หลักสูตรที่ 2 หน่วยที่ 1: การวางแผนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเบื้องต้น

481 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
481
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หลักสูตรที่ 2 หน่วยที่ 1: การวางแผนศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเบื้องต้น

  1. 1. หน่วยที 1: การวางแผนศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนเบืองต้น ัผลสมฤทธิจากการศึกษาคําชีแจง1.1 ความสําคัญของการวางแผนศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน1.2 ขันตอนการวางแผน1.3 องค์ประกอบของการวางแผนศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนบทสรุปย่อการประเมินผลรายการอ้างอิง ั ผลสมฤทธิจากการศึกษาหลังจากเรียนจบแล ้ว ผู ้เรียนควรจะมีความสามารถดังนี: • เรียนรู ้ถึงความสําคัญของการวางแผนศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน • เข ้าใจถึงขันตอนการวางแผน • อธิบายถึงองค์ประกอบของการวางแผนศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนได ้ คําชีแจงการวางแผนหมายถึงลําดับการตัดสินใจว่าควรทําอะไรและจะทําอย่างไร ซึงถือเป็ นขันตอนสําคัญในการจัดตังศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน เนืองจากการวางแผนทีดี ย่อมจะนํ ามาซึงความสําเร็จในกิจการทุกอย่างในบทนี ผู ้เรีย นจะได ้เรียนเกียวกับ ความสํา คัญและองค์ป ระกอบของการวางแผนในศูน ย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนนอกจากนีผู ้เรียนยังจะได ้เรียนเกียวกับสิงทีมีความจําเป็ นเมือต ้องการจัดตังศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนด ้วย 1.1 ความสําค ัญของการวางแผนสําหร ับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนการวางแผนถือเป็ นวิธการทีเป็ นระบบของการตังเป้ าหมายและทําให ้การทํางานบรรลุเป้ าหมาย การวางแผนทีดีจะ ี ิช่วยให ้หน่ ว ยงานสามารถระบุสงทีต ้องทําให ้สําเร็ จ รวมทังหลักการทํ างานได ้เป็ นอย่า งดี ดังนั น การวางแผนจึงหมายถึงการคิดถึงเหตุการณ์ในอนาคต โดยอาศัยฐานคิดในปั จจุบน ั ิการวางแผนทีดีจะต ้องตังอยู่บนความเป็ นไปได ้ โดยจะต ้องทําให ้ทุกฝ่ ายเกิดความเข ้าใจทีถูกต ้องร่วมกันว่ามีสงใดทีหน่วยงานต ้องการและต ้องทําให ้สําเร็จบ ้าง การวางแผนมีหลายรูปแบบ อาทิ: • การวางแผนระยะยาว (3 ปี ) • การวางแผนระยะกลาง (18 เดือน) • การวางแผนระยะสัน (1 ปี ) Page 1
