BUI CONG DUNG_CHIEN LUOC PHAT TRIEN KD.pdf

2,489 views
2,413 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BUI CONG DUNG_CHIEN LUOC PHAT TRIEN KD.pdf

 1. 1. • ^ ^ÌC PHMTRlèH KIMH DO;- i ^ f"*: i L-:- :.: . • " ^ • ^ !• 1 -:.: . t"
 2. 2. INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA PROGRAM (leMBA) ChiPOng trình Cao hoc Quàn trj kinh doanh Quóc té BÀN KHÓA LUAN NÀY DUOC N O P C H O TRl/àNG DAI HOC IRVINE (MY) VA KHOA QUÀN TRj KINH DOANH HSB (DAI HOC QUÓC GIÀ HA NOI) BÀN KHÓA LUAN LÀ MOT PHÀN BAT BUÓCTRONO CHU-ONG TRÌNH DÀO TAO THAC SY QUÀN TRj KINH DOANH QUÓC TÉ THÀNG 10, 2006
 3. 3. hne auyet cua Chuong trinh Cao hoc quàn trj kinh doanh quóc te Chù nhicrn chirong trìnhTdi xàc nhàn ràng bàn khóa luan này dà dàp ung dugc cac ycu càu cùa mot khòa luàn tdpighièpthugc chuong trinh dào tao Thac sy Quàn tri kinh doanli. Chù tjch Hgi ddngChùng tdi, ky tén dudi day xàc nhàn ràng chùng tdi dà doc toàn bd khóa luàn này va cóng nhàrbàn khda luàn hoàn toàn dàp ung càc tiéu chuàn cùa mot khóa luàn Thac sy quàn tri kinh doanh.Ta Ngoc CàuCiào vién hiróng dàii 1 Giao vién Imijng dàn 2Càc thành vién Hòi dòn"(Xèp thù tu tén theo bang chù cài) k^..ltoc<..(jA)^ .&)viW..Kf^ * ^ MìJ.feo(y|..W
 4. 4. CAM KETTdi xin cam két ràng noi dung cùa bàn khda luàn này chua dugc ndp cho bàt ky mot chuongtrinh càp bang cao hgc nào cùng nhu bay ky mot chuong trinh dào tao càp bang nào khàc.Tdi cùng xin cam két thém ràng bàn Khda luan này là no lire cà nhàn cùa tdi. Càc két qua,phàn tich, két luan trong khda luan này (ngoài càc phàn dugc trich dàn) déu là két qua làmviéc cùa cà nhàn tdi. Chù ky cùa hgc vién
 5. 5. MUC LUCCHirONG 1 : PHÀN MÒ DÀU 1.1. Su càn thiét va y nghia cùa de tài nghién cùu 1 1.2. Muc tiéu nghién cùu / muc dich du àn àp dung 2 1.3 Phuong phàp tién hành 3 1.4. Két càu cùa khda luan 3CHirONG 2: CO SO LY LUÀN 2.1. Mot sd vàn de ly luan trong xày dung chién lugc 6 2.2. Mot sd md hinh thudng su dung de phàn tich mdi trudng ben ngoài doanh nghiép trong xày dung chién lugc 9 2.3. Mot sdmd hinh phàn tich noi bg doanh nghiép 18 2.4 Md hinh tdng bop phàn tich ben trong va ben ngoài 23 2.5 Càc chién lugc eanh tranh ehung 2.6 Khài niem ve nàng lue canh tranh cdt Idi 31 2.7 Càc bude trong xày dung chién lugc 32CHUONG 3: PHÀN TICH THI/C TRANG XÀY DUNG CHIÉN LI/OC GÒNG TY CHE TAO THIÉT BIDIÉN CAM PHÀ 36 3.1. Tdngquan ve Cdng ty Cdphàn Che tao Thiét bi dien CàmPhà 36 3.1.1.Quà trình hinh thành va phàt trién Cdng ty 36 3.1.2 Càc màt bang kinh doanh chù yéu 40 3.1.3 Quy md hien tai cùa cdng ty 40 3.1.4 Td chùe bg mày quàn ly hien tai cùa cdng ty 41 1 1 s rhirr n^na nhiem vu cùa càc phdng ban 41
 6. 6. ^.^ . .j. "v"to -""to "VI- —- md hinh PEST, Pive force va Industry success factors de phàn tich mdi truòng kinh doanh ngành Che tao Thiét bi dien 42 3.2.1.Mditrudrng kinh doanh 42 3.2.2 Phàn tich su ành hudng cùa ddi thù eanh tranh ddi vói chién lugc phàt trién cdng ty 55 3.2.3. Phàn tich su ành hudng cùa nhà cung càp ddi vói chién lugc phàt trién cdng ty 57 3.2.4. Phàn tich su ành hudng cùa khàeh bang ddi vói ehién lugc phàt trién cdng ty 58 3.2.5. Ddi thù eanh tranh tiém nàng 59 3.2.6. Àp lue cùa san phàm thay thè ddi vói ehién lugc phàt trién cdng ty 593.3. Àp dung Value chain va Benehmarking de phàn tich noi bg Cdng ty Cp Che tao Thiét bi dien Cam Phà 61 3.3.1 Casdhatàng 61 3.3.2 Quàn tri vat tu nguyén lieu dàu vào, càp phàt, dinh mure tiéu hao, quàn tri vat tu theo td chùe san xuàt ddi, san xuàt theo don hàng 64 3.3.3 R&D 65 3.3.4 Che tao 66 3.3.5 Ngudn vdn chù sd hiju, vdn luu ddng, dàu tu dai han 69 3.3.6 Phàn tich md hinh tiép thi phàn phdi va boat ddng marketing 69 3.3.7 Thue hien mue tiéu chat lugng, ddi mai, hieu qua, thoà man yéu càu khàch hàng 743.4. Phàn tich eanh tranh, càc ehién lugc eanh tranh va lua ehgn chién luge phàt trién cùa DN, 76 3.4.1. Tdng quan xày dung lai thè eanh tranh 76 3.4.2. Xày dung va tao Igi thè eanh tranh eho Cdng ty che tao thiét bi dien eàm Phà 77
 7. 7. -,— ^« V liJgc phàt trién cùa doanh nghiép 80 3.5 Phàn tich nàng lue eanh tranh cdt loi cùa Cdng ty Cp Che tao Thiét bi dien Cam Phà 82 3.6. Àp dung md hinh SWOT de dành già tong hgp vi the cùa Cdng ty CTTBD CP....87 3.6.1 Càc bude lap ma tran md hinh SWOT 87 3.6.2 Phàt huy càc Igi thè cùa Cdng ty CTTBDCP qua phàn tich S W O T 90CHl/ONG 4: KÉT LUÀN VA KIÉN NGHI. 4.1 Tdm tàt chién lugc phàt trién eùa Cdng ty Che tao thiét bi dien Cam Phà 92 4.1.1Tàm nhin va su mang 92 4.1.2 Mot sd lira chgn ehién lugc phàt trién cùa Cdng ty Cp Che tao Thiét bi dien CàmPhà 93 4.1.3 Chién lugc eanh tranh cùa Cdng ty Cp Che tao Thiét bi dien Cam Phà 95 4.1.4 Phàt huy nàng lue eanh tranh cdt loi eùa Cdng ty Cp Che tao Thiét bi dien Cam Phà 99 4.1.5 Càc mue tiéu ehién lugc dén 2010 va 2015( càc ehi tiéu san phàm) 100 4.1.6 Càc ehién luge ehue nàng 103 4.2 Mot sd han ehé va eàc kién aghi nhàm giài quyét nhiìng vàn de tdn tai 117 4.2.1 Han che eùa khda luan 117 4.2.2 Hudng nghién euu trong tuang lai 118 KÉT LUÀN TÀI LIÉU THAM KHÀO.
 8. 8. DIÈN GIÀI Tir VIÉT TÀT Tu viét tàt Xin doc làCdng ty CP CTTBD CP Cdng ty Cd phàn ehé tao Thiét bi dien Cam PhàCLKD Chién lugc kinh doanhCN Cdng nghiépCHDCND Gong boa dàn chù nhàn dànCP Cd phànDNNN Doanh nghiép nhà nudeDN Doanh nghiépDZ Dudng dayEVN Tàp doàn Cdng nghiép dien lue Viét NamKTXH Kinh té xà boiPGSTS Phd giào su tién sT.TKV Tàp doàn Cdng nghiép Than-Khoàng san Viét NamTP Thành phd
 9. 9. CHirONG 1 PHÀN MÒ DÀU1.1. Su càn thiét va y nghia cùa de tài nghién cihiTén de tài khoà luan tot nghiép; Xdy dtrng chién lugtc phdt trien kinh doanh - Nghiéncùu tlnh huong Cdng ty Cp Chétgo Thiét bi dien Cdm PhdNèn kinh té thè gidi dà va dang tién theo khuynh hudng boi nhàp qudc té va dae biet hginhap khu vue dién ra manh me va toàn dien day dù eàc ITnh virc kinh té. Su eanh tranh giùacàc doanh nghiép trong noi bg quóc già bay trén thuong trudng qudc té ngày càng trd lénkhóc liét. Hgi nhap quóc té là mot co boi Idn, tao diéu kién eho càc doanh nghiép ed thè tudo lira ehgn hudng phàt trién boat ddng kinh doanh sao cho phù hgp vói su phàt huy hieuqua eàc ngudn lue cùa mlnh, doanh nghiép ludn nàm bàt kip thdi càc thdi co vàn hgi, kinhdoanh ed Igi nhuàn cao nhàt va tàng trudng , phàt trién ben viJng. Tuy nbién ngày nay kinhdoanh trén thuong trudng, day cam go va thd thàch, khi ed boi nhap qudc té, nén kinh té thègidi day bién ddng, nd chua dung nhung nguy co va thàch thùc ddi vói doanh nghiép. Nénkinh té phàt trién thi tinh canh tranh trén thi trudng ngày càng trd lén gay gàt, ddi bòi mdidoanh nghiép khdng thè tu thoà man vói nbiing gi mình dang ed, ma phài ludn tìm càch dilén, thdng qua viéc dàu tu cdng nghe mdi, nghién euu cài tién, hoàn thien phàt trién sanphàm chù yéu, dàu tu da dang boa san phàm, dich vu cùa doanh nghiép, nhàm tao loi thècanh tranh so vdi eàe ddi thù khàc, Igi nhuàn kinh doanh cao, doanh nghiép phàt trién benvQng. Lue lugng chinh tao Igi thè canh tranh va kinh doanh thành cdng là càc ngudn lue,ngudn lue con ngudi, ngudn lue tài chinh, ngudn lue cdng nghe, thuong hieu.., nhung viécquan trong là cdng tàc quàn tri doanh nghiép. Càc nhà quàn tri doanh nghiép xàc djnh tàm
 10. 10. nhin va su: mang cùa doanh nghiép, xày dung mue tiéu chién lugc, su dung va phàt huy hieuqua càc ngudn lue eùa doanh nghiép, de phàn dàu dat càc mue tiéu ehién luge dà dugc xàydung, Doanh nghiép can phài ed chien luge phàt trién kinh doanh riéng cùa minh. 1.2. Mue tiéu nghién ciru/ mue dich dù* àn àp dungDe tài "xày dung chién luge phàt trién kinh doanh" là mot trong nhirng de tài ma tdi chùtrgng nhàt trong sudt qua trình hgc tàp, nghién euu theo chuong trinh MBA cùa Khoa Quàntri kinh doanh- Dai hgc Qudc già- Ha Noi, Day là mot de tài, tdi hiéu là ed tàm khài quàt boanhiéu ITnh vuc tri thue cùa nhàn Ioai, tri thùc ve quàn tri kinh doanh, nhàm giùp cho eàe nhàlành dao doanh nghiép, eàe nhà kinh té, càc chuyén già kinh té..xày dung chién lugc phàttrién kinh doanh cho doanh nghiép, cho càc Tap doàn kinh té. Cdng ty Che tao Thiét bi dienCam Phà, là mot cdng ty chuyén san xuàt thiét bi dien lue, thugc khói cdng nghiép co khi,thugc Tap doàn Cdng nghiép Than -Khoàng san Viét Nam. Là Cdng ty ed truyèn thdng, eduy tin, ed thuong hieu trong ngành ehé tao thiét bi dien Viét Nam. Trong qua trinh boat ddngsan xuàt kinh doanh cdng ty thudng nàng ddng va di trudc, trong dd ed ITnh vue boat ddnglién doanh lién két.Dung trude ngudng eua eùa nèn kinh té ddi mdi, Cdng ty dà lién doanh vdi mot cdng ty sanxuàt thiét bi dien lue TAKAOKA, Nhàt Bàn. Do chuyén dói chién lugc kinh doanh va eungdo Id vdn luy ké Idn, thdi gian cùa Cdng ty lién doanh cdn lai khdng con dàm bào hiéu quacùa du àn. Do dd tu chién lugc dàu tu phàt trién cùa minh, phia Viét Nam chù ddng de xuàtgiài thè cdng ty lién doanh VINA- TAKAOKA này, va giài phàp ed Igi eho cà hai ben, làTap doàn Cdng nghiép Than-Khoàng san Viét Nam mua lai phàn vdn cùa phia TAKAOKA,thành cdng ty 100% vón Viét Nam va giao lai nguyén vdn, tài san va nguyén trang doanhnghiép dang boat ddng cho Cdng ty che tao thiét bj dien Cam Phà. Viéc bàn giao sàp nhapdà hoàn tàt vào dàu nàm 2006.
