อยากอยู่ 110 ปี

2,197 views
2,085 views

Published on

หนังสือ อยากอยู่ 110 ปี ของ สุรัตน์ นุ่มนนท์

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,197
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อยากอยู่ 110 ปี

 1. 1. อยากอยู ๑๑๐ ป ÊØÃÑμ¹ ¹Ø‹Á¹¹·
 2. 2. อยากอยู ๑๑๐ ป ÊØÃÑμ¹ ¹Ø‹Á¹¹·
 3. 3. สุรัตน นุมนนท ผูเปนที่รัก คุณสุรตน ใชเวลาชวงเดือนกรกฎาคมถึงตนเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ อยู ัหนาจอคอมพิวเตอรเขียนหนังสือเรือง อยากอยู ๑๑๐ ป เตรียมไวแจกญาติมตร ่ ิและผูที่เคารพนับถือในปใหม ๒๕๕๕ แต...หลังจากปดตนฉบับไดเพียง ๕ วัน ก็เกิดเหตุการณทีไมคาดคิดมา ่กอน วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ คุณสุรัตนเริมมีอาการเหนื่อยหลังจาก ่ไปฟอกเลือดดวยเครืองไตเทียมทีโรงพยาบาลสนามจันทร จึงรุดไปพบหมอทีโรง ่ ่ ่พยาบาลศูนยนครปฐมในตอนบาย หมอเริมพบความวิกฤติในรางกายดวยความ ่ออนแอของภูมคมกัน มีภาวะติดเชือในกระแสโลหิต รวมทังยังพบวามีเกล็ดเลือด ิ ุ ้ ้ตํ่าและการทํางานของหัวใจผิดปกติ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อุปกรณชวยชีวตนานาชนิดเรียง  ิรายอยูรอบตัวคุณสุรัตน เพราะอาการทุกระบบทรุดลงเร็วมากอยางไมนาเชื่อ และ...เมื่อเวลา ๒๐.๐๕ นาิกา คุณสุรัตนพรอมแลวที่จะเริ่มตนเดินทางอีกครั้ง... เปนการเดินทางอยางกะทันหัน ไมเจ็บปวด ไมทรมาน แตทําใหผูทีอยูขางหลังงุนงง สับสน ปรับตัว ปรับใจไมทัน ่ ครอบครัวนุมนนท ขอขอบพระคุณทุกทานที่ทําใหเขาใจวา ความรักและความเปนมิตรตอกันมีความหมายมากกวาอะไรทั้งสิ้นสําหรับชีวิตของคนทั้งหลายทั้งปวง คุณสุรัตนเองคงจะพอใจและมีความสุขอยางยิ่งเมื่อความคิดที่วา “ชีวิตผมเปนอมตะแลว ผมอุทิศรางกายเพื่อการศึกษาแพทยใหกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และไมมีพิธีการใดๆ ทั้งสิ้นหลังจากชีวิตสิ้นสุดลง” ไดเปนไปสมดังเจตนารมณทุกประการแถมสุข–รณดล–ปาลีรัฐ–ธนชาติ–ธนิศา–ปารณ–นิธิรันดร–ปาณัท นุมนนท อยากอยู ๑๑๐ ป ๑
 4. 4. นสพ. Bangkok Post วันที่ 22 สค. 54 น. 9 Bangkok Post : Column: COMMENTARY:Journalism master leaves special legacyby Saritdet Marukatat * It’s not about that “Special One” at Real Madrid. It’s about the “Special One” who’sreally special. Everybody has one. For some, that person might be somebody who does greatthings. For others, it might be the one proud of being a nobody, working humbly behind thescenes and watching his success with no need to let the world know what has been done. Letthe achievement speak for itself. That’s enough with no need for anything else. Ajarn Surat Numnonda is one who prefers a quiet life, quiet achievements withouta demand for rewards and recognition in return. The former dean of Chulalongkorn University’s communication arts faculty is happyto groom students at the Journalism Department year after year for the real world. Even afterretirement, he keeps watching them, making comments and suggestions from home. His teachingduty never stops on campus. It goes beyond the faculty’s premise and looks like a never-endingprocess until he and his students are apart for good. His thrust for journalism is as simple as his life. A good journalist is one who embarkson a quest for truth, hits the problem right at its source with no hesitation, and makes the storysimple and readable. Simplicity is the most powerful tool to make a big impact with a story.You can write a story with a fancy writing style. That’s OK if you make sure that everythingyou want to tell readers is there. But if your message can be lost along the way, it’s not worthit and the effort sadly becomes meaningless. Lots of things which Ajarn Surat teaches cannot be found in textbooks. They comefrom his experience here in the country and abroad. For him the best way to be a good journalistdoes not start with listening to lectures in the classroom. Problems are out there everywherewithin and outside Bangkok. On the ground, experience gives students a look at what’s goingon around them and a chance to search for problems and turn them into stories. That’s whyhe took students out of Bangkok so they had a chance to practise in unfamiliar territory. Thatgave his students an opportunity to use the skills in the classroom and instil an instinct to look๒ สุรัตน นุมนนท
