ศีลศักดิ์สิทธิ์7 ประการ<br />1<br />
2<br />
<ul><li>คริสตชนคาทอลิกใช้คำนี้เพื่อแปลคำภาษาอังกฤษ “sacrament”
จากรากศัพท์ภาษาละติน “sacramentum”
ซึ่งตรงกับคำภาษากรีกในพระคัมภีร์ว่า “mysterion” หรือ “ธรรมล้ำลึก”
ได้แก่การที่พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า ทรงรับสภาพมนุษย์ ทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพ
ดังนั้น “ศีลศักดิ์สิทธิ์” จึงเป็นการมีส่วนร่วมในธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้านั่นเอง</li></ul>3<br />ความหมาย<br />
ศีลศักดิ์สิทธิ์จึงเป็น “เครื่องหมาย” ของธรรมล้ำลึกที่เราแลเห็นไม่ได้ และทำให้ธรรมล้ำลึกนี้เป็นจริงขึ้นมา นั่นคือการร่วมส่ว...
1. ศีลล้างบาป<br />5<br />
พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลล้างบาป เมื่อพระองค์ตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่า  " ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของ...
เราต้องรับศีลล้างบาปเพื่อเราจะได้รอด <br />พระเยซูเจ้าตรัสว่า " เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า  ไม่มีใครเข้าสู่พระอาณาจั...
การล้างบาปตามพิธีการของศีลล้างบาปโดยตรง  <br />การล้างบาปด้วยเลือด ซึ่งหมายถึงการยอมตายเป็นมรณสักขีเพราะเห็นแก่พระเยซูคริส...
ผลของศีลล้างบาป  <br />ลบล้างบาปกำเนิด<br />เรากลายเป็นบุตรของพระเจ้า<br />เราเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร<br />เราได้รับตราปร...
11<br />
ศาสนบริกร<br />ศาสนบริกรตามปกติของศีลล้างบาป ได้แก่ พระสังฆราช  พระสงฆ์ และสังฆานุกร <br />ศาสนบริกรฉุกเฉินรีบด่วน ได้แก่ท...
ทุกคนที่เชื่อในพระคริสตเจ้า  รู้จักข้อความเชื่อของอัครสาวก บัญญัติ  10  ประการ  ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7  ประการ  และบทข้าแต่พระบ...
2. ศีลกำลัง<br />14<br />
พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลกำลัง เมื่อพระองค์ทรงเป่าลมเหนือศีรษะของบรรดาอัครสาวกและตรัสว่า  " พระบิดาส่งเรามาฉันใด  เราก็ส่งท่าน...
ศีลกำลังในพระจิตเจ้าเริ่มต้นครั้งแรกในวันฉลองพระจิตเจ้าเสด็จลงมา พระจิตเสด็จมาในรูปลักษณ์คล้าย ๆกับลิ้นไฟ มาอยู่เหนืออัครส...
ต่อจากนั้นบรรดาอัครสาวกได้ประกอบพิธีศีลกำลังโดยการปกมือเหนือบรรดาสานุศิษย์  ตามที่พระคัมภีร์กล่าวว่า  " พวกเขาได้รับศีลล้า...
<ul><li>เราได้รับพระจิตเจ้า  พร้อมกับพระคุณ  7 ประการของพระจิตเจ้า 
เราเป็นทหารของพระคริสตเจ้า  เรายืนยันความเชื่อ  และกลับเป็นประจักษ์พยานของพระคริสต์จนวันตาย</li></ul>ผลของศีลกำลัง<br />18...
พระดำริ หรือปรีชาญาน ให้เราได้สามารถเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระที่มีต่อเราอย่างผู้ที่ฉลาด <br />สติปัญญา ให้เราได้สามารถเข้าใ...
ศาสนบริกร<br />ศาสนบริกรของศีลกำลังคือพระสังฆราช  <br />พระสงฆ์สามารถประกอบพิธีศีลกำลังได้ในกรณีที่มีอันตรายถึงขั้นตาย  หร...
<ul><li>ผู้ที่ผ่านการรับศีลล้างบาปมาแล้วเท่านั้นสามารถเข้ารับศีลกำลังได้
ก่อนที่จะเข้ารับพิธี เราต้องพิสูจน์ตนเองว่าเรารู้จักข้อความเชื่อของอัครสาวก  พระบัญญัติ 10 ประการ ศีลศักดิ์สิทธิ์  7 ประกา...
และสามารถรับศีลกำลังได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต เพราะในศีลกำลัง  เราได้รับตราประทับนิรันดร
เราโปรดศีลกำลังให้กับบุคคลที่สามารถใช้เหตุผลได้เท่านั้น 
ในกรณีถึงแก่ความตาย เราสามารถโปรดศีลกำลังนี้ให้กับเด็ก ๆ ได้ 
บุคคลที่จะเข้ารับศีลกำลังจะต้องมีพ่อหรือแม่ทูนหัวเป็นพยาน โดยควรที่จะเป็นคน ๆเดียวกับศีลล้างบาป </li></ul>ผู้เข้ารับศีลกำล...
การปกมือ ตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าว " เปโตรและยอห์นปกมือเหนือเขาทั้งหลาย เขาเหล่านั้นก็ได้รับพระจิตเจ้า “<br />สิ่งสำคัญ<br ...
<ul><li>น้ำมันคริสมา ที่ใช้เจิมเพื่อให้เราเป็นประกาศก กษัตริย์ และสงฆ์  เช่นเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้า 
" คริสตชน "  มาจากคำว่า "  คริสมา "  ซึ่งหมายความถึง   " การ เจิม  "
น้ำมันคริสมาที่ศักดิ์สิทธิ์คือน้ำมันมะกอกที่ผสมกับน้ำหอม ได้รับการเสกจากพระสังฆราชในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 
น้ำหอมหมายถึงบุคคลที่รับศีลกำลังจะต้องนำกลิ่นหอมของพระคริสต์ไปสู่โลก 
ในบางกรณีพระสังฆราชตบแก้มของผู้รับศีลกำลังเบา ๆ  เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้กล้าหาญที่จะเอาชนะการทดลองต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นทหาร...
3. ศีลอภัยบาป<br />24<br />
พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลอภัยบาปเมื่อพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่า "  พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น "…จงรั...
เราทุกคนจำเป็นต้องรับศีลอภัยบาป  เพราะเราทุกคนล้วนเป็นคนบาป  พระคัมภีร์  กล่าวว่า  " ถ้าเราพูดว่าเราไม่มีบาป  เรากำลังหลอ...
เราไม่สามารถแก้บาปโดยตรงกับพระเจ้าโดยไม่ผ่านทางพระสงฆ์ เพราะพระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจการยกบาปให้แก่นักบุญเปโตร  และบรรดาอัครส...
<ul><li>คริสตชนคาทอลิกทุกคนสามารถเข้ารับศีลอภัยบาปได้  เพื่อแสดงความเสียใจที่ได้กระทำบาป และตั้งใจว่าจะไม่ทำบาปอีก 
บุคคลที่ถูกขับออกจากพระศาสนจักร  เช่นผู้ที่ทำแท้ง  จะต้องได้รับการอภัยบาปจากพระสันตะปาปา พระสังฆราช หรือพระสงฆ์ที่ได้รับกา...
เราต้องเข้าไปรับศีลอภัยบาปทุกครั้งที่เราได้ทำบาปหนัก คริสตชนจะต้องไปสารภาพบาปอย่างน้อยปีละครั้ง แต่เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะ...