 11. 11. De tài "Xày dung chién luge phàt trién doanh nghiép- Nghién euu tinh hudng Cdng ty CpChe tao Thiét bi dien Cam Phà", lira chgn là nhàm hy vgng tìm dugc chién lugc phàt triénkinh doanh phù hgp cho Cdng ty CTTBDCP, trudc thue trang vira mua, sàp nhap mot cdngty mdi, va boat ddng san xuàt kinh doanh trong mot mdi trudng day bién ddng hien nay.1.3. Phyong phàp tién hànhCo sd ly luan mang tinh tong quàt trong bài khoà luan, là dira trén ly thuyét ve xày dungchién lugc phàt trién kinh doanh, ly thuyét ve lành dao va quàn ly, ly thuyét ve hành vi, lythuyét quàn tri tài chinh, ly thuyét quàn trj du àn, ly thuyét marketing, ly thuyét lành daokhdi sir..dà tiép thu dugc trong thdi gian hgc tàp nghién euu d nhà trudng, va nhiéu ITnh vuckién thùc cà nhàn dà nghién euu trudc day. Su dung phuong phàp nghién euu tdng hgpthdng ké phàn tich sd lieu; Ly thuyét, md hinh su dung de nghién cùru là ly thuyét ve boachdinh chién lugc, càc md hinh ehién lugc; Phuong phàp thu nhap sd lieu là dói vdi sd lieu socàp thu thap thdng qua viéc tu diéu tra, sd lieu thu càp thdng qua càc thdng tin trén thdng tindai chùng va bào cào doanh nghiép, 1.4. Ket càu cùa khóa lu^n.Khoà luan dugc trình bay gdm ed bdn chuong:Chvong 1: Phàn mddàuChirong 2 : Co* sd ly luan Néu mot sd vàn de ly luan trong xày dung CLKD. Mot sd mdhinh su dung de phàn tich mdi trudng ben ngoài DN trong xày dung CLKD : PFST, Piveforce; Industrys success factors. Mot sd md hinh su dung de phàn tich noi bg DN trong xàydung CLKD : Value chain, Beneh marking. Md hinh tdng hgp phàn tich mdi trudng bentrong va ben ngoài SWOT. Noi dung ve eàe ehién lugc canh tranh ehung. Khài niém ve nànglue canh tranh cdt loi va càc bude trong xày dung chién lugc.
 12. 12. Chu-ong 3 : Phàn tich thyc trang vàn de càn nghién cù-u : Gidi thiéu tdng quan ve DN.Àp dung tdng hgp eàc md hinh PEST, Pive force va Industry success factors de phàn tfch mdi trudng kinh doanh ngành Che tao thiét bi dien. Àp dung Value chain va Benehmarking de phàn tich noi bg Cdng ty Che tao thiét bi dien Cam Phà. Phàn tich canh tranh, càc chién luge eanh tranh va lira ehgn chién lugc phàt trién cùa DN. Phàn tich nàng lue eanh tranh cót Idi eùa Cdng ty Che tao thiét bi dien Cam Phà. Àp dung md hinh SWOT de dành già tdnghgp vi thè cùa Cdng ty Che tao thiét bi dien Cam Phà.Chirong 4 : Ket luan va kién nghi Tdm tàt chién luge phàt trién eùa Cdng ty CTTBDCP:Tàm nhin, Su mang, Chién lugc canh tranh cùa Cdng ty CTTBDCP, Nàng lue eanh tranh cdtIdi cùa Cdng ty CTTBDCP. Càc mue tiéu chién lugc dén 2010 va 2015. Ké boach trién khaiChién lugc thi trudng eùa Cdng ty CTTBDCP. Mot sd chién lugc ehue nàng nhàm thue hienehién lugc phàt trién cùa Cdng ty CTTBDCP, Chién lugc cùng eó, xày dung, phàt trién hgply co càu td ehue quàn ly diéu hành eùa Cdng ty CTTBDCP .Mot sd han ehé va eàc kién nghi nhàm giài quyét nhung vàn de tèn tai, hudng nghién cùutrong tuong lai. Két luan. Danh mue Tài lieu tham khào.Vdi tham vgng chgn de tài khda luàn, nhàm hoàn thien nhàn thue co sd ly luàn dà dugcnghién euu trong nhà trudng, nhiing vàn de gàn giùa ly thuyét tu duy trìu tugng vdi thue tiénphong phù sinh ddng, de tài thue su dà cudn bùt bàn thàn. Song do diéu kién edn han che vetài lieu tham khào, ve khào sàt diéu tra va thu thap dir lieu, ve thdi gian. Màt khàc do khànàng tdng hgp phàn tich cùa bàn thàn ed han nén de tài khdng thè trành duge nhChig thiéu sdtnhàt dinh. Bàn thàn rat mong dugc su nhàn xét, gdp y eùa càc thay ed va càc ban hgc viéntrong Idp de bài luan vàn dugc hoàn thien hon.
 13. 13. Tdi xin ehàn thành eàm on thày giào TS. Ta Nggc Càu, ngudi dà tàn tinh hudng dàn va giùpdà tdi trong qua trình nghién cùu thue hien de tài này. Cam on càc ddng chi lành dao nhàtrudng, càc ddng chi lành dao bg mdn, eàe thày ed giào va anh chi em CBNV nhà trudng,dà giùp dd tdi trong qua trình thue hien chuong trình nghién cùu hgc tàp va thue hien de tài.Cam on eàc ddng chi lành dao va toàn thè anh chi em càc phdng ban Cdng ty Che tao thiét bidien Cam Phà, dà tàn tinh giùp do tdi hoàn thành bàn luan vàn này.
 14. 14. CHUONG 2 CO s o LY LUÀN2.1 Mot so vàn de ly luàn trong xày dumg chién XvtocDe tdn tai va phàt trién mdi trudng day sdng gid thù thàch va bién ddng, bàt eù mot td chùe,mot cdng ty, mot doanh nghiép ,. dèu càn xày dung mot chién lugc phàt trién. Thirc té ludnxày ra, cdng ty này phàt trién trong khi nhiéu cdng ty khàc lai thàt bai, ed nhiéu nguyén nhàncho mot su thành cdng bay thàt bai nhung phàn Idn do càc cdng ty này dà khdng xày dungdugc chién lugc phàt trién, hoàc là ed chién lugc phàt trién nhung khdng phù hgp mditrudng kinh doanh, khdng phàt huy diém manh nàng lue eanh tranh cùa doanh nghiép v.v..Xày dung chién lugc phàt trién, là xày dung mot chién lugc vdi nhùng mue tiéu cu thè sé datdugc trong tuong lai, cùng vdi mue tiéu dd là nhiJìig ké boach huy ddng ngudn lue de thuehien vdi hieu qua cao nhàt. Chién luge là yéu td quyét dinh mue tiéu dai han cùa td chùe.Chién lugc là md hinh ve càc mue tiéu, chù dich va eàe ké hoaeh de dat eàe mue tiéu dd.Chién luge là sgi chi dd xuyén sudt eàe boat ddng eùa td chùe.Trong qua trình thue hien chién lugc, vdi nhung chù dich dinh trudc va dugc thue hien thànhcdng, nhung cùng vdi qua trình ày, ed nhirng ehién luge khdng duge thue hien, ddng thdi ednhirng ehién lugc xuàt hien ngoài du kién va duge nhanh chdng diéu chinh chién luge chùdich va thue hien.Khi xày dung chién lugc ngoài viéc hoaeh dinh càc mue tiéu quan trgng, càn phài xày dunghe thóng càc chinh sàeh va eàe chuong trinh hành ddng. Trén co sd nhiem vu trung tàm vakhài niém chinh chién lugc ludn dugc diéu chinh va phàt trién phù hgp qua càc giai doanthue hien. Chién lugc thue té duge dàt ra de thirc hien tbàng Igi càc mue tiéu, nhung ddngthdi là qua trinh lién tue giài quyét nhùng vàn de khdng thè du bào va khdng thè bièt trudc.
 15. 15. Vi vày trong qua trình xày dung va td chùe thue bién chién lugc là ddi hdi xày dung va tdchùe thue bién mot he thdng eàc chién lugc bd trg làn nhau.Xày dung chién lugc là dinh hudng dat mue tiéu tién dén trong tuong lai nhàm xày dungmot cdng ty tàng trudng thinh vugng va phàt trién trong dai han. Dièu này ddi hdi khi xàydung chién lugc phài nhàm phàt huy hieu qua càc ngudn lue san ed va ngudn lue tiém nàng.Dièu này ciing dong thdi ddi hdi d nhà quàn tri càp cao nhàt, khi xày dung va quyét dinhmot chién lugc xem xét kT mdi trudng ben ngoài, diém manh diém yéu cùa td chùe de lirachgn ehién lugc dùng dàn, mgi chién lugc déu thudng ed két qua/ hàu qua lién quan dén eàedon vi, bd phàn trong td chùe, lira ehgn chién lugc khdng dùng thudng dàn dén mot bau quanghièm trgng cho don vi, bd phàn trong td chùe dd.Qua trình xày dung lira ehgn chién lugc, thirc hien ehién lugc là mot qua trình phùc tap khdkhan, va nhiéu thù thàch, do dd qua trình này ddi hdi phài ed nhà quàn tri ehién luge daymuu lugc, ngudi ed khà nàng thuàn thue, nhuàn nhuyén càc qua trình quàn trj, lugng boadugc hiéu qua va eàe rùi ro. Dd chinh là càn phài ed mot nhà chién lugc gidi, là ngudi edkhà nàng dua ra càc y tudng, ddng thdi là ngudi hoaeh djnh va xày dung bién càc y tudng ddthành eàe chuong trinh hành ddng thue tién hiéu qua. Nhà chién lugc gidi cùng là ngudi edkhà nàng cudn bùt mgi ngudi, eàm boa, tao ra su nd lue va nhiet huyét cho tó chùe, tap hgpho thành mot lue lugng manh cùng vdi ngudn lue san ed va nàm bàt nhanh chdng càc ngudnlue mdi, nàm bàt càc thdi co, cùng vdi càc thdng tin dugc thdng bào kip thdi day dù ve boatddng cùa td chùe cùa cdng ty, càc quyét djnh cùa càp dudi, phàn bd thdi gian tri lue cùamình hgp li cho eàc cdng viéc,.. lành dao thay ddi tao ra già tri ngudn lue mdi de thue biénthành cdng ehién lugc.
