Materials and Texturing

923 views
839 views

Published on

พีรพัทธ์ นันนารารัตน์
Mekha Project Manager

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
923
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Materials and Texturing

 1. 1. Blender 3D Materials and Texturing Phierapath Nannararut College Of Social Communication Innovation Srinakharinwirot UniversitySaturday, August 13, 2011
 2. 2. Lecturer’s Profile พีรพัทธ์ นันนารารัตน์ - Mekha Game Starter Kit Project Manager at SIPA - 5 years experience in Game Industry - 4 Full-Games in Programmer, Designer, Director positions - Studying B.Sc 1st year in Social Communication Innovation (Interactive and Multimedia Design) at SWU - Special Lecturer at SWU, BUU, Mahidol University , Ministry of Education , Sukhothai Open UniversitySaturday, August 13, 2011
 3. 3. Part I - Materials คือการกําหนดคุณลักษณะของพื้นผิววัตถุสามมิติ เช่น การแพร่กระจายของแสง การสะท้อนแสง หรือความ โปร่งแสง และอื่นๆSaturday, August 13, 2011
 4. 4. Material ToolsSaturday, August 13, 2011
 5. 5. Basic Material SettingsSaturday, August 13, 2011
 6. 6. Material Buttons Material Slot Material Name Material Stack Color Picker TabsSaturday, August 13, 2011
 7. 7. HSV or HSB HSV (Hue, Saturation, Value) Color Model หรือ HSB (Hue, Saturation, Brightness) โมเดลสีนี้ประกอบดวยคา 3 คา ไดแก - Hue คือคาของสี เชนสีแดง สีเหลือง สีเขียว วัดเปนมุม คือ 0 – 360 องศา ซึ่งสีแดง สีเหลืองและ สีเขียวจะมีคาตางกันสี ละ 60 องศา - Saturation คือคาความเขมของเนื้อสี หรือคาความ บริสุทธิ์ของสี มีคาตั้งแต 0 – 100 โดยสีจะมีความเขมมากขึ้น เรื่อยๆ เมื่อคา Saturation มีคาเพิ่มขึ้น - Value หรือ Brightness คือ ความสวางของสี มีคา ตั้งแต 0 – 100 โดยภาพจะสวางมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ Brightness มีคาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆSaturday, August 13, 2011
 8. 8. Light diffusion แสงพรา หรือ diffusion หมายถึงการที่แสงสะทอนหรือกระทบตัวกลางที่มีพื้นผิวไมเรียบ และ กระจายทิศทางการสะทอนหรือการนำแสง โดยไมอิงกับแนวฉาก ทำใหวัตถุที่สะทอนมีความสวาง เทาๆโดยไมขึ้นกับทิศทางของผูสังเกตเหมือนการสะทอนแบบกระจกหรือ specular เชนการ สะทอนแบบ diffuse ของแปง หรือในการวิ่งผานการที่แสงวิ่งผานเทฟลอนหรือกระดาษ (diffuse transmission) โดยทั่วไปวัสดุจะสะทอนแสงไดทั้งแบบ specular และแบบ diffuse ผสมกันใน สัดสวนตางๆกันไปตามชนิดของวัสดุ ซึ่งถาวัสดุสะทอนแบบ diffuse ทั้งหมด (ไมมีแบบ specular ผสม) แสงสะทอนจะกระจายทั่วครึ่งทรงกลมโดยรอบพื้นผิวนั้น (2π สเตอเรเดียน)Saturday, August 13, 2011
 9. 9. Color diffusion assignmentSaturday, August 13, 2011
 10. 10. Specular Specular reflection เปนลักษณะการสะทอนแสงที่สมบูรณเชนการสะทอนของกระจกเงาหรือ อาจหมายถึงการสะทอนบางชวงของสเปกตรัมที่มีลักษณะดังกลาวก็ได โดยการสะทอนแบบนี้จะ แตกตางจากการสะทอนแบบ Diffuse reflection ที่ความสวางจะไมขึ้นกับมุมมอง เชนถาเราเดิน ผานตัวถังรถยนตซึ่งมักใชสีสะทอนแสงเปนเงาวาวแบบ specular เราจะเห็นแสงสะทอนเปลี่ยนไป ในแตละมุมมอง ตางจากถนนคอนกรีตที่เปนการสะทอนแบบ diffuse มากกวา specular โดยเรา จะเห็นพื้นผิวคอนกรีตเปนสีเดิมไมวาจะมองมาจากทิศทางใดSaturday, August 13, 2011
 11. 11. Specular assignmentSaturday, August 13, 2011
 12. 12. Diffuse and SpecularSaturday, August 13, 2011
 13. 13. Diffusion and Specular IntensitySaturday, August 13, 2011
 14. 14. Ramp Ramp Shader เปนเครื่องมือที่กอใหเกิดการผสมผสานระหวาง Diffuse กับ Specular อยางละเอียดออน หากติ๊ก Ramp ในสวนใด สวนนั้นจะเปนสีที่มี ความโดดมากกวาปกติSaturday, August 13, 2011
 15. 15. TransparencySaturday, August 13, 2011
 16. 16. MirrorSaturday, August 13, 2011
 17. 17. Multi-material assignment ในโมเดลหนึ่งชิ้น เราสามารถที่จะใชพื้นผิววัตถุหลายๆแบบได โดยดารเลือกเฉพาะสวน ที่ตองการใน Edit Mode แลวเลือก Material ที่ตองการ แลวกด AssignSaturday, August 13, 2011
 18. 18. Vertex Paint กดเลือกเมนู Vertex Paint แลว สามารถวาด Material ที่ตองการไดSaturday, August 13, 2011
 19. 19. Get a break for a whileSaturday, August 13, 2011
 20. 20. Part II - Texturing Texture can make or break the usability of a 3D model.Saturday, August 13, 2011
 21. 21. Texture Button * ขอความระวัง ตองสราง Material กอน Texture ทุกครั้งSaturday, August 13, 2011
 22. 22. Texture Tools Layer TypeSaturday, August 13, 2011
 23. 23. Texture assignment ติ๊กชองสี่เหลี่ยม หลังชื่อ Texture ใน LayerSaturday, August 13, 2011
 24. 24. Picture fileSaturday, August 13, 2011
 25. 25. Mapping the TextureSaturday, August 13, 2011
 26. 26. Free Texture Generator Neo Texture EditSaturday, August 13, 2011
 27. 27. UV Texture Mapping ทดลองสราง Cube โดยที่ไมตองใส Texture และ Material เขาสู Edit Mode แลวเลือก UV Mapping : Unwrap ที่เมนูดานขวา แลวเลือก Follow Active Quads เปดหนาตาง UV Editor ขึ้นมา เลือกรูปภาพที่จะใสในกลองสี่เหลี่ยม แตละดานSaturday, August 13, 2011
 28. 28. UV Texture Mapping เลือก Browse ไฟลที่จะ นำมา Map จากดานลางSaturday, August 13, 2011
 29. 29. UV Texture Mapping หากตองการเร็นเดอร ใหสราง Material ขึ้นมา แลวเลือก Face Texture ใน หัวขอ OptionSaturday, August 13, 2011
 30. 30. Do it yourself - Create your avatar with Blender 3DSaturday, August 13, 2011
 31. 31. All you can learn www.thaiopengames.orgSaturday, August 13, 2011

×