Your SlideShare is downloading. ×
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3

16,862
views

Published on

แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3

แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3

Published in: Education

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
16,862
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
79
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี๑๕ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • 2. คำนำ แนวทางการดำเนิ น งานตามนโยบายเรี ย นฟรี เรี ย นดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพทั้งระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา รวมทั้ง ประหยัด โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด การจั ด ทำแนวทางการดำเนิ น งานตามนโยบายเรี ย นฟรี เรี ย นดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีแนวคิดและหลักการ ในการดำเนินการ ๔ ประการดังนี้ ๑. ยึดหลักการแนวทางการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นแนวทางหลัก ๒. สนองตอบต่อนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ และจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุ ณ ภาพโดยมี เ ป้ า หมายหลั ก ๓ ประการ คื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา ๓. ปรับปรุงแนวดำเนินงานตามผลการสำรวจและรายงานการวิจัยการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ๔. แนวทางการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สามารถใช้ร่วมกันสำหรับสถานศึกษา ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
 • 3. สาระสำคั ญ ของแนวทางการดำเนิ น งาน ตามนโยบายเรี ย นฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย ความเป็นมา วัตถุประสงค์ สาระสำคั ญ ของนโยบาย วิ ส ั ย ทั ศ น์ เป้ า หมาย งบประมาณ แนวทาง การบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ แนวทางการจัดซื้อจัดหา การติดตามควบคุมและกำกับ ปฏิ ท ิ น การดำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่ า จะได้ ร ั บ และเอกสารที ่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพปี ง บประมาณ ๒๕๕๔ เล่ ม นี ้ จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การดำเนิ น งานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน มีความพร้อมที่จะเรียนมากขึ้น สถานศึกษามีความพร้อมที่จะจัดกิจกรรม การเรียนรู้มากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล (นายชินภัทร ภูมิรัตน) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 4. สารบัญ หน้าคำนำความเป็นมา ๑ วัตถุประสงค์ ๓ สาระสำคัญของนโยบาย ๓ วิสัยทัศน์นโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ๕ เป้าหมาย ๖ ✿ ด้านปริมาณ ๖ ✿ ด้านคุณภาพ ๑๐ ตัวชี้วัด ๑๑ งบประมาณ ๑๒ แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ๒๕ แนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ ๒๙ แนวทางการจัดซื้อจัดหา ๓๑ ✿ ด้านการมีส่วนร่วม ๔๔ การติดตาม ควบคุม และกำกับ ๔๗ ปฏิทินการดำเนินงาน ๔๘ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๕๐ ภาคผนวก ✿ การบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน ทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน - ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ๕๒ - ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัย พื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ๕๖
 • 5. สารบัญ(ต่อ) หน้า - ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารสำหรับ นักเรียนประจำพักนอน) ๕๙ ✿ หลักฐานการจ่ายเงิน ๖๒ ✿ แนวทางการดำเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริม ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย) ๖๓ ✿ หนังสือกรมบัญชีกลาง เรื่องการขอผ่อนผันการจัดซื้อ หนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ ๖๙ ✿ ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง/นักเรียน ๗๒ ✿ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องหลักเกณฑ์เงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๘๑ ✿ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานประชุมสัมมนาและกำหนด แนวทางการดำเนินงานและการบริหารงบประมาณ ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ๘๙ ✿ ศูนย์ประสานงาน ๙๔
 • 6. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ความเป็นมา ด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ มาตรา ๔๙ ได้บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๓ มาตรา ๑๐ วรรค ๑ ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้อง จัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ซึ่งเป็นข้อกำหนด ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบกับคำแถลงนโยบายของ คณะรั ฐ มนตรี ได้ ก ำหนดเป็ น นโยบายเร่ ง ด่ ว นที ่ จ ะเริ ่ ม ดำเนิ น การตามเจตนารมณ์ดังกล่าวในปีการศึกษา ๒๕๕๒ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 7. โดยกำหนดไว้ในข้อ ๑.๓ การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ข้อ ๑.๓.๑ ว่า “ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี โดยสนับสนุนตำราในวิชาหลักให้แก่ทุกสถานศึกษา จัดให้มีชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรี ให้ทันปีการศึกษา ๒๕๕๒ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพื่อชดเชยรายการต่าง ๆ ที่สถานศึกษาเรียกเก็บจากผู้ปกครอง” อีกทั้งนโยบายของรัฐ ด้านการศึกษา ข้อ ๓.๑.๔ กำหนดว่า “จัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี ตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและความเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทั้งผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปั ญ ญา และชนต่ า งวั ฒ นธรรมรวมทั ้ ง ยกระดั บ การพั ฒ นาศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก ในชุมชน” กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้นโดยจัดทำโครงการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพขึ้น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทุ ก คนได้ ร ั บ โอกาสทางการศึ ก ษาอย่ า งเต็ ม ตามศั ก ยภาพ ซึ ่ ง กระทรวงศึกษาธิการยังคงดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๕๓ จนถึงปัจจุบัน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 8. วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในรายการที่รัฐจัดให้ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สาระสำคัญของนโยบาย นโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึ ง ชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ทั ้ ง ประเภทสามั ญ ศึ ก ษาและประเภทอาชีวศึกษา อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครอง โดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน (ค่าจัดการเรียนการสอน:รายหัว/ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน/ค่าอาหารนักเรียนพักนอน) ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 9. นักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียน ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ และดำเนินการต่อเนื่องในปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๕ ปี โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี กิจกรรมการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรวม ๕ รายการดังนี้ ๑. ค่าจัดการเรียนการสอน ๒๖,๖๗๑,๓๐๐,๓๐๐ บาท ๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน ๓,๐๘๔,๒๙๔,๔๐๐ บาท ๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๓,๒๒๑,๑๔๘,๕๐๐ บาท ๔. ค่าหนังสือเรียน ๓,๖๒๔,๓๘๙,๖๐๐ บาท ๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๕,๒๕๓,๖๘๘,๕๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๑,๘๕๔,๘๒๑,๓๐๐ บาท แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 10. ในการดำเนิ น งานตามนโยบายเรี ย นฟรี เรี ย นดี ๑๕ ปี อย่ า งมีคุณภาพ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ นอกจากการมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว ยังมุ่งตอบสนองต่อจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๑) ที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายหลัก ๓ ประการคือ ๑. เพิ ่ ม โอกาสทางการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งทั ่ ว ถึ ง และมีคุณภาพ ๒. พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ้ ข อง คนไทย ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา วิสัยทัศน์นโยบายเรียนฟรีเรียนดี๑๕ปีอย่างมีคุณภาพ นโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ มุ่งลดค่าใช้จ่าย ผู้ปกครอง เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 11. เป้าหมายด้านปริมาณ ๑.ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครองนักเรียนแยกตามประเภทโรงเรียนดังนี้ก.โรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔ ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔ ชั้น (ปีงบประมาณ๒๕๕๔) (ปีงบประมาณ๒๕๕๕)อ.๑ - ๒ ๑,๖๖๕ บาท ๑,๑๖๕ บาทป.๑ - ป.๖ นร.ทั่วไป ๒,๓๐๖ บาท - ๒,๖๒๓ บาท ๑,๓๘๕ บาทป.๑ - ป.๖ นร.ยากจน ๒,๘๐๖ บาท - ๓,๑๒๓ บาท ๑,๘๘๕ บาท*** ***ม.๑ - ม.๓ นร.ทั่วไป ๓,๕๔๙ บาท - ๓,๖๙๓ บาท ๒,๔๐๐ บาทม.๑ - ม.๓ นร.ยากจน ๕,๐๔๙ บาท - ๕,๑๙๓ บาท ๓,๙๐๐ บาทม.๔ - ม.๖ ๔,๐๙๓ บาท - ๔,๓๒๐ บาท ๒,๖๐๕ บาทแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 12. ข.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔ ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔ ชั้น (ปีงบประมาณ๒๕๕๔) (ปีงบประมาณ๒๕๕๕)อ.๑ - ๒ ๔,๓๐๖ บาท ๓,๘๐๖ บาทป.๑ - ป.๖ ๔,๙๓๒ บาท - ๕,๒๔๙ บาท ๔,๐๑๑ บาทม.๑ - ม.๓ ๖,๑๐๖ บาท - ๖,๙๔๙ บาท ๕,๖๕๖ บาทม.๔ - ม.๖ ๗,๑๘๒ บาท - ๙,๕๔๘ บาท ๕,๘๗๖ บาทปวช. ๑-๓ ๙,๔๗๓ บาท ๖,๕๗๓ บาท(สถานประกอบการ)ค.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔ ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔ ชั้น (ปีงบประมาณ๒๕๕๔) (ปีงบประมาณ๒๕๕๕)อ.๑ - ๒ ๑๔,๖๘๕ บาท ๑๔,๑๘๕ บาทป.๑ - ป.๖ ๑๕,๓๑๕.๘๐ บาท - ๑๔,๓๙๕ บาท ๑๕,๖๓๒.๖๐ บาทม.๑ - ม.๓ ๑๖,๑๔๙.๒๐ บาท - ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๖,๒๙๓.๒๐ บาทม.๔ - ม.๖ ๑๖,๖๙๓.๐๐ บาท - ๑๕,๒๐๕ บาท ๑๖,๙๒๐.๒๐ บาท แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 13. ง.โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔ ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔ ชั้น (ปีงบประมาณ๒๕๕๔) (ปีงบประมาณ๒๕๕๕)อ. ๑ - ๒ ๑๔,๘๘๕ บาท ๑๔,๓๘๕ บาทป.๑ - ป.๖ ๑๕,๕๒๕.๘๐ บาท - ๑๔,๖๐๕ บาท ๑๕,๘๔๒.๖๐ บาทม.๑ - ม.๓ ๑๖,๕๔๙.๒๐ บาท - ๑๕,๔๐๐ บาท ๑๖,๖๙๓.๒๐ บาทม.๔ - ม.๖ ๑๖,๘๙๓ บาท - ๑๕,๔๐๕ บาท ๑๘,๑๒๐.๒๐ บาทจ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔ ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔ ชั้น (ปีงบประมาณ๒๕๕๔) (ปีงบประมาณ๒๕๕๕)เด็กที่มา ๘๑๕ บาท ๓๑๕ บาทรับบริการที่ศูนย์ฯแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 14. ๒.จำนวนนักเรียนที่ ได้รับโอกาสทางการศึกษา นักเรียน ๘,๐๙๐,๒๑๕ คน แยกระดับการศึกษาดังนี้ ๑. ก่อนประถมศึกษา ๑,๐๔๓,๑๐๖ คน ๒. ประถมศึกษา ๓,๕๖๔,๕๓๙ คน ๓. มัธยมศึกษาตอนต้น ๒,๓๕๗,๗๓๓ คน ๔. มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑,๑๒๐,๘๗๔ คน ๕. ปวช. (สถานประกอบการ) ๓,๙๖๑ คน นักเรียนแยกประเภทโรงเรียนดังนี้ ๑. โรงเรียนปกติ ๘,๐๑๘,๒๔๒ คน ๒. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ๔๕,๗๕๘ คน ๓. โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ๒๒,๐๘๔ คน ๔. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔,๑๓๑ คน โดยครอบครัว/สถานประกอบการ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 15. 0ด้านคุณภาพ ๑.นักเรียนมีความรู้ทักษะกระบวนการตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ จากการเรียนรู้ที่มีความพร้อมทั้งหนังสือเรียน แบบฝึกหัด อุปกรณ์การเรียนและการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติด้านต่าง ๆ เสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน ๒.นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ จ ากการจั ด กิ จ กรรม วิชาการ/กิจกรรมทัศนศึกษา ๓.นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ จ ากการจั ด กิ จ กรรม คุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๔.นักเรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อ การแสวงหาความรู้และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ๕.นักเรียนมีความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะตามจุดเน้น การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับผ่านกระบวนการเรียนรู้ การใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 16. ตัวชี้วัดด้านปริมาณ ๑. จำนวนเงินที่ลดค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง ๒. จำนวนนักเรียนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ด้านคุณภาพ ๑. ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นมี ค วามพร้ อ มด้ า นต่ า ง ๆ ทั ้ ง ด้ า นการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน แบบฝึกหัด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๒. ระดับความสำเร็จของนักเรียนมีความรู้ และประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมวิชาการ/กิจกรรมทัศนศึกษา ๓. ร้อยละของนักเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากการจัดกิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ๔. ร้อยละของนักเรียน มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อการแสวงหาความรู้ และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ๕. ร้อยละของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามจุดเน้น ด้านการมีส่วนร่วม ระดั บ การมี ส ่ ว นร่ ว มในขั ้ น ตอนต่ า ง ๆ ของนั ก เรี ย น ผู ้ ป กครอง คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 17. งบประมาณ๑.ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว/ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน/อาหารนักเรียน พักนอน) สำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติมีเกณฑ์การจัดสรรดังนี้ ๑)ระดับก่อนประถมศึกษา - รายหัวโรงเรียนปกติ ๘๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี) - รายหั ว ครอบครั ว /สถานประกอบการ ๓,๔๙๑ บาท/คน/ ภาคเรียน (๖,๙๘๒ บาท/คน/ปี) ๒)ระดับประถมศึกษา - รายหัวโรงเรียนปกติ ๙๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๙๐๐ บาท/คน/ปี) - ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (๔๐%) ๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี) - ค่ า อาหารนั ก เรี ย นพั ก นอน ๒,๖๕๐ บาท/คน/ภาคเรี ย น (๕,๓๐๐ บาท/คน/ปี) - รายหั ว ครอบครั ว /สถานประกอบการ ๓,๕๗๖ บาท/คน/ ภาคเรียน (๗,๑๕๒ บาท/คน/ปี) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 18. ๓)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - รายหัวโรงเรียนปกติ ๑,๗๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๓,๕๐๐ บาท/คน/ปี) - ปั จ จั ย พื ้ น ฐานนั ก เรี ย นยากจน (๓๐%) ๑,๕๐๐ บาท/คน/ ภาคเรียน (๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี) - รายหั ว ครอบครั ว /สถานประกอบการ ๕,๐๐๖ บาท/คน/ ภาคเรียน (๑๐,๐๑๒ บาท/คน/ปี) ๔)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - รายหัวโรงเรียนปกติ ๑,๙๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๓,๘๐๐ บาท /คน/ปี) - รายหั ว ครอบครั ว /สถานประกอบการ ๕,๑๗๑ บาท/คน/ ภาคเรียน (๑๐,๓๔๒ บาท/คน/ปี) ๕)ปวช.๑-๓(สถานประกอบการ) - รายหัว ๕,๘๖๘ บาท/คน/ภาคเรียน (๑๑, ๗๓๖ บาท/คน/ปี) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 19. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ตุลาคม๒๕๕๒เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุนรายหัว ให้นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กตั้งแต่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป ดังนี้ ๑. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๑๒๐ คนลงมาให้เพิ ่ ม จากรายหั ว ที ่ ไ ด้ ร ั บ ปกติ (ก่ อ นประถม ๑,๗๐๐ บาท/ประถมศึ ก ษา ๑,๙๐๐ บาท) เพิ่มอีก ๕๐๐ บาท/คน/ปี สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จะได้รับ ๒๕๐ บาท/คน/ภาคเรียน ๒. โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมาให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ (ม.ต้น ๓,๕๐๐ บาท/ม.ปลาย ๓,๘๐๐ บาท) เพิ่มอีก ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี สำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จะได้รับ ๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒มิถุนายน๒๕๕๓เห็นชอบให้เพิ่มเงินอุดหนุนให้โรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียน ๓๐๐ คนลงมา ให้เพิ่มจากรายหัวที่ได้รับปกติ โดยจัดให้เฉพาะนักเรียน ม.ต้นเพิ่มให้อีก ๕๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน (๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 20. งบปัจจัยพื้นฐานสำหรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ๑.ระดับก่อนประถมศึกษา - นักเรียนประจำหัวละ ๑๙,๙๐๐ บาท/คน/ปี - นักเรียนไป-กลับหัวละ ๖,๑๒๐ บาท/คน/ปี ๒.ระดับประถมศึกษา - นักเรียนประจำหัวละ ๑๙,๙๐๐ บาท/คน/ปี - นักเรียนไป-กลับหัวละ ๖,๑๒๐ บาท/คน/ปี ๓.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - นักเรียนประจำหัวละ ๑๙,๗๐๐ บาท/คน/ปี - นักเรียนไป-กลับหัวละ ๕,๕๐๐ บาท/คน/ปี ๔.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - นักเรียนประจำหัวละ ๑๙,๗๐๐ บาท/คน/ปี - นักเรียนไป-กลับหัวละ ๕,๕๐๐ บาท/คน/ปี แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 21. งบปัจจัยพื้นฐานสำหรับโรงเรียนศึกษาพิเศษ ๑.ระดับก่อนประถมศึกษา - นักเรียนประจำหัวละ ๒๐,๓๒๐ บาท/คน/ปี - นักเรียนไป-กลับหัวละ ๖,๑๒๐ บาท/คน/ปี ๒.ระดับประถมศึกษา - นักเรียนประจำหัวละ ๒๐,๓๒๐ บาท/คน/ปี - นักเรียนไป-กลับหัวละ ๖,๑๒๐ บาท/คน/ปี ๓.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - นักเรียนประจำหัวละ ๒๐,๑๐๐ บาท/คน/ปี - นักเรียนไป-กลับหัวละ ๕,๙๐๐ บาท/คน/ปี ๔.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย - นักเรียนประจำหัวละ ๑๙,๗๐๐ บาท/คน/ปี - นักเรียนไป-กลับหัวละ ๕,๙๐๐ บาท/คน/ปี แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 22. ๒.เครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง คนละ ๒ ชุด/ปีในอัตรา ก่อนประถมศึกษา ๓๐๐ บาท/คน/ปี ประถมศึกษา ๓๖๐ บาท/คน/ปี มัธยมศึกษาตอนต้น ๔๕๐ บาท/คน/ปี มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๐๐ บาท/คน/ปี ปวช.๑-๓ (สถานประกอบการ) ๙๐๐ บาท/คน/ปี กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬา ได้ กรณีการจัดซื้อชุดนักเรียน ที่ต่างไปจากชุดนักเรียนปกติและราคาสูงกว่าที่กำหนดวงเงินดังกล่าวอาจซื้อได้เพียง ๑ ชุด แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 23. ๓.อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นสำหรับนักเรียนเช่น สมุด ปากกา ดินสอยางลบไม้บรรทัดเครื่องมือเรขาคณิต วัสดุฝึก ICT กระดาษ A4 สีเทียน ดินน้ำมันไร้สารพิษ กระเป๋านักเรียน อุปกรณ์ที่จำเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในอัตราดังนี้ ก่อนประถมศึกษา ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน (๒๐๐ บาท/ปี) ประถมศึกษา ๑๙๕ บาท/ภาคเรียน (๓๙๐ บาท/ปี) มัธยมศึกษาตอนต้น ๒๑๐ บาท/ภาคเรียน (๔๒๐ บาท/ปี) มัธยมศึกษาตอนปลาย ๒๓๐ บาท/ภาคเรียน (๔๖๐ บาท/ปี) ชั้นปวช.๑-๓ ๒๓๐ บาท/ภาคเรียน (๔๖๐ บาท/ปี) (สถานประกอบการ) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 24. ๔.หนังสือเรียน ๔.๑ลักษณะของหนังสือ หนั ง สื อ ที ่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณให้ สถานศึกษาจัดซื้อตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ ๔.๑.๑ ระดับก่อนประถมศึกษาใช้หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ๔.๑.๒ ระดั บ ประถมศึ ก ษา (ป.๑-๖) ใช้ ห นั ง สื อ เรี ย นสาระ การเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๕) สุขศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 25. 0 และใช้แบบฝึกหัดใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีเพื่อเสริมทักษะที่จำเป็นแก่นักเรียนเฉพาะระดับประถมศึกษาได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) ภาษาอังกฤษ ๔.๑.๓ ระดับมัธยมศึกษา (ม.๑-๖) ใช้หนังสือสาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๔.๒งบประมาณค่าหนังสือที่ได้รับปี๒๕๕๔ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานได้ ร ั บ งบประมาณปี ๒๕๕๔ เป็นค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ดังนี้ มูลค่าหนังสือต่อชุด ก่อนประถมศึกษา ๒๐๐.๐๐ บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๕๖๐.๘๐ บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๖๐๔.๐๐ บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๖๙๒.๐๐ บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๖๕๒.๘๐ บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๗๙๕.๒๐ บาท/คน/ปี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๘๗๗.๖๐ บาท/คน/ปี แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 26. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๖๙๙.๒๐ บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๘๔๓.๒๐ บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๘๐๕.๖๐ บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๑,๒๑๕.๒๐ บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ๑,๒๐๘.๐๐ บาท/คน/ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ๙๘๘.๐๐ บาท/คน/ปี ชั้น ปวช. ๑-๓ (สถานประกอบการ) ๒,๐๐๐.๐๐ บาท/คน/ปี ซึ่งมีเกณฑ์การจัดสรรค่าหนังสือสำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ดังนี้ ๑. หนังสือที่มีใช้อยู่เดิม ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จัดสรรทดแทนหนังสือชำรุดเสียหายจริงตามที่โรงเรียนสำรวจแต่ไม่เกิน ๓๐% ๒. หนังสือใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จัดสรร ๑๐๐% ๓. แบบฝึกหัด ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดสรร ๑๐๐% ของจำนวนนักเรียน ๔. งบประมาณที ่ ไ ด้ ร ั บ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา ขั้นพื้นฐานนำไปจัดสรรให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียนครบทุกคนซึ่งโรงเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นเรียนได้ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 27. ๕.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบไปด้วย ๑. กิจกรรมวิชาการ ๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ๓. ทัศนศึกษา ๔. การบริการสารสนเทศ/ ICT ทั ้ ง นี ้ ใ นการวางแผนกำหนดกิ จกรรมทั ้ง ๔ กิ จ กรรมต้ อ งให้ ภ าคี ๔ ฝ่ า ย (ผู ้ แ ทนครู ผู ้ แ ทนผู ้ ป กครอง ผู ้ แ ทนชุ ม ชน และผู ้ แ ทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมและพิจารณา โดยที ่ ผ ลการพิ จ ารณาต้ อ งไม่ เ ป็ น การรอนสิ ท ธิ ์ ข องเด็ ก ยากจน เด็ ก ที ่ ม ี ความต้องการพิเศษ และเด็กด้อยโอกาสที่พึงจะได้รับ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ๑. กิจกรรมวิชาการเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมจากการเรียนปกติในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศและแก้ไขข้อบกพร่องของนักเรียนเรียนอ่อนให้มีศักยภาพสูงขึ้น เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านประชาธิปไตย กิจกรรมพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา กิจกรรมปลูกฝังความรู้รักสามัคคี กิจกรรมแก้ปัญหาความขัดแย้ง เช่น ค่ายสันติวิธี ค่ายวิทย์-คณิตคิดสนุก ค่ายทักษะชีวิตค่ายภาษาพาเพลิน (แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้) เป็นต้นโดยกำหนดให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 28. ๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ กิจกรรมคุณธรรม จิตอาสา เช่น ค่ายเด็กดีของชุมชน ค่ายรักษ์โลก ค่ า ยรั ก ษ์ ส ั ต ว์ ค่ า ยยุ ว ชนคนดี กิ จ กรรมอาสาพั ฒ นา กิ จ กรรมอนุ ร ั ก ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด เป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติในการเรียน ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกทักษะการจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การใช้ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ เช่น การเดินทางไกล การอยู่ค่ายพักแรม การผจญภัย (ไต่เขาปีนต้นไม้ ฯลฯ) โดยกำหนดให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๓. ทั ศ นศึ ก ษา โดยเน้ น ภู ม ิ ศ าสตร์ และประวั ต ิ ศ าสตร์ ข องชาติ และท้องถิ่น และ/หรือทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวางโดยกำหนดให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 29. ๔. การบริ ก ารสารสนเทศ/ICT เป็ น กิ จ กรรมการให้ บ ริ ก าร ICT/ คอมพิ ว เตอร์ แ ก่ น ั ก เรี ย นเพิ ่ ม เติ ม จากการเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ พ ื ้ น ฐาน ตามหลักสูตรปกติ เช่น การให้บริการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การให้ บ ริ ก ารคอมพิวเตอร์ในการจัดทำสื่อ รายงาน การนำเสนอข้ อ มู ล การออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดให้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวอย่างน้อย ๔๐ ชั่วโมง/ปี/คน งบประมาณพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อนักเรียน ๑ คน ดังนี้ ก่อนประถมศึกษา ๒๑๕ บาท/ภาคเรียน (๔๓๐ บาท/ปี) ประถมศึกษา ๒๔๐ บาท/ภาคเรียน (๔๘๐ บาท/ปี) มัธยมศึกษาตอนต้น ๔๔๐ บาท/ภาคเรียน (๘๘๐ บาท/ปี) มัธยมศึกษาตอนปลาย ๔๗๕ บาท/ภาคเรียน (๙๕๐ บาท/ปี) ปวช. ๑-๓ ๔๗๕ บาท/ภาคเรียน (๙๕๐ บาท/ปี) (สถานประกอบการ) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 30. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณ ค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๓โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวโดยไม่จัดสรรรายการดังกล่าวให้ตามจำนวนผู้ขอสละสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน และจัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ โดยใช้ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ ในการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ทั้งนี้นักเรียนเข้าใหม่ ชั้นอนุบาล ๑, ป.