 16. 16. Quy trình quàn tri chién luge là xàc djnh su mang cùa td chùe, giài thieh va bào ve ly do tdchùe tdn tai. Quàn tri chién lugc là xàc djnh nhùng tàm nhin ve nhùng mue dich dai han, càcgià tri cót Idi, va xàc dinh hudng di cùa tó chùe, trong khoàng thdi gian 10 nàm va hon nùacho cdng ty, nhùng thành tuu cùng vdi hinh ành, uy tin, danh tièng ma td chùe, cdng ty phàidat dugc. Quàn tri ehién luge cùng xàc dinh rd nhùng chù dich, nhùng mue tiéu cùa td chùeva chi rd nhùng gì ma tó chùe dat dugc, nhùng mue tiéu này ddng thdi là co sd djnh hudngcho tuyén bó su mang cùa cdng ty. Quàn trj chién luge ddng thdi phàn tich mdi trudng benngoài, nhùng yéu tó tàc ddng tich cuc va tiéu cuc, nhùng co boi va de doa dén td chùe cdngty trudc màt cùng nhu làu dai trong sudt qua trình lira ehgn ehién luge, thue hien va diéuchinh thue hien ehién luge. Quàn tri chién luge ddng thdi là nhùng phàn tich mdi trudngben trong, nhùng diém manh diém yéu, khi xày dung cùng nhu trong qua trinh thue hienmue tiéu chién lugc. Tu nhijng phàn tich su mang, chù dich, mdi trudng ben ngoài, mditrudng ben trong, Quàn tri chién luge xày dung va lua chgn ehién luge, day là qua trình quantrgng trong quy trình xày dung chién lugc cùa càc nhà quàn tri chién lugc, vi nd lién quantrirc tiép dén viéc huy ddng phàn bd ngudn lue de xày dung chuong trình hành ddng va eàebude thue hien chién luge sau dà. Quy trinh quàn tri chién lugc giùp ta nhàn dang, sàp xépiru tién va tàn dung càc co hdi, dua ra càch nhin thue té ve eàe khd khan eùa cdng tàc quàntri, dua ra mot de cuong cho viéc phàt trién ddng bd càc boat ddng va diéu khién, làm tdithiéu boa eàc rùi ro, nhùng loi làm va eàe khuyét diém. Quàn tri chién lugc giùp viéc xàydung càc mdi quan he hgp tàc, vi mue tiéu ehung cho eàc thành vién trong cdng ty, mang lainhiJTig già tri khuyén khieh lao ddng sàng tao, suy nghT tién bg, nhiet tinh va nàm bàt nhinigco hgi, nhiìng thay dói, mang lai su nghiém tue y thùc tràch nhiem, gdp phàn quan trgng ehosvr kiém soàt, thue hien thành cdng ehién lugc phàt trién dà xày dung vi mue tiéu phàt triénben vung eùa cdng ty. 8
 17. 17. 2.2 Mot so mò hinh thiròng su- dung de phàn tich mdi trudng ben ngoài doanh nghiéptrong xày dinig chién lirgc2.2.1 MÒ hinh PEST Khi ndi dén md hinh PEST, P viét tàt tu Politicai, ndi tdi mdi trudng chinh tn, luàtphàp, E là Economie, mdi trudng kinh té, S là Social, mdi trudng xà boi, T là Tecnology mditrudng cdng nghe (hinh 2-1, trang 9 ) Hinh 2-1 : Mó td mó hinh PEST Chinh tri (Politicai) Su ón djnh chinh tri; H$ thóng luat phàp Chinh sàch thué; Bào v^ mói truòng. Kinh té Xà hdi (Economìe) (Social) Xu huóng GNP; Lai suàt; L ^ phàt; Thàt Dan so, nhàn khàu hgc; nghifp; Phan phóitìiun É D quóc hq S^r sin co nguòn Ivc; dàn;già trj truyèn thóng; Chu ky hogt dpng. Phong càch song; Dàn tri/ vàn hoà,phùcl(?i. Còng nghe (Technologieal) Phàt hifn còng nghf mói; Toc dp chuyén giao còng ngh?; Chi tiéu cùa Chinh phù cho R & D; Toc dg loi thòi cùa cóng ngh^. Trong qua trình boat ddng san xuàt kinh doanh, mgi td chùe doanh nghiép cdng ty déuchiù ành hudng true tiép, giàn tiép tu mdi trudng chinh tri, luàt phàp. Moi mot nhà nude,
 18. 18. mot chinh phù, mot td chùe chinh tri dèu ed nhiem vu lành dao dàt nude, xày dung phàt triénkinh té, xày dung dàt nude, xày dung va tàng cudng qudc phdng bào ve va phdng thù qudcgià. Hoaeh dinh dudng loi chién lugc phàt trién kinh té, xày dung he thdng luàt phàp, hethóng chinh sàch, cài càch hành chinh, tàng cudng quàn ly nhà nude, nhàm dàm bào su lànhdao eùa nhà nude trong vice phàt trién kinh té xày dung dàt nude, trén co sd dàm bào chomgi td chùe doanh nghiép cdng ty tu do dàu tu kinh doanh, phàt trién doanh nghiép minh.Mot dudng loi phàt trién kinh té dùng dàn vdi he thdng luàt phàp, chinh sàch phù hgp..se làmdi trudng thuàn igi cho eàe doanh nghiép phàt trién. Nhung eàc nhàn td chinh phù, luàtphàp va chinh tri tàc ddng dén doanh nghiép ve màt vi md theo hudng khàc nhau. Chùng edthè tao ra co hgi, trd ngai, tham chi là rùi ro thàt su eho doanh nghiép. Chinh phù là nguditiéu dùng Idn nhàt. Nhung khi mot chinh sàch ra ddi, vi du nhu mot chinh sàch trg càp thàtnghiép, càc doanh nghiép phài tinh dén.Su phàt trién eùa mdi td chùe, doanh nghiép cdng ty eung chiù su ành hudng manh me cùamdi trudng kinh té. Trong mot mdi trudng kinh té phàt trién, se là thuàn Igi cho doanhnghiép phàt trién. Chi sd GDP là tbude do co bàn eho su phàt trién eùa eàe nén kinh té. GDPtàng, tu thu nhap eùa ngudi tiéu dùng, cùa tùng ngành kinh tè déu tàng, dàu tu cùa eàe doanhnghiép, cùa eàe ngành kinh té eiing tàng. Lam phàt sé duge khdng ehé, chi sd trugt già giàm,chénh léch ty già dao ddng thàp, xà boi ed tieh luy, huy ddng ngudn vdn lai suàt su hudnggiàm va thuàn Igi, già eà se dn dinh hon ..eàe doanh nghiép cdng ty ed co boi de td chùe sanxuàt kinh doanh ed lai. Lam phàt tàng lén, du àn dàu tu trd lén mao biém hon, diéu này dàndén càc doanh nghiép thàn trgng hon trong dàu tu vào phàt trién san xuàt, Nhu vày lam phàtcao là mdi de doa cho doanh nghiép. Kinh té khdng phàt trién, eàc doanh nghiép cdng ty sérai vào tinh trang san xuàt dinh don, khdng bàn dugc hàng, già eà bién ddng, cdng ng nhièu,khd khan tài chinh, thiéu vdn. 10
 19. 19. Mdi trudng cdng nghe cùng là nhàn td ed ành hudng Idn, true tiép cho chién lugc kinhdoanh cùa eàe ITnh vuc, ngành eung nhu nhiéu doanh nghiép. Thue té trén thè gidi dà chùngkién su thay dèi cdng nghe làm chao dào, tham tri màt di nhièu ITnh vuc, nhung ddng thdicùng lai xuàt hien nhièu ITnh vue kinh doanh mdi, hoàn thien hon.Thè ky XXI là thè ky cùa khoa hgc cdng nghe. Nhùng vi du thudng duge du bào vdi su xuàthien cùa cdng nghe dien tu, tin hoc, cdng nghe sinh hgc, cdng nghe vat lieu mdi, cdng nghenano. Mdi trudng cdng nghe tu quan diém " thè ky XXI là thè ky eùa nén kinh té tri thùc.Thdi dai kinh té tri thùc se thay thè thdi dai cdng nghiép". Do dd phàn tieh va phàn doàn subién dói cdng nghe rat quan trgng va càp bàch. Thue té, su bién ddi cdng nghe ành hudngdén mgi doanh nghiép, Tham tri eà nhùng doanh nghiép vùa va nhd.Mdi trudng vàn boa xà boi cùng ed ành hudng sàu sàc tdi càc boat ddng kinh doanh cuà càcdoanh nghiép. Su thay ddi nhanh chdng theo hudng du nhap Idi sdng phuong tày ludn là coboi cho nhiéu nhà san xuàt. Su xuàt bién hiép boi cùa nhijng nhà cung ùng, cùa nhùng nguditiéu dùng ludn là mot càn trd ddi hdi càc doanh nghiép phài quan tàm. Dae biét chat lugngsan phàm phài dugc quan tàm cùng vdi viéc nàng cao trình do nàng lue san xuàt. Su quantàm ngày càng nhiéu dén mdi trudng sdng cdng ddng eung kéo theo nhiéu ehi phi san xuàtkinh doanh cho càc nhà san xuàt. Do dà mdi trudng vàn hoà xà boi ed ành hudng sàu sàc tdicàc boat ddng kinh doanh eùa eàc doanh nghiép.Ngoài ra khu vuc toàn càu hoà dà va dang va sé là mot xu hudng tàt yéu ma mgi doanhnghiép, mgi ngành, mgi chinh phù phài tinh dén.Ngày nay nhiéu nhà ehién luge ggi diéu dd dudi cài tén là "ngdi nhà ehung". Trong hoàncành dd mdi trudng qudc té là mot trudng hgp dae biet cùa mdi truòng ehung ben ngoàidoanh nghiép, sé phùc tap hon theo quan diém ve su khàc biet ve xà hgi, vàn hoà, càu truethè che, chinh sàch va kinh té .. 11
 20. 20. Viét Nam chinh thùc già nhàp ASEAN dà va dang tao ra nhièu vàn boi cho càc doanhnghiép Viét nam ve dàu tu, thi trudng cùng nhu dang ed nhièu thàch thùc ma càc doanhnghiép Viét Nam phài duong dàu. Tu do hoà thuong mai khu vue phà bd hàng rào thué quanlà nhùng de doa rat Idn eho càc doanh nghiép Viét Nam. Va Viét nam cung phài dàt trongmói quan he toàn càu eùa canh tranh thè gidi chàng han nhu Trung Qudc, Àn do, Hàn qudc.Cuòi cùng phài tinh dén viéc tham già td chùe thuong mai qudc té WTO. Khi là thành viénchinh thùc WTO. Viét Nam sé md rdng thj trudng xuàt khàu ra nhiéu nude trén thè gidi,dugc hudng quy ehé tdi bue qudc, khdng bi ddi su phàn biet trong thuong mai qudc té. Sedugc hudng quy che bình thudng hoà quan he thuong mai vTnh vièn ddi vdi My. Nhungchièu nguge lai là nhùng thàch thùc trong canh tranh thè gidi sé quyét liét hon.2.2.3 Mó hinh Five forceM.Porter xày dung mot md hinh phàn tieh 5 lue lugng, dà giùp nhà ehién lugc trong phàntich này. Md bình này dugc the hien: (sa dd 2-1, trang 12 ) Sa dò 2-1: Mó hinh nam lue luang M.Porter Nhùng ngudi mudn vào mdi(eanh tranh tiém tàng) Quyén nàng eùa Doanh nghiép va Quyén nàng eùa nhà eung càp. càc ddi thù hién ngudi mua. tai. i L De doa cùa san phàm thay thè. (Nguón.PGS TS. Li Vdn Tdm "Qudn trj chién luac ") 12
 21. 21. 2.2.3. l.Mói truòng ngành: Dói thù cgnh tranh hien tgi: Trong quan niém kinh té kinh dién thudng ed quan niém canh tranh giùa eàe ddi thù là su eanh tranh mot màt mot edn, thuong trudng là chién trudng bay khdng ed eanh tranh lànhmanh ma ehi ed canh tranh cà Idn nudt eà bé. Ngày nay trong quan niém kinh doanh hién daieanh tranh, xu hudng cùng tién dén su tdn tai, tao lén thè hinh thành ed doanh nghiép thùITnh, doanh nghiép thù ITnh sé dan dàt thi trudng, ed doanh nghiép thàch thùc, doanh nghiépnày khdng thè vugt trgi nhung manh me. Cd doanh nghiép di sau, doanh nghiép này khdngtìm càch canh tranh ngudi hùng doanh nghiép manh, ma bg tìm thj trudng cùa bg mién edthu nhap cao hon trudc là dugc. Càc doanh nghiép d nhùng thè eanh tranh vj thè canh tranh ,ddi thù canh tranh khàc nhau, ed chién lugc khàc nhau, tue cudng do canh tranh khàc nhau.Trong quan niém canh tranh mdi ed khài niém "djnh vi chién lugc" tue là doanh nghiépdùng d dàu, càp do nào eho phù hgp trong mot giai doan nhàt dinh. Néu khi càc ddi thùcanh tranh càng yéu, doanh nghiép ed co boi de tàng già bàn va kiém dugc nhièu Igi nhuànhon. Nguge lai khi dói thù manh thi su canh tranh ve già là dàng ké, mgi cuge eanh tranh vegià déu dàn dén tdn thuong. Canh tranh giùa càc doanh nghiép trong mot ngành san xuàtthudng bao gom eàc noi dung chù yéu nhu: co càu canh tranh ngành, thue trang càu cùangành, va eàe hàng rào Idi ra.Co càu eanh tranh cùa ngành dira vào sd lieu va khà nàng phàn phói san phàm eùa doanhnghiép trong ngành san xuàt. Co càu canh tranh khàc nhau ed càc ùng dung canh tranh khàcnhau cho canh tranh. Co càu canh tranh thay ddi tu ngành san xuàt phàn tàn cho ngành sanxuàt tap trung. Thdng thudng ngành riéng le bao gdm mot sd Idn eàe doanh nghiép vùa nhdkhdng ed mot doanh nghiép nào trong sd dd ed vi tri thóng trj ngành. Trong khi dd motngành tap trung ed su chi phói bdi mot so Idn càc doanh nghiép Idn, tham tri là mot doanh 13