 5. 5. for what is called news. News cannot be made up; it’s real and it can happen anywhere beingnorth, east, west, south. One thing which is unacceptable for Ajarn Surat is all laws and regulations whichhamper press freedom. Being a journalist with no press freedom is like not being a journalist atall. His book Chains of Journalists is one of the mustreads for students majoring in journalism.The book reminds those wanting to be journalists in the future about the long fight of veteranjournalists in the old days against authoritarian regimes and all legal obstacles put up by theauthorities to keep journalists at bay. They used laws with hopes to tame this profession and deter the work of reportersand editors. For him, press freedom doesn’t come easy. It’s from the never-say-die attitudeof journalists to fight for the right thing to do. That was shown by reporters decades ago whoworked in a hostile environment and ran the risk of being jailed every day. Journalism owes one thing or two to him, even though he never demands anythingin return for his determination to be part of the efforts set up in this field in Thailand. Journal-ism was very new in this country four decades ago. It was something sitting between arts andpolitical science. It was a subject without an identity until he and other colleagues at the facultyhelped the programme to take shape. One journalist after another once were products of AjarnSurat and his working partners at the faculty until For him, getting the job done is what satisfied him most. Watching his students playa part in the world of journalism is more than enough for him. He is not asking for anythingmore. Leave him a quiet life with dignity - that’s all he’s ever wanted. A phone call at 1.04 pm last Friday came as a shock. Even in death, it seems hestuck to his principles of simplicity as his wife, Ajarn Thamsook, got the message across. “Ajarn Surat Numnonda passed away due to blood infection on Aug 18, 2011. Hewas 79. His family has donated the body for medical students at Chulalongkorn University. “He would sincerely like to apologise to everyone whom he morally, physically orverbally offended when he was alive.” The message reflects what Ajarn Surat told his students all along. It’s simple andstraightforward. He has left - but his contributions and legacy to quality journalism remain.* สฤษดิิ์เดช มฤคทััต นิิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลััย เอกหนัังสืือพิิมพ รุน ๑๗  ิ อยากอยู ๑๑๐ ป ๓
 6. 6. จากคอลัมน ขอแสดงความนับถือ นิตยสารมติชนสุดสัปดาห ฉบับประจําวันที่ ๒๖ ส.ค.-๑ ก.ย. ๒๕๕๔ ปที่ ๓๑ ฉบับที่ ๑๖๑๙ สิ่งที่ ลูกศิษยลูกหาในแวดวงสื่อมวลชน ใหกับ “อาจารยสุรัตน นุมนนท” อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ได คือ ลอมกรอบเล็กๆ ในหนังสือพิมพแจงการ “จากไป” ของอาจารย จากไปอยางธรรมดา เงียบสงบ สมถะ และปฏิบัติภารกิจสุดทาย โดยใหรางเปน “อาจารยใหญ” ของนิสิตแพทย ไมมีงานศพที่จะไปรบกวนผูใด มีเพียงคําขออภัย หากไดลวงเกินผูใด ดวยกายวาจา และใจ ระหวางมีชีวิตอยูเทานั้น อาจารยสุรัตน ยังคงเสนคงวา กับความเรียบงายของครูนักหนังสือพิมพ ขณะเปนนักเรียนอัสสัมชัญ บางรัก อาจารยสุรัตน นุมนนท เคยรวมเปนกองบรรณาธิการ หนังสือ “ยุววิทยา” ที่มี ส. ศิวรักษ เปนหัวเรือ มี อวบ สาณะเสน เปนฝายศิลป เปนหนังสือทีถกสังเก็บโดยครูประจําชั้น ฐานเปนหนังสือยัวยุใหเพือนนักเรียนกระดาง ่ ู ่ ่ ่กระเดือง บรรณาธิการ คือ ส. ศิวรักษ ถูกกลาวหาเปนคอมมิวนิสต นีคอความผาดโผนในวัน ่ ่ ืนุงขาสั้นกอนทีจะออกไปเผชิญโลกกวาง ในฐานะผูสือขาวบีบีซีภาคภาษาไทย ชวงป ๒๕๐๕ ่ ่เมื่อบีบีซีเปดแผนกภาษาไทยขึ้นอีกครั้ง หลังปดไปเพราะปญหาเศรษฐกิจ จากนั้น อาจารยสุรตนกลับบานเกิด อุทิศตนเปน “อาจารย” สอนลูกศิษยลูกหา ั๔ สุรัตน นุมนนท
 7. 7. ดานสื่อสารมวลชน ดํารงตน “เบา” เหมือนนกนอยในไรสม ไมมีคําวา ศ., รศ., ผศ. ฯลฯ ใหหนักและรุงรัง จะให “หนัก” ก็เฉพาะการยํ้าเตือนใหลูกศิษย “หนัก” ในวิชาชีพ “โซตรวนหนังสือพิมพ” คือตําราในชันเรียนทีอาจารยสรตนปลุกใหลกศิษยปลด ้ ่ ุั ูอํานาจเผด็จการยุครัฐบาลทหารออกไป ชวงป ๒๕๒๖-๒๕๒๗ ขณะที่กระแส “ซาย” ลดตํ่า นิสิตนักศึกษาที่ออกจากปาบางสวนกลับคืนสูมหาวิทยาลัย อาจารยสุรัตน ใช “นิสิตนักศึกษา” หนังสือพิมพฝกหัดของแผนกหนังสือพิมพ คณะนิเทศศาสตร จุฬาฯ เปนเวทีจุดประกายใหมกับนิสิต ประกายใหม ที่ ไ ม ใ ช ห นั ง สื อ พิ ม พ แ นวอุ ด มการณ ซ า ย-ขวา หากแต เ ป น“หนังสือพิมพเพือชุมชน” ทีทาขึนโดยชุมชน และเพือชุมชน นิสตหนังสือพิมพในชวงนันถูก ่ ่ ํ ้ ่ ิ ้จับขึ้นรถตูออกไปฝกทําหนังสือในชุมชนตางๆ ตั้งแต สุขุมวิท นครปฐม หนองคาย อยุธยาเชียงใหม โดยอาจารยสรตนเขามาควบคุมอยางใกลชด แบบกินนอนรวมกัน เฉพาะทีนครปฐม ุั ิ ่ตึกแถว ๒ คูหาทีอาจารยสรตนใชพกพิง แลวนังรถทัวรเขามาสอนหนังสือทีกรุงเทพฯ ทุกวัน ่ ุั ั ่ ่นั้น ถูกใชเปน “กองบรรณาธิการ” ของนิสิตหนุมสาวที่มีชีวิตชีวา แมในวันนี้ ทิศทาง “หนังสือพิมพ” ไมไดมงเนนไปทีชมชนแตรากฐานทีอาจารยสุ ุ ุ่ ่รัตน พยายามปูพื้นฐานใหกับนิสิตหนุมสาวดังกลาว มิไดสูญหายไปไหน หลายคนยังคงเปนฟนเฟองที่ดีในแวดวงสื่อมวลชนบานเราขณะนี้ นํา “การจากไป” ของ อาจารยสุรัตน นุมนนท มากลาวถึง มิใชเพียงเพราะผูกพันในฐานะ “ศิษยกับอาจารย” หากแตอยากเนนยํ้าถึงความสมถะ เรียบงาย อันเปนพื้นฐานสําคัญของอาชีพสื่อ หากปราศจากสิ่งเหลานี้ “สื่อ” ซึ่งอยูทามกลางผลประโยชนและอํานาจอาจจะเผลอไผล หรือตั้งใจดึงเอาผลประโยชนและอํานาจนั้นมาเปนลาภยศแหงตน หายนะแหงวิชาชีพก็ยอมมาถึงในวันนี้ สถานการณของสือมวลชนสลับซับซอน กวา “โซ  ่ตรวนหนังสือพิมพ” ที่อาจารยสุรตน เคยผลักดันใหรวมปลดโซตรวนนั้นลงเสีย ั ความเห็นตาง เรืองจุดยืนและความคิด ถูกนํามาเปนขออางทําลายลางกัน ทําลาย ่ลางผานขอสรุปงายๆ ลวกๆ และไรความรับผิดชอบ ดวยการปายสีวาสื่อที่แตกตางจากตน รับเงินหรือผลประโยชน จากนักการเมืองและพรรคการเมือง แถลงการณเครือมติชน-ขาวสด ตอรายงานคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีการสงอีเมลของนักการเมือง ระบุการใหเงินและผลประโยชนแกผูประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนของสภาการหนังสือพิมพ ที่เผยแพรในสื่อเครือมติชน และรวมทั้งในมติชนสุดสัปดาหฉบับนี้ เปนความพยายามทีจะตอบโตการปายสีใสรายดังกลาวและเสมือนเปนการยืนยัน ่ อยางเด็ดขาดและมันคงตอการยึดสัมมาอาชีวะแหงสือมวลชน ดังที่ อาจารยสรตน เคยสอน ่ ่ ่ ุั ไมมีการรับเงินหรือผลประโยชนจากใคร หรือพรรคใด อยากอยู ๑๑๐ ป ๕
 8. 8. อาลัยรัก อาจารยสุรัตน นุมนนท ทีจากไปอยางสงบเมื่อคืนวันที่ ๑๘ ่สิงหาคม ๒๕๕๔ อาจารยอทศรางเปนอาจารยใหญใหทโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ุ ิ ี่ถือเปนครูจนวินาทีสดทาย ุ อาจารยสุรัตนเปนอาจารยนิเทศศาสตรคนเดียว ที่พาลูกศิษยทําขาวทองถิน ใหเรียนรูถงวิญญาณของนักขาวทีรกความถูกตอง และเคารพในวิชาชีพ ่  ึ ่ั พวกเรานิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ภาควิชาหนังสือพิมพจะระลึกถึงพระคุณ “ครู” ผูยิ่งใหญผูนี้ ตลอดไป... รวมจัดพิมพหนังสือเลมนี้ โดย JR รุน 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 นิเทศศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย๖ สุรัตน นุมนนท
 9. 9. อยากอยู ๑๑๐ ป สุรัตน นุมนนทชรารําพึง ปที่แลวโชคดีที่ คุณสถาพร ลิ้มมณี แหงโรงพิมพเดือนตุลาเอื้ อ เฟ อ พิ ม พ ห นั ง สื อ เรื่ อ ง ข า วแช แ ถมสุ ข ให เ ป น วิ ท ยาทานแจกแกญาติมิตรและผูที่เคารพนับถือ กลายเปนหนังสืออยางดีใชอวยพรในวันปใหม ทําใหติดใจวาควรจะแจกหนังสืออะไรดี ในปใหม ๒๕๕๕ ทบทวนไปมาเห็นวา ความมีโรคมากเปนลาภอันประเสริฐ ของตัวเองนาจะเหมาะที่สุด ไมถือเปนแบบอยางของชีวิตคนที่ไมรูจักรักษาสุขภาพ จนนําไปสูการฟอกเลือดหรือฟอกไตสุดแลวแตจะเรียกขาน จึงเปนทีมาของหนังสือเลมนี้ ่เพืออวยพรเนืองในปใหม โดยเลาเรืองโรคทีตวเองเผชิญมา เดิมคิดจะตังชือ ่ ่ ่ ่ ั ้ ่เรื่องวา ไมกลัวไมกลา<ไต อยากจะบอกวาไมกลัวตายแตไมอยากตายเทานั้นเอง หากมีอายุยืนนานถึง ๑๑๐ ปก็ดีเสียดวยซํ้า เลยเปลี่ยนเปนชือ ่วา อยากอยู ๑๑๐ ป ไมทราบวาคนไทยทีมอายุยนนานปถงปานนีจะมีมาก ่ ี ื ึ ้ อยากอยู ๑๑๐ ป ๗
 10. 10. นอยเพียงใด แตสําหรับคนอังกฤษตามสถิติกระทรวงแรงงานและประกันสังคมบอกใหคนอังกฤษดีใจเลนๆ วาคนที่มีชีวิตอยูในปจจุบันมากกวา ๑๐ลานคนจะมีอายุยืนยงเกินกวารอยป เทียบไดเทากับประชากรของประเทศถึง ๑๗ เปอรเซ็นต นี่เปนขาวจากหนังสือพิมพเดลี่ เทเลกราฟของอังกฤษตั้งแตปลายเดือนธันวาคมปที่แลว ฝนของผมคงเปนความจริงยาก เพราะจํานวนโรคราย ๑๐ ชนิด พึงระวัง ประกอบดวย มะเร็ง ความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจตีบตัน เบาหวาน โรคกระดูกตนคอ ปวดเอว เขาเสือม ่ปวดศีรษะ เครียด ภูมิแพ ริดสีดวงทวาร นับดูแลวโรคเหลานี้ผานมาในชีวิตอยางจริงจัง ทั้งเรื่องความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจตีบ เบาหวานสวนโรคอื่นๆ ที่เหลือก็เฉียดๆ มีอาการบาง อยางริดสีดวงทวาร ขออีกโรคเดียวอยาไดแพรงพรายมาหาเปนเด็ดขาด คือโรคมะเร็ง แตถึงอยางไรผมมีอีกมากโรคที่นอกเหนือจากโรครายเขามาเปนตัวประกอบทําใหถึงกับตองหมอบคลานไสติ่งแตก อายุผมใกลหลัก ๘๐ ปเขาไปทุกขณะแตยังหางไกลจากหลักรอยอีกนานโข มีกําไรชีวิตพอควร เพราะอายุเขาเลขหลัก ๖๐ ชีวิตมีกําไรนับเปนปๆ เขาเลขหลัก ๗๐ กําไรตกแคเปนเดือน หากเขาเลขหลัก ๘๐ กําไรเหลือเพียงรอดชีวิตในแตละสัปดาห ถึงหลัก ๙๐ เมื่อไหรนับไดเลยวาชีวิตมีกําไรนับเปนชั่วโมง ถาถึงหลัก ๑๐๐ กําไรเหลือแคแตละนาที หากอยูถึง๑๑๐ ปไมตองนับแลว ถือเสียวา ชีวิตนี้เปนคนอมตะ๘ สุรัตน นุมนนท
 11. 11. สําหรับผมกําไรชีวตใกลนบไดเปนรายสัปดาห นังสงสัยอยูวามีชวต ิ ั ่  ีิมาขนาดนี้ไดอยางไร ผานสมรภูมินักรบเดนตายมาหลายครั้งหลายหน จนคิดจะสรางเหรียญวีรชนผูรอดตายใหตัวเองสักเหรียญหนึ่ง เริ่มตั้งแตวัยไมทันพนสามสิบถูก คุณหมอแมน แหงศิริราชพยาบาลเฉือนลางทองมีผลจากไสติ่งแตกหลายวันกวาจะไปพบคุณหมอมาลา ศีตะจิตต สถานพยาบาลตรงหัวมุมถนนสีพระยา ซึงวินจฉัยวาอาการปวดทองหลายวันเกิด ่ ่ ิจากอาการไสติงอักเสบ ตองรีบไปโรงพยาบาลดวน ดีไมกนยาถายขับลําไส ่ ิกอนหาหมอ เคยมีเรื่องเลาวามีผูกอการ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ทานหนึ่ง อยากอยู ๑๑๐ ป ๙
