โปรแกรม                      หน่วยการ      คอมพิวเตอร์                   เรีย...
ลองคิด ลอง               ตอบ               1.การทำางานของโปรแกรม การประยุกต์ใช้ในชีวิต    ค...
١٥.การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนในกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศควรคำานึงถึงสิ่งใดเป็นสำาคัญองค์ประกอบสำาคัญในการทำางานขอ...
ต่างๆ ทีพบในขั้นตอนการทดสอบโปรแกรมนั้นแบ่งออกเป็น ٣     ่ประเภท ได้แก่    ٤.١ ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษา ( Runtime E...
٦. บำารุงรักษาโปรแกรม หลังจากทีได้นำาโปรแกรมไปใช้งานจริงก็                      ่     ต้องมีการต...
ภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์     ( Computer programming Language )มีพื้นฐานมาจากการปิด     กระแสไฟฟ้า...
ตารางรหัสแทนข้อมูลแอสกี ( ต่อ )  ข้อมูล           ข้อมูล           ข้อมูลรหัสแอสกี         ร...
٢. ภาษาแอสเซมบลี ( Assembly Language ) จัดเป็นภาษาระดับตำ่า       ( Low – level ) ภาษาแอสเซมบลีพัฒนามาจากภาษาเครื่อ...
คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาที่     มนุษย์ใช้ใน ปัจุบัน การใช้งานภาษาระดับสูงจะต้องอาศัย    ...
ภาษาระดับสูงแต่ละภาษาจะมีตัวแปลภาษาเฉพาะเป็นของตัวเอง จึงไม่สามารถเป็นตัวแปลภาษาหนึ่งไปใช้แปลอีกภาษาหนึ่งได้ ภาษา C จะมีตั...
ตัวอย่างภาษาธรรมชาติใน Macromedia     Flash MX     ปัจุบันภาษาระดับสูงมากยังไม่นิยมใช้งานมากนัก     เนื่องจากม...
นิยมใช้เขียนโปรแกรมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ ตัวอย่าง  รูปแบบโครงสร้างของภาษาแอสเซมบลี เช่น           Assembly Lang...
เป็นการออกแบบให้เหมาะกับงานทางด้านธุรกิจที่มีขนาด  ใหญ่ และมีข้อมูลปริมาณมาก หรือใช้สำาหรับการออกแบบ           ...
ภาษาฟอร์แทรน ( FORTRAN: FORMULA TRANSLATOR  )  เหมาะสำาหรับวานด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เละ  คณิตศาสตร์ ที่มีกา...
C++   We have two entries for this language. One originates from the early days of   the   Hello World Project ; ...
หลักการเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์         ในปัจจุบันมีภาษาคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง      โดยแต่ละภาษาจะ...
กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้  1. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาคอมพิวเตอร์ เช่น ประวัติศาสตร์และการของ  ภาษาคอมพิวเตอร์ ผู้ค...
ตามที่ต้องการ เช่น เว็บเพจที่มีการกำาหนดรูปแบบตัวอักษร และ    แสดงผลออกมาตามที่ต้องการ เช่น เว็บเพจที่มีการกำาหนดรูป  ...
