แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3

23,304 views

Published on

แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3

Published in: Education

แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3

 1. 1. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี๑๕ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 2. 2. คำนำ แนวทางการดำเนิ น งานตามนโยบายเรี ย นฟรี เรี ย นดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพทั้งระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา รวมทั้ง ประหยัด โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด การจั ด ทำแนวทางการดำเนิ น งานตามนโยบายเรี ย นฟรี เรี ย นดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีแนวคิดและหลักการ ในการดำเนินการ ๔ ประการดังนี้ ๑. ยึดหลักการแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นแนวทางหลัก ๒. สนองตอบต่อนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ และจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุ ณ ภาพโดยมี เ ป้ า หมายหลั ก ๓ ประการ คื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ๓. ปรับปรุงแนวดำเนินงานตามผลการสำรวจและรายงานการวิจัยการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ๔. แนวทางการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สามารถใช้ร่วมกันสำหรับสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
 3. 3. สาระสำคั ญ ของแนวทางการดำเนิ น งาน ตามนโยบายเรี ย นฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ สาระสำคั ญ ของนโยบาย วิ ส ั ย ทั ศ น์ เป้ า หมาย งบประมาณ แนวทาง การบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ แนวทางการจัดซื้อจัดหา การติดตามควบคุมและกำกับ ปฏิ ท ิ น การดำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่ า จะได้ ร ั บ และเอกสารที ่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพปี ง บประมาณ ๒๕๕๔ เล่ ม นี ้ จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การดำเนิ น งานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน มีความพร้อมที่จะเรียนมากขึ้น สถานศึกษามีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรม การเรียนรู้มากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล (นายชินภัทร ภูมิรัตน) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. 4. สารบัญ หน้าคำนำความเป็นมา ๑ วัตถุประสงค์ ๓ สาระสำคัญของนโยบาย ๓ วิสัยทัศน์นโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ๕ เป้าหมาย ๖ ✿ ด้านปริมาณ ๖ ✿ ด้านคุณภาพ ๑๐ ตัวชี้วัด ๑๑ งบประมาณ ๑๒ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ๒๕ แนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ ๒๙ แนวทางการจัดซื้อจัดหา ๓๑ ✿ ด้านการมีส่วนร่วม ๔๔ การติดตาม ควบคุม และกำกับ ๔๗ ปฏิทินการดำเนินงาน ๔๘ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๕๐ ภาคผนวก ✿ การบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน ทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ๕๒ - ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัย พื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๕๖
 5. 5. สารบัญ(ต่อ) หน้า - ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารสำหรับ นักเรียนประจำพักนอน) ๕๙ ✿ หลักฐานการจ่ายเงิน ๖๒ ✿ แนวทางการดำเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริม ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย) ๖๓ ✿ หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องการขอผ่อนผันการจัดซื้อ หนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ ๖๙ ✿ ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง/นักเรียน ๗๒ ✿ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องหลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘๑ ✿ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประชุมสัมมนาและกำหนด แนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๘๙ ✿ ศูนย์ประสานงาน ๙๔