<ul><li>การไปสารภาพบาป เราต้องเข้าไปสารภาพบาปหนักทุกประการ  แบบตัวต่อตัวกับพระสงฆ์ 
ถ้าการสารภาพไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง  เราจะต้องเข้าไปสารภาพบาปใหม่  รวมถึงบาปที่เราหลงลืมในการสารภาพบาปในครั้งก่อนด้วย 
ถ้าเราปกปิดไม่ยอมสารภาพบาปหนัก  ไม่ว่าด้วยความอายหรือความกลัว เราก็ทำบาปทุราจารต่อศีลอภัยบาป
การยกโทษบาป  พระสงฆ์จะเป็นผู้ยกบาปให้เรา ในนามของพระบิดา  พระบุตร และพระจิต  ถ้าผู้สารภาพบาปไม่ได้แสดงความเป็นทุกข์เสียใจ ...
4. ศีลบวช<br />30<br />
พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลบวชระหว่างการเลี้ยงอาหารค่ำ พระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่า  " นี่เป็นกายของเราที่ถูกมอบเพื่อท่านทั้งหลาย ถ...
<ul><li>เมื่อเราได้รับการเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า  เราควรที่จะมีความกล้าหาญที่จะทิ้งทุกสิ่งเพื่อติดตามพระองค์  พระเยซูเจ้าตร...
พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะประทาน  3 สิ่ง ให้กับผู้ที่ละทิ้งทุกสิ่ง  เพื่อติดตามพระองค์คือ รางวัลร้อยเท่าในโลกนี้ กางเขนและชีวิต...
33<br />
<ul><li>ศีลบวชเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์สืบเนื่องมาจากภารกิจที่พระเยซูคริสตเจ้าได้มอบไว้ให้กับบรรดาอัครสาวกของพระองค์ให้ปฏิบัติต่...
ศีลบวชมีอยู่ 3  ระดับด้วยกัน  คือ
สังฆานุกร 
พระสงฆ์
พระสังฆราช 
" การบวช " เป็นกิจกรรมทางศาสนา  และพิธีกรรม ซึ่งประกอบด้วย การเจิม  การอวยพร  หรือการทำให้ศักดิ์สิทธิ์  มีความหมายมากกว่าก...
สังฆานุกร หมายถึงผู้รับใช้  เพราะว่าหน้าที่ประการแรกของสังฆานุกรคือ  การรับใช้พระศาสนจักร  <br />สังฆานุกรสามารถช่วยพระสัง...
พระสงฆ์<br />ภารกิจของพระสงฆ์ก็คือการสอน  การโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์  และการปกครองพระศาสนจักร พระสงฆ์แบ่งออกเป็นพระสงฆ์นักบว ช...
พระสังฆราช<br />พระสังฆราชคือผู้ที่สืบต่อมาจากบรรดาอัครสาวก  พวกท่านมีหน้าที่ในการนำสังฆมณฑล ( เขตปกครอง ) ในฐานะนายชุมพาบ...
คือพระสังฆราชแห่งกรุงโรม เป็นหัวหน้าของพระศาสนจักร  และเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของนักบุญเปโตร พระ สันตะปาปาจะดำรงตำแหน่งจนกว่า...
ศีลบวชเป็นการรับพระหรรษทานของพระจิต  พระจิตเจ้าทรงโปรดประทานพรให้พระสังฆานุกร  พระสงฆ์ พระสังฆราชได้ทำหน้าที่ทั้งสาม  คือก...
ศีลบวชให้ตราประทับไม่ลบเลือน เป็นการเจิมเราให้ศักดิ์สิทธิ์และมอบถวายตัวแด่พระเจ้าตลอดไป นี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่สามร...
ศาสนบริกร<br /><ul><li>ศาสนบริกรที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีศีลบวชนั้นได้แก่พระสันตะปาปา และพระสังฆราช 
พระสันตะปาปาหรือพระสังฆราชเป็นผู้ประกอบพิธีศีลบวช  ให้กับพระสงฆ์และสังฆานุกร
พระสังฆราชจะได้รับศีลบวชจากพระสันตะปาปาและพระสังฆราชอื่น ๆ โดยการรับรองจากสมเด็จพระสันตะปาปา
ถ้าพระสังฆราชทำพิธีบวชพระสังฆราช โดยไม่ได้รับอนุญาต จากพระสันตะปาปา  ทั้งพระสังฆราชและผู้ประกอบพิธีและผู้รับพิธีจะต้องถูกข...
ผู้ที่สมัครเข้ารับศีลบวชจะต้องเป็นผู้ชายคาทอลิก  ถือความบริสุทธิ์และมั่นใจว่าได้รับการเรียกจากพระเจ้า  ได้รับการศึกษาปรัชญ...
<ul><li>ผู้หญิงไม่สามารถเข้ารับศีลบวชได้ เพราะพระเยซูเจ้าทรงเลือกอัครสาวก 12 คนเป็นชายล้วน  ตามที่พระคัมภีร์กล่าวว่า  " พร...
พระสงฆ์ทุกคนจะต้องปฏิญาณถือศีลบนความบริสุทธิ์  และไม่แต่งงาน <br />เหตุผลประการแรกคือ พระเยซูเจ้ามิได้ทรงแต่งงานเหตุ และพร...
การปกมือและคำภาวนา พิธีสำคัญของศีลบวชทั้งสามขั้นประกอบด้วย การปกมือของพระสันตะปาปา หรือพระสังฆราชบนศีรษะของผู้รับศีล พร้อม...
<ul><li>พิธีบวชจะจัดขึ้นในระหว่างพิธีบูชามิสซาฯ หลังจากการเทศน์สอนจบแล้ว พระสันตะปาปาหรือพระสังฆราช จะปกมือเหนือผู้สมัคร แ...
สังฆานุกรได้รับพระวรสาร  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งงานพันธกิจในด้านการเทศน์สอนข่าวดีของพระเจ้า  <br />พระสงฆ์ได้รับจานรองศีลและ...
5. ศีลสมรส<br />48<br />
พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลสมรสเมื่อพระองค์ตรัสว่า "ชายจะละบิดามารดาไปสนิทอยู่กับภรรยาของตน และชายหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกัน" (มัทธ...
การแต่งงานเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความรักระหว่างพระคริสต์และพระศาสนจักร พระคัมภีร์กล่าวว่า "ชายจะละ...
<ul><li>การแต่งงานเป็นพันธสัญญาแห่งความรักระหว่างขายคนหนึ่งกับหญิงอีกคนหนึ่ง ซึ่งมีพันธะ 3 ประการ คือ </li></ul>ความเป็นหน...
ความเป็นหนึ่งเดียว หมายความว่า เราไม่สามารถแต่งงานกับคนอื่นๆ ในเวลาเดียวกันได้ ตามที่พระเจ้าตรัสว่า "ชายจึงจากบิดามารดาของ...
หย่าร้างไม่ได้ หมายความว่า เราไม่สามารถหย่าร้างจากคู่ครองของเรา ตามที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า "เราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใด หย่า...
การให้กำเนิดบุตร หมายความว่าเราต้องยินดีรับบุตรที่จะเกิดขึ้น เราต้องยอมรับบุตรทุกคนที่จะเกิดมา เพราะพระเจ้าทรงประทานให้เรา...