٢. การเขียนภาษา HTML สามารถทำาได้ด้วยการการพิมพ์คำาสั่งต่าง ๆ ลงในพื้นที่การใช้การใช้งานของ Notepadตามโครงสร้างของภาษา HTM...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โปรแกรม

3,511 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,511
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โปรแกรม

 1. 1. โปรแกรม หน่วยการ คอมพิวเตอร์ เรียนรู้ที่ ตัวชี้วัดช่วง 2 ชั้น เขียนโปรแกรมภาษา (ง ٣.١ ม. ٦/٦-٤) ผังมโนทัศน์สาระ ประเภทของภาษา การเรียนรู้ วเตอร์ คอมพิ ตัวอ ย่างภาษาคอมพิวเตอร์ หลัก การเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ความหมายและ ภาษาลักษณะของ คอมพิวเตอร์โปรแกรม โปรแกรม คอมพิวเต ตัวอย่าง การเขียน ลักษณะของภาษา HTML หลักการเขียนภาษา HTML ประโยชน์จาก คำาสั่งและการแสดงผลการเรียน1.รู้ความหมายและลักษณะของโปรแกรมคอมพิวเตอร์2.แยกประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้3.เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 2. 2. ลองคิด ลอง ตอบ 1.การทำางานของโปรแกรม การประยุกต์ใช้ในชีวิต คอมพิวเตอร์เหมือนกับการทำางานประจำาวัน ของมนุษย์อย่างไร 2.ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรม ١.ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศแก้จะสามารถทำางานได้ คอมพิวเตอร์ปัญหาในชีวิต ประจำาวัน ٢.ถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาพบในชีวิตประจำาวัน ด้วยอัลกอริทึม คำา ทบทวน ١.รหัสจำาลองมีลักษณะอย่างไร ٢.ผังงานแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง ٣.อัลกอริทึมที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร ٤.โครงสร้างแบบทำาซำ้ามีลักษณะอย่างไร ٥.อัลกอริทึมที่ดีต้องมีมอดูลหรือไม่ เพราะเหตุใด ٦.ผังงานระบบแตกต่างจากผังงานโปรแกรมอย่างไร ٧.สัญลักษณ์ทใช่ในผังงานกำาหนดโดยหน่วยงานใด ี่ ٨.กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง ٩.ข้อความที่อยู่ในสัญลักษณ์ของผังงานควรมีลักษณะ อย่างไร ١٠.ผังงานประเภทใดนิยมใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวัน เพราะเหตุใด ١١.อัลกอริทึมคืออะไร เกี่ยวข้องกับกระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร ١٢.เงื่อนไขเป็นสัญลักษณ์ที่มีลักษณะอย่างไรและใช้ สำาหรับโครงสร้างผังงานแบบใด ١٣.การตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการเทคโนโลยี สารสนเทศมีประโยชน์อย่างไร ١٤.การเขียนบรรยายด้วยคำาพูดด้วยภาษามนุษย์จัดเป็นอัล กอริทึมหรือไม่ เพราะเหตุใด
 3. 3. ١٥.การเลือกเครื่องมือและออกแบบขั้นตอนในกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศควรคำานึงถึงสิ่งใดเป็นสำาคัญองค์ประกอบสำาคัญในการทำางานของคอมพิวเตอร์ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึงเป็นองค์ประกอบที่สั่งให้ ่คอมพิวเตอร์ทำางานตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ดังนั้นหากคอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นเพียงวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่สามารถทำางานได้ ความหมายและลักษณะของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Program computer ) คือ ชุดคำาสั่งทีใช้สำาหรับแสดงและสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ ่คอมพิวเตอร์ทำางานตามลำาดับขั้นตอนที่เขียนไว้ในชุดคำาสั่งนั้นๆคำาสั่งเหล่านี้นักพัฒนาโปรแกรมหรือ โปรแกรมเมอร์( programmer ) จะเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ตามลำาดับขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม ดังนี้ ١.