 6. 6. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ความเป็นมา ด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ มาตรา ๔๙ ได้บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๓ มาตรา ๑๐ วรรค ๑ ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้อง จัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งเป็นข้อกำหนด ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบกับคำแถลงนโยบายของ คณะรั ฐ มนตรี ได้ ก ำหนดเป็ น นโยบายเร่ ง ด่ ว นที ่ จ ะเริ ่ ม ดำเนิ น การตามเจตนารมณ์ดังกล่าวในปีการศึกษา ๒๕๕๒ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 7. 7. โดยกำหนดไว้ในข้อ ๑.๓ การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ข้อ ๑.๓.๑ ว่า “ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี โดยสนับสนุนตำราในวิชาหลักให้แก่ทุกสถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรี ให้ทันปีการศึกษา ๒๕๕๒ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อชดเชยรายการต่าง ๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้ปกครอง” อีกทั้งนโยบายของรัฐ ด้านการศึกษา ข้อ ๓.๑.๔ กำหนดว่า “จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปั ญ ญา และชนต่ า งวั ฒ นธรรมรวมทั ้ ง ยกระดั บ การพั ฒ นาศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก ในชุมชน” กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นโดยจัดทำโครงการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพขึ้น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุ ก คนได้ ร ั บ โอกาสทางการศึ ก ษาอย่ า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ ซึ ่ ง กระทรวงศึกษาธิการยังคงดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 8. 8. วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่รัฐจัดให้ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สาระสำคัญของนโยบาย นโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึ ง ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ทั ้ ง ประเภทสามั ญ ศึ ก ษาและประเภทอาชีวศึกษา อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง โดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน (ค่าจัดการเรียนการสอน:รายหัว/ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน/ค่าอาหารนักเรียนพักนอน) ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 9. 9. นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และดำเนินการต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี กิจกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรวม ๕ รายการดังนี้ ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ๒๖,๖๗๑,๓๐๐,๓๐๐ บาท ๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๓,๐๘๔,๒๙๔,๔๐๐ บาท ๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๓,๒๒๑,๑๔๘,๕๐๐ บาท ๔. ค่าหนังสือเรียน ๓,๖๒๔,๓๘๙,๖๐๐ บาท ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๕,๒๕๓,๖๘๘,๕๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๑,๘๕๔,๘๒๑,๓๐๐ บาท แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 10. 10. ในการดำเนิ น งานตามนโยบายเรี ย นฟรี เรี ย นดี ๑๕ ปี อย่ า งมีคุณภาพ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ นอกจากการมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว ยังมุ่งตอบสนองต่อจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) ที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก ๓ ประการคือ ๑. เพิ ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งทั ่ ว ถึ ง และมีคุณภาพ ๒. พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ ข อง คนไทย ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา วิสัยทัศน์นโยบายเรียนฟรีเรียนดี๑๕ปีอย่างมีคุณภาพ นโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ มุ่งลดค่าใช้จ่าย ผู้ปกครอง เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 11. 11. เป้าหมายด้านปริมาณ ๑.ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนแยกตามประเภทโรงเรียนดังนี้ก.โรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔ ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔ ชั้น (ปีงบประมาณ๒๕๕๔) (ปีงบประมาณ๒๕๕๕)อ.๑ - ๒ ๑,๖๖๕ บาท ๑,๑๖๕ บาทป.๑ - ป.๖ นร.ทั่วไป ๒,๓๐๖ บาท - ๒,๖๒๓ บาท ๑,๓๘๕ บาทป.๑ - ป.๖ นร.ยากจน ๒,๘๐๖ บาท - ๓,๑๒๓ บาท ๑,๘๘๕ บาท*** ***ม.๑ - ม.๓ นร.ทั่วไป ๓,๕๔๙ บาท - ๓,๖๙๓ บาท ๒,๔๐๐ บาทม.๑ - ม.๓ นร.ยากจน ๕,๐๔๙ บาท - ๕,๑๙๓ บาท ๓,๙๐๐ บาทม.๔ - ม.๖ ๔,๐๙๓ บาท - ๔,๓๒๐ บาท ๒,๖๐๕ บาทแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 12. 12. ข.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔ ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔ ชั้น (ปีงบประมาณ๒๕๕๔) (ปีงบประมาณ๒๕๕๕)อ.๑ - ๒ ๔,๓๐๖ บาท ๓,๘๐๖ บาทป.๑ - ป.๖ ๔,๙๓๒ บาท - ๕,๒๔๙ บาท ๔,๐๑๑ บาทม.๑ - ม.๓ ๖,๑๐๖ บาท - ๖,๙๔๙ บาท ๕,๖๕๖ บาทม.๔ - ม.๖ ๗,๑๘๒ บาท - ๙,๕๔๘ บาท ๕,๘๗๖ บาทปวช. ๑-๓ ๙,๔๗๓ บาท ๖,๕๗๓ บาท(สถานประกอบการ)ค.