Government 2.0
   การเปลยนแปลงขององคกร  รศ.ดร.ธนชาต นมนนท
Sun Microsystems (Thailand)
      ATCI
Changes

• เทคโนโลยทมบทบาทปรบเปลยนวถชวตของเรา
   –  Personal computers
   –  Mobile Phones
   –  The Internet
  ...
Internet ในรอบ 20 ปทผานมา
ความหมายของ Web 2.0
●
  Web 2.0 ค#อการรวมตวกนของ
  ●
     เคร#องม#อและเทคโนโลย
  ●
     กลย&ทธ(ความรวมม#อ ...
Web1.0     Web2.0


       Information   Content
       Published    Created
       Consume...
6
Source: tarina.blogging.fi
เปรยบเทยบระหวางเกากบใหม
                 reading => writing
               companies => com...
Web 2.0
The Internet is Application Rich
Google Docs: Online Office Suite
  http://docs.google.com
Google Calendar
Web 2.0
Easy Web Publishing
Blogs

●
 เว0บไซต(ทให!ผใช!แสดงความคดเห0น และอธบายเหต&การณ(ตางๆ
         -!
● สามารถในเน#อหาอ#นๆเชนวดโอและกราฟฟ5ก
...
www.oknation.net
www.youtube.com
www.flickr.com
Web 2.0
Online Collaboration
Wiki
●  Online collaboration Encyclopedia
●
   มการสร!างเน#อหาแบบ Ground up
●
  ให!ผ-!อานชวยแจ!ง แก!ไข และบอกสงทไมชดเ...
www.wikipedia.org
ไทยวกพเดย
www.slideshare.net
Web 2.0
Social Media / Social Networking
Social Media / Social Netwotking
●  Social Media
   ●
     ร-ปแบบเกา การส#อสารทางเดยว
     ●  หนงส#อพมพ( ทว ...
The Main Players
Source: http://www.slideshare.net/nanstenzel/social-networking-3138646
Source: http://www.slideshare.net/nanstenzel/social-networking-3138646
ข"อม#ล Facebook
●
  กอตงเม#อป9 2003
●
  จ8านวนผ-!ใช!ทวโลกมากกวา 400 ล!านคน
●
  มากกวา 50% ของผ-!ใช!มาล0อกอนอยางน!อยห...
Facebook : Personal Page
Facebook : Company Page
Facebook : Fan Page
Top Facebook Pages
http://pagedata.insidefacebook.com/
ข"อม#ล Twitter
●
  การให!เราสามารถสงข!อความสน ไปยงกล&มคนทตดตามเรา ได!
    อยางรวดเร0ว (Internet SMS)
●
  จ8ากดข!อคว...
Twitter
Twitter : พ$นฐาน
                    %
●
  สงข!อความได! 140 ตวอกษร
●
  สญลกษณ(พเศษส8าหรบการสงข!อคว...
TweetDeck
ผลกระทบ Web 2.0: ทางสงคม
●  Blogs
●  ความเช#อมนใน Wikipedia
●  เน!นเร#องช&มชน และความรวมม#อ
●  People Power
●  การให!...
ผลกระทบ Web 2.0: รฐบาลกบภาคประชาชน
●  Open Government: ขาวสารจะถ-กแบงป/นมากข;น
●  Mass Collaboration: เกยวข!องกบประชาชนใ...
ผลกระทบ Web 2.0: ภายในภาครฐ
●
  บ&คลากรภาครฐจะได!รบแจ!งขาวสารและแลกเปลยนความคดเห0นผานเคร#อ
   ขายหร#อบล0อก
●
  เกยว...
Propaganda Machine

●
  เราไมจ8าเป<นต!องเป<นเราเอง
●
  ผ-!ใช!และส#อเช#อในสงทปรากฎออนไลน(
●
  สวนใหญค#อความเห0นสวนตว
...
การปรบปร*งองคกรส#ระบบดจตอล
Source: tarina.blogging.fi
Mobile Internet :
    Next Major Computing Cycle
Source: Morgan Stanley
จ-านวนเคร$องทเพมข.%น
Source: Morgan Stanley
Thank you


   www.thaijavadev.com
    www.facebook.com
   twitter.com/thanachart
   thananum@gmail.com
thanacha...
Government 2.0 กับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
Government 2.0 กับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
Government 2.0 กับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
Government 2.0 กับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
Government 2.0 กับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
Government 2.0 กับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Government 2.0 กับการเปลี่ยนแปลงองค์กร