วิเคราะห์ปัญหา ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบมักเกิดจากระบบงานหรือเป็นปัญหาที่สนใจ โดยทัวไปนิยมวิเคราะห์จากผลลัพธ์ที่ ่ต้องการ ( output ) ก่อน แล้วย้อนกลับไปยังที่มาของข้อมูลทีนำา ่เข้าสู่ระบบ ( Input ) ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ทีมีส่วนเกี่ยวข้องการนำา ่ไปใช้ในการประมวลผล ٢. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา เมื่อทราบผลลัพธ์ที่ต้องการและที่มาของข้อมูลทีนำาเข้าสู่ระบบแล้ว ขั้นต่อไปต้องวางแผนเพื่อ ่แก้ปัญหาว่า มีวิธีการอย่างไรที่จะทำาให้ได้ผลลัพธ์ตามทีระบุไว้ใน ่ขั้นตอนแรก โดยใช้วิธีเขียนลำาดับขั้นตอนการแก้ปัญหาที่เรียกว่าอัลกอริทึม ( Algorithm ) ซึ้งจะใช้รหัสจำาลอง ( pseudo code ) และผังงาน ( Flowchart )เป็นเครื่องมือช่วยในการถ่ายทอดความคิด ٤. ทดสอบและแก้ไขโปรแกรม ภายหลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จสิ้นก็จะต้องทำาการทดสอบโปรแกรมเพื่อหาว่ามีข้อผิดพลาด ( Error ) ทีเกิดขึ้นจากโปรแกรมหรือไม่ ข้อผิดพลาด ่
 4. 4. ต่างๆ ทีพบในขั้นตอนการทดสอบโปรแกรมนั้นแบ่งออกเป็น ٣ ่ประเภท ได้แก่ ٤.١ ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษา ( Runtime Error )เกิดจากการเขียนชุดคำาสั่งไม่ถูกต้องตามไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์นั้นๆ ซึ่งได้แก้ไขไม่ยาก ٤.٢ ข้อผิดพลาดระหว่างประมวลผล ( Runtime Error )เกิดขณะที่โปรแกรมกำาลังประมวลผลหรือกำาลังทำางานอยู่ โดยอาจเป็นความความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วไม่สามารถประมวลผลได้ เช่น ชุดคำาสั่งที่มี่การคำานวณด้วยการหารมีค่าเป็น ٠ ก็จะทำาให้โปรแกรมเกิดข้อผิดพลาดทันทีและไม่สามารถทำางานต่อไปได้ถ้าไม่มีการเขียนชุดคำาสั่งไว้รองรับปัญหานั้น ๆ ก่อน ٤.٣ ข้อผิดพลาดทางวิธีการคิด ( Logical Error ) เป็นข้อผิดพลาดทีแก้ไขยากที่สุดเพราะถึงแม้ว่าโปรแกรมจะประมวลผลได้ ่ผลลัพธ์ออกมา แต่ไม่สามารถทำาให้มั่นใจได้วาวิธีการแก้ปัญหา ่นั้นถูกต้องจริง จึงจำาเป็นที่ต้องมีการทดสอบหลาย ๆ ครั้ง ทังจาก ้ผู้พัฒนาโปรแกรมและใช้งานจริง การทดสอบและการแก้ไขโปรแกรม แบ่งออกเป็น ٢ ส่วนได้แก่ การทดสอบโดยผู้พัฒนาโปรแกรมและการทดสอบโดยผู้ใช้งาน การทดสอบโดยผู้พัฒนาโปรแกรม เป็นการทดสอบขั้นต้นว่ามีข้อผิดพลาดที่เกิดจากไวยากรณ์ภาษาหรือไม่ ถ้ามีกทำาการแก้ไข ็จนกว่าจะถูกต้อง นอกจากนี้จะต้องทดสอบด้วยการป้อนข้อมูลสมมุติเข้าสู่ระบบแล้วพิจารณาว่าผลลัพธ์ได้เป็นไปตามที่วิเคราะห์หรือไม่ โดยต้องทดสอบจากข้อมูลที่เป็นไปได้หลายๆกรณี เพื่อให้โปรแกรมทำางานได้ถูกต้องแม่นยำาที่สุด การทดสอบโดยผู้ใช้งานจริง ด้วยการใช้ข้อมูลจากการทำางานจริงๆพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้ให้เป็นไปตามที่วิเคราะห์โดยผู้พัฒนาโปรแกรม แล้วจึงรวมทั้งปรับปรุงโปรแกรมให้ทำางานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานจริง٥. จัดทำาเอกสารประกอบ เมื่อโปรแกรมผ่านการทดสอบแล้วก็จะต้องจัดทำาเอกสารประกอบ ซึ่งควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้งานโปรแกรม วิธีการติดตั้งโปรแกรม ขั้นตอนต่างๆ ในการพัฒนาโปรแกรม อัลกอริทึม และโปรแกรมต้นฉบับ ( source code ) เพื่อประโยชน์ในกรณีที่ต้องการหรือปรับปรุงโปรแกรมภายหลัง