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔ ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔ ชั้น (ปีงบประมาณ๒๕๕๔) (ปีงบประมาณ๒๕๕๕)อ.๑ - ๒ ๑๔,๖๘๕ บาท ๑๔,๑๘๕ บาทป.๑ - ป.๖ ๑๕,๓๑๕.๘๐ บาท - ๑๔,๓๙๕ บาท ๑๕,๖๓๒.๖๐ บาทม.๑ - ม.๓ ๑๖,๑๔๙.๒๐ บาท - ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๖,๒๙๓.๒๐ บาทม.๔ - ม.๖ ๑๖,๖๙๓.๐๐ บาท - ๑๕,๒๐๕ บาท ๑๖,๙๒๐.๒๐ บาท แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 13. 13. ง.โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔ ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔ ชั้น (ปีงบประมาณ๒๕๕๔) (ปีงบประมาณ๒๕๕๕)อ. ๑ - ๒ ๑๔,๘๘๕ บาท ๑๔,๓๘๕ บาทป.๑ - ป.๖ ๑๕,๕๒๕.๘๐ บาท - ๑๔,๖๐๕ บาท ๑๕,๘๔๒.๖๐ บาทม.๑ - ม.๓ ๑๖,๕๔๙.๒๐ บาท - ๑๕,๔๐๐ บาท ๑๖,๖๙๓.๒๐ บาทม.๔ - ม.๖ ๑๖,๘๙๓ บาท - ๑๕,๔๐๕ บาท ๑๘,๑๒๐.๒๐ บาทจ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔ ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔ ชั้น (ปีงบประมาณ๒๕๕๔) (ปีงบประมาณ๒๕๕๕)เด็กที่มา ๘๑๕ บาท ๓๑๕ บาทรับบริการที่ศูนย์ฯแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 14. 14. ๒.จำนวนนักเรียนที่ ได้รับโอกาสทางการศึกษา นักเรียน ๘,๐๙๐,๒๑๕ คน แยกระดับการศึกษาดังนี้ ๑. ก่อนประถมศึกษา ๑,๐๔๓,๑๐๖ คน ๒. ประถมศึกษา ๓,๕๖๔,๕๓๙ คน ๓. มัธยมศึกษาตอนต้น ๒,๓๕๗,๗๓๓ คน ๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑,๑๒๐,๘๗๔ คน ๕. ปวช. (สถานประกอบการ) ๓,๙๖๑ คน นักเรียนแยกประเภทโรงเรียนดังนี้ ๑. โรงเรียนปกติ ๘,๐๑๘,๒๔๒ คน ๒. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ๔๕,๗๕๘ คน ๓. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ๒๒,๐๘๔ คน ๔. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔,๑๓๑ คน โดยครอบครัว/สถานประกอบการ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 15. 15. 0ด้านคุณภาพ ๑.นักเรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ จากการเรียนรู้ที่มีความพร้อมทั้งหนังสือเรียน แบบฝึกหัด อุปกรณ์การเรียนและการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติด้านต่าง ๆ เสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน ๒.นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ จ ากการจั ด กิ จ กรรม วิชาการ/กิจกรรมทัศนศึกษา ๓.นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ จ ากการจั ด กิ จ กรรม คุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๔.นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อ การแสวงหาความรู้และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ๕.นักเรียนมีความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตามจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับผ่านกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 16. 16. ตัวชี้วัดด้านปริมาณ ๑. จำนวนเงินที่ลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง ๒. จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพ ๑. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นมี ค วามพร้ อ มด้ า นต่ า ง ๆ ทั ้ ง ด้ า นการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒. ระดับความสำเร็จของนักเรียนมีความรู้ และประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมวิชาการ/กิจกรรมทัศนศึกษา ๓. ร้อยละของนักเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ๔. ร้อยละของนักเรียน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการแสวงหาความรู้ และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ๕. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามจุดเน้น ด้านการมีส่วนร่วม ระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มในขั ้ น ตอนต่ า ง ๆ ของนั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 17. 17. งบประมาณ๑.ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว/ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน/อาหารนักเรียน พักนอน) สำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติมีเกณฑ์การจัดสรรดังนี้ ๑)ระดับก่อนประถมศึกษา - รายหัวโรงเรียนปกติ ๘๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี) - รายหั ว ครอบครั ว /สถานประกอบการ ๓,๔๙๑ บาท/คน/ ภาคเรียน (๖,๙๘๒ บาท/คน/ปี) ๒)ระดับประถมศึกษา - รายหัวโรงเรียนปกติ ๙๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๙๐๐ บาท/คน/ปี) - ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (๔๐%) ๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี) - ค่ า อาหารนั ก เรี ย นพั ก นอน ๒,๖๕๐ บาท/คน/ภาคเรี ย น (๕,๓๐๐ บาท/คน/ปี) - รายหั ว ครอบครั ว /สถานประกอบการ ๓,๕๗๖ บาท/คน/ ภาคเรียน (๗,๑๕๒ บาท/คน/ปี) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 18. 