รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#14

306
-1

Published on

รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง
ครั้งที่ 14 สมัยที่ 19 ของ aclalumni.com (พี่สุวรรณ ณครังกุล)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
306
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานประชุมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำปาง 19#14

  1. 1. 1 รายงานการประชุม คณะกรรมการบริห ารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปาง ครั้ง ที่ 14/(4/2555) วัน อัง คารที่ 10 เมษายน เวลา 18.30 -22.00 น . ณ อาคารสมาคมศิษ ย์เ ก่า อัส สัม ชัญ ลำา ปางผู้ม าประชุม 1. นายสุวรรณ นครังกุล นายกสมาคมฯ 2. นายบริบูรณ์ บุญยู่ฮง อุปนายก สมาคมฯ ฝ่ายกิจกรรม 3. นางสาวเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิก 4. นายอรรถพงษ์ ชุ่มเขียว ผู้ช่วย ประชาสัมพันธ์ 5. นายชัยวัฒน์ อุดสม อนุกรรมการ 6. นายสุวิชพรรณ สิงโตทอง อนุกรรมการ 7. มาสเตอร์ทวี ไชยจักร ที่ปรึกษา 8. มาสเตอร์สุรเดช ประสาทพร ที่ปรึกษา 9. มาสเตอร์เผ่าชัย เทพยศ ที่ปรึกษา 10 มาสเตอร์มนัสพี เดชะ ที่ปรึกษาผู้ไม่ม าประชุม 1. นายสัมฤทธิ์ รินทร์ศรี อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายบริหาร 2. นายสถาพร สุขสุมิตร นายทะเบียน 3. นายประวุฒิ พวงสมบัติ ปฎิคม 4. ดร.เบญจวรรณ ตื้อตัน ผู้ช่วยเหรัญญิก 5. นายสุทัศน์ พุทธวงค์ เลขานุการ 6. พ.ต.ท.สัตยา คำารังษี ผู้ช่วยกีฬา 7. นายวีรยุทธ เขื่อนแก้ว ผู้ช่วยปฏิคม 8. นายดำารงฤทธิ์ วิรัชเกษม กีฬา 9. นายปิยะ จาวะลา ผู้ช่วยปฏิคม 10. นายเมธี ศิลพรกรกุล ผู้ช่วยนาย ทะเบียน 11. นายอำานวย วรญาณกุล ประชาสัมพันธ์
  2. 2. 2เปิด ประชุม เวลา 19.30 น. น า ย สุ ว ร ร ณ น ค รั ง กุ ล นายกสมาคมศิ ษย์ เ ก่ าอั ส สั ม ชั ญ ลำา ปางเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ระเบีย บวาระที่ 1 เรื่อ งที่ป ระธานแจ้ง ให้ท ี่ป ระชุม ทราบ 1.1 ได้ร ่ว มกับ ทาง สมาพัน ธ์ส มาคมศิษ ย์เ ก่า คณะเซนต์ค าเบรีย ลแห่ง ประเทศไทย (CGA) เปิด และมอบอาคารเรีย นโรงเรีย นบ้า นสบคำา อำา เภอเชีย งแสน จัง หวัด เชีย งราย ประธานแจ้ง ว่า ได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดและมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านสบคำา โดยสมาพันธ์ฯสนับสนุนเงินจำานวน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) งบประมาณการสร้างทั้งหมด เป็นจำานวนเงิน3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) 1.2 การเก็บ เงิน ค่า บำา รุง สมาชิก นัก เรีย นชั้นมัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 6 และ มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 3 ประธานแจ้ง ว่า ดำาเนินการเก็บค่าบำารุงสมาชิก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังมีนักเรียนที่ไม่ได้จ่ายจำานวนหนึ่ง ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางสมาคมฯ ยังไม่ได้ดำาเนินการเก็บค่าบำารุงสมาชิก เพราะยังไม่ได้แจ้งรายละเลียดให้กับผู้ปกครองทราบ ที่ป ระชุม รับทราบระเบีย บวาระที่ 2 รับ รองรายงานการประชุม ครั้ง ที่ 13 / (3/2555)เมื่อ วัน อัง คารที่ 13 มีน าคม 2555 ที่ป ระชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมและมีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/(3/2555) เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม2555ระเบีย บวาระที่ 3 เหรัญ ญิก แจ้ง สถานะการเงิน ของสมาคมฯ นางสาวเพ็ญศิริ ใบไม้ เหรัญญิกรายงานบัญชีรายรับ -รายจ่าย ประจำาเดือนมีนาคม 2555 ของสมาคมฯ มีดังนี้ มีรายรับ 2,500.00 บาท และมีรายจ่าย 15,019.00 บาท เงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ สาขาถนนฉัตรไชย เลขที่บัญชี 425 0 41953 0 ประจำาเดือนมีนาคม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2555 จำานวนเงิน 182,293.97 บาทรายละเอียดตามเอกสารแนบในที่ประชุม ที่ป ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองสถานะการเงินของสมาคมฯระเบีย บวาระที่ 4 เรื่อ งสืบ เนื่อ ง