 5. 5. ٦. บำารุงรักษาโปรแกรม หลังจากทีได้นำาโปรแกรมไปใช้งานจริงก็ ่ ต้องมีการติดตามว่าโปรแกรมทำางานได้สอดคล้องกับความ ต้องการหรือไม่ หรือหากผู้ใช้งานมีความต้องการเพิ่มเติมหรือการ เปลียนแปลงส่วนใดก็ต้องดำาเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามความ ่ ต้องการ วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบวิธีการ เขียน โปรแกรม ทดสอบ ปัญหา แก้ไขโปรแกรม บำารุง รักษา จัดทำาเอกสาร โปรแกร ม ประกอบ แหล่งค้น สาระน่ารู้ข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม วหนึ่งทำาให้ ปี ค.ศ. 1945 มีแมลงตัE-learning เช่นhttp://e-learning.snru.ac.th/els/program1/lesson/page1.html เกิดข้อผิดพลาดในการทำางานของ และ http://www.thaiall.com/article/teachpro.htm คอมพิวเตอร์ ทำาให้เรียกข้อผิดพลาดในเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล เช่น การทำางานของคอมพิวเตอร์ว่า บัก ( Bug)http://www.google.com และเรียกกระบวนการค้นหาและแก้ไขข้อ ผิดพลาดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ว่าการ ดีบัก ( Debugging ) กิจกรรม พัฒนหาความหมายและลักษณะของคำาสำาคัญทีเกี่ยวกับโปรแกรม 1.ค้นาการเรียนรู้ ่ คอมพิวเตอร์ เช่น program software,Application,bug และ source code 2.ร่วมกันวิเคราะห์ว่า ถ้าสามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ นักเรียนจะ ภาษา สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำางานอะไร เนื่องจากอะไร แล้วกำาหนดเป็น
 6. 6. ภาษาคอมพิวเตอร์หรือภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ( Computer programming Language )มีพื้นฐานมาจากการปิด กระแสไฟฟ้า หรือระบบเลขฐานสอง คือ ٠ และ ١ เรียง ต่อกันเพื่อแทนความหมายต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ ปัจุบันมีผู้ สร้างและพัฒนาภาษาคอมพิวเตอร์หลายภาษา เช่น John Kemeny และ Thomas Kurtz สร้างภาษาเบสิก ( basic ) Niklaus Wirth สร้างภาษาซี ( c ) โดยมีประเภทของภาษาคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างของ ภาษาคอมพิวเตอร์ดังนี้ ประเภทของภาษา คอมพิวเตอร์ ภาษคอมพิวเตอร์แบ่งตามลักษณะของภาษาและการ ใช้งานได้ ٤ ประเภท ดังนี้١. ภาษาเครื่อง สาระน่ารู้ ( MachinLanguage) นอกจากนีรหัสแทนข้อมูลแอสกีแล้ว ้ เป็นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็น งยังสามารถแทนด้วยรหัส ภาษาเครื่อ ตัวเลขในระบบฐานสอง คือ ٠ และ ١ ภาษาเครื่อง เช่น รหัสเอบซี แทนข้อมูลอื่นๆได้อีก เป็นภาษาในรูปแบบเดียวที่คอมพิวเตอร์สกและรหัสยูนโคด ดิามารถเข้าิใจและ นำาไปใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ตัวแปลชุดคำาสั่ง แต่ มนุษย์จะเข้าใจเมื่อแทนด้วยรหัสแทนมนุษย์ ตารางรหัสแทนข้อมูลแอสกี ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูลรหัสแอสกี รหัสแอสกี รหัสแอสกี A 10100001 E 10100101 I 10101001 B 10100010 F 10100110 J 10101010 C 10100011 G 10100111 K 10101011 D 10100100 H 10101000 L 10101100
 7. 7. ตารางรหัสแทนข้อมูลแอสกี ( ต่อ ) ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูลรหัสแอสกี รหัสแอสกี รหัสแอสกี M 10101101 U 10110101 ٢ N ٣ 10101110 V 10110110 ٠١٠١٠٠١٠ O 10101111 W 10110111 ٤ ٠١٠١٠٠١١ P 10110000 X 10111000 ٥ Q 10110001 Y 10111001 ٠١٠١٠١٠١ R 10110010 Z 10111010 ٦ S 10110011 0 01010000 ٠١٠١٠١١٠ T 10110100 ٧ 1 01010001 ٠١٠١٠١١١ ٨ ชุดสั่งของภาษาเครื่องจะมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะของหน่วยประมวลผลแต่ละรุ่นในคอมพิวเตอร์ ทำาให้ เกิดข้อดีและข้อเสียดังนี้ ข้อดี คือ โปรแกรมเมอร์สามารถควบคุมการทำางาน ของคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงคอมพิวเตอร์เข้าใจคำาสั่งได้ ทันที เหมาะกับงานที่ต้องการประสิทธิภาพสูงและต้องการ ใช้หน่วยความจำาน้อย ข้อเสีย คือ ต้องใช้เวลาในการเขียนนาน เมื่อมีข้อผิด พลาดจะทำาการตรวจจะทำาการตรวจสอบได้ยาก ต้องใช้ผู้ เชี่ยวชาญหรือโปรแกรมเมอร์ในการเขียนภาษา และภาษา ที่เขียนขึ้นจะได้กับหน่วยประมวลผลในรุ่นที่เขียนขึ้น เท่านั้น
