โครงการ Logistics

247 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
247
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงการ Logistics

  1. 1. โครงการสัม มนา เรื่อ ง เทคโนโลยี RFID และ GPS พลัง ขับ เคลื่อ นโร จิส ติก ส์ วัน จัน ทร์ท ี่ 29 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ อาคารเรีย นรวม 3 ชัน 5 ห้อ ง 30504 ภาค ้ วิช าครุศ าสตร์ไ ฟฟ้า คณะครุศ าสตร์อ ุต สาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. 1) ที่ม าและความสำา คัญ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน งานด้านโลจิสติกส์มีการนำา เทคโนโลยีมาใช้และมีความหลากหลาย บางเทคโนโลยีก็เริ่ม ล้าสมัย เช่น การส่งข้อมูลคำาสั่งซื้อ-ขายผ่านทางเครื่องแฟกซ์ เป็นต้น แต่บางเทคโนโลยีก็ยังนิยมใช้อยู่ เช่น บาร์โค้ดอีดีไอ (Electronic Data Interchange: EDI) เป็นต้น แต่ก็เริ่มนำา เทคโนโลยีบางอย่างมาใช้มากขึ้น เช่น อาร์เอฟไอดี (RadioFrequency Identification: RFID) การกำาหนด พิกัดตำาแหน่งทางดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) เป็นต้นซึ่งแต่ละเทคโนโลยีก็มีประโยชน์แตก ต่างกันไป บทความนี้จะกล่าวเฉพาะเทคโนโลยี RFID และGPS เพราะเป็นเทคโนโลยีในระบบโลจิสติกส์ที่มีแนวโน้ม การใช้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำา ไปประยุกต์กับธุรกิจอื่น ได้อีกด้วยปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์มีอิทธิพลต่อระบบ เศรษฐกิจและการค้าทั้งระหว่างประเทศและภายในประเทศ ปัจจัยสำาคัญหนึ่งที่ทำาให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปคือ เทคโนโลยี ซึ่งเป็นบ่อเกิดการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ธุรกิจได้นำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตสินค้าและ บริการจากประเทศหนึ่งสามารถนำาไปจำาหน่ายได้ในทุกแห่ง ทั่วโลก ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็สามารถแสวงหาและเปรียบ เทียบสินค้า ก่อนการสั่งซื้อจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างไม่มี ขอบเขตจำากัดเหมือนในอดีต การเดินทางของสินค้าสามารถ
  2. 2. ส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลา และรวดเร็ว จึงทำาให้ รูปแบบและเงื่อนไขทางการค้าได้เปลี่ยนแปลงไป ดัง นั้น ผู้จ ัด สัม มนาจึง ได้เ ห็น ว่า เทคโนโลยี RFID และระบบ GPS นั้น สามารถพัฒ นาโลจิส ติก ส์ใ นระบบของการขนส่ง ไปให้ ถึง ที่ห มายอย่า งถูก ต้อ ง รวดเร็ว ทัน เวลา 2) วัต ถุป ระสงค์ วัตถุประสงค์ของการสัมมนา มีดังนี้คือ 2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยี RFID และการประยุกต์ใช้กับโลจีสติกส์ 2.2 เพื่อให้ผู้ร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยี GPS และการประยุกต์ใช้กับ โลจีสติกส์ 3)ประโยชน์ท ี่ค าดว่า จะได้ร ับ ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำาความรู้ความเข้าใจเรื่องเทคโนโลยี RFID และ GPS เพื่อนำาไปพัฒนา อุตสาหกรรมโลจีสติกส์ ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) กลุ่ม เป้า หมาย นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้าชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ETE 441 สัมมนาการวิจัย ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Seminars on Engineering and Technology) อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี และผู้สนใจทั่วไปจำานวนรวมทั้งสิ้น 37 คน 5) วิธ ีด ำา เนิน การสัม มนา การแสดงบทบาทสมมติ การบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้ความคิด เห็น การบรรยายประกอบการใช้โปรแกรม Prezi และการแบ่ง กลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายภายหลังจบการบรรยาย 6) วัน เวลาและสถานที่ก ารจัด สัม มนา วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 13.30-16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 5 ห้อง 30504 ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
  3. 3. 7) งบประมาณ 7.1 ค่าอาหาร จำานวนเงิน 500 บาท 7.2 ค่าถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนา จำานวนเงิน 200 บาท 8) ผู้ร ับ ผิด ชอบการสัม มนา 8.1 นายประพัทธ์พงศ์ ทากุ รหัสนักศึกษา: 52201822 8.2 นายสุพรชัย เทียมทองอ่อน รหัสนักศึกษา: 52201847 8.3 นายผณินทร์ พงษ์เนตร รหัสนักศึกษา: 52202418 9) กำา หนดการโครงการสัม มนา กำา หนดการโครงการสัม มนา เรื่อ ง เทคโนโลยี RFID และ GPS พลัง ขับ เคลื่อ นโลจีส ติก ส์ไ ทย วัน จัน ทร์ท ี่ 29 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ อาคารเรีย นรวม 3 ชั้น 5 ห้อ ง 30504 ภาควิช า ครุศ าสตร์ไ ฟฟ้า คณะครุศ าสตร์อ ุต สาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ. วัน จัน ทร์ท ี่ 27 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 13.30–13.50 น. ลงทะเบียน เวลา 13.55-14.05 น. พิธีเปิด บรรยายโดย นายประพัทธ์ พงศ์ ทากุ เวลา 14.10–15.10 น. การบรรยายในหัวข้อ ดังนี้ • เทคโนโลยี RFID และ GPS พลัง ขับเคลื่อน โลจีสติกส์ไทย
  4. 4. บรรยายโดย นายประพัทธ์ พงศ์ ทากุ • เทคโนโลยี RFID บรรยายโดย นายสุพรชัย เทียมทอง อ่อน • เทคโนโลยี GPS บรรยายโดย นายผณินทร์ พงษ์ เนตร เวลา 15.15–15.35 น. Open Discussion เวลา 15.40-15.50 น. รับประทานอาหารว่าง เวลา 15.55-16.00 น. ปิดการสัมมนา

×