๑, ม.๑, ม.๔ จัดสรรให้เบื้องต้นร้อยละ ๘๐ ของนักเรียน เนื่องจากยังไม่ทราบจำนวนนักเรียนที่แน่นอนสำหรับชั้นอื่น ๆ จัดสรรให้ร้อยละ ๑๐๐ โดยคิดนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เลื่อนชั้นไปอีกระดับชั้นหนึ่ง (ในกรณีที่มีข้อมูลผู้ขอสละสิทธิ์ไม่รับเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไม่จัดสรรรายการดังกล่าวให้ตามจำนวน ผู้ขอสละสิทธิ์) และจะจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมให้อีกตามข้อมูลนักเรียน ณ วันที่๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ หักลบด้วยนักเรียนที่สละสิทธิ์โดยให้โรงเรียนดำเนินการบันทึก/แก้ไข/ปรับปรุงและยืนยันข้อมูลให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ส่งภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 31. กรณีนักเรียนเข้าใหม่คือ ชั้น อ.๑, ป.๑, ม.๑, ม.๔ ซึ่งสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณให้เบื้องต้นก่อน ๘๐% ของนักเรียนเดิม และคิดนักเรียนเดิมชั้น ป.๑, ป.๒, ป.๓, ป.๔, ป.๕, ม.๑, ม.๒, ม.๔, ม.๕ เลื่อนชั้นไปอีกระดับชั้นหนึ่ง ๑๐๐% นั้น ในทางปฏิบัติจริงโรงเรียนจำเป็นต้องจัดสรรเงิน/จัดหาให้กับนักเรียนที่มีจริงในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้ครบทุกคน (ยกเว้นนักเรียนที่สละสิทธิ์) ดังนั้น ๑) กรณี โ รงเรี ย นได้ ร ั บ จั ด สรรงบประมาณยั ง ไม่ ค รบตามจำนวนนักเรียนให้โรงเรียนยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลำดับแรกก่อน (เพราะช่วงเปิดภาคเรียนยังไม่ได้ใช้เงินเพื่อการนี้) และสามารถ ถัวจ่ายได้ทั้ง ๕ รายการ และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจำนวนนักเรียนจริง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ แล้วให้ส่งใช้คืนรายการเดิม ๒) กรณีโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วมีเงินเหลือเนื่องจากได้รับจัดสรรเกินจำนวนนักเรียนที่มีจริง ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ (นักเรียนใหม่น้อย/นักเรียนเดิมย้าย) ห้ามโรงเรียนใช้เงินที่เหลือนี้ให้เก็บไว้สมทบในการจัดสรรซึ่งจะหักลบเงินที่เหลือครั้งต่อไป (ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 32. อนึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน โดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสารสนเทศ ให้มีการสำรวจจำนวนนักเรียนปีละ ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔/ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) เพื่อให้สามารถจัดสรร งบประมาณได้ครบถ้วนตรงตามจำนวนนักเรียนที่มีจริง ซึ่งจะทำให้ทราบความเคลื ่ อ นไหวของเด็ ก นั ก เรี ย นแต่ ล ะภาคเรี ย น ดั ง นั ้ น จึ ง จั ด สรร งบประมาณให้ดังนี้ ก. การจัดสรรงบประมาณภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔(งบประมาณปี๒๕๕๔) ๑. จั ด สรรงบประมาณให้ ค รั ้ ง แรก ต้ น เดื อ นมี น าคม ๒๕๕๔นักเรียนเข้าใหม่ คือ ชั้น อ.๑, ป.๑, ม.๑, ม.๔ จะจัดสรรงบประมาณให้ เบื้องต้นก่อน ๘๐% ของนักเรียนเดิม และคิดนักเรียนเดิมชั้น ป.๑, ป.๒, ป.๓, ป.๔, ป.๕ ,ม.๑, ม.๒, ม.๔, ม.๕ เลื่อนชั้นไปอีกระดับชั้นหนึ่ง ๑๐๐% ๒. กรณีโรงเรียนใดที่มีการรายงานข้อมูลนักเรียนที่รับจริงมาให้ครบถ้วน และมีการยืนยันข้อมูลมาให้ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ อ ี ก จนครบ ๑๐๐% ตามจำนวนนั ก เรี ย นจริ ง ภายในเดื อ นกรกฎาคม ๒๕๕๔ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 33. ข.การจัดสรรภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔(งบประมาณปี๒๕๕๕) ๑. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดสรร งบประมาณเบื้องต้นให้ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ โดยจัดสรรให้ ๗๐% ของจำนวนนักเรียนที่รายงานครั้งที่ ๑ (วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔) ๒. โรงเรียนที่รายงานข้อมูลและยืนยันข้อมูลครั้งที่ ๒ มาทันภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มให้อีกเพื่อให้ครบ ๑๐๐% ตามจำนวนนักเรียนจริง ๓. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งจัดสรร งบประมาณตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพเป็นรายสถานศึกษาจำแนกตามระดับการศึกษาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและแจ้งให้สถานศึกษาทราบ เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดหา/จัดกิจกรรมต่อไปซึ่งโรงเรียนสามารถเปิดดูรายละเอียดการจัดสรรได้จากเว็บไซต์ของสำนั ก นโยบายและแผนการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานกลุ ่ ม สารสนเทศ http://www.bopp-obec.info แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 34. ๔. สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานจะโอน งบประมาณดังกล่าวทั้ง ๕ รายการข้างต้นเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษาทุกแห่งเพื่อให้สถานศึกษาดำเนินการให้เสร็จสิ้น สถานศึกษาได้รับหนังสือเรียนภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ นักเรียนได้รับหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน และอุปกรณ์การเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ (โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้โอนเงินประจำงวดให้เพื่อเบิกจากคลังจังหวัดในการจัดสรรตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ เป็นต้นไป) ๕. เงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ที่นักเรียน/ ผู้ปกครองรับเงินสดไปแล้ว นักเรียนสามารถถัวจ่ายได้ตามความจำเป็นต้องใช้จ่ายจริง และเกิดประโยชน์สูงสุด แนวทางการบริจาคเงินที่ ได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน กรณีที่ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียนและ ค่าอุปกรณ์การเรียนแล้ว มีความประสงค์ที่จะบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวให้กับโรงเรียนด้วยความสมัครใจ เพื่อให้โรงเรียนนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ต่อไป สามารถทำได้โดยทำใบสำคัญรับเงินจากโรงเรียน และทำใบบริจาคเงินให้กับโรงเรียนในเอกสารฉบับเดียวกันดังนี้ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 35. 0 แนวทางการบริจาคเงินที่ได้รับสิทธิ์(ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ค่าอุปกรณ์การเรียน) ใบสำคัญรับเงิน โรงเรียน............................................................. สพท. ................................................................ วันที่.............เดือน......................พ.ศ................ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)............................................................................................................ อยู่บ้านเลขที่..........................ถนน........................................แขวง/ตำบล.................................................... อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์................................. ผู้ปกครองนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว).......................................................................................... หมายเลขประจำตัวนักเรียน (๑๓ หลัก)..........................................ระดับชั้น..............ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ขอรับสิทธิ์ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี ดังนี้ ๑. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้น......................จำนวนเงิน.........................................บาท ๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน ระดับชั้น......................จำนวนเงิน.........................................บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน.........................บาท (......................................................................) ลงชื่อ.............................................ผู้รับเงิน (.............................................) ลงชื่อ..............................................ผู้จ่ายเงิน (.............................................) ❏ บริจาค (กรุณาลงชื่อในแบบฟอร์มการบริจาคด้านล่าง) ❏ ไม่บริจาค ข้ า พเจ้ า มี ค วามประสงค์ ท ี ่ จ ะบริ จ าคเงิ น ที ่ ไ ด้ ร ั บ สิ ท ธิ ์ ต ามโครงการสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาโดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ย ๑๕ ปี ที ่ เ ป็ น สิ ท ธิ ข องข้ า พเจ้ า ได้ ร ั บ ด้ ว ยความสมั ค รใจให้ แ ก่โรงเรียน.................................................................ในรายการ ดังนี้ ❏ ค่าเครื่องแบบนักเรียน จำนวน................................................บาท ❏ ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน................................................บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น........................บาท (..........................................................................) เพื่อให้โรงเรียนนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวัตถุประสงค์ต่อไป ลงชื่อ................................................ผู้บริจาค ลงชื่อ........................................ผู้รับเงินบริจาค (...............................................) (.........................................) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 36. แนวทางการจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะโอนเงินงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียนซึ่งเป็นเงินงบอุดหนุนทั่วไปเข้าบัญชี เงินฝากธนาคารของสถานศึ ก ษาโดยให้ ส ถานศึ ก ษาจ่ า ยเงิ น สดให้ ก ั บ นั ก เรี ย นและ/หรื อ ผู ้ ป กครองเพื ่ อ ไปจั ด ซื ้ อ เครื ่ อ งแบบนั ก เรี ย นคนละ ๒ ชุ ด ในกรณี ต ้ อ งใช้ เครื่องแบบนักเรียนที่แตกต่างไปจากเครื่องแบบปกติและราคาสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอาจจัดซื้อได้เพียง ๑ ชุด และหากมีเครื่องแบบนักเรียนปกติเพียงพอ แล้วอาจนำเงินที่ได้รับไปจัดซื้อเข็มขัดรองเท้าถุงเท้าชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ ยุวกาชาด/ชุดกีฬา/อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นได้โดยดำเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้ ๑. เมื่อสถานศึกษาได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบ จำนวนเงิน ที่ได้รับแจ้งการโอนเงินและจำนวนเงินในสมุดคู่ฝากของธนาคารว่ามีจำนวนเงินที่ถูกต้องตรงกัน ๒. สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ ในนามของสถานศึกษาตามจำนวนเงินที่ได้รับส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ๓. สถานศึกษาแต่งตั้งผู้จ่ายเงินอย่างน้อย ๒ คนเพื่อร่วมกันจ่ายเงินให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง โดยลงลายมือชื่อรับเงินกรณีนักเรียน ไม่สามารถลงลายมือชื่อรับเงินได้ ให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงินแทนเพื่อไว้เป็นหลักฐานการจ่ายตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑ ในภาคผนวก ๔. สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครองจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนั ก เรี ย นได้ ต ามความต้ อ งการ เช่ น จั ด ซื ้ อ จากสหกรณ์ ร้ า นค้ า ชุ ม ชน กลุ่มแม่บ้านหรือตัดเย็บเอง โดยดำเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 37. ๕. สถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนจากนักเรียน/ผู้ปกครอง ๖. สถานศึกษาดูแลให้นักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนจริง ๗. สถานศึกษาตรวจสอบหากพบว่านักเรียนไม่มีเครื่องแบบนักเรียนโดยที่นำเงินไปใช้จ่ายอย่างอื่นที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินให้กับทางราชการ ๘. ผู้ปกครองสามารถใช้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนโดยถัวจ่ายร่วมกับค่าอุปกรณ์การเรียนได้ ๙. กรณี ท ี ่ ผู ้ ป กครองสละสิ ท ธิ ์ ค ่ า เครื ่ อ งแบบนั ก เรี ย น ให้ แ ก่ สถานศึกษาต้องนำส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๐. กรณีที่ผู้ปกครองบริจาคค่าเครื่องแบบนักเรียนให้สถานศึกษา นำไปใช้จ่ายในโครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ได้ตาม ความจำเป็นและเหมาะสมโดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 38. อุปกรณ์การเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะโอนเงินงบประมาณค่าอุปกรณ์การเรียนซึ่งเป็นเงินงบอุดหนุนทั่วไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครองเพื่อนำไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นต้องใช้ ในการเรียนการสอนได้ตามความต้องการให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้นดังนี้ ๑. ระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษา เช่ น กระดาษ สี เ ที ย น ดิ น น้ ำ มั น ไร้สารพิษ กระเป๋านักเรียน เป็นต้น ๒. ระดับประถมศึกษา เช่น สมุด ดินสอ ยางลบ ปากกา ไม้บรรทัด ไม้โปรแทรกเตอร์ วัสดุฝึก ICT กระเป๋านักเรียน เป็นต้น ๓. ระดับมัธยมศึกษา เช่น สมุด ยางลบ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ไม้โปรแทรกเตอร์ เครื่องมือเรขาคณิตวัสดุฝึก ICT กระเป๋านักเรียน เป็นต้น ๔. ผู้ปกครองสามารถใช้จ่ายเงินอุปกรณ์การเรียนโดยถัวจ่ายร่วมกับค่าเครื่องแบบนักเรียนได้ ๕. กรณีที่ผู้ปกครองสละสิทธิ์อุปกรณ์การเรียนให้แก่สถานศึกษาต้องนำส่งคืนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๖. กรณีที่ผู้ปกครองบริจาคอุปกรณ์การเรียนให้สถานศึกษานำไปใช้จ่ายในโครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยผ่ า นความเห็ น ชอบร่ ว มกั น ของภาคี ๔ ฝ่ า ยและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินการควบคุมติดตามและตรวจสอบ ให้ปฏิบัติเหมือนกับการจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 39. แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๔หนังสือเรียน นโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา๒๕๕๔ กำหนดให้แจกหนังสือเรียนแก่นักเรียนทุกคนโดยไม่เรียกคืนสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานจะโอนเงิ น งบประมาณ ค่าหนั ง สื อ เรี ย น ซึ ่ งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเข้าบั ญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารของ สถานศึกษา และให้สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือเรียน โดยดำเนินการตาม ขั้นตอนดังนี้ ๑.