 8. 8. ٢. ภาษาแอสเซมบลี ( Assembly Language ) จัดเป็นภาษาระดับตำ่า ( Low – level ) ภาษาแอสเซมบลีพัฒนามาจากภาษาเครื่อง โดยใช้รหัสภาษาอังกฤษแทนคำาสั่งในคอมพิวเตอร์ ทำาให้การเขียนโปรแกรมหรือชุดคำาสั่งด้วยภาษาแอสเซมบลีทำาได้ง่ายและสะดวกกว่าการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำาสั่งด้วยภาษาเครื่อง แต่วิธีการเขียนคำาสั่งยังมีสวนคล้ายคลึงกับ ่ภาษาเครื่อง รหัสทีใช้ภาษาเอสเซมบลี เรียกว่า รหัสนีมอนิก(Mne ่monic code)ซึ่งจะใช้แทนเลขฐานสองที่เป็นภาษาเครื่อง รหัสนีมอนิก ความหมาย ADD การบวก ( Add ) SUB การลบ ( Subtract ) MUL การคูณ ( Multiply ) DIV การหาร ( Divide )แต่เนื่องจากภาษาแอสเซมบลีเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ คอมพิวเตอร์จึงต้องมีตัวแปล ( Translator Programor Language Processor ) เพื่อให้ภาษาเครื่อง ตัวแปลภาษาดังกล่าวเรียกว่า แอสเซมเบลอร์ ( Assembler )จากหลักการจงกล่าวทำาให้เกิดข้อดีและข้อเสียของภาษาแอสเซมบลีดงนี้ั ข้อดี คือ คอมพิวเตอร์ประมวลผลได้เร็วเหมือนกับการใช้ภาษาเครื่อง สามารถ เขียนได้ง่ายและใช้เวลาในการเขียนน้อยกว่าภาษาเครื่องข้อเสีย คือ ไม่เหมาะต่อการเขียนโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่เละภาษายังมีความซับซ้อนและเข้าใจยาก٣.ภาษาระดับสูง ( High-level Language ) หรือภาษาในยุคที่สาม ( Third-generation Language ) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้มนุษย์สามารถเข้าใจใน
 9. 9. คอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น จึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับภาษาที่ มนุษย์ใช้ใน ปัจุบัน การใช้งานภาษาระดับสูงจะต้องอาศัย ตัวแปลภาษา โดยตัวแปลภาษาที่ใช้งานในปัจุบัน คือ คอม ไพเลอร์และอินเทอร์พรีเตอร์ ซึงมีลักษณะและหลักการ ่ ทำางานแตกต่างกัน ดังนี้ ٣.١ คอมไพเลอร์ ( Compiler ) จะแปลโปรแกรมต้นฉบับทั้ง โปรแกรมในครั้งเดียวให้เป็นโปรแกรมเรียกใช้งาน ( Executable Program ) และเมื่อต้องการเรียกใช้งานก็ สามารถเรียกได้จากโปรแกรมเรียกใช้งานนี้ โดยไม่ต้อง แปลภาษาอีก ทำาให้การทำางานเป็นไปอย่างรวดเร็วนิยมใช้ ในการแปลภาษา Cobol และภาษา C++โปรแกรม คอมไพ โปรแกรมเรียกต้นฉบับ เลอร์ ใช้งาน ผลลัพธ์ ข้อมูลนำา เข้า หลักการทำางานของคอมไพเลอร์ ٣.٢ อินเทร์พรีเตอร์ ( Interpreter ) จะแปลโปรแกรม ต้นฉบับทีละคำาสั่งพร้อมกีบทำางานตามคำาสั่งนั้นตลอดทั้ง โปรแกรม โดยไม่มีการสร้างโปรแกรมเรียกใช้งาน ทำาให้ ต้องแปลโปรแกรมใหม่ทุกครั้งที่มีการใช้งาน นิยมใช้ใน การแปลภาษา BASIC โปรแกรม อินเทอร์พรี ต้นฉบับ เตอร์ ผลลัพธ์ นำามูลนำา เข้า
 10. 10. ภาษาระดับสูงแต่ละภาษาจะมีตัวแปลภาษาเฉพาะเป็นของตัวเอง จึงไม่สามารถเป็นตัวแปลภาษาหนึ่งไปใช้แปลอีกภาษาหนึ่งได้ ภาษา C จะมีตัวแปลภาษาที่เป็นคอมไพเลอร์ภาษา C ไม่สามารถนำาคอมไพเลอร์ภาษาอื่นมาแปลแทนได้ ภาษาดับสูงมีข้อดีและข้อเสียดังนี้ข้อดี คือ เขียนโปรแกรมได้ง่ายและมีภาษาให้ใช้หลากหลายข้อเสีย คือ แต่ละภาษามีลักษณะเฉพาะ และไม่สามารถใช้ตัวแปลภาษาร่วมกันได้٤. ภาษาระดับสูงมากและภาษาธรรมชาติ ( NaturalLanguage ) จัดเป็นภาษารุ่นที่٤ และ ٥ ของพัฒนาการภาษาคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ง่ายและตอบสนองต่อผู้ใช้งานทั่วไปมากยิ่งขึ้น คำาสั่งของภาษาในระดับนี้จะไม่มีการกำาหนดแต่จะเป็นการบอกหรือระบุสิ่งที่ต้องกาแทนนอกจากนี้ภาษาธรรมชาติยังสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้และมีความยืดหยุ่นในการใช้คำาสั่งมากกว่าภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทอื่น เนื่องจากจะใช้ระบบฐานความรู้ ( Knowledge-based system ) ช่วยในการแปลความหมายของคำาสั่งต่างๆ