เกิดพันธะที่ถาวรและเฉพาะบุคคล สามีและภรรยาจะเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไป ไม่สามารถหย่าร้างไม่ว่าด้วยเหตุผลใด การแต่งงานจะถือว่า...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ศีลศักดิ์สิทธิ์ Sacraments

5,580 views

Published on

ความรู้เกี่ยวกับศีลศักดิ์สิทธิ์ของคาทอลิก ทั้ง 7 ประการ (ต้องเปิดด้วย powerpoint 2007 นะครับถ้าเซฟไป)

Published in: Spiritual
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,580
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
31
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ศีลศักดิ์สิทธิ์ Sacraments

 1. 1. ศีลศักดิ์สิทธิ์7 ประการ<br />1<br />
 2. 2. 2<br />
 3. 3. <ul><li>คริสตชนคาทอลิกใช้คำนี้เพื่อแปลคำภาษาอังกฤษ “sacrament”
 4. 4. จากรากศัพท์ภาษาละติน “sacramentum”
 5. 5. ซึ่งตรงกับคำภาษากรีกในพระคัมภีร์ว่า “mysterion” หรือ “ธรรมล้ำลึก”
 6. 6. ได้แก่การที่พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้า ทรงรับสภาพมนุษย์ ทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์และทรงกลับคืนพระชนมชีพ
 7. 7. ดังนั้น “ศีลศักดิ์สิทธิ์” จึงเป็นการมีส่วนร่วมในธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้านั่นเอง</li></ul>3<br />ความหมาย<br />
 8. 8. ศีลศักดิ์สิทธิ์จึงเป็น “เครื่องหมาย” ของธรรมล้ำลึกที่เราแลเห็นไม่ได้ และทำให้ธรรมล้ำลึกนี้เป็นจริงขึ้นมา นั่นคือการร่วมส่วนในชีวิตของพระเจ้าที่เราเรียกว่า “พระหรรษทาน”<br />4<br />
 9. 9. 1. ศีลล้างบาป<br />5<br />
 10. 10. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลล้างบาป เมื่อพระองค์ตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่า  " ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขา  เดชะพระนาม  พระบิดา พระบุตร และพระจิต ( มธ.28 : 19 )<br />1. ศีลล้างบาป<br />6<br />
 11. 11. เราต้องรับศีลล้างบาปเพื่อเราจะได้รอด <br />พระเยซูเจ้าตรัสว่า " เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า  ไม่มีใครเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า  ถ้าเขาไม่เกิดจากน้ำและพระจิตเจ้า " <br />7<br />
 12. 12.
 13. 13. การล้างบาปตามพิธีการของศีลล้างบาปโดยตรง  <br />การล้างบาปด้วยเลือด ซึ่งหมายถึงการยอมตายเป็นมรณสักขีเพราะเห็นแก่พระเยซูคริสตเจ้า  ก่อนที่จะได้รับพิธีศีลล้างบาป <br />การรับศีลล้างบาปด้วยความปรารถนา  ซึ่งหมายถึงบุคคลที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้า แต่ไม่มีโอกาสรู้จักพระศาสนจักรและไม่ได้รับศีลล้างบาป<br />การล้างบาป มีอยู่ 3  ประเภท <br />9<br />
 14. 14. ผลของศีลล้างบาป  <br />ลบล้างบาปกำเนิด<br />เรากลายเป็นบุตรของพระเจ้า<br />เราเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร<br />เราได้รับตราประทับชีวิตนิรันดร<br />10<br />
 15. 15. 11<br />
 16. 16. ศาสนบริกร<br />ศาสนบริกรตามปกติของศีลล้างบาป ได้แก่ พระสังฆราช  พระสงฆ์ และสังฆานุกร <br />ศาสนบริกรฉุกเฉินรีบด่วน ได้แก่ทุกคน  <br />มีความตั้งใจที่จะกระทำพิธีศีลล้างบาป  <br />ตามเจตนาของพระศาสนจักร<br />และล้างบาปด้วยน้ำ ในพระนามของพระบิดา พระบุตร  และพระจิต<br />12<br />
 17. 17. ทุกคนที่เชื่อในพระคริสตเจ้า  รู้จักข้อความเชื่อของอัครสาวก บัญญัติ  10  ประการ  ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7  ประการ  และบทข้าแต่พระบิดา  สามารถเข้ารับศีลล้างบาปได้<br />สำหรับผู้ใหญ่  ก่อนที่จะรับศีลล้างบาปจะต้องเข้าเป็นคริสตชนสำรอง  <br />คือเข้าสู่กระบวนการเตรียมตัวสำหรับการเข้าเป็นคริสตชน  <br />เพื่อจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามความเชื่อ ศีลศักดิ์สิทธิ์  และพิธีกรรมต่าง ๆ ตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้<br />ใครสามารถรับศีลล้างบาปได้<br />13<br />
 18. 18. 2. ศีลกำลัง<br />14<br />
 19. 19. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลกำลัง เมื่อพระองค์ทรงเป่าลมเหนือศีรษะของบรรดาอัครสาวกและตรัสว่า  " พระบิดาส่งเรามาฉันใด  เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น….จงรับพระจิตเจ้า "  <br />ศีลกำลัง<br />15<br />
 20. 20. ศีลกำลังในพระจิตเจ้าเริ่มต้นครั้งแรกในวันฉลองพระจิตเจ้าเสด็จลงมา พระจิตเสด็จมาในรูปลักษณ์คล้าย ๆกับลิ้นไฟ มาอยู่เหนืออัครสาวก  และพระแม่มารีย์ ขณะที่ชุมนุมสวดภาวนาอย ู่ในห้องชั้นบน <br />16<br />
 21. 21. ต่อจากนั้นบรรดาอัครสาวกได้ประกอบพิธีศีลกำลังโดยการปกมือเหนือบรรดาสานุศิษย์  ตามที่พระคัมภีร์กล่าวว่า  " พวกเขาได้รับศีลล้างบาป  เดชะพระนามของพระเยซู  พระผู้เป็นเจ้า  เปาโลปกมือเหนือเขา  พระจิตเจ้าก็เสด็จมาประทับอยู่ด้วย<br />17<br />
 22. 22. <ul><li>เราได้รับพระจิตเจ้า  พร้อมกับพระคุณ  7 ประการของพระจิตเจ้า 
 23. 23. เราเป็นทหารของพระคริสตเจ้า  เรายืนยันความเชื่อ  และกลับเป็นประจักษ์พยานของพระคริสต์จนวันตาย</li></ul>ผลของศีลกำลัง<br />18<br />
 24. 24. พระดำริ หรือปรีชาญาน ให้เราได้สามารถเข้าใจถึงน้ำพระทัยของพระที่มีต่อเราอย่างผู้ที่ฉลาด <br />สติปัญญา ให้เราได้สามารถเข้าใจถึงความลึกลับ และความจริงของข้อคำสอน <br />ความคิดอ่าน ให้เรารู้จักแยกแยะ วิเคราะห์ ตัดสิน และปฏิบัติอย่างเหมาะสมถูกต้อง <br />พละกำลัง ให้เรามีพลังที่จะต่อสู้กับความยากลำบาก และการถูกประจญ <br />ความรู้ ให้เราสามารถมีความเข้าใจในคำสอนและข้อความเชื่อทั้งทางโลกและทางธรรม <br />ความศรัทธา ให้เรามีความรัก เลื่อมใสศรัทธา ผูกพัน และวางใจในพระเสมอ <br />ความยำเกรงพระเจ้า ให้เรามีความเคารพ ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อหน้าพระเสมอ <br />19<br />พระคุณของพระจิต 7 ประการ ได้แก่<br />
