00 in 22 0 0 0 0 m g 0 0 S P — 0 0 r- g 0 0 0 0 sg 0 0 0 m g — 0 g 0 0 •=• s ^ g m — 0 0 0 0 0 0 0 Ot rM •O _ tn 0 rN -a •5 r-i rn "* in t— rM r- rN o* fN rN 1 Ov 2 -3 P m^oo 2• ^ à2Ó 410000 500 10.8% 6 41 10,8% 72720 12120 9000 369000 0.0% 851720 130 260000 8.3% 2000 80 560000 7000 58200 2.4% 9.6% 9700 0.0% ^ S 2000 840 680000 0 g 0 à? 0 g 558200 409920 0 ^ 0 0 è? =• s 0 0 0 22 S^ 0 g 0- g 0 0 0 g 0 g C3 0 00 fN r^ g 0 • ^ r s «0 — rN 0 0 lO •^ 0 m 0 g tn — 0 m ib m — 0 0 0 0 NO 0 f-M m r- rN r- rM Ov rM 5 "" rN r^ "" rM 1 00 •S 2 -S i 80920Ó " 2 12.1% 740 370000 500 12.1% Ì7 9000 12120 mio 333000 775720 0.0% 75 511000 0 -p 0 0 7000 10.6% 9700 50.0% 2.5% g 0 ;:? => S 640000 58200 820 0 s? 0 g 0 2000 224920 449200 rN 0^ 0 0 0 i? 0 0 0 0 ^ 0 0 0 g 0 g 0 0 g Ili 0 0 g 0 0 — ~ Ol 0 rM 0 0 :£ ^ 0 g Sìp r- 0 0 <-^ 0 0 g m 0 0 0 r^ 0 rN 0 tn 0 0 ^- 0 0 • rN ^ rN r^ ^ 00 • ^ m 0 rr ^ 0 r^ rM 00 00 • • » 10 •S 1 r- -b 2 .e 2 6 33 mio 660 500 10.0% 12120 10.0% 110 9000 66 297000 10.0% 330000 10.0% 0.0% 2000 699720 4 14.3% 38800 220000 7000 462000 720800 9700 0.0% 0 i? 600000 = - ^ <=> g s <=> 0 ^ 0 •=> 0 s 800 2000 D20520 320800 0 à? 0 s 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ^ <=> gg 0 S . 0 r- 0 0 0 2 P 0 s m 0 0 id m 0 0 0 in in — 0 0 00 100 rN fN tn in m •a •S rN m ~ in " " o 1 •a 2 ^ 0 -p 0 0 p08S i 2 720 0 v8 0 0 0 vO 0 0 0 vS 0 0 0 v? 0 0 008 ^ -p 0 0 0000 0 g 2000 ^ 9. 1520 0 o«5 0 0 => à^ =• S 0 0 0 •0 0; P 0 w^ 0 0 r^ »; P in 0 0 0> 0 0 0 £. Ci rpj 0 rN - rN 0 — P °; 0 0 0 rN 0 0 0 "O è P 0 0 0 r- 0 0 0 p; P 0 0 r- ON 00 00 0 00 sg 0 0 g g g^ 0- r 0 g 0 0 0 0 0 «• ^ 0 g m g 0 0 0 0 = rM s0 rM t- — r-- 0 rM r-1 in 0 0 in 0 r-l 0 ON in m 0 m r^ _ 0 0 U-ì 100 0 rM ^0 00 m rs tn •3 rM IO r^ 0 "* 0 rM r- rN m 00 rM •s 1 in -S 2 J= UI? 2 0 vo 0 0 Tf -^ 0 0 10 sp 0 0 0 0 -P 0 0 0 ^ 0 0 Tf vO 0 0 0 => 0 s0 s <=> g 7520 0 0 0 si (N rM «= S S ^ 0 ^ 0 0 0 S? 0 0 0 »ri g? r- 0 tn 0 0 rM =; •^ì 0 0 0 0 P — r- rN 0 — p; p 0 0 0 0 0 P 0; 0 0 0 0 ò; P 0 r-. 0 00 0 00 >n - 0 00 §8 •^ g r^ 0 0 0 0 0 ^ 0 0 0 0 0 0 V o 0 0 tri r«^ m Ol NO —• 0 0 rM — rii t^ 00 rn tn rM rN 0 0 0 m t"* rM 0 0 0^ 00 m 00 m »o •e fN 0 0 00 in Ol in rM 0 0s 3 NO f^ 0 m« ^ 0 m 0 tn — g 0 Oi 0 thù 0 rM rM rM tn rs •V sO 0 tO f^ • ^ 00 rN 1 ~ •V •b •5 2 1 2 0 vP 0 0 00 -P 0 0 fN ^ 0 0 0 0 -P 0 0 0 ^ 0 0 0 g 0 0 0 0 0 0 g 000 0 à? r^ 0 Kl «:; P 0 0 t/ì 0 0 0 — °; p 0 0 0 Ol 0 0 fN S^ P 0 CM — rM •* rN TT •<r rM lO 00 K P 0 0 0 rM 0 0 0 •V E; 0 P 0 0 t^ 0 0 0 P 0 r- 0 0 0 0 Si 0 0 0M r g 0 0 0 0 0 Ti- fN "S 0 0 g g |g 0 g t^ t g 0 0 0 0 0 0 0 0 tn 0 0 0 0 ^ ^ m m 0 rM o IO 0 tn 0 0 tn tn <n to — rN m >o 00 •V m 0 r-. 0 thù r^ in 0 0 f*ì rM t to 0 m rN rM m "" " "* " ^ m •b 1 •s 2 1 2 |g 000 0 NO 0 0 rM ^ 0 0 0 -P 0 0 0 -P 0 0 0 ^ 0 0 0 ^ 0 0 0 0 0 gS 0 0 ^ 355 000 ^ 0 0 0 fN K P 0 m 0 0 — è: p 0 0 0 0 è Ci è p 0 0 P ts P S. 0 0M s 0 0 0 0 0 Sg 0 g r- g P 0 0 0 0 0 0 0 in 0 0 0 0 e—, 3551 0 Ol 00 0 <N 00 0 rN 0 - 0 0 175 rM 0 g 0 r g 0 00 0 fN 0 m 0 •3 •3 0 0 0 tn 0 "" 0 rM 0 m 0 "* 0 TT 0 NO (N m ^1 ON 1 •S3 2 .^ 2 1000 0 sO 0 0 (VI NP 0 0 0 vP 0 0 0 0 so 0 0 0 -.p 0 0 0 ^ 0 0 0 0 s? 0 0 §g 000 Sg 000 0 è? 0 0 0 0 11000 0 è 0 0 0 — 0 in 0 ° ; P 0 0 0 0 0 —• 0 0 P g P r- g P ^ 0 0 0 0 0 0 0 P 0 r- 0 g 0 0 0 0 in 0 0 0 ON 00 0 rM 00 0 rM 0 0 o* 0 fN 0 0 00 0 r-1 •— 0 0 m 0 •b tn NO 0 0 tO rN ON ~ (N rM •5 ~~ "" 1 _ •3 rS 2 1 2 fA ùD D ,, ,» _ ,, _^ 0, . Sòlu png (chiec 0" ^-s u 0 Giàb àn(U SD) Giàb àn(U SD) Giàb àn(U SD) SD) Giàbàn(U SD) 1 ^Q 2 • a Mùc tàng (%) %) f= ^ C/1 5 S S ? •S £ | tu- ss Mùe tàng ( Suó-ì So lupng (e Cpng bù i ^ ^ S ^ D N BANG D c O- 1 1 -S 1 1 -S §1 1 &Ì 1 il § i U Giàb; Mùci Sòlu( Cpng Cpng Cpng sòlu |Iong kv) Cpng bù 5 u -^ ^ .2 u Cpng |Tòng Mùc 2 " -^ e" - ;g .-2 .g e Ò e 0 ° 2 0 0 H ^15u 0 3 e/] i > < 0 .^ : ipham > > >< é< CQ < > > m 0 - > HV (6k - 3 LV (400 HV(22K SAN XUATV 0 KV) Ci 0 tri il n — 1 rN — 1 •N ^ g -^ S ° 1 "3 6 6 .5 0 •B 2 ! > - X bù e X bù Cpn 1 m bù e •0 e bù • 0 0 ..e f- r— X fn 0 i ^ < 0 •3 n 33 CD « •s H <» X r3 -g lO 1 5 Z x: 2 -tu ^ 5 2 2 3 1 I2
