1            รายงานการประชุม   คณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง            คร...
2. นางสาวพิมลมาศ      ลาภจรัสแสงโรจน์      ศิษย์เก่าอัส                            ...
ระเบีย บวาระที่ 2 รับ รองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 17 / (7/2555)                             ...
- ลงทะเบียน,เก็บเงิน          นางสาวเพ็ญศริ ใบไม้,                                ...
ที่ป ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเงิน จำานวนเงิน 2,000                                 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#18

430 views
305 views

Published on

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ครั้งที่ 18 สมัยที่ 19 ของ aclalumni.com (พี่สุวรรณ ณครังกุล)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#18

 1. 1. 1 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง ครั้ง ที่ 18/(8/2555) วัน พุธ ที่ 1 สิง หาคม เวลา 18.30 -22.00 น .ณ อาคารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง ถ.ซุป เปอร์ไ ฮเวย์ ลำา ปาง- งาวผู้ม าประชุม 1. นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมฯ 2. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง อุปนายก สมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม 3. นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการ 4. นางสาวเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิก 5. ดร.เบญจวรรณ ตื้อตัน ผู้ช่วยเหรัญญิก 6. นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว ผู้ช่วย ประชาสัมพันธ์ 7. นายชัยวัฒน์ อุดสม อนุกรรมการ 8. นายวชิระ อินสุวรรณ อนุกรรมการ 9. นายฐานศักดิ์ ศรีพงษ์ใหญ่ อนุกรรมการ 10. ม.สุรเดช ประสาทพร ที่ปรึกษา 11. ม.ทวี ไชยจักร ที่ปรึกษา 12. นายมนัสพี เดชะ ที่ปรึกษาผู้ไม่ม าประชุม 1. นายสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี อุปนายกสมาคมฯ ฝ่าย บริหาร 2. นายอำานวย วรญาณกุล ประชาสัมพันธ์ 3. นายประวุฒิ พวงสมบัติ ปฎิคม 4. นายวีรยุทธ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยปฏิคม 5. นายปิยะ จาวะลา ผู้ช่วยปฏิคม 6. นายเมธี ศิลพรกรกุล ผู้ช่วยนายทะเบียน 7. นายดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม กีฬา 8. พ.ต.ท.สัตยา คำารังษี ผู้ช่วยกีฬาผู้เ ข้า ร่ว มประชุม 1. ม.คมสันต์ รางศรี ผู้แทนโรงเรียน
 2. 2. 2. นางสาวพิมลมาศ ลาภจรัสแสงโรจน์ ศิษย์เก่าอัส 2สัมชัญลำาปางเปิด ประชุม เวลา 19.30 น. นายสุว รรณ นครัง กุล นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ระเบีย บวาระที่ 1 เรื่อ งที่ป ระธานแจ้ง ให้ท ี่ป ระชุม ทราบ 1.1 ขอเชิญ ร่ว มงานพิธ ีส ดุด ีน ัก บุญ หลุย ส์ มารี กรีญ อง เดอ มงฟอร์ต ประธานแจ้ง ว่า ได้รับหนังสือขอเชิญร่วมงานพิธีสดุดีนักบุญ หลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ตในวั น ศุ ก ร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2555 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น การระลึ ก ถึ งพระคุณของท่าน ที่ได้ก่อตั้งคณะภราดา เซนต์คาเบรียล และสถาบันการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และเยาวชน ทางสมาคมฯ มีคณะกรรมการเข้ าร่วมงาน 3 ท่านดังนี้ 1. นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมฯ 2. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง อุปนายกสมาคมฯ ฝ่าย กิจกรรม 3. นายสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายบริหาร 1.2 สนับ สนุน โปรเจคเตอร์ ประธาน แจ้ง ว่า ได้รับหนังสือจากวงโยธวาธิตโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ข อสนับสนุนโปรเจคเตอร์ จากสมาคมฯ เพื่อนำาไปดำาเนินการให้ความรู้ความเข้าใจในการศึกษาทักษะต่างๆ ทางด้านดนตรีโปรเจคเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำาคัญอีกส่วนหนึ่งที่จะทำาให้นักเรียน ได้ศึกษาตัวอย่างดนตรีที่ชัดเจนจากสื่อต่างๆ ที่มีประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วงโยธวาทิต จึงมีความจำาเป็นที่จะต้องจัดซื้อโปรเจคเตอร์เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาด้านดนตรีของนักเรียน 1.3 ของบสนับ สนุน การเข้า ร่ว มแข่ง ขัน กีฬ าแห่ง ชาติ ประธานแจ้ง ว่า ตัวแทนนักกีฬาของศิษย์เก่าพร้อมศิษย์ปัจจุบัน ผูฝึกสอน โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง จำานวน 13 คน ได้รับ ้การคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัดลำาปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติประจำาปี2555 ประเภทกีฬาบาสเกตบอลชาย ซึ่งจะจัดการแข่งขันรอบคัดเลือก ในระดับภาคโดยในเขตภาคเหนือ จะจัดระหว่างวันที่ 14 - 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 ณสนาม 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 10 วัน ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ได้แก่ ค่าชุดนักบาสเกตบอล ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง เป็นต้นที่ป ระชุม รับทราบ