การคัดเลือกหนังสือ ๑.๑ ครูผู้สอนเป็นผู้เลือกหนังสือ เสนอให้คณะกรรมการวิชาการ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพิจารณาคัดเลือกหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและมีเนื้อหาสาระตรงตามความต้องการของครู ผู้สอน ซึ่งสามารถเลือกได้จากทุกสำนักพิมพ์ตามบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ดูได้จากเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (http://academic.obec.go.th) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (http://www.obec.go.th) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 40. ๑.๒ การคัดเลือกหนังสือเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพื่อจัดซื้อทดแทน ให้สถานศึกษาคัดเลือกรายการเดิม ที่จัดซื้อไว้ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เพื่อทดแทนหนังสือเรียนที่ชำรุด เว้นแต่หนังสือดังกล่าวสำนักพิมพ์ ไม่มีแผนการผลิตเพิ่ม (ศึกษาข้อมูลจากบัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา) สถานศึกษา สามารถเปลี่ยนรายการใหม่ได้ ๒.การใช้หนังสือ ๒.๑ หนังสือเรียนที่ใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ๑) หนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ใช้สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ (๗ กลุ่มสาระการเรียนรู ้ไม่รวมสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ๒) หนังสือเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ ใช้ ส ำหรั บ ชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ ๑, ๒, ๔, ๕ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔, ๕ ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้รวมถึงชั้นประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ ๓ และ ๖ ในกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ส ั ง คมศึ ก ษาศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 41. ๒.๒ แบบฝึกหัดที่ใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้ใช้ในระดับประถมศึกษา มีกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ ๑) แบบฝึกหัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช๒๕๔๔ ใช้สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ๒) แบบฝึกหัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ใช้สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑, ๒, ๔ และ ๕ ๓.หลักการจัดซื้อหนังสือ ๓.๑ การซื้อหนังสือเรียนตามหลักสูตร ๑) หนังสือเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ให้สถานศึกษาจัดซื้อทดแทนชุดเดิมที่ชำรุด ดังนี้ - ชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ ๓ และ ๖ (ใน ๗ กลุ ่ ม สาระ การเรียนรู้ไม่รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สถานศึกษาจัดซื้อทดแทนชุดเดิมที่ชำรุดตามความจำเป็นเฉลี่ยรวมไม่เกิน ๓๐% ของจำนวนนักเรียน - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ สถานศึกษาจัดซื้อ ๑๐๐% ของจำนวนนักเรียน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 42. ๒) หนังสือเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้สถานศึกษาจัดซื้อดังนี้ - ชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ ๑ และ ๔ ใน ๘ กลุ ่ ม สาระ การเรียนรู้รวมทั้งชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๓, ๕ และ ๖ เฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาจัดซื้อทดแทนชุดเดิมที่ชำรุด ตามความจำเป็นเฉลี่ยรวมไม่เกิน ๓๐% ของจำนวนนักเรียน - ชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ ๒ และ ๕ (ใน ๗ กลุ ่ ม สาระ การเรียนรู้ไม่รวมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สถานศึกษาจัดซื้อใหม่ ๑๐๐% ของจำนวนนักเรียน - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ใน ๘ กลุ่มสาระเรียนรู้ ให้สถานศึกษาจัดซื้อ ๑๐๐% ของจำนวนนักเรียน ๓) หนังสือแบบฝึกหัด ให้สถานศึกษาจัดซื้อเฉพาะที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด (รายละเอียดตามข้อ ๒.๒) โดยจัดซื้อ ๑๐๐% ของจำนวนนักเรียน ๔) ง บประมาณในการจั ด ซื ้ อ หนั ง สื อ เรี ย นและแบบฝึ ก หั ดสามารถถัวจ่ายระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นเรียนได้ ๕) เ มื ่ อ ดำเนิ น การจั ด ซื ้ อ หนั ง สื อ เรี ย นเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ สถานศึกษาลงบัญชีพัสดุหนังสือเรียนเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 43. ๖) ให้สถานศึกษาแจกหนังสือเรียนทั้งที่จัดซื้อใหม่และหนังสือเดิมให้แก่นักเรียนทุกคนโดยไม่เรียกคืนทุกชั้น จัดหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนทุกคน และให้นักเรียนตระหนักและใช้หนังสือให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ๗) งบประมาณที ่ เ หลื อ จากการจั ด ซื ้ อ หนั ง สื อ เรี ย นสาระ การเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน ให้แก่นักเรียนทุกคนแล้ว สามารถนำไปจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม/รายวิชาเพิ่มเติม/จัดทำสำเนาเอกสารประกอบการเรี ย นการสอน เช่ น ใบงาน ใบความรู ้ แผนคละชั ้ น เป็นต้น หรือนำไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้โดยผ่านความ เห็ น ชอบร่ ว มกั น ของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ า ย และคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓.๒ วิธีดำเนินการจัดซื้อ ๑) ให้สถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - วิธีตกลงราคา ให้คำนึงถึงคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาและให้ต่อรองราคาจากผู้ขายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด - วิธีสอบราคาและวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีเลือกหนังสือเรียนที่ไม่ได้ระบุชื่อสำนักพิมพ์ ชื่อผู้แต่งหรือหนังสือที่เลือกไม่ได้เจาะจงถึงหนังสือของสำนักพิมพ์ใดสำนักพิมพ์หนึ่งให้ประกาศและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาหนังสือเรียนเป็นรายวิชาต่อชั้นเพื่อจะได้หนังสือเรียน ที ่ ห ลากหลายจากทุ ก สำนั ก พิ ม พ์ แ ละตรงตามความต้ อ งการที ่ จ ะใช้ ใ น การเรียนการสอนของสถานศึกษาและไม่จัดซื้อหนังสือเรียนเป็นชุด แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 44. - วิธีพิเศษตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ หรือข้อ ๒๓ (๖) กรณีหนังสือเรียนที่คัดเลือกมีความจำเป็นต้องระบุชื่อสำนักพิมพ์ และชื่อผู้แต่งเป็นการเฉพาะให้ดำเนินการโดยเปิดเผยโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการ แข่งขันกันอย่างเป็นธรรมโดยให้จัดทำประกาศเผยแพร่และจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้มีอาชีพร้านค้าสำนักพิมพ์เข้าแข่งขันราคาให้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้เมื่อมีผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้วหากเห็นว่าราคายังไม่เหมาะสมให้ทำการต่อรองราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ๒) ให้สถานศึกษาเตรียมดำเนินการหาผู้ขายไว้เพื่อให้พร้อม ที่จะทำสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งอนุมัติการโอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา ๓) เมื่อได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับแจ้งการโอนเงินและจำนวนเงินในสมุดคู่ฝากของธนาคารว่ามีจำนวนเงิน ที่ถูกต้องตรงกัน ๔) ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการในนามของสถานศึกษา ตามจำนวนเงินที่ได้รับส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ๕) เมื ่ อ ดำเนิ น การจั ด ซื ้ อ หนั ง สื อ เรี ย นเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ สถานศึกษาลงบัญชีวัสดุหนังสือเรียนเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ ๖) การจัดซื้อควรเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไม่มีส่วนได้เสียในการจัดซื้อร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อและตรวจรับพัสดุอย่างน้อย ๑ คน ๗) การจัดซื้อหนังสือเรียนจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และให้ทันก่อนเปิดภาคเรียนทั้งนี้ได้กำหนดปฏิทิน การดำเนินงานมาให้ด้วยแล้ว แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 45. 0กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะโอนเงินงบประมาณซึ่งเป็นเงินงบอุดหนุนทั่วไป เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนดังต่อไปนี้ ๑. กิจกรรมวิชาการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๒. กิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๓. กิจกรรมการทัศนศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ๔. การให้บริการสารสนเทศ/ICT อย่างน้อยปีละ ๔๐ ชั่วโมง/คน โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ ๔.๑ เมื่อได้รับเงินงบประมาณให้ตรวจสอบ จำนวนเงินที่ได้รับแจ้งการโอนเงินและจำนวนเงินในสมุดคู่ฝากของธนาคารว่ามีจำนวนเงิน ที่ถูกต้องตรงกัน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 46. ๔.๒ ออกใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการในนามของสถานศึกษาตามจำนวนเงินที่ได้รับ ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ๔.๓ กำหนดกิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโดยความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ า ย และคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔.๔ การใช้จ่ายเงินงบประมาณต้องดำเนินการตามระเบียบของทางราชการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ๔.๕ งบประมาณที ่ เ หลื อ จากการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ผู้เรียนแล้วสามารถนำไปจัดซื้อหนังสือเรียน สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม/รายวิชาเพิ ่ ม เติ ม /จั ด ทำสำเนาเอกสารประกอบการเรี ย นการสอน เช่ น ใบงาน ใบความรู ้ แผนคละชั ้ น เป็ น ต้ น โดยผ่ า นความเห็ น ชอบร่ ว มกั น ของ คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สำหรับโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษจากโรงเรียนปกติทั่วไป ได้รับการอนุโลมนอกจากแนวทางการดำเนินการข้างต้น ดังนี้ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 47. เครื่องแบบนักเรียน ๑. โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์รับนักเรียนในลักษณะประจำ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นปัจจัย พื้นฐานด้านเครื่องแบบนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ชุดลำลอง ถุงเท้านักเรียน รองเท้านักเรียน เข็มขัด ชุดนักศึกษาวิชาทหาร ตามหนังสือสำนัก งบประมาณ ที่ นร ๐๔๑๐/๑๙๓๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๕ และ จากแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ได้รับงบเครื่องแบบนักเรียน คนละ ๒ ชุด ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน ให้นำไปจัดทำกิจกรรมที่พัฒนาคุณภาพนักเรียน หรือซื้อเข็มขัด รองเท้า ชุดกีฬา เป็นต้น ที่ไม่เพียงพอ โดยให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการแทนผู้ปกครองที่มอบฉันทะไว้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ด้วยเหตุผลผู้ปกครองมีภูมิลำเนา อยู่ห่างไกลและการคมนาคมลำบาก ๒. โรงเรี ย นการศึ ก ษาพิ เ ศษและโรงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ ท ี ่ ร ั บนักเรียนประเภทไป - กลับ สามารถดำเนินการตามแนวนโยบายได้ ๓. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้บริการเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ ในการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพ โดยจัดซื้อเสื้อผ้าหรือ เครื่องแต่งกาย (ชุดต่าง ๆ) ตามความเหมาะสม แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 48. ด้านหนังสือเรียน ๑. โรงเรียนการศึกษาพิเศษที่เปิดสอนเฉพาะความพิการ ๔ ประเภท จำนวน ๔๓ โรงเรียน (โรงเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ โรงเรียนสอนคนตาบอด โรงเรียนบกพร่องทางสติปัญญา) ๑.