  2. 2. การเตรียมการวางแผนเป็ นอย่างดี ไม่ได ้รับรองถึงความสําเร็จทีจะตามมาแต่อย่างใด แต่การปฏิบัตงานโดยไม่มการ ิ ี วางแผนล่วงหน ้า ถือเป็ นเครืองยืนยันความล ้มเหลวในอนาคต ดังนั นการวางแผนจึงถือเป็ นเรืองจําเป็ นทีผู ้ปฏิบัตใน ิ ทุกหน่วยงานและทุกกิจกรรมสมควรต ้องเรียนรู ้ แม ้แต่กจกรรมสัน ๆ เพียงหนึงวัน ก็ยังต ้องอาศัยการวางแผนเช่นกัน ิ กิจกรรม: ในหนึงวัน ผู ้เรียนอาจจะถามตัวเองหลังจากตืนนอนว่า: วันนีจะทําอะไรดี การนั ดหมาย กิจกรรมหรือ งานอะไรก็ตามทีเข ้ามาในห ้วงความคิดของผู ้เรียน ถือเป็ นส่วนหนึงของการวางแผนทังหมด การบริหารงานในศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนก็ต ้องมีการวางแผนทีดีเช่นกัน การวางแผนจะทําให ้ผู ้เรียนทราบว่าจะ จัดการเรืองต่าง ๆ ทีผ่านเข ้ามาได ้อย่างไร การวางแผนจะช่วยเพิมความมันใจให ้กับผู ้เรียนว่าทุกสิงจะได ้รั บการ ปฏิบตอย่างถูกต ้องเหมาะสม การวางแผนทีดียังช่วยให ้ผู ้เรียนสามารถหลีกเลียงข ้อผิดพลาดต่าง ๆ หรือจดจําสิงที ั ิ เกิดขึนได ้ดีขนด ้วย ึ สําหรับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน การวางแผนจะสร ้างความชัดเจนว่า ผู ้เรียนต ้องการประสบความสําเร็ จในเรืองใด อย่างไรและเมือไรบ ้าง ด ้วยบทบาทของการเป็ นผู ้ดูแลศูนย์ฯ การวางแผนทีดีจะช่วยส่งเสริมให ้การบริหารจัดการ ของผู ้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึน ไม่วาจะเป็ นด ้านโครงสร ้างพืนฐาน บริการ การบริหารงาน การเงิน การตลาดและ ่ การแข่งขัน การวางแผนยังช่วยผู ้เรียนในการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต เป็ นเสมือนสะพานเชือมเหตุการณ์ใน ปั จจุบนและเหตุการณ์ในอนาคตเข ้าด ้วยกัน ั ศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ทําให ้การวางแผนงานมีความแตกต่างกันด ้วย ทังนีการ ่ วางแผนโดยอยูบนความต ้องการและความจําเป็ นของผู ้มีสวนได ้ส่วนเสียในศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนแต่ละแห่งถือ ่ เป็ นเรืองสําคัญ การวางแผนในศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนทีดี ควรจะต ้องมีหน ้าทีสําคัญ 3 ประการ ได ้แก่: • ช่วยให ้เกิดความชัดเจนในการวางเป้ าหมายเพือการพัฒนาศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน • ให ้รายละเอียดทีเป็ นไปได ้ถึงเส ้นทางเพือนํ าไปสูการบรรลุเป้ าหมาย ตามระยะเวลาทีกําหนดไว ้ ซึงอาจมี ่ ระยะเวลาตังแต่ 3 – 5 ปี • วางมาตรฐานการดําเนินงานทีสามารถวัดผลได ้ เพือประเมินการปฏิบตงาน ั ิ คําถาม 1.1 1. อธิบายความหมายของ “การวางแผน” ความยาวไม่เกิน 2 บรรทัด ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. อธิบายหน ้าทีสําคัญ 3 ประการของการวางแผนในศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน i._______________________________________ ii._______________________________________iii._______________________________________ 1.2 ขนตอนการวางแผน ั ก่อนจัดตังศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน ผู ้เรียนจําเป็ นจะต ้องมีการวางแผน ซึงการวางแผนทีดีประกอบไปด ้วยหลาย ขันตอน ดังนี: Page 2