 11. 11. ตัวอย่างภาษาธรรมชาติใน Macromedia Flash MX ปัจุบันภาษาระดับสูงมากยังไม่นิยมใช้งานมากนัก เนื่องจากมีข้อดีและข้อเสียดังนี้ ข้อดี คือ สามารถใช้งานได้ง่ายโดยบุคคลทั่วไป ข้อเสีย คือ มีทางเลือกในการประมวลผลข้อมูลน้อยกว่า ภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทอื่นๆและต้องใช้งานกับ คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง แหล่ง สาระข้อมูล น่ารู้E-learning เช่น ก่อนปี ค.ศ. 1952 มีการใช้http://cptd.chandra.ac.th/ งานภาษาเครื่องเพียงภาษาเดียว โดยSelfstud/it4life/sub%20soft3.htm และ จะใช้เลขฐานสองแทนข้อมูลในการhttp://www.kingsolder.com/computer/language/default.asp2.เว็บไซต์คนหาข้อมูล เช่น ้ สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ทำาให้การเขียนhttp://www.google.com โปรแกรมยุ่งยากมาก และมีเพียงผู้ เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถเขียน ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ ปัจุบันภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันส่วนใหญ่จะเป็นภาษา ระดับสูง ซึงมีความยืดหยุ่นสูงและให้เลือกหลายภาษา ่ แต่ละภาษาจะมีรูปแบบ โครงสร้าง และการใช้งานที่แตก ต่างกันไปในหน่วยการเรียนรู้นี้จะยกตัวอย่างภาษาแอส เซมบลี ภาษาโคบอล ภาษาฟอร์แทรน ภาษาซีพลัสพลัส และภาษาจาวา ١. ภาษาแอสเซมบลี ( Assembly Language ) เป็นภาษา ที่เหมาะกับงานที่ต้องการความเร็วในการทำางานระดับสูง
 12. 12. นิยมใช้เขียนโปรแกรมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบ ตัวอย่าง รูปแบบโครงสร้างของภาษาแอสเซมบลี เช่น Assembly LanguageTitle Hello world Program ( hello.asm ); This Program gisplays “Hello,World”Dosseg.model small.stack 100h.dataHello_message bd “Hello;0dh,0ah,$.codeMain proc Mov ax,@data Mov ds,ax Mov ah,9 Mov dx,offset hello_message Int 21h Mov ax,4c00h Int 21hMain endpEnd main ٢. ภาษาโคบอล ( Cobol :common business oriented Language )
 13. 13. เป็นการออกแบบให้เหมาะกับงานทางด้านธุรกิจที่มีขนาด ใหญ่ และมีข้อมูลปริมาณมาก หรือใช้สำาหรับการออกแบบ Cobol รายงานที่ซับซ้อนและต้องการความสวยงาม โปรแกรมนี้ สามารถเขียนได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล มินิ000100 IDENTIFICATION DIVISION. คอมพิวเตอร์ และเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ โดยอาจมีการ000200 PROGRAM-ID. HELLOWORLD. เปลี่ยนแปลงโปรแกรมเล็กน้อย นอกจากนี้ยังเหมาะกับงาน000300 วกับไฟล์ และการจัดการข้อมูล ตัวอย่างรูปแบบ เกี่ย DATE-WRITTEN. 02/08/10 21:04. โครงสร้างของภาษาโคบอล เช่น000400* AUTHOR BRIAN COLLINS000500 ENVIRONMENT DIVISION.000600 CONFIGURATION SECTION.000700 SOURCE-COMPUTER. RM-COBOL000800 OBJECT-COMPUTER. RM-COBOL000900001000 DATA IVISION.001100 FILE SECTION.001200100000 PROCEDURE DIVISION.100100100200 MAIN-LOGIC SECTION.100300 BEGIN100400 DISPLAY “ ’’ LINE 1 POSITION 1 ERASE EOS.100500 DISPLAY “HELLO, WORLD.” LINE 15 POSITION 10.100600 STOP RUN.100700 MAIN-LOGIC-EXIT.100800 EXIT.