 • 135. 369000| •3- hzLZL 260000| 5- lo 0001 o o ^ o 560000| à5 o 58200| o 25582001 à5 o I680000| à5 o o o 3409920| O o o lOOO o g 000 o o II ^i 000 000 vO o rM fN o o => 2 DO o tn o o o d o o> o d rN r- m o d o rM 00 o d o o d o r- o r^ 0 0 o 90 r- d o o rN d o o (O S o o ig — o o o d m o — o o g d __ o o DO DO T3- r~ r o N l O t n vO CM rN 3- o i n r~ rN r- ON f N rMJ= (N o rvi —PN •a •b .e 1 E >c3 2 o o o o o Z O rM ss O o o o o I O O o o o o o o o <o o o o o o o o o o o o o o o iS o o o o 2? o o •= 2 o o rM rM fg rM o o m o • ^ o o o o o o o o •=• 2 o ^ o o o 2 o o g o o O o 90 r~ r— r-j o o o . Ov o o r^ rN f N 0 0 o o o rM Ov o o S P o o o o o d d rM rM d o d o d Ol DO o oo o v o — o r- o o NO r- tn rN o VO 00 d rM >n d fO rM d m o d — g oO r M «^ o V 00 rM m m r— oo tn o •<r vO m rM rN DO VO f N t n r- r N r- Ov rN <*1 ON •—• "" ON -b • b •B B B v3 Z o o o "* o o >o O o o o o o o o o o o o o o o o z o~i? o o o S? o o ^ o o o 2 o o rj o o tn o o o o o o o o rM rN fN fo o o o o o 00 o o o o vO o o o o o o fN o o e g o •^ o o o — o o o o 5 ^ o 00 d o d Ol Ol VO d rM r~ rN r- >n d fN o d r~ o o so o d r~ f N f N 0 0 o Ol 00 DO d o rN o o fN 00 Ov Ol ~ è o d ro o S P r- O — o O o o d in o m O o d — o oO o IO in r- oo >n •V rN vO i n v rM oo m oo vO m o «n rM rN 0 0 rN oo r~ rN r- Ol rN rM ro •Ì3 ~" •b 5 B 1 2 Z o o o 5? o o o o o rM o o o ^ o o I O o rM r N O rN o o C3 o oo O o o o •o o o o o o o o o o o o o O o~i? o o o ?S o o o O g o ^ o O o ^ o 2 o o o o 00 tn o o o Ot o r- r- o O o o o r- f N r N o o o rM Ov 00 è o o S o r- o o o ^ o o o 2 o o g o o fN o Ol rN rN 00 o o d NO d m d rN o d r- o d Ol tn d oo oo Ov d fO o — o rN d o o i n d » o VO f N o 1 ^ f i DO VO O • ^ vO m rM CM m 00 V O m i n r- <N r- Ov rM ( N r- rM ro r~ ^ • ~ —• •b — •b •B ^ £ xa Z Z o s? o o o <> z o? o o o o o o o o o 5? o O o o o ^ ^ o o~i? o o o 5? o o o o 5? o O o ^ *= 2 o o • M VO vO O O O rM o o • * o o o rM rM fN m 6^ o o 00 o o o o o o o O g o "^ o o o S o o g o o o o S ^• o fN oo m o o o O o o o o r- r N rM 00 o fN Ol 22 è o o o m O o o o d O N Ol d rM fN m d o f N o d r- o d Ol 00 ao d rN o 00 d ro O — o d in o d — O o rN NO f n to NO m 00 in o •<T f N lO t n rM vO oe r^ m DO vO