18. ๓)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - รายหัวโรงเรียนปกติ ๑,๗๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี) - ปั จ จั ย พื ้ น ฐานนั ก เรี ย นยากจน (๓๐%) ๑,๕๐๐ บาท/คน/ ภาคเรียน (๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี) - รายหั ว ครอบครั ว /สถานประกอบการ ๕,๐๐๖ บาท/คน/ ภาคเรียน (๑๐,๐๑๒ บาท/คน/ปี) ๔)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - รายหัวโรงเรียนปกติ ๑,๙๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๓,๘๐๐ บาท /คน/ปี) - รายหั ว ครอบครั ว /สถานประกอบการ ๕,๑๗๑ บาท/คน/ ภาคเรียน (๑๐,๓๔๒ บาท/คน/ปี) ๕)ปวช.๑-๓(สถานประกอบการ) - รายหัว ๕,๘๖๘ บาท/คน/ภาคเรียน (๑๑, ๗๓๖ บาท/คน/ปี) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 19. 19. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ตุลาคม๒๕๕๒เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กตั้งแต่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ดังนี้ ๑. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมาให้เพิ ่ ม จากรายหั ว ที ่ ไ ด้ ร ั บ ปกติ (ก่ อ นประถม ๑,๗๐๐ บาท/ประถมศึ ก ษา ๑,๙๐๐ บาท) เพิ่มอีก ๕๐๐ บาท/คน/ปี สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จะได้รับ ๒๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน ๒. โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมาให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ (ม.ต้น ๓,๕๐๐ บาท/ม.ปลาย ๓,๘๐๐ บาท) เพิ่มอีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จะได้รับ ๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒มิถุนายน๒๕๕๓เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุนให้โรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ โดยจัดให้เฉพาะนักเรียน ม.ต้นเพิ่มให้อีก ๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 20. 20. งบปัจจัยพื้นฐานสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ๑.ระดับก่อนประถมศึกษา - นักเรียนประจำหัวละ ๑๙,๙๐๐ บาท/คน/ปี - นักเรียนไป-กลับหัวละ ๖,๑๒๐ บาท/คน/ปี ๒.ระดับประถมศึกษา - นักเรียนประจำหัวละ ๑๙,๙๐๐ บาท/คน/ปี - นักเรียนไป-กลับหัวละ ๖,๑๒๐ บาท/คน/ปี ๓.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - นักเรียนประจำหัวละ ๑๙,๗๐๐ บาท/คน/ปี - นักเรียนไป-กลับหัวละ ๕,๕๐๐ บาท/คน/ปี ๔.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - นักเรียนประจำหัวละ ๑๙,๗๐๐ บาท/คน/ปี - นักเรียนไป-กลับหัวละ ๕,๕๐๐ บาท/คน/ปี แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 21. 21. งบปัจจัยพื้นฐานสำหรับโรงเรียนศึกษาพิเศษ ๑.ระดับก่อนประถมศึกษา - นักเรียนประจำหัวละ ๒๐,๓๒๐ บาท/คน/ปี - นักเรียนไป-กลับหัวละ ๖,๑๒๐ บาท/คน/ปี ๒.ระดับประถมศึกษา - นักเรียนประจำหัวละ ๒๐,๓๒๐ บาท/คน/ปี - นักเรียนไป-กลับหัวละ ๖,๑๒๐ บาท/คน/ปี ๓.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - นักเรียนประจำหัวละ ๒๐,๑๐๐ บาท/คน/ปี - นักเรียนไป-กลับหัวละ ๕,๙๐๐ บาท/คน/ปี ๔.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - นักเรียนประจำหัวละ ๑๙,๗๐๐ บาท/คน/ปี - นักเรียนไป-กลับหัวละ ๕,๙๐๐ บาท/คน/ปี แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 22. 22. ๒.เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ ๒ ชุด/ปีในอัตรา ก่อนประถมศึกษา ๓๐๐ บาท/คน/ปี ประถมศึกษา ๓๖๐ บาท/คน/ปี มัธยมศึกษาตอนต้น ๔๕๐ บาท/คน/ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๐๐ บาท/คน/ปี ปวช.๑-๓ (สถานประกอบการ) ๙๐๐ บาท/คน/ปี กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬา ได้ กรณีการจัดซื้อชุดนักเรียน ที่ต่างไปจากชุดนักเรียนปกติและราคาสูงกว่าที่กำหนดวงเงินดังกล่าวอาจซื้อได้เพียง ๑ ชุด แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 23. 23. ๓.อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นสำหรับนักเรียนเช่น สมุด ปากกา ดินสอยางลบไม้บรรทัดเครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึก ICT กระดาษ A4 สีเทียน ดินน้ำมันไร้สารพิษ กระเป๋านักเรียน อุปกรณ์ที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในอัตราดังนี้ ก่อนประถมศึกษา ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน (๒๐๐ บาท/ปี) ประถมศึกษา ๑๙๕ บาท/ภาคเรียน (๓๙๐ บาท/ปี) มัธยมศึกษาตอนต้น ๒๑๐ บาท/ภาคเรียน (๔๒๐ บาท/ปี) มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๓๐ บาท/ภาคเรียน (๔๖๐ บาท/ปี) ชั้นปวช.๑-๓ ๒๓๐ บาท/ภาคเรียน (๔๖๐ บาท/ปี) (สถานประกอบการ) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 24. 