อ่านทิศทางรัฐไทยในงบกลาง

2,879 views

Published on

"อ่านทิศทางรัฐไทยในงบกลาง" - บทสรุปการวิเคราะห์งบกลาง 2535 - 2554 โดย สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,879
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
504
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

อ่านทิศทางรัฐไทยในงบกลาง

  1. 1. ThaiPublica.org อ่านทิศทางรัฐไทยในงบกลาง “รายจ่ายงบกลาง” ในงบประมาณแผ่นดินหมายถึงรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วน ราชการหรือรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปเบิกจ่าย โดยรวมทั้งเงินเดือน เบี้ยหวัด เงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้าง เงินปรับวุฒิข้าราชการ ฯลฯ นอกจากนี้ งบกลางยังรวมรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเสด็จพระราชดาเนิน การ ต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เงินราชการลับในการ รักษาความมั่นคงของประเทศ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ และเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น นอกจากรายจ่ายเหล่านี้ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ยังอาจตั้งรายจ่าย รายการอื่นๆ ไว้ในงบกลาง เช่น ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาจังหวัด ไทยพับลิก้าขอเชิญมาร่วมกันค้นหาคาตอบว่า การใช้จ่ายงบกลางระหว่างปีงบประมาณ 2535 ถึง 2554 บอกอะไรเราได้บ้างเกี่ยวกับทิศทางการบริหารจัดการประเทศไทย...
  2. 2. การเปลี่ยนแปลงของงบกลางมีสองช่วงที่สาคัญ คือ ก่อนและหลังปี 2545 ก่อนปี 2545 งบกลางอยู่ในระดับไม่เกิน 100,000 ล้านบาท ปี 2545 งบกลางเพิ่มกว่า 2 เท่าจากปี 2544 และอยู่ในระดับประมาณ 200,000 ล้านบาทตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ตัวเลขงบกลางระหว่างปี 2535-2554300,000 (หน่วย : ล้านบาท) 265,463 256,220 249,566250,000 231,375 215,007 200,190200,000 193,891 183,841 148,134150,000 99,455100,000 86,912 81,104 83,779 82,052 78,311 78,774 60,187 64,420 52,487 57,584 50,000 0 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 ThaiPublica.org
  3. 3. เมื่อนางบกลางมาจัดประเภทการใช้จ่าย พบว่า ค่าใช้จายเกียวกับข้าราชการ, ค่าใช้จายเกียวกับสวัสดิการและโครงการ ่ ่ ่ ่พัฒนาต่างๆ และ เงินสารองจ่ายกรณีฉกเฉิน รวมกันมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 96 ของงบกลางในแต่ละปี ุ งบกลางระหว่างปี 2535-2554 จาแนกตามประเภทการใข้จาย ่300,000 (หน่วย : ล้านบาท) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 0.8% เงินสารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน 13.1%250,000 ค่าใช้จ่ายด้านการจัดงานระดับประเทศ 0.1% ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 0.3%200,000 ค่าใช้จ่ายด้านเศรษฐกิจ 2.2% ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ 0.4%150,000 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการและโครงการพัฒนาต่างๆ 13.0% ค่าใช้จ่ายเกียวกับข้าราชการ 70.2%100,000 50,000 0 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 ThaiPublica.org
  4. 4. ในจานวนนี้ มีเพียง ค่าใช้จายทีเ่ กียวกับข้าราชการ และ เงินสารองจ่ายกรณีฉกเฉิน เท่านั้นที่มีการใช้จ่ายทุกปี) ค่าใช้จาย ่ ่ ุ ่เกียวกับสวัสดิการและโครงการพัฒนาต่างๆ รายการเดียวที่มีการใช้จ่ายสม่าเสมอทุกปี คือ ค่าใช้จ่ายตามโครงการอัน ่เนื่องมาจากพระราชดาริ ปีละ 2,000-2,300 ล้านบาท (ร้อยละ 10.5 ของค่าใช้จ่ายประเภทนี้ทั้งหมด)300,000 การใช้จายของงบกลางทีเ่ กิดจากรายจ่ายประจาตังแต่ปี 2535-2554 ่ ้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หน่วย : ล้านบาท)250,000 เงินสารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน ค่าใช้จ่ายด้านการจัดงานระดับประเทศ200,000 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ค่าใช้จ่ายด้านเศรษฐกิจ150,000 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการและโครงการพัฒนาต่างๆ100,000 ค่าใช้จ่ายเกียวกับข้าราชการ 50,000 0 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 ThaiPublica.org
  5. 5. ข้อสังเกตเพิมเติม 1: ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้าราชการสูงขึ้นในอัตราก้าวกระโดดตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา – สะท้อน ่ การปรับปรุงค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพ และ/หรือการ “ซื้อใจ” ข้าราชการของฝ่ายการเมือง?300,000 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งแต่ปี 2548 • เงินเบียหวัด บาเหน็จ บานาญ ้ เงินสารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน250,000 • เงินสารอง เงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ ค่าใช้จ่ายด้านการจัดงานระดับประเทศ • ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ของรัฐ200,000 ...เพิ่มสูงขึ้นในอัตราก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า ค่าใช้จ่ายด้านเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ150,000 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการและโครงการพัฒนาต่างๆ ค่าใช้จ่ายเกียวกับข้าราชการ100,000 50,000 0 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 ThaiPublica.org
  6. 6. ข้อสังเกตเพิมเติม 2: เงินสารองกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นเพิ่มสูงขึ้นมากนับตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา – สะท้อน ่ ปัญหาภัยพิบัติทรุนแรงขึ้น และ/หรือความด้อยประสิทธิภาพในการการบริหารจัดการงบประมาณ? ี่300,000 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เงินสารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน จานวนเงินสารองเพื่อกรณีฉกเฉิน ุ250,000 ระหว่างปี 2550-2554 ค่าใช้จ่ายด้านการจัดงานระดับประเทศ สูงกว่าช่วงเวลาก่อนหน้าเกือบ 4 เท่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์200,000 ค่าใช้จ่ายด้านเศรษฐกิจ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ150,000 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการและโครงการพัฒนาต่างๆ ค่าใช้จ่ายเกียวกับข้าราชการ100,000 50,000 0 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 ThaiPublica.org

×