m t n r- r~ Ov rM NC -^ ^ — rN • • ^ m VO rM "- rN b • b 5 .e B >rt Z 2 o o o o o ^ o o o à5 o g o o o o o fN 00 2^ o o o m o —i::^ • ^ O o o o ON o vO ;^ o o^ O rM o oj o l à5 o rM r r- r- r* o o o o o o o0 0 ^ o o o o o o o VO ^ o o o O o o o ON •Ij- r- r0M f0 0 0 0 o ^ o o o o o o o o o Ov rN o ~ o P o o o g o S P r~ o o o o o 2 o o 2 o O m g o oo o o o o d 0^ d f N rN i n d rN o d f - o d o 0 d rM o oo O l d ro O — o d m o d — o oD r M NO *n r- m rN so 00 00 m o • * vO m S rM m 00 fN m lO m r- f N r~ O l rM rM fN ro U-) iy-i •~- —• - •b •b 5 ^ ^ 1 Z .i o fN ^ o o o o —è? T O o o o lO S? o o o O 5? O o 0 0 è? o rM rN fN m O o o o o o o o vO è? o o o o o o o o 00 o • I T ^ o o O o o fo O rN z " ^o 22 o o o 2 o i? <=• g o o o SP o o o r- g o o à? o "^ o o o o o o o à? <=• 2 :2: o o o o o o o o o 00 o m o o ol o o r N r- r— o o o o r- f N f N o o 0N Ov o o d O O l d f N d r M oO d r- o vO d Ol 00 00 m r- d rM o in oo 0 Ol d ro Tf O —o rN d in o m d -- o m O oO r M VO r~ m V o t t ^ r^ 00 rs m 00 vO m rN • * m ^ t n r- vO rN r~ r^t v Ov rN r-j • b •b f •B P 1 2 z S? o o 5? o o o o o o o o o 5? o o è? o o o o à? o o O o o"-? C o s? g o o ^ O o o à? <=> g o o O fN o m o o o ,_ ^ o o o ol ol sO ^ o rM rN f N n r~ r~ ^ o o oo o o o o o o o lO o o o o 0 0 o o o OM fON r- r0 M rDN o o r ^ • v 22 o o S 2 So C o g o •r. ^ o o 2 o o O o o m g f i OO o o d O OO I d r^ rM t n r- ^ d rM oO N d r- o t o d O N 0 >n r- O d r M o oo O l oo i n o rri o d ro O2 T T — o fN vO d o o t n m d _ O o o ov ff ^ l N t n r-1 DO rN m M NO m •<T r~ r- rM -< » •b Tf rM m " ~ "~ • b J = rN ^. - O rN B e Z z o g o è? = 2 = o o o ^ => 2 o o è? O o _„ o o 2? rO OM o o V? o o 0 0 S? O o o o o o à? o o o fo o"è? O o à? O ^ ^ ^ tO VO O O o o o o M r rM r^ o o o O o o o o o o o o ON 22 o o 2 o g o •^ o o o — o o g o o ^ o S o r- o f N t— rN fN rN 00 o m o o o ol o r - i r- r- o o o o o 00 o o N o o o o m O o o o d d rM d rN o d r~ o d Ol oo 00 d f N o0 d ro O — o d — O oO r j d O l O r- m NO t o t n r — 0 00 m o Ov rN d tn o m (N TT I O r^ 00 rM I O 00 NO i n rM • ^ r o ( N ^ m r- vO