 22. 22. nghiép duy nhat doc quyen. Bàn chat va mùc do canh tranh ddi vdi càc ngành tàp trung ratkhd phàn tich va dir doàn.Tinh trang càu cùa mot ngành là mot yéu td quyét djnh khàc ve tinh manh liét trong canhtranh noi bg ngành. Thdng thudng càu tàng tao cho doanh nghiép mot co boi Idn de md rdngboat ddng. Nguge càu giàm dàn dén canh tranh khdc liét de eàe doanh nghiép giù dugc thitrudng dà ehièm ITnh. De doa màt thj trudng là dièu khd trành khdi dói vdi doanh nghiépkhdng ed khà nàng eanh tranh.Hàng rào lói ra cao, mói de doa eanh tranh nghiém trgng khi càu cùa ngành giàm manh.Hàng rào Idi ra là kinh té, là chién luge va là quan he tinh eàm giùa doanh nghiép tru lai.Néu hàng rào lói ra cao, hoàc chi phi ed djnh Idn, eàc doanh nghiép ed thè bi khoà chat trongmot ngành san xuàt ludn chiù su canh tranh gay gàt, Igi nhuàn ngành suy giàm, ed thè giàmdén mùc khdng edn hàp dàn.2.2.3.2. Dói thù cgnh tranh tiim nàng.Khi mot ITnh vuc kinh doanh dang phàt trién, eàe doanh nghiép tàng nhanh doanh sd va Iginhuàn, khi dd thudng kéo theo su hàp dàn nhiéu nhà dàu tu khàc, nhùng ddi thù eanh tranhtiém nàng. Nhùng ddi thù này thudng ed khà nàng cdng nghe manh, do di sau ed thè tiép cànnhiéu cdng nghé mdi, ho cung thudng là nhùng ddi thù ed tiém nàng tài chinh manh vamong muón già nhàp thi trudng. Hoàc do mot qua trình canh tranh manh me de dàm bào sutdn tai eùa mình nhùng doanh nghiép lién két lai vdi nhau tao lén ddi thù canh tranh mdi.Trén thue té trong thj trudng canh tranh eàe ngành kinh té dèu ed nhùng rào càn già nhàp,hoàc rào càn rùt lui do bàn chat canh tranh cùa ngành kinh té dd hoàc do càc doanh nghiéptham già thi trudng eanh tranh tao lén. Tu day ed thè hiéu thi trudng chia bón ngành khu vuckinh tè, ed ngành rào càn già nhàp cao, rào càn rùt lui eung cao nhdm ngành này sé ón dinh 14
 23. 23. hon it ed su de doa cùa doi thù tiem nàng, ngành ed rào càn già nhàp thàp, va rào càn rùt luicùng thàp, thi ed canh tranh tu do. Do dd rào càn là cdng cu tao thè canh tranh.2.2.3.3. Quyin nàng cùa nhà cung càpCàc nhà cung càp trén thi trudng hg cung là nhùng nhà kinh doanh, do dd ho mudn ed khàchhàng ón djnh va ngày càng md rdng, hién nhièn hg ludn tìm càch ddi nhùng Igi nhuàn caohon. Màt khàc càc doanh nghiép thudng mudn dat vàn de vdi nhà eung càp nhàm ed dàu vàoón dinh. Dàu vào d day bao gdm khdng chi lao ddng , vat tu, nguyén vat lieu, nhièn liéu..màcdn cà dich vu, dào tao, thdng tin, mdi trudng. Khi vat tu nguyén liéu là san phàm tinh cùacdng nghe cao, ehi ed sd it eàc cdng ty trén eàe nude cdng nghiép phàt trién san xuàt dugcva là san phàm tu ngành ed rào càn già nhàp cao, ddng thdi chi ed sd nhd nhà cung càpehièm dugc thi trudng này, va nhà san xuàt khdng thè thay thè bang nguyén lieu khàc hoàcchi phi chuyén dói cao, thudng cùng là dièu kién de nhà cung càp gay sue ép. Do vày doanhnghiép phài xày dung quan he va xày dung bién phàp ràng bude nhà cung càp. Phài xàc dinhdugc yéu td dàu vào nào là yéu td quan trgng nhàt, quyét djnh nhàt. Trudc day xày dungchién lugc theo chièu thuàn, edn hién nay là càn phài xem lai ehién luge dd cdn ed phù hgpkhdng de tu diéu chinh eho phù hgp, Trong canh tranh kinh doanh cùng càn dàt mình trongmot màt xich kinh tè va dàt mình trong mot màt xich quan trgng nhàt, chàp nhàn su ràngbude va ràng bude eàe thành phàn khàc. Dàm bào quyén nhà cung càp va duy tri quan he nhàeung càp là quan trgng. Phài duy tri khàeh hàng khi chi phi chi bang mot phàn ba ehi phi tìmmot khàeh hàng khàc.2.2.3.4. Quyin nàng cùa khàch hàng:Trong qua trình san xuàt kinh doanh, thiét lap quan he vdi khàeh hàng là cdng viéc quantrgng. Viéc thiét lap quan he tot nhàm tao thè chù ddng trong tuong quan vdi khàch hàng.Trudc day ed thè quan niém khàeh hàng là thugng de, va dàt ra mue tiéu quan he là trén bèt. 15
 24. 24. Ngày nay quan he khàch hàng de bàn dugc nhièu hàng va de thu nhièu Igi nhuàn. Quan hekhàch hàng nhàm de khàch hàng bièt ve cdng ty va nhùng san phàm eùa cdng ty. CQngthdng qua mói quan he thudng xuyén cdng ty doanh nghiép bièt ve khàeh hàng nhùng nhucàu cùa hàch hàng va quan trgng nùa là biét ve nhijng thdng tin va nhu càu thi trudng. Khàchhàng cung ed nhùng quyén nàng va cung gay sue ép, khi cung Idn hon càu, hàng hoà sanphàm dich vu trong thi trudng san ed, khàch hàng ed thè mua bàt kì cùa doanh nghiép nào.Khi bàn eho thj trudng vT md, là khàeh hàng tap trung va mua vdi sd lugng Idn ( buu chinhvièn thdng, dién lue ) khàch hàng cùng gay sue ép. Khi ed san phàm thay thè, khàch hàng edsu dung màt hàng cùng tinh nàng, nhung dich vu tot hon hoàc ré hon, hoàc do san phàmthuàn nhàt va khdngcd su khàc biét, de dàng tìm dugc ngudi bàn khàc, khàc hàng gay àp luevdi ngudi bàn. Khi là dich vu B to B, B to C, Khàch hàng là nhijng nhà kinh doanh, cùng amhiéu kinh doanh hg cung khàc vdi nhùng khàc hàng bình thudng, va eà khi lugng mua eùakhàch hàng ehièm da sd doanh thu cùa ngudi bàn, khàch hàng eung tao nén sue ép cùa ngudimua. Vàn de xày dung càc mdi quan he de giàm àp lue quyén nàng cùa khàch hàng léndoanh nghiép ludn là vice càn quan tàm hàng dàu eùa mdi doanh nghiép.2.2.3.5. De dog cùa san phàm thay thè:Trong qua trình san xuàt kinh doanh, cùng vdi su phàt trién cùa kinh té thi trudng, ngudimua ludn dugc thoà man càc nhu càu hàng hoà, khdng nhùng già eà ma eà tinh nàng sudung, ed thè ed cà nhùng san thay thè su dung. Khi san phàm hàng hoà ed san phàm thaythe xuàt hien thi dd là de doa eho doanh nghiép dang bàn san phàm eù. Nhùng san phàmthay thè thdng thudng thi nhu càu san phàm nd ed thè quay trd lai. Nhung cùng ed san phàmthay the hàn, khi dd san phàm thay thè sé là su de doa Idn cùa qua trình san xuàt kinh doanhdd. 16
 25. 25. 2.2.4 MÒ hinh Industry *s success factors (yéu té thành còng cùa ngành )Trong san xuàt kinh doanh, de thành cdng bao gdm nhiéu yéu td ành hudng true tiép hoacgiàn tiép. Nhung qua moi giai doan, hoàn cành, mdi trudng kinh doanh, bao gid cùng chùadung càc yéu tó quan trgng ành hudng true tiép dén su thành cdng. Quy md khàc nhau yéutó ành hudng khàc nhau, giùa càc ngành khàc nhau càc yéu td ành hudng khàc nhau. Trongcùng ngành san xuàt kinh doanh eàc yéu td này cung mùc do, vi tri ành hudng khàc nhau.Hau bèt eàe ngành san xuàt kinh doanh déu ed chudi càc yéu td cùa qua trình san xuàt tukhàu nguyén lieu, san xuàt, marketing, phàn phdi, dich vu sau bàn hàng. Do vày tuy moingành san xuàt nhà quàn tri phài xàc dinh dugc càc yéu td quan trgng quyét dinh su thànhcdng. Tu dd ed ehién lugc xày dung càc yéu td dd trd thành cdt Idi dàm bào su canh tranh vakinh doanh thành cdng trong ngành.Vi du ngành san xuàt tu lieu san xuat: nguyén lieu dàu vào chù yéu là nguyén lieu vat lieuphu tùng tinh che cdng nghe cao. Nhà quàn tri nào doanh nghiép cdng ty nào ed he thóngeung càp dn dinh, già va chi phi mua sàm ré doanh nghiép cdng ty dd sé giàm ehi phi dàuvào già thành sé ha, Ò khàu cdng nghe san xuàt, ddi vdi Ioai ngành san xuàt này, cdng nghephài cao mdi ed thè che tao san phàm chat lugng cao. Phài là cdng nghé mdi nhàt mdi manglai yéu td thành cdng, LoaÌ san phàm này ddng thdi che tao cùng kéo dai nhièu ngày, do ddvón luu ddng phài Idn, Trong khàu marketing quàng cào bàn hàng va tiép thi, khàch hàngmua Ioai san phàm này thudng mua Id hàng Idn, phài qua nhùng boi nghi kT thuat khàehhàng mdi hiéu ro tinh nàng eùa san phàm màc dù khàch hàng thudng là nhùng nhà chuyénmdn gidi. Do dd yéu td thành cdng trong tiép thi là phài ed ddi ngu tiép thi gidi, do hg phàigiao dich true tiép, cdng ty nào doanh nghiép nào nàm giù nhièu nhàn vièn tiép thi gidi cdngty dd doanh nghiép dd sé thành cdng. Khàu sau bàn hàng ddi vdi ngành san xuàt tu lieu sanxuàt, khàc vdi ngành khàc càn phài ed he thdng trung tàm dich vu bào hành, ludn dàp ùng 17
 26. 26. kip thdi yéu càu cùa khàeh hàng, là yéu tó quan trgng hàng dàu quyét dinh thành cdng. Vidu eàc cdng ty xuyén qudc già ngành san xuàt dtd, khi xày dung nhà mày chinh sé ed càccdng ty lién doanh, hoàc cdng ty vf tinh ben canh, che tàc phu tùng va cung càp tai chd,cdng nghé cao, chat lugng cao va tién do nhanh, don hàng chinh xàc, hiéu qua khdng tdndgng, khdng sai sdt, giàm chi phi dàu vào. Là Ioai hàng hoà tiéu dùng cao càp cdng nghecao. Càc cdng ty nào ed dich vu bào hành sau bàn hàng tot nhàt cdng ty dd mdi thành cdng.Md hinh phàn tich yéu td thành cdng ngành, là md bình quan trgng khi phàn tich yéu td eanhtranh ngành, trong qua trình xày dimg chién lugc phàt trién kinh doanh.2.3. Mgt so md hinh phàn tich noi bg doanh nghiép2.3.1 Value chain (chuòigid tri)Già tri ma cdng ty tao ra dugc do bang khdi lugng ma ngudi mua san sàng tra cho san phàmbay dich vu. Cdng ty ed thè ed lai néu già tri nd tao ra Idn hon chi phi de tao ra già tri dd cùacàc bd phàn chùe nàng. De dat dugc mot Igi thè canh tranh, eàe bd phàn chùe nàng cùa cdngty phài tao ra mot già tri voi ehi phi thàp hon so vdi eàc dói thù canh tranh. Càch thù hai làcàc bd phàn chùe nàng phài làm cho san phàm cùa mình khàc bièt vdi san phàm cùa ddi thùcanh tranh nhàm tao ra mùc bàn già cao hon trén thi trudng. Diéu này ed nghTa là cdng typhài theo dudi chién luge chi phi thàp hoàc chién lugc khàc bièt hoà san phàm.Quy trình tao ra già tri ed thè duge trình bay thdng qua khài niem"Chuoi già tri", do MichelPorter néu ra, tdm luge chudi già tri dugc thè hién trong sa dd(xem sa dd.2-2, trang 19)Chudi già tri dugc phàn thành càc boat ddng chinh va nhùng boat ddng bd trg. Moi boatddng déu là tàng già trj san phàm. Nhùng boat ddng chinh tao ra già trj vat chat, tiép thi vaphàn phói tdi ngudi mua, thue hién dich vu bd trg hoàc dich vu sau bàn hàng. Nhùng boatddng chinh duge chia thành hai bd phàn chùe nàng. Bg phàn vdi nhiem vu tao ra san phàm 18