 12. 12. กําลังมีชีวิตทางการเมืองรุงโรจนตองหมดไปเพราะกินยาถายโดยไมทราบวาเปนไสติ่งอักเสบ ผูกอการทานนั้นคือ ดร.ตั้ว ลพานุกรม อดีตรัฐมนตรีในยุคแรกของการปฏิวติ ผมก็เกือบจะซือยาถายกินอยูแลว ดีไมอตริถงเพียง ั ้  ุ ึนั้นจึงรอดชีวิตมาได จึงเปนเครื่องเตือนใจวาอยาพึ่งรานยาที่ขาดเภสัชกรคุณภาพประจําราน รีบหาหมอที่นาไววางใจไดเปนการดี ผมเคยเจอครั้งหนึงไมสบายไปหาหมอในยามกลางวัน ไมมรานหมอเปดในชวงนี้ เดินอยาง ่ ีออนเปลี้ยเพลียแรง เขารานหมอพูดไทยไมชัดเจนใหยาแลวอาการไมปกติสงสัยดวยซําวาหมอรายนีมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทยหรือเปลา เปน ้ ้ ีหมอที่อยูแถบถนนลาดพราว อยางไรก็ดผมรอดตายมาไดอยางหวุดหวิด ขนาดธานี ปเลยเพือน ี ่นักเรียนขาสั้นโรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก เอะใจไมหาย วารอดตายมาไดอยางไร ทังๆ ทีพีสาวเจอผาไสติงแลวลาโลก ไสติงแตกทําใหหวาดกลัวเปน ้ ่ ่ ่ ่เงารายฝงตัวมาตลอด และตองขอขอบคุณมิตรสนิทสองคนจากโรงเรียนมัธยมดวยกันทีเอาใจใสดแลอยางใกลชิด สุลกษณ ศิวรักษ ให จิว (สัจจา ่ ู ั ๋รัตนโฉมศรี) นองชายจากบานพักของคุณแมทตรงกําแพงรัวธรรมศาสตร ี่ ้ทาพระจันทร คอยสงโจก ขาวตม ใหทุกเชาที่นอนรักษาตัวอยูโรงพยาบาลจนหายขาด มานพ พรพิพฒนกุล (โมมัดบาย โตฟาฟรอส) ขับรถพา ันั่งรับลมเย็นเพื่อรับ อากาศบริสุทธ ฝนรายไสติ่งกลับมาอีกครั้งหนึงใน ่๔๐ ป เมื่ออาจารยแถมสุข เขาวัยเกินสาว ไปนอนรักษาตัวดวยโรคหอบหืดที่โรงพยาบาลศูนยนครปฐม เกิดอาการไสติ่งอักเสบ ผมไดแตใจหาย๑๐ สุรัตน นุมนนท
 13. 13. วาบบอกลูกชายคนโต รณดล ใหมานอนเปนเพื่อนที่โรงพยาบาลเพราะใจหวาดหวั่นเกรงกลัวความปลอดภัยของอาจารยแถมสุข และนั่นเปนครั้งแรกที่คุณหมอสุริยัน มหามงคล ไดชวยชีวิตอาจารยแถมสุขไวและตออายุใหผมตอมาอีกหลายครั้งหัวใจสลาย ผานไป ๓๐ ป ชายวัยเกิน ๕๐ เริมมีอาการเตนของหัวใจผิดปกติ ไป ่หาคุณหมอพัฒนะ ศรุตานนท ซึ่งเคยเปนผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนยนครปฐมชวยดูแลใหยาบําบัดอาการของโรคหัวใจระยะหนึ่งกอนผองถายใหคณหมอชัยพจน สวัสดิวลลภ แหงโรงพยาบาลศูนยนครปฐมชวยดูแล ุ ัผมไมเครงครัดนักในการรักษาสุขภาพ ไมรับประทานผักผลไมใหมากตามคําแนะนําของหมอ เชือแตคาแนะนําของกูรเรืองอาหารใหรูจกอาหารพอก ่ ํ ู ่ ัไขมันหนาทอง ทําลายหัวใจ ไมวาจะเปนรานหาบเร ภัตตาคาร แถบถนนใหญ ตามตรอกซอกซอยในเมืองหลวงมากกวา จนไมแนใจวาจะเกิดอาการหัวใจวายเมื่อใด ตอเมื่อไดยินกิตติศัพทของวชิรพยาบาลรักษาโรคหัวใจไดดวยเครื่องมือทันสมัย นาแปลก ณ พัทลุง ของอาจารยแถมสุข รักษาโรคหัวใจอยูทีโรงพยาบาลแหงนี้แนะนําใหไปหา คุณบุษกร เพชรสุวรรณ ่พยาบาลวชิรพยาบาลญาติชนหลานพาไปพบอาจารยแพทยหญิง พรรณี ั้เสถียรโชค อายุรแพทยผูเชี่ยวชาญในเรื่องโรคหัวใจ อาจารยพรรณีวินิจฉัยโรคแลวเห็นวาการเตนหัวใจของผมผิดปกติ เริ่มมีการทดสอบราวกับสอบเขาโรงเรียนทหารหรือโรงเรียนประจําอะไรสักอยาง เตรียม อยากอยู ๑๑๐ ป ๑๑
 14. 14. รองเทา วิ่งสายพานไมผานการทดสอบ ตรวจคลื่นหัวใจไมผาน ลงทายตรวจสวนหัวใจสอบตกโดยสมบูรณ ถึงขั้นจะตองตอเสนเลือดหัวใจหรือที่เรียกวาการทําบายพาสหัวใจ ในเวลานั้นการผาตัดตอเสนเลือดหัวใจยังไมคอยมีใครทํา ผูคนเกรงกลัว ขนาดเพื่อนสาวไทยอยูมาเลเซียพาสามีชาวมาเลเซียมาทําที่เมืองไทยเพราะมาเลเซียไมมีแพทยผูเชี่ยวชาญตอเสนเลือดหัวใจ แตตกใจเห็นสภาพโรงพยาบาลเหมือนโรงฆาสัตว สําหรับคนไทยผูมีฐานะตองหอบสังขารไปทํากันที่สหรัฐอเมริกาเสียเงินเปนลานหากจะทําในโรงพยาบาลเอกชนของคนไทย จะตองมีหมอจากเมืองนอกทําเสียคาทําหาแสนบาท ผมโชคดีไดพบศัลยกรรมแพทยหัวใจคุณหมอสุทธิสุรเกียรติชานุกูล มือผาตัดชั้นนําของประเทศ คนไขจากเชียงใหมก็สงตอมาที่วชิรพยาบาล จนมีการตั้งคําถามวา วชิรพยาบาลมีดีอยางไร คําตอบคือ ผาตัดแลวตายนอย คําตอบนีถายทอดความรูสกไปถึงอาจารยผอาวุโส ้   ึ ูมหาวิทยาลัยเชียงใหมคือศาสตราจารย พันเอกพูนพล อาสนจินดา ที่ไปนอนรอตอเสนเลือดหัวใจเมื่อทราบขาววาผมทําแลวสบายดี ทานไดแตปลอบใจวาทานคงไมเปนไร แตทานโชครายไมมีโอกาสฟน เมือคุณหมอพรรณีนดใหมาทําบายพาสตอเสนเลือดหัวใจสามเสน ่ ัเปนความรูสึกที่ไมกลัวแตก็ไมกลา ขอผัดผอนไปสอนหนังสืออีกสักเดือนสองเดือนเพื่อทําใจใหแข็งกลา หมอไดแตบอกวาไมกลัวตายก็แลวไป ถึงเวลาปดการสอนทําใจหนักแนนมารายงานตัวกับคุณหมอวาพรอมแลว การนัดหมายผาตัดเปนไปอยางรวดเร็วไมมควการผาตัดมากเพราะเปนของใหม ี ิ๑๒ สุรัตน นุมนนท
 15. 15. เห็นมีหมอฝรั่งจากตางประเทศคนหนึ่งมาจับขอมือที่หองนอนคนไขแลวพยักหนาเหมือนกับบอกวาจัดการได จนถึงวันผาตัดตั้งแตเชาถูกวางยาสลบไปรูสึกตื่นในหองซีซียูเมื่อถึงเวลาไดยินเสียงเพลงเคารพธงชาตินึกวาเชาแลว ทั้งๆ ที่เพิ่งฟนตอนหกโมงเย็น ไดแตดีใจวาอันตัวขาพเจารอดตายอีกครั้งหนึ่ง แตหารูไมวาชีวิตจวนจะไปเสียแลว คุณหมอสุทธิบอกในวันตอมาวา ทราบไหมตอนกลางคืนหลังผาตัดเกิดช็อค ตองปมหัวใจกันชุลมุน และชวงทียงไมยอมผาตัด เมือนัดหมายตอนแรกๆ นันหากเสนปอกก็ไปเลย ่ั ่ ้ครับ! ตองขอขอบคุณคุณหมอสุทธิ คุณหมอพรรณี คุณบุษกร ที่ชวยชีวิตใหอยูรอด ขอบคุณเจาหนาที่ และนิสิตคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เจาหนาที่คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรและ อยากอยู ๑๑๐ ป ๑๓