 3. 3. ระเบีย บวาระที่ 2 รับ รองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 17 / (7/2555) 3เมื่อ วัน พฤหัส บดี ที่ 5 กรกฎาคม 2555 ที่ป ระชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมและมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้ง 17/(7/2555) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5กรกฎาคม 2555ระเบีย บวาระที่ 3 เหรัญ ญิก แจ้ง สถานะการเงิน ของสมาคมฯ น า ง ส า ว เ พ็ ญ ศิ ร ิ ใ บ ไ ม้เหรัญ ญิก รายงานบัญชีรายรับ -รายจ่าย ประจำาเดือน กรกฎาคม 2555 ของสมาคมฯ มี ดั ง นี้ มีร ายรั บ 7,500.00 บาท และมี ร ายจ่ า ย 28,750.00 บาทเงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขาถนนฉัตรไชย เลขที่บัญชี 425 0 41953 0ป ร ะ จำา เ ดื อ น ก ร ก ฎ า ค ม ณ วั น ที่ 27 ก ร ก ฎ า ค ม 2555 จำา น ว น เ งิ น185,674.48 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบในที่ประชุม ที่ป ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองสถานะการเงินของสมาคมฯระเบีย บวาระที่ 4 เรื่อ งสืบ เนื่อ ง 4.1 การจัด งานวัน อัส สัม ชัญ Blue & White Home coming day ประธาน แจ้งกำาหนดรายละเอียดการทำางาน และผู้รับผิดชอบงานวันอัสสัมชัญ Blue & White Home coming day ตามรายละเอียดดังนี้ -ประธานในพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลำาปาง - ฝ่ายสถานที่,จราจร ระบบไฟฟ้า, มาสเตอร์คมสันต์ ราง ศรี,นายอำานวย วรญาณกุล เจ้าหน้าที่ฉายโปรเจคเตอร์ - พิธีกร นายฐานศักดิ์ ศรีพงษ์ใหญ่,นาย สุทศน์ พุทธวงศ์ ั - กรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ มาสเตอร์ทวี ไชย จักร,มาสเตอร์สุรเดช ประสาทพร - กรรมการฝ่ายแจกบัตรเลือกตั้ง นางสาวพิมลมาศ ลาภจรัส แสงโรจน์ นายเมธี ศิลพรกรกุล, นักเรียน ระดับชั้น ม.6 10 คน - กลัดดอกไม้ และมอบช่อดอกไม้ นายมนัสพี เดชะ, นักเรียนระดับชั้นม.6 10 คน (ศิษย์เก่าดีเด่น) -ต้อนรับศิษย์เก่าและพาไปนั่งโต๊ะ นักเรียนระดับชั้น ม.6 -ต้อนรับคณะครู และบราเดอร์ กรรมการทุกท่าน - กำากับดูแลพนักงานเสิร์ฟ นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง
 4. 4. - ลงทะเบียน,เก็บเงิน นางสาวเพ็ญศริ ใบไม้, 4 ดร.เบญจวรรณ ตื้อตัน -แลกเหล้า นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว - จำาหน่ายเสื้อ สมาคมฯ นางสาวมาลินี คนดี, นาย ชัยวัฒน์ อุดสม ที่ป ระชุม รับทราบ 4.2 การแข่ง ขัน กีฬ าวัน อัส สัม ชัญ ประธาน แจ้ง ว่า การแข่งขันกีฬาวันอัสสัมชัญ ในวันพุธ ที่15 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวันอัสสัมชัญ ณอาคารยิมเนเซียม โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง โดยมีการแข่งขันกีฬา 2 ประเภทดังนี้ บาสเกตบอล และ ฟุตบอล กีฬาบาสเกตบอล โดยการแข่งขันจะแบ่ง เป็น 3 คู่ - นักเรียนปัจจุบัน กับ ศิษย์เก่า - ครูหนุ่ม กับ ศิษย์เก่าหนุ่ม - ครูอาวุโส กับ ศิษย์เก่าอาวุโส กีฬาฟุตบอลโดยการแข่งขันจะแบ่ง เป็น 3 คู่ - นักเรียนปัจจุบัน กับ ศิษย์เก่า - ครูหนุ่ม กับ ศิษย์เก่าหนุ่ม - ครูอาวุโส กับ ศิษย์เก่าอาวุโส ที่ป ระชุม รับทราบระเบีย บวาระที่ 5 เรื่อ งเสนอเพื่อ พิจ ารณา 5.1 ขอ อนุม ัต ิช ื้อ คอ มพิว เต อ ร์ เพื่อ ใช้ใ นง าน ส ม าคมฯ ประธานแจ้ง ว่า สมาคมศิษย์เก่าๆ ได้ใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง เพื่อพิมพ์เอกสารต่างๆของสมาคมศิษย์เก่า ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้ชำารุดแล้ว จึงขอมติที่ประชุมเพื่ออนุมัติงบประมาณในการจัดชื้อคอมพิวเตอร์ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองฯ ที่ป ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติสนับสนุนเงินสมทบเป็นเงินจำานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 5.2 สนับ สนุน โปรเจคเตอร์ ประธาน แจ้ง ว่า เนื่องจากคณะกรรมการสมาคมฯ มาประชุมไม่ครบตามจำานวน จึงขอเลื่อนพิจารณาในครั้งต่อไป ที่ป ระชุม รับทราบ 5.3 ของบสนับ สนุน การเข้า ร่ว มแข่ง ขัน กีฬ าแห่ง ชาติ
 5. 5. ที่ป ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติเงิน จำานวนเงิน 2,000 5บาท (สองพันบาทถ้วน) ประธาน แจ้งกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง สมัยที่ 19 ครั้งที่ 19/(9/2555) วันศุกร์ ที่ 28กันยายน 2555 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.30 น. ที่ป ระชุม รับทราบ ปิด ประชุม เวลา 22.00 น. (นายสุทศน์ พุทธวงค์) ั (นายสุวรรณ นครังกุล) เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง (นางสาวมาลินี คนดี) เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้บันทึกการประชุม

×