24. ๔.หนังสือเรียน ๔.๑ลักษณะของหนังสือ หนั ง สื อ ที ่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณให้ สถานศึกษาจัดซื้อตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ๔.๑.๑ ระดับก่อนประถมศึกษาใช้หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ๔.๑.๒ ระดั บ ประถมศึ ก ษา (ป.๑-๖) ใช้ ห นั ง สื อ เรี ย นสาระ การเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 25. 25. 0 และใช้แบบฝึกหัดใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีเพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นแก่นักเรียนเฉพาะระดับประถมศึกษาได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) ภาษาอังกฤษ ๔.๑.๓ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-๖) ใช้หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔.๒งบประมาณค่าหนังสือที่ได้รับปี๒๕๕๔ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานได้ ร ั บ งบประมาณปี ๒๕๕๔ เป็นค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ดังนี้ มูลค่าหนังสือต่อชุด ก่อนประถมศึกษา ๒๐๐.๐๐ บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๕๖๐.๘๐ บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๖๐๔.๐๐ บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๖๙๒.๐๐ บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๖๕๒.๘๐ บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๗๙๕.๒๐ บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๘๗๗.๖๐ บาท/คน/ปี แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 26. 26. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๖๙๙.๒๐ บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๘๔๓.๒๐ บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๘๐๕.๖๐ บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑,๒๑๕.๒๐ บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑,๒๐๘.๐๐ บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๙๘๘.๐๐ บาท/คน/ปี ชั้น ปวช. ๑-๓ (สถานประกอบการ) ๒,๐๐๐.๐๐ บาท/คน/ปี ซึ่งมีเกณฑ์การจัดสรรค่าหนังสือสำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี้ ๑. หนังสือที่มีใช้อยู่เดิม ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จัดสรรทดแทนหนังสือชำรุดเสียหายจริงตามที่โรงเรียนสำรวจแต่ไม่เกิน ๓๐% ๒. หนังสือใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จัดสรร ๑๐๐% ๓. แบบฝึกหัด ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดสรร ๑๐๐% ของจำนวนนักเรียน ๔. งบประมาณที ่ ไ ด้ ร ั บ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา ขั้นพื้นฐานนำไปจัดสรรให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียนครบทุกคนซึ่งโรงเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นเรียนได้ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 27. 27. ๕.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบไปด้วย ๑. กิจกรรมวิชาการ ๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓. ทัศนศึกษา ๔. การบริการสารสนเทศ/ ICT ทั ้ ง นี ้ ใ นการวางแผนกำหนดกิ จกรรมทั ้ง ๔ กิ จ กรรมต้ อ งให้ ภ าคี ๔ ฝ่ า ย (ผู ้ แ ทนครู ผู ้ แ ทนผู ้ ป กครอง ผู ้ แ ทนชุ ม ชน และผู ้ แ ทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมและพิจารณา โดยที ่ ผ ลการพิ จ ารณาต้ อ งไม่ เ ป็ น การรอนสิ ท ธิ ์ ข องเด็ ก ยากจน เด็ ก ที ่ ม ี ความต้องการพิเศษ และเด็กด้อยโอกาสที่พึงจะได้รับ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ๑. กิจกรรมวิชาการเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมจากการเรียนปกติในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนเรียนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านประชาธิปไตย กิจกรรมพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา กิจกรรมปลูกฝังความรู้รักสามัคคี กิจกรรมแก้ปัญหาความขัดแย้ง เช่น ค่ายสันติวิธี ค่ายวิทย์-คณิตคิดสนุก ค่ายทักษะชีวิตค่ายภาษาพาเพลิน (แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้) เป็นต้นโดยกำหนดให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 28. 28. ๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ กิจกรรมคุณธรรม จิตอาสา เช่น ค่ายเด็กดีของชุมชน ค่ายรักษ์โลก ค่ า ยรั ก ษ์ ส ั ต ว์ ค่ า ยยุ ว ชนคนดี กิ จ กรรมอาสาพั ฒ นา กิ จ กรรมอนุ ร ั ก ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติในการเรียน ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกทักษะการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ เช่น การเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม การผจญภัย (ไต่เขาปีนต้นไม้ ฯลฯ) โดยกำหนดให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๓. ทั ศ นศึ ก ษา โดยเน้ น ภู ม ิ ศ าสตร์ และประวั ต ิ ศ าสตร์ ข องชาติ และท้องถิ่น และ/หรือทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางโดยกำหนดให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 29. 29. ๔. การบริ ก ารสารสนเทศ/ICT เป็ น กิ จ กรรมการให้ บ ริ ก าร ICT/ คอมพิ ว เตอร์ แ ก่ น ั ก เรี ย นเพิ ่ ม เติ ม จากการเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ พ ื ้ น ฐาน ตามหลักสูตรปกติ เช่น การให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การให้ บ ริ ก ารคอมพิวเตอร์ในการจัดทำสื่อ รายงาน การนำเสนอข้ อ มู ล การออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมง/ปี/คน งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน ๑ คน ดังนี้ ก่อนประถมศึกษา ๒๑๕ บาท/ภาคเรียน (๔๓๐ บาท/ปี) ประถมศึกษา ๒๔๐ บาท/ภาคเรียน (๔๘๐ บาท/ปี) มัธยมศึกษาตอนต้น ๔๔๐ บาท/ภาคเรียน (๘๘๐ บาท/ปี) มัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๗๕ บาท/ภาคเรียน (๙๕๐ บาท/ปี) ปวช. ๑-๓ ๔๗๕ บาท/ภาคเรียน (๙๕๐ บาท/ปี) (สถานประกอบการ) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 30. 30. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณ ค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวโดยไม่จัดสรรรายการดังกล่าวให้ตามจำนวนผู้ขอสละสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน และจัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ทั้งนี้นักเรียนเข้าใหม่ ชั้นอนุบาล ๑, ป.๑, ม.๑, ม.๔ จัดสรรให้เบื้องต้นร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน เนื่องจากยังไม่ทราบจำนวนนักเรียนที่แน่นอนสำหรับชั้นอื่น ๆ จัดสรรให้ร้อยละ ๑๐๐ โดยคิดนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เลื่อนชั้นไปอีกระดับชั้นหนึ่ง (ในกรณีที่มีข้อมูลผู้ขอสละสิทธิ์ไม่รับเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไม่จัดสรรรายการดังกล่าวให้ตามจำนวน ผู้ขอสละสิทธิ์) และจะจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมให้อีกตามข้อมูลนักเรียน ณ วันที่๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ หักลบด้วยนักเรียนที่สละสิทธิ์โดยให้โรงเรียนดำเนินการบันทึก/แก้ไข/ปรับปรุงและยืนยันข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ส่งภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 31. 31. กรณีนักเรียนเข้าใหม่คือ ชั้น อ.๑, ป.๑, ม.๑, ม.๔ ซึ่งสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณให้เบื้องต้นก่อน ๘๐% ของนักเรียนเดิม และคิดนักเรียนเดิมชั้น ป.๑, ป.๒, ป.๓, ป.๔, ป.๕, ม.๑, ม.๒, ม.๔, ม.๕ เลื่อนชั้นไปอีกระดับชั้นหนึ่ง ๑๐๐% นั้น ในทางปฏิบัติจริงโรงเรียนจำเป็นต้องจัดสรรเงิน/จัดหาให้กับนักเรียนที่มีจริงในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้ครบทุกคน (ยกเว้นนักเรียนที่สละสิทธิ์) ดังนั้น ๑) กรณี โ รงเรี ย นได้ ร ั บ จั ด สรรงบประมาณยั ง ไม่ ค รบตามจำนวนนักเรียนให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลำดับแรกก่อน (เพราะช่วงเปิดภาคเรียนยังไม่ได้ใช้เงินเพื่อการนี้) และสามารถ ถัวจ่ายได้ทั้ง ๕ รายการ และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจำนวนนักเรียนจริง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ แล้วให้ส่งใช้คืนรายการเดิม ๒) กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วมีเงินเหลือเนื่องจากได้รับจัดสรรเกินจำนวนนักเรียนที่มีจริง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ (นักเรียนใหม่น้อย/นักเรียนเดิมย้าย) ห้ามโรงเรียนใช้เงินที่เหลือนี้ให้เก็บไว้สมทบในการจัดสรรซึ่งจะหักลบเงินที่เหลือครั้งต่อไป (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 32. 32. อนึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสารสนเทศ ให้มีการสำรวจจำนวนนักเรียนปีละ ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔/ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) เพื่อให้สามารถจัดสรร งบประมาณได้ครบถ้วนตรงตามจำนวนนักเรียนที่มีจริง ซึ่งจะทำให้ทราบความเคลื ่ อ นไหวของเด็ ก นั ก เรี ย นแต่ ล ะภาคเรี ย น ดั ง นั ้ น จึ ง จั ด สรร งบประมาณให้ดังนี้ ก. การจัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔(งบประมาณปี๒๕๕๔) ๑. จั ด สรรงบประมาณให้ ค รั ้ ง แรก ต้ น เดื อ นมี น าคม ๒๕๕๔นักเรียนเข้าใหม่ คือ ชั้น อ.๑, ป.๑, ม.๑, ม.๔ จะจัดสรรงบประมาณให้ เบื้องต้นก่อน ๘๐% ของนักเรียนเดิม และคิดนักเรียนเดิมชั้น ป.