๑ โรงเรียนโสตศึกษาและโรงเรียนบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ผลิตหนังสือเรียนเองในบางส่วน ๑.๒ โรงเรียนสอนคนตาบอด ไม่สามารถใช้หนังสือเรียนตามปกติให้จัดทำหนังสืออักษรเบลล์ได้ ๑.๓ โรงเรียนบกพร่องทางสติปัญญา ให้จัดทำแบบเรียนในด้านพัฒนาศักยภาพและแบบเสริมประสบการณ์ของเด็กแต่ละบุคคล ๒. ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ เป็ น สถานศึ ก ษาที ่ ใ ห้ บ ริ ก ารฟื ้ น ฟูสมรรถภาพเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ และบริการเด็กพิการประเภทต่าง ๆ จึงให้จัดทำเอกสารตาม IEP (Individualized Education Program) ของเด็กพิการแต่ละบุคคล และแบบเสริมประสบการณ์ รวมทั้งผลิตหนังสืออักษรเบลล์ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 49. แนวทางดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วม นโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมติดตามประเมินผล และร่วม รับผิดชอบ โดยกลุ่มเป้าหมายการในการมีส่วนร่วมประกอบด้วย นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ขั้นพื้นฐาน โดยมีบทบาทดังนี้ นักเรียน ผู้แทนนักเรียนในคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกหนังสือเรียน การกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนถัวจ่ายซึ่งกันและกันของสถานศึกษา และร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน นักเรียนทุกคนมีบทบาทในการพิจารณาจัดซื้อจัดหา เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนของตนตามความเหมาะสม รับผิดชอบการใช้ การรักษาหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียน และรับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นำสิ่งที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการเรียน การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม ร่วมอนุรักษ์และแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 50. ผู้ปกครอง ผู้แทนผู้ปกครองในคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกหนังสือเรียน การกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรี ย นและเงิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย นถั ว จ่ า ย ซึ ่ ง กั น และกั น ของ สถานศึกษา และร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน ผู้ปกครองทุกคนรับผิดชอบจัดหาเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนในปกครองให้เพียงพอ โดยเงินที่ได้รับสามารถถัวจ่ายได้ระหว่าง ๒ รายการ สร้างความตระหนักและปลูกฝังนิสัยให้นักเรียนใช้หนั ง สื อ เรี ย น อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นให้ ค ุ ้ ม ค่ า เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ส่ ง เสริ มสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อนำสิ่งที่ได้รับการพัฒนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน และให้เป็นผู้มีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) มีบทบาทร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเมิน และปรับปรุง การคัดเลือกหนังสือเรียน การกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที่เหลือจากการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนและเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนถัวจ่ายซึ่งกันและกันของสถานศึกษา และร่วมให้ความคิดเห็นในการประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 51. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ประเมิน และปรับปรุงการคัดเลือกหนังสือเรียน การกำหนดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบในการใช้เงินที ่ เ หลื อ จากการดำเนิ น การจั ด ซื ้ อ หนั ง สื อ เรี ย นและ เงิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาคุณภาพผู้เรียนถัวจ่ายซึ่งกันและกันของสถานศึกษา สังเกตการณ์ในการจัดซื้อและตรวจรับหนังสือเรียนให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ร่วมให้ความคิดเห็นใน การประเมินผลเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน รับผิดชอบร่วมกับสถานศึกษาให้การบริหารจัดการปัจจัยที่ได้รับจากโครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตารางแสดงการมีส่วนร่วม ร่วมติดตาม ร่วม ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมคิด ร่วมทำ ประเมินผล รับผิดชอบ ภาค ๑. นักเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ ประชาชน ๒. ผู้ปกครอง ✓ ✓ ✓ ✓ ๓. ภาคี ๔ ฝ่าย ✓ - ✓ ✓ ๔. กรรมการ ✓ - ✓ ✓ สถานศึกษา ภาคราชการ ๑. สถานศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ๒. สพป./สพม. ✓ - ✓ ✓ ๓. สพฐ. ✓ - ✓ ✓ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 52. การติดตามควบคุมและกำกับ ๑. พัฒนาระบบการควบคุมภายในโรงเรียนโดยให้คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ประกอบด้วยผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และ ผู้แทนกรรมการนักเรียน ถ้าเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก (มีนักเรียนน้อยกว่า ๓๐๐ คน) ให้มีได้ไม่น้อยกว่าฝ่ายละ ๑ คน สำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ (มีนักเรียน ๓๐๑ คนขึ้นไป) ให้มีได้ไม่น้อยกว่าฝ่ายละ ๒ คน โดยการเสนอชื ่ อ ของกรรมการสถานศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน และให้ ก รรมการสถานศึ ก ษา ขั้นพื้นฐานเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือดูแลสนับสนุนและแก้ปัญหา ๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดตั้งคณะกรรมการประสานงาน ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานภายในเขตพื้นที่การศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานโดย ๒.๑ สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ - สถานศึกษาในเขตภาคกลางที่เว็บไซต์ http://๒๑๐.๑.๒๐.๕๑ - สถานศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เว็บไซต์ http://๒๑๐.๑.๒๐.๕๓ - สถานศึกษาในเขตภาคเหนือที่เว็บไซต์ http://๒๑๐.๑.๒๐.๕๔ - สถานศึกษาในเขตภาคใต้ที่เว็บไซต์ http://๒๑๐.๑.๒๐.๕๖ ๒.๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำกับติดตามสถานศึกษา ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๒.๑ โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 53. ๓. สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานจั ด ตั ้ ง คณะกรรมการติดตามขั้นตอนการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ติดตามตรวจสอบและประเมินผล การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๔. สถานศึกษาแต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนั ก เรี ย น เป็ น กรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลการใช้ ห นั ง สื อ เรี ย น อุ ป กรณ์ การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปฏิทินการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนดปฏิทินการดำเนินงานดังนี้ ปฏิทินการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (ปีงบประมาณ๒๕๕๔) ๑. สำนักพิมพ์ยืนยันรายชื่อหนังสือตามหลักสูตรเดิมที่ไม่พิมพ์เพิ่ม ภายใน ๗ ธ.ค.๕๓ ๒. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน ภายใน ๑๕ ธ.ค. ๕๓ ๓. สถานศึ ก ษา/สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษารายงานข้ อ มู ล การสำรวจรายการหนังสือเรียนทดแทนชุดเดิมที่ชำรุด ภายใน ๔ ม.ค. - ๓๑ ม.ค. ๕๔ ๔. สำนั ก งานคณะกรรมการการศึกษาขั ้ น พื ้ น ฐานประกาศบั ญ ชี รายชื่อหนังสือ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 54. ๔.๑ หนังสือตามหลักสูตรเดิม (หลักสูตรฯ พุทธศักราช ๒๕๔๔) ภายใน ๑๔ ม.ค. ๕๔ ๔.๒ หนังสือตามหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรฯ พุทธศักราช ๒๕๕๑) ภายใน ๑๔ - ๒๘ ม.ค. ๕๔ และ ๑๕ ก.พ. ๕๔ ๕. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณค่าหนังสือเรียนแก่สถานศึกษา ภายใน ๓๑ ม.ค. - ๑๕ ก.พ. ๕๔ ๖. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/สถานศึกษา ชี้แจงผู้ปกครอง/สื่อมวลชน ภายใน ๒๐ ม.ค.- ๑๕ ก.พ. ๕๔ ๗. สถานศึกษาจัดซื้อหนังสือ ๗.๑ กรณี ซ ื ้ อ ทดแทนชุ ด เดิ ม ที ่ ช ำรุ ด ๓๐% (หรื อ จั ด ซื ้ อ ตาม ความจำเป็น) ภายใน ก.พ. ๕๔ ๗.๒ กรณีซื้อหนังสือใหม่ ๑๐๐% ภายใน มี.ค. ๕๔ ๘. ส ำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน โดยสำนั กนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานรณรงค์เพื่อการสละสิทธิ์/บริจาค (เครื่องแบบ/อุปกรณ์การเรียน ภายใน ๒๐ ก.พ.- ๑๕ มี.ค. ๕๔) ๙. สถานศึกษารายงานยอดผู้สละสิทธิ์/บริจาค (เครื่องแบบ/อุปกรณ์) ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ส ำนั ก นโยบายและแผนการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ๑๐. ส่งของ/ตรวจรับ ๑๐.๑ หนังสือทดแทนชุดที่ชำรุดภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ๑๐.๒ หนังสือหลักสูตรใหม่ภายใน ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ ๑๑. จัดหนังสือให้ผู้เรียน ภายใน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 55. 0ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑. นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการสนับสนุนรายการค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์ การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ๒. นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนเนื่องจากได้รับการสนับสนุนหนังสืออุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนครบทุกคน ๓. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ๔. ผู้ปกครองนักเรียนได้รับการบรรเทาภาระค่าครองชีพเนื่องจาก ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าจัดการเรียนการสอน หนังสือแบบเรียน อุปกรณ์ การเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องอื่น ๆ ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ อีกทางหนึ่ง ๕. การมีส่วนร่วมจากประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 56. ภาคผนวก
 • 57. การบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว)หลักการ ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ มาตรา ๔๙ ได้บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิ เสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๓ หมวด ๒ มาตรา ๑๐ ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้ อย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และหมวด ๘ มาตรา ๖๐ ได้บัญญัติไว้ว่า ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษา ในฐานะที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณ เพื่อการศึกษา ดังนี้ (๑) จัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสม แก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน” จึงเป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะต้องดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามข้อบัญญัติดังกล่าว แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 58. วัตถุประสงค์ งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) จัดสรรให้สถานศึกษาเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนานักเรียน ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ แนวทางการใช้งบประมาณ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าใช้จ่ายรายหัว) เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้มากที่สุด จึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้ ๑. ใ ห้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ทำแผนการปฏิ บ ั ต ิ ง านประจำปี ข องสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับนโยบาย และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒. เสนอแผนการปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษาผ่านความ เห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓. รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบ ๔. การใช้จ่ายงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษา แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 59. ลักษณะการใช้งบประมาณ การใช้ ง บประมาณงบเงิ น อุ ด หนุ น ประเภทเงิ น อุ ด หนุ น ทั ่ ว ไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าใช้จ่ายรายหัว) ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ใช้ในลักษณะ ๓ ประเภท งบรายจ่าย ดังนี้ ๑.งบบุคลากร ๑.๑ ค่าจ้างชั่วคราว เช่น จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน พนักงานขับรถ ๑.๒ งบดำเนินงาน ๑.๓ ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถิ่น ฯลฯ ๑.๔ ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้ ฯลฯ ๑.๕ ค่ า วั ส ดุ เช่ น ค่ า วั ส ดุ ก ารศึ ก ษา ค่ า เครื ่ อ งเขี ย น ค่ า วั ส ดุ เวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 60. ๒.งบลงทุน ๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร ๒.