1,526 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,526
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
416
Actions
Shares
0
Downloads
35
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Government 2.0 กับการเปลี่ยนแปลงองค์กร

 1. 1. Government 2.0 การเปลยนแปลงขององคกร รศ.ดร.ธนชาต นมนนท Sun Microsystems (Thailand) ATCI
 2. 2. Changes • เทคโนโลยทมบทบาทปรบเปลยนวถชวตของเรา – Personal computers – Mobile Phones – The Internet – Medical scanners – Satellites – Lasers – CD and DVD – Television – Car Electronics – Credit Cards • เทคโนโลยเหลานสวนใหญเกดมาจากการค!นคด Micropro- cessor
 3. 3. Internet ในรอบ 20 ปทผานมา
 4. 4. ความหมายของ Web 2.0 ● Web 2.0 ค#อการรวมตวกนของ ● เคร#องม#อและเทคโนโลย ● กลย&ทธ(ความรวมม#อ (Collaboration) (เชน Blogging, Wiki, So- cial Networking) ● และทศทางของสงคมและวฒนธรรม (social/culture trends) ● Web 2.0 ค#อการทผ-!ใช!ได!สร!างเน#อหา (content) และแบงป/น (share) เน#อหาเหลานนผาน Internet
 5. 5. Web1.0 Web2.0 Information Content Published Created Consumed Shared Remixed BY THE USER Repurposed Passed along BY USERS Source: indi.gov
 6. 6. 6
 7. 7. Source: tarina.blogging.fi
 8. 8. เปรยบเทยบระหวางเกากบใหม reading => writing companies => communities html => xml home pages => blogs portals => RSS taxonomy => tags wires => wireless owning => sharing web forms => applications dialup => broadband Source: Joe Drumgoole, “Web 2.0 vs Web 1.0,” 29 May 2006, http://joedrumgoole.com/blog/2006/05/29/web-20-vs-web-10/
 9. 9. Web 2.0 The Internet is Application Rich
 10. 10. Google Docs: Online Office Suite http://docs.google.com
 11. 11. Google Calendar
 12. 12. Web 2.0 Easy Web Publishing
 13. 13. Blogs ● เว0บไซต(ทให!ผใช!แสดงความคดเห0น และอธบายเหต&การณ(ตางๆ -! ● สามารถในเน#อหาอ#นๆเชนวดโอและกราฟฟ5ก ● สามารถให!ผอานแสดงความคดเห0นเพมเตมได! -! ● สามารถเก0บประวต และบทความย!อนหลงของผ-เขยนได! ! ● ม RSS เพ#อสงไปยงผ-รบ RSS ! ● องค(กรหลายองค(กรใช!บล0อกเพ#อการส#อสารภายในองค(กร
 14. 14. www.oknation.net
 15. 15. www.youtube.com
 16. 16. www.flickr.com
 17. 17. Web 2.0 Online Collaboration
 18. 18. Wiki ● Online collaboration Encyclopedia ● มการสร!างเน#อหาแบบ Ground up ● ให!ผ-!อานชวยแจ!ง แก!ไข และบอกสงทไมชดเจน ● Wikipedia เรมด8าเนนการป9 2001 ● ป/จจ&บนมบทความมากกวา 14 ล!านบทความใน 260 ภาษา ● มผ-!เยยมชม เด#อนละ 65 ล!าน และมผ-!เขยนบทความแบบสม8าเสมอ ถ;ง 85,000 ราย
 19. 19. www.wikipedia.org
 20. 20. ไทยวกพเดย
 21. 21. www.slideshare.net
 22. 22. Web 2.0 Social Media / Social Networking
 23. 23. Social Media / Social Netwotking ● Social Media ● ร-ปแบบเกา การส#อสารทางเดยว ● หนงส#อพมพ( ทว วทย& นตยสาร ● Social Media การส#อสารแบบ Interactive ● Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn ● Social Networking ● การตดตอส#อสารทใช! Social Media Tools ● Social Networking ● การเช#อมตอและตดตอคนอ#น ● การแบงป/นเน#อหาและสร!างความสมพนธ(