๑, ป.๒, ป.๓, ป.๔, ป.๕ ,ม.๑, ม.๒, ม.๔, ม.๕ เลื่อนชั้นไปอีกระดับชั้นหนึ่ง ๑๐๐% ๒. กรณีโรงเรียนใดที่มีการรายงานข้อมูลนักเรียนที่รับจริงมาให้ครบถ้วน และมีการยืนยันข้อมูลมาให้ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ อ ี ก จนครบ ๑๐๐% ตามจำนวนนั ก เรี ย นจริ ง ภายในเดื อ นกรกฎาคม ๒๕๕๔ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 33. 33. ข.การจัดสรรภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔(งบประมาณปี๒๕๕๕) ๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดสรร งบประมาณเบื้องต้นให้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ โดยจัดสรรให้ ๗๐% ของจำนวนนักเรียนที่รายงานครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) ๒. โรงเรียนที่รายงานข้อมูลและยืนยันข้อมูลครั้งที่ ๒ มาทันภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้อีกเพื่อให้ครบ ๑๐๐% ตามจำนวนนักเรียนจริง ๓. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรร งบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพเป็นรายสถานศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและแจ้งให้สถานศึกษาทราบ เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดหา/จัดกิจกรรมต่อไปซึ่งโรงเรียนสามารถเปิดดูรายละเอียดการจัดสรรได้จากเว็บไซต์ของสำนั ก นโยบายและแผนการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานกลุ ่ ม สารสนเทศ http://www.bopp-obec.info แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 34. 34. ๔. สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานจะโอน งบประมาณดังกล่าวทั้ง ๕ รายการข้างต้นเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาทุกแห่งเพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการให้เสร็จสิ้น สถานศึกษาได้รับหนังสือเรียนภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ นักเรียนได้รับหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ (โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนเงินประจำงวดให้เพื่อเบิกจากคลังจังหวัดในการจัดสรรตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ เป็นต้นไป) ๕. เงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ที่นักเรียน/ ผู้ปกครองรับเงินสดไปแล้ว นักเรียนสามารถถัวจ่ายได้ตามความจำเป็นต้องใช้จ่ายจริง และเกิดประโยชน์สูงสุด แนวทางการบริจาคเงินที่ ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน กรณีที่ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียนและ ค่าอุปกรณ์การเรียนแล้ว มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวให้กับโรงเรียนด้วยความสมัครใจ เพื่อให้โรงเรียนนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ต่อไป สามารถทำได้โดยทำใบสำคัญรับเงินจากโรงเรียน และทำใบบริจาคเงินให้กับโรงเรียนในเอกสารฉบับเดียวกันดังนี้ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 35. 35. 0 แนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์(ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน) ใบสำคัญรับเงิน โรงเรียน............................................................. สพท. ................................................................ วันที่.............เดือน......................พ.ศ................ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)............................................................................................................ อยู่บ้านเลขที่..........................ถนน........................................แขวง/ตำบล.................................................... อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์................................. ผู้ปกครองนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).......................................................................................... หมายเลขประจำตัวนักเรียน (๑๓ หลัก)..........................................ระดับชั้น..............ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ขอรับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี ดังนี้ ๑. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น......................จำนวนเงิน.........................................บาท ๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้น......................จำนวนเงิน.........................................บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน.........................