 27. 27. vat chat dugc ggi là bd phàn che tao. Bd phàn thue hién càc cdng viéc tiép thi, phàn phdi vadich vu sau bàn hàng duge ggi là bd phàn Marketing Sa do 2-2 Chuói già tri Ca sd ha tàng (càu true va lành dao) Càc boat Ngudn nhàn lue ddng hd Nghién cùu va phàt trién tra Quàn ly vat tu Che tao Tiép thi, bàn hàng va dich vu Càc hogt dgng chinh (Nguón: PGS TS. Le Vàn Tdm "Qudn tri chiin luac " )Càc boat dgng bd trg là nhùng boat dgng chùe nàng trg giùp cho càc boat ddng chinh nhucàc boat ddng eùa bd phàn che tao va Marketing. Chùe nàng quàn ly vat tu, kiém soàt su luuchuyén vat tu qua chuÓi già tri tu cung càp dén san xuàt va di vào phàn phdi. Hieu qua cùaluu chuyén này ed thè giàm mùc ehi phi tao ra già tri. Thém vào dd chùe nàng quàn ly vat tuthue hien ed hieu qua sé gdp phàn kiém soàt chat lugng dàu vào trong qua trinh che tao. Kétqua làm tàng chat lugng dàu ra cho cdng ty, do dd tao diéu kién tàng già bàn. Chùe nàngnghién cùu va phàt trién thue hién viéc phàt trién eàc san phàm mdi va cdng nghé che tao.Phàt trién cdng nghé de ha thàp ehi phi che tao de tao ra nhùng san phàm hàp dàn hon ed thèbàn d mùc già cao hon. Nhu vày nghién cùu va phàt trién ed thè ành hudng dén boat ddngehé tao va Marketing, va gdp phàn tao ra già tri. Chùe nàng quàn ly nhàn lue dàm bào ràngcdng ty ed chinh sàch tot trong viéc su dung nhùng ngudi tài, ed ky nàng va kinh nghiém,de thue hién ed hiéu qua eàc boat dgng tao ra già tri. 19
 28. 28. Hoat ddng bd trg eudi cùng là ca sd ha tàng cùa cdng ty, nd ed mot dae trung hai khàc biétvdi nhùng boat ddng hd trg khàc. Ca sd ha tàng là khung cành ehung cùa toàn bd cdng tytrong dd xày ra tàt cà càc boat dgng tao ra già tri. Cd sd ha tàng bao gdm ca càu td chùe, càche thdng kiém soàt va vàn hoà cdng ty. Vi quàn ly càp cao cung ed thè tao ra nhùng ànhhudng dàng ké dén vice hinh thành nhirng khia canh này cùa mot cdng ty, nén quàn ly càpcao cung dugc xem nhu mot bd phàn cùa ca sd ha tàng. Thue tè, càp quàn ly cao nhàt thdngqua sue manh lành dao, ed thè chù ddng bình thành ca sd ha tàng cùa mot cdng ty va qua ddtàt cà càc boat ddng tao ra già tri khàc cùng duge thue hién.Mot diém quan trgng càn duge chù y là de dat dugc nhimg mue tiéu tdi cao ve hiéu qua, chatlugng, ddi mdi san phàm va thoà man khàeh hàng, thi cdng ty phài eó chién lugc bao gommot sd boat ddng tao già tri khàc biet. Thue tè nhijng mue tiéu này ed thè xem nhu nhùngmue tiéu chéo giùa càc bg phàn tao ra già tri khàc nhau cùa cdng ty. De dat dugc nhùng muetiéu này ddi hdi su phù hgp cùa eàe chùe nàng chéo ( Sa dd 2-3, trang 20 ) So* do 2-3 Càc mue tiéu chùe nàng chéo va chudi già tri Chudi già tri Càc mue tiéu chùe nàn gchéo <— i i e Co sd ha tàng CO Chat lugng .co Jl! Nhàn lue B o -C R&D X c Quàn ly vàt tu H 7 Y 7 V 7 o /y Marketing CO Che tao " / ^ / / V V V ?(Nguón:PGS TS Le Vàn Tdm "Qudn tn chiin luac ")2.3.2 Benehmarking Md bình này giùp xàc djnh vi tri, dinh vi màt manh, màt yéu cùa eàeddi thù canh tranh, giùp xàc dinh vi thè canh tranh cùa eàe ddi thù theo dành già eùa khàehhàng. 20
 29. 29. Là mot phuong phàp ed tinh nghé thuat, de xàc dinh tai sao ed nhùng cdng ty lai thành cdnghan nhièu so vdi cdng ty khàc, màc dù là phuong phàp chuàn khdng chinh xàc, nhung cùngdugc nhièu cdng ty àp dung, khi tién hành nghién cùu true tiép vdi khàeh hàng, ngudi eung càp va dai ly cùa mình.Phuong phàp lày chuàn gdm bay bude nhu sau : ( 1 ) Xàc dinh nhùng tiéu chi, chùe nàngnào càn lày chuàn; ( 2 ) Xàc dinh nhijng bién ket qua chù chdt càn do ludng; ( 3 ) Phàt hiénnhùng cdng ty vào Ioai tdt nhàt; ( 4 ) Lugng dinh thành tich cùa càc cdng ty gidi nhàt; ( 5 )Lugng dinh thành tich cùa cdng ty mình; ( 6) Xày dung chuong trình va nhùng bién phàp dethu bep khoàng càch; ( 7 ) Thirc hien va theo ddi két qua ( Philip Kotler ( 2003). " Quàn triMarketing", ngudi dich: TS Vù Trgng Hùng .NXB Thdng ké ).VI du lira chgn ba cdng ty A; B; C; va dugc khàch hàng dành già theo nàm tinh chatBang 2-1 Ket qua dành già cùa khàch hàng ve nhung yeu tothành cdng chù ehot cùa càc dói thù canh tranh.^ T i é u chi Mùc dò biét dén Chat lugng Phàn phdi Ho trg Ddi nguTénDN^ cùa khàch hàng san phàm san phàm ky thuat bàn hàngDN-A E E P P GDN-B G G E G EDN-C F P G F FPhilip Kotler (2003). "Oudntri Marketing", nguài dich: TS ^w Trans Hùnz chù thieh: E:là tuyèt vdi; G: là tdt; F: bình thudng; P: kém; DN-A: doanh nghiép ADdi thù B ed ban lành dao gidi va dàm bào phàn phdi san phàm rdng khàp vdi lue lugng bànhàng tuyét vdi.Nhung noi dung trén chua phài là dù, vàn de quan trgng là doanh nghiép phài thu thàpnhùng sd lieu mdi ve tinh bình kinh doanh cùa tùng ddi thù eanh tranh, cu thè là mùc tiéu 21
 30. 30. thu doanh thu, san lugng, thi phàn, Igi nhuàn trén vón dàu tu, ngudn lue huy ddng, uy tin cùacdng ty v.v...Càc thdng tin dd là nhùng so lieu thù càp. Idi ddn, kinh nghiém. Doanh nghiépphài tu dành già doanh nghiép mình, va phàn tich so sành thdng tin trén. Phài thàt chi tiét,khoa hgc khàch quan khi dành già chuàn eho chinh doanh nghiép cùa mình de so sành vdidói thù canh tranh.Cùng tu bang phàn tieh trén cho thày, doanh nghiép - A dugc xem là doanh nghiép san xuàtsan phàm chat lugng cao va ed lue lugng bàn hàng gidi. Nhung A cdn yéu ve khàu phànphói san phàm va hd trg ky thuat; doanh nghiép - B manh ve khàu phàn phdi san phàm vaed lue lugng bàn hàng tuyèt vdi; doanh nghiép - C ed càc tiéu chi déu yéu kém. Qua bangthdng tin trén ggi y cho ta ed thè tàn cdng doanh nghiép - A ve màt phàn phdi san phàm vahd trg ky thuat; doanh nghiép - C ve hàu hèt càc màt, nhung doanh nghiép - B thi khdng edmàt yéu nào rd rèt. Trén thue té viéc chgn chuàn rdng hon nùa.Cùng ed nhùng y kién phé phàn ve viéc coi trgng qua mùc vào phuong phàp này, ed thè làmmàt tinh sàng tao bdi lày thành tieh cùa nhùng cdng ty khàc làm diém xuàt phàt; hoàc motkhi tap trung qua nhièu ve ddi thù eanh tranh ma la là, sao nbàng vice dàp ùng càc yéu càuludn thay dói cùa khàeh hàng. Nd ed thè làm sao nhàng cài tién ban nùa nhùng sd trudng cdtIdi cùa cdng ty.Tuy vày, nhièu cdng ty vàn su dung phuong phàp lày chuàn md bình Benehmarking va hgeho ràng phuong phàp này vàn là mot trong nhùng ngudn y tudng tòt nhàt de nàng cao chatlugng va khà nàng canh tranh.2.4 Md hinh tdng hgp phàn tich ben trong va ben ngoài :SWOTViéc phàn tich ben trong va ben ngoài eùa doanh nghiép cdng ty , cdn thudng dùng md bìnhtdng hgp phàn tich SWOT, S viét tàt Strengths sue manh cdn ggi diém manh, W viét tàtWeaknesses yéu ggi là diém yéu, Opportunities co boi, Threats su de doa. 22
 31. 31. Diém manh va diém yéu ben trong eùa doanh nghiép ed thè dugc kiém soàt thdng qua nhùngboat ddng ben trong doanh nghiép. Nhùng boat ddng này thudng d hai thài cuc: mot là rattòt, cdn lai là rat kém. Dd là eàc boat dgng ve cdng tàc quàn trj, marketing, tài chinh ~ kétoàn, san phàm va san xuàt, cdng tàc nghién cùu phàt trién, he thdng thdng tin, là càc boatddng kinh doanh eùa doanh nghiép là nhùng ITnh vuc quan tàm chinh cùa càc boat ddngquàn tri chién lugc. Doanh nghiép ed gang theo dudi nhirng chién lugc, tàn dung nhiingdiém manh va khàc phue nhùng diém cdn yéu ben trong doanh nghiép.Màt khàc so sành vdi eàc ddi thù eanh tranh cùng ed lién quan dén viéc dinh ra càc diémmanh va diém yéu eùa doanh nghiép. Mot su tbua kém tuong ddi bay hai trgi hon mot ehùted thè là so sành rat quan trgng. Va diém manh, diém yéu cùng ed thè xàc dinh bang viéc"tòt hon so vdi thue tè".Ca boi va thàch thùc day là nhùng diém bèt sue quan trgng cùa quàn tri chién lugc, nd baogdm hai su viéc: ca boi tu ben ngoài va thàch thùc tu ben ngoài. Cà hai dèu de càp tdi kinhté, xà boi, chinh tri, chinh phù, cdng nghe, eàc xu huóng canh tranh va càc su kién, tàt cà déued thè dem lai Igi icb to Idn hoàc nguge lai, nhùng nguy biém kbdn ludng hoàc thuàn Igi chodoanh nghiép trong tuang lai. Ca boi va thàch thùc dugc xem xét d day là vugt xa khdi khànàng tàc ddng cùa doanh nghiép, chinh vi thè nd duge ggi là "tu ben ngoài". Càch mang vemày tinh, sinh hgc, di chuyén dàn cu, su thay ddi trong già tri va thài do ddi vdi cdng viéc,su tàng lén ve mùc do eanh tranh cùa càc cdng ty nude ngoài là nhùng ca hdi va thàch thùcddi vdi doanh nghiép. Nhùng Ioai thay ddi dd tao ra càc thuàn Igi va khd khan khàc nhau vakéo theo chién lugc khàc nhau.De quàn trj chién lugc tdt ddi bdi eàe td chùe doanh nghiép, vdi thè manh va diém yéu eùamình, càn hoaeh dinh nhùng chién lugc de nàm lày nhùng ca boi va trành di hoac giàm bdtnhùng ành hudng cùa de doa do mdi trudng ben ngoài tao ra, de nhàm giành tbàng Igi Idn 23
 32. 32. nhàt cho mue tiéu chién luge eùa mình. Mgi boat ddng san xuàt kinh doanh cùa doanhnghiép déu gàn lién vdi thi trudng, chiù su tàc ddng, ành hudng, ehi phdi cùa thi trudngngoài, mdi trudng ben ngoài. Mdi trudng ben ngoài, dugc dàc trung bdi nhùng quan he xàboi phùc tap chinh tri, kinh tè, tài chinh, phàp ly,vàn hoà xà boi, va eanh tranh.. Md hinhtóng hgp SWOT phàn tich quan he diém manh diém yéu cùa doanh nghiép vdi ca boi thàchthùc, mdi trudng kinh doanh dugc dàt dudi dang ma tran, tuy theo thdi diém, hoàn cành,nhiem vu quàn tri yéu càu, ma doanh nghiép lira ehgn lày chién luge cho minh . Ma tran mdtà(hình 2-2, trang 24) Hinh 2-2 Mó hinh tóng hap SWOT Diem manh Diém yeu S W Cahdi Chién lugc Chién lugc O SO WO Thàch thùc Chién lugc Chién luge T ST WTChién luge SO là két hgp diém manh ben trong vdi ca boi ben ngoài va de xuàt phuong ànchién lugc thieh hgp: Chién lu*gc này phàt huy diém manh de tàn dung ca hgi.Chién lugc WO là két bop diém yéu ben trong vdi ca boi ben ngoài va de xuàt phuong ànchien lugc thieh hgp : Chién xac này khàc phue diém yéu de tan dung co* hgi 24