  3. 3. ขนตอนที1: ความเข้าใจในบริบท ัความเข ้าใจในบริบทของศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนของผู ้ดูแลศูนย์ฯ ถือเป็ นเรืองสําคัญ ในขันตอนนี ผู ้เรียนต ้องเรียนรู ้ถึงพลวัตรของชุมชนท ้องถิน ทรัพยากรในท ้องถิน กลุมเป้ าหมายและอุปสรรคต่าง ๆ ่ ัขนตอนที 2: การวางแผนด้านวิสยท ัศน์และพ ันธกิจ ั ัเมือผู ้เรียนเข ้าใจบริบททังหมดแล ้ว ขันต่อไปคือ การกําหนดวิสยทัศน์และพันธกิจให ้กับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนทีผู ้เรีย นดูแลอยู่ วิสัยทัศน์ห มายถึงเป้ าหมายระยะยาวของศูนย์ ขณะทีพั นธกิจหมายถึงวิธการนํ ามาซึงการบรรลุ ีเป้ าหมาย เช่น “สร ้างสัง คมทีเท่า เทียม” ถือเป็ นวิสัย ทัศน์ และ “ใช ้ศูน ย์ก ารเรีย นรู ้ ICT ชุมชนเพือสร ้างความ ัตระหนักและส่งเสริมความสามารถของชุมชนท ้องถิน” ถือเป็ นพันธกิจ ทังวิสยทัศน์และพันธกิจถือเป็ นพลังสําคัญในการขับเคลือนศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนขนตอนที 3: การวิเคราะห์สถานการณ์ ัขันตอนนีเป็ นการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนทีเกิดขึนในชุมชนของผู ้เรียน รวมทังผลกระทบต่าง ๆ ทีเกิดขึนแล ้วมี ัความเกียวข ้องกับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนทีผู ้เรียนดูแลอยู่ขนตอนที 4: การตงว ัตถุประสงค์ ั ัวั ต ถุ ป ระสงค์จ ะถู ก ตั งขึนหลั ง จากการวิเ คราะห์ส ถานการณ์ เ สร็ จ สินลงแล ้ว โดยวั ต ถุ ป ระสงค์จ ะต ้องมีค วามเฉพาะเจาะจงและสามารถวัดผลได ้ขนตอนที 5: การวางแผนเชิงรุก ัการวางแผนเชิงรุกเป็ นการกําหนดกิจกรรมทีจําเป็ นทีละขันตอนเพือบรรลุวัตถุประสงค์ แผนเชิงรุกจะต ้องมีการระบุเวลาสําหรับแต่ละกิจกรรมทีแน่นอนด ้วยขนตอนที 6: การดําเนินงาน ัเป็ นการปฏิบัตตามแผนทีวางไว ้ โดยการปฏิบัตงานทุกครังจะต ้องระมัดระวังและคํานึงถึงบริบทเฉพาะของท ้องถิน ิ ิเสมอขนตอนที 7: การตรวจสอบและประเมินผล ัการวางแผนทีดีจําเป็ นต ้องระบุถงการตรวจสอบและประเมินผลทีเหมาะสม การตรวจสอบเป็ นการประเมินผลอย่าง ึต่อเนืองในการดําเนินโครงการ ซึงจะต่างจากการประเมินผลทัวไปทีจะทําเป็ นระยะเพือวัดผลการปฏิบัตงานในศูนย์ ิการเรียนรู ้ ICT ชุมชน ตามวัตถุประสงค์ทตังไว ้ ี 1.3 องค์ประกอบของการวางแผนศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนตอนนีผู ้เรียนทราบถึงความสําคัญของการวางแผนและขันตอนของการวางแผนสําหรั บศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนแล ้ว ต่อจากนีเราจะเรียนรู ้เรืององค์ประกอบของการวางแผนซึงเป็ นส่วนทีจะขาดไม่ได ้ในการวางแผนแต่ละครัง1.2.1 การวางแผนเพือการบริหารจ ัดการและสถานที Page 3