 16. 16. เพื่อนๆ ของรณดลจากธนาคารแหงประเทศไทยชวยบริจาคเลือดตออายุให การตอเสนเลือดหัวใจ เปนการใชเสนเลือดจากลําขาสามเสนมาตอเขากับเสนเลือดหัวใจเปนทางผานใหเลือดไหลรินไดตามปกติ เปนการกรําศึกที่ลําบาก ตองนอนโรงพยาบาลยาวนานถึง ๕ อาทิตย และตองกินยาตอเนื่องรักษาสภาพหัวใจใหคงทนจนตลอดชีวิต ผมไมมีสิ่งใดตอบแทนใหกับวชิรพยาบาล นอกจากจิตใจที่ระลึกถึงตลอด มีอยูครั้งหนึ่งบรรดาคุณหมอที่ทําหนาที่ดวยความเสียสละไดรับการมองจากผูบริหารของกรุงเทพมหานครวามีความเห็นแกได มีการปลอย ขาวการทุจริตอยางครึกโครม ผมเคยนอนโรงพยาบาลแหงนีเห็นการทํางาน ้ของคณะแพทยทไมเคยวางเวน ไมมชวโมงหรือวันทีจะไดหยุดพักผอนอยาง ี่ ี ั่ ่เต็มที่ ควรจะตองมีความยุติธรรมตอเจาหนาทีและคณะแพทย ไมเอาเรือง ่ ่หยุมหยิมในเรื่องการเบิกเงินทํางานลวงเวลาไมกี่บาทมาเปนสาระในการกลาวหาวาทุจริต ผมจึงเขียนจดหมายถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร(พลตรี จําลอง ศรีเมือง) ตามขอความตอไปนี้๑๔ สุรัตน นุมนนท
 17. 17. ๕๖/๒๑๗ หมูบานรมฟา ตําบลสนามจันทร ถนนยิงเปา อําเภอเมือง นครปฐม ๗๓๐๐๐ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔กราบเรียนทานผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผมอานหนังสือพิมพและดูขาวโทรทัศนมีลักษณะกลาวหาบรรดาแพทยวชิรพยาบาล มีการฉอโกงเรื่องการทํางานลวงเวลา ผมทราบขาวนี้ดวยความเศราสลดใจ ในลักษณะการออกขาวที่เปนการทําลายขวัญและกําลังใจแพทยผูปฎิบัติงานของวชิรพยาบาล ผมอยากเห็นผูบังคับบัญชาที่จะออกมาปกปองมากกวาเหยียบยํ่าทําลายกัน โดยไมทราบถึงขอเท็จจริง ผมไมเชื่อในการดําเนินงานของฝายที่ปฎิบัติงานเพื่อปราบปรามการทุจริตมิชอบ ที่บางครั้งถือเพียงบัตรสนเทหเพียงฉบับเดียวแลวตั้งหนาตั้งตาสอบสวนกินเวลาเปนป แลวลงมติวาขาราชการผูนั้นสุจริต และผมไมเชื่อการสอบสวนที่ทําตามลายลักษณอักษรและสอบปากคําเสร็จแลวสรุปความอยางงายๆ วามีการทุจริต เหตุการณทีเกิดกับบรรดาแพทยวชิรพยาบาลนั้นเปนลักษณะการ ่มุงทําลายมากกวาที่จะสงเสริมการปฎิบัติงานในหนาที่ ที่บรรดาแพทย อยากอยู ๑๑๐ ป ๑๕
 18. 18. ไดอุทิศเวลาและชวยเหลือใหคนไขจํานวนมากมายรอดชีวิตที่มีมูลคาอันสุดประมาณ ผมเคยเปนคนไขของโรงพยาบาลวชิระ และขณะนี้ก็ยังไดรับการดูแลอยูซึ่งก็คงเปนไปตลอดชีวิต ทั้งนี้ดวยการชวยเหลือของแพทยหญิงพรรณี เสถียรโชค และนายแพทยสุทธิ สุรเกียรติชานุกูล และแพทยตลอดจนถึงพยาบาลอื่นๆ อีกมาก เมื่อไดรับการผาตัดตอเสนเลือดหัวใจผมยังซาบซึ้งถึงความหวงใยของแพทย การดูแลเอาใจใสของแพทยแมแตวันอาทิตยที่เปนวันหยุดราชการ การชวยเหลือของแพทยไมไดจํากัดเพียงฐานะ ใหความหวงใยแมแตคนไขผูยากไร หลายครั้งชวยเสาะแสวงหาเงินเพื่อชวยเหลือคนไขใหสามารถเปลี่ยนลิ้นหัวใจได สิ่งที่ผมอยากเห็นคือการใหขวัญและกําลังใจจากผูบริหารของกรุงเทพมหานครมากกวาการเหยียบยํ่า จะมีบุคคลภายนอกสักกี่คนที่เห็นการทํางานของเจาหนาที่ทุกคนในวชิรพยาบาล ที่ผมอาจจะกลาวไดวามีความวิเศษ ไมเคยไดยนเสียงตวาดคนไขดงทีปรากฏในโรงพยาบาลอีก ิ ั ่มากมาย ในวันที่ผมไปตรวจรักษาเพื่อวินิจฉัยโรคทุกระยะ ๒ เดือน หรือ ๓เดือน คนไขที่แนนขนัด หองอันคับแคบ แพทยที่ตรวจไมไดหยุดพักจนถึงเวลาเกือบ ๕ โมงเย็น หองจายยาอันคับแคบ การจายยาเปนไปอยางเชื่องชาเพราะจํานวนเจาหนาทีหรือเภสัชกรนอย ซึงเทียบไมไดแมแตโรงพยาบาล ่ ่ในตางจังหวัดที่สามารถบริการไดรวดเร็วกวา ทีผมเขียนจดหมายฉบับนี้ถึงทานผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ทัง ่  ้๑๖ สุรัตน นุมนนท
 19. 19. ที่ควรเขียนถึงนานแลวตั้งแตครั้งไดรับการผาตัดเมื่อเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๓๓ เพื่อแสดงความขอบคุณและชมเชยคณะแพทย พยาบาล และเจาหนาทีทกคนไมวาจะเปนคนเข็นรถพยาบาล เจาหนาทีทาความสะอาด ฝาย ่ ุ  ่ ํโรงครัว ที่ใหการเอื้อเฟอเปนอยางดี ผมอยากเห็นทานผูวาราชการกรุงเทพมหานครแสดงจิตใจที่เดนกวานี้ในการใหกาลังใจและปกปองผูใตบงคับบัญชา และทานจะตองคํานึง ํ ัถึงวาทุกคนมีมาตรฐานชีวตของตนเอง ของทานเองมีมาตรฐานแบบหนึง แต ิ ่ทานจะคาดหวังใหทุกคนมีมาตรฐานอยางทานไมได ผมเชื่อวาแพทยวชิรพยาบาลก็วางมาตรฐานชีวตของทานอีกแบบหนึง หากทานไมวางมาตรฐาน ิ ่ชีวิตของทานในแบบที่ทานพอใจแลว ผมเชื่อเหลือเกินวาปานนี้คงมีแพทยวชิรพยาบาลออกอีกมากมาย ตามแบบสมัยนิยมทีเรียกกันวาสมองไหล คง ่ไมมีแพทยทียอมเสียสละทํางานอยูภายในกรอบอันเครงครัด ทังทีบางทาน ่  ้ ่มีชอเสียง แตไมไดรบการยกยองหรือไดรบการประโคมขาวความมีชือเสียง ื่ ั ั ่เหมือนกับแหลงอื่นๆ ผมไมทราบวาผูบริหารของกรุงเทพมหานครใหความเอาใจใสในโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครมากนอยแคใด ทานผูวาฯเองอาจมีภาระมากมาย แตทานจะเคยไปเยียมเยียนและดูแลการปฎิบตงานของเจาหนาที่  ่ ั ิมากนอยเพียงใด การตรวจเยี่ยมไมใชหมายความเพียงแตวาเดินผานไปตามจุดตางๆ ทานลองไปดูสภาพการทํางาน ดูสภาพของคนไขเปนวันๆ อยากอยู ๑๑๐ ป ๑๗