 33. 33. Chién lugc ST két hgp diém manh ben trong vdi de doa ben ngoài va de xuàt phuong ànchién luge thieh hgp: Chién lugc này loi dung the manh cùa mình de dói phd vdi nguyca, de doa tir ben ngoài Chién lugc WT két hgp diém yéu ben trong vdi su de doa tu ben ngoài va de xuàt phuong ànehién lugc thieh bop: Chien l^gc này nhàm toì thiéu hoà tàc dung eùa diém yeu vaphdng thù trydc càc de dea tu ben ngoài2.5. Càc chién lugc canh tranh ehung2.5.1.Chien luac ddn dàu ve chi phi:Là chién lugc de ed thè san xuàt bang hda hoàc dich vu d chi phi thàp hon càc ddi thù. Chién lugc này ed hai Igi thè co bàn. Thu nhàt, vdi chi phi thàp hon, ngudi dàn dàu ve chi phi edthè dàt già thàp hon ddi thù nhung vàn thu dugc Igi nhuàn bang càc ddi thù. Néu càc doanhnghiép trong mot ngành dat eàc già tri tuong tu eho eàc san phàm eùa mình thi ngudi dàndàu ve chi phi ed thè thu dugc Igi nhuàn cao hon vi ed chi phi thàp han. Thù hai, néu sucanh tranh trong ngành tàng va càc doanh nghiép canh tranh bang già thi ngudi dan dàu vechi pbi ed khà nàng dùng vùng trong canh tranh hon càc doanh nghiép khàc bdi chi phi thàphan eùa minh.- Càc giài phàp chién luac : Lira chgn mùc khàc biét hda san phàm thàp. Viéc khàc biét hdasan phàm thudng tdn kém. Do vày ehi phi cho viéc này khdng qua chénh léch so vdi mùcddi thù khàc bièt hda; de mùc khàc bièt hda dat dugc chi phi thàp ngudi dàn dàu ve chi phithudng bd qua càc doan thi trudng khàc nhau, thudng quan tàm dén thi trudng d pham virdng lon, thirc tè eàc doanh nghiép thudng dàt già thàp hon eàc ddi thù canh tranh cùa mìnhde hàp dàn khàch hàng dén vdi eàe san phàm cùa mình; ngudi din dàu ve chi phi phàt triéncàc khà nàng riéng bièt cùa mình trong san xuàt va quàn ly nguyén vat lieu de tàng tinh hiéuqua, ha thàp chi phi so vdi ddi thù. 25
 34. 34. - Lai thè : Mot càch ehung nhat, càc bién phàp de doanh nghiép dat dugc Igi thè ve chi phithay ddi theo tùng ngành va ca càu ngành. Cd thè Igi thè bàt ngudn tu quy md san xuàt, docquyèn cdng nghé, uu dai ve nguyén lieu, càu thành san phàm, mùc dd dich vu, quy trình kytbu^t...Lgi thè cùa moi chién lugc ca bàn dugc md tà tdt nhàt theo md bình 5 lue lugng eùa Porter.Dan dàu ve chi phi dugc bào ve khdi càc dói thù canh tranh trong ngành bang lgi thè chi phicùa mình; ehi phi thàp cùng ed nghTa là nd sé it bi ành hudng ban càc ddi thù canh tranh tuvice tàng già càc dàu vào néu ed eàc ngudi cung ùng ed sue manh va it ành hudng bdi sugiàm già ddi vdi san phàm cùa mình néu ed nhijng ngudi mua ed sue manh hon; su dàn dàuve chi phi thudng ddi hdi phàn Idn viéc làm tàng sue manh màc cà true dién vdi ngudi cung;néu càc san phàm thay thè bàt dàu vào thi trudng, vdi chi phi thàp ngudi dàn dàu ve chi phied thè giàm già de eanh tranh, duy tri dugc thi phàn cùa mình;Vdi lgi thè ve ehi phi thàp, ngudi dàn dàu ve chi phi tao ra hàng rào già nhàp ngành. Càcdoanh nghiép khàc mudn già nhàp ngành thàt khd ed su phù hgp ve chi phi hoac già cùangudi dàn dàu ve ehi phi; Ngudi dàn dàu ve chi phi ed vi thè tuong ddi an toàn chùng nào edthè duy tri lgi thè chi phi cùa mình va già là chia khda cho con sd ngudi mua dàng ké.- Bàt lai : Nhùng nguy ea chinh eùa phuong phàp dàn dàu ve chi phi àn nàp trong khà nàngcàc ddi thù tìm càch san xuàt vdi chi phi thàp hon va tàn cdng lai ngudi dàn dàu ve ehi phibang chinh "sd trudng" cùa ngudi dd. Khà nàng cùa càc ddi thù ed thè de dàng bàt chudccàc phuong phàp cùa ngudi dàn dàu ve ehi phi là mot mdi de doa ddi vdi ehién lugc dan dàuve ehi phi; ed rùi ro là ngudi dàn dàu ve chi phi, chi suy nghT ve giàm chi phi, ed thè khdngtheo doi dugc nhùng thay dói trong thj hiéu cùa ngudi tiéu dùng, ed thè ra quyét dinh giàmchi phi nhung ành hudng ro net dén càu ve san phàm. 26
 35. 35. Tdm lai, càn luu y là viéc theo duói chién lugc chi phi thàp khdng Ioai trù khà nàng chuyénmdn hoà. Vàn de quan trgng là san phàm phài dugc khàch hàng chàp nhàn khi so sành vdisan phàm canh tranh. Vi vày, chi phi thàp chi ed uu thè canh tranh néu doanh nghiép dàmbào mot mùc do khàc biet boa san phàm nhàt dinh dugc ngudi tiéu dùng nhàn bièt va chàpthuàn.2.5.2. Chién luffe khàc biet hóa san phàmMue dich eùa chién lugc khàc biét boa là de dat dugc Igi thè canh tranh bang viéc tao ra sanphàm, hàng boa hoac dich vu ma dugc ngudi tiéu dùng nhàn thùc là doc dào nhàt theo nhànxét eùa hg. Khà nàng eùa mot doanh nghiép khàc biét hoà san phàm de thoà man nhu càucùa ngudi tiéu dùng theo càch ma càc ddi thù canh tranh khdng thè ed, nghTa là nd ed thè dàtgià cao hon dàng ké so vdi mùc trung bình cùa ngành. Khà nàng tàng doanh thu bang càchdat già cao ( chù khdng phài bang giàm chi phi nhu ngudi dàn dàu ve ehi phi ) eho phépngudi khàc biét hoà san phàm boat ddng tdt hon càc ddi thù canh tranh eùa mình va nhàndugc Igi nhuàn cao hon.- Càc gidi phàp chién luac : Su di biet hoà san phàm ed thè dat duge theo ba càch chù yéu :chat lugng, ddi mdi va tinh thieh nghi vdi khàch bang. Viéc ddi mdi rat quan trgng ddi vdisan phàm cdng nghé phùc tap. Su hàp dàn cùa san phàm ddi vdi nhùng mong dgi ve góc cùasu khàc biét hoà. Mot di màt tàm ly cùa khàeh hàng ed thè trd thành ngudn gde cùa khàc bièthoà san phàm. Su hàp dàn ed thè là yéu td gàn lién vdi dia vj hoàc long kiéu hành cùa càcnhdm theo do tuoi va càc nhdm kinh té xà hdi. Thue té, co sd cùa khàc biét boa san phàm làvdtàn.Mot doanh nghiép theo dudi chién lugc khàc biét hoà san phàm ed gang tu làm khàc biet hoàcàng nhiéu màt hàng càng tdt. Nd càng bàt chudc càc ddi thù cùa mình it bao nhièu thi càng 27
 36. 36. bào ve dugc khà nàng eanh tranh bay nhiéu va su hàp dàn thi trudng cùa nd càng manh meva rdng khàp.Ndi ehung, ngudi khàc biét hoà san phàm chia thi trudng thành nhiéu doan. Doanh nghiépcung ùng san phàm dugc thiét ké dành riéng cho mdi doan va quyét dinh trd thành ngudikhàc biét hoà rdng Idn, nhung doanh nghiép ed thè lira chgn chi phue vu càc doan thitrudng ma d dd ed Igi thè khàc bièt hoà dàc biét. Cuoi cùng, trong viéc quyét dinh theodudi khà nàng riéng biét nào, doanh nghiép khàc bièt hoà san phàm tàp trung vào chùenàng td chùe cung càp càc ngudn gde eùa lgi thè khàc biét boa san phàm cùa mình. Sukhàc biét hoà san phàm là ca sd cho su ddi mdi va khà nàng cdng nghe phu va thugc vàochùe nàng nghién cùu va phàt trién.- Lgri thè va bdt lai: Su khàc biét hoà san phàm ve cdng viéc khàc eàe ddi thù canh tranh,Idng trung thành cùa khàch hàng vdi nhàn bang là mot tài san vd cùng ed già tri. Càc doanhnghiép mdi bude phài tao ra khà nàng riéng cùa mình de ed thè canh tranh vdi càc hàng hientai va là viéc rat tdn kém.Mdi de doa cùa càc san phàm thay thè phu thugc vào khà nàng càc ddi thù vdi san phàm thoàman cùng nhirng nhu càu eùa khàeh hàng ma eàc san phàm cùa ngudi khàc biét boa quantàm, phà vd Idng trung thành eùa khàch hàng ddi vdi nhàn hieu san phàm cùa doanh nghiép.Càc doanh nghiép khàc biét hoà phài tap trung nhièu vào boat ddng truyèn thdng giao tiépde cung càp nhijng thdng tin, tinh chat ddi dào va su khàc biét ve san phàm cùa mình.Vice khàc biét hoà san phàm khdng cho phép doanh nghiép xem nhe vàn de ehi phi, phànchénh léch già phài Idn hon chi phi bd sung de tao ra su khàc biét ve san phàm, dat mùc chiphi tuong duong hoàc gàn tuang duang vdi càc ddi thù canh tranh. Vi vày, càn phài giàmehi phi d nhùng phàn nào khdng làm ành hudng dén tinh khàc biet cùa san phàm. 28
 37. 37. Càc cdng nghé linh boat mdi eho phép eàc hàng theo duói chién lugc khàc biét hoà san phàmd chi phi thàp, tue là cà dàn dàu ve chi phi va khàc bièt boa san phàm. Cho phép hàng thuehién khàc biét hoà san phàm de san xuàt nhièu san phàm d mùc chi phi ed thè so sành dugcvdi ngudi dàn dàu ve chi phi.Mot càch khàc de nhà san xuàt khàc biét boa san phàm ed thè thue hién dugc lgi thè theoquy md san xuàt là tién hành tiéu chuàn hoà nhièu bd phan càu thành su dung trong sanphàm eudi cùng cùa nd.Mot bang cùng ed thè giàm già chi phi san xuàt va marketing néu nd han che sd modeltrong ddng san phàm bang viéc bàn trgn gdi càc "phuong àn" san phàm chù khdng phài decho ngudi tiéu dùng quyét dinh hg càn càc phuong àn nào. He thdng luu kho kip thdi cùnged thè giùp giàm chi phi, cài thien chat lugng va do tin cay cùa san phàm cùa doanhnghiép.Theo dudi chién luge két hgp là ed Igi nhàt va càc doanh nghiép nhanh chdng tranh thù lgithè tu san xuàt mdi, quàn ly nguyén lieu va phuong phàp marketing.2.5.3.Chien luffe tap trungChién lugc tap trung khàc vdi hai chién lugc trén chù yéu vi nd dinh hudng phue vu nhu càucùa mot nhdm hùu han ngudi tiéu dùng hoàc doan thi trudng. Doanh nghiép theo dudi chiénlugc trgng tàm hoà chù trgng vào viéc phue vu mot doan thi trudng cu thè, doan dd ed thèdugc xàc dinh theo tiéu thùc dia ly, Ioai khàch hàng hoàc mot nhànb cùa ddng san phàm.Thdng qua hoàc khàc bièt hoà san phàm hoac chi phi thàp. Ve bàn chat doanh nghiép taptrung là mot nhà khàc biet hoà san phàm hoàc nhà dàn dàu ve chi phi.Mot dàc diém nùa là doanh nghiép tap trung canh tranh vdi ngudi khàc biét boa san phàmchi trong mot hoàc mot sd it doan thi trudng phàt trién chat lugng san phàm khàc biét hoàthành cdng vi hg ed kién thùc chi ve mot tap hgp nhd khàch hàng hoac ve khu vue. Hon nùa. 29
 38. 38. viéc tàp trung vào nhùng chuoi nhd san phàm ddi khi cho phép ngudi ta tàp trung dua ra sudói mdi nhanh hon là doanh nghiép khàc biét hoà Idn.- Càc giài phàp chién luac: Ddi vdi eàc nhdm khàch hàng, doanh nghiép tàp trung chgn càcdoan de canh tranh trong dd chù khdng phài là toàn bd thi trudng nhu ngudi dàn dàu ve chiphi hoàc thoà man mot sd Idn eàe doan nhu ngudi khàc biét hoà san phàm ndi ehung; doanhnghiép su dung chién lugc tàp trung ed thè ed nhiéu càch de phàt trién Igi thè canh tranh vadièu dd giài thieh tai sao ed qua nhiéu doanh nghiép nhd so vdi doanh nghiép Idn. Motdoanh nghiép tap trung ed nhiéu ca hgi de phàt trién càc boat ddng riéng cùa mình va canhtranh vdi eàe doanh nghiép ehi phi thàp va khàc biét boa dang ed xu hudng Idn hon lén.Chién luge tap trung tao ra mot ca boi cho nhà kinh doanh tìm eàeh làp day " khoàng tróng "nhu càu càn thiét cùa khàch hàng.- Lai thi va bàt lai: Canh tranh cùa doanh nghiép tap trung bàt ngudn tu ngudn gde khànàng riéng bièt eùa nd - hiéu qua, chat lugng, ddi mdi, hoac tinh thieh nghi vdi khàch hàng.Nd dugc bào ve trudc càc ddi thù canh tranh d cbijng mire ma nd ed thè cung càp hàng hoàva dich vu ma càc ddi thù khdng thè thue hien dugc. Nhung vdi eàc nhà cung ùng ed suemanh thi doanh nghiép tàp trung d vào thè bàt lgi vi mua nguyén liéu vdi khói lugng nhd vavi thè, quyén lue thugc ve ngudi cung ùng. Nhung chùng nào ma nd cdn chuyén dugc phàntàng già (già nguyén lieu) sang càc khàch hàng trung thành (già bàn cuoi cùng) thi bàt lginày ed thè khdng phài là vàn de Idn. Va vice tao ra long trung thành ddi vdi khàch bang cùnglàm giàm mói de doa tu eàe san phàm thay thè. Mot Igi thè khàc cùa ehién lugc tàp trung lànd cho phép doanh nghiép tién gàn vdi khàch hàng va phàn ùng kip thdi vdi nhùng nhu càudang thay ddi cùa bg.Vi ngudi tap trung san xuàt khdi lugng lt nén chi phi san xuàt cùa nd thudng cao hon cùadoanh nghiép dàn dàu ehi phi; eàe chi phi cao ben cùng ed thè làm giàm khà nàng lgi nhuàn 30