บาท (......................................................................) ลงชื่อ.............................................ผู้รับเงิน (.............................................) ลงชื่อ..............................................ผู้จ่ายเงิน (.............................................) ❏ บริจาค (กรุณาลงชื่อในแบบฟอร์มการบริจาคด้านล่าง) ❏ ไม่บริจาค ข้ า พเจ้ า มี ค วามประสงค์ ท ี ่ จ ะบริ จ าคเงิ น ที ่ ไ ด้ ร ั บ สิ ท ธิ ์ ต ามโครงการสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาโดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย ๑๕ ปี ที ่ เ ป็ น สิ ท ธิ ข องข้ า พเจ้ า ได้ ร ั บ ด้ ว ยความสมั ค รใจให้ แ ก่โรงเรียน.................................................................ในรายการ ดังนี้ ❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน................................................บาท ❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน................................................บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น........................บาท (..........................................................................) เพื่อให้โรงเรียนนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ต่อไป ลงชื่อ................................................ผู้บริจาค ลงชื่อ........................................ผู้รับเงินบริจาค (...............................................) (.........................................) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 36. 36. แนวทางการจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะโอนเงินงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียนซึ่งเป็นเงินงบอุดหนุนทั่วไปเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของสถานศึ ก ษาโดยให้ ส ถานศึ ก ษาจ่ า ยเงิ น สดให้ ก ั บ นั ก เรี ย นและ/หรื อ ผู ้ ป กครองเพื ่ อ ไปจั ด ซื ้ อ เครื ่ อ งแบบนั ก เรี ย นคนละ ๒ ชุ ด ในกรณี ต ้ อ งใช้ เครื่องแบบนักเรียนที่แตกต่างไปจากเครื่องแบบปกติและราคาสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอาจจัดซื้อได้เพียง ๑ ชุด และหากมีเครื่องแบบนักเรียนปกติเพียงพอ แล้วอาจนำเงินที่ได้รับไปจัดซื้อเข็มขัดรองเท้าถุงเท้าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ ยุวกาชาด/ชุดกีฬา/อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นได้โดยดำเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้ ๑. เมื่อสถานศึกษาได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบ จำนวนเงิน ที่ได้รับแจ้งการโอนเงินและจำนวนเงินในสมุดคู่ฝากของธนาคารว่ามีจำนวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน ๒. สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ ในนามของสถานศึกษาตามจำนวนเงินที่ได้รับส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ๓. สถานศึกษาแต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย ๒ คนเพื่อร่วมกันจ่ายเงินให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง โดยลงลายมือชื่อรับเงินกรณีนักเรียน ไม่สามารถลงลายมือชื่อรับเงินได้ ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทนเพื่อไว้เป็นหลักฐานการจ่ายตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑ ในภาคผนวก ๔. สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครองจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนั ก เรี ย นได้ ต ามความต้ อ งการ เช่ น จั ด ซื ้ อ จากสหกรณ์ ร้ า นค้ า ชุ ม ชน กลุ่มแม่บ้านหรือตัดเย็บเอง โดยดำเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 37. 37. ๕. สถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนจากนักเรียน/ผู้ปกครอง ๖. สถานศึกษาดูแลให้นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนจริง ๗. สถานศึกษาตรวจสอบหากพบว่านักเรียนไม่มีเครื่องแบบนักเรียนโดยที่นำเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินให้กับทางราชการ ๘. ผู้ปกครองสามารถใช้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนโดยถัวจ่ายร่วมกับค่าอุปกรณ์การเรียนได้ ๙. กรณี ท ี ่ ผู ้ ป กครองสละสิ ท ธิ ์ ค ่ า เครื ่ อ งแบบนั ก เรี ย น ให้ แ ก่ สถานศึกษาต้องนำส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๐. กรณีที่ผู้ปกครองบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียนให้สถานศึกษา นำไปใช้จ่ายในโครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ได้ตาม ความจำเป็นและเหมาะสมโดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

×