  3. 3. 4.1 การจัด งานประเพณีร ดนำ้า ดำา หัว คณะภราดา 3และครูอ าวุโ ส ประธานแจ้งว่า สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางจะทำาการจัดงานประเพณีรดนำ้าดำาหัวคณะภราดาและครูอาวุโสของโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปางขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความคารวะและกตัญญูต่อคณะครูบาอาจาจารย์ และเป็นการสืบสานประเพณีที่งดงามของสังคมไทยให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป ในวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2555 นี้ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ใต้อาคารเซนต์หลุยส์ สมาคมฯได้ทำาหนังสือเชิญศิษย์เก่าแต่ละรุ่นโดยศิษย์เก่าให้การสนับสนุนและตอบรับเข้าร่วมเป็นจำานวนมาก ที่ป ระชุม รับทราบ 4.2 ของบประมาณสนับ สนุน คณะเข้า ร่ว มงานวิท ยาศาสตร์ ณ ประเทศสหรัฐ อเมริก า ประธานแจ้ง ว่า โรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ขอสนับสนุนงบประมาณ ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวด เรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเถ้าไม้มะขามและเถ้าลิกไนท์ในการทำาอัญมณี” แข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 13-18 พฤษภาคม 2555 ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจำานวนเงิน 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน)ระเบีย บวาระที่ 5 เรื่อ งเสนอเพื่อ พิจ ารณา 5.1 ขอแก้ไ ขข้อ บัง คับ ของสมาคมฯ ประธานแจ้ง ว่า คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง มีมติให้แก้ไขข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปางดังนี้ ข้อ บัง คับ เดิม ข้อ หมวดที่ 1 ความรู้ทั่วไป ข้อ 2. เครื่องหมายรูปตราโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ใต้รูปตรามีอักษรกับกับภายใต้รูปภาพว่า“สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ ลำาปาง” หมวดที่ 2 สมาชิก ข้อ 7. ค่าลงทะเบียนและค่าบำารุงสมาคม 7.1 สมาชิกสามัญจะต้องเสียค่าลงทะเบียนครั้งแรก____บาท ค่าบำารุงสมาคมเป็นรายเดือนๆ ละ _____บาท หรือค่าบำารุงเป็นรายปีๆ ละ 100 บาท 7.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำารุงสมาคมฯ แต่อย่างใด แก้ไ ขข้อ บัง คับ ใหม่ หมวดที่ 1 ความรู้ทั่วไป
  4. 4. ข้อ 2. เครื่องหมายรูปตราโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง มีวงกลม 4รอบรูปตราโรงเรียน ตรงวงกลมเขียนชื่อภาษาไทยว่า สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง และภาษาอังกฤษว่า Assumption College LampangAlumni Association (ACLA) หมวดที่ 2 สมาชิก 7.1 สมาชิกสามัญจะต้องเสียค่าบำารุงสมาคมฯ ตลอดชีพเป็นเงิน 500 บาท 7.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ มิตองเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำารุงสมา ้คมฯ แต่อย่างใด ที่ป ระชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ แก้ไขข้อบังคับของสมาคม ศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง หมวดที่ 1ความรู้ทั่วไป ข้อ 2 และ หมวดที่ 2 สมาชิก ข้อ 7 ประธาน แจ้งกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง สมัยที่ 19 ครั้งที่ 15/(5/2555) วันอังคารที่ 15พฤษภาคม 2555 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง เวลา 18.30น. ที่ป ระชุม รับทราบ ปิด ประชุม เวลา 22.00 น. (นายสุทศน์ พุทธวงค์) ั (นาย สุวรรณ นครังกุล) เลขานุการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญลำาปาง (นางสาวมาลินี คนดี) เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ผู้บันทึกการประชุม

×