 39. 39. néu ngudi tàp trung bude phài dàu tu nhièu vào viéc phàt trién mot khà nàng riéng biét; doanthi trudng cùa ngudi tap trung ed thè bàt ngd bién màt vi su thay ddi cdng nghé hoac thaydói sd thieh cùa ngudi tiéu dùng. Su bién màt eàe doan thi trudng cùng là mot ly do tai saonhièu doanh nghiép nhd lai bj thàt bai; nguy co càc doanh nghiép khàc biét hoà san phàm sécanh tranh giành giat càc doan thi trudng cùa ngudi tàp trung.2.6 Khài niem ve nàng Iure canh tranh eot IdiTrong qua trình dàu tu kinh doanh, càc doanh nghiép dàn hoàn tbién dàu tu, di vào san xuàttham già thi trudng canh tranh va kinh doanh ed hieu qua , tàng trudng va ed tich luy. Tàidàu tu doanh nghiép ed ngudn lue bd xung mdi. Cd ddi ngu chuyén già ed nhiéu kinhnghiém va làm viéc hiéu qua, tàm huyét cdng ty va gàn bd màt thiét làu dai vdi cdng ty.Trình do quàn li dugc nàng cao. Cdng nghé cao, dugc bd xung hoàn chinh ddng bg, nàm giùnhiéu bi quyét cdng nghe, ed khà nàng san xuàt san phàm mdi, bang loat Idn, chat lugng caogià thành ha, dàp ùng yéu càu day dù va nhanh chdng cùa thi trudng. Doanh nghiép ed motnàng lue canh tranh thue su, nàng lue cdt Idi.De ed nàng lue vugt trgi doanh nghiép khdng ehi ed cdng nghé cao, ma phài ddng bd vacdng nghe mdi nhàt. Doanh nghiép phài nàm giù dugc nhiéu bi quyét va nhùng bi quyétcdng nghé dàn dàu. Doanh nghiép ed nhiéu già tri truyèn thdng cùng nhu già tri "idi dàndàu, khd dàu tu bàt chudc. Cd khà nàng san xuàt màt bang cung ùng dàn dàu thi trudng, khidd doanh nghiép ed nàng lue vugt trgi.Lành dao doanh nghiép, tàm nhin chién lugc, xày dung va td chùe thue hién chién luge,quàn tri doanh nghiép tién tién va hién dai, ngày càng boi tu nhùng nhàn tó thành cdngdoanh nghiép ed lgi thè canh tranh.2.7 Càc birdc trong xày dirng chien luge 31
 40. 40. 2.7.1.MÓ hinh càc bude còng viéc trong giai doan hogch dinh chién luac QUA TRINH GONG VIÉC NÓI DUNG THtTC HIÉN Chi ra vai trò, bàn chat va noi (1) Chùe nàng dung co bàn cùa doanh nghiép nhiem vu (2) Dành già moi Chi ra bàn chat cùa viéc dành Hoaeh dinh truòng ben ngoài già moi truòng ben ngoài, noi chién lugc dung va càc cóng cu dành già (3) Dành già mói Bàn chat cùa dành già noi bo, truÒTig noi bo còng tàc dàng già càc màt hoat dong chmh cùa còng ty (4) Phàn tich va lira Su dung càc mò hinh, két hop chgn chién lugc dành già dinh tinh va dinh lugng,chon ra mot mò hinh r chién lugc hgp lycho Còng ty.2.7.2 hogch dinh chién luffea.Chùc nàng nhiem vuTrong qua trình quàn tri chién lugc, viéc dinh ra mot càch rd ràng chùe nàng nhiem vu cùadoanh nghiép, dugc su quan tàm chù y cùa khdng chi càc nhà boach dinh càp cao, ma cdn làsu quan tàm cùa nhùng ngudi thue hien. Mot chùe nàng nhiem vu ro ràng là rat ed icb choviéc de ra nhùng mue tiéu boach dinh chién lugc.Chùe nàng nhiem vu cùa doanh nghiép cdn duge biét tdi nhu triét ly kinh doanh eùa doanhnghiép, tuyén bó ve nhùng nguyén tàc, cdng bó ve tàm nhin cùa doanh nghiép. 32
 41. 41. Chùe nàng nhiem vu là nèn tàng cho su uu tién nhùng chién lugc, nhùng ké boach va càcbude cdng viéc. Day là diém khdi dàu cho viéc de ra càc cdng viéc quàn tri. Chùe nàngnhiem vu duge viét ra mot càch rd ràng, de hiéu sé giù mot vai trd quan trgng trong qua trinhquàn tri chién lugc. Sàu ly do sau day sé là nguyén nhàn nén xày dung mot chùe nàng nhiemvu tdt: 1. De dàm bào su ddng thuàn vdi mue tiéu trong td chùe.2. De eung càp ca sd va chuàn mire cho phàn bd eàe ngudn lue trong td chùe.3. Thiét lap lén mdi trudng eùa doanh nghiép .4. De dùng nd nhu mot tiéu diém cho mdi cà nhàn trong viéc dinh ra phuong hudng vanhiem vu cùa doanh nghiép.5. Trg giùp cho viéc chuyén ddi tu mue tiéu sang ca càu cdng viéc lién quan tdi su phàncdng cdng viéc eho eàc cà nhàn bg phàn ed tràch nhiem ben trong tó chùe.6.Dè dinh rd nhirng mong mudn eùa td chùe va chuyén tu nhùng mong mudn này thànhnhùng mue tiéu, ma thdi gian, chi phi, su thue hién eàe mue tiéu là ed thè dành già va kiémsoàt.NhiJng noi dung chù yéu eùa mot chùe nàng nhiem vu tra Idi càu bdi:1.Khàch hàng: Ai sé là khàch bang eùa doanh nghiép?2.San phàm va dich vu: Nhùng san phàm va dich vu chinh cùa doanh nghiép là gì?3.Thi trudng: Doanh nghiép boat ddng d nhùng noi nào?4.Cdng nghé: Cdng nghé là mdi quan tàm hàng dàu eùa Cdng ty bay khdng ?5.Nguyèn tàc cho tèn tai, phàt trién va ed lgi nhuàn: Cdng ty ed cam két thue hien eàc muetiéu kinh té hay khdng?ó.Triét ly: Nhùng cài gì là nièm tin ca bàn, già tri, ngudn ddng vién, quan niém uu tién cùadoanh nghiép ? 33
 42. 42. 7,Nàng lue cót Idi: Cài gi là khà nàng canh tranh dàc trung hay là lgi thè canh tranh chù yéucùa doanh nghiép ?S.Quan tàm ve hinh ành cùa Cdng ty ddi vdi xà bòi : Day ed phài là mdi quan tàm Idn baykhdng?9.Quan tàm ve phia ngudi lao ddng: thài do cùa doanh nghiép nhu thè nào ddi vdi nbirngngudi lao dgng ? Tuy vào tùng cdng ty ma mot vài hay tàt cà nhiing vàn de trén sé dugc nditdi trong bàn chùe nàng nhiem vu cùa doanh nghiép.b.Dành già mói truòng ben ngoàiMue tiéu cùa viéc dành già mdi trudng ben ngoài là de ra danh sàch tdm ggn nhùng ca boi tumdi trudng ma doanh nghiép nèn nàm bàt, ddng thdi là nhùng nguy ca cùng tu mdi trudngdem lai, ed thè gay ra nhùng thàch thùc cho Cdng ty, ma nd càn phài trành. Là mot danhsàch tdm ggn, nd chi tap trung vào viéc ehi ra nhùng nhàn td chinh ddi hdi ed dugc nhijngphàn ùng càn thiét. Bang viéc boach dinh chinh sàch, doanh nghiép ed thè tàn cdng hayphdng thù vdi tijng nhàn td dd. Nhd dd ed thè tàn dung dugc nhùng ca boi, ddng thdi giàmthiéu nhùng ành hudng cùa càc mdi de doa tièm nàng.( Nhu néu trong mue )e. Dành già mói truòng nói bóTàt cà càc td chùe déu ed thè manh va diém yéu trong nhùng bg phàn chùe nàng cùa nd. Sékhdng ed mot doanh nghiép nào déu manh hoàc yéu nhu nhau trén tàt cà càc ITnh vuc.Nhùng diém manh/yéu, nbimg ca hdi/thàch thùc, cùng vdi bàn cào bach nhiem vu rd ràngdem lai ca sd cho viéc boach dinh mue tiéu va chién lugc. Dành già mdi trudng noi bg chinhlà viéc rà soàt, dành già càc màt cùa cdng ty, mdi quan he giùa càc bd phan, chi ra nhùngdiém manh cùng nhu càc yéu diém ma cdng ty cdn màc phài; là tién de cho viéc tàn dung vaphàt huy nhùng màt manh, han che khàc phue va sua chùa nhùng yéu diém dang tdn tai. 34
 43. 43. d.Phdn tich va lua chon chién luacMue tiéu cùa viéc phàn tich va lira chgn chién lugc chinh là viéc thièt làp lén càc mue tiéudai han va tao ra càc chién lugc thay thè. Lira chgn ra trong so dd mot vài chién lugc de theoduói. Phàn tich chién lugc va lira chgn nhàm dinh ra hàng loat nhijng hành dgng ma nd edthè giùp cho cdng ty dat tdi su menh cùng nhu càc mue tiéu ma nd dà dàt ra. Chién lugc hientai cùa Cdng ty, eàe mue tiéu va su mang, két hgp vdi dành già ben ngoài va dành già noi bg,dua ra ca sd cho vice dành già va xày dung càc chién luge hd trg. Càc chién lugc hd trg séde ra nhùng bude tién trién de dua Cdng ty tu vi tri hien tai tdi mot vi tri mong udc trongtuong lai, chinh nd thu dugc tu su mang, mue tiéu. Càc dành già ben trong va ben ngoàiCdng ty, nd dugc xày dung, dugc hinh thành dira trén nhùng chién lugc tòt trong qua khù.De nhàn rd va dành già eàc chién lugc thay thè, càn ed su tham già cùa càc giàm ddc vangudi lao ddng. Dai dién tu eàc phdng ban va bd phàn nèn ed màt trong qua trình này. Nhded su tham già này, hg sé hiéu dugc cài ma cdng ty dang làm va chù ddng hon trong cdngvice va nhiem vu cùa minh.Càc cà nhàn sé de trình lén nhùng de xuàt ve ehién luge thay thè cùa mình. Nhùng de nghichién lugc dò phài dugc viét ra rd ràng, tién eho viéc nghién cùu, thào luan dành già. Càcchién lugc dugc dành già va sàp xép theo thang diém, thang diém 4 ùng vdi mùc tdt nhàt.Qua trình này sé két thùc d vice cho ra danh sàch nhùng chién lugc "tot nhàt", dugc uu tiénthue hién. Nàm cbàc vàn de ve mue tiéu dai han, bàn chat cùa nd, viéc phàn tich va lua ehgnchien lugc, dua trén md hinh nhu ma tran SWOT va hiéu rd ve khung cdng viéc cùa mot quatrình boach dinh chién lugc tong hgp, tu dd ed dugc nhùng dành già dinh lugng lira chgnchién luac chinh xàc hon. 35
 44. 44. CHtrONG 3 PH ÀN TICH TH V e TRANG XAY DlTNG CHIÉN LUQfC KINH DOANH CÒNG TY CHE TAO THIÉT BI DIÉN CAM PHÀ3.1. Gidi thieu tong quan ve Cdng ty Cd phàn Che tao Thiét bi dien Cam Phà:3.1.1Quà trình hinh thành va phdt trién cóng tyCdng ty che tao thiét bi Dién Càm Phà, thành lap tu nàm 1960 thugc cdng ty Than HdngQuàng. Qua nhièu thdi ky sàp xèp td chùe, va ed Quyét dinh thành lap doanh nghiép nhànude so: 236/QD - TCCB ngày 01/12/1995 eùa Bd trudng Bd cdng nghiép thành lap doanhnghiép nhà nude: Cdng ty Che tao thiét bi dien Càm Phà va giày phép kinh doanh sd100342 ngày 22/01/1996. Do Sd kè boach va Dàu tu Tinh Quàng Ninh càp. Thugc TÓngCdng ty Co khi Nàng lugng va Md. Ngày 12 tbàng 5 nàm 2001 sàp nhap ve Tdng cdng tyThan Viét Nam, nay là Tap ddan Cdng nghiép Than -Khoàng san Viét Nam.Nhiem vu san xuàt, kinh doanh*-Ché tao va sua chùa thiét bi dien dén 1 lOkv*-Sàn xuàt phu xe mày bang cao su va graphit*-Cbé tao va sua chùa thiét bi dien phdng nd, càc thièt bi do dién dén 1 lOkv*-Kiém tra, thù nghiém, hieu chinh càc thièt bi dien va dién tu dién àp dén 110 kv.*-Xày làp tram va dudng day dén llOkv*-Xuàt nhap khàu nguyén lieu,vat tu thièt bi, phu tùng phue vu san xuàt.*-Dich vu nhà nghi va àn udng 36