๒ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลงต่อเติม หรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินเกินกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน ถนนสะพาน บ่อน้ำ ฯลฯ ทั ้ ง นี ้ กรณี งบลงทุ น และงบดำเนิ น งาน สามารถดำเนิ น การได้ เพิ่มเติมตามหนังสือของสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่อง หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตาม งบประมาณ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 61. การบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)นิยาม งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) คือเงินงบประมาณที่จัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น นักเรียนยากจน หมายถึง นักเรียนที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อปี เกณฑ์การจัดสรร จั ด สรรให้ น ั ก เรี ย นที ่ ย ากจนในชั ้ น ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ ๑ ถึ ง ชั ้ นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยกเว้นสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 62. ลักษณะการใช้งบประมาณ ให้ ใ ช้ ใ นลั ก ษณะแบบ ถั ว จ่ า ย ค่ า หนั ง สื อ และอุ ป กรณ์ ก ารเรี ย น ค่าเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายนักเรียน ค่าอาหารกลางวัน และค่าพาหนะในการเดินทาง การใช้จ่ายงบประมาณ สถานศึกษาสามารถเลือกวิธีดำเนินการจ่ายหรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนยากจนได้ตามความเหมาะสม ดังนี้ ๑. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน จัดซื้อแจกจ่ายให้แก่นักเรียน หรือให้ยืมใช้ ๒. ค่าเสื้อผ้าและวัสดุเครื่องต่างกายนักเรียน จัดซื้อหรือจัดจ้างผลิตแจกจ่ายให้แก่นักเรียน ๓. ค่าอาหารกลางวัน จัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร หรือจ้างเหมาทำอาหาร หรือจ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง ๔. ค่าพาหนะในการเดินทาง จ่ า ยเป็ น เงิ น สดให้ แ ก่ น ั ก เรี ย นโดยตรงหรื อ จ้ า งเหมารถรั บ ส่ ง นักเรียน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 63. กรณีการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง-จัดหา ต้องดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.๒๕๓๕และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณี จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียนโดยตรง ให้สถานศึกษาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอย่ า งน้ อ ย ๓ คน ร่ ว มกั น จ่ า ยเงิ น โดยใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐาน แนวทางการดำเนินงาน๑.ระดับสถานศึกษา ๑.๑ สำรวจข้อมูลนักเรียนยากจน และรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๑.๒ จัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ๑.๓ ดำเนินการจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนยากจน ๑.๔ รายงานผลการดำเนินงาน ๒.ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒.๑ รวบรวมข้อมูลนักเรียนยากจนจากสถานศึกษา และรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูล และพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนแต่ละช่วงชั้นตามความเหมาะสม ๒.๓ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 64. การบริหารงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน)นิยาม งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ค่ า อาหารนั ก เรี ย นประจำพั ก นอน) คื อ เงิ น งบประมาณที ่ จ ั ด สรรให้ แ ก่ สถานศึกษาที่ได้ดำเนินการจัดที่พักให้แก่นักเรียน ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ไม่สะดวก ห่างไกล กันดารไว้สำหรับพักอาศัย ทั้งที่จัดในและนอกสถานศึกษา โดยสถานศึกษาได้ดำเนินการควบคุมดูแล และจัดระบบแบบเต็มเวลา เกณฑ์การจัดสรร จัดสรรให้แก่นักเรียนที่มีถิ่นที่อยู่ ไม่สะดวก ห่างไกล กันดาร ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไป-กลับ ระหว่างถิ่นที่อยู่กับสถานศึกษา จำเป็นต้องพักอาศัยในสถานที่ที่สถานศึกษาจัดให้ หรือที่อื่นที่สถานศึกษาสามารถดำเนินการควบคุมดูแลได้ในระดับชั้น ป.๑ - ม.๓ ยกเว้น ๑. นักเรียนในสถานศึกษาทั่วไปแบบประจำ ได้แก่ - โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย - โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยโรงเรียนประชามงคล - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน ฯลฯ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 65. 0 ๒. นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ๓. สถานศึกษาที่ได้ดำเนินการจัดหอพักในสถานศึกษาและ ได้เรียกเก็บเงินค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอนทุกคนแล้ว กรณีที่ได้เรียกเก็บเงิน ไม่ครบทุกคน สามารถจัดสรรให้ได้เฉพาะจำนวนนักเรียนส่วนที่เหลือ และต้องเป็นนักเรียนที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ลักษณะการใช้งบประมาณ ใช้เป็น ค่าอาหาร นักเรียนประจำพักนอน การใช้จ่ายงบประมาณ ๑. ให้สถานศึกษาจ่ายหรือจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนประจำพักนอน โดยสามารถเลือกวิธีดำเนินการได้ ดังนี้ ๑.๑ จัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร หรือจ้างเหมาทำอาหารโดยให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๒ จ่ายเป็นเงินสดให้แก่นักเรียน โดยให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คน ร่วมกันจ่ายเงิน โดยใช้ใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐาน ๒. หากมีเงินงบประมาณคงเหลือ สามารถนำไปใช้จ่ายในรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอาหารให้แก่นักเรียนได้ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 66. แนวทางการดำเนินงาน๑.ระดับสถานศึกษา ๑.๑ สำรวจข้อมูลจากโครงการนักเรียนประจำพักนอนและรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ๑.๒ จัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ๑.๓ ดำเนินการจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรียนประจำพักนอน ๑.๔ รายงานผลการดำเนินงาน ๒.ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒.๑ รวบรวมข้อมูลนักเรียนประจำพักนอนจากสถานศึกษาและรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ หรือผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาที่มีนักเรียนประจำพักนอนตามความเหมาะสม ๒.๓ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดำเนินงาน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 67. เอกสารหมายเลข ๑ หลักฐานการจ่ายเงิน ❏ค่าเครื่องแบบนักเรียน ❏ ค่าอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่..............................ปีการศึกษา.................. ................................................................ ระดับชั้น ❏ อนุบาลปีที่................... ❏ ประถมศึกษาปีที่................... ❏ มัธยมศึกษาปีที่.................... นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น.........................คนได้รับเงินจากโรงเรียน.................................................................. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................และขอรับรองว่าข้าพเจ้าจะนำเงินที่ได้รับไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของทางราชการหากไม่ดำเนินการดังกล่าวข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินคืนให้กับโรงเรียนต่อไป ชื่อ-สกุล หมายเลขประจำตัว ลายมือชื่อ ที ่ จำนวนเงิน วันที่รับเงิน หมายเหตุ นักเรียน นักเรียน๑๓หลัก ผู้รับเงิน รวมเงินทั้งสิ้น ลงชื่อ..............................................ผู้จ่ายเงิน ลงชื่อ............................................ผู้จ่ายเงิน (.............................................) (.............................................) ตรวจสอบแล้วถูกต้อง ลงชื่อ..............................................ผู้อำนวยการโรงเรียน (..............................................) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 68. แนวทางการดำเนินการเลือกซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัยตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ รัฐบาลกำหนดนโยบายด้านการศึกษาให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี ๑๕ ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจัดงบประมาณสำหรับ หนังสือเสริมประสบการณ์ อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งในแต่ละรายการมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับการศึกษาระดับอนุบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังนี้ หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ๒๐๐ บาท/ปี อุปกรณ์การเรียน (เช่น เทียนกรรไกร ฯลฯ) ๑๐๐ บาท/ภาคเรียน เครื่องแบบนักเรียน (๒ ชุด/ปี) ๓๐๐ บาท/ปี กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๒๑๕ บาท/ภาคเรียน (กิจกรรมวิชาการกิจกรรมคุณธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ทัศนศึกษา การบริหารสารสนเทศ/ICT) แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 69. หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๔๖ กำหนดหลักการ จัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ ๓ - ๕ ปีเพื่อพัฒนาเด็กองค์รวมอย่างต่อเนื่องในรูปแบบบูรณาการไม่สอนเป็นรายวิชายึดหลักการบูรณาการที่ว่าหนึ่งแนวคิดเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมเด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายทักษะหลายประสบการณ์สำคัญการที่เด็กมีโอกาสได้เลือกอ่านหนังสือบ่อย ๆ จะทำให้เด็กคุ้นเคยกับการใช้หนังสือและคุ้นเคยกับตัวหนังสือสิ่งสำคัญที่ควรตระหนึกคือหากเด็กมีประสบการณ์ที่ดีและมีความสุขในการใช้หนังสือจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ได้ อ ย่ า งดี ย ิ ่ ง ในอนาคตหนั ง สื อ เสริ ม ประสบการณ์ ส ำหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย มี จุดมุ่งหมายเพื่อสนองความต้องการของเด็กเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กปลูกฝังคุณธรรมเจตคติให้เด็กเกิดนิสัย รักการอ่าน คุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยสิ่งที่ควรคำนึงถึง๑.ความสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช๒๕๔๖ ๑.๑ สอดคล้องกับจุดหมายของการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๑.๒ สอดคล้องกับหลักการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัย ๑.๓ เหมาะสมกับวัย ความสนใจ ความสามารถ และพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุ ๓ - ๕ ปี แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 70. อายุ๓ปี เด็กวัยนี้มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่าง ๆ รอบตัวพูดได้มากขึ้นสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรู้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศหญิงและเพศชายควรตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก เด็กสามารถเล่าเรื่องที่ตนประสบมาให้ผู้อื่นฟังเข้าใจถามอะไรที่ไหนและเด็กสามารถวาดวงกลมได้ตามแบบ อายุ๔ปี เด็กวัยนี้เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็นต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้จากไหนทำไมจึงเป็นเช่นนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งนี้ความเป็นมาอย่างไรวัยนี้เริ่มจะเข้าใจข้อแตกต่างระหว่างความเจริญและเรื่องสมบัตินิทานที่เหมาะสำหรับเด็กวัยนี้ ควรจะเป็นเรื่องสั้นเข้าใจง่ายมีตัวละครตัวเอกเพียงตัวเดียวและตัวละครร่วมอีก๒-๓ตัวเรื่องที่ส่งเสริมจินตนาการและอิงความจริงอยู่บ้างเด็กสามารถเล่าเรื่องนิทานและออกเสียงได้ถูกต้อง อายุ๕ปี เด็กวัยนี้เริ่มสนใจโลกของความเป็นจริง รู้จักสิ่งแวดล้อมที่ห่างตัวมากขึ้นเริ่มเข้าใจว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง เช่นแต่ก่อน เนื้อหาของเรื่องควรส่งเสริมพัฒนาการ ด้านสติปัญญาด้วย จะเป็นเรื่องจริงในปัจจุบันหรือเป็นเรื่องประเภทวีรบุรุษทั้งหลายก็ได้ ๑.๔ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 71. ๒.คุณลักษณะของหนังสือ ๒.๑ รูปเล่ม ๑) ปกมีความสวยงามน่าสนใจ ๒) ขนาดรู ป เล่ ม มี ล ั ก ษณะจู ง ใจให้ เ ด็ ก เกิ ด ความสนใจ เหมาะสมกับวัยเด็ก ๓) ขนาดของตัวอักษรเหมาะสมกับวัยเด็ก ๔) จำนวนหน้าและจำนวนคำศัพท์เหมาะสมกับวัย ๒.๒ สีสบายตาและไม่ใช้สีสะท้อนแสง ๒.๓ ภาพประกอบ - มี ภ าพชั ด เจนเหมาะสมกั บ วั ย เด็ ก ออกแบบรู ป ภาพ อย่างเรียบง่ายให้เรื่องราวต่อเนื่องและต้องไม่เป็นภาพที่ทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวและมีช่องว่างพักสายตาขนาดเหมาะสม ๒.๔ กระดาษ - ควรเป็นกระดาษชนิดดีเช่นกระดาษปอนด์กระดาษอาร์ตฯลฯ ๒.๕ ภาษา - ภาษาที ่ ใ ช้ ค วรมี ค วามถู ก ต้ อ งสละสลวยช่ ว ยให้ เ กิ ดจินตนาการและเหมาะสมกับวัยของเด็ก ๒.๖ เนื้อหา - เนื้อเรื่องไม่ยากเกินไปไม่สลับซับซ้อนไม่ขัดแย้งกับค่านิยมคุณธรรม แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 72. ๓.ประเภทของหนังสือที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยของเด็กปฐมวัย ประเภทของหนั ง สื อ ที ่ เ หมาะสมกั บ เด็ ก ปฐมวั ย ควรมี ค วาม หลากหลายมีเหตุการณ์ที่คาดเดาได้มีลักษณะเป็นคำกลอนคำคล้องจอง เป็นจังหวะมีรูปแบบซ้ำภาพสวยงาม เช่น ๓.๑ หนังสือนิทานเช่นนิทานพื้นบ้านนิทานชาดกเทพนิยายนิทานอิสปทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง ๓.๒ หนังสือภาพเช่นหนังสือภาพ/หนังสือภาพสามมิติ ๓.๓ สารานุกรมภาพสำหรับเด็กอนุบาล ๓.