 14. 14. ภาษาฟอร์แทรน ( FORTRAN: FORMULA TRANSLATOR ) เหมาะสำาหรับวานด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เละ คณิตศาสตร์ ที่มีการคำานวณที่ยุ่งยากซับซ้อน แต่ไม่ เหมาะกับงานทางด้านธุรกิจ ตัวอย่างรูปแบบโครงสร้าง ของภาษาฟอร์แทรน เช่น FORTRANCC Hello, worldC Program hello Implicit none Logical Done DO while ( .NOT . DONE ) END DO 10 format ( “Hello, world, )END ٤. ภาษาซีพลัสพลัส ( C++ ) เป็นภาษาที่ทำาให้ คอมพิวเตอร์สามารถทำางานได้อย่างรวดเร็ว มีความ ยืดหยุ่นของโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่เข้าใจง่าย นิยมนำา มาเขียนโปรแกรมประยุกต์ ตัวอย่างรูปแบบโครงสร้างของ ภาษาซีพลัสพลัส เช่น
 15. 15. C++ We have two entries for this language. One originates from the early days of the Hello World Project ; the other is rather newer . this is the original code: # include <iosteam.h> Main () { For( ;; ) { Cout <<Hello World ; }} 5.ภาษาจาวา ( JAVA ) เป็นภาษาที่มีโครงสร้าง คล้ายภาษาซีพลัสพลัสสามารถทำางานบนระบบปฏิบัติการ ที่แตกต่างกันได้ นิยมนำามาพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ทั่วไป ตัวอย่างรูปแบบโครงสร้างของภาษาจาวา เช่น JAVAClass Hello Word { Public static void main ( String args[] ) { For ( ;; ) { System.out.print (“Hello World”); } } }
 16. 16. หลักการเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันมีภาษาคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละภาษาจะมีข้อดี ข้อจำากัดและความเหมาะสมใน การใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นการตัดสินใจเลือกใช้ภาษา คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาโปรแกรมนั้น จะต้องคำานึง คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละภาษารวมถึงงานหรือระบบที่ ต้องการ โดยหลักการเลือกใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ดังนี้ ในหน่วยงานหนึ่ง ๆ ควรจะใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ สามารถใช้งานด้วยกันได้หรือใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ เดียวกัน เพราะการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น ตล อกจนการจัดหาบุคลากรจะทำาได้ง่ายกว่าการใช้ภาษา คอมพิวเตอร์หลายๆภาษา ควรเลือกภาษาคอมพิวเตอร์จากคุณสมบัติหรือข้อดี ของภาษานั้นๆเป็นหลัก ควรเลือกภาษาคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้กับ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เพราะจะเสียเวลาเขียนโปรแกรม เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ผู้ใช้ควรจำากัดภาษาคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ ไม่ควรติด ตั้งตัวแปรภาษาคอมพิวเตอร์ทุกภาษาในเครื่อง คอมพิวเตอร์ พิจารณาคุณสมบัติ ลักษณะ และค่าใช้จ่ายของ โปรแกรมเอดิเตอร์ ( Editor ) สำาหรับเขียนโปรแกรม แหล่งข้อมูล สาระน่ารู้1. E-learning เช่น http://cptd.chandra.ac.th/ ภาษาซีพลัสพลัสพัฒนามาจากภาษาSelfstud/it4lift/sub%20soft3.htm และ ซี ที่ คิดค้นโดยเดนนีส ริตชี ( dennishttp://www.tanti.ac.th/com-tranning/webnot/index35.htm Ritchie ) โดยถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็น2.เว็บไซต์ค้นหาข้อมูล เช่น ภาษาสำาหรับเขียนโปรแกรมระบบ แต่http://www.google.com ปัจจุบันได้พัฒนาให้สามารถเขียน โปรแกรมเพื่อจุดมุงหมายโดยทั่วไป ่