  4. 4. การบริหารจัด การหมายถึง การจัด การผลผลิต ข ้อมูลและทรั พ ยากรต่า ง ๆ เพือให ้บรรลุค วามต ้องการของลูก ค ้าสําหรับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนจะหมายถึง การบริหารจัดการทุกอย่างทีจําเป็ นเพือให ้ศูนย์การเรียนรู ้สามารถดํารงอยูได ้ ่สิงหนึงทีสํา คัญ ของการบริห ารจั ด การคือ สถานที โดยอาจจะจั ด สรรพืนทีภายในศูน ย์เ พือใช ้เป็ นพืนทีสํ า หรั บสํานั กงานบริหารจัดการก็ได ้ นอกจากนียังต ้องคํานึงถึงเรืองอืน ๆ อาทิ เครืองเรือน ความสว่าง ความสะอาดและสุขอนามัย เป็ นต ้น ทังนีผู ้เรียนจะได ้ศึกษาในประเด็นนีต่อไปในบทเรียนหลังจากนี1.2.2 การวางแผนเพือว ัสดุอุปกรณ์และระบบการวางแผนและเลือ กอุป กรณ์ ฮ าร์ด แวร์แ ละซอฟต์แ วร์เ ป็ นหน า ทีของผู ้มีค วามเชียวชาญพิเ ศษ โดยขึนอยู่กั บ ้ลักษณะของบริการทีศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนต ้องการจัดสรรให ้กับชุมชนเป็ นสําคัญนอกเหนือจากการเลือกวัสดุอปกรณ์และวางระบบแล ้ว สิงหนึงทีสําคัญคือ การเลือกใช ้เทคโนโลยีทเหมาะสม โดย ุ ีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทําให ้บริการรูปแบบใหม่ ๆ มีความเป็ นไปได ้ ซึงเทคโนโลยีเหล่านั นอาจจะช่วยส่งเสริมข ้อมูลและบริการของศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนก็เป็ นได ้ ในขณะเดียวกัน ผู ้เรียนยังต ้องคํานึงถึงค่าใช ้จ่ายของเทคโนโลยีแต่ละประเภทด ้วย เทคโนโลยีทดีจงควรจะต ้องมีราคาทีเหมาะสมและตอบสนองบริการทีทางศูนย์ฯ ต ้องการจัดสรร ี ึให ้กับประชาชนได ้ด ้วย ในหน่วยที 3 ของบทเรียนนีจะให ้รายละเอียดเกียวกับการเลือกสรรวัสดุอปกรณ์และการวาง ุระบบ และบทเรียนที 7 จะให ้รายละเอียดเกียวกับเรืองนีอย่างชัดเจนมากขึน1.2.3 การวางแผนเพือการเชือมต่ออินเตอร์เน็ ตสามารถกล่าวได ้ว่า การเชือมต่อระบบอินเตอร์เน็ ตเป็ นเรืองสําคัญทีสุดของการจัดตังศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนหากปราศจากการเชือมต่ออินเตอร์เน็ ตทีมันคง ศูนย์ฯ ก็ไม่สามารถให ้บริการชุมชนได ้ตามทีตังเป้ าหมายไว ้ในบทเรีย นอืน ๆ คงทํ า ให ผู เ รี ย นทราบถึง อิน เตอร์เ น็ ต และการเชือมต่ อ ระบบอิน เตอร์เ น็ ต มาแล ้ว ซึงบริษั ท ้ ้โทรคมนาคมมีบริการเชือมต่ออินเตอร์เน็ ตในทัวทุกมุมโลก แม ้จะเป็ นพืนทีห่างไกลก็ตาม ทังนีผู ้เรียนจะต ้องเลือกพืนทีทีสามารถเชือมต่อ อิน เตอร์เ น็ ตได ้สําหรั บการจั ดสร ้างศูน ย์ก ารเรีย นรู ้ ICT ชุม ชน แม ้ว่า การเชือมต่อแบบbroadband จะได ้รับความนิยมสูงสุด แต่ศนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนบางแห่งก็ยังเชือมต่อผ่านสายโทรศัพท์อยู่ ูทังนีการเชือมต่ออินเตอร์เน็ ตผ่านสายโทรศัพท์อาจมีปัญหาเรืองความเร็ ว โดยเฉพาะเมือมีผู ้ใช ้งานในศูนย์ฯ เป็ นจํานวนมากการมีเทคโนโลยีทดีก็สามารถเสริมประสิทธิภาพให ้กับการเชือมต่อระบบอินเตอร์เน็ ตได ้ด ้วย อย่างไรก็ตาม แม ้ว่าจะ ีมีฐ านะเป็ นผู ้ดูแ ลศูน ย์ฯ แต่ผู ้เรีย นก็ ม ีบ ทบาทไม่ ม ากนั ก เรืองการควบคุม เทคโนโลยีท ีใช ้สํ า หรั บ การเชือมต่ออิน เตอร์เ น็ ต โดยเฉพาะในพืนทีห่า งไกล เทคโนโลยีดัง กล่า วถูก ควบคุม ผ่า นระบบดาวเทีย มทีค่า ใช ้จ่ายในการเชือมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ ตค่อนข ้างสูงและมีความเร็วของการรับส่งข ้อมูลค่อนข ้างตํา1.2.4 การวางแผนเพือล ักษณะการให้บริการบริการของศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนนันมีหลายรูปแบบ และไม่ได ้จํากัดเฉพาะการให ้บริการอินเตอร์เน็ ตเพียงอย่างเดียว โดยลักษณะของบริการจะมีความแตกต่างกัน ขึนอยู่กับความต ้องการของชุมชน ในบทเรียนทีแล ้ว ผู ้เรียนได ้เรียนรู ้แล ้วว่าจะประเมินผลเพือหาและระบุความต ้องการของชุมชนได ้อย่างไรมีบริการภาครัฐหมายประการทีจัดสรรผ่านศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน ทังนีบริการบางอย่างก็อาจจะมีการให ้บริการด ้านเอกสารทีจําเป็ นสําหรั บชุมชนด ้วย แม ้ว่าบริการรูปแบบนีจะไม่ได ้สร ้างผลตอบแทนให ้กับศูนย์ฯ มากนั ก แต่ก็สามารถสร ้างความน่าเชือถือให ้กับศูนย์ฯ ได ้ Page 4
  5. 5. นอกจากบริการภาครัฐแล ้ว บริการของภาคเอกชนก็ยังสามารถเข ้าถึงประชาชนโดยผ่านศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนได ้ด ้วย ในความเป็ นจริงแล ้ว หลายคนอาจคิดว่าประชาชนสามารถเข ้าถึงบริการของภาคเอกชนได ้อยู่แล ้ว แต่ต ้องยอมรับว่ามีบริการด ้านธุรกิจอีกมากทียังไม่สามารถเข ้าถึงพืนทีห่างไกลได ้ ซึงในบทเรียนที 8 ผู ้เรียนจะได ้เรียนรู ้มากขึนว่าจะจัดบริการภาคเอกชนและภาคธุรกิจในศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนได ้อย่างไร1.2.5 การวางแผนด้านข้อมูลผู ้ใช ้บริการของศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนมักจะใช ้ข ้อมูลทีพวกเขาเห็นว่าง่ายต่อการเข ้าถึงและมีประโยชน์สําหรับตัวเอง ดังนันการวางแผนด ้านข ้อมูลจึงเป็ นเรืองสําคัญข ้อมูล ทีจั ด ไว ้ภายในศูน ย์ฯ ควรจะต ้องมีค วามเกียวข ้องกับ ชุม ชน และกับ กลุ่ม ผู ้ใช ้บริก ารทีมั ก จะเป็ นเกษตรกรนั ก เรีย น แม่บ ้าน ผู ้สูง อายุแ ละผู ้ประกอบการรายย่อ ย ข ้อมูล จึง ต ้องมีค วามสํา คัญ กับ กลุ่ม ผู ้ใช ้บริก ารแต่ล ะกลุ่มนอกจากนียั ง ต ้องเป็ นข ้อมูล ทีสอดคล ้องกับ วัต ถุป ระสงค์ก ารให ้บริก ารของศูน ย์ฯ ด ้วย ในบทเรีย นที 8 จะให ้รายละเอียดของข ้อมูลทีศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนควรจัดสําหรับบริการประชาชน1.2.6 การเตรียมแผนทางธุรกิจแผนธุรกิจถือเป็ นทังขันตอนแรกและขันตอนสุดท ้ายทีจะต ้องมีในกระบวนการวางแผนศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนเพือให ้แผนทางธุร กิจมีความสมบูรณ์ ต ้องอาศัยการเตรียมการในทุกขันตอน ตังแต่การให ้ความหมายของศูนย์ฯและรายละเอียดต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการ บริการ วัสดุอุปกรณ์ การตลาด การบริหาร งานบุคคล โครงสร ้างหน่วยงาน เครืองมือในการจัดบริการ งบประมาณและแผนการเงิน เป็ นต ้นวัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนธุรกิจมีหลายประการ ได ้แก่ การเตรียมเอกสารสําหรั บขอทุนสนั บสนุนจากผู ้ให ้ทุนการจัดสรรการเงินของหน่วยงานและเงินสนั