 45. 45. Duge thành làp vdi nhiem vu là che tao, sua chùa, làp dàt, hiéu chinh càc thiét bi dién,phue vu trong ngành than va càc ngành kinh tè khàc. Qua hon bdn muai nàm nàm san xuàtkinh doanh va trudng thành. Càc san phàm truyèn thdng cùa Cdng ty dugc thi trudng dànhgià cao ve chat lugng.Trong qua trình phàt trién, Cdng ty qua mdi thdi kì ludn chù trgng chat lugng day manh liéndanh lién két va da dang hoà san phàm. Vào thdi diém trudc nàm 2005, Cdng ty dà ed khànàng san xuàt hàng tram Ioai san phàm khàc nhau bao gdm: Mày bién àp ba pha ed cdngsuàt 10.000 kVA, dien àp 35 kV va trung àp, eàc Ioai mày bién àp cho eàc Id luyén thép, eàcIoai mày cho Id luyén bd quang khàc, cdng suàt tdi 10000 kVA (day là Ioai MBA chuyéndung rat it Cdng ty Viét Nam san xuàt duge). Càc Ioai mày dién va càc Ioai thièt bi dienphdng nd dùng trong bàm Id ( thi trudng Viét nam ehi ed Cdng ty Che tao thiét bi dién CàmPhà mdi ehé tao duge), Thièt bi dien dùng trong càc tram dién phàn phdi, càc nhà mày phàtdien. Càc Ioai càu dao phu tài, càu chi tu rai, tram dien hgp bg di ddng, thi cdng xày dungcàc tram dién, dudng day tài dién tu 11 Okv va trung thè, ehé tao càc Ioai san phàm cao sucdng nghiép, cuaroa, càc Ioai joàng, phdt cao su chiù dàu, chiù nhiet, ebju àp lue .Phàt huy san phàm truyèn thdng, khi chuyén sang ca che thj trudng, Cdng ty Che tao thiétbj dién Càm Phà dà thiét ké va che tao nhiéu san phàm ed chat lugng, dà dat duge tiéu chuànchat lugng: TCVN 1984 - 90; TCVN 2284 - 78 ( GOCT - 689 - 55, Tiéu chuàn lEC - 76 )va nhièu san phàm dà dat huy chuong vàng ve chat lugng trong càc cudc trién làm thành tuukinh tè qudc dàn, trd thành mot don vi che tao thièt bi dien ed uy tin cao d vùng kinh téDdng bàc va thi trudng Viét Nam .Nàm 1997, Cdng ty lién doanh gdp mot phàn vón vdi hàng TAKAOKA Nhat Bàn, thànhlàp Cdng ty lién doanh VINA - TAKAOKA vdi tóng vón dàu tu là 13.6 tr USD, phia ViétNam giù 34,4% vón phàp djnh. Cdng ty lién doanh, chuyén san xuàt eàe Ioai mày bién àp 37
 46. 46. phàn phói, mày bién àp truyèn tài 1 lOkv, thiét bi dién ddng ngàt 220 kV trd xuóng. Dièunày giùp cho Cdng ty Che tao thèt bi dien Càm Phà, tiép nhàn nhiéu cdng nghé mdi tu NhàtBàn trong ITnh vuc che tao va thi nghiém thiét bi mày dién , cùng nhu càc kinh nghiémquàn ly. Nàm 2005 vùa qua do san xuàt kinh doanh khdng hiéu qua, va do phia TAKAOKANh$t Bàn thay ddi ehién lugc dàu tu, Cdng ty Che tao thiét bi dién Càm Phà dd mua lai cdngty lién doanh san xuàt thièt bi dien lue VINA-TAKAOKA va sàp nhap lai thành mot cdngty. Dua cdng ty CTTBDCP lén mot nàng lue mdi, vugt trgi ve cdng nghe, chat lugng.Vè thue hién ké boach san xuàt kinh doanh hàng nàm, cdng ty ed truyèn thdng ludn dat kéhgach nàm sau cao hon nàm trudc. Nàm 2001 sàp nhap trd lai ve Tàp doàn Cdng nghiépThan- Khoàng Vigt Nam, vdi nhièu thuàn mdi, Cdng ty dat vugt ké boach 20%. so vdi nàm2000 tàng 33,5 %. Dat mùc cao nhàt cùa Cdng ty trudc thdi diém ed lién doanh. Càc nàmtiép theo 2002, 2003 , 2004, 2005 dèu tàng tu 15-25% qua mdi nàm.San phàm che tao cùa cdng ty dà ehièm 80% già tri san lugng cdng nghiép ( già nàm 1994)va ed uy tin chat lugng trén thi trudng, bàn chù yéu vào thi trudng cho ngành dién va edddng gdp Idn vào da sd càc cdng trình dién, trong chuong trình dua dién vào vùng sàu, vùngxa va vùng ndng thdn mién nùi cùa Chinh Phù .Cdng ty cùng kién tri mue tiéu thue hién càc màt quàn li kiéu màu trong san xuàt kinhdoanh, thue thi tiét kiém, nàng cao nàng xuàt lao ddng, hieu qua san xuàt. Chàp hành nghièmchinh eàc luàt phàp, chinh sàch, ehé do quy dinh cùa Chinh phù va eùa Nhà nude . Cdng ty td chùe chàm lo tdt ddi sdng vat chat tinh thàn CBCN, dàm bào ed dù viéc làm, thunhap ón djnh va tàng lén qua moi nàm, cùng vdi su phàt trién Cdng ty.Cdng ty CTTBD khdng ngùng chàm lo phàt trién ddi ngù ky su va cdng nhàn ky thuat, hiénnay Cdng ty ed ddi ngù kT su va cdng nhàn kT thuat gidi va gàn bd vdi Cdng ty qua nhièunàm khd khan thù thàch, là ddi ngù ed lao ddng sàng tao, nhiet tinh, ed nhièu kinh nghiém. 38
 47. 47. ky nàng làm viéc, ed y thùc tràch nbièm cao vdi Cdng ty, ma nhièu cdng ty ddi thù trongngành chua thè ed dugc. Cdng ty tó chùe tòt phong trào thi dua lao ddng san xuàt dà dugc Nhà nude tàng 02 Huànebuong lao ddng bang ba, 01 Huàn chuong lao ddng bang nhì, 01 Huàn chuong lao ddngbang Nhàt.De mò rdng phàt trién san xuàt, Cdng ty dà ed giai doan dàu tu nàm 1993-1995 trudc khilién doanh, va giai doan dàu tu tiép theo 1998-2002 sau khi lién doanh. Cdng ty dà dàu tu,bó sung nàng lue che tao, thi nghièm hiéu chinh thièt bi dién, xày làp càc tram va dudng daydén 110 kV va trung thè, che tao càc san phàm cao su cdng nghiép, càc san phàm tu graphitcàc bon dinh bình cdng nghiép.Sau giai doan dàu tu này, Cdng ty dà che tao, sua chùa phue hdi va thi nghiém càc thièt bidién cao thè, trung thè, d mùc nàng lue va chat lugng cao hon, md rdng phue vu ngoàingành kinh té khai thàc than, dién, sang càc ngành tbuy ndng, giao thdng, luyén càn thép,ITnh vuc thiét bi khai thàc khoàng san, càc ITnh vuc mdi trudng su dung khàc ngbiet, cdngtrinh ngàm, khi nd .v.v .Dàu nàm, tbàng 1 nàm 2006, Cdng ty dà mua cdng ty lién doanh VINA-TAKAOKA, nhànbàn giao va sàp nhàp cdng ty lién doanh, cdng ty dà san xuàt trén cdng nghé mdi, vdi kéboach cao hon, dà tiép tue nhàn dugc nhùng don hàng cdng nghé cao, nhiéu mày bién àpdung lugng 40 000 KVA, 63000 KVA, dién àpi lOkv su dung trong he thdng truyèn tài.Hien nay cdng ty dà dang tién hành dn dinh san xuàt sau khi mua cdng ty lién doanh, vatién hành co phàn hoà doanh nghiép theo nghi dinh 187/TTg-ND, d giai doan chuàn bi chochào bàn ed phàn ra ngoài cdng ty.Tuy nhièn, do bién dgng trong khu vuc va thè gidi dà tàc ddng dén toc do tàng trudng cùacàc ngành kinh té qudc dàn trong nude, trong dd ed Cdng ty che tao thièt bi dién Càm Phà, 39
 48. 48. viéc dàu tu trudc day, trén co sd phàt huy nàng lue hién ed, dàu tu bd sung khdng ddng bd,thdi gian vay vón ngàn, lai xuàt cao, khdng ed àn ban. Sau khi mua cdng ty lién doanh hiénnay, nàng lue san xuàt dà tàng nhanh, do canh tranh khdc liét trong thi trudng, san lugngchua dat theo dir àn, kéo theo hieu qua san xuàt thàp. Vi vày viéc xày dung chién lugc phàttrién doanh nghiép cho Cdng ty che tao thiét bi dién Càm Phà là vice làm càp bàch, dd cùnglà ly do Cdng ty che tao thièt bi dién Càm Phà dugc chgn tinh hudng cu thè trong khda luanxày dung chién lugc phàt trién kinh doanh này.3.L2 Càc mgt hàng kinh doanh chu yéuThue hien nhiem vu ké boach san xuàt kinh doanh càc nàm 2003, 2004, 2005 cùa Cdng tyche tao thièt bi dien Càm Phà (chua bao gdm cdng ty lién doanh) néu trong phu lue 01..Thue hien nhiem vu san xuàt kinh doanh càc nàm va FS cùa cdng ty lién doanh VINA -TAKAOKA nèu trong phu lue 02..3.1.3 Quy mó hien tgi cùa còng tyCdng ty CTTBDCP hién ed tru sd tai thi xà Phudng Càm Thach, thi xà Càm Phà, QuàngNinh. Nàm trong trung tàm cdng nghiép Ddng Bàc va khu cdng nghiép san xuàt than.Nhiem vu cdng ty san xuàt thiét bi cho ngành md va thugc khdi cdng nghiép co khi md cùaTap doàn CN Than-Khoàng san Viét Nam. Doanh thu thue hién trong khdi cdng nghiép thanehièm 30%, doanh thu trén thi trudng thiét bi dién eanh tranh là 70% va sé dàn cao han.Cdng ty nàm trong chién lugc dugc chù trgng dàu tu va phàt trién cùa Tap doàn cdng nghiépThan va Khoàng san, ly do Tap doàn kinh doanh da ngành, dae biét là san xuàt dien nàng sélà chù yéu. Cdng ty CTTDCP dugc nàng tàm vi thè va quy md do nàm trong khói cdngnghiép ea khf md, khói ca khi che tao mày va dtd tài nàng, ddng tàu, luyén kim, vàn tàidudng sàt, thièt bi md, cdng nghé ddng bd va manh nhàt Viét Nam bién nay. Cdng ty 40
 49. 49. CTTBD CP ed cdng nghé ddng bd hién dai va dù nàng lue che tao hàng loat va xuàt khàusan phàm thiét bi dién hién nay.3.L4 To chuc bg mdy quàn ly hi$n tgi cùa còng ty hinh 3-1 sa dd co càu td chùe GIÀM DÓC PHÓ GIÀM BÓC PHÓ GIÀM DÓC KI THUAT KINH TÉ P.KH-DT-TTrudng Phdng KToàn-TKé Phdng KTthuàt-CN Phdng Tóchùe CB Phdng LDTL YTé PhdngKièmtra CL P. Vàt tu-vàn tài Ngành Ddi sdng Phdng Bào ve Xudng Xudng Xudng Che Xudng Xudng Xudng se se tao Bién phu tùng Ca dién Xày làp TBDI TBDII thè dién3.1.5 Chùe nàng nhiem vu cùa cdcphòng banCdng ty CTTBDCP dà xày dung chùe nàng nbiém vu eho eàe phdng ban trong Cdng ty,nhàm xàc djnh rd tràch nhiem, nhiem vu cho tìmg bd phan phdng chùe nàng, va là co sdphói két hgp thue hién nhiem vu trong Cdng ty ( xem phu lue 09 ). 41
 50. 50. Cdng ty dà xày dung md bình td chùe theo md hinh chùe nàng, thue té md bình td chùe nàynhièu nàm dà phù hgp, giùp cho cdng ty dièu hành va té chùe boat dgng san xuàt kinh doanhthành cdng, phù hgp ca che chi huy san xuàt menh lenh.Trong tinh mdi cdng ty dang tién hành ed phàn hoà va ddng thdi tham già mdi trudng kinhdoanh canh tranh khdc liét, trong xày dung chién lugc kinh doanh này, viéc lua chgn mdbình tó chùe là nhiem vu ehién lugc chùe nàng, càn nghién cùu thay dói eho phù hgp.Cd thè thày ràng, Cdng ty CTTBDCP dà xày dung chùe nàng cu thè cho càc bg phan chùenàng, ed phàn càp tràch nhiem, va dà qua nhièu nàm quy dinh này gdp phàn tao nén mot nénèp lành dao quàn ly, quàn tri thành cdng.Trudc quy md san xuàt thay ddi Idn va trong tinh hinh bién nay, va sau khi Cdng ty tiénhành ed phàn hoà. Ca càu td chùe sé thay ddi, chùe nàng càc bd phan thay ddi, do dd cànphài thay ddi I^i va bd xung nhùng quy dinh chùe nàng nhiem vu nèu trén.3.2 Àp dung tóng hgp càc md hinh PEST, Five force va Industry success factors dephàn tich mdi tru*òiig kinh doanh ngành Che tao Thiét bi dien3.2. l.Mói trudng kinh doanh:3.2. LI Mói truòng chinh tri, chinh sàch va luàt phàpCdng cudc dèi mdi dàt nude, eùng vdi dudng Idi phàt trién kinh té vàn hành theo ea chekinh tè thi trudng ed su dièu tiét eùa nhà nude, dang ngày càng thu dugc nhùng thành tuumdi. Day manh cudc cài càch kinh té, cài càch hành chinh va quàn ly nhà nude. Xày dung vangày càng hoàn thien eàc chinh sàeh kinh té va he thóng luàt phàp, tao dung hành lang phàply va mdi trudng kinh té md. Md rdng hgp tàc khu vuc, va day manh boat ddng kinh tè dóingoai va hoà nhap kinh té thè gidi, già nhap AFTA, APEC, va già nhap WTO nàm 2006.Tiép tue cài càch manh me nhùng yéu kém tu co che quàn ly ké hoaeh hda tàp trung de lai.Thành làp nhièu Tap doàn kinh té mdi, vdi vai trd chù dao, va àp dung ca che quàn ly mot 42

×