 17. 17. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ 1. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาคอมพิวเตอร์ เช่น ประวัติศาสตร์และการของ ภาษาคอมพิวเตอร์ ผู้คิดค้นภาษาคอมพิวเตอร์ เละเทคนิคการเขียนภาษา คอมพิวเตอร์ 2.ค้นหาตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ แล้วนำามาวิเคราะห์วาภาษาดังกล่าวเป็น ่ ภาษาคอมพิวเตอร์ประเภทใด ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์แต่ละภาษาจะมีลักษณะ โคลง สร้าง และหลักการในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แตก ต่างกัน เครื่องมือสำาคัญในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือ โปรแกรมเอดิเตอร์ ใช้สำาหรับแปลภาษาคอมพิวเตอร์ ที่เขียนให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ เละทำางานตามทีเราต้องการ ่ ในหน่วยการเรียนรู้ยกตัวอย่างการเขียนภาษา HTML ดังนี้ ้ ลักษณะของภาษา HTML ภาษา HTML เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ใช้ โปรแกรมเท็กซ์เอดิเตอร์ ( Text Editor ) หรือเวิร์ดโพรเซสเซอร์ ( word processor ) เพื่อเขียนชุดคำาสั่งโดยไม่ต้องติดตังโปรแกรม ้ เอดิเตอร์อื่น ๆ เพื่มเติม เนื่องจากโปรแกรมเท็กซ์เอดิเตอร์ หรือเวิร์ดโพรเซสเซอร์ดังกล่าวมักติดตังมาพร้อมกับ ้ โปรแกรมระบบ โดยในหน่วยการเรียนรู้นี้จะเขียนภาษา HTML ด้วย notepad ภาษา html ( HTML: Hypertext markup Language ) คือ ภาษาที่ใช้สำาหรับเขียนเว็บเพจเพื่อนำาไปแสดงผลบนเว็บเบ ราว์เซอร์ โดยจะต้องมีโครงสร้างของภาษา รูปแบบของคำาสั่ง ต่างๆ เพื่อให้เว็บเบราว์เซอร์สามารถเข้าใจและแสดงผลออกมา
 18. 18. ตามที่ต้องการ เช่น เว็บเพจที่มีการกำาหนดรูปแบบตัวอักษร และ แสดงผลออกมาตามที่ต้องการ เช่น เว็บเพจที่มีการกำาหนดรูป แบบตัวอักษร สีของตัวอักษร และขนาดของตัวอักษร ตลอดจน การสร้างตัวเชื่อมโยงเว็บไซต์ต่างๆ โดยจะเขียนชุดคำาสั่งกับรหัส ภายในเครื่องหมาย < > ทีเรียกว่าแท็ก ่ ( TAG ) บันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .html หรือ .htm แล้วจึงนำาไฟล์ที่เป็น Html ไปเปิดที่เว็บเบราว์เซอร์ในลำาดับต่อไปหลักการเขียนภาษา HTML หลักการเขียนภาษา HTML แบ่งเป็น ٢ ขั้นตอน ดังนี้ ١.การเปิด Notepad สามารถทำาได้ด้วยวิธีการดับเบิลคลิกที่ ไอคอนหรือการคลิกที่ปุ่ม start ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 1.1 คลิกที่ปุ่ม start 1.2 คลิกที่ปุ่ม All Programs 1.3 คลิกที่ปุ่ม Accessories 1.4 คลิกที่ปุ่ม Notepad จะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมขึ้น
 19. 19. ٢. การเขียนภาษา HTML สามารถทำาได้ด้วยการการพิมพ์คำาสั่งต่าง ๆ ลงในพื้นที่การใช้การใช้งานของ Notepadตามโครงสร้างของภาษา HTML ซึ่งแบ่งเป็น ٢ ส่วน คือ٢.١ ส่วนหัวโปรแกรม ( Head ) เป็นส่วนที่กำาหนดชื่อเรื่องซึ่งไม่ปรากฏอยู่บนแถบชื่อเรื่อง ( Title bar ) ของเว็บเบราว์เซอร์٢.٢ ส่วนเนื้อหาโปรแกรม Body เป็นส่วนที่กำาหนดคำาสั่งรูปแบบต่าง ๆ ลงไปในเว็บเพจ

×