๔ หนั ง สื อ เสริ ม ความรู ้ อ าทิ ว ิ ท ยาศาสตร์ ค ณิ ต ศาสตร์ ภ าษาประวัติศาสตร์สังคมศิลปะและวัฒนธรรม ๓.๕ หนังสือที่แสดงวิธีการทำหรือประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ๓.๖ นิตยสารสำหรับเด็ก ๓.๗ หนังสือเสริมประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ๓.๘ หนังสือที่มีเสียงประกอบหนังสือพลาสติกหนังสือผ้าหนังสือที่ผลิตจากวัสดุอื่นที่ไม่เป็นอันตรายหนังสือรูปทรงขนาดผิวสัมผัสที่แตกต่างกันทำให้เกิดการเปรียบเทียบจัดหมวดหมู่ ฯลฯ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 73. แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย การคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยสถานศึกษาดำเนินตามขั้นตอน คือ ครูผู้สอนเป็นผู้เลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยเสนอให้คณะกรรมการวิชาการคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนครูผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนชุมชนและผู้แทนกรรมการนักเรียน) ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยดังนี้ ๑. คั ด เลื อ กจากประเภทหนั ง สื อ เสริ ม ประสบการณ์ ส ำหรั บ เด็ กปฐมวัย ที่มีคุณสมบัติส่งเสริมและพัฒนาเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะ ที ่ พ ึ ง ประสงค์ ใ นหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๖ และคุณสมบัติหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่เสนอแนะข้างต้นและ/หรือ ๒. เลือกจากตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยที่ผ่านการประกวด/การแนะนำ/การคัดเลือกจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ข้อเสนอแนะ ๑. ควรเลื อ กหนั ง สื อ เสริ ม ประสบการณ์ ท ี ่ ห ลากหลายประเภท มีความหลากหลายในด้านของผู้แต่งผู้วาดภาพประกอบและเนื ้ อ หาการ เรียนรู้เพราะจะช่วยให้เด็กมีโอกาสอ่านหนังเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายและเกิดการเรียนรู้ได้มากที่สุด ๒. จำนวนหนังสือเสริมประสบการณ์ควรเพียงพอกับจำนวนเด็ก แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 74. ที่กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/๒๔๕๐๖ กรมบัญชีกลาง ถนนพระราม ๑ กทม. ๑๐๔๐๐ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การขอผ่อนผันการจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ๐๔๐๐๒/๑๖๒๙ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สำนักงานฯได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพรวม๕รายการประกอบด้วยค่าเล่าเรียน (เงินอุดหนุนรายหัว)ค่าหนังสือเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนค่าเครื่องแบบนักเรียนและ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยรายการ ค่าหนังสือเรียนได้ให้สถานศึกษาเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยหนังสือเรียนที่จัดซื้อต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากครูผู้สอนคณะกรรมการวิชาการ ผู้แทนชุมชน และคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายและ ผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ประกอบด้วย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และผู้แทนกรรมการนักเรียน) ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนในแต่ละ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ครบทั้ง ๘ กลุ่มสาระตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการจาก ทุ ก สำนั ก พิ ม พ์ ต ามบั ญ ชี ร ายการหนั ง สื อ เรี ย นของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารซึ ่ ง ได้ ผ ่ า น การตรวจรับรองคุณภาพแล้วโดยการคัดเลือกหนังสือเรียนของแต่ละสถานศึกษาจะต้องเป็นไปตามความต้องการของครูผู้สอนซึ่งจะระบุชื่อหนังสือชื่อผู้แต่ง (ผู้เขียน) และ ชื่อสำนักพิมพ์เช่นหนังสือภาษาไทยเล่ม ๑ ชุดพื้นฐานภาษาไทยขององค์การค้าของ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 75. 0คุรุสภากระทรวงศึกษาธิการหรือหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่ม ๑ ของสำนักพิมพ์บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัดเรียบเรียงโดยนายกนกวลีอุษณกรกุลและคณะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดซื้อหนังสือเรียนครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ครูผู้สอนคัดเลือกโดยระบุชื่อผู้แต่งชื่อสำนักพิมพ์สามารถที่จะดำเนินการจัดซื้อได้โดยวิธีพิเศษซึ่งเข้าข่ายข้อยกเว้นในการระบุยี่ห้อ เช่น ยารักษาโรคเครื่องอะไหล่ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๐ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่สร ๐๒๐๓/ว๕๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๒๐สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอหารือว่าสำนักงานฯ จะแจ้งแนวปฏิบัติกรณีดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปปฏิบัติเป็นการถูกต้องหรือไม่ประการใดหากไม่สามารถดำเนินการได้จึงขออนุมัติผ่อนผันให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมความละเอียดแจ้งแล้วนั้น กรมบัญชีกลางขอเรียนว่าคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล้วเห็นว่าตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๕ ทวิวรรคหนึ่ง กำหนดว่า “การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาต้องดำเนินการโดยเปิดเผยโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรื อ ผู ้ เ สนองานเว้ น แต่ ก รณี ท ี ่ ม ี ล ั ก ษณะอั น เป็ น ข้ อ ยกเว้ น ตามที ่ ก ำหนดไว้ ใ นระเบียบ”และตามระเบียบฯ ข้อ ๑๘ ได้กำหนดวิธีการซื้อหรือการจ้างไว้รวม ๖ วิธีซึ่งหัวหน้าส่วนราชการย่อมสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาได้ว่าการจัดหาในครั้งนั้นจะต้องดำเนินการด้วยวิธีใดให้เป็นการถูกต้องและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯสำหรับจัดซื้อหนังสือเรียนในครั้งนี้เป็นการพิจารณาจัดซื้อโดยต้องผ่านกระบวนการ คัดเลือกจากครูผู้สอนคณะกรรมการวิชาการ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนคณะกรรมการ ๔ ฝ่าย และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละสถานศึกษาจะต้องนำไปพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามความต้องการของครูผู้สอนซึ่งจะเป็นการระบุชื่อหนังสือชื่อผู้แต่ง (ผู้เขียน) และชื่อสำนักพิมพ์ต่อไปกรณีจึงเป็นการซื้อให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการเรียน การสอนซึ่งอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ ข้อ ๒๓ (๖) ทั้งนี้กระบวนการคัดเลือกหนังสือจากครูผู้สอน คณะกรรมการวิชาการ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 76. ผู้แทนชุมชน คณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่ายและผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องดำเนินการโดยเปิดเผยโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามระเบียบฯ ข้อ ๑๕ ทวิวรรคหนึ่งด้วย อนึ่งกรณีส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ กวพ. ได้เคยแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติไว้ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๑๗๗๐ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ โดยพิจารณาว่า “ในการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษผู้ดำเนินการจัดหาและเจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อรายละเอียดของพัสดุ ที่จะซื้อและเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องซื้อโดยวิธีพิเศษเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้ความเห็นชอบให้จัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๗ ให้ชัดเจนและ ในขั้นตอนการดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ ๕๗ (๖) หากมีผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายพัสดุดังกล่าวจำนวนหลายราย ให้คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เชิญผู้ผลิตหรือ ผู้แทนจำหน่ายเข้าร่วมการแข่งขันราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้” จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายรังสรรค ศรีวรศาสตร์) รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ฝ่ายเลขานุการ โทรศัพท์ ๐-๒๒๗๓-๙๐๒๔ ต่อ ๔๕๕๓ โทรสาร ๐-๒๒๗๑-๑๐๔๙ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 77. ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน ก.โรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔(งบประมาณปี๒๕๕๔) ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔(งบประมาณปี๒๕๕๕) ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๑. ๒. ๓. รวม รายหัว หนังสือ อุปกรณ์ เครื่อง กิจกรรม รายหัว อุปกรณ์ กิจกรรม รวม ชั้น เรียน การเรียน แบบ พัฒนา รวม การเรียน พัฒนา ๒ นักเรียน คุณภาพ คุณภาพ ภาคเรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ก่อนประถมศึกษา อ.๑ ๘๕๐ ๒๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๑,๖๖๕ ๘๕๐ ๑๐๐ ๒๑๕ ๑,๑๖๕ ๒,๘๓๐ อ.๒ ๘๕๐ ๒๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๑,๖๖๕ ๘๕๐ ๑๐๐ ๒๑๕ ๑,๑๖๕ ๒,๘๓๐ ประถมศึกษา ป.๑ ๙๕๐ ๕๖๐.๘๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๒,๓๐๖ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๓,๖๙๑ ป.๒ ๙๕๐ ๖๐๔.๐๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๒,๓๔๙ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๖,๐๐๑ ป.๓ ๙๕๐ ๖๙๒.๐๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๒,๔๓๗ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๓,๘๒๒ ป.๔ ๙๕๐ ๖๕๒.๘๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๒,๓๙๘ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๓,๗๘๓ ป.๕ ๙๕๐ ๗๙๕.๒๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๒,๕๔๐ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๓,๙๒๕ ป.๖ ๙๕๐ ๘๗๗.๖๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๒,๖๒๓ ๙๕๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑,๓๘๕ ๔,๐๐๘แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 78. ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน(ต่อ) ก.โรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔(งบประมาณปี๒๕๕๔) ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔(งบประมาณปี๒๕๕๕) ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๑. ๒. ๓. รวม รายหัว หนังสือ อุปกรณ์ เครื่อง กิจกรรม รายหัว อุปกรณ์ กิจกรรม รวม ชั้น เรียน การเรียน แบบ พัฒนา รวม การเรียน พัฒนา ๒ นักเรียน คุณภาพ คุณภาพ ภาคเรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ม.ต้น ม.๑ ๑,๘๕๐ ๖๙๙.๒๐ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๓,๕๔๙ ๑,๘๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๒,๔๐๐ ๕,๙๔๙ ม.๒ ๑,๘๕๐ ๘๔๓.๒๐ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๓,๖๙๓ ๑,๘๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๒,๔๐๐ ๖,๐๙๓ ม.๓ ๑,๘๕๐ ๘๐๕.๖๐ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๓,๖๕๖ ๑,๘๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๒,๔๐๐ ๖,๐๕๖ ม.ปลาย ม.๔ ๑,๙๐๐ ๑,๒๑๕.๒๐ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๘๕ ๔,๓๒๐ ๑,๙๐๐ ๒๓๐ ๔๘๕ ๒,๖๐๕ ๖,๙๒๕ ม.๕ ๑,๙๐๐ ๑,๒๐๘.๐๐ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๘๕ ๔,๓๑๓ ๑,๙๐๐ ๒๓๐ ๔๘๕ ๒,๖๐๕ ๖,๙๑๘ ม.๖ ๑,๙๐๐ ๙๘๘.๐๐ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๘๕ ๔,๐๙๓ ๑,๙๐๐ ๒๓๐ ๔๘๕ ๒,๖๐๕ ๖,๖๙๘ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 79. ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน(ต่อ) เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔(งบประมาณปี๒๕๕๔) ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔(งบประมาณปี๒๕๕๕) ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๑. ๒. ๓. รวม รายหัว หนังสือ อุปกรณ์ เครื่อง กิจกรรม รายหัว อุปกรณ์ กิจกรรม รวม ชั้น เรียน การเรียน แบบ พัฒนา รวม การเรียน พัฒนา ๒ นักเรียน คุณภาพ คุณภาพ ภาคเรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ระดับประถมศึกษาจัดให้ไม่เกิน ๔๐% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด หัวละ ๑,๐๐๐ บาท/คน/ปี ป.๑ ๕๐๐ ๕๐๐ ๑,๐๐๐ ป.๒ ๕๐๐ ๕๐๐ ๑,๐๐๐ ป.๓ ๕๐๐ ๕๐๐ ๑,๐๐๐ ป.๔ ๕๐๐ ๕๐๐ ๑,๐๐๐ ป.๕ ๕๐๐ ๕๐๐ ๑,๐๐๐ ป.๖ ๕๐๐ ๕๐๐ ๑,๐๐๐ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดให้ไม่เกิน ๓๐% ของนักเรียนทั้งหมด หัวละ ๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี ม.๑ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ม.๒ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ม.๓ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 80. ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน(ต่อ) ข.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ) จัดโดยครอบครัว ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔(งบประมาณปี๒๕๕๔) ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔(งบประมาณปี๒๕๕๕) ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๑. ๒. ๓. รวม รายหัว หนังสือ อุปกรณ์ เครื่อง กิจกรรม รายหัว อุปกรณ์ กิจกรรม รวม ชั้น เรียน การเรียน แบบ พัฒนา รวม การเรียน พัฒนา ๒ นักเรียน คุณภาพ คุณภาพ ภาคเรียน ผู้เรียน ผู้เรียน อ.