 20. 20. หรือแมแตผูออกขาวในการทําลายขวัญตางๆ ลองไปตรวจสอบดูดวยใจเปนธรรมบาง ทุกคนอาจจะเขาใจอะไรตออะไรบางอยางที่ผมเปนคนหนึ่งที่คิดวาเขาใจเปนอยางดี จดหมายฉบับนี้จึงเปนจดหมายฉบับหนึ่งที่ใหกําลังใจแกบรรดาแพทยทถกกลาวหาวาทุจริต และผมจะไมประหลาดใจเลยถาบรรดาแพทย ี่ ูเหลานั้นจะพากันเดินออกจากวชิรพยาบาลทั้งหมด หากไมไดรับการแกไขดวยการใหความเห็นใจ ใหความเปนธรรม และออกขาวทีฟงแลวชืนใจจาก ่  ่ผูบริหารกรุงเทพมหานคร ขอแสดงความนับถือ (นายสุรัตน นุมนนท) จดหมายฉบับนี้สงสําเนาใหผูอํานวยการวชิรพยาบาลทราบ และผมไดยินคําวา ขอบใจ จากคุณหมอพรรณีดวยความปลื้มปติ แตไมมีคา ํตอบจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร แตเสียงตะโกนกลาวหาทุจริตจางหายไป ผมทราบจากคุณหรรษา แกวบัณฑิต เพื่อนรัฐศาสตร รองผูวาราชการกรุงเทพฝายบริหารในยุคนันวามีสวนสนับสนุนใหงบประมาณสราง ้ ศูนยหัวใจใหวชิรพยาบาลจนกลายเปนศูนยหัวใจที่ดี เธอยอมรับวาแพทยรักษาหัวใจกําลังตีจากหากไมไดรับการสนับสนุนทั้งในเรื่องงบประมาณและขวัญกําลังใจในครั้งนั้น๑๘ สุรัตน นุมนนท
 21. 21. เบาหวานถามหา อยู ม านานร ว ม ๑๐ ปไมมีความเดือดรอนในเรื่องโรคหัวใจ แตเกิดอาการอยางหนึงขึ้น ่มาอยางเฉียบพลัน มีทงหิวนํา หิว ั้ ้ขาวจะเปนลมบอยครั้ง คุณหมอพรรณี ต รวจพบความผิ ด ปกติของหัวใจ เอกซเรยแลวดูสภาพเหมือนเสนหัวใจแตกสลาย ตองนอนโรงพยาบาลอยูสักวันสองวัน ซึ่งไมทราบวาคุณหมอจะรักษาอยางไรตอไป เพียงใหเซ็นชื่อรับรองการผาตัดอะไรทํานองนั้น ซึ่งคิดวาคงทําบอลลูนใสเสนลวดขยายหัวใจซึ่งเปนการรักษาขยายเสนเลือดหัวใจแบบใหมทเพิงเริมกระทํา แตเมือฉายเอกซเรยซา ี่ ่ ่ ่ ํ้กลับกลายเปนปกติโดยไมตองทําอะไร ไดรบอนุญาตใหกลับบาน ทราบตอ ัมาวาเปนโรคเบาหวาน ตองรับประทานยาตามแพทยสั่ง ซํ้ายังหาวิธีรักษาโรคดวยตนเอง พีตู (ขวัญใจ วงษแข) ญาติผพแนะนําใหกนนํามะกรูดผสม ่ ู ี่ ิ ้มะนาวดื่มกินจนรูสึกวาอาการเบาหวานไมปรากฎเหมือนแตกอน จากตอเสนเลือดหัวใจ มาถึงเบาหวานแลวไมมีความผิดปกติใดๆ มีชีวิตรื่นรมยอยูพักใหญ ทั้งเรื่องอาหารการกินและความเปนอยู อยากอยู ๑๑๐ ป ๑๙
 22. 22. ตอมลูกหมากโตซํ้าซาก จากโรคหัวใจอันโหดราย กลับมาเผชิญกับตอมลูกหมากโตที่โหดรายยิ่งกวา ตื่นไมเปนเวลาในยามหลับตอนกลางคืน เขาหองนํ้าบอยครั้งสรางความรําคาญใจ ไปพบคุณหมอสุนัย จันทรฉายผูเอื้ออารีที่โรงพยาบาลศูนยนครปฐม มีการตรวจดูตอมลูกหมากโตดวยความเจ็บปวดเข็ดขยาดจนไมกลาจะคิดหรือพูดถึงการผาตัด ฝนใจรับประทานยาระงับอาการอยูนาน จนวันหนึ่งไปผาตัดตอกระจกที่โรงพยาบาลบํารุงราษฎรเห็นโฆษณาที่นาสนใจวาผาตัดตอมลูกหมากโตอยางสบายๆ ดวยแสงเลเซอร สอบถามแลวใชเงินเปนแสน แตก็แข็งใจลองติดตอใหหมอตรวจตอมลูกหมากดู จําชื่อหมอผิดกลายเปนหมออีกคนหนึ่งมาดูแล หมอเพียงแตลูบคลํา สรุปความอยางงายๆ วาตอมลูกหมากไมโต ใหยาระงับการ๒๐ สุรัตน นุมนนท
 23. 23. ปสสาวะ ไดผลคือปวดทองนอยตองหยุดยาทันที เดือดรอนถึงคุณบุษกรตามเคย สงใหคุณหมอปภาภัค ณ สงขลา แพทยผูเชี่ยวชาญตอมลูกหมากวินิจฉัย ไดผลวาตอมลูกหมากโตจริง สอบถามคุณหมอถึงเครื่องมือผาตัดทันสมัยในโรงพยาบาลเอกชน ทานบอกวาไมตองถึงขนาดนั้น นัน ่เหมาะสําหรับคนเคลือนตัวไมได ของวชิรพยาบาลมีเครืองมือผาตัดทีเรียก ่ ่ ่วาสองกลองแบบเดียวกับการรักษาผูหลักผูใหญในบานเมือง คําอธิบายแค  นี้ทําใหสบายใจ ยินยอมใหหมอผาตัดโดยดี ชวงของการรอเวลาสองกลองตองงดเวนยาละลายลิมเลือดรักษา ่หัวใจหนึ่งสัปดาห นึกวาสมองตัวเองจําแมน ประมาทไมจดชื่อยาที่หมอสั่งหามไว พอใกลถงเวลาจะงดยาจําชือยาผิดไปงดยาอีกขนานหนึง เลือดจาก ึ ่ ่ทอปสสาวะไมยอมหยุดหมอตองแกไขเปนพัลวัน แถมกอนหนาถึงเวลาสองกลองเกิดอาการเจ็บคอไปกินยาอมโบราณทีหมอไมไดสงเกิดอาการทองผูก ่ ั่รุนแรงหลังสองกลอง เดือดรอนพยาบาลเปนลนพน ตองนอนโรงพยาบาลเกือบ ๑๐วัน คนไขโรคเดียวกันนอนนอยวันกวามาก มิหนําซํากอนกลับบาน ้ไมกี่วันรูสึกเจ็บปลายเทาเดินไมถนัด หมอใหยาแก โดยไมทราบวานั่นเปนอาการของโรคเกาตเขาไปอีกโรคหนึ่ง แตหมอใหกลับไปรักษาตัวที่บาน ถึงอยางไรผมก็พอใจกับการรักษาจากหมอและการเอาใจใสของพยาบาลในการผาตัดตอมลูกหมาก แมจะเจ็บปวดอยูบาง ตั้งแตเริ่มฉีดยาชาบล็อกหลังเพื่อสองกลองและลําบากกับการนอนพักรักษาตัวในหอง อยากอยู ๑๑๐ ป ๒๑
 24. 24. คนไขรวมเพือใหอยูใกลชดหมอ แตกลับสรางความกังวลใจใหกบลูกๆ พอดี ่  ิ ักับอาจารย แถมสุขยังไมสสบายเพิงออกจากโรงพยาบาลมาพักฟนทีบาน ู ่  ่ นครปฐม ไมสามารถมาดูแลผมได แถมสรอยนองสาวตองมาดูแลตอนกลางวัน มีพยาบาลพิเศษเฝากลางคืน ธนชาติ ลูกชายคนเล็กตองมาดูแลคาใชจายหลังเลิกงานทุกเย็น สวนรณดลมีเวลานอยที่จะมาดูแล เปนชวงติดประชุมอยูที่เมืองจีน ตอมลูกหมากโตไมเคยปราณีผม ตองกลับไปสองกลองที่วชิรพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้ระมัดระวังตัวมากกวาเดิม ทั้งเรื่องการงดยาการขอนอนหองพิเศษ คุณบุษกรจัดหาหองให แตตองนอนหองรวมกอนคืนหนึ่ง วันรุงขึ้นหองถึงวาง ขณะรายงานตัวอยูที่หองรวม มีเสียงเรียกใหไปยังหองพิเศษอยางไมนาเชื่อ มาโนช กงกะนันทน เพื่อนอัสสัมชัญที่ผันตัวเองมาเปนอาจารยคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร เกิดปวยหายแลวเตรียมออกในวันรุงขึน ทราบวาผมรอคอยหองพิเศษ ขอสละสิทธิใหผม  ้ ์เขาอยูแทนทันทีในเย็นวันนั้น หมดกังวลใจไป ดวยบุญบารมีของ หลวงพอวชิรพุทธมหามุนี พระรูปศักดิ์สิทธิ์องคเทพเจาที่เคารพในวชิรพยาบาลชวยใหการรักษาพยาบาลปลอดโปรงดวยดี มีภรรยาอยูเคียงขาง มีคนคอยบริการชวงกลางวันและคอยซือเสบียง  ้กรังมาให เพียงไมกี่วันก็ออกจากโรงพยาบาลกลับบานไดอยางปลอดภัยขับรถไดตามปกติ รวมทั้งไดชวยเหลือขับรถพาเพื่อนบาน คุณวิชัย โพธิ์๒๒ สุรัตน นุมนนท