 25. 25. ศาสนบริกร<br />ศาสนบริกรของศีลกำลังคือพระสังฆราช  <br />พระสงฆ์สามารถประกอบพิธีศีลกำลังได้ในกรณีที่มีอันตรายถึงขั้นตาย  หรือในกรณีพิเศษ<br />20<br />
 26. 26. <ul><li>ผู้ที่ผ่านการรับศีลล้างบาปมาแล้วเท่านั้นสามารถเข้ารับศีลกำลังได้
 27. 27. ก่อนที่จะเข้ารับพิธี เราต้องพิสูจน์ตนเองว่าเรารู้จักข้อความเชื่อของอัครสาวก  พระบัญญัติ 10 ประการ ศีลศักดิ์สิทธิ์  7 ประการ และบทข้าแต่พระบิดา
 28. 28. และสามารถรับศีลกำลังได้เพียงครั้งเดียวในชีวิต เพราะในศีลกำลัง  เราได้รับตราประทับนิรันดร
 29. 29. เราโปรดศีลกำลังให้กับบุคคลที่สามารถใช้เหตุผลได้เท่านั้น 
 30. 30. ในกรณีถึงแก่ความตาย เราสามารถโปรดศีลกำลังนี้ให้กับเด็ก ๆ ได้ 
 31. 31. บุคคลที่จะเข้ารับศีลกำลังจะต้องมีพ่อหรือแม่ทูนหัวเป็นพยาน โดยควรที่จะเป็นคน ๆเดียวกับศีลล้างบาป </li></ul>ผู้เข้ารับศีลกำลัง<br />21<br />
 32. 32. การปกมือ ตามที่พระคัมภีร์ได้กล่าว " เปโตรและยอห์นปกมือเหนือเขาทั้งหลาย เขาเหล่านั้นก็ได้รับพระจิตเจ้า “<br />สิ่งสำคัญ<br />22<br />
 33. 33. <ul><li>น้ำมันคริสมา ที่ใช้เจิมเพื่อให้เราเป็นประกาศก กษัตริย์ และสงฆ์  เช่นเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้า 
 34. 34. " คริสตชน "  มาจากคำว่า "  คริสมา "  ซึ่งหมายความถึง   " การ เจิม  "
 35. 35. น้ำมันคริสมาที่ศักดิ์สิทธิ์คือน้ำมันมะกอกที่ผสมกับน้ำหอม ได้รับการเสกจากพระสังฆราชในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ 
 36. 36. น้ำหอมหมายถึงบุคคลที่รับศีลกำลังจะต้องนำกลิ่นหอมของพระคริสต์ไปสู่โลก 
 37. 37. ในบางกรณีพระสังฆราชตบแก้มของผู้รับศีลกำลังเบา ๆ  เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้กล้าหาญที่จะเอาชนะการทดลองต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นทหารของพระคริสตเจ้า</li></ul>สิ่งสำคัญ<br />23<br />
 38. 38. 3. ศีลอภัยบาป<br />24<br />
 39. 39. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลอภัยบาปเมื่อพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่า "  พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น "…จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด  บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย  ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด  บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย "<br />3. ศีลอภัยบาป<br />25<br />
 40. 40. เราทุกคนจำเป็นต้องรับศีลอภัยบาป  เพราะเราทุกคนล้วนเป็นคนบาป  พระคัมภีร์ กล่าวว่า  " ถ้าเราพูดว่าเราไม่มีบาป  เรากำลังหลอกตนเอง และความจริงไม่อยู่ในเรา  พระองค์ทรงซื่อสัตย์และทรงเที่ยงธรรม ถ้าเราสารภาพบาป  พระองค์จะทรงอภัยบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้สะอาดจากความอธรรมทั้งปวง "<br />ความจำเป็น<br />26<br />
 41. 41. เราไม่สามารถแก้บาปโดยตรงกับพระเจ้าโดยไม่ผ่านทางพระสงฆ์ เพราะพระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจการยกบาปให้แก่นักบุญเปโตร  และบรรดาอัครสาวก    ตลอดจนผู้ที่สืบต ำแหน่งจากท่าน  เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า " เราจะมอบกุญแจพระอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกส่งที่ท่านผูกบนแผ่นดินจะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้  ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย <br />ศาสนบริกร<br />27<br />
 42. 42. <ul><li>คริสตชนคาทอลิกทุกคนสามารถเข้ารับศีลอภัยบาปได้  เพื่อแสดงความเสียใจที่ได้กระทำบาป และตั้งใจว่าจะไม่ทำบาปอีก 
 43. 43. บุคคลที่ถูกขับออกจากพระศาสนจักร  เช่นผู้ที่ทำแท้ง  จะต้องได้รับการอภัยบาปจากพระสันตะปาปา พระสังฆราช หรือพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น พระสงฆ์จะประกอบพิธีนี้ให้กับผู้ที่ถูกขับออกจากพระศาสนจักรในกรณีที่อยู่ในอันตรายใกล้ตายแล้วเท่านั้น
 44. 44. เราต้องเข้าไปรับศีลอภัยบาปทุกครั้งที่เราได้ทำบาปหนัก คริสตชนจะต้องไปสารภาพบาปอย่างน้อยปีละครั้ง แต่เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะรับศีลนี้เดือนละครั้ง</li></ul>ผู้ที่สามารถเข้ารับศีลอภัยบาป<br />28<br />
 45. 45. <ul><li>การไปสารภาพบาป เราต้องเข้าไปสารภาพบาปหนักทุกประการ  แบบตัวต่อตัวกับพระสงฆ์ 
 46. 46. ถ้าการสารภาพไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง  เราจะต้องเข้าไปสารภาพบาปใหม่  รวมถึงบาปที่เราหลงลืมในการสารภาพบาปในครั้งก่อนด้วย 
 47. 47. ถ้าเราปกปิดไม่ยอมสารภาพบาปหนัก  ไม่ว่าด้วยความอายหรือความกลัว เราก็ทำบาปทุราจารต่อศีลอภัยบาป
 48. 48. การยกโทษบาป  พระสงฆ์จะเป็นผู้ยกบาปให้เรา ในนามของพระบิดา  พระบุตร และพระจิต  ถ้าผู้สารภาพบาปไม่ได้แสดงความเป็นทุกข์เสียใจ พระสงฆ์ก็ไม่สามารถยกโทษบาป</li></ul>สิ่งสำคัญ<br />29<br />
 49. 49. 4. ศีลบวช<br />30<br />
 50. 50. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลบวชระหว่างการเลี้ยงอาหารค่ำ พระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่า  " นี่เป็นกายของเราที่ถูกมอบเพื่อท่านทั้งหลาย ถ้วยนี้เป็นพันธสัญญาใหม่ ในโลหิตของเราที่สั่งเพื่อท่านทั้งหลาย จงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด “<br />4. ศีลบวช<br />31<br />
 51. 51. <ul><li>เมื่อเราได้รับการเรียกจากพระผู้เป็นเจ้า  เราควรที่จะมีความกล้าหาญที่จะทิ้งทุกสิ่งเพื่อติดตามพระองค์  พระเยซูเจ้าตรัสกับเศรษฐีหนุ่มว่า  " จงไปขายทุกสิ่งที่มี มอบเงินให้คนยากจน  และท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์  แล้วจงติดตามเรามาเถิด "