 24. 24. The Main Players Source: http://www.slideshare.net/nanstenzel/social-networking-3138646
 25. 25. Source: http://www.slideshare.net/nanstenzel/social-networking-3138646
 26. 26. ข"อม#ล Facebook ● กอตงเม#อป9 2003 ● จ8านวนผ-!ใช!ทวโลกมากกวา 400 ล!านคน ● มากกวา 50% ของผ-!ใช!มาล0อกอนอยางน!อยหน;งครงท&กวน ● กล&มผ-!ใช!ทเพมข;นในอตราส-งส&ดค#อกล&มอาย& 35-44 ป9 ● เน#อหามากกวา 3.5 พนล!านเร#องถ-กแบงป/นท&กสปดาห( ● แปลเป<นภาษาตางๆมากกวา 70% ● ป/จจ&บนมผ-!ใช!ในประเทศไทย 1.6 ล!านคน
 27. 27. Facebook : Personal Page
 28. 28. Facebook : Company Page
 29. 29. Facebook : Fan Page
 30. 30. Top Facebook Pages http://pagedata.insidefacebook.com/
 31. 31. ข"อม#ล Twitter ● การให!เราสามารถสงข!อความสน ไปยงกล&มคนทตดตามเรา ได! อยางรวดเร0ว (Internet SMS) ● จ8ากดข!อความ 140 ตวอกษร ● เราสามารถตดตามผ-!อนได! (Follow) # ● คนอ#นๆทตดตามเราค#อ Follower ● สงทเรา Tweet จะสงไปยง Follower ของเรา ● กอตงเม#อ สงหาคม 2006 ● มจ8านวนผ-!ใช!มากกวา 50 ล!านคน
 32. 32. Twitter
 33. 33. Twitter : พ$นฐาน % ● สงข!อความได! 140 ตวอกษร ● สญลกษณ(พเศษส8าหรบการสงข!อความ ● @username (replies หร#อ mentions) ● # กอนหน!า keyword เพ#อบอกหวข!อทสนใจรวมกน ● RT (Retweet) ● D username ( สงข!อความตรง) ● เคร#องส8าหรบ Tweeter ● TweetDeck (http://www.tweetdeck.com) ● TweetFox (http://tweeterfox.com) ● TweetPic (http://www.twitpic.com)
 34. 34. TweetDeck
 35. 35. ผลกระทบ Web 2.0: ทางสงคม ● Blogs ● ความเช#อมนใน Wikipedia ● เน!นเร#องช&มชน และความรวมม#อ ● People Power ● การให!ความเห0นด!านการเม#อง
 36. 36. ผลกระทบ Web 2.0: รฐบาลกบภาคประชาชน ● Open Government: ขาวสารจะถ-กแบงป/นมากข;น ● Mass Collaboration: เกยวข!องกบประชาชนในงาน กระบวนการ และการตรวจสอบ ● Participation: ท&กคนมสทธทจะให!ข!อเสนอแนะ และแสดงความคด เห0น ● การใช! Social Network เป<นการชวยสงเสรมสงคมภาคประชาชน (Civil Society) หวใจหลก : การเข!าถ;งและความโปรงใส
 37. 37. ผลกระทบ Web 2.0: ภายในภาครฐ ● บ&คลากรภาครฐจะได!รบแจ!งขาวสารและแลกเปลยนความคดเห0นผานเคร#อ ขายหร#อบล0อก ● เกยวข!องกบภาคประชาชนในการน8าองค(ความร-!มาใช!และการมสวนรวม ● สามารถทจะตดตาม online discussions และ Network ทเกยวข!องกบ งานของเรา ● สามารถท8างานกบผ-!รวมงานได!มากข;น และทราบวาแตละคนท8างานอะไร อย- ● สามารถแบงป/นเอกสาร ไฟล(
 38. 38. Propaganda Machine ● เราไมจ8าเป<นต!องเป<นเราเอง ● ผ-!ใช!และส#อเช#อในสงทปรากฎออนไลน( ● สวนใหญค#อความเห0นสวนตว ● ข!อเท0จจรงอาจอย-วงจ8ากด ● Social Networks / Social Media ค#อเคร#องม#ออยางงายใน การกระจายขาวทผดพลาด
 39. 39. การปรบปร*งองคกรส#ระบบดจตอล Source: tarina.blogging.fi
 40. 40. Mobile Internet : Next Major Computing Cycle Source: Morgan Stanley
 41. 41. จ-านวนเคร$องทเพมข.%น Source: Morgan Stanley
 42. 42. Thank you www.thaijavadev.com www.facebook.com twitter.com/thanachart thananum@gmail.com thanachart.numnonda@sun.com

×