 25. 25. สุพรรณพงศ อดีตรองผูวาราชการจังหวัดซึ่งเกิดอาการหัวใจไมปกติไปยังโรงพยาบาลเอกชนที่ใกลที่สุด ผมมีความสุขนั่งชมอุปรากรจากแผนดีวีดีทุกวัน มีอยูวันหนึ่งดูติดตอกัน ๒ เรือง ใชเวลาประมาณ ๕ ชัวโมงทังๆ ทีออกจากโรงพยาบาลไม ่ ่ ้ ่ถึงอาทิตย ตกดึกเกิดอาการปวดกระเพาะปสสาวะทนไมไหว ติดตอไปยังโรงพยาบาลเอกชนบอกจะมีหมอมาตอนเกาโมงเชา จําตองรีบไปโรงพยาบาลศูนยนครปฐมกอน วันนั้นเปนวันสงกรานตไมมีหมอผูเชี่ยวชาญ ไดผูชวยพยาบาลชายดูดเลือดจากทอปสสาวะออก เนื่องมาจากแผลที่เย็บแตก ใหหิ้วถุงโตงเตงกลับบาน ใหมาใหมเมื่อเปดวันทํางาน แตอาการปวดรุนแรงขึ้นตองรีบรุดเขาโรงพยาบาลเอกชน ไปนอนรอหมออยูจนไดเวลาหมอมาเขามาดูอาการเพียงเล็กนอย ปลอยใหคนไขนอนหนาเขียวหนาเหลืองจะเปนจะตายใหได สักพักใหญหมอกลับมาถามวา มีสตางครักษาไหม ถามหมอวาเทาไหร หมอบอกวาเจ็ดพันบาท บอกวามี ก็จะไปยากอะไร เรี่ยไรคนในครอบครัวคนละพันสองพันก็ครบแลว กลองสองผาตัดของโรงพยาบาลกลองเล็กไมทันสมัยอยางวชิรพยาบาลแตกใชการไดดี หลังผาตัดแลวหมอไมกลับมาดูแลเลยจนกลับบาน ็แตอาการผมยํ่าแย เมือถามถึงหมอผูผาตัด ผมถูกหลอกซํ้าแลวซํ้าเลาวา ่กําลังจะมาบาง ตอนนี้อยูบานโปงบาง ชีวิตผมแขวนอยูกับความตายดวยความออนเพลียขนาดหนัก เผอิญเปนบุญอีกไดคุณหมอสุนัย จันทรฉาย อยากอยู ๑๑๐ ป ๒๓
 26. 26. ผูเชียวชาญศัลยกรรมซึงดูแลผมในเรืองตอมลูกหมากมากอน มาประจําโรง  ่ ่ ่พยาบาลแหงนี้ในชวงวันหยุด ไดมาชวยดูแลและใหเลือดจนเกิดกําลังวังชาขึ้น รอดตายไปได จึงเปนหนี้บุญคุณของคุณหมอสุนัยอีกครั้งหนึ่ง ศรัทธาตอโรงพยาบาลแหงนี้หมดไปทั้งในเรื่องหมอ และพยาบาลที่ไมบอกความจริงและเลินเลอใหยาผิด แถมหนวงเหนี่ยวใหคนไขอยูเกินวันดวยคําพูดวาจะรีบเรงไปไหน และดวยคารักษาพยาบาลเบ็ดเสร็จไมตํ่ากวา ๔ หมื่นบาท เกินกวาที่หมอคุยใหฟงตอนแรกหลายเทาตัว ตาซายบอดเลือดตากระจาย ผาตัดตอมลูกหมากทําเอาเข็ดเหลือหลาย ไมนกวาจะมีบญวาสนา ึ ุตองผาตัดอะไรอีก ที่จริงกอนหนาผาตัดตอมลูกหมาก มีปญหาในเรื่องสายตามองไมชัด ไปรับการตรวจสายตาบอยครั้ง หมอตาบอกแตเพียงวา มีปญหาเรื่องตาเปนตอกระจก จนวั น หนึ่ ง ขั บ รถยนต ถ อยหลั ง ออกจากประตูบาน รถเกิดเฉี่ยว เสียหาย มีความรูสึกวาสายตา ผิดปกติ ยกมือปดตาขวา ตาซาย มืดสนิท ตองรับการผาตัดรักษา โดยเร็ว ไมทันใจกับโรงพยาบาล หลวง และดวยความกรุณาของ๒๔ สุรัตน นุมนนท
 27. 27. คุณหมอพรรณี เสถียรโชคแนะนําใหไปผาตัดกับคุณหมอเอกชัย ภาคสุวรรณ ทีโรงพยาบาลบํารุงราษฎรผาตัดตอกระจกตาดานซายเปนไปดวย ่ ความเรียบรอย แตยงไมมการผาตัดดานขวาและไมแนใจวาจะตองถึงคราว ั ีเคราะหอีกเมื่อไหร สิงทีเกิดขึนกับผมในเรืองตาคือเรืองเสนเลือดตาเปราะบาง ตาแดง ่ ่ ้ ่ ่บอยตองไปหาหมอ แตในชวงป ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ผมชอบไปฝงเข็มเพื่อบําบัดอาการไตเสื่อมที่กรุงเทพฯ มีอยูวันหนึ่งตาแดง เห็นวาถึงเวลานัดหมายตองไปฝงเข็มทั้งๆ ที่ตาแดง พอกลับถึงนครปฐมเพื่อขับรถที่จอดทิ้งไวไมทันกลับถึงบานเลือดในตาเริ่มไหล พอถึงบานเลือดไหลทวมตา มองไมเห็น เดือดรอนตองไปหาคุณหมอกิตติยา มหามงคล จักษุแพทยโรงพยาบาลศูนยนครปฐม ผูใกลชิดคุณหมอสุริยัน ที่ผมเกรงใจไมคอยกลาไปรบกวน แตคราวนี้ไมมีทางหลีกเลี่ยง หมอนําเขาโรงพยาบาลดวนเพื่อระงับเลือดตา หมอใจหายกับอาการเลือดตาไหลของผม เพราะคุณหมอสุริยัน เข็ดกับอาการเลือดไหลไมหยุดของผมเมื่อครั้งผาตัดไสเลื่อน และครั้งนี้ก็ตองเปนผูคอยแนะนําในเรื่องการหยุดเลือดตาอยางใกลชิด สายตาผมหายเปนปกติหลังจากนอนโรงพยาบาลเกือบ ๒๐ วันโดยฝมือคุณหมอทั้งสอง หาไมแลวผมคงเผชิญกับชีวิตอันมืดสนิท เหลือแตคําวา ชีวิตนี้มีแตหมานํา อยากอยู ๑๑๐ ป ๒๕
 28. 28. ปวดไสเลื่อน จากป ๒๕๔๗ หลังการผ า ตั ด ต อ มลู ก หมาก โรคภั ย ไขเจ็บรบกวนผมตลอด ผาตัดครั้งสําคัญอีกครังหนึงคือการผาตัดไส ้ ่เลือนทีปลอยใหคางเติงมาหลายป ่ ่  ่ไมยอมไปหาหมอ จนถึงขั้นปวดราวทนไมไหวตองไปหาคุณหมอสุริยัน มหามงคล ศัลยแพทยผูเชี่ยวชาญของโรงพยาบาลศูนยนครปฐม เรื่องไมงายอยางที่คิดกลายเปนคนไขรายแรกในจํานวนพันๆ รายของคุณหมอที่ทําพิษ มีเลือดคลํ้าตามตัวไมหยุดเสมือนคราวที่เคยผาตัดตอมลูกหมากครั้งแรกตองนอนโรงพยาบาลแบบมาราธอน ๒๐ วัน แทนที่จะเปนเพียงสองคืนเหมือนคนไขรายอื่นไตวายเริ่มแรก ไตเริมคืบคลานเขามาหาตัว เกิดจากพิษภัยของอาหารการกิน การ ่ใชยาปฏิชีวนะเกินขนาด กินอาหารเสริม ยาเสริมสุดแลวแตใครจะมาขายใหหลงเชื่อ และเริ่มจับทางวาเปนโรคไตเมื่อครั้งตรวจเลือดทีวชิรพยาบาล ่คุณบุษกร เห็นความผิดปกติของเลือดเกี่ยวกับการทํางานของไต จัดแจง๒๖ สุรัตน นุมนนท