 52. 52. พระเยซูเจ้าทรงสัญญาจะประทาน  3 สิ่ง ให้กับผู้ที่ละทิ้งทุกสิ่ง  เพื่อติดตามพระองค์คือ รางวัลร้อยเท่าในโลกนี้ กางเขนและชีวิตนิรันดร วันหนึ่งนักบุญเปโตรถามพระเยซูว่า " ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละทิ้งทุกสิ่ง และติดตามพระองค์แล้ว " พระเยซูเจ้าตรัสว่า  " เราบอกความจริงกับท่านว่าไม่มีใครละทิ้งบ้านเรือน พี่น้องชายหญิง บิดามารดา  บุตร  หรือไร่นา เพราะเห็นแก่เรา  และเพราะเห็นแก่ข่าวดี จะไม่ได้รับการตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้  เขาจะได้บ้านเรือน พี่น้อง  มารดา บุตร ไร่นา  พร้อมกับการเบียดเบียน ในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร "</li></ul>ศีลบวช<br />32<br />
 53. 53. 33<br />
 54. 54. <ul><li>ศีลบวชเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์สืบเนื่องมาจากภารกิจที่พระเยซูคริสตเจ้าได้มอบไว้ให้กับบรรดาอัครสาวกของพระองค์ให้ปฏิบัติต่อมา  เพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์  
 55. 55. ศีลบวชมีอยู่ 3  ระดับด้วยกัน  คือ
 56. 56. สังฆานุกร 
 57. 57. พระสงฆ์
 58. 58. พระสังฆราช 
 59. 59. " การบวช " เป็นกิจกรรมทางศาสนา  และพิธีกรรม ซึ่งประกอบด้วย การเจิม  การอวยพร  หรือการทำให้ศักดิ์สิทธิ์  มีความหมายมากกว่าการเลือกตั้งธรรมดา การให้อำนาจ  การเป็นตัวแทน หรือการแต่งตั้งจากชุมชน  เป็นการประทานพระพรของพระจิตเจ้าเพื่อให้ใช้  " อำนาจศักดิ์สิทธิ์ "</li></ul>ผลของศีลบวช<br />34<br />
 60. 60. สังฆานุกร หมายถึงผู้รับใช้  เพราะว่าหน้าที่ประการแรกของสังฆานุกรคือ  การรับใช้พระศาสนจักร  <br />สังฆานุกรสามารถช่วยพระสังฆราชและพระสงฆ์ในระหว่างการถวายบูชามิสซาฯ  การเทศนา  การแจกศีลมหาสนิท  การเป็นพยานในศีลแต่งงาน การอวยพร การเป็นประธานในงานศพ การโปรดศีลล้างบาป  การช่วยเหลือคนยากจนและขัดสนต่าง ๆ <br />สังฆานุกรมีอยู่  2 ประเภท คือ สังฆานุกรถาวร และ สังฆานุกรที่อยู่ในขั้นที่เตรียมตัวบวชเป็นพระสงฆ์ สังฆานุกรถาวรสามารถแต่งงานได้  และจะต้องเป็นสังฆานุกรตลอดชีวิต ส่วนสังฆานุกรที่เตรียมตัวบวชเป็นพระสงฆ์จะต้องถือความบริสุทธิ์  <br />สังฆานุกร <br />35<br />
 61. 61. พระสงฆ์<br />ภารกิจของพระสงฆ์ก็คือการสอน  การโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์  และการปกครองพระศาสนจักร พระสงฆ์แบ่งออกเป็นพระสงฆ์นักบว ชและพระสงฆ์อัครสังฆมณฑล  สงฆ์นักบวชเป็นสงฆ์ที่สังกัดคณะนักบวชต่าง ๆ  ถือศีลบน  หรือพยายามที่จะปฏิบัติตน  3 ประการคือ  ความยากจน ความบริสุทธิ์  ความนบนอบ มีการดำเนินชีวิตเป็นหมู่คณะ  และปกติจะทำงานเป็นธรรมทูตห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนของตน ส่วนพระสงฆ์สังฆมณฑลนั้น  ให้ความสัญญาว่าจะถือความบริสุทธิ์ และความนบนอบกับพระสังฆราชของตน พระสงฆ์ยังมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า " ผู้อาวุโส "<br />36<br />
 62. 62. พระสังฆราช<br />พระสังฆราชคือผู้ที่สืบต่อมาจากบรรดาอัครสาวก  พวกท่านมีหน้าที่ในการนำสังฆมณฑล ( เขตปกครอง ) ในฐานะนายชุมพาบาลที่ศักดิ์สิทธิ์  พระสังฆราชที่มีพระพรพิเศษจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระคาร์ดินัล คาร์ดินัลมีหน้าที่เลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่<br />37<br />
 63. 63. คือพระสังฆราชแห่งกรุงโรม เป็นหัวหน้าของพระศาสนจักร  และเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของนักบุญเปโตร พระ สันตะปาปาจะดำรงตำแหน่งจนกว่าจะสิ้นชีวิต  เราต้องนบนอบพระสันตะปาปาอย่างที่เรานบนอบพระเยซูเจ้าเอง<br />พระสันตะปาปา<br />38<br />
 64. 64. ศีลบวชเป็นการรับพระหรรษทานของพระจิต  พระจิตเจ้าทรงโปรดประทานพรให้พระสังฆานุกร  พระสงฆ์ พระสังฆราชได้ทำหน้าที่ทั้งสาม  คือการสอน การโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ การปกครอง  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ <br />การสอนคำสอน  เช่น การเทศนา <br />การโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ คือ การถวายบูชามิสซา  ฯลฯ <br />การปกครองหมายถึง การดูแลเอาใจใส่บรรดาสัตบุรุษในเขตการปกครองด้วยความรัก  ความเห็นอกเห็นใจ  และด้วยจิตตารมณ์แห่งการรับใช้<br />39<br />
 65. 65. ศีลบวชให้ตราประทับไม่ลบเลือน เป็นการเจิมเราให้ศักดิ์สิทธิ์และมอบถวายตัวแด่พระเจ้าตลอดไป นี้จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่สามรถรับศีลบวชได้ซ้ำสอง  ตามที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า " ท่านเป็นสมณะตลอดนิรันดรตามแบบอย่างของเมลคีเซเดค "  พระสงฆ์ท่านใดที่จะทิ้งกระแสเรียกและไปแต่งงานจะต้องถูกพิพากษาในวันสุดท้าย  แต่อย่างไรก็ดี  พวกเขายังคงเป็นพระสงฆ์ตลอดไป<br />40<br />
 66. 66. ศาสนบริกร<br /><ul><li>ศาสนบริกรที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีศีลบวชนั้นได้แก่พระสันตะปาปา และพระสังฆราช 
 67. 67. พระสันตะปาปาหรือพระสังฆราชเป็นผู้ประกอบพิธีศีลบวช  ให้กับพระสงฆ์และสังฆานุกร
 68. 68. พระสังฆราชจะได้รับศีลบวชจากพระสันตะปาปาและพระสังฆราชอื่น ๆ โดยการรับรองจากสมเด็จพระสันตะปาปา
 69. 69. ถ้าพระสังฆราชทำพิธีบวชพระสังฆราช โดยไม่ได้รับอนุญาต จากพระสันตะปาปา  ทั้งพระสังฆราชและผู้ประกอบพิธีและผู้รับพิธีจะต้องถูกขับหรือตัดขาดจากพระศาสนจักร</li></ul>41<br />
 70. 70. ผู้ที่สมัครเข้ารับศีลบวชจะต้องเป็นผู้ชายคาทอลิก  ถือความบริสุทธิ์และมั่นใจว่าได้รับการเรียกจากพระเจ้า  ได้รับการศึกษาปรัชญ าและเทววิทยาอย่างพอเพียง และได้รับการรับรองจากพระศาสนจักร ประเทศไทยมีสถาบันฝึกอบรมผู้ที่เตรียมตัวเข้ารับศีลบวชที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน  นครปฐม<br />ผู้ที่สามารถเข้ารับศีลบวชได้<br />42<br />