บสนุนทีได ้รับจากรัฐบาล การวางแผนธุรกิจทีดีมผลกระทบอย่างสําคัญ ีต่อการจัดกิจกรรมและการบรรลุวตถุประสงค์ ในบทเรียนนีผู ้เรียนจะได ้เรียนรู ้เรืองการวางแผนทางธุรกิจด ้วย ั คําถาม 1.2 1. เขียนองค์ประกอบ 6 ประการของการวางแผนศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน 1. _______________________ 2. _______________________ 3. _______________________ 4. _______________________ 5. _______________________ 6. _______________________ บทสรุปย่อ ในหน่วยการเรียนนี ผู ้เรียนได ้เรียนเกียวกับองค์ประกอบทีสําคัญของการวางแผนในศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน โดยมีรายละเอียดทีสําคัญดังนี: • การวางแผนเป็ นขันตอนสําคัญของการก่อตังศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน • ่ ่ การวางแผนจะต ้องคํานึงถึงความจําเป็ นและความต ้องการของชุมชน วิสาหกิจในชุมชนและกลุมผู ้มีสวน ได ้ส่วนเสีย • ขันตอนการวางแผนมีทงหมด 7 ขันตอน ั Page 5
  6. 6. • ศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนจําเป็ นต ้องคํานึงถึงสถานทีทีเหมาะสม พืนทีและสภาพแวดล ้อม • ศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนจะต ้องมีการจัดสรรวัสดุอปกรณ์ทเหมาะสม รวมทังการวางระบบ การเชือมต่อ ุ ี อินเตอร์เน็ ต การบริหารจัดการและเครืองอํานวยความสะดวกทีจะให ้บริการแก่ประชาชนได ้อย่างมีประสิทธิภาพ • การวางแผนเพือจัดบริการทางธุรกิจและข ้อมูลสําหรับชุมชนเป็ นสิงทีมีความจําเป็ นในการศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชน • ่ การพัฒนาแผนทางธุรกิจเป็ นสิงทีมีประโยชน์และมีความสําคัญ อันจะนํ าไปสูความสําเร็ จของการจัดศูนย์ การเรียนรู ้ ICT ชุมชนในทีสุด การประเมินผลจัดทําการนํ าเสนอเกียวกับองค์ประกอบของการวางแผนสําหรับศูนย์การเรียนรู ้ ICT ชุมชนการนํ าเสนออาจมีรายละเอียดดังนี:1. การนํ าเสนอผ่านเทปบันทึกเสียง CD หรือ PowerPoint ความยาว 5 – 7 นาที2. การนํ าเสนอผ่านเทปบันทึกภาพ (5 นาที)3. การเขียนเรียงความ (1 หน ้ากระดาษ A4)4. การวาดภาพ5. การเขียนบทประพันธ์6. การนํ าเสนอผ่านรูปภาพประมาณ 10 ใบพร ้อมคําอธิบายใต ้ภาพ รายการอ้างอิง1. Shapiro, Janet (2007), “Toolkit on Overview of Planning”, CIVICUS, Southdale: South Africa, URL:www.civicus.org2. National Agricultural Innovation Project (2007), “Monitoring and Evaluation Manual”, Indian Councilof Agricultural Research, New Delhi: India, URL:www.naip.icar.org.in/Downloads/M&E_Manual.pdf3. Harris, Roger (2007), “A Framework for Designing Telecentres”, Roger Harris Associates: HongKong, URL: http://www.unapcict.org/ecohub/resources/a-framework-for-designing-telecentres4. Wikipedia definition and concepts (www.wikipedia.org) Page 6

×