 29. 29. ติดตอถายเอ็กซเรยไต พบวามีซีสอยูตรงไตจึงสงตอใหคุณหมอภัทรา คูระทองเปนผูดูแล ซึ่งทานก็ชวยประคับประคองใหยารักษาอยูหลายป ตัวคนไขเองขาดความเขาใจการควบคุมความเสื่อมของไต พยายามหาทางรักษาตามตํารับยาจีนและฝงเข็ม ดูออกจะดีในระยะแรกแตแลวอาการก็ทรงตัวไมไดผล จึงเปนคติที่สอนไววา หาหมอไวกอน ปลอดภัยดี อยาอวดรูมากเกินไป การเขาโรงพยาบาลผาตัดทังตอมลูกหมาก ตอกระจกและไสเลือน ้ ่ทําอาการไตวายแยลงทุกขณะ ที่เห็นเดนชัดก็ตอนทีคุณหมออุษณีย พูล ่วิวัฒนชัยการ แพทยหญิงผูเชี่ยวชาญโรคไตโรงพยาบาลศูนยนครปฐมเห็นระดับของเสียในเลือดเกินปกติตอนผมนอนรักษาเลือดตาไหล แนะนําใหฟอกเลือดไดแลว ผมกลับไปหาอาจารยภัทราอีกครั้งหนึ่ง คุณหมอไมวาอะไร จนอีกเดือนหนึงถัดไปกลับไปหาทาน ทานบอกไมรกษาแลว ระดับ ่ ัของเสียในเลือดเกินกวาที่จะรักษา ควรจะไปฟอกเลือด ผมสารภาพวาหมอที่นครปฐมเตือนแลว ทานบอกวาทราบดี คงจากรายงานรักษาตัวที่ อยากอยู ๑๑๐ ป ๒๗
 30. 30. โรงพยาบาลศูนยนครปฐมนั่นเอง ผมเพลียใจกลับมาพบคุณหมออุษณียหมอบอกวาหมอบอกแลว ผมไมมีความสุขนึกถึงชั่วโมงอิสรภาพที่หายไปในวันฟอกเลือด กลัวสารพัดกลัว สูญเสียแหลงทองเที่ยวที่พเนจรไปตามที่ตางๆ คิดถึงการทองเที่ยวครั้งสุดทายเมื่ออาการไตวายเริ่มปรากฏ ตอนตนป ๒๕๕๓ ไปเที่ยวเชียงของ นั่งเครื่องบินจากดอนเมืองไปเชียงใหม ตอรถเมลปรับอากาศไปเชียงราย นั่งรถเมลตอไปนอนพักเชียงแสน ทุลักทุเลผานหวยเขาลําเนาไพรไปถึงเชียงของ นอนอยูสองคืน แตเริ่มมีอาการผิดปกติ เนื้อตัวบวม เดินเหินไมสูไหว รับประทานอาหารไมอรอย คันตามตัวแตกกลับถึงบานนครปฐมจนได นังรถปรับอากาศจากเชียงแสนถึงเชียงใหม ็ ่พักคืนหนึ่งกอนนั่งเครื่องบินกลับ นั่นเปนเหตุการณกอนถึงวันเวลาตองฟอกเลือดไมนานเทาใดและเปนเวลาที่ใกลกับการนัดหมายตอเสนเลือดตรงลําแขนเขาเสนเพื่อฟอกเลือดของคุณหมอสุนัย แตกลับมีปญหาเรื่องเลือดเกิดขึ้นอีก เมื่อทันตแพทย ธารวิทย สุขเจริญ ซึงรักษาฟนกันมานานป ถอนฟนแลวเลือด ่ไมหยุด เดือดรอนถึงคุณหมอสุรยนตองหารองรอยของชองเลือดตรงแถบ ิ ัฟนที่ถอนเพื่อเย็บใหเลือดหยุดฟอกเลือดแลกชีวิต ผมไมทราบเลยวาการรักษาโรคไตดวยการฟอกเลือดทําอยางไรแตกลัวทุกครั้งเมื่อมองกระจกผานหองฟอกเลือด ไมพิสมัยกับเตียงคน๒๘ สุรัตน นุมนนท
 31. 31. ปวยไตของวชิรพยาบาลที่เรียงรายอยูในหองกระจก ไดแตอานขอความวิธการฟอกเลือดดวยวิธี ีการตางๆ เทานั้น มีความขยาดกลัวการทําเสนเลือด กลัวความเจ็ บ ปวด กลั ว การนอนอยู บ นเตียง ไดแตปลอบใจตัวเองวาถึงคราวสูก็ตองสู จะกลัวไปใยกับการฟอกเลือด เจ็บปวด ลําบากเพียงไรไมวา ขอรอดชีวิตไวกอน วั น เวลาของการฟอกเลือดใกลเขามาทุกขณะ คิดทําอยางไรจะมีความสุขกับการฟอกเลือดพูดจาประสาเซอกับคุณหมอสุริยันวาอยากฟอกเลือดดวยเครื่องมือทันสมัยอยูกบบาน คุณหมอบอกวาเศรษฐีเงินลานเขาก็ไมทากัน ทําเอาเศรษฐี  ั ํเงินรอยปดปากเงียบ คิดถึงการลางไตหนาทองหิ้วถุงโตงเตงอยูกับบานสบายดี แตมีภาระอันซับซอน สบายดีที่สุด คือการฟอกเลือดดวยเครื่องไตเทียม เพียงแตตองเดินทางไปโรงพยาบาลเทานั้น คุณหมออุษณียใหผมไปนัดหมายกับคุณหมอสุนัยตอเสนเลือดเพือตอสายยางฟอกเลือด พอดีกอนหนานันผมนอนอยูโรงพยาบาลถอนฟน ่  ้  อยากอยู ๑๑๐ ป ๒๙
 32. 32. แลวเลือดไมหยุด รักษาตัวอยูหลายวันจนหาย ตรงกับวันนัดตอเสนเลือดแขนซายทีไมถนัดในการใชงาน ไดนอนโรงพยาบาลตอไปหลังทําศัลยกรรม ่ขยับแขนไมออก แมคณหมอสุนยบอกวาตามปกติตอเสนแลวกลับบานได ุ ัเลย แตไมปกติตามเคย นอนโรงพยาบาลอีก ๑๐ วัน ในใจคิดเรงรีบออกจากโรงพยาบาล เพราะมีนัดหมายเที่ยวปกษใตกับหลาน บอนด บิล และบิ๊กเฟรน จองตั๋วเครื่องบินไปหาดใหญเรียบรอยแลว ดีใจหมออนุญาตใหไปแตตองระมัดระวังตัว การเที่ยวครั้งนั้นไมสนุก ลุกจากที่นอนแตละครั้งตองมีคนชวยประคอง หากไมมใครอยูใกลกตองกระเสือกกระสนลุกขึนเอง ี  ็  ้แตการทองเที่ยวก็ผานไป เปนการทองเที่ยวหรรษาโหดตลอดหนึ่งอาทิตย วั น เวลารอคอยการฟอกเลื อ ดเป น ไปอย า งเชื่ อ งช า รวมเวลาประมาณเดือนหนึ่งหลังทําเสน คุณหมอสุนัยดูเสนแลวเห็นแข็งแรงก็อนุญาตใหไปฟอกเลือดได คุณหมออุษณีย สงตัวใหผมไปโรงพยาบาลสนามจันทรที่มีเตียงรับคนปวยเพียงพอ การฟอกเลือดสุดแลวแตหมอจะกําหนดตามความจําเปนของแตละราย สองวันตอสัปดาห หรือสัปดาหละสามวัน ฟอกเลือดแตละครั้งใชเวลาสี่ชั่วโมง วันหนึ่งมีผูปวยสามรอบ รอบเชา สาย และบาย วันพฤหัสบดีไมมีรอบบาย วันอาทิตยเปนวันหยุด แวะเวียนเตียงเปลี่ยนกันไป วุนวายในแตละรอบที่มีคนปวยลงจากเครื่องและขึ้นเครื่อง นึกเสียวาเปนการผลัดเปลียนเขาโรงมหรสพ สอนหนังสือ หรือ ่รับจางทํางานเปนกะสุดแลวแตจะวาดฝน๓๐ สุรัตน นุมนนท
 33. 33. ผมถูกกําหนดใหฟอกเลือดสัปดาหละ ๓ วัน ผมเลือกวันจันทร วันพุธ และวันศุกร ชวงเวลาของการฟอกเลือดเรียกงายๆ วารอบหนึ่ง รอบสองและรอบสาม ผมเห็นวารอบสามสะดวกดี เปนชวงหลังอาหารกลางวันจากบาน แตกลับทรมานตองไปนั่งรอตั้งแตบายโมงเพื่อขึ้นชื่อรอคิวขึ้นเครื่อง กวาจะถึงบายสองโมงครึ่งก็ยํ่าแย บางทีคอยนานถึงบายสามโมงเกือบสี่โมงเย็นก็มี ลงทายคิดวาเปนผูชาญฉลาดขับรถดวยตัวเองไปลงชื่อคิวทีโรงพยาบาลตั้งแตเจ็ดโมงเชาไดชือคิวเปนคนแรก กลับมาบานรอคอย ่ ่ถึงบายสองโมงคอยออกจากบาน แตทั้งหมดใชเวลาเสียเปลาเปนชั่วโมงจึงขอเปลี่ยนเปนรอบสอง ไดเปลี่ยนอยางแทจริงเมื่อตนป ๒๕๕๔ ทางเ

×