 71. 71. <ul><li>ผู้หญิงไม่สามารถเข้ารับศีลบวชได้ เพราะพระเยซูเจ้าทรงเลือกอัครสาวก 12 คนเป็นชายล้วน  ตามที่พระคัมภีร์กล่าวว่า  " พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นไปบนภูเขาทรงเรียกผู้ที่พระองค์ต้องการให้มาพบ เขาเหล่านั้นก็มาเฝ้าพระองค์  พระองค์ทรงแต่งตั้งอัครสาวกสิบสองคนใ ห้อยู่กับพระองค์ และเพื่อที่จะทรงส่งเขาออกไปเทศน์สอน  โดยให้มีอำนาจขับไล่ปีศาจด้วย  " แม้ว่าพระนางมารีย์จะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด  ในระหว่างสตรีทั้งหลาย  พระเยซูเจ้าก็มิได้ทรงอนุญาตให้ประกอบพิธีศีลมหาสนิท  ปกครองพระศาสนจักร และให้อำนาจการยกโทษบาป</li></ul>43<br />
 72. 72. พระสงฆ์ทุกคนจะต้องปฏิญาณถือศีลบนความบริสุทธิ์  และไม่แต่งงาน <br />เหตุผลประการแรกคือ พระเยซูเจ้ามิได้ทรงแต่งงานเหตุ และพระสงฆ์ทุกคนจะต้องเป็นพระเยซูคริสต์อีกองค์หนึ่ง <br />ประการที่สองพระเยซูเจ้าทรงขอให้บรรดาอัครสาวกสละทิ้งครอบครัวและออกติดตามพระองค์ นักบุญเปโตรเคยแต่งงาน  แต่หลังจากที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกให้มาเป็นศิษย์  ท่านได้สละจากครอบครัวและภรรยา อย่างที่ท่านนักบุญได้กล่าวว่า " ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละทุกสิ่ง  และติดตามพระองค์แล้ว "<br />44<br />
 73. 73. การปกมือและคำภาวนา พิธีสำคัญของศีลบวชทั้งสามขั้นประกอบด้วย การปกมือของพระสันตะปาปา หรือพระสังฆราชบนศีรษะของผู้รับศีล พร้อมกับคำอธิษฐานเพื่อการบวชโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการวอนขอพระเจ้าให้ส่งพระจิตเจ้าและพระพรต่าง ๆ  ของพระองค์ลงมายังผู้สมัครเข้ารับศีลบวชนี้ <br />สิ่งสำคัญในพิธี <br />45<br />
 74. 74. <ul><li>พิธีบวชจะจัดขึ้นในระหว่างพิธีบูชามิสซาฯ หลังจากการเทศน์สอนจบแล้ว พระสันตะปาปาหรือพระสังฆราช จะปกมือเหนือผู้สมัคร และภาวนาเพื่อการบวช</li></ul>46<br />
 75. 75. สังฆานุกรได้รับพระวรสาร  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งงานพันธกิจในด้านการเทศน์สอนข่าวดีของพระเจ้า  <br />พระสงฆ์ได้รับจานรองศีลและถ้วยกาลิกส์  เป็นสัญลักษณ์ของงานถวายบูชามิสซาฯ <br />พระสังฆราชได้รับแหวน สัญลักษณ์หมายถึง ความซื่อสัตย์ต่อพระศาสนจักรในฐานะที่เป็นภรรยาฝ่ายจิตของตน  หมวกและไม้เท้า  เป็นสัญลักษณ์ของภารกิจในฐานะที่เป็นนายชุมพาบาลของพระศาสนจักร<br />47<br />
 76. 76. 5. ศีลสมรส<br />48<br />
 77. 77. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลสมรสเมื่อพระองค์ตรัสว่า "ชายจะละบิดามารดาไปสนิทอยู่กับภรรยาของตน และชายหญิงจะเป็นเนื้อเดียวกัน" (มัทธิว 19:5)<br />ศีลสมรส<br />49<br />
 78. 78. การแต่งงานเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความรักระหว่างพระคริสต์และพระศาสนจักร พระคัมภีร์กล่าวว่า "ชายจะละบิดามารดาไปผูกพันอยู่กับภรรยา และทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน <br />ธรรมล้ำลึกประการนี้ยิ่งใหญ่นัก ข้าพเจ้าหมายถึงพระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักร" (เอเฟซัส 5:31-32)<br />ศีลสมรส<br />50<br />
 79. 79. <ul><li>การแต่งงานเป็นพันธสัญญาแห่งความรักระหว่างขายคนหนึ่งกับหญิงอีกคนหนึ่ง ซึ่งมีพันธะ 3 ประการ คือ </li></ul>ความเป็นหนึ่งเดียว <br />หย่าร้างไม่ได้ <br />การให้กำเนิดบุตร<br />51<br />
 80. 80. ความเป็นหนึ่งเดียว หมายความว่า เราไม่สามารถแต่งงานกับคนอื่นๆ ในเวลาเดียวกันได้ ตามที่พระเจ้าตรัสว่า "ชายจึงจากบิดามารดาของตน ไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน" (ปฐมกาล 2:24)<br />ความเป็นหนึ่งเดียว<br />52<br />
 81. 81. หย่าร้างไม่ได้ หมายความว่า เราไม่สามารถหย่าร้างจากคู่ครองของเรา ตามที่พระเยซูเจ้าตรัสว่า "เราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใด หย่าร้างภรรยาและแต่งงานกับอีกคนหนึ่ง เขาก็ทำผิดประเวณี"  (มัทธิว 19:9) พระศาสนจักรไม่สามารถลบล้างการแต่งงานที่ถูกต้องได้ แต่สามารถประกาศว่าการแต่งงานนั้นไม่สมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มแรก การแต่งงานที่ถูกต้องจะยุติลงต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตาย คาทอลิกไม่มีอนุญาตให้มีการหย่าร้าง แต่อนุญาตให้แยกกันอยู่ชั่วคราว ในกรณีที่มีเหตุผลร้ายแรง และเมื่อปัญหาได้ยุติลงให้ทั้งสองกลับมาคืนดีกันอีก บุ คคลที่จำเป็นต้องหย่าร้างหรือแยกกันอยู่จะต้องอยู่คนเดียว ถ้าอยู่กับคนอื่นแบบสามีภรรยา หรือไปแต่งงานใหม่ตามกฎหมายบ้านเมืองจะถือว่าทำบาปผิดประเวณี ซึ่งจะทำให้ผู้นั้นเข้ามารับศีลมหาสนิท หรือรับการอภัยบาปไม่ได้ จนกว่าจะแยกออกจากคู่ใหม่ของตนเอง<br />หย่าร้างไม่ได้<br />53<br />
 82. 82. การให้กำเนิดบุตร หมายความว่าเราต้องยินดีรับบุตรที่จะเกิดขึ้น เราต้องยอมรับบุตรทุกคนที่จะเกิดมา เพราะพระเจ้าทรงประทานให้เรา และนำพวกเขาให้มีความเชื่อตามแบบของคริสตชน ถ้าเราจำกัดจำนวนบุตรด้วยการคุมกำเนินแบอื่นๆ ที่ไม่ใช่วิธีธรรมชาติ เราก็ขัดขวางจุดประสงค์ของการแต่งงาน ตามที่พระเจ้าตรัสว่า "จงมีลูกดกทวีมากขึ้น จนเต็มแผ่นดิน จงมีอำนาจเหนือแผ่นดิน" (ปฐมกาล 1:28) ลูกเป็นของขวัญจากพระเจ้า ที่จะให้ความยินดีและความสุขแก่เรา ตามที่พระคัมภีร์กล่าวว่า "บุตรทั้งหลายเป็นมรดกจากพระเจ้า ผลิตผลของครรภ์เป็นรางวัล" (สดุดี 127:3)<br />การให้กำเนิดบุตร<br />54<br />
 83. 83. เกิดพันธะที่ถาวรและเฉพาะบุคคล สามีและภรรยาจะเป็นหนึ่งเดียวกันตลอดไป ไม่สามารถหย่าร้างไม่ว่าด้วยเหตุผลใด การแต่งงานจะถือว่าสิ้นสุดก็ต่อเมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายจากไป การแต่งงานยังมีพันธะเฉพาะบุคคลเพราะเราไม่สามารถแต่งงานกับคนอื่นๆ อีกได้ในเวลาเดียวกัน<br />ศีลสมรส ทำให้...<br />55<br />
 84. 84.  ได้รับพระหรรษทานเฉพาะศีล พระหรรษทานเฉพาะศีลสมรสก็คือ พระพรที่ช่วยทำให้ความรักระหว่างสามีและภรรยาเข้มแ ข็งขึ้น และช่วยให้สามีและภรรยาช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตสมรส การสมรสยืนอยู่ภายใต้หลักการสองประการ คือ ความรักของคู่สมรสด้วยกัน และพระหรรษทานของพระเจ้า หากปราศจากพระหรรษทานของพระเจ้า ครอบครัวและการแต่งงานจะล้มเหลว เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแม้เพียงครั้งแรกเท่านั้น<br />56<br />