๑ ๓,๔๙๑ ๒๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๔,๓๐๖ ๓,๔๙๑ ๑๐๐ ๒๑๕ ๓,๘๐๖ ๘,๑๑๒ อ.๒ ๓,๔๙๑ ๒๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๔,๓๐๖ ๓,๔๙๑ ๑๐๐ ๒๑๕ ๓,๘๐๖ ๘,๑๑๒ ป.๑ ๓,๕๘๖ ๕๖๐.๘๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๔,๙๓๒ ๓,๕๘๖ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๐๑๑ ๘,๙๔๓ ป.๒ ๓,๕๘๖ ๖๐๔.๐๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๔,๙๗๕ ๓,๕๘๖ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๐๑๑ ๘,๙๘๖ ป.๓ ๓,๕๘๖ ๖๙๒.๐๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๐๖๓ ๓,๕๘๖ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๐๑๑ ๙,๐๗๔ ป.๔ ๓,๕๘๖ ๖๕๒.๘๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๐๒๔ ๓,๕๘๖ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๐๑๑ ๙,๐๓๕ ป.๕ ๓,๕๘๖ ๗๙๕.๒๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๑๖๖ ๓,๕๘๖ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๐๑๑ ๙,๑๗๗ ป.๖ ๓,๕๘๖ ๘๗๗.๖๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๕,๒๔๙ ๓,๕๘๖ ๑๙๕ ๒๔๐ ๔,๐๑๑ ๙,๒๖๐ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 81. ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน(ต่อ) ข.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ) จัดโดยครอบครัว ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔(งบประมาณปี๒๕๕๔) ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔(งบประมาณปี๒๕๕๕) ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๑. ๒. ๓. รวม รายหัว หนังสือ อุปกรณ์ เครื่อง กิจกรรม รายหัว อุปกรณ์ กิจกรรม รวม ชั้น เรียน การเรียน แบบ พัฒนา รวม การเรียน พัฒนา ๒ นักเรียน คุณภาพ คุณภาพ ภาคเรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ม.๑ ๕,๐๐๖ ๖๙๙.๒๐ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๖,๑๐๖ ๕,๐๐๖ ๒๑๐ ๔๔๐ ๕,๖๕๖ ๑๑,๗๖๒ ม.๒ ๕,๐๐๖ ๘๔๓.๒๐ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๖,๘๐๕ ๕,๐๐๖ ๒๑๐ ๔๔๐ ๕,๖๕๖ ๑๒,๔๖๑ ม.๓ ๕,๐๐๖ ๘๐๕.๖๐ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๖,๙๔๙ ๕,๐๐๖ ๒๑๐ ๔๔๐ ๕,๖๕๖ ๑๒,๖๐๕ ม.๔ ๕,๑๘๑ ๑,๒๑๕.๒๐ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๗,๑๘๒ ๕,๑๘๑ ๒๓๐ ๔๗๕ ๕,๘๗๖ ๑๓,๐๕๘ ม.๕ ๕,๑๘๑ ๑,๒๐๘.๐๐ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๗,๕๘๔ ๕,๑๘๑ ๒๓๐ ๔๗๕ ๕,๘๗๖ ๑๓,๔๖๐ ม.๖ ๕,๑๘๑ ๙๘๘.๐๐ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๗๕ ๗,๓๖๔ ๕,๑๘๑ ๒๓๐ ๔๗๕ ๕,๘๗๖ ๑๓,๒๔๐แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 82. ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน(ต่อ) ข.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว/สถานประกอบการ) จัดโดยสถานประกอบการ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔(งบประมาณปี๒๕๕๔) ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔(งบประมาณปี๒๕๕๕) ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๑. ๒. ๓. รวม รายหัว หนังสือ อุปกรณ์ เครื่อง กิจกรรม รายหัว อุปกรณ์ กิจกรรม รวม ชั้น เรียน การเรียน แบบ พัฒนา รวม การเรียน พัฒนา ๒ นักเรียน คุณภาพ คุณภาพ ภาคเรียน ผู้เรียน ผู้เรียน ปวช.๑ ๕,๘๖๘ ๒,๐๐๐ ๒๓๐ ๙๐๐ ๔๗๕ ๙,๔๗๓ ๕,๘๖๘ ๒๓๐ ๔๗๕ ๖,๕๗๓ ๑๖,๐๔๖ ปวช.๒ ๕,๘๖๘ ๒,๐๐๐ ๒๓๐ ๙๐๐ ๔๗๕ ๙,๔๗๓ ๕,๘๖๘ ๒๓๐ ๔๗๕ ๖,๕๗๓ ๑๖,๐๔๖ ปวช.๓ ๕,๘๖๘ ๒,๐๐๐ ๒๓๐ ๙๐๐ ๔๗๕ ๙,๔๗๓ ๕,๘๖๘ ๒๓๐ ๔๗๕ ๖,๕๗๓ ๑๖,๐๔๖ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 83. ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน(ต่อ) ค.โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔(ปีงบประมาณ๒๕๕๔) ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔(ปีงบประมาณ๒๕๕๕) หนังสือ อุปกรณ์ เครื่อง กิจกรรม อุปกรณ์กิจกรรม รวม สมทบ สมทบ เรียน การ แบบ พัฒนา การ พัฒนา ๒ภาค ชั้น พื้นฐาน เรียน นักเรียนคุณภาพ รวม พื้นฐาน รวม เรียน ไป- ไป- เรียน คุณภาพ ประจำ รวม/ชุด ประจำ กลับ ผู้เรียน กลับ ผู้เรียน อ.๑-๒ ๘๕๐ ๙,๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๒๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๑๔,๖๘๕.๐๐ ๘๕๐ ๙,๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๐๐ ๒๑๕ ๑๔,๑๘๕ ๒๘,๘๕๐.๐๐ ป.๑ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๕๖๐.๘๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๕,๓๑๕.๘๐ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๔,๓๙๕ ๒๙,๘๑๐.๘๐ ป.๒ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๖๐๔.๐๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๕,๓๕๙.๐๐ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๔,๓๙๕ ๒๙,๘๕๔.๐๐ ป.๓ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๖๙๒.๐๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๕,๔๔๘.๐๐ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๔,๓๙๕ ๒๙,๘๔๒.๐๐ ป.๔ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๖๕๒.๘๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๕,๔๐๘.๘๐ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๔,๓๙๕ ๒๙,๘๐๒.๘๐ ป.๕ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๘๙๕.๒๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๕,๕๕๐.๒๐ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๔,๓๙๕ ๒๙,๙๔๕.๒๐ ป.๖ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๘๘๘.๖๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๕,๖๓๒.๖๐ ๙๕๐ ๙,๙๕๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๔,๓๙๕ ๓๐,๐๒๘.๖๐ ม.๑ ๑,๘๕๐ ๙,๘๕๐ ๒,๘๕๐ ๖๙๙.๒๐ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๑๖,๑๔๙.๒๐ ๑,๘๕๐ ๙,๘๕๐ ๒,๘๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๑๕,๐๐๐ ๓๑,๑๔๙.๒๐ ม.๒ ๑,๘๕๐ ๙,๘๕๐ ๒,๘๕๐ ๘๔๓.๒๐ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๑๖,๒๙๓.๒๐ ๑,๘๕๐ ๙,๘๕๐ ๒,๘๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๑๕,๐๐๐ ๓๑,๒๙๓.๒๐ ม.๓ ๑,๘๕๐ ๙,๘๕๐ ๒,๘๕๐ ๘๐๕.๖๐ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๑๖,๒๕๕.๖๐ ๑,๘๕๐ ๙,๘๕๐ ๒,๘๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๑๕,๐๐๐ ๓๑,๒๕๕.๖๐ ม.๔ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๒,๘๕๐ ๑,๒๑๕.๒๐ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๘๕ ๑๖,๙๒๐.๒๐ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๒,๘๕๐ ๒๓๐ ๔๘๕ ๑๕,๒๐๕ ๓๒,๑๒๕.๒๐ ม.๕ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๒,๘๕๐ ๑,๒๐๘.๐๐ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๘๕ ๑๖,๙๑๓.๐๐ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๒,๘๕๐ ๒๓๐ ๔๘๕ ๑๕,๒๐๕ ๓๒,๑๑๘.๐๐ ม.๖ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๒,๘๕๐ ๙๘๘.๐๐ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๘๕ ๑๖,๖๙๓.๐๐ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๒,๘๕๐ ๒๓๐ ๔๘๕ ๑๕,๒๐๕ ๓๑,๘๙๘.๐๐แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 84. ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน(ต่อ) ง.โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔(ปีงบประมาณ๒๕๕๔) ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔(ปีงบประมาณ๒๕๕๕) หนังสือ อุปกรณ์ เครื่อง กิจกรรม อุปกรณ์กิจกรรม รวม สมทบ สมทบ เรียน การ แบบ พัฒนา การ พัฒนา ๒ภาค ชั้น พื้นฐาน เรียน นักเรียนคุณภาพ รวม พื้นฐาน รวม เรียน ไป- ไป- เรียน คุณภาพ ประจำ รวม/ชุด ประจำ กลับ ผู้เรียน กลับ ผู้เรียน อ.๑-๒ ๘๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๓,๐๖๐ ๒๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๑๔,๘๘๕.๐๐ ๘๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๓,๐๖๐ ๑๐๐ ๒๑๕ ๑๔,๓๘๕ ๒๙,๒๘๐.๐๐ ป.๑ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๓,๐๖๐ ๕๖๐.๘๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๕,๕๒๕.๘๐ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๔,๖๐๕ ๓๐,๑๓๐.๘๐ ป.๒ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๓,๐๖๐ ๖๐๔.๐๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๕,๕๖๙.๐๐ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๔,๖๐๕ ๓๐,๑๘๔.๐๐ ป.๓ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๓,๐๖๐ ๖๙๒.๐๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๕,๖๕๘.๐๐ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๔,๖๐๕ ๓๐,๒๖๒.๐๐ ป.๔ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๓,๐๖๐ ๖๕๒.๘๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๕,๖๑๘.๘๐ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๔,๖๐๕ ๓๐,๒๒๒.๘๐ ป.๕ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๓,๐๖๐ ๘๙๕.๒๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๕,๘๖๐.๒๐ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๔,๖๐๕ ๓๐,๓๖๕.๒๐ ป.๖ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๓,๐๖๐ ๘๘๘.๖๐ ๑๙๕ ๓๖๐ ๒๔๐ ๑๕,๘๔๒.๖๐ ๙๕๐ ๑๐,๑๖๐ ๓,๐๖๐ ๑๙๕ ๒๔๐ ๑๔,๖๐๕ ๓๐,๔๔๘.๖๐ ม.๑ ๑,๘๕๐ ๑๐,๐๕๐ ๒,๙๕๐ ๖๙๙.๒๐ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๑๖,๕๔๙.๒๐ ๑,๘๕๐ ๑๐,๐๕๐ ๒,๙๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๑๕,๔๐๐ ๓๑,๙๔๙.๒๐ ม.๒ ๑,๘๕๐ ๑๐,๐๕๐ ๒,๙๕๐ ๘๔๓.๒๐ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๑๖,๖๙๓.๒๐ ๑,๘๕๐ ๑๐,๐๕๐ ๒,๙๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๑๕,๔๐๐ ๓๒,๐๙๓.๒๐ ม.๓ ๑,๘๕๐ ๑๐,๐๕๐ ๒,๙๕๐ ๘๐๕.๖๐ ๒๑๐ ๔๕๐ ๔๔๐ ๑๖,๖๕๕.๖๐ ๑,๘๕๐ ๑๐,๐๕๐ ๒,๙๕๐ ๒๑๐ ๔๔๐ ๑๕,๔๐๐ ๓๒,๐๕๕.๖๐ ม.๔ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๒,๙๕๐ ๑,๒๑๕.๒๐ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๘๕ ๑๘,๑๒๐.๒๐ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๒,๙๕๐ ๒๓๐ ๔๘๕ ๑๕,๔๐๕ ๓๒,๕๒๕.๒๐ ม.๕ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๒,๙๕๐ ๑,๒๐๘.๐๐ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๘๕ ๑๘,๑๑๓.๐๐ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๒,๙๕๐ ๒๓๐ ๔๘๕ ๑๕,๔๐๕ ๓๒,๕๑๘.๐๐ ม.๖ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๒,๙๕๐ ๙๘๘.๐๐ ๒๓๐ ๕๐๐ ๔๘๕ ๑๖,๘๙๓.๐๐ ๑,๙๐๐ ๙,๘๕๐ ๒,๙๕๐ ๒๓๐ ๔๘๕ ๑๕,๔๐๕ ๓๒,๒๙๘.๐๐ แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 85. ตารางแสดงการลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง/นักเรียน(ต่อ) 0 จ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔(ปีงบประมาณ๒๕๕๔) ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔(ปีงบประมาณ๒๕๕๕) กิจกรรม เครื่องแบบ พัฒนา ชั้น หนังสือเรียน กิจกรรม นักเรียน คุณภาพ อุปกรณ์ ผู้เรียน รวม อุปกรณ์ พัฒนา รวม รวมเงิน การเรียน การเรียน คุณภาพ ๒ภาคเรียน สงป. ผู้เรียน รวมชุด อนุมัติ อัตรา อัตรา เฉลี่ย/คน เด็กที่มา ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๒๑๕ ๘๑๕ ๑๐๐ ๒๑๕ ๓๑๕ ๑,๑๓๐ รับบริการ ที่ศูนย์ฯแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 86. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 87. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 88. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 89. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 90. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 91. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 92. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 93. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 94. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 95. 0แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 96. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 97. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 98. แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
 • 99. ศูนย์ประสานงานภาพรวมของโครงการ/การจัดสรรงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. ๐-๒๒๘๐-๒๙๓๕ โทร. ๐-๒๒๘๑-๑๙๕๖ โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๓๑๙ โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๕๒ โทร. ๐-๒๒๘๑-๓๐๖๒ หนังสือเรียน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๗๓๓ การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักการคลังและสินทรัพย์ โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๖๒๗, ๐-๒๒๘๒-๒๔๑๘ โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๖๓๑, ๐-๒๒๘๒-๒๘๕๕, ๐-๒๒๘๘-๕๖๓๒, การติดตามควบคุมและกำกับ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. ๐-๒๒๘๘-๕๘๑๗ เปิดดูบัญชีจัดสรรได้จาก http://www.bopp-obec.info เปิดดูแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนได้จาก http://academic.obec.go.th พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด ๗๙ ถนนงามวงศ์วานแขวงลาดยาวเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทร.๐-๒๕๖๑-๔๕๖๗ โทรสาร ๐-๒๕๗๙-๕๑๐๑ นายโชคดีออสุวรรณผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกแบบปก นางพิกุลทอง สังข์เงิน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