1             รายงานการประชุม    คณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง          ...
2เปิด ประชุม เวลา 19.30 น.       น า ย สุ ว ร ร ณ น ค รั ง กุ ล นายกสมาคมศิ ษย์ เ ก่ าอั ส สั ม ชั ญ ลำา ปางเปิดประช...
ประจำาเดือนพฤษภาคม ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 จำานวนเงิน                                   ...
ที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา                              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#15

438 views
350 views

Published on

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ครั้งที่ 15 สมัยที่ 19 ของ aclalumni.com (พี่สุวรรณ ณครังกุล)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
438
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#15

 1. 1. 1 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง ครั้ง ที่ 15/(5/2555) วัน อัง คารที่ 15 พฤษภาคม เวลา 18.30 -22.00 น . ณ อาคารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปางผู้ม าประชุม 1. นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมฯ 2. นายสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายบริหาร 3. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง อุปนายก สมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม 3. นางสาวเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิก 4. นายประวุฒิ พวงสมบัติ ปฎิคม 5. นายดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม กีฬา 6. นายอำานวย วรญาณกุล ประชาสัมพันธ์ 7. พ.ต.ท.สัตยา คำารังษี ผู้ช่วยกีฬา 8. นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว ผู้ช่วย ประชาสัมพันธ์ 9. นายชัยวัฒน์ อุดสม อนุกรรมการ 10. นายสุวิชพรรณ สิงโตทอง อนุกรรมการ 11. นายมนัสพี เดชะ ที่ปรึกษาผู้ไม่ม าประชุม 1. ดร.เบญจวรรณ ตื้อตัน ผู้ช่วยเหรัญญิก 2. นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการ 3. นายวีรยุทธ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยปฏิคม 4. นายปิยะ จาวะลา ผู้ช่วยปฏิคม 5. นายเมธี ศิลพรกรกุล ผู้ช่วยนายทะเบียน
 2. 2. 2เปิด ประชุม เวลา 19.30 น. น า ย สุ ว ร ร ณ น ค รั ง กุ ล นายกสมาคมศิ ษย์ เ ก่ าอั ส สั ม ชั ญ ลำา ปางเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ระเบีย บวาระที่ 1 เรื่อ งที่ป ระธานแจ้ง ให้ท ี่ป ระชุม ทราบ 1.1 รับ หนัง สือ ขอรับ การสนับ สนุน กอล์ฟ ชลประทาน ประธานแจ้ง ว่า ชมรมกอล์ฟคลับภาคเหนือ(จังหวัดตาก) ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 1 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนภูมิพล อำาเภอสามเงา จังหวัดตาก ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555 1.2 เข้า ร่ว มงานมุท ิต าจิต ครูเ กษีย ณ ประธานแจ้ง ว่า นายกและคณะกรรมการได้เข้าร่วมงานมุทิตาจิตครูเกษียณ ซึ่งปีการศึกษา 2554 มีครูเกษียณจำานวน 2 ท่าน คือ มิสผ่องพรรณี กาวินชัย และมิสอุทัยวรรณ อินทร์เอี่ยม ในวันศุกร์ที่ 27เมษายน 2555 เวลา 18.00 น. ณ อาคารยิมเนเซียม โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง 1.3 ขอรับ การสนับ สนุน ทีม โบว์ล ิ่ง การกุศ ล CGA Bowling Charity 2012 ประธานแจ้ง ว่า สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จะจัดการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งการกุศล CGABowling Charity 2012 ในวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2555 ณ Blu– 0Rhythm & Bowlศูนย์การค้าเอสพละนาด ชั้น 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสาชนบท, โครงการโรงเรียนชนบทห่างไกล, กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และเพื่อการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาคมศิษย์เก่าในคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่ป ระชุม จะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป ที่ป ระชุม รับทราบระเบีย บวาระที่ 2 รับ รองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 14 / (4/2555)เมื่อ วัน อัง คารที่ 10 เมษายน 2555 ที่ป ระชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมและมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14/(4/2555) เมื่อวันอังคารที่ 10พฤษภาคม 2555 โดยมีการแก้ไข จำานวน 1 แห่ง ดังนี้ 2.1 หน้า 1 ผู้มาประชุมลำาดับที่ 10 เดิม “มาสเตอร์มนัสพีเดชะ” แก้ไขเป็น “นายมนัสพี เดชะ”ระเบีย บวาระที่ 3 เหรัญ ญิก แจ้ง สถานะการเงิน ของสมาคมฯ นางสาวเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิกรายงานบัญชีรายรับ -รายจ่าย ประจำาเดือนเมษายน 2555 ของสมาคมฯ มีดังนี้ มีรายรับ 129,310.00 บาท และมีรายจ่าย 56,817.00 บาท เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขาถนนฉัตรไชย เลขที่บัญชี 425 0 41953 0
 3. 3. ประจำาเดือนพฤษภาคม ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 จำานวนเงิน 3254,786.97 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบในที่ประชุม ที่ป ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองสถานะการเงินของสมาคมฯระเบีย บวาระที่ 4 เรื่อ งสืบ เนื่อ ง 4.1 การจัด งานประเพณีร ดนำ้า ดำา หัว คณะภราดาและครูอ าวุโ ส ประธานแจ้งว่า ตามที่สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง ได้จัดงานรดนำ้าดำาหัวคณะภราดาและครูอาวุโส ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่15 เมษายน 2555 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ใต้อาคารเซนต์หลุยส์เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ ระหว่างศิษย์เก่ารุ่นต่างๆนั้น สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกรุ่นที่ได้สนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม ในการจัดงานรดนำ้าดำาหัวฯ และการจัดงาน ประสบผลสำาเร็จไปด้วยดี ที่ป ระชุม รับทราบระเบีย บวาระที่ 5 เรื่อ งเสนอเพื่อ พิจ ารณา 5.1 ขอรับ การสนับ สนุน กอล์ฟ ชลประทาน ที่ป ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจำานวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) 5.2 การจัด งานวัน อัส สัม ชัญ Home ComingDay ประธานแจ้งว่า ด้วยสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางจะจัดให้มีงานวันอัสสัมชัญ Home Coming ในวันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2555 ณ ยิมเนเซียมโรงเรียนเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ตั้งแต่เวลา 18.00 – 23.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯและเลือกตั้งนายกสมาคมฯ สมัยที่ 19 ประธานได้แจกกำาหนดการรายละเอียดการทำางานและผู้รับผิดชอบงานวันอัสสัมชัญ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ที่ป ระชุม รับทราบ ประธาน แจ้งกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง สมัยที่ 19 ครั้งที่ 16/(6/2555) วันอังคาร
 4. 4. ที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 418.30 น. ที่ป ระชุม รับทราบ ปิด ประชุม เวลา 22.00 น. (นายสุทศน์ พุทธวงค์) ั (นายสุวรรณ นครังกุล) เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง (นางสาวมาลินี คนดี) เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้บันทึกการประชุม

×