 85. 85.  ศาสนบริกรหรือผู้ประกอบพิธีสมรสได้แก่คู่บ่าวสาวนั้นเอง <br />พระสงฆ์เป็นแต่พยานในฝ่ายของพระศาสนจักร <br />พระสังฆราชและพระสงฆ์เจ้าอาวาสสามารถช่วยการแต่งงานได้เฉพาะในเขตปกครองของตนเองเท่านั้น <br />พระสงฆ์และสังฆานุกรสามารถช่วยการแต่งงานในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากพระสังฆราช หรือพระสงฆ์เจ้าอาวาสเท่านั้น<br />ศาสนบริกร<br />57<br />
 86. 86. คาทอลิกทุกคนที่ไม่มีข้อขัดขวางสามารถเข้ารับศีลสมรสๆได้<br />ใครคือผู้ที่สามารถเข้ารับศีลสมรส<br />58<br />
 87. 87. อยู่ในกรณีต่างๆ เหล่านี้<br />จากพ่อแม่เดียวกันหรือลูกเลี้ยง หรือ ระหว่างพี่น้องชั้นที่หนึ่ง<br />ผู้ที่รับศีลบวช ได้แก่ บรรดาสังฆานุกร พระสงฆ์ หรือพระสังฆราช<br />นักบวชที่ถวายตัวตลอดชีวิตทั้งนักบวชชายและหญิง<br />ผู้ที่เข้าพิธีศีลสมรสมาแล้ว และคู่ครองของเขายังมีชีวิตอยู่<br />ผู้ที่แต่งงานตามกฎหมายบ้านเมือง หรือมีพันธะจากการแต่งงานตามธรรมชาติ<br />การแต่งงานเพราะถูกบังคับ<br />การหลงผิด เกิดความเข้าใจผิดทำให้แต่งงานผิดคน<br />หลอกลวง เป็นการโกหกหรือปกปิดสถานภาพแท้จริงของตนเอง<br />อาชญากรรม การฆ่าคู่ครองเก่าเพื่อแต่งงานใหม่<br />อายุ ไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ทั้งชายและหญิง<br />การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศถาวร สำหรับบุคคลที่ปกปิดความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของตนไว้ แต่ถ้าพบว่าตนเองเสื่อมสมรรถภาพหลังจากการเข้าพิธีศีลสมรส ถือว่าการแต่งงานนั้นเป็นผล ส่วนการเป็นหมันไม่ทำให้การสมรสไม่เป็นผล<br />บุคคลที่ไม่สามารถใช้เหตุผล<br />บุคคลที่ปฏิเสธพันธะของศีลสมรส<br />ข้อขัดขวางต่างๆ ทำให้การแต่งงานไม่เป็นผล<br />59<br />
 88. 88. <ul><li>การแต่งงานกับคนต่างนิกายและต่างความเชื่อ (ระหว่างคาทอลิกกับโปรแตสตันท์ กับพี่น้องที่ไม่ใช่คริสตชน) สามารถกระทำได้ดังต่อไปนี้
 89. 89. 1) ยื่นคำร้องขออนุญาตจากพระสังฆราช
 90. 90. 2)คู่แต่งงานที่ไม่ใช่คาทอลิกจะต้องสัญญาว่าจะให้บุตรที่เกิดขึ้นได้รับศีลล้างบาปและอบรมเลี้ยงดูตามความเชื่อของคาทอลิก
 91. 91. 3) ทั้งคู่บ่าวสาวจะต้องยอมรับพันธะพื้นฐานของการสมรส
 92. 92. ก่อนการเข้าพิธีสมรส คู่หมั้นหมายจะต้องได้รับศีลกำลัง และศีลอภัยบาป
 93. 93. การแต่งงานระหว่างคาทอลิกกับคาทอลิกจะไม่เป็นผล ถ้าไม่ผ่านพิธีสมรส บุคคลที่อยู่กินกัน หรือแต่งงานตามกฎหมายบ้านเมืองถือว่าเป็นบาปสาธารณะ ทั้งสองไม่สามารถเข้ารับศีลมหาสนิท หรือศีลอภัยบาปได้ จนกว่าจะมาเข้าทำพิธีทางศาสนา หรือแยกออกจากกัน</li></ul>การแต่งงานกับคนต่างนิกายและต่างความเชื่อ<br />60<br />
 94. 94.  สิ่งสำคัญในพิธีศีลสมรส ก็คือ การแลกเปลี่ยนความสมัครใจในการเป็นสามีและภรรยาและกันและกัน โดยกระทำอย่างเปิดเผยต่อสักขีพยานว่า จะรักและซื่อสัตย์ต่อกันจนกว่าชีวิตจะหาไม่ คำกล่าวสมัครใจนี้จะเป็นผลก็ต่อเมื่อเป็นการกระทำที่มาจากอิสรภาพ และรู้สำนึกตัวดีของทั้งสองคน<br />สิ่งสำคัญ<br />61<br />
 95. 95. 6. ศีลเจิมผู้ป่วย<br />62<br />
 96. 96. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลเจิมผู้ป่วยเมื่อพระองค์ตรัสกับอัครสาวกว่า "พวกเขาจะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัย" (มาระโก 16:18)<br />ศีลเจิมผู้ป่วย<br />63<br />
 97. 97. <ul><li>พระเยซูเจ้าทรงเสด็จมาเพื่อบำบัดความเจ็บไข้ได้ป่วย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตาม ที่พระคัมภีร์เล่าว่า "พระองค์เสด็จไปทั่วทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน" (มัทธิว 4:23) พระเยซูเจ้าได้ทรงมอบหมายหน้าที่นี้ให้กับบรรดาสานุศิษย์ ตามที่บันทึกไว้ว่า "บรรดาอัครสาวกจึงไปเทศน์สอนคนทั้งหลายให้กลับใจ ขับไล่ปีศาจจำนวนมาก เจิมน้ำมันผู้เจ็บป่วยทั้งหลายและรักษาเขาให้หายจากโรคภัย" (มาระโก 6:13)</li></ul>64<br />
 98. 98. พระศาสนจักรได้ทำหน้าที่สืบทอดสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำโดยผ่านทางศีลเจิมผู้ป่วย พระคัมภีร์กล่าวว่า "ท่านใดเจ็บป่วย จงเชิญบรรดาผู้อาวุโสของพระศาสนจักรให้มาอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ป่วย เจิมน้ำมันผู้นั้นในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า คำอธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อจะช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิต องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดให้ผู้ป่วยลุกขึ้น และถ้าเขาเคยกระทำบาป เขาก็จะได้รับการอภัย" (ยากอบ 5:14-15)<br />65<br />
 99. 99. ศีลเจิมผู้ป่วยเป็นการมอบพระหรรษทานเฉพาะศีลให้กับผู้ป่วย พระหรรษทานเฉพาะศีลนี้ได้แก่ การทำให้ผู้ป่วยได้ร่วมทุกข์กับพระทรมานของพระเยซูเจ้า ทำให้มีใจสงบ สันติ มีกำลังสู้กับความท้อแท้ อันเนื่องมาจากความเจ็บไข้และวัยชรา ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถสารภาพบาปได้ การเจิมจะช่วยยกโทษบาปให้ทุกประการ ศีลเจิมจะช่วยผู้ป่วยให้มีสุขภาพดีขึ้น เป็นประโยชน์ต่อความรอด และเป็นการเตรียมตัวตายอย่างดี<br />66<br />
 100. 100. <ul><li>ศาสนบริกรของศีลเจิมผู้ป่วย ได้แก่ พระสังฆราชและพระสงฆ์ พระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจให้บรรดาอัครสาวกและผู้สืบตำแหน่งเท่านั้นให้เป็นผู้ปกมือบำบัดผู้ป่วย พระเยซูตรัสว่า "เขาจะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัย" (มาระโก 16:18)</li></ul>ศาสนบริกร<br />67<br />
 101. 101. คาทอลิกทุกคนที่อยู่ในอันตรายถึงแกชีวิตเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวัยชรา ทุกคนสามารถเข้ารับศีลเจิมผู้ป่วยได้<br />เราสามารถรับศีลเจิมผู้ป่วยได้หลายครั้ง เราสามารถรับศีลเจิมผู้ป่วยได้ทุกครั้งที่เราอยู่ในอันตราย หรือเมื่อมีความเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือก่อนที่จะเข้ารับการผ่านตัดที่สำคัญๆ ด้วย<br />เราต้องเชิญพระสงฆ์ให้ทันเวลา การเจิมผู้ที่ตายไปแล้วไม่มีผลอันใด ในกรณีที่สงสัยว่าตายหรือไม่ ให้เจิมภายใต้เงื่อนไข<br />ผู้เข้ารับศีลเจิมผู้ป่วย<br />68<br />
 102. 102. สิ่งที่ใช้ในการเจิมผู้ป่วยก็คือน้ำมันเจิมผู้ป่วย เป็นน้ำมันที่ได้รับการเสกจากพระสังฆราชในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์ เป็นน้ำมันมะกอก หรือน้ำมันจากพืชอื่นๆ ก็ได้<br />สิ่งของที่ใช้<br />69<br />
 103. 103. 7. ศีลมหาสนิท<br />70<br />
 104. 104. พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิทในระหว่างการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย " ขณะที่ทุคนกำลังกินอาหารอยู่นั้น พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ตรัสถวายพระพร  ทรงบิขนมปัง ประทานให้เขาเหล่านั้นตรัสว่า " จงรับเถิดนี่เป็นกายของเรา "  แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วย  ตรัสขอบพระคุณ     ประทับให้เขาและทุกคนดื่มจากถ้วยนั้น พระองค์ตรัสกับเขาว่า   " นี่เป็นโลหิตของเรา  โลหิตแห่งพระสัญญาที่หลั่งออกเพื่อคนจำนวนมาก<br />ศีลมหาสนิท<br />71<br />
 105. 105. <ul><li>ศีลมหาสนิทยังเรียกว่าอาหารค่ำขององค์พระผู้เป็นเจ้า พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีระลึกถึงการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้า เป็นอาหารค่ำขององค์พระผู้เป็นเจ้า  เพราะทุกครั้งที่เราฉลองศีลมหาสนิท เราระลึกถึงอาหารค่ำของพระเยซูเจ้า เป็นพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ เพราะทุกครั้งเป็นการกระทำซ้ำความทุกข์ทรมาน และสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน เป็นการระลึกถึงการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า เพราะในศีลมหาสนิทเป็นการแสดงถึงการกลับคืนพระชนม์อันรุ่งโรจน์ของพระเยซูคริสตเจ้า</li></ul>72<br />
 106. 106. <ul><li>แผ่นปังและเหล่าองุ่นเมื่อได้รับการเสกแล้วกลายเป็นพระกายและพระโลหิตที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า  อย่างที่พระเยซูเจ้าตรัสไว้ว่า " นี่คือกายของเราเพื่อท่านทั้งหลาย จงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด "</li></ul>73<br />
 107. 107. 1. เราได้รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า  พระเยซูเจ้าประทับอยู่อย่างแท้จริง ตามที่พระองค์ตรัสไว้ว่า  " ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเรา  ก็ดำรงอยู่ในเรา และเราก็ดำรงอยู่ในเขา “<br />ผลของศีลมหาสนิท<br />74<br />
 108. 108. ผลของศีลมหาสนิท<br />2. เราได้รับการเยียวยาฝ่ายวิญญาณให้พ้นจากบาปและความตาย  ศีลมหาสนิทมีอำนาจยกโทษบาปเบาได้ เราสามารถทำบุญให้กับวิญญาณของผู้ที่อยู่ในไฟชำระ  โดยการมาร่วมพิธีบูชามิสซาหรือขอมิสซาได้ <br />75<br />
 109. 109. 3. เราได้เข้าสนิทสัมพันธ์กับพระศาสนจักรและได้รับชีวิตนิรันดร์ พระเยซูเจ้าตรัสว่า " เราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ ผู้ที่กินเนื้อของเรา และดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรันดร เราจะทำให้เขากลับคืนชีพในวันสุดท้าย "<br />ผลของศีลมหาสนิท<br />76<br />
 110. 110. ศาสนบริกรประจำศีลมหาสนิท ได้แก่ พระสังฆราชและพระสงฆ์ พวกท่านกระทำพิธีในนามของพระคริสตเจ้า หมายความว่าเป็นพระคริสตเจ้าเองที่ทรงประกอบพิธีบูชามิสซา  <br />พระสังฆราชและพระสงฆ์ทำมิสซา โดยไม่คิดเงิน  แต่สัตบุรุษมีหน้าที่ที่จะถวายปัจจัย เพื่อการช่วยเหลือสำหรับความจำเป็นในการใช้จ่ายของวัดและพระสงฆ์<br />ศาสนบริกร<br />77<br />
 111. 111. ใครสามารถรับศีลมหาสนิทได้<br />คริสตชนคาทอลิกทุกคนสามารถเข้ารับศีลมหาสนิทได้  ถ้าผู้นั้นอยู่ในฐานะพระหรรษทาน ( ไม่มีบาปหนัก ) <br />เราจะทุราจารศีลมหาสนิทถ้าเราเข้ารับศีลโดยมีบาปหนัก ตามที่พระคัมภีร์กล่าว่า  " ผู้ที่กินปังหรือดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร ก็ผิดต่อพระกายและผิดต่อพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า "  <br />ดังนั้นก่อนที่จะรับศีลมหาสนิท เราจะต้องเข้าไปสารภาพบาปหนักกับพระสงฆ์ด้วยศีลอภัยบาปเสียก่อน<br />78<br />
 112. 112. พระศาสนจักรเชิญชวนให้เข้ามารับศีลมหาสนิททุกครั้งที่มาร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  คริสตชนทุกคนจะต้องเข้าร่วมพิธีบูชามิสซา  ในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ  และรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา  แต่สำหรับผู้ที่รับศีลมหาสนิททุกวันย่อมได้รับพระหรรษทานทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจอย่างเหลือคณานับ<br />79<br />
 113. 113. พระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่ในแผ่นปังและในพระโลหิต การรับศีลมหาสนิทที่ดี  ควรรับทั้งสองก็คือ  ทั้งปังและเหล้าองุ่น  เพ ราะพระเยซูเจ้าตรัสว่า  " จงรับไปกินเถิด นี่เป็นกายของเรา….ทุกท่านจงดื่มจากถ้วยนี้เถิด  นี่เป็นโลหิตของเรา " อย่างไรก็ตามการรับเพียงแผ่นปัง หรือเหล้าองุ่นอย่างเดียว ก็เท่ากับได้รับองค์พระเยซูเจ้าทั้งพระกายและพระโลหิตอย่างแท้จริง<br />ถ้าเรารักองค์พระผู้เป็นเจ้าจริง  เราต้องไม่เพียงแต่มาร่วมพิธีบูชามิสซาเท่านั้น แต่เราควรมาเยี่ยมพระองค์ในศีลมหาสนิทอีกด้วย<br />80<br />
 114. 114. สิ่งของที่ใช้ในพิธีศีลมหาสนิท  ก็คือ  แผ่นปังและเหล้าอุ่น นี่เป็นการกระทำตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า <br />แผ่นปังที่ต้องทำมาจากข้าวสาลี และเหล้าองุ่นจากผลองุ่นแท้ <br />ถ้าเราใช้สิ่งของอย่างอื่นแทนทั้งสองอย่างที่กล่าวมาแล้ว ถือว่ามิสซานั้นไม่ถูกต้อง เช่นใช้น้ำมะพร้าวแทนเหล้าองุ่น<br />สิ่งของที่ใช้<br />81<br />
 115. 115. 82<br />
 116. 116. 83<br />

×